ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 47/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Συμβάσεως δια τήν Έπεξεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. Αριθμός 47 τοϋ 1976 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΪΕΡΓΑΣΙΑΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΊΑΣ Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Συμβάσεως δια Συνοπτικός τήν 'Επεξεργασία ν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος τοϋ τίτλο $ 2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ τοϋ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. διάφορος έννοια : «Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν διά τήν ΈπεΕεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, τήν γενομένην έν Στρασβούργω τήν , τής οποίας τό κείμενον έν τω Άγγλικω πρωτοτυπώ εκτίθεται εις τό Μέρος Ι και έν μεταφράσει εις τήν Έλληνικήν π[ναξ είς τό Μέρος 11 τοϋ Πίνακος : Μέρος ι Μέρος 11. Νοείται ότι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων, υπερισχύει τό είς τό Μέρος Ι τοϋ Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον. 3. Ή Σύμβασις, είς τήν οποίαν ή προσχώρησις τής Κυπριακής κύρωσις Δημοκρατίας απεφασίσθη διά της ύπ' αριθμόν και ήμερο Συ μ 6ασεω ς μηνίαν 12 Φεβρουαρίου, 1976 'Αποφάσεως τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, διά τοϋ παρόντος Νόμου κυροΰται. (609)

2 Ν. 47/ Π Ι ΝΑΞ ("Αρθρον 2) ΜΕΡΟΣ Ι CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA The Government of the Kingdom of Belgium, the French Republic, the Federal Republic of Germany, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the 'Kingdom of the Netherlands, the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Considering that the Parties to the Brussels Treaty of 17th March 1948, as amended on 23rd October 1954, resolved to strengthen the social ties by which they are united and to make every effort in common, both by direct consultation and :in specialized Agencies, to raise the standard of living of their peoples and promote the harmonious development of social services 'in their respective countries ; Considering that the social activities governed by the Brussels Treaty and carried on, until 1959, 'under the auspices of the Brussels Treaty Organisation and the Western European Union are now conducted within the framework of the Council of Europe, in accordance with the decision taken on 21st October 1959 by the Council of Western European Union and with Resolution (59) 23 adopted on 16th November 1959 by the Committee of Ministers of the Council of Europe; Considering that the Swiss Confederation has participated since 6th May 1964 in activities in the field of public health carried on under the aforesaid Resolution ; Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity between its Members in order to promote, inter alia, economic and social progress by the conclusion of agreements and by common action in economic, social, cultural, scientific, legal and administrative matters ; Considering that, so far as possible, they have endeavoured to promote progress both in the social! field and in the related field of public health and that they have undertaken the harmonisation of their national laws in pursuance of the aforementioned provisions ; Considering that such measures are now more than ever necessary in respect of the manufacture, circulation and distribution of medicines in Europe; Convinced that it is desirable and necessary to harmonise specifications for medicinal substances which, in their original state or in the form of pharmaceutical preparations, are of general interest and importance to the peoples of Europe ; Convinced of the need to hasten the drawing up of specifications for the growing number of new medicinal substances appearing on the market; Considering that this aim can best be achieved by the progressive establishment of a common pharmacopoeia for the European countries concerned, Have agreed as fol'lows: ARTICLE 1 Elaboration of a European Pharmacopoeia The Contracting Parties undertake : (a) progressively to elaborate a Pharmacopoeia which shall be common to the countries concerned and which shall be entitled "European Pharmacopoeia" ;

3 611 Ν. 47/76 (b) to take the necessary measures to ensure that the monographs which will be adopted by virtue of Art-idles 6 and 7 of the present Convention and which will constitute the European Pharmacopoeia shall become the official standards applicable within their respective countries. ARTICLE 2 Organs concerned with the elaboration of the European Pharmacopoeia The elaboration of the European Pharmacopoeia shall be undertaken by: (a) The Public Health Committee whose activities are carried on within the framework of the Council of Europe, in accordance with Resolution (59) 23 mentioned in the. Preamble to the present Convention, hereinafter referred to as "the Public Health Committee" ; (b) A European Pharmacopoeia Commission established by the Public Health Committee for this purpose, 'hereinafter referred to as "the Commission". ARTICLE 3 Composition of the Public Health Coimmittee For the purposes of the present Convention, the Public Health Committee shall be composed of national delegations appointed by the Contracti ηg Parties. ARTICLE 4. Functions of the Public Health Committee 1. The Public Health Committee shall exercise a gene rail oversight over the activities of the Commission and for this purpose the Commission shall submit a report on each of its sessions to the Public Health Committee. 2. All decisions taken by the Commission, other than those, of a technical or procedural character, shall be subject to the approval of the Public Health Committee. If the Public Health Committee does not approve a decision< or approves it only partially, the Committee shall refer it back to the Commission for further consideration. 3. The Public Health Committee, having regard to the recommendations of the Commission under Article 6(d), snail fix the time limits within which decisions of a technical character relating to the European Pharmacopoeia shall be implemented within the territories of the Contracting Parties. ARTICLE 5 Membership of the Commission 1. The Commission shall be composed of national delegations appointed by the Contracting Parties. Each delegation shall consist of not more than three members chosen for their competence in matters within the functions of the Commission. Each Contracting Party may appoint the same number of alternates similarly competent. 2. The Commission shall draw up its own Rules of Procedure. 3. The Commission shall elect a Chairman from among its members by secret vote. The term of office of the Chairman and the conditions governing his re-election shall be laid down in the Rules of Procedure of the Commission, provided that the term of office of the first Chairman shall be three years. While he holds office, the Chairman shall not be a member of any national delegation. ARTICLE 6 Functions of the Commission Subject to the provisions of Article 4 of the present Convention, the functions of the Commission shall be : (a) to determine the general principles applicable to the elaboration of the European Pharmacopoeia;

4 Ν. 47/ (b) to decide upon methods of analysis for that purpose ; (c) to arrange for the preparation of and to adopt monographs to be included in the European Pharmacopoeia ; and (d) to recommend the fixing of the time limits within which its decisions of a technical character relating to the European Pharmacopoeia shall be implemented within the territories of the Contracting Parties. ARTICLE 7 Decisions of the Commission 1. Each of the national delegations mentioned in Article 5(1) shall be entitled to one vote. 2. On all technical matters, including the order in which the monographs referred to in Article 6 are to be prepared, decisions of the Commission shall ibe taken 'by a unanimous vote of delegations casting a vote and a majority of the delegations entitled to sit on the Commission. 3. All other decisions of the Commission shall be taken by a twothirds majority of the votes cast and a majority of the delegations entitled to sit on the Commission. ARTICLE 8 Seat and meetings of the Commission 1. The Commission shall hold its meetings at Strasbourg, the seat of the Council of Europe. 2. It shall be convened by its Chairman and meet as often as necessary, but at least twice a year. 3. It shall meet in private; the working languages shall be the official languages of the Council of Europe. 4. The Public Health Committee may appoint an observer to attend meetings of the Commission. ARTICLE 9 Secretariat of the Commission The Commission shall have a Secretariat, the head and the technical staff of which shall he appointed by the Secretary General of the Council of Europe on the advice of the Commission and in conformity with the Administrative Regulations of the Council of Europe staff. The other members of the Secretariat shan be appointed by the Secretary General in consultation with the head of the Commission's Secretariat. ARTICLE 10 Finances 1. The expenses of the Secretariat of the Commission and aid other common expenses incurred in the execution of the present Convention shall be borne by the Contracting Panties in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article. 2. Pending the conclusion of a special arrangement agreed to by all Contracting Parties for this purpose, the financial administration of operations carried out under the present Convention shall be dealt with in accordance with the provisions of the Partial Agreement Budget in the social field relating to the activities covered by Resolution (59) 23 referred to in the Preamble to the present Convention. ARTICLE 11 Entry into force 1. The present Convention shall be ratified or accepted by the Signatory Governments. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

5 613 Ν. 47/76 2. The present Convention shall enter into force three months after the date of deposit of the eighth 'instrument of ratification or acceptance. ARTICLE 12 Accessions 1. After the date of the entry into force of the present Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, sitting with 'its membership limited to the Representatives of the Contracting Parties, may invite, on such conditions as it considers appropriate, any other Member State of the Council to accede to the present Convention. 2. After the expiry of six years from the said date, the Committee of Ministers may invite, on such conditions as it considers appropriate, European States not members of the Council of Europe to accede to the present Convention. 3. Accession shall be effected by depositing with the Secretary General of the Council of Europe an instrument of accession, which shall take effect three months after the date of fits deposit. ARTICLE 13 Territorial Application 1. Any Government may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, specify the territory or territories to which the present Convention shall apply. 2. Any Government may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the present Convention to any other territory or territories specified in the declaration and for whose 'international relations it is responsible or on Whose behalf it is authorised to give undertakings. 3. Any declaration 'made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn according to the procedure laid down in Article 14 of the present Convention. ARTICLE 14 Duration 1. The present Convention shall remain in force indefinitely. 2. Any Contracting Party 'may, so far as it is concerned, denounce the present Convention by means of a notification addressed to the Secretary Ceneral of the Council of Europe. 3. Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary General of such notification. ARTICLE 15 Notifications The Secretary General of the Council of Europe shall notify the Contracting States of: (a) any signature ; (b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or accession ; (c) the date of entry into force of the present Convention in accordance with Article 11 ; (d) any declaration received in pursuance of the provisions of Article 13; (e) any notification received iin pursuance of the provisions of Article 14 and the date on which denunciation takes effect.

6 Ν. 47/ ARTICLE 16 Supplementary Agreements Supplementary agreements may be made concerning the detailed implementation of the provisions of the present Convention. ARTICLE 17 Provisional Application Pending the entry into force of the present Convention in accordance with the provisions of Article 11, the Signatory States agree, in order to avoid any delay in the 'implementation of the present Convention, to apply iit provisionally from the date of signature, in conformity with their respective constitutional systems. In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto, have signed the present Convention. Done at Strasbourg, this 22nd day of July, 1964, in English and French, both texts 'being equally authoritative in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General shall send certified copies to each of the signatory and acceding States. ΜΕΡΟΣ II ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΝ ΕΥΡΩΠΑΊ ΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΤΑΣ Αί Κυβερνήσεις τοϋ Βασιλείου τού Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, τής Ομόσπονδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας, τής Ιταλικής Δημοκρατίας, τοϋ Μεγάλου Δουκάτου τοϋ Λουξεμβούργου, τοϋ Βασιλείου τής Ολλανδίας, τής Ελβετικής Ομοσπονδίας και τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας, Επειδή τά Συμβαλλόμενα μέρη τής Συνθήκης των Βρυξελλών τής 17ης Μαρτίου, 1948, τροποποιηθείσης την 23ην Οκτωβρίου, 1954, απεφάσισαν την σύσφιγξιν των κοινωνικών δεσμών διά τών οποίων ταϋτα είναι ηνωμένα και τήν άπό κοινοϋ καταβολήν πάσης προσπάθειας, τόσον δγ άπ' ευθείας συνεννοήσεως όσον και έν τω πλαισίω ειδικευμένων Οργανώσεων, προς τόν σκοπόν άναβιβάσεως τοϋ βιοτικού επιπέδου τών λαών των και προωθήσεως αρμονικής αναπτύξεως κοινωνικών υπηρεσιών εντός τών αντιστοίχων αυτών χωρών' Επειδή αί κοινωνικοί δραστηριότητες, αί διεπόμενοι ύπό τής Συνθήκης τών Βρυξελλών και διεξαγόμενοι, μέχρι τοϋ 1959, ύπό τήν αιγίδα τοϋ 'Οργανισμού τής Συνθήκης τών Βρυξελλών και τής Δυτικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως, νϋν διεξάγονται εντός τοϋ πλαισίου τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης συμφώνως προς άπόφασιν ληφθεϊσαν τήν 21 ην Οκτωβρίου, 1959 ύπό τοϋ Συμβουλίου τής Δυτικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δγ Αποφάσεως (59) 23 υιοθετηθείσης την 16ην Νοεμβρίου, 1959 ύπό τής έξ Υπουργών 'Επιτροπής τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης' Επειδή ή Ελβετική Ομοσπονδία άπό τής 6ης Μαίου, 1964 και εντεύθεν συμμετέχει τών εις τόν τομέα της δημοσίας υγείας δραστηριοτήτων τών διεξαγόμενων δυνάμει της προειρημένης Αποφάσεως' Επειδή ό σκοπός τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης συνίσταται εις τήν έπίτευξιν μείζονος ένότητος μεταξύ τών Μελών αυτού προς τόν σκοπόν προαγωγής, μεταξύ άλλων, οικονομικής κα] κοινωνικής προόδου διά τής συνάψεως συμφωνιών και διά της άπό κοινού αναλήψεως δράσεως εις οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, επιστημονικά, νομικά και διοικητικά θέματα'

7 615 Ν. 47/76 Επειδή έχουν άποδυθή, καθ' 6 μέτρον είναι έφικτόν, εις μίαν προσπάθειαν επιτεύξεως προόδου τόσον εις τον κοινωνικόν όσον και εις τον σχετι όμενον προς την δημοσίαν ύγείαν τομέα και έχουν αναλάβει τήν έναρμόνισιν των εθνικών αυτών νομοθεσιών κατ' έφαρμογήν τών προαναφερθεισών προνοιών' Επειδή τοιαύτα μέτρα, σήμερον περισσότερον παρ' άλλοτε, καθίστανται αναγκαία έν σχέσει npoc τήν παρασκευήν, κυκλοφορίαν και διανομήν φαρμάκων έν Ευρώπη' Πεπεισμένοι περί της επιθυμίας και άναγκαιότητος npoc έναρμόνισιν προδιαγραφών διά φαρμακευτικός ουσίας ai όποϊαι, έν τη άρχικη αύτων καταστάσει ή έν τη μορφή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, είναι γενικού έvδιaφέpovτoc και σημaσίac διά τους λαούς της Ευρώπης' Πεπεισμένοι περί της άvάγκηc επισπεύσεως τοϋ καθορισμού προδιαγραφών διά τον αύξανόμενον αριθμόν τών εμφανιζομένων έν τη άγορα νέων φαρμακευτικών ουσιών' 'Επειδή ό OKonoc ούτος δύναται κάλλιον νά έπιτευχθή διά τής προοδευτικής κaθιεpώσεωc μιάc κoιvήc φapμaκoπoιΐac διά τάς έvδιaφεpoμέvac Ευρωπαϊκός χώpac, Συνεφώνησαν (be ακολούθων : ΑΡΘΡΟΝ 1 Επεξεργασία Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν : (α) προοδευτικοί νά επεξεργασθούν Φαρμακοποιίαν τινά ή οποία θά είναι κοινή εις Tac έvδιaφεpoμέvac χώpac και ή οποία θά τιτλοφορήται «Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία»' (β) νά προβούν εις τήν λήψιν τών αναγκαίων μέτρων npoc διασφάλισιν ότι αϊ μονογραφίαι, αϊ όποϊαι θά υΐοθετώνται δυνάμει τών "Αρθρων 6 και 7 της παρούσης Συμβάσεως καί αϊ όποϊαι θά συνιστούν τήν Εύρωπαϊκήν Φαρμακοποιίαν, θά καθίστανται τά επίσημα εφαρμοστέα πρότυπα έvτόc τών αντιστοίχων αυτών χωρών. ΑΡΘΡΟΝ 2 Όργανα επιφορτισμένα μέ τήν έπεξεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Ή επεξεργασία τής Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας θά άναληφθή ύπό : (α) τής Επιτροπής Δημοσιά Υγείας της οποίας ai δpaστηpιότητεc διεξάγονται έvτόc τοϋ πλαισίου τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης, σuμφώvωc npoc τήν έν τω προοιμίω τής πapoύσηc Συμβάσεως μνημονευθεϊσαν Άπόφασιν (59) 23, έν Toic εφεξής αναφερομένης ώς «ή Επιτροπή Δημοσίας Υγείας»' (β) μιας Επιτροπής Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας καθιδρυθησομένης προς τον σκοπόν τούτον ύπό της Επιτροπής Δημοσίας Υγείας, έν τοϊς εφεξής αναφερομένης ώς «ή Επιτροπή». ΑΡΘΡΟΝ 3 Σύνθεσις της Επιτροπής Δημοσίας Υγείας Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, ή 'Επιτροπή Δημοσίας Υγείας θά συντίθεται έξ εθνικών αντιπροσωπειών διοριζομένων ύπό τών Συμβαλλομένων Μερών. ΑΡΘΡΟΝ 4 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Δημοσίας Υγείας 1. Ή Επιτροπή Δημοσίας Υγείας θά άσκή γενικήν έποπτείαν έπί τών δραστηριοτήτων της Επιτροπής, προς τόν σκοπόν δέ τούτον ή 'Επιτροπή οφείλει νά ύποβάλλη προς τήν Έπιτροπήν Δημοσίας Υγείας άναφοράν περί έκαστης τών συνεδριάσεων αυτής.

8 Ν. 47/76 6!6 2. "Απασαι αϊ ύπό τής Επιτροπής λαμβανόμενοι αποφάσεις, πλην των εχόντων τεχνικόν ή διαδικαστικόν χαρακτήρα, θά υπόκεινται εις την έγκρισιν της Επιτροπής Δημοσίας Υγείας. Εάν ή 'Επιτροπή Δημοσίας Υγείας άρνηθή την έγκρισιν αποφάσεως τίνος ή έγκρίνη ταύτην μερικώς μόνον, 4 ή Επιτροπή Δημοσίας Υγείας θά έπαναπαραπέμπη ταύτην προς τήν Έπιτροπήν διά περαιτέρω μελέτην. 3: Ή Επιτροπή Δημοσίας Υγείας, λαμβάνουσα υπ' όψιν τάς δυνάμει τοϋ "Αρθρου 6 (δ) εισηγήσεις τής 'Επιτροπής, θά καθορί η τά χρονικά όρια εντός των οποίων αποφάσεις τεχνικού χαρακτήρος άφορώσαι εις τήν Εύρωπαϊκήν Φαρμακοποιίαν δέον νά έκτελώνται εντός των εδαφικών επικρατειών τών Συμβαλλομένων Μερών. ΑΡΘΡΟΝ 5 Μέλη τής 'Επιτροπής 1. Ή Επιτροπή θά συντίθεται έξ εθνικών αντιπροσωπειών διοριζομένων ύπό τών Συμβαλλομένων Μερών. Έκαστη αντιπροσωπεία θά περιλαμβάνη ουχί πλείονα τών τριών μελών επιλεγόμενα λόγω τής ικανότητος αυτών εις ζητήματα εμπίπτοντα εντός τών αρμοδιοτήτων τής 'Επιτροπής. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά διορί η ισαρίθμους και ομοίως ικανούς άναπληρωτάς τούτων. 2. Ή Επιτροπή θά κατάρτιση τον έσωτερικόν αυτής Κανονισμόν. 3. Ή Επιτροπή θά έκλέγη μεταξύ τών μελών αυτής διά μυστικής ψηφοφορίας τόν Πρόεδρον. Ή θητεία τοϋ Προέδρου και οι διέποντες τήν έπανεκλογήν αύτοϋ όροι θά καθορί ωνται έν τω έσωτερικω Κανονισμω τής Επιτροπής, ύπό τήν έπιφύλαξιν ότι ή θητεία τοϋ Πρώτου Προέδρου θά είναι τριετής. Ενόσω ούτος διατηρεί το αξίωμα, ό Πρόεδρος δέν δύναται νά είναι μέλος οιασδήποτε εθνικής αντιπροσωπείας. ΑΡΘΡΟΝ 6 'Αρμοδιότητες τής Επιτροπής Επιφυλασσομένων τών διατάξεων τοϋ "Αρθρου 4 τής παρούσης Συμβάσεως, αϊ αρμοδιότητες τής 'Επιτροπής είναι (α) νά καθορί η τάς εφαρμοστέας γενικός αρχάς έπΐ τής επεξεργασίας τής Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας' (β) νά άποφασί η έπΐ τών προς τοϋτο μεθόδων αναλύσεως' (γ) νά διευθετή τά τής συντάξεως μονογραφιών και νά υίοθετή αύτάς προς συμπερίληψιν εις τήν Εύρωπαϊκήν Φαρμακοποιίαν' και (δ) νά είσηγήται τόν καθορισμόν χρονικών ορίων εντός τών οποίων αϊ τεχνικού χαρακτήρος αποφάσεις αυτής, αϊ άφορώσαι εις τήν Εύρωπαϊκήν Φαρμακοποιίαν, δέον νά έκτελώνται εντός τών εδαφικών επικρατειών τών Συμβαλλομένων Μερών. ΑΡΘΡΟΝ 7 Αποφάσεις τής Επιτροπής 1. Εκάστη τώνέν "Αρθρω 5 (1) μνημονευομένων εθνικών αντιπροσωπειών δικαιούται μιας ψήφου. 2. Αϊ αποφάσεις τής Επιτροπής έπΐ παντός τεχνικού θέματος, περιλαμβανομένης τής σειράς κατά τήν οποίαν θά συντάσσωνται αϊ έν "Αρθρω 6 αναφερόμενοι μονογραφίαι, θά λαμβάνωνται διά τής ομοφώνου ψήφου τών ψηφισασών αντιπροσωπειών και κατά πλειοψηφίαν τών δικαιουμένων νά συνεδριάζουν εις τήν Έπιτροπήν αντιπροσωπειών. 3. Πάσα έτερα άπόφασις τής Επιτροπής θά λαμβάνεται διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων τών εκπεφρασμένων ψήφων και κατά πλειοψηφίαν των δικαιουμένων νά συνεδριάζουν εις τήν Έπιτροπήν αντιπροσωπειών.

9 617 Ν. 47/76 ΑΡΘΡΟΝ 8 Εδρα και συνεδριάσεις τής Επιτροπής 1. Ή Επιτροπή θά συνεδρίαση εν Στρασβούργο» ένθα ή έδρα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 2. Αϋτη θά συγκαλήται ύπό τοϋ Προέδρου αυτής και θά συνεδρίαση οποτεδήποτε αϊ άνάγκαι τό απαιτούν, οπωσδήποτε όμως δις τουλάχιστον τοϋ έτους. 3. Αϋτη θά συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, αϊ δέ γλώσσαι διεξαγωγής τών εργασιών αυτής θά είναι αϊ επίσημοι γλώσσαι τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. ΑΡΘΡΟΝ 9 Γραμματεία τής Επιτροπής Ή Επιτροπή θά έξυπηρετήται ύπό Γραμματείας, ό προϊστάμενος και τό τεχνικόν προσωπικόν τής οποίας θά διορίζων/τα ι ύπό τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης τή συμβουλευτική γνώμη τής 'Επιτροπής και συμφώνως προς τους Διοικητικούς Κανονισμούς τοϋ προσωπικού τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. Τά έτερα μέλη τής Γραμματείας θά διορίσωνται ύπό τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως έν συνεννοηθεί μετά τοϋ προϊσταμένου τής Γραμματείας τής Επιτροπής. ΑΡΘΡΟΝ 10 Οικονομική Έπιχορήγησις 1. Τάς δαπανάς τής Γραμματείας τής Επιτροπής και πάσας τάς λοιπάς κοινάς δαπανάς τάς πραγματοποιούμενος διά τήν έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως θά έπωμίέωνται τά Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνως προς τάς διατάζεις τής παραγράφου 2 τοϋ παρόντος "Αρθρου. 2. Μέχρις ότου συμφωνηθή ειδική προς τούτο ρύθμισις εις τήν οποίαν νά συγκατατεθούν άπαντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη, ή οικονομική κάλυψις τών εργασιών, αί όποϊαι εκτελούνται δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως, θά ρυθμίζεται συμφώνως προς τάς διατάεεις τής Μερικής Συμφωνίας Προϋπολογισμού εις τόν κοινωνικόν τομέα τόν άφορώντα εις τάς δραστηριότητας τάς διεπομένας ύπό τής Αποφάσεως (59) 23 ή όποια αναφέρεται έν τω προοιμίω τής παρούσης Συμβάσεως. ΑΡΘΡΟΝ 11 ΈναρΕις ισχύος 1. Ή παρούσα Σύμβασις δέον νά έπικυρωθή ή γίνη αποδεκτή ύπό τών ύπογραψάντων Κρατών. Τά έγγραφα επικυρώσεως ή αποδοχής δέον νά κατατεθούν παρά τω Γενικω Γραμματεί τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 2. Ή παρούσα Σύμβασις άρχεται ισχύουσα τρεις μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν καταθέσεως τοϋ ογδόου έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής. ΑΡΘΡΟΝ 12 Προσχωρήσεις 1. Μετά τήν ήμερομηνίαν ένάρεεως ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως, ή έε Υπουργών Επιτροπή τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, εις τήν οποίαν συνεδριάζουν μόνον τά μέλη αυτής τά όποϊα είναι και αντιπρόσωποι τών Συμβαλλομένων Μερών, δύναται νά προσκαλέση, ύπό τοιούτους όρους οίους αϋτη θεωρεί καταλλήλους, πάν έτερον Κράτος Μέλος τοϋ Συμβουλίου όπως προσχώρηση εις τήν παροϋσαν Σύμβασιν. 2. Μετά παρέλευσιν έε ετών άπό τής είρημένης ημερομηνίας, ή έε Υπουργών 'Επιτροπή δύναται νά προσκαλέση, ύπό τοιούτους όρους οίους αϋτη θεωρεϊ καταλλήλους, Ευρωπαϊκά Κράτη μή μέλη τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης όπως προσχωρήσουν εις τήν παροϋσαν Σύμβασιν.

10 Ν. 47/ Ή προσχώρησις πραγματοποιείται διά καταθέσεως παρά τω Γενικώ Γραμματεϊ τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης έγγραφου τινός προσχωρήσεως, τό όποϊον λαμβάνει ίσχύν τρεις μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν τής καταθέσεως αύτοϋ. ΑΡΘΡΟΝ 13 Εδαφική 'Εφαρμογή 1. Έκαστη Κυβέρνησις δύναται, κατά τόν χρόνον τής υπογραφής η τής καταθέσεως τοϋ οικείου αυτής εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, νά καθορίση τήν έδαφικήν έπικράτειαν ή τάς έδαφικάς επικρατείας εις τάς οποίας θά τυγχάνη εφαρμογής ή παρούσα Σύμβασις. 2. Εκάστη Κυβέρνησις δύναται, όταν καταθέτη τό οίκεϊον αυτής έγγραφον επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως ή καθ' οιανδήποτε μεταγενεστέραν ήμερομηνίαν, διά δηλώσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης, νά έπεκτείνη τήν έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως και έφ' οιασδήποτε ετέρας έοαφικής επικρατείας ή εδαφικών επικρατειών αί όποϊαι καθορίζονται έν τη δηλώσει και διά τάς διεθνείς σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνος ή έν ονόματι τών οποίων είναι εξουσιοδοτημένη νά άναλαμβάνη υποχρεώσεις. 3. 'Εκάστη γενομένη δήλωσις συμφώνως προς τήν" προηγουμένην παράγραφον δύναται, έν σχέσει προς οιανδήποτε έν αύτη μνημονευθεϊσαν έδαφικήν έπικράτειαν, νά άνακληθή συμφώνως προς τήν έν "Αρθρω 14 τής παρούσης Συμβάσεως έκτιθεμένην διαδικασίαν. ΑΡΘΡΟΝ 14 Διάρκεια ισχύος 1. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει έν ίσχύϊ έπ' αόριστον. 2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ' ό μέρος άφορδ εις εαυτό, νά καταγγείλη τήν παροϋσαν Σύμβασιν διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 3. Ή τοιαύτη καταγγελία λαμβάνει ίσχύν εξ μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν λήψεως ταύτης ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως. ΑΡΘΡΟΝ 15 Γνωστοποιήσεις Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης θά γνωστοποιή προς τά Συμβαλλόμενα Κράτη (α) έκάστην ύπογραφήν' (β) τήν κατάθεσιν παντός έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως' (γ) την ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως συμφώνως προς τό "Αρθρον 11" (δ) έκάστην συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ "Αρθρου 13 λαμβανομένην δήλωσιν' (ε) έκάστην συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ "Αρθρου 14 λαμβανομένην γνωστοποίησιν και τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν λαμβάνει ίσχύν ή καταγγελία. ΑΡΘΡΟΝ 16 Συμπληρωματικοί Συμφωνίαι Συμπληρωματικοί Συμφωνίαι δύνανται νά συνάπτωνται έν σχέσει προς τήν λεπτομερή έφαρμογήν τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως.

11 619 Ν. 47/76 ΑΡΘΡΟΝ 17 Προσωρινή Εφαρμογή Έν αναμονή ενάρξεως ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως συμφώνως προς τάς διατάζεις τοϋ "Αρθρου 11, τά υπογράφοντα Κράτη συμφωνούν, ίνα άποφευχθή οιαδήποτε καθυστέρησις έν τη εφαρμογή τής παρούσης Συμβάσεως, νά εφαρμόζουν ταύτην προσωρινώς άπό τής ημερομηνίας υπογραφής, έν συμφωνία προς τά αντίστοιχα αυτών συνταγματικά συστήματα. Εις μαρτυρίαν των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παρούσα ν Σύμβασιν. Έγένετο έν Στρασβούργο) τήν 22αν Ιουλίου, 1964 έν τη Αγγλική και Γαλλική γλώσση, αμφοτέρων τών κειμένων όντων έξ ίσου αυθεντικών, εις απλούν άντίγραφον τό όποιον θά παραμείνη κατατεθειμένον εις τά άρχεϊα τού Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς θά άποστείλη κεκυρωμένα αντίγραφα εις έκαστον τών υπογραφόντων και προσχωρησάντων Κρατών.

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble E.E., Παρ. I, Αρ. 2637, 11.10.91 1727 Ν. 173/91 Κυρωτικός του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Επεξεργασία Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε., Παρ. Ι, Άρ. 1762, Ν. 10/82

Ε.Ε., Παρ. Ι, Άρ. 1762, Ν. 10/82 Ε.Ε., Παρ. Ι, Άρ. 1762, 19.3.82 557 Ν. 10/82 Ό περί τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί της Προστασίας Ζώων κατά την Διάρκειαν Διεθνούς Μεταφοράς των (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 30(III)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ισοτιμία των Διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 11(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3595 της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ της 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ της 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ. 1509 της 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου τής Ευρωπαϊκής Συμβάοεως περί Παροχής Πληροφοριών επί τοϋ Κρατούντος

Διαβάστε περισσότερα

76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337,

76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337, 9.7.99 76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99 Ο περί του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(ΠΪ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2856 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου του 1993 που Επεκτείνει τη Διεθνή Συμφωνία για το Ελαιόλαδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 52/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2404 της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Τέταρτο Πρωτόκολλο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 12(ΠΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3496 της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 6(111) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Αριθμός 6(111) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ε.Ε. Παρ. I(III) 119 Ν. 6(III)/2004 Αρ. 3812, 20.2.2004 Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση Αντι-Ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 2(ΠΙ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3117 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αποζημίωση θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

573 Ν. 23/79. 'Αριθμός 23 του 1979

573 Ν. 23/79. 'Αριθμός 23 του 1979 573 Ν. 23/79 Ό περί τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως 'Εκδόσεως Φυγόδικων (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως είς την έπίοημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμψώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/75 ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμφωνίας περί Μεταφοράς Νεκρών (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 16(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης για Συναίνεση σε Γάμο, Ελάχιστη Ηλικία για Γάμο και Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 20(ΠΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας για την Εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 2 July 2004 OJ CONS AGRI PECHE

Brussels, 2 July 2004 OJ CONS AGRI PECHE COUNCIL OF Brussels, 2 July 2004 THE EUROPEAN UNION GENERAL SECRETARIAT CM 2642/04 OJ CONS AGRI PECHE COMMUNICATION NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA Contact: maria-angela.travella@consilium.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2189 της 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2189 της 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 178/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2189 της 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Καταστατικού της Διάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376, 23.12.99 464 Ν. 27(ΙΙΙ)/99 Ο περί του Έκτου. Πρωτοκόλλου της Γενικής Συμφωνίας για τα Προνόμια και Ασυλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κυρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1937 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Δευτέρου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγόδικων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117,

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Ο περί της Σύμβασης Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός Τροποποιήσεων) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 751 Ν. 9/85 Αρ. 2029,

E.E., Παρ. I, 751 Ν. 9/85 Αρ. 2029, E.E., Παρ. I, 751 Ν. 9/85 Αρ. 2029, 1.2.85 Ο περί της Σύμβασης της Ναϊρόμπης για την Προστασία του Ολυμπιακού Συμβόλου (Κυρωτικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 845 Ν. 50/79 "Αρ. 1523,

E.E., Παρ. I, 845 Ν. 50/79 Αρ. 1523, E.E., Παρ. I, 845 Ν. 50/79 "Αρ. 1523, 1.6.79 Ό περί της Συμβάσεως επί της Νομικής Καταστάσεως 'Εξωγάμων Τέκνων (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημσν εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 30(ΙΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3022 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων (Κυρωτικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων

περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Ε Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 2721, 3.7.92 163 Ν. 25(ΙΙΙ)/92 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ένατο Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αρμενίας για Συνεργασία στους Τομείς του Πολιτισμού, Παιδείας και Επιστημών (Κυρωτικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 Ό περί της Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταεύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 3/80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ. 1582 της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί τής Συμφωνίας περί Πολιτιστικής, 'Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2269 της 30ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης (Αρ. 100) περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 77/83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1904 της 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης γιο την 'Ευθύνη Ξενοδόχων αναφορικά με την Περιουσία των Πελατών TOUC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 10(ΙΠ)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3072 της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Τροποποιήσεως των Άρθρων Ι, II, VIII, IX και XVI της Συμφωνίας περί του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ της 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ της 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 1257 της 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό ΐτερί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ήερί 'Κρατικού* Προνομίου Ετεροδικίας και Πρόσθετον Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 13/77 ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1340 της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί Προστασίας Ζώων προοριζομένων διά Κτηνοτροφικούς Σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 21(ΙΙΙ)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2700 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως της Γενεύης για την Προστασία των Παραγωγών Φωνογραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

7562/15 ΕΚΜ/σα 1 DGG 2B

7562/15 ΕΚΜ/σα 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0026 (COD) 7562/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: REGIO 22 FSTR 16 FC 17 SOC 200 EMPL 116 FIN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. (Υιοθετηθείσα εν Λονδίνω 6 Μαϊου 1969)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. (Υιοθετηθείσα εν Λονδίνω 6 Μαϊου 1969) Νόμος 1127 της 3/10.2.81: Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονομίας.- (Α' 32). 'Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156)

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) περί κυρώσεως της εν Λονδίνω την 7ην Ιουνίου 1968 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί της πληροφορήσεως επί του αλλοδαπού δικαίου» Άρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 28(ΙΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως Πλαισίου για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(IH) Αρ. 3378,

E.E. Παρ. I(IH) Αρ. 3378, E.E. Παρ. I(IH) Αρ. 3378, 31.12.99 524 Ν. 31(ΙΙΙ)/99 Ο περί της Σύμβασης για την Επιθεώρηση Εργασίας, 1947 (Αρ. 81) (Μέρος Π)(Κνρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884,16.7.2004 Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Ή Σύμβασις διά τοο παρόντος Νόμου κυροοται. κύρωση Συμβάκκως.

3. Ή Σύμβασις διά τοο παρόντος Νόμου κυροοται. κύρωση Συμβάκκως. E.E., Παρ. I. 1115 Ν. 84/79 "Αρ. 1563, 2.11.79 Ό περί της Συμβάσεως περί της Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως 'Αλλοδαπών Διαιτητικών 'Αποφάσεων (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 17(ΙΙΙ)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2694 της 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο Κυρωτικός του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ ΦΕΚ 148/τ.Α /

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ ΦΕΚ 148/τ.Α / ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3352 ΦΕΚ 148/τ.Α /23.06.2005 Κύρωση των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2802,

E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2802, E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2802,18.6.93 247 Ν. 16(ΙΠ)/93 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης για τους έχοντες προνομιακή πρόσβαση στην πληροφόρηση Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Deposit Guarantee Scheme Basic information about the protection of deposits EN Deposits in

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ ΦΕΚ 155/τ.Α /

ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ ΦΕΚ 155/τ.Α / ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ. 3359 ΦΕΚ 155/τ.Α /23.06.2005 Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 Ο περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Τροποποιήσεις) (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 22/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2214 της 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης για τη Βία σε Αθλητικές Εκδηλώσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25333 19 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2263.1-14514972017 Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME FOR THE PROMOTION OF THE EXCHANGE AND SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN GREECE AND GERMANY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 18(111)72000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3415 της 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

1167 Ν. 10(ΙΠ)/98. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3246,

1167 Ν. 10(ΙΠ)/98. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3246, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3246, 5.6.98 1167 Ν. 10(ΙΠ)/98 Ο περί της Σύμβασης για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 11. Kyriakos Kyriazopoulos, Assistant Professor School of Law, Aristotle University Of Thessaloniki ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Lecture 11. Kyriakos Kyriazopoulos, Assistant Professor School of Law, Aristotle University Of Thessaloniki ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Lecture 11 Kyriakos Kyriazopoulos, Assistant Professor, Aristotle University Of Thessaloniki License The educational material subjects

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 2(ΙΙΙ) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΗΣ

Αριθµός 2(ΙΙΙ) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3383, 28.1.2000 Ν. 2(ΙΙΙ)/2000 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για Αµοιβαία Αρωγή σε Ποινικά θέµατα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3150 της 19ης ΜΑΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3150 της 19ης ΜΑΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 14(ΙΙΙ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3150 της 19ης ΜΑΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου του 1992 Τροποποιητικού της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33(111) του 2004 ΝΟΜΟΣΤΙΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Αριθμός 33(111) του 2004 ΝΟΜΟΣΤΙΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ E.E. Παρ. I(III) 3149 Ν. 33(ΙΙΙ)/2004 Αρ. 3851, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης για την Ίδρυση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ &ττ* Αρ της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ &ττ* Αρ της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 45/81 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ &ττ* Αρ. 1725. της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμφωνίας περί Συνεργασίας εις τόν Τομέα της Υγείας μεταξύ της Κυβερνήσεως

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 36/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1946 της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης γιο την ' Ιδρυση του 'Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 543 Ν. 50/72 Αρ. 946, 30.6.72

E.E., Παρ. I, 543 Ν. 50/72 Αρ. 946, 30.6.72 E.E., Παρ. I, 543 Ν. 50/72 Αρ. 946, 30.6.72 Ό περί της Συμβάσεως περί Καταργήσεως της 'Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίησα/ 'Αλλοδαπών Δημοσίων 'Εγγράφων (Κυρωτικός) Νόμος τοο 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2114(REG) 16.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(ΠΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3580 της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη

Διαβάστε περισσότερα

13312/15 ΓΒ/γπ/ΕΚΜ 1 DGG 3 A

13312/15 ΓΒ/γπ/ΕΚΜ 1 DGG 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0253 (NLE) 13312/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECO 129

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Αρ. 705 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1969 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως -περί Παροχής Πληροφοριών έπί του Κρατούντος έν τη 'Αλλοδαπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 42/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2218 της 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Συμβάσεως της Επαγγελματικής Αποκαταστάσεως και Απασχολήσεως Αναπήρων Προσώπων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Pilloras, Panagiotis þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

European Human Rights Law

European Human Rights Law ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ The protection of property Teacher: Lina Papadopoulou, Ass. Prof. of Constitutional Law Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε.

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 95 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου. Πίνακας. Πίνακας, Μέρος 1, Μέρος II. Ασκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου. Πίνακας. Πίνακας, Μέρος 1, Μέρος II. Ασκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 38 Ν. 2(ΙΠ)/2000 Αρ. 3383, 28.1.2000 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά θέματα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Mavrozacharakis Emmanouil Political Scientist Abstract Greek Η προσφυγική κρίση που

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 20ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 20ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 9(ΠΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2967 της 20ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας για την Εφαρμογή του Μέρους XI της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα