ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων»"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» 2 και 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

2 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ (ΔΠΠΔΡΑΑ) ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΖΜΔΡΗΓΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 2 ΑΠΡΗΛΗΟΤ «Ολοκλεπωμένε και Βιώζιμε Γιασείπιζε ηεπεών Αποβλήηων Παποςζίαζε Δθαπμοζμένων Μονηέλων και Ππακηικών ζε Δςπωπαϊκέρ Υώπερ» Υαιπεηιζμοί - Αζηέπιορ Υαηδεπαπαδείζερ, Ζ ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ Ζ Γεπμανική εμπειπία - Prof. Dr. Eckhard Willing, Federal Environmental Agency - Holger Jonsson, Central Controlling, Municipal Waste Management, Hamburg - Margarida Nogueira, Municipal Waste Management, Berlin Ζ Βελγική εμπειπία - Anne Vandeputte, Public Waste Agency of Flanders - Eddy Wille, Public Waste Agency of Flanders - Serge Kempeneers, Directeur, Division Espaces Verts Ζ εμπειπία ηος Λοςξεμβούπγος

3 - Juergen Hummel, Superdreckskescht, Ministry of Sustainable Development and Infrastructure Ζ Αςζηπιακή εμπειπία - Gerhard Eisl, Minister Plenipotentiary, Embassy of Austria ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ Ζ ζςμμεηοσή ηερ ανακύκλωζερ - Geert Cuperus, FIR Federation Internationale du Recyclage Ζ Δλλενική εμπειπία - Υ. Σζοκανήρ, πληνληζηήο Γηθηχνπ ΦΟΓΑ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΓΔΠΟΓΑΘ Α.Δ. ςδήηεζε - πληνληζηήο: θ. Αζ. Υαηδεπαπαδείζερ, Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠΠΔΡΑΑ ΣΡΗΣΖ 3 ΑΠΡΗΛΗΟΤ «Μονηέλα για ηεν αξιοποίεζε βιομεσανικών πποϊόνηων ηων ζηεπεών αποβλήηων και εξέηαζε ηων δςναηοηήηων ανάπηςξερ δεςηεπογενούρ αγοπάρ» Ζ εμπειπία ηος Βελγίος - Eddy Wille, Public Waste Agency of Flanders Δςπωπαϊκή επιζκόπεζε - Geert Cuperus, FIR Ππακηική ζηεν Δλλάδα - ΤΠΔΚΑ Έλσζε Σζηκεληνβηνκεραληψλ Διιάδνο ςδήηεζε ςμπεπάζμαηα με πάνελ ζςδεηεηών - πληνληζηήο: θ. Γ. Κπεμλήρ, Head of Unit ENV.A.3, DG ENV 2

4 ΓΔΤΣΔΡΑ 2 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2012 ΖΜΔΡΑ 1 ε «Ολοκλεπωμένε και Βιώζιμε Γιασείπιζε ηεπεών Αποβλήηων Παποςζίαζε Δθαπμοζμένων Μονηέλων και Ππακηικών ζε Δςπωπαϊκέρ Υώπερ» ΤΝΣΟΝΗΣΔ: Α. ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ Α. ΥΑΣΕΖΠΑΡΑΓΔΗΖ ΤΝΣΟΝΗΣΖ (Α. ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ): Καιεκέξα ζαο, αο μεθηλήζνπκε. Κχξηε Τπνπξγέ, θπξίεο θαη θχξηνη, ζα ήζεια λα ζαο θαισζνξίζσ φινπο θαη εηδηθφηεξα ζην πλεχκα ηεο ειιεληθήο θηινμελίαο ηνπο μέλνπο θαιεζκέλνπο καο ζηε ζεκεξηλή εθδήισζε πνπ νξγαλψλεη ην ΔΠΠΔΡΑΑ κε ζέκα ηελ «νινθιεξσκέλε θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ». Δίλαη γλσζηφ φηη είλαη έλα ζέκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ αηρκή ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ, είλαη έλα ζέκα ην νπνίν είλαη ζχλζεην, δχζθνιν θαη ε ιχζε ηνπ είλαη πάξα πνιχ επηηαθηηθή ζηε ρψξα καο. Ο ζηφρνο ηεο εκεξίδαο απηήο είλαη λα αληαιιαγνχλ απφςεηο, εκπεηξίεο πάλσ ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, θπζηθά κε ηε ζπλδξνκή ησλ μέλσλ θαιεζκέλσλ νη νπνίνη ζα καο κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία απφ κηα ζεηξά απφ επξσπατθέο ρψξεο θαη ζα καο δψζνπλ παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ ηέηνησλ εθαξκνγψλ. Γε ζα ήζεια λα πσ θάηη παξαπάλσ, ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ ηνλ Τπνπξγφ λα απεπζχλεη έλα ραηξεηηζκφ. 3

5 Υαιπεηιζμοί Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ: Καιεκέξα θη απφ κέλα ζε φινπο εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο λα ζαο θαισζνξίζσ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ ζηε ζεκεξηλή εκεξίδα. Ζκεξίδα πνπ νξγαλψλεη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ». Να θαισζνξίζσ ηδηαίηεξα θαη ηνπο μέλνπο Δκπεηξνγλψκνλεο, απφ ηνπο νπνίνπο ζα αθνχζνπκε πεηπρεκέλεο πξαθηηθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ήδε ζε άιιεο ρψξεο. Ο ζηφρνο καο είλαη πνιχ απιφο, λα ππάξμεη αληαιιαγή εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε ην ηη δνπιεχεη, ηη δε δνπιεχεη, ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. ινη μέξνπκε φηη κία ζχγρξνλε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηα απφβιεηα σο δπλεηηθά αμηνπνηήζηκν πιηθφ. Απηφ είλαη κία βαζηθή αξρή ε νπνία πιένλ αθνινπζείηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο. Άξα ρσξίο λα παξαγλσξίδνπκε ηε ζεκαζία ηεο αζθαινχο δηάζεζεο πξέπεη λα δίλνπκε έκθαζε ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ αλάθηεζε πιηθψλ θαη ελέξγεηαο. Σν ιέσ απηφ θαη ην ηνλίδσ μεθηλψληαο, γηαηί πνιιέο θνξέο ε ζπδήηεζε ζηε ρψξα καο επηθεληξψλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην ηη ζα θάλνπκε ζην ηέινο ηα απνξξίκκαηα, ελψ ην δήηεκα ηεο πξφιεςεο αιιά θαη ηεο αλάθηεζεο πιηθψλ θαη ελέξγεηαο είλαη πιένλ ηα θεληξηθά ζεκεία ζε φιε ηε ζπδήηεζε. Δπίζεο είλαη γλσζηφ θη εζείο ην μέξεηε θαιχηεξα απφ φινπο, φηη ε ρψξα καο είλαη πνιχ πίζσ ζηα δεηήκαηα απηά, έρνπλ γίλεη βέβαηα βήκαηα θαη ζα κηιήζνπκε γη απηά ζήκεξα θαη αχξην, αιιά έρνπκε αθφκε πάξα πνιιά λα θάλνπκε. Έρεη ππάξμεη ζεκαληηθή πξφνδνο θαη ηδηαίηεξα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ζην κεγάιν δήηεκα ησλ αλεμέιεγθησλ ρψξσλ δηάζεζεο, ζηνπο γλσζηνχο ζε φινπο καο ΥΑΓΑ. Γλσξίδεηε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπκε θαη αξράο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο θαη ζηε ζπλέρεηα φκσο θαη απέλαληη ζηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ην θιείζηκν ησλ αλεμέιεγθησλ ΥΑΓΑ, ηε δηαδηθαζία λα μαλαθέξνπκε ηελ πεξηνρή ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ήηαλ. ην 4

6 ηέινο ηνπ 2011 είρακε πεξηνξίζεη ηνπο κε απνθαηαζηεκέλνπο ΥΑΓΑ ζε 305, είραλ 90 αθφκε ζε ιεηηνπξγία, πνπ απηφ είλαη πεξίπνπ ην 5% κε 6% ησλ ζπλνιηθψλ απνξξηκκάησλ. Δπίζεο έρεη ππάξμεη πξφνδνο ζην δήηεκα ηεο αλαθχθισζεο, φπνπ παξαηεξνχκε ζεκαληηθά πνζνζηά αλάθηεζεο ηδηαίηεξα γηα ζπγθεθξηκέλα ξεχκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα κπαηαξίεο θαη ηαπηφρξνλα ε Πνιηηεία έρεη εληαηηθνπνηήζεη ηνπο ειέγρνπο, γηαηί έλα ζχζηεκα αλαθχθισζεο ην νπνίν ε Πνιηηεία δελ ειέγρεη είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν δελ απνδίδεη ζηνλ πνιίηε απηφ γηα ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί. Καη ν Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο νινθιήξσζε κεηά απφ πξνηξνπή θαη ηνπ Τπνπξγείνπ πξφζθαηα ζεκαληηθνχο δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο αλαθχθισζεο θαη δηαθνξεηηθψλ ξεπκάησλ. Μία ιέμε ηψξα γηα ην Τπνπξγείν θαη ην ξφιν ηνπ. Δκείο έρνπκε εδψ έλα δηπιφ ξφιν, θαη αξράο ηη δελ θάλνπκε; Σν ιέσ πνιιέο θνξέο ζε παξφκνηεο ζπλαληήζεηο, δελ έρνπκε εκείο ηελ επζχλε ηελ επηρεηξεζηαθή γηα ηα απνξξίκκαηα. Γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα ε επηρεηξεζηαθή επζχλε δε βξίζθεηαη ζε καο, είλαη ζηνπο Γήκνπο, είλαη ζηελ Πεξηθέξεηα, είλαη ζηνπο θνξείο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ην ιφγν απηφ, είλαη ζηνπο ΦΟΓΑ, είλαη ζηνπο Γηαβαζκηδηθνχο θαη ππάξρεη ε επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Ο ξφινο ν δηθφο καο είλαη δηπιφο, απφ ηε κία έρνπκε εθ ησλ πξαγκάησλ έλα ξφιν ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη επνπηείαο, πάληα ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο ρξεψλεηαη ηα ζθνππίδηα είηε είλαη δηθή ηνπ δνπιεηά είηε δελ είλαη ζε ζπλνιηθφ πνιηηηθφ επίπεδν θαη θαηά δεχηεξν ιφγν έρνπκε θη έλαλ ξφιν ρξεκαηνδφηεζεο φισλ ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θχθιν ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ θαη ησλ πγξψλ βεβαίσο απνβιήησλ. Άξα ινηπφλ εδψ κε απηφ ην δηπιφ ξφιν είκαζηε θαη ν βαζηθφο ζπλνκηιεηήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ην ζπληνληζηηθφ αλ ζέιεηε Τπνπξγείν γηα φια ηα δεηήκαηα απηά πξέπεη λα πσ φηη ππάξρεη πιένλ κία πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ην ζπλαξκφδην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ππάξρεη κία θαιή ζπλεξγαζία κε ηηο Πεξηθέξεηεο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 5

7 πξνγξάκκαηνο έρεη πιένλ κία πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο Γηαρεηξηζηηθέο ησλ ΠΔΠ γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνσζήζνπκε φια απηά ηα δεηήκαηα. Αιιά αθφκα πξέπεη λα πνχκε κε κεγάιε έηζη θαζαξφηεηα, φηη νη απνθάζεηο πνπ έπξεπε λα είραλ παξζεί γηα κία ζεηξά απφ δεηήκαηα θαη ζα πσ φηη γηα νξηζκέλα αθφκα εθθξεκνχλ θαη εθθξεκνχλ επεηδή δπζηπρψο πνιιέο θνξέο πξνηάζζεηαη ην θαθψο νξηδφκελν πνιηηηθφ θφζηνο απέλαληη ζε ιχζεηο πνπ είλαη πξνθαλείο, νη νπνίεο έπξεπε λα είραλ ήδε γίλεη εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ. Σψξα κία ιέμε γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ ην ηειεπηαίν ηξίκελν κε ηε ζπλδξνκή θαη ζηειερψλ ηεο ΜΟΓ θαηάθεξε λα θηλεηνπνηήζεη Γήκνπο θαη Πεξηθέξεηεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ κε αηηήκαηα ζε κία πξφζθιεζε πνπ έβγαιε χςνπο 200 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηνπο ΥΑΓΑ θαη ζηε ζπλέρεηα βεβαίσο λα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη έληαμε ησλ πξνηάζεσλ. Έρνπλ ήδε εληαρζεί πεξίπνπ ην 90% ησλ πξνηάζεσλ θαη κέζα ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Απξηιίνπ ζα εληαρζεί ην ζχλνιν πνπ αθνξά ζε 250 ΥΑΓΑ, πνπ είλαη κία πνιχ ζεκαληηθή εμέιημε πνπ λνκίδσ δείρλεη φηη πιένλ πάκε γηα λα θιείζνπκε απηφ ην πξαγκαηηθά πνιχ άζρεκν θεθάιαην γηα ηε ρψξα καο. Παξάιιεια, ε Δηδηθή Τπεξεζία ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ζε επηθνηλσλία κε ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο έληαμεο ησλ πξνηάζεσλ ησλ 145 ΥΑΓΑ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ή πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζηηο Πεξηθέξεηεο. Πξνθαλψο ε έληαμε είλαη ην πξψην ζηάδην κίαο δηαδηθαζίαο, αιιά ην βαζηθφ είλαη ε πινπνίεζε. Απφ εληάμεηο ηψξα πξνρσξάκε θαη ζα έρνπκε εληάμεηο ζηα πάληα, ην δήηεκα είλαη φηη αλ δελ θηλεηνπνηεζνχλ νη θνξείο γηα λα πινπνηήζνπλ κέζα ζηνπο ρξφλνπο, ηφηε δε ζα έρνπκε θάλεη απνιχησο ηίπνηα. Κη εδψ πξέπεη λα ζαο πσ φηη νη θνξείο ζα έρνπλ φιε ηε βνήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία, αιιά ηαπηνρξφλσο ζα έρνπλ θη φιν ηνλ έιεγρν πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα μέξνπκε φηη αλ δελ πινπνηνχληαη ηα έξγα ζα απεληάζζνληαη. Γηαηί κε έλα πεξηνξηζκέλν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ έρνπκε δηαζέζηκν, 6

8 πξνθαλψο ζα ζηεξίμνπκε απηνχο ηνπο θνξείο πνπ είλαη έηνηκνη λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζσζηά. Έρνπκε επίζεο ζρεδηάζεη καδί κε ηελ task force πνπ ζηεξίδεη ηελ Διιεληθφ Γηνίθεζε ζε κία ζεηξά απφ δεηήκαηα αιιά θαη ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη έλα ζρέδην δξάζεο γηα επηηάρπλζε καδί θαη κε ηε ΜΟΓ ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηε ζηελή παξαθνινχζεζε, κέζα απφ κία εηδηθή νκάδα πνπ έρεη γίλεη κε πεξίπνπ 15 ζηειέρε, γηα λα κπνξέζνπκε λα πάκε πην γξήγνξα. Απηφ είλαη γηα ην βξαρππξφζεζκν. Σν κεζνπξφζεζκν βεβαίσο έρεη λα θάλεη κε ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζρεδηαζκνχο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. ινη μέξνπκε θαη μέξεηε φηη ηηο πεξηθεξεηαθνί ζρεδηαζκνί ζηε ρψξα καο είλαη πιένλ παξσρεκέλνη, γηαηί νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δέθα ρξφληα δσήο. Ζ ηερλνινγία έρεη αιιάμεη, ε δσή έρεη αιιάμεη, ηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γήκσλ έρνπλ αιιάμεη, πξέπεη λα αιιάμεη θαη ν πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο. Αιιά δελ είκαζηε ζήκεξα ζε κία θαηάζηαζε φπνπ κπνξνχκε λα πνχκε ηα ζηακαηάκε φια μαλαθάλνπκε ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζρεδηαζκνχο θαη μεθηλάκε απφ ηελ αξρή, είλαη πξνθαλέο φηη θάηη ηέηνην απιψο ζα θαζπζηεξνχζε ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ φινη γλσξίδνπκε φηη πξέπεη λα γίλνπλ αθφκα θη αλ ζέινπλ πξνζαξκνγέο ζην δξφκν. Άξα ινηπφλ εκείο ελζαξξχλνπκε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο λα πξνρσξήζνπλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ζηελ πινπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ μεθηλψληαο απφ ηα πην ψξηκα θνκκάηηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζην δξφκν ζα ππάξμεη θαη αλαζεψξεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ γηα λα είλαη πην ζπκβαηνί κε ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Γελ ππάξρεη άιιε επηινγή απφ ην λα δνχκε απηνχο ηνπο ζρεδηαζκνχο ζαλ δσληαλά θείκελα, λα θάλνπκε αθφκα θαη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο αλ ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξέζνπκε λα θέξνπκε έλαλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ έρεη φκσο λφεκα λα θάλνπκε κία ζεσξεηηθή ζπδήηεζε νχηε έρνπκε ην ρξφλν λα μεθηλήζνπκε απφ ην κεδέλ ρσξίο λα αμηνπνηήζνπκε ηε δνπιεηά πνπ ήδε έρεη γίλεη θαη ήδε βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 7

9 Πξνθαλψο ν πξνζαλαηνιηζκφο ζε φιε απηή ηε δνπιεηά είλαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηεξάξρεζε πνπ ππάξρεη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε εζληθήο λνκνζεζίαο πιένλ θαη απνζθνπεί πέξα απφ ηελ πξφιεςε θαη ηελ αλαθχθισζε ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ κεγάινπ νξγαληθνχ «θιάζκαηνο» ησλ απνβιήησλ, είηε κέζσ ηεο αλάθηεζεο ησλ πιηθψλ, είηε κέζσ παξαγσγήο ελέξγεηαο. Πξνθαλψο ζα επηρεηξήζνπκε λα κεγηζηνπνηήζνπκε απηή ηελ αμηνπνίεζε, ρσξίο δπζηπρψο λα είλαη εθηθηφ ην λα απνθχγνπκε ην κέηξν ηεο αζθαινχο δηάζεζεο ζε ΥΤΣΑ. Θέισ λα θιείζσ κηιψληαο γηα νξηζκέλνπο βαζηθνχο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα έρνπκε ζην κπαιφ καο γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. Καη αξράο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ζην έπαθξν ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηελ εκπεηξία πνπ ππάξρεη γηα ηηο ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη κηιψ ηψξα γηα ην κεζνπξφζεζκν θαη γηα ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζρεδηαζκνχο. Σν ζχζηεκα απηφ έρεη δνπιέςεη, είλαη ην θαιχηεξν δπλαηφ, είλαη απηφ ζην νπνίν πιένλ ππάξρεη εκπεηξία, ε Γεληθή Γξακκαηεία ησλ ΓΗΣ ζηεξίδεη πιένλ ηνπο θνξείο γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνρσξήζνπλ παξφκνηα έξγα θαη θαθά ηα ςέκαηα ζην ζεκεξηλφ δεκνζηνλνκηθφ πεξηβάιινλ δελ ππάξρεη άιιε δπλαηφηεηα, δηφηη πνιχ απιά ε Πνιηηεία δελ έρεη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ε ίδηα απηά ηα έξγα. Άξα ινηπφλ ν δξφκνο είλαη νη ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Γεχηεξνο έηζη βαζηθφο θαλφλαο είλαη λα αμηνπνηεζεί ε επειημία πνπ ππάξρεη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερλνινγηψλ αλάθηεζεο πιηθψλ θαη ελέξγεηαο. Μελ εγθισβηδφκαζηε δειαδή ζε ινγηθέο παξσρεκέλεο, ζε ινγηθέο πνπ ίζρπαλ ίζσο πξηλ απφ πέληε ή δέθα ρξφληα, ρσξίο λα βιέπνπκε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Γηαθνξεηηθέο Πεξηθέξεηεο κπνξεί λα έρνπλ θαη λα πξνηείλνπλ θαη λα πξνρσξήζνπλ δηαθνξεηηθέο ιχζεηο γηα ην πψο ζα γίλεη ε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, δελ ππάξρεη ε κία ιχζε πνπ λα ηαηξηάδεη ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο. Ζ ιχζε γηα ηελ Αηηηθή δελ είλαη απαξαίηεηα ίδηα κε ηε ιχζε γηα ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε. 8

10 Σξίην βέβαηα είλαη ε πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηψλ, ζην βαζκφ βέβαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απαηηνχκελε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη θνηλσληθή ζπλαίλεζε. Μία ζπλαίλεζε πνπ πξέπεη λα πξνθχςεη απφ έλαλ λεθάιην, αλνηρηφ, δεκφζην δηάινγν, ρσξίο φκσο εκκνλέο θαη πξνθαηαιήςεηο. Κη εδψ πξέπεη λα ζαο πσ φηη ζεσξψ φηη έλα απφ ηα βαζηθά καο δεηήκαηα είλαη φηη πξέπεη λα κηιήζνπκε αλνηθηά ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη φζνη απφ ζαο πξνέξρεζηε αθξηβψο απφ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ή Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε έρεηε φπσο θη εκείο έλα πνιχ κεγάιν ξφιν εδψ, γηαηί δπζηπρψο ε ζπδήηεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη εγθισβηζκέλε ζε ινγηθέο πνπ πάλε δέθα θαη είθνζη ρξφληα πίζσ. Τπάξρεη δπζηπρψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ -απηφ πνπ ζα κεηαθξάδακε ζηα ειιεληθά απφ ηελ αγγιηθή έθθξαζε- φρη ζηε δηθή κνπ απιή, αο πάλε θάπνπ αιινχ αξθεί λα κελ είλαη ζε κέλα, αξθεί λα κελ είλαη θνληά ζε κέλα, αξθεί λα κελ πξέπεη εγψ λα απνινγεζψ ζηνπο δηθνχο κνπ ηνπο ςεθνθφξνπο, αο ηα θάλεη θάπνηνο άιινο. Φνβνχκαη φηη αλ φινη ηα θάλνπλ θάπνπ αιινχ, ηφηε ζα θαηαιήμνπκε ζε απηφ πνπ θάλνπκε ζήκεξα γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα, πνπ είλαη λα ηα εμάγνπκε ζηε Γεξκαλία πιεξψλνληαο γηα λα ην θάλνπκε, ε νπνία είλαη κία θαηάζηαζε ε νπνία είλαη εληειψο παξάινγε, ε νπνία δελ ηαηξηάδεη ζε κηα ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απηέο νη δχζθνιεο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα παξζνχλ γηα ηε ρσξνζέηεζε πξέπεη λα παξζνχλ θαη αλ ρξεηαζηεί πξέπεη λα πείζνπκε. Σν λα πείζνπκε κία ηνπηθή θνηλσλία φηη κία ηζηκεληνβηνκεραλία γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν ππνιείκκαηα ηα νπνία έρνπλ επεμεξγαζηεί κε βάζε ηε ζπκθσλία ηελ νπνία θάλακε κε ηηο ηζηκεληνβηνκεραλίεο πξηλ απφ κία εβδνκάδα γηα παξάδεηγκα, είλαη θάηη ην νπνίν πξέπεη ε ηνπηθή αλ ζέιεηε εγεζία ζε θάζε ηνπηθή θνηλσλία λα ην πάξεη πάλσ ηεο, λα επηρεηξεκαηνινγήζεη θαη λα εμεγήζεη θαη λνκίδσ πσο θαη ε ζεκεξηλή εκεξίδα είλαη πνιχ ρξήζηκε ζε απηφ. 9

11 Αλ δελ ην θάλνπκε, ράλεη ην πεξηβάιινλ, ράλεη απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε, ράλεη ε δεκφζηα πγεία γηαηί ηειηθά θαηαιήγνπκε ζηελ αλαθχθισζε -κε ζπγρσξείηε γηα ηε ιέμε- ζηε δηαηψληζε ησλ ζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ πνπ φινη μέξνπκε φηη φρη απιψο δελ επαξθνχλ, αιιά πνιιέο θνξέο πξνζβάιινπλ ηε ρψξα καο γηαηί έρνπλ κία ηξηηνθνζκηθή δηάζηαζε. Υάλεη ε νηθνλνκία, γηαηί ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, αλ θαηαθέξνπκε λα μεθχγνπκε απφ ηηο ιατθίζηηθεο έηζη θσλέο πεξί εξγνιάβσλ, ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη επελδχζεηο, είλαη ζέζεηο εξγαζίαο, είλαη πινχηνο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. «Σα ζθνππίδηα είλαη ρξπζάθη» ιέγεηαη πνιιέο θνξέο απηφ θαη δπζηπρψο ηα ζθνππίδηα έρνπλ θαη πνιιά ζπκθέξνληα θαη άξα πξέπεη θαλέλαο λα ηα αμηνπνηεί κε νξζνινγηθφ ηξφπν θαη λα μεθεχγεη απφ ηα ζεκεξηλά ζπκθέξνληα, γηα λα πάεη ζε κία πξαγκαηηθή νξζνινγηθή δηάζεζε θαη δηαρείξηζε. Καη βέβαηα ράλεη ε ρψξα γηαηί ε πξνθαηάιεςε δε βνεζάεη λα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά. Δγψ δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ θαη δελ κπνξψ λα δηαλνεζψ γηαηί φηαλ πάλσ ζηηο φρζεο ηνπ εθνπάλα ζην θέληξν ηνπ Παξηζηνχ ππάξρεη έλα εξγνζηάζην θαχζεο, ην νπνίν παίξλεη απνξξίκκαηα θαη ηα θάλεη ελέξγεηα, γηαηί εκείο απηφ κπνξνχκε λα ην απνξξίπηνπκε γηα ηελ Διιάδα. Γελ κπνξψ λα δηαλνεζψ γηαηί φηαλ ζην θέληξν ηεο Βηέλλεο, πνπ δε λνκίδσ πσο νη Βηελλέδνη θνβνχληαη πεξηζζφηεξν ην δήηεκα ηνπ πεξηβάιινληνο απφ φηη εκείο, ππάξρεη έλα αληίζηνηρν εξγνζηάζην, γηαηί εκείο πξέπεη λα ζεσξνχκε φηη ηα δεηήκαηα απηά είλαη ηακπνχ; Σελ πεξαζκέλε Γεπηέξα ήκνπλ θαιεζκέλνο ηεο Διβεηηθήο Κπβέξλεζεο γηα κία ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα ελέξγεηαο θαη απνξξηκκάησλ θαη είρα ηελ επθαηξία λα επηζθεθζψ ζηε κέζε κίαο θαηαπξάζηλεο θνηιάδαο ζηελ Διβεηία, πνιχ θνληά ζε ηνπξηζηηθή πεξηνρή, έλα ππεξζχγρξνλν εξγνζηάζην δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ην νπνίν παξάγεη 25 mw ελέξγεηαο, ζην νπνίν είδα έλαλ ζάιακν επηρεηξήζεσλ κε έλαλ ρεηξηζηή θαη έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν αλήθε πεξηζζφηεξν ζε εηαηξεία πςειήο ηερλνινγίαο παξά ζε εξγνζηάζην απνξξηκκάησλ. 10

12 Έθαλα κία επίζθεςε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, αθφκα εθεί πνπ ήηαλ νη κεραλέο θαη ζαο δηαβεβαηψλσ φηη ζην ηέινο ην θνζηνχκη κνπ ήηαλ ηφζν θαζαξφ φζν φηαλ κπήθα, δελ ππήξρε νχηε έλαο θφθθνο ζθφλεο. Καη απφ απηφ ην εξγνζηάζην κε ηα 25 mw ηξνθνδνηνχληαη κε ελέξγεηα νιφθιεξεο πεξηνρέο ηξηγχξσ, είλαη απνιχησο απνδεθηφ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, δηαρεηξίδεηαη απνξξίκκαηα απφ φιε ηελ πεξηνρή, ηα θαίεη κε δηάθνξεο απφιπηα ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πνπ είλαη θαιφ γηα ην πεξηβάιινλ, είλαη θαιφ γηα ηε δεκφζηα πγεία, είλαη θαιφ γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Γηαηί εκείο δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε αλάινγεο ιχζεηο; Κιείλσ ινηπφλ ιέγνληαο φηη έρνπκε δξφκν αθφκα, αιιά ππάξρεη πξφνδνο. Δγψ ραίξνκαη ηδηαίηεξα δηφηη πξνρσξνχλ ε δηαρείξηζε ζε κία ζεηξά απφ Πεξηθέξεηεο, Γπηηθή Μαθεδνλία, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Πεινπφλλεζνο, Αηηηθή. Πεξηκέλσ κε αγσλία λα παξζεί ε απφθαζε απφ ηνλ αξκφδην Γηαβαζκηδηθφ χλδεζκν γηα ηελ Αηηηθή θαη ζεσξψ εγθιεκαηηθφ ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ηνπηθνί άξρνληεο νη νπνίνη αξλνχληαη λα ζπλαηλέζνπλ ζην λα πξνρσξήζνπλ ηέζζεξηο δηαγσληζκνί πνπ αθνξνχλ ΓΗΣ ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζε κία πεξηνρή πνπ έρεη ην ελ ηξίηνλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη φπνπ μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά φηη αλ δελ θηλεζνχκε ηψξα ρηεο ζε ηξία ρξφληα απφ ηψξα ε θαηάζηαζε ζα είλαη αλεμέιεγθηε. Διπίδσ λα ιπζεί ηηο επφκελεο εκέξεο ή εβδνκάδεο απηφ, γηα λα κελ πάκε ζε άιιε κία αθπξσκέλε ζπλεδξίαζε, επεηδή νξηζκέλνη ηνπηθνί άξρνληεο ζεσξνχλ φηη δελ κπνξνχλ λα βάινπλ ηελ ππνγξαθή ηνπο ζε θάηη ην νπνίν είλαη απφιπηα νξζνινγηθφ θαη ζσζηφ θαη ην μέξνπλ θαη νη ίδηνη φηη είλαη απφιπηα νξζνινγηθφ θαη ζσζηφ. Γελ ζηεξνχκαζηε αμηφινγνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ, δελ ζηεξνχκαζηε ρξεκάησλ, δελ ζηεξνχκαζηε πνιηηηθήο βνχιεζεο απφ ηελ Πνιηηεία, δελ ζηεξνχκαζηε θνηλνχ λνπ, δελ ζηεξνχκαζηε Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ πνπ κπνξνχλ λα ηα πξνρσξήζνπλ απηά ηα πξάγκαηα. Απηφ ην νπνίν ρξεηάδεηαη είλαη ιίγν πεξηζζφηεξν ζπξψμηκν, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο πνπ ππάξρεη ζε άιιεο ρψξεο. 11

13 Κη εδψ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηε ζεκεξηλή εκεξίδα θη έρνπλ έξζεη απφ κία ζεηξά απφ επξσπατθέο ρψξεο πνπ έρνπλ πνιχ ρξήζηκε εκπεηξία γηα καο θαη ζα αθνχζνπκε -εγψ δπζηπρψο δε ζα είκαη εδψ αιιά νη ζπλεξγάηεο θαη φινη εζείο- ηελ εκπεηξία ηνπο. Ζ εκπεηξία πνηέ δελ είλαη θάηη ην νπνίν κπνξείο απιψο λα επαλαιάβεηο έηζη ρσξίο λα ην πξνζαξκφζεηο, δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία γη απηφ, αιιά ππάξρεη πνιιή θαη πινχζηα επξσπατθή εκπεηξία θαη ε ρψξα καο δελ έρεη θαλέλα ιφγν λα αλαθαιχςεη ηνλ ηξνρφ, αξθεί λα θάλεη θαη λα πάξεη ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο, ηηο πην πεξηβαιινληηθά ζχγρξνλεο ππεχζπλεο πξαθηηθέο, νξζνινγηθέο θαη λα αμηνπνηήζεη ηνπο πφξνπο ηνπ δεκνζίνπ πξνο φθεινο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζε θάζε Πεξηθέξεηα, ζε θάζε Γήκν, ζε κία δηαδηθαζία πνπ ζα πξνζηαηεχζεη ην πεξηβάιινλ, ζα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα θέξεη επελδχζεηο ζηε ρψξα. Δπραξηζηψ πνιχ. ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε θ. Τπνπξγέ γηα έλαλ θάζε άιιν παξά ηππηθφ ιφγν. Να θαιέζσ ηψξα ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ ηνλ θ. Αιεμφπνπιν λα πεη νξηζκέλα ιφγηα. κ. ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Καιεκέξα θη απφ κέλα. Με ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε λα ραηξεηίζσ θη εγψ ζήκεξα ηελ έλαξμε απηήο ηεο πνιχ ελδηαθέξνπζαο θαη ρξήζηκεο δηεκεξίδαο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ δηνξγαλψλεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ καο. Να επραξηζηήζσ επίζεο ηνπο επηθεθαιείο θαη ηα ζηειέρε ηα νπνία ζέισ ζεξκά λα ζπγραξψ θαη λα επραξηζηήζσ θπξίσο ηνπο μέλνπο εμέρνληεο πξνζθεθιεκέλνπο καο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηεκεξίδα καο. Μέζα ζην ζεκεξηλφ δπζκελέο δεκνζηνλνκηθφ θιίκα ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε κηα θξίζηκε θακπή θαη ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ζ ρψξα καο θαιείηαη κε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ζηα φξηα ηεο επηβίσζεο ζρεδφλ, λα θάλεη επηηέινπο πξάμε ηελ νξζνινγηθή θαη βηψζηκε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη λα 12

14 πεξάζεη έηζη απφ κηα καθξά ηζηνξία παξαβαηηθφηεηαο θαη ήζζνλνο πξνζπάζεηαο, ζε κηα ζχγρξνλε αληίιεςε βηψζηκεο αλάπηπμεο. ην πιαίζην απηφ, αθνξκή γηα ηε ζεκεξηλή εκεξίδα ζηάζεθε ην αίηεκα εθπξνζψπσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ βξίζθνληαη ιίγν πξηλ απφ ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ πιένλ λεπξαιγηθνχ θξίθνπ ζηελ αιπζίδα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ελ κέζσ ηδηαίηεξα δπζκελνχο πεξηξξένπζαο αηκφζθαηξαο λα αληιήζνπλ παξαδείγκαηα απφ ηελ εκπεηξία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα κία ζπλνιηθή θαη βηψζηκε αληηκεηψπηζε ησλ ππεξεζηψλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ. Έλα ζχζηεκα ππεξεζηψλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξφιεςε θαη πεξηνξηζκφ ηεο παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ, έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζπιινγήο, ηε δηαινγή ζηελ πεγή, ηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ, ηε βηνκεραληθή εθαξκνγή κεζφδσλ επεμεξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη ηελ ελεξγεηαθή ηνπο αμηνπνίεζε θαη ηέινο ηελ αζθαιή δηάζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο ζε ζχγρξνλνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Απηφ είλαη ην δεηνχκελν. Λέλε φηη «ζνθφ είλαη λα καζαίλεηο απφ ηα ιάζε ζνπ, ζνθφηεξν φκσο είλαη λα καζαίλεηο απφ ηα ιάζε ησλ άιισλ». Απηφ ινηπφλ πνπ θπξίσο ελδηαθέξεη ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε, είλαη ε παξνπζίαζε ησλ πξαθηηθψλ άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ φια απηά ηα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πνπ εκείο ζηελ Διιάδα πξνζπαζνχκε ηψξα λα ζρεδηάζνπκε θαη λα πινπνηήζνπκε, σο πξνο ηελ θνζηνιφγεζε νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο, σο πξνο ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη σο πξνο ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ απηά λα είλαη βηψζηκα, αλεθηά θαη απνδεθηά απφ ηνλ πνιίηε. Απηφ πνπ επίζεο ελδηαθέξεη θη είλαη θξίζηκν ζα έιεγα θαη ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο ζπδήηεζεο ηεο απξηαλήο εκέξαο, είλαη λα δηδαρηνχκε απφ ηηο εκπεηξίεο ή αθφκα θαη ηα ιάζε ησλ ζπλαδέιθσλ καο ζηελ Δπξψπε, γηα ην πψο κε άμνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ε απνηειεζκαηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ απνβιήησλ κπνξεί λα πξνζθέξεη φρη κφλνλ πεξηβαιινληηθά, 13

15 αιιά λα καο δψζεη θαη νηθνλνκηθά νθέιε, φπσο ε δηακφξθσζε λέσλ αγνξψλ θαη πξντφλησλ, κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Δίλαη ζαθέο ζε φινπο λνκίδσ φηη ε δηαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ, κπνξεί λα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φηαλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ άγνλε απαγφξεπζε, φπσο δπζηπρψο ηελ έρνπκε εληνπίζεη ζηελ Διιάδα, δελ επζχλεηαη γηα ηελ απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο. Σν αληίζεην, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνζηαζία, ηδίσο φηαλ εμππεξεηείηαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, κπνξεί λα γίλεη επθαηξία γηα αλάπηπμε. Ζ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αζηηθψλ απνβιήησλ είλαη έλα επηηπρέο ηέηνην παξάδεηγκα. Πάλσ ζε απηή ηε βάζε, ήηαλ επηινγή ηνπ Γηψξγνπ Παπαθσλζηαληίλνπ, φπσο ζαο είπε θαη ν ίδηνο, κε ηελ έιεπζή ηνπ ζην ΤΠΔΚΑ λα μεθχγνπκε απφ αγθπιψζεηο θαη ηδενιεςίεο ηνπ παξειζφληνο θαη λα αλαπηχμνπκε έλα αλνηρηφ δηάινγν κε ηε βηνκεραλία θαη ηελ αγνξά, ψζηε λα δηακνξθψζνπκε πξνυπνζέζεηο θαη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο φισλ αλεμαηξέησο ησλ δνθηκαζκέλσλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηερλνινγηψλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. ηφρνο λα δηαζθαιηζηεί ν βέιηηζηνο ηξφπνο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, δειαδή ηεο δηαινγήο, ηεο αλάθηεζεο ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο θαη αζθαιψο ηεο ηαθήο ησλ απνβιήησλ. Ζ απφζηαζε πνπ πξέπεη λα δηαλχζνπκε απφ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε κέρξη ηελ νινθιεξσκέλε θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, είλαη ζεκαληηθή. Ζ ηαρχηεηα κεηάβαζήο καο ζα εμαξηεζεί φρη κφλν απφ ηελ επαηζζεζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ησλ Απηνδηνηθεηηθψλ Αξρψλ, αιιά θπξίσο φπσο ηφληζε ν Τπνπξγφο απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα αθππλίζνπλ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ πηνζέηεζε άιισλ πξνηχπσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ ζηεξεφηππα πνπ καο δεζκεχνπλ ζηε ζεκεξηλή ζηαζηκφηεηα. 14

16 Γελ είλαη δπλαηφλ ν Γηαβαζκηδηθφο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηεο Αηηηθήο λα πξνζπαζεί ηξεηο νιφθιεξνπο κήλεο λα πάξεη ηελ πξνθαλή θαη κφλε δηαζέζηκε βέιηηζηε απφθαζε, γηα ηελ ππαγσγή ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκψλ πνπ πξνβιέπεη ν πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο ζηε δηαδηθαζία ησλ έξγσλ ΓΗΣ. Πξέπεη φινη λα ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα αλαιάβνπλ ηνλ εγεηηθφ ηνπο ξφιν. Αο κελ μερλάκε φηη ν ξφινο ησλ εγεζηψλ δελ είλαη κφλν λα πξνσζνχλ απηφ πνπ ζέινπλ νη πνιίηεο, αιιά θαη λα πείζνπλ ηνπο πνιίηεο γηα ην ηη πξέπεη λα επηζπκνχλ. ε πεξηφδνπο θξίζεο απηφο ν ξφινο θαζνδήγεζεο απφ ηηο εγεζίεο γίλεηαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ. πια ηνπο είλαη ε δχλακε ηεο πεηζνχο κέζα απφ ηε γλψζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε. Δθεί ζηνρεχνπκε κε ηε δηνξγάλσζε απηήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ην πξφγξακκα ηεο δηεκεξίδαο κε ηνπο εμέρνληεο νκηιεηέο απφ θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ηελ εκπεηξία ησλ ρσξψλ ηνπο ζε δφθηκεο θαη επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ε παξνπζία ζήκεξα εθπξνζψπσλ φισλ ησλ stakeholders φπσο είλαη νη εθπξφζσπνη Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκαξρνη απφ πνιιέο πφιεηο ηεο ρψξαο, θνξείο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαζψο θαη εθπξφζσπνη Τπνπξγείσλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζεσξψ φηη απνηειεί εγγχεζε γηα κηα δεκηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή ζπδήηεζε θαη επραξηζηψ φινπο γηα ηελ παξνπζία ζαο. Δχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηεο δηεκεξίδαο. ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα γηα ηελ ελδηαθέξνπζα πξνζθψλεζή ηνπ. Θα έιεγα φηη κπνξνχκε λα ηειεηψζνπκε κε ηνπο ραηξεηηζκνχο, εμάιινπ πιεζηάδεη ην Πάζρα, νπφηε ηειείσζαλ θαη νη ραηξεηηζκνί. Μηα κηθξή ζεκείσζε αλ κπνξψ λα θάλσ κφλνλ, φηη πξαγκαηηθά ζαλ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ζαλ Πξφεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θάλνπκε πξαγκαηηθά κία κεγάιε πξνζπάζεηα ηφζν ζε ρξεκαηνδνηηθφ φζν θαη ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν γηα λα πξνσζήζνπκε ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 15

17 Τπάξρεη κηα βνήζεηα θαη πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηε ΜΟΓ, αιιά έρεη αξρίζεη θαη αλαπηχζζεηαη, κάιινλ ππήξρε αιιά αλαπηχζζεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν κία πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηελ task force ηελ νπνία πξέπεη λα επραξηζηήζνπκε γηα ηε βνήζεηα πνπ παξέρεη θαη ε νπνία βέβαηα εηδηθφηεξα γηα ηε ζεκεξηλή εκεξίδα καο βνήζεζε λα επηιέμνπκε ηελ αθξφθξεκα ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ ζην ζέκα δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, έηζη ψζηε ε αληαιιαγή απηήο ηεο ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ πην γφληκε. Σειεηψλσ εδψ γηα λα δψζσ ην ιφγν ζηνλ θ. Υαηδεπαξαδείζε, ν νπνίνο είλαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, λα θάλεη κία ζχληνκε παξνπζίαζε γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη εηδηθφηεξα ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ηα ζθνππίδηα. «Ζ σπεμαηοδόηεζε έπγων διασείπιζερ ζηεπεών αποβλήηων από ηο ΔΠΠΔΡΑΑ» Α. ΥΑΣΕΖΠΑΡΑΓΔΗΖ: Καιεκέξα ζαο, ζαο θαισζνξίδσ ζηε ζεκεξηλή πνιχ ρξήζηκε εκεξίδα πνπ αθνξά ηα ζηεξεά απφβιεηα, ζαο επραξηζηψ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη ηδηαίηεξα ηνπο μέλνπο νκηιεηέο νη νπνίνη έθαλαλ νιφθιεξν ηαμίδη γηα λα έξζνπλ λα καο κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Θα θάλσ κηα πνιχ ζχληνκε παξνπζίαζε ε νπνία ζα θαιχπηεη ην ρξεκαηνδνηηθφ θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε, ην νπνίν είλαη θαηά ηε γλψκε κνπ θαη ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε απφ ην νπνίν μεθηλάεη ην 2007 κέρξη ην 2013, είλαη έλα κεγάιν δηαξζξσηηθφ πξφγξακκα, είλαη ην ηξίην ζε κέγεζνο απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, έρεη έλαλ πξνυπνινγηζκφ 2 δηζεθαηνκκχξηα 117 εθαηνκκχξηα επξψ σο δεκφζηα δαπάλε, φπνπ ηα πξνέξρνληαη απφ ην Σακείν πλνρήο θαη ηα 258 απφ ην ΔΣΠΑ 16

18 απφ ηα Πεξηθεξεηαθφ Σακείν. Γνκείηαη ζε 11 άμνλεο, 5 είλαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο θαη νη ππφινηπνη είλαη ηνπ ΔΣΠΑ. ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη θαη αξρήλ ε πξνζηαζία, κεηά ε αλαβάζκηζε θαη ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα απνηειέζεη έλα ππφβαζξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη βαζηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Σα ζηεξεά απφβιεηα είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο γηα ην πξφγξακκα θαη απφ απηή ηελ άπνςε ην πξφγξακκα αθηεξψλεη νιφθιεξν έλαλ άμνλα, απφ ηνπο κεγάινπο άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα, φπσο δηαηππψλεηαη κέζα ζην ΔΠΠΔΡΑΑ, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε, ζηνρεχεη ζηελ νξζνινγηθή θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ψζηε: - Να δηαζθαιίδεηαη έλα πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο - Να εμνηθνλνκνχληαη θπζηθνί πφξνη - Να επηηπγράλεηαη κείσζε ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή Ο ζρεδηαζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ δνκείηαη ζε ηξεηο άμνλεο: ηνλ πξψην ε θεληξηθή επηδίσμε είλαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ εθηξνπή ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ. ηνλ δεχηεξν ε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη ην θιείζηκν θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ΥΑΓΑ γηα ηελ νπνία κίιεζε θαη ν Τπνπξγφο θαη ν θ. Γεληθφο πξνεγνπκέλσο. Καη ζηνλ ηξίην πξνσζείηαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη». Μπαίλνληαο ηψξα κέζα ζην πξφγξακκα κπνξνχκε λα δνχκε φηη ν άμνλαο 4 είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ πξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ άμνλα 4 είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 17

19 εδαθηθψλ πφξσλ θαη ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ απφ ηε ξχπαλζε, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κέζα απφ έλα νινθιεξσκέλν πιέγκα έξγσλ θαη παξάπιεπξσλ δξάζεσλ αιιά θαη ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη θαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ αιιά θαη απφ ηα πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, ψζηε λα πινπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά νη εγθεθξηκέλνη ΠΔΓΑ, φπνπ νη ΠΔΓΑ είλαη νη πεξηθεξεηαθνί ζρεδηαζκνί γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ. Οη ΠΔΓΑ απηνί πξνβιέπνπλ κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ, επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε, νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο θαη αζθαιήο δηάζεζε ησλ ππφινηπσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. ην ζέκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ απνβιήησλ, φπσο αλέθεξε θαη ν Τπνπξγφο, επηδηψθεηαη ε κέγηζηε δπλαηή εκπινθή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κέζσ ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, φπνπ είλαη ηα public private partnerships. Οη ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο πνπ έρνπκε κέρξη ζηηγκήο αλαπηχμεη ζηνλ άμνλα 4 είλαη δηάθνξεο πξνζθιήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, πξνθεξχμεηο δειαδή γηα λα έξζνπλ πξνηάζεηο γηα δηάθνξα έξγα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ζ πξψηε πξφζθιεζε, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηηο 23/8/2010 θαη έθιεηζε ζηηο 23/2/2011 ήηαλ χςνπο 22 εθαηνκκπξίσλ θαη αθνξνχζε απνθαηαζηάζεηο ΥΑΓΑ. Τπνβιήζεθαλ 19 πξνηάζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 20 εθαηνκκπξίσλ, εληάρζεθαλ 16 έξγα γηα απνθαηάζηαζε 36 ΥΑΓΑ, χςνπο ρξεκαηνδφηεζεο 13 εθαηνκκπξίσλ. Ζ πξφζθιεζε απηή δέρζεθε πξνηάζεηο νη νπνίεο είλαη αξθεηά ψξηκεο, είραλ δειαδή ηηο αξρηθέο κειέηεο θαη ινηπά θαη απηή ηε ζηηγκή πινπνηνχληαη. Αληηιακβάλεζηε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνηάζεσλ αιιά θαη ησλ ΥΑΓΑ νη νπνίνη απνθαζίζηαληαη απφ ηελ πξφζθιεζε απηή, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ζηακαηήζεη ζε απηφ ην ζεκείν ε δξάζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ γη απηφ θαη πξνρσξήζακε ζε κία δεχηεξε πξφζθιεζε ζηηο 24 Ηνπλίνπ ηνπ 2011, ε νπνία είλαη πνιχ 18

20 κεγαιχηεξνπ χςνπο 200 εθαηνκκχξηα κε δχν θαηεγνξίεο πξάμεσλ, πξψηνλ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ φπνπ αθηεξψλνληαη ηα 150 απφ ηα 200 εθαηνκκχξηα. Καη δεχηεξνλ ε θαηαζθεπή θαη αλαβάζκηζε εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο ζηηο Πεξηθέξεηεο κε έξγα ζπλνδά, έξγα δειαδή ηα νπνία ζπλαξηψληαη κε ην θιείζηκν θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ελεξγψλ ΥΑΓΑ. 150 εθαηνκκχξηα γηα θιείζηκν, 50 γηα ζπλνδά έξγα ήηαλ ε δηάξζξσζε απηήο ηεο πξφζθιεζεο. Τπνβιήζεθαλ 113 πξνηάζεηο, δεηψληαο 456 εθαηνκκχξηα επξψ. Έρεη αξρίζεη ε αμηνιφγεζε θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ εληαρζεί 40 έξγα ηα νπνία θαιχπηνπλ 216 ΥΑΓΑ θαη ζπλνδά έξγα απηψλ θαη αλαθέξνληαη ζε έλα ζπλνιηθφ χςνο ρξεκαηνδφηεζεο 92 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα επξψ. Οη εληάμεηο πξνρσξνχλ κε ηαρείο ξπζκνχο, θάζε κέξα εληάζζνπκε θαηλνχξηα έξγα θαη κέζα ζηνλ Απξίιην ειπίδνπκε φηη ζα έρνπκε νινθιεξψζεη απηή ηε δηαδηθαζία εληάζζνληαο 52 έξγα ηα νπνία ζα απνθαζηζηνχλ 251 ΥΑΓΑ. Πέξαλ απηψλ ησλ δχν βαζηθψλ πξνζθιήζεσλ ππάξρνπλ θαη άιια έξγα ηα νπνία πινπνηνχληαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ άμνλα 4, φπνπ ηέηνηα είλαη δχν έξγα δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο εδάθνπο ζε ρψξνπο ξππαζκέλνπο απφ παξειζνχζα βηνκεραληθή ή ζπλαθή δξαζηεξηφηεηα, χςνπο 25 εθαηνκκπξίσλ. Σν έλα είλαη ζηελ Κνδάλε ζην κεηαιιείν ηεο ΜΑΒΔ θαη ην άιιν είλαη ε πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ηεο παξαιίαο Θνξηθνχ ζην Λαχξην. Δπίζεο ε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο χςνπο 20 εθαηνκκπξίσλ, φπνπ γίλεηαη κία εξγαζία απνακηαληνπνίεζεο, αθαίξεζεο δειαδή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ακηάληνπ απφ ηα θηήξηα ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ θαη επίζεο ρξεκαηνδφηεζεο κηαο ζεηξάο έξγσλ-γεθπξψλ γηα θαηαζθεπή ζπκπιήξσζε ΥΤΣΑ ρψξσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ, χςνπο 19 εθαηνκκχξηα. Σέηνηνη ΥΤΣΑ θαηαζθεπάδνληαη ζηα Ησάλληλα δχν, ζηε Υίν, ζηελ Πάηκν θαη θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα γίλνληαη ζηνπο Φνχξλνπο. Δθηφο απφ ηα έξγα απηά ηα νπνία πινπνηεί ην ίδην ην ΔΠΠΔΡΑΑ έρνπκε θάλεη θαη εθρσξήζεηο πξνο ηηο Πεξηθέξεηεο ζηνλ θσδηθφ 44, πνπ είλαη ν θσδηθφο δηαρείξηζεο νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Έρνπκε ινηπφλ 19

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ OIKΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ CHARLINA VICHEVA ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΓΚΟΓΚΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ Α.Μ:186/99 Δπηβιέπωλ θαζεγεηήο:παλασο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΣΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΣΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΣΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΥΣΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ηλεκτροχημική εναπόθεση και μελέτη των ιδιοτήτων, λεπτών υμενίων μεταβατικών μετάλλων, για παραγωγή H2 Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου 2016 A success story: Waste management in UK Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Ηνυμένο Βαζίλειο Πληθυσμός (εκ. πολίτες) Πληθςζμόρ και πποβλέτειρ Γείκηηρ αειθόπος διασείπιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα