!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα"

Transcript

1 Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα Στυλιανός Παναγιώτης Ζλατάνος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

2 Περιεχόµενα I. Εισαγωγή 3 II. Θεωρητική Προσέγγιση 3 III. Εµπειρική Ανάλυση 4 A. Οι εξελίξεις πριν την ένταξη στην ΟΝΕ 4 B. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας πριν την Κρίση του Η τροχιά µεγέθυνσης 5 2. Τα δίδυµα ελλείµµατα 6 C. Η κρίση του 2008 και το αντίκτυπο στην Ελληνική Οικονοµία 10 IV. Συµπεράσµατα 11 V. Παράρτηµα Πίνακες Διαγράµµατα 13 VI. Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Ξενόγλωσση 17

3 I. Εισαγωγή Στις 19 Ιουνίου 2000, στο πλαίσιο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Santa Maria da Feira, η Ελλάδα έγινε δεκτή ως το δωδέκατο µέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2001, αφού εκτιµήθηκε ότι πληρούσε τα κριτήρια σύγκλισης. Το γεγονός αυτό έµελλε να αλλάξει αρκετά δεδοµένα στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία, επιδρώντας θετικά αλλά και αρνητικά. Η Ελλάδα χάραξε µία πορεία, κατά την οποία κατέληξε, µετά το ξέσπασµα της χρηµατοπιστωτικής Κρίσης του 2008, να βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς κοινότητας. Στην παρούσα εργασία, γίνεται επισκόπηση της συνολικής πορείας της ελληνικής οικονοµίας µετά την ένταξη της στην ΟΝΕ, µέχρι και σήµερα. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστεί µία σαφής εικόνα για τους εξεταζόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, να απαντηθούν καθοριστικής σηµασίας ερωτήµατα που αφορούν τα οφέλη που αποκόµισε η Ελλάδα, καθώς και τις άµεσες συνέπειες από την συµµέτοχή της σε µία τέτοια ένωση. Τέλος γίνεται µία επισκόπηση των εξελίξεων µετά το ξέσπασµα της Κρίσης και πως άλλαξε τα βασικά µακροοικονοµικά δεδοµένα της Ελλάδα. Στην ενότητα II καθορίζεται το θεωρητικό υπόβαθρο για την συνέχεια της ανάλυσης, ακολούθως στην ενότητα III γίνεται µία σύντοµη αναφορά για την πορεία µέχρι την υιοθέτηση του ευρώ, έπειτα η πορεία της οικονοµίας µέχρι και την χρηµατοπιστωτική Κρίση του 2008 και µία ειδική αναφορά για τις εξελίξεις µετά την αρχή της Κρίσης. Τέλος στην ενότητα IV, καταγράφονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την συνολική ανάλυση. II. Θεωρητική Προσέγγιση Όπως αναφέρθηκε και στο εισαγωγικό σηµείωµα, µελετάται η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη της στην Ευρωζώνη µέχρι και σήµερα. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι λοιπόν ο προσδιορισµός όλων εκείνων των παραγόντων που άλλαξαν µετά την υιοθέτηση του ευρώ και επηρεάζουν έµµεσα ή άµεσα τις οικονοµίες της ΟΝΕ. Στην Οικονοµική Θεωρία, µία νοµισµατική ένωση όπως η ζώνη του Ευρώ, αποτελεί στη βέλτιστη της µορφή µία Άριστη Νοµισµατική Περιοχή (Optimum Currency Area) 1. Μια γεωγραφική περιοχή ουσιαστικά όπου οι χώρες έχουν ένα (ή περισσότερα) ενιαίο νόµισµα, του οποίου οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι σταθερές και αµετάκλητα προσδιορισµένες ως προς τα εθνικά νοµίσµατα των µελών, τα οποία προβλέπουν ότι τα οφέλη της συµµετοχής σε µία τέτοια ένωση 1 Αρχικά κλασικά έργα αναφοράς: Robert A. Mundell, και Ronald I. McKinnon, 1963 R3

4 υπερβαίνουν τα όποια κόστη. Ο όρος Άριστη, για την αρχική µορφή της θεωρίας αυτής, υποδηλώνει κάποιες προδιαγραφές ή χαρακτηριστικά που επικρατούν σε µία τέτοια βέλτιστη περιοχή. Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται στην κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής (συµπεριλαµβανοµένου και της εργασίας), στην ευελιξία των τιµών και των µισθών, στην οµοιότητα των ποσοστών πληθωρισµού, στον βαθµό ανοικτότητας της οικονοµίας, στη διαφοροποίηση της παραγωγής και κατανάλωσης, στην ολοκλήρωση της χρηµατοπιστωτικής αγοράς και τέλος στην ολοκλήρωση σε πολιτικό και δηµοσιονοµικό επίπεδο 2. Ωστόσο η πρώιµη αυτή θεωρία, αλλά και εξελιγµένες µορφές της απέκτησαν σύντοµα επικριτές, οι οποίοι µε βάση τόσο εναλλακτικές θεωρίες, όσο και σε εµπειρικά δεδοµένα που απεδείκνυαν αντίθετα αποτελέσµατα ή ανισοκατανεµηµένα οφέλη, από τα προβλεπόµενα, για τους συµµετέχοντες 3. Όσον αφορά όµως την Ελληνική Οικονοµία, αλλά και γενικότερα το σύνολο των χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωζώνη, η υιοθέτηση του κοινού αυτού νοµίσµατος σήµανε κάποιες σηµαντικές αλλαγές, δίνοντας µάλιστα κάποιες νέες προοπτικές στις οικονοµικές εξελίξεις. Συνοπτικά οι σηµαντικότερες αυτών αναφέρονται στην απώλεια της δυνατότητας άσκησης νοµισµατικής πολιτικής και ελέγχου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς ο ρόλος αυτός κατέχεται πλέον από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και επίσης στην ύπαρξη δηµοσιονοµικών περιορισµών σύµφωνα µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Συµπληρωµατικά µία πιθανή εξέλιξη αφορούσε την απώλεια συναλλαγµατικού και πληθωριστικού κινδύνου και γενικότερα την αρχή µιας εποχής που θα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα. Ακόµη οφέλη ως προς το εµπόριο, την µετακίνηση κεφαλαίων καθώς και ως προς το κόστος συναλλαγών µετά την υιοθέτηση ενός κοινού νοµίσµατος. Τελικά όµως η πάροδος του χρόνου έδειξε ποια ήταν η πραγµατική πορεία της οικονοµίας µας, µετά από ένα ακόµη στάδιο ενοποίησης µε το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και ποια τα πραγµατικά οφέλη που αποκόµισε από την πορεία της ως µέλος στη ζώνη του Ευρώ. III. Εµπειρική Ανάλυση A. Οι εξελίξεις πριν την ένταξη στην ΟΝΕ Tην 1η Ιανουαρίου 1999 αποφασίστηκε η έναρξη του τρίτου και τελικού σταδίου της ΟΝΕ, µε άλλα δύο να προηγούνται (1990, 1994). Ο αριθµός των συµµετεχόντων στην ένωση ήταν τα έντεκα 2 Αναλυτικότερα βλ. Mongelli, F. P. (2005)., σελ Ενδεικτικά Βλ. Mongelli, F. P. (2008)., Feldstein, M. (1998)., Lane, P. R. (2006), Bean, C. R. (1992). R4

5 αρχικά µέλη της, µε την είσοδο της Ελλάδας να καθυστερεί δύο έτη. Ο λόγος για την καθυστέρηση αυτή ήταν η µη κάλυψη των κριτηρίων σύγκλισης που καθόριζε η συνθήκη του Μάαστριχτ 4, ως προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ. Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση την δεκαετία του 90, ήταν ουσιαστικά συνέχεια της απώτερης προσπάθειας εξευρωπαϊσµού της Ελλάδας, και καθορίζονταν από το πρόγραµµα σύγκλισης για την περίοδο Τελικά η Ελλάδα πέτυχε τους στόχους σύγκλισης στις αρχές του 2000, έπειτα από µία αναπροσαρµογή του προγράµµατος, µε πληθώρα από κριτικές να ακολουθούν αναφορικά µε τον τρόπο επίτευξης και την βιωσιµότητα της συνολικής διαδικασίας των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων 5. Συνοπτικά, τα αναγκαία επιτεύγµατα σύγκλισης για την συµµετοχή στην ΟΝΕ, αναφέρονται στην σταθερότητα του επιπέδου των τιµών, στο επίπεδο των µακροπρόθεσµων επιτοκίων, στον καθορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του εθνικού νοµίσµατος, στον έλεγχο των δηµόσιων οικονοµικών (δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και δηµόσιο χρέος) και τέλος στην ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας και άλλων νοµικών ζητηµάτων. B. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας πριν την Κρίση του Η τροχιά µεγέθυνσης Από την αρχή της νέας χιλιετίας µέχρι και την έναρξη της Κρίσης του 2008, η Ελληνική οικονοµία βρισκόταν σε θετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης και µάλιστα σηµείωνε επιδόσεις µεγαλύτερες από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο (Διάγραµµα 1). Προσεγγίζοντας αρχικά τους ρυθµούς αυτούς υπό το πρίσµα της παραγωγικής διαδικασίας και της συσσώρευσης του πλούτου, παρατηρείται ότι οι εισροές µε την µεγαλύτερη συνεισφορά είναι το µη τεχνολογικό κεφάλαιο, η εργασία και οι λοιπές εισροές συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπινου κεφαλαίου. 6 Ο σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου και το µέγεθος του αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την µεγεθυντική διαδικασία της Ελληνικής οικονοµίας. Κατά την περίοδο ο σχηµατισµός ήταν κατά µέσο όρο στο 23,1% του προϊόντος, ποσοστό µεγαλύτερο του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού µέσου όρου και αυξήθηκε κατά 73,4 %. 4 Βλ. Treaty on European Union, Official Journal of the European Communities, C191, Vol. 35, Herz & Kotios, Π. Ε. Πετράκης, 2011 R5

6 Όσον αφορά τον παράγοντα εργασία για την εξεταζόµενη περίοδο, το εργατικό δυναµικό τείνει να αυξάνεται, η ανεργία να µειώνεται αλλά να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (περίπου στο 7% το 2008). Βεβαίως πρέπει να τονιστεί και η συµβολή των µεταναστευτικών ροών ως παραγωγικοί συντελεστές. Παράλληλα σηµειώθηκε αύξηση των µισθών ( : 76%), καθώς και του δείκτη παραγωγικότητας. (Πίνακας 1). Οι κλάδοι της οικονοµίας µε την µεγαλύτερη προσφορά στην χάραξη της µεγεθυντικής αυτής πορείας αυτής ήταν η µεταποίηση, το εµπόριο, οι µεταφορές και τα ξενοδοχεία, χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και τέλος υπηρεσίες που προσφέρουν απασχόληση στον δηµόσιο τοµέα (άµυνα, εκπαίδευση, δηµόσια διοίκηση και υγεία). 7 Αναφορικά µε την χρηµατοδότηση της µεγέθυνσης της Ελληνική Οικονοµία την περίοδο αυτή, θα πρέπει να ληφθούν υπ όψη τα επίπεδα αποταµιεύσεων και δανεισµού. Συγκεκριµένα παρατηρούνται χαµηλά επίπεδα αποταµιεύσεων σε σχέση µε το υπόλοιπο της ΕΕ, τα οποία κυµαίνονταν κατά µέσο όρο στο 10.45% του ΑΕΠ. Λαµβάνοντας υπ όψη την αύξηση της συνολικής κατανάλωσης ( : 73.9%) καθώς και άλλους παράγοντες 8 που επηρεάζουν την ροπή προς αποταµίευση, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι σηµαντικό µέρος της µεγέθυνσης προήλθε από εξωτερικό δανεισµό. Από την ανάλυση των στοιχείων φαίνεται ότι κατά την περίοδο , ο καθαρός δανεισµός για τα νοικοκυριά ήταν κατά µέσο όρο στο 9.08% του ΑΕΠ, ενώ εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι την συγκεκριµένη περίοδο ο συνολικός καθαρός δανεισµός αυξήθηκε κατά 185% (Πίνακας 1). Η αρνητική αυτή εξέλιξη οδήγησε σε ιδιαίτερα δυσµενή θέση τα νοικοκυριά, των οποίων οι δανειακές υποχρεώσεις έφτασαν σχεδόν στο 50% του ΑΕΠ και αφορούσαν τόσο στεγαστικά όσο και δάνεια καταναλωτικής πίστης. Εύλογα διερωτάται κανείς, ποιο ήταν τελικά το µέγεθος των δαπανών που χρηµατοδοτούσε ο µεγάλος και συνεχής αυτός δανεισµός. Όπως προκύπτει, η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη κυµαινόταν κατά µέσο όρο στο 69.79% του ΑΕΠ, καλύπτοντας ανάγκες πρωτίστως σε υγεία, ένδυση-υπόδηση και εστίαση οδηγώντας µάλιστα πολλές φορές σε υπερ-κατανάλωση. 2. Τα δίδυµα ελλείµµατα Η ταυτόχρονη ύπαρξη δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και ελλείµµατος στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών συνθέτουν το φαινόµενο των δίδυµων ελλειµµάτων. Όπως µάλιστα έδειξαν οι Kalou 7 Π. Ε. Πετράκης, Επιπλέον βιβλιογραφία Hondroyiannis, R6

7 & Paleologou (2012), τα δύο ελλείµµατα είναι θετικά συνδεδεµένα µεταξύ τους, µε την κατεύθυνσης της αιτιότητας να είναι από το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών προς το δηµοσιονοµικό έλλειµµα. 9 OI ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ / Τα ελλείµµατα στην δηµοσιονοµική εικόνα της Ελλάδας υπήρχαν πριν ένταξη στην ζώνη του ευρώ, διατηρήθηκαν και διευρύνθηκαν ακόµη και αν η µετά την ένταξη εποχή συνεπαγόταν έναν υψηλό βαθµό δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και την απώλεια της νοµισµατικής χρηµατοδότησης των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων για την ελληνική οικονοµία. Αναφορικά λοιπόν µε τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις της Ελλάδας µετά την υιοθέτηση του ευρώ, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα συνέχισαν να υπάρχουν καθ όλη τη δεκαετία µε το 2004 και 2008 να ξεπερνούν τα 13 και 23 δις ευρώ αντίστοιχα. Oι καταναλωτικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης φαίνεται να αυξάνονται δυσανάλογα µε τα έσοδα στα οποία υπήρξε υστέρηση και οι δηµόσιες επενδύσεις επίσης να διευρύνονται. Συνοπτικά τρεις βασικές αιτίες που αναφέρονται στην διεύρυνση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος: Πρωτίστως η αύξηση των κρατικών δαπανών για µισθούς και συντάξεις, που για την ανάκληση των µέτρων αυτών υπάρχει, όπως αργότερα επιβεβαιώθηκε, µεγάλο πολιτικό κόστος Μεγάλες δηµόσιες επενδύσεις, κυρίως κατά την περίοδο τέλεσης των Ολυµπιακών Αγώνων Η απόκλιση από τους στόχους των φορολογικών εσόδων, µε τις όποιες προσπάθειες για πάταξη της φοροδιαφυγής να αποτυγχάνουν, και εν τέλει το φορολογικό βάρος να αναλαµβάνουν οι µισθωτοί Επιπροσθέτως το χρόνιο πρόβληµα των τεραστίων ελλειµµάτων στους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης, µε την επιπλέον επιβάρυνση των δηµόσιων οικονοµικών Τελικά, η κακή δηµοσιονοµική εικόνα της χώρας οδήγησε σε δυσβάστακτα βάρη την οικονοµία, µε το κόστος δανεισµού και το δηµόσιο χρέος να διευρύνονται σε τεράστια επίπεδα, µε αποτέλεσµα να µοιάζει αναπόφευκτη και καταστροφική, µια βίαιη δηµοσιονοµική προσαρµογή. ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ 10/ Αναφορικά λοιπόν µε το έλλειµµα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, το οποίο αποτελεί κοµµάτι του Ισοζυγίου Πληρωµών, διευρύνθηκε κατά 228% την περίοδο , ενώ λαµβάνοντας υπ όψη και τις κεφαλαιακές µεταβιβάσεις, το έλλειµµα αυξήθηκε κατά 267% την 9 Kalou S. & Paleologou S., (2012). The twin deficits hypothesis: Revisiting an EMU country. Journal of Policy Modeling. 10 Στοιχεία του Πίνακα 2 R7

8 ίδια περίοδο. Συνολικά το έλλειµµα υπολογίζεται κατά µέσο όρο σε 15 δις ετησίως, µε κορύφωση το 2008 όπου άγγιξε τα 30 δις ευρώ (13% του ΑΕΠ). Αναλύοντας τα συστατικά του µπορούµε να συµπεράνουµε κάποια πράγµατα για τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιδείνωση αυτή. Πιο συγκεκριµένα από την αρχή του 2000, και µετά την υιοθέτηση του κοινού νοµίσµατος, το εµπορικό ισοζύγιο (ισοζύγιο αγαθών) παρέµεινε ελλειµµατικό, µε την αξία των εισαγωγών να αυξάνεται την περίοδο κατά 93% και των εξαγωγών κατά 79%. Επίσης η αξία τους ως ποσοστό του ΑΕΠ δηλώνει την υπερίσχυση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών αγαθών µε ποσοστά 25% και 8% αντίστοιχα. Η χαµηλή εξαγωγική ικανότητα της χώρας µας, σε συνδυασµό µε τις ιδιαίτερα αυξηµένες εισαγωγές, υποδηλώνουν κάποιες εξελίξεις που έλαβαν χώρα µετά την υιοθέτηση του ευρώ. Μία από τις εξελίξεις αυτές είναι η σηµαντική απώλεια ανταγωνιστικότητας, λόγω του υψηλότερου πληθωρισµού σε σχέση µε τις άλλες χώρες (Διάγραµµα 2), οδηγώντας σε ιδιαίτερα χαµηλή εξαγωγική επίδοση. Ταυτόχρονα η κάλυψη της ιδιαίτερα αυξηµένης εγχώριας ζήτησης για κατανάλωση και επενδύσεις και καλυπτόταν κυρίως µε εισαγωγές και όχι από την εγχώρια παραγωγή. Αντίθετα όµως µε το εµπόριο προϊόντων, το ισοζύγιο υπηρεσιών παρέµεινε καθ όλη την διάρκεια της περιόδου πλεονασµατικό, µε τις εισπράξεις να αυξάνονται 62% και τις πληρωµές 38% (γύρω στο 15% και 7% του ΑΕΠ αντίστοιχα). Οι δύο βασικοί κλάδοι της οικονοµίας που συνέβαλαν σε αυτό είναι ο τουρισµός και η ναυτιλία. Σχετικά µε το ισοζύγιο εισοδηµάτων, οι πληρωµές µέχρι και την περίοδο της Κρίσης αυξήθηκαν κατά περίπου 300%, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων αφορά κέρδη, µερίσµατα και τόκους. Εποµένως η εξέλιξη αυτή πιθανότατα να συσχετίζεται µε κέρδη ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και µε πληρωµές τόκων που αφορούν το δηµόσιο χρέος. Ακόµη όπως φαίνεται µεγάλη ήταν και η αύξηση των τρεχουσών µεταβιβάσεων (πληρωµές περίπου 90% και εισπράξεις περίπου 20%). Τα ποσά αυτά αναφέρονται σε µέρος των εισπράξεων (περίπου 6 δις ευρώ ετησίως) από τον κοινοτικό προϋπολογισµό της EE, 11 καθώς και τη συνεισφορά της Ελλάδος στον κοινοτικό προϋπολογισµό και τα µεταναστευτικά εµβάσµατα (περίπου 3 δις ετησίως). Στο ισοζύγιο κεφαλαιακών µεταβιβάσεων περιλαµβάνονται ένα µέρος των εισπράξεων από τον ίδιο προϋπολογισµό ως απολήψεις από τα Διαρθρωτικά Ταµεία. Οι ετήσιες εισπράξεις ήταν κατά µέσο όρο 3 δις ευρώ, ενώ οι πληρωµές 0.2 δις, ενισχύοντας την ελληνική οικονοµία. 11 Aπολήψεις εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο R8

9 Τέλος αναλύοντας και τα υπόλοιπα στοιχεία του Ισοζυγίου πληρωµών, εξετάζοντας τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές της Ελλάδας, παρατηρούνται ενδιαφέρουσα στοιχεία για το αντίστοιχο ισοζύγιο όπου περιλαµβάνονται οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), οι Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, καθώς και λοιπές επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των δανείων της Γενικής Κυβέρνησης. Το ισοζύγιο λοιπόν, παρέµεινε πλεονασµατικό (συνεχής εισροές) και µάλιστα ενισχύθηκε κατά 236% µε µεγάλη συνεισφορά να παρουσιάζουν οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Σχετικά µε την εξέλιξη των ΑΞΕ, τα αποθέµατα στο εσωτερικό της χώρας αυξήθηκαν κατά 79%, ενώ στο εξωτερικό κατά 263% µέχρι και το Κοιτώντας όµως το χαµηλό επίπεδο των εισροών σε ΑΞΕ, θα λέγαµε ότι η ελληνική οικονοµία είχε χαµηλή επίδοση (Διάγραµµα 5 & 6). ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ/ Όπως αναφέρθηκε και αρχικά, απόρροια της υιοθέτησης του ευρώ για την Ελλάδα ήταν η απώλεια της νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής. Η συµµετοχή όµως στην Ευρωζώνη υποσχόταν νοµισµατική σταθερότητα την οποία επιθυµούσε το σύνολο το κρατών-µελών, και µε την Ελλάδα να αναµένει σύγκλιση του επιπέδου πληθωρισµού της. Ωστόσο για την ελληνική οικονοµία, οι πιέσεις του πληθωρισµού και οι κίνδυνοι που έκρυβε διαχρονικά δεν έπαψαν να υπάρχουν. Η ασύµµετρη δράση της ΕΚΤ επιδείνωνε περαιτέρω την κατάσταση. Όπως φαίνεται στο Διάγραµµα 2, ο αντίστοιχος δείκτης πληθωρισµού για την Ελλάδα συνέχισε να αυξάνει και µετά το ευρώ, ξεπερνώντας το ανώτατο άκρο του 2%, και χωρίς άρα να επιτυγχάνεται η υποτιθέµενη σύγκλιση. Μάλιστα ο M. Argyrou, (2006) 12, απέδειξε την πιθανή ασυµβατότητα της νοµισµατικής πολιτικής, και συγκεκριµένα του επιπέδου των επιτοκίων-στόχων που έθετε η ΕΚΤ, µε τις συνθήκες της ελληνικής οικονοµίας. Μία περιοριστική νοµισµατική πολιτική ήταν αναγκαία για την ελληνική οικονοµία, ωστόσο τα χαµηλά επιτόκια δρούσαν στην περίπτωση της Ελλάδας µάλλον µε µη επιθυµητό τρόπο. Εν τέλει κάποιο όφελος αναφορικά µε το πρόβληµα του πληθωρισµού, η ελληνική οικονοµία δεν φαίνεται να απέκτησε µε την υιοθέτηση του κοινού νοµίσµατος, αλλά αντιθέτως φάνηκε να επιδεινώνει τα ελλείµµατα. Συνοψίζοντας η συνεχής ύπαρξη του ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών στην ελληνική οικονοµία µπορεί να αιτιολογηθεί από την αυξηµένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά, που καλυπτόταν από καταναλωτικές και επενδυτικές δαπάνες. Ακόµη από την θέση της Ελλάδας στον οικονοµικό κύκλο σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέλη, καθώς και από την επιδείνωση της δηµοσιονοµικής 12 Arghyrou, M. (2006). Monetary policy before and after the euro: Evidence from Greece. Empirical Economics., σελ R9

10 κατάστασης. Τέλος από το πρόβληµα που δηµιουργούσε ο πληθωρισµός, µε το αρνητικό αντίκτυπο του στην ανταγωνιστικότητα και το δηµόσιο χρέος της χώρας. C. Η κρίση του 2008 και το αντίκτυπο στην Ελληνική Οικονοµία Η Κρίσης του 2008, έπληξε την Ευρωζώνη φτάνοντας µέσω αλυσιδωτών διαταραχών και φάνηκε να την βρίσκει απροετοίµαστη, µην έχοντας τους κατάλληλους µηχανισµούς παρέµβασης και λύσης τέτοιου είδους προβληµάτων. Η Ελλάδα ήταν ήδη ιδιαίτερα εξουθενωµένη ως προς τα δηµοσιονοµικά της, µε τα συνεχή δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και το δηµόσιο χρέος να δυσχεραίνουν την κατάσταση της χώρας. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος µέσα σε δύο µόνο έτη ( ) από το 6.8% στο 15.6 % του ΑΕΠ, µε το χρέος την ίδια διετία να αγγίζει το 130% του ΑΕΠ, οδηγώντας σύντοµα σε µία κρίση χρέους. Κατά την αρχή της Κρίσης στην Ελλάδα, παρατηρήθηκε ραγδαία µείωση των δηµοσίων επενδύσεων, πτώση της καταναλωτικής πίστης µε µείωση της εγχώριας ζήτησης. Παράλληλα άρχισαν να πλήττονται σηµαντικοί κλάδοι της οικονοµία όπως το εµπόριο, οι κατασκευές και ο τουρισµός, αφήνοντας αρνητικό αντίκτυπο στα ποσοστά απασχόλησης της χώρας. Επιπλέον προβλήµατα εµφανίστηκαν και στο τραπεζικό σύστηµα της χώρας, το οποίο αντιµετώπισε ιδιαίτερα χαµηλή ρευστότητας, η οποία µεταφέρθηκε και στην αγορά πλήττοντας κυρίως τις επιχειρήσεις. Σύντοµα η εµπιστοσύνη των διεθνών αγορών προς την ελληνική οικονοµία χάνεται µετά από µία σειρά αρνητικών γεγονότων. Τόσο η συνεχόµενη υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρα από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, όσο και οι αρνητικές δηλώσεις στον διεθνή Τύπο δηµιουργούν αρνητικές προσδοκίες για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, οι οποίες αποτυπώθηκαν και από την συνεχή αύξηση των επιτοκιών δανεισµού της χώρας, µε τον αντίστοιχο δείκτη του 10ετούς οµολόγου να εκτινάσσεται, γεγονός που δυσχέρανε σηµαντικά την χρηµατοδότηση του ελληνικού δηµόσιου τοµέα. Μετά από δύο πακέτα δηµοσιονοµικών µέτρων για τον περιορισµό του ελλείµµατος (Δεκέµβριος 2009 και Μάρτιος 2010), στις 24 Απριλίου 2010, η χώρα υπέβαλε αίτηση για ενεργοποίηση του µηχανισµού στήριξης προς το ΔΝΤ και το Συµβούλιο της ΕΕ. Όπως απεδέχθη η πρόθεση του ΔΝΤ, αλλά και των ηγετών της ευρωζώνης που έδειχναν να συµµερίζονται τις επιλογές της Τρόικας, ήταν η βίαιη δηµοσιονοµική προσαρµογή, µέσω των προγραµµάτων λιτότητας, µε σκοπό την µείωση των ελλειµµάτων και του δηµοσίου χρέους, εν µέσω όµως µιας µεγάλης ύφεσης. R10

11 Γενικότερα από την εφαρµογή οριζόντιων µέτρων λιτότητας για συνεχή έτη, επλήγη το σύνολο της οικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα οι δαπάνες και επενδύσεις συρρικνώθηκαν, µε ταυτόχρονη χειροτέρευση του επενδυτικού κλίµατος, συνοδευόµενη από µεγάλη εκροή κεφάλαιων και αποταµιεύσεων στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις, όσο και η οικονοµία γενικότερα, κινείτο σε µία φάση αποεπένδυσης και αποµόχλευσης. Αναφορικά µε τα εργασιακά που βρέθηκαν στο επίκεντρο των εφαρµοζόµενων πολιτικών, οι µισθοί περικόπηκαν (µεικτά κατά 32%) και το διαθέσιµο εισόδηµα µειώθηκε (κατά 18%). Παράλληλα έλαβαν χώρα εξελίξεις σχετικά µε το µέγεθος του Δηµόσιου τοµέα, µε µαζικές απολύσεις υπαλλήλων. Το αρνητικότερο όλων, η ιδιαίτερα υψηλή ανεργία, εκτινάχθηκε κατά 20 σχεδόν ποσοστιαίες µονάδες µέσα στην περίοδο οδηγώντας σε µία πολύ δυσµενή κατάσταση την ελληνική κοινωνία. Σήµερα φτάνουµε σε µία εποχή όπου χαρακτηρίζεται ως το τελευταίο έτος ύφεσης, µετά από µία συνολική συρρίκνωση του ΑΕΠ της τάξεως του 25% και η απαρχή µιας πορείας που θα χαρακτηρίζεται από ανάκαµψη, σηµαντικά προβλήµατα να παραµένουν άλυτα. Το σίγουρο είναι ότι το µέγεθος της καταστροφής που υπέστη η ελληνική οικονοµία, και πρωτίστως κοινωνία, είναι τεράστιο. Αυτό όµως που θα έπρεπε να προβληµατίζει είναι η έλλειψη διαρθρωτικών αλλαγών, που θα φέρουν αλλαγές στην ελληνική πραγµατικότητα και θα θέσουν τις βάσεις για µία βιώσιµη τροχιά ανάπτυξης και όχι απλά µεγέθυνσης τα επόµενα χρόνια. IV. Συµπεράσµατα Συµπερασµατικά η πορεία της ελληνικής οικονοµίας µέσα στην ζώνη του Ευρώ µπορεί να χαρακτηριστεί ως µία αναµενόµενη κατάρρευση 13. Η πορεία µεγέθυνσης που ακολούθησε η ελληνική οικονοµία, χαρακτηριζόταν από µεγάλα προβλήµατα, µε σηµαντικότερο ίσως αυτό των δίδυµων ελλειµµάτων, το οποίο αυτοτροφοδοτούνταν συνεχώς. Επίσης παρά την τάση για περαιτέρω σύγκλιση µε τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, η ελληνική οικονοµία φάνηκε να διατηρεί τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά της, τα οποία την καθιστούσαν τελικά αδύναµη έναντι των υπολοίπων. Τέλος και αναφορικά µε την Κρίση του 2008, η οποία έφερε την Ελλάδα στο επίκεντρο της διεθνούς κοινότητας, η αντιµετώπιση της αποδείχθηκε ότι συνέβη µε καταστροφικό τρόπο, φέρνοντας ακόµη περισσότερο καταστροφικά αποτελέσµατα. 13 Kotios, A., Pavlidis, G., & Galanos, G. (2011). R11

12 Αποτιµώντας συνολικά την πορεία αυτή, τα κόστη για την ελληνική οικονοµία φαίνεται να υπερβαίνουν τα όποια οφέλη και πιθανόν να ήταν απροετοίµαστη για την υιοθέτηση του ευρώ. Ακόµη και αν η χρονική εξέλιξη των πραγµάτων δεν περιελάµβανε την Κρίση του 2008, η πορεία της οικονοµίας είναι πιθανό, όντας µέλος της Ευρωζώνης, να ήταν η ίδια. V. Παράρτηµα 1. Πίνακες Πίνακας 1 (Πηγή: Eurostat, European Commission, ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ ) Μεταβλητές \ Έτος Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (δις ΕΥΡ/ΕΝΜ) (τρέχουσες τιµές) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά κεφαλήν (1000 PPS) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (σταθερές τιµές προηγούµενου έτους) : Ετήσια Μεταβολή ΑΕΠ (ποσοστό %) 3.40% 4.51% 6.14% 6.96% 10.12% 7.43% 5.12% 8.08% 7.00% 4.48% -0.90% -3.85% -6.17% -7.29% -5.79% Εναρµονισµένος Δείκτης Τιµών Καταναλωτή (1999=100) Μεταβολή Εναρµονισµένου ΔΤΚ (1999=100) σε σχέση µε το προηγ. έτος : 3.66% 3.53% 3.49% 3.14% 3.12% 3.47% 3.21% 3.87% 2.20% 2.54% 5.14% 2.17% 0.35% -1.83% Συνολική Κατανάλωση (ως % του ΑΕΠ) 85.32% 88.73% 88.56% 89.82% 86.37% 86.17% 87.93% 86.82% 87.41% 90.48% 92.86% 91.72% 91.99% 91.15% 89.62% Ιδιωτική Κατανάλωση 68.81% 69.93% 70.09% 70.43% 68.29% 67.92% 69.79% 69.70% 69.58% 72.34% 72.35% 73.40% 74.63% 73.67% 72.38% Δηµόσια Κατανάλωση 15.67% 18.65% 18.40% 19.39% 18.08% 18.25% 18.08% 17.11% 17.83% 18.14% 20.55% 18.32% 17.36% 17.49% 17.19% Συνολική Ακαθάριστη Εθνική Αποταµίευση (ως % του ΑΕΠ) 15.14% 11.41% 11.85% 9.73% 12.29% 12.15% 10.57% 10.88% 9.09% 6.05% 4.20% 4.77% 4.36% 9.05% 10.65% Εθνικό Διαθέσιµο Κατα Κεφαλήν Εισόδηµα Σχηµατισµός Καθαρού Πάγιου Κεφαλαίου (ως % του ΑΕΠ) Γενική Κυβέρνηση 3.06% 3.66% 3.58% 3.41% 3.51% 3.54% 2.85% 3.40% 3.36% 3.69% 3.16% 2.25% 1.73% 1.81% 1.92% Ιδιωτικός Τοµέας 17.58% 18.51% 18.81% 19.97% 20.71% 19.28% 17.88% 19.22% 23.21% 18.87% 16.75% 15.35% 13.43% 11.33% 10.21% Καθαρός Δανεισµός (εκατ. ΕΥΡ/ΕΝΜ) Νοικοκυριά (ως % του ΑΕΠ) 2.68% -7.24% -8.41% % % -9.15% -7.98% -9.40% -9.05% -9.86% -5.63% -8.37% -9.93% -9.00% % Επιχειρήσεις (ως % του ΑΕΠ) -4.59% 1.32% 2.62% 3.74% 5.15% 7.57% 4.51% 3.88% 0.40% 3.56% 7.96% 8.10% 9.59% 15.78% 22.84% Κυβέρνηση (ως % του ΑΕΠ) -3.13% -3.80% -4.48% -4.90% -5.79% -7.52% -5.65% -6.23% -6.81% -9.95% % % -9.64% -8.95% % Κυβέρνηση (χωρίς σχηµατισµό κεφαλαίου) (ως % του ΑΕΠ) 0.00% -0.07% -0.90% -1.48% -2.28% -3.92% -2.80% -2.83% -3.45% -6.26% % -8.73% -7.91% -7.09% % Κυβέρνηση (χωρίς πληρωµή τόκων) (ως % του ΑΕΠ) 4.36% 3.66% 2.00% 0.71% -0.76% -2.61% -0.98% -1.53% -2.02% -4.80% % -5.09% -2.45% -3.93% -8.73% Δηµόσιο Χρέος (ως % του ΑΕΠ) (τελευταίο τρίµηνο [Q4] καθ' έτος) : Συνολική Δαπάνη Γενικής Κυβέρνησης Συνολικά Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης Τρέχοντες Άµεσοι Φόροι (Γενική Κυβέρνηση) Τρέχοντες Έµµεσοι Φόροι (Γενική Κυβέρνηση) Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση (χωρίς Εισφ. Κοιν. Ασφ.) Συνολική Εγχώρια Ζήτηση (συµπ. αποθεµάτων) (δις. ΕΥΡ/ΕΝΜ) Ποσοστό Ανεργίας (%) Εργατικό Δυναµικό (Σύνολο x1000 άτοµα) : Mεικτοί Μισθοί και Ηµεροµίσθια Νοικοκυριών (δις. ΕΥΡ/ΕΝΜ) Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (1999=100) Ισοζύγιο Πληρωµών Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (I) : Εµπορικό Ισοζύγιο : Ισοζύγιο Υπηρεσιών : Ισοζύγιο Εισοδηµάτων : Ισοζύγιο Τρεχουσών Μεταβιβάσεων : Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων (II) : Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων : Ισοζύγιο Χρηµατο/νοµικών Συναλλαγών (III) : Άµεσες Επενδύσεις : Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου : Λοιπές Επενδύσεις : Μεταβολή Συναλλαγµατικών Διαθεσίµων : Τακτοποιητέα Στοιχεία (IV) (I+II+III+IV=0) : Πραγµατικά Βραχυπρόθεσµα Επιτόκια (αποπληθωριστής ΑΕΠ) (%) Πραγµατικά Μακροπρόθεσµα Επιτόκια (αποπληθωριστής ΑΕΠ) (%) R12

13 2. Διαγράµµατα Διάγραµµα 1 Μεταβολή)ΑΕΠ)σε)σχέση)με)προηγ.)έτος)(%)) Πηγή:)Eurostat) 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 1999% 2000% 2001% 2002% 2003% 2004% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% European%Union%(28%countries)% Euro%area%(18%countries)% Greece% Διάγραµµα 2 Εναρμονισμένος+Δείκτης+Τιμών+Καταναλωτή+(1996=200)+ Πηγή:+Eurostat+ 170# 160# 150# 140# 130# 120# 110# 100# 1996# 1997# 1998# 1999# 2000# 2001# 2002# 2003# 2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 90# European#Union# Euro#area# Greece# R13

14 R $ 90.0$ 100.0$ 110.0$ 120.0$ 130.0$ 140.0$ 150.0$ 160.0$ 170.0$ 180.0$ 2000Q1$ 2001Q1$ 2002Q1$ 2003Q1$ 2004Q1$ 2005Q1$ 2006Q1$ 2007Q1$ 2008Q1$ 2009Q1$ 2010Q1$ 2011Q1$ 2012Q1$ 2013Q1$ Δημόσιο(Χρέος((ως(ποσοστό(%(του(ΑΕΠ)( Πηγή:(Eurostat( 35.00& 30.00& 25.00& 20.00& 15.00& 10.00& 5.00& 0.00& 5.00& 10.00& 1999Q1& 1999Q3& 2000Q1& 2000Q3& 2001Q1& 2001Q3& 2002Q1& 2002Q3& 2003Q1& 2003Q3& 2004Q1& 2004Q3& 2005Q1& 2005Q3& 2006Q1& 2006Q3& 2007Q1& 2007Q3& 2008Q1& 2008Q3& 2009Q1& 2009Q3& 2010Q1& 2010Q3& 2011Q1& 2011Q3& 2012Q1& 2012Q3& 2013Q1& 2013Q3& Kαθαρός'δανεισμός'Γεν.'Κυβέρνησης' (ως'ποσοστό'%'του'αεπ)' Πηγή:'Eurostat' Διάγραµµα 3 Διάγραµµα 4

15 Διάγραµµα 5 Άμεσες&Ξένες&Επενδύσεις&(Ροές)&(δις.& )& Πηγή:&Eurostat& 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 1.00% 2004% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% Εξωτερικό% Εσωτερικό% Διάγραµµα 6 Άμεσες&Ξένες&Επενδύσεις&(Αποθέματα)&(δις.& )&&& Πηγή:&Eurostat& 40.00# 35.00# 30.00# 25.00# 20.00# 15.00# 10.00# 5.00# 0.00# 2001# 2002# 2003# 2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# Εξωτερικό# Εσωτερικό# R15

16 Διάγραµµα 7 Ισοζύγιο(Τρεχ.(Συναλλαγών((δις.( )( Πηγή:(ΤτΕ( 20.00% 2000% 2001% 2002% 2003% 2004% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% 10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% Εμπορικό%Ισοζύγιο% Ισοζύγιο%Εισοδημάτων% Ισοζύγιο%Τρεχουσών%Συναλλαγών% Ισοζύγιο%Υπηρεσιών% Ισοζύγιο%Τρεχ.%Μεταβιβάσεων% Διάγραµµα 9 Ποσά%νέων%τραπεζικών%καταθέσεων%και%δανείων% κατοίκων%της%ζώνης%του%ευρώ%(εκατ.% )%%% Πηγή:%Ττε% 80000" 70000" 60000" 50000" 40000" 30000" 20000" 10000" 0" Sep.02" Jan.03" May.03" Sep.03" Jan.04" May.04" Sep.04" Jan.05" May.05" Sep.05" Jan.06" May.06" Sep.06" Jan.07" May.07" Sep.07" Jan.08" May.08" Sep.08" Jan.09" May.09" Sep.09" Jan.10" May.10" Sep.10" Jan.11" May.11" Sep.11" Jan.12" May.12" Sep.12" Jan.13" May.13" Sep.13" Jan.14" May.14" Δάνεια"προς"νοικοκυριά" Δάνεια"προς"μη"χρηματοπιστωτικές"επιχειρήσεις" R16

17 VI. Βιβλιογραφία 1. Ελληνόγλωσση Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (2000, 2004, 2008, 2013). Τράπεζα της Ελλάδος Πετράκης Π.Ε., (2011) Η Ελληνική Οικονοµία και η Κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές, QUAESTOR. 2. Ξενόγλωσση Arghyrou, M. (2006). Monetary policy before and after the euro: Evidence from Greece. Empirical Economics. Bean, C. R. (1992). Economic and Monetary Union in Europe. Journal of Economic Perspectives, 6(4), Bitzis, G., Paleologos, J., & Papazoglou, C. (2008). The determinants of the Greek current account deficit: The EMU experience. Journal of International and Global Buiter, W., & Rahbari, E. (2010). Greece and the fiscal crisis in the EMU. CEPR Policy Insight. Clausen, V., & Hayo, B. (2002). Asymmetric monetary policy effects in EMU. Ehrmann, M., & Gambacorta, L. (2003). The effects of monetary policy in the euro area. Oxford Review of Economic Feldstein, M. (1998). The Political Economy of the European Economic and Monetary Union: Political Sources of an Economic Liability. Herz, B., & Kotios, A. (2000). Coming home to Europe: Greece and the Euro. Intereconomics. Hondroyiannis, G. (2004). Estimating private savings behaviour in Greece. Journal of Economic Studies, 31(5), Ioannides, Y. (2012). Greece, the Eurozone and the Debt Crisis. Kalou, S., & Paleologou, S. (2012). The twin deficits hypothesis: Revisiting an EMU country. Journal of Policy Modeling. Katsimi, M., & Moutos, T. (2010). EMU and the Greek crisis: Are there lessons to be learnt? European Journal of Political Economy. Kotios, A., Pavlidis, G., & Galanos, G. (2011). Greece and the Euro: the chronicle of an expected collapse. Intereconomics. R17

18 Lane, P. R. (2006). The Real Effects of European Monetary Union. The Journal of Economic Perspectives, 20(4), 20. Linde, P. van de. (2011). Greece and the Eurozone: A marriage doomed to fail? Lolos, S. E. G. (2009). The effect of EU structural funds on regional growth: Assessing the evidence from Greece, Economic Change and Restructuring, 42, Malliaropoulos, D. (2010). How much did competitiveness of the Greek economy decline since EMU entry? Eurobank Research Economy and Markets. McKinnon, R. I. (1963). Optimum currency areas. The American Economic Review, 53, Mongelli, F. P. (2005). What is European economic and monetary union telling us about the properties of optimum currency areas? Journal of Common Market Studies, 43, Mongelli, F. P. (2008). European Economic and Monetary Integration, and the Optimum Currency Area Theory. European Economy-Economic Papers. Mundell, R. A. (1961). A Theory of Optimum Currency Areas. The American Economic Review, 51, Pelagidis, T., & Toay, T. (2007). Expensive living: the Greek experience under the euro. Intereconomics. P.E. Petrakis, P.C. Kostis, D. Valsamis (2013) «European Economics and Politics in the Midst of the Crisis; From the Outbreak of the Crisis to the Fragmented European Federation», New York and Heidelberg: Springer Treaty on European Union. (1992). Official Journal of European Communities, 35. R18

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) Η μελέτη έχει ως στόχο να εκτιμήσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το ισοζύγιο πληρωμών Το ισοζύγιο πληρωμών (Balance of Payments) μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Τι σημαίνει "οικονομική ολοκλήρωση"; Ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117 42

Διαβάστε περισσότερα

Η συνέχιση του αποπληθωρισμού εμποδίζει την ανάκαμψη της συνολικής ζήτησης

Η συνέχιση του αποπληθωρισμού εμποδίζει την ανάκαμψη της συνολικής ζήτησης ISSN:2241 4878 Tεύχος 100 13 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η συνέχιση του αποπληθωρισμού εμποδίζει την ανάκαμψη της συνολικής ζήτησης ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση»

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» «Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» Θέμα: «Εξελίξεις και προοπτικές στην Ανταγωνιστικότητα» Παναγιώτης Πετράκης Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 9 Ιουλίου 2012 1 Περιεχόμενα Διάλεξης 1. Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Μακροοικονομικά Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς ΑΕΠ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (Gross Domestic

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση και οικονομική πολιτική

Κρίση και οικονομική πολιτική 1 Κρίση και οικονομική πολιτική Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής Ι.Ο.Β.Ε. Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (vettas@iobe.gr, www.iobe.gr, http://www.aueb.gr/users/vettas) 21 st Banking Forum ΕΙΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Κρίσεις και Διεθνές Σύστημα Ενότητα 10: Η κρίση Χρέους της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Οικονομικές Κρίσεις και Διεθνές Σύστημα Ενότητα 10: Η κρίση Χρέους της Ελλάδας και της Ευρωζώνης Οικονομικές Κρίσεις και Διεθνές Σύστημα Ενότητα 10: Η κρίση Χρέους της Ελλάδας και της Ευρωζώνης Δημήτριος Κατσίκας Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα από τα βασικά Συμπεράσματα της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2017

Ορισμένα από τα βασικά Συμπεράσματα της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2017 Ορισμένα από τα βασικά Συμπεράσματα της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2017 Η ασκούμενη πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας έχει φτάσει σε ακραία όρια τόσο ως προς τη

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2.5 ΙΣΟΖΥΓΙΟ: ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟ Ή ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ 2 2.5 Ισοζύγιο: Πλεονασματικό ή ελλειμματικό 1/6 Ισοζύγιο διεθνών πληρωμών ή πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, με προοπτική μεσοπρόθεσμα, την επιβράδυνση της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Μαΐου 2016

Τεύχος Μαΐου 2016 ISSN:2241 4878 Τεύχος 166 24 Μαΐου 2016 Δρ. Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ευχαριστούμε την κυρία Παρασκευή Πετροπούλου (Οικονομική Αναλύτρια) και τον κύριο Θεόδωρο Σταματίου

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 11 Ιανουαρίου 2012 Α.Π.: ΟΕΥ 3070/1/ΑΣ 61

Σόφια, 11 Ιανουαρίου 2012 Α.Π.: ΟΕΥ 3070/1/ΑΣ 61 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία της Νομισματικής Ενοποίησης

Η Θεωρία της Νομισματικής Ενοποίησης Η Θεωρία της Νομισματικής Ενοποίησης Περιεχόμενα Κεφαλαίου Έννοια και Στάδια Νομισματικής Ενοποίησης. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της Νομισματικής Ενοποίησης. Η Διαδικασία της Μετάβασης προς τη Νομισματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010

Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010 Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010 Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 2 ο Τρίμηνο 2013 (Προκαταρκτικές εκτιμήσεις)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 2 ο Τρίμηνο 2013 (Προκαταρκτικές εκτιμήσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 2 ο Τρίμηνο 2013 (Προκαταρκτικές εκτιμήσεις) Οι τριμηνιαίοι

Διαβάστε περισσότερα

Από success story σε success story ο τελευταίος να σβήσει τα φώτα...

Από success story σε success story ο τελευταίος να σβήσει τα φώτα... Από success story σε success story ο τελευταίος να σβήσει τα φώτα... Μόλις δημοσιεύτηκαν τα τελευταία στοιχεία της Ελ.Στατ. για τη βιομηχανική παραγωγή και τη μεταποίηση, μηνός Μαρτίου 2014, τα οποία και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνοπτικό συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Οκτώβριος 2008 1. Η κρίση είναι αμερικανική και όχι παγκόσμια. Όμως γίνεται παγκόσμια αν δεν αντιμετωπιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα Κεφάλαιο 3 Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα 3.1 Σύνοψη Στο τρίτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αναλυτικά το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και τα επί μέρους ισοζύγια στα οποία διακρίνεται. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Στο επίκεντρο της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του 2017 βρίσκεται η αξιολόγηση της τρέχουσας

Περίληψη Στο επίκεντρο της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του 2017 βρίσκεται η αξιολόγηση της τρέχουσας Περίληψη Στο επίκεντρο της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του 2017 βρίσκεται η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Μέρος 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 2 Ποσοτικές μετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονομίας Μέρος 2 Μακροχρόνια οικονομική επίδοση 3 Παραγωγικότητα, προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Δημοσιονομική πολιτική Η επέμβαση του κράτους γίνεται με τη μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010)

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Η αύξηση κατά 0,7% του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το προηγούμενο, είχε σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Σεπτεμβρίου Συνεχίζεται η πτωτική πορεία του ποσοστού ανεργίας, η απασχόληση αυξάνεται ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας μειώνεται

Τεύχος Σεπτεμβρίου Συνεχίζεται η πτωτική πορεία του ποσοστού ανεργίας, η απασχόληση αυξάνεται ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας μειώνεται ISSN:2241 4878 Τεύχος 177 9 Σεπτεμβρίου 2016 Δρ. Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ευχαριστούμε την κυρία Παρασκευή Πετροπούλου (Οικονομική Αναλύτρια) και τον κύριο Δρ. Θεόδωρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα των μεταπολεμικών εξελίξεων στην Ελληνική Οικονομία. Ματθαίος Λαμπρινίδης - Σαράντης Λώλος

Περίγραμμα των μεταπολεμικών εξελίξεων στην Ελληνική Οικονομία. Ματθαίος Λαμπρινίδης - Σαράντης Λώλος Περίγραμμα των μεταπολεμικών εξελίξεων στην Ελληνική Οικονομία Ματθαίος Λαμπρινίδης - Σαράντης Λώλος Απρίλιος 2015 Α. Η ελληνική οικονομία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο. Από την υποτίμηση του 1953

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό πρότυπο και η (μη) μεταρρύθμιση της ελληνικής οικονομίας

Αναπτυξιακό πρότυπο και η (μη) μεταρρύθμιση της ελληνικής οικονομίας 1 Αναπτυξιακό πρότυπο και η (μη) μεταρρύθμιση της ελληνικής οικονομίας Νίκος Βέττας Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ (http://www.aueb.gr/users/vettas, vettas@iobe.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 2010 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 21 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Ιουλίου 2017

Τεύχος Ιουλίου 2017 ISSN:2241 4878 Τεύχος 215 28 Ιουλίου 2017 Δρ. Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Υψηλότερος ο ρυθμός μεταβολής της κατανάλωσης των νοικοκυριών από το αντίστοιχο διαθέσιμο εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία

Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 ο Εξάμηνο ΧΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

IMF Survey. Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση

IMF Survey. Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση IMF Survey ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤ Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση Τμήμα στρατηγικής, πολιτικής και επανεξέτασης του ΝΤ 28 Σεπτεμβρίου 2009 Η στήριξη του ΔΝΤ επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 2010 Τεύχος 2 Απρίλιος 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 21 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο»

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία «Η πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το Μνημόνιο» Προπτυχιακή φοιτήτρια: ΝΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα