L écho d Eugène ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ. Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique! Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix. αγώλα. Γηα ηελ εηξήλε!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L écho d Eugène ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ. Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique! Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix. αγώλα. Γηα ηελ εηξήλε!"

Transcript

1 Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix Prix : 0,50 L écho d Eugène ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Année 2010 Numéro 2 Από πνιύ κηθξή αθνύσ γηα ηελ ε η ξ ή λ ε. Κ α η πξάγκαηη, ζέισ λα πηζηεύσ πσο ζα ππάξμεη θάπνηα κέξα πνπ ζα πνύκε ν π ό ι ε κ ν ο κ α ο ηειείσζε! Όινη ζα δνύκε ελσκέλνη από εδώ θαη πέξα. Κη όκσο όζν πίζσ θη αλ θνηηάδσ, πνηέ δελ ππήξμε κηα ζηηγκή αλάπαπζεο, κηα ζηηγκή πνπ ν θ ό ζ κ ν ο μεθνξηώλεηαη ηελ αιαδνλεία θαη ηελ απιεζηία πνπ νδεγεί ζηνλ πόιεκν. ηειηθά θαη ε εηξήλε είλαη κηα ηδέα, κηα ν π η ν π ί α π ν π γελληέηαη από ηελ ύ π α ξ μ ε η ν π πνιέκνπ; Ίζσο λα είλαη κηα ζεσξία πνπ δε ζα γίλεη πνηέ πξάμε, παξά κόλν ζηε θαληαζία καο. αγώλα. Γηα ηελ εηξήλε! Ιλάειρα Μιζιρλιάδη Γ2 20 avril 2010 Dans ce numéro : Le MUN 2 Δικαίωμα στο όνειρο Σχέδια και συναισθήματα 3 5 Φωτογραφία 6 Σ η ε δ σ γ ξ α θ η θ ή, καζαίλεηο πσο κε ην ζθνηάδη θηηάρλεηο ην θ σ ο. Α λ γ η α παξάδεηγκα ζέιεηο λα ηνλίζεηο έλα θσηεηλό ζεκείν, δελ έρεηο παξά λα θάλεηο πην ζθνηεηλό ην ρώξν γύξν ηνπ. Α π ι ό. Κ η αλαξσηηέκαη, θαη δελ είλαη ζέκα απαηζηνδνμίαο κα ινγηθήο, κήπσο Φπζηθά θαη δε ζέισ λα κεηώζσ ηελ ειπίδα ζε απηή, θπζηθά θαη είκαη α θ ό κ α γ ε κ ά η ε ε ι π ί δ α, α π ι ά αλαξσηηέκαη, κήπσο ηειηθά ν πόιεκνο είλαη απηόο πνπ ηξέθεη ηελ εηξήλε; Απιά κηα ζθέςε πάκε πάιη πίζσ ζηνλ Ne pas jeter sur la voie publique! Rencontre avec Jean-Philippe Arrou-Vignod 7 Biblio critique 8 Ciné critique 10

2 Maroc, Grèce, Etats-Unis, tous réunis au MUN "J'en ai assez des recherches!" ai-je crié dans ma chambre vide. C' était quelques semaines avant qu'il ne faille rendre nos résolutions pour le projet M.U.N (Model United Nations). Cela faisait des heures que je travaillais. Je n'avais pas une seule idée pour ma resolution. Tout ce que j'avais gagné était un mal de tête. "C'est bon, me suis-je dit, l'année prochaine je ne fais plus M.U.N! Rien ne vaut tant de pression! C'est trop stressant!" J'ai continué et j'ai pu finir car les résolutions devaient être rendues pour être corrigées. Le M.U.N, c'est beaucoup de travail; il faut faire une recherche extensive sur ses sujets et son pays pour pouvoir écrire le draft resolution, les deux policy statements et pour pouvoir participer aux débats pendants les trois jours de la conférence. C'est très important de savoir de quoi on parle pour le lobbying car on doit convaincre les délégués des autres pays de signer et soutenir notre résolution. En fait, si on ne prépare pas correctement ses recherches, on ne peut rien faire et on s'ennuie à mourir pendant trois jours. Il y en a toujours au moins un dans chaque committee, cela se voit. C'est dommage pour eux. Dans une conférence de M.U.N il y a plusieurs committees, les mêmes que ceux des véritables Nations Unies, et un délégué de chaque pays dans chaque committee. L'anglais est la langue officielle. Des élèves viennent de partout dans le monde pour participer : de l' Inde, de Russie, de Jordan, d Israël, de Finlande... L'une des éléments les plus amusants de la conférence est quand on te demande d'où tu es. On répond quoi? Le pays qu'on représente à la conférence? Le pays où on habite? Sa nationalité? On entend souvent des réponses comme " Je représente le Maroc, j' habite en Grèce mais je suis Américaine." ou bien " Je représente l'espagne, j'habite au Qatar mais je suis Indienne." ou encore " Je représente la Libye, je suis Française mais j'habite en Autriche." Les débats sont amusants mais le meilleur aspect de la conférence est de rencontrer les délégués des autres pays. On rencontre des gens vraiment gentils, parfois très drôles avec qui on partage de très bons moments. C'est toujours difficile à la fin d'une conférence de leur dire au revoir même si on a quelques jours de voyage qui nous attendent. Nous avons visité Milan, Gênes ou s'est déroulée la conférence, Florence, Padoue et enfin Venise. Les jours de tourisme étaient intéressants. Les matins nous suivions une visite guidée de la ville et de quelques sites historiques et culturels. Puis les professeurs nous donnaient une heure et un lieu de rendez vous et le reste du temps était à nous. Nous pouvions visiter d'autres sites culturels, faire du shopping et découvrir ces villes incroyables par nous mêmes. A Florence nous avons visité la cathédrale et le musée, à Milan la forteresse, à Venise la basilique de St. Marc et à Padoue l'église de St. Antoine où nous avons pu voir les reliques, la langue et les cordes vocales, de St. Antoine. Nous avons vu des sculptures de Michel-Ange, des tableaux de Botticelli et de Leonardo Da Vinci et environ représentations de la Vierge et l'enfant. Le soir, nous jouions tous au Pictionary ou aux cartes jusqu'à ce que le niveau sonore augmente trop et que les professeurs nous disent d'aller nous coucher. Pendant tout le voyage, nous nous sommes principalement nourris de pizza et de gelato. Donc finalement oui, mon expérience au M.U.N valait tous le stress et le travail préparatoire. Pas seulement parce que la partie voyage était intéressante mais aussi parce que participer à une conférence M.U.N est une expérience exceptionnelle. On se fait de nouveaux amis, certains que nous rencontrons à la conférence et d autres, de notre école, que nous ne connaissions pas avant. On est au coeur de l'actualité. Alexandra McKeever, 1èreL Page 2 L écho d Eugène

3 «Π α ι δ ι ά π ο ς ειζήσθηζαν ζε νοζοκομεία ζηην Αϊηή αγνοούνηαι, εγείπονηαρ ανηζςσίερ για εμπόπιο ππορ ηο εξωηεπικό με ζκοπό παπάνομερ ςιοθεζίερ.» Η είδεζε απηή, πνπ πέξαζε «ζηα ςηιά» κπξνζηά ζηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζύκαηα ηνπ θαηαζηξνθηθνύ ζεηζκνύ ηεο 12 εο Ιαλνπαξίνπ, δ π ζ η π ρ ώ ο δ ε λ ε ί λ α η θαηλνύξγηα Η UNICEF δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Ατηή - από ηηο θησρόηεξεο ρώξεο ζηνλ πιαλήηε- εδώ θαη πνιιά ρξόληα θαη γλώξηδε ήδε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί. Η εηθόλα κηθξώλ παηδηώλ πνπ πεξηθέξνληαη ζηνπο δξόκνπο, ρσξίο θατ, λεξό θαη ζηέγε, ήηαλ θαη πξηλ ζπλεζηζκέλε ζην Πνξη-ν-Πξελο, όπνπ ην 47% ηνπ πιεζπζκνύ είλαη θάησ ησλ 18 εηώλ, ελώ 4 ζηνπο 10 αλήιηθνπο δνπλ ζε ηξώγιεο κε ρσκάηηλν δάπεδν ή ζε ζπλζήθεο ζπλσζηηζκνύ. Οη «επηηήδεηνη» ινηπόλ, θ α ξ α δ ν θ ν ύ ζ α λ θ α η θαξαδνθνύλ Τώξα, κάιηζηα, πνπ ηα δηεζλή ηειενπηηθά ζπλεξγεία «ζβήλνπλ» έλαέλα ηηο θάκεξέο ηνπο, ηώξα πνπ ε «θνηλή γλώκε» ζ η ξ έ θ ε η α η ζ ε ά ι ι α ελδηαθέξνληα, ηα ζεξία πνπ ζ έ ι ν π λ λ α ι έ γ ν λ η α η «άλζξσπνη» ζα ζπλερίζνπλ ηε δξάζε ηνπο αλελόριεηα! Σ ύ κ θ σ λ α κ ε ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ηνπ ΟΗΔ, θάζε ρξόλν, ζε παγθόζκην επίπεδν, 1,2 εθαηνκκύξηα παηδηά πέθηνπλ ζ ύ κ α η α π α ξ ά λ ν κ ε ο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο. Δπίζεο θάζε ρξόλν, 5,7 ε θ α η ν κ κ ύ ξ η α π α η δ η ά εκπιέθνληαη ζε κνξθέο εμαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ή Δικαίωμα ζηο όνειρο δνπιείαο, πεξίπνπ ζ η ξ α η ν ι ν γ ν ύ λ η α η ή ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλνπιεο ζπξξάμεηο, 1,8 εθαηνκκύξηα «α π α ζ ρ ν ι ν ύ λ η α η» ζ η ε ζεμνπαιηθή βηνκεραλία, ελώ είλαη αλεμαθξίβσηνο ν αξηζκόο ησλ θνξηηζηώλ θάησ ησλ 13 εηώλ (θπξίσο από ηελ Αζία, αιιά θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε) πνπ ζηέιλνληαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο ζ α λ «λ ύ θ ε ο θ α η ά παξαγγειία». Αλππνιόγηζηνο είλαη, όκσο, θαη ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ πνπ δηαθηλνύληαη γηα εκπόξην νξγάλσλ ν ηειεπηαίνο εθηάιηεο ηνπ child trafficking (όπσο ιέγεηαη) βαζίδεηαη, από ηε κία, ζηελ επθνιία εμεύξεζεο «δόηε» θαη, από ηελ άιιε, ζηελ θαιύηεξε πξόζιεςε πνπ έρνπλ ηα παηδηθά όξγαλα ζην ζώκα ελόο ελήιηθα! Μπξνζηά ζε όια απηά, ε δηαθίλεζε βξεθώλ κε ζθνπό ηελ παξάλνκε πηνζεζία ηνπο από άηεθλα δεπγάξηα ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ, κνηάδεη κε πηαίζκα ζ έλαλ πιαλήηε όπνπ έλα παηδί πεζαίλεη θάζε ηξία δεπηεξόιεπηα, θάζε κέξα! Τώξα, ινηπόλ, πνπ ρύζακε θαη ην ηειεπηαίν δάθξπ καο γηα ηα παηδηά ηεο Α τ η ή ο, η ώ ξ α π ν π «εμαληιήζακε» ην ζέκα κε ηνπο θίινπο καο θαη - ζπγθινληζκέλνη!- θιείζακε ηελ ηειεόξαζή καο, ηώξα ήξζε ε ώξα λα αλνίμνπκε ηελ αγθαιηά καο ζηνπο ιηγόηεξν ηπρεξνύο ζπλνκήιηθνύο καο ζ έλαλ πην «αγγειηθά πιαζκέλν» θόζκν, ζα κ π ν ξ ν ύ ζ α λ λ α ε ί λ α η γεηηνλόπνπια, ζπκκαζεηέο ή αδέξθηα καο! Με κόιηο 0,75 ηε κέξα θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη «αλάδνρνο παηδηνύ» ηεο ActionAid ( anadoxi) ή κε 20 ην κήλα θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη «λ ν λ ό ο» η ε ο U n i c e f ( αξθεί λα ζθεθηνύκε όηη 55 θνζηίδνπλ ηα εκβόιηα πνιηνκπειίηηδαο γηα ηελ αλνζνπνίεζε 300 παηδηώλ, ελώ κε 10 αγνξάδνληαη βηβιία γηα έλα νιόθιεξν ζρνιείν ζηελ Αηζηνπία! Καη έλα sms ή έλα mail αξθεί γηα λα θηλεηνπνηήζνπκε 5-6 γύξσ καο, αλ όρη γη άιιν ιόγν γηα λα δηαςεύζνπκε ηνπο «κεγάινπο» πνπ ρ α κ ν γ ε ι ν ύ λ ό π ν η ε επηκέλνπκε όηη, ηειηθά, θάπνηα ιάζε ηνπο δελ είλαη θαη ηόζν δύζθνιν λα δηνξζσζνύλ αρ, απηή ε έπαξζε ηεο εθεβείαο καο! Τηο ηειεπηαίεο ιέμεηο -απηέο πνπ ίζσο καο «ζεθώζνπλ», επηηέινπο, από ηνλ θαλαπέ καο- ηηο δαλείδνκαη από έλα ζεκείσκα ηνπ κεγάινπ καο ζπγγξαθέα θ α η π ξ ώ η ν π Έ ι ι ε λ α Πξεζβεπηή Καιήο Θέιεζεο γηα ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ, Αληώλε Σακαξάθε: «Τιρ νύσηερ δε βλέπω όνειπα. Φ ο β ά μ α ι π ι α ν α ονειπεύομαι, είπε ηο 8σπονο παιδί από ηο Κόζζοβο. Εμείρ, πώρ ηολμάμε ακόμα να ονειπεςόμαζηε;» Κωνζηανηίνα Αργυροπούλου-Κανακάκη, Δ1 Année 2010 Numéro 2 Page 3

4 Le vent rouge Votre journal organise deux concours : l'un de dessin et l'autre d'écriture. Pour gagner le concours de dessin, il faudra dessiner le scénario cidessous. Pour gagner le concours d'écriture il faudra écrire la suite du scénario. Lundi 8 Mars, le ciel s est couvert au-dessus de notre lycée. Il s est empli non pas de nuages mais de sable. Le Sirocco, vent de Sud-Est, est venu souffler en Grèce! Ce phénomène ne se produit pas forcément chaque année, mais il peut durer quelques jours. Le Sirocco souffle sur la Méditerranée. Il se forme dans le désert du Sahara, puis remonte vers l Europe à cause des dépressions. C est un vent sec et chaud, parfois violent. De très fins grains de sables peuvent se retrouver dans les Alpes, où ils forment une couche jaune ou brune sur la neige, Ecrivez la suite... Les deux gagnants auront leur oeuvre publiée dans le prochain numéro de l'echo d'eugène et recevront un exemplaire gratuit du journal. En outre, le gagnant du concours de B.D. recevra sa planche originale dédicacée par les journalistes. SCENARIO 1 ère case Légende : L'infirmière du LFH décortique les feuilles-allergies remplies par les parents des élèves pour entrer les informations dans sa base données. Dessin : Elle semble ne prendre aucun plaisir et regarde la pile de feuilles, découragée. dont la fonte est accélérée! Ellie Shawwah, 4ème 3 2 ème case Légende : Elle ouvre une enveloppe jaunie, qui semble avoir passé plusieurs années au fond d'un coffre. Dessin : Elle tient l'enveloppe dans ses mains et semble intriguée. 3 ème case Dessin : Gros plan sur l'enveloppe qui contient le mot suivant : Je vous prie madame de ne donner à mon fils que du sang et de le dispenser d'eps sauf en cas de gros nuage LA SUITE EST À VOUS! Roman Cahuet, 4ème 3 Page 4 L écho d Eugène

5 Σχέδια και ζυναιζθήμαηα Γπν ιόγηα γηα ηε δσγξαθηά. Πξόθεηηαη γηα έλα ζηπι δσγξαθηθήο κε ην νπνίν έρσ θνζκήζεη πνιιά εμώθπιια βηβιίσλ κνπ ζε πάξα πνιιέο δηδαθηηθέο ώξεο (sic). Απιά είλαη δηάθνξεο εηθόλεο πνπ κνπ έξρνληαη ρσξίο πξνζπάζεηα. Τν ζπγθεθξηκέλν όκσο δηαθέξεη σο πξνο δύν πξάγκαηα: 1) Έρεη ρξώκα 2) Έρεη θάπνην ζέκα θαη δελ είλαη όηη κνπ θαηέβεθε εθείλε ηελ ζηηγκή. Τν ζέκα ήηαλ θάπσο δύζθνιν λα ην ε π η ι έ μ σ α θ ν ύ νπσζδήπνηε ηα άηνκα πνπ ζα δηαβάζνπλ ηελ εθεκεξίδα δελ έρνπλ ηα ίδηα γνύζηα. Άξα έπξεπε λα δηαιέμσ θάηη universal κε ην νπνίν ν θαζελαο ζα κπνξνύζε λα ηαπηηζηεί. Έηζη ξίρλνληαο ζηνλ βνύξθν όζε αμηνπξέπεηα είρα, δηάιεμα σο ζέκα απηήλ ηελ «θαηαξακέλε» κέξα ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ... Ίζσο θάπνηνη αλάκεζα ζαο λα λνηώζνπλ όπσο λνηώζσ θαη εγώ γηα απηή ηε κέξα, δηόηη γηνξηάδνπλ θαη απηνί όπσο θαη εγώ... Γπζηπρώο δελ απέδσζα ζην κέγηζην ηελ άπνςε κνπ θαη γηα απηό ην ιόγν ε δσγξαθηά έρεη ρξώκα. Καηά ηα άιια δελ έρσ θαη πνιιά λα πσ εθηόο ηνπ όηη ζε πξνζσπηθή θιίκαθα είλαη 8/10 θαη ην αγαπεκέλν κνπ θνκκάηη είλαη ην θέληξν ηεο δσγξαθηάο πνπ κνηάδεη θάπσο κε θξεκκύδη. Τέινο αλ θνηηάμεη θαλείο πνιύ πξνζερηηθά, ην κάηη κέζα γξάθεη κε κπιέ Despair. Κπξηάθνο Αιηζζαβάθεο Ση1 Année 2010 Numéro 2 Page 5

6 Φωηογραθία Κάζε άλζξσπνο ζηελ δσή ηνπ ςάρλεη έλαλ ηξόπν γηα λα εθθξαζηεί, βαζηθόο ηξόπνο έθθξαζεο ηνπ αλζξώπνπ ε ηέρλε! Υπάξρνπλ πνιιώλ εηδώλ ηέρλεο, άιιεο εύθνιεο λα ηηο βηώζεη ν θαζέλαο, άιιεο ρξεηάδνλη α η θ ά πνηεο ηθαλόηεηεο γηα λα ηηο αγγίμεηο ώζηε λα ηηο δήζεηο! Ε γ ώ ε π έ ι ε μ α λ α α ζ ρ ν ι ε ζ ώ κ ε η ε λ θ σ η ν γ ξ α θ ί α, ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο έθθξαζεο αιιά ηδηαίηεξα όκνξθνο. Φσηνγξαθίεο κπνξεί λα είλαη πνιιώλ εηδώλ, ζηηγκέο από ηελ παξέα, ηνπία, άγλσζηνη άλζξσπνη, θηίξηα, δώα, ηα πάληα κπνξεί λα είλαη κηα θσηνγξαθία πνπ ζε εθθξάδεη, πνπ απνηειεί κηα δηέμνδν ζηελ ξνπηίλα θαη κηα πεγή πξνζσπηθήο έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ! Παληειήο Παπαγεσξγίνπ Ση3 Page 6 L écho d Eugène

7 Un auteur connu par la jeunesse nous rend visite Nous avons découvert un écrivain que le plaisir de la lecture a conduit à l écriture d enquêtes policières et de romans autobiographique, teintés d un humour personnel! Dans le cadre des Rencontres qui se tiennent chaque année dans notre école, nous avons eu le plaisir de découvrir, le 29 Janvier, un écrivain dont l œuvre s adresse en partie à la jeunesse. Il s agit de Jean-Phillipe Arrou- Vignod, auteur de la fameuse série policière : «Les enquêtes de P. P. Cul-Vert». Ce qui nous a étonnés, dès l abord, c est que J- P Arrou-Vignod n a pas ouvert cet échange en nous livrant des éléments autobiographiques mais en nous faisant part de plaisirs qu il ressent depuis le CP à écrire, comme s il souhaitait nous inviter à prendre la plume à notre tour. En effet, la lecture de romans policiers tels que le Club des Cinq ou celle des livres d humour comme Le Petit Nicolas, l ont marqué depuis sa plus tendre enfance, au point de lui insuffler l envie d écrire ses propres histoires. Adulte, il exerce diverses professions dans le domaine de l enseignement, de l édition, du cinéma, tout en publiant simultanément une quarantaine d ouvrages : ils s adresse aux toutpetits - la série Rita et Machin aux élèves du CM1 à la Cinquième la série Enquête au collège et celle Une famille aux petits oignons, enfin aux adultes. Nous avons poursuivi cet échange en lui posant des questions, notamment, sur ses sources d inspiration : ses lectures personnelles mais également sa vie à lui. Et il nous a alors révélé quelques détails de son enfance. Sur le chemin qui le conduisait au collège, il rêvait, en passant devant une agence de détectives, de devenir l un d entre eux, et de mener une vie faite de voyages et d aventures. De là, lui est venue l idée de jeune héros détective de son roman «Agence Pertinax». C est aussi son enfance qui l a inspiré pour écrire les aventures qu il a vécu dans une familles de six garçons, tous prénommés «Jean A B C D E F», entre un père médecin militaire rêveur et une mère organisée et très attentionnée. L auteur a terminé l entretient en nous présentant la démarche qu il adopte en écrivant : il se laissait porter par son imagination ; métamorphosé, avec des mots et images, les personnages, les scènes et le cadre qui apparaîtront dans la future histoire qu il créera. Concernant l édition de ses manuscrits, il nous en a rappelé les différentes étapes. J-P Arrou-Vignod a eu la gentillesse à la fin de cette séance, de nous dédicacer l un de ses ouvrages. Les élèves de 6e2 Année 2010 Numéro 2 Page 7

8 BIBLIO CRITIQUE Βιβλιοπαπουσίαση: Ο ζπγγξαθέαο Γεκήηξεο ηεθαλάθεο παξνπζηάδεη ην θαηλνύξγην βηβιίν ηνπ Παζράιε Λακπαξδή, «ν ηαμηδεπηήο ηνπ Βνζπόξνπ». Συνέντευξη επιμέλεια: Διάηε Πνληηθνπνύινπ, Δ3 «ηε δσή ππάξρνπλ ζπκβάληα πνπ δελ δηαθέξνπλ θαη πνιύ από ηα ζαύκαηα», καο ιέεη ν Παζράιεο Λακπαξδήο ζηνλ Ταξιδευηή ηου Βοζπόπου, «ππάξρνπλ ηόπνη πνπ εάλ δελ ηνπο γλσξίζνπκε από θνληά δελ γίλνληαη θαη ηόζν θαηαλνεηνί». Γελ μέξσ ηη είρε ζην κπαιό ηνπ, όηαλ δηαηύπσλε απηέο ηηο ζθέςεηο, αηζζάλνκαη όκσο όηη απεπζύλεη κηα πξόζθιεζε. Μαο θαιεί λα γλσξίζνπκε από θνληά ηνπο δηθνύο ηνπ ηόπνπο, ηνπο κπζηζηνξεκαηηθνύο, καο θαιεί λα δηαπηζηώζνπκε ηνλ ηξόπν κε ην νπνίν απιά ζπκβάληα κεηακνξθώλνληαη κε ηε δύλακε ηεο ινγνηερλίαο ζε ζαύκαηα. Πξηλ από έλα ρξόλν είρα ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζσ ζην θνηλό ησλ Σξηθάισλ, έλα άιιν βηβιίν ηνπ Παζράιε, ηελ «Κνηιάδα ησλ παζηώλ». Πίζηεπα θαη εμαθνινπζώ λα πηζηεύσ όηη πξόθεηηαη γηα έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ειιεληθά κπζηζηνξήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ε η θ ν ζ α ε η ί α ο. η ε λ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ «Σαμηδεπηή», ζπλαληά θαλείο όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ επαιεζεύνπλ ηελ άπνςε κνπ. Τπάξρεη θαη εδώ ν δηπνιηθόο ήξσαο, γηα ηελ αθξίβεηα ν ζπγγξαθέαο θαηαθέξλεη λα θαηαλείκεη ζε έλα δίδπκν πξσηαγσληζηώλ ην βαζηθό ηδενινγηθό ηνπ θνξηίν. Μάιηζηα κεηαθπιύεη ηελ επζύλε ηεο αθήγεζεο ζηνλ έλα εθ ησλ δύν. «Ο ηαμηδεπηήο ηνπ Βνζπόξνπ», κπνξεί λα είλαη ε η ζ η ν ξ ί α η ν π Α γ γ έ ι ν π Κνκλελνύ, ηελ νπνία όκσο α θ ε γ ε ί η α η ν Σ ν ύ ξ θ ν ο δηαλννύκελνο Οκέξ Νηελίο. Κη έηζη ην βηβιίν γίλεηαη κηα ζεηξά α π ό κ π ζ η ζ η ν ξ ε κ α η η θ ά ελζηαληαλέ ηξαβεγκέλα θπξίσο από ηελ νπηηθή γσλία ηνπ αθεγεηή. Υαξάδνληαο ηδεαηνύο παξαιιήινπο ζηε δσή θαη ζηε ζθέςε ησλ δύν αλδξώλ πνπ πξνέξρνληαη από αληίκαρνπο θόζκνπο θαηνξζώλεη κέζα από κ η α β α ζ η ά θ η ι ί α θ α η ζπκπόξεπζε λα ζπκθηιηώζεη θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο θόζκνπο ηνπο νπνίνπο αληηπξνζσπεύνπλ. Ώζπνπ θζάλεη ζηε ζει. 338 λα νκνινγήζεη όηη «Σνύξθνη θαη Ρσκηνί ύζηεξα από ηόζνπο αηώλεο είλαη θπηεκέλνη ζε κηα γιάζηξα ζαλ δπν θπηά, πνπ αλ θάπνηνο επηρεηξήζεη λα μεξηδώζεη ην έλα, παξαζέξλεη ηαπηόρξνλα θαη ην άιιν καδί ηνπ». Όινη νη ραξαθηήξεο ηνπ β η β ι ί ν π ε ί λ α η α δ ξ ά δηαγεγξακκέλνη, απηό είλαη άιισζηε θαη ην δπλαηό ζεκείν η ν π κ π ζ η ζ η ν ξ η ν γ ξ ά θ ν π Λακπαξδή. Δίλαη άλζξσπνηλεζηά, όπσο ιέκε ζηελ ινγνηερλία, πνπ δηαηεξνύλ ζε θάζε πεξίπησζε πιήξσο ηε ζαθήλεηα θαη ηελ απηνλνκία ηνπο. Όπσο θαη ζηα πξνεγνύκελα βηβιία ηνπ ηίπνηε δελ είλαη ζπγθερπκέλν, αθαζόξηζην ή ακθίζεκν. Η δξάζε πεξλά ζπλερώο από ηνλ κηθξόθνζκν ησλ εξώσλ ζηνλ έμσ θόζκν, όπσο ηνλ αληηιακβάλεηαη ν ζπγγξαθέαο: πνηθηιόκνξθν, ελσηηθό, θαζνιηθό. Οη ήξσεο ηνπ Παζράιε ελειηθηώλνληαη από θεθάιαην ζε θεθάιαην, από ελόηεηα ζε ελόηεηα, θαζώο ε δξάζε κεηαθέξεηαη από ηόπν ζε ηόπν. Ο Άγγεινο Κνκλελόο, εηδηθά, απηόο ν ξεμηθέιεπζνο θαιιηηέρλεο, ν παζηαζκέλνο άληξαο, ν αλήζπρνο άλζξσπνο, βιέπεη ζε θάζε ελαιιαγή ζθεληθνύ ηελ επθαηξία λα αλαγελλεζεί, λα εμειηρζεί, λα Page 8 L écho d Eugène

9 νινθιεξσζεί. Αθνπγθξάδεηαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο ηνπ, αιιά πεγαίλεη αθόκα παξαπέξα. Σνικά λα εμεξεπλήζεη, δεηά λα πεξηπιαλεζεί, ιαρηαξά λα δ ν θ η κ ά ζ ε η. Α π ό η ε λ Κσλζηαληηλνύπνιε ζην Παξίζη, α π ό ε θ ε ί δ η α κ έ ζ ν π Θ ε ζ ζ α ι ν λ ί θ ε ο ζ η ε ρεξζόλεζν ηνπ ηλά, ζηε Γακαζθό θαη ζηελ Ιλδία, ε πεξηπεηεηώδεο πεξηπιάλεζε, ε επεηζνδηαθή επηζηξνθή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ε εθ λένπ θπγή ζην Παξίζη, κεηαθνξά ζηε Μαδξίηε, ε επαλεγθαηάζηαζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Θα πίζηεπε θαλείο όηη θάπσο έηζη θιείλεη επηηέινπο ν θύθινο, ν θύθινο ηνπ έξσηα, ηεο ηέρλεο θαη ηεο πξνζσπηθήο αλαδήηεζεο θη όκσο ν Παζράιεο θπιάεη κηα έθπιεμε γηα ην ηέινο. Λνγνηερληθά, πάλησο, εθείλν πνπ κε εθπιήζζεη πεξηζζόηεξν από όια είλαη νη γισζζηθέο κεηακνξθώζεηο ηνπ ζπγγξαθέα. Από ηε γιώζζα νηθόζεκν ηεο «θνηιάδαο ησλ π α ζ η ώ λ», κ ί γ κ α ε θ θ ι ε ζ η α ζ η η θ ν ύ θ α η θηινζνθηθνύ ηδηώκαηνο, ν Λακπαξδήο παξνπζηάδεηαη, εηδηθά ζην πξώην κηζό ηνπ βηβιίνπ, κε ην θαζεκεξηλό γισζζηθό έλδπκα. Δγθαηαιείπεη θαηά θάπνηνλ ηξόπν ηελ ηδηόιεθην πνπ έρεη ήδε θαηαθηήζεη θαη κόλν ζην δεύηεξν κηζό ηνπ Σαμηδεπηή, όπνπ ππθλώλνπλ θαη νη ηδενινγηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ δείρλεη λα εθιεπηύλεηαη γισζζηθά. Απηό ζεκαίλεη όηη ν ζπγγξαθέαο αηζζάλεηαη ηθαλόο θαη αζθαιήο λα ηαμηδέςεη κέζσ ησλ ιέμεσλ. Κ ι ε ί λ ν λ η α ο ζ α πξνζπαζήζσ λα απαληήζσ ζε έλα εξώηεκα πνπ έρσ ζέζεη ν ίδηνο ζηνλ εαπηό κνπ. Γλσξίδνληαο ηνλ Παζράιε αξρηθά κέζα από ηα βηβιία ηνπ, ακθέβαια ζπρλά γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζεάηαη ηνλ θόζκν θαη ηνπο αλζξώπνπο. Όηαλ νη ήξσεο ζνπ είλαη ηόζν κνλνδηάζηαηνη ζηηο ζθέςεηο, ζηα πάζε, ζηηο αληηδξάζεηο ηνπο, όηαλ εζύ ν ζπγγξαθέαο δελ ηξέθεηο ηελ παξακηθξή θαρππνςία εηο βάξνο ηνπο, όηαλ κε ιίγα ιόγηα, ηνπο εκπηζηεύεζαη η ό ζ ν π ν ι ύ, η ν π ο παξνπ ζηάδε ηο ηδαλ η θά αθειείο, αλππόθνξα αζώνπο, ε π ι α β η θ ν ύ ο, ρ σ ξ ί ο π α ι η λ σ δ ί ε ο, ρ σ ξ ί ο κπακπεζηέο, πώο είλαη δπλαηόλ απηό πνπ γξάθεηο λα κελ ζπκίδεη ζρνιηθό αλάγλσζκα, αιιά έλα θείκελν απζεληηθό κε πςειέο ινγνηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Αξρηθά ζθέθηεθα όηη ν ζπγγξαθέαο έρεη θαηαθηήζεη έλα επίπεδν πίζηεο, πνπ εκείο νη άιινη αθόκε ην αλαδεηνύκε. Αιιά ε πίζηε δελ κεηαθξάδεηαη απαξαίηεηα ζε θαιή ινγνηερλία. Άξα ε κνλή απάληεζε πνπ κπνξώ λα δώζσ, έζησ θαη αλ αθνύγεηαη ιίγν απζαίξεηε, είλαη όηη ν Λακπαξδήο δηαζέηεη ην ζπάλην ράξηζκα ηνπ κεγάινπ παξακπζά, ηνπ θαινύ ζπγγξαθέα. Année 2010 Numéro 2 Page 9

10 CINE CRITIQUE Esther, une fille peu ordinaire Ce film dont le titre original est Orphan est réalisé par Jaume Collet-Serra. Il raconte l histoire d un couple, qui après avoir perdu le bébé qu ils attendaient, veulent adopter un enfant. Ils se rendent donc dans un orphelinat et sont tout de suite charmés par une fillette de 9 ans, Esther. Ils l adoptent. Au début, tout semble bien se passer. Mais, petit à petit, Kate, la mère, commence à trouver que bien des choses étranges se passent et que d une manière ou d'une autre, Esther est impliquée. Peu à Braindead peu, ce pressentiment devient une certitude. Elle fait part de ses soupçons à son mari, mais il ne la croit pas. Personne ne la croit J ai trouvé que c était un bon film même s il y avait plusieurs scènes bizarres. Mais ce que j ai le plus apprécié c est que, contrairement aux autres films, la fin est complètement inattendue. Sophie Ammerman, 4ème 2 Peter Jackons qui n'est autre que le réalisateur du Seigneur des Anneaux a débuté sa carrière avec des films bien plus étranges ou effrayants. Braindead sort sur les écrans en 1992 et est resté célèbre pour les quantités de peinture rouge utilisée pour certaines scènes...mélange de gore et de comique, on a parfois du mal à suivre le scénario. Des personnes se rendent sur une île pour chercher un animal rare : un singerat. Quand le singe-rat mord une personne, cette personne devient un zombie ridicule. Au même moment, deux amoureux vont voir une personne qui lit l avenir avec des cartes et qui leur prédit «un amour éternel mais avec de grands dangers». Les cartes semblent avoir raison car ils sont surveillés par la mère du jeune homme. Mais, les signes-rats entrent en action et la mère de l amoureux se fait mordre par l'un d'entre eux. Elle tombe évidemment malade et commence à se transformer en zombie. L amoureux se rend compte que sa mère n a plus son comportement habituel et commence à s inquiéter. Sa mère part de la maison et elle se fait renverser par une voiture. La suite, vous devez la voir vous-même. Vous aurez compris que c'est un film qui, tout en vous faisant rire, vous fait également trembler.... Ne mangez pas quand vous le regardez! Orpheas Solidakis, 5ème 2 Page 10 L écho d Eugène

11 Techniques Un pingouin dans un ordinateur? Déjà, il faut savoir ce qu est un système d exploitation. C est un programme qui s occupe d exploiter votre ordinateur ; le plus connu de tous est Windows. Sans lui, pas de programmes! Dans la vie courante, on en utilise un ou deux, ceux-ci étant Windows et Mac OS X. Mais, saviez vous qu il existe une multitude de systèmes d exploitation (en général, on dit OS pour Operating System)? La plupart d entre eux sont des distributions de Linux. Vous en avez sûrement déjà entendu parler Mais c est quoi, en fait, Linux? Un peu d histoire : Il est possible d effectuer un dual-boot, c'est-à-dire installer une variante* de Linux sur votre ordinateur mais sans effacer Windows. C'est-à-dire que vous pourrez utiliser votre variante Linux et Windows sur le même ordinateur! Il y a plusieurs tutoriels qui vous assistent comme reprenez-le-controle -avec-linux.html. Pour les curieux qui veulent en savoir plus sur Linux. Ce tutoriel (un genre de cours en fait) est très complet, de même pour son site, qui propose entre autres des cours de programmation, de Web Design, de modélisation 3D avec beaucoup de logiciels etc ). Linus Torvalds est le créateur de Linux. Il est né le 18 décembre 1969 à Helsinki. A l époque où il créa Linux, il n était qu étudiant. A la base, Linux était un programme devant convertir une série de A en une série de B : il le fit évoluer et se coupler avec le projet appelé GNU qui visait à rendre libre l OS des professionnels bien trop cher à l époque. Linux est un OS libre et open source, c'est-à-dire qu on peut le modifier à volonté et proposer sa version améliorée à la communauté Linux, à condition de s y connaître un peu en programmation! Son OS est extrêmement complet, grâce à un outil très puissant, mais qui a tendance à faire un peu peur quand on est nouveau : la Tux le pingouin, emblème de Linux. console. En effet, deux modes existent : le mode console (très puissant), et le mode graphique, celui que vous et moi avons l habitude d utiliser avec Windows et Mac OS X. Sous Windows, il existe toujours, mais il n est pas très utilisé (c est un programme nommé cmd.exe). Dans Mac OS il est toujours utilisé, bien que moins souvent qu avant. Notre pingouin, lui, utilise encore activement la console (pour installer des programmes par exemple). Mais si vous aimez un programme, et que vous ne voulez pas le quitter en passant sur Linux, vous pouvez installer un programme gratuit, qui s appelle Wine, et qui rend compatibles Linux et le programme Windows (pour un jeu par exemple). Pour ceux dont le PC n est pas si jeune que ça, il existe des versions allégées, voire très allégées comme Toutou Linux ou Zenwalk. Si vous avez un ordinateur récent je conseillerais Ubuntu (le lien fourni ci dessus en parle très bien), Linux Mint ou Mandriva (Debian est plus vieux, mais il est toujours d usage). Et enfin, pour ceux qui veulent en savoir toujours plus et aller plus loin avec Linux, Gentoo Linux fera l affaire. A vous d explorer les différentes distributions de Linux. Et sachez que votre ordinateur ne se limite pas à un dual-boot. S il est assez puissant, il peut supporter un tri-boot (mot dont je vous laisse imaginer la définition)! Nicolas Le-Bel, 5 e 2 Année 2010 Numéro 2 Page 11

12 Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix Responsable de la rédaction : MALEYRAN Jamil, Proviseur Professeurs : ANTONOPOULOU Irène DA CUNHA José PANTERIS Hélène SANCHEZ Irène Merci à tous les élèves du LFHED qui ont contribué à la réalisation de ce journal : Κυριάκος Αλισσαβάκης, Στ1 Sophie Ammerman, 4ème 2 Mise en page : PANTERIS Hélène Κωνσταντίνα Αργυροπούλου-Κανακάκη, Δ1 Romain Cahuet, 4ème 3 Nicolas Le Bel, 5ème 2 Alexandra MacKeever, 1 ère L Retrouvez nous sur le site du LFHED! Ιλάειρα Μισιρλιάδη Γ2 Παντελής Παπαγεωργίου, Στ3 Ελάτη Ποντικοπούλου, Ε3 Ellie Shawwah, 4ème 3 Orpheas Solidakis, 5ème 2 Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix Illustrations : Κωστας Μανωλκιδης Δ2 Envoyez-nous vos remarques, vos réactions, vos commentaires et inaugurez le courrier des lecteurs du numéro suivant! Contact :

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης. Η 6 η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Με την ευκαιρία αυτή, στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας της Γ γυμνασίου, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Ο παιδαγωγικός στόχος μας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAU A (A1&A2) sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1. Compréhension de l écrit et maîtrise du système de la langue 2016 A

NIVEAU A (A1&A2) sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1. Compréhension de l écrit et maîtrise du système de la langue 2016 A ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation, de la Recherche et des Cultes C e r t i f i c a t i o n e n L a n g u e F r a n ç a i s e NIVEAU

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 GREC MODERNE MARDI 21 JUIN 2016 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ Η ορολογική νοοτροπία Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον Homo Erectus φτάνουμε οσονούπω στον Homo Semanticus, εφόσον το πείραμα του Web semantique (σημασιολογικού Ιστού) στεφθεί με επιτυχία. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών των Γαλλικών προβλέπει τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από 8 θεματικές ενότητες και υποενότητες για τη Α και Β τάξη Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1 ο Παράδειγμα (Επιλογής: Σωστό-Λάθος) Vrai ou faux? Lis le texte suivant et réponds en mettant une croix dans la bonne case (A ou B). Σωστό ή λάθος; Διάβασε το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ Εγχειρίδιο του μαθητή Table of Contents ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 3 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΖΑΝΤΑ 4 ΚΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 Υλικό για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Νυχτερινές πλάκες Νuits drôlatiques

Νυχτερινές πλάκες Νuits drôlatiques Νυχτερινές πλάκες Νuits drôlatiques της Florence Christakis 10-31 Μαρτίου 2010 Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη 33 - Μετρό Ακρόπολη Μετρώντας τα πρόβατα / Insomnie Βελονογραφία σε τσίγκο, επιπεδοτυπία και μολύβι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

Planches pour la correction PI

Planches pour la correction PI Planches pour la correction PI φ M =30 M=7,36 db ω 0 = 1,34 rd/s ω r = 1,45 rd/s planches correcteur.doc correcteur PI page 1 Phases de T(p) et de correcteurs PI τ i =10s τ i =1s τ i =5s τ i =3s ω 0 ω

Διαβάστε περισσότερα

C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE BULLETIN. D information

C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE BULLETIN. D information 1 C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE Mars 2009 N 53 LE BULLETIN D information Sommaire Editorial Page 1 Souvenirs de voyage Page 7 Conférence de M.Claude RE- GNIER «L enfant, son concept et sa prise en charge

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελληνο-ισπανική κοινότητα: η διατήρηση της ισπανικής γλώσσας στις μεικτές οικογένειες»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελληνο-ισπανική κοινότητα: η διατήρηση της ισπανικής γλώσσας στις μεικτές οικογένειες» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα