ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Εταιρειών του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩ ΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπό ριο Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρή σης» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «EL SABOR MEXICAN OODS ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «EL SABOR.» την επωνυμία «ΦΑΡΑΝ ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική Εταιρεία παραγωγής και εμπορίας φαρ μάκων» και δ.τ. «ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.» την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. ΑΡΤΟ ΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ» την επωνυμία «ΤΡΟΙΖΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΡΟΙΖΗΝΑ Α.Ε.»... 7 την επωνυμία «ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «ΧΑΡΑΥΓΗ Α.Ε.»... 8 την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EMGL LIT A.E.» την επωνυμία «RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RESPONSE AE.» την επωνυμία «ΒΕΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΕΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΠΡΑ ΔΑΚΗΣ Εμπορικές, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «VIP S» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού Μονο πρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Βαρ. Βα. εισαγωγή εξαγωγή εμπο ρία ειδών ένδυσης υπόδησης τηλεπικοινωνίες Μο νοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Βαρ. Βα. Μ. Ε.Π.Ε.» Τροποποίησης και κωδικοποίηση του καταστατι κού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «GOLD UMBRELLA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩ ΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙ ΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «GOLD UMBRELLA (ΓΚΟΛΝΤ ΑΜΠΡΕΛΑ) Ε.Π.Ε.» Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ε.Π.Ε.» Ανακοινώσεις Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑNAKOINΩΣΕΙΣ (1) ρειών στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η με αριθμό Κ2 9238/ απόφαση μας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με αριθμό μητρώ ου 13363/06/Β/86/17 και έδρα στο Γέρακα Αττικής και «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου 41123/04/Β/98/190 και έδρα στο Γέρακα Αττικής, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις από και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας Α.Ε. και τις από και αποφάσεις του Διοικητι κού Συμβουλίου της απορροφώμενης Α.Ε., τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/20, των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993 και την με αριθμ. 1586/ πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑ του Γεωργίου με την οποία διορθώθηκε και επαναλήφθηκε η με αριθμό 1525/ πράξη συγχώνευσης των ως άνω Α.Ε. της ιδίας συμβολαιογράφου. Aθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (2) ρειών του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπόριο Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσης». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από Σχέ διο Σύμβασης Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπό ριο Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσης» με αριθμό μητρώου 8349/06/Β/86/02 και έδρα στο Δήμο Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης, «EXCEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» με αριθμό μητρώου 18206/62/Β/88/203 και έδρα στο Δήμο Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης και «OMNISHOP ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟ ΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΩΡΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με αριθμό μητρώου 31988/01ΑΤ/Β/94/079 και έδρα στο Δήμο Κηφισιάς, με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993 και των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν και τα από και πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας, περί συγχώνευσης αυτών με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης από την πρώτη και έγκρισης του από Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευση ς. Aθήνα, 19 Οκτωβρίου 2010 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (3) επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 08/10/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με Αρ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/01/235, που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑ ΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής: Ι. Η από 01/07/2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία α) εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία και β) ορίστηκε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2010 η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON A.E. με Α.Μ.Ε.Γ ΙΙΙ. Το από 01/07/2010 πρακτικό του Δ.Σ., με το οποίο, το ανωτέρω Δ.Σ., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιωάννης Δεσύπρης του Νικολάου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Σπύρου Λούη 9, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ξ06Γ543/ του ΙΑ Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος. 2. Ντίνος Μπενρουμπή, του Αβραάμ Αλμπέρτο και της Λίλη Νίνα, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Παπά γου αρ 37, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ξ που εκδόθηκε την από το ΑΤ Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Γλυφάδας, Δ/νων Σύμβουλος. 3. Ιωάννης Αντωνόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Ταταούλων αρ. 18, κάτοχος του υπ αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ / του Α.Τ. Ν.Σμύρνης με Α.Φ.Μ.: της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Μέλος και 4. Χαριτίνη Τσιρακοπούλου, του Γεωργίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ηρακλέους 9, γεννηθείσα στην Αθήνα, κάτοχος ΑΔΤ Ν / του ΙΣΤ ΠΑ Αθηνών, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Α Αθηνών, Μέ λος. Εκπροσώπηση της εταιρείας: το Διοικητικό Συμβού λιο αποφάσισε την ανάκληση εξουσιών διοίκησης και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας που είχαν χορηγηθεί με προγενέστερες αποφάσεις του και τη, με βάση τα άρθρα 18 παρ. 2, 22 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920 και 15 του κα ταστατικού της Εταιρείας, ανάθεση εξουσιών διοίκησης και εκπροσωπήσεως της Εταιρίας, καθώς και ειδικότε ρων εξουσιών, ως εξής: Η άσκηση του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιο τήτων του διοικητικού συμβουλίου όσον αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και στην εκπροσώπηση της έναντι τρίτων (με εξαίρεση εκείνων των εξουσιών που

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 απαιτούν συλλογική ενέργεια του διοικητικού συμβου λίου και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23ο του κ.ν. 2190/1920) ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος θα ενεργεί και υπογράφει από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδοτεί για τα περιοριστικώς κατωτέρω αναφε ρόμενα θέματα: 1. Το μέλος του Δ.Σ. Ιωάννη Αντωνόπουλο του Γεωρ γίου, με μόνη την υπογραφή του να μπορεί να δεσμεύει την Εταιρεία για τα θέματα που αφορούν την σύνταξη, υπογραφή η και υποβολή προσωρινών ή και οριστικών δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων και οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., στους ελεγκτικούς οργανισμούς και ΕΒΕΑ, καθώς επίσης και ότι αφορά όλα τα συνοδευτικά αυτών έντυπα και την διεκπεραίωση της σχετικής με αυτά αλληλογραφίας. 2. Το μέλος του Δ.Σ. Χαριτίνη Τσιρακοπούλου του Γεωργίου, (σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου), να εκδίδει, υπογράφει και επι κυρώνει αντίγραφα ή/και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, των μητρώων μετόχων και μετοχών, καθώς και των λοιπών εν γένει βιβλίων της Εταιρείας, τα οποία υποβάλλονται και επιδίδονται σε οποιαδήποτε αρχή ή τρίτο και να υποβάλλει όλα τα παραπάνω έγγραφα στις αρμόδιες αρχές και 3. Τον Κωνσταντίνο Πάσσο του Γεωργίου και της Μα ρίας, Μηχανολόγο, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Λασκαρί δου 102, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΕ Α.Δ.Τ με Α.Φ.Μ /Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για τα θέματα που αφο ρούν την σύνταξη, υπογραφή η και υποβολή εγγράφων και δηλώσεων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και στην Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς επίσης και ότι αφορά όλα τα συνοδευτικά αυτών έντυπα και την διεκπεραίωση της σχετικής με αυτά αλληλογραφίας. Αγ. Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (4) επωνυμία «EL SABOR MEXICAN OODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟ ΦΗΣ» και δ.τ. «EL SABOR.». Την 05/10/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EL SABOR MEXICAN OODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «EL SABOR» και αριθμό Μητρώου 39578/01ΑΤ/Β/97/364, που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής: 2. Το από 30/06/2010 Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: τακτικός: ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αγ. Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2010 ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ (5) επωνυμία «ΦΑΡΑΝ ανώνυμη βιομηχανική και εμπο ρική Εταιρεία παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων» και δ.τ. «ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΑΝ ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική Εταιρεία παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων» και δ.τ. «ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 37315/01ΑΤ/Β/97/003, που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αττικής: 2. Το από 30/06/2010 Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορκω τοί ελεγκτές Τακτικός: ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΑΡΓΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρείας ERNST & YOUNG HELLAS CERTIIED AUDITORS ACCOUNTANTS SA. Αγ. Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2010 (6) επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ» και αριθ μό Μητρώου 22828/01ΑΤ/Β/90/1304, που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αττικής:

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2. Το από 30/06/2010 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ τακτικοί: ΑΣΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ με αριθ μό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΚΥΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΣΩΧΩΡΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με αριθ μό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αγ. Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2010 ς (7) επω νυμία «ΤΡΟΙΖΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΡΟΙΖΗΝΑ Α.Ε.» Την 08/10/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΙΖΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΡΟΙΖΗΝΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 60319/01ΑΤ/Β/06/108, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής: 2. Το από 30/06/2010 Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ τακτικοί: ΖΑΡΚΑΔΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΓΑΛΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού ΚΟΜΝΗΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθ μό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 627. Αγ. Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010 (8) επωνυμία «ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ και δ.τ. «ΧΑΡΑΥΓΗ Α.Ε.» Την 08/10/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΕ.» και αριθμό Μητρώου 54402/01ΑΤ/Β/03/208, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής: 2. Το από 30/06/2010 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ τακτικοί: ΚΟΥΡΤΗ ΣΤΑΜΑΤΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΜΑΝΤΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ με αριθμό μητρώου ΟΕ και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΚΟΡΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με αριθμό μητρώ ου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού Αγ. Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2010 (9) επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EMGL LIT A.E.». Την 08/10/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EMGL LIT A.E.» και αριθμό Μητρώου 27076/01ΑΤ/Β/92/325(1997), που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης Αττικής: 2. Το από 30/06/2010 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ Τακτικοί: ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΟΘΩΝΑ με αριθμό μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ με αριθμό μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΜΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΗ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αγ. Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010 (10) επωνυμία «RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RESPONSE AE.» Την /10/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RESPONSE AE.» και αριθμό Μητρώου 54383/01ΑΤ/ Β/03/200, που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττι κής: 2. Το από 30/06/2010 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ για την επόμενη χρήση οι εξής: Τακτικοί: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΙΜΙΚΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού ΤΡΑΜΠΑΔΟΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΣΚΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνι κού Αγ. Παρασκευή, Οκτώβριος 2010, Τμήματος (11) επω νυμία «ΒΕΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΕΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΕΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και αριθμό Μητρώου 49092/01ΑΤ/Β/01/203, που εδρεύει στο Δήμο Ν.Ερυθραίας Αττικής: 2. Το από 30/06/2010 Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ Τακτικοί: ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Αγ. Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2010, (12) επω νυμία «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» Την 8/10/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 62556/01ΑΤ/ Β/07/082, που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ψυχικού Αττικής: τη χρήση Το από 21/06/2010 Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ για την επόμενη χρήση οι εξής: Τακτικοί ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού Παπατριανταφύλλου Γεώργιος με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΑΡΩΝΗ ΜΑΝΤΖΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού 1659.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Αγ. Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (13) Στο ΦΕΚ/ΤΑΕ ΕΠΕ που δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ Εμπορικές,Τουριστι κές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «VIP S» και ΑΡ. Μ.Α.Ε /71/Β/87/011 διορθώνε ται το εσφαλμένο: «2. ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, κάτοικος Ιεράπετρας με Α.Δ.Τ. Ρ , ελληνικής υπηκοότητας, Αντιπρό εδρος. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Συλβάνα Ασπραδάκη συζ. Μιχ. Ασπραδάκη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Αντιπρόε δρος ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» Στο ορθό «2. ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, κάτοικος Ιεράπετρας με Α.Δ.Τ. Ι , ελληνικής υπηκοότητας, Αντιπρόε δρος. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Συλβάνα Ασπραδάκη συζ. Μιχ. Ασπραδάκη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Αντιπρόε δρος ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.» (Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (14) Τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού Μονο πρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Βαρ. Βα. εισαγωγή εξαγωγή εμπορία ει δών ένδυσης υπόδησης τηλεπικοινωνίες Μονοπρό σωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον δια κριτικό τίτλο «Βαρ. Βα. Μ. Ε.Π.Ε.». Δυνάμει του υπ αριθμ. 5108/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών, με έδρα το Αιγάλεω, Γεωργί ας Μητροπούλου του Κλεάνθη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδι κείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 5055 και Ειδικό 1407/2005 ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ του Ευαγγέλου και της Βαρβάρας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, και κατοικεί στην Αγία Βαρβάρα Αττικής, οδός Καλαβρύτων αριθμός 21, κάτοχος του Δελτίου Αστυ νομικής Ταυτότητας υπ αριθμόν ΑΗ / του Τ.Α. Αγίας Βαρβάρας, Α.Φ.Μ ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ως μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Βαρ. Βα. εισαγωγή εξαγωγή εμπορία ει δών ένδυσης υπόδησης τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Βαρ. Βα. Μ. Ε.Π.Ε.»., που εδρεύει στην Αγ. Βαρβάρα Αττι κής, και δη το επί της οδού Κρήτης αριθμός 3 κατάστημα, με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, τροποποίησε το εταιρικό καταστατικό ως προς το άρθρο 3 που αφορά την έδρα της εταιρείας καθώς μεταφέρει την έδρα της άνω εταιρείας σε άλλη διεύθυνση από την υφιστάμενη σήμερα δηλαδή από την οδό Κρήτης αριθμός 3, αλλά εντός των ορίων του ιδίου Δήμου, ήτοι του Δήμου Αγ. Βαρβάρας Αττικής, απαλεί φοντας από το άρθρο αυτό τη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας και κατόπιν τούτου το άρθρο αυτό του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 3ο Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας Αττικής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήμα τα, παραρτήματα ή γραφεία και αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως του μοναδικού εταίρου, η οποία απόφαση θα καθορίζει τους όρους συστάσεως και λειτουργίας αυτών.» Κατόπιν των ανωτέρω κωδικοποιείται το κατα στατικό της εταρείας σε ένα ενιαίο κείμενο. Αιγάλεω 2 Ιουνίου 2010 Η Συμβολαιογράφος ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (15) Τροποποίησης και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «GOLD UMBRELLA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «GOLD UMBRELLA (ΓΚΟΛΝΤ ΑΜΠΡΕΛΑ) Ε.Π.Ε.». Με την με αριθμό / πράξη της Συμβο λαιογράφου Αθηνών ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ ΠΑΡ ΛΑΜΑ, νόμιμα καταχωρηθείσης στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου, με αριθμό γενικό και ειδικό 3807 τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «GOLD UMBRELLA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «GOLD UMBRELLA (ΓΚΟΛΝΤ ΑΜΠΡΕΛΑ) Ε.Π.Ε.», με εταίρους τους: 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΛΑΝΗ του Νικολάου και της Αικα τερίνης και 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ του Αθανασίου και της Μαρίας, ήτοι αποφασίστηκε: Α) Η μεταφορά της Έδρας της εταιρείας. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών και το επί της οδού Μπουμπουλίνας, αρ. 3 ακίνητο, το οποίο είναι μισθωμένο από τους συμβαλλομένους για το σκο πό αυτό. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρα κτορεία της και σε άλλες περιοχές (στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή) τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 3190/1955. Β) Κωδικοποιήθηκε το αρχικό καταστατικό της πα ραπάνω εταιρείας. Η Συμβολαιογράφος ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘΑΝ. ΜΠΑΡΛΑΜΑ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (16) Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ε.Π.Ε.» Με το με αριθμό 13368/ συμβόλαιο του συμ βολαιογράφου Ναυπάκτου Αθανασίου Κ. Γουργουλέτη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου με αύξοντα αριθμό 53/ γενικό και ειδικό 11/ και περίληψη του δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, με αριθμό 4724/ συστά θηκε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τη διάταξη του Ν.3190/1955 όπως ισχύει τροποποιημένος από το Π.Δ. 419/ και το άρθρο 38 του Ν.2065/92 με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ε.Π.Ε.», έδρα τον οικισμό Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου και ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου Εταίροι της εταιρείας είναι: 1) «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο ΑΙΤΩΛΙΑ ΑΕ, με έδρα την πόλη της Ναυπάκτου (οδός Πάνου Ρήγα αριθμός 23), με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ.Ναυπάκτου, δια του εκπροσώπου της Αθανασίου Χαντζή, 2) Σίνη Τασούλα του Φωτίου και της Ουρανίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Πάτρα, κάτοικος Ναυπά κτου, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ / τόυ Α.Τ. Ναυπάκτου δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου και 3) Παναγιώτα Παγκράτη του Ανδρέα και της Γιαννούλας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1979 στο Αγρίνιο, κάτοικος Ναυπά κτου, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ / του Α.Τ. Ναυπάκτου δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου. Τώρα με το με αριθμό 20851/ συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ναυπάκτου Αθανασίου Κ. Γουργουλέ τη, οι εταίροι λύουν ομόφωνα την παραπάνω εταιρεία τίθεται αυτή υπο εκκαθάριση σύμφωνα με το νόμο και διορίζονται ως συνεκκαθαριστές οι Αθανάσιος Χαντζής και Τασούλα Σίνη, ενεργούντες από κοινού. Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου με αριθμό 179 (γενικό αρ.) και ειδικό αρ. 23 την 19/10/2010. Ναύπακτος 12 Οκτωβρίου 2010 Ο Συμβολαιογράφος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (17) Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Περίληψη του με αριθμό / Συμβολαί ου του συμβολαιογράφου Ναυπάκτου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙ ,00 ΕΥΡΩ. ΠΩΛΗΤΗΣ Αναστάσιος Ξύδης του Χαράλαμπου και της Φωτεινής επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Ναύπα κτο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1957, κάτοικος Αχαρνών Αττικής (οδός Δερβενακίου αριθμός 37) κάτοχος του με αριθμό ΑΒ / του Τ.Α. Νέας Φιλα δέλφειας δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Αχαρνών. ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ Μαρία Καλογεροπούλου του Κωνσταντί νου και της Ευανθίας, νοικοκυρά, που γεννήθηκε στις στο Αίγιο Αχαίας, κάτοικος Δ.Δ. Μαραθιά του Δήμου Ευπαλίου Φωκίδας, κάτοχος του με αριθμό Σ / της Υ.Α. Πατρών δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ο πωλητής Αναστάσιος Ξύδης του Χαράλαμπου και της Φωτεινής και ο Γεράσιμος Σεργί ου του Κωσταντίνου και της Μαρίας με το με αριθμό / συμβόλαιο μου, που νόμιμα καταχω ρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Μεσο λογγίου και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 171/ ΦΕΚ (Τεύχος ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ), συνέστησαν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕ» με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου, με έδρα την πόλη της Ναυπάκτου με διάρκεια είκοσι (20) χρόνων, με σκοπό που αναφέρεται στο παραπάνω εταιρικό και με κεφάλαιο το ποσό των δέκα οκτώ χιλιλαδων (18.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε εξακόσια ( 600 ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα. Η με ρίδα συμμετοχής κάθε εταίρου είναι η ακόλουθη: 1) Ο εταίρος Αναστάσιος Ξύδης του Χαραλάμπους κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας έντεκα χιλιάδες επτακόσια (11.700,00) ΕΥΡΩ και μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία μερίδα συμμετοχής αποτε λούμενη από τριακόσια ενενήντα ( 390 ) εταιρικά μερίδια ή ποσοστό συμμετοχής εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 2) Ο εταίρος Γεράσιμος Σεργίου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας έξι χιλιάδες τριακόσια (6.300,00) ΕΥΡΩ και μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από διακόσια δέκα (210) εταιρικά μερίδια ή ποσοστό συμμετοχής τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του καταβεβλημένου εται ρικού κεφαλαίου. Τώρα κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέ λευσης των εταίρων ο πωλητής Αναστάσιος Ξύδης του Χαράλαμπου και της Φωτεινής δηλώνει ότι πωλεί και μεταβιβάζει τα εταιρικά μερίδια που του ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή προς την αγοράστρια Μαρία Καλογεροπούλου. Η αγοράστρια αποκαθίσταται κύριος, νομέας και κάτοχος των πωλουμένων εταιρικών μεριδί ων και αποδέχεται και όλα γενικά τα προεκτεβέντα. Ετσι μετά την παραπάνω πώληση των παραπάνω εται ρικών μεριδίων μοναδικοί εταίροι της εταιρείας είναι πλέον: α) Η αγοράστρια Μαρία Καλογεροπούλου με τριακόσια ενενήντα (390) εταιρικά μερίδια ή ποσοστό συμμετοχής εξήντα πέντε τοις εκατό (65% ) επί του καταβεβλημέ νου εταιρικού κεφαλαίου έντεκα χιλιάδες επτακόσια (11.700,00) ευρώ και β) ο Γεράσιμος Σεργίου με διακόσια δέκα (210) εταιρι κά μερίδια ή ποσοστό συμμετοχής τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επι του καταβεβλημένου εταιρικού κεφα λαίου έξι χιλιάδες τριακόσια ( 6.300,00) ευρώ. Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου την 1/10/2010 στο γενικό βιβλίο Εταιρειών με αρ. 162 και στο βιβλίο Ε.Π.Ε. με αριθμό 20. Ναύπακτος 13 Αυγούστου 2010 Ο Συμβολαιογράφος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13539 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1583 27 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9063 2 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13503 19 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.10.18 11:58:01 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8271 7 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4149 9 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3283 18 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 827 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6783 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8910 24 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11775 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11288 2 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7936 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10277 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1628 7 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4078 11 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7651 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11601 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα