Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήμα: «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήμα: «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήμα: «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Διδάσκων : Ι. ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ» REV IIEW PAPER Συντάκτης: Λάμπρος Πόλκας (ΜΕ 10414) ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φεβρουάριος 2006

2 Εξασφάλιση Ποιότητας στην Ηλεκτρονική Μάθηση (Quality Assurance in Ε-Learning) Σύνοψη Σ αυτή την εργασία επισκοπείται μέρος της τρέχουσας εργογραφίας, που αναφέρεται σε γενικά ζητήματα της εξασφάλισης ποιότητας στην ηλεκτρονική μάθηση. Λέξεις-κλειδιά: διαχείριση ποιότητας (quality management), εξασφάλιση ποιότητας (quality assurance), διαχείριση ολικής ποιότητας (total quality management), ηλεκτρονική μάθηση (elearning). 1. Διαχείριση και εξασφάλιση ποιότητας Η εξασφάλιση ποιότητας (quality assurance) είναι μέρος της διαχείρισης ποιότητας (quality management). Αν η δεύτερη, η γενικότερη έννοια, αναφέρεται σε σύνολο διαδικασιών και τεχνικών που απαιτούνται προκειμένου ένα προϊόν να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για τις οποίες παράχθηκε, η πρώτη, η ειδικότερη, μαζί με τον σχεδιασμό (quality planning) και τον έλεγχο ποιότητας (quality control), αναφέρεται στις βελτιωτικές δραστηριότητες της συνολικής διαχειριστικής λειτουργίας ενός προϊόντος ή έργου, οι οποίες υλοποιούνται με συνεχείς (αλληλεπιδραστικές) διαδικαστικές τεχνικές και εργαλεία (Duncan 1996: 83 κ.ε.). Ειδικότερα, στο πλαίσιο του project management η εξασφάλιση ποιότητας ορίζει: αφενός, τους κανόνες που πρέπει να τηρηθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός έργου και, αφετέρου, αναφέρεται στις λειτουργίες επισκόπησης (review) που πρέπει να αναληφθούν μετά την ολοκλήρωσή του (Shtub et. al. 2005: 367). Τόσο οι γενικότερες έννοιες «ποιότητα» και «διαχείριση ποιότητας» όσο και η ειδικότερη «εξασφάλιση ποιότητας» αντιμετωπίστηκαν στην εξέλιξή τους μέσα από ποικίλες προσεγγίσεις και με βάση διαφορετικά κριτήρια. Οι σχετικές έννοιες, αν και αναγνωρίζονται καθολικά ως αναγκαίες, είναι δύσκολο να οριστούν με σαφήνεια, εξαρτώμενες ως προς την υλοποίησή τους από τον τύπο του οργανισμού όπου εφαρμόζονται ή από το είδος των διαδικασιών που αναλαμβάνονται (Sower & Frank 2005, Foley 2000). Το κυριότερο: έχει παρατηρηθεί ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση της ποιότητας στον χώρο των επιχειρήσεων, τα περισσότερα σχετικά προγράμματα απολήγουν σε αποτυχία (Keating et. al. 1999). Η εξασφάλιση ποιότητας, στον βαθμό που συγκροτεί ένα διαχειριστικό σύστημα ποιότητας (QMS), συνιστά υπο-λειτουργία ή δραστηριότητα της Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας (TQM), που με τη σειρά της είναι μια φιλοσοφία, με βάση την οποία όλες οι προσπάθειες των μελών ενός οργανισμού εντείνονται με σκοπό την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης και εξελισσόμενης ανανέωσης (Jung & Wang 2004). 1

3 2. Εξασφάλιση ποιότητας και ηλεκτρονική μάθηση Οι ολοένα αυξανόμενες πιέσεις για ριζικές αλλαγές στην οργάνωση, στις διαδικασίες και στις υπηρεσίες, ενόψει κυρίως της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και των ραγδαίων εξελίξεων στον χώρο της υπολογιστικής τεχνολογίας, έχουν καταστήσει αναγκαία τη «συμβίωση» της εξασφάλισης της ποιότητας με την εκπαίδευση, ειδικότερα με τον κλάδο της ηλεκτρονικής μάθησης. Ωστόσο, όπως και στον χώρο της οικονομίας ή της αγοράς, έτσι και στον χώρο της εκπαίδευσης και, ειδικότερα, της ηλεκτρονικής μάθησης, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις της διαχείρισης και της εξασφάλισης της ποιότητας (Hildebrandt & Teschler 2004). Συγκεκριμένα, η ποικιλία δραστηριοτήτων σχεδιασμού, ανάπτυξης και προσφοράς ηλεκτρονικών προγραμμάτων (Barker 2002) έχει οδηγήσει σε μιαν αντίστοιχη πολλαπλότητα των ποιοτικών διαστάσεων των προσφερόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών, που, σύμφωνα με τη Frydenberg (2002), αναφέρονται: στην ετοιμότητα της οργανωτικής και διοικητικής δομής του οργανισμού, στη διαθέσιμη τεχνολογική υποδομή, στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους εκπαιδευόμενους, στην ποιότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού, στο επίπεδο της διδασκαλίας των εκπαιδευτών, στις διαδικασίες και συνθήκες πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενός προγράμματος, στην οικονομική ανταποδοτικότητα, στη συμβατότητα με σχετικούς κανονισμούς και νομοθεσίες και στο επίπεδο των διαδικασιών αξιολόγησης του προγράμματος. Άλλες προσεγγίσεις, όπως αυτή του Ehlers (2004) -σε αντίθεση προς την προσέγγιση της Frydenberg (2002) που επιτονίζει τον ρόλο των οργανισμών και των εκπαιδευτών- δίνουν προτεραιότητα στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευόμενοι στην ποιότητα της ηλεκτρονικής μάθησης. Για την αντιμετώπιση, πάντως, του ετερόκλητου πλήθους των προσεγγίσεων και προτύπων ποιότητας στην ηλεκτρονική μάθηση, στον ευρωπαϊκό τουλάχιστον χώρο, συστηματικές προσπάθειες έχουν αναληφθεί από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ποιότητας (European Quality Observatory- EQO: προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ενιαίο, κοινά αποδεκτό, πρότυπο περιγραφής, ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των διαφορετικών ποιοτικών προσεγγίσεων ποιότητας των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών περιεχομένων (Pawlowsky 2003). Από τα Πρακτικά σχετικώς πρόσφατου συνεδρίου (EQO 2004) προκύπτει ότι η ανάλυση και κατηγοριοποίηση των εφαρμοζόμενων προσεγγίσεων ποιότητας θα δώσει, αφενός, την συνολική εικόνα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εφαρμοζόμενων προσεγγίσεων και θα επιτρέψει, αφετέρου, στους ενδιαφερόμενους φορείς (λ.χ. διαχειριστές αποθετηρίων ή υπευθύνους ποιότητας του εκπαιδευτικού περιεχομένου) να έχουν πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων προσεγγίσεων ποιότητας, όπου μπορούν να εφαρμόσουν στις δικές τους αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων. 3. Ποιότητα-αγορά-ηλεκτρονική μάθηση: προβληματική συγκατοίκηση; Στην τρέχουσα εργογραφία τίθεται συχνά το ερώτημα κατά πόσο είναι δυνατόν να βελτιωθεί το καθεστώς της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, όταν στο εσωτερικό ενός εκπαιδευτικού οργανισμού υιοθετούνται πρακτικές εξασφάλισης 2

4 ποιότητας, οι οποίες προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της αγοράς ή της βιομηχανίας (Parker 2004, Fresen & Boyd 2005: 319). Έτσι οι Srikanthan & Dalrymple (2002: 221) υποστηρίζουν ότι οι προσπάθειες να εφαρμοστούν διαχειριστικά μοντέλα που προέρχονται από τη βιομηχανία και την αγορά έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές, κυρίως επειδή το TQM απευθύνεται στην περιοχή αποκλειστικά των υπηρεσιών ενός οργανισμού, εστιασμένων στην παράδοση του προϊόντος μέσω της λογιστικής μέτρησης, του ελέγχου και της συνεχούς βελτίωσης της διαδικασίας, ενώ η διαχείριση ποιότητας στην εκπαίδευση (Quality Management in Education -QME) εστιάζει στην ενίσχυση, μέσω του διαλόγου, όλων των φορέων που συμμετέχουν στη διδακτική ενός γνωστικού αντικειμένου με στόχο τη μάθηση. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται τα ευρήματα σχετικού ερωτηματολογίου της Massy (2000), όπου το 61% των απαντήσεων ήταν αρνητικές για την ποιότητα της παρεχόμενης ηλεκτρονικής μάθησης. Στον αντίθετο, αισιόδοξο πόλο, κινούνται άλλες προσεγγίσεις (Fresen 2005: 30 κ.ε.), υποδεικνύοντας ότι ο ανθρώπινος συντελεστής και το κοινωνικό σύστημα τόσο στο management όσο και στην εργασία οφείλουν να συνδεθούν ενόψει των ριζικών μετασχηματισμών που συμβαίνουν στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση, το προηγούμενο δίλημμα μπορεί να αποδειχθεί και πλαστό, στον βαθμό που η εκπαίδευση αντιμετωπίσει τον εκπαιδευόμενο ως «ολότητα μέσα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον», οπότε είναι δυνατόν να πετύχει τις πέντε αρχές της ποιότητας: δηλαδή το εξαιρετικό, την τελειότητα ή σταθερότητα, την καταλληλότητα των στόχων και τον μετασχηματισμό (Harvey & Green 1993, αναφορά του Fresen 2005: 29). Προς αυτή την κατεύθυνση, η διαχείριση ολικής ποιότητας (TQM), αποβλέποντας στη συνεχή βελτίωση, μπορεί να εφαρμοστεί και στα περιβάλλοντα μάθησης γενικώς, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τρεις τουλάχιστον συνθήκες αξιολόγησης (Dolmans, Wohlfhangen & Scherpbier 2003: 211, αναφορά του SEEQEL): (1) η συστηματική: υπονοεί ότι η εξασφάλιση ποιότητας σχετίζεται με όλες τις όψεις της εκπαίδευσης και ότι όλοι οι δικαιούχοι εμπλέκονται σε αυτές με συστηματικό τρόπο), (2) η δομική: σχετίζεται με τις αξιολογήσεις που διεκπεραιώνονται σε απλά μεσοδιαστήματα με κατάλληλη συχνότητα και όχι σε ad hoc βάση και ότι τα πρότυπα ορίζονται με βάση δεδομένα με τα οποία μπορούν να συγκριθούν και να κριθούν, (3) η ενσωματωμένη: αναφέρεται στις αρμοδιότητες που ορίζονται ξεκάθαρα, ώστε η εξσφάλιση ποιότητας να αποτελεί ενσωματωμένο μέρος των διαδικαστικών σχεδίων του οργανισμού και οι δραστηριότητές της να διέπονται από συνεκτικότητα. Στο πλαίσιο, ειδικότερα, της ηλεκτρονικής μάθησης ο Nichols (2002), αφορμώμενος από παλαιότερες προσεγγίσεις του (Garvin 1988), στηρίζει την ανάπτυξη ενός συστήματος στα εξής κριτήρια ποιότητας: (1) στην «Επιτέλεση»/«Αποτελεσματικότητα» (Performance): το παραγόμενο προϊόν πρέπει να λειτουργεί με αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις ανάγκες του τελικού χρήστη, (2) στα «Χαρακτηριστικά» (Features), που πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο τελικό προϊόν κατάλληλα, και όχι αποσπασμένα από το συνολικό στόχο του προγράμματος, 3

5 (3) στην «Αξιοπιστία» (Reliability): το τελικό προϊόν δεν πρέπει να περιέχει σφάλματα, (4) στη «Συμμόρφωση» (Conformance): το τελικό προϊόν οφείλει να ανταποκρίνεται στα βιομηχανικά πρότυπα, χρησιμοποιώντας πρότυπες τεχνολογίες, και να ανακλά μια αναγνωρισμένη εκπαιδευτική θεωρία, (5) στη «Διάρκεια»/» «Ανθεκτικότητα» (Durability): το τελικό προϊόν πρέπει να είναι σημαντικό και είτε μόνιμο (ως προς τις εδραιωμένες διδακτικές αρχές) είτε εύκολα αναβαθμίσιμο, (6) στην Συντηρητικότητα (Servicebility): το πρoϊόν θα πρέπει να επιδέχεται επιδιόρθωση και να ταιριάζει με τις απαιτούμενες τελικές προδιαγραφές, (7) στην Αισθητική (Aesthetics): το συνολικό αίσθημα του τελικού προϊόντος θα πρέπει να πληροί τις επαγγελματικές προδιαγραφές και να είναι φιλικό στη χρήση, (8) στη Διακριτή Ποιότητα (Perceived Quality): το τελικό προϊόν θα πρέπει να επαυξάνει τη φήμη του οργανισμού που το παρήγαγε και να τον καταξιώνει ως παραγωγό της ηλεκτρονικής μάθησης. Στη συστηματική του μελέτη ο Fresen (2005, πρβλ. και Fresen & Boyd 2005: 323) εντοπίζει έξι κρίσιμους παράγοντες (με σχετικές υποκατηγορίες), από τους οποίους εξαρτάται η εξασφάλιση ποιότητας στη διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω του παγκόσμιου ιστού: (1) τους θεσμικούς, (2) τους τεχνολογικούς, (3) τους διδακτικούς, (4) τους αναφερόμενους στους σπουδαστές (student factors), (5) τους καθοδηγητικούς και (6) τους παιδαγωγικούς. 4. Ποιότητα στην ηλεκτρονική μάθηση: η ελληνική περίπτωση Παρά τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλονται διεθνώς από δημόσιους και ιδωτικούς φορείς και πρόσωπα, η διασφάλιση της ποιότητας στον χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης παραμένει ζητούμενο. Στη σχετική συζήτηση συμβάλλουν μεμονωμένα πανεπιστημιaκά τμήματα από τον ελληνικό χώρο με τους εκπροσώπους τους -χαρακτηριστικό παράδειγμα το Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του ΠΑ.ΠΕΙ. Ωστόσο, την ελληνική Πολιτεία δεν φαίνεται να την έχει απασχολήσει συστηματικά η ένταξη των προηγούμενων προβληματισμών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Από σχετικώς πρόσφατο διεθνές συνέδριο, που διεξήγαγε ο επίσημος φορέας του ΥΠΕΠΘ, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Koulaidis 2004), απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε ζητήματα για την ποιότητα της ηλεκτρονικής μάθησης στην ελληνική εκπαίδευση, ενώ σχετικές απόψεις των εκπαιδευτικών για την ποιότητα της μέχρι σήμερα παρεχόμενης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης/επιμόρφωσής τους στις λεγόμενες ΤΠΕ είναι απογοητευτικές (Σβολόπουλος 2005). 4

6 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ Κ. Barker Canadian Recommended E-learning Guidelines (CanREGs). Vancouver: FuturEd & Canadian Association for Education (CACE). (πρόσβαση στις 12/2/06) D. H. J. M. Dolmans, H. A. P. Wohlfhangen & A. J. J. A. Scherpbier From Quality Assurance to Total Quality Management: How can Quality Assurance Result in Continuus Improvement in Health Professions Education?. Education for Health 16(2): W. R. Duncan A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI Standards Commiteee. Newton Square: Project Management Insittute. Ulf D. Ehlers Quality in E-Learning. From a Learner s Perpspective. Proceedings of the 3 rd EDEN Research Workshop. Oldenburg. (πρόσβαση στις 12/2/06). European Quality Observatory (EQO) Quality in European E-Learning. Designing Tools and Frameworks for Tomorrows Quality Development. Workshop European Quality Observatory (EQO), co-located to the 4 th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. Joensuu, Finland. (πρόσβαση στις 12/2/06). K. Foley From Quality Management to Organization Excellence: Don t Throw the Baby out with the Bath Water. Paper presented at the 1st International Research Conference on Organisational Excellence in the Third Millenium. (πρόσβαση στις 12/2/06). J.W. Fresen Quality Assurance Practice in Online (Web-Supported) Learning in Higher Education. An Explanatory Study. PhD. Thesis. University of Pretoria. (πρόσβαση στις 12/2/06). J. W. Fresen & L. G. Boyd Caught in the Web Quality. International Educational Development 25: J. Frydenberg Quality Standards in e-learning: A Matrix Analysis. International Review of Research in Open and Distance Learning. (πρόσβαση στις 12/2/06). 5

7 D. Garvin Managing Quality. New York: Macmillan. L. Harvey & D. Green Defining Quality. Assesment and Evaluation in Higher Education 18(1): Β. U. Hildebrandt & S. J. Teschler How to Ιmprove Ιndividual Quality in the Field of e-learning - The European Quality Observatory. e-mentor (πρόσβαση στις 12/2/06). J. Y. Jung & Y.J. Wang Relationship Between Total Quality Management (TQM) and Continuus Improvement of International Project Management (CIIPM). Technovation 20: 1-7. O. Keating, R. Oliva, S. Rockart & J. Sterman Overcoming the Improvement Paradox. European Management Journal 17(2): V. Kοulaidis (ed.) Quality of Education. Teachers Professional Training and Development. The European Union and the SE European Countries. Conference Proceedings. Athens: Ministry of Education and Religious Affairs. J. Massy Quality and E-Learning in Europe. Summary Report. Bizmedia. (πρόσβαση στις 12/2/06). M. Nichols Development of a Quality Assurance System for E-Learning Projects. In Winds of Change in the Sea of Learning. Charting the Course of Digital Education. Proceedings of the ASCILITE 2002 Conference. Unitec, Auckland, (πρόσβαση στις 12/2/06). N. K. Parker The Quality Dilemma in Online Education. In T. Anderson and F. Elloumi (eds.), Theory and Practice of Online Learning. Athabasca, Alberta: Athabasca University, (πρόσβαση στις 12/2/06). J. Pawlowsky The European Quality Observatory (EQO): Structuring Quality Approaches for E-Learning. In Proceedings of the 3 rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2003). Athens: Greece. (πρόσβαση στις 12/2/06). Β. Σβολόπουλος (επιμ.) Αξιολόγηση των Επιπτώσεων της Χρήσης των ΝΤ στα σχολεία της Οδύσσειας. Αθήνα: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. 6

8 SEEQEL (Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in E-Learning) Quality Guide to the Non-Formal and Informal Learning Progresses. MENON Network EEIG. A. Shtub, J. F. Bard & S. Globerson Project Management: Processes, Methodologies and Economics. 2 nd Edition. Pearson Prentice Hall. V. E. Sower & F. K. Frank There is More to Quality than Continuus Improvement: Listening to Plato. Quality Management Journal 12(1): G. Srikanthan & J. F. Dalrymple Developing a Holistic Model for Quality in Higher Education. Quality in Higher Education 8(3): (πρόσβαση στις 12/2/06). 7

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στo Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στo Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στo Νηπιαγωγείο Βασικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Eκπαίδευση των Logistics. Η Μικτή Μέθοδος (Blended Learning) Δ. Τόλης 1, Γ. Κυριακίδης 2, Α.

Νέες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Eκπαίδευση των Logistics. Η Μικτή Μέθοδος (Blended Learning) Δ. Τόλης 1, Γ. Κυριακίδης 2, Α. Νέες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Eκπαίδευση των Logistics. Η Μικτή Μέθοδος (Blended Learning) Δ. Τόλης 1, Γ. Κυριακίδης 2, Α. Τσαγκάρης 3 1,2 Human Asset AE, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 3 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MEDICAL EDUCATION ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):811-822 Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Η ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μια εμπειρική διερεύνηση του κριτηρίου Ηγεσία του E.F.Q.M.. The leadership of vocational

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Σοφός Αλιβίζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, lsofos@aegean.gr Σωτηρίου Ιωάννα. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ & ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ & ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 Για την εκπόνηση της μεθοδολογίας Ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο

Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο Ελένη Καλύβα, Αικατερίνη Γκοτζαμάνη Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Παναγιωτακόπουλος X. Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών και Μέλος ΣΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ηλιάνα Αρακά, araka@uom.gr Μάριος Μαυρίδης, mmavridis@gmail.com Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Διευθυντής 152 ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών adonisbessios@gmail.

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Διευθυντής 152 ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών adonisbessios@gmail. Πρόταση Διαδικτυακής Συν Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο Πλαίσιο των Δημιουργικών Τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Πατησίων Μπέσιος Αντώνιος 1, Λαμπροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 1 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιάννης Ανδρεάδης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης john@polsci.auth.gr, chadji@polsci.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα