Final meeting of Diversonopoly partners and presentation May 20 th 2010, Thessaloniki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Final meeting of Diversonopoly partners and presentation May 20 th 2010, Thessaloniki"

Transcript

1 Final meeting of Diversonopoly partners and presentation May 20 th 2010, Thessaloniki Τίτλος: Το πρόγραμμα «Diversonopoly»: επιτραπέζιο παιχνίδι για τη διαπολιτισμική και γλωσσική εκπαίδευση Title: The Diversonopoly project: board game for intercultural and language education Presentation: Centre for the Greek Language (Languages: Greek English) (Kokkinidou Anna, Matzoula Georgia, Panagiotidou Victoria, Pranentsi Katerina, Spanou Kyriaki, Chatzisavva Katerina) s: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην παρουσίαση του διαπολιτισμικού επιτραπέζιου παιχνιδιού «Diversonopoly» - ενός παιχνιδιού που αποτελεί το προϊόν μιας μακράς, ουσιαστικής και πολύ ενδιαφέρουσας συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με έξι πολύ αξιόλογους φορείς από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για τη δόμηση μιας πανευρωπαϊκής διαγλωσσικής και διαπολιτισμικής συνείδησης, αποδίδει μέγιστη σημασία στο διαπολιτισμικό διάλογο. Ο τελευταίος αποτελεί, ως συναλλαγή και διαμεσολάβηση, ένα από τα ισχυρότερα μέσα συγκρότησης της Ευρωπαϊκότητας μέσω της όσμωσης των Ευρωπαίων πολιτών α. μεταξύ τους και β. με το μεγάλο πλήθος των μεταναστών από τρίτες χώρες. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much for coming to the presentation of the intercultural board game Diversonopoly a game that constitutes the product of a long, substantial and very interesting cooperation of the Centre for the Greek Language on behalf of Greece with six other very notable institutions from various countries of the European Union. The European Union, as part of the effort for the construction of a pan European interlanguage and intercultural consciousness, places great importance on the intercultural dialogue. The latter constitutes, in the form of transaction and mediation, one of the most powerful means of achieving the European citizenship through the osmosis of European citizens a. among themselves and b. with the vast number of immigrants coming from third countries. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φείδεται ποτέ προσπαθειών και χρηματοδοτήσεων με σκοπό την ενίσχυση της διαπολιτισμικής επίγνωσης και συνείδησης, ενώ, ως γνωστό, το έτος 2008 υπήρξε το Ευρωπαϊκό Έτος για το Διαπολιτισμικό Διάλογο. Ενώ όλα αυτά ανάγονται σε προγραμματικούς στόχους, στο επίπεδο της γλωσσικής τάξης και στη «μικροδομή» της γλωσσικής εκπαίδευσης, ως καθαυτού μέσου για την καλλιέργεια διαπολιτισμικής ταυτότητας, οι διδάσκοντες 1

2 βρίσκονται συχνά άοπλοι. Εμείς, ως ομάδα σκεφθήκαμε, λοιπόν, έναν τρόπο εξοπλισμού των διδασκόντων με το παιχνίδι που αναπτύξαμε. For this reason, the European Union never spares efforts and funding with a view to reinforce intercultural awareness, while, as known, the year 2008 was proclaimed as the European Year for Intercultural Dialogue. While all these refer to planning objectives, on the level of the language class and the microstructure of language education, viewed as a means per se for the development of an intercultural identity, teachers often find themselves unarmed. So we, as a group, came up with a way to further equip teachers through the game we developed. Το τρίπτυχο, που χρησιμοποιείται στο παιχνίδι για την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης προσδιορίζεται από και εδράζεται στα δεδομένα που ορίζουν: η γλώσσα, η επικοινωνία, και ο πολιτισμός σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό συγκείμενο. Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσε να ορισθεί ως η χρήση πολιτισμικών στοιχείων που ενυπάρχουν στη γλώσσα για την εδραίωση της επικοινωνίας με κάποιο συγκεκριμένο κοινωνικό σκοπό και από κάποιους συγκεκριμένους συμμετέχοντες 1. The three-fold concept used in the game for the cultivation of the intercultural consciousness is determined by and located on the elements defined by: the language, the communication and the culture in a specific social context. More specifically, it could be specified as the use of cultural elements that are present in the language for the establishment of communication with a specific social objective and by specific participants. Βάσει αυτών των προβληματισμών αναπτύχθηκε το διαπολιτισμικό επιτραπέζιο παιχνίδι Diversonopoly, που από τον τίτλο του και μόνο στοχεύει στην ποικιλότητα και την πολυμορφία. Πιο συγκεκριμένα το παιχνίδι αφορά τη σύμπραξη επτά διαφορετικών φορέων από έξι διαφορετικές χώρες, σε σχέση με τη γλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση ενήλικων μεταναστών, που αποτελούν το κοινό-στόχος του Diversonopoly. On the basis of these speculations the intercultural board game Diversonopoly was developed, which as its title alone denotes, aims at variety and diversity. More specifically, the game was the product of a consortium of seven different organizations from six different countries with reference to the language and the intercultural education of adult immigrants, who constitute the target audience of Diversonopoly. Μάλιστα, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν σχέση με κάποιον τρόπο με τη γλωσσική εκπαίδευση μεταναστών, σε διαφορετικούς τομείς, έτσι το Diversonopoly, ως προϊόν και κυρίως ως εμπειρία δομήθηκε στη βάση άμεσης και εμπειρικής ανταλλαγής διαπολιτισμικών μεθόδων και γνώσεων. Πιο συγκεκριμένα οι φορείς που εμπλέκονται είναι οι ακόλουθοι: In fact, as all organizations involved are also connected to the language education of immigrants in different areas, so Diversonopoly as a product and mainly as experience was structured on the basis of an immediate and empirical exchange of intercultural methods and knowledge. More specifically, the organizations involved are the following: 1 σελ. 849, Μoussouri, στο Πρακτικά του 13 ου Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 2

3 Στην Αυστρία: α. μια εταιρεία συμβούλων για ανάληψη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με πείρα σε ευρωπαϊκές δράσεις (εκπαίδευση ενηλίκων και γυναικεία επιχειρηματικότητα και β. μια εταιρεία σχεδιασμού και δημιουργίας οπτικοακουστικών μέσων. In Austria: a. consultation company for the undertaking of European Programs with experience in European actions (adult education and female entrepreneurship and b. a company of design and creation of audiovisual aids. Στη Γαλλία: εκπρόσωποι/ διδάσκοντες στην Ligue de l enseignement το μεγαλύτερο φορέα μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων (γλωσσική εκπαίδευση κ.α.). In France: representatives/teachers in the Ligue de l enseignement, the largest organization of non-formal education of adults (mainly involving language education and other areas) Στην Αγγλία: η Ένωση «Association of Colleges in the Eastern Region (ACER)», για τη διδασκαλία ενηλίκων και ειδικά εκπαιδευτών. Ο εν λόγω φορέας διοργανώνει σεμινάρια και ημερίδες επιμόρφωσης για διδάσκοντες τις γλώσσες. In the UK: the «Association of Colleges in the Eastern Region (ACER)», for the teaching of adults and mainly trainers. The specific organization organizes seminars and training seminars for language teachers. Στη Νορβηγία: μια επαγγελματική και γλωσσική σχολή για μετανάστες. In Norway: a professional and language school for immigrants. Στην Τσεχία: δημόσια σχολή εκπαίδευσης ενηλίκων In the Czech Republic: a state adult training school Στην Ελλάδα: το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας In Greece: the Centre for the Greek Language Το εν λόγω πρόγραμμα εντάσσεται στο τομεακό πρόγραμμα Grundtvig, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, και εκκίνησε ως ιδέα σε ένα Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων για το Πρόγραμμα Grundtvig στην Τουλούζη το Το στοιχείο που από την πρώτη στιγμή από κοινού μας ενέπνευσε σε σχέση με το ειδικό κοινό των ενήλικων μεταναστών που έρχονται σε επαφή με έναν ξένο πολιτισμό και μια ξένη γι αυτούς γλώσσα ήταν η δημιουργία ενός πρακτικά χρήσιμου διδακτικού εργαλείου που θα μπορεί να σπάει άμεσα τον πάγο στην επικοινωνία, να εξομαλύνει τις διαφορές και να καθιστά εφικτή και ωφέλιμη τη διαπολιτισμική επαφή. The specific program is part of the sectoral program Grundtvig, within the framework of Life Long Learning and started off as an idea in a Contact Seminar for Grundtvig in Toulouse in The element that inspired us all in relation to the special audience of 3

4 adult immigrants that come in touch with a foreign culture and language was the creation of a practically useful teaching tool that could break the ice in communication, to smooth the differences and render the intercultural contact feasible and useful. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε και να ευχαριστήσουμε τη «μητέρα» της ιδέας, τη κ. Kerstin Liedtke που βλέπουμε στη φωτογραφία τώρα. Ακολουθεί ο κ. Thomas Vondrak, στη φωτογραφία, καθώς οι δύο αυτοί συνεργάτες ήταν οι πρώτοι που εμπνεύστηκαν το παιχνίδι. At this point, we must note and thank the mother of the idea, Mrs. Kerstin Liedtke who we see at the picture now as well as Mr. Thomas Vondrak, as these two associates were the first who had the inspiration of the game. Όλα αυτή τη προσπάθεια τη συνέχει, βέβαια, η γνωστή «διαπολιτισμική δεξιότητα/ικανότητα» ως μια επιπλέον δεξιότητα που διδάσκεται, καλλιεργείται και αξιολογείται. Πέρα, όμως, από τα προαναφερθέντα, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη λεγόμενη κοινωνικοσυναισθηματική διάσταση των εκπαιδευόμενων, η οποία περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη προδιάθεση σε σχέση με τον πολιτισμό του Άλλου και με τον πολιτισμό του ίδιου, το κίνητρο και την ετοιμότητα να εμπλακεί ο εκπαιδευόμενος σε ένα διάλογο όπου θα έχει τη διάθεση ανά πάσα στιγμή να ξαναχτίσει και να αναμορφώσει την γλωσσικοπολιτισμική αλλά και γενική του ταυτότητα 2. All this effort is characterized by the well known intercultural skill/ability as an extra skill that is taught, cultivated and assessed. However, apart from the aforementioned, special emphasis is placed on the so-called socioaffective dimension of students that involves a specific predisposition in relation to the culture of the Other and to his own culture, the motive and readiness of the student to become involved in a dialogue where he will always have the willingness to rebuild and reform at any given time his linguistic cultural and general identity. Σε αυτό το σημείο έγκειται η μεγαλύτερη δυσκολία: αναλογιστείτε για μια στιγμή μόνο το κοινό-στόχος. Άνθρωποι που μέσα από εξαιρετικά αντίξοες και επικίνδυνες για τη ζωή τους συνθήκες φθάνουν σε μια ξένη χώρα, χωρίς απαραιτήτως να έχουν τα αναγκαία γλωσσικά και πολιτισμικά μέσα να ανταποκριθούν ακόμα και στα στοιχειώδη. Αιτούντες πολιτικό άσυλο, μετανάστες, λαθρομετανάστες, μικρά παιδιά και ενήλικες «χαμένοι» όχι στη μετάφραση αλλά σε μια ξένη και συχνά αφιλόξενη κοινωνικοπολιτισμική και γλωσσική πραγματικότητα. Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο το συγκεκριμένο κοινό: σε άλλες χώρες, ακόμα και στη φάση αίτησης χορήγησης πολιτικού ασύλου, σιτίζονται, στεγάζονται και διδάσκονται την εθνική γλώσσα. Σε άλλες περιπτώσεις το καθεστώς δεν είναι τόσο ευχάριστο. At this point lies the greatest difficulty: just take a minute to reflect on the target audience. People who through extremely adverse and dangerous for their life conditions arrive at a foreign country, without necessarily having the required language and cultural means to respond to even the elementary. Asylum seekers, immigrants, illegal immigrants, small children and adults lost not in translation but in a foreign and often inhospitable sociocultural and language reality. Each European Union country deals with the specific audience in a different way: in other countries, even at the stage of 2 Βλ. σ.15, Plurilingual and pluricultural awareness in language teacher education: A training kit 4

5 application for granting political asylum, they are supplied with food, are housed and taught the national language. In other cases, the situation is not all that pleasant. Αυτός, λοιπόν, είναι ο στόχος του Diversonopoly: η γεφύρωση, συμφιλίωση και επικοινωνία μέσα από τη γλώσσα διάφορων πολιτισμικών πραγματικοτήτων και βιωμάτων και μάλιστα με αναφορά σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν εξαιρετικές δυσκολίες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Σε όλα αυτά, το Diversonopoly ως διδακτικό παιχνίδι ενδείκνυται για την άμεση και αβίαστη ανταλλαγή εμπειριών, για την ουσιαστική διαπολιτισμική και διαγλωσσική συνδιαλλαγή, αλλά κυρίως και για τη δημιουργία μιας άνετης, φιλικής και πάνω από όλα φιλόξενης ατμόσφαιρας. Σχηματικά η πολιτισμική κατεύθυνση του παιχνιδιού αναπαρίσταται ως εξής: Πολιτισμοί-γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτισμός-γλώσσα Πολιτισμός-γλώσσα Χώρας προέλευσης Χώρας προορισμού Πολιτισμοί-γλώσσες τρίτων χωρών So this is the aim of Diversonopoly: the bridging, conciliation and communication through language of various cultural realities and experiences in reference to people who face extreme difficulties in social integration. In the midst of all these, Diversonopoly, as a teaching game, is appropriate for the immediate and effortless exchange of experiences, for the substantial intercultural and interlanguage transaction but mainly for the creation of a relaxed, friendly and above all hospitable atmosphere. Schematically, the cultural orientation of the game is represented as follows: Cultures languages of the European Union Culture-language of Country of origin Culture-language of Country of destination Σ αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να συζητηθεί πιο συγκεκριμένα η δομή του παιχνιδιού. Από άποψη δομής, λοιπόν, το Diversonopoly είναι κάτι διαφορετικό από ένα καθαρά γλωσσικό διδακτικό παιχνίδι. Αναμφίβολα εμπίπτει στον ορισμό του διαπολιτισμικού και του διαγλωσσικού, καθώς συνιστά ένα συγκείμενο «όπου γλώσσες και κουλτούρες συναντιούνται» 3. Επιπλέον, όπως και το όνομά του «ευαγγελίζεται», το Diversonopoly δημιουργήθηκε ως το αντίθετο του Monopoly, στο οποίο παραπέμπει ως τίτλος, για να 3 Βλ. ό.π., Trujillo, 2005, σελ. 15, Plurilingual and pluricultural awareness in language teacher education: A training kit 5

6 «σπάσει» το πολιτισμικογλωσσικό μονοπώλιο που συνειδητά ή ασυνείδητα επιβάλλει ως δεσπόζον το κυρίαρχο κάθε φορά πλαίσιο. Ακολούθως παρατίθενται οι κύριες πληροφορίες για το παιχνίδι: At this point, it is useful to discuss the structure of the game in more detail. So from the point of view of structure, Diversonopoly differs from a purely language teaching game. It undoubtedly falls into the definition of intercultural and interlanguage, as it constitutes a context where languages and cultures meet. Furthermore, as its name denotes, Diversonopoly was created as the opposite of Monopoly, in order to break the cultural language monopoly that the dominant each time context imposes consciously or subconsciously. We now present the main information regarding the game: Κοινό-στόχος: μετανάστες, ενήλικοι ή/και έφηβοι μαθητές της μητρικής γλώσσας ως ξένης δεύτερης με διαφορετική πολιτιστική και γλωσσική προέλευση. Τarget-audience: immigrants, adults or/and teenage learners of the mother tongue as a second/foreign language coming from a different linguistic and cultural background. Γλωσσικό επίπεδο: Β1/Β2 σύμφωνα με τα γλωσσικά επίπεδα του ΚΕΠΑ. (Δυνατότητα αυξομείωσης γλωσσικού επίπεδου, από Α2 μέχρι Γ1) Language level: B1/B2 following the CEFR descriptors and levels (the language level can be adjusted ranging from A2 to C1) Kύριος στόχος: «σπάσιμο του πάγου», καλλιέργεια της διαπολιτισμικής και γλωσσικής ικανότητας και επίγνωσης Μain objective: ice-breaking, development of the intercultural and language ability and awareness. Τρόπος παιξίματος: 6 κατηγορίες ερωτήσεων, 2 διαφορετικά ταμπλό, 600 περίπου διαφορετικές ερωτήσεις και διάφορες προτάσεις αντί οδηγιών Playing method: 6 question categories, 2 different versions, about 600 different questions, playing proposals instead of rules. Διάρκεια εφαρμογής: ενδείκνυνται δύο διδακτικές ώρες, μπορεί να παίζεται σε συνέχειες και διατμηματικά Indicative implementation time: two teaching hours are recommended and it can be played in sequences and among classes Πλαίσιο εφαρμογής : τάξη εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης. Οι διδάσκοντες μπορούν να εντάξουν το Diversonopoly καθαρά ως παιχνίδι στη γλωσσική τάξη ή να το προσαρτήσουν/προσαρμόσουν στις γλωσσικές ανάγκες του κοινού-στόχου. 6

7 Implementation framework: the language learning class of the mother tongue as a second/foreign language. Teachers and trainers may incorporate Diversonopoly purely as a game in the class or adjust it according to the language needs of the target-audience. Είναι δε γνωστό πώς λειτουργεί η σταδιακή υλοποίηση ενός προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως το Grundtvig. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, των συναντήσεών μας στις χώρες των εταίρων του προγράμματος, πρωτίστως επισκεπτόμασταν και μελετούσαμε τις δομές των φορέων και ερχόμασταν σε ουσιαστική επαφή με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην χώρα τους, καθώς πέραν από το προφίλ του φορέα μάς παρουσιαζόταν και η γενική του δομή. It is well known how the gradual implementation of an Adult Training program, such as Grundtvig, operates. So during our visits to the countries of the program partners, we first visited and studied the structures of the organizations and came in actual contact with the intercultural education in their country, as, apart from the profile of the organization, we were presented with its general structure as well. Επιπλέον, ερχόμασταν σε άμεση επαφή με το κοινό-στόχος που, για παράδειγμα, στη Νορβηγία ήταν ενήλικοι μετανάστες, κυρίως από μουσουλμανικές χώρες, ενώ στη Γαλλία ήταν ο επίσημος φορέας μη-τυπικής εκπαίδευσης που συνεργάζεται με το κέντρο διδασκαλίας γλωσσικών μαθημάτων και φιλοξενίας αιτούντων πολιτικό άσυλο. Στην δική μας περίπτωση δε το κοινό-στόχος, πέραν των εξετάσεων γλωσσομάθειας που το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) διοργανώνει, παράλληλα εμπίπτει και στο πρόγραμμα πιστοποίησης για άνεργους παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες και άνεργους και στα γενικά ενδιαφέροντα του. We also came in touch with the target audiences which, for example, in Norway were adult immigrants, mainly from Muslim countries, while in France it was the official organization of non-formal education that cooperates with the centre that offers language teaching programs and hospitality to asylum seekers. In our case the target audience, apart from the language certification exams that the Centre for the Greek Language organizes, also falls into the certification program for unemployed expatriates, immigrants and refugees. Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του παιχνιδιού αρχικά επισημαίνεται πως μοιάζει με ένα κλασικό παιχνίδι ερωτήσεων, με κάρτες, μόνο που οι κάρτες παραπέμπουν σε επικοινωνιακές και διαπολιτισμικές καταστάσεις και αποτελούν αφορμή για συνδιαλλαγή, συζήτηση, παιχνίδια ρόλων και σενάρια. Για τη διαμόρφωση του παιχνιδιού ακολουθήθηκε μια επαγωγική, σταδιακή μέθοδος. Ο στόχος μας, λοιπόν, ήταν ο διαπολιτισμικός διάλογος και κυρίως η διαπολιτισμική μάθηση και εδώ υπήρξε το πρώτο σημαντικό μας πρόβλημα: πώς ορίζαμε τη διαπολιτισμική μάθηση από κοινού ως εκπρόσωποι και οι ίδιοι, με τη σειρά μας, διαφορετικών χωρών και ως απευθυνόμενοι στο ίδιο μα παράλληλα σε διαφορετικό κοινό; 7

8 Regarding the playing method of the game, it is initially noted that it resembles a typical question-asking game, with cards, only that the cards refer to communicative and intercultural situations and constitute a cause for transaction, conversation, role plays and scenarios. An inductive, gradual method was followed for the formation of the game. So, our aim was the intercultural dialogue and mainly the intercultural learning and here lies our first significant problem: how we defined intercultural learning all together as a whole and as representatives ourselves of different countries and addressing the same but at the same time a different audience? Η «φόρμουλα», ας μας επιτραπεί ο όρος, για την επίλυση αυτού του ζητήματος αντλήθηκε από την κοινή ευρωπαϊκή μας εμπειρία. Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, λοιπόν, συζητήσαμε επί μακρόν και μερικές φορές αντιμετωπίσαμε διενέξεις, γιατί είχαμε διαφορετική κοσμοθέαση και γλωσσικοπολιτισμικές προσλαμβάνουσες. Παρόλα αυτά οδηγηθήκαμε σε κοινά αποτελέσματα. The formula for solving this issue was drawn from our common European experience. So in the meetings that took place we had lengthy discussions and in some cases even disputes, because we had different points of view and linguistic cultural experiences. However, despite these problems we were able to reach common results. Το παιχνίδι αυτό καθαυτό αφορά σε δύο επιφάνειες παιχνιδιού: μια κυκλική και μια ορθογώνια. Σημειώνεται ότι κυρίως χρησιμοποιείται η κυκλική εφαρμογή. Παρακάτω παρατίθενται τα δύο ταμπλό: The game involves two boards: a circular one and a rectangular one. It is noted that the circular application was mainly used. Here are the two boards: Πιν.1: κυκλική εκδοχή του παιχνιδιού (Table 1: circular version of the game) 8

9 Πίνακας 2: ορθογώνια εκδοχή του παιχνιδιού (Table 2: rectangular version of the game) Βλέπουμε στην κυκλική εκδοχή τις κατηγορίες όπου τοποθετούνται οι κάρτες και τα διάφορα σημεία πάνω στο ταμπλό όπου κάθε χρώμα αντιστοιχεί στην κατηγορία «καταστάσεων/ερωτήσεων». Επισημαίνεται πως η ορθογώνια εκδοχή είναι πιο «κλασική» και θυμίζει άμεσα τα παραδοσιακά παιχνίδια. In the circular version of the game we see the categories where the cards as well as the various spots on the board where each colour responds to the category situations/questions. It is noted that the rectangular version is more typical and directly reminds traditional games. Το ταμπλό μπορεί να μεγεθυνθεί κατάλληλα ώστε να συμπεριληφθούν πολλοί παίκτες και έχει λειτουργήσει και σε τάξη τριάντα ατόμων που έπαιζαν σε ομάδα. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση, που έγινε από διδάσκουσα στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, είναι η επικόλληση του ταμπλό στην αίθουσα διδασκαλίας κάποιες μέρες πριν την εφαρμογή του παιχνιδιού για εξοικείωση των μαθητών/τριών. Υπάρχει μια σελίδα με προτάσεις διεξαγωγής του παιχνιδιού, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν λειτουργεί δεσμευτικά για τους διδάσκοντες και τους διδασκόμενους. The board may be magnified appropriately so as to involve many players and has even worked well in a class of thirty people who played as a group. An interesting proposal made by a teacher at the School of Modern Greek was that the board could be placed in the classroom some days prior to the application of the game so that the students can become acquainted with it. There is also a page with instructions for playing the game but in no case are these binding for teachers and students. Κύριος στόχος του παιχνιδιού είναι να μην υπάρχει νικητής ή ηττημένος, αλλά να ανοίξει και να εδραιωθεί ένα ουσιαστικό κανάλι διαπολιτισμικής επικοινωνίας που μπορεί παράλληλα να λειτουργήσει και ως ερέθισμα για περαιτέρω συζητήσεις και κυρίως για την ανάλυση και την αφομοίωση γλωσσικών δεδομένων στη γλώσσα-στόχος. 9

10 The main aim of the game is not to have a winner or loser, but to open and establish a substantial channel of intercultural communication that can also function as a stimulus for further discussions and mainly for the development and assimilation of language elements in the target language. Ουσιαστικά το παιχνίδι δομείται γύρω από έξι διαφορετικές θεματικές κατηγορίες που γίνονται αφορμή για συζήτηση και διαπολιτισμική συνδιαλλαγή. Oι κατηγορίες αυτές είναι: Ελεύθερος χρόνος Καθημερινή ζωή Έθιμα-παραδόσεις Επικοινωνία Φιλοσοφία-στάση ζωής Εκπαίδευση και εργασία The game is essentially structured around six different thematic categories that become the cause for discussion and intercultural transaction. These categories are: Free time Daily life Customs traditions Communication Philosophy stance of life Education and work Οι θεματικές αυτές κατηγορίες είναι προϊόν έντονης συνδιαλλαγής και συναπόφασης μεταξύ των εταίρων. Επιπλέον οι συγκεκριμένες κατηγορίες εμπίπτουν σε όσα το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς ορίζει για την ανάπτυξη της κοινωνικοπολιτισμικής ικανότητας και επίγνωσης 4. Συνακόλουθα εντός των κατηγοριών αυτών υπάρχουν διάφορες ομάδες ερωτήσεων, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής γίνεται διάλογος για τα ακόλουθα σημεία: Καθημερινή ζωή, π.χ. φαγητό και ποτό, ώρες γευμάτων, καλούς τρόπους την ώρα του φαγητού μαγειρική, συνταγές, γεύματα κ.τ.λ. δημόσιες αργίες, διακοπές ασχολίες ελεύθερου χρόνου (χόμπι, αθλήματα, αναγνωστικές συνήθειες, μέσα μαζικής επικοινωνίας) συνήθειες, καθημερινές πρακτικές εντός της οικογένειας ή/και με φίλους χαιρετισμοί, ύφος, τρόποι απεύθυνσης κ.τ.λ. These thematic categories are the product of a process of intense transaction and codecision among partners. Furthermore, the specific categories fall into what the Common European Framework of Reference for languages stipulates for the development of the 4 Βλ. ΚΕΠΑ, σ.126 και επ. 10

11 sociocultural ability and awareness. Subsequently within these categories there are various groups of questions, as for example, regarding daily life there may be a dialogue on the following points: Food and drink, meal times, table manners Cooking, recipes, meals, etc. Public holidays, vacation Free time activities (hobbies, sports, reading habits, transportation means) Habits, daily practices within the family or/and with friends Greetings, attitude, ways to address others etc. Σ αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να εξεταστεί ένα σενάριο εφαρμογής του Diversonopoly σε συνθήκες γλωσσικού μαθήματος. Το συγκεκριμένο σενάριο βασίζεται και στην ως τώρα εμπειρία από τις εφαρμογές του Diversonopoly, τόσο στη χώρα μας, όσο και στις άλλες χώρες των εταίρων. Στο παιχνίδι μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές ως μεμονωμένοι παίκτες ή/και ως εκπρόσωποι της ίδιας εθνικής ομάδας που μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες χώρες. Όπως προαναφέρθηκε, οι διδάσκοντες μπορούν να προσαρμόσουν το γλωσσικό επίπεδο ως εξής: όλες οι κάρτες είναι αριθμημένες και μπορούν να επιλεγούν όσες εξυπηρετούν κάθε φορά τους μαθησιακούς στόχους. At this point it is useful to examine an application scenario of Diversonopoly in conditions of a language class. The specific scenario is based on our experience to date from the applications of the game both in our country and in the countries of partners. Students can participate in the game as individual players or/and as representatives of the same ethnic group that may include more countries. As mentioned before, teachers may adjust the language level by choosing out of the numbered cards the ones that serve the learning objectives each time. Απαραίτητο είναι να υπάρχει ποικιλότητα ως προς την εθνοτική προέλευση των συμμετεχόντων για να λειτουργήσει η διαπολιτισμική αλληλεπίδραση. Οι παίκτες διαλέγουν χρώμα, δηλαδή πιόνι και τοποθετούν τα πιόνια τους στον εξωτερικό κύκλο στην κυκλική εφαρμογή ή στο σημείο εκκίνησης στην ορθογώνια εκδοχή και ρίχνουν το ζάρι. Αν βρεθούν, για παράδειγμα, σε πράσινο σημείο, στην κατηγορία Έθιμα- Παραδόσεις μια ενδεικτική κάρτα μπορεί να είναι κάποια από τις ακόλουθες (βλ. πιν. 3 που ακολουθεί) και πιο συγκεκριμένα η ερώτηση αριθμός 43: It is essential to have diversity as to the ethnic origin of participants for the intercultural interaction to take effect. Players choose a colour, that is a pawn, and place their pawns on the outer circle of the circular board or at the starting point of the rectangular board and roll the dice. If they are find themselves for example at a green spot in the category Customs-Traditions, a possible card may be questions no 43: 11

12 Ο παίκτης που έχει να απαντήσει αυτήν την ερώτηση, μεμονωμένα, ή εκπροσωπώντας την ομάδα του μας αναφέρει τι συμβαίνει στη δική του κουλτούρα και έπειτα μπορεί να ζητήσει τη συνεισφορά του επόμενου παίκτη (ή/και της ομάδας του τελευταίου) που θα συζητήσει με τη σειρά του το ίδιο θέμα με τους υπόλοιπους. Παράλληλα, ο διδάσκων/η διδάσκουσα μπορεί και προτείνεται να σημειώσει στον πίνακα διάφορα σημεία που ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποια δυσκολία (π.χ. σημαντικές λέξεις-κλειδιά, συντακτικές δομές κ.ά.), ενώ αν είναι ο/η μοναδικός/ή εκπρόσωπος της κουλτούραςστόχος μπορεί να συνεισφέρει και την ελληνική εμπειρία. Αυτή η ερώτηση, μπορεί βέβαια να λειτουργήσει και ως αφορμή προφορικής συνδιαλλαγής, ή και καλλιέργειας άλλων γλωσσικών δεξιοτήτων, για θέματα γάμου, οικογένειας, ενηλικίωσης σε ύστερη φάση. Μια άλλη πολύ χρήσιμη πρόβλεψη του παιχνιδιού είναι ο ρόλος του «ρεπόρτερ». Μπορεί, λοιπόν, να ανατεθεί σε ένα μαθητή, με την κατάλληλη γλωσσική επάρκεια, να καταγράφει τα όσα λέγονται και αναφέρονται, ώστε στο τέλος να υπάρχει μια «διαπολιτισμική λίστα» με διάφορες πρακτικές που θα εμπλουτίζεται κάθε φορά με νέα πολιτισμικά δεδομένα. The player who must answer this question, either individually or representing his group, reports what happens in his own culture and then may ask for the contribution of the next player (or/and the group of the latter) who will discuss in his turn the same topic with the rest. At the same time, the teacher may and this is actually recommended to note on the blackboard various points that may possibly present some degree of difficulty (e.g. important key words, syntactic structures, ect.), while if he is the only representative of the target culture mat also contribute with the Greek experience. Of course, this question may also function as stimulus for oral exchange or even promotion of other language skills, on matters of marriage, family, adulthood at a subsequent stage. Another very useful prediction of the game is the role of the reporter. A student with the appropriate language proficiency may be assigned to record what is said and discussed so 12

13 that in the end there is an intercultural list with various practices that will be enriched each time with new cultural data. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν και ερωτήσεις που προκαλούν τη δραματοποίηση και ονομάζονται τεχνικά «κάρτες δράσης». Για παράδειγμα, στην κατηγορία Ελεύθερος Χρόνος, υπάρχει η εξής κάρτα: Μιλήστε για έναν παραδοσιακό χορό. Δείξτε μας πώς χορεύεται. Στο διαπολιτισμικό σχολείο που επισκεφθήκαμε, στην ανάλογη ερώτηση για το τραγούδι, οι εκπρόσωποι μιας συγκεκριμένης χώρας σηκώθηκαν όρθιοι/ες έβαλαν το χέρι στην καρδιά και τραγούδησαν τον εθνικό τους ύμνο στη γλώσσα τους, ενώ μετά μας μετέφρασαν όσα λέει. It is also worth mentioning that there are also questions that produce dramatization and are technically called action cards. For example, in the category Free Time, there is the following card: Talk about a traditional dance. Show us how it is danced. In the intercultural school we visited, in the respective question on singing, the representatives of a specific country stood up, placed their hand on their heart and sang their national anthem in their own language, and afterwards they translated the words to us. Όπως, μάλιστα, προαναφέρθηκε, μέσα από συζητήσεις και δοκιμές που συζητούσαμε στις επιμέρους συναντήσεις μας ή με τηλεδιασκέψεις, διατυπώσαμε έναν κατάλογο με κατευθυντήριες προτάσεις για να βοηθήσουμε την εφαρμογή. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: Οι κάρτες είναι αριθμημένες, οπότε μπορείτε να βγάλετε κάποιες που να αντιστοιχούν στο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας της κάθε τάξης. Όταν υπάρχουν κενές κάρτες, ο παίκτης/ η παίκτρια επιλέγει τι θέλει να ρωτήσει (ελεύθερες ερωτήσεις). Όταν κάποιος/α απαντά σε μια ερώτηση, ή ανταποκρίνεται σε μια επικοινωνιακή κατάσταση, μπορούν να απαντήσουν κι άλλα άτομα, ώστε να γίνει ανταλλαγή εμπειριών ή/και απόψεων. Οι κάρτες τζόκερ: Αν ο παίκτης δεν θέλει να απαντήσει την ερώτηση που του έτυχε μπορεί να αφήσει στη στοίβα μία κάρτα τζόκερ και να διαλέξει άλλη κάρτα της ίδιας κατηγορίας. In fact, as it was mentioned before, through discussions and trials we conducted in our meetings, we came up with a list of guidelines so as to make the application easier. The following are an indication of these guidelines: The cards are numbered, so we can choose some that correspond to the language level of each class. When there are blank cards, the player chooses what he/she wants to ask. When someone answers a question or performs a communicative situation, other players may also answer so as to have an exchange of experiences/ views. If a player does not wish to answer a question he may leave a joker card on the stack and choose another card of the same category. Παρόλα αυτά, κάθε φορά το Diversonopoly έχει διαφορετική έκβαση και είναι σαφές πως είναι ιδιαίτερα προσαρμοστικό παιχνίδι, καθώς επί της ουσίας λειτουργεί ως αφορμή διάδρασης και αναστέλλει τη φυσική ντροπή που ενδέχεται να αισθάνεται ένας άνθρωπος που δεν νιώθει άνετα με το γλωσσικοπολιτισμικό περιβάλλον και που φοβάται/αναβάλλει την έκφρασή του με το φόβο του λάθους. Με τη δημιουργία ενός παιγνιώδους 13

14 περιβάλλοντος: «η τεχνική του παιγνιώδους διαλαμβάνει ισότιμα τη σημασία του χιούμορ και της ζεστής ατμόσφαιρας που ενώνει όλα τα μέλη μιας ομάδας/τάξης» 5. Σημαντικό ρόλο, βέβαια, σε όλη αυτήν την προσπάθεια χρήσης ενός τέτοιου εργαλείου εντός της γλωσσικής τάξης διαδραματίζουν οι διδάσκοντες με τη διάθεση και τη στάση τους απέναντι σε τέτοια εργαλεία. Πολύ συχνά, στη διδακτική πρακτική διαθέτουμε ελάχιστα μέσα πέρα από τα τυπικά, δηλαδή το διδακτικό εγχειρίδιο, και αν και η τεχνολογία της εποχής μας μάς τροφοδοτεί με νέα εργαλεία και ενδιαφέρουσες προοπτικές, η ουσιαστική οικειότητα, άνεση και ζεστασιά μπορεί να δημιουργηθεί ως περιβάλλον μόνο μέσα από την άρση των αναστολών και ενός ιδιότυπου φοβικού συνδρόμου σε σχέση με ό,τι αντιλαμβάνεται ο μετανάστης ως «κυρίαρχο/εξουσιαστικό» γλωσσικοπολιτισμικό μοντέλο. However, Diversonopoly has a different outcome each time and it is clear that it is a very easily adaptable game as it actually functions as a stimulus for interaction and prevents the natural embarrassment that someone may experience when he does not feel at ease in the linguistic cultural environment and fears/postpones to express himself out of fear for making a mistake. Of course, an important role in the whole effort to use such a tool in the language class, is played by the teachers through their willingness and attitude towards such tools. Very often, we are equipped with very limited resources apart from the standard ones, that is the textbook, and although technology provides us with new tools and interesting prospects, the actual intimacy, comfort and warmth may only be created as an environment through the lifting of inhibitions and of the particular phobic syndrome that the immigrant experiences in relation to what he perceives as the dominant/authoritative language cultural model. Προκειμένου δε να είναι όσο το δυνατόν πιο εύχρηστο το επιτραπέζιο παιχνίδι οι κάρτες ερωτήσεων, τα ταμπλό και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εργαλεία διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή. Πάντως, εμπειρικά και πάλι μιλώντας, σημειώθηκε, ότι μετά από καιρό συνύπαρξης στο τυπικό περιβάλλον της τάξης πολλοί συμμετέχοντες άκουσαν για πρώτη φορά ο ένας τη φωνή του άλλου, ενώ δόθηκε η ευκαιρία και διατμηματικής επικοινωνίας. Καθώς βέβαια η γλώσσα μεταφέρει πολιτισμικά δεδομένα οι μαθητές αναπτύσσουν παράλληλα, συχνά ασυνείδητα και πάνω από όλα αβίαστα: α. την γλωσσική τους ικανότητα β. την διαπολιτισμική τους ικανότητα γ. τη γενική επικοινωνιακή τους ικανότητα It is also worth mentioning that based on our experience, students who played the game, actually heard for the first time the voice of other students after a long time of attending the same class while there was also a chance for different classes of the same level to meet and jointly play the game. So, as the language conveys cultural data, students develop at the same time, subconsciously and effortlessly: a. their language ability b. their intercultural ability c. their general communicative ability. 5 σ. 809, Κalyva, στο Πρακτικά του 13 ου Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 14

15 Ουσιαστικά το Diversonopoly συνιστά μια λειτουργική εφαρμογή για να μην είναι το σημαίνον «διαπολιτισμικός διάλογος» κενό σημαινόμενου, καθώς έτσι ο συγκεκριμένος όρος αποκτά όχι απλά σημασία, αλλά και πρακτική αξία. Σε και με όλη αυτή μας την προσπάθεια, που ως τώρα πρακτικά δοκιμάσαμε στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, σε Διαπολιτισμικό σχολείο και σε ένα ευρύ συγκείμενο, καθώς είμαστε σε επαφή και με ΜΚΟργάνωση που διδάσκει την ελληνική ως ξένη και με σχολείο που λειτουργεί σε φυλακές, είναι προφανές πως οι μαθησιακοί στόχοι έχουν πραγματωθεί. Diversonopoly essentially constitutes a functional application that gives a practical meaning to the term intercultural dialogue and this has so far become evident in the educational institutions where we played the game, namely in Greece at the School of Modern Greek, at an Intercultural State School and the Second Chance School in Thessaloniki Prisons. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ, σήμερα, ευχαριστούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους εταίρους μας για τη συνεργασία, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και όλους τους συνεργάτες, καθώς και την Εθνική Μονάδα, το ΙΚΥ για την ευκαιρία που μας έδωσε και την χρηματοδότηση. Τελικά ευχαριστούμε την επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, διευθύντριά μας, καθ. κ. Νιόβη Αντωνοπούλου για την καθοδήγηση, την υποστήριξη και την προθυμία της να ενθαρρύνει και να στηρίζει τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες. Τέλος, πριν καλέσουμε τον κ. Thomas Vondrak συντονιστή του προγράμματος στο βήμα για να μας πει λίγα λόγια, θέλουμε να σας πούμε πως είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για τη διάθεση του Diversonopoly, την εφαρμογή του και για κάθε μορφή συνεργασίας. We thank you very much for your presence here today, we also thank all parties and partners involved for their cooperation, the Centre for the Greek Language and all associates, as well as the Foundation of State Scholarships which is the National Agency that gave us both the opportunity to carry out this program and the necessary funding. Last but not least, we would like to thank the director of the division and scientific advisor of the program, Prof. Niovi Antonopoulou for her guidance and willingness to encourage and support European initiatives. Finally, before calling Mr. Thomas Vondrak, the coordinator of the program to the stand, we would like to let you know that we are always at your disposal for providing you with Diversonopoly, for its application and any type of cooperation. 15

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθε νέα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, τουρκικά με την πρωτοποριακή μέθοδο Glottodrama

Μάθε νέα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, τουρκικά με την πρωτοποριακή μέθοδο Glottodrama Μάθε νέα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, τουρκικά με την πρωτοποριακή μέθοδο Glottodrama Learn Modern Greek by means of the Glottodrama method Έχεις κουραστεί από τα συνηθισμένα μαθήματα ξένων γλωσσών; Έχεις

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης»

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Σχολή: Τµήµα: ιοίκησης και Οικονοµίας ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή εργασία: «Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Αντωνίου Γαρυφαλλιά Μαρία Α.Μ 3133 Ζερβός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Αποτίμηση αφηγηματικών ικανοτήτων παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής 1 ος μήνας

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ H επίδραση του «e-mentor» σε επιμορφούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure LMS. Αγαπητοί συνεργάτες η Inter Engineering βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το νέο σύστημα εκπαίδευσης της F-Secure.

F-Secure LMS. Αγαπητοί συνεργάτες η Inter Engineering βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το νέο σύστημα εκπαίδευσης της F-Secure. F-Secure LMS English Text Below Εισαγωγή Αγαπητοί συνεργάτες η Inter Engineering βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το νέο σύστημα εκπαίδευσης της F-Secure. Η F-Secure πρωτοπορώντας δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΣΙΓΚΟΥ Α. 1, και ΝΟΥΤΣΟΥ Α. 1 1 9 ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων e-mail: atsig@tee.gr,

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Μ. Τζακώστα, Α. Σφακιανάκη & Α. Πατσιάς Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Abstract In this paper

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 9η: Basics of Game Theory Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 9η: Basics of Game Theory Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 9η: Basics of Game Theory Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Course Outline Part II: Mathematical Tools Firms - Basics of Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα

Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα Δ. Βάσσιος, Μ. Γεωργιάδου Πασαλίδη 41, 54453 Θεσσαλονίκη Περίληψη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα