Από το 18 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση όρων δηµοπράτησης και µίσθωσης του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από το 18 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 11-8-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση όρων δηµοπράτησης και µίσθωσης του"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 145/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 18 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση όρων δηµοπράτησης και µίσθωσης του αναψυκτηρίου του. ράµας που βρίσκεται επί της οδού Χελµού Ο.Τ. 829 (ανάπλαση ξεροχειµάρρου Καλλιφύτου) Στη ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 11 του µηνός Αυγούστου 2011 και ώρα µ.µ. στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή. ράµας, ύστερα από την αριθµ / πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Ο κ. Γκάνης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του.έτσι κλήθηκε και παρευρέθει ο επόµενος κατά σειρά κ. Νικολαίδης Φώτιος. Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Χαρακίδης Κυριάκος Ζαχαριάδης Παύλος Μαµσάκος Χριστόδουλος Παπαθεοδώρου Ανέστης Χαραλαµπίδης Ανδρέας Χρυσοχοίδης Ελευθέριος Χλιάρα Παναγιώτα Μήτρου Γεώργιος Νικολαίδης Φώτιος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου έσποινα, υπάλληλο του. ράµας,π Ε Οικονοµικών. Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ αριθµ / έγγραφο του Τµήµατος Προσόδων της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του. ράµας το οποίο λέει τα εξής: Παρακαλούµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, να αποφασίσετε, για την εκµίσθωση αναψυκτηρίου του δήµου µας, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Χελµού Ο.Τ. 829 ( ανάπλαση ξεροχείµαρρου Καλλιφύτου ) και να εγκρίνετε τους όρους δηµοπράτησης. Προτεινόµενη διάρκεια µίσθωσης πέντε έτη. Προτεινόµενο µίσθωµα 400 /µήνα Ετήσια προσαύξηση 75% του ποσοστού αύξησης του τιµαρίθµου κόστους ζωής.

2 Σας γνωρίζουµε ότι το ως άνω αναψυκτήριο θα δηµοπρατηθεί για πρώτη φορά Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε: α) σχέδιο όρων µίσθωσης. β) διάγραµµα κάτοψης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε στα µέλη την εισήγηση της υπηρεσίας σχετικά µε τους όρους δηµοπράτησης και κάλεσε αυτούς να αποφασίσουν σχετικά. Τον λόγο πήρε ο κ. Π. Ζαχαριάδης ο οποίος έκανε τις εξής παρατηρήσεις: Στο άρθρο 1 όπου αναγραφόταν ως Γ)«ύο τουαλέτες οι οποίες βρίσκονται σε παρακείµενο χώρο, συνολικής επιφάνειας 4.30χ3,10=13,33 τετραγωνικά µέτρα, επί των οποίων ευρίσκεται κεραία ασύρµατης µετάδοσης δωρεάν διαδικτύου Internet» να γραφεί σε συνέχεια στο Β) «Ο µισθωτής,το τυχόν προσωπικό του και οι πελάτες θα εξυπηρετούνται και οι ίδιοι από τις δύο (2) κοινόχρηστες τουαλέτες που συνορεύουν βορειοδυτικώς µε τον περιβάλλοντα χώρο του αναψυκτηρίου, επί των οποίων έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από το ήµο µας κεραία ασύρµατης µετάδοσης δωρεάν διαδικτύου Internet, της οποίας η εγκατάσταση και λειτουργία θα εξακολουθήσει αδιακώλυτα και ανενόχλητα». Στο άρθρο 10 όπου αναφερόταν «Ο εκµισθωτής ήµος µε απόφαση του ηµάρχου δικαιούται να ορίσει τριµελή επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους του Τµήµατος Προσόδων της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου ράµας και από µηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου ράµας, η οποία θα επιλαµβάνεται και θα επιλύει κάθε θέµα σχετικά µε τη λειτουργία του αναψυκτηρίου.» να γραφεί «Ο εκµισθωτής ήµος µε απόφαση του ηµάρχου ορίζει τριµελή επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τρείς (3) υπαλλήλους του Τµήµατος Προσόδων της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου ράµας,τους :Μαντή έσποινα, Ελευθεριάδη Μιχάλη και Άρµεν Γεώργιο, η οποία θα επιλαµβάνεται και θα επιλύει κάθε θέµα σχετικά µε τη λειτουργία του αναψυκτηρίου» και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αφού έκανε δεκτές τις παραπάνω παρατηρήσεις Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α Εγκρίνει την εκµίσθωση του αναψυκτηρίου του δήµου µας, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Χελµού Ο.Τ. 829 ( ανάπλαση ξεροχείµαρρου Καλλιφύτου ) µε τους παρακάτω όρους µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως τους εισηγήθηκε η /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών και µε τις παρατηρήσεις που έγιναν

3 ΟΡΟΙ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΧΕΛΜΟΥ. Άρθρο 1 Αντικείµενο της µίσθωσης, είναι το αναψυκτήριο επί της οδού Χελµού το οποίο αποτελείται από : Α) Στεγασµένο χώρο, διαστάσεων 3,10 µ X 3.10 µ. σύνολο τετραγωνικών µέτρων 9,61τµ. και ο οποίος ειδικότερα περιλαµβάνει τα παρακάτω: 1. Ξύλινος οικίσκος µε περιµετρικά τελάρα ευσταθή, από σουηδική ξυλεία όπου στο κενό τοποθετείται διογκωµένη πολυστερίνη 35 Κgr/m3 πάχους 7 εκ. 2.Εξωτερικά του τελάρου τοποθετηµένη υγροµονωτική οπλισµένη συνθετική µεµβράνη σε όλη την επιφάνεια έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τέλεια στεγανότητα. 3.Επένδυση εξωτερική µε ραµποτέ ηµικυκλικής διατοµής 3,5Χ1,4 εκατοστά. 4.Εσωτερική επένδυση µε ραµποτέ σουηδικά µε σχέδιο αρσενικού- θηλυκού εγκεκριµένο από την υπηρεσία και χρώµα όµοιο µε το εξωτερικό 5.Παράθυρο µε ξύλο µασίφ µε επιφάνεια κάσας(εξωτερικές διαστάσεις) 2,00τµ. µε 2 ξύλινα, ανοιγόµενα φύλλα µε δύο ξύλινα κατια το κάθε φύλλο και µονό τζάµι 5χιλιοστά και ξύλινα παντζούρια, γαλλικού τύπου, 6.Ξύλινη πόρτα ταµπλαδωτή µασίφ πλάτους κασώµατος (εξωτ. διαστάσεις) 0,90µ. 7.Ξύλινη στέγη τετράριχτη µε περιµετρικούς προβόλους που απέχουν 1,50µ από τους εξωτερικούς τοίχους κατάλληλα στηριγµένους µε περιµετρικούς ορθοστάτες. 8.Θερµοµόνωση στέγης µε διογκωµένη πολυστερίνη 35 Κgr/m3 πάχους 3 εκατοστών, πέτσωµα στέγης µε σουηδικό ραµποτέ και στεγάνωση στέγης µε ασφαλτογενές κεραµίδι καναδέζικου τύπου πάχους 4 χιλιοστών. 9.Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση µε πίνακα ασφαλειών 3χ63Α. Στην ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαµβάνεται ταχυθερµοσίφωνας 5 KVA συνδεδεµένος 4 εξωτερικά φωτιστικά στεγανά µε λάµπες φθορίου και 2 εσωτερικά ιδίου τύπου και η σύνδεση µε το δίκτυο (χωριστή τριφασική παροχή) µε µετρητή χελώνα, περιλαµβάνονται επίσης η προµήθεια και η εγκατάσταση ψύξηςθέρµανσης12χιλ.btu. 10.Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση που περιλαµβάνει µία µπαταρία ζεστού-κρύου νερού περιστρεφόµενη, ανοξείδωτο διπλό νιπτήρα πλάτους 0,90µ. 11.Πάγκος κουζίνας µήκους 2,5 µέτρων µε ντουλάπια δαπέδου από ΜDF και επικάλυψη µε ντουροπάλ αναλόγου χρώµατος. 12.Το δάπεδο του οικίσκου εσωτερικό και εξωτερικό περιµετρικό είναι τύπου increte. Β) Περιβάλλοντα χώρο διαστάσεων 37,50 µ. χ 10,00 µ. Σύνολο αίθριου χώρου 37,5Χ10=375,00-9,61=365,39 τετραγωνικά µέτρα. «Ο µισθωτής,το τυχόν προσωπικό του και οι πελάτες θα εξυπηρετούνται και οι ίδιοι από τις δύο (2) κοινόχρηστες τουαλέτες που συνορεύουν βορειοδυτικώς µε τον περιβάλλοντα χώρο του αναψυκτηρίου, επί των οποίων έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από το ήµο µας κεραία ασύρµατης µετάδοσης δωρεάν διαδικτύου

4 Internet, της οποίας η εγκατάσταση και λειτουργία θα εξακολουθήσει αδιακώλυτα και ανενόχλητα». Η παρούσα µίσθωση δεν προστατεύεται από το Π.. 34/1995 περί κωδικοποιήσεως διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων και ο ως άνω εκµισθούµενος χώρος επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο ως αναψυκτήριο. Άρθρο 2 Το µηνιαίο µίσθωµα θα είναι αυτό που θα διαµορφωθεί από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας και θα κατακυρωθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου ράµας, αναπροσαρµοζόµενο, κάθε µισθωτικό έτος µέχρι την συµβατική λήξη της µισθώσεως κατά ποσοστό ίσο µε το 75% του ποσοστό αυξήσεως του τιµαρίθµου του κόστους ζωής, όπως αυτό θα προσδιορίζεται εκάστοτε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος για το αµέσως προηγούµενο της αναπροσαρµογής χρονικό διάστηµα. Η συµπλήρωση έτους για την πρώτη ετήσια αναπροσαρµογή του µισθώµατος, θα γίνει την αντίστοιχη ηµέρα του εποµένου έτους µε αυτήν της υπογραφής του συµφωνητικού µίσθωσης Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 400 µηνιαίως. Άρθρο 3 Η δηµοπρασία θα γίνει σε µέρα και ώρα που θα οριστεί από τον κ. ήµαρχο, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.. 270/81 που ορίστηκε µε την αριθµ. 94/2011 Α..Σ., µε φανερές προφορικές πλειοδοτικές προσφορές και µε µικρότερο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 2. Τόπος δηµοπρασίας ορίζεται η αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου (1 ος όροφος.) Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχίζεται και πέρα από την καθοριζόµενη ώρα, εφ όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Άρθρο 4 Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο ράµας. 2) Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ως άνω ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς και για µισθώµατα ενός (1) έτους, δηλαδή ποσού τετρακόσια ογδόντα ευρώ ( 480 ). Το γραµµάτιο αυτό θα αποτελεί εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία. Η εγγύηση συµµετοχής

5 επιστρέφεται σε όσους πήραν µέρος στη δηµοπρασία µόλις εκδοθεί απόφαση για το αποτέλεσµα, εφόσον δεν είναι πλειοδότες. 3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (του φυσικού προσώπου ή των εκπροσώπων των νοµικών προσώπων : Προέδρου και ιευθύνοντα Συµβούλου για τις Α.Ε., διαχειριστών για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.). 4) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για να κηρυχθεί σε πτώχευση. 5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελεί σε εκκαθάριση ή παύση των εργασιών. 6) Φορολογική Ενηµερότητα 7) Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή. Ο εγγυητής θα δηλώσει ότι αποδέχεται την εγγύηση και θα υπογράψει µαζί µε τον τελευταίο πλειοδότη το πρακτικό της δηµοπρασίας και µετά από νόµιµη έγκριση τη σύµβαση µίσθωσης. Ο εγγυητής αυτός θα είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος µαζί µε τον µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της συµβάσεως, παραιτούµενος από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και της διζήσεως. Εάν ο µισθωτής θελήσει να παρουσιάσει άλλον εγγυητή, ο οποίος θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή, κατά την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, αυτός θα ευθύνεται, απέναντι στο ήµο, κατά τον ίδιο τρόπο µε εκείνον που έχει υπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας. Εφόσον συµµετέχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία ενεργούν εν κοινοπραξία, αυτά ευθύνονται άπαντα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, απέναντι στο ήµο ράµας, τυχόν δε αντίθετη δήλωσή τους, γενοµένη µετά την προσφορά τους, είναι απαράδεκτη. Τα ως άνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται για έλεγχο στην αρµόδια Επιτροπή την ηµέρα διεξαγωγής της ηµοπρασίας και συγκεκριµένα µια ώρα πριν την έναρξη της δηµοπρασίας. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης καθώς και την πλήρη γνώση του χώρου και εγκαταστάσεων που θα ασκείται το εκµισθούµενο δικαίωµα. Άρθρο 5 Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον τελευταίο πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την προσφορά και καθίσταται µισθωτής µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών

6 εγκρίσεως της δηµοπρασίας. Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του είναι υποχρεωµένοι να δηλώσουν την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας τους και σε περίπτωση αλλαγής αυτής να ειδοποιήσουν αµέσως το ήµο ράµας, ειδάλλως διορίζουν, ως νόµιµο αντίκλητο αυτών, το Γραµµατέα του Πρωτοδικείου ράµας. Επίσης, αµφότεροι είναι υποχρεωµένοι να δηλώσουν τον αριθµό του φορολογικού τους µητρώου (Α.Φ.Μ.). Άρθρο 6 Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλων έχει την υποχρέωση να το δηλώσει στην Επιτροπή ιαγωνισµού πριν από την έναρξη του διαγωνισµού δείχνοντας σχετικό ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι παίρνει µέρος για λογαριασµό του. Άρθρο 7 Η διάρκεια του συµφωνητικού εκµίσθωσης ορίζεται για πέντε (5) έτη και θα αρχίσει από την ηµέρα υπογραφής. Η εγκατάσταση του µισθωτή στο µίσθιο αναψυκτήριο, θα αποδεικνύεται µε σχετικό πρωτόκολλο που θα υπογραφεί από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προσόδων της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου και από τους µισθωτή και εγγυητή αυτού. Η υπογραφή της σύµβασης θα γίνει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της ολοκλήρωσης της προβλεπόµενης από το Νόµο εγκριτικής διαδικασίας του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του είναι υποχρεωµένοι για την προσφορά τους, χωρίς να µπορούν να προβάλλουν δικαίωµα παραίτησης η αποζηµίωσης από το ήµο λόγω καθυστερήσεως της υπογραφής της σύµβασης ή της εγκατάστασης στο µίσθιο αναψυκτήριο. Μετά την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης και πριν την εγκατάσταση στο µίσθιο αναψυκτήριο ο µισθωτής θα προσκοµίσει, στο αρµόδιο γραφείο, την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής του καθώς και τα αναγκαία φορολογικά βιβλία. Άρθρο 8 Η καταβολή του µισθώµατος θα αρχίσει από την ηµέρα υπογραφής του συµφωνητικού µίσθωσης. Θα καταβάλλεται µηνιαία, εντός του πρώτου δεκαηµέρου κάθε µήνα, στο Ταµείο Εισπράξεως του ήµου, από όπου θα λαµβάνεται σχετική έγγραφη απόδειξη, η οποία θα αποτελεί και το µοναδικό αποδεικτικό στοιχείο πληρωµής του µισθώµατος.

7 Άρθρο 9 Απαγορεύεται ρητά η πρόσληψη συνεταίρου ή συνεργάτη ή η συστέγαση στο µίσθιο αναψυκτήριο οποιουδήποτε τρίτου καθώς και η ολική ή µερική υπεκµίσθωση ή µεταβίβαση ή η καθ οποιονδήποτε τρόπο, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, παραχώρηση της χρήσης του µισθίου αναψυκτηρίου σε τρίτο πρόσωπο. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου αναψυκτηρίου, σε εταιρεία προσωπική αποκλειστικά σε οµόρρυθµα µέλη, που θα συσταθεί µε υποχρεωτική συµµετοχή του µισθωτή, ως οµόρρυθµου µέλους, κατά ένα ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%), οπότε, στην περίπτωση αυτή, έναντι του ήµου, θα ευθύνονται, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, τόσο ο µισθωτής όσο και η εταιρία στην οποία παραχωρήθηκε η χρήση του µισθίου αναψυκτηρίου. Η σύσταση και τυχόν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας πρέπει να γνωστοποιείται, εγγράφως, στο ήµο, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη νόµιµη δηµοσίευση του καταστατικού, υποβαλλοµένου, ταυτοχρόνως και επικυρωµένου αντιγράφου του καταστατικού αυτού. Μεταβολή των προσώπων των εταίρων απαγορεύεται. Άρθρο 10 Ο εκµισθωτής ήµος µε απόφαση του ηµάρχου ορίζει τριµελή επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τρείς (3) υπαλλήλους του Τµήµατος Προσόδων της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου ράµας, τους :Μαντή έσποινα, Ελευθεριάδη Μιχάλη και Άρµεν Γεώργιο, η οποία θα επιλαµβάνεται και θα επιλύει κάθε θέµα σχετικά µε τη λειτουργία του αναψυκτηρίου Η επιτροπή αυτή δύναται να επισκέπτεται οποτεδήποτε το µίσθιο αναψυκτήριο και να ελέγχει τις εγκαταστάσεις του αναψυκτηρίου και γενικά ολόκληρο τον στεγασµένο και περιβάλλοντα το χώρο για να διαπιστώνει την αρτιότητα της λειτουργίας του αναψυκτηρίου. Η επιτροπή αυτή θα συντάσσει σε κάθε επίσκεψη έκθεση στην οποία θα αναφέρει κάθε τι που έχει σχέση µε τη λειτουργία του αναψυκτηρίου. Για τις παρατηρήσεις της Επιτροπής θα ενηµερώνεται µε έγγραφο ο µισθωτής στον οποίο θα τάσσεται και προθεσµία συµµόρφωσής του. Τυχόν µη συµµόρφωση του µισθωτή σε εύλογο χρονικό διάστηµα, θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης για κακή χρήση του µισθίου και για παράβαση όρων της σύµβασης.

8 Άρθρο 11 α) Ο µισθωτής µε τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης έχει υποχρέωση χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση να εκκενώσει και να αποδώσει το αναψυκτήριο ( στεγασµένο και περιβάλλοντα χώρο ) στην ίδια άριστη κατάσταση που το παρέλαβε µαζί µε την εγκατάσταση και τον εξοπλισµό. Η απόδοση θα γίνει µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου απόδοσης που θα υπογραφή από τον εκµισθωτή και το µισθωτή. Για λογαριασµό του ήµου θα ενεργήσει η άνω επιτροπή, η οποία θα καταγράψει στο πρωτόκολλο και τις τυχόν βλάβες και φθορές στο µίσθιο, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του. β) Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν αποδίδει στον εκµισθωτή ήµο ράµας τη χρήση του µισθίου κατά τη συµφωνηθείσα λήξη της µισθώσεως, ή κατά την για οποιαδήποτε άλλη αιτία λύση της και για όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την απόδοση του αναψυκτηρίου ή σε περίπτωση που υπαιτιότητά του κατέστησε αυτήν ανέφικτη, όπως π.χ. µε την µη αποκοµιδή από το αναψυκτήριο κινητών πραγµάτων που τυχόν εισκόµισε σε αυτό, και για όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται να καταστήσει αυτή εφικτή υποχρεούται (ο µισθωτής) να καταβάλλει στον εκµισθωτή σαν αποζηµίωση και ποινική ρήτρα ποσό ίσο προς το διπλάσιο του ύψους του µισθώµατος που κατέβαλλε κατά τον τελευταίο προ της λήξεως ή λύσεως της µισθώσεως µήνα και για κάθε µήνα καθυστέρησης. Για χρονικό διάστηµα µικρότερο του µηνός θα καταβάλλεται ανάλογο ποσό. Σε περίπτωση που µετά από νέα δηµοπρασία για την εκµίσθωση του εν λόγω αναψυκτηρίου σε νέο µισθωτή επιτεύχθηκε µεγαλύτερο µίσθωµα υποχρεούται να καταβάλλει στον εκµισθωτή αποζηµίωση ίση προς διπλάσιο του µισθώµατος της νέας µίσθωσης που επιτεύχθηκε κατά την τελευταία αυτήν δηµοπρασία και για κάθε µήνα καθυστέρησης, χωρίς να αποκλείεται και κάθε άλλη αποζηµίωση του εκµισθωτή για την παραπάνω αιτία. Για χρονικό διάστηµα µικρότερο του µηνός θα καταβάλλεται επίσης ανάλογο ποσό. γ) Ο εκµισθωτής κατά τη λήξη ή την λύση της µισθώσεως, εφόσον ο µισθωτής δεν αποδίδει ελεύθερη τη χρήση του µισθίου, δικαιούται µε τα δικά του µέσα και µε δαπάνη που βαρύνει τον µισθωτή να αποκοµίσει τα εισκοµισθέντα σε αυτό, κινητά πράγµατα, των οποίων, κατά τεκµήριο αµάχητο, θεωρείται κύριος και νοµέας ο µισθωτής και επίσης δικαιούται είτε να τα αποθηκεύσει, είτε να τα εκποιήσει, είτε να τα απορρίψει ως άχρηστα, χωρίς ο µισθωτής να δικαιούται να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση.

9 Άρθρο 12 α) Από τη συµµετοχή του και µόνο στο διαγωνισµό αποδεικνύεται ότι ο συµµετέχων έχει επισκεφθεί το αναψυκτήριο και έχει διαπιστώσει την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο. Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρήσει καθ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης το µίσθιο, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό του σε άριστη κατάσταση και να το αποδώσει σε άριστη κατάσταση κατά τη λήξη ή την καθ οποιονδήποτε τρόπο λύση της µίσθωσης, διαφορετικά υπέχει υποχρέωση αποζηµίωσης του εκµισθωτή ήµου ράµας, υπέρ του οποίου και θα καταπέσει η εγγυητική επιστολή που θα έχει δοθεί. β) Ο ήµος δεν έχει καµιά υποχρέωση για πρόσθετες εργασίες βελτίωσης, διαρρύθµισης, καλλωπισµού κ.λ.π. του αναψυκτηρίου, οι οποίες θα πραγµατοποιούνται, σε κάθε περίπτωση, από τον ίδιο το µισθωτή, µετά από τη σύµφωνη γνώµη της τριµελούς επιτροπής που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 της διακήρυξης. Εξάλλου οποιαδήποτε βλάβη στο αναψυκτήριο θα την αποκαθιστά ο µισθωτής µε δικά του έξοδα.. γ) Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από το ήµο ζηµιές ή φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση ή ανεπαρκή συντήρηση του αναψυκτηρίου έστω και αν εµφανίζονται για πρώτη φορά, θα καλείται ο µισθωτής έγγραφα να προβαίνει ο ίδιος σε ορισµένο χρονικό διάστηµα µε δικά του έξοδα στην αποκατάσταση των ζηµιών και φθορών που έχουν διαπιστωθεί. Αν η προθεσµία που έχει ταχθεί στο µισθωτή περάσει άπρακτη και εξακολουθεί αυτός να αρνείται την αποκατάσταση των ζηµιών και φθορών του αναψυκτηρίου, είναι δυνατόν ο εκµισθωτής να προβεί, για λογαριασµό και σε βάρος του µισθωτή στην εκτέλεση των επισκευών, οπότε στην περίπτωση αυτή η σχετική δαπάνη είναι δυνατόν να εισπραχθεί και προκαταβολικά από την εγγυητική επιστολή του µισθωτή αφού εκδοθεί κατάλογιστική απόφαση του ηµάρχου σε βάρος του. Συνοµολογείται ρητά, ότι άρνηση του µισθωτή να συµµορφωθεί στην πιο πάνω εντολή του ήµου, όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της εν λόγω περιπτώσεως γ του παρόντος άρθρου αποτελεί λόγο καταγγελίας της συµβάσεως µισθώσεως µε όλες τις σχετικές σε βάρος του µισθωτή συνέπειες, που επέρχονται από αυτή.

10 Άρθρο 13 Ο µισθωτής οφείλει να αποζηµιώσει το ήµο για κάθε ζηµιά που θα υποστεί από την παράβαση των όρων της συµβάσεως, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, η δε τυχόν παράβαση κάποιου από αυτούς αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης. Άρθρο 14 Α) Ο µισθωτής υποχρεούται µε ευθύνη του να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας, η οποία θα έχει χρονική ισχύ αντίστοιχη µε τη διάρκεια της µίσθωσης. Μετά τη λήξη της µίσθωσης παύει αυτοδικαίως η ισχύς της Αδείας Λειτουργίας, απαγορευµένης απολύτως της λειτουργίας του µισθίου χωρίς τη νόµιµη άδεια. Β) Ο µισθωτής υποχρεούται : α) να τηρεί τις ποινικές, αστυνοµικές, φορολογικές και διοικητικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις για την κοινή ησυχία, την καθαριότητα και την υγιεινή, β) να εκδίδει ταµειακές αποδείξεις σύµφωνα µε το Νόµο, γ) να αναρτήσει τιµοκατάλογο µε τις τιµές των προσφερόµενων ειδών, ευανάγνωστο και σε εµφανές σηµείο προς την ενηµέρωση των καταναλωτών. Άρθρο 15 Σιωπηρή παράταση της µισθώσεως σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται. Η βούληση του ήµου εκφράζεται σε κάθε περίπτωση ρητά από τα αρµόδια όργανά του µε τον τρόπο και τη διαδικασία που οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν. Άρθρο 16 Ο τελευταίος πλειοδότης όταν του κοινοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόµενης από το νόµο εγκριτικής διαδικασίας του αποτελέσµατος για την κατακύρωση σ αυτόν της δηµοπρασίας και προ της υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, έχει υποχρέωση να καταθέσει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ποσό ίσο προς το 10% των µισθωµάτων ενός έτους και να προσκοµίσει το σχετικό γραµµάτιο παρακαταθέσεως ή να προσκοµίσει ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα Τράπεζας. Το µίσθωµα υπολογίζεται στο ποσό που κατακυρώθηκε η δηµοπρασία. Το ποσό αυτό της εγγύησης θα αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε την αναπροσαρµογή του µισθώµατος σε τρόπο ώστε κάθε φορά το ποσόν αυτό της εγγύησης να ισούται µε ποσοστό 10% των µισθωµάτων ενός έτους. Η εγγυητική επιστολή θα παραµείνει στη διάθεση του εκµισθωτή τουλάχιστον µέχρι τη λήξη της µίσθωσης και πάντως έως ότου εκπληρωθούν από το µισθωτή στο

11 ακέραιο οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µε τη διακήρυξη αυτή και τη σύµβαση µίσθωσης (όπως µισθώµατα). Σε διαφορετική περίπτωση θα καταπίπτει υπέρ του δήµου µε απλή πράξη του ηµάρχου για παράβαση όρου της σύµβασης. Άρθρο 17 α) Η έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσµατος ανήκουν στην ελεύθερη κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής, εκτός αν το ηµοτικό Συµβούλιο έχει επιφυλάξεις για το ίδιο το δικαίωµα αυτό. β) Ο ήµος δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά όπως και για τυχόν καθυστέρηση της έγκρισης αυτών. Άρθρο 18 Η Οικονοµική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα αν το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, που θα επιτευχθεί, δεν είναι ικανοποιητικό για το ήµο, να µην την εγκρίνει, οπότε η δηµοπρασία θα επαναληφθεί. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µε τον τρόπο για τις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 6 του Π.. 270/81. Άρθρο 19 Η Σύµβαση µίσθωσης θα υπογραφεί από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του εντός δέκα ηµερών (10 ) µετά από έγγραφη ειδοποίηση του ήµου αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ήµου, χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, οι οποίοι ενέχονται για την τυχόν διαφορά του αποτελέσµατος της νέας δηµοπρασίας από την προηγούµενη. Τα οφειλόµενα στο ήµο από τις υποχρεώσεις αυτές θα εισπραχθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. Εάν παρέλθει άπρακτη η κατά τα άνω δεκαήµερη προθεσµία ο εκµισθωτής, µπορεί κατά την ελεύθερη κρίση του να θεωρήσει ότι η σύµβαση καταρτίστηκε οριστικά. Άρθρο 20 α) Ο ήµος έχει το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς και χωρίς ζηµία για τον ίδιο, τη σύµβαση µισθώσεως και πριν από το χρόνο λήξης αυτής. Στην περίπτωση που θα κρίνει ότι η σύµβαση µίσθωσης εµποδίζει την κατά τον προορισµό του λειτουργία του αναψυκτηρίου ή γίνουν διάφορες πολεοδοµικές διαρρυθµίσεις στο χώρο, που θα έχουν σαν αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η λειτουργία της µίσθωσης κατά την ανεξέλεγκτη κρίση του ήµου ή αν αποφασιστεί να δοθεί στην κοινή χρήση ο χώρος που χρησιµοποιεί ο πλειοδότης.

12 β) Στην περίπτωση αυτή ο µισθωτής ειδοποιείται γι αυτό και έχει την υποχρέωση µέσα σε τρεις (3) µήνες να εκκενώσει και να αποδώσει το αναψυκτήριο χωρίς να έχει οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση κατά του ήµου. Άρθρο 21 α) Ο µισθωτής έχει την υποχρέωση µε δικά του έξοδα να εξοπλίσει το αναψυκτήριο µε πυροσβεστήρες. β) Καθ όλη τη διάρκεια της παραµονής του στο µίσθιο αναψυκτήριο, ο µισθωτής υποχρεούται στην εµπρόθεσµη καταβολή όλων εν γένει των ηµόσιων και ηµοτικών φόρων και τελών ( καθαριότητας,φωτισµού, κ.λ.π.), καθώς και στην εµπρόθεσµη εξόφληση όλων εν γένει των λογαριασµών κατανάλωσης, (ρεύµατος, νερού κ,λ.π.). γ) Ο µισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της µισθώσεως να επιτρέπει στα αρµόδια όργανα του εκµισθωτή την επίσκεψη στο µίσθιο οποτεδήποτε για επιθεώρησή του. Επίσης ο µισθωτής υποχρεούται κατά το τελευταίο προ της λήξεως της µίσθωσης εξάµηνο να επιτρέπει οποτεδήποτε την επίσκεψη στο µίσθιο, τόσο των αρµοδίων οργάνων και εκπροσώπων του εκµισθωτή, όσο και των υποψηφίων νέων µισθωτών. Άρθρο 22 Η δηµοπρασία γνωστοποιείται µε διακήρυξη του ηµάρχου που δηµοσιεύεται δέκα ( 10 ) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διενέργεια της. Α) Με επικόλληση αντιγράφου της στο ηµοτικό Κατάστηµα και στο προς ενοικίαση κατάστηµα. Β) ηµοσίευση της διακήρυξης περιληπτικά σε µία ( 1 ) τοπική ηµερήσια εφηµερίδα. Τα έξοδα δηµοσίευσης στις εφηµερίδες της αρχικής και της τυχόν επαναληπτικής δηµοπρασίας βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Άρθρο 23 α) Ο ήµος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης µίσθωσης που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και για καθυστέρηση καταβολής του µισθώµατος για όποιο λόγο ή αιτία, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να κάνει έξωση στον µισθωτή σύµφωνα µε τη διαδικασία του Κώδικα Πολ. ικονοµίας. β) Ο ίδιος ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος σε περίπτωση που λυθεί η σύµβαση µισθώσεως προ της συµφωνηθείσας λήξεώς της από υπαιτιότητά του, ή µετά από αποδοχή σχετικού αιτήµατός του, υποβαλλοµένου έγγραφος προ τριών (3) µηνών,

13 στην καταβολή µετά τη λύση της µίσθωσης µισθωµάτων ενός (1) µηνός σαν αποζηµίωση, χωρίς να αποκλείεται το δικαίωµα του ήµου να επιδιώξει και άλλη αποζηµίωση. γ) Εκτός από την µονοµερή καταγγελία της σύµβασης από το ήµο κατά τα ανωτέρω, η λήξη της συµβάσεως χωρεί αυτοδικαίως στις περιπτώσεις θανάτου ή νοµικής ανικανότητας του µισθωτή. Στις περιπτώσεις αυτές το µίσθιο περιέρχεται εκ νέου στην κατοχή και χρήση και εκµετάλλευση του ήµου. Στους κληρονόµους του µισθωτή δεν αναγνωρίζεται κανένα µισθωτικό δικαίωµα. δ) Αντίγραφο της διακήρυξης να δηµοσιευθεί µε τοιχοκόλληση δέκα (10) ηµέρες πριν από τη δηµοπρασία σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.. 270/1981. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ήµαρχο ράµας Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 145/2011 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο πρόεδρος Η Ειδική Γραµµατέας Τα µέλη έσποινα Σιδηροπούλου

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 198/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 31-7-2012 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5614 Άρθρο 1 ο : Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ :ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ :ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. :16601 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 41/2012 Από το Πρακτικό της 10ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 27/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 58 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου

Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του.σ. Της 4 ης συνεδρίασης Ηµεροµηνία επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 167/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1 ο : Προσδιορισμός του νομικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό και την σύμβαση Άρθρο 2 ο : Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 432/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. : 14335/12-12-2012 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 07/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1794 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

: Περιγραφή του µισθίου

: Περιγραφή του µισθίου ΟΡΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 15 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Περιγραφή του µισθίου Το µίσθιο θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΚΑ, 84800 ΜΗΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΡΗ ΚΩΝ / ΝΑ ΤΗΛ.: 2287360120 FAX: 2287023374 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Αρ. Πρωτ. 15516/2012.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου Το Επιμελητήριο Καβάλας, κατόπιν της με αριθ. 58/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 10/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 5059 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα