ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ"

Transcript

1 Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Γ/ΛΠΖ ΑΙΙΝΓΑΞΥΛ & ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΠΖΠ Αζήλα, 7 Λνεκβξίνπ 2006 Α.Ξ. Νηθ: 21585/2006 Ξξνο: ΞΗΛΑΘΑ ΑΞΝΓΔΘΡΥΛ Ραρ. Γ/λζε: Δπαγγειηζηξίαο 2, Ρ.Θ , ΑΘΖΛΑ Ρειέθσλν: Δγθχθιηνο αξηζκ. 47 ΘΔΚΑ: Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ππ αξηζκ. 150 (ΦΔΘ 160 Α ) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2003/109/ΔΘ ηεο 25 εο Λνεκβξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη είλαη επί καθξφλ δηακέλνληεο» Κε ην ελ ζέκαηη Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Ξ.Γ.) ελζσκαηψλεηαη ε Νδεγία 2003/109/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία αθελφο ζέηεη θνηλέο πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), φζνλ αθνξά ζηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη δηακέλνπλ λνκίκσο ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αθεηέξνπ θαζνξίδεη ηα ζπλαθή δηθαηψκαηά ηνπο. Η. ΞΟΝΙΝΓΝΠ Πηφρνο: ζηφρνο ηεο νδεγίαο 2003/109/ΔΘ, ε νπνία ελζσκαηψλεηαη ζην εζληθφ δίθαην κε ην παξφλ Ξ.Γ., είλαη ε δηακφξθσζε θνηλψλ θαλφλσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, θαη εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 63 ηεο Ππλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο. Ρν θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζεκειηψδνπο ζηφρνπ πνπ έρεη ζέζεη ε Δ.Δ. φζνλ αθνξά ζηελ άζθεζε θνηλήο επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, ν νπνίνο είλαη ε θνηλσληθή έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ επί καθξφλ ζε θνηλνηηθφ έδαθνο, ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθφηεξεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο Δ.Δ.. Υο εθ ηνχηνπ, κε ην ελ ιφγσ θαζεζηψο ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο απνιαχεη ίζεο κεηαρείξηζεο κε ηνπο εκεδαπνχο ζε ζεηξά δηθαησκάησλ, νπζηαζηηθψλ γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο θαη ηελ γεληθφηεξε επεκεξία ηνπο. Ξαξάιιεια, δίδεηαη, ζηα πξφζσπα απηά ην δηθαίσκα λα κεηαθηλεζνχλ θαη λα

2 δηακείλνπλ ζε άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, κε ζθνπφ ηε κηζζσηή ή κε κηζζσηή απαζρφιεζε, ηηο ζπνπδέο θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ή θαη ηελ εγθαηάζηαζε ρσξίο ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φηαλ δηαζέηνπλ επαξθείο πφξνπο δηαβίσζεο. Ρν θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο είλαη έλα λέν θαζεζηψο δηακνλήο καθξάο δηάξθεηαο, γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζηε Σψξα καο, ην νπνίν εηζάγεη ηα εμήο ζεκαληηθά ζηνηρεία: Ζ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο απηνχ κπνξεί λα ππνβιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή θξίλεη ν ελδηαθεξφκελνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, είηε θαηά ηελ αλαλέσζε είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ. Ζ κε ρνξήγεζή ηνπ (ιφγσ π.ρ. αδπλακίαο πιήξσζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ) ή ε αλάθιεζή ηνπ δελ νδεγεί απαξαίηεηα ζηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο. Απηφ ζεκαίλεη πξαθηηθά, φηη αθφκε θαη εάλ δελ ρνξεγεζεί ην θαζεζηψο ή ζε πεξίπησζε αλάθιεζήο ηνπ, ν αηηψλ έρεη δηθαίσκα λα δηακείλεη ζηε Σψξα αλαλεψλνληαο θαλνληθά ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο απνθηήζεη ην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο απνθηά ίζε κεηαρείξηζε κε ηνλ εκεδαπφ ζε ζεηξά δηθαησκάησλ (άξζξν 12 ηνπ Ξ.Γ.), ελψ ε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο πξαγκαηνπνηείηαη αλά πεληαεηία θαη δελ ππφθεηηαη πιένλ ζε έιεγρν νπνησλδήπνηε πξνυπνζέζεσλ, πιελ απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηπηψζεηο αλάθιεζεο ή απψιεηάο ηνπ (άξζξν 8 ηνπ ΞΓ). Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηελ εξγαζία, ν επί καθξφλ δηακέλσλ κπνξεί λα κεηαβαίλεη ζε νπνηνδήπνηε εξγαζηαθφ θαζεζηψο, ρσξίο λα απαηηνχληαη, σο πξνο ηελ άδεηα δηακνλήο πνπ θαηέρεη, πεξεηαίξσ δηαηππψζεηο (π.ρ. αιιαγή άδεηαο δηακνλήο αλάινγα κε ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο). Ρέινο, νη επί καθξφλ δηακέλνληεο πνπ απέθηεζαλ ην θαζεζηψο ζε έλα άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο δηθαηψκαηνο δηακνλήο ζηελ Διιάδα (θεθ. Γ ηνπ Ξ.Γ.) κε ηελ πξννπηηθή απφθηεζεο ηνπ θαζεζηψηνο απηνχ θαη ζηε Σψξα καο. Αληηζηξφθσο, νη επί καθξφλ δηακέλνληεο πνπ απέθηεζαλ ηελ ηδηφηεηα απηή ζηελ Διιάδα, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ δηθαίσκα δηακνλήο ζε έλα άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. (δηθαίσκα θηλεηηθφηεηαο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Δ.Δ.). ΗΗ. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ: Πθνπφο (αξ. 1), Νξηζκνί (αξ. 2), Ξεδίν Δθαξκνγήο (αξ. 3) Ρν κέξνο απηφ ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 1 έσο 3 ηνπ Ξ.Γ. 150/2006, ηα νπνία αθνξνχλ ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα. ΠΘΝΞΝΠ (άξζξν 1) Πθνπφο ηνπ παξφληνο Ξ.Γ. είλαη ε ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο (άξζξα 67, 68 θαη 69 ηνπ Λ. 3386/2005, ΦΔΘ 212 Α ) κε ηελ Νδεγία 2003/109/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25 εο Λνεκβξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη επί καθξφλ δηακέλνληεο. 2

3 ΝΟΗΠΚΝΗ (άξζξν 2) Πην άξζξν 2 παξαηίζεληαη νη αθφινπζνη νξηζκνί: «ππήθννο ηξίηεο ρψξαο», «επί καθξφλ δηακέλσλ», «πξψην θξάηνο κέινο», «δεχηεξν θξάηνο κέινο», «κέιε νηθνγέλεηαο», «πξφζθπγαο» θαη «άδεηα δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο», φπσο δηακνξθψζεθαλ θαη ηζρχνπλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Νδεγίαο 2003/109/ΔΘ. Νη ελ ιφγσ νξηζκνί, απφ ηελ εκεξνκελία ελζσκάησζεο ηεο Νδεγίαο (23/1/2006), είλαη θνηλνί θαη δεζκεχνπλ φια ηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο. ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (άξζξν 3) Ρν παξφλ δηάηαγκα έρεη εθαξκνγή ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ ή ηνπ είδνπο ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ θαηέρνπλ. ΔΜΑΗΟΔΠΔΗΠ ΑΞΝ ΡΝ ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ Θαηά παξέθθιηζε ηνπ γεληθνχ θαλφλα πνπ δηαηππψλεηαη αλσηέξσ, νη παξαθάησ θαηεγνξίεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο: α) θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο γηα ζπνπδέο ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (άξζξα 23, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 40 θαη 41 παξ. 1 ηνπ λ. 3386/2005), β) θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο δπλάκεη πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ή πξφζσπα πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα, γ) θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο δπλάκεη επηθνπξηθψλ κνξθψλ πξνζηαζίαο ή πξφζσπα πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα, δ) πξφζθπγεο ή πξφζσπα πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα, ε) θάηνρνη άδεηαο πξνζσξηλήο δηακνλήο (άξζξα 16, 18, 19, 20 5, 21, 37, 42, 43, 45, 46 έσο 52 ηνπ Λ.3386/2005), ζη) ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ απνιαχνπλ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ππνθείκελνπ ζηε ζχκβαζε ηεο Βηέλλεο ηνπ 1961 πεξί ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.δ. 503/1970 (ΦΔΘ Α 108), ηεο ζχκβαζεο ηεο Βηέλλεο ηνπ 1963 πεξί ησλ πξνμεληθψλ ζρέζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ λ. 90/1975 (ΦΔΘ Α 150). ΞΟΝΠΝΣΖ: Δπηζεκαίλεηαη φηη εμαηξνχληαη επίζεο, νη θάηνρνη αδεηψλ δηακνλήο γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, νη νπνίνη είραλ απνθηήζεη άδεηα δηακνλήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2910/2001, φπσο απηέο, θάζε θνξά, ίζρπαλ. ΞΟΝΠΝΣΖ: Όπνπ πξνβιέπεηαη, απφ ηε θείκελε λνκνζεζία φηη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο, κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ηα κέιε απηά εμαηξνχληαη επίζεο, απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ δηαηάγκαηνο. ΔΞΗΠΖΚΑΗΛΔΡΑΗ φηη ηα κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε ή πνιίηε ηεο Δ.Δ. πνπ είλαη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο κπνξνχλ, εθφζνλ ην επηιέμνπλ θαη πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, λα ππνβάιινπλ αίηεκα γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο φηη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε ή πνιίηε ηεο Δ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ έλα θαζεζηψο κφληκεο δηακνλήο, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ: 3

4 α) ηνπ θαζεζηψηνο κφληκεο δηακνλήο (δειηίν κφληκεο δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε ή πνιίηε ηεο Δ.Δ.), θαη β) ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο Πε θακία πεξίπησζε σζηφζν, δελ κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ παξάιιεια θαη ηα δχν θαζεζηψηα, νπφηε εάλ ηνπο ρνξεγεζεί ην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο ζα ππάγνληαη πιήξσο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφλ Ξ.Γ. θαη ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα ηνπο αλαθιεζεί ε πξνεγνχκελε άδεηα δηακνλήο σο κέινο νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε ή πνιίηε ηεο Δ.Δ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηπρφλ ππαγσγή ησλ κειψλ νηθνγέλεηαο Έιιελα ή πνιίηε ηεο Δ.Δ. ζην θαζεζηψο ησλ επί καθξφλ δηακελφλησλ πξνυπνζέηεη ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνυπνζέζεσλ θαη πξνζθφκηζε ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθψλ (π.ρ. ππνρξέσζε θαηαβνιήο παξαβφινπ θ.ι.π.) Δπηζπλάπηεηαη ζε παξάξηεκα ζρεηηθφο πίλαθαο (ΞΗΛΑΘΑΠ 1) ΔΛΝΦΘΝΡΔΟΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ Πηελ παξάγξαθν 4 απαξηζκνχληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ θαη ζπκβάζεσλ, νη επλντθφηεξεο δηαηάμεηο ησλ νπνίσλ, ππεξηζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. 4

5 ΗΗΗ. ΑΞΝΘΡΖΠΖ ΡΝ ΘΑΘΔΠΡΥΡΝΠ ΔΞΗ ΚΑΘΟΝΛ ΓΗΑΚΔΛΝΛΡΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ Ρν κέξνο απηφ ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 4 έσο 12 ηνπ Ξ.Γ. 150/2006 (Β Θεθάιαην), ηα νπνία αθνξνχλ ζηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ζηελ Διιάδα. Ππγθεθξηκέλα: Α. ΝΟΝΗ, ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΞΝΘΡΖΠΖΠ ΡΝ ΘΑΘΔΠΡΥΡΝΠ (αξ. 4, 5) 1. Γεληθέο πξνυπνζέζεηο Έλαο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ δηακέλεη ζηελ Διιάδα, ΛΝΚΗΚΑ ΘΑΗ ΑΓΗΑΙΔΗΞΡΑ, θαηά ηα πέληε έηε ακέζσο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, κπνξεί λα αηηεζεί γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο εθφζνλ πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: α) εηήζην εηζφδεκα, ζηαζεξφ θαη ηαθηηθφ, επαξθέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηδίνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ην νπνίν δελ πξνέξρεηαη απφ πξνζθπγή ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αξσγήο ηεο ρψξαο. Ρν εηζφδεκα απηφ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ απνδνρψλ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε θαη πξνζαπμάλεηαη θαηά 15% γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. β) πιήξεο αζθάιηζε αζζελείαο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ παξνρψλ πνπ θαιχπηνληαη γηα ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ εκεδαπψλ. Ζ θαηεγνξία αζθάιηζεο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ ιφγν πνπ ηνπ είρε ρνξεγεζεί ε ηειεπηαία άδεηα δηακνλήο π.ρ. εμαξηεκέλε εξγαζία - ΗΘΑ, αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ΡΔΒΔ θ.ι.π.. Ζ ελ ιφγσ αζθάιηζε αζζελείαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πνπ δηακέλνπλ καδί ηνπ ζηελ Διιάδα. γ) δηαζέηεη επαξθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γλψζε ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ 2. Αξκφδην Όξγαλν (αξ.5 2) Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αξρηθή ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο είλαη εθείλν πνπ ρνξήγεζε ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, ηελ ηειεπηαία άδεηα δηακνλήο, πξηλ ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Ππλεπώο: Α) Δάλ ε ηειεπηαία (ηξέρνπζα) άδεηα δηακνλήο ρνξεγήζεθε κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, ε αίηεζε γηα ηελ άδεηα δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο ππνβάιιεηαη ζην δήκν ή ηελ θνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο θαη αθνινπζείηαη ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 3386/2005. Β) Δάλ ε ηειεπηαία (ηξέρνπζα) άδεηα δηακνλήο ρνξεγήζεθε κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ε αίηεζε γηα ηελ ελ ιφγσ άδεηα δηακνλήο ππνβάιιεηαη θαη εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ πνπξγείνπ 5

6 Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, θαη αθνινπζείηαη ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 3386/2005. Νξίδεηαη επίζεο, ε ππνρξέσζε ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ ηφζν γηα ηελ ππνβνιή φζν θαη γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο θαη ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο απφθηεζεο ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, θαζψο θαη γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηή. 3. Αίηεζε Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ππνβάιιεηαη ν ζπλήζεο ΡΞΝΠ ΑΗΡΖΠΖΠ γηα ηελ ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο ηνπ Λ. 3386/2005 (έληππν κπεδ ρξψκαηνο). Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη κε ΞΙΖΟΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ. Ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ΝΞΝΗΑΓΖΞΝΡΔ ΠΡΗΓΚΖ ηεο λφκηκεο δηακνλήο ηνπ ζηελ Διιάδα ζεσξεί φηη πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, αλεμαξηήησο εάλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο: ε ηξέρνπζα άδεηα δηακνλήο ηνπ είλαη ζε ηζρχ, ή ε άδεηα δηακνλήο ηνπ ιήγεη θαη ρξεηάδεηαη παξάιιεια λα ππνβάιιεη αίηεκα αλαλέσζήο ηεο ή έρεη ήδε ππνβιεζεί αίηεκα γηα αλαλέσζε θαη είλαη θάηνρνο ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί κε ηνλ θάθειν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, θαηά ηε ζπλήζε δηαδηθαζία (π.ρ. απφ ηελ πξνεγνχκελε άδεηα δηακνλήο). Πε θάζε πεξίπησζε, θαηφπηλ ηεο αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ρνξεγείηαη ΑΞΝΓΔΗΜΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ηεο αίηεζεο (πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην ηχπν απφδεημεο πνπ ρνξεγείηαη γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 44, παξ. 2 ηνπ Λ. 3386/2005), ε νπνία πεξηιακβάλεη: α) αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ππεξεζίαο θαη εκεξνκελία θαηάζεζεο β) νλνκαηεπψλπκν ηνπ αηηνχληνο γ) πεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο (φπνπ ζα αλαγξάθεηαη φηη ε ππεξεζία παξέιαβε αίηεκα γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΞΓ 150/06). Γηαθξίλνληαη νη εμήο πεξηπηψζεηο : α) πνβνιή ηεο αίηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο πνβάιιεηαη αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο κε πιήξε δηθαηνινγεηηθά θαη ιακβάλεη απφδεημε παξαιαβήο αηηήκαηνο. Δθφζνλ ηειηθά ρνξεγεζεί ην θαζεζηψο θαη ηαπηφρξνλα κε ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ζα πξέπεη λα πξνβείηε ζε κεξηθή αθχξσζε ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο 6

7 δηακνλήο, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο. β) πνβνιή ηεο αίηεζεο θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο Ν ελδηαθεξφκελνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ππνβάιιεη ΚΗΑ αίηεζε, ε νπνία αθνξά: α) ζηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ΘΑΗ β) ζηελ αλαλέσζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο ηνπ. Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα ΞΙΖΟΖ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αίηεζε πνπ αθνξά ζηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Γηα ηελ αίηεζε απηή ζα ιακβάλεη «βεβαίσζε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα έθδνζε άδεηαο δηακνλήο» ΞΙΖΟΥΛ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ (κπιε ρξψκαηνο), ε νπνία ζα θαιχπηεη ζσξεπηηθά θαη ηα δχν αηηήκαηα (γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο θαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο). Πηελ ελ ιφγσ βεβαίσζε, ζην πεδίν «θαηεγνξία άδεηαο» ζα αλαγξάθεηαη ηφζν ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν αλαλεψλεη ηελ ηξέρνπζα άδεηα δηακνλήο ηνπ φζν θαη ε απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Ξ.ρ. Θαηεγνξία άδεηαο δηακνλήο: «εμαξηεκέλε εξγαζία θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο». Κε ηε βεβαίσζε απηή θαη έσο φηνπ λα απνθαλζεί ε αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε ρνξήγεζε ή κε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ν ελδηαθεξφκελνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο είλαη λφκηκνο ζηε Σψξα. Ρν αίηεκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ζα εμεηάδεηαη ΘΑΡΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ. Πηε θάζε απηή ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο ζα αλαζηέιιεηαη έσο φηνπ ιεθζεί απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Δάλ εγθξηζεί ην αίηεκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ε αίηεζε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο ζα θαζίζηαηαη ΑΛΔ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ θαη σο εθ ηνχηνπ ην ζπλαθέο αίηεκα δελ ζα εμεηάδεηαη. Δάλ απνξξηθζεί ην αίηεκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ε αίηεζε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο ζα εμεηάδεηαη θαλνληθά. Πηελ πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ ε αίηεζε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο έρεη ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, ν ελδηαθεξφκελνο ζα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο σο πξνο ηα ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ην αίηεκα αλαλέσζεο. Ζ πξνζεζκία πνπ ηίζεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ είλαη έλαο (1) κήλαο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο. Πηελ πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο, ε αίηεζε αλαλέσζεο απνξξίπηεηαη θαη ε βεβαίσζε θαηάζεζεο πιήξσλ δηθαηνινγεηηθψλ αθπξψλεηαη, γεγνλφο πνπ ζα θαζηζηά ηνλ ελδηαθεξφκελν παξαλφκσο δηακέλνληα ζηε Σψξα. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην έγγξαθν κε ην νπνίν ζα ελεκεξψλεηαη ν ελδηαθεξφκελνο γηα ηε πξνζθφκηζε ησλ ππνιεηπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξνζεζκία θαη λα επηζεκαίλνληαη νη επηπηψζεηο κε ηήξεζήο ηεο. 7

8 Δπηζεκαίλεηαη ηέινο φηη ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαλέσζεο ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο, ην παξάβνιν πνπ ζα θαηαβάιιεηαη είλαη απηφ πνπ αθνξά ζηελ αίηεζε απφθηεζεο ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο (900 ), δεδνκέλνπ φηη ππεξθαιχπηεη απηφ ηεο αλαλέσζεο. Δάλ ην αίηεκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο απνξξηθζεί, ηφηε ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ζπκςεθηζκνχ πνπ πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ (βι. ελφηεηα Α.4, ζεκείν 7, ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ). γ) πνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο φηαλ ήδε έρεη ππνβιεζεί θαη εμεηάδεηαη αίηεκα αλαλέσζεο ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο Δάλ ηε ζηηγκή πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο έρεη ήδε θαηαηεζεί αίηεζε αλαλέσζεο ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο δηακνλήο, ηφηε: 1. Ν αηηψλ παξακέλεη κε ηε βεβαίσζε πνπ είρε ιάβεη φηαλ ππέβαιε ηελ αίηεζε γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, 2. Όζνλ αθνξά ζηελ αίηεζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο, ρνξεγείηαη βεβαίσζε παξαιαβήο αηηήκαηνο. 3. Νη δχν αηηήζεηο ζπζρεηίδνληαη θαη δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Δάλ δελ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, ηφηε ε αξκφδηα ππεξεζία πξνρσξά ζηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο αλαλέσζεο ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο δηακνλήο. 4. Έιεγρνο πξνυπνζέζεσλ Γηθαηνινγεηηθά i) ΖκεξνκελΫα Ωλαξμεο ηνπ ππνινγηζκνύ ηεο πεληαεηνύο πεξηόδνπ πξνεγνύκελεο αδηψιεηπηεο δηακνλϊο Ζ πεληαεηήο δηακνλή ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα ηα πέληε πξνεγνχκελα έηε πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 4 ζρεηηθά κε ηηο πεξηφδνπο δηακνλήο ή απνπζίαο. ii) Ρξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο πεληαεηνύο πεξηόδνπ πξνεγνύκελεο, αδηψιεηπηεο δηακνλϊο (ηξόπνο πξνζκωηξεζεο πεξηόδσλ δηακνλϊο θαη απνπζϋαο) Νη παξαηάζεηο ηζρχνο ησλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ θαηά θαηξνχο είραλ δνζεί, ζην παξειζφλ, δελ ζεσξείηαη φηη δηαθφπηνπλ ην αδηάιεηπην ηεο δηακνλήο. Γελ πξνζκεηξάηαη ην ζχλνιν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηζρχνο αδεηψλ δηακνλήο: πξνζσξηλήο δηακνλήο (πεξίπησζε ε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ δηαηάγκαηνο), δει. ρξνληθά δηαζηήκαηα ηζρχνο αδεηψλ δηακνλήο πνπ ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 16, 18, 19, 20 5, 21, 37, 42, 43, 45, 46-52, ηνπ Λ. 3386/2005 (ή ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 2910/2001). δηακνλήο ππφ ην θαζεζηψο πνπ ππφθεηληαη ζηηο ζπκβάζεηο ηεο Βηέλλεο ηνπ 1961 θαη 1963 (πεξίπησζε ζη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ δηαηάγκαηνο). 8

9 Ξξφζσπα κε άδεηεο δηακνλήο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο θαη γηα φζν ρξφλν ζπλερίδνπλ λα δηακέλνπλ ζηε Σψξα κε απηφ θαζεζηψο απηφ, δελ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Πε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ θαζεζηψηνο δηακνλήο ηνπ θαη εθφζνλ ην λέν θαζεζηψο εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε. Υζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο πεληαεηνχο δηακνλήο δελ ζα ππνινγηζηνχλ ηα δηαζηήκαηα δηακνλήο θαηά ηα νπνία είραλ δηθαίσκα δηακνλήο δπλάκεη ησλ πξναλαθεξφκελσλ εμαηξνχκελσλ θαζεζηψησλ. ΞαξΨδεηγκα: έλαο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο είρε άδεηα δηακνλήο σο ζχκα εκπνξίαο αλζξψπσλ (άξζξα 46-52, Λ. 3386/2005) γηα δχν έηε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο απέθηεζε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Λ. 3386/2005, άδεηα δηακνλήο π.ρ. γηα εμαξηεκέλε εξγαζία. Γηθαηνχληαη λα απνθηήζεη ην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο φηαλ ζπκπιεξψζεη ηελ πεληαεηία σο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία. Πηνλ ππνινγηζκφ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε δηεηήο λφκηκε δηακνλή πνπ είρε σο ζχκα εκπνξίαο. Ξξνζκεηξάηαη θαηά ην ήκηζπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ησλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί γηα ιφγνπο ζπνπδψλ ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (πεξίπησζε α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ δηαηάγκαηνο) δει. ρξνληθά δηαζηήκαηα ηζρχνο αδεηψλ δηακνλήο πνπ ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34 θαη 40 1 ηνπ Λ. 3386/2005 (ή ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 2910/2001). Γηαθξίλνληαη νη εμήο πεξηπηψζεηο: Ν ελδηαθεξφκελνο έρεη εηζέιζεη ζηελ Διιάδα κε εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ γηα ζπνπδέο ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε Πχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Σψξα κε εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ γηα ζπνπδέο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα κεηαβνχλ ζε άιιν θαζεζηψο δηακνλήο, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δθφζνλ επηζπκνχλ λα δηακείλνπλ ζηε Σψξα γηα άιιν ζθνπφ ζα πξέπεη λα επαλέιζνπλ κε λέα ζεψξεζε εηζφδνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ε πεληαεηήο πξνεγνχκελε δηακνλή ζα ππνινγίδεηαη απφ ηε ζηηγκή ηεο λέαο άδεηαο δηακνλήο. Ζ πεξίνδνο δηακνλήο ηνπο σο ζπνπδαζηήο ζα κπνξεί λα πξνζκεηξεζεί θαηά ην ήκηζπ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δηάζηεκα απνπζίαο ηνπ (έμνδνο γηα ηελ απφθηεζε λέαο ζεψξεζεο εηζφδνπ θαη επαλείζνδνο) δελ ππεξβαίλεη ηα επηηξεπφκελα δηαζηήκαηα απνπζίαο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Ν ελδηαθεξφκελνο δηέκελε ζηε ρψξα κε θαζεζηψο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη κεηέβε ζε θαζεζηψο ζπνπδψλ. Ζ κφλε πεξίπησζε πνπ έλαο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα ζπνπδέο κπνξεί λα κεηαβεί, ρσξίο λα απαηηείηαη ε έμνδφο ηνπ απφ ηε Σψξα, ζε άιιν θαζεζηψο δηακνλήο, πθίζηαηαη φηαλ απηφο πξνέξρεηαη απφ θαζεζηψο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζηεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ππήξμε θάηνρνο απηνηεινχο άδεηαο δηακνλήο. 9

10 ΞαξΨδεηγκα: ν αηηψλ είρε άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ηελ αλαλέσζε γηα ιφγνπο ζπνπδψλ, π.ρ. κε άξζξν 28 θαη ζηε ζπλέρεηα γηα εμαξηεκέλε εξγαζία. Ζ πεληαεηήο πξνεγνχκελε δηακνλή ζα ππνινγηζηεί απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο, σο εμήο: - ρξφλνο λφκηκεο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζίαο π.ρ. 2 έηε - ρξφλνο λφκηκεο δηακνλήο γηα ζπνπδέο π.ρ. απφ ηα 4 έηε ζπλνιηθά ησλ αδεηψλ δηακνλήο γηα ζπνπδέο ππνινγίδνληαη ηα 2 έηε θαη - ρξφλνο άδεηαο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε: ππνινγίδεηαη ην 1 έηνο απφ ηελ ηειεπηαία άδεηα δηακνλήο Ξξνζνρή: εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπνπδψλ δελ ζεσξείηαη φηη δηαθφπηεηαη ην αδηάιεηπην ηεο δηακνλήο, ζε πεξηπηψζεηο φπσο απηήλ ηνπ αλσηέξσ παξαδείγκαηνο, φπνπ ππνινγίδεηαη ην ήκηζπ ηνπ ρξφλνπ δηακνλήο γηα ιφγνπο ζπνπδψλ. Ν ελδηαθεξφκελνο ήηαλ κέινο νηθνγέλεηαο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο θαη πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί ζε θαζεζηψο ζπνπδψλ, αλαλέσζε γηα ζπνπδέο κε λέα ζεψξεζε εηζφδνπ Ξεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ελδηαθεξφκελνη ήηαλ κέιε νηθνγέλεηαο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο θαη: είηε ήηαλ θάηνρνη εμάκελεο πξνζσξηλήο άδεηαο δηακνλήο είηε αλαγξάθνληαλ ζηηο άδεηεο δηακνλήο ησλ γνλέσλ ηνπο σο πξνζηαηεπφκελα κέιε (ΝΑΔΓ), ρσξίο λα είλαη θάηνρνη δηθήο ηνπο άδεηαο δηακνλήο θαη ζηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ θαζεζηψο ζπνπδψλ θαη λα εθνδηαζηνχλ κε ηελ αληίζηνηρε άδεηα δηακνλήο, αλαγθάζηεθαλ λα κεηαβνχλ ζηε ρψξα ηνπο θαη λα εθνδηαζηνχλ κε εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ γηα ιφγνπο ζπνπδψλ, ζα αληηκεησπίδνληαη σο κέιε νηθνγέλεηαο πνπ άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο γηα ζπνπδέο, φπσο ζηελ ππ αξηζκ. 2, αλσηέξσ πεξίπησζε. Γειαδή, ε δηακνλή ησλ πξνζψπσλ απηψλ γηα ζπνπδέο ζα ζεσξείηαη ζπλέρεηα ηεο δηακνλήο ηνπο ζην πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. Όηαλ ν αηηψλ απνπζηάζεη - έσο 6 δηαδνρηθνχο κήλεο κέζα ζηελ πεληαεηία θαη - γηα κηθξφηεξα δηαζηήκαηα δηαθεθνκκέλεο απνπζίαο έσο 10 κήλεο εληφο ηεο πεληαεηίαο ηα δηαζηήκαηα απηά ΞΟΝΠΚΔΡΟΥΛΡΑΗ ΘΑΛΝΛΗΘΑ ΠΡΝΛ ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ ΞΔΛΡΑΔΡΗΑΠ, ρσξίο λα ζεσξείηαη φηη δηαθφπηεηαη ην αδηάιεηπην ηεο πεληαεηνχο πξνεγνχκελεο δηακνλήο, νχηε λα απαηηείηαη λα ζπκπιεξσζεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηακνλήο κε ηα δηαζηήκαηα απηά απνπζίαο : ΑληηζΩησο: Όηαλ έλαο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο απνπζηάζεη απφ ηε Σψξα γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 6 δηαδνρηθψλ κελψλ εληφο ηεο πεληαεηίαο ή γηα δηάζηεκα πνπ αζξνηζηηθά μεπεξλά ηνπο 10 κήλεο εληφο ηεο πεληαεηίαο, ηφηε δηαθφπηεηαη ην αδηάιεηπην ηεο 10

11 απαηηνχκελεο δηακνλήο. Υο εθ ηνχηνπ ην ζρεηηθφ αίηεκα ΑΞΝΟΟΗΞΡΔΡΑΗ κε ηελ απηήλ αηηηνινγία. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί πφηε ν αηηψλ ζα κπνξέζεη λα επαλέιζεη κε λέα αίηεζε, ν ππνινγηζκφο ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ εθείλν ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν θαιχπηεηαη ε πεληαεηήο ζπλερήο δηακνλή, αθαηξψληαο ηα αλσηέξσ επηηξεπφκελα δηαζηήκαηα απνπζίαο (6 δηαδνρηθνί κήλεο ή 10 κήλεο κέζα ζηε πεληαεηία). ΞαξΨδεηγκα 1: ν αηηψλ ππνβάιιεη αληίγξαθα ησλ δηαβαηεξίσλ ηνπ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε έμνδνο ηνπ απφ ηε ρψξα γηα 5 ζπλερείο κήλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο πεληαεηίαο. ΓΔΛ ΓΗΑΘΝΞΡΔΡΑΗ ΡΝ ΑΓΗΑΙΔΗΞΡΝ ΡΖΠ ΓΗΑΚΝΛΖΠ θαη ζπλερίδεηαη ε εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο θαλνληθά. ΞαξΨδεηγκα 2: απφ ηα αληίγξαθα ησλ δηαβαηεξίσλ ηνπ αηηνχληνο πξνθχπηεη φηη, θαηά ηε πξνεγνχκελε πεληαεηία, έρεη απνπζηάζεη απφ ηε Σψξα: α) 2 κήλεο ην 1 ν έηνο, β)6 κήλεο ην 2 ν έηνο, γ) 1 κήλα ην 3 ν έηνο, δ) 15 εκέξεο θαη 1 κήλα θαηά ην 4 ν έηνο θαη 1 κήλα ην 5 έηνο (ηξέρνλ έηνο ηεο αίηεζεο). Πχλνιν ρξφλνπ απνπζίαο: 11 κήλεο θαη 15 εκέξεο. Ρν δηάζηεκα απηφ μεπεξλά ηνπο επηηξεπφκελνπο 10 κήλεο απνπζίαο θαη επνκέλσο ΓΗΑΘΝΞΡΔΗ ΡΝ ΑΓΗΑΙΔΗΞΡΝ ΡΖΠ ΑΞΝΠΗΑΠ θαη αίηεκα ΑΞΝΟΟΗΞΡΔΡΑΗ κε ηελ απηήλ αηηηνινγία. Ν αηηψλ κπνξεί λα επαλαιάβεη ην αίηεκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 1 κήλα θαη 15 εκεξψλ. Πε πεξίπησζε εμφδνπ θαη επαλεηζφδνπ ζηε Σψξα κε λέα ζεψξεζε εηζφδνπ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξνεγνχκελεο δηακνλήο (πξηλ ηελ έμνδν απφ ηελ Διιάδα) πξνζκεηξάηαη ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 (εηδηθφηεξα ησλ παξ. 2 θαη 3). ΞαξΨδεηγκα: ν αηηψλ είρε άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο ζηελ Διιάδα θαη κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ, σο φθεηιε, επέζηξεςε ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ. Θαηφπηλ θαη κεηά ηελ παξέιεπζε 5κήλνπ εηζήιζε εθ λένπ ζηελ Διιάδα κε λέα ζεψξεζε εηζφδνπ γηα εμαξηεκέλε εξγαζία θαη απέθηεζε ηελ αληίζηνηρε άδεηα δηακνλήο. Θαηαξρήλ, ε λέα άδεηα δηακνλήο ηνπ δίλεη ην δηθαίσκα, εθφζνλ πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο λα απνθηήζεη ην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο πεληαεηνχο πεξηφδνπ σζηφζν ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη πξνεγνχκελα είρε άδεηα δηακνλήο ζηελ Διιάδα γηα ζπνπδέο θαη εθείλν ην δηάζηεκα δηακνλήο ζα ζπλππνινγηζηεί ζηελ πεληαεηία, θαηά ην κηζφ, π.ρ. εάλ είρε άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 4 εηψλ, ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα 2 έηε. Ξξνζνρή: Ξξνθεηκέλνπ λα κελ ππνβάιιεηαη πιεζψξα αηηήζεσλ νη νπνίεο εθ ησλ πξαγκάησλ ζα απνξξηθζνχλ ιφγσ δηαθνπήο ηνπ αδηάιεηπηνπ ηεο δηακνλήο, νη, θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ, ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε έλα θαη αξρήλ έιεγρν (απφ ηα αληίγξαθα ησλ δηαβαηεξίσλ, βι. θαησηέξσ), πξηλ ηε θαηαρψξεζε ηνπ αηηήκαηνο, ψζηε λα ειεγρζεί ην θαηά πφζν θαιχπηεηαη ε πξνεγνχκελε αδηάιεηπηε πεληαεηήο δηακνλή θαη φηαλ δελ θαιχπηεη ηε ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε λα ηνλ ελεκεξψλεη, ψζηε λα κελ ππνβάιιεη ην αίηεκα ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 11

12 iii) ΓηθαηνινγεηηθΨ Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: (1) ΑθξηβΩο θσηναληϋγξαθν ηζρύνληνο δηαβαηεξϋνπ Ϊ Ψιινπ ηαμηδησηηθνύ εγγξψθνπ (όισλ ησλ ζειϋδσλ), αλαγλσξηζκωλνπ από ηε ρώξα καο θαη ηεο ηζρύνπζαο Ψδεηαο δηακνλϊο (Ϊ βεβαϋσζεο όηη Ωρεη ππνβιεζεϋ ζρεηηθϊ αϋηεζε γηα αλαλωσζε). α) ΑΞΝ ΡΝ ΓΗΑΒΑΡΖΟΗΝ Ζ ΡΑΜΗΓΗΥΡΗΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ειέγρεηαη εάλ πξνθχπηεη ην αδηάιεηπην ηεο δηακνλήο θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία (αξ. 4 1) θαη σο εθ ηνχηνπ ΔΗΛΑΗ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΝ λα πξνζθνκηζηεί αληίγξαθν φισλ ησλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ ή ηνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ. Ρν αδηάιεηπην ηεο δηακνλήο πξνθχπηεη κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πεξηφδσλ λφκηκεο δηακνλήο θαη απνπζίαο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζρεηηθά ζην πξνεγνχκελν άξζξν. Ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο ζθξαγίδεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ πνπ επηηίζεληαη ζην δηαβαηήξην απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζπλνξηαθνχ ειέγρνπ, θάζε θνξά πνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο κεηαθηλείηαη πξνο κία ηξίηε ρψξα. Επιζημαίνονηαι ηα εξήρ: Σε πεπίπηυζη πος καηά ηη πποηγούμενη πενηαεηία ο ενδιαθεπόμενορ εϋρε αληηθαηαζηϊζεη ην δηαβαηϊξην Ϊ ην ηαμηδησηηθό ηνπ Ωγγξαθν, θα ππέπει ςποβάλλει επιππόζθεηα ανηίγπαθο όλυν ηυν ζελίδυν ηος/ηυν πποηγούμενυν, ώζηε ηο διάζηημα ιζσύορ ηυν ηαξιδιυηικών εγγπάθυν πος ςποβάλλονηαι να καλύπηει πλήπυρ ηο διάζηημα ηυν πένηε ζςνεσόμενυν εηών νόμιμηρ διαμονήρ, λαμβανομένυν ςπότη και ηυν πεπιόδυν αποςζίαρ, όηαν ςθίζηανηαι. Σε πεπίπηυζη πος ο αιηών δελ Ωρεη ζηε θαηνρϊ ηνπ ηα πξνεγνύκελα δηαβαηϊξηα Ϊ ηαμηδησηηθψ Ωγγξαθα π.σ. λόγυ απώλειαρ, κλοπήρ ή ζηην πεπίπηυζη ανηικαηάζηαζηρ, λόγυ παπακπάηηζήρ ηος από ηιρ εκδούζερ απσέρ ζηη σώπα πποέλεςζηρ κ.λ.π., θα ππαγμαηοποιείηαι αλληλογπαθία με ηο Υποςπγείο Δημόζιαρ Τάξηρ, πποκειμένος ζαρ γνυπίζει ηιρ αθιξοανασυπήζειρ ηος ζςγκεκπιμένος ςπηκόος ηπίηηρ σώπαρ, καηά ηη πποηγούμενη πενηαεηία. β) ΑΞΝ ΡΖΛ ΗΠΣΝΠΑ ΑΓΔΗΑ ΓΗΑΚΝΛΖΠ ΓΗΑΞΗΠΡΥΛΔΡΑΗ ε λφκηκε δηακνλή ηνπ, απφ ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ελ ιφγσ άδεηαο δηακνλήο. Ζ λφκηκε δηακνλή ηνπ γηα ην ππνιεηπφκελν πξνεγνχκελν δηάζηεκα, πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειφ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα ζπζρεηηζηεί ε αίηεζε απηή κε ην θάθειν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, θαηά ηε ζπλήζε δηαδηθαζία. Πε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν π.ρ. θηλεηηθφηεηα ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Σψξαο, ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πξνεγνχκελε λφκηκε δηακνλή ηνπ βξίζθνληαη ζε άιιε ππεξεζία, ηφηε ε αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ εμέηαζε ηεο παξνχζαο αίηεζεο, νθείιεη λα δεηήζεη ηελ άκεζε απνζηνιή ηνπο, ζε απηή θα κάιηζηα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην αλψηαην φξην εμέηαζεο ηεο αίηεζεο πνπ ζέηεη ην Ξ.Γ. θαη ην νπνίν είλαη 6 κήλεο ην κέγηζην (άξζξν 5 2 ηνπ Ξ.Γ.) 12

13 (2) ΑληΫγξαθν ηνπ Δθθαζαξηζηηθνύ Πεκεηώκαηνο ηεο ΔθνξΫαο ησλ δύν πξνεγνύκελσλ ηεο ππνβνιϊο ηεο αϋηεζεο νηθνλνκηθώλ εηώλ Ϊ Ψιιν επϋζεκν ζηνηρεϋν, από ην νπνϋν λα πξνθύπηεη όηη δηαζωηεη εηϊζην εηζόδεκα κεγαιύηεξν Ϊ Ϋζν ησλ νθηώ ρηιηψδσλ πεληαθνζϋσλ επξώ (8.500 ), πξνζαπμεκωλν θαηψ 15% γηα θψζε πξνζηαηεπόκελν κωινο ηεο νηθνγωλεηαο πνπ ηνλ βαξύλεη. Πθνπφο ηνπ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθνχ είλαη λα ειεγρζεί θαηά πφζν ν αηηψλ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο (αξ. 4 1(α), ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ζηα ΞΟΝΠΝΣΖ: ην πνζφ ησλ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη Α. Ξνην εϋλαη ην δηθαηνινγεηηθό: Ρν απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ είλαη ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα ηεο Δθνξίαο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ν.. γηα ηα δχν πξνεγνχκελα ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο νηθνλνκηθά έηε ή άιιν επίζεκν ζηνηρείν, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ην εηήζην εηζφδεκά ηνπ. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε ζηηγκή ηεο αίηεζεο, δελ έρεη ρνξεγεζεί ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα ηεο Δθνξίαο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ν.. πνπ αθνξά ζην ακέζσο πξνεγνχκελν ηεο αίηεζεο, έηνο, κπνξεί λα πξνζθνκηζηεί, αληί απηνχ, αληίγξαθν ηεο Γήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο γηα ην έηνο απηφ. Β. Ξσο ειωγρεηαη ε εθπιϊξσζε ησλ θνξνινγηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ ππνρξεώζεσλ Ρν θαηά πφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο εθπιεξψλεη θαλνληθά ηηο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο δηαπηζηψλεηαη κε ηελ ππνβνιή απφ ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθψλ: α) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ή άιιν επίζεκν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν εθπιήξσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ (π.ρ. βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα) β) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα ηεο Δθνξίαο ππέρεη ζέζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο έσο κία ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, ε νπνία αλαγξάθεηαη θάζε θνξά ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ. Δπνκέλσο εάλ ε αίηεζε θαηαηεζεί ζε ρξνληθφ ζεκείν εληφο ηεο εκεξνκελίαο απηήο, δελ ζα πξέπεη λα αλαδεηείηαη ε θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. Γ. Ξσο ειωγρεηαη ε επψξθεηα ηνπ εηζνδϊκαηνο 1. Ζ πξνυπφζεζε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο πξέπεη λα ζπληξέρεη απηνηειψο ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΔΛΑ ΑΞΝ ΡΑ ΓΝ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΔΡΖ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο (δελ απαηηείηαη ε απφδεημε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη γηα ηα 5 έηε ηεο πξνεγνχκελεο λφκηκεο δηακνλήο ηνπ ζηε Σψξα). 2. Ν αηηψλ ζα πξέπεη απνδεηθλχεη φηη: α) δηαζέηεη ν ΗΓΗΝΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑ ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ ΗΠΝ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΝ ΑΞΝ ΡΗΠ β) δηαζέηεη επαξθέο εηζφδεκα θαη γηα ηα ζπληεξνχκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Όηαλ ν ελδηαθεξφκελνο δηακέλεη ζηελ Διιάδα κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ηφηε ην χςνο ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο 13

14 πξνζαπμάλεηαη θαηά 15% γηα θάζε έλα απφ ηα κέιε απηά. Πηελ πεξίπησζε απηή, πξνζηίζεηαη ην ελδερφκελνπ εηζνδήκαηνο ησλ κειψλ απηψλ (π.ρ. εηζφδεκα ζπδχγνπ ή ηέθλσλ), ζην εηζφδεκα ηνπ αηηνχληνο. 3. Ζ χπαξμε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο δελ ζπλαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ/ηεο ζπδχγνπ, δειαδή εάλ ν έηεξνο ησλ ζπδχγσλ είλαη θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ή γηα θάπνηνλ άιιν ιφγν ηνπ Λ. 3386/2005 (π.ρ. εμαξηεκέλε εξγαζία). 4. Ν έηεξνο ησλ ζπδχγσλ κπνξεί λα αηηεζεί γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο νπνηεδήπνηε, εθφζνλ πιεξνί ν ίδηνο ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο (χπαξμε επαξθνχο πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο, αζθάιηζε αζζελείαο, επαξθήο γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ). 5. Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηα ηέθλα, ε πξνζαχμεζε ηνπ 15% ζα πξέπεη λα αλαδεηείηαη νπσζδήπνηε γηα ηα ηέθλα ειηθίαο έσο 18 εηψλ. Γηα ηα ηέθλα ειηθίαο 18 έσο 21 ε ελ ιφγσ πξνζαχμεζε αλαδεηείηαη εθφζνλ πξνθχπηεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ή ηε θνξνινγηθή δήισζε φηη ηα ηέθλα απηά είλαη ζπληεξνχκελα. ΞΟΝΠΝΣΖ: Πηελ πεξίπησζε ηδίσο ησλ ηέθλσλ, εθφζνλ απηά ππνβάιινπλ δηθή ηνπο θνξνινγηθή δήισζε γηα ελδερφκελα δηθά ηνπο εηζνδήκαηα, ππνβάιιεηαη επηπξφζζεηα ην δηθφ ηνπο Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ή ε Φνξνινγηθή Γήισζε. Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ζπλνιηθφ απαηηνχκελν εηζφδεκα πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ν ελδηαθεξφκελνο είλαη: Δηήζην εηζφδεκα χςνπο [15% επί ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο (1.275 ) Σ Αξηζκφο πξνζηαηεπφκελσλ (ζπληεξνχκελσλ) κειψλ νηθνγέλεηαο]. ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη εμήο πεξηπηψζεηο: Ξεξίπησζε 1. Κφλν ν αηηψλ δηαζέηεη εηζφδεκα, κε ην νπνίν ζπληεξεί ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ: εθαξκφδεηαη ν αλσηέξσ ηχπνο. Ξαξάδεηγκα 1: Ν αηηψλ απνδεηθλχεη εηζφδεκα θαη επηβαξχλεηαη κε ην πνζνζηφ ηνπ 15% γηα ηξία κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (ζχδπγνο θαη 2 ηέθλα), εθ ησλ νπνίσλ δελ εξγάδεηαη θαλέλα θαη δελ πξνθχπηεη άιινπ είδνπο λφκηκν εηζφδεκα (ελνίθηα, επηδφκαηα θ.ι.π.). - Ρν εηζφδεκα πνπ ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν ελδηαθεξφκελνο, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ ηχπν είλαη: (1.275 *3) = Υο εθ ηνχηνπ ν αηηψλ δελ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο θαη ην αίηεκά ηνπ ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί ζηε βάζε απηή. 14

15 Ξεξίπησζε 2: ην εηζφδεκα ηνπ αηηνχληα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ θαη ηα ζπληεξνχκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δηαζέηνπλ δηθά ηνπο λφκηκα εηζνδήκαηα π.ρ. απφ εξγαζία, ελνίθηα θ.α., ηφηε απηά ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο γηα ηνλ ίδην θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Ξαξάδεηγκα 2: Ν αηηψλ απνδεηθλχεη εηζφδεκα θαη επηβαξχλεηαη κε ην πνζνζηφ ηνπ 15% γηα ηξία κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (ζχδπγνο θαη 2 ηέθλα), εθ ησλ νπνίσλ ην έλα π.ρ. ε ζχδπγνο έρεη εηζφδεκα απφ ελνίθην χςνπο εηεζίσο. - Ρν εηζφδεκα πνπ ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν ελδηαθεξφκελνο, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ ηχπν είλαη: (1.275 *3) = Ρν εηζφδεκα ηεο ζπληεξνχκελεο ζπδχγνπ - απφ ην ελνίθην πξνζηίζεηαη ζην εηζφδεκα ηνπ αηηνχληνο, νπφηε ην ζπλνιηθφ, πξαγκαηηθφ ηνπ εηζφδεκα δηακνξθψλεηαη σο εμήο: = Υο εθ ηνχηνπ, ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ην αηηψλ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο. Ξεξίπησζε 3: ν/ε ζχδπγνο δηαζέηεη πξνζσπηθφ εηζφδεκα απφ εξγαζία: Ξαξάδεηγκα 3: Ν αηηψλ απνδεηθλχεη εηζφδεκα θαη επηβαξχλεηαη κε ην πνζνζηφ ηνπ 15% γηα ηξία κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ(έηεξνο ζχδπγνο θαη ηέθλα), ελψ ν έηεξνο ησλ ζπδχγσλ εξγάδεηαη κε ζρέζε κηζζσηήο απαζρφιεζεο θαη ζπκβάιεη ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κε ην πνζφ ησλ 7.500, φπσο πξνθχπηεη απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα ηεο Δθνξίαο. Ρν εηζφδεκα πνπ ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν ελδηαθεξφκελνο, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ ηχπν είλαη: (1.275 *3) = Ρν εηζφδεκα ηνπ εηέξνπ ησλ ζπδχγσλ - απφ ηελ κηζζσηή απαζρφιεζε πξνζηίζεηαη ζην εηζφδεκα ηνπ αηηνχληνο, νπφηε ην ζπλνιηθφ, νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δηακνξθψλεηαη σο εμήο: = Υο εθ ηνχηνπ, ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ην αηηψλ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο. 15

16 Ξεξίπησζε 4: ν/ε ζχδπγνο δηαζέηεη πξνζσπηθφ εηζφδεκα απφ εξγαζία, ελψ έλα απφ ηα ηέθλα έρεη πεξάζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ: Ξαξάδεηγκα 4: Ν αηηψλ απνδεηθλχεη εηζφδεκα θαη επηβαξχλεηαη κε ην πνζνζηφ ηνπ 15% γηα ηξία κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ(έηεξνο ζχδπγνο θαη δχν ηέθλα), ελψ ν έηεξνο ησλ ζπδχγσλ εξγάδεηαη κε ζρέζε κηζζσηήο απαζρφιεζεο θαη ζπκβάιεη ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κε ην πνζφ ησλ 7.500, φπσο πξνθχπηεη απφ ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα ηεο Δθνξίαο. Ρν έλα ηέθλν είλαη ειηθίαο 19 εηψλ θαη έρεη άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο, σο εθ ηνχηνπ, απφ ηε θνξνινγηθή δήισζε εκθαλίδεηαη σο ζπληεξνχκελν κέινο. Ρν εηζφδεκα πνπ ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν ελδηαθεξφκελνο, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ ηχπν είλαη: (1.275 *3) = Ρν εηζφδεκα ηνπ εηέξνπ ησλ ζπδχγσλ - απφ ηελ κηζζσηή απαζρφιεζε πξνζηίζεηαη ζην εηζφδεκα ηνπ αηηνχληνο, νπφηε ην ζπλνιηθφ, νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δηακνξθψλεηαη σο εμήο: = Υο εθ ηνχηνπ, ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ην αηηψλ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο. ΠΛΝΤΗΕΝΛΡΑΠ, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηφο ηνπ, ν αηηψλ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: ΠΛΝΙΝ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΓΔΗΜΖ ΡΝ ΔΞΑΟΘΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα ηεο Δθνξίαο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ηεο αίηεζεο εηψλ. Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ρνξεγεζεί ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα πνπ αθνξά ζην ακέζσο πξνεγνχκελν ηεο αίηεζεο έηνο, ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηεο Φνξνινγηθήο Γήισζεο γηα ην έηνο απηφ. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνην ηέθλν έρεη δηθά ηνπ εηζνδήκαηα, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα ηεο Δθνξίαο ή ε Φνξνινγηθή Γήισζε ηνπ ηέθλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλππνινγηζηεί ην ελδερφκελν εηζφδεκα ηνπ ηέθλνπ ζην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ηνπ αηηνχληνο (ζεκείν Γ, αλσηέξσ). αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ή άιιν επίζεκν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν εθπιήξσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, π.ρ. βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα (ζεκείν Β, αλσηέξσ) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. Δάλ ε αίηεζε ππνβιεζεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα ηεο Δθνξίαο ππέρεη ζέζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, σο απνδεηθηηθφ εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ αξθεί ην Δθθαζαξηζηηθφ Πεκείσκα, (ζεκείν Γ, αλσηέξσ). 16

17 (3) βεβαϋσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξωα ζηνλ νπνϋν εϋλαη αζθαιηζκωλνο γηα ηελ πιϊξε θψιπςε ησλ δαπαλώλ πγεηνλνκηθϊο πεξϋζαιςεο γηα ηνλ Ϋδην θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κωιε ηεο νηθνγωλεηψο ηνπ. Κε ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε, εμεηάδεηαη: α) φηη θαιχπηεηαη ν ίδηνο φζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο λνζειείαο θαη ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη β) φηη θαιχπηνληαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ φζνλ αθνξά ζηηο σο άλσ δαπάλεο Υο πξνζηαηεπφκελα κέιε ζηελ πεξίπησζε απηή, λννχληαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πνπ ηνλ επηβαξχλνπλ κε ηελ πξνζαχμεζε ηνπ 15%, ζχκθσλα κε ηα φζα πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ γηα ην εηζφδεκα. (βι. δηθαηνινγεηηθφ ππ αξηζκ. 2) (4) επηθπξσκωλν ζπκβόιαην αγνξψο θαηνηθϋαο Ϊ ζεσξεκωλε ζύκβαζε κϋζζσζεο θαηνηθϋαο από Γεκόζηα ΝηθνλνκηθΪ πεξεζϋα Ϊ Ψιιν επηθπξσκωλν Ωγγξαθν από ην νπνϋν λα πξνθύπηεη όηη ν ελδηαθεξόκελνο δηαζωηεη θαηνηθϋα ηθαλϊ λα θαιύςεη ηηο αλψγθεο ηνπ. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε παξαρψξεζεο θαηνηθίαο ζε ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ε πξνυπφζεζε ηνπ θαηαιχκαηνο απνδεηθλχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νηθίαο, ζεσξεκέλε απφ ηελ πεξεζία Δηζνδήκαηνο ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο (Γ.Ν..), ζηελ νπνία δειψλεη φηη παξαρσξεί ζηνλ ζπληεξνχληα ηελ ζπγθεθξηκέλε νηθία, γηα ηε ρξήζε ηεο νπνίαο δελ εηζπξάηηεη κίζζσκα. (5) απνδεηθηηθό επαξθνύο γλώζεο ηεο ειιεληθϊο γιώζζαο θαη ησλ ζηνηρεϋσλ ηεο ειιεληθϊο ηζηνξϋαο θαη ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ. Υο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο επαξθνχο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γλψζεο ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ππνβάιινληαη ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΑ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) ηίηινο απνθνίηεζεο ηνπιάρηζηνλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΡΖΠ ΖΚΔΓΑΞΖΠ (νινθιήξσζε ζπνπδψλ επηπέδνπ 3 ε ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ θαη άλσ). Δπηζεκαίλεηαη φηη, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη νη κεηέρνληεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε αλψηεξεο, ηεο Γ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ, ζπνπδέο (Ιχθεην, Α.Δ.Η., Ρ.Δ.Η., κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο), ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ ηάμε απηή, αξθεί, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Ξ.Γ. ε ππνβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ απνδεηθηηθνχ νινθιήξσζεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνδεηθηηθφ επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηεο Γ Ράμεο Γπκλαζίνπ). Υζηφζν, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ θάζε άιιν αλψηεξν ηίηιν, ν νπνίνο απνδεηθλχεη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε αλψηεξν επίπεδν (ελδεηθηηθφο ζπλεκκέλνο πίλαθα 2). Πε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ πξνζθνκίδεη ηίηιν ζπνπδψλ άιισλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ, ηδησηηθψλ ζρνιψλ ή ηλζηηηνχησλ π.ρ. επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θ.ν.θ. θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεηε εάλ ν ηίηινο απηφο θαιχπηεη ηνπο φξνπο επάξθεηαο ηεο 17

18 ειιεληθήο γιψζζαο θαη ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ (ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο Ξ.Γ.), ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηε ζρεηηθφ εξψηεκα ζηηο αληίζηνηρεο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ή β) πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θα Θξεζθεπκάησλ. Νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία, ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, ηνλ ηχπν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θ.ι.π. ζα θαζνξηζηνχλ κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Λ. 3386/2005, φπσο ηζρχεη. (6) ηξεηο (3) Ωγρξσκεο θσηνγξαθϋεο (7) παξψβνιν ύςνπο ελληαθνζϋσλ (900) επξώ (παξ. 2, Ψξζξν 92 ηνπ Λ. 3386/2005) Νη αηηνχληεο ην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ, θαη εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Λ. 3386/05, παξάβνιν χςνπο 900, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ινηπψλ παξαβφισλ ηνπ λ. 3386/2005. Δπηζεκαίλνληαη ηα εμήο: Πε πεξίπησζε απφξξηςεο αηηήκαηνο γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, φηαλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ πιεξνί θάπνηα απφ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ήδε θάηνρνο ηζρχνπζαο άδεηαο δηακνλήο γηα θάπνηνλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ 3386/2005, ηφηε, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, εμεηάδεηαη ε αλαλέσζε ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, γηα δηάζηεκα πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηθαλφ ηνπιάρηζηνλ λα θαιχςεη απηφ πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ πιήξσζε ησλ ελ ιφγσ πξνυπνζέζεσλ. Πηε πεξίπησζε απηή, ην παξάβνιν ζπκςεθίδεηαη κε απηφ πνπ θαηαβιήζεθε θαηά ηελ αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζπκςεθηζκνχ ζα αθνινπζείηαη γηα θάζε επφκελε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο, κέρξη ηελ απφζβεζε ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο επαλέιζεη κε λέα αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, φπνπ ζα θιηζεί λα θαηαβάιιεη ηε δηαθνξά απφ ηα 900, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην ππφινηπν ησλ πξνεγνχκελσλ ζπκςεθηζκψλ θαηά ηηο κεζνιαβνχζεο αλαλεψζεηο. Ξαξάδεηγκα: ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο κε άδεηα δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία, ππνβάιιεη αίηεκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, θαηά ην ρξφλν αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία. Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο δηαπηζηψλεηαη φηη ν ελ ιφγσ ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε π.ρ. ηνπ επαξθνχο εηζνδήκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ ην αίηεκά ηνπ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο απνξξίπηεηαη. Δπνκέλσο: 18

19 - απαηηείηαη ε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ θαηείρε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ζρεηηθά ν Λ. 3386/2005, - γηα ηελ απφθηεζε ηεο ελ ιφγσ άδεηαο δηακνλήο ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ην αληίζηνηρν παξάβνιν, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ. - Γεδνκέλνπ φηη έρεη ήδε θαηαβάιιεη ην πνζφ ησλ 900 (παξάβνιν αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο), ην παξάβνιν ηεο αλαλέσζεο απηήο, ζα ζπκςεθηζηεί κε ηα 900. Υο εθ ηνχηνπ, ζηελ πξάμε, γηα ηελ παξνχζα αλαλέσζε, δελ ζα θαηαβάιεη ηειηθά επηπιένλ παξάβνιν. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ζα εθαξκφδεηαη θαη θαηά ηηο επφκελεο αλαλεψζεηο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, κέρξη ηελ απφζβεζε ηνπ πνζνχ ησλ Δάλ επαλέιζεη κε αίηεζε γηα ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ηφηε ζα θιηζεί λα θαηαβάιιεη, θαηφπηλ ζπκςεθηζκνχ, ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηνπ παξαβφινπ, εάλ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη δελ έρεη απνζβεζηεί απφ πξνεγνχκελεο αλαλεψζεηο, ψζηε λα ζπκπιεξσζνχλ ηα 900. ΞΟΝΠΝΣΖ: ζηελ πεξίπησζε ην αίηεκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ππνβιεζεί κεηά ηελ αλαλέσζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο ηνπ (αθφκε θαη εάλ δελ έρεη αθφκε εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε) ή κε ηζρπξή άδεηα δηακνλήο, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 900. ΠεκεΫσζε: Πην παξάξηεκα παξαηίζεηαη ζπλνιηθφο πίλαθαο κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεη έλαο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ην θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο (ΞΗΛΑΘΑΠ 3). 5. Γηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο Ρν αξκφδην φξγαλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο δεηά ηε γλψκε ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα ηεο Σψξαο, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 10 ηνπ Λ. 3386/2005. Θαηφπηλ εμεηάδεη ην θαηά πφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ξ.Γ., ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζρεηηθά αλσηέξσ. Ξξνζνρή: Ζ δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ, αθφηνπ ππνβιήζεθε ε αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Πε πεξίπησζε παξέιεπζεο ησλ 6 κελψλ ρσξίο λα έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε, νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ αηηνχληαη ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο έρνπλ δηθαίσκα πξνζθπγήο. Πε πεξίπησζε ζπλδξνκήο εμαηξεηηθψλ ιφγσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ζχλζεην ραξαθηήξα ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο θαη νη νπνίνη δελ αλάγνληαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο ππεξεζίαο (π.ρ. θαζπζηέξεζε δηαπίζησζεο ησλ αθημναλαρσξήζεσλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απφ ηε ρψξα, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ πεξηφδσλ απνπζίαο), ε αλσηέξσ πξνζεζκία κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο θαη κέρξη ηξεηο κήλεο. Γηα ηελ παξάηαζε απηή ηεο πξνζεζκίαο, ελεκεξψλεηαη ν ελδηαθεξφκελνο. 19

20 Πηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο πνπ εγθξίλεηαη ε αίηεζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ρνξεγείηαη άδεηα δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ, θαη εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) κε αξηζκ. 1030/2002, ζηελ νπνία, ζην πεδίν «ηχπνο άδεηαο» αλαγξάθεηαη «επί καθξφλ δηακέλσλ ΔΘ». Δπηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα κία λέα θαηεγνξία άδεηαο δηακνλήο, γηα ηελ εθηχπσζε ηεο νπνίαο, σζηφζν, αθνινπζείηαη ε ζπλήζεο δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ ρνξεγνχληαη βάζεη ηνπ Λ. 3386/2005 ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηε Σψξα. Ρν θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ρνξεγείηαη ζε έλα ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, είλαη κφληκν θαη κπνξεί λα αλαθιεζεί ή λα απσιεζζεί κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο Ξ.Γ. (αξ. 5 5). Β. ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΛΔΥΠΖ ΑΓΔΗΑΠ ΓΗΑΚΝΛΖΠ ΔΞΗ ΚΑΘΟΝΛ ΓΗΑΚΔΛΝΛΡΝΠ (ΑΟ. 6) 1. Γεληθέο Γηαηάμεηο - Γηαδηθαζία Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο πνπ ρνξεγείηαη θαηά ηελ αξρηθή απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο είλαη πέληε (5) έηε. Ζ ελ ιφγσ άδεηα δηακνλήο είλαη αλαλεψζηκε γηα πέληε (5) έηε θάζε θνξά. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο, ν επί καθξφλ δηακέλσλ ππνβάιιεη, πξηλ ηε ιήμε ηεο, αίηεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Ξ.Γ.. Θαηά ηα ινηπά αθνινπζείηαη ε ζπλήζεο δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ Ξ.Γ. (αληίζηνηρε δηαδηθαζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 3386/2005). 2. Αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο Αξκφδην φξγαλν Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο είλαη, ζε θψζε πεξϋπησζε, ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, ελψ ε ζρεηηθή άδεηα ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. Υο εθ ηνχηνπ, νη αλαλεψζεηο ησλ αδεηψλ δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, αλαλεψλνληαη απφ ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο αξρέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηελ πεξίπησζε εμέηαζεο αίηεζεο γηα ηελ αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο πνπ έρεη ρνξεγεζεί κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ε αξκφδηα πεξεζία ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί ε αίηεζε αλαλέσζεο, ζα πξέπεη λα αλαδεηά ακέζσο ηνλ θάθειν ηνπ αηηνχληα απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ε νπνία ππνρξενχληαη λα ηνλ δηαβηβάδεη ΑΚΔΠΑ ζηελ ππεξεζία απηή. 20

21 3. Γηθαηνινγεηηθά Έιεγρνο Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 1. Αθξηβέο θσηναληίγξαθν φισλ ησλ ζειίδσλ ηζρχνληνο δηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηε Σψξα καο θαη ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο. 2. Ρξεηο (3) έγρξσκεο θσηνγξαθίεο. ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο είλαη απηνδίθαηε, εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Ξ.Γ.! Δπνκέλσο: Ρα ζηνηρεία πνπ ειέγρνληαη αθνξνχλ κφλνλ ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α. δφιηα απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο β. απέιαζε γ. απνπζία απφ ην έδαθνο ηεο Θνηλφηεηαο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ 12 κελψλ δ. ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο ε. απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ. Δ. ζη. απνπζία απφ ην έδαθνο ηεο Διιάδαο γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηα 6 έηε Νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαηά πφζνλ ζπληξέρνπλ ηα παξαπάλσ, αλαθέξνληαη παξαθάησ, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8 «Αλάθιεζε ή απψιεηα ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο». Γελ απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ειέγρνληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. Γελ ππφθεηηαη ζηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο παξαβφινπ. Γ. ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΑΗΡΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΑΓΔΗΑΠ ΓΗΑΚΝΛΖΠ ΔΞΗ ΚΑΘΟΝΛ ΓΗΑΚΔΛΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΡΑΜΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ (αξ. 7) Θαηά ηελ αξρηθή ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο ε ζρεηηθή αίηεζε κπνξεί λα απνξξίπηεηαη φηαλ ζπληξέρεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα. Πχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Λ. 3386/2005 (βι. ζρεηηθή εγθχθιηφ καο ππ αξηζκ. 38/2005), ε εμέηαζε ησλ ιφγσλ δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν θαηά ηελ αξρηθή ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο, θαζψο θαη γηα ηελ ππαγσγή ζην θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο. Δπνκέλσο, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ, ππνρξενχληαη λα κελ εθδίδνπλ άδεηα δηακνλήο εάλ δελ έρνπλ ηελ απάληεζε ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα. 21

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο;

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; Ο θιεξνλφκνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ. 2. Πνηα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΚΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Ρ.Θ. 117 42, Αζήλα ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Γξαθείν Ξξνέδξνπ ΡΖΙ. 210 9225864 ΑΘΖΛΑ: 7807 Α.Ξ.: 12.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο Λνκηθήο Ππκβνπιεπηηθήο. Γίθηπν ηεο Α.Π. κε ηνπηθνύο θνξείο. Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (Δ.Ξ.Δ.Θ.Α.)

Νδεγόο Λνκηθήο Ππκβνπιεπηηθήο. Γίθηπν ηεο Α.Π. κε ηνπηθνύο θνξείο. Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (Δ.Ξ.Δ.Θ.Α.) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4161/2013

Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4161/2013 Ο ν. 3869/2010 όπωρ είσε μέσπι 13.06.2013 Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4161/2013 Άξζξν 1 Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4336/2015 https://www.blogger.com/nullπεδίν εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ ΚΑΗ Δ.Φ.Κ. 2.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ/ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΠΟΛΗΣΧΝ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 23-01-2015 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Σ.Κ 117 42 Αζήλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξαθείν Πξνέδξνπ ΣΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ : 02.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Προεδρία: κ.παύλος Ραβάνης Σηελ Αζήλα ζήκεξα ζηηο 8.7.2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 19.30 κ.κ., κεηά από πξόζθιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-12-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα