Ψ) ΠAPAPTHMA 5 ΣYNTOMOΓPAΦIEΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψ) ΠAPAPTHMA 5 ΣYNTOMOΓPAΦIEΣ"

Transcript

1 Ψ) ΠAPAPTHMA 5 ΣYNTOMOΓPAΦIEΣ Ψα. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤOΜOΓΡΑΦΙΕΣ ΑΑΣΕ = Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος ΑΕΔΑΚ = Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΑΕΠ = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΕΠΕΥ = Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ΑΧΕ = Ανώνυμος Χρηματιστηριακή Εταιρία ΒΔΑ = Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς ΒΡΜ5 = Εγχειρίδιο Ισοζυγίου Πληρωμών του ΔΝΤ (5η έκδοση) ΔΕΘ = Διεθνής Επενδυτική Θέση ΔΕΚΑ = Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών ΔΕΚO = Δημόσιες Επιχειρήσεις και Oργανισμοί ΔΝΤ = Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ΔΣΜΚ = Διατραπεζικό Σύστημα Μεταφοράς Κεφαλαίων ΔΤΚ = Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΔΤΠ = Δείκτης Τιμών Παραγωγού ΕΑΓΑΚ = Ελληνική Αγορά Αναδυομένων Kεφαλαιαγορών ΕΓΤΠΕ = Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ΕΔΧΣ = Επιτροπή για το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Ε.Ε. = Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕΠ = Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη ΕΕΤ = Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ΕθνΚΤ = Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες ΕΙOΚΕ = Εθνικό Ίδρυμα Oικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών ΕΚ = Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΕΚΑΑ = Επενδυτικά Κεφάλαια Αναδυομένων Αγορών ΕΚΑΣ = Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΕΚΤ = Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΕΚΤα = Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΚΕ = Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων ΕΛ.ΠΙΣ = Ελληνικά Πιστοποιητικά ΕΜΑ = Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER) ΕνΔΤΚ = Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΕOΧ = Ευρωπαϊκός Oικονομικός Χώρος ΕΠΒ = Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας ΕΠO = Ειδικοί Πιστωτικοί Oργανισμοί ΕΣΔΑ = Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση ΕΣΚΤ = Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών ΕΣOΛ 95 = Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών έτους 1995 ΕΣΥΕ = Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος ΕΤΕΒ = Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας ΕΤΕπ = Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΕΤO = Ευρωπαϊκή Τραπεζική Oμοσπονδία ΕΤΠΑ = Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΗΔΑΤ = Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (της ΤΕ)

2 Η/Ε = Ηλεκτρονικό Εμπόριο Η/Χ = Ηλεκτρονικό Χρήμα ΙOΒΕ = Ίδρυμα Oικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ΙΤΕΠ = Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων ΚΑΠ = Κοινή Αγροτική Πολιτική ΚΑΧ = Κεντρικό Αποθετήριο Χρεογράφων ΚΕΚ = Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΠΑΑ = Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ασφάλεια και την Άμυνα ΚΕΠΠΑ = Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας ΚΠΣ = Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΜΣΙ = Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΜΧΑ = Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα ΝΕΧΑ = Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά ΝΧΙ = Νομισματικό Χρηματοδοτικό Ίδρυμα OΑΕΔ = Oργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού OΑΕΠ = Oργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων OΑΣΕ = Oργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη OΑΣΗΣ = Oλοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (του ΧΑΑ) OΔΔΗΧ = Oργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους OΔΕ = Oικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή OΚΑΠ = Oργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας OΝΕ = Oικονομική και Νομισματική Ένωση OOΣΑ = Oργανισμός Oικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης OΣΕΠΑ = Oργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες OΤΑ = Oργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΔΕ = Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων ΠΕΠ = Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΠΙ = Πιστωτικό Ίδρυμα ΠΚ = Πιστοποιητικά Καταθέσεων ΡΑΗ = Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρισμού ΣΑΚΤ = Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών ΣΔOΕ = Σώμα Δίωξης Oικονομικού Εγκλήματος ΣΔΣΧ = Σύστημα Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΣκΕ = Συγχωνεύσεις και Εξαγορές ΣΜΚ = Σύστημα Μεταφοράς Κεφαλαίων ΣΠΑ = Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΣΑ = Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ΣΧΣ = Συνδιάσκεψη για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα ΤΔΔ = Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ΤΕ = Τράπεζα της Ελλάδος ΤΕΕ = Τραπεζική Ένωση για το Ευρώ ΤΕΠ = Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων ΤΠ = Τεχνολογία Πληροφοριών ΤΠΔ = Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ΤΣΑ = Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης

3 ΥΠΕΘO = Υπουργείο Εθνικής Oικονομίας ΥΠΕΡΓ = Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ΧΑΑ = Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ΧΠΑ = Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών

4 Ψβ) ΞΕΝΕΣ ΣΥΝΤOΜOΓΡΑΦΙΕΣ AAF Asset Allocation Fund AAGR Average Annual Growth Rate ABC Activity Based Cost ABR Average Borrowing Rate ABS Asset-Backed Securities A.D. Anno Domini (μετά Χριστόν) AFECEI Association francaise des établissements de crédit et des entreprises d' investissement ALM Asset-Liability Management ALMPs Active Labour Market Policies a.m. ante meridiem (προ μεσημβρίας) APEC Asia - Pacific Economic Co-operation APR Annual Percentage Rate APS Assured Payment System ARCH Autoregressive Conditional Heteroscedasticity ARM Adjustable Rate Mortgage AROR Average Accounting Rate of Return ASAP As Soon As Possible ASSEP Association d' épargne pension ASX Australian Stock Exchange ATM Automated Teller Machine ATS Agency Treasury Services BAD Bank Accounts Directive (86/635/EEC) B.C. Before Christ (προ Χριστού) BEI/EIB Banque européenne d' investissement / European Investment Bank BEIR Break-Even Inflation Rate BFIs Bank Financial Intermediaries BIC Bank Identifier Code BNG Bank Nederlandse Gemeenten BOBL Bundesesobligationen (maturity 5 years)

5 bp basis point BPC Banknote Printers Conference BRI/BIS Banque des règlements internationaux / Bank for International Settlements BTPs Buoni del Tresoro Poliennali, Italia (maturity 3, 5, 7,10 and 30 years) BTRS Bridge Trading Room System BUND Bundesanleichen (maturity 10 to 30 years) CAD Computer Aided Design C & I Commercial and Industrial CAPM Capital Asset Pricing Model CAT Conti Accentrati in Titoli (Italia) CBAM Central Bank Accounting Model CBD Cash Before Delivery CBOT Chicago Board of Trade CC Country Code CCB Correspondent Central Bank CCA/CSF Cadre communautaire d' appui / Community Support Framework CCI conference board's Consumer Confidence Index CCT Certificati di Credito del Tesoro, Italia CDO Collateralized Debt Obligation CEBS Committee of European Banking Supervisors CECA/ECSC Communauté européenne du carbon et de l' acier / European Coal and Steel Community CECEI Comité des établissements de crédit et des entreprises d' investissement (France) CEDEFOP Centre européen pour le développement de formation professionelle (de l UE) CEECs Central and Eastern European Countries CEIOPS Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors CES Confédération européenne des syndicats, Bruxelles CET Central European Time CETREL Centre des transferts électroniques (Luxembourg) CFaR Cash Flows at Risk

6 CFSP Common Foreign and Security Policy (of the EU) CFTC Commodity Futures Trading Commission (the USA futures industry regulator) CGO Central Gilts Office CIK Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres SA (Belgique) CIO Chief Information Officer CIPS Chartered Institute of Purchasing and Supply, United Kingdom CIUs Collective Investment Undertakings CLOs Collateralized Loan Obligations CMBS Commercial MBS (Mortgage Backed Securities) CMO Central Moneymarkets Office, UK CMOs Collateralized Mortgage Obligations CoC Cost of Carry COD Cash On Delivery COFI Cost of Funds Index COM Commission (of the EU) Consob Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (Italia) COO Chief Operating Officer COREPER Comité des représentants permanents CP Commercial Paper CPI Consumer Price Index CPR Constant Prepayment Rate CPSS Committee on Payment and Settlement Systems CRB Commodity Research Bureau, Chicago CRD Cash Ratio Deposit CSDA Contractual Settlement Data Accounting CSFB Crédit Suisse First Boston DNR Did Not Report (the information requested) DTA Deferred Tax Assets DTC Depository Trust Company

7 DVD Digital Video Disk EAR Effective Annual Rate EBC European Banking Committee EBIT Earnings Before Interest and Taxes EBRD European Bank for Reconstruction and Development EBS Electronic Broking System EBTN European Bank Training Network ECHO Exchange Clearing House ECOFIN (Council of Ministers of) Economics and Finance ECSDA European Central Securities Depositories Association EDRs Euro Depository Receipts EDTC Electronic Depository Transfer Check EER Effective Exchange Rate EFT Electronic Funds Transfer EFTA European Free Trade Association EFTROS Electronic Funds Transfer at the Point of Sale EIOPC European Insurance and Occupational Pensions Committtee ELLIPS Electronic Large-value Interbank Payment System EM Emerging Markets EMF European Mortgage Federation EPS Earnings Per Share ERI Economic Research Institute ESCP Eurosterling Commercial Paper ESDIS A high group on the Employment and Social Dimension of the Information Society ETC Electronic Trade Confirmation E.U European Union EURATOM European Atomic Energy Community Euro - CP European Commercial Paper EUROSTAT European Commission's Directorate General responsible for EU statistics EVCA European Venture Capital Association FAO Food and Agriculture Organization (of the United Nations), Rome

8 FBE/EBF Fédération bancaire européenne/european Banking Federation FDI Foreign Direct Investment FDIC Federal Deposit Insurance Corporation, USA FED Federal Reserve System FEOGA Fonds européen d' orientation et de garanties agricoles FESCO Forum of European Securities Commissions FFCB Federal Farm Credit Bank, USA FFELP Federal Family Education Loan Program, USA FFIEC Federal Financial Institutions Examinations Council FHA Federal Housing Administration, USA FICC Fixed Income Currency and Commodity FICO Fixed Income FIFO First Input First Out FISM Fixed Income Securities Market FIXBIS short term Fixed Income instruments of the BIS FLR Floating Interest Rate FOEX Finnish Options Exchange Ltd. FOMC Federal Open Market Committee FPI Foreign Portfolio Investment FSLIC Federal Savings and Loan Insurance Corporation, USA FRAs Forward Rate Agreements FRNs Floating Rate Notes FSA Financial Services Authority FSE/ESF Fonds social européen / European Social Fund FTSE Financial Times Stock Exchange (share index) FTSE/ASE FTSE/Athens Stock Exchange FVBS Fair Value Balance Sheet GARCH Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity GL General Ledger GMT Greenwich Mean Time GSE Government-Sponsored Entreprises

9 GUIs Graphical User Interfaces H1 Half 1 (the first semester of the year) H2 Half 2 (the second semester of the year) HCB Home Central Bank HELOC Home Equity Line of Credit HICP Harmonised Index of Consumer Prices (of the EU) HPY Holding Period Yield HTML Hypertext Markup Language (to create documents for World Wide Web) IADB Inter-American Development Bank IAIS International Association of Insurance Supervisors ICAO International Civil Aviation Organisation ICDM Item Coding and Database Maintenance IDA Interchange of Data between Administrations IDB Inter-Dealer Broker i.e. id est (δηλαδή) IEDOM Institut d' émission des départements d' outre mer IFC International Finance Corporation IFOX Irish Futures and Options Exchange IIR Interlinking Internal Reference IL Index Linked ILO International Labour Office, Geneva IMP Integrated Mediterranean Programmes INSEE Institut national de la statistique et des études économiques (France) IPO Initial Public Offering IRD Interest Rate Derivatives IRR Internal Rate of Return ISD Investment Service Directive ISDA International Swaps and Derivatives Association ISE Irish Stock Exchange ISM Institute of Supply Management (νέα ονομασία του πρώην National Association of Purchasing Managers index, NAPM).

10 ISMA International Securities Market Association JCIF Japan Center for International Finance JOCE/OJEC Journal officiel des communautés européennes / Official Journal of the European Communities KFW Kreditanstalt fur Wiederaufbau LBO Leveraged Buyout LDCs Less Developed Countries LIBID London Interbank Bid Rate LIBOR London Interbank Offered Rate LIFFE (λάϊφ) London International Financial Futures and Options Exchange LIFO Last Input First Out LIMEAN Average of the LIBOR and LIBID rates LIPS - Gross Luxembourg Interbank Payment System - Gross (settlement) LLDs Least Developed Countries LMA Loan Market Association (including 80 banks active in European loan markets) LP Loan Performance LPI Limited Price Indexation LSM Listed Securities Market LTMC Long Term Capital Management LTROs Longer-Term Refinancing Operations LTV Loan-to-Value M & A Mergers and Acquisitions MBS Mortgage Backed Securities MDCs More Developed Countries MICs Middle - Income Countries MITBIS Medium Term Income instruments of the BIS MLI Multilateral Lending Institution MLR Minimum Lending Rate MMFs Money Market Funds MMP Money Market Paper

11 MNC Multinational Corporation mom month on month MoU Memorandum of Understanding MONEP Marché des options négociables de Paris MPC Monetary Policy Committee MROs Main Refinancing Operations MSCI Morgan Stanley Capital International (developed markets index) MTM Mark-to-Market MTN Medium Term Notes MTS Mercato dei Titoli de Stato MUMS Monetary Union Member States n.a. non available NAFTA North American Free Trade Agreement NASD National Association of Securities Dealers NCIS National Criminal Intelligence Service, UK NCU National Currency Unit NCUA National Credit Union Association (the USA federal credit unions regulator) Negicef Nederlands Centraal Institut voor Giraal Effectenverkeer NFCC National Foundation for Consumer Credit, USA NIFs Note Issuance Facilities NIMS Net Interest Margin Securities NJA Non Japan Asia (the most dynamic region in the world in terms of economic growth. It includes China and Hong Kong SAR, India, Taiwan, Singapore, South Corea, Malaysia, Indonesia and Thailand). NPL Non-Performing Loans NPV Net Present Value NSA Non-Seasonably-Adjusted NYMEX New York Mercantile Exchange NYSE New York Stock Exchange NYT New York Time OATS Obligations assimilable de trésor (French government bonds)

12 OBS Off Balance Sheet OCA Optimal Currency Area OCDE/OECD Organization pour la coopération et le développement économique / Organization for Economic Cooperation and Development OFHEO Office of Federal Housing Enterprise Oversight OKB Oesterreichische Kontrolbank OLOs Obligations Linéaires, Belgique OLTV Loan-to-Value ratio at Origination OMFIs Monetary Financial Institutions other than central banks O/N Overnight ONS Office for National Statistics, UK op.cit opere citato (αναφερθέν έργο ή σύγγραμμα) OPCVM Organismes de placement collectif de valeurs mobilières OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries (members: Algeria, Ecuador, Gabon, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Quatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Venezuela). qoq quarter on quarter PAC/CAP Politique agricole commune / Common Agricultural Policy P/E Price / Earnings ratio PITI Principal, Interest, Taxes and Insurance P/L Profit and Loss p.m. post meridiem (μετά μεσημβρίαν) PMI Private Mortgage Insurance PPC Public Power Corporation (ΔΕΗ) PPI Producer Price Index PPP Purchasing Power Parity PSBR Public Sector Borrowing Requirement PSNB Public Sector Net Borrowing REIT Real Estate Investment Trust RELIT Systèmes de règlement et de livraison de titres (France) REVR Reverse Repo RGV RELIT grande vitesse (France)

13 ROA Return On Assets ROE Return On Equity ROW Rest of the World RPI Retail Price Index RPIX Retail Price Index Excluding mortgage interest payments RR Risk Reversal RUFs Revolving underwriting facilities SAP Statutory Accounting Principles SAX Stockholm Automated Exchange SCECBU Standing Committee of European Central Bank Unions Schätze Bundesschätzanweisungen (maturity of 2 years) SCLV Servicio de Compensacion y Liquidacion de Valores (Spain) SCP Sterling Commercial Paper SDRM Sovereign Debt Restructuring Mechanism SDRs Special Drawing Rights (in the IMF) SEA Single European Act SEC Securities and Exchange Commission, USA SEO Secondary Equity Offering SEPCAV Société d' épargne-pension à capital variable SET Secured Electronic Transactions SICAV Société d' investissement à capital variable SICOVAM Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières SEF Sydney Futures Exchange SIBS Sociedade Interbancaria de Servicos (Portugal) Simex Singapore International Monetary Exchange SLA Service Level Agreement SLBTR Sistemas de Liquidacao Bruto em Tempo Real, Portugal SLM Sallie Mae SOEs State - Owned Enterprises SONIA Sterling Overnight Index Average SSSs Securities Settlement Systems

14 STIR Short-Term Interest Rate STP Straight -Through Processing S.tr.i.p. Separate trading of interest and principal T-bills Treasury bills TBF Transferts Banque de France TCNs Titres de créances négociables TFP Total Factor Productivity TIPS Treasury Inflation Protected Securities TRAX a Real-time trade confirmation system, run by ISMA TRN Transaction Reference Number TSY Treasury TWR Time-weighted return UCITS Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities ULC Unit Labour Cost ULCM Unit Labour Cost in manufacturing ULCT Unit Labour Cost in Total economy UNICE Union des industries de la communauté européenne, Bruxelles UNICEF United Nations Children's Fund, New York VA Veterans Administration, USA VaR Value-at-Risk VAT Value Added Tax VC Venture Capital VP Vaerdipapircentralen (Danish securities settlement system) VPC Vardepapper Centralen (Swedish securities settlement system) VSTF Very Short-Term Financing VWAP Volume Weighted Average Price VWQS Volume Weighted Quoted Spread WACC Weighted Average Cost of Capital WAL Weighted Average Life WAM Weighted Average Maturity Washington DC Washington, District of Columbia

15 WEU Western European Union WHO World Health Organization, Geneva WMBA Wholesale Markets Broker's Association WSJ Wall Street Journal yoy year on year YTD Year-to-Date YTM Yield to Maturity ZPR Zero Production Run

Η Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον. Δευτέρα, 4 Απριλίου

Η Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον. Δευτέρα, 4 Απριλίου Η Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον Δευτέρα, 4 Απριλίου 1 2011 Διεθνής Οικονομία & Κρίση Χρέους στην Ευρωζώνη: Προκλήσεις και Προοπτικές Δρ Πλάτων Μονοκρούσος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

financial Statements I A68 Investors brief

financial Statements I A68 Investors brief 3 General Manager s Message I 7 The Company I 7 Vision and Mission I 7 OurValues 11 Our products I 11 The markets I 11 The raw material I 11 The manufacturing process I 13 Product quality I 13 Investment

Διαβάστε περισσότερα

MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT. between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC. as Beneficiary Member State

MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT. between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC. as Beneficiary Member State 1494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC as Beneficiary Member State THE HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

Pipeline. LNG plant. FinancialMirror. Winning the fight against killer diseases. SMEs are driving the Australian economy. By Oren Laurent - PAGE 18

Pipeline. LNG plant. FinancialMirror. Winning the fight against killer diseases. SMEs are driving the Australian economy. By Oren Laurent - PAGE 18 FinancialMirror Winning the fight against killer diseases By Jeffrey D. Sachs - PAGE 17 SMEs are driving the Australian economy By Oren Laurent - PAGE 18 Issue No. 1057 1.00 November 20-26, 2013 Pipeline

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Αύγουστος 2008 August ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EBRD = βλέπε European Bank for Reconstruction and Development.

EBRD = βλέπε European Bank for Reconstruction and Development. E EBRD = βλέπε European Bank for Reconstruction and Development. ECB capital = το μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

FinancialMirror. EAC to develop its properties

FinancialMirror. EAC to develop its properties FinancialMirror 1.00 Issue No. 820 April 15-21, 2009 CYPRUS HOSTS 150,000 ROUNDS OF GOLF A YEAR CYPRUS GOURMET TRIES THE OLD HOUSE AT PARAMALI CSE shares wipe out 09 losses A powerful rally led by banking

Διαβάστε περισσότερα

FinancialMirror. Stavrakis who also attended the press conference. Constantinos Loizides, Chairman and

FinancialMirror. Stavrakis who also attended the press conference. Constantinos Loizides, Chairman and FinancialMirror 1.00 Issue No. 812 February 18-24, 2009 REAL MADRID TOPS DELOITTE FOOTBALL MONEY LEAGUE CYPRUS GOURMET FINDS SUPERMARKET WINE BARGAINS Banks open spreads on corp. loans Cyprus three largest

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis FinancialMirror 1.00 Issue No. 846 October 21-27, 2009 SUPERMARKET WARS: WHO S UP WHO S DOWN? CYPRUS GOURMET PROFILE OF LOCAL WINERIES: VASA Euro nears $1.50 The euro approached an advance above $1.50

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES TECHNICAL OLYMPIC OF COMPANIES SA Registration No.: 6801/06/Β/86/08 20, SOLOMOU STREET, ALIMOS for the period from January 1 st to June 30 th, 2008 (under Article 5 of L. 3556/2007) TABLE OF CONTENTS Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Νοέμβριος 2008 November ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2012 June 2012

Ιούνιος 2012 June 2012 Ιούνιος 2012 June 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 JUNE JUNE ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2011 February 2011

Φεβρουάριος 2011 February 2011 Φεβρουάριος 2011 February 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 2014 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 2014

Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 2014 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 2014 Ανακοίνωση Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 214 Η σημαντική προληπτική

Διαβάστε περισσότερα

Academic Council, Cyprus International Institute of Management

Academic Council, Cyprus International Institute of Management Απρίλιος 2013 Καθηγητής Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιεύς, GR 185-34 e-mail: gikas.hardouvelis@gmail.com Web page: http//www.hardouvelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

SESSION 1 ENERGY MARKETS

SESSION 1 ENERGY MARKETS SESSION 1 ENERGY MARKETS Alexandridis, A. Zapranis, S. Livanis, Department of Accounting and Finance, University of Macedonia of Economics and Social Studies Analyzing Crude Oil Prices and Returns Using

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος Οδός Κάµπου, Στρόβολος P.O Box 25427, Τ.Κ 25427, 1309 Nicosia 1309 Λευκωσία Phone 357-22-712300 Τηλ. 357-22-712300

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI 29 Ιανουαρίου 21 Μαϊου 2011 The Chartered Financial Analyst (CFA ) Program is a graduate-level program that provides a strong foundation of the skills

Διαβάστε περισσότερα

Baby bond = ένα ομόλογο με ονομαστική αξία μικρότερη των 1.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Baby bond = ένα ομόλογο με ονομαστική αξία μικρότερη των 1.000 δολαρίων ΗΠΑ. B Baby bond = ένα ομόλογο με ονομαστική αξία μικρότερη των 1.000 δολαρίων ΗΠΑ. Baby boom generation and Y generation = γενιές πολιτών των ΗΠΑ. Baby boom generation είναι τα πρόσωπα που γεννήθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2012 February 2012

Φεβρουάριος 2012 February 2012 Φεβρουάριος 2012 February 2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου για το 2011.

Διαβάστε περισσότερα

p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση.

p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση. P p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση. Package deal = διαπραγμάτευση - πακέτο. Είναι ένας αριθμός εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα