ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων»"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» 2 και 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

2 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ (ΔΠΠΔΡΑΑ) ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΖΜΔΡΗΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 2 ΑΠΡΗΛΗΟΤ «Ολοκλεπωμένε και Βιώζιμε Γιασείπιζε ηεπεών Αποβλήηων Παποςζίαζε Δθαπμοζμένων Μονηέλων και Ππακηικών ζε Δςπωπαϊκέρ Υώπερ» Υαιπεηιζμοί - Αζηέπιορ Υαηδεπαπαδείζερ, Ζ ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ Ζ Γεπμανική εμπειπία - Prof. Dr. Eckhard Willing, Federal Environmental Agency - Holger Jonsson, Central Controlling, Municipal Waste Management, Hamburg - Margarida Nogueira, Municipal Waste Management, Berlin Ζ Βελγική εμπειπία - Anne Vandeputte, Public Waste Agency of Flanders - Eddy Wille, Public Waste Agency of Flanders - Serge Kempeneers, Directeur, Division Espaces Verts Ζ εμπειπία ηος Λοςξεμβούπγος

3 - Juergen Hummel, Superdreckskescht, Ministry of Sustainable Development and Infrastructure Ζ Αςζηπιακή εμπειπία - Gerhard Eisl, Minister Plenipotentiary, Embassy of Austria ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ Ζ ζςμμεηοσή ηερ ανακύκλωζερ - Geert Cuperus, FIR Federation Internationale du Recyclage Ζ Δλλενική εμπειπία - Υ. Σζοκανήρ, πληνληζηήο Γηθηχνπ ΦΟΓΑ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΓΔΠΟΓΑΘ Α.Δ. ςδήηεζε - πληνληζηήο: θ. Αζ. Υαηδεπαπαδείζερ, Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ ΣΡΗΣΖ 3 ΑΠΡΗΛΗΟΤ «Μονηέλα για ηεν αξιοποίεζε βιομεσανικών πποϊόνηων ηων ζηεπεών αποβλήηων και εξέηαζε ηων δςναηοηήηων ανάπηςξερ δεςηεπογενούρ αγοπάρ» Ζ εμπειπία ηος Βελγίος - Eddy Wille, Public Waste Agency of Flanders Δςπωπαϊκή επιζκόπεζε - Geert Cuperus, FIR Ππακηική ζηεν Δλλάδα - ΤΠΔΚΑ Έλσζε Σζηκεληνβηνκεραληψλ Διιάδνο ςδήηεζε ςμπεπάζμαηα με πάνελ ζςδεηεηών - πληνληζηήο: θ. Γ. Κπεμλήρ, Head of Unit ENV.A.3, DG ENV 2

4 ΓΔΤΣΔΡΑ 2 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2012 ΖΜΔΡΑ 1 ε «Ολοκλεπωμένε και Βιώζιμε Γιασείπιζε ηεπεών Αποβλήηων Παποςζίαζε Δθαπμοζμένων Μονηέλων και Ππακηικών ζε Δςπωπαϊκέρ Υώπερ» ΤΝΣΟΝΗΣΔ: Α. ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ Α. ΥΑΣΕΖΠΑΡΑΓΔΗΖ ΤΝΣΟΝΗΣΖ (Α. ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ): Καιεκέξα ζαο, αο μεθηλήζνπκε. Κχξηε Τπνπξγέ, θπξίεο θαη θχξηνη, ζα ήζεια λα ζαο θαισζνξίζσ φινπο θαη εηδηθφηεξα ζην πλεχκα ηεο ειιεληθήο θηινμελίαο ηνπο μέλνπο θαιεζκέλνπο καο ζηε ζεκεξηλή εθδήισζε πνπ νξγαλψλεη ην ΔΠΠΔΡΑΑ κε ζέκα ηελ «νινθιεξσκέλε θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ». Δίλαη γλσζηφ φηη είλαη έλα ζέκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ αηρκή ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ, είλαη έλα ζέκα ην νπνίν είλαη ζχλζεην, δχζθνιν θαη ε ιχζε ηνπ είλαη πάξα πνιχ επηηαθηηθή ζηε ρψξα καο. Ο ζηφρνο ηεο εκεξίδαο απηήο είλαη λα αληαιιαγνχλ απφςεηο, εκπεηξίεο πάλσ ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, θπζηθά κε ηε ζπλδξνκή ησλ μέλσλ θαιεζκέλσλ νη νπνίνη ζα καο κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία απφ κηα ζεηξά απφ επξσπατθέο ρψξεο θαη ζα καο δψζνπλ παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ ηέηνησλ εθαξκνγψλ. Γε ζα ήζεια λα πσ θάηη παξαπάλσ, ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ ηνλ Τπνπξγφ λα απεπζχλεη έλα ραηξεηηζκφ. 3

5 Υαιπεηιζμοί Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ: Καιεκέξα θη απφ κέλα ζε φινπο εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο λα ζαο θαισζνξίζσ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ ζηε ζεκεξηλή εκεξίδα. Ζκεξίδα πνπ νξγαλψλεη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ». Να θαισζνξίζσ ηδηαίηεξα θαη ηνπο μέλνπο Δκπεηξνγλψκνλεο, απφ ηνπο νπνίνπο ζα αθνχζνπκε πεηπρεκέλεο πξαθηηθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ήδε ζε άιιεο ρψξεο. Ο ζηφρνο καο είλαη πνιχ απιφο, λα ππάξμεη αληαιιαγή εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε ην ηη δνπιεχεη, ηη δε δνπιεχεη, ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. ινη μέξνπκε φηη κία ζχγρξνλε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηα απφβιεηα σο δπλεηηθά αμηνπνηήζηκν πιηθφ. Απηφ είλαη κία βαζηθή αξρή ε νπνία πιένλ αθνινπζείηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο. Άξα ρσξίο λα παξαγλσξίδνπκε ηε ζεκαζία ηεο αζθαινχο δηάζεζεο πξέπεη λα δίλνπκε έκθαζε ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ αλάθηεζε πιηθψλ θαη ελέξγεηαο. Σν ιέσ απηφ θαη ην ηνλίδσ μεθηλψληαο, γηαηί πνιιέο θνξέο ε ζπδήηεζε ζηε ρψξα καο επηθεληξψλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην ηη ζα θάλνπκε ζην ηέινο ηα απνξξίκκαηα, ελψ ην δήηεκα ηεο πξφιεςεο αιιά θαη ηεο αλάθηεζεο πιηθψλ θαη ελέξγεηαο είλαη πιένλ ηα θεληξηθά ζεκεία ζε φιε ηε ζπδήηεζε. Δπίζεο είλαη γλσζηφ θη εζείο ην μέξεηε θαιχηεξα απφ φινπο, φηη ε ρψξα καο είλαη πνιχ πίζσ ζηα δεηήκαηα απηά, έρνπλ γίλεη βέβαηα βήκαηα θαη ζα κηιήζνπκε γη απηά ζήκεξα θαη αχξην, αιιά έρνπκε αθφκε πάξα πνιιά λα θάλνπκε. Έρεη ππάξμεη ζεκαληηθή πξφνδνο θαη ηδηαίηεξα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ζην κεγάιν δήηεκα ησλ αλεμέιεγθησλ ρψξσλ δηάζεζεο, ζηνπο γλσζηνχο ζε φινπο καο ΥΑΓΑ. Γλσξίδεηε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπκε θαη αξράο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο θαη ζηε ζπλέρεηα φκσο θαη απέλαληη ζηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ην θιείζηκν ησλ αλεμέιεγθησλ ΥΑΓΑ, ηε δηαδηθαζία λα μαλαθέξνπκε ηελ πεξηνρή ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ήηαλ. ην 4

6 ηέινο ηνπ 2011 είρακε πεξηνξίζεη ηνπο κε απνθαηαζηεκέλνπο ΥΑΓΑ ζε 305, είραλ 90 αθφκε ζε ιεηηνπξγία, πνπ απηφ είλαη πεξίπνπ ην 5% κε 6% ησλ ζπλνιηθψλ απνξξηκκάησλ. Δπίζεο έρεη ππάξμεη πξφνδνο ζην δήηεκα ηεο αλαθχθισζεο, φπνπ παξαηεξνχκε ζεκαληηθά πνζνζηά αλάθηεζεο ηδηαίηεξα γηα ζπγθεθξηκέλα ξεχκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα κπαηαξίεο θαη ηαπηφρξνλα ε Πνιηηεία έρεη εληαηηθνπνηήζεη ηνπο ειέγρνπο, γηαηί έλα ζχζηεκα αλαθχθισζεο ην νπνίν ε Πνιηηεία δελ ειέγρεη είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν δελ απνδίδεη ζηνλ πνιίηε απηφ γηα ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί. Καη ν Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο νινθιήξσζε κεηά απφ πξνηξνπή θαη ηνπ Τπνπξγείνπ πξφζθαηα ζεκαληηθνχο δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο αλαθχθισζεο θαη δηαθνξεηηθψλ ξεπκάησλ. Μία ιέμε ηψξα γηα ην Τπνπξγείν θαη ην ξφιν ηνπ. Δκείο έρνπκε εδψ έλα δηπιφ ξφιν, θαη αξράο ηη δελ θάλνπκε; Σν ιέσ πνιιέο θνξέο ζε παξφκνηεο ζπλαληήζεηο, δελ έρνπκε εκείο ηελ επζχλε ηελ επηρεηξεζηαθή γηα ηα απνξξίκκαηα. Γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα ε επηρεηξεζηαθή επζχλε δε βξίζθεηαη ζε καο, είλαη ζηνπο Γήκνπο, είλαη ζηελ Πεξηθέξεηα, είλαη ζηνπο θνξείο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ην ιφγν απηφ, είλαη ζηνπο ΦΟΓΑ, είλαη ζηνπο Γηαβαζκηδηθνχο θαη ππάξρεη ε επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Ο ξφινο ν δηθφο καο είλαη δηπιφο, απφ ηε κία έρνπκε εθ ησλ πξαγκάησλ έλα ξφιν ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη επνπηείαο, πάληα ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο ρξεψλεηαη ηα ζθνππίδηα είηε είλαη δηθή ηνπ δνπιεηά είηε δελ είλαη ζε ζπλνιηθφ πνιηηηθφ επίπεδν θαη θαηά δεχηεξν ιφγν έρνπκε θη έλαλ ξφιν ρξεκαηνδφηεζεο φισλ ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θχθιν ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ θαη ησλ πγξψλ βεβαίσο απνβιήησλ. Άξα ινηπφλ εδψ κε απηφ ην δηπιφ ξφιν είκαζηε θαη ν βαζηθφο ζπλνκηιεηήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ην ζπληνληζηηθφ αλ ζέιεηε Τπνπξγείν γηα φια ηα δεηήκαηα απηά πξέπεη λα πσ φηη ππάξρεη πιένλ κία πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ην ζπλαξκφδην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ππάξρεη κία θαιή ζπλεξγαζία κε ηηο Πεξηθέξεηεο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 5

7 πξνγξάκκαηνο έρεη πιένλ κία πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο Γηαρεηξηζηηθέο ησλ ΠΔΠ γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνσζήζνπκε φια απηά ηα δεηήκαηα. Αιιά αθφκα πξέπεη λα πνχκε κε κεγάιε έηζη θαζαξφηεηα, φηη νη απνθάζεηο πνπ έπξεπε λα είραλ παξζεί γηα κία ζεηξά απφ δεηήκαηα θαη ζα πσ φηη γηα νξηζκέλα αθφκα εθθξεκνχλ θαη εθθξεκνχλ επεηδή δπζηπρψο πνιιέο θνξέο πξνηάζζεηαη ην θαθψο νξηδφκελν πνιηηηθφ θφζηνο απέλαληη ζε ιχζεηο πνπ είλαη πξνθαλείο, νη νπνίεο έπξεπε λα είραλ ήδε γίλεη εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ. Σψξα κία ιέμε γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ ην ηειεπηαίν ηξίκελν κε ηε ζπλδξνκή θαη ζηειερψλ ηεο ΜΟΓ θαηάθεξε λα θηλεηνπνηήζεη Γήκνπο θαη Πεξηθέξεηεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ κε αηηήκαηα ζε κία πξφζθιεζε πνπ έβγαιε χςνπο 200 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηνπο ΥΑΓΑ θαη ζηε ζπλέρεηα βεβαίσο λα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη έληαμε ησλ πξνηάζεσλ. Έρνπλ ήδε εληαρζεί πεξίπνπ ην 90% ησλ πξνηάζεσλ θαη κέζα ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Απξηιίνπ ζα εληαρζεί ην ζχλνιν πνπ αθνξά ζε 250 ΥΑΓΑ, πνπ είλαη κία πνιχ ζεκαληηθή εμέιημε πνπ λνκίδσ δείρλεη φηη πιένλ πάκε γηα λα θιείζνπκε απηφ ην πξαγκαηηθά πνιχ άζρεκν θεθάιαην γηα ηε ρψξα καο. Παξάιιεια, ε Δηδηθή Τπεξεζία ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ζε επηθνηλσλία κε ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο έληαμεο ησλ πξνηάζεσλ ησλ 145 ΥΑΓΑ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ή πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζηηο Πεξηθέξεηεο. Πξνθαλψο ε έληαμε είλαη ην πξψην ζηάδην κίαο δηαδηθαζίαο, αιιά ην βαζηθφ είλαη ε πινπνίεζε. Απφ εληάμεηο ηψξα πξνρσξάκε θαη ζα έρνπκε εληάμεηο ζηα πάληα, ην δήηεκα είλαη φηη αλ δελ θηλεηνπνηεζνχλ νη θνξείο γηα λα πινπνηήζνπλ κέζα ζηνπο ρξφλνπο, ηφηε δε ζα έρνπκε θάλεη απνιχησο ηίπνηα. Κη εδψ πξέπεη λα ζαο πσ φηη νη θνξείο ζα έρνπλ φιε ηε βνήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία, αιιά ηαπηνρξφλσο ζα έρνπλ θη φιν ηνλ έιεγρν πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα μέξνπκε φηη αλ δελ πινπνηνχληαη ηα έξγα ζα απεληάζζνληαη. Γηαηί κε έλα πεξηνξηζκέλν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ έρνπκε δηαζέζηκν, 6

8 πξνθαλψο ζα ζηεξίμνπκε απηνχο ηνπο θνξείο πνπ είλαη έηνηκνη λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζσζηά. Έρνπκε επίζεο ζρεδηάζεη καδί κε ηελ task force πνπ ζηεξίδεη ηελ Διιεληθφ Γηνίθεζε ζε κία ζεηξά απφ δεηήκαηα αιιά θαη ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη έλα ζρέδην δξάζεο γηα επηηάρπλζε καδί θαη κε ηε ΜΟΓ ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηε ζηελή παξαθνινχζεζε, κέζα απφ κία εηδηθή νκάδα πνπ έρεη γίλεη κε πεξίπνπ 15 ζηειέρε, γηα λα κπνξέζνπκε λα πάκε πην γξήγνξα. Απηφ είλαη γηα ην βξαρππξφζεζκν. Σν κεζνπξφζεζκν βεβαίσο έρεη λα θάλεη κε ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζρεδηαζκνχο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. ινη μέξνπκε θαη μέξεηε φηη ηηο πεξηθεξεηαθνί ζρεδηαζκνί ζηε ρψξα καο είλαη πιένλ παξσρεκέλνη, γηαηί νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δέθα ρξφληα δσήο. Ζ ηερλνινγία έρεη αιιάμεη, ε δσή έρεη αιιάμεη, ηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γήκσλ έρνπλ αιιάμεη, πξέπεη λα αιιάμεη θαη ν πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο. Αιιά δελ είκαζηε ζήκεξα ζε κία θαηάζηαζε φπνπ κπνξνχκε λα πνχκε ηα ζηακαηάκε φια μαλαθάλνπκε ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζρεδηαζκνχο θαη μεθηλάκε απφ ηελ αξρή, είλαη πξνθαλέο φηη θάηη ηέηνην απιψο ζα θαζπζηεξνχζε ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ φινη γλσξίδνπκε φηη πξέπεη λα γίλνπλ αθφκα θη αλ ζέινπλ πξνζαξκνγέο ζην δξφκν. Άξα ινηπφλ εκείο ελζαξξχλνπκε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο λα πξνρσξήζνπλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ζηελ πινπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ μεθηλψληαο απφ ηα πην ψξηκα θνκκάηηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζην δξφκν ζα ππάξμεη θαη αλαζεψξεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ γηα λα είλαη πην ζπκβαηνί κε ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Γελ ππάξρεη άιιε επηινγή απφ ην λα δνχκε απηνχο ηνπο ζρεδηαζκνχο ζαλ δσληαλά θείκελα, λα θάλνπκε αθφκα θαη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο αλ ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξέζνπκε λα θέξνπκε έλαλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ έρεη φκσο λφεκα λα θάλνπκε κία ζεσξεηηθή ζπδήηεζε νχηε έρνπκε ην ρξφλν λα μεθηλήζνπκε απφ ην κεδέλ ρσξίο λα αμηνπνηήζνπκε ηε δνπιεηά πνπ ήδε έρεη γίλεη θαη ήδε βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 7

9 Πξνθαλψο ν πξνζαλαηνιηζκφο ζε φιε απηή ηε δνπιεηά είλαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηεξάξρεζε πνπ ππάξρεη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε εζληθήο λνκνζεζίαο πιένλ θαη απνζθνπεί πέξα απφ ηελ πξφιεςε θαη ηελ αλαθχθισζε ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ κεγάινπ νξγαληθνχ «θιάζκαηνο» ησλ απνβιήησλ, είηε κέζσ ηεο αλάθηεζεο ησλ πιηθψλ, είηε κέζσ παξαγσγήο ελέξγεηαο. Πξνθαλψο ζα επηρεηξήζνπκε λα κεγηζηνπνηήζνπκε απηή ηελ αμηνπνίεζε, ρσξίο δπζηπρψο λα είλαη εθηθηφ ην λα απνθχγνπκε ην κέηξν ηεο αζθαινχο δηάζεζεο ζε ΥΤΣΑ. Θέισ λα θιείζσ κηιψληαο γηα νξηζκέλνπο βαζηθνχο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα έρνπκε ζην κπαιφ καο γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. Καη αξράο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ζην έπαθξν ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηελ εκπεηξία πνπ ππάξρεη γηα ηηο ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη κηιψ ηψξα γηα ην κεζνπξφζεζκν θαη γηα ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζρεδηαζκνχο. Σν ζχζηεκα απηφ έρεη δνπιέςεη, είλαη ην θαιχηεξν δπλαηφ, είλαη απηφ ζην νπνίν πιένλ ππάξρεη εκπεηξία, ε Γεληθή Γξακκαηεία ησλ ΓΗΣ ζηεξίδεη πιένλ ηνπο θνξείο γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνρσξήζνπλ παξφκνηα έξγα θαη θαθά ηα ςέκαηα ζην ζεκεξηλφ δεκνζηνλνκηθφ πεξηβάιινλ δελ ππάξρεη άιιε δπλαηφηεηα, δηφηη πνιχ απιά ε Πνιηηεία δελ έρεη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ε ίδηα απηά ηα έξγα. Άξα ινηπφλ ν δξφκνο είλαη νη ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Γεχηεξνο έηζη βαζηθφο θαλφλαο είλαη λα αμηνπνηεζεί ε επειημία πνπ ππάξρεη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερλνινγηψλ αλάθηεζεο πιηθψλ θαη ελέξγεηαο. Μελ εγθισβηδφκαζηε δειαδή ζε ινγηθέο παξσρεκέλεο, ζε ινγηθέο πνπ ίζρπαλ ίζσο πξηλ απφ πέληε ή δέθα ρξφληα, ρσξίο λα βιέπνπκε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Γηαθνξεηηθέο Πεξηθέξεηεο κπνξεί λα έρνπλ θαη λα πξνηείλνπλ θαη λα πξνρσξήζνπλ δηαθνξεηηθέο ιχζεηο γηα ην πψο ζα γίλεη ε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, δελ ππάξρεη ε κία ιχζε πνπ λα ηαηξηάδεη ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο. Ζ ιχζε γηα ηελ Αηηηθή δελ είλαη απαξαίηεηα ίδηα κε ηε ιχζε γηα ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε. 8

10 Σξίην βέβαηα είλαη ε πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηψλ, ζην βαζκφ βέβαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απαηηνχκελε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη θνηλσληθή ζπλαίλεζε. Μία ζπλαίλεζε πνπ πξέπεη λα πξνθχςεη απφ έλαλ λεθάιην, αλνηρηφ, δεκφζην δηάινγν, ρσξίο φκσο εκκνλέο θαη πξνθαηαιήςεηο. Κη εδψ πξέπεη λα ζαο πσ φηη ζεσξψ φηη έλα απφ ηα βαζηθά καο δεηήκαηα είλαη φηη πξέπεη λα κηιήζνπκε αλνηθηά ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη φζνη απφ ζαο πξνέξρεζηε αθξηβψο απφ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ή Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε έρεηε φπσο θη εκείο έλα πνιχ κεγάιν ξφιν εδψ, γηαηί δπζηπρψο ε ζπδήηεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη εγθισβηζκέλε ζε ινγηθέο πνπ πάλε δέθα θαη είθνζη ρξφληα πίζσ. Τπάξρεη δπζηπρψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ -απηφ πνπ ζα κεηαθξάδακε ζηα ειιεληθά απφ ηελ αγγιηθή έθθξαζε- φρη ζηε δηθή κνπ απιή, αο πάλε θάπνπ αιινχ αξθεί λα κελ είλαη ζε κέλα, αξθεί λα κελ είλαη θνληά ζε κέλα, αξθεί λα κελ πξέπεη εγψ λα απνινγεζψ ζηνπο δηθνχο κνπ ηνπο ςεθνθφξνπο, αο ηα θάλεη θάπνηνο άιινο. Φνβνχκαη φηη αλ φινη ηα θάλνπλ θάπνπ αιινχ, ηφηε ζα θαηαιήμνπκε ζε απηφ πνπ θάλνπκε ζήκεξα γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα, πνπ είλαη λα ηα εμάγνπκε ζηε Γεξκαλία πιεξψλνληαο γηα λα ην θάλνπκε, ε νπνία είλαη κία θαηάζηαζε ε νπνία είλαη εληειψο παξάινγε, ε νπνία δελ ηαηξηάδεη ζε κηα ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απηέο νη δχζθνιεο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα παξζνχλ γηα ηε ρσξνζέηεζε πξέπεη λα παξζνχλ θαη αλ ρξεηαζηεί πξέπεη λα πείζνπκε. Σν λα πείζνπκε κία ηνπηθή θνηλσλία φηη κία ηζηκεληνβηνκεραλία γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν ππνιείκκαηα ηα νπνία έρνπλ επεμεξγαζηεί κε βάζε ηε ζπκθσλία ηελ νπνία θάλακε κε ηηο ηζηκεληνβηνκεραλίεο πξηλ απφ κία εβδνκάδα γηα παξάδεηγκα, είλαη θάηη ην νπνίν πξέπεη ε ηνπηθή αλ ζέιεηε εγεζία ζε θάζε ηνπηθή θνηλσλία λα ην πάξεη πάλσ ηεο, λα επηρεηξεκαηνινγήζεη θαη λα εμεγήζεη θαη λνκίδσ πσο θαη ε ζεκεξηλή εκεξίδα είλαη πνιχ ρξήζηκε ζε απηφ. 9

11 Αλ δελ ην θάλνπκε, ράλεη ην πεξηβάιινλ, ράλεη απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε, ράλεη ε δεκφζηα πγεία γηαηί ηειηθά θαηαιήγνπκε ζηελ αλαθχθισζε -κε ζπγρσξείηε γηα ηε ιέμε- ζηε δηαηψληζε ησλ ζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ πνπ φινη μέξνπκε φηη φρη απιψο δελ επαξθνχλ, αιιά πνιιέο θνξέο πξνζβάιινπλ ηε ρψξα καο γηαηί έρνπλ κία ηξηηνθνζκηθή δηάζηαζε. Υάλεη ε νηθνλνκία, γηαηί ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, αλ θαηαθέξνπκε λα μεθχγνπκε απφ ηηο ιατθίζηηθεο έηζη θσλέο πεξί εξγνιάβσλ, ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη επελδχζεηο, είλαη ζέζεηο εξγαζίαο, είλαη πινχηνο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. «Σα ζθνππίδηα είλαη ρξπζάθη» ιέγεηαη πνιιέο θνξέο απηφ θαη δπζηπρψο ηα ζθνππίδηα έρνπλ θαη πνιιά ζπκθέξνληα θαη άξα πξέπεη θαλέλαο λα ηα αμηνπνηεί κε νξζνινγηθφ ηξφπν θαη λα μεθεχγεη απφ ηα ζεκεξηλά ζπκθέξνληα, γηα λα πάεη ζε κία πξαγκαηηθή νξζνινγηθή δηάζεζε θαη δηαρείξηζε. Καη βέβαηα ράλεη ε ρψξα γηαηί ε πξνθαηάιεςε δε βνεζάεη λα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά. Δγψ δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ θαη δελ κπνξψ λα δηαλνεζψ γηαηί φηαλ πάλσ ζηηο φρζεο ηνπ εθνπάλα ζην θέληξν ηνπ Παξηζηνχ ππάξρεη έλα εξγνζηάζην θαχζεο, ην νπνίν παίξλεη απνξξίκκαηα θαη ηα θάλεη ελέξγεηα, γηαηί εκείο απηφ κπνξνχκε λα ην απνξξίπηνπκε γηα ηελ Διιάδα. Γελ κπνξψ λα δηαλνεζψ γηαηί φηαλ ζην θέληξν ηεο Βηέλλεο, πνπ δε λνκίδσ πσο νη Βηελλέδνη θνβνχληαη πεξηζζφηεξν ην δήηεκα ηνπ πεξηβάιινληνο απφ φηη εκείο, ππάξρεη έλα αληίζηνηρν εξγνζηάζην, γηαηί εκείο πξέπεη λα ζεσξνχκε φηη ηα δεηήκαηα απηά είλαη ηακπνχ; Σελ πεξαζκέλε Γεπηέξα ήκνπλ θαιεζκέλνο ηεο Διβεηηθήο Κπβέξλεζεο γηα κία ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα ελέξγεηαο θαη απνξξηκκάησλ θαη είρα ηελ επθαηξία λα επηζθεθζψ ζηε κέζε κίαο θαηαπξάζηλεο θνηιάδαο ζηελ Διβεηία, πνιχ θνληά ζε ηνπξηζηηθή πεξηνρή, έλα ππεξζχγρξνλν εξγνζηάζην δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ην νπνίν παξάγεη 25 mw ελέξγεηαο, ζην νπνίν είδα έλαλ ζάιακν επηρεηξήζεσλ κε έλαλ ρεηξηζηή θαη έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν αλήθε πεξηζζφηεξν ζε εηαηξεία πςειήο ηερλνινγίαο παξά ζε εξγνζηάζην απνξξηκκάησλ. 10

12 Έθαλα κία επίζθεςε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, αθφκα εθεί πνπ ήηαλ νη κεραλέο θαη ζαο δηαβεβαηψλσ φηη ζην ηέινο ην θνζηνχκη κνπ ήηαλ ηφζν θαζαξφ φζν φηαλ κπήθα, δελ ππήξρε νχηε έλαο θφθθνο ζθφλεο. Καη απφ απηφ ην εξγνζηάζην κε ηα 25 mw ηξνθνδνηνχληαη κε ελέξγεηα νιφθιεξεο πεξηνρέο ηξηγχξσ, είλαη απνιχησο απνδεθηφ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, δηαρεηξίδεηαη απνξξίκκαηα απφ φιε ηελ πεξηνρή, ηα θαίεη κε δηάθνξεο απφιπηα ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πνπ είλαη θαιφ γηα ην πεξηβάιινλ, είλαη θαιφ γηα ηε δεκφζηα πγεία, είλαη θαιφ γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Γηαηί εκείο δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε αλάινγεο ιχζεηο; Κιείλσ ινηπφλ ιέγνληαο φηη έρνπκε δξφκν αθφκα, αιιά ππάξρεη πξφνδνο. Δγψ ραίξνκαη ηδηαίηεξα δηφηη πξνρσξνχλ ε δηαρείξηζε ζε κία ζεηξά απφ Πεξηθέξεηεο, Γπηηθή Μαθεδνλία, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Πεινπφλλεζνο, Αηηηθή. Πεξηκέλσ κε αγσλία λα παξζεί ε απφθαζε απφ ηνλ αξκφδην Γηαβαζκηδηθφ χλδεζκν γηα ηελ Αηηηθή θαη ζεσξψ εγθιεκαηηθφ ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ηνπηθνί άξρνληεο νη νπνίνη αξλνχληαη λα ζπλαηλέζνπλ ζην λα πξνρσξήζνπλ ηέζζεξηο δηαγσληζκνί πνπ αθνξνχλ ΓΗΣ ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζε κία πεξηνρή πνπ έρεη ην ελ ηξίηνλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη φπνπ μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά φηη αλ δελ θηλεζνχκε ηψξα ρηεο ζε ηξία ρξφληα απφ ηψξα ε θαηάζηαζε ζα είλαη αλεμέιεγθηε. Διπίδσ λα ιπζεί ηηο επφκελεο εκέξεο ή εβδνκάδεο απηφ, γηα λα κελ πάκε ζε άιιε κία αθπξσκέλε ζπλεδξίαζε, επεηδή νξηζκέλνη ηνπηθνί άξρνληεο ζεσξνχλ φηη δελ κπνξνχλ λα βάινπλ ηελ ππνγξαθή ηνπο ζε θάηη ην νπνίν είλαη απφιπηα νξζνινγηθφ θαη ζσζηφ θαη ην μέξνπλ θαη νη ίδηνη φηη είλαη απφιπηα νξζνινγηθφ θαη ζσζηφ. Γελ ζηεξνχκαζηε αμηφινγνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ, δελ ζηεξνχκαζηε ρξεκάησλ, δελ ζηεξνχκαζηε πνιηηηθήο βνχιεζεο απφ ηελ Πνιηηεία, δελ ζηεξνχκαζηε θνηλνχ λνπ, δελ ζηεξνχκαζηε Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ πνπ κπνξνχλ λα ηα πξνρσξήζνπλ απηά ηα πξάγκαηα. Απηφ ην νπνίν ρξεηάδεηαη είλαη ιίγν πεξηζζφηεξν ζπξψμηκν, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο πνπ ππάξρεη ζε άιιεο ρψξεο. 11

13 Κη εδψ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηε ζεκεξηλή εκεξίδα θη έρνπλ έξζεη απφ κία ζεηξά απφ επξσπατθέο ρψξεο πνπ έρνπλ πνιχ ρξήζηκε εκπεηξία γηα καο θαη ζα αθνχζνπκε -εγψ δπζηπρψο δε ζα είκαη εδψ αιιά νη ζπλεξγάηεο θαη φινη εζείο- ηελ εκπεηξία ηνπο. Ζ εκπεηξία πνηέ δελ είλαη θάηη ην νπνίν κπνξείο απιψο λα επαλαιάβεηο έηζη ρσξίο λα ην πξνζαξκφζεηο, δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία γη απηφ, αιιά ππάξρεη πνιιή θαη πινχζηα επξσπατθή εκπεηξία θαη ε ρψξα καο δελ έρεη θαλέλα ιφγν λα αλαθαιχςεη ηνλ ηξνρφ, αξθεί λα θάλεη θαη λα πάξεη ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο, ηηο πην πεξηβαιινληηθά ζχγρξνλεο ππεχζπλεο πξαθηηθέο, νξζνινγηθέο θαη λα αμηνπνηήζεη ηνπο πφξνπο ηνπ δεκνζίνπ πξνο φθεινο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζε θάζε Πεξηθέξεηα, ζε θάζε Γήκν, ζε κία δηαδηθαζία πνπ ζα πξνζηαηεχζεη ην πεξηβάιινλ, ζα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα θέξεη επελδχζεηο ζηε ρψξα. Δπραξηζηψ πνιχ. ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε θ. Τπνπξγέ γηα έλαλ θάζε άιιν παξά ηππηθφ ιφγν. Να θαιέζσ ηψξα ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ ηνλ θ. Αιεμφπνπιν λα πεη νξηζκέλα ιφγηα. κ. ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Καιεκέξα θη απφ κέλα. Με ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε λα ραηξεηίζσ θη εγψ ζήκεξα ηελ έλαξμε απηήο ηεο πνιχ ελδηαθέξνπζαο θαη ρξήζηκεο δηεκεξίδαο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ δηνξγαλψλεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ καο. Να επραξηζηήζσ επίζεο ηνπο επηθεθαιείο θαη ηα ζηειέρε ηα νπνία ζέισ ζεξκά λα ζπγραξψ θαη λα επραξηζηήζσ θπξίσο ηνπο μέλνπο εμέρνληεο πξνζθεθιεκέλνπο καο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηεκεξίδα καο. Μέζα ζην ζεκεξηλφ δπζκελέο δεκνζηνλνκηθφ θιίκα ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε κηα θξίζηκε θακπή θαη ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ζ ρψξα καο θαιείηαη κε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ζηα φξηα ηεο επηβίσζεο ζρεδφλ, λα θάλεη επηηέινπο πξάμε ηελ νξζνινγηθή θαη βηψζηκε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη λα 12

14 πεξάζεη έηζη απφ κηα καθξά ηζηνξία παξαβαηηθφηεηαο θαη ήζζνλνο πξνζπάζεηαο, ζε κηα ζχγρξνλε αληίιεςε βηψζηκεο αλάπηπμεο. ην πιαίζην απηφ, αθνξκή γηα ηε ζεκεξηλή εκεξίδα ζηάζεθε ην αίηεκα εθπξνζψπσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ βξίζθνληαη ιίγν πξηλ απφ ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ πιένλ λεπξαιγηθνχ θξίθνπ ζηελ αιπζίδα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ελ κέζσ ηδηαίηεξα δπζκελνχο πεξηξξένπζαο αηκφζθαηξαο λα αληιήζνπλ παξαδείγκαηα απφ ηελ εκπεηξία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα κία ζπλνιηθή θαη βηψζηκε αληηκεηψπηζε ησλ ππεξεζηψλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ. Έλα ζχζηεκα ππεξεζηψλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξφιεςε θαη πεξηνξηζκφ ηεο παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ, έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζπιινγήο, ηε δηαινγή ζηελ πεγή, ηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ, ηε βηνκεραληθή εθαξκνγή κεζφδσλ επεμεξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη ηελ ελεξγεηαθή ηνπο αμηνπνίεζε θαη ηέινο ηελ αζθαιή δηάζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο ζε ζχγρξνλνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Απηφ είλαη ην δεηνχκελν. Λέλε φηη «ζνθφ είλαη λα καζαίλεηο απφ ηα ιάζε ζνπ, ζνθφηεξν φκσο είλαη λα καζαίλεηο απφ ηα ιάζε ησλ άιισλ». Απηφ ινηπφλ πνπ θπξίσο ελδηαθέξεη ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε, είλαη ε παξνπζίαζε ησλ πξαθηηθψλ άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ φια απηά ηα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πνπ εκείο ζηελ Διιάδα πξνζπαζνχκε ηψξα λα ζρεδηάζνπκε θαη λα πινπνηήζνπκε, σο πξνο ηελ θνζηνιφγεζε νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο, σο πξνο ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη σο πξνο ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ απηά λα είλαη βηψζηκα, αλεθηά θαη απνδεθηά απφ ηνλ πνιίηε. Απηφ πνπ επίζεο ελδηαθέξεη θη είλαη θξίζηκν ζα έιεγα θαη ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο ζπδήηεζεο ηεο απξηαλήο εκέξαο, είλαη λα δηδαρηνχκε απφ ηηο εκπεηξίεο ή αθφκα θαη ηα ιάζε ησλ ζπλαδέιθσλ καο ζηελ Δπξψπε, γηα ην πψο κε άμνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ε απνηειεζκαηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ απνβιήησλ κπνξεί λα πξνζθέξεη φρη κφλνλ πεξηβαιινληηθά, 13

15 αιιά λα καο δψζεη θαη νηθνλνκηθά νθέιε, φπσο ε δηακφξθσζε λέσλ αγνξψλ θαη πξντφλησλ, κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Δίλαη ζαθέο ζε φινπο λνκίδσ φηη ε δηαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ, κπνξεί λα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φηαλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ άγνλε απαγφξεπζε, φπσο δπζηπρψο ηελ έρνπκε εληνπίζεη ζηελ Διιάδα, δελ επζχλεηαη γηα ηελ απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο. Σν αληίζεην, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνζηαζία, ηδίσο φηαλ εμππεξεηείηαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, κπνξεί λα γίλεη επθαηξία γηα αλάπηπμε. Ζ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αζηηθψλ απνβιήησλ είλαη έλα επηηπρέο ηέηνην παξάδεηγκα. Πάλσ ζε απηή ηε βάζε, ήηαλ επηινγή ηνπ Γηψξγνπ Παπαθσλζηαληίλνπ, φπσο ζαο είπε θαη ν ίδηνο, κε ηελ έιεπζή ηνπ ζην ΤΠΔΚΑ λα μεθχγνπκε απφ αγθπιψζεηο θαη ηδενιεςίεο ηνπ παξειζφληνο θαη λα αλαπηχμνπκε έλα αλνηρηφ δηάινγν κε ηε βηνκεραλία θαη ηελ αγνξά, ψζηε λα δηακνξθψζνπκε πξνυπνζέζεηο θαη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο φισλ αλεμαηξέησο ησλ δνθηκαζκέλσλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηερλνινγηψλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. ηφρνο λα δηαζθαιηζηεί ν βέιηηζηνο ηξφπνο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, δειαδή ηεο δηαινγήο, ηεο αλάθηεζεο ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο θαη αζθαιψο ηεο ηαθήο ησλ απνβιήησλ. Ζ απφζηαζε πνπ πξέπεη λα δηαλχζνπκε απφ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε κέρξη ηελ νινθιεξσκέλε θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, είλαη ζεκαληηθή. Ζ ηαρχηεηα κεηάβαζήο καο ζα εμαξηεζεί φρη κφλν απφ ηελ επαηζζεζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ησλ Απηνδηνηθεηηθψλ Αξρψλ, αιιά θπξίσο φπσο ηφληζε ν Τπνπξγφο απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα αθππλίζνπλ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ πηνζέηεζε άιισλ πξνηχπσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ ζηεξεφηππα πνπ καο δεζκεχνπλ ζηε ζεκεξηλή ζηαζηκφηεηα. 14

16 Γελ είλαη δπλαηφλ ν Γηαβαζκηδηθφο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηεο Αηηηθήο λα πξνζπαζεί ηξεηο νιφθιεξνπο κήλεο λα πάξεη ηελ πξνθαλή θαη κφλε δηαζέζηκε βέιηηζηε απφθαζε, γηα ηελ ππαγσγή ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκψλ πνπ πξνβιέπεη ν πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο ζηε δηαδηθαζία ησλ έξγσλ ΓΗΣ. Πξέπεη φινη λα ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα αλαιάβνπλ ηνλ εγεηηθφ ηνπο ξφιν. Αο κελ μερλάκε φηη ν ξφινο ησλ εγεζηψλ δελ είλαη κφλν λα πξνσζνχλ απηφ πνπ ζέινπλ νη πνιίηεο, αιιά θαη λα πείζνπλ ηνπο πνιίηεο γηα ην ηη πξέπεη λα επηζπκνχλ. ε πεξηφδνπο θξίζεο απηφο ν ξφινο θαζνδήγεζεο απφ ηηο εγεζίεο γίλεηαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ. πια ηνπο είλαη ε δχλακε ηεο πεηζνχο κέζα απφ ηε γλψζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε. Δθεί ζηνρεχνπκε κε ηε δηνξγάλσζε απηήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ην πξφγξακκα ηεο δηεκεξίδαο κε ηνπο εμέρνληεο νκηιεηέο απφ θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ηελ εκπεηξία ησλ ρσξψλ ηνπο ζε δφθηκεο θαη επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ε παξνπζία ζήκεξα εθπξνζψπσλ φισλ ησλ stakeholders φπσο είλαη νη εθπξφζσπνη Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκαξρνη απφ πνιιέο πφιεηο ηεο ρψξαο, θνξείο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαζψο θαη εθπξφζσπνη Τπνπξγείσλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζεσξψ φηη απνηειεί εγγχεζε γηα κηα δεκηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή ζπδήηεζε θαη επραξηζηψ φινπο γηα ηελ παξνπζία ζαο. Δχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηεο δηεκεξίδαο. ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα γηα ηελ ελδηαθέξνπζα πξνζθψλεζή ηνπ. Θα έιεγα φηη κπνξνχκε λα ηειεηψζνπκε κε ηνπο ραηξεηηζκνχο, εμάιινπ πιεζηάδεη ην Πάζρα, νπφηε ηειείσζαλ θαη νη ραηξεηηζκνί. Μηα κηθξή ζεκείσζε αλ κπνξψ λα θάλσ κφλνλ, φηη πξαγκαηηθά ζαλ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ζαλ Πξφεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θάλνπκε πξαγκαηηθά κία κεγάιε πξνζπάζεηα ηφζν ζε ρξεκαηνδνηηθφ φζν θαη ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν γηα λα πξνσζήζνπκε ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 15

17 Τπάξρεη κηα βνήζεηα θαη πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηε ΜΟΓ, αιιά έρεη αξρίζεη θαη αλαπηχζζεηαη, κάιινλ ππήξρε αιιά αλαπηχζζεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν κία πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηελ task force ηελ νπνία πξέπεη λα επραξηζηήζνπκε γηα ηε βνήζεηα πνπ παξέρεη θαη ε νπνία βέβαηα εηδηθφηεξα γηα ηε ζεκεξηλή εκεξίδα καο βνήζεζε λα επηιέμνπκε ηελ αθξφθξεκα ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ ζην ζέκα δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, έηζη ψζηε ε αληαιιαγή απηήο ηεο ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ πην γφληκε. Σειεηψλσ εδψ γηα λα δψζσ ην ιφγν ζηνλ θ. Υαηδεπαξαδείζε, ν νπνίνο είλαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, λα θάλεη κία ζχληνκε παξνπζίαζε γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη εηδηθφηεξα ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ηα ζθνππίδηα. «Ζ σπεμαηοδόηεζε έπγων διασείπιζερ ζηεπεών αποβλήηων από ηο ΔΠΠΔΡΑΑ» Α. ΥΑΣΕΖΠΑΡΑΓΔΗΖ: Καιεκέξα ζαο, ζαο θαισζνξίδσ ζηε ζεκεξηλή πνιχ ρξήζηκε εκεξίδα πνπ αθνξά ηα ζηεξεά απφβιεηα, ζαο επραξηζηψ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη ηδηαίηεξα ηνπο μέλνπο νκηιεηέο νη νπνίνη έθαλαλ νιφθιεξν ηαμίδη γηα λα έξζνπλ λα καο κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Θα θάλσ κηα πνιχ ζχληνκε παξνπζίαζε ε νπνία ζα θαιχπηεη ην ρξεκαηνδνηηθφ θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε, ην νπνίν είλαη θαηά ηε γλψκε κνπ θαη ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε απφ ην νπνίν μεθηλάεη ην 2007 κέρξη ην 2013, είλαη έλα κεγάιν δηαξζξσηηθφ πξφγξακκα, είλαη ην ηξίην ζε κέγεζνο απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, έρεη έλαλ πξνυπνινγηζκφ 2 δηζεθαηνκκχξηα 117 εθαηνκκχξηα επξψ σο δεκφζηα δαπάλε, φπνπ ηα πξνέξρνληαη απφ ην Σακείν πλνρήο θαη ηα 258 απφ ην ΔΣΠΑ 16

18 απφ ηα Πεξηθεξεηαθφ Σακείν. Γνκείηαη ζε 11 άμνλεο, 5 είλαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο θαη νη ππφινηπνη είλαη ηνπ ΔΣΠΑ. ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη θαη αξρήλ ε πξνζηαζία, κεηά ε αλαβάζκηζε θαη ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα απνηειέζεη έλα ππφβαζξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη βαζηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Σα ζηεξεά απφβιεηα είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο γηα ην πξφγξακκα θαη απφ απηή ηελ άπνςε ην πξφγξακκα αθηεξψλεη νιφθιεξν έλαλ άμνλα, απφ ηνπο κεγάινπο άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα, φπσο δηαηππψλεηαη κέζα ζην ΔΠΠΔΡΑΑ, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε, ζηνρεχεη ζηελ νξζνινγηθή θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ψζηε: - Να δηαζθαιίδεηαη έλα πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο - Να εμνηθνλνκνχληαη θπζηθνί πφξνη - Να επηηπγράλεηαη κείσζε ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή Ο ζρεδηαζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ δνκείηαη ζε ηξεηο άμνλεο: ηνλ πξψην ε θεληξηθή επηδίσμε είλαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ εθηξνπή ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ. ηνλ δεχηεξν ε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη ην θιείζηκν θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ΥΑΓΑ γηα ηελ νπνία κίιεζε θαη ν Τπνπξγφο θαη ν θ. Γεληθφο πξνεγνπκέλσο. Καη ζηνλ ηξίην πξνσζείηαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη». Μπαίλνληαο ηψξα κέζα ζην πξφγξακκα κπνξνχκε λα δνχκε φηη ν άμνλαο 4 είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ πξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ άμνλα 4 είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 17

19 εδαθηθψλ πφξσλ θαη ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ απφ ηε ξχπαλζε, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κέζα απφ έλα νινθιεξσκέλν πιέγκα έξγσλ θαη παξάπιεπξσλ δξάζεσλ αιιά θαη ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη θαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ αιιά θαη απφ ηα πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, ψζηε λα πινπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά νη εγθεθξηκέλνη ΠΔΓΑ, φπνπ νη ΠΔΓΑ είλαη νη πεξηθεξεηαθνί ζρεδηαζκνί γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ. Οη ΠΔΓΑ απηνί πξνβιέπνπλ κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ, επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε, νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο θαη αζθαιήο δηάζεζε ησλ ππφινηπσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. ην ζέκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ απνβιήησλ, φπσο αλέθεξε θαη ν Τπνπξγφο, επηδηψθεηαη ε κέγηζηε δπλαηή εκπινθή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κέζσ ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, φπνπ είλαη ηα public private partnerships. Οη ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο πνπ έρνπκε κέρξη ζηηγκήο αλαπηχμεη ζηνλ άμνλα 4 είλαη δηάθνξεο πξνζθιήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, πξνθεξχμεηο δειαδή γηα λα έξζνπλ πξνηάζεηο γηα δηάθνξα έξγα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ζ πξψηε πξφζθιεζε, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηηο 23/8/2010 θαη έθιεηζε ζηηο 23/2/2011 ήηαλ χςνπο 22 εθαηνκκπξίσλ θαη αθνξνχζε απνθαηαζηάζεηο ΥΑΓΑ. Τπνβιήζεθαλ 19 πξνηάζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 20 εθαηνκκπξίσλ, εληάρζεθαλ 16 έξγα γηα απνθαηάζηαζε 36 ΥΑΓΑ, χςνπο ρξεκαηνδφηεζεο 13 εθαηνκκπξίσλ. Ζ πξφζθιεζε απηή δέρζεθε πξνηάζεηο νη νπνίεο είλαη αξθεηά ψξηκεο, είραλ δειαδή ηηο αξρηθέο κειέηεο θαη ινηπά θαη απηή ηε ζηηγκή πινπνηνχληαη. Αληηιακβάλεζηε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνηάζεσλ αιιά θαη ησλ ΥΑΓΑ νη νπνίνη απνθαζίζηαληαη απφ ηελ πξφζθιεζε απηή, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ζηακαηήζεη ζε απηφ ην ζεκείν ε δξάζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ γη απηφ θαη πξνρσξήζακε ζε κία δεχηεξε πξφζθιεζε ζηηο 24 Ηνπλίνπ ηνπ 2011, ε νπνία είλαη πνιχ 18

20 κεγαιχηεξνπ χςνπο 200 εθαηνκκχξηα κε δχν θαηεγνξίεο πξάμεσλ, πξψηνλ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ φπνπ αθηεξψλνληαη ηα 150 απφ ηα 200 εθαηνκκχξηα. Καη δεχηεξνλ ε θαηαζθεπή θαη αλαβάζκηζε εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο ζηηο Πεξηθέξεηεο κε έξγα ζπλνδά, έξγα δειαδή ηα νπνία ζπλαξηψληαη κε ην θιείζηκν θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ελεξγψλ ΥΑΓΑ. 150 εθαηνκκχξηα γηα θιείζηκν, 50 γηα ζπλνδά έξγα ήηαλ ε δηάξζξσζε απηήο ηεο πξφζθιεζεο. Τπνβιήζεθαλ 113 πξνηάζεηο, δεηψληαο 456 εθαηνκκχξηα επξψ. Έρεη αξρίζεη ε αμηνιφγεζε θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ εληαρζεί 40 έξγα ηα νπνία θαιχπηνπλ 216 ΥΑΓΑ θαη ζπλνδά έξγα απηψλ θαη αλαθέξνληαη ζε έλα ζπλνιηθφ χςνο ρξεκαηνδφηεζεο 92 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα επξψ. Οη εληάμεηο πξνρσξνχλ κε ηαρείο ξπζκνχο, θάζε κέξα εληάζζνπκε θαηλνχξηα έξγα θαη κέζα ζηνλ Απξίιην ειπίδνπκε φηη ζα έρνπκε νινθιεξψζεη απηή ηε δηαδηθαζία εληάζζνληαο 52 έξγα ηα νπνία ζα απνθαζηζηνχλ 251 ΥΑΓΑ. Πέξαλ απηψλ ησλ δχν βαζηθψλ πξνζθιήζεσλ ππάξρνπλ θαη άιια έξγα ηα νπνία πινπνηνχληαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ άμνλα 4, φπνπ ηέηνηα είλαη δχν έξγα δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο εδάθνπο ζε ρψξνπο ξππαζκέλνπο απφ παξειζνχζα βηνκεραληθή ή ζπλαθή δξαζηεξηφηεηα, χςνπο 25 εθαηνκκπξίσλ. Σν έλα είλαη ζηελ Κνδάλε ζην κεηαιιείν ηεο ΜΑΒΔ θαη ην άιιν είλαη ε πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ηεο παξαιίαο Θνξηθνχ ζην Λαχξην. Δπίζεο ε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο χςνπο 20 εθαηνκκπξίσλ, φπνπ γίλεηαη κία εξγαζία απνακηαληνπνίεζεο, αθαίξεζεο δειαδή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ακηάληνπ απφ ηα θηήξηα ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ θαη επίζεο ρξεκαηνδφηεζεο κηαο ζεηξάο έξγσλ-γεθπξψλ γηα θαηαζθεπή ζπκπιήξσζε ΥΤΣΑ ρψξσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ, χςνπο 19 εθαηνκκχξηα. Σέηνηνη ΥΤΣΑ θαηαζθεπάδνληαη ζηα Ησάλληλα δχν, ζηε Υίν, ζηελ Πάηκν θαη θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα γίλνληαη ζηνπο Φνχξλνπο. Δθηφο απφ ηα έξγα απηά ηα νπνία πινπνηεί ην ίδην ην ΔΠΠΔΡΑΑ έρνπκε θάλεη θαη εθρσξήζεηο πξνο ηηο Πεξηθέξεηεο ζηνλ θσδηθφ 44, πνπ είλαη ν θσδηθφο δηαρείξηζεο νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Έρνπκε ινηπφλ 19

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο <dd/mm/yyyy> LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010 Πεξηνρή έξγνπ: Ηκεξνκελία Έλαξμεο έξγνπ: 01/01/2009 Ηκεξνκελία Λήμεο έξγνπ: 30/06/2012 Ηκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η Σνπξηζηηθή Κηβσηόο ζε θίλδπλν Η αλαγθαηόηεηα ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ζηελ Σνπξηζηηθή Ναπηηιία-ε ππόζεζε ηνπ Sea Diamond

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα