Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας"

Transcript

1 Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2

3 Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Kοινωνικών Yποθέσεων και Iσότητας Eυκαιριών Μονάδα G.1 Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2008.

4 Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην έκδοση αυτή. Φωτογραφία εξωφύλλoυ: 123RF Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που προορίζεται να σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*): (*) Ορισμένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στους αριθμούς , ή οι κλήσεις αυτές μπορεί να χρεώνονται. Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2008 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Βιβλιογραφικό δελτίο υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2008 ISBN DOI /19755 Printed in Luxembourg Τυπωμενο σε χαρτι λευκασμενο χωρις χλωριο

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η προώθηση της ισότητας των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών. Παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών σε διάφορους τομείς. Πρόλογος Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι χαμηλότερο από αυτό των ανδρών (57,2 % έναντι 71,6 % το 2006), και οι γυναίκες εξακολουθούν να κυριαρχούν έναντι των ανδρών σε χαμηλότερου επιπέδου και χαμηλότερων αποδοχών τομείς και επαγγέλματα (η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων είναι 15 %). Επίσης, οι γυναίκες απασχολούνται περισσότερο από τους άνδρες σε θέσεις μερικής απασχόλησης (31,4 % έναντι 7,8 % το 2007) και υποεκπροσωπούνται στις διευθυντικές θέσεις εταιρειών και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε πολιτικούς και οικονομικούς τομείς. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχεια (5 % περισσότερο απ ό,τι οι άνδρες) και κυρίως αυτές που έχουν συνταξιοδοτηθεί, οι μόνες μητέρες και όσες ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες όπως οι εθνικές μειονότητες και οι μετανάστες. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε στο χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών ( 1 ) να αναλάβει μια σειρά δράσεων την περίοδο , προκειμένου να επισπεύσει την πρόοδο και να επιτύχει την πραγματική ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Οι προτεινόμενες στο χάρτη πορείας δράσεις καλύπτουν έξι τομείς προτεραιότητας που αφορούν: την επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών επί ίσοις όροις, τη συμφιλίωση εργασίας καθώς και της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την προώθηση της ίσης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων, την εξάλειψη της βίας και της διακίνησης που βασίζεται στο φύλο, την κατάργηση των στερεοτύπων φύλου στην κοινωνία και την προώθηση της ισότητας των φύλων εκτός ΕΕ. Ο χάρτης πορείας τονίζει επίσης την ανάγκη βελτίωσης της διακυβέρνησης και επιβεβαιώνει τη διττή προσέγγιση της ισότητας των φύλων που βασίζεται στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες των πολιτικών) και στη λήψη ειδικών μέτρων. Το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων που υιοθετήθηκε από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2006, ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Συγκεκριμένα, η «ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συνεπάγεται συνεχείς προσπάθειες προώθησης της ισότητας στην εφαρμογή ειδικών μέτρων ενίσχυσης των γυναικών και την κινητοποίηση όλων των γενικών πολιτικών και μέτρων με σκοπό την επίτευξη της ισότητας, λαμβάνοντας ενεργά και ανοιχτά υπόψη κατά το στάδιο του σχεδιασμού την ενδεχόμενη επίδρασή τους στην αντίστοιχη κατάσταση των ανδρών και των γυναικών (οπτική του φύλου). Αυτό προϋποθέτει τη συστηματική εξέταση των μέτρων και των πολιτικών και τη συνεκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων κατά τον ορισμό και την εφαρμογή τους» ( 2 ). ( 1 ) COM(2006) 92. ( 2 ) COM(1996) 67. 3

6 Σχετικά με τον τομέα προτεραιότητας που αφορά την επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας μεταξύ γυναικών και ανδρών επί ίσοις όροις, στο χάρτη πορείας η Επιτροπή δεσμεύτηκε να παρακολουθήσει και να ενισχύσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση και την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού στην κοινωνική ένταξη και κοινωνική προστασία προετοιμάζοντας, μεταξύ άλλων, εγχειρίδια για την ισότητα των φύλων και για τους φορείς που εμπλέκονται σ αυτές τις διαδικασίες. Το παρόν εγχειρίδιο είναι η απάντηση της Επιτροπής σ αυτή τη δέσμευση. Προσφέρει έναν απλό ορισμό της έννοιας της «ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου» και πρακτικές συμβουλές για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με το πώς να την εφαρμόσουν στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας. Η γενική μέθοδος, ωστόσο, μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε τομέα πολιτικής, ισχύει δε και εκτός του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί στο εγχειρίδιο αυτό. Το εγχειρίδιο προτείνει μια μέθοδο τεσσάρων βημάτων, τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν εύκολα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής: οργάνωση, απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις διαφορές ανά φύλο, αξιολόγηση της επίδρασης της πολιτικής και επανασχεδιασμός της πολιτικής. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι τα δύο πρώτα βήματα προϋποθέτουν την αποτελεσματική λειτουργία ειδικών οργανωτικών δομών με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη λειτουργία μηχανισμών που θα προσφέρουν στοιχεία κατά φύλο. Η επιτυχία των δύο τελευταίων βημάτων εξαρτάται από τη μέρα με τη μέρα εφαρμογή της μεθόδου και τη σχετική πολιτική βούληση. Η Επιτροπή ελπίζει ότι το παρόν εγχειρίδιο θα αποτελέσει έναν αποτελεσματικό οδηγό για όλους τους φορείς και κυρίως για όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα των πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη, με σκοπό να τους βοηθήσει να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σ αυτές τις πολιτικές και, επομένως, να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολιτών, τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών. 4

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εισαγωγή Ορισμός της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου Τα τέσσερα βήματα της διαδικασίας ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης Ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας Πολιτικές περί αμοιβών και σταδιοδρομίας Πολιτικές συνδυασμού Πολιτικές ευελιξίας με ασφάλεια...24 Πίνακας περιεχομένων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πλαίσιο Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου: ορισμός της μεθοδολογίας Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου: πολιτικές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Κοινή επισκόπηση Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Εκσυγχρονισμός των συνταξιοδοτικών συστημάτων Βελτίωση της υγείας και της μακροχρόνιας φροντίδας

8

9 Εγχειρίδιο για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ισότητα των φύλων είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα, μια κοινή αξία της ΕΕ και μια απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Μία από τις βασικές προκλήσεις για την ΕΕ είναι να αυξήσει την απασχόληση των γυναικών, να βελτιώσει την κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας και να εξαλείψει το χάσμα μεταξύ των φύλων. Μέσα στα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την κατάσταση απασχόλησης των γυναικών. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών έχει αυξηθεί αισθητά (από 51,4 % το 1997 σε 57,1 % το 2006) και τώρα βρίσκεται πιο κοντά στο στόχο της Λισσαβόνας (60 % το 2010). Αυτή η πρόοδος δεν θα πρέπει να αποκρύπτει τη σαφέστατα δυσμενή κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας όπου διατηρούνται σημαντικές διαφορές σε σχέση με τους άνδρες. Η διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών σε επίπεδο ΕΕ παρέμενε κοντά στις 15 ποσοστιαίες μονάδες το Επιπλέον, ο διαχωρισμός της αγοράς εργασίας και οι ανισότητες στις εργασιακές ρυθμίσεις συνεχίζουν να υφίστανται, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη σημαντική και σταθερή διαφορά των μισθών μεταξύ των φύλων. Οι γυναίκες είναι συχνά υποχρεωμένες να επιλέξουν ανάμεσα στο να αποκτήσουν παιδιά ή στη σταδιοδρομία τους λόγω της έλλειψης υπηρεσιών φροντίδας, ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων, της διατήρησης των στερεοτύπων για τα φύλα και ενός άνισου μεριδίου οικογενειακών ευθυνών με τους άνδρες. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί από τις γυναίκες, περιλαμβανομένων βασικών τομέων της στρατηγικής της Λισσαβόνας όπως η εκπαίδευση και η έρευνα, δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως στη θέση που κατέχουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Η ΕΕ δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει ανεκμετάλλευτο μέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου της. Η ισότητα των φύλων είναι ένας θεμελιώδης στόχος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση από την έναρξή της. Θεωρείται επίσης ότι συμβάλλει στην πρόοδο προς τους στόχους ανάπτυξης και απασχόλησης της Λισσαβόνας. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια του κύκλου της Λισσαβόνας επισημαίνουν ότι η ένταξη της διάστασης του φύλου και η προώθηση της ισότητας των φύλων πρέπει να διασφαλιστούν σε όλα τα μέτρα που λαμβάνονται. Τονίζεται επίσης η ανάγκη για συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών και να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, στην ανεργία και τις αμοιβές. Αυτή η διττή προσέγγιση (συγκεκριμένες ενέργειες και ένταξη της διάστασης του φύλου) ενισχύθηκε στο ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του Το σύμφωνο ενθαρρύνει τα κράτη μέλη: να προάγουν την απασχόληση των γυναικών, να μειώσουν τις διαφορές μεταξύ των φύλων και τα καλεί να σκεφτούν πώς να καταστήσουν τα συστήματα πρόνοιας πιο φιλικά προς τις γυναίκες, 8

11 να υιοθετήσουν μέτρα που θα προάγουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για όλους (στόχοι της Βαρκελώνης στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης για τα παιδιά, τις εγκαταστάσεις μέριμνας για άλλα εξαρτώμενα μέλη, την προώθηση της γονικής άδειας), να ενισχύσουν τη διακυβέρνηση μέσω της ένταξης της διάστασης του φύλου, κυρίως ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν μια οπτική της ισότητας των φύλων στα δικά τους εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, τα θέματα της ισότητας των φύλων και της ένταξης της διάστασης του φύλου δεν ήταν πολύ ορατά στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων του 2005 και του 2006, και η αναγνώριση του ρόλου και της ορατότητας της απασχόλησης των γυναικών και της ισότητας των φύλων φαίνεται να φθίνει ( 3 ). Για παράδειγμα, η κοινή έκθεση για την απασχόληση του 2007 δηλώνει ότι: «Διά του ευρωπαϊκού συμφώνου για την ισότητα των φύλων, τα κράτη μέλη κλήθηκαν να συμπεριλάβουν μια οπτική ισότητας των φύλων κατά την υποβολή αναφορών για την εφαρμογή. Παρά το γεγονός αυτό, σπανίως δίνεται έμφαση στην προώθηση της απασχόλησης των γυναικών και στις συστηματικές πολιτικές ένταξης της διάστασης του φύλου ( 4 ).» Φαίνεται επίσης ότι ορισμένες θετικές εξελίξεις σχετικά με την ισότητα των φύλων δεν αναφέρονται από τα κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεών τους. Συνεπώς, έχει κρίσιμη σημασία τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη να αναδιοργανώσουν την οπτική ισότητας των φύλων στη στρατηγική της Λισσαβόνας, σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις πολιτικές δεσμεύσεις της ΕΕ. Στο χάρτη πορείας της για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ( ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ως κύριες προτεραιότητες την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και των ανδρών και το συνδυασμό επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Γι αυτόν το σκοπό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να παρακολουθήσει και να ενισχύσει την πτυχή του φύλου στη στρατηγική για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, να εγκρίνει μια ανακοίνωση για την αντιμετώπιση της διαφοράς των αμοιβών μεταξύ των φύλων, να προάγει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών να βελτιώσουν τις υπηρεσίες φροντίδας κ.λπ. Εγχειρίδιο για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης Ειδικότερα, η Επιτροπή σχεδίαζε να «καταρτίσει το 2007 εγχειρίδια ισότητας των φύλων για τους εμπλεκόμενους παράγοντες» στη διαδικασία της Λισσαβόνας. Ο στόχος είναι να δοθεί μεθοδολογική υποστήριξη στα κράτη μέλη καθώς και βοήθεια για να εντάξουν καλύτερα τα θέματα ισότητας στα δικά τους εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. ( 3 ) Rubery, J., D. Grimshaw, M. Smith & R. Donnelly (2006), The National Reform Programmes and the gender aspects of the European Employment Strategy (Τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και οι πτυχές των φύλων στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης). Η συνθετική έκθεση του συντονιστή καταρτίστηκε για τη Μονάδα Ισότητας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ. ( 4 ) JER (2007), Κοινή έκθεση για την απασχόληση 2006/2007. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες. 9

12 Αυτό το εγχειρίδιο έχει καταρτιστεί με βάση μια έκθεση από την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση, η οποία παρέχει εξωτερική πραγματογνωμοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα των φύλων. Η έκθεση (εκκρεμεί η οριστικοποίησή της) αναλύει την κατάσταση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο πεδίο των πολιτικών απασχόλησης ( 5 ) και έχει στόχο να παρουσιάσει απτά παραδείγματα της ένταξης της διάστασης του φύλου που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια στις τριάντα καλυπτόμενες χώρες (ΕΕ-27 και οι χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ). Δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναλάβει ποικίλες πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι εξαιρετικά πολύτιμες από τη σκοπιά της ισότητας των φύλων. Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι η ένταξη της διάστασης του φύλου είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία και βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Το εγχειρίδιο επιδιώκει να αποτελέσει ένα βήμα για την καλύτερη εφαρμογή της αρχής της ένταξης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης και, συνεπώς, στη στρατηγική της Λισσαβόνας. Μετά από έναν ορισμό της έννοιας της ένταξης της διάστασης του φύλου, αυτό το εγχειρίδιο προτείνει μια μέθοδο τεσσάρων βημάτων (οργάνωση, ενημέρωση για τις διαφορές των φύλων, εκτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής και επανασχεδιασμός της πολιτικής) που θα εφαρμοστεί σε κάθε σχετική πολιτική. Ακολούθως, αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται στους τέσσερις κύριους τομείς που έχουν επιλεγεί προκειμένου να καλυφθούν ευρέως όλα τα είδη των πολιτικών απασχόλησης και όλες οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση: ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας, πολιτικές περί αμοιβών και σταδιοδρομίας, πολιτικές συνδυασμού (μεταξύ επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) και πολιτικές ευελιξίας με ασφάλεια (flexicurity). 2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Η ένταξη της διάστασης του φύλου θεωρείται συχνά καινοτόμος έννοια, εμπεριέχοντας πολύ περισσότερα στοιχεία από την «παραδοσιακή» πολιτική των ίσων ευκαιριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την προσέγγιση της ένταξης της διάστασης του φύλου το 1996, όχι ως υποκατάστατο της πολιτικής ίσων ευκαιριών αλλά επιπρόσθετα σ αυτή. Συνεπώς, πρόκειται για ολοκληρωμένη προσέγγιση: «Η ένταξη της διάστασης του φύλου συνεπάγεται ότι οι προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας δεν περιορίζονται στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων που θα βοηθήσουν τις γυναίκες, αλλά ότι θα κινητοποιηθούν όλες οι γενικές πολιτικές και τα μέτρα ειδικά με σκοπό την επίτευξη της ισότητας λαμβάνοντας ενεργά και ανοιχτά υπόψη στο στάδιο σχεδιασμού τις πιθανές επιπτώσεις τους στην αντίστοιχη κατάσταση ανδρών και γυναικών (οπτική του φύλου). Αυτό σημαίνει ότι εξετάζονται συστηματικά μέτρα και πολιτικές ( 5 ) Plantenga, J., Remery C. & J. Rubery (2007), Gender mainstreaming of employment policies (Ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης) Μια συγκριτική επισκόπηση τριάντα ευρωπαϊκών χωρών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 10

13 και λαμβάνονται υπόψη αυτές οι πιθανές επιπτώσεις κατά τον ορισμό και εφαρμογή αυτών ( 6 ).» Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η ένταξη της διάστασης του φύλου μπορεί να περιγραφεί ως «η (αναδι)οργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση της διαδικασίας άσκησης πολιτικής, έτσι ώστε η οπτική της ισότητας των φύλων να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα και τα στάδια από τους φορείς που εμπλέκονται συνήθως στην άσκηση των πολιτικών» ( 7 ). Ένας άλλος ενδιαφέρων τρόπος για να ορίσουμε την ένταξη της διάστασης του φύλου είναι να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε τρία είδη στρατηγικών για την ισότητα των δύο φύλων: επουσιώδης τροποποίηση, προσαρμογή και μεταμόρφωση ( 8 ): Η επουσιώδης τροποποίηση αναφέρεται στα μέτρα που έχουν στόχο να εδραιώσουν την επίσημη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως είναι η νομοθεσία περί ίσης μεταχείρισης και οι μηχανισμοί για τη διασφάλιση της επιβολής των νόμων. Παραδείγματα σε επίπεδο ΕΕ είναι οι οδηγίες σχετικά με την ισότητα της αμοιβής και την ίση μεταχείριση ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην προαγωγή και τις συνθήκες εργασίας. Στην πραγματικότητα, η επουσιώδης τροποποίηση είναι μια από τις παλαιότερες στρατηγικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών. Η δεύτερη στρατηγική είναι η προσαρμογή. Δεδομένου ότι η ίση μεταχείριση δεν οδηγεί αυτομάτως σε ίσα αποτελέσματα, ενδέχεται να χρειαστούν συγκεκριμένα μέτρα και διευκολύνσεις για τις γυναίκες. Στα παραδείγματα συγκαταλέγονται προγράμματα θετικής δράσης για τις γυναίκες και η παροχή υπηρεσιών φύλαξης για τα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης προσαρμογής, οι γυναίκες υποτίθεται ότι αφομοιώνονται στο status quo, το οποίο δεν είναι υπό συζήτηση. Εγχειρίδιο για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης Η τρίτη στρατηγική της «μεταμόρφωσης» προχωρά ένα βήμα πιο πέρα και αμφισβητεί το status quo (τη δεδομένη κατάσταση) και υποθέτει ότι ενδέχεται να χρειαστεί η μεταμόρφωση των θεσμών ή/και των οργανώσεων ώστε να εδραιωθεί η ισότητα των δύο φύλων. Συνεπώς, η ένταξη της διάστασης του φύλου θα οδηγήσει στην προσθήκη αυτών των δυνατοτήτων για μεταμόρφωση στις καθιερωμένες πολιτικές ισότητας των δύο φύλων: θεσμοθετημένη ισότητα και θετική δράση. Ως προς την πολιτική απασχόλησης, η ένταξη της διάστασης του φύλου υπονοεί ότι η πολιτική λαμβάνει ξεκάθαρα υπόψη την άνιση θέση των ανδρών και των γυναικών στην αγορά εργασίας. ( 6 ) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1996), Ενσωμάτωση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων [COM(96) 67 τελικό]. ( 7 ) Συμβούλιο της Ευρώπης (1998), Ένταξη της διάστασης του φύλου: γενικό πλαίσιο, μεθοδολογία και παρουσίαση καλών πρακτικών, Στρασβούργο. ( 8 ) Rees (1998). Διαβάστε επίσης Stevens και Van Lamoen

14 3. ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορα εγχειρίδια για το «πώς να ενταχθεί η διάσταση της ισότητας του φύλου», τα οποία συχνά εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς ή/και προσανατολίζονται σε ορισμένες ομάδες-στόχο. Ένα παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ο οδηγός EQUAL για την ένταξη της διάστασης του φύλου, ο οποίος έχει γραφεί για όσους ασχολούνται με τα εθνικά προγράμματα EQUAL ( 9 ). Ένα άλλο πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το εγχειρίδιο ένταξης της διάστασης του φύλου, το οποίο αναπτύχθηκε από την επιτροπή υποστήριξης της ένταξης της διάστασης του φύλου της Σουηδίας ( 10 ). Τα περισσότερα εγχειρίδια παρέχουν ένα πλαίσιο για τη διάκριση ορισμένων σταδίων. Για παράδειγμα, ένα χρήσιμο πλαίσιο για την εφαρμογή της ένταξης της διάστασης του φύλου παρέχεται στο εγχειρίδιο για την ένταξη της διάστασης του φύλου στα πανεπιστήμια ( 11 ). Διακρίνονται τέσσερις ομάδες μέσων: 1) μέτρηση και παρακολούθηση, 2) εφαρμογή και οργάνωση, 3) ανάπτυξη ευαισθητοποίησης και συνειδητής συμμετοχής, και 4) έλεγχος και αξιολόγηση κατά φύλο. Επιπλέον, χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν σε οδηγούς που περιγράφουν τα διάφορα στάδια μιας διαδικασίας εκτίμησης των επιπτώσεων κατά φύλο ( 12 ). Με βάση τη βιβλιογραφία και λαμβάνοντας υπόψη τον συγκεκριμένο τομέα και τα ενδιαφερόμενα μέρη, αναπτύσσεται ένα δελτίο ελέγχου για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, το οποίο συνίσταται σε τέσσερα βήμα (βλ. πλαίσιο 1). Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν ορισμένες λεπτομέρειες για τα προαναφερόμενα τέσσερα βήματα. Τα απτά παραδείγματα που δίνονται απορρέουν από την εφαρμογή (στην προαναφερόμενη έκθεση εμπειρογνωμόνων) αυτής της μεθόδου σε τέσσερα διαφορετικά είδη πολιτικών απασχόλησης: ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας, πολιτικές περί αμοιβών και σταδιοδρομίας, πολιτικές συνδυασμού και πολιτικές ευελιξίας με ασφάλεια. ( 9 ) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004), EQUAL Guide on Gender Mainstreaming (Οδηγός για την ένταξη της διάστασης του φύλου), Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταφορτώνεται στη διεύθυνση: ( 10 ) Jämstöd (2007), Gender mainstreaming manual (Εγχειρίδιο ένταξης της διάστασης του φύλου). Επίσημες εκθέσεις της σουηδικής κυβέρνησης SOU 2007:15. Stockholm: Edita Sverige AB. Μεταφορτώνεται στη διεύθυνση: ( 11 ) Stevens, I., & I. van Lamoen (2001), Manual on Gender Mainstreaming at Universities. Equal Opportunities at Universities. Towards a Gender Mainstreaming Approach (Εγχειρίδιο για την ένταξη της διάστασης του φύλου στα πανεπιστήμια. Ίσες ευκαιρίες στα πανεπιστήμια. Προς μια προσέγγιση της ένταξης της διάστασης του φύλου). Leuven/Apeldoorn: Garant-Uitgevers. ( 12 ) Για παράδειγμα, διαβάστε: Rubery, J. & C. Fagan (2000), Gender impact assessment and European Employment Policy (Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά φύλο και Ευρωπαϊκή Πολιτική Απασχόλησης). Μεταφορτώνεται στη διεύθυνση: gendersocial/documents/gia_report.pdf. 12

15 Πλαίσιο 1: Τα τέσσερα βήματα της ένταξης της διάστασης του φύλου Οργάνωση. Το επίκεντρο σε αυτό το πρώτο βήμα έγκειται στην εφαρμογή και την οργάνωση, καθώς και στην ανάπτυξη ευαισθητοποίησης και συνειδητής συμμετοχής. Μαθαίνοντας για τις διαφορές των δύο φύλων. Στόχος του δεύτερου βήματος είναι να περιγράψει την ανισότητα των δύο φύλων σε σχέση με τη συμμετοχή, τους πόρους, τους κανόνες και τις αξίες και τα δικαιώματα, και να αξιολογήσει τις τάσεις χωρίς παρέμβαση πολιτικής. Εκτιμώντας τις επιπτώσεις της πολιτικής. Το τρίτο βήμα είναι να αναλυθούν οι πιθανές επιπτώσεις της πολιτικής σε σχέση με τη συμμετοχή, τους πόρους, τους κανόνες και τις αξίες και τα δικαιώματα. Ξανασχεδιάζοντας την πολιτική. Το τέταρτο βήμα είναι να εντοπιστούν τρόποι με τους οποίους η πολιτική θα μπορούσε να ξανασχεδιαστεί ώστε να προάγει την ισότητα των δύο φύλων. Βήμα 1: Οργάνωση Η εφαρμογή και η οργάνωση, καθώς και η ανάπτυξη ευαισθητοποίησης και συνειδητής συμμετοχής, μπορεί να θεωρούνται σημαντικές προϋποθέσεις της επιτυχημένης ένταξης της διάστασης του φύλου. Η εφαρμογή και οργάνωση της ένταξης της διάστασης του φύλου παραπέμπει στη διαδικασία της παροχής διαρθρωτικής και πολιτιστικής βάσης για ίσες ευκαιρίες ( 13 ). Αυτό περιλαμβάνει τη διατύπωση στόχων και σκοπών, την εκπόνηση σχεδίου, την κατάρτιση προϋπολογισμού και τον καθορισμό ευθυνών και λογοδοσίας των διαφορετικών εμπλεκόμενων παραγόντων. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι για την εφαρμογή του. Επιπλέον, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο της χρήσης ειδικής (εξωτερικής) πραγματογνωμοσύνης. Επίσης, η ένταξη της διάστασης του φύλου υπονοεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναμειγνύονται στην πολιτική απασχόλησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Προκειμένου να δημιουργηθεί ευαισθητοποίηση και πραγματογνωμοσύνη για τα δύο φύλα έως ένα βαθμό, είναι απαραίτητη η εκπαίδευση. Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να θεωρήσουν την ένταξη της διάστασης του φύλου ως μέρος των καθηκόντων και των ευθυνών τους. Συνεπώς, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η συνειδητή συμμετοχή αλλά μπορεί να υιοθετηθούν διαφορετικές στρατηγικές. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναμένεται απ όλη την ομάδα να συμμετάσχει συνειδητά, αλλά όποτε τα επίπεδα ευαισθητοποίησης είναι χαμηλά ίσως είναι απαραίτητο αρχικά να οριστεί ένα πρόσωπο με συγκεκριμένες γνώσεις και ευαισθητοποίηση στο πλαίσιο της ομάδας ή μονάδας χάραξης πολιτικής. Εγχειρίδιο για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης ( 13 ) Stevens, I., & I. van Lamoen (2001), Manual on Gender Mainstreaming at Universities. Equal Opportunities at Universities. Towards a Gender Mainstreaming Approach (Εγχειρίδιο για την ένταξη της διάστασης του φύλου στα πανεπιστήμια. Ίσες ευκαιρίες στα πανεπιστήμια. Προς μια προσέγγιση της ένταξης της διάστασης του φύλου). Leuven/Apeldoorn: Garant-Uitgevers, σ

16 Βήμα 2: Μαθαίνοντας για τις διαφορές των δύο φύλων Το επόμενο βήμα στη διαδικασία της ένταξης της διάστασης του φύλου είναι η συλλογή των σχετικών δεδομένων για τη θέση των ανδρών και των γυναικών. Μια περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης είναι ουσιώδης προκειμένου να εκτιμηθεί η πραγματική (αν)ισότητα των φύλων και να ιεραρχηθούν οι τομείς που χρήζουν προσοχής. Επιπλέον, η παρακολούθηση της κατάστασης μέσα στο χρόνο παρέχει πληροφορίες για τις τάσεις στην (αν)ισότητα των φύλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( 14 ) έχει προσδιορίσει από το 1998 τέσσερις διαστάσεις για την εκτίμηση της ανισότητας των φύλων: συμμετοχή, πόροι, κανόνες και αξίες, και δικαιώματα ( 15 ). Είναι σημαντικό να εξεταστεί η αρχική κατάσταση από δυναμική και όχι μόνο από στατική σκοπιά. Συμμετοχή Η συμμετοχή αναφέρεται στη σύνθεση φύλου στην/στον ομάδα/πληθυσμόστόχο της πολιτικής και υποδηλώνει την ανάγκη να συγκεντρωθούν βασικές πληροφορίες όπως είναι το ποσοστό ανδρών και γυναικών σε ανεργία, μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες ή των ατόμων με ευέλικτα συμβόλαια. Όποτε τα μέτρα πολιτικής προσδιορίζουν συγκεκριμένες ομάδες ευπαθών ατόμων, οι πιθανές διαφορετικές επιπτώσεις σε άνδρες και γυναίκες θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη βελτίωση της διαθεσιμότητας στατιστικών στοιχείων χωριστά για τα δύο φύλα, σηματοδοτώντας μια εξέλιξη που διευκολύνει αυτό το πρώτο βήμα. Παρότι τα στατιστικά στοιχεία φαίνονται άμεσα, είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψη και θέματα μετρήσεων. Για παράδειγμα, η ανεργία μπορεί να υπολογιστεί με πολλούς τρόπους. Ανάλογα με τη μέθοδο, οι διαφορές μεταξύ των φύλων μπορεί να κυμαίνονται από σχετικά χαμηλές έως αρκετά υψηλές. Πόροι Διαφορές μεταξύ των φύλων μπορεί επίσης να παρατηρηθούν σε σχέση με την πρόσβαση στη διανομή πόρων όπως ο χρόνος, ο χώρος, η ενημέρωση και τα χρήματα, η πολιτική και η οικονομική δύναμη, τα προσόντα, οι μεταφορές, η χρήση δημόσιων υπηρεσιών κ.λπ. Ειδικότερα, ο άνισος διαχωρισμός των ευθυνών φροντίδας έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διανομή των πόρων. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι γυναίκες φέρουν την κύρια ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών. Συνεπώς, η διαθεσιμότητα υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά είναι πολύ σημαντική ώστε να επιτραπεί ειδικότερα στις γυναίκες να συμμετέχουν στα προγράμματα. Στον τομέα των πολιτικών συνδυασμού, ένα συναφές θέμα είναι κατά πόσο η άδεια παρέχεται με ή χωρίς αποδοχές. Επίσης, οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώνονται στον τομέα της αγοράς εργασίας που επηρεάζεται περισσότερο από τα εθνικά ελάχιστα ημερομίσθια και, συνεπώς, θίγονται ( 14 ) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1998), Οδηγός για την εκτίμηση των επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο. ( 15 ) Rubery, J. & C. Fagan (2000), Gender impact assessment and European Employment Policy (Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά φύλο και ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης). Μεταφορτώνεται στη διεύθυνση: 14

17 δυσανάλογα από τις αποφάσεις αύξησης του εθνικού ελάχιστου μισθού κατά ποσοστό μεγαλύτερο ή μικρότερο από το μέσο ποσοστό αύξησης των κερδών. Κανόνες και αξίες Οι κανόνες και οι αξίες επηρεάζουν τους ρόλους των δύο φύλων και τον καταμερισμό της εργασίας κατά φύλο, καθώς και τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά ανδρών και γυναικών. Επίσης, εξηγούν εν μέρει τις ανισότητες στην αξία που προσδίδεται σε άνδρες και γυναίκες, ή σε ανδρικά και γυναικεία χαρακτηριστικά. Είναι ουσιώδες να προσδιοριστεί ο ρόλος των μέτρων πολιτικής στην ενίσχυση των κοινωνικών κανόνων και αξιών που συντηρούν την ανισότητα των φύλων. Για παράδειγμα, οι πολιτικές φορολογίας και παροχών συχνά βασίζονται στην αρχή του μοντέλου ενός νοικοκυριού όπου ο άνδρας κερδίζει τα ως προς το ζην. Η κίνηση προς πιο εξατομικευμένα μοντέλα μπορεί, ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις στα ποσοστά συμμετοχής, να έχει σημαντική συμβολική αξία. Στο ίδιο πνεύμα, μια πολιτική που εστιάζει σε πιο ισότιμη κατανομή αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας με τους άνδρες να έχουν σαφέστατα το ρόλο αυτού που παρέχει υπηρεσίες φροντίδας μπορεί επίσης να συμβάλει σε πιο ισότιμο σύνολο κανόνων και αξιών. Δικαιώματα Τα δικαιώματα συνδέονται με την άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, και την πρόσβαση σε δικαιοσύνη στο νομικό, πολιτικό ή κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, τα ενεργητικά προγράμματα της αγοράς εργασίας είναι ανοιχτά σε μη ενεργά άτομα (άτομα που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας και όχι απλώς δικαιούχοι παροχών), καθώς επίσης και στους άνεργους που δικαιούνται παροχές; Εάν όχι, τότε οι γυναίκες μπορεί να μην τα καταφέρουν τόσο καλά όσο οι άνδρες να διεκδικήσουν υποστήριξη για να επιστρέψουν στην απασχόληση. Ως προς αυτό το ζήτημα, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ακόμα και όταν οι γυναίκες έχουν επίσημα δικαιώματα στην ίδια βάση με τους άνδρες, η έλλειψη διευκολύνσεων μπορεί να περιορίσει την ικανότητα των γυναικών να ασκήσουν τα δικαιώματά τους να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Παρομοίως, τα επίσημα δικαιώματα των ανδρών να συμμετέχουν σε μέτρα συνδυασμού δεν θα είναι απαραιτήτως αρκετά ώστε να προάγουν την ισότητα των δύο φύλων στην παροχή φροντίδας. Εγχειρίδιο για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης Βήμα 3: Εκτιμώντας τις επιπτώσεις της πολιτικής Το τρίτο βήμα απαιτεί την ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της πολιτικής κατά φύλο σε σχέση με τη συμμετοχή, τους πόρους, τους κανόνες και τις αξίες, και τα δικαιώματα. Ένα σημαντικό θέμα σχετικά με τη συμμετοχή είναι ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές πτυχές. Για παράδειγμα, τα προγράμματα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν ειδικότερα να αφορούν γυναίκες. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί θετικό στοιχείο από τη σκοπιά της ισότητας των δύο φύλων. Ωστόσο, όταν η ποιότητα της εργασίας είναι προβληματική (π.χ. από την άποψη του ωραρίου εργασίας και των αμοιβών), αυτά τα προγράμματα μπορεί να ενισχύσουν την ανισότητα 15

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

10081/15 ΓΒ/γομ/ΔΛ 1 DG B 3A

10081/15 ΓΒ/γομ/ΔΛ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10081/15 SΟC 421 GENDER 13 PENS 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9302/15

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 327 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9647/17 ΕΜ/νικ/ΑΒ 1 DG B 1C

9647/17 ΕΜ/νικ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9647/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» SOC 435 EMPL 339 EDUC 267 ECOFIN 458 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων».

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων». Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2016 6254/16 SOC 80 GENDER 12 ANTIDISCRIM 12 FREMP 33 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων προς: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 6229/16 SOC

Διαβάστε περισσότερα

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

11/10/2006 Μίµης Θεοδότου

11/10/2006 Μίµης Θεοδότου Επιµόρφωση ευαισθητοποίηση συνδικαλιστικών στελεχών για τη διεκδίκηση µέτρων συµφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής των γυναικών και ένταξης τους στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Πως η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους

Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους Ταυτότητα του Έργου Πλαίσιο : Strategic Partnerships for VET Τίτλος Έργου : Gender Equality and Entrepreneurship for All Ακρωνύμιο Έργου : GEEA Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.4.2013 2012/2292(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-38 Αντιγόνη Παπαδοπούλου (PE508.172v01-00) σχετικά με τις διασυνοριακές συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 200 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων»

Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων» Οµιλία του Προέδρου του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 23.2.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την ενδυνάµωση των κοριτσιών στην ΕΕ µέσω της εκπαίδευσης Επιτροπή ικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6266/1/17 REV 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 88 EMPL 58 ECOFIN 88 EDUC 43 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Mαΐου 2009 (04.06) (OR. en) 10133/1/09 REV 1 SOC 362 ECOFIN 392 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο (Απασχόληση, Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, Ισότητα. Ένα θέμα με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις μεσούσης μάλιστα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιτροπή των Περιφερειών Διαβούλευση Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 Βασικές διαπιστώσεις, αξιολόγηση και επιπτώσεις στην πολιτική Μάιος 2010 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Ε.Ε. Ένας κοινός στόχος, διαφορετικές πολιτικές. Ευρυδίκη Τσέλιου Πολιτική Επιστήμων

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Ε.Ε. Ένας κοινός στόχος, διαφορετικές πολιτικές. Ευρυδίκη Τσέλιου Πολιτική Επιστήμων Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Ε.Ε. Ένας κοινός στόχος, διαφορετικές πολιτικές Ευρυδίκη Τσέλιου Πολιτική Επιστήμων Ένας κοινός στόχος «Εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και

Διαβάστε περισσότερα

Gender Equality and. Αποτελέσματα του έργου. Entrepreneurship for All

Gender Equality and. Αποτελέσματα του έργου. Entrepreneurship for All Gender Equality and Αποτελέσματα του έργου Entrepreneurship for All Gender Equality and State of the Art Entrepreneurship for All Υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την Ισότητα των Φύλων στην Ελλάδα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14475/16 SOC 712 EMPL 486 ECOFIN 1052 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες

Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες Λίγα λόγια για το Έργο Κύρια ερευνητικά αποτελέσματα/εμπειρικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το φυλλάδιο αυτό διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε άλλο πρόσωπο που δρα εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς τις : αντιπροσωπείες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9650/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Θέμα: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017: ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση»

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση» Ημερίδα: Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε κρίση; Συνεδρία 4 η : Η Οικογενειακή και Επαγγελματική ζωή των γυναικών σε πίεση: Πολιτικές, Μαθήματα και Προκλήσεις Αθήνα, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

9197/16 ΧΜΑ/γπ/ΧΦ 1 DG B 3A - DG G 1A

9197/16 ΧΜΑ/γπ/ΧΦ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9197/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 449 UEM 196 SOC 313 EMPL 209 COMPET 283 ENV 328 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Creating greater synergy between European and national budgets

Creating greater synergy between European and national budgets ac DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT D: BUDGETARY AFFAIRS Creating greater synergy between European and national budgets Executive summary of the study in: Greek DV\816413.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2009 COM(2009)694 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-03-2005 ANAΛYΣH Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων του Σπύρου Βλιάμου* Σε μια εποχή στην οποία ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ένα οργασμό προετοιμασίας για

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 28.9.2016 2016/2061(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 8.3.2016 SWD(2016) 53 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση»

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Υιοθετήθηκε στην 20 η Γενική Συνέλευση του ENOC, 22 Σεπτεμβρίου 2016, Βίλνιους Εμείς, τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΘEΣIA ΓIA THN IΣOTHTA TΩN ΦΥΛΩN

NOMOΘEΣIA ΓIA THN IΣOTHTA TΩN ΦΥΛΩN NOMOΘEΣIA ΓIA THN IΣOTHTA TΩN ΦΥΛΩN ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 Χρηματοπιστωτική εκπαίδευση: Τάσεις και προοπτικές Του Χρήστου Βλ. Γκόρτσου Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 1. Το πλαίσιο αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 274 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της Μελέτης «Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα» Αθήνα, Παρέμβαση για το «Κεφάλαιο Ενημέρωση και Εκπαίδευση»

Παρουσίαση της Μελέτης «Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα» Αθήνα, Παρέμβαση για το «Κεφάλαιο Ενημέρωση και Εκπαίδευση» Παρουσίαση της Μελέτης «Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα» Αθήνα, 26.5.2017 Παρέμβαση για το «Κεφάλαιο 6.2. - Ενημέρωση και Εκπαίδευση» Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας Το κοινωνικό προφίλ της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα:

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ομιλία της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ σε εκδήλωση με θέμα: «ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 265 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα