ΕΟΡΥΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΟΙ. ΙΣΤΟΙΕΣ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘΣ ΤΕΛΛΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΟΡΥΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΟΙ. ΙΣΤΟΙΕΣ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘΣ ΤΕΛΛΑΣ"

Transcript

1 Ακινα 14 Ιουλίου 2015 Α.Ρ.: 5464 / ΡΟΣ ΥΡΟΥΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. Κουρουμπλι Ραναγιϊτθ. Κοιν: ΑΝΑΡΛΘΩΤΘ ΥΡΟΥΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. Ξανκό Ανδρζα Γ.Γ. ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, κ.κοκκινάκθ Σπφρο Γ.Γ. ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, κ. Μπαςκόηο Ιωάννθ ΕΟΡΥΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΟΙ. ΙΣΤΟΙΕΣ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘΣ ΤΕΛΛΑΣ Αξιότιμε κφριε Υπουργζ, Αξιότιμοι κφριοι, Με τθν παροφςα επιςτολι κζλουμε να αιτθκοφμε μια ςυνάντθςθ μαηί ςασ ωσ πολιτικό προϊςτάμενο του ΕΟΡΥΥ, διότι θ ςυνεργαςία μασ με τον Οργανιςμό ζχει φτάςει ςτα όρια τθσ, βαςικά και κφρια λόγω των πολλαπλϊν διαδοχικϊν και αντιφατικϊν οδθγιϊν που λαμβάνουμε με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τα ιατρεία μασ και τισ υπθρεςίεσ που προςφζρουμε ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του. Καλοφμε τθν θγεςία του υπουργείου υγείασ να αςχολθκεί με τα κζματα του ΕΟΡΥΥ, γιατί ο παραλογιςμόσ ςτισ αποφάςεισ τθσ διοίκθςθσ αυτοφ του οργανιςμοφ, δεν χτφπθςε απλϊσ κόκκινο αλλά κινείται εκτόσ κάκε ζννοιασ θκικισ, δικαίου και νομιμότθτασ. Είμαςτε μια ςυνεταιριςτικι εταιρεία με πάνω από 500 αυτοαπαςχολοφμενουσ βιοπακολόγουσ με αξιοςθμείωτθ οικονομικι δραςτθριότθτα από τθν οποία θ πολιτεία μόνο κζρδοσ ζχει, ςε επίπεδο απαςχόλθςθσ, είςπραξθσ φόρων και εξυπθρζτθςθσ εκατομμυρίων αςφαλιςμζνων ςε ζνα τοπίο ΡΦΥ όπου τα πάντα ζχουν διαλυκεί τα 3 τελευταία χρόνια.

2 Οι απανωτζσ αποφάςεισ τθσ διοίκθςθσ του ΕΟΡΥΥ οδθγοφν τα ιατρεία μασ με μακθματικι ακρίβεια ςε λουκζτο. Ραρακζτουμε μερικζσ από τισ τελευταίεσ αποφάςεισ αυτζσ ΘΕΜΑ ΠΛΑΦΟΝ -ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2014 ανακοινϊνεται πλαφόν αποηθμίωςθσ εξετάςεων με αναδρομικι ιςχφ από 1/1/2014, δθλαδι τουσ προθγοφμενουσ 9 μινεσ «κουρεφονται» ποςά ςχεδόν 50% των υποβλθκζντων. Εφαρμόηουμε τθν απόφαςθ του ΕΟΡΥΥ, ζςτω τουσ επόμενουσ 4 μινεσ του 2014, αλλά και πάλι ωσ εκ του καφματοσ δεν πλθρωνόμαςτε ζςτω με το ανακοινωκζν πλαφόν αυτοφσ τουσ 4 μινεσ. Αντί αυτοφ ξαφνικά 10 μινεσ μετά τον ΙΟΥΛΙΟ 2015 βγαίνει νζα απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ του ΕΟΡΥΥ που λζει ότι το πλαφόν που ανακοίνωςαν και που εφαρμόςαμε δεν ιςχφει αλλά μειϊνεται κατά 20-30% πάλι αναδρομικά από 1/1/2014. Αν αυτό δεν είναι ο απόλυτοσ παραλογιςμόσ, ςίγουρα είναι ανικικο και κυρίωσ παράνομο ωσ εκ τοφτου επιφυλαςςόμαςτε για περαιτζρω νομικζσ ενζργειεσ. ΕΛΕΓΚΣΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ Ζνασ κρατικόσ οργανιςμόσ υποχρεϊνει τουσ ςυμβεβλθμζνουσ με αυτόν να απευκυνκοφν ςε ιδιϊτεσ για ελεγχκοφν. Επίςθσ ο απόλυτοσ παραλογιςμόσ. Ταυτόχρονα εκδίδει δφο διαφορετικζσ εγκυκλίουσ-οδθγίεσ ςε διάςτθμα 6 μθνϊν Μία προσ τα ιατρεία λζγοντασ ότι απαγορεφεται ςτουσ παρόχουσ θ επιλογι παραπεμπτικϊν, θ μερικι εκτζλεςθ, και θ επιπλζον χρζωςθ εξετάςεων. Με άλλα λόγια ότι εκδίδεται από το μθχανογραφικό ςφςτθμα του ΕΟΡΥΥ εκτελείται αυτοφςιο. Εκδίδει όμωσ και κάποιεσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ προσ τισ ΙΕΕ που παρακζτει ζνα ςωρό περιπτϊςεισ εξετάςεων θ παραπεμπτικϊν που πρζπι να «κοποφν» για πολλοφσ και διάφορουσ λόγουσ. Αν αυτό δεν είναι παράλογο, είναι απάτθ και επίςθσ επιςφρει ποινικζσ ευκφνεσ, διότι το ερϊτθμα είναι ότι αφοφ γνωρίηεισ τι «κόβεται» γιατί δεν το βάηεισ ςτο λογιςμικό ςυνταγογράφθςθσ ι γιατί δεν το κοινοποιείσ ςτουσ παρόχουσ ϊςτε να μθν το εκτελοφν;

3 ΡΟΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Κανείσ δεν ξζρει πότε κα προκφψει θ επόμενθ πλθρωμι του ΕΟΡΥΥ, με αποτζλεςμα να πζφτουμε ζξω ςτισ πλθρωμζσ των δόςεων τθσ εφορίασ (αρά όχι ενθμερότθτα) των υποχρεϊςεων των ιατρείων μασ προσ τα αςφαλιςτικά ταμεία, των λθγμζνων επιταγϊν αλλά και τθσ κακθμερινισ επιβίωςθσ. Κανείσ δεν ξζρει πότε κα πλθρωκεί δεδουλευμζνα για τα οποία ζχει ξοδζψει χριματα, κανείσ δεν ξζρει πόςα κα πλθρωκεί, κανείσ δεν μπορεί να προγραμματίςει επενδφςεισ ςτθ δουλειά του. Πλα επαφίενται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του ΕΟΡΥΥ, ο οποίοσ (και άλλθ εγκφκλιοσ) κατά τα άλλα τιμωρεί όποιον κακυςτεριςει μερικζσ μζρεσ τθν υποβολι των παραπεμπτικϊν. Οι εργαςτθριακοί γιατροί δουλεφουν με μθχανιματα υψθλισ τεχνολογίασ που κοςτίηουν και με αντιδραςτιρια που αγοράηουν από προμθκευτζσ, ςυνεπϊσ δεν ζχουν τθν πολυτζλεια να περιμζνουν απλϊσ τα δεδουλευμζνα. Οςονοφπω ζρχεται θ προκαταβολι φόρου τθσ επόμενθσ χρονιάσ κατά 100%, κα είναι πραγματικά καφμα, αν κα υπάρξουν βιοπακολογικά ιατρεία που κα καταφζρουν να αποπλθρϊνουν τα φετινά χρζθ τθσ εφορίασ μαηί με τθσ επόμενθσ χρονιάσ, με τζτοια ςυμπεριφορά από τον ΕΟΡΥΥ. ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Από τα ςτοιχεία που ζδωςε ςτουσ φορείσ και ςτο υπουργείο θ κατ όνομα μόνο «επιτροπι ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ «του ΕΟΡΥΥ, προκφπτει ότι δφο τινά ςυμβαίνουν : άγνοια ή παραπληροφόρηςη με δόλο, κακότι οι μεν περίφθμεσ οικονομικζσ μελζτεσ είναι ςε επίπεδο κακοφ μακθτι ςτοιχειϊδουσ εκπαίδευςθσ, οι δε πλθροφορίεσ για τισ τιμολογιςεισ ςε Ελλάδα και Ευρϊπθ είναι ανακριβείσ και δεν λαμβάνουν υπόψιν πολλζσ παραμζτρουσ επιςτθμονικζσ, οικονομικζσ, γεωγραφικζσ και κυρίωσ τθν χρθςιμότθτα για τον αςκενι. Εμμζςωσ πλθν ςαφϊσ προτείνουν τθν βιομθχανικι παραγωγι αποτελεςμάτων φαςόν από μεγάλεσ εταιρείεσ που υποκρφπτουν κινδφνουσ λακϊν, ελλιπϊν διαγνϊςεων, μθ αξιολογιςιμων εξετάςεων, καταργοφν το ρόλο του εργαςτθριακοφ γιατροφ άρα και τθν ειδικότθτα. Είναι χαρακτθριςτικό ότι κεωροφν πϊσ θ τιμι των 2,88 ευρϊ για μια γενικι αίματοσ με μικροςκόπθςθ και αξιολογθμζνθ από τον εργαςτθριακό γιατρό είναι υψθλι και μπορεί να περικοπεί όταν είναι γνωςτό από μελζτεσ για νοςοκομεία και δθμόςιεσ δομζσ θ ςυνολικι επιβάρυνςθ τθσ εξζταςθσ ξεπερνά τα 8 ευρϊ. Η ΕΚΚΡΕΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 10% Κανείσ δεν μπορεί να εγγυθκεί τι κα γίνει με το 10% των ποςϊν που κατατίκενται. Από τθν 1/1/2012 το ποςόν αυτό ζχει φκάςει ιδθ ςε μθ διαχειρίςιμα επίπεδα και μοιάηει

4 πικανότερο να μθν αποπλθρωκεί ποτζ. Θ διοίκθςθ του ΕΟΡΥΥ επιδεικνφει τακτικι κουτοπόνθρου μπαταχτςι, και το παραπζμπει άλλοτε ςτον ζλεγχο, άλλοτε ςτισ καλζνδεσ με ςτόχο να το «κουρζψει» και αυτό. ΠΡΟΣΑΕΙ Ζχουμε παραδϊςει ςτο υπουργείο τισ προτάςεισ μασ για τον ΕΟΡΥΥ και τθν ΡΦΥ εδϊ και πολφ καιρό, κρίνουμε όμωσ ςκόπιμο να αναφερκοφμε εν ςυντομία για τον ΕΟΡΥΥ 1. Πτι παραπεμπτικό εκδίδεται από το μθχανογραφικό ςφςτθμα του ΕΟΡΥΥ εκτελείται και αποηθμιϊνεται αυτοφςιο. Ο εργαςτθριακόσ γιατρόσ δεν μπορεί οφτε να ςυνταγογραφιςει, οφτε να προςκζςει, οφτε να αφαιρζςει εξετάςεισ, οφτε να εξετάςει τον αςκενι και να αποφανκεί αν χρειάηονται ι όχι. Επομζνωσ είναι υποχρζωςθ ΕΟΡΥΥ-ΣΥΝΤΑΓΟΓΑΦΟΥΝΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΩΝ να ςυμφωνιςουν τι γράφεται, τι δεν γράφεται, τι δικαιολογείται κλπ Από εκεί και πζρα ο ΕΟΡΥΥ πρζπει ςτθν αρχι του χρόνου να ανακοινϊνει το όριο αποηθμίωςθσ των ιατρείων μασ, ϊςτε να μποροφμε να προγραμματίςουμε τθν δουλειά μασ. Ρροτάςεισ ζχουν γίνει πολλζσ. 2. Είναι προτιμότερο να καταλιξει ο ΕΟΡΥΥ ςτισ πραγματικζσ τιμζσ αποηθμίωςθσ των εξετάςεων, που δφναται να καταβάλλει, όποιεσ και αν είναι, αλλά να αποηθμιϊνει κανονικά τουσ παρόχουσ. Ο κάκε πάροχοσ μετά κα κρίνει αν μπορεί να επιβιϊςει θ όχι και κα αποφαςίηει για τθν ςφναψθ θ μθ ςφμβαςθσ. Βεβαίωσ οι τιμζσ αυτζσ δεν μπορεί να είναι αυκαίρετεσ, αλλά να λαμβάνουν υπ οψιν το λειτουργικό κόςτοσ του βιοπακολογικοφ εργαςτθρίου ενόσ αυτοαπαςχολοφμενου γιατροφ και τα διεκνι δεδομζνα. 3. Για τον ζλεγχο τθσ κατευκυνόμενθσ υπερςυνταγογράφθςθσ είναι απαραίτθτθ θ ενςωμάτωςθ ςτο ςφςτθμα επιςτθμονικϊν κανόνων ςυνταγογράφθςθσ (και όχι αρικμοφ εξετάςεων ανάλογα τθσ ειδικότθτασ) με βάςει τισ διεκνείσ οδθγίεσ. Απαραίτθτθ θ λειτουργία ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ του ΕΟΡΥΥ για να λειτουργιςει πραγματικά. 4. Διαχωριςμόσ των κωδικϊν πλθρωμισ εξετάςεων των μεγάλων εταιρειϊν και διαγνωςτικϊν κζντρων από τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ γιατροφσ, ϊςτε να υπάρξει δίκαιθ κατανομι των πλθρωμϊν. Κατάργθςθ του κωδικοφ των ιδιωτικϊν κλινικϊν από το μπάτηετ τθσ ΡΦΥ, Θ ενςωμάτωςι του ςε υποκωδικό των νοςθλειϊν των κλινικϊν αφοφ παραγγζλων και εκτελϊν είναι θ ίδια εταιρεία. Ηθτάμε ςυνάντθςθ με τον υπουργό υγείασ και με τον αρμόδιο για τον ΕΟΡΥΥ Γ.Γ., ϊςτε να εξθγιςουμε το αδιζξοδο ςτο οποίο βρίςκονται οι αυτοαπαςχολοφμενοι εργαςτθριακοί γιατροί αλλά και να προτείνουμε ςοβαρζσ και βιϊςιμεσ λφςεισ για τον ΕΟΡΥΥ. Θ παρουςία μασ πολλά χρόνια ςε αυτό το χϊρο μασ δίνει τθν εμπειρία και τθν γνϊςθ για τθν ςυμβολι

5 ςτθ διαμόρφωςθ ςυγκεκριμζνων προτάςεων. Ηθτοφμενο θ επιβίωςθ ενόσ κλάδου χριςιμου ςτθν ΡΦΥ και θ ςυνζχιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του ΕΟΡΥΥ. Αντιλαμβανόμαςτε τθν οικονομικι δυςπραγία, όμωσ δεν μποροφν οι αυτοαπαςχολοφμενοι γιατροί να ζχουν υποςτεί μείωςθ των ειςοδθμάτων τουσ ςε ποςοςτό >60% και να ςυνεχίηουμε ςε χειρότερα. Δεν γνωρίηουμε άλλο κλάδο ςτθν οικονομία με τζτοιεσ μειϊςεισ, εκτόσ των ανζργων. Τζλοσ δθλϊνουμε ότι πρόκεςι μασ, μετά τισ τελευταίεσ εξελίξεισ αυκαίρετθσ και αναδρομικισ αλλαγισ βαςικϊν όρων των ςυμβάςεϊν μασ, είναι να προςφφγουμε νομικά ζναντι όςων υπογράφουν όλεσ αυτζσ τισ αλλοπρόςαλλεσ αποφάςεισ διεκδικϊντασ τα δεδουλευμζνα τθσ εκτζλεςθσ των εξετάςεων. Εκ μζροσ του ΔΣ Συνεταιριςμοφ Εργαςτθριακϊν Ιατρϊν Medisyn O Ρρόεδροσ του Δ.Σ. Γ.ΒΙΔΑΚΘΣ Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Δ.Σ. Ρ.ΜΑΚΙΔΘΣ

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Διευκυντι Ζκδοςθσ. Κείμενο Θζςθσ και Αντίκεςθσ Ο υνδικαλιςμόσ ςτθν Τγεία

Από τον Διευκυντι Ζκδοςθσ. Κείμενο Θζςθσ και Αντίκεςθσ Ο υνδικαλιςμόσ ςτθν Τγεία Οικονομία Υγεία Τριμθνιαία Επιςτθμονικι Επικεϊρθςθ των Οικονομικϊν τθσ Υγείασ Υπό τθν Αιγίδα τθσ Ερευνθτικισ Μονάδασ Υγείασ του Ακθναϊκοφ Ινςτιτοφτου Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ Τόμοσ 1 οσ, Τεφχοσ 3 ο, Ιοφλιοσ-Αφγουςτοσ-Σεπτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ

ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ Το παρόν ζργο πνευματικισ ιδιοκτθςίασ προςτατεφεται από τισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ (Ν 2121/1993 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα) και από τισ διεκνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιο Λογιςτικό. Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων. Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ. Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι

Δθμόςιο Λογιςτικό. Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων. Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ. Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι 2015 Δθμόςιο Λογιςτικό Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι 1 ΔΘΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ ΣτΕ = υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Τ Ε Υ Φ Ο Σ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΘΝΛΑΛΟ NEWSLETTER ΓΛΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΛΔΟΤΘΣΕΩΝ & ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 ΤΣΔ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το παρόν αποτελεί το Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS»

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ : 133/08 ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΙΑΤΙΚΘΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ"

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ ΤΙΤΛΟΣ: "ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ" Σσγγραφέας: Γιάννης Βαροσφάκης Εκδόζεις: ΑΑ. Λιβάνη www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΜΕΡΟ Α... 3 Hot Spots:... 4 Ποιοσ είναι όμωσ ο Παγκόςμιοσ

Διαβάστε περισσότερα