!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα"

Transcript

1 Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα Στυλιανός Παναγιώτης Ζλατάνος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

2 Περιεχόµενα I. Εισαγωγή 3 II. Θεωρητική Προσέγγιση 3 III. Εµπειρική Ανάλυση 4 A. Οι εξελίξεις πριν την ένταξη στην ΟΝΕ 4 B. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας πριν την Κρίση του Η τροχιά µεγέθυνσης 5 2. Τα δίδυµα ελλείµµατα 6 C. Η κρίση του 2008 και το αντίκτυπο στην Ελληνική Οικονοµία 10 IV. Συµπεράσµατα 11 V. Παράρτηµα Πίνακες Διαγράµµατα 13 VI. Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Ξενόγλωσση 17

3 I. Εισαγωγή Στις 19 Ιουνίου 2000, στο πλαίσιο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Santa Maria da Feira, η Ελλάδα έγινε δεκτή ως το δωδέκατο µέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2001, αφού εκτιµήθηκε ότι πληρούσε τα κριτήρια σύγκλισης. Το γεγονός αυτό έµελλε να αλλάξει αρκετά δεδοµένα στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία, επιδρώντας θετικά αλλά και αρνητικά. Η Ελλάδα χάραξε µία πορεία, κατά την οποία κατέληξε, µετά το ξέσπασµα της χρηµατοπιστωτικής Κρίσης του 2008, να βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς κοινότητας. Στην παρούσα εργασία, γίνεται επισκόπηση της συνολικής πορείας της ελληνικής οικονοµίας µετά την ένταξη της στην ΟΝΕ, µέχρι και σήµερα. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστεί µία σαφής εικόνα για τους εξεταζόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, να απαντηθούν καθοριστικής σηµασίας ερωτήµατα που αφορούν τα οφέλη που αποκόµισε η Ελλάδα, καθώς και τις άµεσες συνέπειες από την συµµέτοχή της σε µία τέτοια ένωση. Τέλος γίνεται µία επισκόπηση των εξελίξεων µετά το ξέσπασµα της Κρίσης και πως άλλαξε τα βασικά µακροοικονοµικά δεδοµένα της Ελλάδα. Στην ενότητα II καθορίζεται το θεωρητικό υπόβαθρο για την συνέχεια της ανάλυσης, ακολούθως στην ενότητα III γίνεται µία σύντοµη αναφορά για την πορεία µέχρι την υιοθέτηση του ευρώ, έπειτα η πορεία της οικονοµίας µέχρι και την χρηµατοπιστωτική Κρίση του 2008 και µία ειδική αναφορά για τις εξελίξεις µετά την αρχή της Κρίσης. Τέλος στην ενότητα IV, καταγράφονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την συνολική ανάλυση. II. Θεωρητική Προσέγγιση Όπως αναφέρθηκε και στο εισαγωγικό σηµείωµα, µελετάται η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη της στην Ευρωζώνη µέχρι και σήµερα. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι λοιπόν ο προσδιορισµός όλων εκείνων των παραγόντων που άλλαξαν µετά την υιοθέτηση του ευρώ και επηρεάζουν έµµεσα ή άµεσα τις οικονοµίες της ΟΝΕ. Στην Οικονοµική Θεωρία, µία νοµισµατική ένωση όπως η ζώνη του Ευρώ, αποτελεί στη βέλτιστη της µορφή µία Άριστη Νοµισµατική Περιοχή (Optimum Currency Area) 1. Μια γεωγραφική περιοχή ουσιαστικά όπου οι χώρες έχουν ένα (ή περισσότερα) ενιαίο νόµισµα, του οποίου οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι σταθερές και αµετάκλητα προσδιορισµένες ως προς τα εθνικά νοµίσµατα των µελών, τα οποία προβλέπουν ότι τα οφέλη της συµµετοχής σε µία τέτοια ένωση 1 Αρχικά κλασικά έργα αναφοράς: Robert A. Mundell, και Ronald I. McKinnon, 1963 R3

4 υπερβαίνουν τα όποια κόστη. Ο όρος Άριστη, για την αρχική µορφή της θεωρίας αυτής, υποδηλώνει κάποιες προδιαγραφές ή χαρακτηριστικά που επικρατούν σε µία τέτοια βέλτιστη περιοχή. Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται στην κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής (συµπεριλαµβανοµένου και της εργασίας), στην ευελιξία των τιµών και των µισθών, στην οµοιότητα των ποσοστών πληθωρισµού, στον βαθµό ανοικτότητας της οικονοµίας, στη διαφοροποίηση της παραγωγής και κατανάλωσης, στην ολοκλήρωση της χρηµατοπιστωτικής αγοράς και τέλος στην ολοκλήρωση σε πολιτικό και δηµοσιονοµικό επίπεδο 2. Ωστόσο η πρώιµη αυτή θεωρία, αλλά και εξελιγµένες µορφές της απέκτησαν σύντοµα επικριτές, οι οποίοι µε βάση τόσο εναλλακτικές θεωρίες, όσο και σε εµπειρικά δεδοµένα που απεδείκνυαν αντίθετα αποτελέσµατα ή ανισοκατανεµηµένα οφέλη, από τα προβλεπόµενα, για τους συµµετέχοντες 3. Όσον αφορά όµως την Ελληνική Οικονοµία, αλλά και γενικότερα το σύνολο των χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωζώνη, η υιοθέτηση του κοινού αυτού νοµίσµατος σήµανε κάποιες σηµαντικές αλλαγές, δίνοντας µάλιστα κάποιες νέες προοπτικές στις οικονοµικές εξελίξεις. Συνοπτικά οι σηµαντικότερες αυτών αναφέρονται στην απώλεια της δυνατότητας άσκησης νοµισµατικής πολιτικής και ελέγχου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς ο ρόλος αυτός κατέχεται πλέον από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και επίσης στην ύπαρξη δηµοσιονοµικών περιορισµών σύµφωνα µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Συµπληρωµατικά µία πιθανή εξέλιξη αφορούσε την απώλεια συναλλαγµατικού και πληθωριστικού κινδύνου και γενικότερα την αρχή µιας εποχής που θα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα. Ακόµη οφέλη ως προς το εµπόριο, την µετακίνηση κεφαλαίων καθώς και ως προς το κόστος συναλλαγών µετά την υιοθέτηση ενός κοινού νοµίσµατος. Τελικά όµως η πάροδος του χρόνου έδειξε ποια ήταν η πραγµατική πορεία της οικονοµίας µας, µετά από ένα ακόµη στάδιο ενοποίησης µε το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και ποια τα πραγµατικά οφέλη που αποκόµισε από την πορεία της ως µέλος στη ζώνη του Ευρώ. III. Εµπειρική Ανάλυση A. Οι εξελίξεις πριν την ένταξη στην ΟΝΕ Tην 1η Ιανουαρίου 1999 αποφασίστηκε η έναρξη του τρίτου και τελικού σταδίου της ΟΝΕ, µε άλλα δύο να προηγούνται (1990, 1994). Ο αριθµός των συµµετεχόντων στην ένωση ήταν τα έντεκα 2 Αναλυτικότερα βλ. Mongelli, F. P. (2005)., σελ Ενδεικτικά Βλ. Mongelli, F. P. (2008)., Feldstein, M. (1998)., Lane, P. R. (2006), Bean, C. R. (1992). R4

5 αρχικά µέλη της, µε την είσοδο της Ελλάδας να καθυστερεί δύο έτη. Ο λόγος για την καθυστέρηση αυτή ήταν η µη κάλυψη των κριτηρίων σύγκλισης που καθόριζε η συνθήκη του Μάαστριχτ 4, ως προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ. Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση την δεκαετία του 90, ήταν ουσιαστικά συνέχεια της απώτερης προσπάθειας εξευρωπαϊσµού της Ελλάδας, και καθορίζονταν από το πρόγραµµα σύγκλισης για την περίοδο Τελικά η Ελλάδα πέτυχε τους στόχους σύγκλισης στις αρχές του 2000, έπειτα από µία αναπροσαρµογή του προγράµµατος, µε πληθώρα από κριτικές να ακολουθούν αναφορικά µε τον τρόπο επίτευξης και την βιωσιµότητα της συνολικής διαδικασίας των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων 5. Συνοπτικά, τα αναγκαία επιτεύγµατα σύγκλισης για την συµµετοχή στην ΟΝΕ, αναφέρονται στην σταθερότητα του επιπέδου των τιµών, στο επίπεδο των µακροπρόθεσµων επιτοκίων, στον καθορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του εθνικού νοµίσµατος, στον έλεγχο των δηµόσιων οικονοµικών (δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και δηµόσιο χρέος) και τέλος στην ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας και άλλων νοµικών ζητηµάτων. B. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας πριν την Κρίση του Η τροχιά µεγέθυνσης Από την αρχή της νέας χιλιετίας µέχρι και την έναρξη της Κρίσης του 2008, η Ελληνική οικονοµία βρισκόταν σε θετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης και µάλιστα σηµείωνε επιδόσεις µεγαλύτερες από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο (Διάγραµµα 1). Προσεγγίζοντας αρχικά τους ρυθµούς αυτούς υπό το πρίσµα της παραγωγικής διαδικασίας και της συσσώρευσης του πλούτου, παρατηρείται ότι οι εισροές µε την µεγαλύτερη συνεισφορά είναι το µη τεχνολογικό κεφάλαιο, η εργασία και οι λοιπές εισροές συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπινου κεφαλαίου. 6 Ο σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου και το µέγεθος του αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την µεγεθυντική διαδικασία της Ελληνικής οικονοµίας. Κατά την περίοδο ο σχηµατισµός ήταν κατά µέσο όρο στο 23,1% του προϊόντος, ποσοστό µεγαλύτερο του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού µέσου όρου και αυξήθηκε κατά 73,4 %. 4 Βλ. Treaty on European Union, Official Journal of the European Communities, C191, Vol. 35, Herz & Kotios, Π. Ε. Πετράκης, 2011 R5

6 Όσον αφορά τον παράγοντα εργασία για την εξεταζόµενη περίοδο, το εργατικό δυναµικό τείνει να αυξάνεται, η ανεργία να µειώνεται αλλά να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (περίπου στο 7% το 2008). Βεβαίως πρέπει να τονιστεί και η συµβολή των µεταναστευτικών ροών ως παραγωγικοί συντελεστές. Παράλληλα σηµειώθηκε αύξηση των µισθών ( : 76%), καθώς και του δείκτη παραγωγικότητας. (Πίνακας 1). Οι κλάδοι της οικονοµίας µε την µεγαλύτερη προσφορά στην χάραξη της µεγεθυντικής αυτής πορείας αυτής ήταν η µεταποίηση, το εµπόριο, οι µεταφορές και τα ξενοδοχεία, χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και τέλος υπηρεσίες που προσφέρουν απασχόληση στον δηµόσιο τοµέα (άµυνα, εκπαίδευση, δηµόσια διοίκηση και υγεία). 7 Αναφορικά µε την χρηµατοδότηση της µεγέθυνσης της Ελληνική Οικονοµία την περίοδο αυτή, θα πρέπει να ληφθούν υπ όψη τα επίπεδα αποταµιεύσεων και δανεισµού. Συγκεκριµένα παρατηρούνται χαµηλά επίπεδα αποταµιεύσεων σε σχέση µε το υπόλοιπο της ΕΕ, τα οποία κυµαίνονταν κατά µέσο όρο στο 10.45% του ΑΕΠ. Λαµβάνοντας υπ όψη την αύξηση της συνολικής κατανάλωσης ( : 73.9%) καθώς και άλλους παράγοντες 8 που επηρεάζουν την ροπή προς αποταµίευση, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι σηµαντικό µέρος της µεγέθυνσης προήλθε από εξωτερικό δανεισµό. Από την ανάλυση των στοιχείων φαίνεται ότι κατά την περίοδο , ο καθαρός δανεισµός για τα νοικοκυριά ήταν κατά µέσο όρο στο 9.08% του ΑΕΠ, ενώ εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι την συγκεκριµένη περίοδο ο συνολικός καθαρός δανεισµός αυξήθηκε κατά 185% (Πίνακας 1). Η αρνητική αυτή εξέλιξη οδήγησε σε ιδιαίτερα δυσµενή θέση τα νοικοκυριά, των οποίων οι δανειακές υποχρεώσεις έφτασαν σχεδόν στο 50% του ΑΕΠ και αφορούσαν τόσο στεγαστικά όσο και δάνεια καταναλωτικής πίστης. Εύλογα διερωτάται κανείς, ποιο ήταν τελικά το µέγεθος των δαπανών που χρηµατοδοτούσε ο µεγάλος και συνεχής αυτός δανεισµός. Όπως προκύπτει, η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη κυµαινόταν κατά µέσο όρο στο 69.79% του ΑΕΠ, καλύπτοντας ανάγκες πρωτίστως σε υγεία, ένδυση-υπόδηση και εστίαση οδηγώντας µάλιστα πολλές φορές σε υπερ-κατανάλωση. 2. Τα δίδυµα ελλείµµατα Η ταυτόχρονη ύπαρξη δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και ελλείµµατος στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών συνθέτουν το φαινόµενο των δίδυµων ελλειµµάτων. Όπως µάλιστα έδειξαν οι Kalou 7 Π. Ε. Πετράκης, Επιπλέον βιβλιογραφία Hondroyiannis, R6

7 & Paleologou (2012), τα δύο ελλείµµατα είναι θετικά συνδεδεµένα µεταξύ τους, µε την κατεύθυνσης της αιτιότητας να είναι από το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών προς το δηµοσιονοµικό έλλειµµα. 9 OI ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ / Τα ελλείµµατα στην δηµοσιονοµική εικόνα της Ελλάδας υπήρχαν πριν ένταξη στην ζώνη του ευρώ, διατηρήθηκαν και διευρύνθηκαν ακόµη και αν η µετά την ένταξη εποχή συνεπαγόταν έναν υψηλό βαθµό δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και την απώλεια της νοµισµατικής χρηµατοδότησης των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων για την ελληνική οικονοµία. Αναφορικά λοιπόν µε τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις της Ελλάδας µετά την υιοθέτηση του ευρώ, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα συνέχισαν να υπάρχουν καθ όλη τη δεκαετία µε το 2004 και 2008 να ξεπερνούν τα 13 και 23 δις ευρώ αντίστοιχα. Oι καταναλωτικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης φαίνεται να αυξάνονται δυσανάλογα µε τα έσοδα στα οποία υπήρξε υστέρηση και οι δηµόσιες επενδύσεις επίσης να διευρύνονται. Συνοπτικά τρεις βασικές αιτίες που αναφέρονται στην διεύρυνση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος: Πρωτίστως η αύξηση των κρατικών δαπανών για µισθούς και συντάξεις, που για την ανάκληση των µέτρων αυτών υπάρχει, όπως αργότερα επιβεβαιώθηκε, µεγάλο πολιτικό κόστος Μεγάλες δηµόσιες επενδύσεις, κυρίως κατά την περίοδο τέλεσης των Ολυµπιακών Αγώνων Η απόκλιση από τους στόχους των φορολογικών εσόδων, µε τις όποιες προσπάθειες για πάταξη της φοροδιαφυγής να αποτυγχάνουν, και εν τέλει το φορολογικό βάρος να αναλαµβάνουν οι µισθωτοί Επιπροσθέτως το χρόνιο πρόβληµα των τεραστίων ελλειµµάτων στους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης, µε την επιπλέον επιβάρυνση των δηµόσιων οικονοµικών Τελικά, η κακή δηµοσιονοµική εικόνα της χώρας οδήγησε σε δυσβάστακτα βάρη την οικονοµία, µε το κόστος δανεισµού και το δηµόσιο χρέος να διευρύνονται σε τεράστια επίπεδα, µε αποτέλεσµα να µοιάζει αναπόφευκτη και καταστροφική, µια βίαιη δηµοσιονοµική προσαρµογή. ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ 10/ Αναφορικά λοιπόν µε το έλλειµµα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, το οποίο αποτελεί κοµµάτι του Ισοζυγίου Πληρωµών, διευρύνθηκε κατά 228% την περίοδο , ενώ λαµβάνοντας υπ όψη και τις κεφαλαιακές µεταβιβάσεις, το έλλειµµα αυξήθηκε κατά 267% την 9 Kalou S. & Paleologou S., (2012). The twin deficits hypothesis: Revisiting an EMU country. Journal of Policy Modeling. 10 Στοιχεία του Πίνακα 2 R7

8 ίδια περίοδο. Συνολικά το έλλειµµα υπολογίζεται κατά µέσο όρο σε 15 δις ετησίως, µε κορύφωση το 2008 όπου άγγιξε τα 30 δις ευρώ (13% του ΑΕΠ). Αναλύοντας τα συστατικά του µπορούµε να συµπεράνουµε κάποια πράγµατα για τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιδείνωση αυτή. Πιο συγκεκριµένα από την αρχή του 2000, και µετά την υιοθέτηση του κοινού νοµίσµατος, το εµπορικό ισοζύγιο (ισοζύγιο αγαθών) παρέµεινε ελλειµµατικό, µε την αξία των εισαγωγών να αυξάνεται την περίοδο κατά 93% και των εξαγωγών κατά 79%. Επίσης η αξία τους ως ποσοστό του ΑΕΠ δηλώνει την υπερίσχυση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών αγαθών µε ποσοστά 25% και 8% αντίστοιχα. Η χαµηλή εξαγωγική ικανότητα της χώρας µας, σε συνδυασµό µε τις ιδιαίτερα αυξηµένες εισαγωγές, υποδηλώνουν κάποιες εξελίξεις που έλαβαν χώρα µετά την υιοθέτηση του ευρώ. Μία από τις εξελίξεις αυτές είναι η σηµαντική απώλεια ανταγωνιστικότητας, λόγω του υψηλότερου πληθωρισµού σε σχέση µε τις άλλες χώρες (Διάγραµµα 2), οδηγώντας σε ιδιαίτερα χαµηλή εξαγωγική επίδοση. Ταυτόχρονα η κάλυψη της ιδιαίτερα αυξηµένης εγχώριας ζήτησης για κατανάλωση και επενδύσεις και καλυπτόταν κυρίως µε εισαγωγές και όχι από την εγχώρια παραγωγή. Αντίθετα όµως µε το εµπόριο προϊόντων, το ισοζύγιο υπηρεσιών παρέµεινε καθ όλη την διάρκεια της περιόδου πλεονασµατικό, µε τις εισπράξεις να αυξάνονται 62% και τις πληρωµές 38% (γύρω στο 15% και 7% του ΑΕΠ αντίστοιχα). Οι δύο βασικοί κλάδοι της οικονοµίας που συνέβαλαν σε αυτό είναι ο τουρισµός και η ναυτιλία. Σχετικά µε το ισοζύγιο εισοδηµάτων, οι πληρωµές µέχρι και την περίοδο της Κρίσης αυξήθηκαν κατά περίπου 300%, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων αφορά κέρδη, µερίσµατα και τόκους. Εποµένως η εξέλιξη αυτή πιθανότατα να συσχετίζεται µε κέρδη ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και µε πληρωµές τόκων που αφορούν το δηµόσιο χρέος. Ακόµη όπως φαίνεται µεγάλη ήταν και η αύξηση των τρεχουσών µεταβιβάσεων (πληρωµές περίπου 90% και εισπράξεις περίπου 20%). Τα ποσά αυτά αναφέρονται σε µέρος των εισπράξεων (περίπου 6 δις ευρώ ετησίως) από τον κοινοτικό προϋπολογισµό της EE, 11 καθώς και τη συνεισφορά της Ελλάδος στον κοινοτικό προϋπολογισµό και τα µεταναστευτικά εµβάσµατα (περίπου 3 δις ετησίως). Στο ισοζύγιο κεφαλαιακών µεταβιβάσεων περιλαµβάνονται ένα µέρος των εισπράξεων από τον ίδιο προϋπολογισµό ως απολήψεις από τα Διαρθρωτικά Ταµεία. Οι ετήσιες εισπράξεις ήταν κατά µέσο όρο 3 δις ευρώ, ενώ οι πληρωµές 0.2 δις, ενισχύοντας την ελληνική οικονοµία. 11 Aπολήψεις εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο R8

9 Τέλος αναλύοντας και τα υπόλοιπα στοιχεία του Ισοζυγίου πληρωµών, εξετάζοντας τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές της Ελλάδας, παρατηρούνται ενδιαφέρουσα στοιχεία για το αντίστοιχο ισοζύγιο όπου περιλαµβάνονται οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), οι Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, καθώς και λοιπές επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των δανείων της Γενικής Κυβέρνησης. Το ισοζύγιο λοιπόν, παρέµεινε πλεονασµατικό (συνεχής εισροές) και µάλιστα ενισχύθηκε κατά 236% µε µεγάλη συνεισφορά να παρουσιάζουν οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Σχετικά µε την εξέλιξη των ΑΞΕ, τα αποθέµατα στο εσωτερικό της χώρας αυξήθηκαν κατά 79%, ενώ στο εξωτερικό κατά 263% µέχρι και το Κοιτώντας όµως το χαµηλό επίπεδο των εισροών σε ΑΞΕ, θα λέγαµε ότι η ελληνική οικονοµία είχε χαµηλή επίδοση (Διάγραµµα 5 & 6). ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ/ Όπως αναφέρθηκε και αρχικά, απόρροια της υιοθέτησης του ευρώ για την Ελλάδα ήταν η απώλεια της νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής. Η συµµετοχή όµως στην Ευρωζώνη υποσχόταν νοµισµατική σταθερότητα την οποία επιθυµούσε το σύνολο το κρατών-µελών, και µε την Ελλάδα να αναµένει σύγκλιση του επιπέδου πληθωρισµού της. Ωστόσο για την ελληνική οικονοµία, οι πιέσεις του πληθωρισµού και οι κίνδυνοι που έκρυβε διαχρονικά δεν έπαψαν να υπάρχουν. Η ασύµµετρη δράση της ΕΚΤ επιδείνωνε περαιτέρω την κατάσταση. Όπως φαίνεται στο Διάγραµµα 2, ο αντίστοιχος δείκτης πληθωρισµού για την Ελλάδα συνέχισε να αυξάνει και µετά το ευρώ, ξεπερνώντας το ανώτατο άκρο του 2%, και χωρίς άρα να επιτυγχάνεται η υποτιθέµενη σύγκλιση. Μάλιστα ο M. Argyrou, (2006) 12, απέδειξε την πιθανή ασυµβατότητα της νοµισµατικής πολιτικής, και συγκεκριµένα του επιπέδου των επιτοκίων-στόχων που έθετε η ΕΚΤ, µε τις συνθήκες της ελληνικής οικονοµίας. Μία περιοριστική νοµισµατική πολιτική ήταν αναγκαία για την ελληνική οικονοµία, ωστόσο τα χαµηλά επιτόκια δρούσαν στην περίπτωση της Ελλάδας µάλλον µε µη επιθυµητό τρόπο. Εν τέλει κάποιο όφελος αναφορικά µε το πρόβληµα του πληθωρισµού, η ελληνική οικονοµία δεν φαίνεται να απέκτησε µε την υιοθέτηση του κοινού νοµίσµατος, αλλά αντιθέτως φάνηκε να επιδεινώνει τα ελλείµµατα. Συνοψίζοντας η συνεχής ύπαρξη του ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών στην ελληνική οικονοµία µπορεί να αιτιολογηθεί από την αυξηµένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά, που καλυπτόταν από καταναλωτικές και επενδυτικές δαπάνες. Ακόµη από την θέση της Ελλάδας στον οικονοµικό κύκλο σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέλη, καθώς και από την επιδείνωση της δηµοσιονοµικής 12 Arghyrou, M. (2006). Monetary policy before and after the euro: Evidence from Greece. Empirical Economics., σελ R9

10 κατάστασης. Τέλος από το πρόβληµα που δηµιουργούσε ο πληθωρισµός, µε το αρνητικό αντίκτυπο του στην ανταγωνιστικότητα και το δηµόσιο χρέος της χώρας. C. Η κρίση του 2008 και το αντίκτυπο στην Ελληνική Οικονοµία Η Κρίσης του 2008, έπληξε την Ευρωζώνη φτάνοντας µέσω αλυσιδωτών διαταραχών και φάνηκε να την βρίσκει απροετοίµαστη, µην έχοντας τους κατάλληλους µηχανισµούς παρέµβασης και λύσης τέτοιου είδους προβληµάτων. Η Ελλάδα ήταν ήδη ιδιαίτερα εξουθενωµένη ως προς τα δηµοσιονοµικά της, µε τα συνεχή δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και το δηµόσιο χρέος να δυσχεραίνουν την κατάσταση της χώρας. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος µέσα σε δύο µόνο έτη ( ) από το 6.8% στο 15.6 % του ΑΕΠ, µε το χρέος την ίδια διετία να αγγίζει το 130% του ΑΕΠ, οδηγώντας σύντοµα σε µία κρίση χρέους. Κατά την αρχή της Κρίσης στην Ελλάδα, παρατηρήθηκε ραγδαία µείωση των δηµοσίων επενδύσεων, πτώση της καταναλωτικής πίστης µε µείωση της εγχώριας ζήτησης. Παράλληλα άρχισαν να πλήττονται σηµαντικοί κλάδοι της οικονοµία όπως το εµπόριο, οι κατασκευές και ο τουρισµός, αφήνοντας αρνητικό αντίκτυπο στα ποσοστά απασχόλησης της χώρας. Επιπλέον προβλήµατα εµφανίστηκαν και στο τραπεζικό σύστηµα της χώρας, το οποίο αντιµετώπισε ιδιαίτερα χαµηλή ρευστότητας, η οποία µεταφέρθηκε και στην αγορά πλήττοντας κυρίως τις επιχειρήσεις. Σύντοµα η εµπιστοσύνη των διεθνών αγορών προς την ελληνική οικονοµία χάνεται µετά από µία σειρά αρνητικών γεγονότων. Τόσο η συνεχόµενη υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρα από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, όσο και οι αρνητικές δηλώσεις στον διεθνή Τύπο δηµιουργούν αρνητικές προσδοκίες για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, οι οποίες αποτυπώθηκαν και από την συνεχή αύξηση των επιτοκιών δανεισµού της χώρας, µε τον αντίστοιχο δείκτη του 10ετούς οµολόγου να εκτινάσσεται, γεγονός που δυσχέρανε σηµαντικά την χρηµατοδότηση του ελληνικού δηµόσιου τοµέα. Μετά από δύο πακέτα δηµοσιονοµικών µέτρων για τον περιορισµό του ελλείµµατος (Δεκέµβριος 2009 και Μάρτιος 2010), στις 24 Απριλίου 2010, η χώρα υπέβαλε αίτηση για ενεργοποίηση του µηχανισµού στήριξης προς το ΔΝΤ και το Συµβούλιο της ΕΕ. Όπως απεδέχθη η πρόθεση του ΔΝΤ, αλλά και των ηγετών της ευρωζώνης που έδειχναν να συµµερίζονται τις επιλογές της Τρόικας, ήταν η βίαιη δηµοσιονοµική προσαρµογή, µέσω των προγραµµάτων λιτότητας, µε σκοπό την µείωση των ελλειµµάτων και του δηµοσίου χρέους, εν µέσω όµως µιας µεγάλης ύφεσης. R10

11 Γενικότερα από την εφαρµογή οριζόντιων µέτρων λιτότητας για συνεχή έτη, επλήγη το σύνολο της οικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα οι δαπάνες και επενδύσεις συρρικνώθηκαν, µε ταυτόχρονη χειροτέρευση του επενδυτικού κλίµατος, συνοδευόµενη από µεγάλη εκροή κεφάλαιων και αποταµιεύσεων στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις, όσο και η οικονοµία γενικότερα, κινείτο σε µία φάση αποεπένδυσης και αποµόχλευσης. Αναφορικά µε τα εργασιακά που βρέθηκαν στο επίκεντρο των εφαρµοζόµενων πολιτικών, οι µισθοί περικόπηκαν (µεικτά κατά 32%) και το διαθέσιµο εισόδηµα µειώθηκε (κατά 18%). Παράλληλα έλαβαν χώρα εξελίξεις σχετικά µε το µέγεθος του Δηµόσιου τοµέα, µε µαζικές απολύσεις υπαλλήλων. Το αρνητικότερο όλων, η ιδιαίτερα υψηλή ανεργία, εκτινάχθηκε κατά 20 σχεδόν ποσοστιαίες µονάδες µέσα στην περίοδο οδηγώντας σε µία πολύ δυσµενή κατάσταση την ελληνική κοινωνία. Σήµερα φτάνουµε σε µία εποχή όπου χαρακτηρίζεται ως το τελευταίο έτος ύφεσης, µετά από µία συνολική συρρίκνωση του ΑΕΠ της τάξεως του 25% και η απαρχή µιας πορείας που θα χαρακτηρίζεται από ανάκαµψη, σηµαντικά προβλήµατα να παραµένουν άλυτα. Το σίγουρο είναι ότι το µέγεθος της καταστροφής που υπέστη η ελληνική οικονοµία, και πρωτίστως κοινωνία, είναι τεράστιο. Αυτό όµως που θα έπρεπε να προβληµατίζει είναι η έλλειψη διαρθρωτικών αλλαγών, που θα φέρουν αλλαγές στην ελληνική πραγµατικότητα και θα θέσουν τις βάσεις για µία βιώσιµη τροχιά ανάπτυξης και όχι απλά µεγέθυνσης τα επόµενα χρόνια. IV. Συµπεράσµατα Συµπερασµατικά η πορεία της ελληνικής οικονοµίας µέσα στην ζώνη του Ευρώ µπορεί να χαρακτηριστεί ως µία αναµενόµενη κατάρρευση 13. Η πορεία µεγέθυνσης που ακολούθησε η ελληνική οικονοµία, χαρακτηριζόταν από µεγάλα προβλήµατα, µε σηµαντικότερο ίσως αυτό των δίδυµων ελλειµµάτων, το οποίο αυτοτροφοδοτούνταν συνεχώς. Επίσης παρά την τάση για περαιτέρω σύγκλιση µε τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, η ελληνική οικονοµία φάνηκε να διατηρεί τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά της, τα οποία την καθιστούσαν τελικά αδύναµη έναντι των υπολοίπων. Τέλος και αναφορικά µε την Κρίση του 2008, η οποία έφερε την Ελλάδα στο επίκεντρο της διεθνούς κοινότητας, η αντιµετώπιση της αποδείχθηκε ότι συνέβη µε καταστροφικό τρόπο, φέρνοντας ακόµη περισσότερο καταστροφικά αποτελέσµατα. 13 Kotios, A., Pavlidis, G., & Galanos, G. (2011). R11

12 Αποτιµώντας συνολικά την πορεία αυτή, τα κόστη για την ελληνική οικονοµία φαίνεται να υπερβαίνουν τα όποια οφέλη και πιθανόν να ήταν απροετοίµαστη για την υιοθέτηση του ευρώ. Ακόµη και αν η χρονική εξέλιξη των πραγµάτων δεν περιελάµβανε την Κρίση του 2008, η πορεία της οικονοµίας είναι πιθανό, όντας µέλος της Ευρωζώνης, να ήταν η ίδια. V. Παράρτηµα 1. Πίνακες Πίνακας 1 (Πηγή: Eurostat, European Commission, ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ ) Μεταβλητές \ Έτος Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (δις ΕΥΡ/ΕΝΜ) (τρέχουσες τιµές) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά κεφαλήν (1000 PPS) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (σταθερές τιµές προηγούµενου έτους) : Ετήσια Μεταβολή ΑΕΠ (ποσοστό %) 3.40% 4.51% 6.14% 6.96% 10.12% 7.43% 5.12% 8.08% 7.00% 4.48% -0.90% -3.85% -6.17% -7.29% -5.79% Εναρµονισµένος Δείκτης Τιµών Καταναλωτή (1999=100) Μεταβολή Εναρµονισµένου ΔΤΚ (1999=100) σε σχέση µε το προηγ. έτος : 3.66% 3.53% 3.49% 3.14% 3.12% 3.47% 3.21% 3.87% 2.20% 2.54% 5.14% 2.17% 0.35% -1.83% Συνολική Κατανάλωση (ως % του ΑΕΠ) 85.32% 88.73% 88.56% 89.82% 86.37% 86.17% 87.93% 86.82% 87.41% 90.48% 92.86% 91.72% 91.99% 91.15% 89.62% Ιδιωτική Κατανάλωση 68.81% 69.93% 70.09% 70.43% 68.29% 67.92% 69.79% 69.70% 69.58% 72.34% 72.35% 73.40% 74.63% 73.67% 72.38% Δηµόσια Κατανάλωση 15.67% 18.65% 18.40% 19.39% 18.08% 18.25% 18.08% 17.11% 17.83% 18.14% 20.55% 18.32% 17.36% 17.49% 17.19% Συνολική Ακαθάριστη Εθνική Αποταµίευση (ως % του ΑΕΠ) 15.14% 11.41% 11.85% 9.73% 12.29% 12.15% 10.57% 10.88% 9.09% 6.05% 4.20% 4.77% 4.36% 9.05% 10.65% Εθνικό Διαθέσιµο Κατα Κεφαλήν Εισόδηµα Σχηµατισµός Καθαρού Πάγιου Κεφαλαίου (ως % του ΑΕΠ) Γενική Κυβέρνηση 3.06% 3.66% 3.58% 3.41% 3.51% 3.54% 2.85% 3.40% 3.36% 3.69% 3.16% 2.25% 1.73% 1.81% 1.92% Ιδιωτικός Τοµέας 17.58% 18.51% 18.81% 19.97% 20.71% 19.28% 17.88% 19.22% 23.21% 18.87% 16.75% 15.35% 13.43% 11.33% 10.21% Καθαρός Δανεισµός (εκατ. ΕΥΡ/ΕΝΜ) Νοικοκυριά (ως % του ΑΕΠ) 2.68% -7.24% -8.41% % % -9.15% -7.98% -9.40% -9.05% -9.86% -5.63% -8.37% -9.93% -9.00% % Επιχειρήσεις (ως % του ΑΕΠ) -4.59% 1.32% 2.62% 3.74% 5.15% 7.57% 4.51% 3.88% 0.40% 3.56% 7.96% 8.10% 9.59% 15.78% 22.84% Κυβέρνηση (ως % του ΑΕΠ) -3.13% -3.80% -4.48% -4.90% -5.79% -7.52% -5.65% -6.23% -6.81% -9.95% % % -9.64% -8.95% % Κυβέρνηση (χωρίς σχηµατισµό κεφαλαίου) (ως % του ΑΕΠ) 0.00% -0.07% -0.90% -1.48% -2.28% -3.92% -2.80% -2.83% -3.45% -6.26% % -8.73% -7.91% -7.09% % Κυβέρνηση (χωρίς πληρωµή τόκων) (ως % του ΑΕΠ) 4.36% 3.66% 2.00% 0.71% -0.76% -2.61% -0.98% -1.53% -2.02% -4.80% % -5.09% -2.45% -3.93% -8.73% Δηµόσιο Χρέος (ως % του ΑΕΠ) (τελευταίο τρίµηνο [Q4] καθ' έτος) : Συνολική Δαπάνη Γενικής Κυβέρνησης Συνολικά Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης Τρέχοντες Άµεσοι Φόροι (Γενική Κυβέρνηση) Τρέχοντες Έµµεσοι Φόροι (Γενική Κυβέρνηση) Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση (χωρίς Εισφ. Κοιν. Ασφ.) Συνολική Εγχώρια Ζήτηση (συµπ. αποθεµάτων) (δις. ΕΥΡ/ΕΝΜ) Ποσοστό Ανεργίας (%) Εργατικό Δυναµικό (Σύνολο x1000 άτοµα) : Mεικτοί Μισθοί και Ηµεροµίσθια Νοικοκυριών (δις. ΕΥΡ/ΕΝΜ) Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (1999=100) Ισοζύγιο Πληρωµών Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (I) : Εµπορικό Ισοζύγιο : Ισοζύγιο Υπηρεσιών : Ισοζύγιο Εισοδηµάτων : Ισοζύγιο Τρεχουσών Μεταβιβάσεων : Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων (II) : Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων : Ισοζύγιο Χρηµατο/νοµικών Συναλλαγών (III) : Άµεσες Επενδύσεις : Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου : Λοιπές Επενδύσεις : Μεταβολή Συναλλαγµατικών Διαθεσίµων : Τακτοποιητέα Στοιχεία (IV) (I+II+III+IV=0) : Πραγµατικά Βραχυπρόθεσµα Επιτόκια (αποπληθωριστής ΑΕΠ) (%) Πραγµατικά Μακροπρόθεσµα Επιτόκια (αποπληθωριστής ΑΕΠ) (%) R12

13 2. Διαγράµµατα Διάγραµµα 1 Μεταβολή)ΑΕΠ)σε)σχέση)με)προηγ.)έτος)(%)) Πηγή:)Eurostat) 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 1999% 2000% 2001% 2002% 2003% 2004% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% European%Union%(28%countries)% Euro%area%(18%countries)% Greece% Διάγραµµα 2 Εναρμονισμένος+Δείκτης+Τιμών+Καταναλωτή+(1996=200)+ Πηγή:+Eurostat+ 170# 160# 150# 140# 130# 120# 110# 100# 1996# 1997# 1998# 1999# 2000# 2001# 2002# 2003# 2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 90# European#Union# Euro#area# Greece# R13

14 R $ 90.0$ 100.0$ 110.0$ 120.0$ 130.0$ 140.0$ 150.0$ 160.0$ 170.0$ 180.0$ 2000Q1$ 2001Q1$ 2002Q1$ 2003Q1$ 2004Q1$ 2005Q1$ 2006Q1$ 2007Q1$ 2008Q1$ 2009Q1$ 2010Q1$ 2011Q1$ 2012Q1$ 2013Q1$ Δημόσιο(Χρέος((ως(ποσοστό(%(του(ΑΕΠ)( Πηγή:(Eurostat( 35.00& 30.00& 25.00& 20.00& 15.00& 10.00& 5.00& 0.00& 5.00& 10.00& 1999Q1& 1999Q3& 2000Q1& 2000Q3& 2001Q1& 2001Q3& 2002Q1& 2002Q3& 2003Q1& 2003Q3& 2004Q1& 2004Q3& 2005Q1& 2005Q3& 2006Q1& 2006Q3& 2007Q1& 2007Q3& 2008Q1& 2008Q3& 2009Q1& 2009Q3& 2010Q1& 2010Q3& 2011Q1& 2011Q3& 2012Q1& 2012Q3& 2013Q1& 2013Q3& Kαθαρός'δανεισμός'Γεν.'Κυβέρνησης' (ως'ποσοστό'%'του'αεπ)' Πηγή:'Eurostat' Διάγραµµα 3 Διάγραµµα 4

15 Διάγραµµα 5 Άμεσες&Ξένες&Επενδύσεις&(Ροές)&(δις.& )& Πηγή:&Eurostat& 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 1.00% 2004% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% Εξωτερικό% Εσωτερικό% Διάγραµµα 6 Άμεσες&Ξένες&Επενδύσεις&(Αποθέματα)&(δις.& )&&& Πηγή:&Eurostat& 40.00# 35.00# 30.00# 25.00# 20.00# 15.00# 10.00# 5.00# 0.00# 2001# 2002# 2003# 2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# Εξωτερικό# Εσωτερικό# R15

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Η κρίση του χρηµατιστικού καπιταλισµού στην ευρωπεριοχή, ελλείψεις στην αρχιτεκτονική της οικονοµικής πολιτικής, και πολιτικές αποπληθωριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ.Αλέξανδρος Φ.

ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ.Αλέξανδρος Φ. ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δρ.Αλέξανδρος Φ.Παπαρσένος Αλωνίων 34 Γ, 14 562 Κηφισιά Περίληψη Η εργασία αυτή θέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/13 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 74, Ιανουάριος 2014 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση και η νέα αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης 1

Η ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση και η νέα αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης 1 Τόμος VI Τεύχος 2 Φεβρουάριος 2011 Συγγραφέας: Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης: Chrief Economist ghardouvelis@eurobank.gr Η ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση και η νέα αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης 1 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis Levy Economics Institute of Bard College Levy Economics Institute of Bard College Strategic Analysis Ιούλιος 213 Greece Η ελληνική οικονομική κρίση και η εμπειρία με τις πολιτικές λιτότητας: Μια στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/14 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 78, Ιανουάριος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 904 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση Project1:Layout 1 7/11/2011 3:53 μμ Page 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο 1 Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στην Ευρωζώνη: Η περίπτωση της Ελλάδας»

στην Ευρωζώνη: Η περίπτωση της Ελλάδας» 1 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διεθνής Οικονομική Κρίση και Κρίση Χρέους στην Ευρωζώνη: Η περίπτωση της Ελλάδας» του Μάριου Α. Γώγου Επιβλέπων Καθηγητής Άγγελος Κότιος Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ιανουάριος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. ISSN:2241 4878 Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από το: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Συστημική κρίση και διαμάχες στην ευρωζώνη

Συστημική κρίση και διαμάχες στην ευρωζώνη Συστημική κρίση και διαμάχες στην ευρωζώνη Αρχοντής Πάντσιος Καθηγητής και Κοσμήτορας ακαδημαϊκων υποθεσεων Αμερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης (ACT) Καλλίνικος Νικολακόπουλος Οικονομολόγος - Αναλυτής Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερος πόνος. κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία. Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο. Φεβρουάριος 2012

Περισσότερος πόνος. κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία. Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο. Φεβρουάριος 2012 Περισσότερος πόνος κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο Φεβρουάριος 2012 Center for Economic and Policy Research 1611 Connecticut Avenue, NW, Suite 400

Διαβάστε περισσότερα