Σύµβαση εργασίας. 6.1 Εισαγωγικά. [44] Αστικός Κώδικας. [Άρθρα 136, 250, , 1389] ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµβαση εργασίας. 6.1 Εισαγωγικά. [44] Αστικός Κώδικας. [Άρθρα 136, 250, 648-680, 1389] ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ"

Transcript

1 Σύµβαση εργασίας Άρθ. 136, 250 ΑΚ [44] 6. Σύµβαση εργασίας 6.1 Εισαγωγικά [44] Αστικός Κώδικας [Άρθρα 136, 250, , 1389] Άδεια 666, 667 Ασφάλεια και υγιεινή εργασίας 662 ασθένεια εργαζοµένου 660, 661 Εφευρέσεις εργαζοµένου 668 Καταγγελία σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο 672, 673, 674 θάνατος του ενός συµβαλλόµενου µέρους 675 Μισθός 649, 655, 664 κρατήσεις 665 συµψηφισµός µισθού 664 Μισθωτοί οικιακοί 663 Πιστοποιητικό εργασίας 678 ΣΣΕ 680 Σύµβαση εργασίας άδεια για ανεύρεση εργασίας 677 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ανανέωση σιωπηρή 671 ανηλίκων 136 ανυπαίτια απουσία 657, 658 δικαίωµα στις εφευρέσεις 668 εµπιστευτικές εργασίες 676 έννοια 648 εργασία πέρα από τη συµφωνηµένη 659 λήξη 669 παραγραφή αξιώσεων από αυτήν 250 παραίτηση από δικαιώµατα 679 παροχή εργασίας για τις οικογενειακές ανάγκες 1389 προσωπική φύση σχέσης 651 σύναψη 650 υπερηµερία εργοδότη 656 υποχρεώσεις εργαζοµένου 652 υποχρεώσεις εργοδότη 653, 654 Άρθ Ανήλικος που συµπλήρωσε το δέκατο πέµπτο έτος. Ο ανήλικος που συµπλήρωσε το δέκατο πέµπτο έτος µπορεί, µε τη γενική συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιµέλειά του, να συνάψει σύµβαση εργασίας ως εργαζόµενος. Αν δεν δίνεται η συναίνεση, αποφασίζει το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ανηλίκου. Άρθ Πενταετής παραγραφή. Σε πέντε χρόνια παραγράφονται οι αξιώσεις: [...] 6. των υπηρετών και των εργατών για την πληρωµή των µισθών ή 307

2 [44] AK Άρθ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ άλλων αµοιβών και εξόδων τους 7. εκείνων που παρέχουν κάθε είδους διδασκαλία, για την αµοιβή και για τις δαπάνες τους [...] 11. των δικηγόρων, των συµβολαιογράφων και των δικαστικών επιµελητών, για τις αµοιβές και για τις δαπάνες τους [...] 15. των τόκων, χρεολύτρων και µερισµάτων [...] 17. των κάθε είδους µισθών, των καθυστερούµενων προσόδων, συντάξεων, διατροφής και κάθε άλλης παροχής που επαναλαµβάνεται περιοδικά 18. των προσώπων στα οποία παρέχεται εργασία, για τις προκαταβολές τους έναντι των αξιώσεων από την παροχή της. Άρθ Έννοια. Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση να παρέχει, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να καταβάλει το συµφωνηµένο µισθό. Σύµβαση εργασίας υπάρχει και όταν ο µισθός υπολογίζεται κατά µονάδα της παρεχόµενης εργασίας ή κατ αποκοπήν, αρκεί ο εργαζόµενος να προσλαµβάνεται ή να απασχολείται για ορισµένο ή για αόριστο χρόνο. Άρθ Αν η εργασία κατά τις συνηθισµένες περιστάσεις παρέχεται µόνο µε µισθό, λογίζεται πως έχει σιωπηρά συµφωνηθεί µισθός. Άρθ Εκείνος που έχει άδεια της αρχής ή που προσφέρεται δηµόσια να διεξάγει υποθέσεις ή που διεξάγει κατ επάγγελµα υποθέσεις, λογίζεται ότι αποδέχτηκε την πρόταση για σύµβαση τέτοιας εργασίας, αν δεν την αποκρούσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Άρθ Προσωπική φύση της σχέσης. Αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη συµφωνία ή από τις περιστάσεις, ο εργαζόµενος οφείλει να εκτελέσει αυτοπροσώπως την υποχρέωσή του και η αξίωση του εργοδότη στην εργασία είναι αµεταβίβαστη. Άρθ Υποχρεώσεις του εργαζοµένου. Ο εργαζόµενος οφείλει να εκτελέσει µε επιµέλεια την εργασία που ανέλαβε και ευθύνεται για τη ζηµία που προξενείται στον εργοδότη από δόλο ή από αµέλειά του. Ο βαθµός της επιµέλειας, για την οποία ευθύνεται ο εργαζόµενος, κρίνεται µε βάση τη σύµβαση, ενόψει της µόρφωσης ή των ειδικών γνώσεων που απαιτούνται για την εργασία, καθώς και των ικανοτήτων και των ιδιοτήτων του εργαζοµένου που ο εργοδότης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει. Άρθ Υποχρεώσεις του εργοδότη. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει το συµφωνηµένο ή το συνηθισµένο µισθό. Άρθ Αν ο µισθός συνίσταται ολικά ή κατά ένα µέρος σε ποσοστό από τα κέρδη, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να παρέχει στον εργαζόµενο ή αντί γι αυτόν σε πρόσωπο που εκλέγουν τα µέρη ή το δικαστήριο, τις αναγκαίες πληροφορίες για τα κέρδη και τις ζηµίες και, εφόσον απαιτείται, έχει υποχρέωση να επιδείξει τα λογιστικά βιβλία. Άρθ Πότε καταβάλλεται ο µισθός. Αν δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία ή συνήθεια, ο µισθός καταβάλλεται µετά την παροχή της εργασίας και, αν 308

3 Σύµβαση εργασίας Άρθ ΑΚ [44] υπολογίζεται κατά ορισµένα διαστήµατα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καταβάλλεται στο τέλος καθενός απ αυτά. Σε κάθε περίπτωση µόλις λήξει η σύµβαση γίνεται απαιτητός ο µισθός που αντιστοιχεί στο χρόνο έως τη λήξη. Σε εργασία κατά µονάδα ή κατ αποκοπήν ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα στις προκαταβολές που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις ανάλογα µε την εργασία που έχει προσφέρει και τις δαπάνες που τυχόν έκανε. Άρθ Υπερηµερία του εργοδότη. Αν ο εργοδότης έγινε υπερήµερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ή αν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που τον αφορούν και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία, ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να απαιτήσει το µισθό, χωρίς να είναι υποχρεωµένος να παράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο. Ο εργοδότης όµως έχει δικαίωµα να αφαιρέσει από το µισθό καθετί που ο εργαζόµενος ωφελήθηκε από τη µαταίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού. Άρθ Λόγοι που εµπόδισαν τον εργαζόµενο. Ο εργαζόµενος διατηρεί την αξίωσή του για το µισθό, αν ύστερα από δεκαήµερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εµποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να αφαιρέσει από το µισθό τα ποσά που εξαιτίας του εµποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόµενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόµο. Άρθ Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο διατηρείται, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο, η αξίωση για το µισθό σε περίπτωση εµποδίου, δεν µπορεί να υπερβεί τον ένα µήνα, αν το εµπόδιο εµφανίστηκε ένα τουλάχιστον έτος µετά την έναρξη της σύµβασης, και το µισό µήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση για το διάστηµα αυτό υπάρχει και αν ακόµη ο εργοδότης κατάγγειλε τη µίσθωση επειδή το εµπόδιο του παρείχε το δικαίωµα αυτό. Άρθ Εργασία πέρα από τη συµφωνηµένη. Αν παρουσιαστεί ανάγκη για εργασία πέρα από τη συµφωνηµένη ή τη συνηθισµένη, ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη µε την καλή πίστη. Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα για την πρόσθετη αυτή εργασία σε συµπληρωµατική αµοιβή, που κανονίζεται ανάλογα µε το συµφωνηµένο µισθό και µε τις ειδικές περιστάσεις. Άρθ Ασθένεια του εργαζοµένου. Ο εργοδότης σε περίπτωση ασθένειας του εργαζοµένου που έχει προσληφθεί και ζει µαζί του, έχει υποχρέωση να του παρέχει, ενόσω διαρκεί η σύµβαση, περίθαλψη και ιατρική αντίληψη στο σπίτι ή και σε νοσοκοµείο έως ένα µήνα, αν η ασθένεια παρουσιάστηκε τουλάχιστον ένα έτος µετά την έναρξη της σύµβασης, και έως δέκα ηµέρες, αν η ασθένεια παρουσιάστηκε µετά τρεις µήνες από την έναρξη της σύµβασης. Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να καταλογίσει τις δαπάνες στο µισθό που οφείλει για το χρόνο που διαρκεί η ασθένεια. 309

4 [44] AK Άρθ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η υποχρέωση του εργοδότη δεν υπάρχει, αν η ασθένεια οφείλεται σε δόλο ή σε βαριά αµέλεια του εργαζοµένου ή από την εισαγωγή του σε νοσοκοµείο ως ασφαλισµένου υποχρεωτικά για την περίπτωση ασθένειας. Άρθ Ο εργοδότης έχει τις υποχρεώσεις του προηγούµενου άρθρου και αν ακόµη, έχοντας εξαιτίας της ασθένειας τέτοιο δικαίωµα, καταγγείλει τη σύµβαση. Άρθ Ασφάλεια και υγιεινή των χώρων εργασίας. Ο εργοδότης οφείλει να διαρρυθµίζει τα σχετικά µε την εργασία και µε το χώρο της καθώς και τα σχετικά µε τη διαµονή, τις εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα ή εργαλεία, έτσι ώστε να προστατεύεται η ζωή και η υγεία του εργαζοµένου. Άρθ Αν ο εργαζόµενος έχει προσληφθεί και ζει στην κατοικία του εργοδότη, αυτός έχει υποχρέωση να διαρρυθµίζει τα σχετικά µε το χώρο της διαµονής και του ύπνου, καθώς και τα σχετικά µε την περίθαλψη και µε το χρόνο εργασίας και ανάπαυσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται η υγεία και η ηθική, καθώς και η άσκηση των θρησκευτικών και των πολιτικών καθηκόντων του εργαζοµένου. Άρθ Συµψηφισµός ή κρατήσεις του µισθού. Ο εργοδότης δεν µπορεί να συµψηφίσει οφειλόµενο µισθό µε απαίτησή του κατά του εργαζοµένου, εφόσον ο µισθός αυτός είναι απολύτως αναγκαίος για τη διατροφή του εργαζοµένου και της οικογένειάς του. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για το συµψηφισµό µε απαίτηση που έχει ο εργοδότης λόγω ζηµίας που του προξένησε ο εργαζόµενος µε δόλο κατά την εκτέλεση της σύµβασης εργασίας. Ο µισθός, εφόσον δεν υπόκειται σε συµψηφισµό, είναι και ακατάσχετος. Άρθ Στην περίπτωση που συµφωνήθηκαν κρατήσεις από το µισθό, αν δεν συµφωνήθηκε διαφορετικά θεωρείται ότι έγιναν για την κάλυψη ενδεχό- µενης ζηµίας του εργοδότη. Τέτοιες κρατήσεις είναι ισχυρές µόνο στο µέτρο του προηγούµενου άρθρου και είναι τοκοφόρες αφότου έγιναν. Άρθ Παροχή άδειας. Ο εργοδότης, αν η εργασία εξαντλεί εντελώς ή σηµαντικά τις παραγωγικές δυνάµεις του εργαζοµένου, έχει υποχρέωση να του δίνει κάθε χρόνο άδεια για δέκα τουλάχιστον συνεχείς ηµέρες, αν η συµβατική σχέση υπάρχει χωρίς διακοπή ήδη από ένα χρόνο, για δεκαπέντε ηµέρες αν η σχέση υπάρχει από πέντε χρόνια και για είκοσι ηµέρες αν η σχέση υπάρχει από δεκαπέντε χρόνια. Κατά τη διάρκεια της άδειας ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα στο µισθό. Άρθ Η άδεια του προηγούµενου άρθρου δίνεται στην κατάλληλη, ενόψει των συνθηκών της εργασίας, εποχή. Στο χρόνο της άδειας δεν υπολογίζεται ο χρόνος που ο εργαζόµενος εµποδίζεται να εργαστεί, αλλά έχει δικαίωµα στο µισθό. Ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να δώσει άδεια, από τότε που ο εργαζόµενος κατάγγειλε τη σύµβαση. 310

5 Σύµβαση εργασίας Άρθ ΑΚ [44] Άρθ Δικαίωµα στις εφευρέσεις. Οι εφευρέσεις που έγιναν από τον εργαζόµενο κατά την εκτέλεση της εργασίας ανήκουν σ αυτόν, εκτός αν αποτελούν το αντικείµενο της εργασίας που του έχει ανατεθεί ή αν ο εργοδότης επιφύλαξε για τον εαυτό του το δικαίωµα σ αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας επιφύλαξης του εργοδότη, ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα σε ιδιαίτερη εύλογη αµοιβή. Σηµείωση: Το άρθρο 668 ΑΚ πρέπει να θεωρηθεί ως σιωπηρώς καταργηµένο µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 6 παρ. 4 έως 8 Ν 1733/1987 (ΦΕΚ Α 27/ ) που ορίζουν τα εξής: «4. Εφεύρεση που πραγµατοποιείται από εργαζόµενο ανήκει σ αυτόν (ελεύθερη εφεύρεση), εκτός αν πρόκειται είτε για υπηρεσιακή εφεύρεση, οπότε ανήκει εξ ολοκλήρου στον εργοδότη, είτε για εξαρτηµένη εφεύρεση, οπότε ανήκει κατά 40% στον εργοδότη και κατά 60% στον εργαζόµενο. 5. Υπηρεσιακή εφεύρεση είναι το προϊον συµβατικής σχέσης εργαζοµένου µε εργοδότη για την ανάπτυξη εφευρετικής δράσης. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης υπηρεσιακής εφεύρεσης, ο εργαζόµενος δικαιούται πρόσθετη εύλογη αµοιβή, αν η εφεύρεση είναι ιδιαίτερα επωφελής για τον εργοδότη. 6. Εξαρτηµένη εφεύρεση είναι η εφεύρεση που πραγµατοποιείται από εργαζόµενο µε τη χρήση υλικών, µέσων ή πληροφοριών της επιχείρησης στην οποία εργάζεται. Ο εργοδότης δικαιούται να εκµεταλλευτεί την εξαρτηµένη εφεύρεση κατά προτεραιότητα έναντι αµοιβής προς τον εφευρέτη, ανάλογης προς την οικονοµική αξία της εφεύρεσης και τα κέρδη που αποφέρει. Ο εφευρέτης εξαρτηµένης εφεύρεσης γνωστοποιεί αµελλητί εγγράφως στον εργοδότη την πραγµατοποίηση της εφεύρεσης και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή από κοινού αίτησης χορήγησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Αν ο εργοδότης δεν δηλώσει εγγράφως στον εργαζόµενο µέσα σε τέσσερις µήνες από την παραπάνω γνωστοποίηση ότι ενδιαφέρεται να συνυποβάλει την αίτηση, αυτή υποβάλλεται µόνον από τον εργαζόµενο, οπότε η εφεύρεση ανήκει εξ ολοκλήρου στον εργαζόµενο. 7. Κάθε συµφωνία που περιορίζει τα πιο πάνω δικαιώµατα του εργαζοµένου είναι άκυρη. 8. Σε κάθε περίπτωση, το όνοµα του εφευρέτη αναφέρεται στο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και δικαιούται να απαιτήσει από τον αιτούντα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή τον κάτοχο του διπλώµατος την αναγνώρισή του ως εφευρέτη». Άρθ Λήξη της σύµβασης. Η σύµβαση εργασίας παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνοµολογήθηκε. Σύµβαση εργασίας που η διάρκειά της δεν ορίστηκε ούτε συνάγεται από το είδος και το σκοπό της εργασίας, λύνεται ύστερα από καταγγελία καθενός από τα µέρη. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο ή στη σύµβαση, η καταγγελία πρέπει να γίνει πριν από δεκαπέντε ηµέρες και επιφέρει τη λύση µετά την παρέλευση αυτής της προθεσµίας. Δεν µπορεί να συµφωνηθεί υπέρ του εργοδότη προθεσµία συντοµότερη από τη νόµιµη. Άρθ Η σύµβαση εργασίας που η διάρκειά της ορίζεται για ολόκληρη τη ζωή ενός προσώπου ή υπερβαίνει την πενταετία µπορεί, όταν περάσουν πέντε χρόνια, να καταγγελθεί από τον εργαζόµενο οποτεδήποτε, αφού τηρηθεί εξάµηνη προθεσµία καταγγελίας. 311

6 [44] AK Άρθ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθ Σιωπηρή ανανέωση. Η σύµβαση εργασίας που συνοµολογήθηκε για ορισµένο χρόνο λογίζεται πως ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο, αν µετά τη λήξη του χρόνου της ο εργαζόµενος εξακολουθεί την εργασία χωρίς να εναντιώνεται ο εργοδότης. Άρθ Καταγγελία για σπουδαίο λόγο. Καθένα από τα µέρη έχει δικαίωµα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσµία. Το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί να αποκλειστεί µε συµφωνία. Άρθ Αν ο σπουδαίος λόγος, για τον οποίο έγινε η καταγγελία, συνίσταται ή οφείλεται σε αθέτηση της σύµβασης, εκείνος που την αθέτησε έχει υποχρέωση σε αποζηµίωση. Άρθ Αν ο σπουδαίος λόγος, για τον οποίο ο εργοδότης έκανε την καταγγελία, οφείλεται σε µεταβολή των προσωπικών ή των περιουσιακών του σχέσεων, το δικαστήριο µπορεί, κατά την κρίση του, να επιδικάσει στον εργαζόµενο εύλογη αποζηµίωση. Άρθ Θάνατος του ενός. Η σύµβαση εργασίας λύνεται µε το θάνατο του εργαζοµένου. Με το θάνατο του εργοδότη η σύµβαση λύνεται µόνο όταν τα µέρη απέβλεψαν κυρίως στο πρόσωπό του. Σ αυτή την περίπτωση το δικαστήριο µπορεί, κατά την κρίση του, να επιδικάσει στον εργαζόµενο εύλογη αποζηµίωση. Άρθ Εµπιστευτικές εργασίες. Σύµβαση εµπιστευτικών ελευθέριων εργασιών, στην οποία ο εργαζόµενος δεν τελεί σε διαρκή σχέση µε πάγιο µισθό, µπορεί να καταγγελθεί από τον εργοδότη και χωρίς σπουδαίο λόγο. Το ίδιο δικαίωµα έχει και ο εργαζόµενος, που όµως ευθύνεται σε αποζηµίωση, αν καταγγείλει άκαιρα τη σύµβαση. Άρθ Άδειες για ανεύρεση άλλης εργασίας. Όταν καταγγελθεί η σύµβαση, ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να ζητήσει τον αναγκαίο ελεύθερο χρόνο για να βρει άλλη εργασία, εφόσον δεν του µένει διαφορετικά κατάλληλος χρόνος γι αυτό το σκοπό. Άρθ Πιστοποιητικό εργασίας. Κατά τη λήξη της σύµβασης ο εργαζόµενος µπορεί να απαιτήσει από τον εργοδότη πιστοποιητικό για το είδος και τη διάρκεια της εργασίας του. Μόνο αν το ζητήσει ειδικά ο εργαζόµενος, βεβαιώνεται και η ποιότητα της εργασίας του και η διαγωγή του. Άρθ Παραίτηση του εργαζοµένου από δικαιώµατά του. Είναι άκυρη η συµφωνία µε την οποία περιορίζονται τα δικαιώµατα του εργαζοµένου από τα άρθρα 656 έως 658, 659 παρ. 2 έως 667, 668 εδ. 2, 670, 674, 677 και 678. Άρθ Συλλογική σύµβαση εργασίας. Με σύµβαση ανάµεσα σε εργοδότες ή ένωση εργοδοτών και σε εργαζοµένους ή ένωση εργαζοµένων (συλλογική σύµβαση εργασίας) µπορούν να καθορίζονται, σύµφωνα µε τις σχετικές 312

7 Σύµβαση εργασίας Άρθ ΑΚ [44] διατάξεις του νόµου, οι όροι µε τους οποίους θα συνοµολογούνται οι επιµέρους συµβάσεις εργασίας των ατόµων ή των ενώσεων που υποβάλλονται στη συλλογική σύµβαση. Η συλλογική σύµβαση απαιτείται να καταρτιστεί εγγράφως. Οι όροι των επιµέρους συµβάσεων εργασίας, που είναι αντίθετοι µε τη συλλογική σύµβαση, είναι άκυροι, εφόσον δεν είναι ευνοϊκότεροι για τον εργαζόµενο, και στη θέση τους ισχύουν οι όροι της συλλογικής σύµβασης. Σηµείωση: Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 680 ΑΚ πρέπει να θεωρηθεί ως σιωπηρώς καταργηµένο µετά το άρθρο 7 παρ. 2 Ν 1876/1990 (ΦΕΚ Α 27/ ). ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Σχέσεις των συζύγων από το γάµο Άρθ Κοινή συµβολή για τις οικογενειακές ανάγκες. Οι σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα µε τις δυνάµεις του, για την αντιµετώπιση των αναγκών της οικογένειας. Η συνεισφορά γίνεται µε την προσωπική εργασία, τα εισοδήµατά τους και την περιουσία τους. 313

8 [45] Ν 2639/1998 Άρθ. 1 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 6.2 Ειδικές µορφές απασχόλησης - Τεκµήριο εξάρτησης [45] Ν 2639/1998 Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 205/2.9.98) [Άρθρο 1] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων Άρθ. 1. Ειδικές µορφές απασχόλησης. 1. Η µεταξύ εργοδότη και απασχολούµενου συµφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αµοιβής κατά µονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ οίκον απασχόλησης, τεκµαίρεται ότι δεν υποκρύπτει σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, εφόσον η συµφωνία αυτή καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Τα τεκµήριο αυτό δεν ισχύει αν ο απασχολούµενος προσφέρει την εργασία του αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη. 2. Μέσα σε διάστηµα εννέα (9) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου κάθε εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας συγκεντρωτική κατάσταση αναφορικά µε τις υφιστάµενες συµφωνίες µεταξύ αυτού και απασχολουµένων για παροχή υπηρεσιών ή έργου, στην οποία θα αναγράφονται η χρονολογία κατάρτισης των συµφωνιών αυτών και το ονοµατεπώνυµο του απασχολούµενου. Σε περίπτωση παραλείψεως υποβολής της κατάστασης αυτής θεωρείται ότι η σχετική συµφωνία υποκρύπτει σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. 3. Για τους απασχολούµενους του παρόντος άρθρου εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη του άρθρου 22 του Ν 1902/1990 (ΦΕΚ Α 138). 314

9 Ενηµέρωση για τους όρους εργασίας Άρθ. 1-2 ΠΔ 156/1994 [46] 6.3 Ενηµέρωση για τους όρους εργασίας [46] ΠΔ 156/1994 Υποχρέωση του εργοδότη να ενηµερώνει τον εργαζόµενο για τους όρους που διέπουν τη σύµβαση ή τη σχέση εργασίας (ΦΕΚ Α 102/ ) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σύµβαση εργασίας εργασία στην αλλοδαπή 4 κυρώσεις 7 µεταβολή στοιχείων σύµβασης 5 συνέπειες παράλειψης εργοδότη προς ενηµέρωση των εργαζοµένων 6 υποχρέωση εργοδότη για γνωστοποίηση των όρων σύµβασης στους εργαζόµενους 2, 3 Άρθ. 1. Σκοπός. Πεδίο εφαρµογής. 1. Σκοπός του διατάγµατος αυτού είναι η εναρµόνιση της ελληνικής εργατικής νοµοθεσίας προς τους ορισµούς της Οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14ης Οκτωβρίου 1991 «Σχετικά µε την υποχρέωση του εργοδότη να ενηµερώνει τον εργαζόµενο για τους όρους που διέπουν τη σύµβαση ή τη σχέση εργασίας» (ΕΕ των ΕΚ αριθ. L 288/32/ ). 2. Οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγµατος εφαρµόζονται σε κάθε εργαζόµενο που συνδέεται µε τον εργοδότη του µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 3. Δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος σε εργαζοµένους των οποίων η συνολική διάρκεια απασχόλησης δεν υπερβαίνει τον ένα µήνα και σε εργαζοµένους σε µη συστηµατικές αγροτικές απασχολήσεις. Άρθ. 2. Υποχρέωση ενηµέρωσης. 1. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον εργαζόµενο τους ουσιώδεις όρους της σύµβασης ή σχέσης εργασίας. 2. Η πληροφόρηση σύµφωνα µε την παρ. 1 περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Τα στοιχεία ταυτότητας των συµβαλλοµένων 315

10 [46] ΠΔ 156/1994 Άρθ. 3-5 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη γ) τη θέση ή την ειδικότητα του εργαζόµενου, το βαθµό του, την κατηγορία της απασχόλησής του καθώς και το αντικείµενο της εργασίας του δ) την ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας και τη διάρκεια αυτής, αν καταρτίζεται για ορισµένο χρόνο ε) τη διάρκεια της αδείας µε αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόµενος, καθώς και τον τρόπο και χρόνο χορήγησής της στ) το ύψος της αποζηµίωσης που οφείλεται και τις προθεσµίες που πρέπει να τηρούν εργοδότης και εργαζόµενος, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, σε περίπτωση λύσεως της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας µε καταγγελία ζ) τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόµενος και την περιοδικότητα καταβολής τους η) τη διάρκεια της κανονικής ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας απασχόλησης του εργαζόµενου θ) αναφορά της συλλογικής ρύθµισης που έχει εφαρµογή και καθορίζει τους ελάχιστους όρους αµοιβής και εργασίας του εργαζοµένου. 3. Η πληροφόρηση για τα στοιχεία των περ. ε, στ, ζ και η της παρ. 2 µπορεί να γίνεται και µε παραποµπή στις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Άρθ. 3. Τρόποι ενηµέρωσης. 1. Η ενηµέρωση για τους όρους του άρθρου 2 παρ. 2 γίνεται µε παράδοση στον εργαζόµενο, δύο µήνες το αργότερο από την έναρξη της εργασίας του και για τους ήδη απασχολουµένους δύο µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγµατος, γραπτής σύµβασης εργασίας ή άλλου εγγράφου, υπό τον όρο ότι αυτό θα περιλαµβάνει όλα τα αναφερόµενα στο άρθρο αυτό στοιχεία. 2. Αν η σύµβαση ή σχέση εργασίας για οποιοδήποτε λόγο διαρκέσει λιγότερο από δύο µήνες, το ανωτέρω έγγραφο παραδίδεται στον εργαζόµενο κατά τη λήξη της. Άρθ. 4. Εργασία στην αλλοδαπή. Αν ο εργαζόµενος απασχοληθεί στην αλλοδαπή µε σύµβαση ή σχέση εργασίας που καταρτίσθηκε στην Ελλάδα, τα έγγραφα του προηγούµενου άρθρου θα πρέπει να του παραδοθούν πριν την αναχώρησή του και να περιέχουν τουλάχιστον τα εξής πρόσθετα στοιχεία: α) Τη διάρκεια της εργασίας στο εξωτερικό β) το νόµισµα στο οποίο θα καταβάλλονται οι αποδοχές του γ) τα τυχόν πλεονεκτήµατα σε χρήµα ή σε είδος, που συνδέονται µε τον εκπατρισµό και δ) τους τυχόν όρους επαναπατρισµού. Άρθ. 5. Μεταβολή των στοιχείων της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας. 1. Για κάθε µεταβολή των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2 και στο άρθρο 4, ο εργοδότης πρέπει να συντάσσει σχετικό έγγραφο και να το 316

11 Ενηµέρωση για τους όρους εργασίας Άρθ. 6-8 ΠΔ 156/1994 [46] παραδίδει στον εργαζόµενο το αργότερο ένα µήνα µετά την πραγµατοποίηση της µεταβολής. 2. Το έγγραφο της παρ. 1 δεν είναι υποχρεωτικό σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, όταν παραπέµπουν σ αυτές τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 3. Άρθ. 6. Η παράλειψη του εργοδότη να χορηγήσει στον εργαζόµενο τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 3 δεν συνεπάγεται ακυρότητα της σύµβασης εργασίας. Άρθ. 7. Κυρώσεις. Σε κάθε υπόχρεο που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, επιβάλλεται πρόστιµο µε αιτιολογηµένη πράξη του Επιθεωρητή Εργασίας που εκδίδεται µετά από ακρόαση του ενδιαφεροµένου, ως ακολούθως: α) Σε προσωπικές επιχειρήσεις δρχ. β) σε προσωπικές εταιρίες, οµόρρυθµες εταιρίες ή συµπράξεις εταιριών δρχ. γ) σε ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης δρχ. δ) σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας επιβάλλεται το ανώτερο ποσό που προβλέπεται αντιστοίχως. Η πράξη επιβολής προστίµου του Επιθεωρητή Εργασίας κοινοποιείται µε απόδειξη στον παραβάτη, ο οποίος καταβάλλει το πρόστιµο µε κατάθεση του ποσού στο λογαριασµό του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ο παραβάτης µπορεί, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση, να προσφύγει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Αντίγραφο του δικόγραφου της προσφυγής κοινοποιείται µε την επιµέλεια της γραµµατείας του δικαστηρίου στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, εντός µηνός από της κατάθεσής της. Μετά την πάροδο της προθεσµίας για την άσκηση της προσφυγής, τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται στην ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης, το ποσό του προστίµου βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου και αποδίδεται κατά µήνα υπέρ του λογαριασµού του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) του Υπουργείου Εργασίας. Αν ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης επιβολής προστίµου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, αναστέλλεται η βεβαίωση του προστίµου στη ΔΟΥ µέχρι την κοινοποίηση της οριστικής απόφασης επί της προσφυγής, η οποία πλέον συνιστά και τον τίτλο βεβαιώσεως του Δηµόσιου Ταµείου. Άρθ. 8. Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δηµοσιεύσεώς του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εγκύκλιος 3134/ Υπ. Εργασίας: Άρθ. 1. Πεδίο εφαρµογής. Με την παρ. 2 του προεδρικού διατάγµατος καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής των ορισµών αυτού. 317

12 [46] ΠΔ 156/1994 Εγκ. 3134/1994 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ειδικότερα: α) Το διάταγµα (άρθρο 1 παρ. 2), κατά τα οριζόµενα άλλωστε σε αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 της Οδηγίας 91/533/ΕΟΚ/14-1 έχει εφαρµογή σε όλους τους εργαζοµένους που συνδέονται µε τον εργοδότη τους µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Όπως εξάλλου προκύπτει από την αδιάσειστη διατύπωση της σχετικής διάταξης οι εισαγόµενες µε το διάταγµα υποχρεώσεις των εργοδοτών, που απασχολούν εργαζόµενους µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας έχουν εφαρµογή σε κάθε εργοδότη, ακόµη και σε εργοδότες που δεν ασκούν επιχείρηση ή εκµετάλλευση (π.χ. ιδρύµατα, σωµατεία, συµβολαιογραφεία, δικηγορικά γραφεία κ.λπ.) β) αντίθετα από το πεδίον εφαρµογής των ορισµών του διατάγµατος δεν καλύπτονται όλα τα πρόσωπα που παρέχουν γενικώς εργασία, αλλά µόνο αυτά που συνδέονται µε τον εργοδότη τους µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Διότι όπως είναι γνωστό, εργασία είναι δυνατό να παρέχεται όχι µόνο στο πλαίσιο της ειδικής έννοµης σχέσεως που έχει ως αντικείµενο ακριβώς την παροχή εξαρτηµένης εργασίας, όπως η έννοια αυτής έχει διαµορφωθεί από τη θεωρία του εργατικού δικαίου και τη νοµολογία των δικαστηρίων, αλλά και στο πλαίσιο άλλων διαφορετικών κατά τη φύση τους εννόµων σχέσεων όπως η σύµβαση έργου (άρθρα 681 επ. ΑΚ), η σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η σύµβαση εντολής (άρθρα 713 επ. ΑΚ), η σύµβαση εταιρίας (άρθρα 741 επ. ΑΚ), η σύµβαση µίσθωσης προσοδοφόρου αντικειµένου κ.λπ. Με τον ρητό περιορισµό του κύκλου των εργαζοµένων που υπάγονται στο διάταγµα εν αναφορά µε τη µορφή της έννοµης σχέσεως παροχής της εργασίας τους, ο νοµοθέτης θέλησε να προσδώσει ουσιαστικό περιεχόµενο στην έννοια της προστασίας των επαγγελµατικών και κοινωνικών δικαιωµάτων εκείνης της κατηγορίας των εργαζο- µένων που υπόκεινται έναντι του εργοδότη τους σε προσωπική και νοµική εξάρτηση µεγαλύτερου βαθµού. Κατά συνέπεια, εκφεύγουν του πεδίου εφαρµογής του παρόντος διατάγµατος οι παρέχοντες εργασία µε βάση άλλη πλην της συµβάσεως εξαρτηµένης εργασίας, µορφή έννοµης σχέσεως παροχής εργασίας γ) όπως προαναφέρθηκε, οι διατάξεις του διατάγµατος εφαρµόζονται σε κάθε εργαζό- µενο που συνδέεται µε τον εργοδότη του µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Με τη ρύθµιση αυτή ο νοµοθέτης εκδήλωσε κατά τρόπο σαφή και ρητό την πρόθεσή του να υπαγάγει στις προστατευτικές διατάξεις του εν λόγω νοµοθετήµατος όχι µόνον τους εργαζοµένους, που συνδέονται µε τον εργοδότη τους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αλλά και τους εργαζοµένους εκείνους που συνδέονται µε αυτόν µε σχέση εργασίας, δηλαδή µε την έννοµη εκείνη σχέση που δηµιουργείται από το γεγονός της πραγµατικής απασχόλησης του εργαζοµένου δια της παροχής εξαρτηµένης εργασίας µε την ένταξη της σχέσεως εργασίας στην επιχείρηση κ.λπ. ανεξαρτήτως του τρόπου µε τον οποίο δηµιουργήθηκε και την τυχόν στήριξή της σε έγκυρη, ή άκυρη, ή ακυρώσιµη ή ελαττωµατική σύµβαση παροχής εξαρτηµένης εργασίας. Με την παρ. 2 του προεδρικού διατάγµατος ορίζεται ρητώς ότι εξαιρούνται του πεδίου εφαρµογής του διατάγµατος οι εργαζόµενοι των οποίων η συνολική διάρκεια απασχολήσεως δεν υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα, καθώς και οι εργαζόµενοι σε µη συστηµατικές αγροτικές απασχολήσεις. 318

13 Ενηµέρωση για τους όρους εργασίας Εγκ. 3134/1994 ΠΔ 156/1994 [46] Η βούληση του νοµοθέτη είναι προφανής. Με τις ανωτέρω εξαιρέσεις υλοποιείται η επιδίωξη αυτού να µην θέτει εµπόδια σε περιπτωσιακές, περιστασιακές και περιορισµένης φύσεως εργασίες για τις οποίες η υποχρέωση να παρέχεται κάθε φορά γραπτή ενη- µέρωση θα σήµαινε µια διοικητική επιβάρυνση που δεν θα συνέβαλε στη διατήρηση µιας ορισµένης ελαστικότητας στην εργασιακή σχέση, αλλά αντίθετα θα δηµιουργούσε ένα πρόσθετο βάρος στους εργοδότες, ιδίως σης µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος έχουν εφαρµογή τόσο στις συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου όσον και στις συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου (βλ. και άρθρο 2 παρ. 2 εδ. δ ), εφόσον βεβαίως οι τελευταίες έχουν χρονική διάρκεια που υπερβαίνει τον ένα µήνα όπως προκύπτει από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1. Άρθ. 2. Υποχρέωση ενηµέρωσης. Με το άρθρο αυτό (παρ. 1) θεσπίζεται ρητώς υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στον εργαζόµενο τους ουσιώδεις όρους της συµβάσεως ή της σχέσεως εργασίας. Περιβάλλεται λοιπόν νοµοθετικό µανδύα και καθίσταται θεσµός του εργατικού δικαίου ο στόχος του διατάγµατος και της οδηγίας σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν στην οικεία παράγραφο. Με την παρ. 2 ορίζονται κατ ελάχιστον όριον οι ουσιώδεις όροι της συµβάσεως ή της σχέσεως εργασίας για το περιεχόµενο των οποίων ο εργοδότης υπέχει την ευθύνη να ενηµερώσει, σύµφωνα µε την παρ. 1, κάθε εργαζόµενο. Ως ουσιώδεις όροι της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας, ως στοιχεία δηλαδή που, κατά την έννοιαν αυτού του διατάγµατος, απαιτούνται για να έχει ο εργαζόµενος µια κατά το δυνατόν ολοκληρωµένη γνώση του όλου πλέγµατος της εργασιακής του σχέσεως, θεωρούνται οι ακόλουθοι: α) Τα στοιχεία ταυτότητας των συµβαλλοµένων. Ως στοιχεία ταυτότητας των συµβαλλοµένων µερών (εργοδότης - εργαζόµενος) θεωρούνται τα στοιχεία εκείνα από τα οποία είναι δυνατό να συνάγεται κατά τρόπο σαφή, ασφαλή και βέβαιο η ταυτότητα του ενεργούντος προσώπου, όπως: ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατρός, όνοµα µητρός, αριθµός - δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας. Αν εργοδότης είναι νοµικό πρόσωπο, θα αναγράφεται η πλήρης επωνυµία αυτού και επιπροσθέτως, υποχρεωτικώς, τα ανωτέρω στοιχεία ταυτότητας του νοµίµου εκπροσώπου ή του διαχειριστού αυτού, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που η σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας υπογράφεται από πρόσωπο που έχει ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση από τον εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου, τότε, θα αναγράφονται απαραιτήτως και τα στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος τη σύµβαση β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη: Θα αναγράφονται τα προσδιοριστικά γεωγραφικά και λοιπά στοιχεία του τόπου, στον οποίο κατά τρόπο µόνιµο και συνήθως ο εργαζόµενος υποχρεούται αλλά και δικαιούται να παρέχει τις υπηρεσίες του, του τόπου στον οποίο βρίσκεται η έδρα του εργοδότη, ή του τόπου στον οποίο βρίσκεται η κατοικία του γ) τη θέση (όπου προβλέπεται σύµφωνα µε το ισχύον ή εφαρµοζόµενο σύστηµα οργανωτικής δοµής και λειτουργικής διαδικασίας της µονάδας), ή την ειδικότητα του 319

14 [46] ΠΔ 156/1994 Εγκ. 3134/1994 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ εργαζοµένου (π.χ. λογιστής - οδηγός αυτοκινήτου - αποθηκάριος, σερβιτόρος), το βαθµό του (π.χ. διευθυντής Α - τµηµατάρχης όπου ισχύει ή εφαρµόζεται σύστηµα βαθµολογικής ιεραρχίας), την κατηγορία της απασχόλησής του (π.χ. διοικητικός, τεχνικός, νοσηλευτικός, υπηρετικός, ιατρικός, εκπαιδευτικός, κλάδος πληροφορικής κ.λπ), καθώς και το αντικείµενο της εργασίας του (µια συνοπτική περιγραφή της παρεχόµενης εργασίας) δ) την ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας και τη διάρκεια αυτής, αν καταρτίζεται για ορισµένο χρόνο. Θα αναγράφονται οι ακριβείς χρονικοί προσδιορισµοί από τους οποίους θα προκύπτει µε σαφήνεια και βεβαιότητα η έναρξη της συµβάσεως ή της σχέσεως εργασίας. Θα αναγράφεται επίσης, αν πρόκειται για σύµβαση ή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, η ένδειξη «σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου» και αν πρόκειται για σύµβαση ή σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου η ένδειξη «σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου» συµπληρουµένη απαραιτήτως και από τη χρονική διάρκεια αυτής που µπορεί να καθορίζεται µε ακριβείς χρονικούς προσδιορισµούς ή να συνάγεται εκ του είδους και του σκοπού αυτής (π.χ. πρόσληψη για την εκτέλεση ορισµένου έργου, κ.λπ.) ε) τη διάρκεια της άδειας µε αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόµενος, καθώς και τον τρόπο και χρόνο χορήγησής της: Θα αναγράφεται ο αριθµός των εργάσιµων ηµερών ετήσιας άδειας µε αποδοχές που δικαιούται κάθε εργαζόµενος σύµφωνα µε το χρόνο υπηρεσίας του, το σύστηµα εβδοµαδιαίας εργασίας (πενθήµερο ή εξαήµερο) που εφαρµόζεται στην επιχείρηση, το σύστηµα µερικής απασχόλησης ή διαλείπουσας εργασίας ή εκ περιτροπής εργασίας κ.λπ. Θα προσδιορίζεται επίσης ο τρόπος χορηγήσεως της άδειας (π.χ. σε αλλεπάλληλες εργάσιµες ηµέρες ή τµηµατικά µε τις προϋποθέσεις βέβαια του άρθρου 7 της από ΕΓΣΣΕ άρθρο (Ν 549/77 και άρθρο 7 Ν 1837/89). Τέλος, θα καθορίζεται και ο χρόνος χορηγήσεως της άδειας στ) το ύψος της αποζηµίωσης που οφείλεται και τις προθεσµίες που πρέπει να τηρούν εργοδότης και εργαζόµενος, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, σε περίπτωση λύσης της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας µε καταγγελία: Το ύψος της αποζηµιώσεως ενός εργαζόµενου που συνδέεται µε τον εργοδότη του µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου εξαρτάται από τη διάρκεια αυτής (εργασιακής σύµβασης ή σχέσεως), από την ιδιότητα του εργαζόµενου ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη και από το σύνολο των τακτικών αυτού αποδοχών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις (Ν 2112/20, ΒΔ 16/ , Ν 3198/55, Ν 435/76 όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα). Για τις προθεσµίες προειδοποιήσεως ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν 2112/20 και του ΒΔ της 16/ Σας υπενθυµίζουµε όµως ότι σε περίπτωση καταγγελίας, εκ µέρους του εργοδότη, της συµβάσεως ή της σχέσεως εργασίας των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών δεν ισχύει το σύστηµα της µε προειδοποίηση καταγγελίας, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν 3198/55. Για τις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων Αστικού Κώδικα ζ) τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόµενος και την περιοδικότητα καταβολής τους. 320

15 Ενηµέρωση για τους όρους εργασίας Εγκ. 3134/1994 ΠΔ 156/1994 [46] Θα απεικονίζονται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται εργαζόµενος για την απασχόλησή του κατά το νόµιµο ή συµβατικά εφαρµοζόµενο ωράριο εργασίας (βασικός µισθός νόµιµος ή συµπεφωνηµένος, επίδοµα προϋπηρεσίας, επίδοµα οικογενειακών βαρών, άλλα επιδόµατα κ.λπ.). Πέραν των ανωτέρω θα αναγράφονται επίσης και οι προσαυξήσεις για εργασία κατά Κυριακές, εξαιρέσιµες και νύχτες, οι πρόσθετες αµοιβές και προσαυξήσεις για υπερεργασία και υπερωριακή εργασία, καθώς και οι πάσης φύσεως οικειοθελείς παροχές µισθολογικού χαρακτήρα. Η περιοδικότητα καταβολής των αποδοχών καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 655 ΠΚ του άρθρου 12 της 95/1940 ΔΣΕ (Ν 3248/55) και του άρθρου 2 του ΒΔ της 24-7/ η) τη διάρκεια της ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας απασχόλησης του εργαζόµενου. Θα αναγράφονται οι ώρες της ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας απασχόλησης του εργαζο- µένου, νόµιµες ή συµβατικές θ) αναφορά της συλλογικής ρύθµισης που έχει εφαρµογή και καθορίζει τους ελάχιστους όρους αµοιβής και εργασίας του εργαζόµενου. Θα αναγράφεται µε τα πλήρη στοιχεία της η συλλογική σύµβαση εργασίας, ή η απόφαση διαιτησίας, ή η υπουργική απόφαση που έχει εφαρµογή σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση και καθορίζει τους ελάχιστους όρους αµοιβής και εργασίας του εργαζόµενου. Με την παρ. 3 παρέχεται η ευχέρεια στον εργοδότη να εκπληρώσει την υποχρέωσή του για ενηµέρωση του εργαζόµενου για ορισµένους από τους ουσιώδεις όρους της συµβάσεως ή της σχέσεως εργασίας που αναφέρονται στην παρ. 2 και συγκεκριµένα για τους αναφερόµενους στα εδ. ε, στ, ζ και η µε παραποµπή διά των εγγράφων της παρ. 1 του άρθρου 3 στις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, που ρυθµίζουν το περιεχόµενο αυτών. Η µε τον ανωτέρω τρόπο ενηµέρωση του εργαζόµενου δεν έχει την έννοια µιας γενικής και αόριστης αναφοράς στις ισχύουσες διατάξεις, αλλά αναλυτικής και πλήρους αναφοράς των συγκεκριµένων διατάξεων που ρυθµίζουν τα αντίστοιχα θέµατα (π.χ. αριθµός νόµου, διατάγµατος κ.λπ., αριθµός άρθρου, παραγράφου κ.λπ.). Άρθ. 3. Τρόποι ενηµέρωσης. Με το άρθρο 3 ορίζονται: α) Ο τρόπος και τα µέσα µε τα οποία ο εργοδότης εκπληρώνει από το άρθρο 2 θεσπιζόµενη υποχρέωσή του: Σύµφωνα λοιπόν µε τους ορισµούς του άρθρου 3 η κατά το άρθρο 2 υποχρέωση του εργοδότη για ενηµέρωση του εργαζοµένου για τους ουσιώδεις όρους της συµβάσεως ή της σχέσεως εργασίας υλοποιείται µε πραγµατική παράδοση στον εργαζόµενο κατ επιλογή του εργοδότη. αα. γραπτής συµβάσεως εργασίας ή ββ. άλλου εγγράφου (π.χ. γραπτής δήλωσης ή επιστολής). Σε περίπτωση που ο εργοδότης επιλέγει την πληροφόρηση του εργαζόµενου µε παράδοση «άλλου εγγράφου» αυτός και µόνο οφείλει να υπογράψει αυτό το έγγραφο και να κρατά αντίγραφο. Ο δε εργαζόµενος θα υπογράφει ότι παρέλαβε αυτό όχι επί αυτού τούτου του θέµατος του εγγράφου που παραδόθηκε, αλλά σε άλλο έντυπο. Όσο η γραπτή σύµβαση, όσο και το «άλλο έγγραφο» θα περιλαµβάνουν όλους τους ουσιώδεις όρους της συµβάσεως ή της σχέσεως εργασίας β) ο χρόνος παράδοσης του κατά περίπτωση από τον εργοδότη επιλεγέντος µέσου (παραστατικού) πληροφόρησης του εργαζόµενου: Ο χρόνος παραδόσεως διαφορο- 321

16 [46] ΠΔ 156/1994 Εγκ. 3134/1994 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ποιείται ανάλογα µε το αν πρόκειται για νεοπροσλαµβανόµενο ή για ήδη απασχολούµενο εργαζόµενο, καθώς και ανάλογα µε το χρόνο που διήρκηοε η σύµβαση ή η σχέση εργασίας. Έτσι: αα. για τους νεοπροσλαµβανόµενους, η παράδοση γραπτής συµβάσεως άλλου εγγράφου γίνεται µέσα σε δύο (2) µήνες το αργότερο από την έναρξη της εργασίας τους, ββ. για τους ήδη απασχολούµενους, η παράδοση γραπτής συµβάσεως ή άλλου εγγράφου γίνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του διατάγµατος. Με δεδοµένο ότι η ισχύς του διατάγµατος αρχίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 8 αυτού, από την ηµέρα δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την , η υποχρέωση του εργοδότου για παράδοση στον εργαζόµενο ενός εκ των ανωτέρω µέσων πληροφορήσεως αυτού έληξε την Ήδη, όµως, για τους λόγους που εκτίθενται στην αριθ. Οικ. 3037/ εγκύκλιό µας, παρακαλείσθε όπως επιβάλλετε τις προβλεπόµενες από το άρθρο 7 του διατάγµατος κυρώσεις κατά των παραβατών αυτού για παραβάσεις που διαπιστώνετε µετά την και γγ. για εργαζόµενους των οποίων η σύµβαση ή η σχέση εργασίας για οποιοδήποτε λόγο διαρκέσει λιγότερο από δύο µήνες, µε την επιφύλαξη παρ. 3 του άρθρου 1 η γραπτή σύµβαση εργασίας ή το «άλλο έγγραφο» παραδίδεται στον εργαζόµενο κατά τη λήξη της. Άρθ. 4. Εργασία στην αλλοδαπή. Με στόχο την εξασφάλιση αποτελεσµατικότερης προστασίας των εργαζοµένων, σε περίπτωση που αυτοί θα απασχοληθούν στην αλλοδαπή, λαµβάνονται µε το άρθρο 4 µέτρα ειδικής πρόνοιας, τόσο για τον χρόνο ενηµερώσεως αυτών όσο και για το περιεχόµενο της ενηµερώσεως. Είναι γεγονός ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν όσοι πρόκειται να απασχοληθούν στο εξωτερικό είναι και πολλά και σύνθετα. Οι συνήθως σκληρές συνθήκες εργασίας και η έλλειψη επαρκούς προστασίας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη παρέµβασης της πολιτείας, κάτι που έγινε µε τον Ν 1429/84, µε στόχο να γνωρίζει ο εργαζόµενος τα βασικά στοιχεία που συνδέονται και µε τις ιδιαίτερες καταστάσεις που δηµιουργεί η µετακίνησή του σε άλλη χώρα. Η διάταξη του άρθρου 4 θεσµοθετεί τον στόχο αυτό. Έτσι, ορίζεται ότι αν εργαζόµενος απασχοληθεί στην αλλοδαπή µε σύµβαση ή σχέση εργασίας που καταρτίσθηκε στην Ελλάδα, η γραπτή σύµβαση εργασίας ή «το άλλο έγγραφο» θα πρέπει να του παραδοθούν πριν την αναχώρησή του. Θα πρέπει, λοιπόν, ο εργαζόµενος να γνωρίζει εκ των προτέρων τους ουσιώδεις όρους της σύµβασης ή της σχέσεως εργασίας, όπως αυτοί καταγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 2. Ο νοµοθέτης, όµως, δεν αρκείται σ αυτό, αλλά απαιτεί περαιτέρω να καταχωρούνται στα ανωτέρω µέσα ενηµερώσεως του εργαζόµενου και ορισµένοι πρόσθετοι όροι που συνδέονται µε τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τη µετακίνηση αυτού. Και οι όροι αυτοί δεν µπορεί παρά να είναι σε γνώση του εργαζόµενου πριν από τη µετάβασή του στην αλλοδαπή. Οι όροι αυτοί αφορούν: α) Τη διάρκεια της εργασίας στο εξωτερικό β) το νόµισµα στο οποίο θα καταβάλλονται οι αποδοχές του γ) τα τυχόν πλεονεκτήµατα σε χρήµα ή σε είδος, που συνδέονται µε τον εκπατρισµό και δ) τους τυχόν όρους επαναπατρισµού. Άρθ. 5. Μεταβολή των στοιχείων της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας. Κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της συµβάσεως ή της σχέσεως εξαρτηµένης εργασίας είναι 322

17 Ενηµέρωση για τους όρους εργασίας Εγκ. 3134/1994 ΠΔ 156/1994 [46] δυνατό να δοκιµάζεται και να µεταβάλλεται η λειτουργία της σύµφωνα µε τους όρους που είχαν συµφωνηθεί. Παρατηρούνται µεταβολές συνθηκών, γενικών ή ειδικότερων, διάφορα περιστατικά, ειδικές ανάγκες, προσωπικές καταστάσεις µερών κ.λπ., που συνθέτουν σε µια δεδοµένη στιγµή το πλαίσιο τροποποιήσεων των όρων εργασίας. Η διαµόρφωση της νέας καταστάσεως που δηµιουργείται από µία ενδεχόµενη µεταβολή των όρων εργασίας και η ανάγκη µιας ολοκληρωµένης και πραγµατικής προστασίας του συµφέροντος του εργαζοµένου για ενηµέρωση, επιβάλλουν την υποχρέωση µιας δυναµικής, συνεχούς και σύνθετης πληροφορήσεως αυτού. Ο νοµοθέτης, συνεπής στους στόχους του, θεσπίζει µε την παρ. 1 υποχρέωση του εργοδότη να καθιστά εγγράφως γνωστή στον εργαζόµενο κάθε µεταβολή που επέρχεται στους ουσιώδεις όρους της συµβάσεως ή της σχέσεως εργασίας, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 2, καθώς και στα πρόσθετα στοιχεία του άρθρου 4. Η γνωστοποίηση της όποιας µεταβολής θα γίνεται κατά τους ορισµούς της παρ. 1, ως εξής: α) Ο εργοδότης θα συντάσσει σχετικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται µε σαφήνεια και ακρίβεια η επελθούσα µεταβολή β) ο εργοδότης θα παραδίδει πραγµατικώς το έγγραφο αυτό στον εργαζόµενο µέσα σε προθεσµία ενός το αργότερο µηνός από το χρονικό σηµείο επελεύσεως της µεταβολής. Περαιτέρω, ο νοµοθέτης µε τη φροντίδα να µην υπάρξει µεγαλύτερη γραφειοκρατική επιβάρυνση των εργοδοτών ορίζει στην παρ. 2 ότι: «Το έγγραφο της παρ. 1 δεν είναι υποχρεωτικό σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων της εργατικής νο- µοθεσίας, όταν παραπέµπουν σ αυτές τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 3». Είναι γνωστό, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, ότι η πληροφόρηση του εργαζόµενου µε παραποµπή, µέσω γραπτής συµβάσεως ή άλλου εγγράφου, στις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, µπορεί να γίνει αποκλειστικά και µόνο για τους στα εδ. ε, στ, ζ και η της παρ. 2 του άρθρου 2 αναφερόµενους ουσιώδεις όρους της συµβάσεως ή της σχέσεως εργασίας (άρθρα 2, και 3 και 3 παρ. 1). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για να χωρήσει απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση συντάξεως και παραδόσεως στον εργαζόµενο του εγγράφου της παρ. 1 του άρθρου 5 πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Να µεταβάλλονται αποκλειστικά και µόνο ένας ή και περισσότεροι από τους στα εδ. ε, στ, ζ και η της παρ. 2 του άρθρου 2 αναφερόµενους ουσιώδεις όρους της συµβάσεως ή τ ης σχετικής εργασίας β) οι µεταβολές αυτές να οφείλονται σε τροποποιήσεις των σχετικών διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, που ρυθµίζουν το περιεχόµενο αυτών των όρων και γ) να παραπέµπουν στις σχετικές αυτές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 3, δηλαδή η γραπτή σύµβαση ή το άλλο έγγραφο. Κατ ακολουθίαν, δεν συντρέχει απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση συντάξεως και παραδόσεως στον εργαζόµενο του εγγράφου της παρ. 1 του άρθρου 5, όταν µεταβάλλονται οι στα εδ. α, β, γ και δ της παρ. 2 του άρθρου 2 ουσιώδεις όροι της συµβάσεως ή της σχέσεως εργασίας κα/ή τα πρόσθετα στοιχεία του άρθρου 4, είτε µεταβάλλονται συγχρόνως είτε όχι και οι ουσιώδεις όροι της συµβάσεως ή της σχέσεως εργασίας για τη µεταβολή των οποίων ο εργοδότης δεν υπέχει ευθύνη γνωστοποιήσεως στον εργαζόµενο. Οίκοθεν νοείται ότι σε περίπτωση ταυτόχρονης µεταβολής, η υποχρέ- 323

18 [46] ΠΔ 156/1994 Εγκ. 3134/1994 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ωση του εργοδότη για πληροφόρηση περιορίζεται µόνο στους όρους εκείνους για τους οποίους υπέχει τέτοια υποχρέωση. Άρθ. 6. Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι η παράλειψη του εργοδότη να χορηγήσει στον εργαζόµενο τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 3, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της συµβάσεως εργασίας. Όταν λοιπόν συντρέχουν οι γενικές και ειδικές (ουσιαστικές - τυπικές) προϋποθέσεις που απαιτούνται κατά τις κείµενες διατάξεις για την έγκυρη κατάρτιση της ατοµικής συµβάσεως εργασίας, η παράλειψη του εργοδότη να εγχειρίοει στον εργαζόµενο γραπτή σύµβαση εργασίας ή άλλο έγγραφο δεν επιφέρει ακυρότητα αυτής. Είναι προφανές ότι ο νοµοθέτης δεν θέλησε κατ ουσίαν η υποχρέωση του εργοδότη για ενηµέρωση του εργαζοµένου και το δικαίωµα του τελευταίου να διαθέτει ένα γραπτό παραστατικό γραπτής απεικονίσεως της εργασιακής του συµβάσεως να αναχθούν σε προϋπόθεση του κύρους αυτής. Συνεπώς, το διάταγµα (βλέπετε και άρθρο 6 της οδηγίας) δεν θίγει τους κανόνες και τις πρακτικές που αφορούν τη µορφή της συµβάσεως ή της σχέσεως εργασίας, το καθεστώς των αποδεικτικών στοιχείων της υπάρξεως και του περιεχοµένου της συµβάσεως ή της σχέσεως εργασίας καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες που είναι εν προκειµένω εφαρµόσιµοι. Άρθ. 7. Στο άρθρο 7 προβλέπεται η επιβολή διοικητικής κυρώσεως (προστίµου) στους παραβάτες των διατάξεων του προεδρικού αυτού διατάγµατος. Επειδή πρόκειται για λήψη δυσµενούς διοικητικού µέτρου, υπό µορφή κυρώσεως σε βάρος παραβάτου, για υπαίτια συµπεριφορά, προβλέφθηκε η διαδικασία της ακρόασης, πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής προστίµου. Σχετικά µε τη διαδικασία της ακρόασης, ο παραβάτης θα καλείται από το αρµόδιο για την επιβολή του προστίµου όργανο, στην υπηρεσία του, για παροχή εξηγήσεων, διευκρινίσεων κ.λπ., οι οποίες µπορεί να παρέχονται είτε προφορικά είτε γραπτά. Στη συνέχεια, θα γίνεται εκτίµηση όλων των στοιχείων και στην περίπτωση που θα αποφασισθεί η έκδοση πράξεως επιβολής προστίµου. Η επιµέτρηση αυτού θα γίνεται σύµφωνα µε την κλιµάκωση που προβλέπει η υπόψη διάταξη. Σε προσωπικές επιχειρήσεις (δηλαδή ατοµικές επιχειρήσεις) δρχ. και ούτω καθεξής. 3. Οίκοθεν νοείται ότι οι διά του προεδρικού διατάγµατος επιβαλλόµενες στον εργοδότη υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να εκληφθούν εκ µέρους των συµβαλλοµένων ως µια «απροσδόκητη ευκαιρία» ως µια «έντεχνη και µάλιστα νοµοθετική κατοχυρωµένη µεθόδευση» µεταβολής των όρων και δη των ουσιωδών, της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας σε βάρος των εργαζοµένων. Μία τέτοια συλλογική ούτε αποδίδει, ούτε ερµηνεύει σωστά τις προθέσεις του νοµοθέτη και τη φιλοσοφία της ρύθµισης. Οι µεταβολές των όρων εργασίας, ενίοτε βλαπτικές για τον εργαζόµενο αποτελούν ένα φαινόµενο - απόρροια της δυναµικής πορείας και εξέλιξης της εργασιακής σχέσης στον χρόνο - και δεν θα εκδηλωθεί για πρώτη φορά µε την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος. Άλλωστε, τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, σε περίπτωση βλαπτικής µεταβολής των εργασιακών όρων ούτε φαλκιδεύονται, πολύ δε περισσότερο, ούτε καταργούνται από τους ορισµούς του προεδρικού διατάγµατος. Αποµένει µόνο στους εργαζόµενους να ελέγχουν µε τη δέουσα προσοχή τα έγγραφα που θα τους παραδοθούν και να απαιτούν να αποδίδονται τα πράγµατι συµφωνηθέντα. 324

19 Προστασία ατοµικών δεδοµένων εργαζοµένων Άρθ. 8 Ν 3144/2003 [47] 6.4 Προστασία ατοµικών δεδοµένων εργαζοµένων [47] Ν 3144/2003 Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 111/ ) [Άρθρο 8] Άρθ. 8. Προστασία Ατοµικών Δεδοµένων των εργαζοµένων. 1. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατοµικό βιβλιάριο επαγγελµατικού κινδύνου του εργαζοµένου, στοιχείων ή δεδοµένων άλλων πέραν των αποτελεσµάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 4 του ΠΔ 17/1996 (ΦΕΚ Α 11). Επιπλέον ιατρικά δεδοµένα επιτρέπεται να συλλεγούν, µε επιµέλεια του ίδιου του εργαζοµένου προκειµένου να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας, µόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: α) Για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του για µια συγκεκριµένη θέση ή εργασία, β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και γ) για τη θεµελίωση δικαιωµάτων του εργαζοµένου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. 2. Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδοµένα κατά παράβαση της παρ. 1 τιµωρούνται µε τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50) αντίστοιχα. Σε περίπτωση πρόκλησης περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρµόζεται το άρθρο 23 του Ν 2472/ Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν την τήρηση και το περιεχόµενο του ατοµικού βιβλιαρίου επαγγελµατικού κινδύνου, τη συλλογή και επεξεργασία επιπλέον δεδοµένων µε τη συγκατάθεση και επιµέλεια του 325

20 [47] Ν 3144/2003 Άρθ. 8 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ εργαζοµένου, την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 2 του παρόντος και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. Σηµείωση: Σύµφωνα µε το άρθρο 7Α παρ. 1 περ. Α Ν 2472/1997 (όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 άρθρου 34 Ν 2915/2001) «ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6 και από την υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 του παρόντος νόµου στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν η επεξεργασία πραγµατοποιείται αποκλειστικό για σκοπούς που συνδέονται άµεσα µε σχέση εργασίας ή έργου ή µε παροχή υπηρεσιών στο δηµόσιο τοµέα και είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλει ο νόµος ή για την εκτέλεση των υποχρεώσεων από τις παραπάνω σχέσεις και το υποκείµενο έχει προηγουµένως ενηµερωθεί [ ]». 326

21 Μερική απασχόληση Άρθ. 1-2 Οδηγία 97/81/ΕΚ [48] 6.5 Μερική απασχόληση - εκ περιτροπής εργασία [48] Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συµβουλίου της * Σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για την εργασία µερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES (L 14/ ) Άρθ. 1. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην υλοποίηση της συµφωνίαςπλαισίου για την εργασία µερικής απασχόλησης, η οποία συνήφθη στις 6 Ιουνίου 1997 από τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις γενικού χαρακτήρα (UNICE, CEEP, CES) και η οποία περιέχεται στο παράρτηµα. Άρθ Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 20 Ιανουαρίου 2000 ή διασφαλίζουν το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία αυτή ότι οι κοινωνικοί εταίροι λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα µέσω συµφωνίας τα κράτη µέλη οφείλουν να λαµβάνουν κάθε απαραίτητο µέτρο που να τους επιτρέπει ανά πάσα στιγµή να είναι σε θέση να διασφαλίζουν τα αποτελέσµατα που επιβάλλει η παρούσα οδηγία. Πληροφορούν αµέσως σχετικά την Επιτροπή. Τα κράτη µέλη µπορούν, εάν είναι απαραίτητο, προκειµένου να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες δυσχέρειες ή η υλοποίηση µε συλλογική σύµβαση, να διαθέτουν συ- µπληρωµατικό χρονικό διάστηµα ενός έτους κατ ανώτατο όριο. Οφείλουν να πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή για τα ζητήµατα αυτά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από µια τέτοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη. * Η παρούσα τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 98/23/ΕΚ του Συµβουλίου της (L 131/ ) για την επέκταση στο Ηνωµένο Βασίλειο της Οδηγίας 97/81/ΕΚ]. 327

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου Νοέµβριος 2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ν. 4093/2012 µε τον τίτλο «Έγκριση Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη»

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Εργασιακά Θέματα «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Περιεχόμενα 1. Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας Έννοια..... 3 3. Περιεχόμενο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσουμάνης Δικηγόρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. (Ζητήματα εργατικού Δικαίου) ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την Α Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 14/28-05-2004) Στην Αθήνα σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την υποχρεωτική ηλεκτρονική αποστολή εντύπων

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την υποχρεωτική ηλεκτρονική αποστολή εντύπων Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) εντύπων με στοιχεία για θέματα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:65/29.12.2010)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 98(Ι) του 2003

Αριθµός 98(Ι) του 2003 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3739, 25.7.2003 Ν. 98(Ι)/2003 Ο περί Εργοδοτουµένων µε Εργασία Ορισµένου Χρόνου (Απαγόρευση υσµενούς Μεταχείρισης) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α Μ Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.: 56/

Π.Κ.: 56/ - - 1 - - Π.Κ.: 56/28.6.2006 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών για τα έτη 2006 και 2007. Στην Αθήνα σήµερα, την εικοστή ογδόη (28η)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 24176/730 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι..

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣ : Αθήνα 29 Μαΐου 2003 Αριθ.Πρωτ.: 14765 Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ I Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 I ΠΑΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις,

Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Μεταβολές και επίδραση στις υφιστάμενες μισθώσεις. Γεώργιος Καλπακίδης, Προπτυχιακός φοιτήτης, Τµήµα Νοµικής, Ευρωπαϊκό Παν/µιο Κύπρου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηµατογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα