ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 47/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Συμβάσεως δια τήν Έπεξεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. Αριθμός 47 τοϋ 1976 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΪΕΡΓΑΣΙΑΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΊΑΣ Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Συμβάσεως δια Συνοπτικός τήν 'Επεξεργασία ν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος τοϋ τίτλο $ 2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ τοϋ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. διάφορος έννοια : «Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν διά τήν ΈπεΕεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, τήν γενομένην έν Στρασβούργω τήν , τής οποίας τό κείμενον έν τω Άγγλικω πρωτοτυπώ εκτίθεται εις τό Μέρος Ι και έν μεταφράσει εις τήν Έλληνικήν π[ναξ είς τό Μέρος 11 τοϋ Πίνακος : Μέρος ι Μέρος 11. Νοείται ότι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων, υπερισχύει τό είς τό Μέρος Ι τοϋ Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον. 3. Ή Σύμβασις, είς τήν οποίαν ή προσχώρησις τής Κυπριακής κύρωσις Δημοκρατίας απεφασίσθη διά της ύπ' αριθμόν και ήμερο Συ μ 6ασεω ς μηνίαν 12 Φεβρουαρίου, 1976 'Αποφάσεως τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, διά τοϋ παρόντος Νόμου κυροΰται. (609)

2 Ν. 47/ Π Ι ΝΑΞ ("Αρθρον 2) ΜΕΡΟΣ Ι CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA The Government of the Kingdom of Belgium, the French Republic, the Federal Republic of Germany, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the 'Kingdom of the Netherlands, the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Considering that the Parties to the Brussels Treaty of 17th March 1948, as amended on 23rd October 1954, resolved to strengthen the social ties by which they are united and to make every effort in common, both by direct consultation and :in specialized Agencies, to raise the standard of living of their peoples and promote the harmonious development of social services 'in their respective countries ; Considering that the social activities governed by the Brussels Treaty and carried on, until 1959, 'under the auspices of the Brussels Treaty Organisation and the Western European Union are now conducted within the framework of the Council of Europe, in accordance with the decision taken on 21st October 1959 by the Council of Western European Union and with Resolution (59) 23 adopted on 16th November 1959 by the Committee of Ministers of the Council of Europe; Considering that the Swiss Confederation has participated since 6th May 1964 in activities in the field of public health carried on under the aforesaid Resolution ; Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity between its Members in order to promote, inter alia, economic and social progress by the conclusion of agreements and by common action in economic, social, cultural, scientific, legal and administrative matters ; Considering that, so far as possible, they have endeavoured to promote progress both in the social! field and in the related field of public health and that they have undertaken the harmonisation of their national laws in pursuance of the aforementioned provisions ; Considering that such measures are now more than ever necessary in respect of the manufacture, circulation and distribution of medicines in Europe; Convinced that it is desirable and necessary to harmonise specifications for medicinal substances which, in their original state or in the form of pharmaceutical preparations, are of general interest and importance to the peoples of Europe ; Convinced of the need to hasten the drawing up of specifications for the growing number of new medicinal substances appearing on the market; Considering that this aim can best be achieved by the progressive establishment of a common pharmacopoeia for the European countries concerned, Have agreed as fol'lows: ARTICLE 1 Elaboration of a European Pharmacopoeia The Contracting Parties undertake : (a) progressively to elaborate a Pharmacopoeia which shall be common to the countries concerned and which shall be entitled "European Pharmacopoeia" ;

3 611 Ν. 47/76 (b) to take the necessary measures to ensure that the monographs which will be adopted by virtue of Art-idles 6 and 7 of the present Convention and which will constitute the European Pharmacopoeia shall become the official standards applicable within their respective countries. ARTICLE 2 Organs concerned with the elaboration of the European Pharmacopoeia The elaboration of the European Pharmacopoeia shall be undertaken by: (a) The Public Health Committee whose activities are carried on within the framework of the Council of Europe, in accordance with Resolution (59) 23 mentioned in the. Preamble to the present Convention, hereinafter referred to as "the Public Health Committee" ; (b) A European Pharmacopoeia Commission established by the Public Health Committee for this purpose, 'hereinafter referred to as "the Commission". ARTICLE 3 Composition of the Public Health Coimmittee For the purposes of the present Convention, the Public Health Committee shall be composed of national delegations appointed by the Contracti ηg Parties. ARTICLE 4. Functions of the Public Health Committee 1. The Public Health Committee shall exercise a gene rail oversight over the activities of the Commission and for this purpose the Commission shall submit a report on each of its sessions to the Public Health Committee. 2. All decisions taken by the Commission, other than those, of a technical or procedural character, shall be subject to the approval of the Public Health Committee. If the Public Health Committee does not approve a decision< or approves it only partially, the Committee shall refer it back to the Commission for further consideration. 3. The Public Health Committee, having regard to the recommendations of the Commission under Article 6(d), snail fix the time limits within which decisions of a technical character relating to the European Pharmacopoeia shall be implemented within the territories of the Contracting Parties. ARTICLE 5 Membership of the Commission 1. The Commission shall be composed of national delegations appointed by the Contracting Parties. Each delegation shall consist of not more than three members chosen for their competence in matters within the functions of the Commission. Each Contracting Party may appoint the same number of alternates similarly competent. 2. The Commission shall draw up its own Rules of Procedure. 3. The Commission shall elect a Chairman from among its members by secret vote. The term of office of the Chairman and the conditions governing his re-election shall be laid down in the Rules of Procedure of the Commission, provided that the term of office of the first Chairman shall be three years. While he holds office, the Chairman shall not be a member of any national delegation. ARTICLE 6 Functions of the Commission Subject to the provisions of Article 4 of the present Convention, the functions of the Commission shall be : (a) to determine the general principles applicable to the elaboration of the European Pharmacopoeia;

4 Ν. 47/ (b) to decide upon methods of analysis for that purpose ; (c) to arrange for the preparation of and to adopt monographs to be included in the European Pharmacopoeia ; and (d) to recommend the fixing of the time limits within which its decisions of a technical character relating to the European Pharmacopoeia shall be implemented within the territories of the Contracting Parties. ARTICLE 7 Decisions of the Commission 1. Each of the national delegations mentioned in Article 5(1) shall be entitled to one vote. 2. On all technical matters, including the order in which the monographs referred to in Article 6 are to be prepared, decisions of the Commission shall ibe taken 'by a unanimous vote of delegations casting a vote and a majority of the delegations entitled to sit on the Commission. 3. All other decisions of the Commission shall be taken by a twothirds majority of the votes cast and a majority of the delegations entitled to sit on the Commission. ARTICLE 8 Seat and meetings of the Commission 1. The Commission shall hold its meetings at Strasbourg, the seat of the Council of Europe. 2. It shall be convened by its Chairman and meet as often as necessary, but at least twice a year. 3. It shall meet in private; the working languages shall be the official languages of the Council of Europe. 4. The Public Health Committee may appoint an observer to attend meetings of the Commission. ARTICLE 9 Secretariat of the Commission The Commission shall have a Secretariat, the head and the technical staff of which shall he appointed by the Secretary General of the Council of Europe on the advice of the Commission and in conformity with the Administrative Regulations of the Council of Europe staff. The other members of the Secretariat shan be appointed by the Secretary General in consultation with the head of the Commission's Secretariat. ARTICLE 10 Finances 1. The expenses of the Secretariat of the Commission and aid other common expenses incurred in the execution of the present Convention shall be borne by the Contracting Panties in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article. 2. Pending the conclusion of a special arrangement agreed to by all Contracting Parties for this purpose, the financial administration of operations carried out under the present Convention shall be dealt with in accordance with the provisions of the Partial Agreement Budget in the social field relating to the activities covered by Resolution (59) 23 referred to in the Preamble to the present Convention. ARTICLE 11 Entry into force 1. The present Convention shall be ratified or accepted by the Signatory Governments. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

5 613 Ν. 47/76 2. The present Convention shall enter into force three months after the date of deposit of the eighth 'instrument of ratification or acceptance. ARTICLE 12 Accessions 1. After the date of the entry into force of the present Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, sitting with 'its membership limited to the Representatives of the Contracting Parties, may invite, on such conditions as it considers appropriate, any other Member State of the Council to accede to the present Convention. 2. After the expiry of six years from the said date, the Committee of Ministers may invite, on such conditions as it considers appropriate, European States not members of the Council of Europe to accede to the present Convention. 3. Accession shall be effected by depositing with the Secretary General of the Council of Europe an instrument of accession, which shall take effect three months after the date of fits deposit. ARTICLE 13 Territorial Application 1. Any Government may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, specify the territory or territories to which the present Convention shall apply. 2. Any Government may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the present Convention to any other territory or territories specified in the declaration and for whose 'international relations it is responsible or on Whose behalf it is authorised to give undertakings. 3. Any declaration 'made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn according to the procedure laid down in Article 14 of the present Convention. ARTICLE 14 Duration 1. The present Convention shall remain in force indefinitely. 2. Any Contracting Party 'may, so far as it is concerned, denounce the present Convention by means of a notification addressed to the Secretary Ceneral of the Council of Europe. 3. Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary General of such notification. ARTICLE 15 Notifications The Secretary General of the Council of Europe shall notify the Contracting States of: (a) any signature ; (b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or accession ; (c) the date of entry into force of the present Convention in accordance with Article 11 ; (d) any declaration received in pursuance of the provisions of Article 13; (e) any notification received iin pursuance of the provisions of Article 14 and the date on which denunciation takes effect.

6 Ν. 47/ ARTICLE 16 Supplementary Agreements Supplementary agreements may be made concerning the detailed implementation of the provisions of the present Convention. ARTICLE 17 Provisional Application Pending the entry into force of the present Convention in accordance with the provisions of Article 11, the Signatory States agree, in order to avoid any delay in the 'implementation of the present Convention, to apply iit provisionally from the date of signature, in conformity with their respective constitutional systems. In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto, have signed the present Convention. Done at Strasbourg, this 22nd day of July, 1964, in English and French, both texts 'being equally authoritative in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General shall send certified copies to each of the signatory and acceding States. ΜΕΡΟΣ II ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΝ ΕΥΡΩΠΑΊ ΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΤΑΣ Αί Κυβερνήσεις τοϋ Βασιλείου τού Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, τής Ομόσπονδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας, τής Ιταλικής Δημοκρατίας, τοϋ Μεγάλου Δουκάτου τοϋ Λουξεμβούργου, τοϋ Βασιλείου τής Ολλανδίας, τής Ελβετικής Ομοσπονδίας και τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας, Επειδή τά Συμβαλλόμενα μέρη τής Συνθήκης των Βρυξελλών τής 17ης Μαρτίου, 1948, τροποποιηθείσης την 23ην Οκτωβρίου, 1954, απεφάσισαν την σύσφιγξιν των κοινωνικών δεσμών διά τών οποίων ταϋτα είναι ηνωμένα και τήν άπό κοινοϋ καταβολήν πάσης προσπάθειας, τόσον δγ άπ' ευθείας συνεννοήσεως όσον και έν τω πλαισίω ειδικευμένων Οργανώσεων, προς τόν σκοπόν άναβιβάσεως τοϋ βιοτικού επιπέδου τών λαών των και προωθήσεως αρμονικής αναπτύξεως κοινωνικών υπηρεσιών εντός τών αντιστοίχων αυτών χωρών' Επειδή αί κοινωνικοί δραστηριότητες, αί διεπόμενοι ύπό τής Συνθήκης τών Βρυξελλών και διεξαγόμενοι, μέχρι τοϋ 1959, ύπό τήν αιγίδα τοϋ 'Οργανισμού τής Συνθήκης τών Βρυξελλών και τής Δυτικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως, νϋν διεξάγονται εντός τοϋ πλαισίου τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης συμφώνως προς άπόφασιν ληφθεϊσαν τήν 21 ην Οκτωβρίου, 1959 ύπό τοϋ Συμβουλίου τής Δυτικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δγ Αποφάσεως (59) 23 υιοθετηθείσης την 16ην Νοεμβρίου, 1959 ύπό τής έξ Υπουργών 'Επιτροπής τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης' Επειδή ή Ελβετική Ομοσπονδία άπό τής 6ης Μαίου, 1964 και εντεύθεν συμμετέχει τών εις τόν τομέα της δημοσίας υγείας δραστηριοτήτων τών διεξαγόμενων δυνάμει της προειρημένης Αποφάσεως' Επειδή ό σκοπός τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης συνίσταται εις τήν έπίτευξιν μείζονος ένότητος μεταξύ τών Μελών αυτού προς τόν σκοπόν προαγωγής, μεταξύ άλλων, οικονομικής κα] κοινωνικής προόδου διά τής συνάψεως συμφωνιών και διά της άπό κοινού αναλήψεως δράσεως εις οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, επιστημονικά, νομικά και διοικητικά θέματα'

7 615 Ν. 47/76 Επειδή έχουν άποδυθή, καθ' 6 μέτρον είναι έφικτόν, εις μίαν προσπάθειαν επιτεύξεως προόδου τόσον εις τον κοινωνικόν όσον και εις τον σχετι όμενον προς την δημοσίαν ύγείαν τομέα και έχουν αναλάβει τήν έναρμόνισιν των εθνικών αυτών νομοθεσιών κατ' έφαρμογήν τών προαναφερθεισών προνοιών' Επειδή τοιαύτα μέτρα, σήμερον περισσότερον παρ' άλλοτε, καθίστανται αναγκαία έν σχέσει npoc τήν παρασκευήν, κυκλοφορίαν και διανομήν φαρμάκων έν Ευρώπη' Πεπεισμένοι περί της επιθυμίας και άναγκαιότητος npoc έναρμόνισιν προδιαγραφών διά φαρμακευτικός ουσίας ai όποϊαι, έν τη άρχικη αύτων καταστάσει ή έν τη μορφή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, είναι γενικού έvδιaφέpovτoc και σημaσίac διά τους λαούς της Ευρώπης' Πεπεισμένοι περί της άvάγκηc επισπεύσεως τοϋ καθορισμού προδιαγραφών διά τον αύξανόμενον αριθμόν τών εμφανιζομένων έν τη άγορα νέων φαρμακευτικών ουσιών' 'Επειδή ό OKonoc ούτος δύναται κάλλιον νά έπιτευχθή διά τής προοδευτικής κaθιεpώσεωc μιάc κoιvήc φapμaκoπoιΐac διά τάς έvδιaφεpoμέvac Ευρωπαϊκός χώpac, Συνεφώνησαν (be ακολούθων : ΑΡΘΡΟΝ 1 Επεξεργασία Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν : (α) προοδευτικοί νά επεξεργασθούν Φαρμακοποιίαν τινά ή οποία θά είναι κοινή εις Tac έvδιaφεpoμέvac χώpac και ή οποία θά τιτλοφορήται «Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία»' (β) νά προβούν εις τήν λήψιν τών αναγκαίων μέτρων npoc διασφάλισιν ότι αϊ μονογραφίαι, αϊ όποϊαι θά υΐοθετώνται δυνάμει τών "Αρθρων 6 και 7 της παρούσης Συμβάσεως καί αϊ όποϊαι θά συνιστούν τήν Εύρωπαϊκήν Φαρμακοποιίαν, θά καθίστανται τά επίσημα εφαρμοστέα πρότυπα έvτόc τών αντιστοίχων αυτών χωρών. ΑΡΘΡΟΝ 2 Όργανα επιφορτισμένα μέ τήν έπεξεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Ή επεξεργασία τής Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας θά άναληφθή ύπό : (α) τής Επιτροπής Δημοσιά Υγείας της οποίας ai δpaστηpιότητεc διεξάγονται έvτόc τοϋ πλαισίου τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης, σuμφώvωc npoc τήν έν τω προοιμίω τής πapoύσηc Συμβάσεως μνημονευθεϊσαν Άπόφασιν (59) 23, έν Toic εφεξής αναφερομένης ώς «ή Επιτροπή Δημοσίας Υγείας»' (β) μιας Επιτροπής Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας καθιδρυθησομένης προς τον σκοπόν τούτον ύπό της Επιτροπής Δημοσίας Υγείας, έν τοϊς εφεξής αναφερομένης ώς «ή Επιτροπή». ΑΡΘΡΟΝ 3 Σύνθεσις της Επιτροπής Δημοσίας Υγείας Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, ή 'Επιτροπή Δημοσίας Υγείας θά συντίθεται έξ εθνικών αντιπροσωπειών διοριζομένων ύπό τών Συμβαλλομένων Μερών. ΑΡΘΡΟΝ 4 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Δημοσίας Υγείας 1. Ή Επιτροπή Δημοσίας Υγείας θά άσκή γενικήν έποπτείαν έπί τών δραστηριοτήτων της Επιτροπής, προς τόν σκοπόν δέ τούτον ή 'Επιτροπή οφείλει νά ύποβάλλη προς τήν Έπιτροπήν Δημοσίας Υγείας άναφοράν περί έκαστης τών συνεδριάσεων αυτής.

8 Ν. 47/76 6!6 2. "Απασαι αϊ ύπό τής Επιτροπής λαμβανόμενοι αποφάσεις, πλην των εχόντων τεχνικόν ή διαδικαστικόν χαρακτήρα, θά υπόκεινται εις την έγκρισιν της Επιτροπής Δημοσίας Υγείας. Εάν ή 'Επιτροπή Δημοσίας Υγείας άρνηθή την έγκρισιν αποφάσεως τίνος ή έγκρίνη ταύτην μερικώς μόνον, 4 ή Επιτροπή Δημοσίας Υγείας θά έπαναπαραπέμπη ταύτην προς τήν Έπιτροπήν διά περαιτέρω μελέτην. 3: Ή Επιτροπή Δημοσίας Υγείας, λαμβάνουσα υπ' όψιν τάς δυνάμει τοϋ "Αρθρου 6 (δ) εισηγήσεις τής 'Επιτροπής, θά καθορί η τά χρονικά όρια εντός των οποίων αποφάσεις τεχνικού χαρακτήρος άφορώσαι εις τήν Εύρωπαϊκήν Φαρμακοποιίαν δέον νά έκτελώνται εντός των εδαφικών επικρατειών τών Συμβαλλομένων Μερών. ΑΡΘΡΟΝ 5 Μέλη τής 'Επιτροπής 1. Ή Επιτροπή θά συντίθεται έξ εθνικών αντιπροσωπειών διοριζομένων ύπό τών Συμβαλλομένων Μερών. Έκαστη αντιπροσωπεία θά περιλαμβάνη ουχί πλείονα τών τριών μελών επιλεγόμενα λόγω τής ικανότητος αυτών εις ζητήματα εμπίπτοντα εντός τών αρμοδιοτήτων τής 'Επιτροπής. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά διορί η ισαρίθμους και ομοίως ικανούς άναπληρωτάς τούτων. 2. Ή Επιτροπή θά κατάρτιση τον έσωτερικόν αυτής Κανονισμόν. 3. Ή Επιτροπή θά έκλέγη μεταξύ τών μελών αυτής διά μυστικής ψηφοφορίας τόν Πρόεδρον. Ή θητεία τοϋ Προέδρου και οι διέποντες τήν έπανεκλογήν αύτοϋ όροι θά καθορί ωνται έν τω έσωτερικω Κανονισμω τής Επιτροπής, ύπό τήν έπιφύλαξιν ότι ή θητεία τοϋ Πρώτου Προέδρου θά είναι τριετής. Ενόσω ούτος διατηρεί το αξίωμα, ό Πρόεδρος δέν δύναται νά είναι μέλος οιασδήποτε εθνικής αντιπροσωπείας. ΑΡΘΡΟΝ 6 'Αρμοδιότητες τής Επιτροπής Επιφυλασσομένων τών διατάξεων τοϋ "Αρθρου 4 τής παρούσης Συμβάσεως, αϊ αρμοδιότητες τής 'Επιτροπής είναι (α) νά καθορί η τάς εφαρμοστέας γενικός αρχάς έπΐ τής επεξεργασίας τής Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας' (β) νά άποφασί η έπΐ τών προς τοϋτο μεθόδων αναλύσεως' (γ) νά διευθετή τά τής συντάξεως μονογραφιών και νά υίοθετή αύτάς προς συμπερίληψιν εις τήν Εύρωπαϊκήν Φαρμακοποιίαν' και (δ) νά είσηγήται τόν καθορισμόν χρονικών ορίων εντός τών οποίων αϊ τεχνικού χαρακτήρος αποφάσεις αυτής, αϊ άφορώσαι εις τήν Εύρωπαϊκήν Φαρμακοποιίαν, δέον νά έκτελώνται εντός τών εδαφικών επικρατειών τών Συμβαλλομένων Μερών. ΑΡΘΡΟΝ 7 Αποφάσεις τής Επιτροπής 1. Εκάστη τώνέν "Αρθρω 5 (1) μνημονευομένων εθνικών αντιπροσωπειών δικαιούται μιας ψήφου. 2. Αϊ αποφάσεις τής Επιτροπής έπΐ παντός τεχνικού θέματος, περιλαμβανομένης τής σειράς κατά τήν οποίαν θά συντάσσωνται αϊ έν "Αρθρω 6 αναφερόμενοι μονογραφίαι, θά λαμβάνωνται διά τής ομοφώνου ψήφου τών ψηφισασών αντιπροσωπειών και κατά πλειοψηφίαν τών δικαιουμένων νά συνεδριάζουν εις τήν Έπιτροπήν αντιπροσωπειών. 3. Πάσα έτερα άπόφασις τής Επιτροπής θά λαμβάνεται διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων τών εκπεφρασμένων ψήφων και κατά πλειοψηφίαν των δικαιουμένων νά συνεδριάζουν εις τήν Έπιτροπήν αντιπροσωπειών.

9 617 Ν. 47/76 ΑΡΘΡΟΝ 8 Εδρα και συνεδριάσεις τής Επιτροπής 1. Ή Επιτροπή θά συνεδρίαση εν Στρασβούργο» ένθα ή έδρα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 2. Αϋτη θά συγκαλήται ύπό τοϋ Προέδρου αυτής και θά συνεδρίαση οποτεδήποτε αϊ άνάγκαι τό απαιτούν, οπωσδήποτε όμως δις τουλάχιστον τοϋ έτους. 3. Αϋτη θά συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, αϊ δέ γλώσσαι διεξαγωγής τών εργασιών αυτής θά είναι αϊ επίσημοι γλώσσαι τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. ΑΡΘΡΟΝ 9 Γραμματεία τής Επιτροπής Ή Επιτροπή θά έξυπηρετήται ύπό Γραμματείας, ό προϊστάμενος και τό τεχνικόν προσωπικόν τής οποίας θά διορίζων/τα ι ύπό τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης τή συμβουλευτική γνώμη τής 'Επιτροπής και συμφώνως προς τους Διοικητικούς Κανονισμούς τοϋ προσωπικού τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. Τά έτερα μέλη τής Γραμματείας θά διορίσωνται ύπό τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως έν συνεννοηθεί μετά τοϋ προϊσταμένου τής Γραμματείας τής Επιτροπής. ΑΡΘΡΟΝ 10 Οικονομική Έπιχορήγησις 1. Τάς δαπανάς τής Γραμματείας τής Επιτροπής και πάσας τάς λοιπάς κοινάς δαπανάς τάς πραγματοποιούμενος διά τήν έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως θά έπωμίέωνται τά Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνως προς τάς διατάζεις τής παραγράφου 2 τοϋ παρόντος "Αρθρου. 2. Μέχρις ότου συμφωνηθή ειδική προς τούτο ρύθμισις εις τήν οποίαν νά συγκατατεθούν άπαντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη, ή οικονομική κάλυψις τών εργασιών, αί όποϊαι εκτελούνται δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως, θά ρυθμίζεται συμφώνως προς τάς διατάεεις τής Μερικής Συμφωνίας Προϋπολογισμού εις τόν κοινωνικόν τομέα τόν άφορώντα εις τάς δραστηριότητας τάς διεπομένας ύπό τής Αποφάσεως (59) 23 ή όποια αναφέρεται έν τω προοιμίω τής παρούσης Συμβάσεως. ΑΡΘΡΟΝ 11 ΈναρΕις ισχύος 1. Ή παρούσα Σύμβασις δέον νά έπικυρωθή ή γίνη αποδεκτή ύπό τών ύπογραψάντων Κρατών. Τά έγγραφα επικυρώσεως ή αποδοχής δέον νά κατατεθούν παρά τω Γενικω Γραμματεί τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 2. Ή παρούσα Σύμβασις άρχεται ισχύουσα τρεις μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν καταθέσεως τοϋ ογδόου έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής. ΑΡΘΡΟΝ 12 Προσχωρήσεις 1. Μετά τήν ήμερομηνίαν ένάρεεως ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως, ή έε Υπουργών Επιτροπή τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, εις τήν οποίαν συνεδριάζουν μόνον τά μέλη αυτής τά όποϊα είναι και αντιπρόσωποι τών Συμβαλλομένων Μερών, δύναται νά προσκαλέση, ύπό τοιούτους όρους οίους αϋτη θεωρεί καταλλήλους, πάν έτερον Κράτος Μέλος τοϋ Συμβουλίου όπως προσχώρηση εις τήν παροϋσαν Σύμβασιν. 2. Μετά παρέλευσιν έε ετών άπό τής είρημένης ημερομηνίας, ή έε Υπουργών 'Επιτροπή δύναται νά προσκαλέση, ύπό τοιούτους όρους οίους αϋτη θεωρεϊ καταλλήλους, Ευρωπαϊκά Κράτη μή μέλη τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης όπως προσχωρήσουν εις τήν παροϋσαν Σύμβασιν.

10 Ν. 47/ Ή προσχώρησις πραγματοποιείται διά καταθέσεως παρά τω Γενικώ Γραμματεϊ τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης έγγραφου τινός προσχωρήσεως, τό όποϊον λαμβάνει ίσχύν τρεις μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν τής καταθέσεως αύτοϋ. ΑΡΘΡΟΝ 13 Εδαφική 'Εφαρμογή 1. Έκαστη Κυβέρνησις δύναται, κατά τόν χρόνον τής υπογραφής η τής καταθέσεως τοϋ οικείου αυτής εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, νά καθορίση τήν έδαφικήν έπικράτειαν ή τάς έδαφικάς επικρατείας εις τάς οποίας θά τυγχάνη εφαρμογής ή παρούσα Σύμβασις. 2. Εκάστη Κυβέρνησις δύναται, όταν καταθέτη τό οίκεϊον αυτής έγγραφον επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως ή καθ' οιανδήποτε μεταγενεστέραν ήμερομηνίαν, διά δηλώσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης, νά έπεκτείνη τήν έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως και έφ' οιασδήποτε ετέρας έοαφικής επικρατείας ή εδαφικών επικρατειών αί όποϊαι καθορίζονται έν τη δηλώσει και διά τάς διεθνείς σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνος ή έν ονόματι τών οποίων είναι εξουσιοδοτημένη νά άναλαμβάνη υποχρεώσεις. 3. 'Εκάστη γενομένη δήλωσις συμφώνως προς τήν" προηγουμένην παράγραφον δύναται, έν σχέσει προς οιανδήποτε έν αύτη μνημονευθεϊσαν έδαφικήν έπικράτειαν, νά άνακληθή συμφώνως προς τήν έν "Αρθρω 14 τής παρούσης Συμβάσεως έκτιθεμένην διαδικασίαν. ΑΡΘΡΟΝ 14 Διάρκεια ισχύος 1. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει έν ίσχύϊ έπ' αόριστον. 2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ' ό μέρος άφορδ εις εαυτό, νά καταγγείλη τήν παροϋσαν Σύμβασιν διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 3. Ή τοιαύτη καταγγελία λαμβάνει ίσχύν εξ μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν λήψεως ταύτης ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως. ΑΡΘΡΟΝ 15 Γνωστοποιήσεις Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης θά γνωστοποιή προς τά Συμβαλλόμενα Κράτη (α) έκάστην ύπογραφήν' (β) τήν κατάθεσιν παντός έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως' (γ) την ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως συμφώνως προς τό "Αρθρον 11" (δ) έκάστην συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ "Αρθρου 13 λαμβανομένην δήλωσιν' (ε) έκάστην συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ "Αρθρου 14 λαμβανομένην γνωστοποίησιν και τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν λαμβάνει ίσχύν ή καταγγελία. ΑΡΘΡΟΝ 16 Συμπληρωματικοί Συμφωνίαι Συμπληρωματικοί Συμφωνίαι δύνανται νά συνάπτωνται έν σχέσει προς τήν λεπτομερή έφαρμογήν τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως.

11 619 Ν. 47/76 ΑΡΘΡΟΝ 17 Προσωρινή Εφαρμογή Έν αναμονή ενάρξεως ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως συμφώνως προς τάς διατάζεις τοϋ "Αρθρου 11, τά υπογράφοντα Κράτη συμφωνούν, ίνα άποφευχθή οιαδήποτε καθυστέρησις έν τη εφαρμογή τής παρούσης Συμβάσεως, νά εφαρμόζουν ταύτην προσωρινώς άπό τής ημερομηνίας υπογραφής, έν συμφωνία προς τά αντίστοιχα αυτών συνταγματικά συστήματα. Εις μαρτυρίαν των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παρούσα ν Σύμβασιν. Έγένετο έν Στρασβούργο) τήν 22αν Ιουλίου, 1964 έν τη Αγγλική και Γαλλική γλώσση, αμφοτέρων τών κειμένων όντων έξ ίσου αυθεντικών, εις απλούν άντίγραφον τό όποιον θά παραμείνη κατατεθειμένον εις τά άρχεϊα τού Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς θά άποστείλη κεκυρωμένα αντίγραφα εις έκαστον τών υπογραφόντων και προσχωρησάντων Κρατών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 14/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμβάσεως περί Απαγορεύσεως της Στρατιωτικής ή Ετέρας Εχθρικής Χρησιμοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2548/1953 (1) (Φ.E.K. 231/27.8.1953/ τ.a').

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2548/1953 (1) (Φ.E.K. 231/27.8.1953/ τ.a'). Σύμβασις EΛΛAΔOΣ HΝΩΜΕΝΩΝ ΠOΛITΕΙΩΝ ΤΗΣ AMEPIKHΣ (H.Π.A.) NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2548/1953 (1) (Φ.E.K. 231/27.8.1953/ τ.a'). Περί κυρώσεως φορολογικής συμβάσεως μεταξύ Eλλάδος και Hνωμένων Πολιτειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 κατ Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2717 Ν. 22(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 38(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 Ο περί της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών γιο τις Κλιματικές Μεταβολές (Κυρωτικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 49/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1994 22 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 531.2 4/2934 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα των Πρω τοκόλλων 1978 και 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3875 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1520 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α πόφαση 2101 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Ακτή Ελεφαντοστού....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT. between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC. as Beneficiary Member State

MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT. between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC. as Beneficiary Member State 1494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC as Beneficiary Member State THE HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

FOREWORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Γ. Β. Μπαζίνας & Ι. Γ. Σακκάς. Athens, February 2012 G. B. Bazinas & Y. G. Sakkas 2012-BAZINAS LAW FIRM

FOREWORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Γ. Β. Μπαζίνας & Ι. Γ. Σακκάς. Athens, February 2012 G. B. Bazinas & Y. G. Sakkas 2012-BAZINAS LAW FIRM Law4050/ 201 2:Gr e e kbondhol de rac t FOREWORD Although the present translation* remains faithful to the Greek text, an effort was made to depict, where possible, the terms of Law 4050/2012 using terminology

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα πολιτικής θεματική κατάταξη

3. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα πολιτικής θεματική κατάταξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή της ισχύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ABSTRACT... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠ... 13 1.1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 27 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 8 Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του Πρω τοκόλλου του 1978 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ Διονύσης Κλάδης Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα