ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας εγγραφών στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. Παράταση έναρξης των μαθημάτων στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστο ποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/1977, της απόκτησης στο πλαίσιο χρημα τιστηριακής συναλλαγής από την εταιρεία «ΚΑ ΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» ποσο στού συμμετοχής 51,84% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ELMEC SPORT ABETE» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΣΤ /16336 (1) Παράταση προθεσμίας εγγραφών στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. Παράταση έναρξης των μαθημάτων στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ. Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. 4565/ (ΦΕΚ 438/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων «Ρύθμιση των θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας, υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπι κού, των προσόντων και των θεμάτων πειθαρχικού δικαίου των Ιδιοκτητών ή εκπροσώπων των Ινστιτούτων Επαγγελ ματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), των Νομικών Προσώπων Ιδιω τικού Δικαίου ή Ιδιωτών και των θεμάτων της διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων και της εκδόσεως των τίτλων κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. αυτών», και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 10 της απόφασης αυτής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Ζ/15081/ (ΦΕΚ 707/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων, συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. Ε/16478/ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2009 (ΦΕΚ 832/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύει. 3. Το γεγονός ότι το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2009 στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρχίζει την και σε όσους δεν επιλεγούν να καταρτιστούν σε αυτά, παρέχε ται η δυνατότητα διερεύνησης και επιλογής ειδικοτήτων σε Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 4. Το γεγονός ότι οι εγγραφές των καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. ολοκληρώνονται στις Το γεγονός ότι η παράταση αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)», αποφασίζουμε: Οι εγγραφές των καταρτιζομένων στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. κατά το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2009 του έτους κατάρτισης πραγματοποιούνται έως και τις Η έναρξη των μαθημάτων των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ορί ζεται στις Τα μαθήματα των ημερών παράτασης της έναρξης του εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν στις 1 και Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Ιουνίου 2009 Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ F (2) Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/1977, της απόκτησης στο πλαίσιο χρηματιστηριακής συναλλαγής από την εταιρεία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» ποσοστού συμμετοχής 51,84% στο μετοχι κό κεφάλαιο της εταιρείας «ELMEC SPORT ABETE». Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α (Απόφαση 1 υπ αριθμ. 362/V/2007) Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [...]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παρα λείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [...]).

2 16900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κότσικα 1Α, Αθήνα, την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, με την εξής σύνθεση: Προεδρεύων: Αριστομένης Κομισόπουλος Μέλη: Φαίδων Στράτος, Βασίλειος Πατσουράτης, λόγω κωλύματος του τακτι κού μέλους Γαρυφαλιάς Αθανασίου, Δημήτριος Γιαννέλης, και Τα λοιπά τακτικά ή/και αναπληρωματικά αυτών μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού Τμήμα Α, αν και προ σκληθέντα, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση λόγω δι καιολογημένου κωλύματος. Γραμματέας: Όλγα Ανίτα Ραφτοπούλου, λόγω κωλύ ματος της τακτικής Γραμματέως Αικατερίνης Τριβέλη. Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/1977, της απόκτησης στο πλαίσιο χρηματιστηριακής συναλλαγής από την εταιρεία «ΚΑ ΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» ποσοστού συμμετοχής 51,84% στο μετοχικό κεφάλαιο της εται ρείας «ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ». Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καμπερίδου, Προϊσταμένη της Α Δι εύθυνσης Εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγω νισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), η οποία ανέπτυξε συνοπτικά τη γραπτή εισήγηση (αριθμ. πρωτ. [...]) της Υπηρεσίας και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, τη μη απαγόρευση της υπ αριθμ. ημ. πρωτ. [...]/ γνωστοποιηθείσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, συγκέντρωσης, κατά το άρθρο 4δ παρ. 3 του ν. 703/1977, όπως ισχύει. Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού Τμήμα Α διασκέ φθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και την Εισήγηση της Γ.Δ.Α., ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ι. Με το από (ημ.αριθμ.πρωτ.: [...]) έγγραφό της η εταιρεία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΔΩΝ Α.Ε.» (εφεξής Κ.Α.Ε.) γνωστοποίησε στην Υπηρε σία μας, κατά το άρθρο 4β ν. 703/1977, ως ισχύει, την από απόκτηση από μέρους της, στο πλαίσιο χρηματιστηριακής (χειροκίνητης) συναλλαγής και ένα ντι συγκεκριμένου τιμήματος, κοινών ονομα στικών μετά ψήφου μετοχών που κατείχε η εταιρεία «HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,84% του μετοχικού κεφαλαίου (μ.κ.) της εταιρείας «ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ» (εφεξής η ELMEC). Μετά την ολοκλήρωση της σκοπούμενης συναλλαγής η γνωστοποιούσα εταιρεία Κ.Α.Ε. (και μέσω αυτής η μη τρική της εταιρεία «FOLLI FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. Κοσμημάτων Ωρολογίων Ενδυμάτων Υποδημάτων Αξεσουάρ» (εφεξής FOLLI FOLLIE) θα αποκτήσουν αποκλειστικό έλεγχο επί της ELMEC και των θυγατρικών αυτής, δε δομένου ότι η τελευταία είναι εισηγμένη στο Χρημα τιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και εμφανίζει μεγάλη διασπορά στο μετοχικό της κεφάλαιο. Την η γνωστοποιούσα υπέβαλε «Υποχρεω τική Δημόσια Πρόταση Αγοράς Κινητών Αξιών» στους μετόχους της ELMEC «για την αγορά των κοινών, ονο μαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους στην τιμή των 4,00 ανά μετοχή τοις μετρητοίς (σύμφωνα με το νόμο 3461/2006)» και μέχρι την το συνολικό ποσο στό επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ELMEC το οποίο κατείχε είχε ανέλθει σε 56,754%. Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, η κρινόμενη πράξη δεν γνωστοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Επ.) διότι δεν είναι κοινοτικών διαστάσεων, ούτε έχει γνωστοποιηθεί σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η Κ.Α.Ε. δημοσίευσε την κρινόμενη πράξη στην οικο νομική εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ της , τη σελίδα του σχετικού φύλλου της οποίας προσκόμισε την (ημ.αριθμ.πρωτ. [...]) σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στο άρθρο 4β παρ.6 ν. 703/1977 και στην υπ αριθμ. 305/V/2006 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ τη γνωστοποίηση συνοδεύει το προβλεπόμενο από το άρθρο 31 παρ.1 ν. 703/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 περίπτ. 9 ν. 3373/2005, παράβολο αξίας Ευρώ (Βλ. διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ Χαλανδρίου με α/α: 9333, ημ/νία έκδοσης: , σειρά ΣΤ ). II. ΤΑ ΜΕΡΗ 1. «ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «ELMEC SPORT ΑΕ» (Η Εξαγοραζόμενη) Η ELMEC ιδρύθηκε το 1981, εδρεύει στη Γλυφάδα Ατ τικής και έχει ως κύρια δραστηριότητα τη χονδρική και λιανική διάθεση ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών αξεσουάρ, οργάνων γυμναστικής, μοτοσικλετών και αξεσουάρ, ωρολογίων και παροχή υπηρεσιών μηχανο γράφησης. Οι μετοχές της εξαγοραζόμενης είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α.. Προ της γνωστοποι ηθείσας χρηματιστηριακής συναλλαγής το 51,84% των μετοχών και τον έλεγχο της ELMEC κατείχε η εταιρεία «HOMERIC Department Stores Ανώνυμη Εταιρία Συμμε τοχών Α.Ε.» (βάσει της από σύμβασης που είχε υπογραφεί μεταξύ της HOMERIC και των προηγούμενων μετόχων της ELMEC Σαμ και Λούση Φάις. Βλ. την υπ αριθμ. 341/V/2007 Απόφαση Ε.Α. «HOMERIC Department Stores ELMEC SPORT»), ενώ το υπόλοιπο 48,16% είναι διεσπαρμένο στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Με την γνωστοποιηθείσα χρηματιστηριακή συναλλαγή το 51,84% του μ.κ. της εταιρείας που κατείχε η HOMERIC πωλήθηκε στην Κ.Α.Ε. ενώ, μετά την από «Υπο χρεωτική Δημόσια Πρόταση Αγοράς Κινητών Αξιών» που υπέβαλε η Κ.Α.Ε. στους μετόχους της ELMEC «σύμφωνα με το νόμο 3461/2006» μέχρι την το ποσοστό αυτό είχε ανέλθει σε 56,754%. Η ELMEC, μέσω συμβάσεων διανομής που έχει συνά ψει με οίκους του εξωτερικού έχει αναλάβει την αντι προσώπευση και διανομή επώνυμων οίκων ένδυσης και υπόδησης, μηχανών, οργάνων γυμναστικής και άλλων ειδών. Ειδικότερα: Δυνάμει συμβάσεων που υπεγράφησαν το 2006 και το 2007 με την εταιρεία CONVERSE INC., διαθέτει το δικαίωμα παραγωγής και διανομής προϊόντων ένδυσης και υπόδησης με το σήμα «Converse» στην Ελλάδα, Κύ προ, Βουλγαρία και Ρουμανία. Η εταιρεία διαθέτει συμβάσεις αποκλειστικής διανομής ενδυμάτων υποδημάτων με τις εταιρείες HARLEY DAVIDSON, WOMEN S SECRET, GAS JEANS, DOCKERS, LEVI S (παιδικά), HELLY HANSEN, PATRIZIA PEPE, PIRELLI.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επίσης, βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με τη HARLEY DAVIDSON της έχει χορηγηθεί το αποκλειστικό δικαίωμα διανομής μηχανών και συναφών αξεσουάρ και ανταλλακτικών. Επιπρόσθετα διαθέτει σύμβαση διανομής οργάνων γυμναστικής με την TECHNOGYM S.p.A. Τέλος, επί χρόνια και μέχρι τις αρχές 2007 ήταν αποκλειστικός διανομέας για την Ελλάδα και την Κύ προ της αμερικανικής εταιρείας αθλητικών ειδών NIKE. Στις υπέγραψε τη σύμβαση «Nike Mono Brand Stores Umbrella Agreement» με την οποία της δίνεται το δικαίωμα να λειτουργεί τα υφιστάμενα καταστήματα λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών NIKE. Επίσης, μέχρι το 2009 ισχύει σύμβαση διανομής των προϊόντων NIKE για τη Ρουμανία και Βουλγαρία. Στον τομέα της λιανικής πώλησης η εταιρεία δραστη ριοποιείται μέσω καταστημάτων λιανικής πώλησης και πολυκαταστημάτων. Έχει αναπτύξει δίκτυο «mono brand» και «multi brand» καταστημάτων πώλησης επώνυμων casual ενδυμάτων και υποδημάτων, ενώ διαθέτει αλυ σίδα «exclusive sports» που φέρουν το σήμα Nike, όπου διαθέτει υποδήματα, ενδύματα και αξεσουάρ Nike. Στον τομέα των πολυκαταστημάτων, λειτουργεί δύο εκπτωτικά πολυκαταστήματα τα «FACTORY OUTLET» στην οδό Πειραιώς και στο Εμπορικό Πάρκο του Αε ροδρομίου Αθηνών και από κοινού με ομάδα άλλων επιχειρηματιών έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του πολυκαταστήματος «ΑΤΤΙΚΑ» που λειτουργεί εντός του Μεγάρου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στην οδό Πανεπιστημίου, στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία η ELMEC ελέγχει (άμεσα ή/και έμμεσα): α) Κατά 100% την εταιρεία «FACTORY OUTLET A.E.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΠΟ ΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ», η οποία έχει στην ιδιοκτησία της τρι ώροφο ακίνητο επί της οδού Πειραιώς 76 όπου και λειτουργεί και το γνωστό εκπτωτικό πολυκατάστημα «Factory Outlet». β) Κατά 100% την εταιρεία «FACTORY OUTLET AIRPORT A.E.E. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΠΟ ΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ», η οποία διαχειρίζεται το νέο εκπτωτικό πολυκατάστημα που κατασκευάστηκε στο Εμπορικό Πάρκο του Αεροδρομίου Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». γ) Κατά 100% την εταιρεία «ELMEC ROMANIA Srl», που εδρεύει στη Ρουμανία και δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση ενδυμάτων και υποδημάτων και στη διανομή των συλλογών των οίκων Dockers, Miss Sixty, Energie, Calvin Klein, Camper, Killah, Marlboro Classics και Ralph Lauren Polo. δ) Κατά 100% την εταιρεία «ELMEC SPORT BULGARIA EOOD» που εδρεύει στη Βουλγαρία και έχει ως κύρια δραστηριότητα την χονδρική πώληση υποδημάτων, ενδυμάτων και αξεσουάρ των οίκων Nike, Converse, Dockers, Women s Secret, καθώς επίσης και την ανά πτυξη στη Βουλγαρία της αλυσίδας καταστημάτων exclusive sports, που διαθέτει αποκλειστικά τα είδη Nike. ε) Με ποσοστό 50,00% την «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΡΟΝΟΣΠΟΡΤ» (Chronosport AE) με κύρια δραστηριότητα τη χονδρική πώληση της συλ λογής ωρολογίων της Nike. στ) Κατά 100%) την εταιρεία «ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.» η οποία εδρεύει στην Πάτρα και λειτουργεί στην έδρα της ένα κατάστημα της αλυσίδας exclusive sports, που διαθέτει αποκλειστικά είδη Nike. ζ) Κατά 100% την εταιρεία «LOGISTICS EXPRESS A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» με κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών logistics. η) Με ποσοστό 49,97% την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟ ΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών τη διαχείριση και εκμετάλλευση εμπορικών πολυκαταστημάτων και είναι ο φορέας υλοποίησης του «Attica, the department store», του πολυκαταστήματος που λειτουργεί εντός του Μεγάρου του Μετοχικού Τα μείου Στρατού στην οδό Πανεπιστημίου. θ) Με ποσοστό 99,89% την εταιρεία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία είναι αδρανής, πλην όμως διαθέτει ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Πατησίων, Βερανζέρου, Δώρου και Σατωβριάνδου όπου στεγαζόταν παλαιότερα το «ΜΙΝΙΟΝ». 2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. στα αγγλικά «HELLENIC DUTY FREE SHOPS» ή «DUTY FREE SHOPS» (Η Εξαγοράζουσα) Η Κ.Α.Ε. ιδρύθηκε την με το π.δ. 86/1979 κατ εξουσιοδότηση του ν. 827/1978 από το Ελληνικό Δημό σιο, επ ονόματι του οποίου εκδόθηκε ένας ονομαστικός και αναπαλλοτρίωτος τίτλος. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατά το διάστημα βρισκόταν υπό τον κοινό έλεγχο των εταιρειών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και FOLLI FOLLIE, ενώ από το 2006 βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της τελευταίας, η οποία διαθέτει ποσοστό συμμετοχής 52,28% στο μετοχικό κεφάλαιο της Κ.Α.Ε. Η εταιρεία έχει έδρα στο Δήμο Αγίου Στεφάνου, δι άρκεια μέχρι το 2079 και βασική δραστηριότητα τη λιανική πώληση αφορολογήτων και φορολογημένων ειδών (αρωμάτων, καλλυντικών, αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού, πετρελαιοειδών προϊόντων, ειδών ένδυσης, ειδών πολυτελείας, τυποποιημένων και άλ λων εμπορευμάτων) σε αναχωρούντες επιβάτες από καταστήματα που λειτουργούν εντός τελωνειακά ελεγ χόμενων χώρων (χώροι αναχωρήσεων) σε αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαίους μεθοριακούς σταθμούς. Περαι τέρω, η Κ.Α.Ε. δύναται, βάσει του καταστατικού της, να εμπορεύεται φορολογημένα είδη και στους κοινά προσβάσιμους χώρους ταξιδιού. Επίσης, δραστηριοποι είται δευτερευόντως στη χονδρική πώληση φορολο γημένων και αφορολογήτων ειδών σε πρόσωπα (πλοία και αεροσκάφη που εκτελούν διεθνή δρομολόγια, ξένες πρεσβείες, ένοπλες δυνάμεις, κ.λπ.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δικαιούμενα ατέλειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η μητρική εταιρεία «FOLLI FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. Κοσμημάτων Ωρολογίων Ενδυμάτων Υποδημάτων Αξεσουάρ», με διακριτικό τίτλο «FOLLI FOLLIE» (εφεξής FOLLI FOLLIE), ιδρύθηκε το 1986, έχει έδρα στο 23 χιλ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. από και δραστηριοποιείται, μέσω και εταιρειών του ομίλου της κυρίως στον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας και ειδικό τερα στην κατασκευή κοσμημάτων και ωρολογίων από πολύτιμα και ημιπολύτιμα μέταλλα και λίθους και στην

4 16902 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εμπορία κοσμημάτων και συναφών προϊόντων (όπως στυλό, αναπτήρες, κλειδοθήκες, κορνίζες), δερμάτινων ειδών (τσάντες, πορτοφόλια και ζώνες) και αρωμάτων με το σήμα FOLLI FOLLIE. Τα προϊόντα της παράγο νται σε ειδικές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αλλά και σε εγκαταστάσεις τρίτων με τη μέθοδο του φασόν και πωλούνται αποκλειστικά από το δίκτυο των ομώνυμων καταστημάτων της FOLLI FOLLIE. Ελέγχων μέτοχος της FOLLI FOLLIE είναι ο Δημήτριος Κουτσολιούτσος, ο οποίος συμμετέχει στο μ.κ. αυτής με ποσοστό 42,5% (την ) ενώ οι υπόλοιπες μετοχές της εταιρείας είναι διεσπαρμένες στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας ο Κουτσολιούτσος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα άλλες επιχειρήσεις. Η Κ.Α.Ε., μέσω της θυγατρικής της εταιρείας «ΕΛΛΗ ΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.», την οποία ίδρυσε την και στης οποίας το μ.κ. συμμετέχει με ποσοστό 99,995%, δραστηριοποιείται κυρίως στη λιανική πώληση φορολο γημένων ειδών από καταστήματα που λειτουργούν σε χώρους εντός αεροδρομίων, λιμένων και μεθοριακών σταθμών προσβάσιμους τόσο στους ταξιδιώτες όσο και στους λοιπούς επισκέπτες των χώρων αυτών (all users areas, περιοχή «landside») καθώς και από κατα στήματα που λειτουργούν εντός πλοίων που εκτελούν δρομολόγια εσωτερικού και δευτερευόντως στο χώρο της χονδρικής εμπορίας φορολογημένων ειδών. Η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί και το εκπτωτικό κατάστημα για το προσωπικό του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών («staff shop»). Από το 2006 η ΚΑΕ, μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟ ΜΕΣ, ελέγχει (κατά 99,99%) την αγγλική εταιρεία LINKS (LONDON) LTD (και μέσω αυτής και τις εταιρείες του Ομίλου της), η οποία ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριο ποιείται στον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας και ειδικό τερα στην κατασκευή κοσμημάτων και ρολογιών από πολύτιμα και ημιπολύτιμα μέταλλα και λίθους καθώς επίσης και στον κλάδο των αξεσουάρ και άλλων ειδών πολυτελείας, εκτός Ελλάδος, στην Ευρώπη, τη Β. Αμε ρική και την Ασία. Πλην των ανωτέρω η Κ.Α.Ε. ελέγχει και τις εξής επι χειρήσεις: Η.Τ.Β. HELLENIC TOURIST BUREAU A.E. ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία ιδρύθηκε στις με έδρα το Δήμο Αγίου Στεφάνου, βασική μέτοχο την Κ.Α.Ε. (με συμμετοχή 99,99%) και καταστα τικό σκοπό την παροχή τουριστικών υπηρεσιών κάθε μορφής και είδους. HDFS SKOPJE DOO import export, η οποία ιδρύ θηκε στις με έδρα την Π.Γ.Δ.Μ., έχει μοναδική μέτοχο την Κ.Α.Ε. και αντικείμενο εργασιών τις λιανικές πωλήσεις φορολογημένων προϊόντων. Επίσης, η Κ.Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 10,45% στην εταιρεία «ΚΡΕΤΑΝΕΤ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην τυποποίηση συσκευασία και εμπορία παραδοσια κών και βιολογικών (αγροτικών) Κρητικών προϊόντων. Τέλος, η FOLLI FOLLIE ηγείται ομίλου ο οποίος αποτε λείται (πλην της Κ.Α.Ε. και των θυγατρικών της) από 20 επιχειρήσεις, δραστηριοποιούμενες (όλες πλην μίας, της ΠΛΑΝΑΚΟ ΑΒΕΕ) στον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας (κοσμήματα και ωρολόγια), των δερμάτινων ειδών προ ϊόντων και αρωμάτων με το σήμα FOLLI FOLLIE καθώς και στην εμπορία προϊόντων όπως στυλό, αναπτήρες, κλειδοθήκες, κορνίζες κ.αλ.. Καμία των εταιρειών αυτών δεν εδρεύει στην Ελλάδα, πλην της ΠΛΑΝΑΚΟ ΑΒΕΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή και στις επισκευές σκαφών αναψυχής και αλιευτικών σκαφών και στην διαμόρφωση και διακόσμηση καταστημάτων. Η Κ.Α.Ε. αποτελεί τη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στον κλάδο λιανικού εμπορίου και κατέχει το δικαίω μα αποκλειστικής εκμετάλλευσης των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών που υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν στην Ελλάδα. Το δικαίωμα αυτό παραχωρήθη κε στην Εταιρεία με το άρθρο 120 ν. 2533/1997 και την υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο για χρονικό διάστημα 50 ετών, με έναρξη την Σύμφωνα με στοιχεία της Generation DataBank, τα οποία προσκόμισε η γνωστοποιούσα, η Κ.Α.Ε. κατέχει την 16η θέση στην παγκόσμια αγορά καταστημάτων αφορολογήτων ειδών, βάσει αξίας λιανικών πωλήσε ων (πραγματοποιηθεισών και εκτιμώμενων) το 2006, με μερίδιο 1,3%. Σημειωτέον ότι βάσει των ανωτέρω στοιχείων ο κλάδος του Ταξιδιωτικού Λιανικού Εμπο ρίου (Travel Retail) παγκοσμίως είναι της τάξης των 29 δισ. δολαρίων. Η ΚΑΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο 91 καταστημάτων σε 44 σημεία πώλησης: σε 21 αεροδρόμια (συμπεριλαμ βανομένου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, «ΔΑΑ», 58 καταστήματα), σε 11 λιμένες (16 καταστήματα) και 12 μεθοριακούς σταθμούς (17 καταστήματα). Η δε εται ρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ έχει αναπτύξει δίκτυο 12 καταστημάτων, ήτοι: 8 καταστήματα σε αεροδρόμια, 2 σε λιμάνια, 1 κατάστημα Προσωπικού σε αεροδρό μιο και 1 κατάστημα στην Πλαζ Γλυφάδας. Επίσης, συ νεργάζεται με την εταιρεία «HELLENIC SEAWAYS Α.Ε.» για τη λειτουργία 9 καταστημάτων φορολογημένων εμπορευμάτων και ειδών «Travel Shops» σε ισάριθμα επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια στις Κυ κλάδες, γεγονός που ενισχύει σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες της εταιρείας ιδιαίτερα τους καλοκαι ρινούς μήνες. Τέλος, έχει συνάψει συμφωνίες συνεργα σίας (αποκλειστικής διανομής) με τις εταιρείες «PHILIP MORRIS WORLD TRADE» και «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» (με έναρξη ισχύος την ) με αντικείμενο τη διανομή και προώθηση στην Ελλάδα αφορολόγητων τσιγάρων που εμπορεύονται οι ως άνω εταιρείες σε εφοδιαστές πλοίων, καταστήματα διπλωματικών και στρατιωτικών αποστολών και πάσης φύσεως πλοία. Μέχρι και το α εξάμηνο έτους 1999 ο κύκλος εργασιών της Κ.Α.Ε. αφορούσε αποκλειστικά πωλήσεις αφορολό γητων ειδών. Από και ως αποτέλεσμα της από φασης της Ε.Ε. (Οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου της ) για κατάργηση των πωλήσεων αφορολογήτων προϊόντων σε επιβάτες, οι οποίοι ταξιδεύουν εντός της Ε.Ε., η εμπορική δραστηριότητα της Κ.Α.Ε. διευρύνθηκε και η εταιρεία επεκτάθηκε στις πωλήσεις φορολογημέ νων εμπορευμάτων αναπτύσσοντας το δίκτυο «Travel Value Shops», το οποίο απευθύνεται μόνο σε ταξιδιώτες με προορισμό εντός Ελλάδας και κράτη μέλη της ΕΕ. Σε ό,τι αφορά τους στόχους της Κ.Α.Ε. στο Ετήσιο Δελτίο της έτους 2006 αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «[Η] Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ενί σχυση της ανατντυξιακής πορείας του Ομίλου ΚΑΕ θα επικεντρωθεί κυρίως στους εξής βασικούς άξονες α) την ανάπτυξη Ελληνικών brands, τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στο διεθνή ανταγωνισμό, β) την ενίσχυ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ση του κλάδου του Τουρισμού, γ) την εξαγορά διεθνών brands, καθώς επίσης και δ) την ίδρυση νέων καταστη μάτων σε όλα τα σημαία εξόδου από την Ελλάδα. Στό χος της Εταιρείας, είναι η ενίσχυση και η ανάδειξη του HELLENIC DUTY FREE SHOPS σε παγκόσμιο και αντα γωνιστικό brand. Στόχος ο οποίος ενισχύεται και προω θείται περαιτέρω από την τεχνογνωσία και την εμπειρία διεθνούς brand που διαθέτει η FOLLI FOLLIE». Επίσης, στον Ετήσιο Απολογισμό Χρήσεως 2006 της FOLLI FOLLIE αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Η ενίσχυση και η προστασία του ονόματος της Folli Follie αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του ομί λου. Βασικά μέσα για την επιτυχία του ονόματος της Folli Follie αποτελούν τόσο το Marketing και οι δημόσιες σχέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και η παρουσία της Εταιρείας σε διεθνή αεροδρόμια και αερογραμμές. To travel retail έχει συμβάλλει αποφασιστικά τα τελευταία χρόνια στην ενίσχυση του ονόματος της Folli Follie. Ση μειώνεται ότι ο τομέας του travel retail αποτελεί ένα έξοχο μέσο για την είσοδο της Εταιρείας σε νέες αγο ρές και συμβάλλει αποφασιστικά στην διαφήμιση του ονόματος και των προϊόντων της... [Α]ναμφισβήτητη είναι η συμβολή του κλάδου του ταξιδιωτικού εμπορίου στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του εμπορικού σήματος της Folli Follie. Η παρουσία της Εταιρείας σε διεθνή αεροδρόμια όπως του Βανκούβερ, της Αθήνας και της Σεούλ καθώς επίσης και στις πτήσεις αερο γραμμών όπως της British Airways, της Cathay Pacific, της Qatar Airlines, της United Airlines, της Japan και της Korea Airlines έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχής. Η Folli Follie θα συνεχίσει να επενδύει σε διεθνή αεροδρόμια και αερογραμμές καθώς θεωρεί ότι η επένδυση αυτή συμβάλλει σημαντικά στη στρατηγική της για παγκό σμια εδραίωση.» Τέλος, σε ό,τι αφορά την σκοπούμενη εξαγορά της εταιρείας ELMEC, η γνωστοποιούσα εταιρεία Κ.Α.Ε. ανα φέρει ότι αυτή «αποτελεί μια αμιγώς εμπορική επένδυ ση για την Κ.Α.Ε., με την οποία επιδιώκει να στρέψει τις δραστηριότητές της και στο μη ταξιδιωτικό λια νικό εμπόριο, και ειδικότερα στην αγορά της λιανικής εμπορίας του επώνυμου ενδύματος και υποδήματος, στην οποία δεν είχε παρουσία μέχρι σήμερα. Απευ θυνόμενη πλέον προς το ευρύ κοινό και από χώρους άλλους πέραν των χώρων ταξιδιού, η ΚΑΕ προσδοκά ότι θα επιτύχει σημαντικά οφέλη για την εταιρεία και τους εργαζομένους της. Παράλληλα, η προσδοκώμενη διεύρυνση του αγοραστικού κοινού θα επιτρέψει στην ΚΑΕ να επιτύχει μακροπρόθεσμα οικονομίες κλίμακος, οι οποίες τελικά θα αποβούν και προς το συμφέρον του καταναλωτικού κοινού.» α) Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Ομίλου ELMEC ανήλθε το 2006 σε ευρώ, ενώ στην εθνική αγορά πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους [...] ευρώ. β) Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Ομίλου FOLLI FOLLIE ανήλθε το 2006 σε 484,4 εκ. ευρώ, ενώ στην εθνι κή αγορά πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους [...] ευρώ. III. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1. Οι συμμετέχουσες στην κρινόμενη πράξη εταιρείες δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον σε διαφορε τικές αγορές: ο μεν όμιλος ΚΑΕ προεχόντως στο τα ξιδιωτικό εμπόριο και στην αργυροχρυσοχοΐα (μέσω της μητρικής FOLLI FOLLIE και της θυγατρικής LINKS (LONDON) Ltd), η δε ELMEC προεχόντως στο λιανικό εμπόριο επώνυμου ενδύματος και επώνυμου υποδήμα τος. Ως εκ τούτου κρίνεται ότι ως σχετικές αγορές στην εξεταζόμενη περίπτωση πρέπει να θεωρηθούν οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εξαγοραζόμενη εταιρεία ELMEC, δηλαδή οι επιμέρους αγορές: i) επώνυμου ενδύματος, ii) επώνυμου υποδήματος, iii) οργάνων γυμναστικής, iν) επώνυμων ωρολογίων, ν) μοτοσικλετών, συναφών αξεσουάρ και ανταλλα κτικών, και νi) παροχής υπηρεσιών μηχανογράφησης (logistics). Οι ανωτέρω σχετικές αγορές από γεωγραφικής άπο ψης καλύπτουν το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, (βλ. και υπ αριθμ. 341/V/2007 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού). Η Κ.Α.Ε. ως Όμιλος δραστηριοποιείται στις ακόλουθες επιμέρους σχετικές αγορές: i. Αγορά λιανικής πώλησης αφορολογήτων και φο ρολογημένων ειδών πλην των καπνικών (με τη μέθοδο «Travel Value Shopping») σε ταξιδιώτες, σε τελωνειακά ελεγχόμενους χώρους. ii. H αγορά αφορολογήτων καπνικών προϊόντων θα πρέπει να διακριθεί από την αγορά των φορολογημέ νων, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμό ζεται η μέθοδος προώθησης πωλήσεων «Travel Value Shopping». iii. Αγορά λιανικής πώλησης φορολογημένων ειδών (για τα οποία δεν έχει εφαρμογή η μέθοδος «Travel Value Shopping») σε ταξιδιώτες και στο ευρύ κοινό που επισκέπτεται χώρους ταξιδιού. Στην αγορά αυτή πε ριλαμβάνεται και η δραστηριότητα των ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ. iv. Αγορά χονδρικής πώλησης αφορολογήτων ειδών σε νομικά πρόσωπα δικαιούμενα ατέλειας. ν. Αγορά χονδρικής πώλησης φορολογημένων ει δών. Από γεωγραφικής άποψης, οι υπό στοιχ. i), ii) και iv) αγορές είναι δυνατόν να κριθούν ευρύτερες από αυτήν της ελληνικής επικράτειας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ταξιδιωτικής αγοράς. Η Κ.Α.Ε. και η θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ δραστηριοποιούνται προεχόντως στον κλάδο του τα ξιδιωτικού λιανικού εμπορίου, ήτοι στην αγορά λιανικής πώλησης αφορολογήτων ειδών (περιλαμβανομένων των καπνικών) και φορολογημένων ειδών (πλην καπνικών), τα οποία πωλούνται με τη μέθοδο «Travel Value Shopping», σε ταξιδιώτες (αναχωρούντες επιβάτες), σε τελωνειακά ελεγχόμενους χώρους (χώρους αναχωρήσεων στους διεθνείς αερολιμένες, λιμένες και χερσαίους μεθορια κούς σταθμούς της χώρας), διαφοροποιούμενη χαρα κτηριστικά έναντι των άλλων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου λόγω της ιδιαιτερότητας του αγοραστικού κοινού και των συγκεκριμένων χώρων εμπορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η γνωστο ποιούσα το 2006 οι λιανικές πωλήσεις της Κ.Α.Ε. κάλυ ψαν ποσοστό [...]% του συνόλου των πωλήσεων της. Εξ αυτών ποσοστό [...]% κάλυψαν τα αφορολόγητα είδη και [...]% τα φορολογημένα. Περαιτέρω, η μητρική της Κ.Α.Ε., εταιρεία FOLLI FOLLIE και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου της (πλην της ΚΑΕ και του υπο ομίλου που αυτή ηγείται) δραστηριοποι ούνται στις κάτωθι επιμέρους αγορές στην Ελληνική επικράτεια:

6 16904 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) επώνυμων κοσμημάτων (πλην ωρολογίων), β) επώνυμων ωρολογίων, γ) λοιπών ειδών αργυροχρυσοχοΐας (κορνίζες, κλει δοθήκες κ.αλ.), δ) δερματίνων αξεσουάρ (τσάντες, ζώνες κ.αλ.), ε) αρωμάτων. Οι εν λόγω αγορές μπορούν να θεωρηθούν διακριτές σχετικές αγορές προϊόντων, οι οποίες από γεωγραφικής άποψης καλύπτουν το σύνολο της Ελληνικής επικρά τειας. Οι επιμέρους σχετικές αγορές που αφορά η παρούσα υπόθεση Από το συνδυασμό όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι η παρούσα υπόθεση αφορά τις παρακάτω σχετικές αγορές λιανικών πωλήσεων: α) Αγορά λιανικής πώλησης αφορολογήτων και φο ρολογημένων ειδών πλην των καπνικών (με τη μέθοδο «Travel Value Shopping») σε ταξιδιώτες, σε τελωνειακά ελεγχόμενους χώρους. β) Αγορά λιανικής πώλησης φορολογημένων ειδών (για τα οποία δεν έχει εφαρμογή η μέθοδος «Travel Value Shopping») σε ταξιδιώτες και στο ευρύ κοινό που επισκέπτεται χώρους ταξιδιού. Και για κάθε μία από τις ανωτέρω αγορές τις ακό λουθες διακριτές υπό αγορές: i. Επώνυμου ενδύματος. ii. Επώνυμου υποδήματος. iii. Δερματίνων αξεσουάρ (τσάντες, ζώνες κ.αλ.). iν. Επώνυμων ωρολογίων. ν. Επώνυμων κοσμημάτων (πλην ωρολογίων). νi. Λοιπών ειδών αργυροχρυσοχοΐας. vii. Επωνύμων αρωμάτων. viii. Οργάνων γυμναστικής. ix. Μοτοσικλετών, συναφών αξεσουάρ και ανταλλα κτικών. x. Παροχής υπηρεσιών μηχανογράφησης (logistics). 2. Δομή αγορών Συνθήκες Ανταγωνισμού α) Η αγορά λιανικής πώλησης αφορολογήτων και φο ρολογημένων ειδών πλην των καπνικών (με τη μέθοδο «Travel Value Shopping») σε ταξιδιώτες, σε τελωνειακά ελεγχόμενους χώρους. Σε ό,τι αφορά την αγορά των πωλήσεων φορολογημέ νων και αφορολογήτων ειδών σε ταξιδιώτες, οι οποίοι αποτελούν και τη βασική αγορά στόχο (target market) στην οποία απευθύνεται η Κ.Α.Ε., η εταιρεία συναντά έντονο ανταγωνισμό από άλλες ομοειδείς εταιρείες του κλάδου, που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στις χώρες προορισμού των επιβατών καθώς και από αεροπορικές εταιρείες και άλλους μεταφορείς (όπως πλοιοκτήτριες εταιρείες) και εταιρείες εφοδιασμού αεροσκαφών και άλλων μεταφορικών μέσων, αλλά και από νομικά πρό σωπα δικαιούμενα ατέλειας. Λόγω δε των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσεως της αγοράς αυτής δεν είναι δυνατή η ακριβής εκτίμηση του αριθμού των ανταγωνιστών και των μεριδίων που κατέχει κάθε εται ρεία που δραστηριοποιείται σ αυτή. β) Η αγορά λιανικής πώλησης φορολογημένων ει δών, πλην των καπνικών (με τη μέθοδο «Travel Value Shopping») σε ταξιδιώτες, σε τελωνειακά ελεγχόμενες χώρους και στο ευρύ κοινό που επισκέπτεται χώρους ταξιδιού. Η αγορά λιανικής πώλησης φορολογημένων ειδών, για τα οποία δεν έχει εφαρμογή η μέθοδος «Travel Value Shopping», στην οποία δραστηριοποιείται η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ, αφορά κατά κύριο λόγο τους «μη ταξιδιώ τες», ο οποίοι επισκέπτονται για διαφόρους λόγους τους προσβάσιμους στο ευρύ κοινό χώρους ταξιδιού. Στην αγορά αυτή ανταγωνίστριες του Ομίλου Κ.Α.Ε., μπορούν να θεωρηθούν εταιρείες οι οποίες πωλούν ομοειδή προ ϊόντα στον χώρο διαμονής των επισκεπτών. 3. Στην υπό κρίση υπόθεση δεν υφίστανται επηρεαζό μενες αγορές, δεδομένου ότι από τα προσκομισθέντα και τα διαθέσιμα στην υπηρεσία στοιχεία δεν πληρούται το κριτήριο του 15% σε οριζόντια σχέση ούτε και το κριτήριο του 25% σε κάθετη σχέση (αγορές προηγού μενων ή επόμενων σταδίων παραγωγικής/εμπορικής δραστηριότητας) μεταξύ των συμμετεχουσών στη συ γκέντρωση επιχειρήσεων, δραστηριοποιουμένων στις επιμέρους σχετικές αγορές προϊόντων, ήτοι: i) Αγορά επώνυμου ενδύματος και επώνυμου υποδήματος, ii) Αγο ρά δερματίνων αξεσουάρ (τσάντες, ζώνες κ.ά.), iii) Αγορά επώνυμων ωρολογίων, iv) Αγορά επώνυμων κοσμημάτων (πλην ωρολογίων) Αγορά λοιπών ειδών αργυροχρυ σοχοΐας Αγορά επωνύμων αρωμάτων, ν) Αγορά ορ γάνων γυμναστικής, vi) Αγορά Μοτοσικλετών, συναφών αξεσουάρ και ανταλλακτικών, και vii) Αγορά παροχής υπηρεσιών μηχανογράφησης (logistics). IV.1. Κατά το άρθρο 4 παρ. 2. στοιχ. β ν. 703/1977, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται και όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση, ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, απο κτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμη μάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Κατά την παρ. 3. του ως άνω άρθρου για την εφαρμογή του ν. 703/1977, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβά σεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατό τητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, και β) δικαιώματα ή συμβά σεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. Επίσης, κατά την παρ. 4 του ιδίου άρθρου ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Στην υπό κρίση περίπτωση, η από απόκτη ση από μέρους της εταιρείας Κ.Α.Ε., στο πλαίσιο χρη ματιστηριακής συναλλαγής, κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας ELMEC, που αντιστοι χούν σε ποσοστό 51,84% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, συνιστά συγκέντρωση επιχειρήσεων, κατά τα οριζόμενα στο προαναφερθέν άρθρο 4 παρ. 2 στοιχ. β ν. 703/1977, ως ισχύει. Κατά το άρθρο 4β παρ. 1 ν. 703/1977, ως ισχύει, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετο χής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόμε να στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των ευρώ στην ελληνική αγορά. Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση (προληπτικό έλεγχο) σύμ φωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του νόμου, δεδομένου ότι πληρούται η προϋπόθεση του κύκλου εργασιών που θέτει ο νόμος αφού ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών των μερών που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, το 2006 ξεπέρασε τα 665,7 εκ. Ευρώ (= Όμιλος FOLLI FOLLIE 484,4 εκ. ευρώ + Όμιλος ELMEC 181,3 εκ. ευρώ) ενώ στην εθνική αγορά ο Όμιλος FOLLI FOLLIE πραγματοποίησε πωλήσεις της τάξεως των [...] εκατ. Ευρώ και της ELMEC των [...] εκ. Ευρώ αντίστοιχα. Η γνωστοποίηση της κρινόμενης συγκέντρωσης πραγ ματοποιήθηκε σύννομα, εμπρόθεσμα (εντός 10 ημερών από τη συναλλαγή της ), κατατέθηκε το νόμιμο παράβολο και έλαβε χώρα η δημόσια ανακοίνωση της συγκέντρωσης στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ της Επίσης, κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου «Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν παρα κωλύουν την πραγματοποίηση δημόσιας προσφοράς, αγοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση, στα πλαίσια χρηματιστηριακών συναλλαγών, συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο μιας επιχείρησης, εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια για τον ανταγωνισμό υπηρεσία, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4β και υπό τον όρο ότι ο αποκτών δεν ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους ή τα ασκεί μόνο για να διατηρήσει την πλήρη αξία της επένδυσής του και βάσει ειδικής άδειας, η οποία παρέχεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.» Η γνωστοποιούσα ΚΑΕ δήλωσε ότι δεν θα «ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τους συγκεκρι μένους τίτλους, σε τήρηση των διατάξεων του άρθρου 4ε 2». Κατά το άρθρο 4δ παρ. 1 ν. 703/1977, ως ισχύει, «Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει τη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση μόλις υποβληθεί η σχετική γνωστοποί ηση.», ενώ κατά την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου «Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4β, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον αντα γωνισμό στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση, επιτρέπει τη συγκέντρωση.» V. Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων του φακέλου των σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία των σχετικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, τα μερίδια σ αυτές των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών, τη μη ύπαρξη εμποδίων εισόδου στην αγορά, και τη λειτουργία γενικώς του ανταγωνισμού όπως λεπτομερειακά αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην υπ αριθμ. πρωτ [...]/ ει σήγηση της Γ.Δ.Α, η Επιτροπή Ανταγωνισμού Τμήμα Α άγεται στην κρίση ότι συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας «ELMEC SPORT ABETE» από την εταιρεία «ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (Κ.Α.Ε.)» του ομίλου FOLLI FOLLIE με την εξαγορά του 56,764% του μετοχι κού κεφαλαίου αυτής, καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επι μέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Τμήμα Α ), επιτρέπει την κατ άρθρο 4β του ν. 703/1977 γνωστοποιηθείσα την (αριθμ. ημ. πρωτ. [...]) συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εται ρείας «ELMEC SPORT ABETE» από την εταιρεία «ΚΑ ΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (Κ.Α.Ε.)» του Ομίλου FOLLI FOLLIE, με την εξαγορά του 56,764% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυ νατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. Η απόφαση εκδόθηκε την Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 6 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β 1890/ ). Αθήνα, 23 Ιουνίου 2009 Ο Προεδρεύων του Α Τμήματος ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ

8 16906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). * * Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 341/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 341/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 341/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την14 η Ιουνίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα