L écho d Eugène ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ. Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique! Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix. αγώλα. Γηα ηελ εηξήλε!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L écho d Eugène ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ. Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique! Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix. αγώλα. Γηα ηελ εηξήλε!"

Transcript

1 Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix Prix : 0,50 L écho d Eugène ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Année 2010 Numéro 2 Από πνιύ κηθξή αθνύσ γηα ηελ ε η ξ ή λ ε. Κ α η πξάγκαηη, ζέισ λα πηζηεύσ πσο ζα ππάξμεη θάπνηα κέξα πνπ ζα πνύκε ν π ό ι ε κ ν ο κ α ο ηειείσζε! Όινη ζα δνύκε ελσκέλνη από εδώ θαη πέξα. Κη όκσο όζν πίζσ θη αλ θνηηάδσ, πνηέ δελ ππήξμε κηα ζηηγκή αλάπαπζεο, κηα ζηηγκή πνπ ν θ ό ζ κ ν ο μεθνξηώλεηαη ηελ αιαδνλεία θαη ηελ απιεζηία πνπ νδεγεί ζηνλ πόιεκν. ηειηθά θαη ε εηξήλε είλαη κηα ηδέα, κηα ν π η ν π ί α π ν π γελληέηαη από ηελ ύ π α ξ μ ε η ν π πνιέκνπ; Ίζσο λα είλαη κηα ζεσξία πνπ δε ζα γίλεη πνηέ πξάμε, παξά κόλν ζηε θαληαζία καο. αγώλα. Γηα ηελ εηξήλε! Ιλάειρα Μιζιρλιάδη Γ2 20 avril 2010 Dans ce numéro : Le MUN 2 Δικαίωμα στο όνειρο Σχέδια και συναισθήματα 3 5 Φωτογραφία 6 Σ η ε δ σ γ ξ α θ η θ ή, καζαίλεηο πσο κε ην ζθνηάδη θηηάρλεηο ην θ σ ο. Α λ γ η α παξάδεηγκα ζέιεηο λα ηνλίζεηο έλα θσηεηλό ζεκείν, δελ έρεηο παξά λα θάλεηο πην ζθνηεηλό ην ρώξν γύξν ηνπ. Α π ι ό. Κ η αλαξσηηέκαη, θαη δελ είλαη ζέκα απαηζηνδνμίαο κα ινγηθήο, κήπσο Φπζηθά θαη δε ζέισ λα κεηώζσ ηελ ειπίδα ζε απηή, θπζηθά θαη είκαη α θ ό κ α γ ε κ ά η ε ε ι π ί δ α, α π ι ά αλαξσηηέκαη, κήπσο ηειηθά ν πόιεκνο είλαη απηόο πνπ ηξέθεη ηελ εηξήλε; Απιά κηα ζθέςε πάκε πάιη πίζσ ζηνλ Ne pas jeter sur la voie publique! Rencontre avec Jean-Philippe Arrou-Vignod 7 Biblio critique 8 Ciné critique 10

2 Maroc, Grèce, Etats-Unis, tous réunis au MUN "J'en ai assez des recherches!" ai-je crié dans ma chambre vide. C' était quelques semaines avant qu'il ne faille rendre nos résolutions pour le projet M.U.N (Model United Nations). Cela faisait des heures que je travaillais. Je n'avais pas une seule idée pour ma resolution. Tout ce que j'avais gagné était un mal de tête. "C'est bon, me suis-je dit, l'année prochaine je ne fais plus M.U.N! Rien ne vaut tant de pression! C'est trop stressant!" J'ai continué et j'ai pu finir car les résolutions devaient être rendues pour être corrigées. Le M.U.N, c'est beaucoup de travail; il faut faire une recherche extensive sur ses sujets et son pays pour pouvoir écrire le draft resolution, les deux policy statements et pour pouvoir participer aux débats pendants les trois jours de la conférence. C'est très important de savoir de quoi on parle pour le lobbying car on doit convaincre les délégués des autres pays de signer et soutenir notre résolution. En fait, si on ne prépare pas correctement ses recherches, on ne peut rien faire et on s'ennuie à mourir pendant trois jours. Il y en a toujours au moins un dans chaque committee, cela se voit. C'est dommage pour eux. Dans une conférence de M.U.N il y a plusieurs committees, les mêmes que ceux des véritables Nations Unies, et un délégué de chaque pays dans chaque committee. L'anglais est la langue officielle. Des élèves viennent de partout dans le monde pour participer : de l' Inde, de Russie, de Jordan, d Israël, de Finlande... L'une des éléments les plus amusants de la conférence est quand on te demande d'où tu es. On répond quoi? Le pays qu'on représente à la conférence? Le pays où on habite? Sa nationalité? On entend souvent des réponses comme " Je représente le Maroc, j' habite en Grèce mais je suis Américaine." ou bien " Je représente l'espagne, j'habite au Qatar mais je suis Indienne." ou encore " Je représente la Libye, je suis Française mais j'habite en Autriche." Les débats sont amusants mais le meilleur aspect de la conférence est de rencontrer les délégués des autres pays. On rencontre des gens vraiment gentils, parfois très drôles avec qui on partage de très bons moments. C'est toujours difficile à la fin d'une conférence de leur dire au revoir même si on a quelques jours de voyage qui nous attendent. Nous avons visité Milan, Gênes ou s'est déroulée la conférence, Florence, Padoue et enfin Venise. Les jours de tourisme étaient intéressants. Les matins nous suivions une visite guidée de la ville et de quelques sites historiques et culturels. Puis les professeurs nous donnaient une heure et un lieu de rendez vous et le reste du temps était à nous. Nous pouvions visiter d'autres sites culturels, faire du shopping et découvrir ces villes incroyables par nous mêmes. A Florence nous avons visité la cathédrale et le musée, à Milan la forteresse, à Venise la basilique de St. Marc et à Padoue l'église de St. Antoine où nous avons pu voir les reliques, la langue et les cordes vocales, de St. Antoine. Nous avons vu des sculptures de Michel-Ange, des tableaux de Botticelli et de Leonardo Da Vinci et environ représentations de la Vierge et l'enfant. Le soir, nous jouions tous au Pictionary ou aux cartes jusqu'à ce que le niveau sonore augmente trop et que les professeurs nous disent d'aller nous coucher. Pendant tout le voyage, nous nous sommes principalement nourris de pizza et de gelato. Donc finalement oui, mon expérience au M.U.N valait tous le stress et le travail préparatoire. Pas seulement parce que la partie voyage était intéressante mais aussi parce que participer à une conférence M.U.N est une expérience exceptionnelle. On se fait de nouveaux amis, certains que nous rencontrons à la conférence et d autres, de notre école, que nous ne connaissions pas avant. On est au coeur de l'actualité. Alexandra McKeever, 1èreL Page 2 L écho d Eugène

3 «Π α ι δ ι ά π ο ς ειζήσθηζαν ζε νοζοκομεία ζηην Αϊηή αγνοούνηαι, εγείπονηαρ ανηζςσίερ για εμπόπιο ππορ ηο εξωηεπικό με ζκοπό παπάνομερ ςιοθεζίερ.» Η είδεζε απηή, πνπ πέξαζε «ζηα ςηιά» κπξνζηά ζηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζύκαηα ηνπ θαηαζηξνθηθνύ ζεηζκνύ ηεο 12 εο Ιαλνπαξίνπ, δ π ζ η π ρ ώ ο δ ε λ ε ί λ α η θαηλνύξγηα Η UNICEF δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Ατηή - από ηηο θησρόηεξεο ρώξεο ζηνλ πιαλήηε- εδώ θαη πνιιά ρξόληα θαη γλώξηδε ήδε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί. Η εηθόλα κηθξώλ παηδηώλ πνπ πεξηθέξνληαη ζηνπο δξόκνπο, ρσξίο θατ, λεξό θαη ζηέγε, ήηαλ θαη πξηλ ζπλεζηζκέλε ζην Πνξη-ν-Πξελο, όπνπ ην 47% ηνπ πιεζπζκνύ είλαη θάησ ησλ 18 εηώλ, ελώ 4 ζηνπο 10 αλήιηθνπο δνπλ ζε ηξώγιεο κε ρσκάηηλν δάπεδν ή ζε ζπλζήθεο ζπλσζηηζκνύ. Οη «επηηήδεηνη» ινηπόλ, θ α ξ α δ ν θ ν ύ ζ α λ θ α η θαξαδνθνύλ Τώξα, κάιηζηα, πνπ ηα δηεζλή ηειενπηηθά ζπλεξγεία «ζβήλνπλ» έλαέλα ηηο θάκεξέο ηνπο, ηώξα πνπ ε «θνηλή γλώκε» ζ η ξ έ θ ε η α η ζ ε ά ι ι α ελδηαθέξνληα, ηα ζεξία πνπ ζ έ ι ν π λ λ α ι έ γ ν λ η α η «άλζξσπνη» ζα ζπλερίζνπλ ηε δξάζε ηνπο αλελόριεηα! Σ ύ κ θ σ λ α κ ε ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ηνπ ΟΗΔ, θάζε ρξόλν, ζε παγθόζκην επίπεδν, 1,2 εθαηνκκύξηα παηδηά πέθηνπλ ζ ύ κ α η α π α ξ ά λ ν κ ε ο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο. Δπίζεο θάζε ρξόλν, 5,7 ε θ α η ν κ κ ύ ξ η α π α η δ η ά εκπιέθνληαη ζε κνξθέο εμαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ή Δικαίωμα ζηο όνειρο δνπιείαο, πεξίπνπ ζ η ξ α η ν ι ν γ ν ύ λ η α η ή ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλνπιεο ζπξξάμεηο, 1,8 εθαηνκκύξηα «α π α ζ ρ ν ι ν ύ λ η α η» ζ η ε ζεμνπαιηθή βηνκεραλία, ελώ είλαη αλεμαθξίβσηνο ν αξηζκόο ησλ θνξηηζηώλ θάησ ησλ 13 εηώλ (θπξίσο από ηελ Αζία, αιιά θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε) πνπ ζηέιλνληαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο ζ α λ «λ ύ θ ε ο θ α η ά παξαγγειία». Αλππνιόγηζηνο είλαη, όκσο, θαη ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ πνπ δηαθηλνύληαη γηα εκπόξην νξγάλσλ ν ηειεπηαίνο εθηάιηεο ηνπ child trafficking (όπσο ιέγεηαη) βαζίδεηαη, από ηε κία, ζηελ επθνιία εμεύξεζεο «δόηε» θαη, από ηελ άιιε, ζηελ θαιύηεξε πξόζιεςε πνπ έρνπλ ηα παηδηθά όξγαλα ζην ζώκα ελόο ελήιηθα! Μπξνζηά ζε όια απηά, ε δηαθίλεζε βξεθώλ κε ζθνπό ηελ παξάλνκε πηνζεζία ηνπο από άηεθλα δεπγάξηα ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ, κνηάδεη κε πηαίζκα ζ έλαλ πιαλήηε όπνπ έλα παηδί πεζαίλεη θάζε ηξία δεπηεξόιεπηα, θάζε κέξα! Τώξα, ινηπόλ, πνπ ρύζακε θαη ην ηειεπηαίν δάθξπ καο γηα ηα παηδηά ηεο Α τ η ή ο, η ώ ξ α π ν π «εμαληιήζακε» ην ζέκα κε ηνπο θίινπο καο θαη - ζπγθινληζκέλνη!- θιείζακε ηελ ηειεόξαζή καο, ηώξα ήξζε ε ώξα λα αλνίμνπκε ηελ αγθαιηά καο ζηνπο ιηγόηεξν ηπρεξνύο ζπλνκήιηθνύο καο ζ έλαλ πην «αγγειηθά πιαζκέλν» θόζκν, ζα κ π ν ξ ν ύ ζ α λ λ α ε ί λ α η γεηηνλόπνπια, ζπκκαζεηέο ή αδέξθηα καο! Με κόιηο 0,75 ηε κέξα θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη «αλάδνρνο παηδηνύ» ηεο ActionAid (www.actionaid.gr/ anadoxi) ή κε 20 ην κήλα θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη «λ ν λ ό ο» η ε ο U n i c e f (www.unicef.gr/nonos.php) αξθεί λα ζθεθηνύκε όηη 55 θνζηίδνπλ ηα εκβόιηα πνιηνκπειίηηδαο γηα ηελ αλνζνπνίεζε 300 παηδηώλ, ελώ κε 10 αγνξάδνληαη βηβιία γηα έλα νιόθιεξν ζρνιείν ζηελ Αηζηνπία! Καη έλα sms ή έλα mail αξθεί γηα λα θηλεηνπνηήζνπκε 5-6 γύξσ καο, αλ όρη γη άιιν ιόγν γηα λα δηαςεύζνπκε ηνπο «κεγάινπο» πνπ ρ α κ ν γ ε ι ν ύ λ ό π ν η ε επηκέλνπκε όηη, ηειηθά, θάπνηα ιάζε ηνπο δελ είλαη θαη ηόζν δύζθνιν λα δηνξζσζνύλ αρ, απηή ε έπαξζε ηεο εθεβείαο καο! Τηο ηειεπηαίεο ιέμεηο -απηέο πνπ ίζσο καο «ζεθώζνπλ», επηηέινπο, από ηνλ θαλαπέ καο- ηηο δαλείδνκαη από έλα ζεκείσκα ηνπ κεγάινπ καο ζπγγξαθέα θ α η π ξ ώ η ν π Έ ι ι ε λ α Πξεζβεπηή Καιήο Θέιεζεο γηα ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ, Αληώλε Σακαξάθε: «Τιρ νύσηερ δε βλέπω όνειπα. Φ ο β ά μ α ι π ι α ν α ονειπεύομαι, είπε ηο 8σπονο παιδί από ηο Κόζζοβο. Εμείρ, πώρ ηολμάμε ακόμα να ονειπεςόμαζηε;» Κωνζηανηίνα Αργυροπούλου-Κανακάκη, Δ1 Année 2010 Numéro 2 Page 3

4 Le vent rouge Votre journal organise deux concours : l'un de dessin et l'autre d'écriture. Pour gagner le concours de dessin, il faudra dessiner le scénario cidessous. Pour gagner le concours d'écriture il faudra écrire la suite du scénario. Lundi 8 Mars, le ciel s est couvert au-dessus de notre lycée. Il s est empli non pas de nuages mais de sable. Le Sirocco, vent de Sud-Est, est venu souffler en Grèce! Ce phénomène ne se produit pas forcément chaque année, mais il peut durer quelques jours. Le Sirocco souffle sur la Méditerranée. Il se forme dans le désert du Sahara, puis remonte vers l Europe à cause des dépressions. C est un vent sec et chaud, parfois violent. De très fins grains de sables peuvent se retrouver dans les Alpes, où ils forment une couche jaune ou brune sur la neige, Ecrivez la suite... Les deux gagnants auront leur oeuvre publiée dans le prochain numéro de l'echo d'eugène et recevront un exemplaire gratuit du journal. En outre, le gagnant du concours de B.D. recevra sa planche originale dédicacée par les journalistes. SCENARIO 1 ère case Légende : L'infirmière du LFH décortique les feuilles-allergies remplies par les parents des élèves pour entrer les informations dans sa base données. Dessin : Elle semble ne prendre aucun plaisir et regarde la pile de feuilles, découragée. dont la fonte est accélérée! Ellie Shawwah, 4ème 3 2 ème case Légende : Elle ouvre une enveloppe jaunie, qui semble avoir passé plusieurs années au fond d'un coffre. Dessin : Elle tient l'enveloppe dans ses mains et semble intriguée. 3 ème case Dessin : Gros plan sur l'enveloppe qui contient le mot suivant : Je vous prie madame de ne donner à mon fils que du sang et de le dispenser d'eps sauf en cas de gros nuage LA SUITE EST À VOUS! Roman Cahuet, 4ème 3 Page 4 L écho d Eugène

5 Σχέδια και ζυναιζθήμαηα Γπν ιόγηα γηα ηε δσγξαθηά. Πξόθεηηαη γηα έλα ζηπι δσγξαθηθήο κε ην νπνίν έρσ θνζκήζεη πνιιά εμώθπιια βηβιίσλ κνπ ζε πάξα πνιιέο δηδαθηηθέο ώξεο (sic). Απιά είλαη δηάθνξεο εηθόλεο πνπ κνπ έξρνληαη ρσξίο πξνζπάζεηα. Τν ζπγθεθξηκέλν όκσο δηαθέξεη σο πξνο δύν πξάγκαηα: 1) Έρεη ρξώκα 2) Έρεη θάπνην ζέκα θαη δελ είλαη όηη κνπ θαηέβεθε εθείλε ηελ ζηηγκή. Τν ζέκα ήηαλ θάπσο δύζθνιν λα ην ε π η ι έ μ σ α θ ν ύ νπσζδήπνηε ηα άηνκα πνπ ζα δηαβάζνπλ ηελ εθεκεξίδα δελ έρνπλ ηα ίδηα γνύζηα. Άξα έπξεπε λα δηαιέμσ θάηη universal κε ην νπνίν ν θαζελαο ζα κπνξνύζε λα ηαπηηζηεί. Έηζη ξίρλνληαο ζηνλ βνύξθν όζε αμηνπξέπεηα είρα, δηάιεμα σο ζέκα απηήλ ηελ «θαηαξακέλε» κέξα ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ... Ίζσο θάπνηνη αλάκεζα ζαο λα λνηώζνπλ όπσο λνηώζσ θαη εγώ γηα απηή ηε κέξα, δηόηη γηνξηάδνπλ θαη απηνί όπσο θαη εγώ... Γπζηπρώο δελ απέδσζα ζην κέγηζην ηελ άπνςε κνπ θαη γηα απηό ην ιόγν ε δσγξαθηά έρεη ρξώκα. Καηά ηα άιια δελ έρσ θαη πνιιά λα πσ εθηόο ηνπ όηη ζε πξνζσπηθή θιίκαθα είλαη 8/10 θαη ην αγαπεκέλν κνπ θνκκάηη είλαη ην θέληξν ηεο δσγξαθηάο πνπ κνηάδεη θάπσο κε θξεκκύδη. Τέινο αλ θνηηάμεη θαλείο πνιύ πξνζερηηθά, ην κάηη κέζα γξάθεη κε κπιέ Despair. Κπξηάθνο Αιηζζαβάθεο Ση1 Année 2010 Numéro 2 Page 5

6 Φωηογραθία Κάζε άλζξσπνο ζηελ δσή ηνπ ςάρλεη έλαλ ηξόπν γηα λα εθθξαζηεί, βαζηθόο ηξόπνο έθθξαζεο ηνπ αλζξώπνπ ε ηέρλε! Υπάξρνπλ πνιιώλ εηδώλ ηέρλεο, άιιεο εύθνιεο λα ηηο βηώζεη ν θαζέλαο, άιιεο ρξεηάδνλη α η θ ά πνηεο ηθαλόηεηεο γηα λα ηηο αγγίμεηο ώζηε λα ηηο δήζεηο! Ε γ ώ ε π έ ι ε μ α λ α α ζ ρ ν ι ε ζ ώ κ ε η ε λ θ σ η ν γ ξ α θ ί α, ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο έθθξαζεο αιιά ηδηαίηεξα όκνξθνο. Φσηνγξαθίεο κπνξεί λα είλαη πνιιώλ εηδώλ, ζηηγκέο από ηελ παξέα, ηνπία, άγλσζηνη άλζξσπνη, θηίξηα, δώα, ηα πάληα κπνξεί λα είλαη κηα θσηνγξαθία πνπ ζε εθθξάδεη, πνπ απνηειεί κηα δηέμνδν ζηελ ξνπηίλα θαη κηα πεγή πξνζσπηθήο έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ! Παληειήο Παπαγεσξγίνπ Ση3 Page 6 L écho d Eugène

7 Un auteur connu par la jeunesse nous rend visite Nous avons découvert un écrivain que le plaisir de la lecture a conduit à l écriture d enquêtes policières et de romans autobiographique, teintés d un humour personnel! Dans le cadre des Rencontres qui se tiennent chaque année dans notre école, nous avons eu le plaisir de découvrir, le 29 Janvier, un écrivain dont l œuvre s adresse en partie à la jeunesse. Il s agit de Jean-Phillipe Arrou- Vignod, auteur de la fameuse série policière : «Les enquêtes de P. P. Cul-Vert». Ce qui nous a étonnés, dès l abord, c est que J- P Arrou-Vignod n a pas ouvert cet échange en nous livrant des éléments autobiographiques mais en nous faisant part de plaisirs qu il ressent depuis le CP à écrire, comme s il souhaitait nous inviter à prendre la plume à notre tour. En effet, la lecture de romans policiers tels que le Club des Cinq ou celle des livres d humour comme Le Petit Nicolas, l ont marqué depuis sa plus tendre enfance, au point de lui insuffler l envie d écrire ses propres histoires. Adulte, il exerce diverses professions dans le domaine de l enseignement, de l édition, du cinéma, tout en publiant simultanément une quarantaine d ouvrages : ils s adresse aux toutpetits - la série Rita et Machin aux élèves du CM1 à la Cinquième la série Enquête au collège et celle Une famille aux petits oignons, enfin aux adultes. Nous avons poursuivi cet échange en lui posant des questions, notamment, sur ses sources d inspiration : ses lectures personnelles mais également sa vie à lui. Et il nous a alors révélé quelques détails de son enfance. Sur le chemin qui le conduisait au collège, il rêvait, en passant devant une agence de détectives, de devenir l un d entre eux, et de mener une vie faite de voyages et d aventures. De là, lui est venue l idée de jeune héros détective de son roman «Agence Pertinax». C est aussi son enfance qui l a inspiré pour écrire les aventures qu il a vécu dans une familles de six garçons, tous prénommés «Jean A B C D E F», entre un père médecin militaire rêveur et une mère organisée et très attentionnée. L auteur a terminé l entretient en nous présentant la démarche qu il adopte en écrivant : il se laissait porter par son imagination ; métamorphosé, avec des mots et images, les personnages, les scènes et le cadre qui apparaîtront dans la future histoire qu il créera. Concernant l édition de ses manuscrits, il nous en a rappelé les différentes étapes. J-P Arrou-Vignod a eu la gentillesse à la fin de cette séance, de nous dédicacer l un de ses ouvrages. Les élèves de 6e2 Année 2010 Numéro 2 Page 7

8 BIBLIO CRITIQUE Βιβλιοπαπουσίαση: Ο ζπγγξαθέαο Γεκήηξεο ηεθαλάθεο παξνπζηάδεη ην θαηλνύξγην βηβιίν ηνπ Παζράιε Λακπαξδή, «ν ηαμηδεπηήο ηνπ Βνζπόξνπ». Συνέντευξη επιμέλεια: Διάηε Πνληηθνπνύινπ, Δ3 «ηε δσή ππάξρνπλ ζπκβάληα πνπ δελ δηαθέξνπλ θαη πνιύ από ηα ζαύκαηα», καο ιέεη ν Παζράιεο Λακπαξδήο ζηνλ Ταξιδευηή ηου Βοζπόπου, «ππάξρνπλ ηόπνη πνπ εάλ δελ ηνπο γλσξίζνπκε από θνληά δελ γίλνληαη θαη ηόζν θαηαλνεηνί». Γελ μέξσ ηη είρε ζην κπαιό ηνπ, όηαλ δηαηύπσλε απηέο ηηο ζθέςεηο, αηζζάλνκαη όκσο όηη απεπζύλεη κηα πξόζθιεζε. Μαο θαιεί λα γλσξίζνπκε από θνληά ηνπο δηθνύο ηνπ ηόπνπο, ηνπο κπζηζηνξεκαηηθνύο, καο θαιεί λα δηαπηζηώζνπκε ηνλ ηξόπν κε ην νπνίν απιά ζπκβάληα κεηακνξθώλνληαη κε ηε δύλακε ηεο ινγνηερλίαο ζε ζαύκαηα. Πξηλ από έλα ρξόλν είρα ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζσ ζην θνηλό ησλ Σξηθάισλ, έλα άιιν βηβιίν ηνπ Παζράιε, ηελ «Κνηιάδα ησλ παζηώλ». Πίζηεπα θαη εμαθνινπζώ λα πηζηεύσ όηη πξόθεηηαη γηα έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ειιεληθά κπζηζηνξήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ε η θ ν ζ α ε η ί α ο. η ε λ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ «Σαμηδεπηή», ζπλαληά θαλείο όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ επαιεζεύνπλ ηελ άπνςε κνπ. Τπάξρεη θαη εδώ ν δηπνιηθόο ήξσαο, γηα ηελ αθξίβεηα ν ζπγγξαθέαο θαηαθέξλεη λα θαηαλείκεη ζε έλα δίδπκν πξσηαγσληζηώλ ην βαζηθό ηδενινγηθό ηνπ θνξηίν. Μάιηζηα κεηαθπιύεη ηελ επζύλε ηεο αθήγεζεο ζηνλ έλα εθ ησλ δύν. «Ο ηαμηδεπηήο ηνπ Βνζπόξνπ», κπνξεί λα είλαη ε η ζ η ν ξ ί α η ν π Α γ γ έ ι ν π Κνκλελνύ, ηελ νπνία όκσο α θ ε γ ε ί η α η ν Σ ν ύ ξ θ ν ο δηαλννύκελνο Οκέξ Νηελίο. Κη έηζη ην βηβιίν γίλεηαη κηα ζεηξά α π ό κ π ζ η ζ η ν ξ ε κ α η η θ ά ελζηαληαλέ ηξαβεγκέλα θπξίσο από ηελ νπηηθή γσλία ηνπ αθεγεηή. Υαξάδνληαο ηδεαηνύο παξαιιήινπο ζηε δσή θαη ζηε ζθέςε ησλ δύν αλδξώλ πνπ πξνέξρνληαη από αληίκαρνπο θόζκνπο θαηνξζώλεη κέζα από κ η α β α ζ η ά θ η ι ί α θ α η ζπκπόξεπζε λα ζπκθηιηώζεη θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο θόζκνπο ηνπο νπνίνπο αληηπξνζσπεύνπλ. Ώζπνπ θζάλεη ζηε ζει. 338 λα νκνινγήζεη όηη «Σνύξθνη θαη Ρσκηνί ύζηεξα από ηόζνπο αηώλεο είλαη θπηεκέλνη ζε κηα γιάζηξα ζαλ δπν θπηά, πνπ αλ θάπνηνο επηρεηξήζεη λα μεξηδώζεη ην έλα, παξαζέξλεη ηαπηόρξνλα θαη ην άιιν καδί ηνπ». Όινη νη ραξαθηήξεο ηνπ β η β ι ί ν π ε ί λ α η α δ ξ ά δηαγεγξακκέλνη, απηό είλαη άιισζηε θαη ην δπλαηό ζεκείν η ν π κ π ζ η ζ η ν ξ η ν γ ξ ά θ ν π Λακπαξδή. Δίλαη άλζξσπνηλεζηά, όπσο ιέκε ζηελ ινγνηερλία, πνπ δηαηεξνύλ ζε θάζε πεξίπησζε πιήξσο ηε ζαθήλεηα θαη ηελ απηνλνκία ηνπο. Όπσο θαη ζηα πξνεγνύκελα βηβιία ηνπ ηίπνηε δελ είλαη ζπγθερπκέλν, αθαζόξηζην ή ακθίζεκν. Η δξάζε πεξλά ζπλερώο από ηνλ κηθξόθνζκν ησλ εξώσλ ζηνλ έμσ θόζκν, όπσο ηνλ αληηιακβάλεηαη ν ζπγγξαθέαο: πνηθηιόκνξθν, ελσηηθό, θαζνιηθό. Οη ήξσεο ηνπ Παζράιε ελειηθηώλνληαη από θεθάιαην ζε θεθάιαην, από ελόηεηα ζε ελόηεηα, θαζώο ε δξάζε κεηαθέξεηαη από ηόπν ζε ηόπν. Ο Άγγεινο Κνκλελόο, εηδηθά, απηόο ν ξεμηθέιεπζνο θαιιηηέρλεο, ν παζηαζκέλνο άληξαο, ν αλήζπρνο άλζξσπνο, βιέπεη ζε θάζε ελαιιαγή ζθεληθνύ ηελ επθαηξία λα αλαγελλεζεί, λα εμειηρζεί, λα Page 8 L écho d Eugène

9 νινθιεξσζεί. Αθνπγθξάδεηαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο ηνπ, αιιά πεγαίλεη αθόκα παξαπέξα. Σνικά λα εμεξεπλήζεη, δεηά λα πεξηπιαλεζεί, ιαρηαξά λα δ ν θ η κ ά ζ ε η. Α π ό η ε λ Κσλζηαληηλνύπνιε ζην Παξίζη, α π ό ε θ ε ί δ η α κ έ ζ ν π Θ ε ζ ζ α ι ν λ ί θ ε ο ζ η ε ρεξζόλεζν ηνπ ηλά, ζηε Γακαζθό θαη ζηελ Ιλδία, ε πεξηπεηεηώδεο πεξηπιάλεζε, ε επεηζνδηαθή επηζηξνθή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ε εθ λένπ θπγή ζην Παξίζη, κεηαθνξά ζηε Μαδξίηε, ε επαλεγθαηάζηαζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Θα πίζηεπε θαλείο όηη θάπσο έηζη θιείλεη επηηέινπο ν θύθινο, ν θύθινο ηνπ έξσηα, ηεο ηέρλεο θαη ηεο πξνζσπηθήο αλαδήηεζεο θη όκσο ν Παζράιεο θπιάεη κηα έθπιεμε γηα ην ηέινο. Λνγνηερληθά, πάλησο, εθείλν πνπ κε εθπιήζζεη πεξηζζόηεξν από όια είλαη νη γισζζηθέο κεηακνξθώζεηο ηνπ ζπγγξαθέα. Από ηε γιώζζα νηθόζεκν ηεο «θνηιάδαο ησλ π α ζ η ώ λ», κ ί γ κ α ε θ θ ι ε ζ η α ζ η η θ ν ύ θ α η θηινζνθηθνύ ηδηώκαηνο, ν Λακπαξδήο παξνπζηάδεηαη, εηδηθά ζην πξώην κηζό ηνπ βηβιίνπ, κε ην θαζεκεξηλό γισζζηθό έλδπκα. Δγθαηαιείπεη θαηά θάπνηνλ ηξόπν ηελ ηδηόιεθην πνπ έρεη ήδε θαηαθηήζεη θαη κόλν ζην δεύηεξν κηζό ηνπ Σαμηδεπηή, όπνπ ππθλώλνπλ θαη νη ηδενινγηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ δείρλεη λα εθιεπηύλεηαη γισζζηθά. Απηό ζεκαίλεη όηη ν ζπγγξαθέαο αηζζάλεηαη ηθαλόο θαη αζθαιήο λα ηαμηδέςεη κέζσ ησλ ιέμεσλ. Κ ι ε ί λ ν λ η α ο ζ α πξνζπαζήζσ λα απαληήζσ ζε έλα εξώηεκα πνπ έρσ ζέζεη ν ίδηνο ζηνλ εαπηό κνπ. Γλσξίδνληαο ηνλ Παζράιε αξρηθά κέζα από ηα βηβιία ηνπ, ακθέβαια ζπρλά γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζεάηαη ηνλ θόζκν θαη ηνπο αλζξώπνπο. Όηαλ νη ήξσεο ζνπ είλαη ηόζν κνλνδηάζηαηνη ζηηο ζθέςεηο, ζηα πάζε, ζηηο αληηδξάζεηο ηνπο, όηαλ εζύ ν ζπγγξαθέαο δελ ηξέθεηο ηελ παξακηθξή θαρππνςία εηο βάξνο ηνπο, όηαλ κε ιίγα ιόγηα, ηνπο εκπηζηεύεζαη η ό ζ ν π ν ι ύ, η ν π ο παξνπ ζηάδε ηο ηδαλ η θά αθειείο, αλππόθνξα αζώνπο, ε π ι α β η θ ν ύ ο, ρ σ ξ ί ο π α ι η λ σ δ ί ε ο, ρ σ ξ ί ο κπακπεζηέο, πώο είλαη δπλαηόλ απηό πνπ γξάθεηο λα κελ ζπκίδεη ζρνιηθό αλάγλσζκα, αιιά έλα θείκελν απζεληηθό κε πςειέο ινγνηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Αξρηθά ζθέθηεθα όηη ν ζπγγξαθέαο έρεη θαηαθηήζεη έλα επίπεδν πίζηεο, πνπ εκείο νη άιινη αθόκε ην αλαδεηνύκε. Αιιά ε πίζηε δελ κεηαθξάδεηαη απαξαίηεηα ζε θαιή ινγνηερλία. Άξα ε κνλή απάληεζε πνπ κπνξώ λα δώζσ, έζησ θαη αλ αθνύγεηαη ιίγν απζαίξεηε, είλαη όηη ν Λακπαξδήο δηαζέηεη ην ζπάλην ράξηζκα ηνπ κεγάινπ παξακπζά, ηνπ θαινύ ζπγγξαθέα. Année 2010 Numéro 2 Page 9

10 CINE CRITIQUE Esther, une fille peu ordinaire Ce film dont le titre original est Orphan est réalisé par Jaume Collet-Serra. Il raconte l histoire d un couple, qui après avoir perdu le bébé qu ils attendaient, veulent adopter un enfant. Ils se rendent donc dans un orphelinat et sont tout de suite charmés par une fillette de 9 ans, Esther. Ils l adoptent. Au début, tout semble bien se passer. Mais, petit à petit, Kate, la mère, commence à trouver que bien des choses étranges se passent et que d une manière ou d'une autre, Esther est impliquée. Peu à Braindead peu, ce pressentiment devient une certitude. Elle fait part de ses soupçons à son mari, mais il ne la croit pas. Personne ne la croit J ai trouvé que c était un bon film même s il y avait plusieurs scènes bizarres. Mais ce que j ai le plus apprécié c est que, contrairement aux autres films, la fin est complètement inattendue. Sophie Ammerman, 4ème 2 Peter Jackons qui n'est autre que le réalisateur du Seigneur des Anneaux a débuté sa carrière avec des films bien plus étranges ou effrayants. Braindead sort sur les écrans en 1992 et est resté célèbre pour les quantités de peinture rouge utilisée pour certaines scènes...mélange de gore et de comique, on a parfois du mal à suivre le scénario. Des personnes se rendent sur une île pour chercher un animal rare : un singerat. Quand le singe-rat mord une personne, cette personne devient un zombie ridicule. Au même moment, deux amoureux vont voir une personne qui lit l avenir avec des cartes et qui leur prédit «un amour éternel mais avec de grands dangers». Les cartes semblent avoir raison car ils sont surveillés par la mère du jeune homme. Mais, les signes-rats entrent en action et la mère de l amoureux se fait mordre par l'un d'entre eux. Elle tombe évidemment malade et commence à se transformer en zombie. L amoureux se rend compte que sa mère n a plus son comportement habituel et commence à s inquiéter. Sa mère part de la maison et elle se fait renverser par une voiture. La suite, vous devez la voir vous-même. Vous aurez compris que c'est un film qui, tout en vous faisant rire, vous fait également trembler.... Ne mangez pas quand vous le regardez! Orpheas Solidakis, 5ème 2 Page 10 L écho d Eugène

11 Techniques Un pingouin dans un ordinateur? Déjà, il faut savoir ce qu est un système d exploitation. C est un programme qui s occupe d exploiter votre ordinateur ; le plus connu de tous est Windows. Sans lui, pas de programmes! Dans la vie courante, on en utilise un ou deux, ceux-ci étant Windows et Mac OS X. Mais, saviez vous qu il existe une multitude de systèmes d exploitation (en général, on dit OS pour Operating System)? La plupart d entre eux sont des distributions de Linux. Vous en avez sûrement déjà entendu parler Mais c est quoi, en fait, Linux? Un peu d histoire : Il est possible d effectuer un dual-boot, c'est-à-dire installer une variante* de Linux sur votre ordinateur mais sans effacer Windows. C'est-à-dire que vous pourrez utiliser votre variante Linux et Windows sur le même ordinateur! Il y a plusieurs tutoriels qui vous assistent comme reprenez-le-controle -avec-linux.html. Pour les curieux qui veulent en savoir plus sur Linux. Ce tutoriel (un genre de cours en fait) est très complet, de même pour son site, qui propose entre autres des cours de programmation, de Web Design, de modélisation 3D avec beaucoup de logiciels etc ). Linus Torvalds est le créateur de Linux. Il est né le 18 décembre 1969 à Helsinki. A l époque où il créa Linux, il n était qu étudiant. A la base, Linux était un programme devant convertir une série de A en une série de B : il le fit évoluer et se coupler avec le projet appelé GNU qui visait à rendre libre l OS des professionnels bien trop cher à l époque. Linux est un OS libre et open source, c'est-à-dire qu on peut le modifier à volonté et proposer sa version améliorée à la communauté Linux, à condition de s y connaître un peu en programmation! Son OS est extrêmement complet, grâce à un outil très puissant, mais qui a tendance à faire un peu peur quand on est nouveau : la Tux le pingouin, emblème de Linux. console. En effet, deux modes existent : le mode console (très puissant), et le mode graphique, celui que vous et moi avons l habitude d utiliser avec Windows et Mac OS X. Sous Windows, il existe toujours, mais il n est pas très utilisé (c est un programme nommé cmd.exe). Dans Mac OS il est toujours utilisé, bien que moins souvent qu avant. Notre pingouin, lui, utilise encore activement la console (pour installer des programmes par exemple). Mais si vous aimez un programme, et que vous ne voulez pas le quitter en passant sur Linux, vous pouvez installer un programme gratuit, qui s appelle Wine, et qui rend compatibles Linux et le programme Windows (pour un jeu par exemple). Pour ceux dont le PC n est pas si jeune que ça, il existe des versions allégées, voire très allégées comme Toutou Linux ou Zenwalk. Si vous avez un ordinateur récent je conseillerais Ubuntu (le lien fourni ci dessus en parle très bien), Linux Mint ou Mandriva (Debian est plus vieux, mais il est toujours d usage). Et enfin, pour ceux qui veulent en savoir toujours plus et aller plus loin avec Linux, Gentoo Linux fera l affaire. A vous d explorer les différentes distributions de Linux. Et sachez que votre ordinateur ne se limite pas à un dual-boot. S il est assez puissant, il peut supporter un tri-boot (mot dont je vous laisse imaginer la définition)! Nicolas Le-Bel, 5 e 2 Année 2010 Numéro 2 Page 11

12 Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix Responsable de la rédaction : MALEYRAN Jamil, Proviseur Professeurs : ANTONOPOULOU Irène DA CUNHA José PANTERIS Hélène SANCHEZ Irène Merci à tous les élèves du LFHED qui ont contribué à la réalisation de ce journal : Κυριάκος Αλισσαβάκης, Στ1 Sophie Ammerman, 4ème 2 Mise en page : PANTERIS Hélène Κωνσταντίνα Αργυροπούλου-Κανακάκη, Δ1 Romain Cahuet, 4ème 3 Nicolas Le Bel, 5ème 2 Alexandra MacKeever, 1 ère L Retrouvez nous sur le site du LFHED! Ιλάειρα Μισιρλιάδη Γ2 Παντελής Παπαγεωργίου, Στ3 Ελάτη Ποντικοπούλου, Ε3 Ellie Shawwah, 4ème 3 Orpheas Solidakis, 5ème 2 Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix Illustrations : Κωστας Μανωλκιδης Δ2 Envoyez-nous vos remarques, vos réactions, vos commentaires et inaugurez le courrier des lecteurs du numéro suivant! Contact :

Septembre 2010 N 39. Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents. Etrange été. Sommaire. Παξάμελν θαινθαίξη

Septembre 2010 N 39. Bulletin édité par l association  Crète : terre de rencontres  pour ses adhérents. Etrange été. Sommaire. Παξάμελν θαινθαίξη Septembre 2010 N 39 Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Site Internet : www.creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

Juin 2011 N 41. Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents. Sommaire. Αο πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη

Juin 2011 N 41. Bulletin édité par l association  Crète : terre de rencontres  pour ses adhérents. Sommaire. Αο πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη Juin 2011 N 41 Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Site Internet : www.creteterrederencontres.info Tel

Διαβάστε περισσότερα

EDITIONS T TEGOS NIVEAU B GRADUÉ ΚPg B1-B2 version numérique à usage strictement personnel selon le droit d auteur www.editionstegos.

EDITIONS T TEGOS NIVEAU B GRADUÉ ΚPg B1-B2 version numérique à usage strictement personnel selon le droit d auteur www.editionstegos. 1 DOSSIER Nº1: Compréhension écrite et maîtrise du système de la langue ACTIVITÉ 1 Choisissez la bonne forme : DE, À, EN? A. de B. à C. en Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS À L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU B (B1&B2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS À L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU B (B1&B2) EXAMENS DE FRANÇAIS B EXAMENS À L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU B (B1&B2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Φώς στις σκιές Lumière à l ombre. societe / ματιές στη κοινωνία. Coupe du Monde de Football 2014 UN MONDE, DES ÉCRANS, UN NUAGE

L ECHO D EUGENE. Φώς στις σκιές Lumière à l ombre. societe / ματιές στη κοινωνία. Coupe du Monde de Football 2014 UN MONDE, DES ÉCRANS, UN NUAGE L ECHO D EUGENE No 14 * Juin 2014 societe / ματιές στη κοινωνία Coupe du Monde de Football 2014 Le drame des Brésiliens, la fête des Européens Tous les 4 ans, la Coupe du Monde de football a lieu dans

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α. H Γαλλία. ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε

ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α. H Γαλλία. ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α H Γαλλία ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΑΙΟ 2005 1 Έθδνζε ηνπ Εάλλεηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Πεηξαηά Κνινθνηξώλε 6 Πεηξαηάο ηει. & Fax : 210-41.71.858

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS EXAMENS AÀ L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Διαβάστε περισσότερα

Cours de grec ancien. 3 ème et 4 ème années. Collège Saint-Julien Ath

Cours de grec ancien. 3 ème et 4 ème années. Collège Saint-Julien Ath Cours de grec ancien 3 ème et 4 ème années Collège Saint-Julien Ath «Chaque langue dit le monde à sa façon. Chacune édifie des mondes et des anti-mondes à sa manière. Le polyglotte est un homme plus libre.»

Διαβάστε περισσότερα

L équipe de rédaction. SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

L équipe de rédaction. SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ L ECHO D EUGENE No 9 * JANVIER 2013 Vis tes rêves mais ne rêve pas ta vie. Ζήσε τα όνειρά σου, μην ονειρεύεσαι τη ζωή σου. L équipe de rédaction. Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «Άλλη μια

Διαβάστε περισσότερα

Horizons grecs TA NEA

Horizons grecs TA NEA ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Τα ΝεαΝ 4 ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 DANS CE NUMÉRO : Αθανατο 1821 2 Le paradis perdu 3 Kastoria la byzantine 4 Repas pascal 5/6/7 L esprit en Grèce Antique 8 Byzance 8 Les fêtes aux Cyclades 9 REPAS

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITE DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS - UFR SCIENCES Ecole Doctorale STIC THESE Présentée pour obtenir le titre de Habilitation à Diriger des Recherches de l'université de Nice Sophia Antipolis Spécialité

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education L ACCUEIL DES ENFANTS ETRANGERS DANS L ECOLE PRIMAIRE HELLENIQUE: Pratiques et Optiques

Διαβάστε περισσότερα

SE THELO SAN CHORA. «Je bande comme un pays»

SE THELO SAN CHORA. «Je bande comme un pays» SE THELO SAN CHORA «Je bande comme un pays» SE THELO SAN CHORA «Je bande comme un pays» S Y M P O S I U M INTERNATIONAL SUR LE THÈME DE L ÉRECTION U n h o mm a g e à Dimitris Dimitriadis À l i n i t i

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013 L ECHO D EUGENE No 10 * Avril 2013 Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 Des élèves fatigués L es élèves du LFH sont-ils fatigués? Nous avons rencontré certains d entre eux pour recueillir leur témoignage. Nous avons

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Τόμος ΙΕ 2009 Τεύχος 1 Ιδρυτής και υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Ι.Ε Θεοδωρόπουλος Υπεύθυνοι σύνταξης: Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"

Journal édité par l'association Crète terre de rencontres N 50 Juillet 2014 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης. Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne

Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης. Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne Σα Φαληαζηηθά ηαμίδηα 1 ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ (1828-1905)

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III.

ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III. Παράρτημα I. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 3 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... VI IV. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της µαντικής τέχνης από τον 8ο αι. π.χ. ως τις µέρες µας

Η επιρροή της µαντικής τέχνης από τον 8ο αι. π.χ. ως τις µέρες µας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΩΝΤΕΣ Ta Nea N 2 et 3 JUILLET 2007 Horizons grecs TA NEA DANS CE NUMÉRO : Le grec à Toulouse Lautrec 1 Φυσα αγερι, φυσα αγερι 2 Η επιροη της µαντιας 3 Nikos le voyageur 5 Manos Loizos 6 Les

Διαβάστε περισσότερα

L'équipe du Journal l Echo d Eugène

L'équipe du Journal l Echo d Eugène L'équipe du Journal l Echo d Eugène Equipe de rédaction : Responsable de la rédaction B. LUYCKX, Proviseur Νεφέλη Αρδίττη Δ1 Halie Chaikalis 6ème3 Έλενα Δαβερώνη Δ1 Louise Kontogiannis, 1èreC Georges Ariane,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΕΘΝΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ ΚΑΘ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΘΚΟ ΠΘΣΟΠΟΘΗΣΘΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΘΑ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B2 sur l échelle proposée par le

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Μιχαήλ. Γαλλικά. Γ' Γυμνασίου

Σοφία Μιχαήλ. Γαλλικά. Γ' Γυμνασίου Σοφία Μιχαήλ Περιεχόμενα Vous parlez français? Μιλάτε ;............................... 5 Η Γραμματική της Ενότητας.......................................... 13 Bande dessinée Κινούμενα Σχέδια..................................

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Το άρθρο μας βασίστηκε σε μία σειρά. Κύκλοι συναντήσεων

L ECHO D EUGENE. Το άρθρο μας βασίστηκε σε μία σειρά. Κύκλοι συναντήσεων L ECHO D EUGENE Κατερίνα Κουκουράκη Β4 No 12 * Janvier 2014 Des chants et des danses pour Nelson Mandela Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela, la figure historique de la lutte contre le racisme et l apartheid,

Διαβάστε περισσότερα

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE EXAMEN CRITIQUE D'UNE NOUVELLE ÉDITION D'ETIENNE DE BYZANCE EXTRAIT DU JOURNAL DES SAVANTS. (Novembre i838.) Lorsqu'on étudie l'histoire littéraire de la Grèce classique, on est à la fois surpris et affligé

Διαβάστε περισσότερα

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"

Journal édité par l'association Crète terre de rencontres N 48 Décembre 2013 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

L'homélie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l'image d'édesse

L'homélie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l'image d'édesse André-Marie Dubarle L'homélie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l'image d'édesse In: Revue des études byzantines, tome 55, 1997. pp. 5-51. Résumé REB 55 1997 France p. 5-51 A. -M. Dubarle,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

L écho d Eugène. Un nouveau journal. Les titres auxquels vous avez échappé!!! Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique!

L écho d Eugène. Un nouveau journal. Les titres auxquels vous avez échappé!!! Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique! Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix Prix : 0,50 L écho d Eugène Un nouveau journal Année 2010 Numéro 1 Vous découvrez ce journal, et vous vous posez sans doute un tas de questions : Que contient-il?

Διαβάστε περισσότερα