Έρνληαο ππφςε: ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρνληαο ππφςε: ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Σαρ. Γ/λζε: Οδφο Ηππνηψλ Σαρ. Κψδηθαο: Πιεξνθνξίεο: Π. Υαηδεησάλλνπ Σειέθσλν: Σειενκνηνηππία (Fax): Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε: Ρφδνο, 18/02/2015 Αξ. Πξση:1323 ΑΠΟΦΑΖ Ζ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ ΘΔΜΑ: «Γηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 99/1992 γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα (αγνξά) πιηθψλ ζπληήξεζεο μπιείαο θαη ρξσκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ» κε θσδηθφ 2010Δ Έρνληαο ππφςε: 1. Σελ ππ.αξηζκ.15525/α1 Τπνπξγηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηε ζπληνκνγξαθία ηίηινπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 205/Β / ) 2. Σν Π.Γ.25/2015 (ΦΔΚ 25/Α / «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» 3. Σν Π.Γ.24/2015 (ΦΔΚ 20/Α / «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» 4. Σν άξζξν 1 παξ. 5 θαη 6 ηνπ Ν. 2286/1995 «Ππομήθειερ ηος δημόζιος ηομέα και πςθμίζειρ ζςναθών θεμάηων» (ΦΔΚ Α/19), 5. Σν άξζξν 81 ηνπ Ν. 1958/1991 (ΦΔΚ 122 Α/ ) γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο αξραηνινγηθψλ έξγσλ. 6. Σν Ν. 2690/1999 «Κύπωζη ηος Κώδικα Διοικηηικήρ Διαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ Α/45), 7. Σα άξζξα ηνπ Ν. 2362/1995 «Πεπί Δημόζιος Λογιζηικού, κλπ» (ΦΔΚ Α/247), 8. Σν άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 99/1992 «Μελέηη και εκηέλεζη απσαιολογικών εν γένει έπγων» (ΦΔΚ Α/46) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 9. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150 Α/ ) «Κανονιζμόρ Ππομηθειών Δημοζίος» πνπ αθνξνχλ ηνπο πξφρεηξνπο δηαγσληζκνχο. 10. Σν Π.Γ. 104/2014 (ΦΔΚ 171/Α / ) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ» 11. Σελ παξάγξαθν 1β ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4281/2014 (ΦΔΚ Α/160) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

2 12. Σν άξζξν 38 ηεο κε αξ /2008 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ «Υποςπγική Απόθαζη Σςζηήμαηορ Διασείπιζηρ» (ΦΔΚ Β/540), φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 13. Σν εδάθην θγ ηεο παξ.13 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.4314/2014 (ΦΔΚ 265/Α) «Πξνκήζεηεο πνπ εληάζζνληαη ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ή πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΟΥ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο θαη ελσζηαθνχο πφξνπο ή πφξνπο ηνπ ΥΜ ΔΟΥ» κε ηζρχ έσο Σηο ζπληαρζείζεο κειέηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε ηηο θάησζη απνθάζεηο: Σελ ππ αξηζ. ΤΠΠΟΣ/ΓΑΒΜΜ/17817/846/ Απφθαζε. Σελ ππ αξηζ. ΤΠΠΟΣ/ΓΑΒΜΜ/38549/1665/ Απφθαζε. Σελ ππ αξηζ. ΤΠΠΟΣ/ΑΡΥ/Β1/Φ29/51482/1660/ Απφθαζε. Σελ ππ αξηζ.τπποσ/γμμπκ/37404/572/ Απφθαζε. Σελ ππ αξηζ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΜΣΔ/ΓΜΜΠΚ/ΣΖΜ/129801/18707/1143/183/ απφθαζε έγθξηζεο, Σελ ππ αξηζ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΜΣΔ/ΓΑΒΜΜ/181823/25617/4305/ (ΑΓΑ: ΒΗΔΟΓ-747) Απφθαζε. 15. Σελ κε αξ. πξση. ΤΠ.ΠΟ.Α. /ΓΓΑΚΠ / ΓΒΜΑ / ΣΑΥΜΑΔ / / / 8567 /3724/ (ΑΓΑ: ΒΛΓΠΓ-Β4Λ) Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α. κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Β1/Φ29-46/681/29/ (ΑΓΑ: 4Α9ΞΓ-2) έγθξηζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ» απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία. 16. Σελ ππ αξηζ. ΤΠ.ΠΟ.Α./ΓΓΑΠΚ/ΓΒΜΑ/ΣΒΜΑΕΜΑΔ/337660/192854/11780/512/ ε Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α. ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Β1/Φ29-46/681/29/ έγθξηζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ». 17. Σελ Y.A. «Mεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Yπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Πεξηθεξεηαθέο Yπεξεζίεο θαη ζηα Γεκφζηα Μνπζεία αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Aξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Kιεξνλνκηάο θαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Aλαζηήισζεο, Mνπζείσλ θαη Tερληθψλ Έξγσλ ηνπ Yπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ» (ΦEK 2891/B/ ). 18. Σελ ππ αξηζ. 6260/ Απφθαζε έληαμεο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ». 19. Σελ ππ αξηζ. 6959/ απφθαζε 1εο ηξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο «Απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ» κε θσδηθφ MIS ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κξήηε θαη Νήζνη Αηγαίνπ» κε ΑΓΑ 6ΚΕ7ΛΞ-6Θ Σε.Α.Δ κε ηελ νπνία εγγξάθεηαη ην έξγν ζην Π.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ηνλ θσδηθφ 2010Δ Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά φξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ Α/98), 22. Σελ ππ αξηζκ.849/ θαη κε ΑΓΑ Χ7ΠΓΓ-1Κ επηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ, Παξαιαβήο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ, Πξνζιήςεσλ, Δλζηάζεσλ θαη θαηαζηξνθήο άρξεζηνπ κε αλαιψζηκνπ πιηθνχ ηεο ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ γηα ην έηνο Σν ππ αξηζ. 516/ αίηεκα ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ ηνπ έξγνπ. Απνθαζίδνπκε: 1. Σελ δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα (αγνξά) πιηθψλ ζπληήξεζεο μπιείαο θαη ρξσκάησλ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 5.000,00 ΔΤΡΧ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 2. Ζ δαπάλε, ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ππνέξγνπ ηεο πξάμεο «Απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ.» εληαγκέλνπ ζην Δ.Π. «Κξήηεο & Νήζσλ Αηγαίνπ » κε θσδηθφ MIS , ΚΧΓ. Πξάμεο Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

3 2010Δ , πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 3. Οη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη ηνπ Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ επηζπλαπηφκελε αλαιπηηθή Γηαθήξπμε θαη ζηα Παξαξηήκαηα Α, Β θαη Γ απηήο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 4. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέρξη 09/03/2015 θαη ψξα 14:00 (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία). Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο, δελ αμηνινγνχληαη αιιά επηζηξέθνληαη. Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 10/03/2015. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 5. Ζ παξνχζα απφθαζε, νη ζπλεκκέλεο αλαιπηηθή Γηαθήξπμε θαη πεξίιεςε απηήο λα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηελ ηζηνζειίδα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ειάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ πξηλ ηελ σο άλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. Ζ Πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο Mαξία Μηραειίδνπ ΤΝΖΜΜΔΝΑ 1. Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο γηα αλάξηεζε ζε ηζηνζειίδα. 2. Αλαιπηηθή Γηαθήξπμε κε ηα αθνινπζά Παξαξηήκαηα: Παξάξηεκα Α - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο Παξάξηεκα Β - Σππνπνηεκέλν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Παξάξηεκα Γ - Σππνπνηεκέλα έληππα ππεχζπλσλ δειψζεσλ Αίηεζε Παξάξηεκα Γ -ρέδην ζχκβαζεο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

4 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡ. 1323/ Ζ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ δηελεξγεί Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή (παξ. 4 αξ. 2 Π.Γ. 118/2007 θαη αξ. 12 παξ. 1 Π.Γ. 99/1992) γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα (αγνξά) πιηθψλ ζπληήξεζεο μπιείαο θαη ρξσκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ» κε θσδηθφ 2010Δ κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 1) Δθνξεία Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ 2) χκβαζε πξνκήζεηαο. 3) Δίδνο δηαδηθαζίαο: Πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο 4) Σφπνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα αγαζψλ ν αχιηνο ρψξνο ηεο Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο ζηε Πάηκν. 5)Σίηινο «ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΧΝ» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε θαη Λεηηνπξγηθή Αλαβάζκηζε Ηεξάο κνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ» Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα αγνξά: 1. Βεξληθφρξσκα λεξνχ (ξηπνιίλε) 2. πληεξεηηθφ εκπνηηζκνχ δηαιχηνπ, ζαηηλέ, απφρξσζεο θαξπδηά ζθνχξα 3. πληεξεηηθφ εκπνηηζκνχ δηαιχηνπ, ζαηηλέ, απφρξσζεο θαζηαληάο 4. πληεξεηηθφ εκπνηηζκνχ δηαιχηνπ, ζαηηλέ, άρξσκν 5. Βεξλίθη παηψκαηνο λεξνχ 6. Teak oil 7. Αθξπιηθφ ρξψκα εζσηεξηθνχ ρψξνπ 8. Αζηάξη κεηάιινπ 9. Υξψκα κεηάιινπ 10. Μίλην ζημνηξνπηθφ 11. Αθξπιηθφο ζηφθνο λεξνχ 12. Ξπιφζηνθνο λεξνχ απφρξσζεο ζθνχξα δξπο 13. Ξπιφζηνθνο λεξνχ απφρξσζεο καφλη ζθνχξν 14. Αθξπιηθή ζηιηθφλε ιεπθή απφρξσζεο 15. Αθξπιηθή ζηιηθφλε θαθέ απφρξσζεο 16. ηιηθφλε δηάθαλε 17. Τγξφ αξαίσζεο (White Spirit) 18. Τγξφ αξαίσζεο (Aceton) 19. Οηλφπλεπκα 20. ηδεξφζηνθνο θαη θαηαιχηεο 21. Παξεηίλε ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

5 ΤΛΗΚΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΞΤΛΔΗΑ - ΥΡΧΜΑΣΑ Α/Α ΔΗΓΟ ΒΔΡΝΗΚΟΥΡΧΜΑ ΝΔΡΟΤ (ΡΗΠΟΛΗΝΖ) ΑΣΗΝΔ ΔΓΥΡΧΜΖ 100% ΤΝΘΔΖ ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΡΖΣΗΝΖ ΗΓΑΝΗΚΟ ΓΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ & ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΥΡΖΖ ΓΗΑ ΒΑΦΖ ΞΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΤΦΖΛΖ ΚΑΛΤΠΣΗΚΟΣΖΣΑ ΝΑ ΜΖΝ ΚΗΣΡΗΝΗΕΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΑΟΜΟ ΑΡΗΣΖ ΠΡΟΦΤΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔ ΡΟΛΟ Ή ΠΗΝΔΛΟ ΑΠΟΓΟΖ Μ 2 / L ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ, ΜΔ ΖΜΑΝΖ CE Δ ΓΟΥΔΗΟ ΣΧΝ 2,5 ΛΗΣΡΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΟ ΔΜΠΟΣΗΜΟΤ ΓΗΑΛΤΣΟΤ ΑΣΗΝΔ ΑΠΟΥΡΧΖ ΚΑΡΤΓΗΑ ΚΟΤΡΑ (Ζ ΑΠΟΥΡΧΖ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΥΡΧΜΑΣΟΛΟΓΗΟ) ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΔΗ Δ ΓΟΥΔΗΑ 2,5 ΛΗΣΡΧΝ, ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΟ ΔΜΠΟΣΗΜΟΤ ΓΗΑΛΤΣΟΤ ΑΣΗΝΔ ΑΠΟΥΡΧΖ ΚΑΣΑΝΗΑ (Ζ ΑΠΟΥΡΧΖ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΥΡΧΜΑΣΟΛΟΓΗΟ) ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΔΗ Δ ΓΟΥΔΗΑ 2,5 ΛΗΣΡΧΝ, ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΟ ΔΜΠΟΣΗΜΟΤ ΓΗΑΛΤΣΟΤ ΑΣΗΝΔ ΑΥΡΧΜΟ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΔΗ Δ ΓΟΥΔΗΑ 2,5 ΛΗΣΡΧΝ, ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΒΔΡΝΗΚΗ ΠΑΣΧΜΑΣΟ ΝΔΡΟΤ ΑΣΗΝΔ ΜΔΓΑΛΖ ΑΝΣΟΥΖ ΣΗ ΣΡΗΒΔ ΚΑΗ ΣΑ ΓΓΑΡΗΜΑΣΑ, ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΑΣΑΡΗ, ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΥΡΖΖ, ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΔ ΑΠΟΓΟΔΗ, ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΛΖΡΤΝΖ, ΔΤΚΟΛΟ ΣΖ ΥΡΖΖ, ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΣΔΑΚ OIL ΜΗΓΜΑ ΔΛΑΗΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΥΡΖΖ ΔΣΟΗΜΟ ΠΡΟ ΥΡΖΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔ ΠΗΝΔΛΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΑΟΜΟ, ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ, ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔ ΡΟΛΟ Δ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΟΠΧ ΟΒΑΓΔ, ΜΠΔΣΟΝ, ΓΤΦΟΑΝΗΓΔ, ΞΤΛΟ ΚΛΠ. ΑΠΟΥΡΧΖ ΛΔΤΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΛΗΣΡΟ 20 ΛΗΣΡΟ 80 ΛΗΣΡΟ 40 ΛΗΣΡΟ 100 ΛΗΣΡΟ 20 ΛΗΣΡΟ 15 ΛΗΣΡΟ 30 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

6 ΑΡΑΗΧΖ 5-10% ΜΔ ΝΔΡΟ ΥΡΟΝΟ ΣΔΓΝΧΜΑΣΟ 1-2 ΧΡΔ ΥΡΟΝΟ ΔΠΑΝΑΒΑΦΖ 4-6 ΧΡΔ ΑΠΟΓΟΖ 8-9 M 2 /L Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 10L ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΑΣΑΡΗ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΚΤΓΗΚΟ ΤΠΟΣΡΧΜΑ ΒΔΡΝΗΚΟΥΡΧΜΑΣΧΝ. ΜΔΘΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: : ΠΗΝΔΛΟ, ΡΟΛΟ Ζ ΠΗΣΟΛΗ. ΑΡΑΗΧΖ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔ ΠΗΝΔΛΟ Ζ ΡΟΛΟ: ΔΧ 20% Κ.Ο. ΑΠΟΓΟΖ: 14-16M2 ΑΝΑ ΛΗΣΡΟ ΣΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΜΔΝΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ. ΣΔΓΝΧΜΑ: ΣΖΝ ΑΦΖ Δ 1 ΧΡΑ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΒΑΦΔΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 8 ΧΡΔ. ΑΠΟΥΡΧΖ: ΛΔΤΚΟ. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΥΡΧΜΑ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΚΤΓΗΚΟ ΒΔΡΝΗΚΟΥΡΧΜΑ ΔΗΓΗΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ. ΛΔΤΚΖ ΑΠΟΥΡΧΖ. ΜΔΘΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: ΠΗΝΔΛΟ, ΡΟΛΟ Ζ ΠΗΣΟΛΗ. ΑΠΟΓΟΖ: M2/LT ΑΝΑ ΣΡΧΖ Δ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΜΔΝΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΣΔΓΝΧΜΑ: ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΑ ΣΔΓΝΟ Δ 3-4 ΧΡΔ. ΔΠΑΝΑΒΑΦΔΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 24 ΧΡΔ. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΜΗΝΗΟ ΘΗΞΟΣΡΟΠΗΚΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΣΟΚΟ ΝΔΡΟΤ ΛΔΠΣΟΚΟΚΚΟ ΑΝΣΟΥΖ Δ ΤΓΡΑΗΑ & ΠΑΓΔΣΟ ΔΣΟΗΜΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΚΑΛΖ ΔΡΓΑΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΝΑ ΣΡΗΒΔΣΑΗ ΔΤΚΟΛΑ ΓΡΖΓΟΡΟ ΣΔΓΝΧΜΑ ΝΑ ΜΖΝ ΡΖΓΜΑΣΧΝΔΗ ΗΓΑΝΗΚΟ ΓΗΑ ΞΤΛΟ, ΣΗΜΔΝΣΟΑΝΗΓΔ, ΟΒΑ, ΜΔΣΑΛΛΟ ΥΑΜΖΛΔ ΠΣΖΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΔΝΧΔΗ ΑΠΟΥΡΧΖ ΛΔΤΚΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΞΤΛΟΣΟΚΟ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟΥΡΧΖ ΚΟΤΡΑ ΓΡΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΞΤΛΟΣΟΚΟ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟΥΡΧΖ MAONI ΚΟΤΡΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΛΗΣΡΟ 3 ΛΗΣΡΟ 4 ΛΗΣΡΟ 50 ΓΟΥΔΗΟ 800gr. 5 ΓΟΥΔΗΟ 200gr. 15 ΓΟΥΔΗΟ 200gr. 10 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

7 ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΗΛΗΚΟΝΖ ΛΔΤΚΖ ΑΠΟΥΡΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΗΛΗΚΟΝΖ ΚΑΦΔ ΑΠΟΥΡΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΗΛΗΚΟΝΖ ΓΗΑΦΑΝΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΤΓΡΟ ΑΡΑΗΧΖ ΓΗΑ ΤΠΟΣΡΧΜΑ ΓΗΑΛΤΣΟΤ (WHITE SRIRIT) ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΤΓΡΟ ΑΡΑΗΧΖ ΓΗΑ ΤΠΟΣΡΧΜΑ ΓΗΑΛΤΣΟΤ (ACETON) ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑ, ΑΗΘΑΝΟΛΖ ΜΔΣΟΤΗΧΜΔΝΖ Δ ΓΟΥΔΗΟ 2,5 LIT. ΗΓΖΡΟΣΟΚΟ 380 gr ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΤΣΖ 10 gr. ΠΑΡΔΣΗΝΖ, ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΣΟΚΟ ΚΟΝΖ ΓΗΑ ΠΑΣΟΤΛΑΡΗΜΑ Δ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΣΔΜΑΥΗΟ 72 ΣΔΜΑΥΗΟ 24 ΣΔΜΑΥΗΟ 24 ΛΗΣΡΟ 60 ΛΗΣΡΟ 20 ΓΟΥΔΗΟ 2,5 lit. 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 5 ΑΚΗ 5 Kg. 5 6) Ζ δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ) Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 8) Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη δσξεάλ ην αλαιπηηθφ θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο κε ηα Παξαξηήκαηα απηήο (Α -Β - Γ -Γ ) απφ ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ, ππεχζπλνο θ. Υαηδεησάλλνπ Παλαγηψηεο, ηει , fax : (ψξεο 09:00 κε 14:00). Ζ αλαιπηηθή Γηαθήξπμε δεκνζηεχεηαη επίζεο ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε θαη Γελ πξνβιέπεηαη πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ηεο Γηαθήξπμεο. 9) Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο είλαη 5.000,00 ΔΤΡΧ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 10) Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ, ππφςε θαο Υαηδεησάλλνπ Παλαγηψηε, κέρξη ηελ εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00 (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία). Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 10/03/2015, εκέξα Σξίηε. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηα ειιεληθά. 11) Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ, νδφο Ηππνηψλ, ζηηο 10/03/2015 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00 θαη κπνξνχλ λα παξίζηαληαη φζνη εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ην επηζπκνχλ. 12) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ: -πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ., Δ.Ο.Υ.,.Γ.. ηνπ ΠΟΔ, ή ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ., ή πλεηαηξηζκνί εκπνξίαο, ή Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ θαη Γηα ελψζεηο δελ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πξνζθνξέο. 13) Λφγνη απνθιεηζκνχ: Απνθιείνληαη φζνη δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ζεκεία α) έσο ε) ηνπ Π.Γ. 118/2007. Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ησλ αλσηέξσ: πσο πξνβιέθζεθαλ ζηε δηαθήξπμε ζπλνπηηθά. 14) Απαηηνχκελα ειάρηζηα επίπεδα ηθαλνηήησλ ππνςεθίσλ: 1. Σερληθή Πξνζθνξά. 2.Τπεχζπλε δήισζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο είλαη πξνκεζεπηήο ζπληεξεηηθψλ μπιείαο θαη ρξσκάησλ. 3.Τπεχζπλε δήισζε φηη εγγπάηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηηο δηαθήξπμεο. Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ησλ αλσηέξσ: πσο πξνβιέθζεθαλ ζηε δηαθήξπμε ζπλνπηηθά. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

8 15) Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 120 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. 16) Γελ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο. Οη ινηπέο πιεξσκέο ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο. 17) H ζχκβαζε ε νπνία ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζην πξφγξακκα Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο ) ηελ πεξίπησζε επηινγήο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, πξέπεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πεξηβιεζεί ηε κνξθή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ Κ.Β.., είηε ηε κνξθή εηαηξείαο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ, θαη λα πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζεο ζηελ Α.Α. 19) Πξνζθπγέο θαη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ γηα ηνπο ιφγνπο θαη ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ παξέρνληαη απφ ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ. Ρφδνο, 18/02/2015 Ζ Πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο Μαξία Μηραειίδνπ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

9 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΣΔΤΥΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡ. 1323/ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΧΝ ζηo πιαίζην ηνπ έξγνπ : «Απνθαηάζηαζε θαη Λεηηνπξγηθή Αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ» ηνπ Δ.Π. «Κξήηεο & Νήζσλ Αηγαίνπ »(ΔΠΑ). Κξηηήξην Αλάζεζεο : ρακειφηεξε ηηκή Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ: 10/03/2015 Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ: 09/03/2015 Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Ρφδνο 18/02/2015 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

10 ΆΡΘΡΟ 1 - Θεζκηθφ πιαίζην δηαγσληζκνχ ΆΡΘΡΟ 2 Αληηθείκελν πξνκήζεηαο ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΆΡΘΡΟ 3 Πξνυπνινγηζκφο - Υξεκαηνδφηεζε ΆΡΘΡΟ 4 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο Δλεκέξσζε ελδηαθεξνκέλσλ Παξαιαβή Γηαθήξπμεο ΆΡΘΡΟ 5 Γηεπθξηλίζεηο Γηαθήξπμεο ΆΡΘΡΟ 6 Γεληθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο Λνηπνί Λφγνη Απνθιεηζκνχ Διάρηζηα επίπεδα ηθαλνηήησλ ππνςεθίσλ ΆΡΘΡΟ 7 Σφπνο θαη Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ Γηάξθεηα ηζρχνο πξνζθνξψλ ΆΡΘΡΟ 8 Σξφπνο ζχληαμεο θαη πεξηερφκελν πξνζθνξψλ ΆΡΘΡΟ 9 Γηθαηνινγεηηθά θπξίσο θαθέινπ ΆΡΘΡΟ 10 Πεξηερφκελα θαθέινπ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 11 Πεξηερφκελα θαθέινπ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 12 Γηαδηθαζία Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Αλάδεημε κεηνδφηε (πξνζθνξάο κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή) ΆΡΘΡΟ 13 Γηαδηθαζία Καηαθχξσζεο ΆΡΘΡΟ 14 Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο ΆΡΘΡΟ 15 Αθχξσζε Μαηαίσζε Γηαγσληζκνχ ΆΡΘΡΟ 16 Τπνγξαθή χκβαζεο ΆΡΘΡΟ 17 Όξνη Δθηέιεζεο Πξνκήζεηαο ΆΡΘΡΟ 18 Γιψζζα Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ Κνηλνπνηήζεηο Ηζρχνπζα Ννκνζεζία ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ινηπέο ηερληθέο πιεξνθνξίεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β - Σππνπνηεκέλν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ - Τπεχζπλεο Γειψζεηο θαη Αίηεζε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ -ρέδην ζχκβαζεο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

11 ΑΡΘΡΟ 1 Θεζκηθφ πιαίζην δηαγσληζκνχ Ο παξψλ δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο, ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ Α/150) (πξφρεηξνο δηαγσληζκφο) θαη αλαινγηθή εθαξκνγή, δεδνκέλνπ φηη ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ζε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε: A. Σηο δηαηάμεηο: 1. Σνπ Νφκνπ 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/ ) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά ξγαλα» 2. Σνπ Νφκνπ 3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/ ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (αξ. 40, παξ. 2 θαη 3) 3. Σνπ Π.Γ. 191/2003 ( ΦΔΚ 146/Α/ ) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ» 4. Σνπ Π.Γ. 118/2013 (ΦΔΚ 152/Α/ ) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 85/2012 (Α 141) Ίδξπζε Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 5. Σνπ Ν. 1958/5-8-91( ΦΔΚ122/Α/5-8-91) «Πεξί ηξφπνπ εθηέιεζεο αξρ/θψλ έξγσλ» 6. Σνπ Π.Γ. 99/92 (ΦΔΚ 46/Α/ ) «Μειέηε θαη εθηέιεζε αξρ/θψλ ελ γέλεη έξγσλ» 7. Σνπ Νφκνπ 2947/2001 (άξζξν 19,παξ. 33) (ΦΔΚ 228/Α/ ) «ζέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο» 8. Σνπ Ν.2362/95 ( ΦΔΚ/Α/247/ ) «Πεξί ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θαη Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 9. Σνπ Π.Γ.118/07 (ΦΔΚ/150/Α/ ) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» 10. Σνπ Νφκνπ 2286/95 (ΦΔΚ/Α/1-2-95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 11. Σελ παξάγξαθν 1β ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4281/2014 (ΦΔΚ Α/160) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 12. Σν Π.Γ. 104/2014 (ΦΔΚ 171/Α / ) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ» 13. Σνπ Νφκνπ 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε Νφκσλ θαη Πξάμεσλ Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη Απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο 14. Σεο ππ' αξηζ /739/ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 1291/ ) «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ.1 ηνπ Ν.2362/95 γηα ηελ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ» 15. Σελ Y.A. «Mεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Yπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Πεξηθεξεηαθέο Yπεξεζίεο θαη ζηα Γεκφζηα Μνπζεία αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Aξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Kιεξνλνκηάο θαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Aλαζηήισζεο, Mνπζείσλ θαη Tερληθψλ Έξγσλ ηνπ Yπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ» (ΦEK 2891/B/ ). 16. Σεο Τ.Α. Αξηζκ /ΔΤ 1749 (ΦΔΚ 540/Β/ ) «Τπνπξγηθή απφθαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο» (ΤΠΑΤΓ) 17. Σεο Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α 237/ ) κε ηίηιν «Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 18. Σελ ππ.αξηζκ.15525/α1 Τπνπξγηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηε ζπληνκνγξαθία ηίηινπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 205/Β / ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

12 19. Σν Π.Γ.25/2015 (ΦΔΚ 25/Α / «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» 20. Σν Π.Γ.24/2014 (ΦΔΚ 20/Α / ) «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» Β.: 1. Σελ ππ αξηζ. 6260/ Απφθαζε έληαμεο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ». 2. Σελ ππ αξηζ. 6959/ απφθαζε 1εο ηξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο «Απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ» κε θσδηθφ MIS ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κξήηε θαη Νήζνη Αηγαίνπ» κε ΑΓΑ 6ΚΕ7ΛΞ-6Θ9. Γ:1. Σελ κε αξ. πξση. ΤΠ.ΠΟ.Α. /ΓΓΑΚΠ / ΓΒΜΑ / ΣΑΥΜΑΔ / / / 8567 /3724/ (ΑΓΑ: ΒΛΓΠΓ-Β4Λ) Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α. κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Β1/Φ29-46/681/29/ (ΑΓΑ: 4Α9ΞΓ-2) έγθξηζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ» απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία. 2.Σελ ππ αξηζ. ΤΠ.ΠΟ.Α./ΓΓΑΠΚ/ΓΒΜΑ/ΣΒΜΑΕΜΑΔ/337660/192854/11780/512/ ε Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α. ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Β1/Φ29-46/681/29/ έγθξηζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ». Γ. Σελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ γηα ηελ εληαγκέλε πξάμε: «Απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ» κε θσδηθφ πξάμεο: MIS ηεο ΑΔ0148 Σ. Σελ ππ αξηζκ.849/ θαη κε ΑΓΑ Χ7ΠΓΓ-1Κ επηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ, Παξαιαβήο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ, Πξνζιήςεσλ, Δλζηάζεσλ θαη θαηαζηξνθήο άρξεζηνπ κε αλαιψζηκνπ πιηθνχ ηεο ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ γηα ην έηνο Ε. Σελ ππ' αξηζ. 1323/ Απφθαζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ γηα ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «πξνκήζεηα (αγνξά) πιηθψλ ζπληήξεζεο μπιείαο θαη ρξσκάησλ» γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ». ΆΡΘΡΟ 2 Αληηθείκελν έξγνπ δηαγσληζκνχ Σα πξνο πξνκήζεηα αληηθείκελα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαηά είδνο θαη πνζφηεηα ζην Παξάξηεκα Α, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. Ζ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 1 ηεο παξνχζαο κπνξεί λα πξνηείλεη αηηηνινγεκέλα ηελ θαηαθχξσζε πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε θαηά 15% ή κηθξφηεξε θαηά 20% πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 2 ηεο παξνχζαο. ΆΡΘΡΟ 3 Πξνυπνινγηζκφο Υξεκαηνδφηεζε Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη λα πινπνηήζεη ν αλάδνρνο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακνηβήο ηνπ, αλέξρεηαη θαη αλψηαην φξην ζην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ Δπξψ ( 5.000,00), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ» εληαγκέλνπ ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κε θσδηθφ MIS , ΚΧΓ. Πξάμεο 0148 Α: 2010Δ πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ » ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

13 ΆΡΘΡΟ 4 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο Δλεκέξσζε ελδηαθεξνκέλσλ παξαιαβή Γηαθήξπμεο 1. Σα ζηνηρεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ηα αθφινπζα: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ, ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ Γηεχζπλζε: Ηππνηψλ Σνπνζεζία / Πφιε: Ρφδνο Υψξα: Διιάδα Σαρπδξ. Κψδηθαο: Σειέθσλν: Σειενκνηνηππία: Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε: Ηζηνζειίδα: 2. Πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά ηνπ Γηαγσληζκνχ, κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε θαη ηειέθσλα, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 09:00-14:00. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο Γηαθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ε παξνχζα Γηαθήξπμε. Τπεχζπλε γηα ηνλ δηαγσληζκφ είλαη ν θνο Υαηδεησάλλνπ Παλαγηψηεο. ΆΡΘΡΟ 5 Γεληθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο- Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο Λνηπνί Λνηπνί Λφγνη Απνθιεηζκνχ Διάρηζηα επίπεδα ηθαλνηήησλ ππνςεθίσλ 1. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζρνινχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ θαη αζθνχλ επάγγεικα ζπλαθέο κε ην πξνθεξπζζφκελν αληηθείκελν. Δλψζεηο εηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλέο πξνζθνξέο, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 118/07. Κνηλνπξαμίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο ηεο κέινο ηεο Δ.Δ. ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: ζνη δελ αζθνχλ ην επάγγεικα φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ. ζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. ζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή Ν.Π.Γ.Γ γηα πξνκήζεηεο ή παξνρή ππεξεζηψλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ή άιινπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. ζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα νπνηνδήπνηε απφ ηεο κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 2. Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ επίζεο λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά πξνέιεπζεο, ηερληθήο μήξαλζεο θαη εκπνηηζκνχ ΆΡΘΡΟ 6 Σφπνο θαη Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ Γηάξθεηα ηζρχνο Πξνζθνξψλ 1. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ιήγεη ηελ , εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα Διιάδνο 14: Απνδεθηέο είλαη νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη έγθαηξα ζηελ δηεχζπλζε ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία. ε θάζε ππνβαιιφκελε πξφηαζε δίλεηαη αξηζκφο πξσηνθφιινπ απφ ηνλ νπνίν θαη κφλν απνδεηθλχεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

14 3. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα 4 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη θαη παξάηαζε ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 7 Σξφπνο ζχληαμεο θαη πεξηερφκελν πξνζθνξψλ 1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. 2. Ο θπξίσο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θέξεη ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο: ΠΡΟΦΟΡΑ Πξνο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΔΦΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ηνηρεία απνζηνιέα (πιήξεο επσλπκία Γηαγσληδφκελνπ, Γ/ζε, ηει/λν, θάμ, νλνκαηεπψλπκν θαη πιήξε ζηνηρεία λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. ε πεξίπησζε ελψζεσλ ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ) Αξηζκ. Γηαθήξπμεο 1323/ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ (ΑΓΟΡΑ) ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΡΖ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΗΔΡΑ ΜΟΝΖ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΠΑΣΜΟΤ» Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ: θαη ψξα 11:00π.κ. Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία ή ηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ 3. Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ΑΗΣΖΖ (ζπλ. ππφδεηγκα Παξαξηήκαηνο Γ ), ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. Δληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη: 1. ια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο 2. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 3. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σα πεξηερφκελα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 10 θαη απνηππψλνληαη ζην έληππν ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Σνλίδεηαη ξεηά φηη νη πξνζθνξέο πνπ δε ζπληάρζεθαλ ή δελ αλαιχζεθαλ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, ζα ζεσξεζνχλ άθπξεο θαη ζα απνξξηθζνχλ. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 4. Οη ππνθάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, ήηνη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

15 ΆΡΘΡΟ 8 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηα θάησζη νξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί εθηφο Διιάδνο ζα ζπλνδεχνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σα δηθαηνινγεηηθά, πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα, πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα αθφινπζα: Α 1. Αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, φπσο ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή ΑΔ θαη ΔΠΔ), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα ΟΔ θαη ΔΔ), βεβαίσζε έλαξμεο (γηα θπζηθά πξφζσπα). 2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φηη ν ζπκκεηέρσλ έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα (ζπλ. ππφδεηγκα Παξαξηήκαηνο Γ ). 3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε ii ηνπ εδαθίνπ β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ζπλ. ππφδεηγκα Παξαξηήκαηνο Γ ). - ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο απφ έλσζε πξνκεζεπηψλ, φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα θαζέλα απφ ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. Δπίζεο ζηελ πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξέπεη (α) λα αλαθέξεηαη ε έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ, (β) λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο θαη λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο (θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο, (γ) λα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ κεηαμχ ηνπο, (δ) λα δειψλεηαη έλα κέινο σο επηθεθαιήο ηεο Έλσζεο. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο απφ εθπξφζσπν ηεο έλσζεο, απαηηείηαη πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαη ε πξνζθφκηζε εμνπζηνδφηεζεο γηα ηελ ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ εθπξφζσπν ησλ κειψλ ηεο έλσζεο, εθφζνλ ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. ΆΡΘΡΟ 9 Πεξηερφκελα ππνθαθέινπ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηνλ ππνθάθειν «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο πεξηέρεη Σερληθή Πεξηγξαθή, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη επί πνηλήο απφξξηςεο αλαιπηηθά φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ηεο πξνζθνξάο, θαη νη πνζφηεηεο απηψλ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο θαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηφ, ρσξίο αλαγξαθή ηηκψλ. ΆΡΘΡΟ 10 Πεξηερφκελα ππνθαθέινπ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 1. ηνλ θάθειν «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» εζσθιείεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληαγκέλε επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β θαζψο θαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 2. Κάζε ζειίδα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ή ην λφκηκν εθπξφζσπν απηνχ. 4. Ζ ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε αληηθάζεσλ ππεξηζρχεη ε νιφγξαθε ηηκή. 5. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ: ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο, ην θφζηνο κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη έληαμήο ηνπ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ην θφζηνο ηπρφλ πξνζαξκνγψλ θαη δνθηκψλ εθαξκνγήο, ηηο ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, έμνδα κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη θάζε ηέινο, δαζκφ, αζθάιηζηξα ή επηβάξπλζε, εθηφο ηνπ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

16 ΦΠΑ. Δίλαη δειαδή ηειηθέο ηηκέο πξν ΦΠΑ, ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. 6. Οη ηηκέο αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζε Δπξψ κε ζπκπιεξσκέλν ππνρξεσηηθά θαη ην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν αθφκε θαη φηαλ είλαη κεδεληθφ. 7. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη δεζκεπηηθέο θαη ζηαζεξέο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη, δνζέληνο φηη ν αλάδνρνο ζεσξεί ηνλ θίλδπλν απξφνπηνπ κεηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ σο ελδερφκελν θαη ηνλ απνδέρεηαη. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 8. Πξνζθνξά πνπ θαηαιήγεη ζε ζπλνιηθή ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 9. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οκνίσο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά παξαιείπεη ηηκέο ή πεξηιακβάλεη αληηθαηηθά ζηνηρεία ηηκψλ πνπ θαζηζηνχλ ηελ πξνζθνξά αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή θαηαιείπεη ακθηβνιία σο πξνο ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. 10. Πξνζθνξέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ζρφιηα, αηξέζεηο, ή φξνπο ζα ζεσξεζνχλ σο επηθπιάμεηο επί ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζα απνξξηθζνχλ. ΆΡΘΡΟ 11 Γηαδηθαζία Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Αλάδεημε κεηνδφηε (πξνζθνξάο κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή) 1. Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ε απνζθξάγηζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ε αλάδεημε ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ε νπνία ζπζηήλεηαη κε ηελ ππ αξηζκ. 849/ απφθαζε ηεο ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ 2. Παξαιαβή πξνζθνξψλ - Απνζθξάγηζε θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο θαη θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο -Έιεγρνο πιεξφηεηαο & λνκηκφηεηαο ππνβιεζέλησλ κε ηελ πξνζθνξά δηθαηνινγεηηθψλ ε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ζηηο εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζηε δηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο, θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα παξαβξεζνχλ νη δηαγσληδφκελνη ή εθπξφζσπνί ηνπο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο παξαιακβάλεη απφ ηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κφλν ηνπο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ πνχ θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα, ελψ απνξξίπηεη ρσξίο λα απνζθξαγίζεη ηηο εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθνχλ. Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη δεκφζηα ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο θαζψο θαη ηνλ ππνθάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο θάζε δηαγσληδνκέλνπ, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο αλά θχιιν. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ζε ιεπηνκεξή έιεγρν σο πξνο ηελ αθξίβεηα, πιεξφηεηα θαη επάξθεηα ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηεο παξνχζαο θαη δηαπηζηψλεη ηε ζπκθσλία ή αζπκθσλία ηνπο κε ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξαθηηθφ κε ην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. ην ελ ιφγσ πξαθηηθφ αλαθέξνληαη θαη ηα ζηνηρεία ησλ δηαγσληδφκελσλ ησλ νπνίσλ νη θάθεινη απνζθξαγίζζεθαλ. ηε ζπλέρεηα ηνπ σο άλσ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε ηειενκνηνηππία θαη ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη ππνρξεσηηθά ην Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην δηαπηζησζεί φηη θάπνηνο πξνζθέξσλ ή επηρείξεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε πξνζθέξνληα έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή έρεη εκπιαθεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

17 πξνθεξπζζφκελεο ζχκβαζεο (π.ρ. ζηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ), ε Δπηηξνπή γλσκνδνηεί αλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζθέξνληα ζπληξέρεη πεξίπησζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ή/θαη κε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. ηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ ε Δπηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ηελ αίηεζε εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή γηα παξνρή απφςεσλ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνζθέξνληα πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε επθαηξία ζε απηφλ λα απνδείμεη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξνεηνηκαζία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Αλ παξά ηα παξαπάλσ θαη κεηά ηελ εμέηαζε ησλ απφςεσλ ηνπ πξνζθέξνληα ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη δελ δηαζθαιίδεηαη ε κε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, γλσκνδνηεί ππέξ ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζθέξνληα απφ ηελ δηαδηθαζία. 3. Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ - Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη αλαθνίλσζε ηηκψλ- Αλάδεημε κεηνδφηε Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη, αθνχ ηηο κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη, αλαθνηλψλεη ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλεηαη ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη θαη γλσζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηνπο ελ ιφγσ ελδηαθεξφκελνπο. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ έρνπλ απνξξηθζεί δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζε απηνχο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ επηιεγέληα αλάδνρν. Ζ Δπηηξνπή ζηε ζπλέρεηα ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ην νπνίν γλσκνδνηεί γηα ηηο ηπρφλ απνξξηθζείζεο πξνζθνξέο, ηηο ηηκέο ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 θαη ην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη ηνλ πίλαθα ηειηθήο θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, κε βάζε ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνκήζεηαο πξν ΦΠΑ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα δηνξζψζεη πξνθαλή ζθάικαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηέιεζε καζεκαηηθψλ πξάμεσλ. Γεζκεπηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή είλαη ε πξνζθνξά κεηά ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. Δάλ νη ηηκέο ελφο δηαγσληδφκελνπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειέο ή θαηά ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο είλαη αλαηηηνιφγεηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαιέζεη ηνλ δηαγσληδφκελν λα ηηο αηηηνινγήζεη αλαιπηηθά θαη αλ απηφο δελ πξνζθέξεη επαξθή αηηηνιφγεζε ζα απνθιεηζηεί απφ ηνλ δηαγσληζκφ. Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη φηη πξνζθνξά ηεο νπνίαο ην ζπγθξηηηθφ θφζηνο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 85% ηνπ Γηάκεζνπ (median) ησλ απνδεθηψλ Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνξξίπηεηαη. Πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο / ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξηθζεί. Αθνχ νινθιεξψζεη ην πξαθηηθφ ηεο ε Δπηηξνπή, ην ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ν ηειηθφο πίλαθαο θαηάηαμεο, νη ηπρφλ απνξξηθζείζεο πξνζθνξέο θαη ζα αλαθέξεηαη ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη κε ηειενκνηνηππία ζηνπο δηαγσληδφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ εθφζνλ επηζπκνχλ ηα ηπρφλ έλδηθα κέζα. ΆΡΘΡΟ 12 Γηαδηθαζία Καηαθχξσζεο Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, κε έγγξαθε εηδνπνίεζε, θαιεί ηνλ ππνςήθην πνπ ππέβαιε ηελ ρακειφηεξε ηηκή (κεηνδφηε), ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

18 1. Ηζρχνπζα αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 2. Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο πεξί εγγξαθήο ηνπ ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακσλ νξγαλψζεσλ. 3. Πξφζθαην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 4. Άιια ηπρφλ απνδεηθηηθά ζε ζρέζε κε φ,ηη δεηήζεθε ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη ηα πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά. Αλ απηά είλαη πιήξε, εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν ππνςήθηνο δελ έρεη πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα δηθαηνινγεηηθά ή απνδεηρζεί φηη ε δήισζή ηνπ ήηαλ ςεπδήο ή αλαθξηβήο, δελ νινθιεξψλεηαη ε θαηαθχξσζε θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κε πξφζθιεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε κε ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξά θ.ν.θ. ΆΡΘΡΟ 13 Απφθαζε Καηαθχξσζεο χλαςε χκβαζεο Μεηά ην Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε θαηαθχξσζεο ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο. ηνλ ππνςήθην ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε κεηά ηελ εμέηαζε ηπρψλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ ή/θαη πξνζθπγψλ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο ή ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ θαη ηνλ θαιεί λα πξνζέιζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Με ηελ αλαθνίλσζε απηή, ε χκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηνπ πκθσλεηηθνχ πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνθεξπζζφκελε ζχκβαζε θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνκεζεπηψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαιεί ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί ηε κνξθή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ Κ.Β.., ζπζηαζείζαο δηα ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, είηε ηε κνξθή εηαηξείαο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ, ζπζηαζείζαο ζχκθσλα κε ηνλ Δκπνξηθφ Νφκν θαη λα πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο επηιεγείο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζαλ εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο σο αλσηέξσ, πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ιήγεη κε ηελ επηζηξνθή ηεο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ηελ εμέδσζε. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ε εγγχεζε πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δάλ ε έθδνζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επεηδή ν εθδφηεο ηεο δελ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, απηή ζα εθδίδεηαη ζηε γιψζζα ηνπ εθδφηε θαη ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθψο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη φξν φηη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ηνπ αιινδαπνχ θαη ηνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ ππεξηζρχεη ην ειιεληθφ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Διιάδα, ζα δηέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ζα ππφθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ΆΡΘΡΟ 14 Τπνβνιή ελζηάζεσλ Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ λνκίκνπ παξαβφινπ, θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπο έρεη θνηλνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

19 ΆΡΘΡΟ 15 Γηάξθεηα ζχκβαζεο Ζ πξνκήζεηα ζα νινθιεξσζεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο 15 εκεξψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη θαηφπηλ παξαγγειίαο. Σα πιηθά ζα παξαδνζνχλ ζην έξγν ηεο Απνθάιπςεο Ηεξάο Μνλήο Πάηκνπ. ΆΡΘΡΟ 16 Σξφπνο πιεξσκήο Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ 100% ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απηψλ απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ηνπ έξγνπ ζην εξγνηάμην θαη ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, νη νπνίνη ζα ειέγμνπλ ηελ ηήξεζε θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ-πνζνηήησλ, πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ελ ζπλερεία ζα εθδψζνπλ ζρεηηθά πξσηφθνιιά παξαιαβήο. Σν ηίκεκα θαηαβάιιεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ, δαζκψλ θιπ εμφδσλ κεηαθνξάο θ.α.) Πξηλ απφ ηελ πιεξσκή ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαζέζεη ζην Λνγηζηήξην ηεο Τπεξεζίαο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 1. Σηκνιφγην δειηίν απνζηνιήο επί ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε παξαθξάηεζε θφξνπ 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ, πξν ΦΠΑ. 2. Πηζηνπνηεηηθά ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, θαζψο θαη φπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηπρφλ δεηεζεί απφ ην Λνγηζηήξην ηεο Τπεξεζίαο. 3.Σνλ Αλάδνρν βαξχλεη ε ηζρχνπζα ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 4% γηα πιηθά ζηελ θαζαξή αμία ησλ ηηκνινγίσλ θαη θξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4013/2011 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 4146/2013. Γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ δίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ην Λνγηζηήξην ηεο ΔΦΑ Γσδεθαλήζνπ. Ζ ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ» κε θσδηθφ 2010Δ ΆΡΘΡΟ 17 Δθρψξεζε Τπνθαηάζηαζε Ο Αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαιάβεη εμ αθνξκήο ηεο παξνχζεο, θαζψο επίζεο απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε δηθαησκάησλ άλεπ ηεο ξεηήο άδεηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ΆΡΘΡΟ 18 - Αθχξσζε - Μαηαίσζε Γηαγσληζκνχ 1. Σν απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα καηαησζεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 118/ Δάλ δηαπηζησζνχλ ιάζε ή παξαιείςεηο ζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πξνγελέζηεξν ηνπ αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα αθπξσζεί ελ κέξεη ε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη λα απνθαζηζηεί ε επαλάιεςή ηνπ απφ ην ζεκείν πνπ έγηλε ην ιάζνο ή ε παξάιεηςε. 3. ε πεξίπησζε αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, φζνη είραλ ζπκκεηάζρεη ζε απηφλ δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. ΆΡΘΡΟ 19 - Γιψζζα Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ Κνηλνπνηήζεηο - Ηζρχνπζα Ννκνζεζία 1. Δπίζεκε γιψζζα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί είλαη ε Διιεληθή. 2. Οη θνηλνπνηήζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο γίλνληαη κε ηειενκνηνηππία ζηνλ αξηζκφ πνπ έρεη δειψζεη θάζε δηαγσληδφκελνο. 3. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ειιεληθφ δίθαην. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

20 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΤΛΗΚΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΞΤΛΔΗΑ - ΥΡΧΜΑΣΑ Α/Α ΔΗΓΟ ΒΔΡΝΗΚΟΥΡΧΜΑ ΝΔΡΟΤ (ΡΗΠΟΛΗΝΖ) ΑΣΗΝΔ ΔΓΥΡΧΜΖ 100% ΤΝΘΔΖ ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΡΖΣΗΝΖ ΗΓΑΝΗΚΟ ΓΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ & ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΥΡΖΖ ΓΗΑ ΒΑΦΖ ΞΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΤΦΖΛΖ ΚΑΛΤΠΣΗΚΟΣΖΣΑ ΝΑ ΜΖΝ ΚΗΣΡΗΝΗΕΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΑΟΜΟ ΑΡΗΣΖ ΠΡΟΦΤΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔ ΡΟΛΟ Ή ΠΗΝΔΛΟ ΑΠΟΓΟΖ Μ 2 / L ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ, ΜΔ ΖΜΑΝΖ CE Δ ΓΟΥΔΗΟ ΣΧΝ 2,5 ΛΗΣΡΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΟ ΔΜΠΟΣΗΜΟΤ ΓΗΑΛΤΣΟΤ ΑΣΗΝΔ ΑΠΟΥΡΧΖ ΚΑΡΤΓΗΑ ΚΟΤΡΑ (Ζ ΑΠΟΥΡΧΖ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΥΡΧΜΑΣΟΛΟΓΗΟ) ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΔΗ Δ ΓΟΥΔΗΑ 2,5 ΛΗΣΡΧΝ, ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΟ ΔΜΠΟΣΗΜΟΤ ΓΗΑΛΤΣΟΤ ΑΣΗΝΔ ΑΠΟΥΡΧΖ ΚΑΣΑΝΗΑ (Ζ ΑΠΟΥΡΧΖ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΥΡΧΜΑΣΟΛΟΓΗΟ) ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΔΗ Δ ΓΟΥΔΗΑ 2,5 ΛΗΣΡΧΝ, ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΟ ΔΜΠΟΣΗΜΟΤ ΓΗΑΛΤΣΟΤ ΑΣΗΝΔ ΑΥΡΧΜΟ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΔΗ Δ ΓΟΥΔΗΑ 2,5 ΛΗΣΡΧΝ, ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΒΔΡΝΗΚΗ ΠΑΣΧΜΑΣΟ ΝΔΡΟΤ ΑΣΗΝΔ ΜΔΓΑΛΖ ΑΝΣΟΥΖ ΣΗ ΣΡΗΒΔ ΚΑΗ ΣΑ ΓΓΑΡΗΜΑΣΑ, ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΑΣΑΡΗ, ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΥΡΖΖ, ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΔ ΑΠΟΓΟΔΗ, ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΛΖΡΤΝΖ, ΔΤΚΟΛΟ ΣΖ ΥΡΖΖ, ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΣΔΑΚ OIL ΜΗΓΜΑ ΔΛΑΗΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΥΡΖΖ ΔΣΟΗΜΟ ΠΡΟ ΥΡΖΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔ ΠΗΝΔΛΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΑΟΜΟ, ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ, ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔ ΡΟΛΟ Δ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΟΠΧ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΛΗΣΡΟ 20 ΛΗΣΡΟ 80 ΛΗΣΡΟ 40 ΛΗΣΡΟ 100 ΛΗΣΡΟ 20 ΛΗΣΡΟ 15 ΛΗΣΡΟ 30 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

21 ΟΒΑΓΔ, ΜΠΔΣΟΝ, ΓΤΦΟΑΝΗΓΔ, ΞΤΛΟ ΚΛΠ. ΑΠΟΥΡΧΖ ΛΔΤΚΟΤ ΑΡΑΗΧΖ 5-10% ΜΔ ΝΔΡΟ ΥΡΟΝΟ ΣΔΓΝΧΜΑΣΟ 1-2 ΧΡΔ ΥΡΟΝΟ ΔΠΑΝΑΒΑΦΖ 4-6 ΧΡΔ ΑΠΟΓΟΖ 8-9 M 2 /L Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 10L ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΑΣΑΡΗ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΚΤΓΗΚΟ ΤΠΟΣΡΧΜΑ ΒΔΡΝΗΚΟΥΡΧΜΑΣΧΝ. ΜΔΘΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: : ΠΗΝΔΛΟ, ΡΟΛΟ Ζ ΠΗΣΟΛΗ. ΑΡΑΗΧΖ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔ ΠΗΝΔΛΟ Ζ ΡΟΛΟ: ΔΧ 20% Κ.Ο. ΑΠΟΓΟΖ: 14-16M2 ΑΝΑ ΛΗΣΡΟ ΣΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΜΔΝΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ. ΣΔΓΝΧΜΑ: ΣΖΝ ΑΦΖ Δ 1 ΧΡΑ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΒΑΦΔΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 8 ΧΡΔ. ΑΠΟΥΡΧΖ: ΛΔΤΚΟ. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΥΡΧΜΑ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΚΤΓΗΚΟ ΒΔΡΝΗΚΟΥΡΧΜΑ ΔΗΓΗΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ. ΛΔΤΚΖ ΑΠΟΥΡΧΖ. ΜΔΘΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: ΠΗΝΔΛΟ, ΡΟΛΟ Ζ ΠΗΣΟΛΗ. ΑΠΟΓΟΖ: M2/LT ΑΝΑ ΣΡΧΖ Δ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΜΔΝΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΣΔΓΝΧΜΑ: ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΑ ΣΔΓΝΟ Δ 3-4 ΧΡΔ. ΔΠΑΝΑΒΑΦΔΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 24 ΧΡΔ. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΜΗΝΗΟ ΘΗΞΟΣΡΟΠΗΚΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΣΟΚΟ ΝΔΡΟΤ ΛΔΠΣΟΚΟΚΚΟ ΑΝΣΟΥΖ Δ ΤΓΡΑΗΑ & ΠΑΓΔΣΟ ΔΣΟΗΜΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΚΑΛΖ ΔΡΓΑΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΝΑ ΣΡΗΒΔΣΑΗ ΔΤΚΟΛΑ ΓΡΖΓΟΡΟ ΣΔΓΝΧΜΑ ΝΑ ΜΖΝ ΡΖΓΜΑΣΧΝΔΗ ΗΓΑΝΗΚΟ ΓΗΑ ΞΤΛΟ, ΣΗΜΔΝΣΟΑΝΗΓΔ, ΟΒΑ, ΜΔΣΑΛΛΟ ΥΑΜΖΛΔ ΠΣΖΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΔΝΧΔΗ ΑΠΟΥΡΧΖ ΛΔΤΚΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΞΤΛΟΣΟΚΟ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟΥΡΧΖ ΚΟΤΡΑ ΓΡΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΛΗΣΡΟ 3 ΛΗΣΡΟ 4 ΛΗΣΡΟ 50 ΓΟΥΔΗΟ 800gr. 5 ΓΟΥΔΗΟ 200gr. 15 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

22 ΞΤΛΟΣΟΚΟ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟΥΡΧΖ MAONI ΚΟΤΡΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΗΛΗΚΟΝΖ ΛΔΤΚΖ ΑΠΟΥΡΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΗΛΗΚΟΝΖ ΚΑΦΔ ΑΠΟΥΡΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΗΛΗΚΟΝΖ ΓΗΑΦΑΝΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΤΓΡΟ ΑΡΑΗΧΖ ΓΗΑ ΤΠΟΣΡΧΜΑ ΓΗΑΛΤΣΟΤ (WHITE SRIRIT) ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΤΓΡΟ ΑΡΑΗΧΖ ΓΗΑ ΤΠΟΣΡΧΜΑ ΓΗΑΛΤΣΟΤ (ACETON) ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑ, ΑΗΘΑΝΟΛΖ ΜΔΣΟΤΗΧΜΔΝΖ Δ ΓΟΥΔΗΟ 2,5 LIT. ΗΓΖΡΟΣΟΚΟ 380 gr ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΤΣΖ 10 gr. ΠΑΡΔΣΗΝΖ, ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΣΟΚΟ ΚΟΝΖ ΓΗΑ ΠΑΣΟΤΛΑΡΗΜΑ Δ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΓΟΥΔΗΟ 200gr. 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 72 ΣΔΜΑΥΗΟ 24 ΣΔΜΑΥΗΟ 24 ΛΗΣΡΟ 60 ΛΗΣΡΟ 20 ΓΟΥΔΗΟ 2,5 lit. 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 5 ΑΚΗ 5 Kg. 5 Δπίζεο νξίδεηαη : -ππνβνιή κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά έγγξαθεο δήισζεο ηνπ πξνζθέξνληα φηη εγγπάηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηηο δηαθήξπμεο. (Παξάξηεκα Γ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

23 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΠΡΑΞΖ: «Απνθαηάζηαζε θαη Λεηηνπξγηθή Αλαβάζκηζε Ηεξάο Μνλήο Απνθάιπςεο Πάηκνπ» ΤΜΒΑΖ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΧΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 1323/ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΣΗΜΧΝ ΤΛΗΚΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΞΤΛΔΗΑ - ΥΡΧΜΑΣΑ Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΒΔΡΝΗΚΟΥΡΧΜΑ ΝΔΡΟΤ (ΡΗΠΟΛΗΝΖ) ΑΣΗΝΔ ΔΓΥΡΧΜΖ 100% ΤΝΘΔΖ ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΡΖΣΗΝΖ ΗΓΑΝΗΚΟ ΓΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ & ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΥΡΖΖ ΓΗΑ ΒΑΦΖ ΞΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΤΦΖΛΖ ΚΑΛΤΠΣΗΚΟΣΖΣΑ ΝΑ ΜΖΝ ΚΗΣΡΗΝΗΕΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΑΟΜΟ ΑΡΗΣΖ ΠΡΟΦΤΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔ ΡΟΛΟ Ή ΠΗΝΔΛΟ ΑΠΟΓΟΖ Μ 2 / L ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ, ΜΔ ΖΜΑΝΖ CE Δ ΓΟΥΔΗΟ ΣΧΝ 2,5 ΛΗΣΡΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΟ ΔΜΠΟΣΗΜΟΤ ΓΗΑΛΤΣΟΤ ΑΣΗΝΔ ΑΠΟΥΡΧΖ ΚΑΡΤΓΗΑ ΚΟΤΡΑ (Ζ ΑΠΟΥΡΧΖ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΥΡΧΜΑΣΟΛΟΓΗΟ) ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΔΗ Δ ΓΟΥΔΗΑ 2,5 ΛΗΣΡΧΝ, ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΟ ΔΜΠΟΣΗΜΟΤ ΓΗΑΛΤΣΟΤ ΑΣΗΝΔ ΑΠΟΥΡΧΖ ΚΑΣΑΝΗΑ (Ζ ΑΠΟΥΡΧΖ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΥΡΧΜΑΣΟΛΟΓΗΟ) ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΔΗ Δ ΓΟΥΔΗΑ 2,5 ΛΗΣΡΧΝ, ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΟ ΔΜΠΟΣΗΜΟΤ ΓΗΑΛΤΣΟΤ ΑΣΗΝΔ ΑΥΡΧΜΟ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΔΗ Δ ΓΟΥΔΗΑ 2,5 ΛΗΣΡΧΝ, ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΒΔΡΝΗΚΗ ΠΑΣΧΜΑΣΟ ΝΔΡΟΤ ΑΣΗΝΔ ΜΔΓΑΛΖ ΑΝΣΟΥΖ ΣΗ ΣΡΗΒΔ ΚΑΗ ΣΑ ΓΓΑΡΗΜΑΣΑ, ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΑΣΑΡΗ, ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΥΡΖΖ, ΠΟΛΤ ΛΗΣΡΟ ΛΗΣΡΟ ΛΗΣΡΟ ΛΗΣΡΟ ΛΗΣΡΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Έκδοση: /2/2015

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟ ΗΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗ ΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟ ΗΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗ ΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ : 7646907INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 14:19:11 EEST Reason: Location: Athens ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2253

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2253 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα