ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2013 ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ,85 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α) Σερληθή Έθζεζε Β) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γ) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Γεληθή + Δηδηθή) Γ) Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο E) Έληππα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Σ) ρέδην Γηαθήξπμεο 1

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2013 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ, γξαθηθήο ύιεο θαη αλαιωζίκωλ πιηθώλ εθηππωηώλ, θωηνηππηθώλ θαη ηειενκνηνηππίαο γηα έλα έηνο Υξεκαηνδόηεζε : Ηδίνη Πόξνη Α. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνχ ραξηηνχ, γξαθηθήο χιεο θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ εθηππσηψλ, θσηνηππηθψλ θαη ηειενκνηνηππίαο γηα έλα έηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο : - ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηδηαίηεξα ηνπ αξ ηνπ ΔΚΠΟΣΑ - ηνπ Ν. 3536/07 (ΦΔΚ 42/ ηεχρνο Α ) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο» θαη ηδηαίηεξα ηνπ αξ. 22, παξ. 3, εδ ηνπ Ν. 2286/1995 θαη ηδηαίηεξα ηελ πεξίπησζε γ ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 2 - ηνπ Ν. 3852/ Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζηεί ζην πνζφ ησλ ,85 κε ην ΦΠΑ 23%, ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ έηνπο 2013 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο θ.α. εμφδσλ θαη κε ηα εμήο πνζά : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Κ.Α. ΠΟΟ ( ) Ξεξνγξαθηθφ ραξηί Α3&Α4 10/ / , ,00 Γξαθηθή χιε 10/ / , ,00 Αλαιψζηκα εθηππσηψλ, θσηνηππηθψλ θαη ηειενκνηνηππίαο 10/ / , ,00 θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 φπνπ ζα ςεθηζηνχλ εθ λένπ νη θ.α. γηα ηελ πξνκήζεηα γηα ην ππφινηπν πνζφ ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο. Ζ πξνκήζεηα ρωξίδεηαη ζε δύν θαηεγνξίεο, ηελ θαηεγνξία Α ε νπνία απνηειείηαη από μεξνγξαθηθό ραξηί Α4 & Α3 θαη γξαθηθή ύιε θαη ηελ θαηεγνξία Β ε νπνία απνηειείηαη από αλαιώζηκα πιηθά εθηππωηώλ, θωηνηππηθώλ θαη ζπζθεπώλ ηειενκνηνηππίαο. Δπηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο θαη γηα ηηο δύν θαηεγνξίεο αιιά επίζεο θαη γηα κία θαηεγνξία. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα κέξνο ηεο θάζε θαηεγνξίαο, παξά κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε θαηεγνξίαο. ηαπξφο, 26/03/2013 Ο πληάμαο Κνχξηε Δπηπρία 2

3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2013 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ, γξαθηθήο ύιεο θαη αλαιωζίκωλ πιηθώλ εθηππωηώλ, θωηνηππηθώλ θαη ηειενκνηνηππίαο γηα έλα έηνο Υξεκαηνδόηεζε : Ηδίνη Πόξνη Β. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΆΡΘΡΟ 1 ν Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο Σν παξφλ ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνυπνινγηζκνχ ,85 καδί κε ην ΦΠΑ 23 %, αθνξά ηελ πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνχ ραξηηνχ, γξαθηθήο χιεο θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ εθηππσηψλ, θσηνηππηθψλ θαη ηειενκνηνηππίαο γηα έλα έηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. ΆΡΘΡΟ 2 ν Πξνδηαγξαθέο πιηθώλ Όια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Δπηπξφζζεηα ηα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηνπο εθηππσηέο, θσηνηππηθά θαη ζπζθεπέο ηειενκνηνηππίαο ζα είλαη γλήζηα. Α) Ξεξνγξαθηθό ραξηί Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά : - Υαξηί κνλφθπιιν. - Καηάιιειν γηα εθηχπσζε θαη απφ ηηο δχν φςεηο. - Να κελ απαηηείηαη εηδηθή κεηαρείξηζε θαη ππεξβνιηθέο πξνθπιάμεηο πξηλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ νχηε λα παξνπζηάδεη κεγάιε επαηζζεζία ζε θαλνληθφ θσηηζκφ δσκαηίνπ. - Να κελ επεξεάδεηαη απφ ην κεγάιν δηάζηεκα απνζήθεπζεο θάησ απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. - Η ζπζθεπαζία λα είλαη ζε δεζκίδεο ησλ πεληαθνζίσλ (500) θχιισλ πεξηηπιηγκέλεο ζε εηδηθφ πεξηηχιηγκα ην νπνίν έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία αδηαβξνρνπνίεζεο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ κία επηθάλεηα, έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο δηάθνξνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο φπνπ θπιάγεηαη. - Σν θφςηκν ησλ θχιισλ θάζε δεζκίδαο ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη έηζη ψζηε λα είλαη ηειείσο ιείν θαη λα κελ παξνπζηάδεη επηθνιιεκέλα ξηλίζκαηα ραξηηνχ (γξέδηα). - ην πεξηηχιηγκα θάζε δεζκίδαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε κε ηξφπν επθξηλή θαη αλεμίηειν: α) ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ραξηηνχ, β) ην φλνκα ή ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ θαηαζθεπαζηή, γ) νη δηαζηάζεηο ησλ θχιισλ, δ) ην πιήζνο ησλ θχιισλ, ε) ην βάξνο ηνπ ραξηηνχ (gr/m2). - Οη δεζκίδεο λα είλαη ζηε ζπλέρεηα ζπζθεπαζκέλεο ζε αλζεθηηθά θηβψηηα (πέληε δεζκίδεο ζε θάζε θηβψηην) ψζηε λα αληέρνπλ ζηηο δηαθηλήζεηο κε ηα ζπλεζηζκέλα κέζα κεηαθνξάο θαη ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο. Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ Καηεγνξία Α : Α1) Ξεξνγξαθηθό ραξηί Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά : - Υξψκα ιεπθφ - χλζεζε πνιηνχ : 100% ρεκηθφο ιεπθαζκέλνο πνιηφο - Γηαζηάζεηο ζειίδαο : 210x297ρηι γηα κέγεζνο Α4 θαη 297x420ρηι γηα Α3 - Βάξνο ραξηηνχ : 80 γξακ/η.κ. 2 3

4 - Πάρνο : κ.m. - Λεπθφηεηα ραξηηνχ : 100% - Τγξαζία : 3.5% - 5% θαηά DIN EN Αδηαθάλεηα : Μεγαιχηεξε απφ 90% θαηά ISO Δπηθάλεηα ραξηηνχ : καη Α2) Γξαθηθή ύιε : 1. Φάθεινη ράξηηλνη καη κε "απηηά" & ιάζηηρν, δηαζηάζεηο 26εθ*35εθ, ζε δηάθνξα ρξψκαηα, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 2. Φάθεινη πιαζηηθνπνηεκέλνη γπαιηζηεξνί απηηά & ιάζηηρν, δηαζηάζεηο 26εθ*35εθ, ζε δηάθνξα ρξψκαηα, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 3. Φάθεινη ράξηηλνη κε απηηά, δηαζηάζεηο 26εθ*35εθ ρσξίο ιάζηηρν, ζε δηάθνξα ρξψκαηα, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 4. Φάθεινη αξρείνπ παλψδεηνη, δηαζηάζεηο 27εθ*37εθ, ρξψκα κπιε κε ιεπθφ θνξδφλη, 12εθ πιάηε, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 5. Φάθεινη αιιεινγξαθίαο θίηξηλνη Α4, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 6. Φάθεινη αιιεινγξαθίαο θίηξηλνη Α5, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 7. Κιαζέξ κε ρνληξφ κεηαιιηθφ έιαζκα εζσηεξηθά, δηαζηάζεηο 29εθ*32εθ, 8εθ πιάηε, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 8. Γηαθάλεηεο Α4 18mm γηα βηβιηνδεζία, παξάδνζε ζε παθέηα ησλ 100 ηκρ 9. Γηαθάλεηεο Γ γηα Α4, παξάδνζε ζε παθέηα ησλ 100 ηκρ 10. Γηαθάλεηεο Π κε ηξχπεο γηα Α4, παξάδνζε ζε παθέηα ησλ 100 ηκρ 11. CDR-R 700MB, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 12. ηπιφ ηχπνπ "Bic" 1mm, ζε δηάθνξα ρξψκαηα, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 13. Μνιχβηα ηχπνπ "Staedler Noris ΗΒ2", παξάδνζε ζε ηεκάρηα 14. Ξχζηξα κεηαιιηθή, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 15. Μαξθαδφξνη γξαθήο ηχπνπ "Stabilo p.88 0,4mm", παξάδνζε ζε ηεκάρηα 16. Μαξθαδφξνη ππνγξάκκηζεο ρνληξή ζηξνγγπιή κχηε, δηάθνξα ρξψκαηα, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 17. Μαξθαδφξνη θνζθνξνχρνη ππνγξάκκηζεο ιεπηή - πιαηηά κχηε 4,5mm*1,0mm, δηάθνξα ρξψκαηα, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 18. Γηνξζσηηθά roller tape 4ρηι*6κέηξα κήθνο, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 19. Γηνξζσηηθά set (ζβεζηηθφ + δηαιπηηθφ), παξάδνζε ζε ηεκάρηα 20. εινηέηπ Λεπθφ 19*33, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 21. εινηέηπ Κίηξηλν 19*33, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 22. Μειάλη γηα ζθξαγίδεο 30ml, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 23. Σακπφλ ζθξαγίδσλ 8,50εθ*12,50εθ, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 24. Υαξηάθηα θίηξηλα απηνθφιιεηα 7,5εθ*7,5εθ, παξάδνζε ζε παθέηα ησλ 100ηκρ 25. πλδεηήξεο λν3, παξάδνζε ζε παθέηα 95+ηκρ 26. πλδεηήξεο λν4, παξάδνζε ζε παθέηα 95+ηκρ 27. πλδεηήξεο λν5, παξάδνζε ζε παθέηα 95+ηκρ 28. πξξαπηηθά λν8, παξάδνζε ζε παθέηα ησλ 1000ηκρ 29. πξξαπηηθά λν10, παξάδνζε ζε παθέηα ησλ 1000ηκρ 30. πξξαπηηθά 24/6, παξάδνζε ζε παθέηα ησλ 1000ηκρ 31. πξξαπηηθφ εξγαιείν κεηαιιηθφ γηα 7/45 ζπξξαπ., παξάδνζε ζε ηεκάρηα 32. πξξαπηηθφ εξγαιείν κεηαιιηθφ γηα 24/6 ζπξξαπ., παξάδνζε ζε ηεκάρηα 33. Απνζπξξαπηηθφ κηθξφ πιαζηηθφ, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 34. Απνζπξξαπηηθφ κεγάιν κεηαιιηθφ, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 35. Γηαθνξεπηήο γηα 10 θχιια Α4 ηνπιάρηζηνλ, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 36. πηξάι (δαθηχιηνη) βηβιηνδέηεζεο λν10, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 37. πηξάι (δαθηχιηνη) βηβιηνδέηεζεο λν12, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 38. πηξάι (δαθηχιηνη) βηβιηνδέηεζεο λν18, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 39. πηξάι (δαθηχιηνη) βηβιηνδέηεζεο λν28, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 4

5 40. Κιηπ καχξα 19mm (3/4"), παξάδνζε ζε παθέηα 12 ηκρ 41. Κιηπ καχξα 25mm (1"), παξάδνζε ζε παθέηα 12 ηκρ 42. Κιηπ καχξα 32mm (1 1/4"), παξάδνζε ζε παθέηα 12 ηκρ 43. Κιηπ καχξα 41mm (1-5/8"), παξάδνζε ζε παθέηα 12 ηκρ 44. Κιηπ καχξα 51mm ( 2"), παξάδνζε ζε παθέηα 12 ηκρ 45. Κνπίδη κεγάιν, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 46. Κφιια stick ηχπνπ "uhu" 40γξ, παξάδνζε ζε ηεκάρηα 47.Φαιίδη γξαθείνπ 7'', παξάδνζε ζε ηεκάρηα 48. Δπηηξαπέδηα εκεξνιφγηα ρσξίο βάζε, παξάδνζε ζε ηεκάρηα Γηα ηελ Καηεγνξία Β ( αλαιψζηκα πιηθά εθηππσηψλ, θσηνηππηθψλ θαη ζπζθεπψλ ηειενκνηνηππίαο) : Α/Α ΜΑΡΚΑ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ ΣΤΠΟ ΚΩΓΙΚΟ ΣΟΝΔΡ Toner Laser black 3.5K 1 ΟΚΙ Β 410 d Pgs 2 ΟΚΙ Β 6200 Toner drum OKi 3 LEXMARK E 120 Toner 4 LEXMARK E 250 dn/ E 450DN Photoconductor Laser Toner E250 22G 30K pgs 5 CANNON Smart Base 730 3eC 3eM 3eY 6 SAMSUNG ML 1660/1665 MLT-D1042S/ELS 7 SAMSUNG ML-2540 /SCX- 4623F MLT-D1052L 8 HP Laser Jet 1010/1018/1020/102 2/55dn/3055 Q 2612 A 9 HP Laser Jet 1300 Q ΗΡ Laser Jet 1320 Q 5949 A 11 HP Laser Jet P2015n Q 7553A 12 HP Laser Jet P1005 CB 435A 13 ΗΡ Off.Jet K 7100 ΜΔΛΑΝΙ 14 HP Off.Jet K7100 ΜΔΛΑΝΙ 15 ΗΡ Desk Jet D2360 Μαύξν 16 ΗΡ Desk Jet D2360 Έγρξωκν 17 HP 1220C C7115A 18 HP PRO K XL 19 HP PRO K XL 20 HP 2420 Q6511A ΜΑΡΚΑ Α/Α ΦΩΣ/ΚΩΝ ΣΤΠΟ ΚΩΓΙΚΟ 1 XEROX COPYCENTRE C128 ΣOΝΔΡ 5

6 1A 2 XEROX DOCUMENTCENT RE 230ST ΣΤΜΠΑΝΟ ΚΑΈΣΑ ΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΦΤΙΓΑ ΣΤΜΠΑΝΟΤ XEROX 3 ΥΔRΟΥ 3A ΚΑΈΣΑ ΓΡΑΦΙΣΗ DOCUMENTCENT ΚΑΙ ΦΤΙΓΑ RE 425ST ΣΤΜΠΑΝΟΤ WORKCENTRE 5222 ΚΑΔΣΑ ΓΡΑΦΙΣΗ ΣΤΜΠΑΝΟ 4 XEROX COPYCENTRE238 Re-order: 109R XEROX WORK CENTRE 5230 TONER 106R XEROX Work centre pro 421 DP8020/8016,DP PANASONIC DP-1520 P WORKIO 1520 /1520,DP1515 P- PBE/PME/PS 8 PANASONIC DP801P ΚΑΔΣΑ ΓΡΑΦΙΣΗ 9 RICOH AFICIO1113 T1015/1018 TN1220D 10 RICOH AFICIO MP1500 ΚΑΔΣΑ ΓΡΑΦΙΣΗ 11 REX-ROTARY MP2000 RICOH 1230D REX-ROTARY MP4000B IS 2445/I REX ROTARY 3508 AM 14 PLOTTER DESIGN JET ΜΔΛΑΝΑΚΙΑ: Ηpc ocean,magenta, yellow &black 14Α BLACK 15 DEVELOP INEO 223(TN217) TN DEVELOP 17 DEVELOP DEVELOP ineo 222 Ineo 163 toner TN114 TN 114 CARTRIDGE TYPES TN 211/TN 311 TRIUMPH- 18 ADLER DC2025 AM 19 RICOH FT KONICA MINOLTA BIZHUB 163 TN A/A ΜΑΡΚΑ FAX ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΩΓΙΚΟ ΣΟΝΔΡ 1 PANASONIC KXFP 141 KX-FA FP141TTR 6

7 2 PANASONIC KX-FL421 TONER KX-FΑΣ 88 2Α DRUM KX-FAD89 3 PANASONIC KX-FL511 Δ Σ KX-FΑ83 4 SAMSUNG SF D3 5 SAMSUNG SCX-4521F SCX 4521 D3 6 SAMSUNG SF D3 7 SAMSUNG SCX-4828pn 4828FN 8 SAMSUNG F375TP M41 9 SAMSUNG SF760P MLT P101S/ELS 10 CANON XEROX FAX CENTRE 1012 ΣΟΝ 16R XEROX centre R HP OFFICEJET 6110 No 56 13A Νν 57 ηαπξφο, 26/03/2013 Ο πληάμαο Κνχξηε Δπηπρία 7

8 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2013 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ, γξαθηθήο ύιεο θαη αλαιωζίκωλ πιηθώλ εθηππωηώλ, θωηνηππηθώλ θαη ηειενκνηνηππίαο γηα έλα έηνο Υξεκαηνδόηεζε : Ηδίνη Πόξνη Γ. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Γεληθή & Δηδηθή) ΑΡΘΡΟ 1 ν Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνχ ραξηηνχ, γξαθηθήο χιεο θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ εθηππσηψλ, θσηνηππηθψλ θαη ηειενκνηνηππίαο γηα έλα έηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. ΑΡΘΡΟ 2 ν Γηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: - ηνπ Ν. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ. 114/ ηεχρνο Α ) «Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» θαη ηδηαίηεξα ηνπ αξ ηεο αξ /93 (Φ.Δ.Κ. 185/ ηεχρνο Β ) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» θαη ηδηαίηεξα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ησλ παξ. 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 23 - ηνπ Ν. 3536/07 (ΦΔΚ 42/ ηεχρνο Α ) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο» θαη ηδηαίηεξα ηνπ αξ. 22, παξ. 3, εδ ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/ ηεχρνο Α) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» θαη ηδηαίηεξα ηελ πεξίπησζε γ ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 2 - ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α/ ) : Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηφ δηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο ΑΡΘΡΟ 3 ν πκβαηηθά ηεύρε πκβαηηθά ηεχρε θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 1) Η δηαθήξπμε 2) Σν ηηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ 3) Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 4) Σα ηερληθά ζηνηρεία (ηερληθή πεξηγξαθή ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ). ΑΡΘΡΟ 4 ν Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1,2 ηεο αξηζ /93 Τπ. Απφθαζεο θαη ηνπ εδ. ε ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 72 ηνπ Ν. 3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ΑΡΘΡΟ 5 ν ύκβαζε Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά ην λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, φρη κηθξφηεξν ησλ δέθα (10) εκεξψλ, νχηε κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θαη λα θαηαζέζεη ηελ θαηά ην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο, εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο. ΑΡΘΡΟ 6 ν Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο (αξ. 26 παξ. 2 Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) 8

9 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ρσξίο ην ΦΠΑ, παξέρεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απφ αξκφδηα επηηξνπή ή ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 7 ν Υξόλνο εγγύεζεο Ο ρξφλνο εγγχεζεο δελ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ (1) ελφο έηνπο. Ο αλάδνρνο εγγπάηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πσο ηα πξνο πξνκήζεηα είδε είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Σν θφζηνο επηζθεπήο βιαβψλ ζε κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ απφ ηελ ρξήζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη γηα ηηο νπνίεο βιάβεο δελ είλαη ππαίηηνη νη ρξήζηεο ησλ κεραλεκάησλ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ησλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο. ΑΡΘΡΟ 8 ν Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηώηνπ (αξ. 35 Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ δήκνπ ή ζε αλσηέξα βία ε πξνζεζκία παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα δηαξθεί ην απφ ππαηηηφηεηα ηνπ δήκνπ, ή απφ αλσηέξα βία θψιπκα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή. Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζεο πξνζεζκίαο, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ζπλέπεηα νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ δήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ΑΡΘΡΟ 9 ν Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ-πνηόηεηα πιηθώλ Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηεο ζχκβαζεο θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάιεο πνζφηεηαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ. Με ηελ παξαιαβή ηεο εληνιήο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ λα παξαδψζεη ηα πιηθά. Ο Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγξαθφκελσλ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνζνηήησλ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο πνπ ζα ηνπ δεηεζεί. Σα πξνο πξνκήζεηα πξντφληα ζα είλαη γλήζηα, θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηα. Αλ πξνθιεζνχλ βιάβεο ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο, ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε απνθαηάζηαζή ηνπο κε δηθά ηνπ έμνδα θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε πιηθψλ άκεζα. ΑΡΘΡΟ 10 ν Σόπνο παξάδνζεο πιηθώλ Σφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη ην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηαπξνχ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. ΑΡΘΡΟ 11 ν Παξαιαβή πιηθώλ (αξ. 28 Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) 1.- Η παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο πξνκεζεηψλ ΔΚΠΟΣΑ πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξ.27/2013 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 2.- Η παξαιαβή ησλ πξντφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηζκέλν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. ηαπξφο, 26/03/2013 H πξντζηακέλε νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ Η πληάμαζα Παζζά Αλαζηαζία Σ.Δ. Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ Κνχξηε Δπηπρία ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 9

10 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2013 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ, γξαθηθήο ύιεο θαη αλαιωζίκωλ πιηθώλ εθηππωηώλ, θωηνηππηθώλ θαη ηειενκνηνηππίαο γηα έλα έηνο Υξεκαηνδόηεζε : Ηδίνη Πόξνη Γ.ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ,85 κε Φ.Π.Α. 23% Αλαιπηηθά θαηά θαηεγνξία : ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α : ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΑΡΣΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ /α Περιγραθή Μον/Μεη Ποζό- Σιμή μονάδας ηηηα Μερικό ζύνολο προ ΦΠΑ προ θπα Λεπθό μεξνγξαθηθό ραξηί Α4 (ζε δεζκίδεο ηωλ 500θ) δεζκίδα , ,00 Λεπθό μεξνγξαθηθό ραξηί Α3 (ζε δεζκίδεο ηωλ 500θ) δεζκίδα ,00 Φάθεινη ράξηηλνη καη κε "απηηά" & ιάζηηρν 26εθ*35εθ (δηάθ. ρξώκ.) ηεκάρην ,57 855,00 Φάθεινη πιαζηηθνπνηεκέλνη γπαιηζηεξνί απηηά & ιάζηηρν 26εθ*35εθ ηεκάρην , ,50 Φάθεινη ράξηηλνη κε απηηά 26εθ*35εθ ρωξίο ιάζηηρν (δηάθ. ρξώκαηα) ηεκάρην 800 0,22 176,00 Φάθεινη αξρείνπ παλώδεηνη 27εθ*37εθ (κπιε κε θνξδόλη) 12εθ πιάηε ηεκάρην ,00 7 Φάθεινη αιιεινγξαθίαο θίηξηλνη Α4 ηεκάρην ,1 130,00 8 Φάθεινη αιιεινγξαθίαο θίηξηλνη Α5 ηεκάρην ,08 80,00 Κιαζέξ κε ρνληξό κεηαιιηθό έιαζκα 9 εζωηεξηθά 29εθ*32εθ 8εθπιάηε ηεκάρην 300 1,65 495,00 10 Γηαθάλεηεο Α4 18mm γηα βηβιηνδεζία (παθέην 100 ηκρ) παθέην 50 7,7 385,00 11 Γηαθάλεηεο Γ γηα Α4 (παθέην 100 ηκρ) παθέην 30 4,4 132,00 Γηαθάλεηεο Π κε ηξύπεο γηα Α4 (παθέην ηκρ) παθέην ,00 13 CDR-R 700MB ηεκάρην 500 0,22 110,00 10

11 14 ηπιό ηύπνπ "Bic" 1mm (δηάθνξα ρξώκαηα) ηεκάρην 600 0,27 162,00 15 Μνιύβηα ηύπνπ "Staedler Noris ΗΒ2" ηεκάρην 400 0,33 132,00 16 Ξύζηξα κεηαιιηθή ηεκάρηα 50 0,54 27,00 Μαξθαδόξνη γξαθήο ηύπνπ "Stabilo p ,4mm" ηεκάρην 30 0,44 13,20 18 Μαξθαδόξνη ππνγξάκκηζεο ρνληξή ζηξνγγπιή κύηε ηεκάρην 30 0,56 16,80 19 Μαξθαδόξνη θνζθ. ππνγξάκ. ιεπηή - πιαηηά κύηε 4,5mm*1,0mm ηεκάρην 30 0,58 17,40 20 Γηνξζωηηθά roller tape 4ρηι*6κέηξα κήθνο ηεκάρην 50 0,82 41,00 21 Γηνξζωηηθά set (ζβεζηηθό + δηαιπηηθό) ηεκάρην 50 0,99 49,50 22 εινηέηπ Λεπθό 19*33 ηεκάρην 50 0,66 33,00 23 εινηέηπ Κίηξηλν 19*33 ηεκάρην 50 0,66 33,00 24 Μειάλη γηα ζθξαγίδεο 30ml ηεκάρην 50 0,44 22,00 25 Σακπόλ ζθξαγίδωλ 8,50εθ*12,50εθ ηεκάρηα 30 1,5 45,00 Υαξηάθηα θίηξηλα απηνθόιιεηα 7,5εθ*7,5εθ ηκρ/παθέην παθέην 300 0,34 102,00 27 πλδεηήξεο λν3 (95+ηκρ) παθέην 100 0,37 37,00 28 πλδεηήξεο λν4 (95ηκρ+) παθέην 250 0,46 115,00 29 πλδεηήξεο λν5 (95+ηκρ) παθέην 200 0,66 132,00 30 πξαπηηθά λν8 (παθ ηκρ) παθέην 50 0,45 22,50 31 πξαπηηθά λν10 (παθ ηκρ) παθέην 50 0,45 22,50 32 πξξαπηηθά 24/6 (παθ ηκρ) παθέην 50 0,5 25,00 πξξαπηηθό εξγαιείν κεηαιιηθό γηα 7/45 33 ζπξξαπ. ηεκάρην 25 4,4 110,00 34 πξξαπηηθό εξγαιείν κεηαιιηθό γηα 24/6 ζπξξαπ. ηεκάρην 25 5,5 137,50 35 Απνζπξξαπηηθό κηθξό πιαζηηθό ηεκάρην 30 0,55 16,50 36 Απνζπξξαπηηθό κεγάιν κεηαιιηθό ηεκάρην 40 1,65 66,00 37 Γηαθνξεπηήο γηα 10 θύιια Α4 ηνπιάρηζηνλ ηεκάρην 20 2,95 59,00 38 πηξάι (δαθηύιηνη) βηβιηνδέηεζεο λν 10 ηεκάρην 50 0,05 2,50 39 πηξάι (δαθηύιηνη) βηβιηνδέηεζεο λν 12 ηεκάρην 50 0,075 3,75 40 πηξάι (δαθηύιηνη) βηβιηνδέηεζεο λν 18 ηεκάρην 50 0,15 7,50 41 πηξάι (δαθηύιηνη) βηβιηνδέηεζεο λν 28 ηεκάρην 50 0,28 14,00 42 Κιηπ καύξα 19mm (3/4") παθ 12 ηκρ 80 0,33 26,40 43 Κιηπ καύξα 25mm (1") παθ 12 ηκρ 80 0,55 44,00 44 Κιηπ καύξα 32mm (1 1/4") παθ 12 ηκρ 100 0,66 66,00 45 Κιηπ καύξα 41mm (1-5/8") παθ 12 ηκρ 80 1,21 96,80 46 Κιηπ καύξα 51mm ( 2") παθ 12 ηκρ 50 1,65 82,50 47 Κνπίδη κεγάιν ηεκάρηα 20 0,58 11,60 11

12 48 Κόιια stick ηύπνπ "uhu" 40γξ ηεκάρηα 40 1,8 72,00 49 Φαιίδη γξαθείνπ 7'' ηεκάρηα 20 1,7 34,00 50 Δπηηξαπέδηα εκεξνιόγηα ρωξίο βάζε ηεκάρηα ,00 Μερικό ύνολο ζε ,45 ΦΠΑ 23% 5.601,29 Γενικό ύνολο ζε ,74 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β : ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ Α/Α ΜΑΡΚΑ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ ΣΤΠΟ ΚΩΓΙΚΟ ΣΟΝΔΡ ΠΡΟΒΛ ΠΟΟΣ ΣΙΜΗ ΜΟΝ ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ Toner Laser black 3.5K Pgs 8,00 65,00 520,00 1 ΟΚΙ Β 410 d 2 ΟΚΙ Β 6200 Toner drum OKi 2,00 178,00 356,00 3 LEXMARK E 120 Toner 8,00 70,00 560,00 4 LEXMARK E 250 dn/ E 450DN Photoconductor Laser Toner E250 22G 30K pgs 4,00 40,00 160,00 5 CANNON Smart Base 730 3eC 3eM 3eY 2,00 12,00 24,00 6 SAMSUNG ML 1660/1665 MLT-D1042S/ELS 30,00 57, ,00 7 SAMSUNG ML-2540 /SCX- 4623F MLT-D1052L 25,00 74, ,00 8 HP Laser Jet 1010/1018/1020/102 2/55dn/3055 Q 2612 A 20,00 55, ,00 9 HP Laser Jet 1300 Q ,00 50,00 200,00 10 ΗΡ Laser Jet 1320 Q 5949 A 2,00 50,00 100,00 11 HP Laser Jet P2015n Q 7553A 4,00 55,00 220,00 12 HP Laser Jet P1005 CB 435A 6,00 60,00 360,00 13 ΗΡ Off.Jet K 7100 ΜΔΛΑΝΙ 4,00 19,00 76,00 14 HP Off.Jet K7100 ΜΔΛΑΝΙ 4,00 25,00 100,00 15 ΗΡ Desk Jet D2360 Μαύξν 2,00 13,00 26,00 16 ΗΡ Desk Jet D2360 Έγρξωκν 2,00 20,00 40,00 17 HP 1220C C7115A 2,00 50,00 100,00 18 HP PRO K XL 2,00 33,00 66,00 19 HP PRO K XL 3 25,00 72,00 20 HP 2420 Q6511A 2,00 120,00 240,00 ΜΔΡ ΤΝΟΛ 7880,00 12

13 Α/Α ΜΑΡΚΑ ΦΩΣ/ΚΩΝ ΣΤΠΟ ΚΩΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛ ΠΟΟΣ Ο Α ΣΙΜΗ ΜΟΝ ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ COPYCENTRE 1 XEROX C128 ΣOΝΔΡ 2,00 170,00 340,00 1A ΣΤΜΠΑΝΟ 1,00 140,00 140,00 2 XEROX DOCUMENTCENT RE 230ST ΚΑΈΣΑ ΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΦΤΙΓΑ ΣΤΜΠΑΝΟΤ 2,00 180,00 360,00 ΚΑΈΣΑ ΓΡΑΦΙΣΗ XEROX DOCUMENTCENT RE 425ST ΚΑΙ ΦΤΙΓΑ ΣΤΜΠΑΝΟΤ 2,00 180,00 360,00 3 ΥΔRΟΥ WORKCENTRE 5222 ΚΑΔΣΑ ΓΡΑΦΙΣΗ 2,00 140,50 281,00 3A ΣΤΜΠΑΝΟ 1,00 178,00 178,00 4 XEROX COPYCENTRE238 Re-order: 109R ,00 115,00 230,00 5 XEROX WORK CENTRE 5230 TONER 106R ,00 100,00 200,00 6 XEROX Work centre pro 421 2,00 55,00 110,00 7 PANASONIC DP-1520 P WORKIO 1520 DP8020/8016,DP1820 /1520,DP1515 P- PBE/PME/PS 2,00 38,00 76,00 8 PANASONIC DP801P ΚΑΔΣΑ ΓΡΑΦΙΣΗ 2,00 38,00 76,00 9 RICOH AFICIO1113 T1015/1018 2,00 35,00 70,00 TN1220D 10 RICOH AFICIO MP1500 ΚΑΔΣΑ ΓΡΑΦΙΣΗ 2,00 50,00 100,00 11 REX-ROTARY MP2000 RICOH 1230D ,00 35,00 70,00 12 REX-ROTARY MP4000B IS 2445/I ,00 60,00 120,00 13 REX ROTARY 3508 AM 2,00 48,00 96,00 14 PLOTTER DESIGN JET ΜΔΛΑΝΑΚΙΑ: Ηpc ocean,magenta, yellow &black 1,00 38,00 38,00 14Α BLACK 2,00 32,00 64,00 15 DEVELOP INEO 223(TN217) TN 217 7,00 43,00 301,00 16 DEVELOP DEVELOP ineo 222 CARTRIDGE TYPES TN 211/TN 311 7,00 43,00 301,00 17 DEVELOP Ineo 163 toner TN114 TN 114 7,00 55,00 385,00 18 TRIUMPH- ADLER DC2025 AM 4,00 50,00 200,00 13

14 19 RICOH FT4418 2,00 38,00 76,00 KONICA 20 MINOLTA BIZHUB 163 TN ,00 60,00 120,00 ΜΔΡ ΤΝΟΛΟ Β 4292,00 A/A ΜΑΡΚΑ FAX ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΩΓΙΚΟ ΣΟΝΔΡ ΠΡΟΒΛ.Π ΟΟΣΗΣ Α ΣΙΜΗ ΜΟΝ ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 1 PANASONIC KXFP 141 KX-FA FP141TTR 5,00 22,00 110,00 2 PANASONIC KX-FL421 TONER KX-FΑΣ 88 1,00 30,00 30,00 2Α DRUM KX-FAD89 1,00 95,00 95,00 3 PANASONIC KX-FL511 Δ Σ KX-FΑ83 2,00 45,00 90,00 4 SAMSUNG SF D3 9,00 75,00 675,00 5 SAMSUNG SCX-4521F SCX 4521 D3 3,00 75,00 225,00 6 SAMSUNG SF D3 3,00 72,00 216,00 7 SAMSUNG SCX-4828pn 4828FN 2,00 55,00 110,00 8 SAMSUNG F375TP M41 6,00 34,00 204,00 9 SAMSUNG SF760P MLT P101S/ELS 2,00 150,00 300,00 10 CANON ,00 50,00 100,00 11 XEROX FAX CENTRE 1012 ΣΟΝ 16R ,00 135,00 810,00 12 XEROX centre R ,00 100,00 300,00 13 HP OFFICEJET 6110 No 56 3,00 20,00 60,00 13A Νν 57 2,00 30,00 60,00 ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Γ 3385,00 ΜΔΡ.Τ ΝΟΛΟ Α+Β+Γ 15557,00 ΦΠΑ 23% 3578,11 ΓΔΝ.Τ ΝΟΛΟ 19135,11 Θεωξήζεθε, 26/3/2013 Ο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ Η πληάμαζα ΛΙΑΜΑ ΓΙΑΜΑΝΣΗ ΚΟΤΡΣΗ ΔΤΣΤΥΙΑ 14

15 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2013 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ, γξαθηθήο ύιεο θαη αλαιωζίκωλ πιηθώλ εθηππωηώλ, θωηνηππηθώλ θαη ηειενκνηνηππίαο γηα έλα έηνο Υξεκαηνδόηεζε : Ηδίνη Πόξνη Δ. ΔΝΣΤΠΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο ,85 κε ην Φ.Π.Α. 23% 15

16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2013 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ, γξαθηθήο ύιεο θαη αλαιωζίκωλ πιηθώλ εθηππωηώλ, θωηνηππηθώλ θαη ηειενκνηνηππίαο γηα έλα έηνο Υξεκαηνδόηεζε : Ηδίνη Πόξνη Πξνο Γήκν Βόιβεο ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α (ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟ ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ) Σνπ δηαγσληδνκέλνπ δξαζηεξηφηεηα εηαηξείαο κε έδξα η νδφο αξ.. Σ.Κ Σει fax Α.Φ.Μ. Γ.Ο.Τ. γηα ηελ πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνχ ραξηηνχ Α4 Α3 θαη γξαθηθήο χιεο ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΦΟΡΑ /α Περιγραθή Μον/Μεη Ποζό- Σιμή μονάδας ηηηα Λεπθό μεξνγξαθηθό ραξηί Α4 (ζε δεζκίδεο ηωλ 500θ) δεζκίδα Λεπθό μεξνγξαθηθό ραξηί Α3 (ζε δεζκίδεο ηωλ 500θ) δεζκίδα 250 Φάθεινη ράξηηλνη καη κε "απηηά" & ιάζηηρν 26εθ*35εθ (δηάθ. ρξώκ.) ηεκάρην Φάθεινη πιαζηηθνπνηεκέλνη γπαιηζηεξνί απηηά & ιάζηηρν 26εθ*35εθ ηεκάρην Φάθεινη ράξηηλνη κε απηηά 26εθ*35εθ ρωξίο ιάζηηρν (δηάθ. ρξώκαηα) ηεκάρην 800 Φάθεινη αξρείνπ παλώδεηνη 27εθ*37εθ (κπιε κε θνξδόλη) 12εθ πιάηε ηεκάρην Φάθεινη αιιεινγξαθίαο θίηξηλνη Α4 ηεκάρην Φάθεινη αιιεινγξαθίαο θίηξηλνη Α5 ηεκάρην Κιαζέξ κε ρνληξό κεηαιιηθό έιαζκα 9 εζωηεξηθά 29εθ*32εθ 8εθπιάηε ηεκάρην Γηαθάλεηεο Α4 18mm γηα βηβιηνδεζία (παθέην 100 ηκρ) παθέην Γηαθάλεηεο Γ γηα Α4 (παθέην 100 ηκρ) παθέην Γηαθάλεηεο Π κε ηξύπεο γηα Α4 (παθέην 100 παθέην 100 προ θπα Μερικό ζύνολο προ ΦΠΑ 16

17 ηκρ) 13 CDR-R 700MB ηεκάρην ηπιό ηύπνπ "Bic" 1mm (δηάθνξα ρξώκαηα) ηεκάρην Μνιύβηα ηύπνπ "Staedler Noris ΗΒ2" ηεκάρην Ξύζηξα κεηαιιηθή ηεκάρηα 50 Μαξθαδόξνη γξαθήο ηύπνπ "Stabilo p ,4mm" ηεκάρην Μαξθαδόξνη ππνγξάκκηζεο ρνληξή ζηξνγγπιή κύηε ηεκάρην Μαξθαδόξνη θνζθ. ππνγξάκ. ιεπηή - πιαηηά κύηε 4,5mm*1,0mm ηεκάρην Γηνξζωηηθά roller tape 4ρηι*6κέηξα κήθνο ηεκάρην Γηνξζωηηθά set (ζβεζηηθό + δηαιπηηθό) ηεκάρην εινηέηπ Λεπθό 19*33 ηεκάρην εινηέηπ Κίηξηλν 19*33 ηεκάρην Μειάλη γηα ζθξαγίδεο 30ml ηεκάρην Σακπόλ ζθξαγίδωλ 8,50εθ*12,50εθ ηεκάρηα 30 Υαξηάθηα θίηξηλα απηνθόιιεηα 7,5εθ*7,5εθ ηκρ/παθέην παθέην πλδεηήξεο λν3 (95+ηκρ) παθέην πλδεηήξεο λν4 (95ηκρ+) παθέην πλδεηήξεο λν5 (95+ηκρ) παθέην πξξαπηηθά λν8 (παθ ηκρ) παθέην πξξαπηηθά λν10 (παθ ηκρ) παθέην πξξαπηηθά 24/6 (παθ ηκρ) παθέην 50 πξξαπηηθό εξγαιείν κεηαιιηθό γηα 7/45 33 ζπξξαπ. ηεκάρην πξξαπηηθό εξγαιείν κεηαιιηθό γηα 24/6 ζπξξαπ. ηεκάρην Απνζπξξαπηηθό κηθξό πιαζηηθό ηεκάρην Απνζπξξαπηηθό κεγάιν κεηαιιηθό ηεκάρην Γηαθνξεπηήο γηα 10 θύιια Α4 ηνπιάρηζηνλ ηεκάρην πηξάι (δαθηύιηνη) βηβιηνδέηεζεο λν 10 ηεκάρην πηξάι (δαθηύιηνη) βηβιηνδέηεζεο λν 12 ηεκάρην πηξάι (δαθηύιηνη) βηβιηνδέηεζεο λν 18 ηεκάρην πηξάι (δαθηύιηνη) βηβιηνδέηεζεο λν 28 ηεκάρην Κιηπ καύξα 19mm (3/4") παθ 12 ηκρ Κιηπ καύξα 25mm (1") παθ 12 ηκρ Κιηπ καύξα 32mm (1 1/4") παθ 12 ηκρ Κιηπ καύξα 41mm (1-5/8") παθ 12 ηκρ Κιηπ καύξα 51mm ( 2") παθ

18 ηκρ 47 Κνπίδη κεγάιν ηεκάρηα Κόιια stick ηύπνπ "uhu" 40γξ ηεκάρηα Φαιίδη γξαθείνπ 7'' ηεκάρηα Δπηηξαπέδηα εκεξνιόγηα ρωξίο βάζε ηεκάρηα 50 Μερικό ύνολο ζε ΦΠΑ 23% Γενικό ύνολο ζε Σφπνο θαη εκεξνκελία Ο Πξνζθέξσλ (νλνκαηεπψλπκν θαη ζθξαγίδα) 18

19 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2013 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ, γξαθηθήο ύιεο θαη αλαιωζίκωλ πιηθώλ εθηππωηώλ, θωηνηππηθώλ θαη ηειενκνηνηππίαο γηα έλα έηνο Υξεκαηνδόηεζε : Ηδίνη Πόξνη ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β (ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΤΛΗΚΑ ΓΗΑ ΔΚΣΤΠΩΣΔ,ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΑ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΠΟΗΟΣΤΠΗΑ) Πξνο Γήκν Βόιβεο Σνπ δηαγσληδνκέλνπ δξαζηεξηφηεηα εηαηξείαο κε έδξα η νδφο αξ.. Σ.Κ Σει fax Α.Φ.Μ. Γ.Ο.Τ. γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ πιηθψλ εθηππσηψλ, θσηνηππηθψλ θαη ηειενκνηνηππίαο γηα έλα έηνο ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α ΜΑΡΚΑ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ ΣΤΠΟ ΚΩΓΙΚΟ ΣΟΝΔΡ ΠΡΟΒΛ ΠΟΟΣ Toner Laser black 3.5K Pgs 8,00 1 ΟΚΙ Β 410 d 2 ΟΚΙ Β 6200 Toner drum OKi 2,00 3 LEXMARK E 120 Toner 8,00 4 LEXMARK E 250 dn/ E 450DN Photoconductor Laser Toner E250 22G 30K pgs 4,00 5 CANNON Smart Base 730 3eC 3eM 3eY 2,00 6 SAMSUNG ML 1660/1665 MLT-D1042S/ELS 30,00 7 SAMSUNG ML-2540 /SCX- 4623F MLT-D1052L 25,00 8 HP Laser Jet 1010/1018/1020/102 2/55dn/3055 Q 2612 A 20,00 9 HP Laser Jet 1300 Q ,00 ΣΙΜΗ ΜΟΝ ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 19

20 10 ΗΡ Laser Jet 1320 Q 5949 A 2,00 11 HP Laser Jet P2015n Q 7553A 4,00 12 HP Laser Jet P1005 CB 435A 6,00 13 ΗΡ Off.Jet K 7100 ΜΔΛΑΝΙ 4,00 14 HP Off.Jet K7100 ΜΔΛΑΝΙ 4,00 15 ΗΡ Desk Jet D2360 Μαύξν 2,00 16 ΗΡ Desk Jet D2360 Έγρξωκν 2,00 17 HP 1220C C7115A 2,00 18 HP PRO K XL 2,00 19 HP PRO K XL 3 20 HP 2420 Q6511A 2,00 Α/Α ΜΑΡΚΑ ΦΩΣ/ΚΩΝ ΣΤΠΟ ΚΩΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛ ΠΟΟΣ COPYCENTRE 1 XEROX C128 ΣOΝΔΡ 2,00 1A ΣΤΜΠΑΝΟ 1,00 ΜΔΡ ΤΝΟΛΟ Α ΣΙΜΗ ΜΟΝ ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 2 XEROX DOCUMENTCENT RE 230ST ΚΑΈΣΑ ΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΦΤΙΓΑ ΣΤΜΠΑΝΟΤ 2,00 ΚΑΈΣΑ ΓΡΑΦΙΣΗ XEROX DOCUMENTCENT RE 425ST ΚΑΙ ΦΤΙΓΑ ΣΤΜΠΑΝΟΤ 2,00 3 ΥΔRΟΥ WORKCENTRE 5222 ΚΑΔΣΑ ΓΡΑΦΙΣΗ 2,00 3A ΣΤΜΠΑΝΟ 1,00 178,00 178,00 4 XEROX COPYCENTRE238 Re-order: 109R ,00 5 XEROX WORK CENTRE 5230 TONER 106R ,00 6 XEROX Work centre pro 421 2,00 DP8020/8016,DP PANASONIC DP-1520 P WORKIO 1520 /1520,DP1515 P- PBE/PME/PS 2,00 8 PANASONIC DP801P ΚΑΔΣΑ ΓΡΑΦΙΣΗ 2,00 9 RICOH AFICIO1113 T1015/1018 2,00 TN1220D 10 RICOH AFICIO MP1500 ΚΑΔΣΑ ΓΡΑΦΙΣΗ 2,00 11 REX-ROTARY MP2000 RICOH 1230D ,00 20

21 12 REX-ROTARY MP4000B IS 2445/I ,00 13 REX ROTARY 3508 AM 2,00 14 PLOTTER DESIGN JET ΜΔΛΑΝΑΚΙΑ: Ηpc ocean,magenta, yellow &black 1,00 14Α BLACK 2,00 15 DEVELOP INEO 223(TN217) TN 217 7,00 16 DEVELOP DEVELOP ineo 222 CARTRIDGE TYPES TN 211/TN 311 7,00 17 DEVELOP Ineo 163 toner TN114 TN 114 7,00 18 TRIUMPH- ADLER DC2025 AM 4,00 19 RICOH FT4418 2,00 20 KONICA MINOLTA BIZHUB 163 TN ,00 ΜΔΡ ΤΝΟΛΟ Β A/A ΜΑΡΚΑ FAX ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΩΓΙΚΟ ΣΟΝΔΡ ΠΡΟΒΛ.Π ΟΟΣΗΣ Α 1 PANASONIC KXFP 141 KX-FA FP141TTR 5,00 2 PANASONIC KX-FL421 TONER KX-FΑΣ 88 1,00 2Α DRUM KX-FAD89 1,00 3 PANASONIC KX-FL511 Δ Σ KX-FΑ83 2,00 4 SAMSUNG SF D3 9,00 5 SAMSUNG SCX-4521F SCX 4521 D3 3,00 6 SAMSUNG SF D3 3,00 7 SAMSUNG SCX-4828pn 4828FN 2,00 8 SAMSUNG F375TP M41 6,00 9 SAMSUNG SF760P MLT P101S/ELS 2,00 10 CANON ,00 11 XEROX FAX CENTRE 1012 ΣΟΝ 16R ,00 12 XEROX centre R ,00 13 HP OFFICEJET 6110 No 56 3,00 13A Νν 57 2,00 ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Γ ΣΙΜΗ ΜΟΝ ΠΡΟ ΦΠΑ ΜΔΡ.ΤΝ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 21

22 ΟΛΟ Α+Β+Γ ΦΠΑ 23% ΓΔΝ.ΤΝ ΟΛΟ Σφπνο θαη εκεξνκελία Ο Πξνζθέξσλ (νλνκαηεπψλπκν θαη ζθξαγίδα) 22

23 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2013 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ, γξαθηθήο ύιεο θαη αλαιωζίκωλ πιηθώλ εθηππωηώλ, θωηνηππηθώλ θαη ηειενκνηνηππίαο γηα έλα έηνο Υξεκαηνδόηεζε : Ηδίνη Πόξνη Σ. ΥΔΓΗΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ /1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.), ζχκθσλα κε ηελ αξηζ.../2013 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ αξηζ. /2013 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα : μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ, γξαθηθήο ύιεο θαη αλαιωζίκωλ πιηθώλ εθηππωηώλ, θωηνηππηθώλ θαη ηειενκνηνηππίαο γηα έλα έηνο. πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ζαξάληα ελλέα ρηιηάδωλ νγδόληα ελλέα επξώ θαη νγδόληα πέληε ιεπηά (49.089,85 ) (κε ΦΠΑ 23%).H ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζα γίλεηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε παξαγγειία ηνπ Γήκνπ κέζσ ππεξεζηαθνχ ζεκεηψκαηνο, πνπ είηε ζα πξνζθνκίδεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή είηε ζα ζηέιλεηαη κέζσ θαμ. ΑΡΘΡΟ 1ν Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγωγήο δηαγωληζκνύ Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηαπξνχ, Γήκνπ Βφιβεο, ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ηελ../../2013, εκέξα θαη ψξα απφ..π.κ. κέρξη π.κ. (ψξα ιήμεο παξάδνζεο πξνζθνξψλ), ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο δεκνπξαζηψλ. ΑΡΘΡΟ 2ν Πξνϋπνινγηζκόο Ο Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,85 (κε ΦΠΑ 23%) θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ζηνπο Κ.Α 10/6612,30/6612,10/ ,30/ ,10/ θαη 30/ ΑΡΘΡΟ 3ν ηνηρεία ηεο κειέηεο Σα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζ' απηήλ κε ζεηξά ηζρχνο είλαη: α. Σερληθή Πεξηγξαθή β. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γ. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Γεληθή +Δηδηθή) δ. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο ε. Έληππα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζη. ρέδην Γηαθήξπμεο ΑΡΘΡΟ 4ν Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί φζνη θαηαζθεπάδνπλ ή αζθνχλ ηελ εκπνξία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο: α. Έιιελεο β. Αιινδαπνί 23

24 γ. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά δ. πλεηαηξηζκνί ε. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ ΑΡΘΡΟ 5ν Πξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ ΜΔ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΑΡΘΡΟΤ ΚΤΡΗΑ Ζ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ. ΑΤΣΑ ΘΑ ΔΗΝΑΗ ΠΡΩΣΟΣΤΠΑ Ζ ΔΠΗΚΤΡΩΜΔΝΑ ΦΩΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΑ Α) Έιιελεο πνιίηεο 1) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, πνζνχ 5% ηεο ελδεηθηηθά πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ην ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Καηεγνξία Α (Ξεξνγξαθηθφ 1.497,74 ραξηί θαη γξαθηθή χιε) Καηεγνξία Β (Αλαιψζηκα πιηθά 956,75 εθηππσηψλ, θσηνηππηθψλ θαη ηειενκνηνηππίαο) Καηεγνξίεο Α+Β 2.454,49 2) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 3) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη: α) δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ β) δελ ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε ή δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο γ) δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε δ) δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ε)δελ έρεη ιπζεί ε εηαηξεία (γηα Α.Δ.) 4)Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη : α) Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. β) Δάλ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) γ) Δάλ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. δ) Η ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ε) Δάλ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο Ο.Σ.Α. 5) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ (3) θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 6) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 7) Βεβαίσζε ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο πεξί κε νθεηιήο ή πεξί δηαθαλνληζκνχ ησλ ρξεψλ. 8) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηα νπνία απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα θαη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξνο 24

25 ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Β) Αιινδαπνί 1) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 5% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ην ΦΠΑ. 2) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δε ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο (3) θαη (4) ηνπ εδαθίνπ Α ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 4) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο. 5) Γηθαηνινγεηηθά φπσο απηά νξίδνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο. Γ) Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 1) Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (Α) θαη (Β). Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ πξνο ηνχην εγγξάθνπ, ζα αθνξά ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο. 2) πζηαηηθή πξάμε (γηα θάζε κνξθήο εηαηξεία) 3) Οη Α.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πξαθηηθφ ηνπ Γ.., ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη πσο εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ. Δθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ πξνζθνξά κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. Γ) πλεηαηξηζκνί: 1) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 5% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ην ΦΠΑ. 2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δε ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο (3) θαη (4) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Δ) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Σ) Δπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ππεχζπλεο δειψζεηο, κε ηηο νπνίεο ζα δειψλνπλ φηη: 1) Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.). 2) Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Ε) Γεληθνί φξνη 1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εθηφο απφ ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, κπνξεί λα κελ ππνβάιινληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα θαη δελ έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηνπο, ζα γίλεηαη δε ξεηή κλεία ζηελ πξνζθνξά ζρεηηθά κ' απηφ. 2) Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 25

26 δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. Ζ) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ 1) ηνπο δηελεξγνχκελνπο δηαγσληζκνχο, δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ εθφζνλ: α) Ο θάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ζπκβάιιεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο. β) ηελ έλσζε πξνκεζεπηψλ ζπκκεηέρνπλ θαη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ηεο ηηκήο, πξνζθνξάο. 2) Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ (3) θαη (4) ηεο παξαγξάθνπ α ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο. 3) Η έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. 4) Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 6ν Γιώζζα Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ πξνκεζεπηψλ ζ απηνχο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή κεηαθξάδνληαη θαη επηθπξψλνληαη απφ αλαγλσξηζκέλε αξρή. ΑΡΘΡΟ 7ν Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 1) Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε. Η πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε φια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, δελ επηηξέπεηαη πξνζθνξά γηα κέξνο ησλ εηδψλ θάζε θαηεγνξίαο. Δπηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο θαη γηα ηηο δύν θαηεγνξίεο αιιά επίζεο θαη γηα κία θαηεγνξία. 2) Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 3) Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 4) Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Δπίζεο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα. 5) ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: α) Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ε) Η θαηεγνξία ή νη θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο θαηαζέηεη πξνζθνξά 26

27 ζη) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 6) Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην αξκφδην φξγαλν αθφκε θη αλ ην ίδην είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. α) Με πνηλή απνθιεηζκνχ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν. Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δε γίλνληαη απνδεθηέο. Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο. Όια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" ζηελ ειιεληθή γιψζζα επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηά ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζην θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ". β) Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. γ) ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. δ) Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. ΑΡΘΡΟ 8ν Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 1) Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ην ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 2) Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 3) Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, καηαηψλεηαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 20 παξ.5 θαη 23 παξ.2 ηνπ εληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ ησλ Ο.Σ.Α. ΑΡΘΡΟ 9ν Αληηπξνζθνξέο ηνπο δηαγσληζκνχο δε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ΑΡΘΡΟ 10ν Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηφλ, ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο Τ.Α11389/1993 (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α) ΑΡΘΡΟ 11ν 27

28 Πξνζθεξόκελε ηηκή Η πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε ΔΤΡΧ αλά κνλάδα φπσο θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην Φ.Π.Α. γηα παξάδνζε ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. Ο Φ.Π.Α βαξχλεη ηνλ Γήκν Βφιβεο. Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. ΑΡΘΡΟ 12ν Απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ θαη αλαθνίλωζε ηηκώλ Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή δηαθήξπμε ή πξφζθιεζε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: απνζθξαγίδεηαη κφλν ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά θχιιν. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε. ΑΡΘΡΟ 13ν Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή), ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηελ πιήξσζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Άξζξν 14ν Κξίζε απνηειεζκάηωλ δηαγωληζκνύ 1) Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν κε γλσκνδφηεζε ηνπ πξνο ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ: α) Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο. β) Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. γ) Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ζηελ ελδηαθεξφκελε Τπεξεζία γηα λα πξνβεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο φηαλ έρεη γίλεη θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 2) ηελ πεξίπησζε πνπ ην απηφ, φπσο ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν γλσκνδνηηθφ φξγαλν γλσκνδνηεί γηα: α) ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο ηνπ πιηθνχ, γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο απηήο. β) ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ εγγξαθψλ πξνζθνξψλ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο. γ) ηελ ηειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο ηφηε ηε ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλνπλ νη αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξρέο θαηά πεξίπησζε. 28

29 Άξζξν 15ν Δγγπήζεηο 1) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 5% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α. Καηεγνξία Α (Ξεξνγξαθηθφ 1.497,74 ραξηί θαη γξαθηθή χιε) Καηεγνξία Β (Αλαιψζηκα πιηθά 956,75 εθηππσηψλ, θσηνηππηθψλ θαη ηειενκνηνηππίαο) Καηεγνξίεο Α+Β 2.454,49 2) Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο α) Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α. β) Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηάξθεηα ηεο είλαη ίζε κε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. γ) Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο άζρεηα εάλ ν Γήκνο ζα πξνκεζεπηεί εθάπαμ ή ηκεκαηηθά φιε ηελ πξνκήζεηα. Άξζξν 16ν Παξαιαβή πιηθώλ Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξ.27/2013 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Άξζξν 17ν Υξόλνο Παξαιαβήο πιηθώλ 1) Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν. 2) Αλ ην πιηθφ θξίλεηαη απνξξηπηέν, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε φια ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ ίδην ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, αιιηψο ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζρεηηθέο θπξψζεηο. Άξζξν 18ν Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηώηνπ 1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 27 ηνπ εληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α. ΑΡΘΡΟ 19ν Σξόπνο πιεξωκήο Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κεηά ηελ ζεψξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ζε εμήληα εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ ηηκνινγίσλ θαη ζπλνδεπφκελν απφ ηα λφκηκα παξαζηαηηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 29

30 ΑΡΘΡΟ 20ν Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο πιηθώλ Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ δηαξθεί ε ζχκβαζε θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάιεο πνζφηεηαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ. Με ηελ παξαιαβή ηεο εληνιήο κέζσ θαμ, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ λα παξαδψζεη ηα πιηθά ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ ηαπξνχ ελψπηνλ ηεο θαζνξηζκέλεο επηηξνπήο παξαιαβήο. Ο Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγξαθφκελσλ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνζνηήησλ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο πνπ ζα ηνπ δεηεζεί. ΑΡΘΡΟ 21ν Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, νη λφκηκεο θξαηήζεηο, 0,10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν εθηφο απφ ην ΦΠΑ πνπ βαξχλεη ην Γήκν. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηε δηαθήξπμε, κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ Γήκν Βφιβεο, ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ηαπξφο, ηειέθσλν ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 08:30-14:00. ΑΡΘΡΟ 22ν Ο Γήκνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηελ πξνζθφκηζε δεηγκάησλ γηα δηακφξθσζε νξζφηεξεο γλψκεο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ. Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, απνξξίπηνληαη. Δπίζεο απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο κε αζαθή ή ειιηπή ηερληθή πξνζθνξά. ηαπξόο 26/03/2013 ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ H πξντζηακέλε Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο Η πληάμαζα Παζζά Αλαζηαζία Σ.Δ. Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ Κνχξηε Δπηπρία ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 30

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. Μειέηεο 11/2013 Πξνκήζεηα Αληαι/θώλ, αλαιωζίκωλ θαη ειαζηηθώλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βόιβεο γηα ην έηνο 2013 Πξνϋπ/γηζκόο:173.437,38

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Ν.Π.Γ.Γ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπφιεσο 110, Σ.Κ. 546 21, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα