Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ"

Transcript

1 Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε παξνρήο ξεύκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζπλήζσο ζην κπξνζηηλό κέξνο ηεο θεληξηθήο ηνπ κνλάδαο. O ππνινγηζηήο ακέζσο αξρίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ (booting). Σόηε εθηειείηαη απηόκαηα ην πξνθαηαξθηηθό πξόγξακκα (ROM-BIOS). Σν πξόγξακκα απηό ειέγρεη ηε ιεηηνπξγηθή εηνηκόηεηα θαη αξηηόηεηα ησλ κεξώλ ηνπ Η/Τ θαη ςάρλεη λα βξεη ην δίζθν εθείλν, ν νπνίνο πεξηέρεη ην Λεηηνπξγηθό ύζηεκα (π.ρ. ηα Windows). Μεηά από κεξηθά δεπηεξόιεπηα εκθαλίδεηαη ε κνξθή ηνπ γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνινγηζηήο ζαο αλήθεη ζ έλα δίθηπν ππνινγηζηώλ, ζα εκθαληζηεί έλα πιαίζην παξόκνην κε ην αθόινπζν : Δηθόλα : Οζόλε εηζαγσγήο ζε ηνπηθό δίθηπν ππνινγηζηώλ Δάλ δελ ελδηαθέξεζηε λα ζπλδεζείηε ζην ηνπηθό δίθηπν παηήζηε ην θνπκπί <Άθπξν>. Γηαθνξεηηθά, γηα λα κπνξέζεηε λα ζπλδεζείηε ζην δίθηπν ππνινγηζηώλ, πξέπεη απαξαίηεηα λα είζηε εμνπζηνδνηεκέλνη γη απηό. Πξέπεη δειαδή λα έρεηε απνθηήζεη έλα Όλνκα ρξήζηε θαη έλαλ Κσδηθό πξόζβαζεο, ώζηε λα κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηύνπ λα αλαγλσξίζεη ηελ παξνπζία ζαο κέζα ζην δίθηπν, αιιά θαη λα πξνθπιάμεηε ην δίθηπν από «αλεπηζύκεηεο» πξνζβάζεηο κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Γηα λα ζπλδεζείηε ζην ηνπηθό δίθηπν, ζην εηζαγσγηθό παξάζπξν δηαιόγνπ Κσδηθόο πξόζβαζεο γηα ην δίθηπν ησλ Windows: 1. Κάληε θιηθ ζην πεδίν Όλνκα ρξήζηε: θαη πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα πνπ ζαο έρεη δνζεί. 2. Παηήζηε ην πιήθηξν <Tab>, γηα λα πάηε ζην πεδίν Κσδηθόο πξόζβαζεο: θαη πιεθηξνινγήζηε ηνλ θσδηθό ζαο, θαη 3. Παηήζηε ην πιήθηξν <Enter> ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί <ΟΚ>. Σεξκαηηζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηή Όηαλ ηειεηώζεηε ηελ εξγαζία ζαο θαη ζέιεηε λα ηεξκαηίζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή, θιείζηε πξώηα κηα-κηα όιεο ηηο εθαξκνγέο, κε ηηο νπνίεο εξγάδεζηε, θαη κεηά ηεξκαηίζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή, θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί <Έλαξμε>, θαη ζην βαζηθό κελνύ ησλ Windows πνπ ζα αλαδπζεί θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Σεξκαηηζκόο. Σόηε ε νζόλε ζαο ζα «ζνιώζεη» θαη ζα εκθαληζζεί 1

2 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ ζην θέληξν ηεο ην παξάζπξν δηαιόγνπ Σεξκαηηζκόο ιεηηνπξγίαο ησλ Windows. Δπηιέμηε Σεξκαηηζκόο θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί <Ναη>. Δπαλεθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή Μεξηθέο θνξέο είλαη αλαγθαίν (π,ρ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ελόο λένπ πξνγξάκκαηνο ελόο λένπ πιηθνύ) ν ππνινγηζηήο λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ από ηελ αξρή. Αληί λα ηεξκαηίζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή θαη λα ηνλ αλνίμεηε από ηελ αξρή, κπνξείηε λα θάλεηε επαλεθθίλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γηα λα θάλεηε επαλεθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή: 1. Κιείζηε όιεο ηηο εθαξκνγέο κε ηηο νπνίεο εξγάδεζηε. 2. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί <Έλαξμε>. 3. ην βαζηθό κελνύ ησλ Windows πνπ ζα αλαδπζεί, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Σεξκαηηζκόο. Σόηε ε νζόλε ζαο ζα «ζνιώζεη» θαη ζα εκθαληζζεί ζην θέληξν ηεο ην παξάζπξν δηαιόγνπ Σεξκαηηζκόο ιεηηνπξγίαο ησλ Windows. 4. Δπηιέμηε Δπαλεθθίλεζε, θαη 5. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί <Ναη>. Ο ππνινγηζηήο ζα θάλεη από ηελ αξρή ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη ζα ζαο εκθαλίζεη εθ λένπ ην γξαθηθό πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο. Σν Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Σν Λεηηνπξγηθό ύζηεκα (Λ.) είλαη έλα ζύλνιν πξνγξακκάησλ πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, αθνύ ειέγρεη, επηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηε ρξήζε ησλ κνλάδσλ ηνπ από ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ ηνπ ρξήζηε. Aπνηειεί ην ζύλδεζκν αλάκεζα ζηα πξνγξάκκαηα, ην ρξήζηε θαη ην πιηθό κέξνο ηνπ ππνινγηζηή. Καιώο νξίζαηε ζηα Windows Σα Windows (Παξάζπξα) είλαη έλα Λ.. ζην νπνίν ε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ (δηεπαθή) κε ην ρξήζηε γίλεηαη κέζσ ελόο γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο. ηελ εηθόλα βιέπεηε ηε κνξθή ηεο νζόλεο πνπ εκθαλίδεηαη (Δπηθάλεηα εξγαζίαο) κεηά ην παξάζπξν πνπ ζαο θαισζνξίδεη, κόιηο νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ησλ Windows ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Καη πξάγκαηη, ηώξα πιένλ, βξίζθεζηε ζ έλα ζύγρξνλν θαη κνληέξλν παξέρεη κεγάιεο επ- πεξηβάιινλ εξγαζίαο, πνπ ζαο θνιίεο γηα ηε δνπιεηά ζαο, λέα εξγαιεία, ζαθώο πην απνηειεζκαηηθά από απηά ησλ πξνεγνύκελσλ ιεη- ηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ. ηώξα, έρεη γίλεη πην εύρξεζηνο, δπλαηόηεηεο από όηη παιαηόηε- Ο ππνινγηζηήο ζαο, κε λέεο βειηησκέλεο ξα Δηθόλα : Η Δπηθάλεηα εξγαζίαο ησλ Windows

3 Η Δπηθάλεηα Δξγαζίαο ηγά-ζηγά ζα εμνηθεησζείηε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ησλ Windows. Απηή πιένλ ζα είλαη ην ειεθηξνληθό ζαο γξαθείν. Μέζσ απηήο ζα αλαδεηάηε ηα αξρεία ζαο, ηνπο θαθέινπο ζαο, ηα ειεθηξνληθά ζαο κελύκαηα, ηηο ηζηνζειίδεο ζαο, ηα εξγαιεία, ηα παηγλίδηα ζαο. Η Γξακκή Δξγαζηώλ. Δίλαη ε θάησ γξακκή ηεο νζόλεο. Δθεί ππάξρεη αξηζηεξά ην θνπκπί Έλαξμε θαη δίπια ζ απηό βξίζθεηαη ε Γξακκή Δξγαιείσλ Γξήγνξε Δθθίλεζε. ηε ζπλέρεηα βξίζθνληαη ηα θνπκπηά ησλ ελεξγώλ εθαξκνγώλ θαη ζην δεμηό κέξνο ηεο ππάξρεη ε έλδεημε ηεο γιώζζαο ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ηα εηθνλίδηα, γηα ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ, ην ξνιόη θαη ην εκεξνιόγην θαη άιια, αλάινγα κε ηηο εθαξκνγέο πνπ έρεηε εγθαηαζηήζεη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Δηθόλα : Η Γξακκή εξγαζηώλ Σν θνπκπί Έλαξμε. Δίλαη ε αθεηεξία ησλ πεξηζζόηεξσλ ελεξγεηώλ ζαο. Μόιηο νδεγήζεηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζαο επάλσ ηνπ, εκθαλίδεηαη κηα εηηθέηα πνπ ζαο πξνηξέπεη «Κάληε θιηθ εδώ γηα λα μεθηλήζεηε». Δίλαη απηό πνπ κόιηο ην παηήζεηε αλαδύεηαη έλα κελνύ, ην νπνίν ζαο νδεγεί ζε άιια ππνκελνύ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο, ζαο νδεγνύλ ζηγά-ζηγά ζε όιεο ηηο εθαξκνγέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην ζθιεξό δίζθν ηνπ Τπνινγηζηή ζαο. Ο Τπνινγηζηήο κνπ. Δίλαη, ζπλήζσο, ην πξώην εηθνλίδην ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζόλεο, επάλσ ζην νπνίν, αλ θάλεηε δηπιό θιηθ, ζα αλνίμεη έλα παξάζπξν, ζην εζσηεξηθό ηνπ νπνίνπ ζα θαίλνληαη νη κνλάδεο ησλ δίζθσλ πνπ πεξηέρεη ν Τπνινγηζηήο ζαο, ν θάθεινο ησλ Δθηππσηώλ πνπ έρεηε εγθαηαζηήζεη, ν Πίλαθαο Διέγρνπ κε ηα δηαζέζηκα εξγαιεία ησλ ξπζκίζεσλ θαη ν θάθεινο γηα ην Γίθηπν κέζσ Σειεθώλνπ. Ο Κάδνο Αλαθύθισζεο. Αληηζηνηρεί ζηνλ «θάιαζν ησλ αρξήζησλ» πνπ δίπια ή θάησ από ην γξαθείν ζαο. ε απηόλ «πεηάηε» ό,ηη άρξεζην αξρείν ή έρεηε πνπ δε ρξεηάδεζηε πιένλ. αο δίλεηαη όκσο ε δπλαηόηεηα, αλ λνκίζεηε όηη έρεηε Σα έγγξαθά κνπ. ην θάθειν απηό κπνξείηε λα αξρεηνζεηείηε όια ηα έγ- γξαθα, θάθειν «πεηάμαηε» θάηη θαηά ιάζνο, λα ην επαλαθέξεηε ζηε ζέζε πνπ ήηαλ, εθόζνλ ζην κεηαμύ δελ έρεηε αδεηάζεη ηνλ θάδν από ηα πεξηερόκελά ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ό,ηη είραηε «πεηάμεη», ράλεηαη νξηζηηθά. πνπ δεκηνπξγείηε κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ Microsoft Office ή κε άιιεο εθαξκνγέο πνπ ζα εγθαηαζηήζεηε ζηα Windows, εθηόο θη αλ ππάξρεη εηδηθόο ιόγνο γηα λα ηα απνζε- θεύζεηε θάπνπ αιινύ, νπόηε αλάινγα νξίδεηε ηε δηαδξνκή (κνλνπάηη) απνζήθεπζεο. Δίλαη δειαδή ε πξνεπηιεγκέλε ζέζε όισλ ησλ εγγξάθσλ, ησλ βηβιίσλ εξγαζίαο, ησλ παξνπζηάζεσλ θαη ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζαο. 3

4 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ Μάζεηε λα ρεηξίδεζηε ηα παξάζπξά ζαο Η Μνξθή ηνπ παξαζύξνπ. Έλα παξάζπξν πεξηέρεη ηε γξακκή ηνπ ηίηινπ, ηε γξακκή ησλ κελνύ, ηε γξακκή εξγαιείσλ ησλ βαζηθώλ θνπκπηώλ, ηε γξακκή δηεύζπλζεο θαη ην θύξην κέξνο ηνπ παξαζύξνπ γηα ηα πεξηερόκελά ηνπ. Κνπκπί Διέγρνπ Διαρηζηνπνίεζε Μεγηζηνπνίεζε Κιείζηκν Γξακκή Σίηινπ Γξακκή Μελνύ Γξακκή Δξγαιείσλ Θέζε ηνπ θαθέινπ ζην δίζθν Υεηξηζηήξην αιιαγήο κεγέζνπο παξαζύξνπ Η γξακκή ηίηινπ πεξηιακβάλεη ηε ζπξίδα ησλ εληνιώλ ειέγρνπ ηνπ παξαζύξνπ, ην όλνκα ηνπ θαθέινπ ή ηεο εθαξκνγήο πνπ αλήθεη ην παξάζπξν ή θαη ηνπ εγγξάθνπ πνπ έρεη αλνίμεη θαη ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή. Σέινο, ε γξακκή ηίηινπ, ζην δεμηό ηεο κέξνο, πεξηιακβάλεη ηα θνπκπηά ειαρηζηνπνίεζεο, κεγηζηνπνίεζεο (ή επαλαθνξάο) θαη θιεηζίκαηνο ηνπ παξαζύξνπ. γξακκή κελνύ πεξηιακβάλεη νκαδνπνηεκέλεο όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο (εληνιέο) πνπ δηαζέηεη ε ε- θαξκνγή. Η γξακκή εξγαιείσλ ησλ βαζηθώλ θνπκπηώλ, πεξηιακβάλεη θνπκπηά κε ιεηηνπξγίεο πινήγεζεο, επεμεξγαζίαο, ηδηνηήησλ θαη πξνβνιήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παξαζύξνπ. Η γξακκή δηεύζπλζεο εκθαλίδεη ηε ζέζε (γξακκή εληνιήο) ηνπ επηιεγκέλνπ ζηνηρείνπ ηνπ παξαζύξνπ. Σν θύξην κέξνο ηνπ παξαζύξνπ κπνξεί λα εκθαλίδεηαη κε δύν κνξθέο: απιή θαη σο ηζηνζειίδα. ηε δεύηεξε πεξίπησζε ην θύξην κέξνο ηνπ παξαζύξνπ ρσξίδεηαη ζηα δύν θαη ζην αξηζηεξό κέξνο εκθαλίδνληαη νη ηδηόηεηεο ησλ αξρείσλ - θαθέισλ ή ζηελ πεξίπησζε αξρείσλ - εηθόλσλ, ε ίδηα ε εηθόλα. Δηθόλα : Σα ζηνηρεία ελόο παξαζύξνπ ησλ Windows Διαρηζηνπνίεζε, Μεγηζηνπνίεζε, Δπαλαθνξά, Κιείζηκν. ηελ επάλσ Η 4 4 4

5 δεμηά γσλία ηνπ παξαζύξνπ ππάξρνπλ ηα θνπκπηά «ρεηξηζηήξηα» ηνπ παξαζύξνπ. Σν πξώην από απηά Διαρηζηνπνηεί ην παξάζπξν ζε έλα θνπκπί ζηε Γξακκή Δξγαζηώλ. Σν δεύηεξν Μεγηζηνπνηεί ην παξάζπξν, ώζηε λα θαηαιάβεη όιε ηελ νζόλε θαη ην ηξίην Κιείλε ην παξάζπξν. Αλ ην παξάζπξν πνπ θιείλεη είλαη παξάζπξν εθαξκνγήο, ηόηε ζα ππάξρεη πάληα εξώηεζε γηα ην αλ ζέιεηε λα απνζεθεύζεηε ηελ εξγαζίαο ζαο. Μεηά ηε Μεγηζηνπνίεζε ηνπ παξαζύξνπ, ην ζρεηηθό ρεηξηζηήξην αιιάδεη κνξθή θαη πιένλ ην πάηεκα ηνπ δεύηεξνπ θνπκπηνύ, Δπαλαθέξεη ην παξάζπξν ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θαη ζην αξρηθό ηνπ κέγεζνο. Μνξθή παξαζύξνπ δηαιόγνπ. Έλα παξάζπξν δηαιόγνπ πεξηέρεη ηε γξακκή ηίηινπ, ην θύξην κέξνο ηνπ παξαζύξνπ γηα ηα πεξηερόκελά ηνπ θαη θπζηθά ηα βαζηθά ηνπ θνπκπηά ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα πνπ θάλεη. Έλα παξάζπξν δηαιόγνπ δελ αιιάδεη κέγεζνο θαη εκθαλίδεηαη πάληα ζηελ ίδηα ζέζε, ζπλήζσο ζην θέληξν ηεο νζόλεο. Μπνξείηε λα ην κεηαθηλήζεηε, ζύξνληάο ην από ηελ γξακκή ηίηινπ, ζηελ νπνία ππάξρνπλ θαη δύν θνπκπηά γηα ην θιείζηκν ηνπ παξαζύξνπ, αιιά θαη ηε ιήςε βνήζεηαο γηα ηα θνπκπηά ηνπ θαη ηηο ζπξίδεο ηνπ. Μεηαθίλεζε από παξάζπξν ζε παξάζπξν. Μπνξείηε λα κεηαθηλεζείηε από έλα παξάζπξν ζε έλα άιιν, θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί ηνπ λένπ παξαζύξνπ ζηε γξακκή εξγαζηώλ. Σόηε ην λέν παξάζπξν έξρεηαη κπξνζηά (foreground) ελώ ην παξάζπξν πνπ είρακε πξώηα ελεξγό, πάεη πίζσ (background). Αλ δελ ππάξρεη κεγηζηνπνηεκέλν παξάζπξν, ηόηε αξθεί έλα θιηθ ζε θάπνην ζεκείν ηνπ παξαζύξνπ, γηα λα έξζεη κπξνζηά ην παξάζπξν απηό. Παξαηεξήζηε όηη ην ελεξγό παξάζπξν έρεη γξακκή ηίηινπ κε ηα ελεξγά ρξώκαηα ησλ Windows, ελώ ηα πίζσ παξάζπξα έρνπλ γξακκή ηίηινπ γθξίδα. Έλαο άιινο ηξόπνο γηα λα κεηαθηλεζείηε, είλαη λα θξαηήζεηε παηεκέλν ην πιήθηξν <Alt> θαη λα παηάηε δηαδνρηθά ην πιήθηξν <Tab>. Έλα παξάζπξν εκθαλίδεηαη ζην θέληξν ηεο νζόλεο κε ηα εηθνλίδηα όισλ ησλ παξαζύξσλ ζαο θαη ζε θάζε πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ <Tab> κεηαθηλείηαη ζε επόκελε εθαξκνγή. ε όπνην ζεκείν αθήζεηε ην πιήθηξν <Tab>, ζ απηό ην παξάζπξν ζα κεηαθηλεζείηε. Δπηθάιπςε ή παξάζεζε παξαζύξσλ. ε έλα θελό ζεκείν ηεο Γξακκήο Δξγαζηώλ θάληε δεμί θιηθ θαη ζην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δπηθάιπςε παξαζύξσλ. Σόηε ηα αλνηθηά ζαο παξάζπξα ζα απνθηήζνπλ ην ίδην κέγεζνο θαη ζα κπνπλ ζε ζεηξά ζαλ «ηξαπνπιόραξηα». Αλ όκσο είραηε επηιέμεη νξηδόληηα ή θαηαθόξπθε παξάζεζε παξαζύξσλ, ηόηε, αλ ηα παξάζπξά ζαο ήηαλ κέρξη ηξία (3), ζα γίλνληαλ ηξεηο νξηδόληηεο ή θαηαθόξπθεο ισξίδεο θαη ζα κνηξάδνληαλ όιε ηελ νζόλε. Αλ ήηαλ πεξηζζόηεξα, ηόηε θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ζα γίλνληαλ ζαλ «πιαθάθηα» θαη ζα θάιππηαλ όιε ηελ νζόλε ζε δύν ζηήιεο. Απηό ζα ην θάλεηε, αλ ζέιεηε λα έρεηε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο παξάζπξα ηαπηόρξνλα νξαηά ζηελ νζόλε ζαο. Οπνηαδήπνηε θαηάζηαζε θαη αλ επηιέμεηε, κπνξείηε λα ηελ αλαηξέζεηε κε ηνλ ίδην ηξόπν. Κάληε δεμί θιηθ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο Γξακκήο Δξγαζηώλ θαη ζην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη ζα δείηε κηα επηπιένλ επηινγή πνπ ζα ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαηξέζεηε ηελ επηθάιπςε ή ηελ παξάζεζε. Αλ ηελ αλαίξεζε ηελ θάλεηε ακέζσο, ηόηε ηα παξάζπξά ζαο ζα επηζηξέςνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Αλ όκσο δεκηνπξγήζεηε θαη άιιε κεηαβνιή, ηόηε ζα κπνξέζεηε λα αλαηξέζεηε κόλν ηελ ηειεπηαία. Άκεζε επηζηξνθή ζηελ Δπηθάλεηα εξγαζίαο. Με ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν κπνξείηε λα ειαρηζηνπνηήζεηε όια ηα αλνηθηά ζαο παξάζπξα κε κηα θίλεζε, αξθεί λα επηιέμεηε ζην παξα- 5

6 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ πάλσ κελνύ ηελ επηινγή Διαρηζηνπνίεζε όισλ ησλ παξαζύξσλ. Απηό ζα ην θάλεηε, αλ ζέιεηε λα δνπιέςεηε κε ηελ Δπηθάλεηα εξγαζίαο. Αλ εκθαλίζεηε πάιη ην κελνύ, ζα δείηε όηη ππάξρεη θαη ε εληνιή Αλαίξεζε: Διαρηζηνπνίεζε όισλ. Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνινγηζηή ζαο πρλά ζα αλαξσηηέζηε ζε ηη ππνινγηζηή δνπιεύεηε, ηη επεμεξγαζηή έρεη, πόζε κλήκε έρεη; Γηα λα δείηε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο θάληε δεμί θιηθ ζην εηθνλίδην Ο Τπνινγηζηήο κνπ θαη ζην κελνύ ζπληνκίαο πνπ εκθαλίδεηαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Ιδηόηεηεο. ην παξάζπξν Ιδηόηεηεο: ύζηεκα θαη ζηελ θάξηα Γεληθά πνπ ζα εκθαληζηεί, παξαηεξήζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη, ζην πεδίν ύζηεκα: γηα ην Λεηηνπξγηθό ύζηεκα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη ζην πεδίν Τπνινγηζηήο: γηα ηνλ ηύπν ηνπ επεμεξγαζηή πνπ δηαζέηεηε αιιά θαη ηελ ππάξρνπζα κλήκε RAM ζην ζύζηεκά ζαο. Ενόσησα 1.2 Διαφείπιςη πεπιυεπειακών ςτςκετών Ο Πίλαθαο Διέγρνπ είλαη ην θέληξν ειέγρνπ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ ηνπ ππνινγηζηή καο. Από ην παξάζπξν ηνπ πίλαθα ειέγρνπ (εηθόλα 1.2.1) κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηα πάληα, πνπ αθνξνύλ ηελ όιε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή ζαο, όπώο ηελ θίλεζε θαη ηνπο δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ ζαο, ηηο εγθαηεζηεκέλεο γιώζζεο ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζαο, ηνπο ήρνπο, ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εθηππσηή ζαο. Μπνξείηε αθόκε λα εγθαηαζηήζεηε θαη λα ξπζκίζεηε ην modem ζαο, λα θαζνξίζεηε ηελ εκθάληζε ηεο νζόλεο ζαο, ηηο ξπζ- κίζεηο ηνπ δηθηύνπ, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ηνπ ζπζηήκαηόο ζαο. Αο γλσξίζνπκε ινηπόλ πώο κπνξείηε λα θάλεηε ηηο απαξαίηεηεο ξπζκί- ζεηο, ώζηε λα πξνζαξκόδεηε ην πε- ξηβάιινλ εξγαζίαο ζηηο δηθέο ζαο α- παηηήζεηο. Δηθόλα : Σν παξάζπξν ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ Σν πνληίθη Η επηινγή πνληίθη καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ξπζκίζνπκε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πνληηθηνύ, ώ- ζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο καο. ην παξάζπξν δηαιόγνπ Ιδηόηεηεο: Πνληίθη ππάξρνπλ ηξεηο θαξηέιεο: Κνπκπηά, Γείθηεο θαη Κίλεζε, ζηηο νπνίεο κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ πιήθηξσλ, ηελ ηαρύηεηα πνπ ηα παηάκε θαη ην ίρλνο ηνπ δείθηε

7 Από ηελ θαξηέια Κνπκπηά ξπζκίδνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αξηζηεξνύ θαη ηνπ δεμηνύ πιήθηξνπ, θάλνληαο θιηθ, θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ δηπινύ θιηθ. Από ηελ θαξηέια Γείθηεο ξπζκίδνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ δείθηε. Από ηελ θαξηέια Κίλεζε ξπζκίδνπκε ηελ ηαρύηεηα ηνπ δείθηε θαη ην ίρλνο ηνπ, ώζηε λα είλαη επδηάθξηηνο. Σν πιεθηξνιόγην Η επηινγή πιεθηξνιόγην καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ξπζκίζνπκε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο καο. ην παξάζπξν Ιδηόηεηεο: Πιεθηξνιόγην ππάξρνπλ δύν θαξηέιεο: Σαρύηεηα θαη Γιώζζεο, ζηηο νπνίεο κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ηνλ ηξόπν αιιαγήο ηεο γιώζζαο (Αξηζηεξό <Alt>+<Shift> ή <Ctrl>+<Shift>), ηελ ηαρύηεηα πνπ ηα παηάκε θαη ηελ ηαρύηεηα πνπ αλαβνζβήλεη ην ίρλνο ηνπ δείθηε ζεκείνπ εηζαγσγήο ραξαθηήξσλ. Η νζόλε θαη ε επηθάλεηα εξγαζίαο Θα δνύκε ηώξα πώο κπνξνύκε λα ξπζκίδνπκε ηελ νζόλε θαη λα αιιάδνπκε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, ώζηε λα ξπζκίδνπκε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο καο. Πξνζαξκνγή ηεο Δπηθάλεηαο Δξγαζίαο Δάλ έρεηε βαξεζεί ή δελ ζαο αξέζεη ε θιαζηθή πξάζηλε νζόλε ησλ Windows, κπνξείηε λα ηελ αιιάμεηε ή λα ηε δηαθνζκήζεηε κε ηελ πξνζζήθε κηαο ηαπεηζαξίαο. Αο δνύκε πώο: Κάληε θιηθ ζην θνπκπί <Έλαξμε> θαη νδεγήζηε ην δείθηε ζαο δηαδνρηθά ζηηο επηινγέο Πξνγξάκκαηα Ρπζκίζεηο Πίλαθαο ειέγρνπ, γηα λα «αλνίμεηε» ηνλ «Πίλαθα Διέγρνπ» θαη θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην «Οζόλε». ηελ θάξηα Φόλην θαη ζην πεδίν Σαπεηζαξία, λα επηιέμεηε Σαπεηζαξία ή Μνηίβν γηα λα είλαη επράξηζηε ζηελ όςε ε νζόλε ζαο θαη ηνλ ηξόπν εκθάληζήο ηνπ ζηελ νζόλε. ηελ θάξηα Πξνθύιαμε νζόλεο λα επηιέμεηε έλα από ηα δηαζέζηκα είδε Πξνθύιαμεο νζόλεο πνπ δηαζέηνπλ ηα Windows, γηα ην ρξόλν πνπ ζα κέλεη αλελεξγή ε νζόλε ζαο. Η πξνθύιαμε νζόλεο (screen saver) είλαη έλα θηλνύκελν ζρέδην πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε, όηαλ δελ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ηελ νζόλε γηα θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν. ηελ θάξηα Δκθάληζε κπνξείηε λα επηιέμεηε ην ζπλδπαζκό ρξσκάησλ θαη ραξαθηήξσλ πνπ ζα έρνπλ ηα εηθνλίδηα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο, ηα κελνύ, ηα παξάζπξα, νη ιεδάληεο ζαο. Μπνξείηε λα δηαιέμεηε έλαλ από ηνπο έηνηκνπο ρξσκαηηθνύο ζπλδπαζκνύο ή λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθό ζαο. ηελ θάξηα Ρπζκίζεηο λα επηιέμεηε ηελ αλάιπζε ηεο νζόλεο θαη ην πιήζνο ησλ ρξσκάησλ (βάζνο ρξώκαηνο) πνπ επηζπ- κείηε. Οη ρακειέο αλαιύζεηο εκθαλίδνπλ ηηο εηθόλεο κεηεξεο αλαιύζεηο καο επηηξέπνπλ πιεξνθνξίεο ηαπηόρξνλα. Ο α- κέγηζην αξηζκό πνπ ππν- απηή ηελ αλάιπζε αιιά θάζε αλάιπζε εμαξηάηαη από ην ζηεξίδεη ε θάξηα γξαθηθώλ ζε θαη ε νζόλε καο. γαιύηεξεο, αιιά νη πςειό- λα βιέπνπκε πεξηζζόηεξεο ξηζκόο ησλ ρξσκάησλ ζε 7

8 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ Υξήζε ζέκαηνο επηθάλεηαο εξγαζίαο Τπάξρεη δπλαηόηεηα λα επηιέμεηε από ηα έηνηκα ζέκαηα ηεο Δπηθάλεηαο Δξγαζίαο, πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηα Windows. Δπηιέμηε ην κελνύ Έλαξμε Ρπζκίζεηο Πίλαθαο Διέγρνπ, γηα λα εκθαληζζεί ην παξάζπξν ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ κε ηα εηθνλίδηα ησλ ξπζκίζεσλ. Κάληε δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην Θέκαηα Δπηθάλεηαο εξγαζίαο θαη ζην λέν νκώλπκν παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζέζε Θέκα: αλνίμηε ηελ αλαδπόκελε ιίζηα θαη δηαιέμηε ην είδνο ηεο εκθάληζεο πνπ πξνηηκάηε. Μπνξείηε, ηζεθάξνληαο ηηο αλάινγεο ξπζκίζεηο ζην δεμηό κέξνο απηνύ ηνπ παξαζύξνπ, λα επηιέμεηε πνηα αληηθείκελα ζα αιιάμνπλ, όπσο ην είδνο ηνπ δείθηε γηα ην πνληίθη ζαο, νη ήρνη γηα ελέξγεηεο πνπ θάλεηε, ε Σαθηνπνηήζηε ηελ Δπηθάλεηα Δξγαζίαο ζαο Μπνξνύκε λα αλαζέζνπκε ζηα Windows ηελ ηαθηνπνίεζε όισλ ησλ εηθνληδίσλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ή ζε έλα παξάζπξν έηζη, ώζηε λα είλαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα κε ηε ζεηξά πνπ ζέινπκε. Κάληε δεμί θιηθ ζε έλα θελό ζεκείν ηεο Δπηθάλεηαο Δξγαζίαο θαη ζην κελνύ εληνιώλ πνπ αλαδύεηαη νδεγήζηε ην δείθηε ζαο ζηελ επηινγή Σαθηνπνίεζε εηθνληδίσλ. ην λέν ππνκελνύ πνπ εκθαλίδεηαη δίπια επηιέμηε ην είδνο ηεο ηαθηνπνίεζεο πνπ ζέιεηε λα θάλεη ν ππνινγηζηήο ζαο. Σα εηθνλίδηα ηεο Δπηθάλεηαο εξγαζίαο ζα ηαθηνπνηεζνύλ κε ηνλ ηξόπν πνπ επηιέμαηε. Κάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηε έλα εηθνλίδην πξέπεη λα επαλαιάβεηε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, εθηόο θαη αλ έρεηε επηιέμεη Απηόκαηε ηαθηνπνίεζε, νπόηε ηαθηνπνηνύληαη απηόκαηα αιιά ζε ηπραία ζεηξά. Γηαρείξηζε νδεγώλ δίζθσλ Οη νδεγνί ησλ δίζθσλ είλαη νη ζπζθεπέο απνζήθεπζεο κε ηηο νπνίεο εξρόκαζηε πνην ζπρλά ζε επαθή, αθνύ εθεί απνζεθεύνληαη γηα λα θπιαρηνύλ όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπκε. Ο νδεγόο ζθιεξνύ δίζθνπ ή ν ζθιεξόο δίζθνο, όπσο ζπλεζίδνπκε λα ιέκε, είλαη ε θύξηα ζπζθεπή απνζήθεπζεο. Βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο θεληξηθήο κνλάδαο, όπσο είδακε ζηε δεύηεξε ελόηεηα, θαη ε κόλε νπηηθή επαθή είλαη ε ιπρλία ιεηηνπξγίαο ηνπ. Όηαλ απηή αλαβνζβήλεη, δελ πξέπεη λα κεηαθηλνύκε ηνλ ππνινγηζηή από ηε ζέζε ηνπ. Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε ηαθηηθά εμέηαζε θαη αλαζπγθξόηεζε κε ηα εξγαιεία ζπζηήκαηνο πνπ δηαζέηνπλ ηα windows. Ο νδεγόο εύθακπησλ δίζθσλ δηαβάδεη θαη γξάθεη δεδνκέλα ζε δηζθέηεο. ήκεξα ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ δηζθέηεο ησλ 3,5 πνπ απνζεθεύνπλ δεδνκέλα 1.24 ΜΒ. Οη νδεγνί απηνί βξίζθνληαη ζε όινπο ηνπ ππνινγηζηέο θαη καο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κεηαθέξνπκε εύθνια κηθξά δεδνκέλα από ηνλ έλα ππνινγηζηή ζηνλ άιιν, λα θξαηήζνπκε εθεδξηθά αληίγξαθα ησλ αξρείσλ καο ή λα δώζνπκε ζηνηρεία ζε ζπλαδέιθνπο ή καζεηέο καο. Γηα λα βάινπκε ηε δηζθέηα κέζα ζηνλ νδεγό, ηε γπξλάκε από ηελ πάλσ πιεπξά ηεο (ε εηηθέηα πξνο ηα πάλσ) θαη ηε ζπξώρλνπκε κε πξνζνρή κέζα ζηε ζρηζκή πνπ δηαζέηεη ν νδεγόο εύθακπησλ δίζθσλ. Όηαλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά, ζα αθνύζνπκε ζπλήζσο έλα «θιηθ» θαη ην θνπκπάθη εμαγσγήο ηεο ζα βγεη ιίγν πξνο ηα έμσ. Γηα λα ηε βγάινπκε παηάκε απηό ην θνπκπί, αθνύ έρεη ζβήζεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία αλάγλσζεο εγγξαθήο ηνπ νδεγνύ. Ο νδεγόο CD είλαη ε ζπζθεπή πνπ δηαβάδεη ή/θαη γξάθεη δεδνκέλα ζε ζπκπαγείο δίζθνπο. ή

9 κεξα έλα CD-ROM απνζεθεύεη δεδνκέλα 650 ΜΒ, δειαδή πεξίπνπ 400 δηζθέηεο. Τπάξρνπλ νδεγνί CD κόλν γηα αλάγλσζε (CD-ROM), ή/θαη γηα εγγξαθή (CD-R) ή/θαη επαλεγγξαθή (CD-RW) δεδνκέλσλ. Γηα λα ηνπνζεηήζεηε ή λα βγάιεηε έλα CD, παηάηε ην θνπκπάθη πνπ ππάξρεη κπξνζηά ζηνλ νδεγό CD. Έλα κηθξό ζπξηάθη βγαίλεη έμσ θαη ηνπνζεηνύκε ην CD κε ηελ εηηθέηα πξνο ηα πάλσ. Γηα λα θιείζεη, παηάκε πάιη ην ίδην θνπκπί. Ο νδεγόο DVD είλαη ε ζπζθεπή πνπ δηαβάδεη δεδνκέλα ζε ςεθηαθνύο βίληεν δίζθνπο. ήκεξα έλα DVD κπνξεί λα ρσξέζεη 4,7 GB έσο θαη 15 GB δεδνκέλσv πνπ ηζνδπλακεί κε 6 έσο θαη 20 δίζθνπο CD-ROM. Έλα DVD κπνξεί λα ρσξέζεη κηα νιόθιεξε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία κε ηνπο ππόηηηινπο ηεο ή ηε κεηαγιώηηηζεο ηεο ζε αξθεηέο γιώζζεο θαζώο θαη ζηνηρεία γηα ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο ηαηλίαο. Ενόσησα 1.3 Διαφείπιςη κασαλόγων και απφείων Αξρεία θαη θάθεινη Με ηνλ όξν αξρείν (file), νλνκάδνπκε κηα νξγαλσκέλε ζπιινγή από δεδνκέλα πνπ απνζεθεύνληαη ζαλ απηόλνκε νληόηεηα ζηνλ ππνινγηζηή Κάζε αξρείν έρεη έλα όλνκα θαη είλαη απνζεθεπκέλν ζε κηα ζέζε. Γηα θάζε αξρείν ν ππνινγηζηήο απνζεθεύεη θαη κπνξεί λα καο δείρλεη αθόκε ην κέγεζνο ηνπ, ηνλ ηύπν ηνπ θαη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα δεκηνπξγίαο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ. Υξεζηκνπνηώληαο κεξηθά από ηα ζηνηρεία απηά ζα κπνξέζεηε αξγόηεξα λα νξίζεηε θξηηήξηα αλαδήηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα βξίζθεηε επθνιόηεξα ηα αξρεία ζην δίζθν ζαο. Σν όλνκα ελόο αξρείνπ απνηειείηαη από δύν κέξε πνπ ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε κηα ηειεία. Σν πξώην κέξνο απνηειεί ην θύξην όλνκα (έσο 255 ραξαθηήξεο) θαη ην δεύηεξν κέξνο ηελ επέθηαζε ηνπ νλόκαηνο (έσο 3 ραξαθηήξεο) πνπ ζπλήζσο κπαίλεη απηόκαηα από ηελ εθαξκνγή δεκηνπξγίαο ηνπ θαη πξνζδηνξίδεη ην είδνο ηνπ αξρείνπ. Τπάξρνπλ πνιιά είδε αξρείσλ, όπσο: αξρεία εγγξάθνπ (.doc), δσγξαθηθήο (.bmp), εηθόλσλ (.jpg) ή (.tif), εθηειέζηκα (.exe), αξρεία ζπζηήκαηνο (.sys), δεδνκέλσλ (.dat), θεηκέλνπ (.txt), βνήζεηαο (.hlp), αξρεία ινγηζηηθνύ θύιινπ (.xls). Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αξρείνπ αιιά θαη ηελ εθαξκνγή πνπ έρεη ζπλδεζεί, γηα λα αλνίγεη θαη λα επεμεξγάδεηαη απηνύ ηνπ είδνπο ηα αξρεία, θάζε αξρείν έρεη ην δηθό ηνπ εηθνλίδην από ην νπνίν κπνξνύκε πην εύθνια λα ην δηαθξίλνπκε ζην γξαθηθό πεξηβάιινλ. Με ηνλ όξν θάθειν (folder) νλνκάδνπκε έλα ηκήκα ηνπ θπζηθνύ κέζνπ απνζήθεπζεο (ζθιεξόο δίζθνο, δηζθέηα), κέζα ζην νπνίν κπνξνύκε λα απνζεθεύζνπκε αξρεία θαη άιινπο θαθέινπο (ππνθαθέινπο). Κάζε θάθεινο, όπσο θαη θάζε αξρείν, έρεη κία δηεύζπλζε (κνλνπάηη) πνπ δείρλεη ηε ζέζε ηνπ ζην θπζηθό κέζν. Έηζη νξγαλώλνπκε ηεξαξρηθά (ζε δελδξηθή κνξθή) ηα αξρεία καο, κέζα ζε έλα απνζεθεπηηθό κέζν, όπσο ν δίζθνο, ε δηζθέηα ή ην CD-ROM. Κάζε εξγαζία καο απνζεθεύεηαη ζε αξρεία (έγγξαθα) πνπ θπιάζζνληαη ζε θαθέινπο, νη νπνίνη ηαμηλνκνύληαη ζε δηάθνξνπο άιινπο θαθέινπο, όπσο αθξηβώο ζα θάλαηε θαη ζην ληνπιάπη ηνπ γξαθείνπ ζαο. Μπνξνύκε ινηπόλ λα δεκηνπξγνύκε λένπο θαθέινπο θαη ππνθαθέινπο, γηα λα νξγαλώλνπκε θα- 9

10 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεύνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο. ιύηεξα Γείηε ηα πεξηερόκελα ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα δείηε ηη πεξηέρεη ν ππνινγηζηήο ζαο, αξθεί λα θάλεηε δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην Ο Τπνινγηζηήο κνπ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. ην παξάζπξν (εηθόλα 1.3.1) πνπ αλνίγεη, εκθαλίδνληαη νη κνλάδεο ησλ δίζθσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη θάθεινη ησλ Δθηππσηώλ, ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ θαη ηνπ Γηθηύνπ κέζσ Σειεθώλνπ. Κάληε δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην ηεο κνλάδαο δίζθνπ, ηεο νπνίαο ζέιεηε λα δείηε ηα πεξηερόκελα. Σα Windows εκθαλίδνπλ ηα αξρεία θαη ηνπο θαθέινπο πνπ ππάξρνπλ ζηε κνλάδα δίζθνπ. Οη θάθεινη κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ αξρεία, πξνγξάκκαηα θαη άιινπο θαθέινπο. Γηα λα αλνίμεηε έλα αξρείν ή έλα θάθειν ή γηα λα εθθηλήζεηε έλα πξόγξακκα, θάληε δηπιό θιηθ ζε απηό(λ). Μπνξείηε λα επηζηξέςεηε ζηνλ πξνεγνύκελν θάθειν, θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Πίζσ ηεο γξακκήο εξγαιείσλ Βαζηθά θνπκπηά ή παηώληαο ην πιήθηξν <BackSpace>. Δάλ ε γξακκή εξγαιείσλ κε ηα θνπκπηά δελ είλαη νξαηή, επηιέμηε ην κελνύ Πξνβνιή Γξακκέο εξγαιείσλ Βαζηθά θνπκπηά ή θάληε δεμί θιηθ ζηελ γξακκή ησλ κελνύ, ζην κελνύ πνπ αλαδύεηαη ηζεθάξεηε ηε γξακκή εξγαιείσλ θαη ηόηε απηή ζα εκθαληζζεί θαλνληθά ζηε ζέζε ηεο. Δάλ ζέιεηε κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ εκθάληζε ησλ αληηθεηκέλσλ (αξρείσλ, θαθέισλ, ζπληνκεύζεσλ) πνπ ππάξρνπλ ζε έλα παξάζπξν, ώζηε λα βιέπνπκε πεξηζζόηεξεο ή ιηγόηεξεο πιεξνθνξίεο. Σα αληηθείκελα κπνξνύλ λα πάξνπλ ηε κνξθή κεγάισλ ή κηθξώλ εηθνληδίσλ, λα θαίλνληαη ζε απιή ιίζηα ή κε όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πιεξνθνξίεο. Γηα λα αιιάμεηε ηελ εκθάληζε, επηιέμηε από ην κελνύ Πξνβνιή ην είδνο πνπ ζέιεηε π.ρ. (Μηθξά Δηθνλίδηα). Σα πεξηερόκελα ελόο θαθέινπ κπνξνύλ λα εκθαλίδνληαη ηαμηλνκεκέλα αιθαβεηηθά σο πξνο ην όλνκα, αλάινγα κε ην κέγεζνο ή ηνλ ηύπν ηνπο ή αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα πνπ απνζεθεύζεθαλ ζην δίζθν. Γηα λα αιιάμεηε ηελ ηαμηλόκεζε, επηιέμηε από ην κελνύ Πξνβνιή Σαμηλόκεζε εηθνληδίσλ ην είδνο ηεο ηαμηλόκεζεο πνπ ζέιεηε π.ρ. (Με ην κέγεζνο). Σν κέγεζνο ησλ αξρείσλ εκθαλίδεηαη ζε KB. Καιώο νξίζαηε ζηνλ Δμεξεπλεηή ησλ Windows Ο Δμεξεπλεηήο ησλ Windows είλαη ην πξόγξακκα πνπ καο δείρλεη άκεζα ηε ζέζε θάζε αξρείνπ ζηνλ ππνινγηζηή καο. Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ Δμεξεπλεηή ησλ Windows, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Έλαξμε θαη ζηε ζπλέρεηα νδεγήζηε ην δείθηε ζηελ επηινγή Πξνγξάκκαηα θαη ζην κελνύ πνπ αλαδύεηαη, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δμεξεύλεζε ησλ Windows. Σν παξάζπξν ηνπ εμεξεπλεηή (εηθόλα 1.3.2) ζα εκθαληζζεί, δίλνληαο ζαο ηε δπλαηόηεηα λα δηαρεηξηζηείηε ηηο κνλάδεο ησλ δίζθσλ, ηα αξρεία θαη ηνπο θαθέινπο πνπ ππάξρνπλ ζ απηνύο θαη εκθαλίδνληαη ζηε δελδξηθή δνκή ησλ δίζθσλ ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Γηα λα δείηε ηα πεξηερόκελα ηνπ ππνινγηζηή ζαο: Κάληε θιηθ ζε έλα θάθειν ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ παξαζύξνπ, γηα λα ηνλ επηιέμεηε θαη λα εκθαληζηνύλ ηα πεξηερόκελά ηνπ ζην δεμηό ηκήκα. Κάληε θιηθ ζην ζύκβνιν ζπλ (+), γηα λα εκθαλίζεηε ηνπο ππνθαθέινπο πνπ πεξηέρεη έλαο θάθε

11 ινο. Κάληε θιηθ ζην ζύκβνιν πιελ (-), γηα λα απνθξύςεηε ηνπο ππνθαθέινπο πνπ πεξηέρεη έλαο θάθεινο. Γηα λα αιιάμεηε ην κέγεζνο νπνηνπδήπνηε από ηα δύν ηκήκαηα ηνπ παξαζύξνπ, νδεγήζηε ην δείθηε ζαο ζηε δηαρσξηζηηθή γξακκή, ώζηε λα γίλεη δηθέθαιν βέινο θαη ζύξεηε ηε γξακκή πνπ δηαρσξίδεη ηα δύν ηκήκαηα ηνπ παξαζύξνπ πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζέιεηε. Μπνξείηε, επίζεο, λα εκθαλίζεηε ηα πεξηερόκελα ελόο θαθέινπ, αλ θάλεηε δηπιό θιηθ επάλσ ηνπ ζην δεμηό ηκήκα ηνπ παξαζύξνπ. Γηαρείξηζε αξρείσλ θαη θαθέισλ Σα Windows έρνπλ πξνβιέςεη έλα βαζηθό θάθειν «Σα έγγξαθά κνπ» ηνλ νπνίν πξνηείλνπλ γηα ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ εγγξάθσλ καο. Μέζα ζ απηόλ ή νπνπδήπνηε αιινύ ζην δίζθν κπνξνύκε λα δεκηνπξγνύκε ηνπο θαθέινπο θαη ππνθαθέινπο. Γεκηνπξγία λένπ θαθέινπ Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν θάθειν, θάληε θιηθ ζην δίζθν ή ζην θάθειν κέζα ζηνλ νπνίν ζέιεηε λα δεκηνπξγεζεί ν λένο θάθεινο. Μεηά επηιέμηε ην κελνύ Αξρείν Γεκηνπξγία Φάθεινο θαη ηόηε ζα δεκηνπξγεζεί έλαο λένο θάθεινο, γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε ην όλνκα, αθνύ ην πξνζσξηλό ηνπ όλνκα κε ην νπνίν δεκηνπξγείηαη είλαη Νένο Φάθεινο. Σν όλνκά ηνπ είλαη ήδε επηιεγκέλν θαη ην ζεκείν εηζαγσγήο βξίζθεηαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ νλόκαηνο (θαηάζηαζε κεηνλνκαζίαο), πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεηε λα ηνπ αιιάμεηε ην όλνκα. Οηηδήπνηε πιεθηξνινγήζεηε ηώξα, ζα αληηθαηαζηήζεη ην πξνεγνύκελν όλνκα. Παηήζηε ην πιήθηξν <Enter> ή θάληε θιηθ έμσ από ην πιαίζην θαη ζα δείηε ην λέν όλνκα λα εκθαλίδεηαη δίπια ζην θάθειν. Αληηγξαθή ελόο θαθέινπ Γηα λα δεκηνπξγήζεηε αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ, επηιέμηε ην θάθειν θάλνληαο θιηθ επάλσ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία Αληηγξαθή θαη κεηά Δπεμεξγαζία Δπηθόιιεζε. Έ- λαο λένο θάθεινο κε όλνκα «Αληίγξαθν Όλνκα Φαθέινπ» εκθαλίδεηαη ζην ίδην παξάζπξν θαη πεξηέρεη ό,ηη θαη ν θάθεινο πνπ αληηγξάςαηε. Αλ ην αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ ζέιεηε λα δεκηνπξγεζεί κέζα ζε θάπνηνλ άιιν θάθειν, θάληε θιηθ ζην θάθειν πνπ ζέιεηε θαη κεηά επηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία αληίζηνηρν θνπκπί ηεο γξακκήο εξγαιείσλ. Μεηνλνκαζία αξρείνπ ή θαθέινπ Δπηθόιιεζε ή θάληε θιηθ ζην Αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ην όλνκα ελόο αξρείνπ ή θαθέινπ, επηιέμηε, ηνλ θάλνληαο θιηθ επάλσ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην κελνύ Αξρείν Μεηνλνκαζία ή θάληε δεμί θιηθ επάλσ ζην θάθειν θαη ζην κελνύ ζπληνκίαο πνπ αλαδύεηαη, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Μεηνλνκαζία. Σόηε ην ζεκείν εηζαγσγήο ζα εκθαληζζεί κέζα ζην πιαίζην ηνπ νλόκαηνο, κε επηιεγκέλν ην παιηό ηνπ όλνκα (θαηάζηαζε κεηνλνκαζίαο). Πιεθηξνινγήζηε ην λέν όλνκα θαη παηήζηε ην πιήθηξν <Enter> ή θάληε θιηθ έμσ από ην πιαίζην ηνπ νλόκαηνο. Γηαγξαθή αξρείνπ ή θαθέινπ Γηα λα πεηάμεηε έλα αξρείν ή έλα θάθειν ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ, επηιέμηε ην αξρείν ή ηνλ θάθειν θαη παηήζηε ην πιήθηξν <Delete> από ην πιεθηξνιόγηό ζαο. Δλαιιαθηηθά, ζύξαηέ ην(λ) θαη 11

12 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ αθήζηε ην(λ) επάλσ ζηνλ θάδν αλαθύθισζεο είηε κπνξείηε λα επηιέμεηε ην κελνύ Αξρείν Γηαγξαθή είηε λα θάλεηε δεμί θιηθ πάλσ ζην αξρείν ή ζην θάθειν θαη ζην κελνύ ζπληνκίαο πνπ εκθαλίδεηαη λα θάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή Γηαγξαθή. Σόηε ζα εκθαληζζεί ην παξάζπξν δηαιόγνπ Δπηβεβαίσζε δηαγξαθήο ηνπ αξρείνπ ή ηνπ θαθέινπ, ην νπνίν ζα ζαο εξσηά αλ είζηε βέβαηνη γηα ηε δηαγξαθή. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί <Ναη> θαη ηόηε ην αξρείν ή ν θάθειόο ζαο κε ηα πεξηερόκελά ηνπ ζα πάεη ζηνλ Κάδν Αλαθύθισζεο. Δπηινγή αξρείσλ από έλα θάθειν Γηα λα θάλνπκε κηα ζεηξά από εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ θάπνηα αξρεία, πξέπεη πξώηα λα ηα επηιέμνπκε, γηα λα μέξεη ν ππνινγηζηήο πνηα αξρεία (ή αληηθείκελα γεληθόηεξα) αθνξά ε ελέξγεηα πνπ ζέινπκε λα θάλεη. Αθνύ εκθαλίζεηε ηα αξρεία ηνπ θαθέινπ ζηε ζπλέρεηα θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν <Ctrl> θαη θάληε δηαδνρηθά θιηθ πάλσ ζηα αξρεία πνπ ζέιεηε λα επηιέμεηε. Αλ ηα εηθνλίδηα ησλ αξρείσλ είλαη ζπλερόκελα, θάληε θιηθ ζην πξώην θαη ύζηεξα θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν <Shift> θαη θάλεηε θιηθ ζην ηειεπηαίν ή κε ρξήζε ησλ βειώλ ηνπ πιεθηξνινγίνπ, επηιέμηε όζα εηθνλίδηα αξρείσλ ζέιεηε. Αλ ζέιεηε λα επηιέμεηε όια ηα αξρεία ελόο θαθέινπ, κπνξείηε λα ην θάλεηε, επηιέγνληαο ην κελνύ Δπεμεξγαζία Δπηινγή όισλ ή παηώληαο ην ζπλδπαζκό ησλ πιήθηξσλ <Ctrl>+<Α>. Γηα λα αθπξώζεηε ηελ επηινγή όισλ ησλ αξρείσλ θάληε έλα θιηθ ζε κηα θελή πεξηνρή ηνπ παξαζύξνπ. Μεηαθίλεζε αξρείσλ από θάθειν ζε θάθειν Δπηιέμηε ηα αξρεία πνπ ζέιεηε θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θάπνην ζεκείν ηεο επηινγήο θάληε θιηθ θαη κε παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζαο, ζύξαηε ηα επηιεγκέλα αξρεία ζην θάθειν πνπ επηζπκείηε θαη απειεπζεξώζηε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ. Πξνζνρή!: Αλ απηή ηελ ελέξγεηα ηελ θάλεηε γηα θαθέινπο δηαθνξεηηθώλ δίζθσλ, ηόηε ζα γίλεη αληηγξαθή ησλ αξρείσλ θαη όρη κεηαθίλεζε. Δλαιιαθηηθά (ηδηαίηεξα αλ είζηε αξράξηνη θαη δελ έρεηε εμνηθεησζεί κε ηελ πξνρσξεκέλε ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ) κπνξείηε λα θάλεηε απνθνπή από ηνλ παιηό θαη επηθόιιεζε ησλ αξρείσλ ζην λέν θάθειν κε ηα αθόινπζα βήκαηα: 1. Δπηιέμηε ηα αξρεία πνπ ζέιεηε 2. Κάληε θιηθ ζην αληίζηνηρν θνπκπί ηεο γξακκήο εξγαιείσλ (ή Δπηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία Αληηγξαθή ή θάληε δεμί θιηθ επάλσ ζηελ επηινγή θαη ζην κελνύ ζπληνκίαο πνπ εκθαλίδεηαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνθνπή ή ηέινο παηήζηε ην ζπλδπαζκό ησλ πιήθηξσλ <Ctrl>+<Υ>) 3. Δπηιέμηε ην θάθειν ζηνλ νπνίν ζέιεηε λα ηα κεηαθέξεηε 4. Κάληε θιηθ ζην αληίζηνηρν θνπκπί ηεο γξακκήο εξγαιείσλ (ή Δπηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία Δπηθόιιεζε ή θάληε δεμί θιηθ επάλσ ζηελ επηινγή θαη ζην κελνύ ζπληνκίαο πνπ εκθαλίδεηαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δπηθόιιεζε ή ηέινο παηήζηε ην ζπλδπαζκό ησλ πιήθηξσλ <Ctrl>+<V>) Αληηγξαθή αξρείσλ ζε θάθειν ή δίζθν Δπηιέμηε ηα αξρεία πνπ ζέιεηε λα αληηγξάςεηε θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί Αληηγξαθή

13 (ή επηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία Αληηγξαθή ή θάληε δεμί θιηθ θαη ζην κελνύ ζπληνκίαο πνπ εκθαλίδεηαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Αληηγξαθή ή, ηέινο, παηήζηε ην ζπλδπαζκό ησλ πιήθηξσλ <Ctrl>+<C>). ηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θάθειν ή ζην δίζθν ζηνλ νπνίν ζα ηα αληηγξάςεηε θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δπηθόιιεζε (ή επηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία Δπηθόιιεζε ή θάληε δεμί θιηθ επάλσ ηνπ θαη ζην κελνύ ζπληνκίαο πνπ εκθαλίδεηαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δπηθόιιεζε ή, ηέινο, παηήζηε ην ζπλδπαζκό ησλ πιήθηξσλ <Ctrl>+<V>). Έλαο επίζεο εύθνινο θαη γξήγνξνο ηξόπνο γηα λα αληηγξάςεηε αξρεία, είλαη λα ηα επηιέμεηε θαη ζηε ζπλέρεηα, λα θξαηήζεηε παηεκέλν ην πιήθηξν <Ctrl>, λα θάλεηε θιηθ ζηελ επηιεγκέλε πεξηνρή θαη κε παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζαο, λα ζύξεηε ηελ επηινγή ζην θάθειν πνπ ζέιεηε. Δπαλαθνξά δηαγξακκέλσλ αληηθεηκέλσλ Γηα λα επαλαθέξεηε έλα αξρείν από ηνλ θάδν αλαθύθισζεο, πξηλ ραζεί νξηζηηθά, θάληε δηπιό θιηθ πάλσ ζηνλ θάδν αλαθύθισζεο γηα λα εκθαληζηνύλ όια ηα αξρεία πνπ έρεηε δηαγξάςεη. Δπηιέμηε ηα αληηθείκελα πνπ ζέιεηε λα επαλαθέξε θαη επηιέμηε ην κελνύ Αξρείν Δπαλαθνξά. Σα αληηθείκελα θεύγνπλ από ηνλ θάδν αλαθύθισζεο θαη επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. Οξηζηηθή δηαγξαθή άδεηαζκα θάδνπ Δάλ δελ έρεηε ρώξν ζην δίζθν κπνξείηε λα αδεηάζεηε ηνλ θάδν αλαθύθισζεο, επηιέγνληαο ζην παξάζπξν ηνπ θάδνπ αλαθύθισζεο ην κελνύ Αξρείν Άδεηαζκα ηνπ θάδνπ αλαθύθισζεο. Σόηε εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ Δπηβεβαίσζε δηαγξαθήο αξρείσλ ζην νπνίν, όηαλ θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί <Ναη>, δηαγξάθνληαη νξηζηηθά ηα αξρεία θαη δελ κπνξνύλ πιένλ λα επαλέιζνπλ. Αλαδεηήζηε αξρεία ή θαθέινπο ζην δίζθν ζαο Γηα λα βξείηε έλα αξρείν ή θάθειν, επηιέμηε Έλαξμε Δύξεζε Αξρεία ή θάθεινη. ην παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ εκθαλίδεηαη, ζην πεδίν Με όλνκα: δώζηε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ ή ηνπ θαθέινπ πνπ ζέιεηε λα βξείηε. ην πεδίν Γηεξεύλεζε ζε: πξνζδηνξίζηε ηελ πεξηνρή αλαδήηεζεο (π.ρ. όινο ν δίζθνο C:). Γηα λα ζπκπεξηιεθζνύλ νη ππνθάθεινη πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή αλαδήηεζεο, κελ μεράζεηε λα ζεκεηώζεηε ηελ αληίζηνηρε ζπξίδα. Όηαλ είζηε έηνηκνη, παηήζηε ην πιήθηξν <Δύξεζε ηώξα>, γηα λα αξρίζεη ε αλαδήηεζε. Ακέζσο ζα αλνίμεη έλα λέν παξάζπξν, θάησ από ην παξάζπξν δηαιόγνπ, θαη ζε ιίγα δεπηεξόιεπηα κέζα ζην παξάζπξν απηό ζα εκθαληζηνύλ ηα αξρεία ή νη θάθεινη πνπ δεηήζαηε. Δάλ δε ζπκόζαζηε θαζόινπ ην όλνκα πνπ είραηε δώζεη αιιά ζπκόζαζηε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθή ιέμε από ην πεξηερόκελό ηνπ αξρείνπ κπνξείηε λα θάλεηε αλαδήηεζε κε απηέο, πιεθηξνινγώληαο ηηο ζην πεδίν Με ην θείκελν: Έλαο άιινο ηξόπνο αλαδήηεζεο, είλαη απηόο πνπ γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εκεξνκελίαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρείνπ ή ηνπ θαθέινπ. Γηα ηνλ ηξόπν απηό αλαδήηεζεο, θάληε θιηθ ζηελ θάξηα Ηκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο θαη ηζεθάξεηε αλάινγα Όια ηα αξρεία ή ηελ Δύξεζε όισλ ησλ αξρείσλ πνπ ηξνπνπνηήζεθαλ ή δεκηνπξγήζεθαλ κεηαμύ θάπνησλ εκεξνκεληώλ ή θαηά ηνπο πξνεγνύκελνπο 3 κήλεο ή ηηο πξνεγνύκελεο 20 εκέξεο. Σέινο, κε θιηθ ζηελ θάξηα Γηα πξνρσξεκέλνπο, κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε όπνηνλ ηύπν αξρείνπ ζέιεηε, κε ην κέγεζόο ηνπ λα ηθαλνπνηεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο. 13

14 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ Η παξαπάλσ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο αξρείσλ ή θαθέισλ κπνξεί λα μεθηλήζεη θαη από ην θνπκπί Έλαξμε, επηιέγνληαο Έλαξμε Δύξεζε Αξρεία ή θάθεινη Καηάξγεζε ππάξρνληνο πξνγξάκκαηνο. Γηα λα θαηαξγήζεηε έλα ήδε ππάξρνλ πξόγξακκα από ην ζύζηεκά ζαο, πξέπεη απηό λα έρεη ζρεδηαζζεί γηα ηα Windows θαη λα έρεη εγθαηαζηαζεί κε ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε απηή αλαδεηήζηε ην ζηε ιίζηα, πνπ βιέπεηε, ησλ εγθαηεζηεκέλσλ πξνγξακκάησλ, θάληε θιηθ επάλσ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί <Πξνζζαθαίξεζε >. Σόηε ζα εκθαληζηεί έλα παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ ζα ζαο δεηά λα επηβεβαηώζεηε, αλ ζέιεηε λα θαηαξγήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα θαη καδί ό- ιεο ηηο ζπληζηώζεο ηνπ. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί <Ναη> θαη ζε ιίγα δεπηεξόιεπηα ην πξόγξακκα ζα έρεη θαηαξγεζεί. Τπάξρεη βέβαηα ην ελδερόκελν λα ρξεηάδεηαη θαη ε δηζθέηα ή ην CD εγθαηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θαηάξγεζή ηνπ, πξάγκα όκσο πνπ είλαη εμαηξεηηθά ζπάλην. Σξνπνπνίεζε ππάξρνληνο πξνγξάκκαηνο. Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε έλα ήδε εγθαηεζηεκέλν πξόγξακκα, πξέπεη πξώηα από όια λα κπνξεί απηό λα ηξνπνπνηεζεί (Microsoft Office). ηελ πεξίπησζε απηή, όηαλ παηήζεηε ην θνπκπί <Πξνζζαθαίξεζε >, ζα ζαο δώζεη ηε δπλαηόηεηα είηε λα ην θαηαξγήζεηε, όπσο πξνεγνπκέλσο, είηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηα εγθαηεζηεκέλα ηνπ ζηνηρεία. απηή ηελ πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηάξγεζε ή ηξνπνπνίεζή ηνπ, ρξεηάδεηαη θαη ε δηζθέηα ή ην CD εγθαηάζηαζεο θαη κάιηζηα ζηελ ίδηα ζέζε από ηελ νπνία έγηλε ε εγθαηάζηαζε. Πξνζζαθαίξεζε ζηνηρείσλ ησλ Windows Γηα λα πξνζζέζεηε ή αθαηξέζεηε ζηνηρεία ησλ Windows, πξέπεη λα αλνίμεηε ην παξάζπξν ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ, όπσο ην θάλαηε θαη πξνεγνπκέλσο. Αθνύ ην εκθαλίζεηε, θάληε δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην ηεο Πξνζζαθαίξεζεο πξνγξακκάησλ, γηα λα εκθαλίζεηε ην παξάζπξν δηαιόγνπ Ιδηόηεηεο: Πξνζζαθαίξεζε πξνγξακκάησλ. ηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ θάξηα Δγθαηάζηαζε ησλ Windows. Σόηε ακέζσο εκθαλίδεηαη κηα θαξηέια γηα λα ζαο δείμεη όηη ε Δγθαηάζηαζε αλαδεηά πνηα ζηνηρεία ησλ Windows είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλα. Μεηά από απηό εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν δηαιόγνπ, ζην πεδίν ηνηρεία: ηνπ νπνίνπ, θαίλνληαη ηα εγθαηεζηεκέλα ζηνηρεία ησλ Windows. Αλ ην πιαίζην ειέγρνπ είλαη ιεπθό θαη κέζα ππάξρεη ην ζεκάδη επηινγήο, ζεκαίλεη όηη όια ηα ζηνηρεία ηεο επηινγήο απηήο έρνπλ εγθαηαζηαζεί, ελώ, αλ απηό είλαη ζθηαζκέλν, δείρλεη όηη ππάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία πνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλα. Αθνινύζσο θαη ζην πεδίν ηνηρεία:, θάληε θιηθ ζην ζηνηρείν πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ή λα θαηαξγήζεηε

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Επεξεπγαςία κειμένοτ Δθθίλεζε ηνπ Word γηα Windows Γηα λα εθθηλήζνπκε ην Word, ν πην εύθνινο ηξόπνο είλαη λα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί ζηε γξακκή εξγαιείσλ Γξήγνξε εθθίλεζε ησλ Windows είηε ζηε Γξακκή Δξγαιείσλ ηνπ MS Office ή λα θάλνπκε δηπιό θιηθ ζε κηα ζπληόκεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ Windows. Όηαλ μεθηλά ην MS-Word, εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε έλα θαηλνύξγην έγγξαθν, κε όλνκα «Έγγξαθν 1», πνπ είλαη ην πξνζσξηλό όλνκα ηνπ εγγξάθνπ ζαο, κέρξη λα ην αξρεηνζεηήζεηε θαη λα ηνπ δώζεηε ην όλνκα πνπ ζέιεηε. Δάλ δεκηνπξγήζεηε θαη λέα έγγξαθα, δίλνληαη αληίζηνηρα ηα νλόκαηα «Έγγξαθν 2», «Έγγξαθν 3» θηι. Γεκηνπξγία ελόο λένπ εγγξάθνπ Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν έγγξαθν, ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηξόπνη: α) Νέν έγγξαθν από «θελή» ζειίδα» (θελό έγγξαθν). β) Βάζεη ελόο ππνδείγκαηνο πξνηύπνπ. γ) Βάζεη ελόο πξνγξάκκαηνο νδεγνύ δεκηνπξγίαο εγγξάθνπ. Αλαιπηηθά κπνξείηε λα: Κάλεηε θιηθ ζην θνπκπί (Γεκηνπξγία) ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ ή επηιέμεηε ην κελνύ Αξρείν Γεκηνπξγία ή ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιήθηξν ζπληνκίαο <Ctrl>+<N>. Σν λέν ζαο έγγξαθν ζα είλαη βαζηζκέλν ζην πξόηππν «Normal». ηελ θαηεγνξία εληύπσλ πνπ επηζπκείηε (π.ρ. «Άιια έγγξαθα») θαη θάληε δηπιό θιηθ ζηνλ νδεγό πνπ ζέιεηε (π.ρ. «Οδεγόο βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο.wiz»). Πιεθηξνιόγεζε θεηκέλνπ Δπηιέμεηε ην κελνύ Αξρείν Γεκηνπξγία Έπεηηα επηιέμηε ηελ θαηεγνξία εληύπσλ πνπ επηζπκείηε (π.ρ. «Δπηζηνιέο & θαμ») θαη θάληε δηπιό θιηθ ζην πξόηππν πνπ ζέιεηε (π.ρ. «Κνκςή επηζηνιή.dot»). Δπηιέμεηε ην κελνύ Αξρείν Γεκηνπξγία Ύζηεξα επηιέμηε Ακέζσο κεηά ην άλνηγκα ηνπ Word θαη ηε δεκηνπξγία λένπ εγγξάθνπ, βιέπεηε ην ζεκείν εηζαγσγήο (ή ζεκείν παξεκβνιήο ή δξνκέαο), λα έρεη ηε κνξθή θάζεηεο καύξεο γξακκήο πνπ αλαβνζβήλεη, κε ζθνπό λα ζαο ππνδεηθλύεη πνπ ζα εηζαγάγεηε ηνλ επόκελν ραξαθηήξα ή αληηθείκελν. Δάλ ζέιεηε λα γξάςεηε ζε άιιν ζεκείν, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζε απηό ή λα κεηαθηλήζεηε ην ζεκείν εηζαγσγήο κε ηα βειάθηα ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζαο ή λα εηζαγάγεηε λέεο παξαγξάθνπο παηώ- 15

16 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ ληαο ην πιήθηξν <Enter>, εάλ είζηε ζην ηέινο ηνπ εγγξάθνπ ζαο, ή, αλ ζέιεηε, λα εηζαγάγεηε κηα λέα παξάγξαθν, πξηλ από θάπνηα άιιε. Γηα λα ζπληάμεηε θείκελν, επηιέμηε ηε γιώζζα ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη αξρίζηε λα πιεθηξνινγείηε. Κάζε θνξά πνπ παηάηε θάπνην πιήθηξν, εκθαλίδεηαη ν αληίζηνηρνο ραξαθηήξαο, ζηε ζέζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ην ζεκείν εηζαγσγήο θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεηε δώζεη. Όζν πιεθηξνινγείηε ην θείκελν ζην έγγξαθό ζαο, ηόζν ν δξνκέαο κεηαθηλείηαη πξνο ηα δεμηά, κηα ζέζε γηα θάζε ραξαθηήξα. Όηαλ κηα ιέμε «δε ρσξάεη», κεηαθέξεηαη απηόκαηα ζηελ επόκελε γξακκή (αλαδίπισζε γξακκήο). Δάλ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ν απηόκαηνο ζπιιαβηζκόο, ηόηε ην Word ζα ρσξίζεη ηε ιέμε, εθόζνλ απηό είλαη δπλαηό. Δάλ ζέιεηε λα αξρίζεηε κηα παξάγξαθν κε εζνρή, ην πιήθηξν <Tab> θάλεη θαη εδώ αθξηβώο ηελ ίδηα δνπιεηά πνπ θάλεη ζε κηα γξαθνκεραλή, δειαδή κεηαθέξεη ην ζεκείν εηζαγσγήο ζε επηιεγκέλεο ζηήιεο (αλ δελ έρνπλ νξηζηεί δηαθνξεηηθνί ζηεινζέηεο ζε δηαζηήκαηα κηζήο ίληζαο), πνπ ππνδειώλνληαη κε ηειείεο ζην ράξαθα. Σν Word ζεσξεί σο παξάγξαθν ην θείκελν πνπ ππάξρεη κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ παηεκάησλ ηνπ πιήθηξνπ <Enter>, αλεμαξηήησο ηνπ πόζεο γξακκέο ή πόζνπο ραξαθηήξεο πεξηέρεη απηό ην θείκελν. Σν πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ <Enter>, όπσο θαη ην πάηεκα ηνπ <Tab>, εηζάγεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα κε εθηππώζηκν ραξαθηήξα πνπ ππνδειώλεη απηή ζαο ηελ ελέξγεηα. Γηαθνξεηηθνί ηξόπνη πξνβνιήο εγγξάθνπ Σν Word ζαο πξνζθέξεη δηάθνξνπο ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο εκθάληζεο ηνπ εγγξάθνπ ζηελ νζόλε. Οη ηξόπνη απηνί επηιέγνληαη από ηελ επηινγή «Πξνβνιή» ηεο γξακκήο ησλ κελνύ. Η ζπλεζέζηεξε πξνβνιή γηα ηε δηακόξθσζε ελόο εγγξάθνπ είλαη ε Πξνβνιή δηάηαμεο εθηύπσζεο (θαίλεηαη ε ζειίδα κε ηα πεξηζώξηά ηεο), ελώ γηα ηε ζύληαμε θεηκέλνπ ζπλεζίδεηαη ε Καλνληθή πξνβνιή. Όηαλ είκαζηε ζε θαλνληθή πξνβνιή, δε θαίλνληαη ηα πεξηζώξηα ηεο ζειίδαο θαη έηζη «πιεζηάδνπκε» πην θνληά ζην θείκελν, βιέπνληαο θαζαξόηεξα θαη εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή καο ζε απηό. Σν ηέινο ηνπ εγγξάθνπ ππνδειώλεηαη κε κηα κεγάιε παύια πνπ δελ εθηππώλεηαη. Παηήζαηε θάηη θαηά ιάζνο; Αλ, θαζώο πιεθηξνινγείηε, παηήζεηε θαηά ιάζνο θάπνηα πιήθηξα θαη αλνίμεη θάπνην παξάζπξν δηαιόγνπ, παηήζηε ην πιήθηξν <Esc> ζην πιεθηξνιόγην ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί <Άθπξν>, γηα λα επηζηξέςεηε ζην θείκελό ζαο. Δάλ δηαγξάςεηε κηα ιέμε ή έλα ηκήκα θεηκέλνπ ή πιεθηξνινγήζεηε θάηη θαηά ιάζνο, κπνξείηε λα αλαηξέζεηε ηελ ελέξγεηα απηή κε ην θνπκπί <Αλαίξεζε>. Θπκάζηε όηη εξγάδεζηε ζηελ πξνζσξηλή κλήκε; Σελ ώξα πνπ πιεθηξνινγείηε θάπνην θείκελν ζε έλα έγγξαθν, ν ρώξνο εξγαζίαο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο είλαη ε θεληξηθή κλήκε RAM πνπ είλαη πξνζσξηλή. Γειαδή ην θείκελν πνπ πιεθηξνινγείηε θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηό ην έγγξαθν (ραξαθηήξεο, κνξθνπνηήζεηο θηι.) βξίζθνληαη ζηε κλήκε RAM, ηεο νπνίαο ηα πεξηερόκελα δηαγξάθνληαη, όηαλ θιείζεηε ην πξόγξακκα κε ην νπνίν εξγάδεζηε ή δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη έηζη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έγγξαθό ζαο ράλνληαη. Γηα ην ιόγν απηό:

17 Απνζήθεπζε ηνπ εγγξάθνπ ζαο Αλ ζέιεηε λα δηαηεξήζεηε ην έγγξαθό ζαο, ώζηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε θαη ζην κέιινλ, πξέπεη λα ην απνζεθεύζεηε ζην ζθιεξό δίζθν ή ηε δηζθέηα ζαο. Γηα λα απνζεθεύζεηε ην έγγξαθό ζαο: 1. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ ή επηιέμηε ην κελνύ Αξρείν Απνζήθεπζε. Αλ απνζεθεύεηε ην λέν «αλώλπκν» έγγξαθό ζαο, ζα δείηε ην παξάζπξν δηαιόγνπ Απνζήθεπζε σο. (Δηθόλα 2.1.2) 2. Διέγμηε εάλ ζην πεδίν Απνζήθεπζε ζε: εκθαλίδεηαη ν θάθεινο (π.ρ. Σα έγγξαθά κνπ) ζηνλ ν- πνίν ζέιεηε λα αξρεηνζεηήζεηε ην έγγξαθό ζαο ζην δίζθν ή ηε δηζθέηα ζαο. Γηαθνξεηηθά επηιέμηε ή δεκηνπξγείζηε ην θάθειν ζηνλ νπνίν ζέιεηε λα αξρεηνζεηήζεηε ην έγγξαθό ζαο. 3. Γείηε ην πξνηεηλόκελν όλνκα γηα ην έγγξαθό ζαο ζην πεδίν Όλνκα αξρείνπ θαη «θξαηήζηε» ην ή πιεθηξνινγήζηε γηα ην αξρείν έλα άιιν απνδεθηό όλνκα (π.ρ. ΑΙΣΗΗ ΑΓΔΙΑ ΛΟΥΔΙΑ) γηα ην έγγξαθό ζαο 4. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί <Απνζήθεπζε>, γηα λα εθηειέζεη ηελ εληνιή ν ππνινγηζηήο. Δθηππώζηε ην έγγξαθό ζαο Γηα λα ηππώζεηε ην έγγξαθό ζαο άκεζα ζηνλ πξνεπηιεγκέλν εθηππσηή, θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξ- γαιείσλ. Γηα πεξηζζόηεξεο επηινγέο ζηελ εθηύπσζε ζα ζπδεηήζνπκε πεξηζζόηεξα ζε επόκελε ελόηεηα, δίλνληαο ηελ αληίζηνηρε εληνιή από ην κελνύ Aξρείν Δθηύπσζε. Γλσξίζηε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Word Η βαζηθή νζόλε ηνπ Ms-Word πεξηέρεη ηα αθόινπζα ηκήκαηα: Γξακκή ηίηινπ: Δίλαη ε πξώηε γξακκή ζην επάλσ κέξνο ηεο νζόλεο θαη δειώλεη ηνλ ηίηιν ηεο εθαξκνγήο (Microsoft Word) θαη ην όλνκα ηνπ εγγξάθνπ πνπ έρεηε αλνίμεη, εθόζνλ απηό είλαη κεγηζηνπνηεκέλν (ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ην παξάζπξν ηνπ εγγξάθνπ έρεη ηε δηθή ηνπ γξακκή ηίηινπ). Δηθνλίδην ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο: Βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο γξακκήο ηνπ ηίηινπ θαη πεξηέρεη εληνιέο γηα επαλαθνξά, κεηαθίλεζε, αιιαγή ηνπ κεγέζνπο, ειαρηζηνπνίεζε, κεγηζηνπνίεζε θαη ην θιείζηκν ηνπ παξαζύξνπ ηνπ Ms-Word. Κνπκπηά ειέγρνπ: Δίλαη ηα ηξία θνπκπηά ζην δεμηό κέξνο ηεο γξακκήο ηνπ ηίηινπ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ παξαζύξνπ ηεο εθαξκνγήο («θαηέβαζκα» ζηε γξακκή εξγαζηώλ, ώζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνην άιιν πξόγξακκα), κεγηζηνπνίεζε ή επαλαθνξά ηνπ παξαζύξνπ ηεο εθαξκνγήο θαη θιείζηκν ηεο εθαξκνγήο. Γξακκή ησλ κελνύ: Βξίζθεηαη ακέζσο θάησ από ηε γξακκή ηίηινπ, πεξηέρεη νκαδνπνηεκέλεο ηηο εληνιέο ηεο εθαξκνγήο (Αξρείν, Δπεμεξγαζία, Πξνβνιή, Δηζαγσγή, Μνξθή, Δξγαιεία, Πίλαθαο, Παξάζπξν θαη Βνήζεηα). Όηαλ είλαη κεγηζηνπνηεκέλν ην παξάζπξν ηνπ ελεξγνύ εγγξάθνπ, αξηζηεξά ηεο γξακκήο ησλ κελνύ ππάξρεη ην εηθνλίδην ειέγρνπ γηα ην ελεξγό έγγξαθν θαη δεμηά ηα θνπκπηά ειέγρνπ ηνπ ελεξγνύ εγγξάθνπ, πνπ εθηεινύλ ηηο ίδηεο γλσζηέο ιεηηνπξγίεο. Γξακκέο εξγαιείσλ: Οη γξακκέο εξγαιείσλ πεξηιακβάλνπλ θνπκπηά πνπ παξέρνπλ γξήγνξε πξνζπέιαζε κέζσ ηνπ πνληηθηνύ ζε πνιιέο εληνιέο θαη δπλαηόηεηεο ηνπ Ms-Word. Η ηαπηόηεηα θάζε θνπκπηνύ 17

18 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ θαίλεηαη ζπλνπηηθά από κηα εηηθέηα πνπ εκθαλίδεηαη απηόκαηα, αλ νδεγήζνπκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ πάλσ ηνπ θαη ηνλ αθήζνπκε εθεί γηα ιίγν, ρσξίο λα παηήζνπκε θάπνην πιήθηξν. Τπάξρνπλ πνιιέο γξακκέο εξγαιείσλ, πεξηζζόηεξν όκσο ρξεζηκνπνηνύκε δύν: ηε Βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ πνπ πεξηέρεη θνπκπηά γηα εξγαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ εγγξάθνπ, α- ληηγξαθήο θαη επηθόιιεζεο ηνπ θεηκέλνπ, αλαίξεζεο ιεηηνπξγηώλ, δεκηνπξγία πηλάθσλ θαη ζηειώλ εθεκεξίδσλ, ιήςεο βνήζεηαο θαη άιια. ηε γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζεο πνπ πεξηέρεη θνπκπηά γηα ηελ εθαξκνγή ζηπι, ηε κνξθνπνίεζε ραξαθηήξσλ ή παξαγξάθσλ, γηα πεξηγξάκκαηα θαη άιια. Οξηδόληηνο ράξαθαο: Βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ γξακκώλ εξγαιείσλ θαη ηνπ ρώξνπ ζύληαμεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ νξηζκό ησλ ζηεινζεηώλ (tabs) θαη γηα ξύζκηζε ησλ πεξηζσξίσλ θαη ησλ εζνρώλ ησλ παξαγξάθσλ. Υώξνο ζύληαμεο θεηκέλνπ: Δίλαη ν κεγαιύηεξνο ρώξνο ζηελ νζόλε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύληαμε ηνπ θεηκέλνπ. Πάλσ ζε απηόλ κπνξνύλ λα ηνπνζεηνύληαη θαη άιια αληηθείκελα πνπ είλαη αλεμάξηεηα ή ζπλδεδεκέλα κε ην θείκελν, όπσο πιαίζηα, εηθόλεο, γξαθήκαηα θαη άιια. Καηαθόξπθνο ράξαθαο: Βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ παξαζύξνπ (όηαλ είζηε ζε Πξνβνιή δηάηαμεο εθηύπώοεο) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνβνιή θαη κεηαηξνπή ησλ πεξηζσξίσλ ηνπ θεηκέλνπ από ην πάλσ θαη ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο καο. ηήιε επηινγήο: Δίλαη ε πεξηνρή (θαηαθόξπθε ζηήιε) πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ θαηαθόξπθνπ ράξαθα θαη ηνπ θεηκέλνπ. ε απηήλ ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ ζαο γίλεηαη δεμί βέινο. Κάλνληαο θιηθ ζην ρώξν απηό, κπνξείηε λα επηιέμεηε γξήγνξα κηα γξακκή, κηα παξάγξαθν ή νιόθιεξν ην έγγξαθν. Γξακκή θαηάζηαζεο: Η θάησ νξηδόληηα γξακκή ηνπ παξαζύξνπ, πνπ δείρλεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ εγγξάθνπ. Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξέρνπζα ζειίδα θαη ελόηεηα, ην ζπλνιηθό αξηζκό ζειίδσλ, ηελ απόζηαζε από ηελ αξρή ηεο ζειίδαο ζε εθαηνζηά, ηε γξακκή θαη ζηήιε πνπ βξίζθεηαη ν δξνκέαο θαη ηελ θαηάζηαζε κεξηθώλ ζεκαληηθώλ ιεηηνπξγηώλ (όπσο εγγξαθή καθξνεληνιήο, εηζαγσγή ή αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ θηι.). Γξακκέο θύιηζεο: Η κηα (θαηαθόξπθε) βξίζθεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ παξαζύξνπ θαη κεηαθηλεί ην πεξηερόκελν ηνπ παξαζύξνπ θαηαθόξπθα, κε ηε βνήζεηα δύν βειώλ πνπ είλαη ζηα δύν άθξα ηεο. Η άιιε (νξηδόληηα) βξίζθεηαη ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ παξαζύξνπ θαη κεηαθηλεί ην πεξηερόκελό ηνπ νξηδόληηα. Μέζα ζε θάζε γξακκή θύιηζεο ππάξρεη έλα γθξίδν νξζνγώλην, πνπ δείρλεη ηε ζρεηηθή ζέζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε, ζε ζρέζε κε όιν ην έγγξαθν. Κάλνληαο θιηθ ζηελ πεξηνρή κεηαμύ ηνπ γθξίδνπ νξζνγσλίνπ θαη ησλ βειώλ ηεο γξακκήο θύιηζεο, επηηπγράλεηε ηαρύηεξε κεηαθίλεζε ηνπ εγγξάθνπ ζηελ νζόλε, ελώ γηα πνιπζέιηδα έγγξαθα κπνξείηε λα κεηαβείηε ζηε ζειίδα πνπ ζέιεηε «ζύξνληαο» ην γθξίδν νξζνγώλην πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ θαη βιέπνληαο ηελ ηξέρνπζα ζειίδα ζηελ εηηθέηα πνπ εκθαλίδεηαη

19 Η Βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ Έλα από ηα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελα κέξε ηεο νζόλεο είλαη ε Βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ. Αο ηε γλσξίζνπκε: Γεκηνπξγία θελνύ εγγξάθνπ Άλνηγκα Απνζήθεπζε Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν Δθηύπσζε Πξνεπηζθόπεζε εθηύπσζεο Οξζνγξαθηθόο θαη γξακκαηηθόο έιεγρνο Απνθνπή Αληηγξαθή Δπηθόιιεζε Πηλέιν κνξθνπνίεζεο Αλαίξεζε Αθύξσζε Αλαίξεζεο Γεκηνπξγεί έλα λέν θελό έγγξαθν πνπ βαζίδεηαη ζην πξνεπηιεγκέλν πξόηππν. Αλνίγεη ή εληνπίδεη έλα αξρείν κέζα από ην ζρεηηθό παξάζπξν δηαιόγνπ. Απνζεθεύεη ην ελεξγό αξρείν ή εκθαλίδεη ην παξάζπξν δηαιόγνπ Απνζήθεπζε σο..., αλ ην αξρείν δελ έρεη όλνκα. Απνζηέιιεη ηα πεξηερόκελα ηνπ ηξέρνληνο εγγξάθνπ σο ζώκα ελόο κελύκαηνο αιιεινγξαθίαο. Δθηππώλεη ην ελεξγό αξρείν. Γηα επηινγέο ζηελ εθηύπσζε επηιέμηε ην κελνύ Αξρείν Δθηύπσζε. Δκθαλίδεη ην ελεξγό αξρείν, αθξηβώο όπσο ζα εκθαληζηεί, όηαλ εθηππσζεί. Διέγρεη ην ελεξγό αξρείν γηα ηελ ύπαξμε πηζαλώλ νξζνγξαθηθώλ, γξακκαηηθώλ θαη ζπληαθηηθώλ ζθαικάησλ. Απνθόπηεη ην επηιεγκέλν θνκκάηη θαη ην ηνπνζεηεί ζην πξόρεηξν ησλ Windows Αληηγξάθεη ην επηιεγκέλν θνκκάηη θαη ην ηνπνζεηεί ζην πξόρεηξν ησλ Windows Σνπνζεηεί ην Πεξηερόκελν ηνπ πξνρείξνπ ζην ζεκείν εηζαγσγήο θαη αληηθαζηζηά νπνηαδήπνηε επηινγή. Αληηγξάθεη ηε κνξθνπνίεζε ελόο επηιεγκέλνπ αληηθεηκέλνπ ή θεηκέλνπ θαη ηελ εθαξκόδεη ζην ζεκείν πνπ θάλεηε θιηθ. Αλαηξεί ηελ ηειεπηαία ελέξγεηα ή εληνιή πνπ εθηειέζαηε ή δηαγξάθεη ηελ ηειεπηαία θαηαρώξεζε πνπ πιεθηξνινγήζαηε Αληηζηξέθεη ηελ ελέξγεηα ηεο εληνιήο Αλαίξεζε. Γηα λα αληηζηξέςεηε πεξηζζόηεξεο ελέξγεηεο θάληε δηαδνρηθά θιηθ. Η γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζεο Μηα επίζεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελε γξακκή εξγαιείσλ είλαη ε γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζεο. Αο ηε γλσξίζνπκε: Βαζηθό ηπι Δθαξκόδεη ην ζηπι πνπ επηιέγεηε ζηηο επηιεγκέλεο παξαγξάθνπο. 19

20 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ Tahoma Γξακκαηνζεηξά Μέγεζνο γξακκαηνζεηξάο Έληνλε γξαθή Πιάγηα γξαθή Δθαξκόδεη κηα γξακκαηνζεηξά ζην επηιεγκέλν θείκελν. Σξνπνπνηεί ην κέγεζνο ηνπ επηιεγκέλνπ θεηκέλνπ. Μεηαηξέπεη ην επηιεγκέλν θείκελν θαη ηνπο αξηζκνύο ζε έληνλνπο ραξαθηήξεο. Μεηαηξέπεη ην επηιεγκέλν θείκελν θαη ηνπο αξηζκνύο ζε πιάγηνπο ραξαθηήξεο. Τπνγξάκκηζε ηνίρηζε Αξηζηεξά ηνίρηζε ζην Κέληξν ηνίρηζε Γεμηά Πιήξεο ηνίρηζε Μεηαηξέπεη ην επηιεγκέλν θείκελν θαη ηνπο αξηζκνύο ζε ππνγξακκηζκέλνπο ραξαθηήξεο. ηνηρίδεη αξηζηεξά ην επηιεγκέλν θείκελν, ηνπο αξηζκνύο θαη ηα αληηθείκελα, κε αθαλόληζηε δεμηά άθξε. ηνηρίδεη ζην θέληξν ην επηιεγκέλν θείκελν, ηνπο αξηζκνύο ή ηα επηιεγκέλα επζπγξακκηζκέλα αληηθείκελα. ηνηρίδεη δεμηά ην επηιεγκέλν θείκελν, ηνπο αξηζκνύο θαη ηα αληηθείκελα, κε αθαλόληζηε αξηζηεξή άθξε. ηνηρίδεη ηηο επηιεγκέλεο παξαγξάθνπο θαη πξνο ηα αξηζηεξά θαη πξνο ηα δεμηά Αξίζκεζε Κνπθθίδεο Μείσζε εζνρήο Αύμεζε εζνρήο Πεξηγξάκκαηα Δπηζήκαλζε Πξνζζέηεη αξηζκνύο ζε επηιεγκέλεο παξαγξάθνπο ή ηνπο θαηαξγεί Πξνζζέηεη θνπθθίδεο ζε επηιεγκέλεο παξαγξάθνπο ή ηηο θαηαξγεί Σνπνζεηεί εζνρή ζηελ επηιεγκέλε παξάγξαθν ζηελ πξνεγνύκελε ζέζε ηνπ ζηεινζέηε. Σνπνζεηεί εζνρή ζηελ επηιεγκέλε παξάγξαθν ζηελ επόκελε ζέζε ηνπ ζηεινζέηε. Πξνζζέηεη ή αθαηξεί έλα πεξίγξακκα γύξσ από επηιεγκέλν θείκελν, παξαγξάθνπο, θειηά, εηθόλεο. Δπηζεκαίλεη ην επηιεγκέλν θείκελν, ώζηε λα είλαη ζε έληνλε κνξθή θαη λα μερσξίδεη από ην ππόινηπν. Υξώκα Γξακκαηνζεηξάο Μνξθνπνηεί ην επηιεγκέλν θείκελν κε ην ρξώκα πνπ επηιέγεηε. Δκθαλίζηε ηηο γξακκέο εξγαιείσλ πνπ ζέιεηε. Μεξηθέο θνξέο ζα εξγάδεζηε ζε έλα ππνινγηζηή πνπ θάπνηνο άιιν, πξηλ από ζαο έρεη ηξνπνπνηήζεη ιίγν ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, θαη είηε ζα βιέπεηε πεξηζζόηεξεο από ηηο ζπλεζηζκέλεο γξακκέο εξγαιείσλ θάλνληαο ην πεξηβάιινλ πην πνιύπινθν είηε ζα αλαξσηηέζηε γηα ην πνπ είλαη θάπνηα γξακκή εξγαιείσλ. Μπνξείηε λα εκθαλίζεηε ή λα απνθξύςεηε κηα γξακκή εξγαιείσλ ζηελ νζόλε ζαο από ην κελνύ Πξνβνιή Γξακκέο εξγαιείσλ. ηε ιίζηα πνπ αλαδύεηαη θαίλνληαη όιεο νη δηαζέζηκεο γξακκέο εξγαιείσλ θαη όζεο είλαη ελεξγέο έρνπλ δίπια ηνπο ην ζύκβνιν. Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην όλνκα ηεο γξακκήο εξγαιείσλ πνπ ζέιεηε λα απνθξύςεηε ή λα εκθαλίζεηε αληίζηνηρα

21 Ενόσησα 2.2 Επιλογή, διόπθωςη, επεξεπγαςία Άλνηγκα ελόο ήδε ππάξρνληνο εγγξάθνπ Γηα λα επεμεξγαζηείηε έλα έγγξαθν, πξέπεη πξώηα λα ην αλνίμεηε ζην πεξηβάιινλ κηαο εθαξκνγήο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. Γηα λα αλνίμεηε έλα έγγξαθν: 1. θάληε θιηθ ζην θνπκπί Άλνηγκα, ζηε Βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ ή επηιέμηε ην κελνύ Αξρείν Άλνηγκα. 2. ην παξάζπξν δηαιόγνπ Άλνηγκα πνπ ζα αθνινπζήζεη, ζην πεδίν Γηεξεύλεζε ζε:, δείμηε ζην Word ηε δηαδξνκή κέζα ζην δίζθν ζαο γηα ην επηζπκεηό έγγξαθν. θαη 3. Όηαλ ην δείηε ζηε ιίζηα ησλ αξρείσλ, θάληε δηπιό θιηθ επάλσ ηνπ, γηα λα ην αλνίμεηε ή θάληε απιά θιηθ επάλσ ηνπ θαη κεηά θιηθ ζην θνπκπί <Άλνηγκα>. Μεηαθίλεζε κέζα ζην έγγξαθν Όηαλ ζπληάζζνπκε έλα θείκελν, ζπρλά ρξεηάδεηαη λα δηνξζώζνπκε θάπνην ιάζνο ή λα εηζαγάγνπκε λέν θείκελν ζην ήδε ππάξρνλ. Τπάξρεη ε αλάγθε επνκέλσο, λα κεηαθηλεζνύκε ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηνπ εγγξάθνπ από απηό πνπ είκαζηε ηώξα. Η κεηαθίλεζε κπνξεί λα γίλεη είηε ρξεζηκνπνηώληαο ην πνληίθη (ζεκαδεύεηε κε ην δξνκέα «Ι» ηνπ πνληηθηνύ ηε ζέζε πνπ ζέιεηε θαη θάλεηε θιηθ), είηε κε ηε βνήζεηα ησλ βειώλ ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη γηα κεηαθίλεζε πάλσ ή θάησ θαη ησλ βειώλ θαη γηα κεηαθίλεζε αξηζηεξά ή δεμηά. Απιό πάηεκα ελόο βέινπο κεηαθηλεί ην δξνκέα κία ζεηξά θάησ ή πάλσ ή έλαλ ραξαθηήξα αξηζηεξά ή δεμηά αληίζηνηρα. Ο ζπλδπαζκόο ησλ πιήθηξσλ <Ctrl> θαη ελόο βέινπο κεηαθηλεί ην δξνκέα ζηελ αξρή ηεο πξνεγνύκελεο ή ηεο ηξέρνπζαο ιέμεο (αξηζηεξό βέινο), ζηελ αξρή ηεο επόκελεο ιέμεο (δεμί βέινο), ζηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο παξαγξάθνπ (πάλσ βέινο) ή ζηελ αξρή ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ (θάησ βέινο). Με ηα πιήθηξα <Home> θαη <End>, ν δξνκέαο ηνπνζεηείηαη ζηελ αξρή ή ην ηέινο όινπ ηνπ εγγξάθνπ. Σέινο, κε ηα πιήθηξα <Page Up> θαη <Page Down> ν δξνκέαο κεηαθηλείηαη κία νζόλε πάλσ ή θάησ. Δπηινγή θεηκέλνπ Όηαλ επηκειείζηε έλα έγγξαθν, ζέιεηε ζπρλά λα δώζεηε έκθαζε ζε θάπνην ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ ή λα θάλεηε θάπνηα άιιε ελέξγεηα. Γηα λα δείμεηε απηό ην ηκήκα θεηκέλνπ ζηνλ ππνινγηζηή, πξέπεη λα ην επηιέμεηε. Αλάινγα κε ην ηκήκα θεηκέλνπ, πνπ επηζπκείηε λα επηιέμεηε, κπνξείηε λα θάλεηε θάηη από ηα παξα- 21

22 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ Γηα λα επηιέμεηε: θάησ. Λέμε: Κάληε δηπιό θιηθ επάλσ ηεο. Παξάγξαθν: Κάληε ηξηπιό θιηθ επάλσ ηεο ή δηπιό θιηθ δίπια ηεο, ζηε ζηήιε επηινγήο. Όιν ην έγγξαθν: Κάληε ηξηπιό θιηθ νπνπδήπνηε ζηε ζηήιε επηινγήο, αξηζηεξά ηνπ θεηκέλνπ ζαο ή παηήζηε ην ζπλδπαζκό ησλ πιήθηξσλ <Ctrl>+<A>. Μηα Σπραία πεξηνρή: Οδεγήζηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ εθεί πνπ ζέιεηε λα μεθηλήζεη ε επηινγή ζαο, θάληε θιηθ θαη ζύξαηε, θξαηώληαο παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ, πξνο όπνηα θαηεύζπλζε ζέιεηε. Όπνπ αθήζεηε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ, ζα ζηακαηήζεη θαη ε επηινγή ηνπ θεηκέλνπ ζαο. Αλ ην θείκελό ζαο εθηείλεηαη ζε παξαπάλσ από κηα ζειίδεο, θάληε θιηθ ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε λα αξρίζεη ε επηινγή, θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν <Shift> θα,η ρξεζηκνπνηώληαο ηε ξάβδν θύιηζεο, βξείηε ην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ ζαο πνπ ζέιεηε λα ζηακαηήζεη ε επηινγή θαη θάληε θιηθ. Σν θείκελό ζαο ζα επηιεγεί από ην αξρηθό κέρξη ην ηειηθό ζεκείν ηνπ. Γηαγξαθή αλεπηζύκεηνπ θεηκέλνπ Γηα λα δηαγξάςεηε κεξηθνύο ραξαθηήξεο, νδεγήζηε ην ζεκείν εηζαγσγήο, κε ηα βειάθηα ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζαο, ή θάληε θιηθ εθεί κε ην πνληίθη ζαο, πξηλ ή ακέζσο κεηά από ηνπο ραξαθηήξεο πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε. Παηήζηε ην πιήθηξν <Backspace> (ην αξηζηεξό βέινο πάλσ από ην πιήθηξν <Enter>), γηα λα ζβήζεηε ηνλ πξνεγνύκελν ραξαθηήξα από ηε ζέζε ηνπ ζεκείνπ εηζαγσγήο θαη ην πιήθηξν <Delete>, γηα λα ζβήζεηε ηνλ επόκελν ραξαθηήξα κεηά ην ζεκείν εηζαγσγήο. Αλ θξαηήζεηε ηα πιήθηξα <Backspace> ή <Delete> παηεκέλα γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν, ζα έρεηε σο απνηέιεζκα ην αλεμέιεγθην ζβήζηκν πεξηζζόηεξσλ ραξαθηήξσλ. πλδπαζκόο ηνπ πιήθηξνπ <Ctrl> θαη ησλ δύν απηώλ πιήθηξσλ δηόξζσζεο έρεη σο απνηέιεζκα ην ζβήζηκν όιεο ηεο πξνεγνύκελεο (<Ctrl>+<Backspace>) ή ηεο επόκελεο (<Ctrl>+<Delete>) ιέμεο. Παηώληαο ην <Backspace> ζηελ αξρή κηαο θελήο γξακκήο έρεηε σο απνηέιεζκα ην ζβήζηκν ηεο γξακκήο απηήο. Απνζήθεπζε αξρείνπ κε λέν όλνκα Όηαλ έρεηε θάλεη αιιαγέο ζε έλα έγγξαθν, κπνξνύκε, όπσο κάζακε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, λα παηήζνπκε απιά ην θνπκπί Απνζήθεπζε γηα λα απνζεθεύζνπκε ηηο αιιαγέο απηέο. Δάλ όκσο ζέιεηε λα απνζεθεύζεηε ην έγγξαθν, πνπ εξγάδεζηε, κε λέν όλνκα (γηα λα δεκηνπξγήζεηε δεύηεξν αληίγξαθό ηνπ γηα αζθάιεηα), είηε ζέιεηε λα ην απνζεθεύζεηε ζε έλα άιιν θάθειν, είηε ζέιεηε λα ην απνζεθεύζεηε ζε άιιν ηύπν αξρείνπ, πξέπεη λα επηιέμηε ην κελνύ Αξρείν Απνζήθεπζε σο. ην παξάζπξν δηαιόγνπ Απνζήθεπζε σο πνπ αθνινπζεί, ζην πεδίν Όλνκα αξρείνπ:, ππάξρεη ην όλνκα ηνπ αξρείνπ, ζην πεδίν Απνζήθεπζε σο ηύπνο:, ππάξρεη ν ηξέρσλ ηύπνο ηνπ θαη ζην πεδίν Απνζήθεπζε ζε:, ππάξρεη ν θάθεινο ζηνλ νπνίν είλαη ήδε απνζεθεπκέλν ην αξρείν ζαο. Μπνξείηε λα αιιάμηε όπνην από απηά ζέιεηε θαη λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί <Απνζήθεπζε>. Απνθνπή, αληηγξαθή θαη κεηαθίλεζε θεηκέλνπ

23 Σν Word ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθόςεηε, λα αληηγξάςεηε ή λα κεηαθέξεηε έλα ηκήκα θεηκέλνπ ή έλα αληηθείκελν από έλα ζεκείν ηνπ εγγξάθνπ ζε έλα άιιν, ή αθόκα θαη ζε δηαθνξεηηθό έγγξαθν. Η ελέξγεηα απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, αθνύ ζαο γιηηώλεη, πνιιέο θνξέο, από πεξηηηό θόπν θαη ζαο εμνηθνλνκεί ρξόλν. Γηα λα αληηγξάςεηε έλα θείκελν (ή έλα αληηθείκελν) : Δπηιέμηε ην ηκήκα ηνπ εγγξάθνπ πνπ ζέιεηε λα αληηγξάςεηε. Δπηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία εξγα- ιείσλ. Αληηγξαθή ή παηήζηε ην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο Σνπνζεηήζηε ην ζεκείν εηζαγσγήο ζηε ζέζε πνπ ζέιεηε λα ηνπνζεηήζεηε ην θείκελν πνπ έρεηε αληηγξάςεη θαη Δπηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία Δπηθόιιεζε ή παηήζηε ην θνπκπί ζηε Βαζηθή γξακκή εξγαιεί- σλ, γηα λα ην επηθνιιήζεηε ζηε ζέζε πνπ είλαη ην ζεκείν εηζαγσγήο. Γηα λα κεηαθέξεηε έλα θείκελν (ή έλα αληηθείκελν): Δπηιέμηε ην ηκήκα ηνπ εγγξάθνπ πνπ ζέιεηε λα κεηαθέξεηε. Δπηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία Απνθνπή ή παηήζηε ην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιεί- σλ. Σνπνζεηήζηε ην ζεκείν εηζαγσγήο ζηε ζέζε πνπ ζέιεηε λα κεηαθέξεηε ην θείκελν, πνπ έρεηε απνθόςεη θαη Δπηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία Δπηθόιιεζε ή παηήζηε ην θνπκπί ζηε Βαζηθή γξακκή εξγαιεί- σλ, γηα λα ην επηθνιιήζεηε ζηε ζέζε πνπ είλαη ην ζεκείν εηζαγσγήο. Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηνύληαη επίζεο, αλ επηιέμεηε ην θείκελν. Σόηε, θάληε δεμί θιηθ επάλσ ζηελ επηινγή θαη ζην κελνύ ζπληνκίαο πνπ εκθαλίδεηαη, επηιέμεηε ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο. Δξγαζία κε πνιιά έγγξαθα Γηα λα εξγαζηείηε κε πεξηζζόηεξα από έλα έγγξαθα παξάιιεια, κπνξείηε λα αλνίμεηε έλα-έλα ηα έγγξαθα πνπ ρξεηάδεζηε, κπξνζηά ζαο όκσο ζα έρεηε απηό πνπ αλνίμαηε ηειεπηαίν, ελώ ηα ππόινηπα βξίζθνληαη πίζσ ηνπ. Γηα λα κπνξέζεηε λα θέξεηε θάπνην άιιν έγγξαθν κπξνζηά, θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηνπ ζηε γξακκή εξγαζηώλ ή επηιέμηε ην κελνύ Παξάζπξν θαη ζην θάησ κέξνο ηεο θαξηέιαο πνπ αλαδύεηαη, ζα δείηε όια ηα έγγξαθα πνπ έρεηε αλνηθηά. Κάληε θιηθ ζε απηό πνπ ζέιεηε θαη ηόηε απηό ζα έξζεη κπξνζηά θαη ηα ππόινηπα ζα πάλε πίζσ. Γηα λα έρεηε όια ηα παξάζπξα ησλ αλνηθηώλ εγγξάθσλ ζαο νξαηά ηαπηόρξνλα, κπνξείηε λα επηιέμεηε ην κελνύ Παξάζπξν Σαθηνπνίεζε όισλ. Σόηε, κπνξείηε λα κεηαθηλεζείηε από ην έλα έγγξαθν ζην άιιν, θάλνληαο απιά θιηθ ζην παξάζπξό ηνπ. Όηαλ έρεηε αλνηθηά δύν δηαθνξεηηθά έγγξαθα, κπνξείηε λα αληηγξάςεηε ή λα κεηαθέξεηε θείκελν ή αληηθείκελα από ην έλα ζην άιιν κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ γίλνληαη θαη ζην ίδην έγγξαθν. Γειαδή 23

24 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ αληηγξάθνπκε ή απνθόπηνπκε απηό πνπ ζέινπκε, πεγαίλνπκε ζην άιιν έγγξαθν κε θιηθ ζην παξάζπξό ηνπ θαη ζην ζεκείν πνπ ζέινπκε θαη θάλνπκε επηθόιιεζε. Έιεγρνο νξζνγξαθίαο ζην έγγξαθό ζαο Όζν θαιή νξζνγξαθία θαη αλ γλσξίδνπκε θαη όζν θαη λα πξνζέρνπκε ηελ ώξα πνπ γξάθνπκε, θάπνηα ιάζε κπνξεί λα μεθύγνπλ ππνβαζκίδνληαο ηελ πνηόηεηα ηνπ εγγξάθνπ καο. Σν Word δηαζέηεη ηξία εξγαιεία (ειεγθηήο νξζνγξαθίαο, απηόκαηνο δηνξζσηήο θαη ειεγθηήο γξακκαηηθήο) πνπ καο βνεζνύλ ζεκαληηθά ζηελ εύξεζε θαη δηόξζσζε ησλ πεξηζζνηέξσλ αιιά όρη όισλ ησλ ιαζώλ ελόο θεηκέλνπ. Καζώο πιεθηξνινγείηε ηα πηζαλά νξζνγξαθηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε, ζεκεηώλνληαη κε θόθθηλε θαη πξάζηλε (αληίζηνηρα) θπκαηηζηή γξακκή από θάησ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ιέμε ζαο είλαη ιάζνο ή ηελ αγλνεί ην ιεμηθό ηνπ Word. Γηα λα δηνξζώζεηε έλα ιάζνο, θάληε δεμί θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζηε ιέμε κε ηελ θπκαηηζηή ππνγξάκκηζε θαη κεηά επηιέμηε ηε δηόξζσζε πνπ ζέιεηε. Ο Διεγθηήο Οξζνγξαθίαο Γηα λα βξείηε θαη λα δηνξζώζεηε όια ηα πηζαλά ιάζε θάληε θιηθ ζην θνπκπί ζηε Βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ ή επηιέμηε ην κελνύ Δξγαιεία Οξζνγξαθία... Σόηε ζα εκθαληζζεί ην παξάζπξν δηαιόγνπ Οξζνγξαθηθόο έιεγρνο : Διιεληθή ή Αγγιηθή θαη θάζε ηέηνηα ιέμε ζα πεξάζεη από ηνλ νξζνγξάθν θαη ζην πεδίν Πξνηάζεηο:, ζα ζαο πξνηαζνύλ θάπνηεο ιέμεηο πνπ κνηάδνπλ κε απηή πνπ είλαη ιάζνο. Κάληε θιηθ ζε απηή πνπ λνκίδεηε όηη είλαη ζσζηή θαη κεηά θιηθ ζην θνπκπί <Αιιαγή>, δηαθνξεηηθά, αλ λνκίδεηε όηη ε ιέμε ζαο είλαη ζσζηή, αιιά παξ όια απηά έρεη θόθθηλε γξακκή, ηόηε παηήζηε ην θνπκπί <Παξάβιεςε>, αλ ζέιεηε απιά λα ηελ πξνζπεξάζεηε ή ηέινο, παηήζηε ην θνπκπί <Πξνζζήθε>, αλ ζέιεηε λα ηελ εηζαγάγεηε ζην ιεμηθό θαη λα ηελ αλαγλσξίδεη ζην κέιινλ γηα ιέμεηο πνπ δελ είλαη πξαγκαηηθά ιάζνο. Δύξεζε κηαο ιέμεο ή θξάζεο ζην έγγξαθό ζαο Δάλ ζέιεηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ ίδηα αιιαγή ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, ε ελέξγεηα «Δύξεζε θαη Αληηθαηάζηαζε» ζα ζαο θάλεη ηε δνπιεηά ζαο πνιύ πην εύθνιε. Δπηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία Δύξεζε... θαη ζην παξάζπξν δηαιόγνπ Δύξεζε θαη Αληηθαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεηαη, ζηελ θαξηέια Δύξεζε θαη ζην πεδίν Δύξεζε ηνπ: πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε ή ηε θξάζε πνπ ζέιεηε λα αλαδεηήζεηε κέζα ζην έγγξαθό ζαο, ελώ κε θιηθ ζην θνπκπί <Λεπηνκέξεηεο> δώζηε ηηο επηινγέο πνπ επηζπκείηε γηα ηε κνξθή θαη ηνπο εηδηθνύο ραξαθηήξεο. Η αλαδήηεζε πνπ ζα γίλεη ζην έγγξαθό ζαο ζα αξρίζεη από ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην ζεκείν εηζαγσγήο θαη ζα ηειεηώζεη ζηελ ίδηα ζέζε, αθνύ αλαηξέμεη όιν ην έγγξαθν. Αληηθαηάζηαζε κηαο ιέμεο ηνπ έγγξάθνπ ζαο Δπηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία Αληηθαηάζηαζε... θαη ζην παξάζπξν δηαιόγνπ Δύξεζε θαη Α

25 ληηθαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεηαη, ζηελ θαξηέια Αληηθαηάζηαζε θαη ζην πεδίν Δύξεζε ηνπ:, πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε ή ηε θξάζε πνπ ζέιεηε λα αληηθαηαζηήζεηε κέζα ζην έγγξαθό ζαο, ελώ ζην πεδίν Αληηθαηάζηαζε κε: πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε ή ηε θξάζε πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ επηινγή πνπ θάλαηε. Αλ ζέιεηε, θάπνηεο επηινγέο σο πξνο ηε κνξθή ηεο θξάζεο πνπ αλαδεηάηε ή πνπ αληηθαζηζηάηε, ηζεθάξεηε αλάινγα, αθνύ θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί <Λεπηνκέξεηεο>. ηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα παηήζηε ην θνπκπί <Αληηθαηάζηαζε όισλ>, αλ ζέιεηε λα γίλνπλ όιεο νη αληηθαηαζηάζεηο κε κηαο ή λα παηάηε δηαδνρηθά ηα θνπκπηά <Δύξεζε επνκέλνπ> θαη <Αληηθαηάζηαζε>, ώζηε θάζε αιιαγή λα γίλεηαη κόλν κεηά από ηελ επηβεβαίσζή ζαο. Ενόσησα 2.3 Μοπυοποίηςη γπαμμασοςειπών και παπαγπάυων H εκαζία ηεο εκθάληζεο ηνπ θεηκέλνπ Η αξκνληθή εκθάληζε ηνπ θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ην ζσζηό ηνπ πεξηερόκελν, δηεπθνιύλεη ηε κεηάδνζε ζηνλ αλαγλώζηε ηνπ κελύκαηνο ην νπνίν πεξηέρεη. Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κνξθήο γηα ηηο παξαγξάθνπο θαη ηνπο ραξαθηήξεο αμηνπνηεί θαιύηεξα ην ρώξν θάζε ζειiδαο θαη απμάλεη ηελ πνζόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο. Η κνξθή ησλ ραξαθηήξσλ πρλά ζέινπκε λα δώζνπκε έκθαζε ζε θάπνηα ζεκεία ηνπ εγγξάθνπ καο. Η γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε, είλαη απηή πνπ ζα ζαο βνεζήζεη ζηελ εξγαζία απηή. Δπηιέμηε ινηπόλ ην θείκελν πνπ ζέιεηε λα κνξθνπνηήζεηε θαη: Αλνίμηε ηελ αλαδπόκελε ιίζηα ζηε ζπξίδα Γξακκαηνζεηξά θαη επηιέμηε απηή πνπ ζέιεηε λα ε- θαξκόζεηε. Αλνίμηε ηελ αλαδπόκελε ιίζηα ζηε ζπξίδα Μέγεζνο γξακκαηνζεηξάο θαη επηιέμηε ην κέγεζνο πνπ ζέιεηε λα εθαξκόζεηε. Κάληε θιηθ ζηα θνπκπηά γηα λα εθαξκόζεηε αληίζηνηρα έληνλε, πιάγηα ή ππνγξακκηζκέλε γξαθή. γηα λα επηιέμεηε ην ρξώκα ηεο γξακκαην- Αλνίμηε ηελ αλαδπόκελε ιίζηα ζην θνπκπί ζεηξάο πνπ ζέιεηε. Γηα λα έρεηε πεξηζζόηεξα εθέ γξακκαηνζεηξάο, επηιέμηε ην κελνύ Μνξθή Γξακκαηνζεηξά θαη ζην πεδίν Δθέ, επηιέμηε αλάινγα θαη δείηε ηελ εκθάληζε ζην πιαίζην πξνεπηζθόπεζε, γηα λα θαηαιάβεηε πώο ζα είλαη ζην έγγξαθό ζαο. 25

26 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ Γηαζηήκαηα ραξαθηήξσλ Όηαλ εηζάγεηε ην θείκελν, νη ραξαθηήξεο ηνπνζεηνύληαη ζε ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο θαη ζέζε. Μπνξείηε λα απμήζεηε ή λα κεηώζεηε ηνλ θελό ρώξν κεηαμύ ησλ ραξαθηήξσλ, έηζη ώζηε λα θαιύςεηε πεξηζζόηεξν ρώξν ή λα ρσξέζεηε πεξηζζόηεξν θείκελν ζηνλ ίδην ρώξν. Κάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Απόζηαζε ραξαθηήξσλ ηνπ παξαζύξνπ δηαιόγνπ Γξακκαηνζεηξά θαη ζην πεδίν Απόζηαζε:, νξίζηε αλ ζέιεηε ε γξαθή ζαο λα είλαη Δθηεηακέλε ή πκππθλσκέλε θαη δίπια ζην πεδίν Καηά:, δώζηε ην πιήζνο ησλ ζηηγκώλ έθηαζεο ή ζπκπύθλσζεο. ην πεδίν Θέζε:, νξίζηε αλ ζέιεηε ε γξαθή ζαο λα είλαη Τπεξπςσκέλε ή Υακεισκέλε θαη δίπια ζην πεδίν Καηά:, δώζηε ην πιήζνο ησλ ζηηγκώλ απόζηαζεο. Αληηγξαθή ηεο κνξθνπνίεζεο πνπ εθαξκόζαηε Γηα λα εθαξκόζεηε ην ίδην ζηπι κνξθνπνίεζεο ζε έλα ή ζε πεξηζζόηεξα άιια ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ, ππάξρεη ην εξγαιείν «Πηλέιν κνξθνπνίεζεο». Γηα λα αληηγξάςεηε ηε κνξθνπνίεζε ελόο επηιεγκέλνπ θεηκέλνπ θαη λα ηελ εθαξκόζεηε ζε άιιν ηκήκα θεηκέλνπ: 1) Δπηιέμηε ην θείκελν ή ην αληηθείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα 2) Κάληε θιηθ ζην θνπ- κπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ, γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην πηλέιν κνξθνπνίεζεο. Ακέζσο ν δείθηεο ζαο απνθηά θαη έλα πηλέιν. 3) ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην θείκελν ή ην αληηθείκελν πνπ ζέιεηε λα κνξθνπνηεζεί κε ηνλ ίδην ηξόπν. Η κνξθή ησλ παξαγξάθσλ Αο ζπκεζνύκε όηη ζε έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ σο παξάγξαθνο νξίδεηαη ην ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ, πνπ πεξηέρεηαη κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ζπκβόισλ ηεο παξαγξάθνπ ( ), ηα νπνία εηζάγνληαη θάζε θνξά πνπ παηάηε ην πιήθηξν <Enter>. Γηα λα βειηηώζνπκε άκεζα ηελ νπηηθή εκθάληζε θαη ηελ αλαγλσζηκόηεηα ηνπ εγγξάθνπ καο, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα θνπκπηά από ηε γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε θαη ην Υάξαθα ή λα θάλνπκε ηηο βειηησηηθέο αιιαγέο καο από ην παξάζπξν δηαιόγνπ Παξάγξαθνο. Δπηιέμηε ηηο παξαγξάθνπο ησλ νπνίσλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ηε κνξθνπνίεζε θαη αλάινγα κπνξείηε λα : Κάληε θιηθ ζε θάπνην από ηα θνπκπηά γηα ηε ζηνίρηζε ησλ παξαγξάθσλ, ώζηε λα απνθηήζεη ε παξάγξαθόο ζαο ηε ζηνίρηζε απηή. Κάληε θιηθ ζε θάπνην από ηα θνπκπηά γηα λα βάιεηε αξίζκεζε ή θνπθθίδεο ζηηο παξαγξάθνπο ζαο. Κάληε θιηθ ζηα θνπκπηά γηα λα δεκηνπξγήζεηε, λα απμήζεηε ή λα ειαηηώζεηε ηελ εζνρή κηαο παξαγξάθνπ. Υξεζηκνπνηήζηε ηα ζεκάδηα ησλ εζνρώλ θαη ηνπο ζηεινζέηεο επάλσ ζην ράξαθα. Κάληε θιηθ ζην κελνύ Μνξθή Παξάγξαθνο

27 ηνίρηζε παξαγξάθσλ Έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα ζηνηρίζνπκε ην θείκελν κηαο παξαγξάθνπ ζην αξηζηεξό ή ην δεμηό πεξηζώξην, λα ην θεληξάξνπκε ή λα ην επζπγξακκίζνπκε πιήξσο, ζηνηρίδνληάο ην από αξηζηεξά θαη δεμηά ηαπηόρξνλα. Δζνρέο παξαγξάθσλ Οη εζνρέο καο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ξπζκίζνπκε πνύ αθξηβώο ζα ηνπνζεηεζεί ην θείκελό καο. Όηαλ εηζάγνπκε θείκελν ζε θαλνληθή παξάγξαθν, απηό εηζάγεηαη κεηαμύ ησλ πεξηζσξίσλ πνπ έρνπκε νξίζεη. Αλ όκσο επηζπκνύκε ε πξώηε γξακκή ηεο παξαγξάθνπ είηε νη ππόινηπεο γξακκέο λα αξρίδνπλ ιίγν πην κέζα ή πην έμσ από ην πεξηζώξην πξέπεη λα νξίζνπκε ηελ αληίζηνηρε εζνρή, πξνεμνρή ή αξλεηηθή εζνρή. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε εύθνια κηα εζνρή ζύξνληαο ηα ζεκάδηα εζνρήο πάλσ ζην ράξαθα. Σα ζεκάδηα εζνρήο πνπ ππάξρνπλ, θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα Γηάζηηρν θαη απνζηάζεηο παξαγξάθσλ Μπνξνύκε λα ξπζκίδνπκε ηηο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ γξακκώλ (δηάζηηρν) θαη ηηο απνζηάζεηο πξηλ θαη κεηά από θάζε παξάγξαθν. Σν δηάζηηρν, εθηόο από ηηο ηππνπνηεκέλεο ηηκέο, κνλό, ελάκηζη θαη δηπιό ηεο γξαθνκεραλήο, κπνξεί λα ξπζκηζηεί όζν αθξηβώο ζέιεηε ζε γξακκέο θεηκέλνπ ή ζε κνλάδεο. Αληίζηνηρα κπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε κε αθξίβεηα ην θελό πνπ ζέιεηε λα κέλεη πξηλ θαη κεηά από θάζε παξάγξαθν. Δηζαγσγή αξίζκεζεο ή θνπθθίδσλ Δπηιέμηε ηηο παξαγξάθνπο ζηηο νπνίεο ζέιεηε λα εηζαγάγεηε αξίζκεζε ή θνπθθίδεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλεηε θιηθ ζε θάπνην από ηα θνπκπηά ηεο γξακκήο εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε. Σόηε ζα εκθαλη- ζηνύλ νη παξάγξαθνί ζαο κε αξίζκεζε ή θνπθθίδεο. Αλ, όκσο, ζέιεηε λα πξνζαξκόζεηε δηαθνξεηηθά ηελ αξίζκεζε ή ηηο θνπθθίδεο, όπσο γηα παξάδεηγκα, λα αιιάμεηε θνπθθίδα ή ζηπι αξίζκεζεο, ηε γξακκαηνζεηξά θαη ην κέγεζνο ησλ αξηζκώλ ή ηελ απόζηαζή ηνπο από ην θείκελν, επηιέμηε ην κελνύ Μνξθή Κνπθθίδεο θαη αξίζκεζε. ην παξάζπξν δηαιόγνπ Κνπθθίδεο θαη αξίζκεζε πνπ ζα εκθαληζηεί, θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια πνπ ζέιεηε θαη κεηά θιηθ ζην θνπκπί <Πξνζαξκνγή >, θάληε ηηο ξπζκίζεηο πνπ ζέιεηε. Ενόσησα 2.4 Διαμόπυωςη ςελίδαρ Πποεπιςκόπηςη Εκσύπωςη Γηα λα ξπζκίζεηε ηηο ζειίδεο ηνπ εγγξάθνπ ζαο επηιέμηε ην κελνύ Αξρείν Γηακόξθσζε ζειίδαο θαη ζην παξάζπξν δηαιόγνπ Γηακόξθσζε ζειίδαο πνπ ζα εκθαληζηεί, ζηελ θαξηέια Πεξηζώξηα, κπνξείηε λα δώζεηε ηηο απνζηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ ζαο θαη ηηο απνζηάζεηο ηεο θεθαιίδαο θαη ηνπ ππνζέιηδνπ από ηα άθξα ηνπ ραξηηνύ. ηε ζπλέρεηα, αλ ζέιεηε, ην έγγξαθό ζαο λα είλαη ζε ζηπι βηβιίνπ, ηζεθάξεηε ηελ επηινγή «Αληηθξηζηά πεξηζώξηα». ηελ επόκελε θαξηέια Μέγεζνο ραξηηνύ, πξέπεη λα δώζεηε ην κέγεζνο ηνπ ραξηηνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε, είηε είλαη θάπνην γλσζηό κέγεζνο (π.ρ. Α4, Α3), είηε θάπνην κέγεζνο πνπ εζείο ζα πξνζαξκόζεηε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο ζειίδαο ζαο. ηα δεμηά ηνπ παξαζύξνπ δηαιόγνπ, ζην πεδίν Πξνεπηζθόπεζε, κπνξείηε λα δείηε πώο ζα είλαη νη ζειίδεο ζαο. Σέινο, ζηελ ηειεπηαία θαξηέια Γηάηαμε ζα νξίζεηε ην πώο ζα εκθαλίδνληαη νη θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα ζηηο κνλέο θαη ηηο δπγέο ζειίδεο αληίζηνηρα αιιά θαη ηε δπλαηόηεηα λα έρεηε δηαθνξεηηθή θεθαιίδα θαη ππνζέιηδν ζηελ πξώηε ζειίδα. Μελ μεράζεηε λα παηήζεηε ην θνπκπί <Πξνεπηινγή > ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε νη ξπζκίζεηο πνπ θάλαηε λα επεξεάζνπλ ην πξόηππν 27

28 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ AL» θαη σο εθ ηνύηνπ, ηα επόκελα έγγξαθά ζαο. «NORM Πξνζζήθε αξηζκώλ ζειίδσλ Αλ ζέιεηε λα εηζαγάγεηε αξίζκεζε ζηηο ζειίδεο ζαο, κπνξείηε λα επηιέμεηε ην κελνύ Δηζαγσγή Αξηζκνί ζειίδαο θαη ζην παξάζπξν δηαιόγνπ Αξηζκνί ζειίδαο πνπ εκθαλίδεηαη, επηιέμηε ηε ζέζε (ζην ππνζέιηδν ή ζηελ θεθαιίδα) πνπ ζα εκθαληζηνύλ νη αξηζκνί ζειίδαο, θαζώο θαη ην είδνο ηεο ζηνίρηζεο πνπ ζα έρνπλ. ηε ζπλέρεηα ζεκεηώζηε, αλ ζέιεηε, ηελ αξίζκεζε ηεο πξώηεο ζειίδαο. Γηα λα νξίζεηε ηε κνξθή ηεο αξίζκεζεο ή ηελ αιιαγή ηνπ αξηζκνύ πνπ ζα μεθηλά ε αξίζκεζε παηήζηε ην θνπκπί <Μνξθή >, θαη αθνύ επηιέμεηε ηα ζηνηρεία πνπ ζέιεηε παηήζηε ην θνπκπί <ΟΚ>, γηα λα επηζηξέςεηε ζην παξάζπξν δηαιόγνπ Αξηζκνί ζειίδαο. Παηήζηε ην <ΟΚ>, γηα λα νξίζεηε ηελ αξίζκεζε θαη ζηε ζπλέρεηα θπιήζηε ην έγγξαθν πάλσ ή θάησ αληίζηνηρα γηα λα δείηε ην ζεκείν πνπ επηιέμαηε λα ηνπνζεηεζεί ε αξίζκεζε. Πξνζζήθε θεθαιίδσλ θαη ππνζέιηδσλ Η θεθαιίδα ή ην ππνζέιηδν είλαη ε πεξηνρή ζηελ θνξπθή (θεθαιίδα) ή ζηε βάζε (ππνζέιηδν) θάζε ζειίδαο ελόο εγγξάθνπ πνπ ηνπνζεηνύκε θείκελν, γξαθηθά, αξηζκό ζειίδαο, ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ή έλα ινγόηππν. Μπνξνύκε λα έρνπκε ηελ ίδηα θεθαιίδα θαη ην ίδην ππνζέιηδν ζε νιόθιεξν ην έγγξαθν ή δηαθνξεηηθή θεθαιίδα θαη ππνζέιηδν ζε θάζε ελόηεηα. Γηα λα εηζαγάγεηε θεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα ζην έγγξαθό ζαο, επηιέμηε ην κελνύ Πξνβνιή Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα. Θα εκθαληζηεί ε γξακκή εξγαιείσλ Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα θαη ζηε θνξπθή ηεο ζειίδαο δηαθξίλεηαη έλα δηάζηηθην πιαίζην, πνπ δείρλεη ηελ πεξηνρή ηεο θεθαιίδαο. Δθεί κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε ό,ηη ζέιεηε ή λα εηζαγάγεηε απηόκαην θείκελν ή θάπνηα πεδία πιεξνθνξηώλ (αξηζκόο ζειίδαο, όλνκα εγγξάθνπ, εκεξνκελία, θιπ) Δπηιέγνληαο ην αληίζηνηρν πεδίν, κπνξείηε λα εηζαγάγε- ηε ηνλ αξηζκό ηεο ζειίδαο ζαο, ην πιήζνο ησλ ζειίδσλ ζαο, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ηνπ ζπζηήκαηόο ζαο, αιιά θαη λα δηακνξθώζεηε ηε ζειίδα ζαο κέζα από ην πιαίζην απηό. Δπίζεο, ζαο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα κεηαθηλήζηε κεηαμύ θεθαιίδαο θαη ππνζέιηδνπ κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ <Δλαιιαγή κεηαμύ θεθαιίδαο θαη ππνζέιη- δνπ>. Δάλ έρεηε πεξηζζόηεξεο από κηα ελόηεηεο ή έρεηε επηιέμεη δηαθνξά ζε κνλέο θαη δπγέο ζειίδεο, κπνξείηε, παηώληαο ηα αληίζηνηρα θνπκπηά ζηε γξακκή εξγαιείσλ λα εκθαλίζεηε ηελ επόκελε ή ηελ πξνεγνύκελε θεθαιίδα-ππνζέιηδν ή λα δηαηεξήζεηε ηα πεξηερόκελα ίδηα, παηώληαο ην θνπκπί <Ίδηα κε ηα πξνεγνύκελα>. Ενόσησα

29 Πίνακερ, πεπιγπάμμασα και ςκίαςη Οη πίλαθεο Οη πίλαθεο είλαη νξζνγώληα πιαίζηα πνπ ρσξίδνληαη ζε γξακκέο θαη ζηήιεο. Η ηνκή κηαο γξακκήο κε κηα ζηήιε πξνζδηνξίδεη έλα θειί. Σα ζηνηρεία, πνπ παξνπζηάδνπκε, ηαθηνπνηνύληαη ζε γξακκέο θαη ζε ζηήιεο, νπόηε έρνπκε παξάιιειεο παξαγξάθνπο. Όινη νη ζύγρξνλνη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ αιιά θαη άιινπ είδνπο πξνγξάκκαηα (π.ρ ινγηζηηθά θύιια, βάζεηο δεδνκέλσλ, πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ θηι.), δηαζέηνπλ εξγαιεία γηα δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε πηλάθσλ. Οη πίλαθεο ζε έλα πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, δίλνπλ δπλαηόηεηεο ζύλζεηεο κνξθνπνίεζεο γξαθηθώλ θαη θεηκέλνπ, ιίζηεο κε θνπθθίδεο, πξνζαξκνζκέλνπο ζηεινζέηεο, εζνρέο πξώηεο γξακκήο παξαγξάθνπ, κνξθνπνηήζεηο κεκνλσκέλσλ θειηώλ θηι. Γεκηνπξγία πίλαθα ζε έλα έγγξαθν θεηκέλνπ Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ πίλαθα. Άιινη εμππεξεηνύλ θαιύηεξα, όηαλ δελ έρεηε αθόκε πιεθηξνινγήζεη ηα ζηνηρεία πνπ ζέιεηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζηνλ πίλαθα (πίλαθαο από ππάξρνληα δεδνκέλα) θαη άιινη, όηαλ δεκηνπξγείηε πξώηα ηνλ πίλαθα θαη ζπκπιεξώλεηε κεηά ηα ζηνηρεία. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ πίλαθα: 1. Σνπνζεηήζηε ην ζεκείν εηζαγσγήο ζηε ζέζε πνπ ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε ηνλ πίλαθα. 2. Δπηιέμεηε ην κελνύ Πίλαθαο Δηζαγσγή Πίλαθαο. 3. ην παξάζπξν δηαιόγνπ Δηζαγσγή πίλαθα πνπ ζα εκθαληζζεί, θαηαρσξήζηε ζηα αληίζηνηρα πεδία ηνλ αξηζκό ησλ ζηειώλ θαη ησλ γξακκώλ πνπ ζα έρεη ν πίλαθαο. Δάλ ζέιεηε, κπνξείηε λα νξίζεηε ην πιάηνο πνπ ζα έρνπλ νη ζηήιεο ηνπ θαη ηε κνξθνπνίεζε ηνπ πίλαθα κε κηα από ηηο έηνηκεο κνξθνπνηήζεηο πηλάθσλ πνπ δηαζέηεη ην Word. Παηήζηε ην θνπκπί <ΟΚ>. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ θαη κεηαθίλεζε. Καη αξράο ηνπνζεηήζηε ην ζεκείν εηζαγσγήο (θάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζαο) ζην θειί πνπ ζέιεηε λα εηζαγάγεηε δεδνκέλα θαη αξρίζηε λα πιεθηξνινγείηε. Γηα λα κεηαθηλεζείηε ζην επόκελν θειί (πξνο ηα δεμηά), παηήζηε ην πιήθηξν <Tab>, ελώ γηα κεηαθίλεζε ζην πξνεγνύκελν θειί (πξνο ηα αξηζηεξά), ρξεζηκνπνηήζηε ην ζπλδπαζκό ησλ πιήθηξσλ <Shift>+<Tab>. Δλαιιαθηηθά κπνξείηε από ην πιεθηξνιόγην λα πάηε ζην θειί πνπ ζέιεηε, ρξεζηκνπνηώληαο ηα βέιε κεηαθίλεζεο [,,, ] ζην θάησ δεμηό κέξνο. Ση είλαη ην πιέγκα Σν πιέγκα είλαη ην πιαίζην πνπ νξηνζεηεί ηα θειηά. Οη γξακκέο ηνπ πιέγκαηνο είλαη δπλαηόλ λα κελ εθηππώλνληαη θαη κπνξεί λα είλαη νξαηέο (γθξη αλνηθηνύ ρξώκαηνο) ή κε νξαηέο (Πίλαθαο Απόθξπςε γξακκώλ πιέγκαηνο). Δάλ ζέιεηε λα εθηππώλεηαη πεξίγξακκα γύξσ από ηα θειηά ή όιν ηνλ πίλαθα, πξέπεη λα έρεη νξηζηεί πεξίγξακκα νξηζκέλνπ πάρνπο θαη ρξώκαηνο. Γεληθά, όηαλ δεκηνπξγείηε έλα λέν πίλαθα, ηα θειηά ηνπ έρνπλ καύξν πεξίγξακκα, πάρνπο ½ ζηηγκήο ην νπνίν θαη εθηππώλεηαη. Αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα έρεηε πίλαθα ρσξίο πεξίγξακκα ζηα θειηά ηνπ, δειαδή κόλν ην ζθειεηό ηνπ πίλαθα ζηελ νζόλε, (ν νπνίνο δελ εθηππώλεηαη, αιιά ζαο βνεζά, γηα λα 29

30 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ αλαγλσξίδεηε ζε πνην θειί βξίζθεζηε). Γηα ηα πεξηγξάκκαηα ζα ζπδεηήζνπκε ζηε ζπλέρεηα απηήο ηεο ελόηεηαο, αιιά, αλ ζέιεηε ηώξα λα βγάιεηε απηό ην πεξίγξακκα ελόο πίλαθα, κπνξείηε: 1. Να εηζαγάγεηε ην ζεκείν εηζαγσγήο κέζα ζηνλ πίλαθα θάλνληαο θιηθ ζε θάπνην θειί ηνπ. 2. Να επηιέμεηε ην κελνύ Μνξθή Πεξηγξάκκαηα θαη ζθίαζε, θαη ζην πεδίν Ρύζκηζε: λα θάλεηε θιηθ ζην «Κακία» θαη κεηά θιηθ ζην θνπκπί <ΟΚ>. Δπηινγή ζηειώλ, γξακκώλ ή θειηώλ Έλα θειί: Οδεγήζηε ην δείθηε ζηελ αξρή ηνπ θειηνύ, ώζηε λα γίλεη δεμί βέινο θαη θάληε θιηθ ή θάληε ηξηπιό θιηθ επάλσ ζην θειί ή, ηέινο, νδεγεζείηε ζην θειί κε δηαδνρηθά παηήκαηα ηνπ πιήθηξνπ <Tab>, νπόηε θαη επηιέγεηαη ην θειί απηό. Μία Γξακκή: Κάληε απιά θιηθ ζην αξηζηεξό πεξηζώξην ηεο ζειίδαο ζαο, δίπια ζηε γξακκή ηνπ πίλαθα. Μία ηήιε: Οδεγήζηε ην δείθηε πάλσ από ηε ζηήιε, κέρξη λα γίλεη κηθξό καύξν βέινο θαη θάληε θιηθ. Όιν ηνλ πίλαθα: Οδεγήζηε ην δείθηε νπνπδήπνηε κέζα ζηνλ πίλαθα θάλνληαο θιηθ επάλσ ηνπ θαη κεηά επηιέμηε ην κελνύ Πίλαθαο Δπηινγή πίλαθαο. Πεξηζζόηεξεο γξακκέο ή ζηήιεο: Μεηά ην θιηθ γηα ηελ επηινγή γξακκήο ή ζηήιεο θαη κε παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν, ζύξαηε αλάινγα. Ρύζκηζε ηνπ ύςνπο ησλ γξακκώλ Γηα λα νξίζεηε ην ύςνο, πξέπεη λα επηιέμεηε ηηο γξακκέο ηνπ πίλαθα πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε ην ύςνο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεηε ην κελνύ Πίλαθαο Ιδηόηεηεο πίλαθα. ην παξάζπξν δηαιόγνπ Ιδηόηεηεο πίλαθα πνπ ζα εκθαληζζεί, ζηελ θαξηέια Γξακκή, θαη ζην πεδίν Μέγεζνο Γξακκή 1:, επηιέμηε ηε ζπξίδα Καζνξηζκόο ύςνπο: θαη δίπια αθξηβώο, δώζηε ην ύςνο ησλ γξακκώλ ζαο ζε εθαηνζηά. Ρύζκηζε ηνπ πιάηνπο ησλ ζηειώλ Δάλ, θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα, αθήζεηε ηελ επηινγή «Απηόκαην» ζην πεδίν ηαζεξό πιάηνο ζηειώλ:, ηνπ παξαζύξνπ δηαιόγνπ Δηζαγσγή Πίλαθα, ηόηε, αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ ζηειώλ πνπ δώζαηε, ζα κνηξαζζεί ην σθέιηκν πιάηνο ηεο ζειίδαο ζαο, εμίζνπ ζε θάζε ζηήιε. Αλ, όκσο, ζέιεηε νη ζηήιεο ζαο λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν πιάηνο ζε εθαηνζηά, ηόηε δώζηε ζην πεδίν απηό ην αθξηβέο πιάηνο πνπ ζέιεηε. Σόηε πηζαλόλ, όινο ν πίλαθαο λα κε ζηνηρίδεηαη ζην θέληξν ηνπ εγγξάθνπ ζαο, νπόηε κε ηα ρεηξηζηήξηα ησλ εζνρώλ ηνπ ράξαθα, κπνξείηε λα ηνλ θεληξάξεηε ζηε ζειίδα ζαο, αθνύ πξώηα θάλεηε θιηθ ζε θάπνην θειί ηνπ. Ρύζκηζε ηεο απόζηαζεο κεηαμύ ησλ ζηειώλ

31 Μεξηθέο θνξέο (π.ρ θαηά ηε δεκηνπξγία κηαο αίηεζεο) ζέιεηε ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζηειώλ λα είλαη κεγαιύηεξε από ό,ηη ζπλήζσο. Δπηιέμηε ην κελνύ Πίλαθαο Ιδηόηεηεο πίλαθα θαη ζην παξάζπξν δηαιόγνπ Ιδηόηεηεο πίλαθα πνπ εκθαλίδεηαη, θάληε θιηθ ζην θνπκπί <Δπηινγέο >. ην παξάζπξν δηαιόγνπ Δπηινγέο πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζην πεδίν Πξνεπηιεγκέλε απόζηαζε θειηώλ, επηιέμηε ηε ζπξίδα Με απόζηαζε κεηαμύ θειηώλ θαη πην δεμηά δώζηε ηελ επηζπκεηή απόζηαζε ζε εθαηνζηά πνπ ζέιεηε λα έρνπλ ηα θειηά ζαο. Δπεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο θειηνύ Ο ρώξνο ελόο θειηνύ δηακνξθώλεηαη, όπσο ν ρώξνο ζηελ πεξηνρή θεηκέλνπ ελόο εγγξάθνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη κπνξείηε λα πιεθηξνινγείηε θείκελν κέζα ζε όπνην θειί ζέιεηε, λα αιιάδεηε παξαγξάθνπο, λα κνξθνπνηήζεηε αλάινγα ηελ ή ηηο παξαγξάθνπο απηέο, κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ην θάλαηε κέρξη ηώξα. Μπνξείηε, δειαδή, λα έρεηε ζπγθεθξηκέλν είδνο ζηνίρηζεο παξαγξάθνπ, δηάζηηρν, κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο, εζνρέο, θνπθθίδεο ή αξίζκεζε, λα εηζαγάγεηε εηθόλεο, πιαίζηα θηι. Δηζαγσγή λέαο γξακκήο ή ζηήιεο Γηα λα εηζαγάγνπκε κηα λέα γξακκή, πξέπεη πξώηα λα δείμνπκε ζηνλ ππνινγηζηή ην ζεκείν πνπ ζέινπκε λα εηζαρζεί. Δπηιέμηε ηε γξακκή ηνπ πίλαθα, πξηλ από ηελ νπνία ζα εηζαγάγεηε κηα λέα γξακκή θαη επηιέμηε ην κελνύ Πίλαθαο Δηζαγσγή Γξακκέο πάλσ ή απιά θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ, πνπ ζην κεηαμύ ζα έρεη εκθαληζζεί ζηελ νζόλε ζαο κεηά ηελ επηινγή ηεο γξακκήο. Αληίζηνηρα, επηιέμηε ηε ζηήιε ηνπ πίλαθα πξηλ ή κεηά, από ηελ νπνία ζα εηζαγάγεηε κηα λέα ζηήιε θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην κελνύ Πίλαθαο Δηζαγσγή ηήιεο αξηζηεξά ή δεμηά ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ, πνπ ζην κεηαμύ ζα έρεη εκθαληζζεί ζηελ νζόλε ζαο κεηά ηελ επηινγή ηεο ζηήιεο, γηα εηζαγσγή ζηήιεο αξηζηεξά ηεο επηιεγκέλεο. Ο πίλαθαο δε βγαίλεη έμσ από ηα όξηα ηνπ ελεξγνύ πιάηνπο ηεο ζειίδαο ζαο, αθνύ ζε θάζε λέα πξνζζήθε ζηήιεο μαλακνηξάδεηαη ην σθέιηκν πιάηνο ηεο ζειίδαο εμίζνπ ζην λέν αξηζκό ησλ ζηειώλ. πγρώλεπζε πνιιώλ θειηώλ ζε έλα Δπηιέμεηε ηα θειηά ηνπ πίλαθα ηα νπνία ζέιεηε λα ζπγρσλεύζεηε ζε έλα θειί, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην κελνύ Πίλαθαο πγρώλεπ- ζε θειηώλ ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο γξακκήο εξγαιείσλ Πίλαθεο θαη πεξηγξάκκα- ηα. Γηαίξεζε ελόο θειηνύ Κάληε θιηθ επάλσ ζην θειί ηνπ πίλαθα, γηα λα ην επηιέμεηε, θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην κελνύ Πίλαθαο Γηαίξεζε θειηώλ ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο γξακκήο εξγαιείσλ Πίλαθεο θαη πεξηγξάκκαηα θαη ζην παξάζπξν δηαιόγνπ Γηαίξεζε θειηώλ πνπ εκθαλίδεηαη, δώζηε ηνλ αξηζκό ησλ ζηειώλ θαη ησλ γξακκώλ πνπ ζέιεηε λα δηαηξεζεί ην ζπγθεθξηκέλν θειί, παηώληαο ζην ηέινο ην θνπκπί <ΟΚ>. Απνθνπή γξακκήο ή ζηήιεο Δπηιέμηε κε δηαθνξεηηθά βήκαηα ηηο γξακκέο ή ηηο ζηήιεο ηνπ πίλαθα, ηηο νπνίεο ζέιεηε λα απνθόςε- ηε, θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ. 31

32 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ Σαμηλόκεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ελόο πίλαθα Γηα λα ηαμηλνκήζεηε ηα ζηνηρεία ελόο πίλαθα, θάληε θιηθ νπνπδήπνηε κέζα ζηνλ πίλαθα, γηα λα εηζαγάγεηε ην ζεκείν εηζαγσγήο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην κελνύ Πίλαθαο Σαμηλόκεζε. Θα δείηε ακέζσο λα επηιέγεηαη ν πίλαθαο θαη κπξνζηά ηνπ λα εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ Σαμηλόκεζε. ηα πεδία Σαμηλόκεζε θαηά θαη Έπεηηα θαηά, επηιέμηε ηε ζεηξά ησλ πεδίσλ (ζηειώλ) σο πξνο ηα ν- πνία ζα γίλεη ε ηαμηλόκεζε, όπσο επίζεο θαη ηνλ ηύπν ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο (Κείκελν, Αξηζκόο, Ηκεξνκελία). Σέινο, επηιέμηε ην είδνο ηεο ηαμηλόκεζεο (αύμνπζα ή θζίλνπζα). Πεξηγξάκκαηα θαη ζθίαζε Η κνξθή ηνπ πίλαθα κπνξεί λα γίλεη πνιύ ειθπζηηθή, πξνζζέηνληαο ηνλ θαηάιιειν ηύπν πεξηγξάκκαηνο ή ζθηέο θαη ρξώκαηα. Αξθεί λα επηιέμεηε νιόθιεξν ηνλ πίλαθα ή ην κέξνο ηνπ ζην νπνίν ζέιεηε λα αιιάμεηε ην πεξίγξακκα ή ηε ζθίαζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ. Σόηε ζα εκθαληζηεί ε γξακκή εξγαιείσλ Πίλαθεο θαη πεξηγξάκκαηα από ηελ νπνία κπνξείηε λα δηαιέμεηε ην ηπι γξακκήο κε ην νπνίν ζα πιαηζηώζεηε ηα θειηά ηνπ πίλαθα, ην πάρνο ηεο, ην ρξώκα ηεο, όπσο επίζεο θαη ην ρξώκα ηνπ θόληνπ πνπ ζα έρεη ην πιαίζην. Η δεύηεξε ζεηξά ησλ θνπκπηώλ απηήο ηεο γξακκήο εξγαιείσλ ελεξγνπνηείηαη κόλν, όηαλ βξίζθεζηε κέζα ζε πίλαθα θαη όρη ζε απιό θείκελν. Σελ ίδηα εξγαζία ζα κπνξέζεηε λα ηελ εθηειέζεηε επηιέγνληαο ην κελνύ Μνξθή Πεξηγξάκκαηα θαη ζθίαζε. ην παξάζπξν δηαιόγνπ Πεξηγξάκκαηα θαη ζθίαζε πνπ ζα εκθαληζηεί, ζηελ θάξηα Πεξηγξάκκαηα, θάληε θιηθ επηιέγνληαο αλάινγα ζην πεδίν Ρύζκηζε:, γηα ην είδνο ηνπ πιαηζίνπ, ζην πεδίν ηπι:, γηα ην είδνο ηεο γξακκήο, ζην πεδίν Υξώκα:, γηα ην ρξώκα ηεο γξακκήο θαη ζην πεδίν Πιάηνο:, γηα ην πάρνο ηεο γξακκήο. ην δεμηό κέξνο ηνπ παξαζύξνπ δηαιόγνπ, κπνξείηε λα δείηε ηε κνξθή ηνπ πιαηζίνπ ζαο ζε θαηάζηαζε πξνεπηζθόπεζεο. ηελ θάξηα θίαζε, ζην πεδίν Γέκηζκα, επηιέμηε ην ρξώκα θόληνπ, ζην πεδίν Μνηίβα ηπι:, επηιέμηε ην πνζνζηό ζθίαζεο θαη ζην πεδίν Μνηίβα Υξώκα:, επηιέμηε ηνπο θόθθνπο ρξώκαηνο πνπ ζα π- πάξρνπλ ζηε ζθίαζε. Παξαηεξήζηε πάιη ηελ θαηάζηαζε πξνεπηζθόπεζεο, γηα λα δείηε ηη ζα πάξεηε ζην ηέινο θαη αλάινγα λα ην απνδερηείηε κε θιηθ ζην θνπκπί <ΟΚ> ή λα ην αιιάμεηε κε θάπνηεο λέεο επηινγέο

33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Υπολογιςσικά Φύλλα Ενόσησα 3.1 Εξοικείωςη με σο πεπιβάλλον επγαςίαρ ευαπμογήρ τπολογιςσικού υύλλοτ H ρξεζηκόηεηα ησλ Φύιισλ Δξγαζίαο Οη εθαξκνγέο ησλ Τπνινγηζηηθώλ Φύιισλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη επηζηεκνληθή αλάιπζε ησλ αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά εθηεινύλ ππνινγηζκνύο θαη παξνπζηάδνπλ κε γξαθήκαηα ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δεδνκέλσλ. Σν πξώην πξόγξακκα ησλ θύιισλ εξγαζίαο (VisiCalc) εκθαλίζζεθε ην 1979, ήηαλ πνιύ εύθνιν ζηε ρξήζε ηνπ θαη ζπλέβαιε ζεκαληηθά, καδί κε ηηο εθαξκνγέο ηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζηελ εηζαγσγή ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηνπ απηνκαηηζκνύ γξαθείνπ. Η εθθίλεζε ηνπ Excel Η εθθίλεζε ηνπ Excel γίλεηαη αθξηβώο κε ηνπο ίδηνπο ηξόπνπο πνπ είραηε κάζεη γηα ην Word. Δπνκέλσο, εληνπίζηε ην εηθνλίδην ηεο ζπληόκεπζεο ηνπ Excel, ζηελ Δπηθάλεηα Δξγαζίαο ησλ Windows θαη θάληε πάλσ ηνπ δηπιό θιηθ ή αλαδεηήζηε ην ζηελ νκάδα πξνγξακκάησλ ηνπ MsOffice θαη θάληε πάλσ ηνπ θιηθ ή δηπιό θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην θάπνηνπ βηβιίνπ εξγαζίαο ηνπ Excel. Μεηά από κεξηθά δεπηεξόιεπηα εκθαλίδεηαη ε νζόλε ηνπ Excel, παξόκνηα κε ηηο άιιεο εθαξκνγέο ηνπ MsOffice. Θεκειηώδεηο έλλνηεο ζηα ππνινγηζηηθά θύιια Σα αξρεία ηνπ Microsoft Excel νλνκάδνληαη Βηβιία Δξγαζίαο. Έλα Βηβιίν εξγαζίαο πεξηέρεη ζπλήζσο ηξία (3) Φύιια Δξγαζίαο (Worksheets), ηα νπνία νλνκάδνληαη Φύιιν1, Φύιιν2 θαη Φύιιν3, κπνξείηε όκσο, λα πξνζζέζεηε ή λα αθαηξέζεηε θύιια εθόζνλ ην ζειήζεηε. Σν Φύιιν εξγαζίαο είλαη έλα πιέγκα από γξακκέο θαη ζηήιεο. Η ηνκή κηαο γξακκήο θαη κηαο ζηήιεο νλνκάδεηαη θειί (cell). Σν όλνκα ή δηεύζπλζε ηνπ θειηνύ πξνθύπηεη από ηε ζηήιε θαη ηε γξακκή ζηηο νπνίεο αλήθεη π.ρ D2. Η δηεύζπλζε ελόο θειηνύ ιέγεηαη αλαθνξά θειηνύ θαη πξέπεη 33

34 λα γξάθεηαη κε αγγιηθνύο ραξαθηήξεο. Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ πάληα Όηαλ θάλνπκε θιηθ ή κεηαθηλνύκαζηε κε ηα βειάθηα ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζε έλα θειί, απηό εκθαλίδεηαη κε έληνλν πεξίγξακκα θαη γίλεηαη ην ελεξγό θειί. Σν ελεξγό θειί είλαη απηό πνπ εξγαδόκαζηε (θαηαρσξνύκε δεδνκέλα, εηζάγνπκε έλαλ ηύπν ή δηνξζώλνπκε) θαη ην όλνκά ηνπ εκθαλίδεηαη κέζα ζην πιαίζην νλόκαηνο ηεο γξακκήο ησλ Σύπσλ. Η θάησ δεμηά γσλία ηνπ ελεξγνύ θειηνύ έρεη έλα ηεηξαγσλάθη πνπ ιέγεηαη Λαβή πκπιήξσζεο. Δμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Excel Μέρξη ηώξα έρεηε ζπλεζίζεη λα βιέπεηε άιια πεξηβάιινληα, όπσο απηό ηνπ Word. Mελ ηξνκάμεηε κε ηηο δηαθνξέο πνπ ζα δείηε ζηελ αξρηθή νζόλε ηνπ Excel. ηγά-ζηγά ζα εμνηθεησζείηε κε ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο νζόλεο ηνπ. Έλα βηβιίν εξγαζίαο κπνξεί λα πεξηέρεη έλα ή πνιιά θύιια εξγαζίαο, αλάινγα κε ηε δηαζέζηκε κλήκε. Απηά ηα θύιια κπνξεί λα είλαη θύιια εξγαζίαο ή θύιια γξαθεκάησλ. Μπνξείηε λα πεξλάηε από ην έλα θύιιν εξγαζίαο ζην άιιν, θάλνληαο απιά θιηθ ζηελ θαξηέια ηνπ, ζην θάησ κέξνο ηνπ βηβιίνπ εξγαζίαο ζαο. Η Γξακκή Σίηινπ. Δίλαη ή πξώηε γξακκή ηεο νζόλεο. Δθεί ππάξρεη αξηζηεξά ε ζπξίδα ειέγρνπ, ην όλνκα ηεο εθαξκνγήο, ην όλνκα ηνπ ελεξγνύ βηβιίνπ εξγαζίαο θαη δεμηά ηα θνπκπηά ξύζκηζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ παξαζύξνπ. Η Γξακκή ησλ Μελνύ. Δίλαη ε δεύηεξε γξακκή ζηελ νπνία βξίζθνληαη όιεο νη δηαζέζηκεο Δλεξγό θειί Γξακκή Σύπσλ Δηηθέηεο Γξακκέο Γξακκώλ-ηειώλ Δξγαιείσλ ησλ εηθνληδίσλ, ππάξρνπλ επηιεγκέλεο εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλόηεξα θαη κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ άκεζα κε ην πάηεκα ηνπ αξηζηεξνύ πιήθηξνπ ηνπ πνληηθηνύ πάλσ ζην θνπκπί, ρσ- Γξακκέο Δξγαιείσλ Δξγαιείσλ Μπάξεο Κύιηζεο Γξακκέο Δξγαιείσλ Δηθόλα 3.1.2: Σα ζηνηρεία ηεο Οζόλεο ηνπ Excel επηινγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νκαδνπνηεκέλεο θαη ηαμηλνκεκέλεο. Με θιηθ εκθαλίδνληαη νη πην ζπλεζηζκέλεο επηινγέο θαη κε δηπιό θιηθ όιεο νη επηινγέο. Οη Γξακκέο εξγαιείσλ. Όπσο ζε όιεο ηηο εθαξκνγέο ησλ Windows, ζηηο γξακκέο απηέο

35 ξίο λα αλαηξέρεηε ζηηο νκαδνπνηεκέλεο εληνιέο ηεο πξνεγνύκελεο γξακκήο. Αλ ηνπνζεηήζεηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζαο πάλσ ζ έλα πιήθηξν κηαο νκάδαο εξγαιείσλ, ρσξίο λα θάλεηε θιηθ, ηόηε εκθαλίδεηαη κηα κηθξή εηηθέηα (ToolTip) πνπ ζαο παξνπζηάδεη ην όλνκα ηνπ εξγαιείνπ. Σν Excel δηαζέηεη δεθαηξείο (13) έηνηκεο γξακκέο εξγαιείσλ, αιιά ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη άιιεο γξακκέο εξγαιείσλ πξνζαξκνζκέλεο ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο. Οη γξακκέο εξγαιείσλ κπνξνύλ λα είλαη θαη απηνηειή κηθξά παξάζπξα. Η Γξακκή ησλ Σύπσλ. Δίλαη ε πέκπηε γξακκή ηεο νζόλεο ζαο. ηε γξακκή απηή κπνξείηε λα επεμεξγάδεζηε θαη λα δηνξζώλεηε ην πεξηερόκελν ηνπ ελεξγνύ θειηνύ ηνπ θύιινπ ζαο. Αξηζηεξά είλαη ην πιαίζην νλόκαηνο, ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ε δηεύζπλζε ηνπ ελεξγνύ θειηνύ ή ε ε- λεξγή πεξηνρή θαη δεμηά ην πεξηερόκελν ηνπ ελεξγνύ θειηνύ. ην Excel νη δηνξζώζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη κέζα ζηα θειηά, θάλνληαο δηπιό θιηθ ζην θειί ή παηώληαο ην πιήθηξν <F2>, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δηνξζώζεηε ηε γξακκή ησλ ηύπσλ. Όηαλ είλαη ελεξγή ε γξακκή απηή, εκθαλίδνληαη αθόκε ηα πιήθηξα (πιήθηξν αθύξσζεο), (πιήθηξν απνδνρήο ηεο θαηαρώξεζεο) θαη ηέινο ην πιήθηξν (πιήθηξν εκθάληζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ηύπνπ). Οη Δηηθέηεο Γξακκώλ θαη ηειώλ. Πάλσ εξγαζίαο, από ηελ πξώηε γξακκή ηνπ θύιινπ ππάξρνπλ νη εηηθέηεο ησλ ζηειώλ πνπ είλαη γξάκκαηα ή ζπλδπαζκνί γξακκάησλ ηνπ ιαηηληθνύ αιθαβήηνπ (από A, B, C,,AA, AB,,CA, CB, έσο θαη IV, ζύλνιν 256) θαη αξηζηεξά από ην θύιιν εξγαζίαο ππάξρνπλ, ζε θαηαθόξπθε ζηήιε, νη εηηθέηεο ησλ γξακκώλ πνπ είλαη νη αξηζκνί από ην γηα θάζε θύιιν εξγαζίαο. Η θύξηα πεξηνρή ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο. Δίλαη ην πιέγκα από γξακκέο θαη ζηήιεο ζην νπνίν εηζάγνπκε θαη επεμεξγαδόκαζηε αξηζκνύο, θείκελν θαη εκεξνκελίεο. πλνιηθά ζε θάζε θύιιν εξγαζίαο έρνπκε πάλσ από 16,5 εθαηνκκύξηα δηαζέζηκα θειηά γηα εηζαγσγή θεηκέλνπ, α- ξηζκώλ ή ππνινγηζηηθώλ ηύπσλ. ε θάζε θειί κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε κέρξη ραξαθηήξεο. Η Μεηαθίλεζε κέζα ζην θύιιν εξγαζίαο ηελ παξαπάλσ νζόλε είδαηε ην θειί Α1 λα έρεη παρύηεξν πεξίγξακκα από ηα άιια θειηά θαη απηό ζεκαίλεη όηη είλαη ην ελεξγό θειί. ηε ζπλέρεηα, νηηδήπνηε πιεθηξνινγήζεηε ζα εκθαληζηεί κέζα ζ απηό ην θειί. Η δηεύζπλζε ηνπ ελεξγνύ θειηνύ θαίλεηαη ζην πιαίζην νλόκαηνο, αξηζηεξά ηεο Γξακκήο ησλ Σύπσλ. ηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ θειηνύ απηνύ ππάξρεη έλα κηθξό καύξν ηεηξάγσλν πνπ ιέγεηαη Λαβή πκπιήξσζεο. Γηα λα κεηαθηλεζείηε θαη λα ελεξγν- πνηήζεηε έλα άιιν θειί, κπνξείηε λα ην θάλεηε είηε θάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζαο ζε έλα άιιν θειί, είηε κεηαθηλώληαο ην ελεξγό θειί κε ηα βειάθηα,, θαη από ην πιεθηξνιόγην ζε άιιε ζέζε, είηε κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ <Tab>, είηε ρξεζηκνπνηώληαο ηα πιήθηξα <Page Up> ή <Page Down>, είηε παηώληαο ην πιήθηξν <F5> θαη ζην παξάζπξν δηαιόγνπ Μεηάβαζε ζε... πνπ εκθαλίδεηαη, δώζεηε ηε δηεύζπλζε ηνπ θειηνύ πνπ ζα κεηαθηλεζείηε, είηε ηέινο κε ηνπο ζπλδπαζκνύο ησλ πιήθηξσλ <Ctrl>+<Home> ή <Ctrl>+<End> γηα κεηαθίλεζε ζηελ αξρή ή ζην ηέινο, αληίζηνηρα ελόο κεγάινπ θύιινπ εξγαζίαο ή <End>+< ηκήκαηνο δεδνκέλσλ. >, γηα λα κεηαθηλεζείηε ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο 35

36 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ Ο δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ ζην Excel Όηαλ κεηαθηλείηε ην πνληίθη ζαο, ζηελ νζόλε ηνπ Excel κεηαθηλείηαη έλα εηθνλίδην, ην νπνίν ζηελ πεξηνρή ηνπ θύιινπ εξγαζίαο έρεη ηε κνξθή ελώ έμσ από απηήλ έρεη ζπλήζσο ηε κνξθή ηνπ αξηζηεξνύ ινμνύ βέινπο. ύκθσλα κε ηελ εξγαζία πνπ θάλεηε εθείλε ηε ζηηγκή, ν δείθηεο παίξλεη ην αλάινγν ζρήκα (π.ρ. αξηζηεξό βέινο, δηπιό νξηδόληην ή δηπιό θαηαθόξπθν βέινο αλάκεζα ζηηο εηηθέηεο ζηειώλ ή γξακκώλ αληίζηνηρα, θιεςύδξα θηι.), θαη βέβαηα ζηε γξακκή ησλ ηύπσλ, ζηα πιαίζηα θεηκέλνπ, γξακκαηνζεηξάο θαη δνπκ, παίξλεη ηε γλσζηή κνξθή (Ι) πνπ είρε θαη ζην Word. Δηζαγσγή θεηκέλνπ, αξηζκώλ & εκεξνκεληώλ Οηηδήπνηε πιεθηξνινγήζεηε, ζα εηζαρζεί ζην ελεξγό θειί. Έηζη ινηπόλ, κπνξείηε λα εηζαγάγεηε θείκελν (π.ρ. ηνλ ηίηιν ελόο πίλαθα), αξηζκνύο (π.ρ. ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα) θαη εκεξνκελίεο. Μπνξείηε λα βάδεηε ηίηινπο, γηα λα πεξηγξάθεηε ηη είλαη νη αξηζκνί ζαο. Όηαλ εηζαγάγεηε νηηδήπνηε ζην θύιιν ζαο, ηόηε απηό θαίλεηαη ζην ελεξγό θειί αιιά θαη ζηε γξακκή ησλ ηύπσλ. Γηα λα θαηαρσξεζεί, πξέπεη λα παηήζεηε ην <Enter> ή λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί ηεο γξακκήο ησλ ηύπσλ, ε- λώ, αλ ζέιεηε λα αθπξώζεηε ηελ θαηαρώξηζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί ή παηήζηε ην πιήθηξν <Esc>. Σα ζηνηρεία πνπ εηζαγάγαηε απνζεθεύνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο. Αλ ζέιεηε λα αληηθαηαζηήζεηε ην πεξηερόκε- λν ζην ελεξγό θειί, απιά πιεθηξνινγήζηε ην λέν πεξηερόκελν θαη παηήζηε πάιη ηα παξαπάλσ πιήθηξα. Δπηινγή δεδνκέλσλ από πξνζαξκνζκέλε ιίζηα Όηαλ πιεθηξνινγήζεηε ζε έλα θειί θάπνην από ηα ππάξρνληα ζηνηρεία (π.ρ. Γεπηέξα) κηαο πξνζαξκνζκέλεο ιίζηαο, νδεγήζηε ην δείθηε ζαο ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ ελεξγνύ θειηνύ (ιαβή ζπκπιήξσζεο), ώζηε λα γίλεη κηθξόο καύξνο ζηαπξόο, θξαηήζηε παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ θαη ζύξαηε πξνο ηα δεμηά. Θα δείηε όηη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο (Σξίηε, Σεηάξηε, Πέκπηε, Παξαζθεπή, άββαην, Κπξηαθή) ήδε ζπκπιεξώζεθαλ ζηα δηπιαλά θειηά. Όπνην ζηνηρείν θαη αλ πιεθηξνινγήζεηε πξώην, ε ιίζηα ζα αξρίζεη λα ζπκπιεξώλεηαη από ην επόκελν ζηνηρείν θαη αλ εμαληιεζεί, ζα αξρίζεη πάιη από ηελ αξρή. Οη ιίζηεο πνπ ζαο πξνζθέξεη ην Excel είλαη νη εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη νη κήλεο ηνπ έηνπο, γξακκέλεο κε δύν ηξόπνπο. Δθηέιεζε απιώλ αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ Μπνξνύκε λα εηζαγάγνπκε κεξηθνύο αξηζκνύο ζε δηαδνρηθά θειηά θαη ζηε ζπλέρεηα θάλνπκε ελεξγό έλα δηπιαλό θειί, γηα λα νξίζνπκε ηηο πξάμεηο πνπ ζέινπκε. Πιεθηξνινγήζηε «=», θάληε θιηθ ζην θειί ηνπ πξώηνπ αξηζκνύ, πιεθηξνινγήζηε «*» θαη θάληε θιηθ ζην δηπιαλό θειί. Μεηά από απηό παηήζηε ην πιήθηξν <Enter> ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο γξακκήο ησλ ηύπσλ. ην θειί ζαο ζα εκθαληζζεί ην γηλόκελν ησλ ηηκώλ ησλ δύν άιισλ θειηώλ. Με ηνλ ίδην ηξόπν κπνξείηε λα θάλεηε θαη ηηο ππόινηπεο απιέο αξηζκεηηθέο πξάμεηο. Απνζήθεπζε ηνπ βηβιίνπ εξγαζίαο Γηα λα απνζεθεύζεηε ην βηβιίν εξγαζίαο θαη λα αιιάμεη ην πξνζσξηλό όλνκα Βηβιίν1, θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ ή επηιέμηε ην κελνύ Αξρείν Απνζήθεπζε σο. Αλ

37 απνζεθεύεηε ην βηβιίν ζαο γηα πξώηε θνξά, ζα δείηε ην παξάζπξν δηαιόγνπ Απνζήθεπζε σο. ην πεδίν Όλνκα αξρείνπ:, δώζηε έλα απνδεθηό όλνκα θαη ζην πεδίν Απνζήθεπζε ζε:, βεβαησζείηε όηη ην απνζεθεύεηε ζην ζσζηό θάθειν ζην δίζθν ζαο. Μεηά θάληε θιηθ ζην θνπκπί <Απνζήθεπζε>. Σν λέν όλνκα εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή ηνπ ηίηινπ θαη αληηθαζηζηά ην πξνζσξηλό όλνκα Βηβιίν1. Γεκηνπξγία λένπ Βηβιίνπ Δξγαζίαο Όηαλ εθθηλείηε ην Excel, ζηελ νζόλε ζαο έρεηε πάληνηε έλα θελό βηβιίν εξγαζίαο, πνπ νλνκάδεηαη Βηβιίν1, θαη ην νπνίν είλαη έηνηκν λα δερζεί ηα δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο ζαο. Μπνξείηε όκσο ζε θάζε ζηηγκή, λα αλνίμεηε θαη έλα αθόκε αξρείν επηιέγνληαο ην κελνύ Αξρείν Γεκηνπξγία... ή θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί ζηε Βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ. Σόηε ην Excel θξαηά ζηε κλήκε RAM θαη ην πξώην αξρείν δίλνληαο ζην δεύηεξν, ην όλνκα Βηβιίν2. Αλ ζέιεηε λα κεηαθηλείηε δεδνκέλα από έλα Βηβιίν Δξγαζίαο ζε άιιν, ηόηε κπνξείηε λα έρεηε πεξηζζόηεξα από έλα θάζε θνξά ζηελ κλήκε ηνπ Τπνινγηζηή ζαο, αξθεί απηή λα είλαη επαξθήο. Άλνηγκα ελόο ππάξρνληνο Βηβιίνπ Δξγαζίαο Δθόζνλ βξίζθεζηε ζην γλώξηκν πεξηβάιινλ ηνπ Excel, επηιέμηε ην κελνύ Αξρείν Άλνηγκα... ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ θαη ζην παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ ζα εκθαληζηεί, ζηε ζέζε Γηεξεύλεζε ζε:, δώζηε ην θάθειν ζηνλ νπνίν ππάξρεη ην αξρείν πνπ ζα αλνίμεηε, ελώ ζηε ζέζε Όλνκα αξρείνπ:, δώζηε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ ζέιεηε, ή αλαδεηήζηε ην ζηε ζρεηηθή ιίζηα, παηώληαο ζην ηέινο ην θνπκπί <Άλνηγκα>. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, αλαδεηήζηε ην εηθνλίδην θάπνηνπ βηβιίνπ, ζην παξάζπξν ηνπ Δμεξεπλεηή ησλ Windows θαη θάληε δηπιό θιηθ επάλσ ηνπ, γηα λα ην θνξηώζεηε καδί κε ην Excel. Ενόσησα 3.2 Μοπυοποίηςη πεπιεφομένοτ και εμυάνιςηρ κελιών, γπαμμών, ςσηλών Δπηινγή κεκνλσκέλσλ θειηώλ Μπνξείηε λα επηιέμεηε κεκνλσκέλα θειηά, αλ θξαηήζεηε παηεκέλν ην πιήθηξν <Ctrl> θαη θάλεηε δηαδνρηθά θιηθ επάλσ ζηα θειηά. Αθόκε, ε επηινγή απηή κπνξεί λα πεξηέρεη θαη κηθξέο πεξηνρέο. Δπηιέμηε κηα πεξηνρή, παηήζηε ην πιήθηξν <Ctrl> θαη, ηέινο, επηιέμηε άιιε κηα πεξηνρή. Η επηινγή κε νξζνγώληαο πεξηνρήο γίλεηαη κόλν, αλ πξόθεηηαη λα ηε κνξθνπνηήζεηε. Δπηινγή ζηήιεο ή γξακκήο Μπνξείηε λα επηιέμεηε κηα ζηήιε ή κηα γξακκή πνιύ απιά, αξθεί λα θάλεηε θιηθ επάλσ ζηελ εηηθέηα ηεο ζηήιεο ή ζηελ εηηθέηα ηεο γξακκήο. Σόηε όκσο επηιέγεηαη όιε ε ζηήιε ή όιε ε γξακκή (κέρξη 37

38 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ ην ηέινο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο), πξάγκα πνπ ζπάληα ζα ην ρξεηαζηείηε. Αληίζεηα, αλ επηιέγεηε κε ζθνπό λα κνξθνπνηήζεηε, δελ πξέπεη λα επηιέγεηε θαη απηόλ ηνλ ηξόπν, παξά κόλν αλ ζέιεηε λα εηζαγάγεηε ζηήιεο ή γξακκέο πξηλ από ηηο επηιεγκέλεο. Δπηινγή θύιινπ εξγαζίαο Μπνξείηε λα επηιέμεηε νιόθιεξν ην θύιιν εξγαζίαο κε ζθνπό λα ην κνξθνπνηήζεηε ή λα ην αληηγξάςεηε θάπνπ αιινύ. Γηα λα ην θάλεηε απηό, θάληε θιηθ ζην γθξίδν νξζνγώλην πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηνκή ηεο γξακκήο ησλ εηηθεηώλ ησλ ζηειώλ θαη ηεο ζηήιεο ησλ εηηθεηώλ ησλ γξακκώλ. Αλ επηιέμεηε ην θύιιν εξγαζίαο κε ηνλ ηξόπν απηό θαη όρη ζύξνληαο ην πνληίθη ζαο, ηόηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αληηγξάθεηε θάπνπ αιινύ, κεηαθέξεηαη ε κνξθνπνίεζε πνπ έρεηε θάλεη, αιιά θαη νη όπνηεο παξεκβάζεηο ζηα πιάηε ησλ ζηειώλ ή ζηα ύςε ησλ γξακκώλ. Η γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζεο Μηα από ηηο εμίζνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελεο γξακκέο εξγαιείσλ είλαη ε γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζεο. Αο ηε γλσξίζνπκε. Πξνζαξκνγή ηνπ κεγέζνπο εκθάληζεο Γηα λα πξνζαξκόζεηε ηελ εκθάληζε ηνπ θύιινπ εξ- γαζίαο ζαο, ώζηε λα εξγάδεζηε μεθνύξαζηα, θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο αλαδπόκελεο ιίζηαο ζηε ζπξίδα δνπκ θαη επηιέμηε έλα άιιν πνζνζηό εκθάληζεο. Αλ δε κείλεηε ηθαλνπνηεκέλνη, θάληε θιηθ κέζα ζηε ζπξίδα δνπκ, γηα λα επηιεγεί ε ππάξρνπζα ηηκή θαη πιεθηξνινγήζηε έλα δηθό ζαο πνζνζηό εκθάληζεο παηώληαο ζην ηέινο ην πιήθηξν <Enter>. Αιιαγή ηνπ πιάηνπο ησλ ζηειώλ Οδεγήζηε ην δείθηε ζαο αλάκεζα ζηηο εηηθέηεο ησλ ζηειώλ, νπόηε γίλεηαη νξηδόληην δηθέθαιν βέινο, θάληε θιηθ θαη ηόηε ζα δείηε έλα θίηξηλν πιαίζην πνπ ζα δείρλεη ην ηξέρνλ πιάηνο ηεο ζηήιεο. Κξαηήζηε παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν θαη ζύξαηε πξνο ηα δεμηά ή αξηζηεξά θαη ηόηε αληίζηνηρα ζα κεγαιώλεη ή ζα κηθξύλεη ην πιάηνο ηεο ζηήιεο. Όζε ώξα θξαηάηε παηεκέλν ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ θαη ζύξεηε, ζα βιέπεηε ζην θίηξηλν πιαίζην ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ πιάηνπο ηεο ζηήιεο. Έλαο άιινο ηξόπνο γηα λα αιιάμεηε ην πιάηνο κηαο ζηήιεο είλαη λα επηιέμεηε ηε ζηήιε θάλνληαο θιηθ ζηελ εηηθέηα ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεηε ην κελνύ Μνξθή ηήιε Πιάηνο, νπόηε θαη ζα εκθαληζζεί ην παξάζπξν δηαιόγνπ Πιάηνο ζηήιεο, ζην νπνίν κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε ην επηζπκεηό πιάηνο ηεο ζηήιεο ζαο, θαη λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί <ΟΚ>. Αιιαγή ηνπ ύςνπο ησλ γξακκώλ Οδεγήζηε ην δείθηε ζαο αλάκεζα ζηηο εηηθέηεο ησλ γξακκώλ, νπόηε γίλεηαη θαηαθόξπθν δηθέθαιν βέινο. Κάληε θιηθ θαη ηόηε ζα δείηε έλα θίηξηλν πιαίζην πνπ ζα δείρλεη ην ηξέρνλ ύςνο ηεο γξακκήο. Κξαηήζηε παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν θαη ζύξαηε πξνο ηα θάησ ή πάλσ θαη ηόηε αληίζηνηρα ζα κεγαιώλεη ή ζα κηθξύλεη ην ύςνο ηεο γξακκήο. Όζε ώξα θξαηάηε παηεκέλν ην πιήθηξν ηνπ πνληη

39 θηνύ θαη ζύξεηε, ζα βιέπεηε ζην θίηξηλν πιαίζην ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ ύςνπο ηεο γξακκήο. Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα επηιέμεηε ηε γξακκή, θάλνληαο θιηθ ζηελ εηηθέηα ηεο θαη κεηά λα επηιέμεηε ην κελνύ Μνξθή Γξακκή Ύςνο, νπόηε θαη ζα εκθαληζζεί ην παξάζπξν δηαιόγνπ Ύςνο γξακκήο ζην νπνίν κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε ην επηζπκεηό ύςνο ηεο γξακκήο ζαο, θάλνληαο ζην ηέινο θιηθ ζην θνπκπί <ΟΚ>. πγρώλεπζε θειηώλ θαη ζηνίρηζε ζην θέληξν Πιεθηξνινγήζηε ζε έλα θειί ην πεξηερόκελν πνπ ζέιεηε λα εκθαλίζεηε σο ηίηιν, επάλσ από κηα ζεηξά θειηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ηελ πεξηνρή ησλ θειηώλ πνπ ζέιεηε λα ζπγρσλεύζεηε. Μόιηο ην θάλεηε απηό, θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο γξακκήο εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε θαη ακέζσο ζα ζπγρσλεπζνύλ ηα θειηά θαη ην πεξηερό- κελν ζα ζηνηρεζεί ζην θέληξν, όζνλ αθνξά ηελ νξηδόληηα ζηνίρηζε. Αλ ζέιεηε ζπγρώλεπζε θαη άιινπ είδνπο ζηνίρηζε, κπνξείηε λα παηήζεηε ην αλάινγν θνπκπί ζηνίρηζεο ηεο γξακκήο εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε. Η Μνξθνπνίεζε ησλ θειηώλ Πξώηα πξέπεη λα επηιέμεηε ηα θειηά πνπ ζέιεηε λα κνξθνπνηήζεηε θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεηε ην κελνύ Μνξθή Κειηά ή λα θάλεηε δεμί θιηθ πάλσ ζηα επηιεγκέλα θειηά θαη ζην κελνύ ζπληνκίαο πνπ εκθαλίδεηαη θάληε θιηθ ζηελ εληνιή Μνξθνπνίεζε θειηώλ. Σόηε εκθαλίδνληαη νη αθόινπζεο θάξηεο, κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζα θαηαθέξεηε λα κνξθνπνηήζεηε ην πεξηερόκελν ησλ επηιεγκέλσλ ζαο θειηώλ. Με ηα ζηνηρεία ηεο πξώηεο θαξηέιαο Αξηζκόο κπνξείηε λα κνξθνπνηήζεηε ηα θειηά πνπ πεξηέρνπλ αξηζκεηηθά πνζά (δηαρσξηζηηθό ρηιηάδσλ, δεθαδηθά ςεθία, κνξθή αξλεηηθώλ αξηζκώλ), εκεξνκελίεο θαη ώξεο, θιάζκαηα ή εηδηθνύο ζπλδπαζκνύο αξηζκώλ (ΑΦΜ, Σαρπδξνκηθό Κώδηθα, αξηζκό θηλεηνύ ηειεθώλνπ) ή αθόκα θαη λα θαηαζθεπάζεηε ηε κνξθή ησλ θειηώλ ζαο, όπσο εζείο ζέιεηε, επηιέγνληαο ηελ θαηεγνξία Πξνζαξκνγή. Μελ μερλάηε λα βιέπεηε θάζε θνξά ην πεδίν Γείγκα, κέζα ζην νπνίν θαίλεηαη ε ηξέρνπζα κνξθή ησλ θειηώλ ζαο. Με ηε δεύηεξε θαξηέια ηνίρηζε, κπνξείηε λα ζηνηρίζεηε ην θείκελν πνπ ππάξρεη ζηα επηιεγκέλα θειηά, νξηδόληηα ή θαηαθόξπθα, λα δεκηνπξγήζεηε εζνρή κέζα ζην θειί, λα αλαδηπιώζεηε θείκελν, λα ζπγρσλεύζεηε θειηά ή λα πξνζαξκόζεηε ην θείκελν ζύκθσλα κε ην πιάηνο ηνπ θειηνύ, λα εκθαλίζεηε ην θείκελό ζαο θαηαθόξπθα ή, ηέινο, λα ην πεξηζηξέςεηε κέρξη 90 ν πξνο ηα δεμηά ή πξνο ηα αξηζηεξά. Με ηελ ηξίηε θαξηέια Γξακκαηνζεηξά, ζαο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα αιιάμεηε ηε Γξακκαηνζεηξά ζηα επηιεγκέλα θειηά, λα αιιάμεηε ην ζηπι ησλ ραξαθηήξσλ ή ην κέγεζόο ηνπο, λα νξίζεηε ππνγξάκκηζε, λα αιιάμεηε ην ρξώκα ηεο Γξακκαηνζεηξάο θαη, ηέινο, λα νξίζεηε θάπνηα εηδηθά εθέ (Γηαθξηηή δηαγξαθή, Δθζέηε ή Γείθηε) πνπ κπνξεί λα εκθαλίζεη ην Excel. Γείηε ζην πεδίν Πξνεπηζθόπεζε ηε κνξθή πνπ ζα έρνπλ ηα θειηά ζαο, πξηλ θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί <ΟΚ> ή πξηλ επηζθεθζείηε όιεο ηηο θάξηεο. Με ηελ ηέηαξηε θαξηέια Πεξίγξακκα, κπνξείηε λα εθαξκόζεηε πεξηγξάκκαηα ζηα επηιεγκέλα θειηά, λα θάλεηε νξαηέο, δειαδή, ηηο γξακκέο ηνπ πιέγκαηνο ηνπ Φύιινπ εξγαζίαο, ώζηε λα απνθηήζεη κηα δηαθνξεηηθή όςε ε δνπιεηά ζαο, λα νξίζεηε ην ζηπι ηεο γξακκήο θαη ην είδνο ηνπ πεξηγξάκκαηνο, θαη, ηέινο, λα νξίζεηε ην ρξώκα πνπ ζα έρεη ε γξακκή ζην πεξίγξακκά ζαο. Με ηελ πέκπηε θαξηέια Μνηίβα, έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα νξίζεηε ρξώκα γεκίζκαηνο ή ζθίαζεο ησλ 39

40 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ επηιεγκέλσλ θειηώλ, θαζώο επίζεο θαη κνηίβν (γξακκνζθίαζε) γηα ηα θειηά απηά. ην πεδίν Γείγκα, έρεηε ηελ επθαηξία λα δείηε ην ζηπι ησλ θειηώλ ζαο κεηά από ηελ εθαξκνγή ηεο ζθίαζεο θαη ηνπ κνηίβνπ. Σέινο, κε ηελ ηειεπηαία θαξηέια Πξνζηαζία, κπνξείηε λα θιεηδώζεηε ηα θειηά ζαο ή λα απνθξύςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζ απηά, ππό ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη ζα έρεηε πξνζηαηέςεη ην θύιιν ή θαη ην Βηβιίν εξγαζίαο ζαο, κε επηινγή ηνπ κελνύ Δξγαιεία Πξνζηαζία Πξνζηαζία Φύιινπ ή Πξνζηαζία Βηβιίνπ, δηαθνξεηηθά δελ πξόθεηηαη λα ζπκβεί νύηε θιείδσκα νύηε απόθξπςε ησλ ηύπσλ ζαο. Αθνύ επηζθεθζείηε όζεο θάξηεο ζέιεηε από ηηο παξαπάλσ θαη νξίζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά κνξθνπνίεζεο πνπ επηζπκείηε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί <ΟΚ>. Η άκεζε κνξθνπνίεζε ησλ θειηώλ Δπηιέμηε ηα θειηά πνπ ζέιεηε λα κνξθνπνηήζεηε θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζε όπνηα από ηα θνπκπηά ζέιεηε ηεο γξακκήο εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε αλάινγα κε ην είδνο ηεο κνξθνπνίεζεο πνπ ζα επηβάιεηε. Με ηα θνπκπηά απηά κπνξείηε λα θάλεηε αξθεηέο από ηηο εξγαζίεο κνξθνπνίεζεο πνπ θάλαηε κε ηνλ πξνεγνύκελν ηξόπν, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο επηινγέο ηνπ κελνύ Μνξθή Κειηά. Μπνξείηε ινηπόλ, λα αιιάμεηε ηε γξακκαηνζεηξά, ην κέγεζνο θαη ην ρξώκα ηεο, λα επηβάιεηε έληνλε, πιάγηα, θαη ππνγξακκηζκέλε γξαθή, λα ζπγρσλεύζεηε θειηά, λα βάιεηε εζνρέο, πεξίγξακκα θαη θόλην ζηα θειηά ζαο θαη, ηέινο, κπνξείηε λα κνξθνπνηήζεηε ηνπο αξηζκνύο ησλ θειηώλ ζαο κε εηδηθά ζηπι κνξθνπνίεζεο (Ννκηζκαηηθή κνλάδα, πνζνζηό). Αληηγξαθή κνξθνπνίεζεο ζε άιια θειηά Κάληε ελεξγό ην θειί, ηνπ νπνίνπ ζέιεηε λα αληηγξάςεηε ηε κνξθνπνίεζε, θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ, γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην πηλέιν κνξθνπνίεζεο. Θα δείηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζαο λα ζπλνδεύεηαη θαη από έλα πηλέιν. Κάληε θιηθ ζην θειί πνπ ζέιεηε λα αληηγξάςεηε ηε κνξθνπνίεζε θαη ακέζσο ην λέν θειί ζα απνθηήζεη ηε κνξθνπνίεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ. Με παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν ζύξαηε θαη ε κνξθνπνίεζε ζα αληηγξαθεί ζε όια ηα ζπλερόκελα θειηά, πάλσ από ηα νπνία ζύξεηε. Κάληε δηπιό θιηθ ζην πηλέιν κνξθνπνίεζεο, αλ ζέιεηε λα αληηγξάςεηε ηε κνξθνπνίεζε ηνπ θειηνύ ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο θειηά, θάλνληαο θιηθ ζε θαζέλα από απηά. Θα πξέπεη όκσο, κόιηο ηειεηώζεηε, λα μαλαθάλεηε θιηθ ζην πηλέιν κνξθνπνίεζεο, γηα λα ην απελεξγνπνηήζεηε. Απηόκαηε αξίζκεζε Δάλ ζέιεηε, λα αξηζκήζεηε ηα ζηνηρεία κηαο ιίζηαο κπνξείηε λα ην θάλεηε κε έλαλ από ηνπο εμήο ηξόπνπο : Πιεθηξνινγήζηε «1» ζην πξώην θειί, παηήζηε ην πιήθηξν <Enter> θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε ελεξγό ην θειί απηό. Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν <Ctrl> θαη ζύξαηε ηε ιαβή ζπκπιήξσζεο πξνο ηα θάησ. Διεπζεξώζηε ην πιήθηξν <Ctrl> θαη ζα δείηε όηη έρεη δεκηνπξγεζεί αύμνπζα α- ξίζκεζε. Πιεθηξνινγήζηε «1» ζην πξώην θειί θαη «2» ζην δεύηεξν. Δπηιέμηε ηα δύν απηά θειηά θαη όζα αθόκα ζέιεηε λα αξηζκήζεηε πξνο ηα θάησ. Μεηά, επηιέμηε ην κελνύ

41 Δπεμεξγαζία πκπιήξσζε εηξά. ην παξάζπξν δηαιόγνπ εηξά πνπ εκθαλίδεηαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απηόκαηε πκπιήξσζε θαη ζηε ζπλέρεηα θιηθ ζην θνπκπί <ΟΚ>. Ενόσησα 3.3 Ανσιγπαυή Μεσακίνηςη πεπιεφομένοτ κελιών Μεηαθνξά πεξηερνκέλσλ θειηώλ κε ην πνληίθη Δπηιέμηε κηα νξζνγώληα πεξηνρή ηνπ θύιινπ εξγαζίαο. Οδεγήζηε ην δείθηε ζαο ζην πεξίγξακκα ηεο επηινγήο, ώζηε λα γίλεη ινμό αξηζηεξό βέινο, θξαηήζηε παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ θαη ζύξαηε ηελ επηινγή ζηε λέα ζέζε πνπ ζέιεηε ζην ίδην θύιιν εξγαζίαο. Σα θειηά πνπ είραηε επηιέμεη ζα εκθαληζζνύλ ζηε λέα ζέζε. Αλ ηα θειηά πνπ κεηαθηλήζαηε πεξηείραλ ηύπνπο θαη αλαθνξέο θειηώλ, έρνπλ ήδε ελεκεξσζεί γηα ηελ αιιαγή απηή. Αληηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο πεξηνρήο Δπηιέμηε ηελ πεξηνρή ησλ θειηώλ, ζύξνληαο ην πνληίθη ζαο από ην πξώην κέρξη ην ηειεπηαίν ηεο θειί θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζίζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ. ηε ζπλέρεηα α Αληηγξαθή ή θάληε θιηθ θάληε θιηθ ζην θειί πνπ ζα μεθηλήζεη ε επηθόιιεζε ηεο πεξηνρήο θαη επηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία ζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ. Δπηθόιιεζε ή θάληε θιηθ Αλ επηιέμεηε δηάζπαξηα θειηά, δελ κπνξείηε λα ηα αληηγξάςεηε θάπνπ αιινύ, παξά κόλν λα ηα κνξθνπνηήζεηε, όπσο ήδε αλαθέξζεθε. Σν πα- ξάζπξν δηαιόγνπ δείρλεη αθξηβώο ηελ αδπλακία ηεο α- ληηγξαθήο. Έλαο άιινο ηξόπνο γηα λα αληηγξάςεηε ην πεξηερόκελν κηαο πεξηνρήο ζπλερόκελσλ θειηώλ, είλαη ν εμήο : Δπηιέμηε ηελ πεξηνρή ησλ θειηώλ. Οδεγήζηε ην δείθηε ζαο ζην πεξίγξακκα ηεο επηινγήο, ώζηε λα γίλεη ινμό αξηζηεξό βέινο θαη ηόηε θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν <Ctrl>, θάληε θιηθ θαη κε παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ, ζύξαηε ηελ επηινγή ζηε λέα ζέζε πνπ ζέιεηε. Μεηαθίλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πεξηνρήο Δπηιέμηε ηελ πεξηνρή ησλ θειηώλ, ζύξνληαο θαηάιιεια ην πνληίθη ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζίιείσλ. Παξαηεξήζηε όηη γύξσ από ηελ πεξηνρή πνπ επηιέμαηε α Απνθνπή ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγα- αλαβνζβήλεη 41

42 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ έλα δηάζηηθην πεξίγξακκα. Μεηαθηλεζείηε ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε λα κεηαθέξεηε ηελ επηινγή ζαο θαη επηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία Δπηθόιιεζε ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ ή θάληε ηελ επηθόιιεζε κε όπνηνλ άιινλ ηξόπν επηζπκείηε θαη ζαο βνιεύεη. Σν δεμί θιηθ θαη ε ζεκαζία ηνπ Θα έρεηε ήδε παξαηεξήζεη όηη ηα κελνύ επηινγώλ ζηηο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε είλαη δπλακηθά. Γελ έρεη λόεκα λα είλαη ελεξγή κηα εληνιή, αλ δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί. Έηζη ινηπόλ, ην πάηεκα ηνπ δεμηνύ πιήθηξνπ ηνπ πνληηθηνύ ζαο ζε όιεο ηηο εθαξκνγέο ηνπ Ms Office, πξνθαιεί πάληα ηελ εκθάληζε ελόο κελνύ ζπληνκίαο, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δηαθνξεηηθνύ, αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ην θάλεηε. Σν θάζε κελνύ ζπληνκίαο πεξηέρεη ηηο εληνιέο πνπ κπνξείηε λα εθαξκόζεηε ηε ρξνληθή απηή ζηηγκή. ε θάζε κελνύ ζπληνκίαο ην Excel εηζάγεη θάπνηεο επηιεγκέλεο εληνιέο, ηηο νπνίεο παίξλεη από ηηο νκάδεο εληνιώλ ησλ κελνύ, θαη είλαη έηνηκεο λα ζαο δώζνπλ γξήγνξε ιύζε, όηαλ ηε ρξεηάδεζηε. Γηα παξάδεηγκα ην δηπιαλό κελνύ εκθαλίδεηαη, όηαλ έρεηε αληηγξάςεη ην πεξηερόκελν θάπνησλ θειηώλ θαη είηε ζέιεηε λα ηα επηθνιιήζεηε ζε θάπνην ζεκείν είηε ζέιεηε λα ηα εηζαγάγεηε ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηνπ θύιινπ ζαο. Σν γεγνλόο όηη είλαη ελεξγή ε επηινγή Δπηθόιιεζε, ζεκαίλεη όηη έρεη πξνεγεζεί ε επηινγή Αληηγξαθή. Γηαγξαθή θειηώλ Όηαλ δηαγξάθεηε θειηά, γξακκέο ή ζηήιεο, ην Excel ηα θαηαξγεί από ην θύιιν εξγαζίαο θαη κεηαθηλεί ηα θειηά πνπ ηα πεξηβάιινπλ, γηα λα γεκίζεη ην θελό πνπ δεκηνπξγήζεθε. Γηα λα ην θάλεηε απηό, επηιέμηε ηα θειηά, ηηο γξακκέο ή ηηο ζηήιεο πνπ επηζπκείηε λα δηαγξάςεηε θαη κεηά επηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία Γηαγξαθή ή θάληε δεμί θιηθ ζηελ επηινγή θαη ζην κελνύ ζπληνκίαο πνπ εκθαλίδεηαη θάληε θιηθ ζηελ εληνιή Γηαγξαθή. Σόηε, αλάινγα κε ηελ απάληεζε πνπ ζα δώζεηε ζην παξάζπξν δηαιόγνπ Γηαγξαθή, ηα γεηηνληθά θειηά κεηαθηλνύληαη αλάινγα, κόιηο θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί <ΟΚ>. Γηαγξαθή γξακκώλ ή ζηειώλ Κάληε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ εηηθέηα ηεο γξακκήο ή ηεο ζηήιεο, νπόηε θαη ζα επηιεγεί όιε ε γξακκή ή ε ζηήιε. Αλ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε πεξηζζόηεξεο γξακκέο ή ζηήιεο, επηιέμηε ηηο πξώηα ζύξνληαο ην πνληίθη ζηηο εηηθέηεο ηνπο κε παηεκέλν ην αξηζηεξό ηνπ πιήθηξν θαη κεηά θάληε δεμί θιηθ επάλσ ζηελ επηινγή. ην κελνύ ζπληνκίαο πνπ εκθαλίδεηαη, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Γηαγξαθή. Σόηε, ρσξίο επηβεβαίσζε, ζα δηαγξαθνύλ νη γξακκέο ή νη ζηήιεο θαη ζα κεηαηνπηζζνύλ αλάινγα νη ππόινηπεο γξακκέο ή ζηήιεο ζηηο ζέζεηο ησλ δηαγξακκέλσλ. Δηζαγσγή λέαο ζηήιεο Γηα λα εηζαγάγεηε κηα λέα ζηήιε, θάληε θιηθ ζηελ εηηθέηα ηεο ζηήιεο, πξηλ από ηελ νπνία ζα εηζαρζεί ε λέα ζηήιε θαη επηιέμηε ην κελνύ Δηζαγσγή ζηήιε πνπ είραηε επηιέμεη. Δηζαγσγή λέαο γξακκήο ηήιεο. Σόηε κηα λέα ζηήιε ζα εηζαρζεί πξηλ από ηε Γηα λα εηζαγάγεηε κηα λέα γξακκή, θάληε θιηθ ζηελ εηηθέηα ηεο γξακκήο, πξηλ από ηελ νπνία ζα εη

43 ζαρζεί ε λέα γξακκή θαη επηιέμηε ην κελνύ Δηζαγσγή πξηλ από ηε γξακκή πνπ είραηε επηιέμεη. Γξακκέο. Σόηε κηα λέα γξακκή ζα εηζαρζεί Δηζαγσγή λέσλ θύιισλ ζην Βηβιίν Δξγαζίαο Γηα λα εηζαγάγεηε λέν θύιιν εξγαζίαο ζην βηβιίν ζαο, επηιέμηε ην κελνύ Δηζαγσγή Φύιιν εξγαζίαο θαη ηόηε ην Excel ζα εηζαγάγεη έλα λέν θύιιν εξγαζίαο πξηλ από ην ελεξγό θύιιν. Έλαο άιινο ηξόπνο γηα λα εηζαγάγεηε έλα λέν θύιιν, είλαη λα θάλεηε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ εηηθέηα ηνπ θύιινπ, πξηλ από ην νπνίν ζέιεηε λα εηζαγάγεηε ην λέν θύιιν θαη ζην κελνύ ζπληνκίαο πνπ εκθαλίδεηαη λα θάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή Δηζαγσγή. ην παξάζπξν δηαιόγνπ Δηζαγσγή πνπ εκθαλίδεηαη, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Φύιιν εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί <ΟΚ>. Αληηγξαθή Φύιινπ Δξγαζίαο Κάληε θιηθ ζην θνπκπί επηινγήο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο (ην γθξίδν νξζνγώλην ζηελ ηνκή ησλ εηηθεηώλ γξακκώλ θαη ζηειώλ) θαη ηόηε ζα επηιεγεί όιν ην θύιιν ζαο. ηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ, ή επηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία Αληηγξαθή ή θάληε ηελ α- ληηγξαθή κε όπνηνλ άιιν ηξόπν ζέιεηε, από απηνύο πνπ ήδε μέξεηε. Ύζηεξα θάληε θιηθ ζηελ εηηθέηα ηνπ θύιινπ πνπ ζέιεηε λα ην αληηγξάςεηε θαη θάληε πάιη θιηθ ζην θνπκπί επηινγήο ηνπ λένπ θύιινπ εξγαζίαο. Σέινο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ ή θάληε ηελ επηθόιιεζε ζην λέν θύιιν κε όπνηνλ άιιν ηξόπν ζέιεηε, από απηνύο πνπ ήδε μέξεηε. Με ηνλ ηξόπν απηό δηαηεξνύληαη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύιινπ εξγαζίαο, είηε πξόθεηηαη γηα ηε κνξθνπνίεζε ησλ θειηώλ, είηε πξόθεηηαη γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπο. Γηαγξαθή Φύιισλ από ην Βηβιίν εξγαζίαο Κάληε θιηθ ζηελ εηηθέηα ηνπ θύιινπ πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε θαη ζηε επηιέμηε ην κελνύ Δπεμεξγαζία Γηαγξαθή θύιινπ. Σόηε ην Excel ζα ζαο εκθαλίζεη ην δηπιαλό παξάζπξν πξνεηδνπνίεζεο, ιέγνληάο ζαο όηη, αλ θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί <ΟΚ>, ηα επηιεγκέλα θύιια ζα δηαγξαθνύλ κόληκα. Έλαο άιινο ηξόπνο είλαη λα θάλεηε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ εηηθέηα ηνπ θύιινπ, ην νπνίν ζέιεηε λα δηαγξάςεηε θαη ζην κελνύ ζπληνκίαο πνπ εκθαλίδεηαη λα θάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή Γηαγξαθή. Σόηε ζα εκθαληζζεί πάιη ην ίδην παξάζπξν πξνεηδνπνίεζεο θαη εζείο πξέπεη λα απαληήζεηε αλάινγα γηα ην ηη ζέιεηε λα θάλεηε. Μεηνλνκαζία ελόο Φύιινπ Δξγαζίαο Κάληε δεμί θιηθ επάλσ ζηελ εηηθέηα ηνπ θύιινπ ζαο θαη ζην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Μεηνλνκαζία. Σόηε επηιέγεηαη ην πεξηερόκελν ηεο εηηθέηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ό,ηη πιεθηξνινγήζεηε ζα αληηθαηαζηήζεη απηό ην πεξηερόκελν. Σν ίδην απνηέιεζκα ζα είραηε, αλ θάλαηε δηπιό θιηθ αληί γηα δεμί θιηθ, νπόηε ζα επηιεγόηαλ ην όλνκα θαη ζα κπνξνύζαηε λα πιεθηξνινγήζεηε άκεζα ην λέν, ρσξίο λα εκθαληζζεί ην κελνύ. 43

44 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ Ενόσησα 3.4 Δημιοτπγία Γπαυημάσων Σα Γξαθήκαηα Σα γξαθήκαηα παξνπζηάδνπλ, κε έλαλ μερσξηζηό ηξόπν, ηα δεδνκέλα ηνπ θύιινπ εξγαζίαο από ην νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ θαη ελεκεξώλνληαη θάζε θνξά πνπ αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα απηά. Οη ηύπνη γξαθεκάησλ παξνπζηάδνπλ θαη ηνλίδνπλ δηαθνξεηηθέο όςεηο ησλ δεδνκέλσλ ζαο, πξνζειθύνπλ ηελ πξνζνρή θαη δηεπθνιύλνπλ ηελ πξνβνιή ζπγθξίζεσλ θαη ηάζεσλ. Σα κέξε ελόο γξαθήκαηνο Αο γλσξίζνπκε από θνληά ηα κέξε ελόο ηππηθνύ γξαθήκαηνο : Σίηινο γξαθήκαηνο Πεξηγξάθεη ηη απεηθνλίδεη ην γξάθεκα. Ο ηίηινο ζπλήζσο ζηνηρίδεηαη ζην θέληξν ηνπ επάλσ κέξνπο ελόο γξαθήκαηνο. Πεξηνρή ζρεδίαζεο γξαθήκαηνο ε έλα γξάθεκα 2Γ είλαη ε πεξηνρή πνπ νξίδεηαη από ηνπο άμνλεο θαη πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζεηξέο δεδνκέλσλ. ε γξάθεκα 3Γ είλαη ε πεξηνρή πνπ νξίδεηαη από ηνπο άμνλεο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ζεηξέο δεδνκέλσλ, ηα νλόκαηα ησλ θαηεγνξηώλ, ηηο εηηθέηεο ππνδηαίξεζεο θαη ηνπο ηίηινπο ησλ αμόλσλ. Γξακκέο πιέγκαηνο γξαθήκαηνο Δίλαη νη γξακκέο πνπ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ζε έλα γξάθεκα, γηα επθνιόηεξε πξνβνιή θαη ε- θηίκεζε δεδνκέλσλ. Οη γξακκέο πιέγκαηνο εθηείλνληαη δηακέζνπ ηεο πεξηνρήο ζρεδίαζεο, μεθηλώληαο από ηα ζεκάδηα ππνδηαίξεζεο ελόο άμνλα. Τπόκλεκα Δίλαη έλα πιαίζην πνπ αλαγλσξίδεη ηα ρξώκαηα πνπ έρνπλ δνζεί ζηηο ζεηξέο δεδνκέλσλ ή ζηηο θαηεγνξίεο ελόο γξαθήκαηνο. Δηηθέηεο δεδνκέλσλ Η εηηθέηα παξέρεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα δείθηε δεδνκέλσλ, ν νπνίνο αλαπαξηζηά έλα ζεκείν δεδνκέλσλ ή κηα ηηκή πνπ πξνέξρεηαη από έλα θειί ηνπ θύιινπ εξγαζίαο. Οη εηηθέηεο δεδνκέλσλ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζε έλα δείθηε δεδνκέλσλ, κηα ζεηξά δεδνκέλσλ ή ζε όινπο ηνπο δείθηεο δεδνκέλσλ ελόο γξαθήκαηνο. Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ γξαθήκαηνο, νη εηηθέηεο δεδνκέλσλ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ ηηκέο, νλόκαηα ζεηξώλ δεδνκέλσλ ή θαηεγνξηώλ, πνζν

45 ζηά ή έλα ζπλδπαζκό από όια απηά. Πίλαθαο δεδνκέλσλ ζε γξαθήκαηα Δίλαη έλαο πίλαθαο κέζα ζην γξάθεκα, ν νπνίνο πεξηέρεη ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ γξαθήκαηνο. Κάζε γξακκή ηνπ πίλαθα δεδνκέλσλ αλαπαξηζηά κηα ζεηξά δεδνκέλσλ. Ο πίλαθαο δεδνκέλσλ ζπλήζσο επηζπλάπηεηαη ζηνλ άμνλα θαηεγνξηώλ ηνπ γξαθήκαηνο θαη αληηθαζηζηά ηηο εηηθέηεο ππνδηαίξεζεο ηνπ άμνλα απηνύ. Γεκηνπξγία ελόο γξαθήκαηνο Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα γξάθεκα, αθνινπζνύκε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 1. Δπηιέγνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ θύιινπ εξγαζίαο πνπ ζέινπκε λα απεηθνλίζνπκε ζην γξάθεκα. 2. Δπηιέγνπκε ηνλ ηύπν ηνπ γξαθήκαηνο πνπ είλαη πην θαηάιιεινο γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζέινπκε λα παξνπζηάζνπκε. 3. Απνθαζίδνπκε αλ ζέινπκε ην γξάθεκα λα ελζσκαησζεί ζην ίδην θύιιν εξγαζίαο καδί κε ηα δεδνκέλα ή ζε μερσξηζηό θύιιν γξαθήκαηνο. 4. Υξεζηκνπνηνύκε ηνλ νδεγό γξαθεκάησλ. γηα λα δεκηνπξγήζνπκε αξρηθά ην γξάθεκα. 5. Δπηιέγνπκε ην γξάθεκα, γηα λα ην κνξθνπνηήζνπκε ζύκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο καο. εηξέο δεδνκέλσλ εηξά δεδνκέλσλ είλαη θάζε νκάδα ζρεηηδνκέλσλ δεδνκέλσλ πνπ ζα απεηθνληζηεί ζε έλα γξάθεκα. ρεδηάδεηαη κε έλα ρξώκα ή κνηίβν πνπ ηελ αλαπαξηζηά ζην ππόκλεκα ηνπ γξαθήκαηνο. Μπνξείηε λα απεηθνλίζεηε πεξηζζόηεξεο από κηα ζεηξέο δεδνκέλσλ (π.ρ αλαιώζηκα, ηδάκηα), ηαπηόρξνλα ζε έλα γξάθεκα, εθηόο από ην γξάθεκα πίηαο πνπ απεηθνλίδεη κόλν κηα ζεηξά δεδνκέλσλ. Γηα ηελ επηινγή ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα πξνζδηνξίζεηε ζε πνην ηκήκα ησλ δεδνκέλσλ ζέιεηε λα δώζεηε κεγαιύηεξε έκθαζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ έρεηε πίλαθα κε ηα έμνδα γηα αλαιώζηκα θαη πάγηα ηξηώλ εηώλ, ε δεκηνπξγία ελόο γξαθήκαηνο ζηειώλ ζα καο δείμεη από πξνεπηινγή σο ζεηξά δεδνκέλσλ ό,ηη ππάξρεη ζε κηθξόηεξν πιήζνο (ζεηξέο ή ζηήιεο), δειαδή ζα δνζεί έκθαζε ζηε ζύγθξηζε ησλ εμόδσλ αλά έηνο. Σα δεδνκέλα ζρεδηάδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζην Φ.Δ. αιιά κπνξείηε λα αιιάμεηε ηε ζεηξά απηή. Σύπνη γξαθεκάησλ Παξαθάησ θαίλνληαη κεξηθνί βαζηθνί ηύπνη ησλ γξαθεκάησλ, γηα λα κπνξέζεηε λα επηιέμεηε απηό πνπ ρξεηάδεζηε θάζε θνξά. Έλα γξάθεκα ζηειώλ εκθαλίδεη αιιαγέο ζε δεδνκέλα γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν ή απεηθνλίδεη ζπγθξίζεηο κεηαμύ ζηνηρείσλ. Οη θαηεγνξίεο νξγαλώλνληαη νξηδόληηα, νη ηηκέο θάζεηα, γηα λα ηνληζηεί ε απόθιηζε ζε ζρέζε κε ην ρξόλν. Έλα γξάθεκα ξάβδσλ απεηθνλίδεη ζπγθξίζεηο κεηαμύ κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ. Οη θαηεγνξίεο νξγαλώλνληαη θάζεηα, νη ηηκέο νξηδόληηα, γηα επηθέληξσζε ζηε ζύγθξηζε ηηκώλ θαη κηθξόηεξε έκθαζε ζην ρξόλν. Έλα γξάθεκα πίηαο εκθαλίδεη ην αλαινγηθό κέγεζνο ησλ ζηνηρείσλ, πνπ δηακνξθώλνπλ κηα ζεηξά δεδνκέλσλ, πξνο ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ. Δκθαλίδεη κόλν κηα ζεηξά δεδνκέλσλ θαη είλαη ρξήζηκν, όηαλ ηνλίδεηαη έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν. 45

46 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ Έλα γξάθεκα γξακκώλ εκθαλίδεη ηελ ηάζε ζε έλα ζύλνιν δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ηάζε ηεο πξνόδνπ ησλ καζεηώλ είλαη αλνδηθή από ην 1 ν πξνο ην 2 ν ηξίκελν θαη θαζνδηθή από ην 2 ν ζην 3 ν ηξίκελν. Σα δεδνκέλα ζε κνξθή θώλσλ, θπιίλδξσλ ή θαη ππξακίδσλ κπνξεί λα πξνζδώζνπλ θαηαπιεθηηθά εθέ ζην γξάθεκα ζηειώλ 3-Γ θαη ζην γξάθεκα ξάβδσλ. Η Μνξθνπνίεζε ηνπ γξαθήκαηνο Γεκηνπξγήζαηε έλα γξάθεκα. Πξέπεη ηώξα λα ην κνξθνπνηήζεηε, γηαηί ε κνξθνπνίεζε είλαη απηή πνπ ζα εθηηκεζεί πεξηζζόηεξν θαη ζα θάλεη κεγαιύηεξε εληύπσζε. Κάληε θιηθ πάλσ ζην γξάθεκα, γηα λα ην επηιέμεηε, θη έηζη ζα εκθαληζηεί θαη ε γξακκή εξγαιείσλ Γξάθεκα. Οδεγήζηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζαο ζηα θνπκπηά ηεο γξακκήο εξγαιείσλ, γηα λα δείηε ηηο εηηθέηεο όισλ ησλ ππαξρόλησλ θνπκπηώλ. ηελ αλαδπόκελε ιίζηα πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά, ζηε ζπξίδα Αληηθείκελα γξαθήκαηνο, κπνξείηε λα επηιέμεηε ην κέξνο ηνπ γξαθήκαηνο πνπ ζα κνξθνπνηήζεηε. Μόιηο θάλεηε ηελ επηινγή ζαο ην δηπιαλό θνπκπί εκθαλίδεη αλάινγν κήλπκα κε απηό ηεο ζπξίδαο. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί απηό θαη ζην παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ αθνινπζεί, δώζηε όζεο θαη όπνηεο επηινγέο ζέιεηε ζηηο θαξηέιεο ηνπ παξαζύξνπ θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί <ΟΚ>. Σελ ίδηα κνξθνπνίεζε κπνξείηε λα ηελ θάλεηε κε δεμί θιηθ ζην αλάινγν ζεκείν θαη ζην κελνύ ζπληνκίαο πνπ ζα εκθαληζηεί λα θάλεηε θιηθ ζηελ θαηάιιειε εληνιή πνπ είλαη κάιηζηα πξώηε ζην κελνύ απηό. Η κνξθνπνίεζε ηεο πεξηνρήο γξαθήκαηνο Κάληε δεμί θιηθ ζε κηα θελή γσληά ηνπ γξαθήκαηνο, γηα λα ην επηιέμεηε θαη ηαπηόρξνλα λα εκθαληζηεί ην κελνύ ζπληνκίαο. Κάληε θιηθ ζηελ εληνιή Μνξθνπνίεζε πεξηνρήο γξαθήκαηνο θαη ηόηε ζα εκθαληζηεί ην αληίζηνηρν παξάζπξν δηαιόγνπ. ηελ θάξηα Μνηίβα κπνξείηε λα επηιέμεηε γηα ην πεξίγξακκα ηνπ γξαθήκαηνο ην ζηπι, ην πάρνο θαη ην ρξώκα ηεο γξακκήο, κπνξείηε λα δεηήζεηε θηά ή θαη ηξνγγπιεκέλεο γσληέο. Γηα ην θόλην ηνπ γξαθήκαηνο κπνξείηε λα επηιέμεηε έλα από ηα ππάξρνληα ρξώκαηα αιιά, αλ θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί <Δθέ γεκίζκαηνο >, κπνξείηε λα επηιέμεηε ζπλδπαζκνύο ρξσκάησλ θαη ζηπι ζθίαζεο αιιά θαη ζπγθεθξηκέλε πθή, από ηηο ελζσκαησκέλεο ζην πξόγξακκα, γηα ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο, επηινγέο. ηελ θάξηα Γξακκαηνζεηξά, κπνξείηε λα επηιέμεηε ηε γξακκαηνζεηξά πνπ ζα εθαξκόζεηε ζηνπο άμνλεο θαη ην ππόκλεκα ηνπ γξαθήκαηνο, ην ρξώκα ηεο, ην θόλην ησλ ραξαθηήξσλ θαη θάπνηα εηδηθά εθέ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ θάξηα απηή. Αθνύ δώζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζέιεηε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί <ΟΚ>, γηα λα εθαξκόζεηε ζην γξάθεκα. Ενόσησα

47 Τύποι και Στναπσήςειρ Δθηέιεζε απιώλ αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ. Απηή ηε θνξά ζα αξρίζνπκε ηελ ελόηεηα κε δξαζηεξηόηεηεο, γηα λα θάλνπκε κία επαλάιεςε ζηνπο ππνινγηζκνύο θαη ηελ εηζαγσγή απιώλ ηύπσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζνπκε ζε πην πξνρσξεκέλα ζέκαηα γηα ηνπο ηύπνπο, όπσο ε ρξήζε ζρεηηθώλ θαη απόιπησλ δηεπζύλζεσλ. Γξαζηεξηόηεηα Απινί ππνινγηζκνί κε ην Φύιιν Τπνινγηζκώλ Έζησ όηη ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ αξηζκό ησλ ηκεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ ζην ζρνιείν καο, κε δεδνκέλν όηη ζέινπκε λα έρνπκε ηκήκαηα ησλ ηξηάληα (30) καζεηώλ. Απάληεζε 1. Δθθηλήζηε ην Excel θαη εηζαγάγεηε ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ ηεο Α' ηάμεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην ζρνιείν ζαο γηα ην επόκελν ζρνιηθό έηνο, ζην θειί Β4. 2. Κάληε ελεξγό ζην θειί Β5 θαη πιεθηξνινγήζηε «=», θάληε θιηθ ζην θειί Β4, πιεθηξνινγήζηε «/», θαη κεηά θάληε θιηθ ζην θειί C7. Μεηά από απηό παηήζηε ην πιήθηξν <Enter> ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο γξακκήο ησλ ηύπσλ. 3. ην θειί ζαο ζα εκθαληζζεί ην πειίθν ηεο ηηκήο ηνπ θειηνύ B5 δηα ηεο ηηκήο ηνπ θειηνύ C7 (30). 4. Κάληε ην ίδην γηα ηε Β θαη Γ ηάμε. 5. Δπηιέμηε ηα θειηά Β5, C5, D5 θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο γξακκήο εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε, γηα λα «θόςεηε» ηα δεθαδηθά ςεθία θαη λα ζηξνγγπινπνηεζνύλ νη αξηζκνί ζαο ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην. 6. Με ηνλ ίδην ηξόπν κπνξείηε λα θάλεηε θαη ηηο ππόινηπεο απιέο αξηζκεηηθέο πξάμεηο κέζσ ησλ γλσζηώλ ηειεζηώλ. Γηα ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ηνπ πνζνζηνύ, πξέπεη λα εηζαγάγεηε ηνλ αξηζκό ζην θειί θαη κεηά λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί ηεο γξακκήο εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε. Σειεζηήο Πξάμε Παξάδεηγκα Απνηέιεζκα + Πξόζζεζε = Αθαίξεζε = * Πνιιαπιαζηαζκόο =124* / Γηαίξεζε =124/77 1,61039 ^ Ύςσζε ζε δύλακε =2^ Δπί ηνηο εθαηό =0,253 25,3% Απηόκαηε άζξνηζε Γηα λα απηνκαηνπνηήζεηε ηνλ ηξόπν πνπ ζα ππνινγίδεηε ηα αζξνίζκαηα, εηζαγάγεηε κεξηθνύο αξηζ- 47

48 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ ζηα θειηά A1, B1, C1 θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θειί D1, γηα λα γίλεη ελεξγό ή παηήζηε ην δεμί βειάθη ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζαο, γηα λα νδεγεζείηε ζε απηό. Με έλαλ πνιύ απιό ηξόπν ζα ππνινγίζεηε ην άζξνηζκα ησλ ηξηώλ θειηώλ πνπ βξίζθνληαη αξηζηεξά ηνπ D1. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί γηα ηελ απηόκαηε άζξνηζε ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ θαη ηόηε ζα δείηε λα ζαο πξνηείλεη γηα άζξνηζκα ηνλ εμήο ηύπν «=SUM(A1:C1)», απηό δειαδή πνπ ζέιαηε λα ππνινγίζεηε. Παηήζηε ην πιήθηξν <Enter> ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο γξακκήο ησλ ηύπσλ. κνύο Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην εξγαιείν ηεο απηόκαηεο άζξνηζεο, γηα λα αζξνίζεηε πνιιέο ζηήιεο ή θαη πνιιέο γξακκέο καδί, κε κηα θίλεζε. Απηό πνπ πξέπεη λα θάλεηε, είλαη λα επηιέμεηε κηα επηπιένλ θελή γξακκή ή κηα επηπιένλ θελή ζηήιε ή θαη ηα δύν καδί, ζην ηέινο ησλ πξνο ά- ζξνηζε ζηειώλ ή γξακκώλ α- ληίζηνηρα, όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα. ηε ζπλέρεηα, κόιηο θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί ηεο απηόκαηεο άζξνηζεο, ζα αζξνηζζνύλ ηαπηόρξνλα θαη νξηδόληηα θαη θάζεηα νη αξηζκνί ζαο θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα αζξνίζκαηα ζηα θελά θειηά πνπ ήδε θαίλνληαη επηιεγκέλα. Μάιηζηα, ηα απνηειέζκαηα ζα εκθαληζζνύλ θαηεπζείαλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ην πάηεκα ηνπ <Enter>, ελώ κπνξείηε λα δείηε όηη ζε θάζε θειί πνπ εκθαλίζηεθε έλα άζξνηζκα, ππάξρεη ν αληίζηνηρνο ηύπνο πνπ ην ππνιόγηζε θαη ν νπνίνο θαίλεηαη ζηε γξακκή ησλ Σύπσλ, εθόζνλ ην θειί απηό είλαη ελεξγό.. ρεηηθέο θαη απόιπηεο αλαθνξέο ρεηηθή αλαθνξά θειηνύ Όηαλ δεκηνπξγείηε έλαλ ηύπν, νη αλαθνξέο ζε θειηά ή πεξηνρέο βαζίδνληαη ζπλήζσο ζηε ζέζε ηνπο σο πξνο ην θειί πνπ πεξηέρεη ηνλ ηύπν. Απηό είλαη γλσζηό σο ζρεηηθή αλαθνξά. Η ρξήζε κηαο ζρεηηθήο αλαθνξάο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνπκε ζε θάπνηνλ, γηα λα πάεη θάπνπ από ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη όπσο γηα παξάδεηγκα, «πξνρσξήζηε δύν ηεηξάγσλα πξνο ηα εκπξόο θαη έλα ηεηξάγσλν αξηζηεξά». Η ζρεηηθή αλαθνξά ελόο θειηνύ ζε έλα ηύπν ζεκαίλεη όηη ε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θειί αιιάδεη αλάινγα κε ηελ κεηαθίλεζε ηνπ ηύπνπ ζε λέα ζέζε. Απόιπηε αλαθνξά θειηνύ Απόιπηε αλαθνξά ελόο θειηνύ ζε έλαλ ηύπν, είλαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ θειηνύ, αλεμάξηεηα από ηε ζέζε ηνπ θειηνύ πνπ πεξηέρεη ηνλ ηύπν. Δάλ δε ζέιεηε λα αιιάδνπλ νη αλαθνξέο ησλ θειηώλ, όηαλ αληηγξάθεηε έλαλ ηύπν ζε δηαθνξεηηθό θειί, ρξεζηκνπνηήζηε κηα απόιπηε αλαθνξά. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα απόιπηε αλαθνξά ζην θειί Β1 ηνπνζεηώληαο ην ζύκβνιν ηνπ δνιαξίνπ ($) πξηλ από ηα ηκήκαηα ηεο αλαθνξάο πνπ δελ αιιάδνπλ. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα απόιπηε αλαθνξά ζην θειί Β1 γηα παξάδεηγκα, πξνζζέζηε ζύκβνια δνιαξίνπ, σο εμήο : $Β$1. Η απόιπηε αλαθνξά ελόο θειηνύ ζε έλα ηύπν ζεκαίλεη όηη ε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θειί παξακέλεη ζηαζεξή, αλεμάξηεηα από ην ζεκείν ζην νπνίν κεηαθηλείηαη ν ηύπνο. Μηθηή αλαθνξά θειηνύ Η κηθηή αλαθνξά ελόο θειηνύ ζε έλα ηύπν ζεκαίλεη όηη ε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν

49 Οη ζπλαξηήζεηο ζηα ππνινγηζηηθά θύιια ζύκ- απηή Μηα ζπλάξηεζε είλαη έλαο πξνθαηαζθεπαζκέλνο ηύπνο, πνπ απνηειείηαη από ην βνιν «=», ην όλνκα ηεο ζπλάξηεζεο θαη κέζα ζε παξελζέζεηο ηα νξίζκαηα πνπ ρξεηάδεηαη. Σα νξίζκαηα είλαη ηα δεδνκέλα πνπ κπαίλνπλ κέζα ζηε ζπλάξηεζε, γηα πάξνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη κπνξεί λα είλαη αξηζκνί ή θείκελα. λα Γηα παξάδεηγκα ε ζπλάξηεζε SUM πνπ ήδε ρξεζηκνπνηήζαηε, πξνζζέηεη ηνπο αξηζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζηα επηιεγκέλα θειηά, ηα νπνία είλαη θαη ην όξηζκά ηεο. Σν όξηζκα κηαο ζπλάξηεζεο κπνξεί λα είλαη έλα κεκνλσκέλν θειί, κηα επώλπκε πεξηνρή θειηώλ ή έλαο αξηζκόο. Μεξηθέο ζπλαξηήζεηο απαηηνύλ έλα όξηζκα, άιιεο απαηηνύλ πνιιά, άιιεο πάιη θαλέλα. Αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ Windows, ηα πνιιαπιά νξίζκαηα δηαρσξίδνληαη κε θόκκαηα ή κε Διιεληθά εξσηεκαηηθά. Όπσο ζπκβαίλεη ζηνπο ηύπνπο, έηζη θαη ζηηο ζπλαξηήζεηο, ζην ελεξγό θειί εκθαλίδεηαη κόλν ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάξηεζεο, ελώ ε ίδηα ε ζπλάξηεζε, κε ηα νξίζκαηά ηεο, εκθαλίδεηαη ηαπηόρξνλα ζηελ Γξακκή ησλ Σύπσλ. Δηζαγσγή κηαο ζπλάξηεζεο Η εηζαγσγή κηαο ζπλάξηεζεο ζην ελεξγό θειί ηνπ θύιινπ εξγαζίαο ζαο, αξρίδεη όπσο θαη κε ηνπο ηύπνπο, κε ηελ πιεθηξνιόγεζε ηνπ «=», κεηά αθνινπζεί ην όλνκά ηεο θαη ηέινο ηα νξίζκαηά ηεο κέζα ζε παξελζέζεηο. Θπκεζείηε όηη, αλ ην όξηζκα κηαο ζπλάξηεζεο αλαθέξεηαη ζε κηα πεξηνρή θειηώλ, γηα λα ηελ εηζαγάγεηε ζηε ζπλάξηεζε, πξέπεη λα δώζεηε ηε δηεύζπλζε ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ θειηνύ ρσξηζκέλεο κε άλσ θαη θάησ ηειείεο (:). Σέινο πξέπεη λα παηήζεηε ην πιήθηξν <Enter> ή ην θνπκπί γηα λα εκθαληζζεί ην απνηέιεζκα ζην ελεξγό θειί θαη ε ζπλάξηεζή ζαο, ζηελ Γξακκή ησλ Σύπσλ. Ο Οδεγόο ζπλαξηήζεσλ Ο νδεγόο ζπλαξηήζεσλ είλαη έλαο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο, γηα λα εηζαγάγεηε κηα ζπλάξηεζε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πιεθηξνινγήζεηε ην όλνκά ηεο θαη ηα νξίζκαηά ηεο. Κάληε ελεξγό ην θειί ζην νπνίν ζα εηζαγάγεηε ηε ζπλάξηεζε. Μεηά θάληε θιηθ ζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ θαη ηόηε ν νδεγόο ζα αξρίζεη λα ζαο θαζνδεγεί βήκα-βήκα γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεηε. ηελ αξρή εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ Δπηθόιιεζε ζπλάξηεζεο ζην αξηζηεξό κέξνο ηνπ νπνίνπ, ζην πεδίν Καηεγνξία ζπλάξηεζεο:, εκθαλίδνληαη νκαδνπνηεκέλεο όιεο νη ζπλαξηήζεηο θαη εζείο πξέπεη λα επηιέμεηε ηελ θαηεγνξία από ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα ζπλάξηεζε. Μόιηο επηιέμεηε θαηεγνξία ζην δεμηό κέξνο ηνπ παξαζύξνπ, ζην πεδίν Όλνκα ζπλάξηεζεο:, ζα εκθαληζζνύλ όιεο νη ζπλαξηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαη εζείο πξέπεη λα επηιέμεηε κηα θαη λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί <ΟΚ>. Σόηε ζα εκθαληζζεί παξάζπξν δηαιόγνπ κε ην όλνκα ηεο ζπλάξηεζεο πνπ επηιέμαηε, ζην νπνίν πξέπεη λα δώζεηε ηα νξίζκαηα ηεο ζπλάξηεζεο, γηα λα κπνξέζεηε λα πάξεηε απνηέιεζκα. Μπνξείηε λα εηζαγάγεηε ηελ ηηκή ελόο θειηνύ, θάλνληαο 49

50 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ θιηθ ε- πάλσ ηνπ ή ηηο ηηκέο κηαο πεξηνρήο, ζύξνληαο ην πνληίθη ζαο από ην πξώην κέρξη ην ηειεπηαίν ηεο θειί ή, ηέινο, αλ ηελ έρεηε νλνκάζεη, πιεθηξνινγήζηε ην όλνκά ηεο. ε θάζε πεξίπησζε εκθαλίδεηαη δίπια ζηε ζπξίδα ε ηηκή πνπ έρεηε εηζαγάγεη θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ βιέπεηε κηα πξνεπηζθόπεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Καηάινγνο δηαζέζηκσλ ζπλαξηήζεσλ ηε βνήζεηα ελόο πξνγξάκκαηνο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ κπνξείηε λα βξείηε έλαλ πιήξε θαηάινγν όισλ ησλ ζπλαξηήζεσλ πνπ δηαζέηεη, καδί κε ζύληνκε επεμήγεζε θαη παξαδείγκαηα γηα ηε ρξήζε θαζεκηάο. Γηα παξάδεηγκα ζην Excel, κπνξείηε, λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί ηεο Βαζηθήο γξακκήο εξγαζα εκθαληζζεί έλα θίηξηλν πιαίζην, ζην νπνίν θαη πξέπεη λα θάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή Δκθάληζε πιή- ιείσλ ή λα επηιέμεηε ην κελνύ Βνήζεηα Βνήζεηα γηα ην Microsoft Excel, νπόηε θαη ξνπο ιίζηαο κε ζέκαηα ζηε Βνήζεηα. Μεηά από απηό εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Βνήζεηα: Microsoft Excel, νπόηε θαη πξέπεη λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί γηα λα εκθαλίζεηε ην ππόινηπν κέξνο ηνπ παξαζύξνπ κε ηελ θάξηα Αλαδήηεζε. ην πεδίν Πιεθηξνινγήζηε κηα ιέμε-θιεηδί πξνο αλαδήηεζε:, πιεθηξνινγήζηε «ζπλαξηήζεηο» θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί <Λίζηα ζεκάησλ>. ην πεδίν Δπηινγή ζέκαηνο πξνο εκθάληζε:, αλαδεηήζηε θαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή πλαξηήζεηο θύιινπ εξγαζίαο θαηά θαηεγνξία θαη κεηά από απηό θάληε θιηθ ζην θνπκπί <Δκθάληζε>. Σόηε, ζην δηπιαλό κέξνο ηνπ παξαζύξνπ εκθαλίδεηαη ε δηπιαλή εηθόλα θαη βιέπεηε νκαδνπνηεκέλεο ηηο ζπλαξηήζεηο θαηά θαηεγνξία. Με θιηθ ζε θάπνηα από ηηο θαηεγνξίεο απηέο ζα αιιάμεη κνξθή ην παξάζπξν θαη ζα εκθαληζζνύλ νη ζπλαξηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, κε ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο θαζεκηάο γηα ηελ ελέξγεηα πνπ θάλεη. Αλ θάλεηε θιηθ ζην όλνκά ηεο, κπνξείηε λα πάξεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη παξαδείγκαηα γηα ηελ πιήξε αλάιπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζπλάξηεζεο πνπ επηιέμαηε. πλαξηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πνιύ ζπρλά Δθηόο από ηε ζπλάξηεζε ηνπ «α- ζξνίζκαηνο» πνπ κπνξείηε λα ηε ρξεζηκνπνηείηε θαη από ην θνπκπί «Απηόκαηε άζξνηζε» αο δνύκε κεξηθέο αθόκε: Μέζνο όξνο AVERAGE Τπνινγίδεη ην κέζν όξν ελόο πιήζνπο αξηζκεηηθώλ ηηκώλ. Καηακέηξεζε Λνγηθόο έιεγρνο COUNT, COUNTΑ, COUNTIF IF θαη IF NOT Δκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ αξηζκώλ (ή ινγηθώλ ηηκώλ ή εκεξνκεληώλ) κηαο πεξηνρήο αιιά αγλνεί ην θείκελν ή ηα θελά θειηά. Διέγρεη ηα πεξηερόκελα ελόο θειηνύ θαη δίλεη κία ινγηθή ηηκή (αιήζεηα ή ςέκα) βάζεη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ειέγρνπ

51 Ενόσησα 4.1 Μηφανέρ Αναζήσηςηρ Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην Internet Ο θόζκνο ηεο πιεξνθνξίαο ζην δίθηπν δελ έρεη δνκή. Οη ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο ζην δίθηπν αιιάδνπλ θαη αλαπηύζζνληαη. Ό.ηη βξίζθεηε ζήκεξα, ίζσο λα κελ είλαη εθεί αύξην ή λα έρεη αιιάμεη δηεύζπλζε ή λα είλαη κεγαιύηεξν θαη θαιύηεξν. Σν Internet δελ είλαη κηα βηβιηνζήθε κε αμηνινγεκέλεο εθδόζεηο, αιιά έλαο «πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ» πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα αλαξηά νηηδήπνηε. Eλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Internet είλαη ε επθνιία κε ηελ νπνία νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο κπνξεί λα δεκνζηεύζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή ζηνηρεία γηα έλα ζέκα. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ζπλήζσο ειεύζεξα δηαζέζηκα ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο, θαζηζηώληαο έηζη ην Internet ζην ζύλνιό ηνπ κiα κνλαδηθή πεγή πιεξνθόξεζεο θαη εύξεζεο ζηνηρείσλ, πνπ παξόκνηά ηεο δελ ππήξμε πνηέ κέρξη ηώξα ζηελ πνξεία ηεο αλζξσπόηεηαο. Τπάξρνπλ δύν βαζηθνί ηξόπνη, γηα λα αλαδεηήζνπκε πιεξνθνξίεο ζην Internet. Οη Θεκαηηθνί θαηάινγνη θαη νη Μεραλέο Αλαδήηεζεο Οη Θεκαηηθνί θαηάινγνη Οη Θεκαηηθνί Καηάινγνη (Directories) είλαη βαζηθά επξεηήξηα κε θαηεγνξίεο ζεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ ην επξύ θνηλό θαη νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή λα θπιινκεηξήζεη (browse) ζεκαηηθνύο θαηαιόγνπο από ηνπνζεζίεο (web sites), ςάρλνληαο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Σα sites απηά δηαηεξνύληαη από αλζξώπνπο (θαη όρη από κεραλέο) θαη πνιιέο θνξέο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ αλαδεηνύλ ζηε δηθή ηνπο βάζε δεδνκέλσλ. Οη ζεκαηηθνί θαηάινγνη δηαθξίλνληαη ζε: α) αθαδεκατθνύο (π.ρ. πνπ αλαπηύζζνληαη θαη ζπληεξνύληαη από εηδηθνύο κε ζθνπό ηελ ππνζηήξημε αλαγθώλ, θπξίσο ησλ εξεπλεηώλ θαη β) εκπνξηθνύο (π.ρ. νη ν- πνίνη απεπζύλνληαη ζην επξύ θνηλό θαη αληαγσλίδνληαη σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζνηέξσλ ρξεζηώλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. Γηα ηελ εμεξεύλεζε κηαο ζεκαηηθήο πεξηνρήο, κπνξείηε λα θνηηάηε ηηο πεγέο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί, νξγαλσκέλεο θαηά ππνθαηεγνξίεο ή αθόκε θαη θαηά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. ηελ Διιάδα νη πξώηνη ζεκαηηθνί θαηάινγνη δεκηνπξγήζεθαλ από ηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ internet θαη άιινπο θνξείο (π.ρ. dir.forthnet.gr/, θηι.) θαη αξγόηεξα αθνινύζεζαλ ηα κεγάια εθδνηηθά ζπγθξνηήκαηα κε ηε δεκηνπξγία ππιώλ εηζόδνπ (portals) ζην internet πνπ πεξηιακβάλνπλ εηδήζεηο, ζεκαηηθό θαηάινγν, κεραλή αλαδήηεζεο θηι. (όπσο π.ρ. νη ) θαη αθνινύζεζαλ άιινη θνξείο, ηδξύκαηα θαη ηδηώηεο κε εμεηδηθεπκέλεο πύιεο : (π.ρ. γηα εθπαίδεπζε) Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζε έλα ζεκαηηθό θαηάινγν. 51

52 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ Από ηελ αξρηθή ζειίδα ελόο ζεκαηηθνύ θαηαιόγνπ (π.ρ κπνξείηε λα αξρίζεηε ην μεθύιιηζκά ηνπ, θάλνληαο θιηθ ζε θάπνηα θαηεγνξία (π.ρ Δθπαίδεπζε). Ακέζσο ζα νδεγεζείηε ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο. Δθεί κπνξείηε, θάλνληαο θιηθ ζε θάπνηα ππνθαηεγνξία (π.ρ Βηβιηνζήθεο, Λεμηθά), λα δείηε πνηεο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο πεξηέρεη θαη λα ηηο επηζθεθζείηε. Οη ηζηνζειίδεο παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο ρσξηζκέλεο ζε ζειίδεο κε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή, ηε δηεύζπλζή ηνπο θαη κηα έλδεημε γηα ηηο γιώζζεο ζηηο νπνίεο δηαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα εδώ βιέπεηε ζην δεμί κέξνο ηνπ ηίηινπ θάζε ζειίδαο κηα Διιεληθή ή Αγγιηθή ζεκαία ή θαη ηηο δύν καδί, πνπ ππνδειώλνπλ ηηο γιώζζεο ζηηο νπνίεο δηαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο. ην θάησ κέξνο βιέπεηε ηε ιέμε ειίδεο : Δπόκελε πνπ ππνδειώλεη όηη ππάξρνπλ θαη άιιεο ζειίδεο κε πξνηεηλόκελεο ηζηνζειίδεο. Δηθόλα «Απνηειέζκαηα Αλαδήηεζεο ζε Θεκαηηθό Καηάινγν» Οη Μεραλέο Αλαδήηεζεο Οη Μεραλέο Αλαδήηεζεο (Search Engines) απνζεθεύνπλ πιεξνθνξίεο γηα εθαηνκκύξηα ζειίδεο WEB ζε κηα ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ. Από ηα αξρεία πνπ ζπγθεληξώλνληαη (κε βάζε ηνλ ηίηιν ηνπο, ην πιήξεο θείκελν, ην κέγεζνο ηνπο, ηε δηεύζπλζή ηνπο θηι.) δεκηνπξγείηαη έλα επξεηήξην. Μπνξείηε λα θάλεηε αλαδεηήζεηο ζε απηέο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, εηζάγνληαο ιέμεηο-θιεηδηά (keywords). Η Μεραλή αλαδήηεζεο είλαη έλα ινγηζκηθό πνπ βξίζθεη θαη ηαμηλνκεί ηα απνηειέζκαηα αλάινγα κε ην πνζνζηό ζπλάθεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνζειίδσλ ζε ζρέζε κε ηνπο όξνπο ηεο έξεπλαο. Από ηα απνηειέζκαηα κπνξείηε λα αλαθαιείηε ηα έγγξαθα (ηηο ζειίδεο) πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ εηζαγάγαηε. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ηειεπηαίαο γεληάο επηπιένλ, νκαδνπνηνύλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζύκθσλα κε ην πεξηερόκελν, ηε δεκνηηθόηεηα θαη ην είδνο ησλ ηόπσλ, ελώ νξηζκέλεο από απηέο κπνξνύλ λα δερζνύλ εξσηήζεηο θαη ζε θπζηθή γιώζζα (π.ρ. Αγγιηθά). Οη Μεηακεραλέο είλαη κεραλέο αλαδήηεζεο νη νπνίεο εξεπλνύλ ηα επξεηήξηα πνιιώλ άιισλ κεραλώλ ηαπηόρξνλα. Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο όηαλ ςάρλνπκε γηα έλα κνλαδηθό όξν ή θξάζε. Γελ ππάξρεη ππεξεζία ή κεραλή αλαδήηεζεο πνπ λα είλαη πιήξεο. Γεληθά, κηα κεραλή αλαδήηεζεο κπνξεί λα πεξηέρεη δηεπζύλζεηο από όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Internet, όπσο FTP, World Wide Web,

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Άζζεξνο 2011 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1... 4 Δηζαγσγή θαη εμνηθείσζε κε ην Microsoft Word... 4 1.1 Δηζαγσγή... 4 1.2 Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία θεηµέλνπ... 5 1.3 Ξεθηλώληαο ην Word - Αξρηθή

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Windows XP. Information Technology Services and Solutions. Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης

Microsoft Windows XP. Information Technology Services and Solutions. Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης Information Technology Services and Solutions Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης Σηεθ. Σκοσλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Windows XP Κωνζηανηίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Οδεγίεο Φξήζεο ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/10-07-2013), ε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΣΣ (εθεμήο ΓΓΔ) ιεηηνπξγεί

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Πεξηερόκελα Καηάινγνο αμεζνπάξ... 4 1. Δηζαγωγή... 5 1.1 Αξρή ηερλνινγίαο ππεξύζξσλ... 5 1.2 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο... 6 1.3 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο... 6 1.4 Διάρηζηε

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο:

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ - ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΜΔΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΗΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ζπλνπηηθέο νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Η Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Κύβνπ κέζσ ηνπ SQL Server Analysis Services απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά)

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Εκπνξηθό ινγηζκηθό, πνπ απεπζύλεηαη, πξσηίζησο, ζε επαγγεικαηίεο ζρεδηαζηέο Windows/Mac Εύθνιε θαη γξήγνξε εμαγσγή αξρείσλ ζε EPUB 2/EPUB 3 θαζώο θαη ζε PDF Εύθνιε ηνπνζέηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 20 Μαξηίνπ 2011 Έθδνζε: 1.0 Περιεχόμενα Ειζαγωγή... 3 Εγκαηάζηαζη... 4 Εγθαηάζηαζε κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή 5 Ειιεηπήο δηαδηθαζία: εγθαηάζηαζε ρσξίο δηθαηώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11 Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11 ABBYY Production LLC, 2013. Κε ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη δελ πεξηιακβάλνπλ θακία

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Οη μαζεηέξ κα γκςνίζμοκ... ηόπμη Σμ μνηζμό ημο οιηθμύ θαη από ηηξ μμκάδεξ από ηηξ μπμίεξ απμηειείηαη.

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ 1 TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ Μετάφραςη-Επιμέλεια: Ξανθή Κωνςταντινίδου Ph.D. Εκπαιδεφτρια ςχολών ΕΠΟ Χρθςιμοποιείται μόνο online με κωδικό και με ςυνδρομι Δεν αντιγράφεται-δεν χρθςιμοποιείται ταυτόχρονα ο ίδιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα