Ὡς τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, καὶ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὡς τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, καὶ"

Transcript

1 Χαιοεςηρςήοιξι Οἴκξι εἰπ ςὸμ Ἅγιξμ ἔμδξνξμ Μεγαλξμάοςσοα Γεώογιξμ ςὸμ Τοξπαιξτόοξμ Ἐκ χειρογράφου δημοσιευθέμτος εἰς τὸ ἔργομ «Ὑμμογραφικὰ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου», ἐπιμελείᾳ Ἀρχιμ.Φιλοθέου Νικολάκη καὶ Γεωργίου Μαγκιρίδη, Ἀθῆμαι 2005, ἐκδ.επταλοφοσ Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ. Τῇ ὑπερμάχῳ Ὡς τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, καὶ τῆς Παρθένου κατὰ πάντα φίλον γνήσιον, ἀνυμνοῦμέν σε, Γεώργιε στρατηλάτα. ἀλλ ὡς ἔχων ἐξ αὐτῆς τοῦ Ὄρους ἅπασαν προστασίαν καὶ ἡμᾶς ἀεὶ περίσωζε τοὺς βοῶντάς σοι Χαίροις Μάρτυς Γεώργιε. Ἄγγελοι σοὺς ἀγῶνας καὶ τοὺς ἄθλους ἰδόντες, ἐθαύμασαν Γεώργιε Μάρτυς (γ ) ἄνθρωποι δὲ καὶ τῶν Ἀσωμάτων τάγματα, σὲ νικητὴν συνέχαιρον καὶ ἔκθαμβος ὁ Μιχαὴλ Ἀρχάγγελος, πρὸς σὲ κραυγάζει ταῦτα Χαῖρε, ὁ μείζων ἐν ἀθλοφόροις χαῖρε, ὁ μέγας ἐν τοῖς ἀνθρώποις. Χαῖρε, Καππαδόκων τὸ ἄνθος τὸ εὔοσμον χαῖρε, Παλαιστίνης τὸ κλέος τὸ ἔνθεον.

2 Χαῖρε, Μάρτυς καὶ υἱὸς Μάρτυρος χριστιανοῦ πατρός χαῖρε, οὗ τῷ τάφῳ ὥρκισε μήτηρ σου Χριστῷ μεῖναι πιστός. Χαῖρε, ὅτι τῷ κάλλει ὡς Ἀρχάγγελος ὤφθης χαῖρε, ὅτι ἐν ἵππῳ ἀστραπὴ καθωράθης. Χαῖρε, στρατοῦ τὸ ἔξοχον θέαμα χαῖρε, λαοῦ θρῦλος καὶ ἴνδαλμα. Χαῖρε, Θεὸν ὁ δοξάσας καὶ Πλάστην χαῖρε, ὑπέρτερος πάντων ἐν πᾶσι Βλέπων σε στρατευθέντα, ὁ δεινὸς Αὐτοκράτωρ, ἀξίωμα χαρίζει σοι μέγα, ὁπλίτα Γεώργιε μὴ εἰδὼς Χριστοῦ πιστόν σε ὁ ἄπιστος, Χιλίαρχον, ἐν τῷ στρατῷ σὲ ἔθετο, τὸν ψάλλοντα τῇ Τριάδι Γνῶσιν ἔχων εὐθείαν, ὁ σοφὸς πρὸς τὰ θεῖα, ἐγένετο γνωστὸς ἐν γῇ πάσῃ καὶ τὴν τῶν Λασσαίων πόλιν ἔφιππος διελθών, τερατώδη δράκοντα ἀπέκτεινε ὁ πάγκαλος, διὸ καὶ παρ ἡμῶν ἀκούει Χαῖρε, Ῥωμαίων στρατοῦ στρατάρχα χαῖρε, ἀδικουμένων μέγιστε προστάτα Χαῖρε, τῆς ἀνδρείας τὸ ἔμψυχον ἄγαλμα χαῖρε, τῆς ἁγνείας τὸ ἔξοχον ἄρωμα.

3 Χαῖρε, ὅτι διεσπάραξας δράκοντα τὸν φοβερόν χαῖρε, ὅτι φήμην δέδωκας ἥρωος παντὶ λαῷ. Χαῖρε, ὃς ἐλυτρώσω βασιλίδα θανάτου χαῖρε, ὃς ἀπεσπάσω τὸν λαὸν ἐκ βαράθρου. Χαῖρε, πηγὴν ὁ βλύσας τῷ λόγῳ σου χαῖρε, τὴν γῆν πληρώσας πληρώσας θαυμάτων σου. Χαῖρε, πτωχοῖς τὸν σὸν πλοῦτον σκορπίσας χαῖρε, Ἐδὲμ θησαυροὺς ὁ συνάξας Δύναμις τοῦ Ὑψίστου, δυνατὸν κατὰ πάντα, Γεώργιε ἔδειξέ σε, Μάρτυς καταφρονῶν γὰρ τιμῶν βασιλέως, αὐτοῦ τὴν ἀθεΐαν ἤλεγξας, καὶ τὸν Χριστὸν Θεὸν ἐκήρυξας, μεγαλοφώνως κράζων Ἔφιππος ἐν πολέμοις, νίκης τρόπαια φέρεις, διὸ Τροπαιοφόρος ἐκλήθης ἐν εἱρκτῇ δὲ κατ ὄναρ Χριστός, φίλημά σοι δέδωκε στεφανώσας σε δηλητήρια δὲ πιὼν καὶ μείνας ἀβλαβὴς ἀκούεις παρ ἡμῶν τοιαῦτα Χαῖρε, Γεώργιε ἀθλοφόρε χαῖρε, ἀήττητε τροπαιοφόρε. Χαῖρε, τῶν Μαρτύρων ὁ πρῶτος καὶ μέγιστος χαῖρε, νικητὴς κατὰ πάντων θεόστεπτος. Χαῖρε, ὅτι τρώσεις ἔφερες σὺ ἐν ὅλῃ σου σαρκί

4 χαῖρε, ὅτι ἐνεκλείσθης ἐν ζοφώδει φυλακῇ. Χαῖρε, ὅτι ἐτέρφθης τῇ Δεσπότου ἐμφανίσει χαῖρε, ὅτι ἐδέχθης χάριν τῇ Αὐτοῦ κατασπάσει. Χαῖρε, ἐγγὺς Χριστοῦ ὁ ἱστάμενος χαῖρε, Αὐτοῦ τὸ θαῤῥος δεξάμενος. Χαῖρε, δι Ὃν τὰς κολάσεις ὑπέστης χαῖρε, πρὸς Ὃν παρ ἐλπίδι μετέστης Ζέων τοῦ θείου πόθου, ὥσπερ λέων, ὁ Μάρτυς, πρὸς τοὺς ἀγῶνας ὥρμησεν μόνος ἐκακουχήθη γὰρ ἐν δίψῃ καὶ λιμῷ, καὶ ἐπὶ ξύλῳ τοῖς ποσὶ κατεπιέσθη, καὶ πόνους ὑπομένων τρομερούς, ἐβόα οὕτως Ἤνεγκας τὴν φρικώδη, τοῦ τροχοῦ κακουχίαν, καὶ ὅλος σὺ μία πληγὴ ἔστης, ὦ Γεώργιε, τοῖς ὁρῶσί σε ἀλλ ὁ θεῖος Ἄγγελος λύσας τῶν δεσμῶν σὲ ὑγιῆ καὶ ὡραιότατον ὡς πρὶν ἔδειξεν τοῖς βοῶσι Χαῖρε, δαρθεὶς βουνεύροις τὸ σῶμα χαῖρε, τυφθεὶς κοντῷ τὴν γαστέρα. Χαῖρε, ὁ τροχοῦ ὑποστὰς τὴν δυσχέρειαν χαῖρε, ὁ Θεοῦ ἐκδεξάμενος πρόνοιαν. Χαῖρε, ἐν ἀσβέστου λάκκῳ ἐμβληθεὶς τῷ φλογερῷ χαῖρε, ἀβλαβὴς ὁ μείνας ἐνδυσάμενος Χριστόν. Χαῖρε, ὁ ὑπομείνας σιδηρᾶς τε κρηπίδας

5 χαῖρε, ὁ βηματίσας σὺν αὐταῖς ὥσπερ γίγας. Χαῖρε, αὐτὰς ποσὶ περιθέμενος χαῖρε, αὐτῶν τοὺς ἥλους δεξάμενος. Χαῖρε, πληγὰς παντὶ τῷ σώματι ὁ ἐσχηκώς χαῖρε, τῷ Θεῷ τὸν ὕμνον καὶ τὸ αἷμά σου προσενεγκών Θέλων αὐτόκλητος ἦλθον, καὶ θνήσκω ὑπὲρ Χριστοῦ προθύμως ἐκραύγαζε τοῖς παρανόμοις ὁ γενναῖος ὁπλίτης σῶμά μου ὃ παρέδωκα τῷ Ἰησοῦ, ὅλον μεληδὸν κατακόψατε, νικᾷ γὰρ Χριστοῦ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς τὸν πόνον ἐν τῷ ψάλλειν οὕτως Ἴδον οἱ παρεστῶτες, θεοδώρητον θαῦμα, γενόμενον διὰ σοῦ ἀθλοφόρε εἶδον ζωοθέντα νεκρόν, ὃν μετὰ ταφήν, καὶ χρονίαν ἐν μνήματι κατάθεσιν, θανόντα πρὸ Χριστοῦ, ἀνέστησας ἀκούων παρὰ πάντων οὕτως Χαῖρε, τὸν ἄρχοντα ᾅδου νικήσας χαῖρε, νεκρὸν εὐχὴ ἀναστήσας. Χαῖρε, οὗτος γὰρ τὸν Χριστὸν Θεὸν ἐκήρυξε χαῖρε, ὅτι καὶ αὖθις πεσὼν προσεκύνησε. Χαῖρε, ὅτι σὺ ἀπέδειξας τὴν ἀνάστασιν νεκρῶν χαῖρε, ὁ τὸ δεσμωτήριον διδακτήριον ποιῶν.

6 Χαῖρε, ὅτι καὶ λίθον δέχεταί σου τὸ στῆθος χαῖρε, ὅτι βασάνων ὑπομένεις τὸ πλῆθος. Χαῖρε, δι οὗ Χριστὸς συνδοξάζεται χαῖρε, δι οὗ ἐχθρὸς μυκτηρίζεται. Χαῖρε, Γεώργιε τὴν γῆν ὁ οὐρανώσας χαῖρε, τὰ οὐράνια ἄθλοις σου ὁ ἐκθαμβώσας Κάτω, τοὺς εἰς τὰ ἄνω τοῦ βωμοῦ ἱσταμένους θεούς, τοὺς μὴ θεούς, διὰ λόγου συνέτριψας εἷς μόνος Θεός ἐστιν ὁ Χριστός, τοῦ ἐν τῷ εἰδώλῳ δαίμονος ὁμολογοῦντος μέν, ἀλλὰ μηδέποτε βοῶντος οὕτως Λέλυται ὁ Διοκλητιανὸς τῆς ἐλπίδος, καὶ δίδωσι κατὰ τοῦ ἁγίου, καὶ αὐτῆς τῆς βασιλίσσης Ἀλεξάνδρας, θανάτου τὴν ἀπόφασιν καὶ νῦν ὁ μέγας τοῦ Χριστοῦ πρωταθλητής, δέχεται χαίρων καὶ ἡμῶν τὸν ὕμνον, ἀναβοώντων πόθῳ Χαῖρε, Γεώργιε χριστομάρτυς χαῖρε, σὺν τῇ Ἀλεξάνδρᾳ αὖθις. Χαῖρε, βασιλέαν ἐλέγξας τὸν ἄθεον χαῖρε, βασιλίδος ὁ δείξας τὸ φιλόθεον. Χαῖρε, ὅτι ξίφος ἔκοψεν τὴν ὡραίαν κεφαλήν χαῖρε, ὅτι στέφος εἴληφας ἄφθαρτον ἐν οὐρανοῖς. Χαῖρε, ὅτι τὸ σῶμά σου καταλέλοιπας ἐν γῇ

7 χαῖρε, ὅτι τὸ πνεῦμά σου ἔδωκας Θεοῦ χειρί. Χαῖρε, δι ὃ οἰκεῖς τὰ οὐράνια χαῖρε, δι ὃ φρουρεῖς τὰ ἐπίγεια. Χαῖρε, δι οὗ ἐκ κινδύνων λυτρούμεθα χαῖρε, δι οὗ εὐφροσύνης πληρούμεθα. Μέγαν σοι ᾠκοδόμησε ναόν, Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας, τῷ σῷ τάφῳ ἐν Λύδδᾳ ἐν ᾧ κατετέθη θείᾳ χάριτι, ἡ σὴ ἁγία σορός, πρὸς ὃν ἐνατενίζοντες, λατρείαν νῦν προσφέρομεν Θεῷ καὶ ὕμνον, τὸν χερουβικόν Νῦν, πανένδοξε Μάρτυς, ἡ λαμπρὰ ἑορτή σου, δὶς τοῦ ἔτους τελεῖται, στρατάρχα ἐν αἷς, ἄρχοντες, λαὸς καὶ ἅπασαι φυλαὶ τῆς γῆς, προστρέχοντες τοῖς σοῖς ναοῖς, βοῶσιν ἐν ἀγαλλιάσει οὕτως Χαῖρε, λαμπρὸν τῆς χάριτος ἔαρ χαῖρε, θνητῶν ἀθάνατον νέκταρ. Χαῖρε, Ἐκκλησίας δόξα καὶ θρίαμβος χαῖρε, εὐσεβῶν βασιλέων ὑπέρμαχος. Χαῖρε, ὅτι τῇ κοιμήσει σου ἔαρ χαίρει καὶ σκιρτᾷ χαῖρε, ὅτι τὴν μετάθεσιν τοῦ σκήνους σου χειμὼν ὁρᾷ. Χαῖρε, ὁ ἁγιάζων τὴν περίοδον πᾶσαν

8 χαῖρε, ὁ καταυγάζων τὴν περίγειον πᾶσαν. Χαῖρε, δι οὗ σκιρτῶσι φιλέορτοι χαῖρε, ἐν ᾧ θρηνοῦσιν οἱ δαίμονες. Χαῖρε, χαρᾶς ὁ τρυφῶν οὐρανίου χαῖρε, ἡμᾶς ὁ πληρῶν παντὸς θείου Ξένα σου Μάρτυς φαίνει, τὰ τεράστια πάντα, Γεώργιε, καὶ λίαν φρικώδη τὸν γὰρ δαίμονα προστάζει σου δεσμοῖς κρατεῖς ἀμετάθετον, ταπεινώσας τὸν ὑπερήφανον, τὸν μὴ ταπεινούμενον καὶ τῷ Θεῷ κραυγάζειν οὕτως Ὅλος ἀπενεκρώθη, ὁ τὸ τόξον εὐθύνας, τοῦ βλάψαι τὴν εἰκόνα σου, Μάρτυς, ἐν τῷ ναῷ σου Σαρακηνός, οὗ τὸ βέλος πρὸς ἑαυτὸν ἐπέστρεψεν σὺ δὲ τοῦτον ἀνέστησας, φρικτῷ θαύματι, σοὶ βοῶντα Χαῖρε, ναοῦ σου ἡ εὐκοσμία χαῖρε, στρατοῦ σου ἡ πανοπλία. Χαῖρε, τῶν ἀπίστων τὸ τραῦμα Γεώργιε χαῖρε, τῶν πιστῶν τὸ θαῦμα μυριόνικε. Χαῖρε, ὅτι πανταχοῦ ἠγέρθη σοι σεβάσμιος ναός χαῖρε, ὅτι σὴ σεπτὴ εἰκὼν ὑπάρχει ἐν παντὶ Θεοῦ ναῷ. Χαῖρε, τὸν φονευθέντα ἀσεβῆ ὁ ἀναστήσας

9 χαῖρε, ὁ τὸν δυσσεβοῦντα Μάρτυρα Χριστοῦ ποιήσας. Χαῖρε, ὁ δοὺς τῷ μὲν ἀναζώωσιν χαῖρε, ὁ δοὺς τῷ δὲ τὴν συγχώρησιν. Χαῖρε, ὁ ὁμοιάζων τῇ ψυχῇ σου Ἀγγέλοις χαῖρε, ὁ ὑπερβάλλων τοὺς πολλοὺς ἐν τῷ κάλλει Πᾶσα τάξις Ἀγγέλων, καὶ πιστῶν Ὀρθοδόξων, δοξάζει σε καὶ ἀπίστων, Μάρτυς καὶ τὰ σὰ θαυμάσια σοφέ, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παῤῥησίαν βλέπουσα, βοᾷ ἐν παντὶ τόπῳ πρὸς Αὐτὸν καὶ μετὰ σοῦ ἀπαύστως Ῥῦσαι, παντὸς κινδύνου, τοὺς ἡμᾶς σὲ καλοῦντας, καὶ δέχου τὰς ἡμῶν ἱκεσίας, ὡς ἐδέξω τῶν ἁπανταχοῦ τῆς Οἰκουμένης ἐν αἰχμαλωσίᾳ, θρήνους καὶ δάκρυα, οὓς ὡς συμπαθὴς ἠλευθέρωσας, ἀκούων παρὰ πάντων οὕτως Χαῖρε, ὁ Ἄγγελος ἐν ἀνθρώποις χαῖρε, ὁ ἔνυλος ἐν Ἀγγέλοις. Χαῖρε, ὁ κατορθώσας τελειότητος μέτρον χαῖρε, ὁ ἐπιφθάσας ἁγιότητος ὕψος. Χαῖρε, ὅτι πολλοὺς ἔσωσας αἰχμαλώτους ἀθλητά χαῖρε, ὅτι τούτους ἔπλησας τῆς ἐνθέου σου χαρᾶς.

10 Χαῖρε, ὁ θριαμβεύσας κατ ἐχθρῶν ἐν πολέμοις χαῖρε, ὁ ταπεινώσας τὸν ἐχθρὸν θείοις ἔργοις. Χαῖρε, ὁ ἐν πολέμου τῇ τέχνῃ ἀνίκητος χαῖρε, ὁ ἐν πᾶσι τοῖς ἄθλοις ἀκαταγώνιστος. Χαῖρε, ἐλπὶς καὶ χαρὰ αἰχμαλώτων χαῖρε, ἰσχὺς καὶ στοργὴ ἀδυνάτων Σῶσον, Θεέ μου σοὺς δούλους, δι ἐμοῦ, τοὺς τιμῶντάς με, ὁ Μάρτυς Γεώργιος κράζει καὶ ὡς Ἄγγελος, ὡς ἀστραπὴ ἐν ἵππῳ λευκῷ, διατρέχων γῆν καὶ οὐρανούς, προφθάνει πάντας πανταχοῦ, κραυγάζων ἐν θριάμβῳ οὕτως Τέρπεται ὁ ναός σου, ὁ σεπτὸς τῇ σῇ δόξῃ, θαυμάτων τε δεικνύμενος κρήνη οὐκ ἔστιν γὰρ οὐ γῆ οὐδὲ θάλασσα, οὐ πόλις οὐκ ἔρημος, ἔνθα τῶν θαυμάτων οἱ κρουνοί, οὐχ ὑπερβλύζουσι τοῖς ἐκβοῶσι μετὰ δέους ταῦτα Χαῖρε, τὸ ἄστρον τῆς ἐκκλησίας χαῖρε, τὸ ἄνθος ἀθανασίας. Χαῖρε, ποταμὸς τῶν θαυμάτων ἀένναος χαῖρε, ἰατρὸς τῶν νοσούντων ὁ εὔσπλαγχνος. Χαῖρε, σώματος ὡραιοτάτου ὑπεριδὼν ὄντως ἁγνέ χαῖρε, ψυχῆς σου ἀθανάτου ἐπιμελησάμενος σοφέ.

11 Χαῖρε, ὑπερασπίζων τοὺς πιστοὺς ἐν ἀνάγκαις χαῖρε, ὁ ἐκφοβίζων τοὺς ἀπίστους πολλάκις. Χαῖρε, ὁ προκρίνας τῆς ζωῆς ὑπὲρ Χριστοῦ τίμιον θάνατον χαῖρε, ὁ κερδίσας δόξαν τὴν παρ Αὐτοῦ τὴν ἀθάνατον. Χαῖρε, τὸ βλέπειν τοῖς τυφλοῖς ὁ χαρίζων χαῖρε, τοῖς νοσοῦσιν θείαν ἴασιν δίδων Ὕμνος μέγας σοι πρέπει, τῷ κοινῷ εὐεργέτῃ, Γεώργιε, τοῦ κόσμου προστάτα σὺ γὰρ οὐ λείπεις φρουρεῖν καὶ σκέπειν ἐκ παντοίων κινδύνων καὶ θλίψεων, τοὺς σὲ ποθοῦντας Ἅγιε, καὶ ᾄδοντας ἐν τῷ ναῷ σου οὕτως Φέροντες Μάρτυς νῦν ἄνθη τῇ θαυματουργῷ σου εἰκόνι, θερμῶς εὐχαριστοῦμέν σοι πάντες καὶ μὲν τῷ θείῳ σου ναῷ, ὑμνοῦμεν τὴν σὴν δόξαν θεοδόξαστε, ἐν δὲ τῇ μνήμῃ Μάρτυς τῶν θαυμάτων σου, θάμβει βοῶμεν οὕτως Χαῖρε, ὁ πρόμαχος ὄρους Ἄθω χαῖρε, ἀείῤῥοος κρήνη θαυμάτων. Χαῖρε, τοῦ στρατοῦ σου ὁ μέγας ταξίαρχος χαῖρε, τοῦ λαοῦ σου ὁ θεῖος εἰρήναρχος.

12 Χαῖρε, ὁ ἐν εὐγενείᾳ γένους σου διακριθείς χαῖρε, τῆς μονῆς Ζωγράφου ἐν τῷ Ἄθῳ ὁ λαμπτήρ. Χαῖρε, ὁ θαυμαστώσας σου ἁγίαν εἰκόνα χαῖρε, ὁ ἀποστείλας μοναχοῖς δῶρον μέγα. Χαῖρε, ὁ δοὺς ἡμῖν ῥῶσιν σώματός τε καὶ ψυχῆς χαῖρε, ὁ δοὺς ἡμῖν γνῶσιν ἔνθεον καὶ θαυμαστήν. Χαῖρε, τοὺς πάσχοντας Μάρτυς ὁ προφθάνων χαῖρε, πρεσβείαν Θεῷ ὁ προσάγων Χάριν θείαν πλουτήσας, ὦ Γεώργιε μάκαρ, ὁ μέγιστος ἡμῶν ἀντιλήπτωρ, Χριστῷ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν προσκυνούντων οἶκόν σου σεπτὸν Ἅγιε, ποιεῖν Αὐτοῦ τὸ θέλημα ἐν φόβῳ πάντοτε, ἵνα κράξωμεν οὕτως Ψάλλοντές σου τὸν ὕμνον, ἐν ἁγίῳ ναῷ σοῦ, Γεώργιε, βοῶμέν σοι πάντες τῷ Θεῷ μὴ παύσῃ τοῦ αἰτεῖν τῶν πταισμάτων ἄφεσιν, μετάνοιαν, εἰρήνην τε σοῖς δούλους, τοῖς βοῶσί σοι, μεγαλομάρτυς Χαῖρε, ὁ ἄρχων Καππαδοκίας χαῖρε, ὁ μύστης τῆς θεαρχίας. Χαῖρε, τῶν ἐν Ἄθῳ μονῶν προϊστάμενος χαῖρε, τῶν ἐν θλίψει ἀεὶ παριστάμενος. Χαῖρε, ἄνω σὺν Δημητρίῳ παραστάτης τοῦ Χριστοῦ

13 χαῖρε, κάτω τῶν δυνάμεων ὁ προστάτης τοῦ στρατοῦ. Χαῖρε, ὑπὲρ τῶν ὅλων τῷ Θεῷ ἱκετεύων χαῖρε, ὁ τῶν σῶν δούλων ἐκτενῶς προστατεύων. Χαῖρε, ἁγίων ὁ προφιλέστερος χαῖρε, Μαρτύρων ὁ ἐνδοξότερος. Χαῖρε, τῶν στρατευομένων ὁ γενναῖος προστάτης χαῖρε, φωτὸς τρισηλίου ὁ ἐνθεώτατος λάτρης Ὦ Γεώργιε Μάρτυς, πρωτοστράτηγε τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ καὶ δόξα στρατοῦ σου (γ ) προσδεξάμενος τὴν προσφορὰν ἡμῶν, ἐκ παντοίων ῥῦσαι κινδύνων τοὺς ὑμνοῦντάς σε καὶ ἐκ πάσης ἀνομίας, τοὺς Θεῷ βοῶντας Καὶ πάλιν τὸ Κοντάκιον Ὡς τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, καὶ τῆς Παρθένου κατὰ πάντα φίλον γνήσιον, ἀνυμνοῦμέν σε, Γεώργιε στρατηλάτα. ἀλλ ὡς ἔχων ἐξ αὐτῆς τοῦ Ὄρους ἅπασαν προστασίαν καὶ ἡμᾶς ἀεὶ περίσωζε τοὺς βοῶντάς σοι Χαίροις Μάρτυς Γεώργιε.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ Ἱστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν στίχ. δ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Δείτε την απόδοση Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ καθ ᾧ ἑορτάζομεν τὴν θεόσωμον ταφὴν καὶ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ο ΟΡΘΡΟΣ (Τελεῖται συνήθως τῇ Μ. Παρασκευῇ ἑσπέρας ἐνιαχοῦ ὅμως τελεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ψαλλομένη ὑπὸ ἑπτὰ Ἱερέων, ἐν Ἐκκκλησίᾳ ἢ ἐν Οἴκῳ. Συναχθέντων τῶν ἑπτὰ Πρεσβυτέρων προτίθεται ἐν μέσῳ τετράπους καὶ ἐπάνω αὐτοῦ ἡ εἰκὼν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς Δεσποίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. Ψαλμός ΡΜΒ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο χορός Αμήν. Ο Ιερεύς Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ -69- Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι, Ἁγία Τριάς, δόξα Σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΟΡΘΡΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αναγνώστης Αμήν. Ιερεύς Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ. Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ. Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Μνήμη της Ανακομιδής των Λειψάνων των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Ήχος δ' Ως γενναίον εν Μάρτυσι Τήν δυάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὰ ἔτη ἀπὸ Χριστοῦ 879-880 συγκληθείσης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί εις τον Πανάγιο Τάφο

Χαιρετισμοί εις τον Πανάγιο Τάφο Χαιρετισμοί εις τον Πανάγιο Τάφο Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ. Τώ ζωοδόχω και σεπτώ Κυρίου μνήματι, νύν παρεστώτες ευλαβεία οι ανάξιοι, συν Αγγέλοις προσαγάγωμεν θείους ύμνους, ίν ως έχον αγιότητα ασύγκριτον,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον,

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ο Αναγνώστης: Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν Σαββάτου Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά Κυριακή Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου Βασιλείου Προηγιασμένη ΤΑ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Romanos Melodos (t.) (pro.) (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.)

Romanos Melodos (t.) (pro.) (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) Romanos Melodos, On Elijah (= Romanus Melodus in TLG 2881.001 = Romanos le Mélode: Hymnes, ed. J. Grosdidier de Matons. Sources chrétiennes 99. Paris: Cerf, 1964) 7. (t.) Μηνὶ τῷ αὐτῷ εἰς τὴν κʹ, τοῦ ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων.

20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων. 20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 1 Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... καὶ ψάλλομεν τετράκις

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναστάσιμη Λειτουργία

Ἀναστάσιμη Λειτουργία Ἀναστάσιμη Λειτουργία στὸ κατεχόμενο Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα l Του Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια Μέγα Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Ἡ Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα λογίζεται, σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Εἰσήγηση στό Διεθνές Λειτουργικό Συνέδριο μέ θέμα: «Il Cristo trasfigurato nella tradizione spirituale

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) 109 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) Τη Μεγάλη Τετάρτη ενθυμούμεθα την αμαρτωλή γυναίκα, που άλειψε με μύρο τα πόδια του Κυρίου (Ματθ. 26,6-16). Το γεγονός αυτό έγινε λίγο πριν από το Πάθος

Διαβάστε περισσότερα