ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ"

Transcript

1 Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Γ/ΛΠΖ ΑΙΙΝΓΑΞΥΛ & ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΠΖΠ Αζήλα, 7 Λνεκβξίνπ 2006 Α.Ξ. Νηθ: 21585/2006 Ξξνο: ΞΗΛΑΘΑ ΑΞΝΓΔΘΡΥΛ Ραρ. Γ/λζε: Δπαγγειηζηξίαο 2, Ρ.Θ , ΑΘΖΛΑ Ρειέθσλν: Δγθχθιηνο αξηζκ. 47 ΘΔΚΑ: Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ππ αξηζκ. 150 (ΦΔΘ 160 Α ) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2003/109/ΔΘ ηεο 25 εο Λνεκβξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη είλαη επί καθξφλ δηακέλνληεο» Κε ην ελ ζέκαηη Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Ξ.Γ.) ελζσκαηψλεηαη ε Νδεγία 2003/109/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία αθελφο ζέηεη θνηλέο πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), φζνλ αθνξά ζηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη δηακέλνπλ λνκίκσο ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αθεηέξνπ θαζνξίδεη ηα ζπλαθή δηθαηψκαηά ηνπο. Η. ΞΟΝΙΝΓΝΠ Πηφρνο: ζηφρνο ηεο νδεγίαο 2003/109/ΔΘ, ε νπνία ελζσκαηψλεηαη ζην εζληθφ δίθαην κε ην παξφλ Ξ.Γ., είλαη ε δηακφξθσζε θνηλψλ θαλφλσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, θαη εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 63 ηεο Ππλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο. Ρν θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζεκειηψδνπο ζηφρνπ πνπ έρεη ζέζεη ε Δ.Δ. φζνλ αθνξά ζηελ άζθεζε θνηλήο επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, ν νπνίνο είλαη ε θνηλσληθή έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ επί καθξφλ ζε θνηλνηηθφ έδαθνο, ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθφηεξεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο Δ.Δ.. Υο εθ ηνχηνπ, κε ην ελ ιφγσ θαζεζηψο ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο απνιαχεη ίζεο κεηαρείξηζεο κε ηνπο εκεδαπνχο ζε ζεηξά δηθαησκάησλ, νπζηαζηηθψλ γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο θαη ηελ γεληθφηεξε επεκεξία ηνπο. Ξαξάιιεια, δίδεηαη, ζηα πξφζσπα απηά ην δηθαίσκα λα κεηαθηλεζνχλ θαη λα

2 δηακείλνπλ ζε άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, κε ζθνπφ ηε κηζζσηή ή κε κηζζσηή απαζρφιεζε, ηηο ζπνπδέο θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ή θαη ηελ εγθαηάζηαζε ρσξίο ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φηαλ δηαζέηνπλ επαξθείο πφξνπο δηαβίσζεο. Ρν θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο είλαη έλα λέν θαζεζηψο δηακνλήο καθξάο δηάξθεηαο, γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζηε Σψξα καο, ην νπνίν εηζάγεη ηα εμήο ζεκαληηθά ζηνηρεία: Ζ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο απηνχ κπνξεί λα ππνβιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή θξίλεη ν ελδηαθεξφκελνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, είηε θαηά ηελ αλαλέσζε είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ. Ζ κε ρνξήγεζή ηνπ (ιφγσ π.ρ. αδπλακίαο πιήξσζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ) ή ε αλάθιεζή ηνπ δελ νδεγεί απαξαίηεηα ζηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο. Απηφ ζεκαίλεη πξαθηηθά, φηη αθφκε θαη εάλ δελ ρνξεγεζεί ην θαζεζηψο ή ζε πεξίπησζε αλάθιεζήο ηνπ, ν αηηψλ έρεη δηθαίσκα λα δηακείλεη ζηε Σψξα αλαλεψλνληαο θαλνληθά ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο απνθηήζεη ην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο απνθηά ίζε κεηαρείξηζε κε ηνλ εκεδαπφ ζε ζεηξά δηθαησκάησλ (άξζξν 12 ηνπ Ξ.Γ.), ελψ ε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο πξαγκαηνπνηείηαη αλά πεληαεηία θαη δελ ππφθεηηαη πιένλ ζε έιεγρν νπνησλδήπνηε πξνυπνζέζεσλ, πιελ απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηπηψζεηο αλάθιεζεο ή απψιεηάο ηνπ (άξζξν 8 ηνπ ΞΓ). Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηελ εξγαζία, ν επί καθξφλ δηακέλσλ κπνξεί λα κεηαβαίλεη ζε νπνηνδήπνηε εξγαζηαθφ θαζεζηψο, ρσξίο λα απαηηνχληαη, σο πξνο ηελ άδεηα δηακνλήο πνπ θαηέρεη, πεξεηαίξσ δηαηππψζεηο (π.ρ. αιιαγή άδεηαο δηακνλήο αλάινγα κε ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο). Ρέινο, νη επί καθξφλ δηακέλνληεο πνπ απέθηεζαλ ην θαζεζηψο ζε έλα άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο δηθαηψκαηνο δηακνλήο ζηελ Διιάδα (θεθ. Γ ηνπ Ξ.Γ.) κε ηελ πξννπηηθή απφθηεζεο ηνπ θαζεζηψηνο απηνχ θαη ζηε Σψξα καο. Αληηζηξφθσο, νη επί καθξφλ δηακέλνληεο πνπ απέθηεζαλ ηελ ηδηφηεηα απηή ζηελ Διιάδα, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ δηθαίσκα δηακνλήο ζε έλα άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. (δηθαίσκα θηλεηηθφηεηαο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Δ.Δ.). ΗΗ. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ: Πθνπφο (αξ. 1), Νξηζκνί (αξ. 2), Ξεδίν Δθαξκνγήο (αξ. 3) Ρν κέξνο απηφ ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 1 έσο 3 ηνπ Ξ.Γ. 150/2006, ηα νπνία αθνξνχλ ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα. ΠΘΝΞΝΠ (άξζξν 1) Πθνπφο ηνπ παξφληνο Ξ.Γ. είλαη ε ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο (άξζξα 67, 68 θαη 69 ηνπ Λ. 3386/2005, ΦΔΘ 212 Α ) κε ηελ Νδεγία 2003/109/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25 εο Λνεκβξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη επί καθξφλ δηακέλνληεο. 2

3 ΝΟΗΠΚΝΗ (άξζξν 2) Πην άξζξν 2 παξαηίζεληαη νη αθφινπζνη νξηζκνί: «ππήθννο ηξίηεο ρψξαο», «επί καθξφλ δηακέλσλ», «πξψην θξάηνο κέινο», «δεχηεξν θξάηνο κέινο», «κέιε νηθνγέλεηαο», «πξφζθπγαο» θαη «άδεηα δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο», φπσο δηακνξθψζεθαλ θαη ηζρχνπλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Νδεγίαο 2003/109/ΔΘ. Νη ελ ιφγσ νξηζκνί, απφ ηελ εκεξνκελία ελζσκάησζεο ηεο Νδεγίαο (23/1/2006), είλαη θνηλνί θαη δεζκεχνπλ φια ηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο. ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (άξζξν 3) Ρν παξφλ δηάηαγκα έρεη εθαξκνγή ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ ή ηνπ είδνπο ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ θαηέρνπλ. ΔΜΑΗΟΔΠΔΗΠ ΑΞΝ ΡΝ ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ Θαηά παξέθθιηζε ηνπ γεληθνχ θαλφλα πνπ δηαηππψλεηαη αλσηέξσ, νη παξαθάησ θαηεγνξίεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο: α) θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο γηα ζπνπδέο ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (άξζξα 23, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 40 θαη 41 παξ. 1 ηνπ λ. 3386/2005), β) θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο δπλάκεη πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ή πξφζσπα πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα, γ) θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο δπλάκεη επηθνπξηθψλ κνξθψλ πξνζηαζίαο ή πξφζσπα πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα, δ) πξφζθπγεο ή πξφζσπα πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα, ε) θάηνρνη άδεηαο πξνζσξηλήο δηακνλήο (άξζξα 16, 18, 19, 20 5, 21, 37, 42, 43, 45, 46 έσο 52 ηνπ Λ.3386/2005), ζη) ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ απνιαχνπλ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ππνθείκελνπ ζηε ζχκβαζε ηεο Βηέλλεο ηνπ 1961 πεξί ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.δ. 503/1970 (ΦΔΘ Α 108), ηεο ζχκβαζεο ηεο Βηέλλεο ηνπ 1963 πεξί ησλ πξνμεληθψλ ζρέζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ λ. 90/1975 (ΦΔΘ Α 150). ΞΟΝΠΝΣΖ: Δπηζεκαίλεηαη φηη εμαηξνχληαη επίζεο, νη θάηνρνη αδεηψλ δηακνλήο γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, νη νπνίνη είραλ απνθηήζεη άδεηα δηακνλήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2910/2001, φπσο απηέο, θάζε θνξά, ίζρπαλ. ΞΟΝΠΝΣΖ: Όπνπ πξνβιέπεηαη, απφ ηε θείκελε λνκνζεζία φηη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο, κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ηα κέιε απηά εμαηξνχληαη επίζεο, απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ δηαηάγκαηνο. ΔΞΗΠΖΚΑΗΛΔΡΑΗ φηη ηα κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε ή πνιίηε ηεο Δ.Δ. πνπ είλαη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο κπνξνχλ, εθφζνλ ην επηιέμνπλ θαη πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, λα ππνβάιινπλ αίηεκα γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο φηη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε ή πνιίηε ηεο Δ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ έλα θαζεζηψο κφληκεο δηακνλήο, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ: 3

4 α) ηνπ θαζεζηψηνο κφληκεο δηακνλήο (δειηίν κφληκεο δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε ή πνιίηε ηεο Δ.Δ.), θαη β) ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο Πε θακία πεξίπησζε σζηφζν, δελ κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ παξάιιεια θαη ηα δχν θαζεζηψηα, νπφηε εάλ ηνπο ρνξεγεζεί ην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο ζα ππάγνληαη πιήξσο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφλ Ξ.Γ. θαη ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα ηνπο αλαθιεζεί ε πξνεγνχκελε άδεηα δηακνλήο σο κέινο νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε ή πνιίηε ηεο Δ.Δ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηπρφλ ππαγσγή ησλ κειψλ νηθνγέλεηαο Έιιελα ή πνιίηε ηεο Δ.Δ. ζην θαζεζηψο ησλ επί καθξφλ δηακελφλησλ πξνυπνζέηεη ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνυπνζέζεσλ θαη πξνζθφκηζε ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθψλ (π.ρ. ππνρξέσζε θαηαβνιήο παξαβφινπ θ.ι.π.) Δπηζπλάπηεηαη ζε παξάξηεκα ζρεηηθφο πίλαθαο (ΞΗΛΑΘΑΠ 1) ΔΛΝΦΘΝΡΔΟΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ Πηελ παξάγξαθν 4 απαξηζκνχληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ θαη ζπκβάζεσλ, νη επλντθφηεξεο δηαηάμεηο ησλ νπνίσλ, ππεξηζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. 4

5 ΗΗΗ. ΑΞΝΘΡΖΠΖ ΡΝ ΘΑΘΔΠΡΥΡΝΠ ΔΞΗ ΚΑΘΟΝΛ ΓΗΑΚΔΛΝΛΡΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ Ρν κέξνο απηφ ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 4 έσο 12 ηνπ Ξ.Γ. 150/2006 (Β Θεθάιαην), ηα νπνία αθνξνχλ ζηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ζηελ Διιάδα. Ππγθεθξηκέλα: Α. ΝΟΝΗ, ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΞΝΘΡΖΠΖΠ ΡΝ ΘΑΘΔΠΡΥΡΝΠ (αξ. 4, 5) 1. Γεληθέο πξνυπνζέζεηο Έλαο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ δηακέλεη ζηελ Διιάδα, ΛΝΚΗΚΑ ΘΑΗ ΑΓΗΑΙΔΗΞΡΑ, θαηά ηα πέληε έηε ακέζσο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, κπνξεί λα αηηεζεί γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο εθφζνλ πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: α) εηήζην εηζφδεκα, ζηαζεξφ θαη ηαθηηθφ, επαξθέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηδίνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ην νπνίν δελ πξνέξρεηαη απφ πξνζθπγή ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αξσγήο ηεο ρψξαο. Ρν εηζφδεκα απηφ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ απνδνρψλ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε θαη πξνζαπμάλεηαη θαηά 15% γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. β) πιήξεο αζθάιηζε αζζελείαο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ παξνρψλ πνπ θαιχπηνληαη γηα ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ εκεδαπψλ. Ζ θαηεγνξία αζθάιηζεο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ ιφγν πνπ ηνπ είρε ρνξεγεζεί ε ηειεπηαία άδεηα δηακνλήο π.ρ. εμαξηεκέλε εξγαζία - ΗΘΑ, αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ΡΔΒΔ θ.ι.π.. Ζ ελ ιφγσ αζθάιηζε αζζελείαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πνπ δηακέλνπλ καδί ηνπ ζηελ Διιάδα. γ) δηαζέηεη επαξθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γλψζε ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ 2. Αξκφδην Όξγαλν (αξ.5 2) Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αξρηθή ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο είλαη εθείλν πνπ ρνξήγεζε ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, ηελ ηειεπηαία άδεηα δηακνλήο, πξηλ ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Ππλεπώο: Α) Δάλ ε ηειεπηαία (ηξέρνπζα) άδεηα δηακνλήο ρνξεγήζεθε κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, ε αίηεζε γηα ηελ άδεηα δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο ππνβάιιεηαη ζην δήκν ή ηελ θνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο θαη αθνινπζείηαη ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 3386/2005. Β) Δάλ ε ηειεπηαία (ηξέρνπζα) άδεηα δηακνλήο ρνξεγήζεθε κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ε αίηεζε γηα ηελ ελ ιφγσ άδεηα δηακνλήο ππνβάιιεηαη θαη εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ πνπξγείνπ 5

6 Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, θαη αθνινπζείηαη ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 3386/2005. Νξίδεηαη επίζεο, ε ππνρξέσζε ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ ηφζν γηα ηελ ππνβνιή φζν θαη γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο θαη ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο απφθηεζεο ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, θαζψο θαη γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηή. 3. Αίηεζε Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ππνβάιιεηαη ν ζπλήζεο ΡΞΝΠ ΑΗΡΖΠΖΠ γηα ηελ ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο ηνπ Λ. 3386/2005 (έληππν κπεδ ρξψκαηνο). Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη κε ΞΙΖΟΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ. Ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ΝΞΝΗΑΓΖΞΝΡΔ ΠΡΗΓΚΖ ηεο λφκηκεο δηακνλήο ηνπ ζηελ Διιάδα ζεσξεί φηη πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, αλεμαξηήησο εάλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο: ε ηξέρνπζα άδεηα δηακνλήο ηνπ είλαη ζε ηζρχ, ή ε άδεηα δηακνλήο ηνπ ιήγεη θαη ρξεηάδεηαη παξάιιεια λα ππνβάιιεη αίηεκα αλαλέσζήο ηεο ή έρεη ήδε ππνβιεζεί αίηεκα γηα αλαλέσζε θαη είλαη θάηνρνο ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί κε ηνλ θάθειν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, θαηά ηε ζπλήζε δηαδηθαζία (π.ρ. απφ ηελ πξνεγνχκελε άδεηα δηακνλήο). Πε θάζε πεξίπησζε, θαηφπηλ ηεο αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ρνξεγείηαη ΑΞΝΓΔΗΜΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ηεο αίηεζεο (πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην ηχπν απφδεημεο πνπ ρνξεγείηαη γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 44, παξ. 2 ηνπ Λ. 3386/2005), ε νπνία πεξηιακβάλεη: α) αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ππεξεζίαο θαη εκεξνκελία θαηάζεζεο β) νλνκαηεπψλπκν ηνπ αηηνχληνο γ) πεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο (φπνπ ζα αλαγξάθεηαη φηη ε ππεξεζία παξέιαβε αίηεκα γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΞΓ 150/06). Γηαθξίλνληαη νη εμήο πεξηπηψζεηο : α) πνβνιή ηεο αίηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο πνβάιιεηαη αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο κε πιήξε δηθαηνινγεηηθά θαη ιακβάλεη απφδεημε παξαιαβήο αηηήκαηνο. Δθφζνλ ηειηθά ρνξεγεζεί ην θαζεζηψο θαη ηαπηφρξνλα κε ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ζα πξέπεη λα πξνβείηε ζε κεξηθή αθχξσζε ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο 6

7 δηακνλήο, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο. β) πνβνιή ηεο αίηεζεο θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο Ν ελδηαθεξφκελνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ππνβάιιεη ΚΗΑ αίηεζε, ε νπνία αθνξά: α) ζηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ΘΑΗ β) ζηελ αλαλέσζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο ηνπ. Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα ΞΙΖΟΖ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αίηεζε πνπ αθνξά ζηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Γηα ηελ αίηεζε απηή ζα ιακβάλεη «βεβαίσζε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα έθδνζε άδεηαο δηακνλήο» ΞΙΖΟΥΛ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ (κπιε ρξψκαηνο), ε νπνία ζα θαιχπηεη ζσξεπηηθά θαη ηα δχν αηηήκαηα (γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο θαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο). Πηελ ελ ιφγσ βεβαίσζε, ζην πεδίν «θαηεγνξία άδεηαο» ζα αλαγξάθεηαη ηφζν ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν αλαλεψλεη ηελ ηξέρνπζα άδεηα δηακνλήο ηνπ φζν θαη ε απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Ξ.ρ. Θαηεγνξία άδεηαο δηακνλήο: «εμαξηεκέλε εξγαζία θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο». Κε ηε βεβαίσζε απηή θαη έσο φηνπ λα απνθαλζεί ε αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε ρνξήγεζε ή κε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ν ελδηαθεξφκελνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο είλαη λφκηκνο ζηε Σψξα. Ρν αίηεκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ζα εμεηάδεηαη ΘΑΡΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ. Πηε θάζε απηή ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο ζα αλαζηέιιεηαη έσο φηνπ ιεθζεί απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Δάλ εγθξηζεί ην αίηεκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ε αίηεζε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο ζα θαζίζηαηαη ΑΛΔ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ θαη σο εθ ηνχηνπ ην ζπλαθέο αίηεκα δελ ζα εμεηάδεηαη. Δάλ απνξξηθζεί ην αίηεκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ε αίηεζε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο ζα εμεηάδεηαη θαλνληθά. Πηελ πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ ε αίηεζε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο έρεη ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, ν ελδηαθεξφκελνο ζα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο σο πξνο ηα ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ην αίηεκα αλαλέσζεο. Ζ πξνζεζκία πνπ ηίζεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ είλαη έλαο (1) κήλαο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο. Πηελ πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο, ε αίηεζε αλαλέσζεο απνξξίπηεηαη θαη ε βεβαίσζε θαηάζεζεο πιήξσλ δηθαηνινγεηηθψλ αθπξψλεηαη, γεγνλφο πνπ ζα θαζηζηά ηνλ ελδηαθεξφκελν παξαλφκσο δηακέλνληα ζηε Σψξα. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην έγγξαθν κε ην νπνίν ζα ελεκεξψλεηαη ν ελδηαθεξφκελνο γηα ηε πξνζθφκηζε ησλ ππνιεηπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξνζεζκία θαη λα επηζεκαίλνληαη νη επηπηψζεηο κε ηήξεζήο ηεο. 7

8 Δπηζεκαίλεηαη ηέινο φηη ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαλέσζεο ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο, ην παξάβνιν πνπ ζα θαηαβάιιεηαη είλαη απηφ πνπ αθνξά ζηελ αίηεζε απφθηεζεο ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο (900 ), δεδνκέλνπ φηη ππεξθαιχπηεη απηφ ηεο αλαλέσζεο. Δάλ ην αίηεκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο απνξξηθζεί, ηφηε ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ζπκςεθηζκνχ πνπ πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ (βι. ελφηεηα Α.4, ζεκείν 7, ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ). γ) πνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο φηαλ ήδε έρεη ππνβιεζεί θαη εμεηάδεηαη αίηεκα αλαλέσζεο ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο Δάλ ηε ζηηγκή πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο έρεη ήδε θαηαηεζεί αίηεζε αλαλέσζεο ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο δηακνλήο, ηφηε: 1. Ν αηηψλ παξακέλεη κε ηε βεβαίσζε πνπ είρε ιάβεη φηαλ ππέβαιε ηελ αίηεζε γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, 2. Όζνλ αθνξά ζηελ αίηεζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο, ρνξεγείηαη βεβαίσζε παξαιαβήο αηηήκαηνο. 3. Νη δχν αηηήζεηο ζπζρεηίδνληαη θαη δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Δάλ δελ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, ηφηε ε αξκφδηα ππεξεζία πξνρσξά ζηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο αλαλέσζεο ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο δηακνλήο. 4. Έιεγρνο πξνυπνζέζεσλ Γηθαηνινγεηηθά i) ΖκεξνκελΫα Ωλαξμεο ηνπ ππνινγηζκνύ ηεο πεληαεηνύο πεξηόδνπ πξνεγνύκελεο αδηψιεηπηεο δηακνλϊο Ζ πεληαεηήο δηακνλή ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα ηα πέληε πξνεγνχκελα έηε πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 4 ζρεηηθά κε ηηο πεξηφδνπο δηακνλήο ή απνπζίαο. ii) Ρξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο πεληαεηνύο πεξηόδνπ πξνεγνύκελεο, αδηψιεηπηεο δηακνλϊο (ηξόπνο πξνζκωηξεζεο πεξηόδσλ δηακνλϊο θαη απνπζϋαο) Νη παξαηάζεηο ηζρχνο ησλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ θαηά θαηξνχο είραλ δνζεί, ζην παξειζφλ, δελ ζεσξείηαη φηη δηαθφπηνπλ ην αδηάιεηπην ηεο δηακνλήο. Γελ πξνζκεηξάηαη ην ζχλνιν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηζρχνο αδεηψλ δηακνλήο: πξνζσξηλήο δηακνλήο (πεξίπησζε ε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ δηαηάγκαηνο), δει. ρξνληθά δηαζηήκαηα ηζρχνο αδεηψλ δηακνλήο πνπ ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 16, 18, 19, 20 5, 21, 37, 42, 43, 45, 46-52, ηνπ Λ. 3386/2005 (ή ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 2910/2001). δηακνλήο ππφ ην θαζεζηψο πνπ ππφθεηληαη ζηηο ζπκβάζεηο ηεο Βηέλλεο ηνπ 1961 θαη 1963 (πεξίπησζε ζη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ δηαηάγκαηνο). 8

9 Ξξφζσπα κε άδεηεο δηακνλήο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο θαη γηα φζν ρξφλν ζπλερίδνπλ λα δηακέλνπλ ζηε Σψξα κε απηφ θαζεζηψο απηφ, δελ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Πε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ θαζεζηψηνο δηακνλήο ηνπ θαη εθφζνλ ην λέν θαζεζηψο εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε. Υζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο πεληαεηνχο δηακνλήο δελ ζα ππνινγηζηνχλ ηα δηαζηήκαηα δηακνλήο θαηά ηα νπνία είραλ δηθαίσκα δηακνλήο δπλάκεη ησλ πξναλαθεξφκελσλ εμαηξνχκελσλ θαζεζηψησλ. ΞαξΨδεηγκα: έλαο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο είρε άδεηα δηακνλήο σο ζχκα εκπνξίαο αλζξψπσλ (άξζξα 46-52, Λ. 3386/2005) γηα δχν έηε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο απέθηεζε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Λ. 3386/2005, άδεηα δηακνλήο π.ρ. γηα εμαξηεκέλε εξγαζία. Γηθαηνχληαη λα απνθηήζεη ην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο φηαλ ζπκπιεξψζεη ηελ πεληαεηία σο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία. Πηνλ ππνινγηζκφ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε δηεηήο λφκηκε δηακνλή πνπ είρε σο ζχκα εκπνξίαο. Ξξνζκεηξάηαη θαηά ην ήκηζπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ησλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί γηα ιφγνπο ζπνπδψλ ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (πεξίπησζε α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ δηαηάγκαηνο) δει. ρξνληθά δηαζηήκαηα ηζρχνο αδεηψλ δηακνλήο πνπ ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34 θαη 40 1 ηνπ Λ. 3386/2005 (ή ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 2910/2001). Γηαθξίλνληαη νη εμήο πεξηπηψζεηο: Ν ελδηαθεξφκελνο έρεη εηζέιζεη ζηελ Διιάδα κε εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ γηα ζπνπδέο ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε Πχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Σψξα κε εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ γηα ζπνπδέο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα κεηαβνχλ ζε άιιν θαζεζηψο δηακνλήο, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δθφζνλ επηζπκνχλ λα δηακείλνπλ ζηε Σψξα γηα άιιν ζθνπφ ζα πξέπεη λα επαλέιζνπλ κε λέα ζεψξεζε εηζφδνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ε πεληαεηήο πξνεγνχκελε δηακνλή ζα ππνινγίδεηαη απφ ηε ζηηγκή ηεο λέαο άδεηαο δηακνλήο. Ζ πεξίνδνο δηακνλήο ηνπο σο ζπνπδαζηήο ζα κπνξεί λα πξνζκεηξεζεί θαηά ην ήκηζπ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δηάζηεκα απνπζίαο ηνπ (έμνδνο γηα ηελ απφθηεζε λέαο ζεψξεζεο εηζφδνπ θαη επαλείζνδνο) δελ ππεξβαίλεη ηα επηηξεπφκελα δηαζηήκαηα απνπζίαο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Ν ελδηαθεξφκελνο δηέκελε ζηε ρψξα κε θαζεζηψο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη κεηέβε ζε θαζεζηψο ζπνπδψλ. Ζ κφλε πεξίπησζε πνπ έλαο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα ζπνπδέο κπνξεί λα κεηαβεί, ρσξίο λα απαηηείηαη ε έμνδφο ηνπ απφ ηε Σψξα, ζε άιιν θαζεζηψο δηακνλήο, πθίζηαηαη φηαλ απηφο πξνέξρεηαη απφ θαζεζηψο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζηεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ππήξμε θάηνρνο απηνηεινχο άδεηαο δηακνλήο. 9

10 ΞαξΨδεηγκα: ν αηηψλ είρε άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ηελ αλαλέσζε γηα ιφγνπο ζπνπδψλ, π.ρ. κε άξζξν 28 θαη ζηε ζπλέρεηα γηα εμαξηεκέλε εξγαζία. Ζ πεληαεηήο πξνεγνχκελε δηακνλή ζα ππνινγηζηεί απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο, σο εμήο: - ρξφλνο λφκηκεο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζίαο π.ρ. 2 έηε - ρξφλνο λφκηκεο δηακνλήο γηα ζπνπδέο π.ρ. απφ ηα 4 έηε ζπλνιηθά ησλ αδεηψλ δηακνλήο γηα ζπνπδέο ππνινγίδνληαη ηα 2 έηε θαη - ρξφλνο άδεηαο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε: ππνινγίδεηαη ην 1 έηνο απφ ηελ ηειεπηαία άδεηα δηακνλήο Ξξνζνρή: εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπνπδψλ δελ ζεσξείηαη φηη δηαθφπηεηαη ην αδηάιεηπην ηεο δηακνλήο, ζε πεξηπηψζεηο φπσο απηήλ ηνπ αλσηέξσ παξαδείγκαηνο, φπνπ ππνινγίδεηαη ην ήκηζπ ηνπ ρξφλνπ δηακνλήο γηα ιφγνπο ζπνπδψλ. Ν ελδηαθεξφκελνο ήηαλ κέινο νηθνγέλεηαο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο θαη πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί ζε θαζεζηψο ζπνπδψλ, αλαλέσζε γηα ζπνπδέο κε λέα ζεψξεζε εηζφδνπ Ξεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ελδηαθεξφκελνη ήηαλ κέιε νηθνγέλεηαο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο θαη: είηε ήηαλ θάηνρνη εμάκελεο πξνζσξηλήο άδεηαο δηακνλήο είηε αλαγξάθνληαλ ζηηο άδεηεο δηακνλήο ησλ γνλέσλ ηνπο σο πξνζηαηεπφκελα κέιε (ΝΑΔΓ), ρσξίο λα είλαη θάηνρνη δηθήο ηνπο άδεηαο δηακνλήο θαη ζηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ θαζεζηψο ζπνπδψλ θαη λα εθνδηαζηνχλ κε ηελ αληίζηνηρε άδεηα δηακνλήο, αλαγθάζηεθαλ λα κεηαβνχλ ζηε ρψξα ηνπο θαη λα εθνδηαζηνχλ κε εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ γηα ιφγνπο ζπνπδψλ, ζα αληηκεησπίδνληαη σο κέιε νηθνγέλεηαο πνπ άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο γηα ζπνπδέο, φπσο ζηελ ππ αξηζκ. 2, αλσηέξσ πεξίπησζε. Γειαδή, ε δηακνλή ησλ πξνζψπσλ απηψλ γηα ζπνπδέο ζα ζεσξείηαη ζπλέρεηα ηεο δηακνλήο ηνπο ζην πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. Όηαλ ν αηηψλ απνπζηάζεη - έσο 6 δηαδνρηθνχο κήλεο κέζα ζηελ πεληαεηία θαη - γηα κηθξφηεξα δηαζηήκαηα δηαθεθνκκέλεο απνπζίαο έσο 10 κήλεο εληφο ηεο πεληαεηίαο ηα δηαζηήκαηα απηά ΞΟΝΠΚΔΡΟΥΛΡΑΗ ΘΑΛΝΛΗΘΑ ΠΡΝΛ ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ ΞΔΛΡΑΔΡΗΑΠ, ρσξίο λα ζεσξείηαη φηη δηαθφπηεηαη ην αδηάιεηπην ηεο πεληαεηνχο πξνεγνχκελεο δηακνλήο, νχηε λα απαηηείηαη λα ζπκπιεξσζεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηακνλήο κε ηα δηαζηήκαηα απηά απνπζίαο : ΑληηζΩησο: Όηαλ έλαο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο απνπζηάζεη απφ ηε Σψξα γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 6 δηαδνρηθψλ κελψλ εληφο ηεο πεληαεηίαο ή γηα δηάζηεκα πνπ αζξνηζηηθά μεπεξλά ηνπο 10 κήλεο εληφο ηεο πεληαεηίαο, ηφηε δηαθφπηεηαη ην αδηάιεηπην ηεο 10

11 απαηηνχκελεο δηακνλήο. Υο εθ ηνχηνπ ην ζρεηηθφ αίηεκα ΑΞΝΟΟΗΞΡΔΡΑΗ κε ηελ απηήλ αηηηνινγία. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί πφηε ν αηηψλ ζα κπνξέζεη λα επαλέιζεη κε λέα αίηεζε, ν ππνινγηζκφο ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ εθείλν ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν θαιχπηεηαη ε πεληαεηήο ζπλερήο δηακνλή, αθαηξψληαο ηα αλσηέξσ επηηξεπφκελα δηαζηήκαηα απνπζίαο (6 δηαδνρηθνί κήλεο ή 10 κήλεο κέζα ζηε πεληαεηία). ΞαξΨδεηγκα 1: ν αηηψλ ππνβάιιεη αληίγξαθα ησλ δηαβαηεξίσλ ηνπ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε έμνδνο ηνπ απφ ηε ρψξα γηα 5 ζπλερείο κήλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο πεληαεηίαο. ΓΔΛ ΓΗΑΘΝΞΡΔΡΑΗ ΡΝ ΑΓΗΑΙΔΗΞΡΝ ΡΖΠ ΓΗΑΚΝΛΖΠ θαη ζπλερίδεηαη ε εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο θαλνληθά. ΞαξΨδεηγκα 2: απφ ηα αληίγξαθα ησλ δηαβαηεξίσλ ηνπ αηηνχληνο πξνθχπηεη φηη, θαηά ηε πξνεγνχκελε πεληαεηία, έρεη απνπζηάζεη απφ ηε Σψξα: α) 2 κήλεο ην 1 ν έηνο, β)6 κήλεο ην 2 ν έηνο, γ) 1 κήλα ην 3 ν έηνο, δ) 15 εκέξεο θαη 1 κήλα θαηά ην 4 ν έηνο θαη 1 κήλα ην 5 έηνο (ηξέρνλ έηνο ηεο αίηεζεο). Πχλνιν ρξφλνπ απνπζίαο: 11 κήλεο θαη 15 εκέξεο. Ρν δηάζηεκα απηφ μεπεξλά ηνπο επηηξεπφκελνπο 10 κήλεο απνπζίαο θαη επνκέλσο ΓΗΑΘΝΞΡΔΗ ΡΝ ΑΓΗΑΙΔΗΞΡΝ ΡΖΠ ΑΞΝΠΗΑΠ θαη αίηεκα ΑΞΝΟΟΗΞΡΔΡΑΗ κε ηελ απηήλ αηηηνινγία. Ν αηηψλ κπνξεί λα επαλαιάβεη ην αίηεκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 1 κήλα θαη 15 εκεξψλ. Πε πεξίπησζε εμφδνπ θαη επαλεηζφδνπ ζηε Σψξα κε λέα ζεψξεζε εηζφδνπ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξνεγνχκελεο δηακνλήο (πξηλ ηελ έμνδν απφ ηελ Διιάδα) πξνζκεηξάηαη ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 (εηδηθφηεξα ησλ παξ. 2 θαη 3). ΞαξΨδεηγκα: ν αηηψλ είρε άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο ζηελ Διιάδα θαη κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ, σο φθεηιε, επέζηξεςε ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ. Θαηφπηλ θαη κεηά ηελ παξέιεπζε 5κήλνπ εηζήιζε εθ λένπ ζηελ Διιάδα κε λέα ζεψξεζε εηζφδνπ γηα εμαξηεκέλε εξγαζία θαη απέθηεζε ηελ αληίζηνηρε άδεηα δηακνλήο. Θαηαξρήλ, ε λέα άδεηα δηακνλήο ηνπ δίλεη ην δηθαίσκα, εθφζνλ πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο λα απνθηήζεη ην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο πεληαεηνχο πεξηφδνπ σζηφζν ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη πξνεγνχκελα είρε άδεηα δηακνλήο ζηελ Διιάδα γηα ζπνπδέο θαη εθείλν ην δηάζηεκα δηακνλήο ζα ζπλππνινγηζηεί ζηελ πεληαεηία, θαηά ην κηζφ, π.ρ. εάλ είρε άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 4 εηψλ, ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα 2 έηε. Ξξνζνρή: Ξξνθεηκέλνπ λα κελ ππνβάιιεηαη πιεζψξα αηηήζεσλ νη νπνίεο εθ ησλ πξαγκάησλ ζα απνξξηθζνχλ ιφγσ δηαθνπήο ηνπ αδηάιεηπηνπ ηεο δηακνλήο, νη, θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ, ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε έλα θαη αξρήλ έιεγρν (απφ ηα αληίγξαθα ησλ δηαβαηεξίσλ, βι. θαησηέξσ), πξηλ ηε θαηαρψξεζε ηνπ αηηήκαηνο, ψζηε λα ειεγρζεί ην θαηά πφζν θαιχπηεηαη ε πξνεγνχκελε αδηάιεηπηε πεληαεηήο δηακνλή θαη φηαλ δελ θαιχπηεη ηε ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε λα ηνλ ελεκεξψλεη, ψζηε λα κελ ππνβάιιεη ην αίηεκα ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 11

12 iii) ΓηθαηνινγεηηθΨ Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: (1) ΑθξηβΩο θσηναληϋγξαθν ηζρύνληνο δηαβαηεξϋνπ Ϊ Ψιινπ ηαμηδησηηθνύ εγγξψθνπ (όισλ ησλ ζειϋδσλ), αλαγλσξηζκωλνπ από ηε ρώξα καο θαη ηεο ηζρύνπζαο Ψδεηαο δηακνλϊο (Ϊ βεβαϋσζεο όηη Ωρεη ππνβιεζεϋ ζρεηηθϊ αϋηεζε γηα αλαλωσζε). α) ΑΞΝ ΡΝ ΓΗΑΒΑΡΖΟΗΝ Ζ ΡΑΜΗΓΗΥΡΗΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ειέγρεηαη εάλ πξνθχπηεη ην αδηάιεηπην ηεο δηακνλήο θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία (αξ. 4 1) θαη σο εθ ηνχηνπ ΔΗΛΑΗ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΝ λα πξνζθνκηζηεί αληίγξαθν φισλ ησλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ ή ηνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ. Ρν αδηάιεηπην ηεο δηακνλήο πξνθχπηεη κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πεξηφδσλ λφκηκεο δηακνλήο θαη απνπζίαο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζρεηηθά ζην πξνεγνχκελν άξζξν. Ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο ζθξαγίδεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ πνπ επηηίζεληαη ζην δηαβαηήξην απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζπλνξηαθνχ ειέγρνπ, θάζε θνξά πνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο κεηαθηλείηαη πξνο κία ηξίηε ρψξα. Επιζημαίνονηαι ηα εξήρ: Σε πεπίπηυζη πος καηά ηη πποηγούμενη πενηαεηία ο ενδιαθεπόμενορ εϋρε αληηθαηαζηϊζεη ην δηαβαηϊξην Ϊ ην ηαμηδησηηθό ηνπ Ωγγξαθν, θα ππέπει ςποβάλλει επιππόζθεηα ανηίγπαθο όλυν ηυν ζελίδυν ηος/ηυν πποηγούμενυν, ώζηε ηο διάζηημα ιζσύορ ηυν ηαξιδιυηικών εγγπάθυν πος ςποβάλλονηαι να καλύπηει πλήπυρ ηο διάζηημα ηυν πένηε ζςνεσόμενυν εηών νόμιμηρ διαμονήρ, λαμβανομένυν ςπότη και ηυν πεπιόδυν αποςζίαρ, όηαν ςθίζηανηαι. Σε πεπίπηυζη πος ο αιηών δελ Ωρεη ζηε θαηνρϊ ηνπ ηα πξνεγνύκελα δηαβαηϊξηα Ϊ ηαμηδησηηθψ Ωγγξαθα π.σ. λόγυ απώλειαρ, κλοπήρ ή ζηην πεπίπηυζη ανηικαηάζηαζηρ, λόγυ παπακπάηηζήρ ηος από ηιρ εκδούζερ απσέρ ζηη σώπα πποέλεςζηρ κ.λ.π., θα ππαγμαηοποιείηαι αλληλογπαθία με ηο Υποςπγείο Δημόζιαρ Τάξηρ, πποκειμένος ζαρ γνυπίζει ηιρ αθιξοανασυπήζειρ ηος ζςγκεκπιμένος ςπηκόος ηπίηηρ σώπαρ, καηά ηη πποηγούμενη πενηαεηία. β) ΑΞΝ ΡΖΛ ΗΠΣΝΠΑ ΑΓΔΗΑ ΓΗΑΚΝΛΖΠ ΓΗΑΞΗΠΡΥΛΔΡΑΗ ε λφκηκε δηακνλή ηνπ, απφ ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ελ ιφγσ άδεηαο δηακνλήο. Ζ λφκηκε δηακνλή ηνπ γηα ην ππνιεηπφκελν πξνεγνχκελν δηάζηεκα, πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειφ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα ζπζρεηηζηεί ε αίηεζε απηή κε ην θάθειν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, θαηά ηε ζπλήζε δηαδηθαζία. Πε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν π.ρ. θηλεηηθφηεηα ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Σψξαο, ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πξνεγνχκελε λφκηκε δηακνλή ηνπ βξίζθνληαη ζε άιιε ππεξεζία, ηφηε ε αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ εμέηαζε ηεο παξνχζαο αίηεζεο, νθείιεη λα δεηήζεη ηελ άκεζε απνζηνιή ηνπο, ζε απηή θα κάιηζηα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην αλψηαην φξην εμέηαζεο ηεο αίηεζεο πνπ ζέηεη ην Ξ.Γ. θαη ην νπνίν είλαη 6 κήλεο ην κέγηζην (άξζξν 5 2 ηνπ Ξ.Γ.) 12

13 (2) ΑληΫγξαθν ηνπ Δθθαζαξηζηηθνύ Πεκεηώκαηνο ηεο ΔθνξΫαο ησλ δύν πξνεγνύκελσλ ηεο ππνβνιϊο ηεο αϋηεζεο νηθνλνκηθώλ εηώλ Ϊ Ψιιν επϋζεκν ζηνηρεϋν, από ην νπνϋν λα πξνθύπηεη όηη δηαζωηεη εηϊζην εηζόδεκα κεγαιύηεξν Ϊ Ϋζν ησλ νθηώ ρηιηψδσλ πεληαθνζϋσλ επξώ (8.500 ), πξνζαπμεκωλν θαηψ 15% γηα θψζε πξνζηαηεπόκελν κωινο ηεο νηθνγωλεηαο πνπ ηνλ βαξύλεη. Πθνπφο ηνπ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθνχ είλαη λα ειεγρζεί θαηά πφζν ν αηηψλ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο (αξ. 4 1(α), ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ζηα ΞΟΝΠΝΣΖ: ην πνζφ ησλ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη Α. Ξνην εϋλαη ην δηθαηνινγεηηθό: Ρν απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ είλαη ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα ηεο Δθνξίαο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ν.. γηα ηα δχν πξνεγνχκελα ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο νηθνλνκηθά έηε ή άιιν επίζεκν ζηνηρείν, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ην εηήζην εηζφδεκά ηνπ. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε ζηηγκή ηεο αίηεζεο, δελ έρεη ρνξεγεζεί ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα ηεο Δθνξίαο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ν.. πνπ αθνξά ζην ακέζσο πξνεγνχκελν ηεο αίηεζεο, έηνο, κπνξεί λα πξνζθνκηζηεί, αληί απηνχ, αληίγξαθν ηεο Γήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο γηα ην έηνο απηφ. Β. Ξσο ειωγρεηαη ε εθπιϊξσζε ησλ θνξνινγηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ ππνρξεώζεσλ Ρν θαηά πφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο εθπιεξψλεη θαλνληθά ηηο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο δηαπηζηψλεηαη κε ηελ ππνβνιή απφ ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθψλ: α) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ή άιιν επίζεκν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν εθπιήξσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ (π.ρ. βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα) β) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα ηεο Δθνξίαο ππέρεη ζέζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο έσο κία ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, ε νπνία αλαγξάθεηαη θάζε θνξά ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ. Δπνκέλσο εάλ ε αίηεζε θαηαηεζεί ζε ρξνληθφ ζεκείν εληφο ηεο εκεξνκελίαο απηήο, δελ ζα πξέπεη λα αλαδεηείηαη ε θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. Γ. Ξσο ειωγρεηαη ε επψξθεηα ηνπ εηζνδϊκαηνο 1. Ζ πξνυπφζεζε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο πξέπεη λα ζπληξέρεη απηνηειψο ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΔΛΑ ΑΞΝ ΡΑ ΓΝ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΔΡΖ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο (δελ απαηηείηαη ε απφδεημε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη γηα ηα 5 έηε ηεο πξνεγνχκελεο λφκηκεο δηακνλήο ηνπ ζηε Σψξα). 2. Ν αηηψλ ζα πξέπεη απνδεηθλχεη φηη: α) δηαζέηεη ν ΗΓΗΝΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑ ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ ΗΠΝ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΝ ΑΞΝ ΡΗΠ β) δηαζέηεη επαξθέο εηζφδεκα θαη γηα ηα ζπληεξνχκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Όηαλ ν ελδηαθεξφκελνο δηακέλεη ζηελ Διιάδα κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ηφηε ην χςνο ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο 13

14 πξνζαπμάλεηαη θαηά 15% γηα θάζε έλα απφ ηα κέιε απηά. Πηελ πεξίπησζε απηή, πξνζηίζεηαη ην ελδερφκελνπ εηζνδήκαηνο ησλ κειψλ απηψλ (π.ρ. εηζφδεκα ζπδχγνπ ή ηέθλσλ), ζην εηζφδεκα ηνπ αηηνχληνο. 3. Ζ χπαξμε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο δελ ζπλαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ/ηεο ζπδχγνπ, δειαδή εάλ ν έηεξνο ησλ ζπδχγσλ είλαη θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ή γηα θάπνηνλ άιιν ιφγν ηνπ Λ. 3386/2005 (π.ρ. εμαξηεκέλε εξγαζία). 4. Ν έηεξνο ησλ ζπδχγσλ κπνξεί λα αηηεζεί γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο νπνηεδήπνηε, εθφζνλ πιεξνί ν ίδηνο ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο (χπαξμε επαξθνχο πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο, αζθάιηζε αζζελείαο, επαξθήο γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ). 5. Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηα ηέθλα, ε πξνζαχμεζε ηνπ 15% ζα πξέπεη λα αλαδεηείηαη νπσζδήπνηε γηα ηα ηέθλα ειηθίαο έσο 18 εηψλ. Γηα ηα ηέθλα ειηθίαο 18 έσο 21 ε ελ ιφγσ πξνζαχμεζε αλαδεηείηαη εθφζνλ πξνθχπηεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ή ηε θνξνινγηθή δήισζε φηη ηα ηέθλα απηά είλαη ζπληεξνχκελα. ΞΟΝΠΝΣΖ: Πηελ πεξίπησζε ηδίσο ησλ ηέθλσλ, εθφζνλ απηά ππνβάιινπλ δηθή ηνπο θνξνινγηθή δήισζε γηα ελδερφκελα δηθά ηνπο εηζνδήκαηα, ππνβάιιεηαη επηπξφζζεηα ην δηθφ ηνπο Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ή ε Φνξνινγηθή Γήισζε. Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ζπλνιηθφ απαηηνχκελν εηζφδεκα πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ν ελδηαθεξφκελνο είλαη: Δηήζην εηζφδεκα χςνπο [15% επί ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο (1.275 ) Σ Αξηζκφο πξνζηαηεπφκελσλ (ζπληεξνχκελσλ) κειψλ νηθνγέλεηαο]. ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη εμήο πεξηπηψζεηο: Ξεξίπησζε 1. Κφλν ν αηηψλ δηαζέηεη εηζφδεκα, κε ην νπνίν ζπληεξεί ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ: εθαξκφδεηαη ν αλσηέξσ ηχπνο. Ξαξάδεηγκα 1: Ν αηηψλ απνδεηθλχεη εηζφδεκα θαη επηβαξχλεηαη κε ην πνζνζηφ ηνπ 15% γηα ηξία κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (ζχδπγνο θαη 2 ηέθλα), εθ ησλ νπνίσλ δελ εξγάδεηαη θαλέλα θαη δελ πξνθχπηεη άιινπ είδνπο λφκηκν εηζφδεκα (ελνίθηα, επηδφκαηα θ.ι.π.). - Ρν εηζφδεκα πνπ ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν ελδηαθεξφκελνο, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ ηχπν είλαη: (1.275 *3) = Υο εθ ηνχηνπ ν αηηψλ δελ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο θαη ην αίηεκά ηνπ ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί ζηε βάζε απηή. 14

15 Ξεξίπησζε 2: ην εηζφδεκα ηνπ αηηνχληα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ θαη ηα ζπληεξνχκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δηαζέηνπλ δηθά ηνπο λφκηκα εηζνδήκαηα π.ρ. απφ εξγαζία, ελνίθηα θ.α., ηφηε απηά ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο γηα ηνλ ίδην θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Ξαξάδεηγκα 2: Ν αηηψλ απνδεηθλχεη εηζφδεκα θαη επηβαξχλεηαη κε ην πνζνζηφ ηνπ 15% γηα ηξία κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (ζχδπγνο θαη 2 ηέθλα), εθ ησλ νπνίσλ ην έλα π.ρ. ε ζχδπγνο έρεη εηζφδεκα απφ ελνίθην χςνπο εηεζίσο. - Ρν εηζφδεκα πνπ ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν ελδηαθεξφκελνο, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ ηχπν είλαη: (1.275 *3) = Ρν εηζφδεκα ηεο ζπληεξνχκελεο ζπδχγνπ - απφ ην ελνίθην πξνζηίζεηαη ζην εηζφδεκα ηνπ αηηνχληνο, νπφηε ην ζπλνιηθφ, πξαγκαηηθφ ηνπ εηζφδεκα δηακνξθψλεηαη σο εμήο: = Υο εθ ηνχηνπ, ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ην αηηψλ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο. Ξεξίπησζε 3: ν/ε ζχδπγνο δηαζέηεη πξνζσπηθφ εηζφδεκα απφ εξγαζία: Ξαξάδεηγκα 3: Ν αηηψλ απνδεηθλχεη εηζφδεκα θαη επηβαξχλεηαη κε ην πνζνζηφ ηνπ 15% γηα ηξία κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ(έηεξνο ζχδπγνο θαη ηέθλα), ελψ ν έηεξνο ησλ ζπδχγσλ εξγάδεηαη κε ζρέζε κηζζσηήο απαζρφιεζεο θαη ζπκβάιεη ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κε ην πνζφ ησλ 7.500, φπσο πξνθχπηεη απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα ηεο Δθνξίαο. Ρν εηζφδεκα πνπ ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν ελδηαθεξφκελνο, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ ηχπν είλαη: (1.275 *3) = Ρν εηζφδεκα ηνπ εηέξνπ ησλ ζπδχγσλ - απφ ηελ κηζζσηή απαζρφιεζε πξνζηίζεηαη ζην εηζφδεκα ηνπ αηηνχληνο, νπφηε ην ζπλνιηθφ, νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δηακνξθψλεηαη σο εμήο: = Υο εθ ηνχηνπ, ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ην αηηψλ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο. 15

16 Ξεξίπησζε 4: ν/ε ζχδπγνο δηαζέηεη πξνζσπηθφ εηζφδεκα απφ εξγαζία, ελψ έλα απφ ηα ηέθλα έρεη πεξάζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ: Ξαξάδεηγκα 4: Ν αηηψλ απνδεηθλχεη εηζφδεκα θαη επηβαξχλεηαη κε ην πνζνζηφ ηνπ 15% γηα ηξία κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ(έηεξνο ζχδπγνο θαη δχν ηέθλα), ελψ ν έηεξνο ησλ ζπδχγσλ εξγάδεηαη κε ζρέζε κηζζσηήο απαζρφιεζεο θαη ζπκβάιεη ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κε ην πνζφ ησλ 7.500, φπσο πξνθχπηεη απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα ηεο Δθνξίαο. Ρν έλα ηέθλν είλαη ειηθίαο 19 εηψλ θαη έρεη άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο, σο εθ ηνχηνπ, απφ ηε θνξνινγηθή δήισζε εκθαλίδεηαη σο ζπληεξνχκελν κέινο. Ρν εηζφδεκα πνπ ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν ελδηαθεξφκελνο, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ ηχπν είλαη: (1.275 *3) = Ρν εηζφδεκα ηνπ εηέξνπ ησλ ζπδχγσλ - απφ ηελ κηζζσηή απαζρφιεζε πξνζηίζεηαη ζην εηζφδεκα ηνπ αηηνχληνο, νπφηε ην ζπλνιηθφ, νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δηακνξθψλεηαη σο εμήο: = Υο εθ ηνχηνπ, ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ην αηηψλ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο. ΠΛΝΤΗΕΝΛΡΑΠ, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηφο ηνπ, ν αηηψλ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: ΠΛΝΙΝ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΓΔΗΜΖ ΡΝ ΔΞΑΟΘΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα ηεο Δθνξίαο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ηεο αίηεζεο εηψλ. Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ρνξεγεζεί ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα πνπ αθνξά ζην ακέζσο πξνεγνχκελν ηεο αίηεζεο έηνο, ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηεο Φνξνινγηθήο Γήισζεο γηα ην έηνο απηφ. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνην ηέθλν έρεη δηθά ηνπ εηζνδήκαηα, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα ηεο Δθνξίαο ή ε Φνξνινγηθή Γήισζε ηνπ ηέθλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλππνινγηζηεί ην ελδερφκελν εηζφδεκα ηνπ ηέθλνπ ζην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ηνπ αηηνχληνο (ζεκείν Γ, αλσηέξσ). αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ή άιιν επίζεκν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν εθπιήξσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, π.ρ. βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα (ζεκείν Β, αλσηέξσ) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. Δάλ ε αίηεζε ππνβιεζεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα ηεο Δθνξίαο ππέρεη ζέζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, σο απνδεηθηηθφ εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ αξθεί ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα, (ζεκείν Γ, αλσηέξσ). 16

17 (3) βεβαϋσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξωα ζηνλ νπνϋν εϋλαη αζθαιηζκωλνο γηα ηελ πιϊξε θψιπςε ησλ δαπαλώλ πγεηνλνκηθϊο πεξϋζαιςεο γηα ηνλ Ϋδην θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κωιε ηεο νηθνγωλεηψο ηνπ. Κε ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε, εμεηάδεηαη: α) φηη θαιχπηεηαη ν ίδηνο φζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο λνζειείαο θαη ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη β) φηη θαιχπηνληαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ φζνλ αθνξά ζηηο σο άλσ δαπάλεο Υο πξνζηαηεπφκελα κέιε ζηελ πεξίπησζε απηή, λννχληαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πνπ ηνλ επηβαξχλνπλ κε ηελ πξνζαχμεζε ηνπ 15%, ζχκθσλα κε ηα φζα πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ γηα ην εηζφδεκα. (βι. δηθαηνινγεηηθφ ππ αξηζκ. 2) (4) επηθπξσκωλν ζπκβόιαην αγνξψο θαηνηθϋαο Ϊ ζεσξεκωλε ζύκβαζε κϋζζσζεο θαηνηθϋαο από Γεκόζηα ΝηθνλνκηθΪ πεξεζϋα Ϊ Ψιιν επηθπξσκωλν Ωγγξαθν από ην νπνϋν λα πξνθύπηεη όηη ν ελδηαθεξόκελνο δηαζωηεη θαηνηθϋα ηθαλϊ λα θαιύςεη ηηο αλψγθεο ηνπ. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε παξαρψξεζεο θαηνηθίαο ζε ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ε πξνυπφζεζε ηνπ θαηαιχκαηνο απνδεηθλχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νηθίαο, ζεσξεκέλε απφ ηελ πεξεζία Δηζνδήκαηνο ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο (Γ.Ν..), ζηελ νπνία δειψλεη φηη παξαρσξεί ζηνλ ζπληεξνχληα ηελ ζπγθεθξηκέλε νηθία, γηα ηε ρξήζε ηεο νπνίαο δελ εηζπξάηηεη κίζζσκα. (5) απνδεηθηηθό επαξθνύο γλώζεο ηεο ειιεληθϊο γιώζζαο θαη ησλ ζηνηρεϋσλ ηεο ειιεληθϊο ηζηνξϋαο θαη ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ. Υο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο επαξθνχο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γλψζεο ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ππνβάιινληαη ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΑ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) ηίηινο απνθνίηεζεο ηνπιάρηζηνλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΡΖΠ ΖΚΔΓΑΞΖΠ (νινθιήξσζε ζπνπδψλ επηπέδνπ 3 ε ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ θαη άλσ). Δπηζεκαίλεηαη φηη, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη νη κεηέρνληεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε αλψηεξεο, ηεο Γ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ, ζπνπδέο (Ιχθεην, Α.Δ.Η., Ρ.Δ.Η., κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο), ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ ηάμε απηή, αξθεί, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Ξ.Γ. ε ππνβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ απνδεηθηηθνχ νινθιήξσζεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνδεηθηηθφ επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηεο Γ Ράμεο Γπκλαζίνπ). Υζηφζν, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ θάζε άιιν αλψηεξν ηίηιν, ν νπνίνο απνδεηθλχεη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε αλψηεξν επίπεδν (ελδεηθηηθφο ζπλεκκέλνο πίλαθα 2). Πε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ πξνζθνκίδεη ηίηιν ζπνπδψλ άιισλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ, ηδησηηθψλ ζρνιψλ ή ηλζηηηνχησλ π.ρ. επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θ.ν.θ. θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεηε εάλ ν ηίηινο απηφο θαιχπηεη ηνπο φξνπο επάξθεηαο ηεο 17

18 ειιεληθήο γιψζζαο θαη ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ (ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο Ξ.Γ.), ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηε ζρεηηθφ εξψηεκα ζηηο αληίζηνηρεο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ή β) πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θα Θξεζθεπκάησλ. Νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία, ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, ηνλ ηχπν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θ.ι.π. ζα θαζνξηζηνχλ κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Λ. 3386/2005, φπσο ηζρχεη. (6) ηξεηο (3) Ωγρξσκεο θσηνγξαθϋεο (7) παξψβνιν ύςνπο ελληαθνζϋσλ (900) επξώ (παξ. 2, Ψξζξν 92 ηνπ Λ. 3386/2005) Νη αηηνχληεο ην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ, θαη εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Λ. 3386/05, παξάβνιν χςνπο 900, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ινηπψλ παξαβφισλ ηνπ λ. 3386/2005. Δπηζεκαίλνληαη ηα εμήο: Πε πεξίπησζε απφξξηςεο αηηήκαηνο γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, φηαλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ πιεξνί θάπνηα απφ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ήδε θάηνρνο ηζρχνπζαο άδεηαο δηακνλήο γηα θάπνηνλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ 3386/2005, ηφηε, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, εμεηάδεηαη ε αλαλέσζε ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, γηα δηάζηεκα πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηθαλφ ηνπιάρηζηνλ λα θαιχςεη απηφ πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ πιήξσζε ησλ ελ ιφγσ πξνυπνζέζεσλ. Πηε πεξίπησζε απηή, ην παξάβνιν ζπκςεθίδεηαη κε απηφ πνπ θαηαβιήζεθε θαηά ηελ αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζπκςεθηζκνχ ζα αθνινπζείηαη γηα θάζε επφκελε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο, κέρξη ηελ απφζβεζε ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο επαλέιζεη κε λέα αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, φπνπ ζα θιηζεί λα θαηαβάιιεη ηε δηαθνξά απφ ηα 900, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην ππφινηπν ησλ πξνεγνχκελσλ ζπκςεθηζκψλ θαηά ηηο κεζνιαβνχζεο αλαλεψζεηο. Ξαξάδεηγκα: ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο κε άδεηα δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία, ππνβάιιεη αίηεκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, θαηά ην ρξφλν αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία. Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο δηαπηζηψλεηαη φηη ν ελ ιφγσ ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε π.ρ. ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ ην αίηεκά ηνπ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο απνξξίπηεηαη. Δπνκέλσο: 18

19 - απαηηείηαη ε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ θαηείρε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ζρεηηθά ν Λ. 3386/2005, - γηα ηελ απφθηεζε ηεο ελ ιφγσ άδεηαο δηακνλήο ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ην αληίζηνηρν παξάβνιν, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ. - Γεδνκέλνπ φηη έρεη ήδε θαηαβάιιεη ην πνζφ ησλ 900 (παξάβνιν αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο), ην παξάβνιν ηεο αλαλέσζεο απηήο, ζα ζπκςεθηζηεί κε ηα 900. Υο εθ ηνχηνπ, ζηελ πξάμε, γηα ηελ παξνχζα αλαλέσζε, δελ ζα θαηαβάιεη ηειηθά επηπιένλ παξάβνιν. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ζα εθαξκφδεηαη θαη θαηά ηηο επφκελεο αλαλεψζεηο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, κέρξη ηελ απφζβεζε ηνπ πνζνχ ησλ Δάλ επαλέιζεη κε αίηεζε γηα ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ηφηε ζα θιηζεί λα θαηαβάιιεη, θαηφπηλ ζπκςεθηζκνχ, ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηνπ παξαβφινπ, εάλ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη δελ έρεη απνζβεζηεί απφ πξνεγνχκελεο αλαλεψζεηο, ψζηε λα ζπκπιεξσζνχλ ηα 900. ΞΟΝΠΝΣΖ: ζηελ πεξίπησζε ην αίηεκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ππνβιεζεί κεηά ηελ αλαλέσζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο ηνπ (αθφκε θαη εάλ δελ έρεη αθφκε εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε) ή κε ηζρπξή άδεηα δηακνλήο, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 900. ΠεκεΫσζε: Πην παξάξηεκα παξαηίζεηαη ζπλνιηθφο πίλαθαο κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεη έλαο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο (ΞΗΛΑΘΑΠ 3). 5. Γηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο Ρν αξκφδην φξγαλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο δεηά ηε γλψκε ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα ηεο Σψξαο, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 10 ηνπ Λ. 3386/2005. Θαηφπηλ εμεηάδεη ην θαηά πφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ξ.Γ., ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζρεηηθά αλσηέξσ. Ξξνζνρή: Ζ δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ, αθφηνπ ππνβιήζεθε ε αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Πε πεξίπησζε παξέιεπζεο ησλ 6 κελψλ ρσξίο λα έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε, νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ αηηνχληαη ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο έρνπλ δηθαίσκα πξνζθπγήο. Πε πεξίπησζε ζπλδξνκήο εμαηξεηηθψλ ιφγσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ζχλζεην ραξαθηήξα ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο θαη νη νπνίνη δελ αλάγνληαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο ππεξεζίαο (π.ρ. θαζπζηέξεζε δηαπίζησζεο ησλ αθημναλαρσξήζεσλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απφ ηε ρψξα, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ πεξηφδσλ απνπζίαο), ε αλσηέξσ πξνζεζκία κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο θαη κέρξη ηξεηο κήλεο. Γηα ηελ παξάηαζε απηή ηεο πξνζεζκίαο, ελεκεξψλεηαη ν ελδηαθεξφκελνο. 19

20 Πηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο πνπ εγθξίλεηαη ε αίηεζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ρνξεγείηαη άδεηα δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ, θαη εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) κε αξηζκ. 1030/2002, ζηελ νπνία, ζην πεδίν «ηχπνο άδεηαο» αλαγξάθεηαη «επί καθξφλ δηακέλσλ ΔΘ». Δπηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα κία λέα θαηεγνξία άδεηαο δηακνλήο, γηα ηελ εθηχπσζε ηεο νπνίαο, σζηφζν, αθνινπζείηαη ε ζπλήζεο δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ ρνξεγνχληαη βάζεη ηνπ Λ. 3386/2005 ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηε Σψξα. Ρν θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ρνξεγείηαη ζε έλα ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, είλαη κφληκν θαη κπνξεί λα αλαθιεζεί ή λα απσιεζζεί κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο Ξ.Γ. (αξ. 5 5). Β. ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΛΔΥΠΖ ΑΓΔΗΑΠ ΓΗΑΚΝΛΖΠ ΔΞΗ ΚΑΘΟΝΛ ΓΗΑΚΔΛΝΛΡΝΠ (ΑΟ. 6) 1. Γεληθέο Γηαηάμεηο - Γηαδηθαζία Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο πνπ ρνξεγείηαη θαηά ηελ αξρηθή απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο είλαη πέληε (5) έηε. Ζ ελ ιφγσ άδεηα δηακνλήο είλαη αλαλεψζηκε γηα πέληε (5) έηε θάζε θνξά. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο, ν επί καθξφλ δηακέλσλ ππνβάιιεη, πξηλ ηε ιήμε ηεο, αίηεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Ξ.Γ.. Θαηά ηα ινηπά αθνινπζείηαη ε ζπλήζεο δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ Ξ.Γ. (αληίζηνηρε δηαδηθαζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 3386/2005). 2. Αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο Αξκφδην φξγαλν Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο είλαη, ζε θψζε πεξϋπησζε, ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, ελψ ε ζρεηηθή άδεηα ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. Υο εθ ηνχηνπ, νη αλαλεψζεηο ησλ αδεηψλ δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, αλαλεψλνληαη απφ ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο αξρέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηελ πεξίπησζε εμέηαζεο αίηεζεο γηα ηελ αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο πνπ έρεη ρνξεγεζεί κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ε αξκφδηα πεξεζία ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί ε αίηεζε αλαλέσζεο, ζα πξέπεη λα αλαδεηά ακέζσο ηνλ θάθειν ηνπ αηηνχληα απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ε νπνία ππνρξενχληαη λα ηνλ δηαβηβάδεη ΑΚΔΠΑ ζηελ ππεξεζία απηή. 20

21 3. Γηθαηνινγεηηθά Έιεγρνο Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 1. Αθξηβέο θσηναληίγξαθν φισλ ησλ ζειίδσλ ηζρχνληνο δηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηε Σψξα καο θαη ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο. 2. Ρξεηο (3) έγρξσκεο θσηνγξαθίεο. ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο είλαη απηνδίθαηε, εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Ξ.Γ.! Δπνκέλσο: Ρα ζηνηρεία πνπ ειέγρνληαη αθνξνχλ κφλνλ ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α. δφιηα απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο β. απέιαζε γ. απνπζία απφ ην έδαθνο ηεο Θνηλφηεηαο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ 12 κελψλ δ. ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο ε. απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ. Δ. ζη. απνπζία απφ ην έδαθνο ηεο Διιάδαο γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηα 6 έηε Νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαηά πφζνλ ζπληξέρνπλ ηα παξαπάλσ, αλαθέξνληαη παξαθάησ, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8 «Αλάθιεζε ή απψιεηα ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο». Γελ απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ειέγρνληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. Γελ ππφθεηηαη ζηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο παξαβφινπ. Γ. ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΑΗΡΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΑΓΔΗΑΠ ΓΗΑΚΝΛΖΠ ΔΞΗ ΚΑΘΟΝΛ ΓΗΑΚΔΛΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΡΑΜΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ (αξ. 7) Θαηά ηελ αξρηθή ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο ε ζρεηηθή αίηεζε κπνξεί λα απνξξίπηεηαη φηαλ ζπληξέρεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα. Πχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Λ. 3386/2005 (βι. ζρεηηθή εγθχθιηφ καο ππ αξηζκ. 38/2005), ε εμέηαζε ησλ ιφγσλ δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν θαηά ηελ αξρηθή ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο, θαζψο θαη γηα ηελ ππαγσγή ζην θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο. Δπνκέλσο, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ, ππνρξενχληαη λα κελ εθδίδνπλ άδεηα δηακνλήο εάλ δελ έρνπλ ηελ απάληεζε ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα. 21

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 Β. πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Γ. Ρξφπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικζσ Πράξεισ αρμοδιότητασ Υπηρεςιών Ελληνικήσ Αςτυνομίασ. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διοικητικζσ Πράξεισ αρμοδιότητασ Υπηρεςιών Ελληνικήσ Αςτυνομίασ. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Διοικητικζσ Πράξεισ αρμοδιότητασ Υπηρεςιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ. U.S. Department of Homeland Security. Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ. U.S. Department of Homeland Security. Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA) 1 U.S. Department of Homeland Security ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο Λνκηθήο Ππκβνπιεπηηθήο. Γίθηπν ηεο Α.Π. κε ηνπηθνύο θνξείο. Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (Δ.Ξ.Δ.Θ.Α.)

Νδεγόο Λνκηθήο Ππκβνπιεπηηθήο. Γίθηπν ηεο Α.Π. κε ηνπηθνύο θνξείο. Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (Δ.Ξ.Δ.Θ.Α.) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο».

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο». ΑΓΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: ΓΙΔ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ (ΟΑΔΔ) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΦ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα