L écho d Eugène ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ. Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique! Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix. αγώλα. Γηα ηελ εηξήλε!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L écho d Eugène ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ. Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique! Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix. αγώλα. Γηα ηελ εηξήλε!"

Transcript

1 Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix Prix : 0,50 L écho d Eugène ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Année 2010 Numéro 2 Από πνιύ κηθξή αθνύσ γηα ηελ ε η ξ ή λ ε. Κ α η πξάγκαηη, ζέισ λα πηζηεύσ πσο ζα ππάξμεη θάπνηα κέξα πνπ ζα πνύκε ν π ό ι ε κ ν ο κ α ο ηειείσζε! Όινη ζα δνύκε ελσκέλνη από εδώ θαη πέξα. Κη όκσο όζν πίζσ θη αλ θνηηάδσ, πνηέ δελ ππήξμε κηα ζηηγκή αλάπαπζεο, κηα ζηηγκή πνπ ν θ ό ζ κ ν ο μεθνξηώλεηαη ηελ αιαδνλεία θαη ηελ απιεζηία πνπ νδεγεί ζηνλ πόιεκν. ηειηθά θαη ε εηξήλε είλαη κηα ηδέα, κηα ν π η ν π ί α π ν π γελληέηαη από ηελ ύ π α ξ μ ε η ν π πνιέκνπ; Ίζσο λα είλαη κηα ζεσξία πνπ δε ζα γίλεη πνηέ πξάμε, παξά κόλν ζηε θαληαζία καο. αγώλα. Γηα ηελ εηξήλε! Ιλάειρα Μιζιρλιάδη Γ2 20 avril 2010 Dans ce numéro : Le MUN 2 Δικαίωμα στο όνειρο Σχέδια και συναισθήματα 3 5 Φωτογραφία 6 Σ η ε δ σ γ ξ α θ η θ ή, καζαίλεηο πσο κε ην ζθνηάδη θηηάρλεηο ην θ σ ο. Α λ γ η α παξάδεηγκα ζέιεηο λα ηνλίζεηο έλα θσηεηλό ζεκείν, δελ έρεηο παξά λα θάλεηο πην ζθνηεηλό ην ρώξν γύξν ηνπ. Α π ι ό. Κ η αλαξσηηέκαη, θαη δελ είλαη ζέκα απαηζηνδνμίαο κα ινγηθήο, κήπσο Φπζηθά θαη δε ζέισ λα κεηώζσ ηελ ειπίδα ζε απηή, θπζηθά θαη είκαη α θ ό κ α γ ε κ ά η ε ε ι π ί δ α, α π ι ά αλαξσηηέκαη, κήπσο ηειηθά ν πόιεκνο είλαη απηόο πνπ ηξέθεη ηελ εηξήλε; Απιά κηα ζθέςε πάκε πάιη πίζσ ζηνλ Ne pas jeter sur la voie publique! Rencontre avec Jean-Philippe Arrou-Vignod 7 Biblio critique 8 Ciné critique 10

2 Maroc, Grèce, Etats-Unis, tous réunis au MUN "J'en ai assez des recherches!" ai-je crié dans ma chambre vide. C' était quelques semaines avant qu'il ne faille rendre nos résolutions pour le projet M.U.N (Model United Nations). Cela faisait des heures que je travaillais. Je n'avais pas une seule idée pour ma resolution. Tout ce que j'avais gagné était un mal de tête. "C'est bon, me suis-je dit, l'année prochaine je ne fais plus M.U.N! Rien ne vaut tant de pression! C'est trop stressant!" J'ai continué et j'ai pu finir car les résolutions devaient être rendues pour être corrigées. Le M.U.N, c'est beaucoup de travail; il faut faire une recherche extensive sur ses sujets et son pays pour pouvoir écrire le draft resolution, les deux policy statements et pour pouvoir participer aux débats pendants les trois jours de la conférence. C'est très important de savoir de quoi on parle pour le lobbying car on doit convaincre les délégués des autres pays de signer et soutenir notre résolution. En fait, si on ne prépare pas correctement ses recherches, on ne peut rien faire et on s'ennuie à mourir pendant trois jours. Il y en a toujours au moins un dans chaque committee, cela se voit. C'est dommage pour eux. Dans une conférence de M.U.N il y a plusieurs committees, les mêmes que ceux des véritables Nations Unies, et un délégué de chaque pays dans chaque committee. L'anglais est la langue officielle. Des élèves viennent de partout dans le monde pour participer : de l' Inde, de Russie, de Jordan, d Israël, de Finlande... L'une des éléments les plus amusants de la conférence est quand on te demande d'où tu es. On répond quoi? Le pays qu'on représente à la conférence? Le pays où on habite? Sa nationalité? On entend souvent des réponses comme " Je représente le Maroc, j' habite en Grèce mais je suis Américaine." ou bien " Je représente l'espagne, j'habite au Qatar mais je suis Indienne." ou encore " Je représente la Libye, je suis Française mais j'habite en Autriche." Les débats sont amusants mais le meilleur aspect de la conférence est de rencontrer les délégués des autres pays. On rencontre des gens vraiment gentils, parfois très drôles avec qui on partage de très bons moments. C'est toujours difficile à la fin d'une conférence de leur dire au revoir même si on a quelques jours de voyage qui nous attendent. Nous avons visité Milan, Gênes ou s'est déroulée la conférence, Florence, Padoue et enfin Venise. Les jours de tourisme étaient intéressants. Les matins nous suivions une visite guidée de la ville et de quelques sites historiques et culturels. Puis les professeurs nous donnaient une heure et un lieu de rendez vous et le reste du temps était à nous. Nous pouvions visiter d'autres sites culturels, faire du shopping et découvrir ces villes incroyables par nous mêmes. A Florence nous avons visité la cathédrale et le musée, à Milan la forteresse, à Venise la basilique de St. Marc et à Padoue l'église de St. Antoine où nous avons pu voir les reliques, la langue et les cordes vocales, de St. Antoine. Nous avons vu des sculptures de Michel-Ange, des tableaux de Botticelli et de Leonardo Da Vinci et environ représentations de la Vierge et l'enfant. Le soir, nous jouions tous au Pictionary ou aux cartes jusqu'à ce que le niveau sonore augmente trop et que les professeurs nous disent d'aller nous coucher. Pendant tout le voyage, nous nous sommes principalement nourris de pizza et de gelato. Donc finalement oui, mon expérience au M.U.N valait tous le stress et le travail préparatoire. Pas seulement parce que la partie voyage était intéressante mais aussi parce que participer à une conférence M.U.N est une expérience exceptionnelle. On se fait de nouveaux amis, certains que nous rencontrons à la conférence et d autres, de notre école, que nous ne connaissions pas avant. On est au coeur de l'actualité. Alexandra McKeever, 1èreL Page 2 L écho d Eugène

3 «Π α ι δ ι ά π ο ς ειζήσθηζαν ζε νοζοκομεία ζηην Αϊηή αγνοούνηαι, εγείπονηαρ ανηζςσίερ για εμπόπιο ππορ ηο εξωηεπικό με ζκοπό παπάνομερ ςιοθεζίερ.» Η είδεζε απηή, πνπ πέξαζε «ζηα ςηιά» κπξνζηά ζηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζύκαηα ηνπ θαηαζηξνθηθνύ ζεηζκνύ ηεο 12 εο Ιαλνπαξίνπ, δ π ζ η π ρ ώ ο δ ε λ ε ί λ α η θαηλνύξγηα Η UNICEF δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Ατηή - από ηηο θησρόηεξεο ρώξεο ζηνλ πιαλήηε- εδώ θαη πνιιά ρξόληα θαη γλώξηδε ήδε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί. Η εηθόλα κηθξώλ παηδηώλ πνπ πεξηθέξνληαη ζηνπο δξόκνπο, ρσξίο θατ, λεξό θαη ζηέγε, ήηαλ θαη πξηλ ζπλεζηζκέλε ζην Πνξη-ν-Πξελο, όπνπ ην 47% ηνπ πιεζπζκνύ είλαη θάησ ησλ 18 εηώλ, ελώ 4 ζηνπο 10 αλήιηθνπο δνπλ ζε ηξώγιεο κε ρσκάηηλν δάπεδν ή ζε ζπλζήθεο ζπλσζηηζκνύ. Οη «επηηήδεηνη» ινηπόλ, θ α ξ α δ ν θ ν ύ ζ α λ θ α η θαξαδνθνύλ Τώξα, κάιηζηα, πνπ ηα δηεζλή ηειενπηηθά ζπλεξγεία «ζβήλνπλ» έλαέλα ηηο θάκεξέο ηνπο, ηώξα πνπ ε «θνηλή γλώκε» ζ η ξ έ θ ε η α η ζ ε ά ι ι α ελδηαθέξνληα, ηα ζεξία πνπ ζ έ ι ν π λ λ α ι έ γ ν λ η α η «άλζξσπνη» ζα ζπλερίζνπλ ηε δξάζε ηνπο αλελόριεηα! Σ ύ κ θ σ λ α κ ε ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ηνπ ΟΗΔ, θάζε ρξόλν, ζε παγθόζκην επίπεδν, 1,2 εθαηνκκύξηα παηδηά πέθηνπλ ζ ύ κ α η α π α ξ ά λ ν κ ε ο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο. Δπίζεο θάζε ρξόλν, 5,7 ε θ α η ν κ κ ύ ξ η α π α η δ η ά εκπιέθνληαη ζε κνξθέο εμαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ή Δικαίωμα ζηο όνειρο δνπιείαο, πεξίπνπ ζ η ξ α η ν ι ν γ ν ύ λ η α η ή ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλνπιεο ζπξξάμεηο, 1,8 εθαηνκκύξηα «α π α ζ ρ ν ι ν ύ λ η α η» ζ η ε ζεμνπαιηθή βηνκεραλία, ελώ είλαη αλεμαθξίβσηνο ν αξηζκόο ησλ θνξηηζηώλ θάησ ησλ 13 εηώλ (θπξίσο από ηελ Αζία, αιιά θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε) πνπ ζηέιλνληαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο ζ α λ «λ ύ θ ε ο θ α η ά παξαγγειία». Αλππνιόγηζηνο είλαη, όκσο, θαη ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ πνπ δηαθηλνύληαη γηα εκπόξην νξγάλσλ ν ηειεπηαίνο εθηάιηεο ηνπ child trafficking (όπσο ιέγεηαη) βαζίδεηαη, από ηε κία, ζηελ επθνιία εμεύξεζεο «δόηε» θαη, από ηελ άιιε, ζηελ θαιύηεξε πξόζιεςε πνπ έρνπλ ηα παηδηθά όξγαλα ζην ζώκα ελόο ελήιηθα! Μπξνζηά ζε όια απηά, ε δηαθίλεζε βξεθώλ κε ζθνπό ηελ παξάλνκε πηνζεζία ηνπο από άηεθλα δεπγάξηα ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ, κνηάδεη κε πηαίζκα ζ έλαλ πιαλήηε όπνπ έλα παηδί πεζαίλεη θάζε ηξία δεπηεξόιεπηα, θάζε κέξα! Τώξα, ινηπόλ, πνπ ρύζακε θαη ην ηειεπηαίν δάθξπ καο γηα ηα παηδηά ηεο Α τ η ή ο, η ώ ξ α π ν π «εμαληιήζακε» ην ζέκα κε ηνπο θίινπο καο θαη - ζπγθινληζκέλνη!- θιείζακε ηελ ηειεόξαζή καο, ηώξα ήξζε ε ώξα λα αλνίμνπκε ηελ αγθαιηά καο ζηνπο ιηγόηεξν ηπρεξνύο ζπλνκήιηθνύο καο ζ έλαλ πην «αγγειηθά πιαζκέλν» θόζκν, ζα κ π ν ξ ν ύ ζ α λ λ α ε ί λ α η γεηηνλόπνπια, ζπκκαζεηέο ή αδέξθηα καο! Με κόιηο 0,75 ηε κέξα θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη «αλάδνρνο παηδηνύ» ηεο ActionAid (www.actionaid.gr/ anadoxi) ή κε 20 ην κήλα θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη «λ ν λ ό ο» η ε ο U n i c e f (www.unicef.gr/nonos.php) αξθεί λα ζθεθηνύκε όηη 55 θνζηίδνπλ ηα εκβόιηα πνιηνκπειίηηδαο γηα ηελ αλνζνπνίεζε 300 παηδηώλ, ελώ κε 10 αγνξάδνληαη βηβιία γηα έλα νιόθιεξν ζρνιείν ζηελ Αηζηνπία! Καη έλα sms ή έλα mail αξθεί γηα λα θηλεηνπνηήζνπκε 5-6 γύξσ καο, αλ όρη γη άιιν ιόγν γηα λα δηαςεύζνπκε ηνπο «κεγάινπο» πνπ ρ α κ ν γ ε ι ν ύ λ ό π ν η ε επηκέλνπκε όηη, ηειηθά, θάπνηα ιάζε ηνπο δελ είλαη θαη ηόζν δύζθνιν λα δηνξζσζνύλ αρ, απηή ε έπαξζε ηεο εθεβείαο καο! Τηο ηειεπηαίεο ιέμεηο -απηέο πνπ ίζσο καο «ζεθώζνπλ», επηηέινπο, από ηνλ θαλαπέ καο- ηηο δαλείδνκαη από έλα ζεκείσκα ηνπ κεγάινπ καο ζπγγξαθέα θ α η π ξ ώ η ν π Έ ι ι ε λ α Πξεζβεπηή Καιήο Θέιεζεο γηα ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ, Αληώλε Σακαξάθε: «Τιρ νύσηερ δε βλέπω όνειπα. Φ ο β ά μ α ι π ι α ν α ονειπεύομαι, είπε ηο 8σπονο παιδί από ηο Κόζζοβο. Εμείρ, πώρ ηολμάμε ακόμα να ονειπεςόμαζηε;» Κωνζηανηίνα Αργυροπούλου-Κανακάκη, Δ1 Année 2010 Numéro 2 Page 3

4 Le vent rouge Votre journal organise deux concours : l'un de dessin et l'autre d'écriture. Pour gagner le concours de dessin, il faudra dessiner le scénario cidessous. Pour gagner le concours d'écriture il faudra écrire la suite du scénario. Lundi 8 Mars, le ciel s est couvert au-dessus de notre lycée. Il s est empli non pas de nuages mais de sable. Le Sirocco, vent de Sud-Est, est venu souffler en Grèce! Ce phénomène ne se produit pas forcément chaque année, mais il peut durer quelques jours. Le Sirocco souffle sur la Méditerranée. Il se forme dans le désert du Sahara, puis remonte vers l Europe à cause des dépressions. C est un vent sec et chaud, parfois violent. De très fins grains de sables peuvent se retrouver dans les Alpes, où ils forment une couche jaune ou brune sur la neige, Ecrivez la suite... Les deux gagnants auront leur oeuvre publiée dans le prochain numéro de l'echo d'eugène et recevront un exemplaire gratuit du journal. En outre, le gagnant du concours de B.D. recevra sa planche originale dédicacée par les journalistes. SCENARIO 1 ère case Légende : L'infirmière du LFH décortique les feuilles-allergies remplies par les parents des élèves pour entrer les informations dans sa base données. Dessin : Elle semble ne prendre aucun plaisir et regarde la pile de feuilles, découragée. dont la fonte est accélérée! Ellie Shawwah, 4ème 3 2 ème case Légende : Elle ouvre une enveloppe jaunie, qui semble avoir passé plusieurs années au fond d'un coffre. Dessin : Elle tient l'enveloppe dans ses mains et semble intriguée. 3 ème case Dessin : Gros plan sur l'enveloppe qui contient le mot suivant : Je vous prie madame de ne donner à mon fils que du sang et de le dispenser d'eps sauf en cas de gros nuage LA SUITE EST À VOUS! Roman Cahuet, 4ème 3 Page 4 L écho d Eugène

5 Σχέδια και ζυναιζθήμαηα Γπν ιόγηα γηα ηε δσγξαθηά. Πξόθεηηαη γηα έλα ζηπι δσγξαθηθήο κε ην νπνίν έρσ θνζκήζεη πνιιά εμώθπιια βηβιίσλ κνπ ζε πάξα πνιιέο δηδαθηηθέο ώξεο (sic). Απιά είλαη δηάθνξεο εηθόλεο πνπ κνπ έξρνληαη ρσξίο πξνζπάζεηα. Τν ζπγθεθξηκέλν όκσο δηαθέξεη σο πξνο δύν πξάγκαηα: 1) Έρεη ρξώκα 2) Έρεη θάπνην ζέκα θαη δελ είλαη όηη κνπ θαηέβεθε εθείλε ηελ ζηηγκή. Τν ζέκα ήηαλ θάπσο δύζθνιν λα ην ε π η ι έ μ σ α θ ν ύ νπσζδήπνηε ηα άηνκα πνπ ζα δηαβάζνπλ ηελ εθεκεξίδα δελ έρνπλ ηα ίδηα γνύζηα. Άξα έπξεπε λα δηαιέμσ θάηη universal κε ην νπνίν ν θαζελαο ζα κπνξνύζε λα ηαπηηζηεί. Έηζη ξίρλνληαο ζηνλ βνύξθν όζε αμηνπξέπεηα είρα, δηάιεμα σο ζέκα απηήλ ηελ «θαηαξακέλε» κέξα ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ... Ίζσο θάπνηνη αλάκεζα ζαο λα λνηώζνπλ όπσο λνηώζσ θαη εγώ γηα απηή ηε κέξα, δηόηη γηνξηάδνπλ θαη απηνί όπσο θαη εγώ... Γπζηπρώο δελ απέδσζα ζην κέγηζην ηελ άπνςε κνπ θαη γηα απηό ην ιόγν ε δσγξαθηά έρεη ρξώκα. Καηά ηα άιια δελ έρσ θαη πνιιά λα πσ εθηόο ηνπ όηη ζε πξνζσπηθή θιίκαθα είλαη 8/10 θαη ην αγαπεκέλν κνπ θνκκάηη είλαη ην θέληξν ηεο δσγξαθηάο πνπ κνηάδεη θάπσο κε θξεκκύδη. Τέινο αλ θνηηάμεη θαλείο πνιύ πξνζερηηθά, ην κάηη κέζα γξάθεη κε κπιέ Despair. Κπξηάθνο Αιηζζαβάθεο Ση1 Année 2010 Numéro 2 Page 5

6 Φωηογραθία Κάζε άλζξσπνο ζηελ δσή ηνπ ςάρλεη έλαλ ηξόπν γηα λα εθθξαζηεί, βαζηθόο ηξόπνο έθθξαζεο ηνπ αλζξώπνπ ε ηέρλε! Υπάξρνπλ πνιιώλ εηδώλ ηέρλεο, άιιεο εύθνιεο λα ηηο βηώζεη ν θαζέλαο, άιιεο ρξεηάδνλη α η θ ά πνηεο ηθαλόηεηεο γηα λα ηηο αγγίμεηο ώζηε λα ηηο δήζεηο! Ε γ ώ ε π έ ι ε μ α λ α α ζ ρ ν ι ε ζ ώ κ ε η ε λ θ σ η ν γ ξ α θ ί α, ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο έθθξαζεο αιιά ηδηαίηεξα όκνξθνο. Φσηνγξαθίεο κπνξεί λα είλαη πνιιώλ εηδώλ, ζηηγκέο από ηελ παξέα, ηνπία, άγλσζηνη άλζξσπνη, θηίξηα, δώα, ηα πάληα κπνξεί λα είλαη κηα θσηνγξαθία πνπ ζε εθθξάδεη, πνπ απνηειεί κηα δηέμνδν ζηελ ξνπηίλα θαη κηα πεγή πξνζσπηθήο έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ! Παληειήο Παπαγεσξγίνπ Ση3 Page 6 L écho d Eugène

7 Un auteur connu par la jeunesse nous rend visite Nous avons découvert un écrivain que le plaisir de la lecture a conduit à l écriture d enquêtes policières et de romans autobiographique, teintés d un humour personnel! Dans le cadre des Rencontres qui se tiennent chaque année dans notre école, nous avons eu le plaisir de découvrir, le 29 Janvier, un écrivain dont l œuvre s adresse en partie à la jeunesse. Il s agit de Jean-Phillipe Arrou- Vignod, auteur de la fameuse série policière : «Les enquêtes de P. P. Cul-Vert». Ce qui nous a étonnés, dès l abord, c est que J- P Arrou-Vignod n a pas ouvert cet échange en nous livrant des éléments autobiographiques mais en nous faisant part de plaisirs qu il ressent depuis le CP à écrire, comme s il souhaitait nous inviter à prendre la plume à notre tour. En effet, la lecture de romans policiers tels que le Club des Cinq ou celle des livres d humour comme Le Petit Nicolas, l ont marqué depuis sa plus tendre enfance, au point de lui insuffler l envie d écrire ses propres histoires. Adulte, il exerce diverses professions dans le domaine de l enseignement, de l édition, du cinéma, tout en publiant simultanément une quarantaine d ouvrages : ils s adresse aux toutpetits - la série Rita et Machin aux élèves du CM1 à la Cinquième la série Enquête au collège et celle Une famille aux petits oignons, enfin aux adultes. Nous avons poursuivi cet échange en lui posant des questions, notamment, sur ses sources d inspiration : ses lectures personnelles mais également sa vie à lui. Et il nous a alors révélé quelques détails de son enfance. Sur le chemin qui le conduisait au collège, il rêvait, en passant devant une agence de détectives, de devenir l un d entre eux, et de mener une vie faite de voyages et d aventures. De là, lui est venue l idée de jeune héros détective de son roman «Agence Pertinax». C est aussi son enfance qui l a inspiré pour écrire les aventures qu il a vécu dans une familles de six garçons, tous prénommés «Jean A B C D E F», entre un père médecin militaire rêveur et une mère organisée et très attentionnée. L auteur a terminé l entretient en nous présentant la démarche qu il adopte en écrivant : il se laissait porter par son imagination ; métamorphosé, avec des mots et images, les personnages, les scènes et le cadre qui apparaîtront dans la future histoire qu il créera. Concernant l édition de ses manuscrits, il nous en a rappelé les différentes étapes. J-P Arrou-Vignod a eu la gentillesse à la fin de cette séance, de nous dédicacer l un de ses ouvrages. Les élèves de 6e2 Année 2010 Numéro 2 Page 7

8 BIBLIO CRITIQUE Βιβλιοπαπουσίαση: Ο ζπγγξαθέαο Γεκήηξεο ηεθαλάθεο παξνπζηάδεη ην θαηλνύξγην βηβιίν ηνπ Παζράιε Λακπαξδή, «ν ηαμηδεπηήο ηνπ Βνζπόξνπ». Συνέντευξη επιμέλεια: Διάηε Πνληηθνπνύινπ, Δ3 «ηε δσή ππάξρνπλ ζπκβάληα πνπ δελ δηαθέξνπλ θαη πνιύ από ηα ζαύκαηα», καο ιέεη ν Παζράιεο Λακπαξδήο ζηνλ Ταξιδευηή ηου Βοζπόπου, «ππάξρνπλ ηόπνη πνπ εάλ δελ ηνπο γλσξίζνπκε από θνληά δελ γίλνληαη θαη ηόζν θαηαλνεηνί». Γελ μέξσ ηη είρε ζην κπαιό ηνπ, όηαλ δηαηύπσλε απηέο ηηο ζθέςεηο, αηζζάλνκαη όκσο όηη απεπζύλεη κηα πξόζθιεζε. Μαο θαιεί λα γλσξίζνπκε από θνληά ηνπο δηθνύο ηνπ ηόπνπο, ηνπο κπζηζηνξεκαηηθνύο, καο θαιεί λα δηαπηζηώζνπκε ηνλ ηξόπν κε ην νπνίν απιά ζπκβάληα κεηακνξθώλνληαη κε ηε δύλακε ηεο ινγνηερλίαο ζε ζαύκαηα. Πξηλ από έλα ρξόλν είρα ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζσ ζην θνηλό ησλ Σξηθάισλ, έλα άιιν βηβιίν ηνπ Παζράιε, ηελ «Κνηιάδα ησλ παζηώλ». Πίζηεπα θαη εμαθνινπζώ λα πηζηεύσ όηη πξόθεηηαη γηα έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ειιεληθά κπζηζηνξήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ε η θ ν ζ α ε η ί α ο. η ε λ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ «Σαμηδεπηή», ζπλαληά θαλείο όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ επαιεζεύνπλ ηελ άπνςε κνπ. Τπάξρεη θαη εδώ ν δηπνιηθόο ήξσαο, γηα ηελ αθξίβεηα ν ζπγγξαθέαο θαηαθέξλεη λα θαηαλείκεη ζε έλα δίδπκν πξσηαγσληζηώλ ην βαζηθό ηδενινγηθό ηνπ θνξηίν. Μάιηζηα κεηαθπιύεη ηελ επζύλε ηεο αθήγεζεο ζηνλ έλα εθ ησλ δύν. «Ο ηαμηδεπηήο ηνπ Βνζπόξνπ», κπνξεί λα είλαη ε η ζ η ν ξ ί α η ν π Α γ γ έ ι ν π Κνκλελνύ, ηελ νπνία όκσο α θ ε γ ε ί η α η ν Σ ν ύ ξ θ ν ο δηαλννύκελνο Οκέξ Νηελίο. Κη έηζη ην βηβιίν γίλεηαη κηα ζεηξά α π ό κ π ζ η ζ η ν ξ ε κ α η η θ ά ελζηαληαλέ ηξαβεγκέλα θπξίσο από ηελ νπηηθή γσλία ηνπ αθεγεηή. Υαξάδνληαο ηδεαηνύο παξαιιήινπο ζηε δσή θαη ζηε ζθέςε ησλ δύν αλδξώλ πνπ πξνέξρνληαη από αληίκαρνπο θόζκνπο θαηνξζώλεη κέζα από κ η α β α ζ η ά θ η ι ί α θ α η ζπκπόξεπζε λα ζπκθηιηώζεη θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο θόζκνπο ηνπο νπνίνπο αληηπξνζσπεύνπλ. Ώζπνπ θζάλεη ζηε ζει. 338 λα νκνινγήζεη όηη «Σνύξθνη θαη Ρσκηνί ύζηεξα από ηόζνπο αηώλεο είλαη θπηεκέλνη ζε κηα γιάζηξα ζαλ δπν θπηά, πνπ αλ θάπνηνο επηρεηξήζεη λα μεξηδώζεη ην έλα, παξαζέξλεη ηαπηόρξνλα θαη ην άιιν καδί ηνπ». Όινη νη ραξαθηήξεο ηνπ β η β ι ί ν π ε ί λ α η α δ ξ ά δηαγεγξακκέλνη, απηό είλαη άιισζηε θαη ην δπλαηό ζεκείν η ν π κ π ζ η ζ η ν ξ η ν γ ξ ά θ ν π Λακπαξδή. Δίλαη άλζξσπνηλεζηά, όπσο ιέκε ζηελ ινγνηερλία, πνπ δηαηεξνύλ ζε θάζε πεξίπησζε πιήξσο ηε ζαθήλεηα θαη ηελ απηνλνκία ηνπο. Όπσο θαη ζηα πξνεγνύκελα βηβιία ηνπ ηίπνηε δελ είλαη ζπγθερπκέλν, αθαζόξηζην ή ακθίζεκν. Η δξάζε πεξλά ζπλερώο από ηνλ κηθξόθνζκν ησλ εξώσλ ζηνλ έμσ θόζκν, όπσο ηνλ αληηιακβάλεηαη ν ζπγγξαθέαο: πνηθηιόκνξθν, ελσηηθό, θαζνιηθό. Οη ήξσεο ηνπ Παζράιε ελειηθηώλνληαη από θεθάιαην ζε θεθάιαην, από ελόηεηα ζε ελόηεηα, θαζώο ε δξάζε κεηαθέξεηαη από ηόπν ζε ηόπν. Ο Άγγεινο Κνκλελόο, εηδηθά, απηόο ν ξεμηθέιεπζνο θαιιηηέρλεο, ν παζηαζκέλνο άληξαο, ν αλήζπρνο άλζξσπνο, βιέπεη ζε θάζε ελαιιαγή ζθεληθνύ ηελ επθαηξία λα αλαγελλεζεί, λα εμειηρζεί, λα Page 8 L écho d Eugène

9 νινθιεξσζεί. Αθνπγθξάδεηαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο ηνπ, αιιά πεγαίλεη αθόκα παξαπέξα. Σνικά λα εμεξεπλήζεη, δεηά λα πεξηπιαλεζεί, ιαρηαξά λα δ ν θ η κ ά ζ ε η. Α π ό η ε λ Κσλζηαληηλνύπνιε ζην Παξίζη, α π ό ε θ ε ί δ η α κ έ ζ ν π Θ ε ζ ζ α ι ν λ ί θ ε ο ζ η ε ρεξζόλεζν ηνπ ηλά, ζηε Γακαζθό θαη ζηελ Ιλδία, ε πεξηπεηεηώδεο πεξηπιάλεζε, ε επεηζνδηαθή επηζηξνθή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ε εθ λένπ θπγή ζην Παξίζη, κεηαθνξά ζηε Μαδξίηε, ε επαλεγθαηάζηαζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Θα πίζηεπε θαλείο όηη θάπσο έηζη θιείλεη επηηέινπο ν θύθινο, ν θύθινο ηνπ έξσηα, ηεο ηέρλεο θαη ηεο πξνζσπηθήο αλαδήηεζεο θη όκσο ν Παζράιεο θπιάεη κηα έθπιεμε γηα ην ηέινο. Λνγνηερληθά, πάλησο, εθείλν πνπ κε εθπιήζζεη πεξηζζόηεξν από όια είλαη νη γισζζηθέο κεηακνξθώζεηο ηνπ ζπγγξαθέα. Από ηε γιώζζα νηθόζεκν ηεο «θνηιάδαο ησλ π α ζ η ώ λ», κ ί γ κ α ε θ θ ι ε ζ η α ζ η η θ ν ύ θ α η θηινζνθηθνύ ηδηώκαηνο, ν Λακπαξδήο παξνπζηάδεηαη, εηδηθά ζην πξώην κηζό ηνπ βηβιίνπ, κε ην θαζεκεξηλό γισζζηθό έλδπκα. Δγθαηαιείπεη θαηά θάπνηνλ ηξόπν ηελ ηδηόιεθην πνπ έρεη ήδε θαηαθηήζεη θαη κόλν ζην δεύηεξν κηζό ηνπ Σαμηδεπηή, όπνπ ππθλώλνπλ θαη νη ηδενινγηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ δείρλεη λα εθιεπηύλεηαη γισζζηθά. Απηό ζεκαίλεη όηη ν ζπγγξαθέαο αηζζάλεηαη ηθαλόο θαη αζθαιήο λα ηαμηδέςεη κέζσ ησλ ιέμεσλ. Κ ι ε ί λ ν λ η α ο ζ α πξνζπαζήζσ λα απαληήζσ ζε έλα εξώηεκα πνπ έρσ ζέζεη ν ίδηνο ζηνλ εαπηό κνπ. Γλσξίδνληαο ηνλ Παζράιε αξρηθά κέζα από ηα βηβιία ηνπ, ακθέβαια ζπρλά γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζεάηαη ηνλ θόζκν θαη ηνπο αλζξώπνπο. Όηαλ νη ήξσεο ζνπ είλαη ηόζν κνλνδηάζηαηνη ζηηο ζθέςεηο, ζηα πάζε, ζηηο αληηδξάζεηο ηνπο, όηαλ εζύ ν ζπγγξαθέαο δελ ηξέθεηο ηελ παξακηθξή θαρππνςία εηο βάξνο ηνπο, όηαλ κε ιίγα ιόγηα, ηνπο εκπηζηεύεζαη η ό ζ ν π ν ι ύ, η ν π ο παξνπ ζηάδε ηο ηδαλ η θά αθειείο, αλππόθνξα αζώνπο, ε π ι α β η θ ν ύ ο, ρ σ ξ ί ο π α ι η λ σ δ ί ε ο, ρ σ ξ ί ο κπακπεζηέο, πώο είλαη δπλαηόλ απηό πνπ γξάθεηο λα κελ ζπκίδεη ζρνιηθό αλάγλσζκα, αιιά έλα θείκελν απζεληηθό κε πςειέο ινγνηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Αξρηθά ζθέθηεθα όηη ν ζπγγξαθέαο έρεη θαηαθηήζεη έλα επίπεδν πίζηεο, πνπ εκείο νη άιινη αθόκε ην αλαδεηνύκε. Αιιά ε πίζηε δελ κεηαθξάδεηαη απαξαίηεηα ζε θαιή ινγνηερλία. Άξα ε κνλή απάληεζε πνπ κπνξώ λα δώζσ, έζησ θαη αλ αθνύγεηαη ιίγν απζαίξεηε, είλαη όηη ν Λακπαξδήο δηαζέηεη ην ζπάλην ράξηζκα ηνπ κεγάινπ παξακπζά, ηνπ θαινύ ζπγγξαθέα. Année 2010 Numéro 2 Page 9

10 CINE CRITIQUE Esther, une fille peu ordinaire Ce film dont le titre original est Orphan est réalisé par Jaume Collet-Serra. Il raconte l histoire d un couple, qui après avoir perdu le bébé qu ils attendaient, veulent adopter un enfant. Ils se rendent donc dans un orphelinat et sont tout de suite charmés par une fillette de 9 ans, Esther. Ils l adoptent. Au début, tout semble bien se passer. Mais, petit à petit, Kate, la mère, commence à trouver que bien des choses étranges se passent et que d une manière ou d'une autre, Esther est impliquée. Peu à Braindead peu, ce pressentiment devient une certitude. Elle fait part de ses soupçons à son mari, mais il ne la croit pas. Personne ne la croit J ai trouvé que c était un bon film même s il y avait plusieurs scènes bizarres. Mais ce que j ai le plus apprécié c est que, contrairement aux autres films, la fin est complètement inattendue. Sophie Ammerman, 4ème 2 Peter Jackons qui n'est autre que le réalisateur du Seigneur des Anneaux a débuté sa carrière avec des films bien plus étranges ou effrayants. Braindead sort sur les écrans en 1992 et est resté célèbre pour les quantités de peinture rouge utilisée pour certaines scènes...mélange de gore et de comique, on a parfois du mal à suivre le scénario. Des personnes se rendent sur une île pour chercher un animal rare : un singerat. Quand le singe-rat mord une personne, cette personne devient un zombie ridicule. Au même moment, deux amoureux vont voir une personne qui lit l avenir avec des cartes et qui leur prédit «un amour éternel mais avec de grands dangers». Les cartes semblent avoir raison car ils sont surveillés par la mère du jeune homme. Mais, les signes-rats entrent en action et la mère de l amoureux se fait mordre par l'un d'entre eux. Elle tombe évidemment malade et commence à se transformer en zombie. L amoureux se rend compte que sa mère n a plus son comportement habituel et commence à s inquiéter. Sa mère part de la maison et elle se fait renverser par une voiture. La suite, vous devez la voir vous-même. Vous aurez compris que c'est un film qui, tout en vous faisant rire, vous fait également trembler.... Ne mangez pas quand vous le regardez! Orpheas Solidakis, 5ème 2 Page 10 L écho d Eugène

11 Techniques Un pingouin dans un ordinateur? Déjà, il faut savoir ce qu est un système d exploitation. C est un programme qui s occupe d exploiter votre ordinateur ; le plus connu de tous est Windows. Sans lui, pas de programmes! Dans la vie courante, on en utilise un ou deux, ceux-ci étant Windows et Mac OS X. Mais, saviez vous qu il existe une multitude de systèmes d exploitation (en général, on dit OS pour Operating System)? La plupart d entre eux sont des distributions de Linux. Vous en avez sûrement déjà entendu parler Mais c est quoi, en fait, Linux? Un peu d histoire : Il est possible d effectuer un dual-boot, c'est-à-dire installer une variante* de Linux sur votre ordinateur mais sans effacer Windows. C'est-à-dire que vous pourrez utiliser votre variante Linux et Windows sur le même ordinateur! Il y a plusieurs tutoriels qui vous assistent comme reprenez-le-controle -avec-linux.html. Pour les curieux qui veulent en savoir plus sur Linux. Ce tutoriel (un genre de cours en fait) est très complet, de même pour son site, qui propose entre autres des cours de programmation, de Web Design, de modélisation 3D avec beaucoup de logiciels etc ). Linus Torvalds est le créateur de Linux. Il est né le 18 décembre 1969 à Helsinki. A l époque où il créa Linux, il n était qu étudiant. A la base, Linux était un programme devant convertir une série de A en une série de B : il le fit évoluer et se coupler avec le projet appelé GNU qui visait à rendre libre l OS des professionnels bien trop cher à l époque. Linux est un OS libre et open source, c'est-à-dire qu on peut le modifier à volonté et proposer sa version améliorée à la communauté Linux, à condition de s y connaître un peu en programmation! Son OS est extrêmement complet, grâce à un outil très puissant, mais qui a tendance à faire un peu peur quand on est nouveau : la Tux le pingouin, emblème de Linux. console. En effet, deux modes existent : le mode console (très puissant), et le mode graphique, celui que vous et moi avons l habitude d utiliser avec Windows et Mac OS X. Sous Windows, il existe toujours, mais il n est pas très utilisé (c est un programme nommé cmd.exe). Dans Mac OS il est toujours utilisé, bien que moins souvent qu avant. Notre pingouin, lui, utilise encore activement la console (pour installer des programmes par exemple). Mais si vous aimez un programme, et que vous ne voulez pas le quitter en passant sur Linux, vous pouvez installer un programme gratuit, qui s appelle Wine, et qui rend compatibles Linux et le programme Windows (pour un jeu par exemple). Pour ceux dont le PC n est pas si jeune que ça, il existe des versions allégées, voire très allégées comme Toutou Linux ou Zenwalk. Si vous avez un ordinateur récent je conseillerais Ubuntu (le lien fourni ci dessus en parle très bien), Linux Mint ou Mandriva (Debian est plus vieux, mais il est toujours d usage). Et enfin, pour ceux qui veulent en savoir toujours plus et aller plus loin avec Linux, Gentoo Linux fera l affaire. A vous d explorer les différentes distributions de Linux. Et sachez que votre ordinateur ne se limite pas à un dual-boot. S il est assez puissant, il peut supporter un tri-boot (mot dont je vous laisse imaginer la définition)! Nicolas Le-Bel, 5 e 2 Année 2010 Numéro 2 Page 11

12 Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix Responsable de la rédaction : MALEYRAN Jamil, Proviseur Professeurs : ANTONOPOULOU Irène DA CUNHA José PANTERIS Hélène SANCHEZ Irène Merci à tous les élèves du LFHED qui ont contribué à la réalisation de ce journal : Κυριάκος Αλισσαβάκης, Στ1 Sophie Ammerman, 4ème 2 Mise en page : PANTERIS Hélène Κωνσταντίνα Αργυροπούλου-Κανακάκη, Δ1 Romain Cahuet, 4ème 3 Nicolas Le Bel, 5ème 2 Alexandra MacKeever, 1 ère L Retrouvez nous sur le site du LFHED! Ιλάειρα Μισιρλιάδη Γ2 Παντελής Παπαγεωργίου, Στ3 Ελάτη Ποντικοπούλου, Ε3 Ellie Shawwah, 4ème 3 Orpheas Solidakis, 5ème 2 Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix Illustrations : Κωστας Μανωλκιδης Δ2 Envoyez-nous vos remarques, vos réactions, vos commentaires et inaugurez le courrier des lecteurs du numéro suivant! Contact :

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Promouvoir le cinema français dans le monde. Promoting French cinema worldwide. Graphic Design Maud TÉPHANY CMJ

Promouvoir le cinema français dans le monde. Promoting French cinema worldwide. Graphic Design Maud TÉPHANY CMJ GRÈCE C M J CM MJ CJ CMJ N Promouvoir le cinema français dans le monde Promoting French cinema worldwide Graphic Design Maud TÉPHANY Thinkstock LA PLUS GRANDE SALLE DE CINÉMA EN FRANÇAIS DANS LE MONDE

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Félicitations et meilleurs vœux à vous

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013 L ECHO D EUGENE No 10 * Avril 2013 Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 Des élèves fatigués L es élèves du LFH sont-ils fatigués? Nous avons rencontré certains d entre eux pour recueillir leur témoignage. Nous avons

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης)

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

L écho d Eugène. Un nouveau journal. Les titres auxquels vous avez échappé!!! Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique!

L écho d Eugène. Un nouveau journal. Les titres auxquels vous avez échappé!!! Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique! Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix Prix : 0,50 L écho d Eugène Un nouveau journal Année 2010 Numéro 1 Vous découvrez ce journal, et vous vous posez sans doute un tas de questions : Que contient-il?

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Porchia, Voix

Antonio Porchia, Voix ΑΚΗΣ ΗΜΟΥ AKIS DIMOU ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ ET JULIETTE Κι αν ο έρωτας είναι ο έρωτας που χάθηκε, πώς θα βρούµε τον έρωτα; Et si l amour est l amour perdu, comment trouver l amour? Αντόνιο Πόρτσια, Φωνές, µτφ.

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC Φοιτητές: Ελάτε να ανακαλύψετε την αριστεία των γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Σχολών Επιχειρήσεις: Ελάτε να προωθήσετε τις επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος Alumni: Ας αναδείξουμε το ταλέντο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS EXAMENS AÀ L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

" LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES " " ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ "

 LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES   ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ Étude interculturelle du recueil de Paul Éluard Διαπολιτισμική μελέτη της ποιητικής συλλογής του Paul Éluard " LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES " " ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ " Poésies/Ποιήματα 1913-1926 NIKI

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Το άρθρο μας βασίστηκε σε μία σειρά. Κύκλοι συναντήσεων

L ECHO D EUGENE. Το άρθρο μας βασίστηκε σε μία σειρά. Κύκλοι συναντήσεων L ECHO D EUGENE Κατερίνα Κουκουράκη Β4 No 12 * Janvier 2014 Des chants et des danses pour Nelson Mandela Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela, la figure historique de la lutte contre le racisme et l apartheid,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα UNITÉ 0 C est parti! 0 Για να τα καταφέρεις καλύτερα στην καινούρια γλώσσα, σου προτείνουµε µερικές δραστηριότητες που θα σου φανούν πολύ χρήσιµες. Κάθε φορά που θα επιτυγχάνεις σε κάποια δραστηριότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

L équipe de rédaction. SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

L équipe de rédaction. SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ L ECHO D EUGENE No 9 * JANVIER 2013 Vis tes rêves mais ne rêve pas ta vie. Ζήσε τα όνειρά σου, μην ονειρεύεσαι τη ζωή σου. L équipe de rédaction. Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «Άλλη μια

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade.

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade. «ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ» Γεννημένος στην Κατερίνη ο Κώστας Χαραλαμπίδης σπούδασε τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα και τη Γαλλία, όπου μαθήτευσε στην Ecole des Beaux Arts δίπλα στον N. Wancker, απ όπου απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Τόμος ΙΕ 2009 Τεύχος 1 Ιδρυτής και υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Ι.Ε Θεοδωρόπουλος Υπεύθυνοι σύνταξης: Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή κειµένου: ΖΑΚ-ΑΛΕΝ ΜΙΛΕΡ. Πρόλογος, ÌåôÜöñáóç, Σηµειώσεις: (1972-1973) ΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ÂËÁÓÇÓ ÓÊÏËÉÄÇÓ

Μεταγραφή κειµένου: ΖΑΚ-ΑΛΕΝ ΜΙΛΕΡ. Πρόλογος, ÌåôÜöñáóç, Σηµειώσεις: (1972-1973) ΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ÂËÁÓÇÓ ÓÊÏËÉÄÇÓ ÔÉÔËÏÓ ÓÅÉÑÁÓ: ØÕ ÁÍÁËÕÔÉÊÏÓ ËÏÃÏÓ / 7 YÐÅÕÈÕÍÏÓ ÓÅÉÑÁÓ: ÂëÜóçò Óêïëßäçò TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Σεµινάριο εικοστό, Encore. Ακόµη. ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre XX, Encore, Texte établi

Διαβάστε περισσότερα

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Journal scolaire francohellénique : Le Petit passe-partout uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Journal

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Φώς στις σκιές Lumière à l ombre. societe / ματιές στη κοινωνία. Coupe du Monde de Football 2014 UN MONDE, DES ÉCRANS, UN NUAGE

L ECHO D EUGENE. Φώς στις σκιές Lumière à l ombre. societe / ματιές στη κοινωνία. Coupe du Monde de Football 2014 UN MONDE, DES ÉCRANS, UN NUAGE L ECHO D EUGENE No 14 * Juin 2014 societe / ματιές στη κοινωνία Coupe du Monde de Football 2014 Le drame des Brésiliens, la fête des Européens Tous les 4 ans, la Coupe du Monde de football a lieu dans

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education L ACCUEIL DES ENFANTS ETRANGERS DANS L ECOLE PRIMAIRE HELLENIQUE: Pratiques et Optiques

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή πρωτιά για τους φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ Jul 8, 2009 Τρεις φοιτητές, που βρίσκονται στο τρίτο έτος σπουδών του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ απέσπασαν τα δύο πρώτα βραβεία

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITE DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS - UFR SCIENCES Ecole Doctorale STIC THESE Présentée pour obtenir le titre de Habilitation à Diriger des Recherches de l'université de Nice Sophia Antipolis Spécialité

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III.

ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III. Παράρτημα I. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 3 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... VI IV. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Planification d un modèle lexicographique comprenant des mots à charge culturelle partagée pour les apprenants du FLE

Planification d un modèle lexicographique comprenant des mots à charge culturelle partagée pour les apprenants du FLE Planification d un modèle lexicographique comprenant des mots à charge culturelle partagée pour les apprenants du FLE Athéna G. Delaki RÉSUMÉ L expérience pédagogique dans l apprentissage du français langue

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2008 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ÉPREUVE. Session mai 2008 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Ακτινολογία, Κολωνία

Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Ακτινολογία, Κολωνία Η Grecruitment είναι μια εταιρία που υποστηρίζει επί χρόνια την εύρεση εργασίας για ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκές χώρες και στη Μέση Ανατολή. Οι υπηρεσίες είναι ρητά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 2 Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2014 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Εισαγωγή Περιεχόµενα Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 1.1 Ιστορική Αναδροµή.... 10 1.2 Ορισµοί. 12 1.3 Χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 14 1.4 Μοντέλα Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης..

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Cours de grec ancien. 3 ème et 4 ème années. Collège Saint-Julien Ath

Cours de grec ancien. 3 ème et 4 ème années. Collège Saint-Julien Ath Cours de grec ancien 3 ème et 4 ème années Collège Saint-Julien Ath «Chaque langue dit le monde à sa façon. Chacune édifie des mondes et des anti-mondes à sa manière. Le polyglotte est un homme plus libre.»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα