ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.36 ζ.40 ζ.42 ζ.44 ζ.46 ζ.48 Ξξνζσπηθφ Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία 2012/13. ζ.51

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.36 ζ.40 ζ.42 ζ.44 ζ.46 ζ.48 Ξξνζσπηθφ Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία 2012/13. ζ.51"

Transcript

1 ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ

2

3 ΤΝΣΑΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, Παο θαισζνξίδσ ζηελ ηξίηε ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ καζεηηθνχ πεξηνδηθνχ ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ ΞΑΠΘΑΙ ΙΔΘΥΠΗΑ, ΡΑΣΓΟΝΚΝΠ. Ρν πεξηνδηθφ απηφ αληαλαθιά ηελ πνιχπιεπξε θαη δεκηνπξγηθή δξάζε θαζψο επίζεο θαη ηηο αηνκηθέο αιιά θαη ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ καο θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο. πφ ην πξίζκα απηφ, ην καζεηηθφ πεξηνδηθφ απνηειεί θαηάζεζε ςπρήο ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ καο. Κέζα απφ ηελ πινήγεζε ζηηο επφκελεο ζειίδεο, ζα ζπλαληήζεηε αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ καο ζε δξαζηεξηφηεηεο, δηαγσληζκνχο θαη εθδειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα φζν θαη ζε δξάζεηο θηιαλζξσπηθνχ θαη θαιιηηερληθνχ ραξαθηήξα. Νη καζεηέο καο, σζνχκελνη απφ ηε θπζηθή θαη πξναηψληα ηάζε ηνπ αλζξψπνπ γηα θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο επίηεπμεο δηαξθνχο πξνφδνπ θαη ηαπηφρξνλα εκπνηηζκέλνη κε ηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο ηεο αγάπεο πξνο ην ζπλάλζξσπν, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, αλέιαβαλ δξάζε ηφζν ζην ζρνιηθφ φζν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ απνδεηθλχνληαο πεξίηξαλα φηη απνηεινχλ έλα ηζρπξφ ερέγγπν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο ειπηδoθφξνπ γηα ηελ παηξίδα καο αιιά θαη ηελ αλζξσπφηεηα κέιινληνο. Θιείλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνη ζπλέβαιαλ ζηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. Δηδηθφηεξα, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηελ PASCAL EDUCATION θαζψο θαη ζηε Γηεπζχληξηα ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ ΞΑΠΘΑΙ ΙΔΘΥΠΗΑ, θπξία Διέλε Αλησλίνπ ρσξίο ηε ζηήξημε ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ αδχλαηε ε παξνχζα έθδνζε. Δπραξηζηψ επίζεο ηδηαίηεξα ηνπο πεχζπλνπο Θιάδσλ γηα ηε ζπιινγή θαη έγθξηζε ησλ καζεηηθψλ εξγαζηψλ, ηελ θ. Κηραήι Ινπΐδα (Θαζεγήηξηα Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ) γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ηνλ θ. Ηαθψβνπ Ηάθσβν (Ππληνληζηή Δζηηψλ) γηα ην πιηθφ πνπ αθνξά ζηε δξάζε ησλ Δζηηψλ ηνπ Πρνιείνπ καο, ηελ θ. Ξεηξή Βαζηιηθή (Φηιφινγν) γηα ηε δηφξζσζε ησλ θεηκέλσλ θαζψο θαη ηε Ππληνλίζηξηα ηνπ Γεκνζηνγξαθηθνχ Νκίινπ, θ. Γεξκαλνχ Βηξγηλία, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο. Θαιή πεξηήγεζε θαη θαιή αλάγλσζε! Σαηξεηηζκνί Ζκεξνιφγην αθαδεκατθνχ έηνπο Δζηίεο κηινη Γξαζηεξηφηεηεο Δθδξνκέο, Θαηαζθήλσζε ζηνλ Αγξφ Βηβιηνζήθε Θεαηξηθή Ξαξάζηαζε Γηαγσληζκφο «Έξεπλα απφ Καζεηέο 2013» P.S.H.E. Δπαγγεικαηηθφο Ξξνζαλαηνιηζκφο Πρνιηθνί ενξηαζκνί Γηαθξίζεηο θαη ζπκκεηνρέο Θιάδνο Καζεκαηηθψλ Θιάδνο Γισζζψλ Θιάδνο Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Θιάδνο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ζ.4 ζ.6 ζ.8 ζ.12 ζ.14 ζ.16 ζ.18 ζ.19 ζ.20 ζ.22 ζ.22 ζ.23 ζ.24 ζ.26 ζ.29 ζ.32 ζ.34 Θιάδνο Λέσλ Διιεληθψλ θαη Θιαζηθψλ Ππνπδψλ Θιάδνο Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ Θιάδνο Φπζηθήο Αγσγήο Θιάδνο Ρερλψλ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ Ιεκεζφο Φσηνγξαθίεο Ρκεκάησλ ζ.36 ζ.40 ζ.42 ζ.44 ζ.46 ζ.48 Ξξνζσπηθφ Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία 2012/13 ζ.51 3

4 Χαιρετισμός Διοικητικού υμβούλου Θαισζνξίζαηε ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε 2012/13 ηνπ πεξηνδηθνχ Ραρπδξφκνο. Δίηε είζηε ππνςήθηνο καζεηήο, πθηζηάκελνο καζεηήο, γνλέαο/θεδεκφλαο, απφθνηηνο, κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ή επηζθέπηεο, ειπίδσ φηη ζα δηαβάζεηε ην πεξηνδηθφ πξνζεθηηθά θαη ζα ην απνιαχζεηε. Απφ ηελ ίδξπζε ηεο Πρνιήο ην 2001, πξνζθέξνπκε πξσηνπνξηαθά πξνγξάκκαηα ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ είλαη εκθαλέο απφ ηηο πξφζθαηεο ζέζεηο ή πξνζθνξέο (conditional offers) πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη νη καζεηέο καο, ζηα κέηξα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, απφ πνιχ θαιά παλεπηζηήκηα φπσο Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ (Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ θαη Κεραληθψλ πνινγηζηψλ, Θνηλσληθψλ θαη Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Βπδαληηλψλ θαη Λενειιεληθψλ Ππνπδψλ, Βηνινγηθήο Σεκείαο, Κεραληθψλ Κεραλνινγίαο θαη Θαηαζθεπαζηηθήο), Ρερλνινγηθφ Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ (Γηνίθεζε Μελνδνρείσλ θαη Ρνπξηζκνχ), Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ (Δπηζηήκεο ηεο Θάιαζζαο), Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Ξνηκαληηθή θαη Θνηλσληθή Θενινγία), Δζληθφ θαη Θαπνδηζηξηαθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ (Φαξκαθεπηηθή, Νηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Ξιεξνθνξηθήο θαη Ρειεπηθνηλσληψλ), Ξαλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (Φηινζνθία, Ξαηδαγσγηθά θαη Τπρνινγία), Ξαλεπηζηήκην Θξήηεο (Ξνιηηηθέο Δπηζηήκεο), Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο (Δθαξκνζκέλε Ξιεξνθνξηθή), Ξαλεπηζηήκην Πηεξεάο Διιάδαο (Ξιεξνθνξηθή κε εθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή), Abertay University, Αλέξης Ανδρέου Scotland (Law, Computing), Bangor University, Wales (Law), Edinburgh Napier University, Scotland (Computing, Computer Science & Networks), University of Greenwich (Law), University of Hertfordshire (Law), University of Leicester (Law), University of Liverpool* (Architecture), Manchester Metropolitan University (Law), University of Portsmouth (Computing Science), Robert Gordon University, Scotland (Architecture), University of Salford (Law), University of Sheffield* (Law), University of Stirling, Scotland (Computing Science), University of Surrey (Law), University of the West of Scotland (Law), University of Westminster (Law). *Ππκπεξηιακβάλνληαη ζηα 24 εγεηηθά παλεπηζηήκηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηα νπνία αθνζηψλνληαη ζε πςεινχ επηπέδνπ έξεπλα θαη παξέρνπλ εμαηξεηηθή δηδαζθαιία θαη καζεζηαθή εκπεηξία - The Russell Group, Πηε Πθσηία ηα δίδαθηξα πιεξψλνληαη απφ ηε Πθσηζέδηθε Θπβέξλεζε; Student Awards Agency for Scotland (SAAS). Ρα δίδαθηξα ζηελ Νπαιία γηα ππεθφνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη 3,575 Πηεξιίλεο. Ρα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ζηελ Νιιαλδία δηδάζθνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ηα δίδαθηξα γηα ππεθφνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη 1,820. Κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία πνπ πξνζθέξνπκε, δηεπξχλνπκε ηνπο νξίδνληεο ησλ καζεηψλ καο θαη ηνπο εθνδηάδνπκε κε δεμηφηεηεο γηα ηηο κειινληηθέο ζπνπδέο θαη ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Ρα απνηειέζκαηα αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο πξφζθαηεο αθαδεκατθέο δηαθξίζεηο ησλ καζεηψλ καο. Γξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο λα αλαθεξζψ ζε θάπνηα «ζεκαληηθά γεγνλφηα» πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά: Απφ ηνπο 15 ηειεηνθνίηνπο καο πνπ δηεθδίθεζαλ ζέζε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011/12 ζηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα Θχπξνπ, 7 πέηπραλ εηζδνρή (πνζνζηφ 46.7%). Ρν παγθχπξην πνζνζηφ επηηπρίαο είλαη γχξσ ζην 25%. ινη νη καζεηέο καο πνπ δηεθδίθεζαλ ζέζε ζε Αλψηεξα θαη Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο εμαζθάιηζαλ ζέζε. ινη νη καζεηέο καο πνπ δηεθδίθεζαλ ζέζε ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ εμαζθάιηζαλ ζέζε κε κφλν θξηηήξην ην Απνιπηήξην ηεο Πρνιήο καο θαη πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Κεηαμχ άιισλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: University of Aberdeen, Aston University, University of Brighton, University of East Anglia, Lancaster University, Royal Holloway University of London, University of Strathclyde θαη University of Surrey. Ζ καζήηξηα ηεο Γ Γπκλαζίνπ, Γιπθεξία Ξαλαγίδε θαηέθηεζε ην 1 ν βξαβείν ζηνλ εηήζην δηαγσληζκφ γηα λένπο εξεπλεηέο S-Factor πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Ίδξπκα Ξξνψζεζεο Έξεπλαο. Πην δηαγσληζκφ ζπκκεηείραλ καζεηέο απφ δηάθνξα δεκφζηα θαη ηδησηηθά γπκλάζηα ηεο ρψξαο. Νκάδα 7 ηειεηνθνίησλ καζεηψλ καο απέζπαζε ην 3 ν βξαβείν ζην δηαγσληζκφ «Έξεπλα απφ Καζεηέο 2013» ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ιεπθσζίαο, κε ηελ έξεπλά ηνπο κε ζέκα: «Ζ ηαπηφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αλάγθεο ησλ λέσλ ηεο επαξρίαο Ιεπθσζίαο». Ζ Έιελα Θαηειάξε ηεο Δ1, επηιέγε αλάκεζα ζε 80 ππνςήθηνπο απφ δηάθνξα ζρνιεία ηεο Θχπξνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα Benjamin Franklin Transatlantic, θαη ζα πεξάζεη κηα εβδνκάδα αμέραζησλ εκπεηξηψλ ζηηο ΖΞΑ. Ν Ξαλαγηψηεο Αλησλίνπ ηεο Δ1 ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα ηνπ Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ Λέσλ (ΔΟ) θαη πξνθξίζεθε αλάκεζα ζε καζεηέο απφ 26 ζρνιεία ηεο Θχπξνπ, ζηελ επφκελε θάζε, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Αχγνπζην. Ζ ζρνιηθή ρξνληά 2012/13 ήηαλ πνιπάζρνιε, κε ηηο ζπλερείο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο ζηε Πρνιή καο, ηφζν γηα ην πξνζσπηθφ φζν θαη ηνπο καζεηέο. Υο εθ ηνχηνπ, ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ ζρεηηθά κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεψλ καο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αζιεηηθνχ Ρκήκαηνο ηεο Πρνιήο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ζα ηνπνζεηήζνπκε ζπλζεηηθφ ηάπεηα ζηα γήπεδα θαιαζφζθαηξαο θαη αληηζθαίξηζεο θαη ζα ελζσκαηψζνπκε γήπεδν ηέληο ζε έλα απφ ηα γήπεδα αληηζθαίξηζεο. Ξξνγξακκαηίδνπκε ζχληνκα ηελ θαηαζθεπή γπκλαζηεξίνπ θαη ζηίβνπ κε ζπλζεηηθφ ηάπεηα. Ιεηηνπξγνχκε, απφ ηνλ πξνζερή Πεπηέκβξην, ην Αζιεηηθφ Ρκήκα ζηελ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, ζε αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζιεζε θαη ηνλ αγσληζηηθφ αζιεηηζκφ, θαζψο θαη ηελ ηαπηφρξνλε παξνρή γλψζεσλ θαη πξνεηνηκαζίαο αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο θαη ελαιιαθηηθέο κειινληηθέο επηινγέο, πάληνηε ζε ζρέζε κε ηε ζηαδηνδξνκία ησλ καζεηψλ. Ρν πξφγξακκα ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο/αζιεηέο λα πξνπνλνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ηνπο παξέρεη εθείλν ην επίπεδν γλψζεσλ, πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα δηεθδηθνχλ ζέζε ζε φιν ην θάζκα ηεο κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο. Γεδνκέλνπ ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζην Ξξφγξακκα Γηεζλνχο Απνιπηεξίνπ θαη γηα λα κπνξέζνπλ καζεηέο απφ άιιεο ρψξεο λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα, ην PASCAL English School δεκηνχξγεζε καζεηηθή εζηία θαη ηνλ πξνζερή Πεπηέκβξην ζα δερηεί ηνπο πξψηνπο καζεηέο απφ ηε Οσζία θαη ηελ Θίλα. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο καζεηέο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάζηεθε ζθιεξά γηα ην πεξηνδηθφ πνπ αληαλαθιά ηo έξγν, ηε ζρνιηθή δσή θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Πρνιήο καο. 4

5 Ελένη Αντωνίου Χαιρετισμός Διευθύντριας Ζ πεξηήγεζε ζηνλ ηζηνρψξν καο ζαο νδήγεζε ζην πεξηνδηθφ «ΡΑΣΓΟΝΚΝΠ», κηα απφ ηηο ειεθηξνληθέο εθδφζεηο ηεο ζρνιήο, πνπ γηα καο απνηειεί απνηχπσζε ησλ αλακλήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο καζεηηθήο καο θνηλφηεηαο θαη, ζπλάκα, δείγκα ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχκε ζηελ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο. Ζ αθαδεκατθή ρξνληά ήηαλ κηα θαζφια επηηπρεκέλε θαη δεκηνπξγηθή ρξνληά θαη αθήλεη κηα επίγεπζε ηθαλνπνίεζεο γηα ην έξγν πνπ φινη καδί επηηειέζακε. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηεο ρξνληάο πνπ πέξαζε ήηαλ ε θαιιηέξγεηα γηα επηδίσμε ςειψλ αθαδεκατθψλ ζηφρσλ, γηα ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά. Ξαξαθηλήζακε ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαγσληζκνχο, ηφζν ελδνζρνιηθνχο, φζν θαη κεηαμχ ησλ 5 ζρνιψλ ΞΑΠΘΑΙ, αιιά θαη παγθχπξηνπο, ψζηε λα κπεζνχλ ζην ζαπκαζηφ θφζκν ηεο έξεπλαο, ηεο αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο, ηεο άκηιιαο. Ρα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ κε πξνζπκία, κεηέρνληαο ζηε Βξαδηά ηνπ Δξεπλεηή, ζηελ Νιπκπηάδα Καζεκαηηθψλ, ζηε καζεκαηηθή ζθπηαινδξνκία, ζην καζεκαηηθφ Kangaroo, ζηνπο δηαγσληζκνχο έθζεζεο γηα ηελ Δπξψπε θαη ηεο Διιεληθήο Ξξεζβείαο, δηαινγηθψλ ζπδεηήζεσλ, ηνπ Ηδξχκαηνο Ξξνψζεζεο Έξεπλαο, ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ιεπθσζίαο, ηεο Αξρηεπηζθνπήο, θαζψο θαη ζε αζιεηηθνχο δηαγσληζκνχο, επαξρηαθνχο θαη παγθχπξηνπο. Ππκκεηείρακε επίζεο ζην Mediterranean Model United Nations, ζηελ Θππξηαθή Ξαηδνβνπιή, ζηε Βνπιή ησλ Δθήβσλ, ζην 9ν Ξαγθχπξην Ππλέδξην Καζεκαηηθψλ, ζην 1 ν Γηαζρνιηθφ Ξνδνζθαηξηθφ Ξξσηάζιεκα Θππξηαθήο Νκνζπνλδίαο Ξνδνζθαίξνπ Θνξηηζηψλ Γπκλαζίνπ, ζην Γηαζρνιηθφ Ξξσηάζιεκα Futsal αγνξηψλ Γπκλαζίνπ, ζην δηαζρνιηθφ ηνπξλνπά θαιαζφζθαηξαο θνξηηζηψλ 3 on 3, θαζψο θαη ζε ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο. Γηνξγαλψζακε πιεζψξα εμσδηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ζέκαηα αγσγήο θαη παηδείαο ελ γέλεη. Θαηαζθεπάζακε ειηαθφ απηνθίλεην, αλεβάζακε κε επηηπρία ζεαηξηθή παξάζηαζε, δηνξγαλψζακε ηελ εθδήισζε Francofonie, δελδξνθχηεπζε απφ ηνπο ηειεηφθνηηνπο κε ηελ αξσγή ηνπ Ππλδέζκνπ Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ, αηκνδνζία ζηε κλήκε ηεο απνθνίηνπ καο Πηάισο Αρηιιέσο, πιχζηκν απηνθηλήησλ γηα άηνκα κε πνιιαπιή ζθιήξπλζε. Κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Ξξνζσπηθήο θαη Θνηλσληθήο Αγσγήο, νη καζεηέο καο παξαθνινχζεζαλ αξηζκφ δηαιέμεσλ γηα ζέκαηα φπσο ηα λαξθσηηθά, ην θάπληζκα, ε αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν, ε νδηθή αζθάιεηα, ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ παηδηψλ θαη γνλέσλ, ε ζεμνπαιηθή αγσγή, ε αηκνδνζία, ν εζεινληηζκφο θαη πνιιά άιια. Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Δζηηψλ, πνπ θαη θέηνο ιεηηνχξγεζε εμαηξεηηθά, νη καζεηέο καο είραλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 17 ςπραγσγηθέο, εθπαηδεπηηθέο, αιιά θαη θηιαλζξσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο. επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία θαη ηνπ ζεζκνχ ησλ Δζηηψλ δείρλεη φηη πεηχρακε λα δηδάμνπκε ηελ νκαδηθφηεηα, ηε ζπιινγηθφηεηα, ηε κεζνδηθφηεηα θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζπζηαηηθά απαξαίηεηα γηα ηελ αηνκηθή θαη ηε ζπιινγηθή επηηπρία. Πηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ ζα δείηε αλαθνξέο απφ ηηο απφςεηο θαη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ καο απφ φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνιιέο άιιεο. Ζ σξηκφηεηα, ην θέθη, ε δσληάληα, ε θηινκάζεηα θαη ε φξεμε πνπ επέδεημαλ νη καζεηέο καο θαηά ηε θεηηλή ρξνληά καο δίλεη ηελ ψζεζε λα εμαθνινπζνχκε λα βάδνπκε ηνλ πήρε ςειφηεξα. Δθθξάδσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξνχζαο έθδνζεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ π- πεχζπλε ζχληαμεο, θ. Γεσξγίνπ Πσηεξνχια. Ζ Θαιή αλάγλσζε! 5

6 3 Σεπηεμβπίος Γεςηέπα Σεπηεμβπίος Τπίηη Σεπηεμβπίος Τεηάπηη Σεπηεμβπίος Παπαζκεςή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΑΚΑΛ Ππώηη Μέπα ζηο Σσολείο Όλερ οι ηάξειρ Σςγκένηπωζη, Λίζηερ Βιβλίων, Ωπολόγιο Ππόγπαμμα Ανεξεηάζειρ Όλερ οι Τάξειρ - Πληπωμέρ / Παπαγγελίερ Βιβλίων Ανεξεηάζειρ Αποηελέζμαηα Ανεξεηάζεων Αγιαζμόρ Γιανομή βιβλίων 10 Σεπηεμβπίος Γεςηέπα Κανονικά μαθήμαηα 17 Σεπηεμβπίος Γεςηέπα Σεπηεμβπίος Πέμπηη Έναπξη Απογεςμαηινήρ Φοίηηζηρ Σεπηεμβπίος Γεςη.-Παπ. - Δβδομάδα Πποώθηζηρ Αποηελεζμαηικήρ Μελέηηρ 1 Οκηωβπίος Γεςηέπα - Ημέπα Ανακήπςξηρ Ανεξαπηηζίαρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ-Απγία 30 Οκηωβπίος Τπίηη - Όμιλοι (1 η ζςνάνηηζη) Γιάλεξη «Αποηελεζμαηική Μελέηη», Δνημεπ. ζςνάνηηζη (Γονείρ/Κηδ/νερ Α Γςμναζίος) Δνημέπωζη για Μαθήμαηα Δπιλογήρ Γονείρ/Κηδεμόνερ/Μαθηηέρ Α Λςκείος 5 Νοεμβπίος Γεςηέπα Δνημέπωζη για ηο Γιεθνέρ Απολςηήπιο Μαθηηέρ Α Λςκείος 8 Νοεμβπίος Πέμπηη Δνημέπωζη για ηο Γιεθνέρ Απολςηήπιο (Γονείρ/Κηδεμόνερ Γ Γςμν. & Α Λςκείος) 12 Νοεμβπίος Γεςηέπα - Δνδιάμεζη διακοπή 13 Νοεμβπίος Τπίηη - Ονομαζηική Γιοπηή Απσιεπιζκόπος-Σσολική απγία 21 Νοεμβπίος Τεηάπηη Σςνάνηηζη-Δνημέπωζη Γονέων/Κηδεμόνων 22 Νοεμβπίος Πέμπηη - Δκδπομή 27 Νοεμβπίος Τπίηη - Όμιλοι (2 η ζςνάνηηζη) 7 Γεκεμβπίος Παπαζκεςή - Αθληηική Ημεπίδα Γεκεμβπίος Γεςη.-Παπ Δξεηάζειρ Α Τεηπαμήνος Τελεςηαία Μέπα ζηο Σσολείο (21/12) 22-6 Γεκ-Ιαν. Σάβ-Κςπ. - Γιακοπέρ Χπιζηοςγέννων 6

7 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΑΚΑΛ 7 Ιανοςαπίος Γεςηέπα - Δπιζηποθή ζηο ζσολείο 17 Ιανοςαπίος Πέμπηη - Όμιλοι (3 η ζςνάνηηζη) 20 Ιανοςαπίος Κςπιακή - Λήξη Α Τεηπαμήνος 21 Ιανοςαπίος Γεςηέπα - Έναπξη Β Τεηπαμήνος 29 Ιανοςαπίος Τπίηη - Δπίδοζη Γεληίων Δπίδοζηρ Α Τεηπαμήνος 30 Ιανοςαπίος Τεηάπηη - Γιοπηή ηων Γπαμμάηων Απγία 6 Φεβποςαπίος Τεηάπηη Θα ανακ. (πμ.) Φεβποςαπίος Τεηάπηη Γοκιμαζηικόρ Γπαπηόρ Έλεγσορ για ηιρ Δξωηεπικέρ Δξεηάζειρ IGCSE-ESL/EFL, IELTS Σςνάνηηζη-Δνημέπωζη Γονέων/Κηδεμόνων Όμιλοι (4 η ζςνάνηηζη) 1 Μαπηίος Παπαζκεςή - Δνδιάμεζη διακοπή 7 Μαπηίος Πέμπηη - Δκδπομή 13 Μαπηίος Τεηάπηη - Όμιλοι (5 η ζςνάνηηζη) 18 Μαπηίος Γεςηέπα - Καθαπά Γεςηέπα - Απγία 25 Μαπηίος Γεςηέπα - Δθνική Γιοπηή - Απγία 1 Αππιλίος Γεςηέπα - Δθνική Γιοπηή - Απγία 8-17 Αππιλίος Γεςη-Τεη. Θα ανακ. (μμ.)* Γοκιμαζηικόρ Γπαπηόρ Έλεγσορ για ηιρ Δξωηεπικέρ Δξεηάζειρ 19 Αππιλίος Παπαζκεςή - Όμιλοι (6 η ζςνάνηηζη) 20 Αππιλίος Σάββαηο Θα ανακ. Έκθεζη Δπιζηημών (γςμναζιακόρ κύκλορ) (μμ.) 26 Αππιλίος Παπαζκεςή - Τελεςηαία μέπα ζηο ζσολείο, εκκληζιαζμόρ ή ενδοζσολικόρ εοπηαζμόρ ηος Πάζσα (ακολοςθούν κανονικά μαθήμαηα) Αππ.- Μαΐος Σάβ-Κςπ. - Γιακοπέρ ηος Πάζσα 13 Μαΐος Γεςηέπα - Δπιζηποθή ζηο ζσολείο 27-4 Μαΐος-Ιοςν. Γεςη-Τπίηη Τελικέρ Δξεηάζειρ 28 Ιοςνίος Παπαζκεςή - Τελεηή Αποθοίηηζηρ 7

8 Ιάκωβος Ιακώβου Ππληνληζηήο Δζηηψλ Αθφκα κία ζρνιηθή ρξνληά έθηαζε ζην ηέινο ηεο. Ρν ηέινο φκσο δίλεη ζηνλ άλζξσπν ην ζηήξηγκα θαη ην πείζκα γηα ην κέιινλ. Νη αλακλήζεηο απφ θάζε ζηφρν ηνπ αλζξψπνπ θαηαγξάθνληαη ζην κπαιφ θαη γίλνληαη ηειαπγήο θάξνο γηα ην κέιινλ. Ρξίηε ρξνληά επηηπρίαο γηα ηηο Δζηίεο ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία θαη νη αλακλήζεηο μερεηιίδνπλ. Ξξψην θνπδνχλη ην Πεπηέκβξε Ρειεπηαίν ην Κάην αιιά ε δηαδξνκή ππέξνρε. Κφλν ραξά, ζπγθίλεζε θαη πεξεθάληα κπνξεί λα αθήζεη ηφζν ζ εκέλα πξνζσπηθά φζν θαη ζ νιφθιεξε ηελ νκάδα ζπληνληζκνχ ησλ Δζηηψλ ε ζρνιηθή ρξνληά ,815 δφζεθαλ κέζα απφ ηηο θηιαλζξσπηθέο εθδειψζεηο ησλ Δζηηψλ ζηνλ πάζρνληα ζπλάλζξσπφ καο, αγλνψληαο θάζε θξίζε, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή, πνπ καζηίδεη απηφλ ηνλ ηφπν. Γηα κηα αθφκε ρξνληά νη καζεηέο καο απέδεημαλ φηη δε ζηεξνχληαη ήζνπο, αιιειεγγχεο θαη εζεινληηζκνχ. Μεδίπισζαλ θαη πάιη ηα ηαιέληα θαη ηηο θιίζεηο ηνπο, άιινη ζην ηξαγνχδη, ζην ρνξφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ θαη άιινη ζε νκαδηθά παηρλίδηα. Νη ζηφρνη πνπ ζέηακε, σο νκάδα ζπληνληζκνχ γη απηή ηε ρξνληά, επνδψζεθαλ θαη μεπέξαζαλ ηηο πξνζδνθίεο φισλ καο. Δπραξηζηίεο ζηε Γηεχζπλζε ηεο Πρνιήο γηα ηε ζηήξημή ηεο ζηηο εθδειψζεηο ησλ Δζηηψλ. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηε Γηεπζχληξηα θ. Διέλε Αλησλίνπ, γηα ηελ πιήξε ζηήξημε θαη εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζηελ νκάδα ζπληνληζκνχ ησλ Δζηηψλ. Θα ήζεια λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο πεχζπλνπο Θαζεγεηέο ησλ Δζηηψλ γηα ηε ζπλεξγαζία καο, αιιά θαη ζ φινπο ηνπ θαζεγεηέο ησλ ζρνιψλ PASCAL γηα ηε ζηήξημε θαη ππνζηήξημή ηνπο. Κήλαο Γξαζηεξηόηεηα Πεπηέκβξηνο 2012 Δθινγέο Δπηκειεηψλ ησλ Δζηηψλ Νθηώβξηνο 2012 Ζ Δζηία ΦΔΗΓΗΑΠ κάδεςε ιεθηά γηα ην Οαδηνκαξαζψλην 2012 (356 ) ιεο νη Δζηίεο δηνξγάλσζαλ πξσηάζιεκα Go Karting ιεο νη Δζηίεο δηνξγάλσζαλ θηιαλζξσπηθή εθδήισζε γηα ηνλ Αληηιεπραηκηθφ Πχλδεζκν «Εσή» κε ηίηιν «Νη Δζηίεο Γηαζθεδάδνπλ» (1800 ) Ππκκεηνρή φισλ ησλ Δζηηψλ ζην Dogathon - 2ν Ξαγθχπξην Βξαβείν (229 ) Λνέκβξηνο 2012 Γεθέκβξηνο 2012 Φεβξνπάξηνο 2013 Κάξηηνο 2013 Απξίιηνο 2013 Ηνύληνο 2013 ΞΘΑΓΝΟΑΠ: Ξαηρλίδη «Θξπκκέλνπ Θεζαπξνχ» ζηελ εληφο ησλ ηεηρψλ Ιεπθσζία ΗΞΞΝΘΟΑΡΖΠ: Ππιινγή ρξεκάησλ γηα ην Πχλδεζκν Αζζελψλ κε Κπαζζέλεηα Gravis (464 ) Όιεο νη Δζηίεο ζπκκεηείραλ ζηελ Ζκεξίδα Πηίβνπ Όιεο νη Δζηίεο δηνξγάλσζαλ παδαξάθη πψιεζεο πξντφλησλ UNICEF (375 ) Όιεο νη Δζηίεο ζπκκεηείραλ ζηελ θαηαζθεπή θαη πψιεζε ρξηζηνπγελληάηηθσλ ζηνιηδηψλ. ια ηα έζνδα δφζεθαλ γηα λα αγνξαζηνχλ δψξα γηα ηα παηδηά ηνπ παηδννγθνινγηθνχ ηνπ ηκήκαηνο Καθάξεηνπ Λνζνθνκείνπ (220 ) ΞΘΑΓΝΟΑΠ: Ππιινγή ρξεκάησλ γηα ηελ Europa Donna» Θχπξνπ (594 ) ΦΔΗΓΗΑΠ: Νξγάλσζε βξαδηά ηαιέλησλ κε ηίηιν «ΔΠΞ Factor» ΞΙΑΡΩΛΑΠ: Ππιινγή ρξεκάησλ γηα ην ζχλδεζκν «Έλα φλεηξν κηα επρή» (410 ) Όιεο νη Δζηίεο δηνξγάλσζαλ «Ξιχζηκν Απηνθηλήησλ» θαη φια ηα έζνδα δφζεθαλ ζηνλ Ξαγθχπξην Πχλδεζκν Ξνιιαπιήο Πθιήξπλζεο (360 ) ΗΞΞΝΘΟΑΡΖΠ: Γηνξγάλσζε πξσηαζιήκαηνο Futsal ΞΙΑΡΩΛΑΠ: Γηνξγάλσζε δηαγσληζκνχ πεηφζθαηξαο θαη αληηζθαίξηζεο ζηελ άκκν Δθδξνκή ηεο ληθήηξηαο Δζηίαο (Δζηία ΞΘΑΓΝΟΑΠ) ζην WaterWorld Themed Waterpark Θαιφ θαινθαίξη 8

9 Γξαζηεξηφηεηεο Νη Δζηίεο δηαζθεδάδνπλ Νη Δζηίεο ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ θαη ηα Houses ηνπ PASCAL English School Ιεπθσζία καδί κε ηνπο Ππλδέζκνπο Γνλέσλ ησλ δχν ζρνιψλ δηνξγάλσζαλ απφ θνηλνχ, γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά, ηε θηιαλζξσπηθή εθδήισζε «Νη Δζηίεο Γηαζθεδάδνπλ». Ζ εθδήισζε πεξηειάκβαλε παηρλίδηα γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο, πψιεζε κεηαρεηξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ, face painting, θαθέδεο θαη γιπθά. Δπίζεο, ππήξρε θαγεηφ πνπ εηνίκαδαλ νη Πχλδεζκνη Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ θαη ςπραγσγηθφ πξφγξακκα απφ καζεηέο ησλ ζρνιψλ. Ρα θαζαξά έζνδα απφ ηελ εθδήισζε δφζεθαλ ζηνλ Ξαγθύπξην Αληηιεπραηκηθό Πύλδεζκν "ΕΩΖ" εηο κλήκε ηνπ 17ρξoλνπ Θσλζηαληίλνπ Σξηζηνθίδε. Ξιύζηκν απηνθηλήησλ Ζ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο δηoξγάλσζε, ζην πιαίζην ηνπ ζεζκνχ ησλ Δζηηψλ, θηιαλζξσπηθή εθδήισζε κε πιχζηκν απηνθηλήησλ, ζην πξαηήξην βελδίλεο Petrolina, Α.Π.Λ. Δπζπκίνπ Ιηδ, ζηε Ιεσθφξν Ιεκεζνχ αξ. 69, ηελ Ξαξαζθεπή 26 Απξηιίνπ 2013 απφ ηηο 15.00κκ κέρξη ηηο κκ. Νη καζεηέο ηεο Πρνιήο έζηεηιαλ έλα κήλπκα αγάπεο θαη αιιειεγγχεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ πξαηεξίνπ βελδίλεο, πνπ επγεληθά παξαρψξεζε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ ρξήκαηα γηα ηνλ Ξαγθχπξην Πχλδεζκν Ξνιιαπιήο Πθιήξπλζεο. Dogathon 2012 Πην πιαίζην ηνπ ζεζκνχ ησλ Δζηηψλ θαη ησλ Houses, νη καζεηέο ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο έδεημαλ θαη θέηνο ηελ αγάπε πξνο ηνπο ζθχινπο, εληζρχνληαο νηθνλνκηθά θαη πιηθά ην έξγν ηνπ Nicosia Dog Shelter. Κε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ νη καζεηέο ησλ Δζηηψλ ζπγθέληξσζαλ ην πνζφ ησλ 229 επξψ. Ρν πνζφ παξαδφζεθε ζηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Nicosia Dog Shelter, ην Πάββαην 20 Νθησβξίνπ 2012, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Dogathon. Ζ πξνζπάζεηα απηή ησλ καζεηψλ καο ράξηζε ζηελ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία ην 2 ν βξαβείν αλάκεζα ζηα άιια ζρνιεία πνπ κάδεςαλ ιεθηά γηα ηελ ελ ιφγσ εθδήισζε. Αμίδεη έλα κεγάιν κπξάβν ζε φινπο, φζνη ζπκκεηείραλ. Go Karts Κηα δηαζθεδαζηηθή εκπεηξία είραλ ηελ επθαηξία λα δήζνπλ νη καζεηέο ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία ηελ Ρεηάξηε 10 Νθησβξίνπ 2012 ζηελ Daytona Raceway. Καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Ιπθείνπ δηαγσλίζηεθαλ, ν θάζε έλαο γηα ηελ Δζηία ηνπ, ζην πξσηάζιεκα ησλ Go karts. ινη νη καζεηέο έδσζαλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο ζπλδπάδνληαο ηελ ηαρχηεηα κε ηε δεμηνηερλία ζηελ νδήγεζε! Ληθήηξηα αλαδείρζεθε ε Δζηία ΦΔΗΓΗΑΠ, ε νπνία θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ 31 βαζκψλ! Έλα κεγάιν Κπξάβν αμίδεη φκσο ζε φια ηα παηδηά πνπ έιαβαλ κέξνο αιιά θαη ζε φζνπο ήξζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην Ξξσηάζιεκα Go Karts. 9

10 Γξαζηεξηφηεηεο Ξαηρλίδη «Θπλήγη Θξπκκέλνπ Θεζαπξνύ» Ζ Δζηία ΞΘΑΓΝΟΑΠ δηνξγάλσζε γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ην παηρλίδη «Θπλήγη Θξπκκέλνπ Θεζαπξνχ» ζηελ εληφο ησλ ηεηρψλ Ιεπθσζία. Ρν παηρλίδη πξαγκαηνπνηήζεθε ην Πάββαην 17 Λνεκβξίνπ 2012 απφ ηηο 11:00 πκ. κέρξη ηηο 14:00 κκ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είραλ φινη νη καζεηέο, αλεμαξηήησο ηεο Δζηίαο πνπ αλήθνπλ. ΔΠΞ-FACTOR Κηα φκνξθε βξαδηά είραλ ηελ επθαηξία λα δήζνπλ φζνη παξεπξέζεθαλ ζηελ θαιιηηερληθή εθδήισζε ηεο Δζηίαο ΦΔΗΓΗΑΠ πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν «ΔΠΞ -Factor»! Ζ θαιιηηερληθή εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηεο θαθεηέξηαο ηνπ ζρνιείνπ καο, ηελ Ρεηάξηε 20 Φεβξνπαξίνπ 2013, πεξηειάκβαλε ζπκκεηνρέο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζην ρνξφ, ζην ηξαγνχδη, ζην ζέαηξν αιιά θαη ζηηο πνιεκηθέο ηέρλεο! Ξξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθδήισζε ήηαλ ε κεηάδνζε ηεο αγάπεο, ηεο φξεμεο αιιά θαη ηεο δσληάληαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζην θνηλφ πνπ ήξζε λα ηνπο απνιαχζεη, ζηφρνο ηνλ νπνίν θαηάθεξαλ λα πεηχρνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ! Ληθεηέο ηεο βξαδηάο ήηαλ φινη νη καζεηέο πνπ δηαγσλίζηεθαλ, αθνχ απέζπαζαλ ηα ζεηηθά ζρφιηα θαη ην ζεξκφ ρεηξνθξφηεκα ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο αιιά θαη φισλ φζνη παξεπξέζεθαλ ζηελ θαιιηηερληθή καο εθδήισζε! Ξξσηάζιεκα Futsal, δηαγσληζκόο Beach Rackets, Beach Volleyball θαη Pool Party Ζ Δζηία ΗΞΞΝΘΟΑΡΖΠ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαγσληζηηθνχ ραξαθηήξα, δηνξγάλσζε ην Πάββαην 26 Απξηιίνπ 2013 πξσηάζιεκα Futsal. Ρν Ξξσηάζιεκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Πρνιήο καο απφ ηηο 3.00 κκ. σο ηηο 4.00 κκ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είραλ φινη νη καζεηέο αλεμαξηήησο ηεο Δζηίαο πνπ αλήθνπλ. Πηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δηαγσληζκνί Beach Rackets θαη Beach Volleyball πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ηελ Δζηία ΞΙΑΡΥΛΑΠ, ελψ φινη νη ζπκκεηέρνληεο δηαζθέδαζαλ κε έλα κεγάιν πάξηη, πνπ έγηλε ζηελ πηζίλα καο, κεηά ην ηέινο ησλ δηαγσληζκψλ. 10

11 Ξνξεία Αγάπεο Κνηνζηθιεηηζηώλ γηα ην Πύλδεζκν «Έλα Όλεηξν-Κηα Δπρή» Ρν ζρνιείν καο ζπκκεηείρε ζηελ πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ Ππλδέζκνπ Έλα Όλεηξν-Κηα Δπρή. Νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο πξαγκαηνπνίεζαλ έξαλν ζπγθεληξψλνληαο ην πνζφ ησλ 410. Δθπξφζσπνη ησλ Δζηηψλ παξέδσζαλ ηα ρξήκαηα ζε κνηνζηθιεηηζηέο πνπ επηζθέθζεθαλ ην ζρνιείν καο γηα ην ζθνπφ απηφ ζην πιαίζην ηεο «Ξνξείαο Αγάπεο». Δθδειώζεηο γηα ηελ EUROPA DONNA Θύπξνπ Ζ Δζηία ΞΘΑΓΝΟΑΠ ζηάζεθε θαη θέηνο αξσγφο ηεο Europa Donna Θχπξνπ κε έξαλν, παδαξάθη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ γηα δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο θαη δηάιεμε ζηηο 13/2/13, κε νκηιία απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Europa Donna. Πθνπφο ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ην έξγν ηεο Europa Donna, ε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ θαη δηάζεζή ηνπο ζηνλ αγψλα ηεο Europa Donna γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα ζπγθεληξψζνπλ ην νπδφισο επθαηαθξφλεην πνζφ ησλ 595. Αξίζοςν σςγσαπητήπια σε όλοςρ τοςρ μαθητέρ πος ζπλέβαιαλ ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο EUROPA DONNA θαη έδεημαλ έκπξαθηα ηελ αγάπε γηα ην ζπλάλζξσπφ καο. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΣΤΙΩΝ 2012/2013 Θπξηαθίδνπ Σξηζηηάλα-Καξίζζα (Πη1), Θπξηάθνπ Θπξηάθνο (Πη1) Θαλησλίδνπ Ησάλλα (Πη1), Θακηληδήο Πηαχξνο (Δ1) Γηαθνπκή Θαηεξίλα (Πη1), Ξαηζαιίδεο Κηράιεο (Πη1) Καπξνκνχζηαθνπ Λίθε (Πη1), Ληθνιαΐδεο Ληθφιαο (Πη1) 11

12 ΟΜΙΛΟ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ Πηφρνο ηνπ Νκίινπ Γεκνζηνγξαθίαο είλαη ε πξνεηνηκαζία θαη ε ζχληαμε ησλ εθεκεξίδσλ (ΔΟΚΖΠ θαη HERALD) θαη ησλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ (ΡΑΣΓΟΝΚΝΠ θαη PASCAL CHRONICLE) ησλ δχν Πρνιψλ ΞΑΠΘΑΙ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ Νκίισλ ν Γεκνζηνγξαθηθφο κηινο έζεζε σο πξσηαξρηθφ ηνπ ζηφρν ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο εθδφζεηο ησλ δχν Πρνιψλ ΞΑΠΘΑΙ. Πηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο ηνπ Νκίινπ νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ δηαιέμεηο απφ δεκνζηνγξάθν ηνπ Sigmalive θαη λα κπεζνχλ ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο δεκνζηνγξαθίαο θαη παξάιιεια λα εμαζθεζνχλ ζηε ζπγγξαθή άξζξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηθαηξφηεηα. Πηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο έιαβαλ ζπλεληεχμεηο απφ δηάθνξνπο θαζεγεηέο ησλ δχν Πρνιψλ νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιηθφ γηα ηηο εθδφζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Γηα φζνπο απφ ηνπο καζεηέο ζα ήζειαλ λα πάξνπλ κηα γεχζε απφ ηε Γεκνζηνγξαθία θαη ην έξγν πνπ απηή επηηειεί ν Γεκνζηνγξαθηθφο κηινο είλαη κηα θαιή επθαηξία γηα λα δήζνπλ ηελ εκπεηξία απηή! ΟΜΙΛΟ ΘΔΑΣΡΟΤ Ν κηινο Θεάηξνπ έρεη σο ζηφρν λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζην θαληαζηηθφ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ, δηδάζθνληάο ηνπο ηηο αμίεο θαη ηα κελχκαηα πνπ πεγάδνπλ κέζα απφ θιαζηθά αιιά θαη ζχγρξνλα έξγα ηεο ειιεληθήο θαη ζχγρξνλεο ινγνηερλίαο. Θαηά ηε θεηηλή ρξνληά, νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνχλ κε ηε δηδαζθαιία θεηκέλνπ αιιά θαη κε ηε ζθελνζεζία ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο «Ν Κπαθαιφγαηνο» ηελ νπνία θαη αλέβαζαλ, ζπκκεηέρνληαο ζηνπο 24 Ξαγθχπξηνπο Πρνιηθνχο Αγψλεο Θεάηξνπ. Ζ ζεαηξηθή παξάζηαζε άθεζε ηηο θαιχηεξεο ησλ εληππψζεσλ ζε φζνπο ηελ παξαθνινχζεζαλ, αιιά θαη εκπεηξίεο δσήο ζε φζνπο ελεπιάθεζαλ ελεξγά ζηελ νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζή ηεο. ΟΜΙΛΟ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ Ν κηινο πεξηιακβάλεη ζέκαηα ηαηξηθήο, θπζηνζεξαπείαο, θηεληαηξηθήο, δηαηξνθήο, αλζξσπνινγίαο, θαξκαθεπηηθήο θαξκαθνινγίαο, βηνρεκείαο θαη νξγαληθήο ζχλζεζεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, αξθεηνί νκηιεηέο αλαιχνπλ ζηνπο καζεηέο ζέκαηα πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πην πάλσ θαη γίλνληαη ζπδεηήζεηο ζηνπο ηνκείο απηνχο. Ν φκηινο πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεηο ζην Ηλζηηηνχην Λεπξνινγίαο θαη Γελεηηθήο Ιεπθσζίαο φπνπ έγηλε μελάγεζε ησλ καζεηψλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζην Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο. Δπηπιένλ, θαηά ηηο ζπλαληήζεηο πξνβιήζεθαλ κηθξέο ηαηλίεο γηα ηα ελ ιφγσ ζέκαηα θαη έγηλαλ κηθξέο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 12

13 ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ Ν κηινο Θππξηαθήο Ξαξάδνζεο θαη Θνπιηνχξαο έρεη σο ζηφρν ηελ επαθή ησλ καζεηψλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ Θππξηαθφ Ξνιηηηζκφ θαη ηελ Ξαξάδνζή ηνπ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, νη καζεηέο επηζθέθζεθαλ ην Θέληξν Θππξηαθήο Σεηξνηερλίαο θαζψο θαη ην Αξραηνινγηθφ Κνπζείν, ην Ιεβέληεην Κνπζείν, ην Κνπζείν ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γπκλαζίνπ θαη ην Αξρνληηθφ ηνπ Σαηδεγεσξγάθε Θνξλέζηνπ, φπνπ ελεκεξψζεθαλ γηα ηα εθζέκαηα αιιά θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαηήξεζεο θαη δηάζσζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ καο ζηνηρείσλ. Δπηπξφζζεηα, θαηαζθεχαζαλ παξαδνζηαθά θππξηαθά εδέζκαηα θαζψο θαη αγγεία παξαδνζηαθήο ηερλνηξνπίαο. Ν κηινο Θππξηαθήο Ξαξάδνζεο θαη Θνπιηνχξαο πξνζθέξεη κηα κνλαδηθή επθαηξία ζηνπο καζεηέο γηα ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο εζληθήο ηνπο ππεξεθάλεηαο. ΟΜΙΛΟ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΑ Ν κηινο Θαιαζφζθαηξαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, αζρνιήζεθε κε δηάθνξα ζέκαηα θαιαζφζθαηξαο, φπσο θαλνληζκνχο, ηξφπνπο επηζεηηθψλ θαη ακπληηθψλ παηρληδηψλ, πξνπνλήζεηο, δηαηξνθή, ζπλαληήζεηο κε παίθηεο θαη παξαθνινχζεζε ηαηληψλ. Πηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο έγηλε ελεκέξσζε γηα ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο θαη παξαθνινπζήζακε ηαηλία ζρεηηθά κε απηφ. Πηε ζπλέρεηα, έγηλαλ δηαγσληζηηθά παηρλίδηα ζην πιαίζην ηνπ ηη έκαζαλ νη καζεηέο θαζψο θαη ζπδεηήζεηο κε ηε βνήζεηα πιηθνχ απφ εηδηθνχο ζρεηηθά κε ηηο πξνπνλήζεηο ησλ παηθηψλ θαη ηε δηαηξνθή ηνπο. Πηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε κεηαβήθακε ζην γήπεδν ηνπ Θεξαπλνχ Πηξνβφινπ, φπνπ είρακε ζπλάληεζε κε ηνλ πξνπνλεηή θαη παίθηεο ηεο νκάδαο νη νπνίνη καο κίιεζαλ γηα ηηο ζπζίεο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ νη παίθηεο γηα λα θηάζνπλ ζε πςειφ επίπεδν. ΟΜΙΛΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ρν πνδφζθαηξν είλαη έλα απφ ηα πην δεκνθηιή αζιήκαηα. Νη καζεηέο πνπ είλαη κέιε ζηνλ φκηιν Ξνδνζθαίξνπ είραλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεψλ ηνπο βαζηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο θαη λα παίμνπλ ζην ππεξζχγρξνλν γήπεδν πνδνζθαίξνπ καο, ηνπ νπνίνπ ε θαηαζθεπή ηειείσζε κφιηο πξφζθαηα. Δίραλ επίζεο ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ελδνζρνιηθνχο θαη δηαζρνιηθνχο δηαγσληζκνχο, απνζπψληαο ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο. 13

14 Δραστηριότητες Δζεινληηθή αηκνδνζία Ζ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ θαη ην PASCAL English School δηνξγάλσζαλ ηελ Ρεηάξηε 24/4/13, ηηο ψξεο αηκνδνζία ε νπνία ηεινχζε ππφ ηελ αηγίδα ησλ Ππλδέζκσλ Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ θαη ησλ δχν ζρνιείσλ. Π απηήλ ζπκκεηείραλ καζεηέο ηεο Β θαη Γ Ιπθείνπ πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 17 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη φζνη απφ ηνπο γνλείο επηζπκνχζαλ. Ζ εθδήισζε ήηαλ αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ηεο απφθνηηήο καο Πηάισο Αρηιιέσο, πνπ ράζεθε αδφθεηα. Δπίζθεςε ζην Νγθνινγηθό Ρκήκα Ξαίδσλ ηνπ Καθάξεηνπ Λνζνθνκείνπ Νη καζεηέο καο ηεο Α Ιπθείνπ πήξαλ ηελ πξσηνβνπιία λα επηζθεθζνχλ ην Νγθνινγηθφ Ρκήκα Ξαίδσλ ηνπ Καθαξείνπ Λνζνθνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ζπκβνιηθά δψξα θαη λα εθθξάζνπλ ηηο επρέο ηνπο γηα γξήγνξε αλάξξσζε ζηα πάζρνληα παηδάθηα ηνπ ηκήκαηνο. Ζ Πρνιή ελζάξξπλε ηελ ηδέα ηνπο θαη νξγάλσζε ηελ επίζθεςε, κε ηε ζπλνδεία ηεο Θενιφγνπ, θ. Άληξεο Ξαπαγεσξγίνπ. Γελδξνθύηεπζε Θαη νη θεηηλνί ηειεηφθνηηνί καο, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ησλ απνθνίησλ ηεο πεξζηλήο ρξνληάο, ζα αθήζνπλ ην ζηίγκα ηνπο ζην ζρνιείν, δελδξνθπηεχνληαο ρψξν, εληφο ηνπ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ εθδήισζε ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Πχλδεζκν Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ ν νπνίνο καο πξνκήζεπζε κε ηα δέληξα. 14

15 Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΞΑΠΘΑΙ ππέξ ηεο Δηξήλεο Πην πιαίζην ηεο Γηεζλνχο Ζκέξαο Ξαγθφζκηαο Δηξήλεο, νη καζεηέο ηεο Γ Ιπθείνπ ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία εηνίκαζαλ θαη πψιεζαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη ζηνπο θαζεγεηέο ηνπο αμεζνπάξ (βξαρηνιάθηα, θνιηέ) κε ην έκβιεκα ηεο Δηξήλεο. Πηφρνο ηεο εθδήισζήο ηνπο ήηαλ αθελφο ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζην ζέκα ηεο Δηξήλεο θαη ηεο εδξαίσζήο ηεο παγθνζκίσο θαη αθεηέξνπ ε ζπιινγή ρξεκάησλ γηα ην ηακείν ηεο Γ Ιπθείνπ. Νη ηειεηφθνηηνί καο δηαηξάλσζαλ, κέζα απφ ηελ εθδήισζή ηνπο, ην αίηεκά ηνπο γηα Ξαγθφζκηα Δηξήλε. Θαξλαβαιίζηηθν πάξηη Ρα Θεληξηθά Καζεηηθά Ππκβνχιηα ηνπ PASCAL English School θαη ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία δηνξγάλσζαλ θαξλαβαιίζηηθν πάξηη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Αζιεηηθφ Θέληξν ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο δηεμήρζε δηαγσληζκφο θαιχηεξεο θαη πην επθάληαζηεο θαξλαβαιίζηηθεο ζηνιήο, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηηο Δζηίεο. Σξηζηνπγελληάηηθα Θάιαληα ζηελ Ξιαηεία Διεπζεξίαο Ρελ Ξαξαζθεπή 14 Γεθεκβξίνπ 2012, κεηαμχ ησλ σξψλ κκ. ε ρνξσδία θαη ε νξρήζηξα ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ ηξαγνχδεζαλ ρξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνχδηα ζηελ Ξιαηεία Διεπζεξίαο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο Θαζεγήηξηαο Κνπζηθήο, θ. Έιελαο Ξαπαδνπνχινπ, θαη έδσζαλ ηελ επθαηξία ζε φζνπο παξαθνινχζεζαλ ηελ εθδήισζε λα γεπηνχλ ην γηνξηηλφ πλεχκα ησλ εκεξψλ. 15

16 Δθδξνκή Α Ρεηξακήλνπ Ρν ζρνιείν καο δηνξγάλσζε ζηηο 22 Λνεκβξίνπ ηελ πξψηε ζρνιηθή εθδξνκή. Ζ Α Γπκλαζίνπ επηζθέθζεθε ην Ξάξθν Θακήισλ ζην Καδσηφ, φπνπ νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα δνπλ απφ θνληά θακήιεο θαη λα θάλνπλ βφιηα κε απηέο. Ζ Β Γπκλαζίνπ επηζθέθζεθε ηελ Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ιαδάξνπ ζηε Ιάξλαθα θαη θαηέιεμε ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή Καθέλδη. Ζ Γ Γπκλαζίνπ επηζθέθζεθε ην γξαθηθφ ρσξηφ Αγξφο, ελψ ε Α Ιπθείνπ επηζθέθζεθε ηνλ αξραηνινγηθφ νηθηζκφ ηεο Σνηξνθνηηίαο θαη θαηέιεμε ζηελ Αθηή ηνπ Θπβεξλήηε. Ζ Β Ιπθείνπ επηζθέθζεθε ηα γξαθηθά ρσξηά ηεο Γαιάηαο θαη ηεο Θαθνπεηξηάο θαη ε Γ Ιπθείνπ πέξαζε ζηηγκέο ραιάξσζεο ζηελ Ξιαηεία Ρξνφδνπο. Δθδξνκή Β Ρεηξακήλνπ Ζ δεχηεξε εθδξνκή ηνπ ζρνιείνπ καο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 Καξηίνπ. Ζ Α θαη Β Γπκλαζίνπ επηζθέθζεθαλ ην Κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ ζηελ Νξνχληα θαη θαηέιεμαλ γηα θαγεηφ ζην ρσξηφ Αζίλνπ. Ζ Γ Γπκλαζίνπ επηζθέθζεθε ην Κνπζείν θέξηλσλ νκνησκάησλ Fatsa θαη γεπκάηηζε ζην ρσξηφ Ιεχθαξα. Ζ Α Ιπθείνπ μελαγήζεθε ζην Κεζαησληθφ Θάζηξν ηεο Ιάξλαθαο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηέιεμε ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή ησλ Φνηληθνχδσλ. Ζ Β Ιπθείνπ πέξαζε ην πξσηλφ ηεο ζηνλ εθδξνκηθφ ρψξν ηνπ Μπιηάηνπ, φπνπ εηνίκαζε κφλε ηεο ην θαγεηφ ηεο. Ρέινο, νη καζεηέο ηεο Γ Ιπθείνπ πέξαζαλ ηε κέξα ηνπο ζηνλ εθδξνκηθφ ρψξν ηνπ Θφξλνπ, φπνπ εηνίκαζαλ κφλνη ηνπο ην θαγεηφ ηνπο, απνιακβάλνληαο ζηηγκέο ραιάξσζεο ζηελ ηειεπηαία εθδξνκή ηεο καζεηηθήο ηνπο δσήο. 16

17 Δθδξνκή ζηελ Ηζπαλία Ζ Γ ηάμε ζηηο Ηνπλίνπ 2012 ηαμίδεςε ζηελ Ηζπαλία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ φκνξθε Βαξθειψλε. Ρε 2 ε εκέξα μελαγεζήθακε ζηε Βαξθειψλε θαη επηζθεθηήθακε ην παλεπηζηήκην ηεο πφιεο. Ρελ 3 ε εκέξα ζαπκάζακε ηα εληππσζηαθά έξγα ηνπ Salvador Dali ζηελ πεξηνρή Figueres. Δπηπιένλ, ηελ 4 ε εκέξα είρακε ηελ επθαηξία λα δηαζθεδάζνπκε ζηα παηρλίδηα ηνπ Port Aventura θαη λα πεξηπιαλεζνχκε ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε γλσξίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ θνπιηνχξα ηεο θάζε ρψξαο θαη δνθηκάδνληαο δηαθνξεηηθά εδέζκαηα. Ρέινο, ηελ 5 ε εκέξα φινη νη καζεηέο ελζνπζηαζκέλνη πήγακε ζην γήπεδν ηεο Κπαξηζειφλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζην κνπζείν ηνπ Ξηθάζν θαη ζην ελπδξείν. Ππκπεξαζκαηηθά, πηζηεχσ πσο ήηαλ κηα απφ ηηο θαιχηεξεο εκπεηξίεο καο, αθνχ ην ζρνιεηφ καο έδσζε ηελ επθαηξία λα ηαμηδέςνπκε ζε κηα άιιε ρψξα θαη λα κάζνπκε ηελ θνπιηνχξα ηεο. Αιιά ην ζεκαληηθφηεξν είλαη πσο απηφ ην ηαμίδη ζηελ παλέκνξθε Ηζπαλία ην πεξάζακε κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη θίινπο καο. Γξεγνξίνπ Κφξθσ, Γ1 Θαηαζθήλσζε ζηνλ Αγξό Νη καζεηέο ηεο Α θαη Β Γπκλαζίνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θαζηεξσκέλε θαινθαηξηλή θαηαζθήλσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην μελνδνρείν Οφδνλ ζηνλ Αγξφ ζηηο Ηνπιίνπ Ζ θαηαζθήλσζε πξνζέθεξε ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο γηα πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, ζσκαηηθή άζθεζε θαη ςπραγσγία κέζα απφ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ φπσο: θνιχκπη, πνδφζθαηξν, πεηφζθαηξα, θαιαζφζθαηξα, ρεηξνηερλία, καγεηξηθή, δσγξαθηθή, ρνξφ, ηξαγνχδη, ζέαηξν, θπλήγη ζεζαπξνχ, αεξνβηθή γπκλαζηηθή θαη επηηξαπέδηα παηρλίδηα. Κέζα απφ ηε ζπλχπαξμε νη καζεηέο αλέπηπμαλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο, ζπιινγηθφηεηαο, απηελέξγεηαο θαη πξσηνβνπιίαο, απέθηεζαλ πνιιέο θαη σθέιηκεο εκπεηξίεο, εμεξεχλεζαλ ηα φξηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη αλέπηπμαλ θαηλνχξηεο θηιίεο. 17

18 Βιβλιοθήκη Ζ Βηβιηνζήθε ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ δεκηνπξγήζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά Γηαζέηεη 11,200 ηεθκήξηα (βηβιία, πεξηνδηθά, εγθπθινπαίδεηεο, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ) ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη αλαγλσζηήξην. Θάζε ρξφλν δηνξγαλψλνληαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε ηα παηδηά λα κε ράλνπλ επαθή κε ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο. Θάζε κήλα απνζηέιιεηαη ζηα παηδηά πιεξνθνξηαθφ δειηίν, γηα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα λέα ηεο βηβιηνζήθεο. Ρνλ Νθηψβξην νη καζεηέο έρνπλ έλα κάζεκα βηβιηνζήθεο κε ηε ζρνιηθή βηβιηνζεθνλφκν θαη δχν κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ψζηε λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Ζ ζρνιηθή βηβιηνζήθε είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζρνιείνπ θαη είλαη αλνηθηή γηα ηνπο καζεηέο, ηνπο θαζεγεηέο, ην πξνζσπηθφ θαζψο θαη γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο απνθνίηνπο. Έθζεζε Βηβιίνπ-Book Club Ζ Έθζεζε Βηβιίνπ θαη ην Book Club δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηε δηθή ηνπο βηβιηνζήθε. Θάζε ρξφλν νη καζεηέο κπνξνχλ λα παξαγγείινπλ βηβιία ινγνηερληθνχ θπξίσο πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη βηνγξαθίεο, βηβιία αζιεηηζκνχ θαη ςπρνινγίαο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. Βνεζνί Βηβιηνζεθνλόκνη Ζ νκάδα ησλ Βνεζψλ Βηβιηνζεθνλφκσλ απνηειείηαη απφ καζεηέο πνπ πξνζθέξνπλ εζεινληηθή εξγαζία βάζεη πξνγξάκκαηνο, ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηε βηβιηνζήθε. Νη Βνεζνί Βηβιηνζεθνλφκνη θξνληίδνπλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ, θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ Ππληνληζηή Βνεζνχ Βηβιηνζεθνλφκνπ. Πηα παηδηά απηά δίλνληαη δσξάθηα ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαζψο θαη ζεηηθή βαζκνινγία Δζηηψλ. Ζ θεηηλή νκάδα ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθνλφκσλ απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο καζεηέο: Ηάζνλαο Αλησλίνπ Β1 Γεκήηξεο Θέθθνο Β1 Κάξθνο Πηπιηαλνχ Β1 Κάζεκα Βηβιηνζήθεο Ρν Κάζεκα Βηβιηνζήθεο θαζηεξψζεθε απφ ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο. Ρα παηδηά, ζπλνδεπφκελα απφ ηνπο θαζεγεηέο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα αθαδεκατθή βηβιηνζήθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ζ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθφξεζεο αξρίδεη κε ην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα θαη ζπλερίδεη κε ηελ αλαδήηεζε ζε ειεθηξνληθφ θαηάινγν θαη ζηε ζπλέρεηα αλαδήηεζε ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ φπνπ δηδάζθνληαη ηξφπνπο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. Δθδήισζε γηα ηελ Ξαγθόζκηα Κέξα Ξαηδηθνύ Βηβιίνπ Ζ Ξαγθφζκηα Κέξα Ξαηδηθνχ Βηβιίνπ γηνξηάδεηαη ζηηο 2 ηνπ Απξίιε, ηε κέξα πνπ γελλήζεθε ν Σαλο Θξίζηηαλ Άληεξζελ. Θάζε ρξφλν ε βηβιηνζήθε γηνξηάδεη απηή ηε κέξα κε κία εθδήισζε. Γηα ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά δηνξγαλψζεθε κηα κηθξή παξνπζίαζε γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α Ράμεο απφ ηελ IBBY, ηελ νξγάλσζε πνπ θαζηέξσζε απηή ηε κέξα, θαη δηαβάζηεθε ην κήλπκα ζηα παηδηά. Θαηφπηλ, νη καζεηέο έπαημαλ έλα παηρλίδη κε ζέκα «Ραηλία θαη Βηβιίν». 18

19 Θεαηξηθή Ξαξάζηαζε Ν Ξαθθαιιόθαηηνο ηαλ πέξπζη ε Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ καο, καο αλαθνίλσζε φηη πξφθεηηαη λα αλεβάζνπκε έλα ζεαηξηθφ έξγν ζην ζρνιείν καο θαη ζα γίλνληαλ αθξνάζεηο, ζθέθηεθα: Λα πάσ άξαγε; Θαη πήγα. Ήηαλ ην ζεαηξηθφ έξγν Ν Θαηά Φαληαζίαλ Αζζελήο ηνπ Κνιηέξνπ. Γελ ην ήμεξα θαζφινπ. Ρν έςαμα ζην YOUTUBE θαη ην βξήθα. Κνπ άξεζε. Έγηλαλ νη αθξνάζεηο, βξέζεθαλ νη καζεηέο πνπ ζα ελζάξθσλαλ ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο θαη μεθηλήζακε. Πηελ αξρή, δελ πνιπζθέθηεζαη ηε δνπιεηά. Πε ζπλεπαίξλεη ε καγεία. Κεηά μεθηλάο θαη ιεο: Ξνιιή δνπιεηά, πνιιά ηα ιφγηα κνπ. Άξαγε ζα ηα θαηαθέξσ; Ξνιιέο πξφβεο, απίζηεπην γέιην, θνχξαζε, αγσλία γηα ην απνηέιεζκα. Πηγά-ζηγά πέξαζε ν ρξφλνο θαη κεηά απφ αξθεηέο πξφβεο έθηαζε ε κέξα ηεο παξάζηαζεο. Απίζηεπηφ άγρνο Λφκηδα φηη μέραζα φια κνπ ηα ιφγηα θαη δε ζπκφκνπλ ηίπνηα. Θαη αλνίγεη ε απιαία!!! Ξξψηνο ζηε ζθελή. Ξξνζπάζεζα λα κε βιέπσ ην θνηλφ. Λα πξνζεισζψ ζην ξφιν κνπ. Κπαίλνπλ ζηε ζθελή θαη νη άιινη καζεηέο. Ν θφζκνο γειά. Πεκαίλεη κάιινλ φηη ηνπο αξέζεη. Θαη ηειεηψλνπκε!!! Απίζηεπηε αλαθνχθηζε. Γελ ην πηζηεχεηο φηη φιε απηή ε ζθιεξή δνπιεηά ηειείσζε. Θαη θηάλνπκε ζηε θεηηλή ρξνληά κε ην έξγν «Ν Ξαθθαιιφθαηηνο» Γηαθνξεηηθφ έξγν ζε θππξηαθή δηάιεθην. Θαη μεθηλά ε ίδηα δνπιεηά. Ρν ίδην άγρνο. Ξαξ φιε ηε ζθιεξή δνπιεηά, ζθέθηνκαη: Γελ ζα είκαη εδψ ηνπ ρξφλνπ λα ην μαλαδήζσ φιν απηφ... Ρν ζρνιηθφ ζέαηξν γηα κέλα ήηαλ έλα πνιχ κεγάιν ζρνιείν. Κέζα απφ απηφ, καζαίλεηο ηη ζα πεη νκαδηθή εξγαζία. Ξφζν ζεκαληηθφ είλαη λα κάζεηο ηα ιφγηα ζνπ γηα λα κπνξεί λα βγεη ε πξφβα. Καζαίλεηο ηη ζα πεη επζχλε, ζπιινγηθφηεηα, θνηλσληθνπνίεζε. Αθφκα, βιέπεηο θαη άιιεο πιεπξέο ησλ θαζεγεηψλ ζνπ. Γίλεηαη έλα πνιχ δηαθνξεηηθφ δέζηκν. Δκπεηξίεο γηα φιε κνπ ηε δσή. Αγαπψ ην ζέαηξν! Διπίδσ ην ζρνιείν κνπ λα ζπλερίζεη ην ζεζκφ απηφ θαη ππφζρνκαη λα είκαη δίπια ηνπ ζε φ,ηη κπνξψ. Ξαηζαιίδεο Κηράιεο, Πη1 Ππληειεζηέο: Γηαζθεπή: Ηαθψβνπ Ηάθσβνο Πθελνζεζία, Θνζηνχκηα, Κνπζηθή επηκέιεηα: Διέλε Αλησλίνπ, Ηαθψβνπ Ηάθσβνο Πθεληθά: Πθνπιηά Διέλε, Κεηαμάο Άληεο πνβνιείν: Γεσξγίνπ Άλλα-Καξία (Πη1), Γεσξγίνπ Ληθφι (Πη1) Φξνληηζηέο: Θπξηαθίδνπ Σξηζηηάλα-Καξίζζα (Πη1), Γηαθνπκή Θαηεξίλα (Πη1), Θθάηινπ Κηράιεο (Πη1), Ληθνιαΐδεο Ληθφιαο (Πη1), Γξεγνξίνπ Γηψξγνο (Πη1), Καπξνκνχζηαθνπ Λίθε (Πη1) Γξαθηζηηθή: Αλησλίνπ Αιίλα Ζζνπνηνί: Αλησλίνπ Ξαλαγηψηεο (Δ1), Θσίδε Άληξηα (Δ1), Ξαπαδνπνχινπ Γεσξγία (Πη1), Ξαηζαιίδεο Κηράιεο (Πη1), Ξαλαγίδεο Βαζίιεο (Δ1), Πάββα Σξίζηνο (Δ1), Θαξαηδά Σξπζνβαιάληνπ (Δ1), Θαηειάξε Έιελα (Δ1), Ξαπαειεπζεξίνπ Καξηιέλα (Πη1), Θπξηάθνπ Θπξηάθνο (Πη1), Βηνιάξε Άλλα (Πη1), Σξπζνρνχ Έθε (Πη1), Γξεγνξίνπ Εσή (Δ1), Αγεζηιάνπ Δξαζκία (Δ1), Δπαγφξνπ Ονδνχια (Δ1), Πηπιηαλνχ Σξχζα (Δ1), Γεκεηξίνπ Σξηζηηάλα (Δ1) 19

20 Γιαγωνισμός «Έρεσνα από Μαθητές 2013» Ζ ηαπηόηεηα θαη νη αλάγθεο ησλ λέσλ ηεο επαξρίαο Ιεπθσζίαο (έξεπλα πνπ ππνβιήζεθε ζην δηαγσληζκφ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ιεπθσζίαο απφ ηνπο καζεηέο ηεο Πη1 Άλλα Βηνιάξε, Ληθφι Γεσξγίνπ, Σξηζηηάλα-Καξίζζα Θπξηαθίδνπ, Καξηιέλα Ξαπαειεπζεξίνπ, Ληθφια Ληθνιαΐδε, Γεσξγία Ξαπαδνπνχινπ θαη Έθε Σξπζνρνχ θαη θαηέθηεζε ην 3 ν παγθχπξην βξαβείν). Ζ ηαπηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε λέαο γεληάο απνηεινχλ έλα δηαξθέο δεηνχκελν, θαζψο ε απνηχπσζε θαη ε θαηαλφεζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε δξάζε ησλ ππεπζχλσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο έληαμεο ησλ λέσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, ηφζν ζηελ ηνπηθή φζν θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Έρνληαο ππφςε φηη ε λενιαία απνηειεί ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο θνηλσλίαο θαζψο θαζνξίδεη ηε ζπλέρεηα θαη ηε δηακφξθσζή ηεο, ε απεηθφληζε ηεο κεξίδαο απηήο ηνπ πιεζπζκνχ είρε σο ζηφρν: ηελ θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηε δηεξεχλεζε γλψζεσλ, ζηάζεσλ, απφςεσλ, πεπνηζήζεσλ θαη αμηψλ ηε ζχγθξηζε κε πνξίζκαηα εξεπλψλ γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο ειιεληθήο λενιαίαο, ψζηε λα δηαπηζησζνχλ, αλ ππάξρνπλ, νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. Ζ κειέηε δηεξεχλεζε ηε ζηάζε ησλ λέσλ απέλαληη ζηελ πνιηηηθή, ζηνπο ζεζκνχο, ην εζληθφ ζπλαίζζεκα, ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, ηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ εξγαζία, ηε ζπρλφηεηα εθθιεζηαζκνχ, ηελ ελεκέξσζε απφ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ηηο ειπίδεο θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ, θαη ηελ εηθφλα πνπ νη ίδηνη νη λένη έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Ραπηφρξνλα, ε έξεπλα αλέδεημε ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηεο λενιαίαο ηεο επαξρίαο Ιεπθσζίαο, κ απηήλ ηεο Διιάδαο, ζπγθξίλνληαο ηα επξήκαηα κε αληίζηνηρεο ειιαδηθέο έξεπλεο, θαζψο ε αληίιεςε φηη νη δχν ιανί έρνπλ παξφκνηα λννηξνπία θαη παξφκνηα ηαπηφηεηα θπξηαξρεί ζηνλ ηφπν καο. Ζ λενιαία ρσξίζηεθε ζε 3 ειηθηαθέο θαηεγνξίεο: εηψλ, εηψλ θαη εηψλ. Ρα δείγκαηα πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1/1000 ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ. Πηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζακε δείγκα 4/1000, δειαδή ζπιιέμακε 319 εξσηεκαηνιφγηα. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην δηάζηεκα 21 Γεθεκβξίνπ Ηαλνπαξίνπ 2013, κε ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αλέιαβαλ νη καζεηέο-εξεπλεηέο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκφζηνπο ρψξνπο (εζηηαηφξηα, θαθεηεξίεο θαη κέξε πνπ ζπρλάδνπλ νη λένη). Ρν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηνπο εμήο άμνλεο: Α. Γεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά Β. Ξξνβιεκαηηζκνί-αμίεο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο Γ. Ξξνζδνθίεο δσήο, πξφζιεςε ηνπ κέιινληνο θαη απηνεηθφλα Γ. Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο Δ. Αμηνιφγεζε ζεζκψλ - ζηάζε απέλαληη ζηελ πνιηηηθή Πη. Δζληθφ ζπλαίζζεκα εζληθή ηαπηφηεηα Ε. Δξγαζία θαη επαγγεικαηηθή δσή. Πηελ παξνχζα έθδνζε δεκνζηεχνπκε θάπνηα απφ ηα επξήκαηα πνπ ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθά, φπσο απεηθνλίζηεθαλ κε ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ λέσλ. Πε ζρέζε κε φιεο ηηο έξεπλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε θππξηαθή λενιαία έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζηελ αλψηεξε θαη αλψηαηε παηδεία. Αμηνζεκείσην δε είλαη φηη απφ ηνπο 140 κε αλψηαηε κφξθσζε, νη 109 πξνέξρνληαη απφ αζηηθή πεξηνρή, δειαδή ην 78%, ελψ απφ αγξνηηθή πεξηνρή νη 31, πνζνζηφ 22%. Δπάγγεικα Aλ θαη ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ εκθαλίδεηαη λα είλαη κφλν 7%, ελψ θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία αλεξρφηαλ ζην 14%, ην πνζνζηφ απηφ αθνξά ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο Γεκφζηνο ππάιιεινο Ηδησηηθφο ππάιιεινο Απηναπαζρνινχκελνο 10% 27% 3% θαηεγνξίεο. Δμεηάδνληαο εηδηθφηεξα ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο εηψλ (233 εξσηνχκελνη), ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ αλέξρεηαη ζην 10.3%, ελψ αλψηεξε θαη αλψηαηε κφξθσζε έρνπλ νη 20 απφ ηνπο 23 αλέξγνπο, δειαδή πνζνζηφ 87%. Δξγνδφηεο 0% Αγξφηεο 0% Δξγάηεο 0% Καζεηήο 29% Φνηηεηήο/ζπνπδαζηήο 23% Άλεξγνο 7% Νηθηαθά 0% Πχλνιν 100% Αμηνπηζηία ΚΚΔ ΘΙΗΚΑΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΣΑΚΖΙΖ ΚΔΡΟΗΑ ΤΖΙΖ Ρειεφξαζε 13% 44% 43% Οαδηφθσλν 15% 54% 31% Έληππα (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά) 15% 43% 41% Γηαδίθηπν 4% 37% 59% Δίλαη πξνθαλέο φηη ην δηαδίθηπν απνηειεί ην πιένλ αμηφπηζην κέζν γηα ηε λενιαία, κε δεχηεξε ηελ ηειεφξαζε, ηξίηα ηα έληππα θαη ηέηαξην ην ξαδηφθσλν. Πε φιεο ηηο αληίζηνηρεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ε αμηνπηζηία ηεο ηειεφξαζεο θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε. 20

21 Νη λένη ηνπ δείγκαηνο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο αμίεο, ζε 10βάζκηα θιίκαθα, κε βαζκνινγία απφ 0-4 πνπ ηε ραξαθηεξίδνπκε ΣΑΚΖΙΖ σο αμία, απφ 5-7 σο ΚΔΡΟΗΑ θαη απφ 8-10 σο ΤΖΙΖ. Θνηλσληθέο αμίεο ΘΙΗΚΑΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΣΑΚΖΙΖ ΚΔΡΟΗΑ ΤΖΙΖ Νηθνγέλεηα 1% 3% 96% Φηιία 1% 11% 88% Έξσηαο 3% 21% 76% Σξήκα 7% 26% 58% Θαξηέξα 3% 25% 72% Γλψζε 2% 12% 86% Θξεζθεία 15% 25% 60% Γηαζθέδαζε 3% 27% 69% Δίλαη εληππσζηαθφ φηη φιεο νη αμίεο πνπ απνθαζίζακε εκείο λα εληάμνπκε ζην εξσηεκαηνιφγηφ καο, απνηεινχλ ζεκαληηθέο αμίεο θαη γηα ηνπο λένπο ηεο επαξρίαο Ιεπθσζίαο. Γηαπηζηψλνπκε φηη ε νηθνγέλεηα είλαη ν ζεζκφο πνπ απνηειεί ζρεδφλ απφιπηε αμία ζηνπο λένπο καο, επίζεο φηη ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη ε θηιία είλαη ζεκαληηθά πςειέο αμίεο ζηε ζπλείδεζή ηνπο, ελψ ην ρξήκα θαη ε ζξεζθεία εκθαλίδνληαη κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά. Γηα καο απνηειεί ζέκα πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε αλ ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην ιεγφκελν «ράζκα ησλ γελεψλ», ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ππνρσξεί εμ αλάγθεο. Γελ κπνξνχκε φκσο λα ηζρπξηζηνχκε φηη έρεη εμαιεηθηεί, αλ ππάξρεη, ε δηαδεδνκέλε αληίιεςε πεξί ράζκαηνο γελεψλ. Πηάζε απέλαληη ζηελ πνιηηηθή εκπηζηνζύλε ζηνπο ζεζκνύο Γηαπηζηψλνπκε φηη ν πςειφηεξνο βαζκφο εκπηζηνζχλεο (8-10) δίλεηαη ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε κε πνζνζηφ (47%) θαη ε Δθθιεζία έξρεηαη δεχηεξε κε 44%. Αληίζηνηρα, ην ρακειφηεξν βαζκφ εκπηζηνζχλεο (0-4) παίξλεη ν ζεζκφο ησλ θνκκάησλ απφ ην 64% ησλ ΘΙΗΚΑΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΣΑΚΖΙΖ ΚΔΡΟΗΑ ΤΖΙΖ Ξξφεδξνο Γεκνθξαηίαο 60% 28% 12% Γεκφζηα Γηνίθεζε 55% 38% 7% Γηθαηνζχλε 45% 39% 17% Βνπιή 56% 37% 6% Θπβέξλεζε 61% 31% 8% Δπξσπατθή Έλσζε 34% 43% 23% Αλψηαηε Δθπαίδεπζε 11% 42% 47% Κέζε Δθπαίδεπζε 14% 50% 36% Πηξαηφο 37% 41% 22% Αζηπλνκία 40% 44% 16% Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε 35% 51% 14% Ππλδηθάηα-Ππλδηθαιηζηέο 48% 42% 11% Θφκκαηα 64% 30% 6% Δθθιεζία 29% 27% 44% Ρειεφξαζε 31% 46% 23% Οαδηφθσλν 28% 50% 22% Δθεκεξίδεο 25% 47% 28% Κέζεο Ρηκέο 40% 40% 20% εξσηεζέλησλ, αθνινπζεί ε θπβέξλεζε κε 61% θαη ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο κε 60%. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη καζεηέο-εξεπλεηέο ηφληδαλ ζηνπο εξσηνχκελνπο φηη δηεξεπλνχκε ηνπο ζεζκνχο θαη φρη ηα πξφζσπα πνπ ηνπο εθπξνζσπνχλ. Απφ ηηο κέζεο ηηκέο βιέπνπκε φηη κφλν 1 ζηνπο 5 βαζκνινγεί κε πςειφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο ην ζχλνιν ησλ πην πάλσ ζεζκψλ. Ππκπεξαίλνπκε φηη νη κε πνιηηηθνί ζεζκνί ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά εκπηζηνζχλεο θαη ίζσο ζπλδέεηαη κε ηελ πίζηε ησλ λέσλ φηη ππάξρεη δηαθζνξά ζηε δεκφζηα δσή, φπσο απεηθνλίζηεθε μεθάζαξα ζε αληίζηνηρε εξψηεζε. Νη πξνζδνθίεο απφ ηελ εξγαζία πνπ έρνπλ νη λένη, απνηππψλνπλ θαη ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. Νη λένη δειψλνπλ ηελ αζθάιεηα κε 25% θαη ηα ρξήκαηα κε 25% σο ηα πην ζεκαληηθά αγαζά πνπ επηζπκνχλ λα ηνπο πξνζθέξεη ε εξγαζία ηνπο (πξψηε επηινγή), ην 19% δειψλεη φηη επηζπκεί λα έρεη δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ εξγαζία ηνπ, ην 12% ζέιεη ε εξγαζία λα ηνπ πξνζθέξεη δπλαηφηεηα θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ελψ ειεχζεξν ρξφλν θαη θνηλσληθή αλαγλψξηζε δειψλεη σο πξψηε επηινγή ην 11% θαη 10% αληίζηνηρα. Πηελ Διιάδα, ζε αληίζηνηρε έξεπλα ηεο ΓΓΛΓ, ε ζεηξά πξψησλ επηινγψλ είλαη: ρξήκα (38.9%), αζθάιεηα (25.3%), δεκηνπξγηθφηεηα (17.1%), θνηλσληθή αλαγλψξηζε (8.3%, ειεχζεξνο ρξφλνο (6%), κε ηειεπηαία ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά (4.4%). Θεσξνχκε ηε κειέηε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, ηφζν σο πξνο ην γεγνλφο φηη είλαη ε πξψηε πνπ γίλεηαη ζηελ Θχπξν κ απηφ ην πεξηερφκελν, ζχκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ δηεμαγάγακε, φζν θαη πξνο ηα επξήκαηά ηεο. Θξίλνπκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ε δηαλνκή θαη ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν γηα ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο Έγηλε, δειαδή, ζε ρξφλν ηδηαίηεξα θνξηηζκέλν πνιηηηθά. Φάλεθε φηη νη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη ε ρψξα καο επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπ θφζκνπ γεληθφηεξα, θαη πξνθαλψο θαη ησλ λέσλ καο, φπσο ήηαλ θαη αλακελφκελν. Ρα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ κηα λενιαία ηεο επαξρίαο Ιεπθσζίαο αηζηφδνμε, κνξθσκέλε, κε απαμίσζε ζηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο αιιά θαη κε έληνλα πςειφ ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα αμηψλ, ρσξίο έληνλε ζξεζθεπηηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ θχιν, ειηθηαθή θαηεγνξία, γεσγξαθηθή πξνέιεπζε θαη κνξθσηηθφ επίπεδν. Αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο, ηα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλεζπρία ησλ λέσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ αλεξγία, απ φπνπ πξνθχπηεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη πνιχ ιηγφηεξν γηα ην εζληθφ καο πξφβιεκα. Νη λένη, πνπ απνηεινχλ ην κέιινλ ηνπ ηφπνπ καο, δειψλνπλ λα πηζηεχνπλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηε θηιία, ελδερνκέλσο σο ιηκάλη ζηελ αλαζθάιεηά ηνπο, ελψ αλαδεηνχλ σο πξψηηζηα ηε γλψζε θαη ην ρξήκα, πηζαλφλ ζπλδεφκελα κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Ππγθξηλφκελνη κε ηε λενιαία ηεο Διιάδαο, παξνπζηάδνπλ φλησο ζεκαληηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απαληήζεηο θαη εκθαλίδνληαη λα απαληνχλ φπσο νη αληίζηνηρνη λένη ηεο Διιάδαο. 21

22 Personal, Social and Health Education Ξξνζσπηθή θαη Θνηλσληθή Αγσγή 8/11/12 Γηάιεμε EU Back to School ζηνπο καζεηέο ηεο Γ Ιπθείνπ Νη καζεηέο ηεο Γ Ιπθείνπ είραλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ ηνλ Director ηνπ European Commission, θ. Σξίζην Διιελίδε, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο λένπο ηεο Δπξψπεο, ζε κηα ηδηαίηεξα θαηαηνπηζηηθή δηάιεμε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ θαθεηεξία ησλ Πρνιψλ καο. 17/1/13 Γηάιεμε γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα ζηε Β Ιπθείνπ Πην πιαίζην ηεο Ξξνζσπηθήο θαη Θνηλσληθήο Αγσγήο, νη καζεηέο ηεο Β Ιπθείνπ είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δηάιεμε ηνπ θ. Ξαπά, πξψελ κέινπο ηεο αζηπλνκίαο, γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. Κέζα απφ παξνπζίαζε γεγνλφησλ, ζηαηηζηηθψλ θαη ζνθαξηζηηθψλ αξηζκψλ ζε ζρέζε κε ηα δπζηπρήκαηα ζηελ Θχπξν, ν θ. Ξαπάο ηφληζε ηελ αλάγθε γηα ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ Θ.Ν.Θ. θαη ηεο πξνζεθηηθήο νδήγεζεο. 17/1/13 Δξγαζηήξηα γηα ηε ζεμνπαιηθή αγσγή ζηελ Α θαη Γ Γπκλαζίνπ Ν Θππξηαθφο Πχλδεζκνο Νηθνγελεηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ (ΘΠΝΞ) πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθά ζεκηλάξηα ζηνπο καζεηέο ηεο Α θαη Γ Γπκλαζίνπ, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη δηαθψηηζε γηα ζέκαηα θχινπ θαη εθεβείαο, ζην πιαίζην ηεο Ξξνζσπηθήο θαη Θνηλσληθήο Αγσγήο. 20/2/13 Γηάιεμε γηα ηελ Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν ζηνπο καζεηέο ηεο Α Γπκλαζίνπ Ζ δηάιεμε γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ θ. Ξαλαγηψηε Ηαθψβνπ, ιεηηνπξγφ ηεο CYTANET θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ απφ ηε ρξήζε ρσξίο ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο, θαζψο θαη λα κάζνπλ πψο κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ην δηαδίθηπν κε αζθάιεηα. 13/3/13 Γηαθώηηζε γηα ηελ εζεινληηθή αηκνδνζία Πην πιαίζην ηεο Ξξνζσπηθήο θαη Θνηλσληθήο Αγσγήο (PSHE) πξαγκαηνπνηήζεθε δηάιεμε δηαθψηηζεο ηνπο καζεηέο ηεο Γ Ιπθείνπ γηα ηα νθέιε ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο. 19/04/13 Γηαιέμεηο γηα ρνπιηγθαληζκό, εζεινληηζκό θαη ζεμνπαιηθή αγσγή Νη καζεηέο ηεο Β Γπκλαζίνπ ελεκεξψζεθαλ απφ εθπξφζσπν ηεο Αζηπλνκίαο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ρνπιηγθαληζκνχ, νη καζεηέο ηεο Α Ιπθείνπ είραλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ κε ηε Γξ. Κεξφπε Ρζηκίιιε, κέινο ηνπ Ξαγθχπξηνπ Ππλδέζκνπ κε πνιιαπιή ζθιήξπλζε γηα ην ζεβαζκφ ζηελ αλαπεξία θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ελψ νη καζεηέο ηεο Γ Ιπθείνπ παξαθνινχζεζαλ εξγαζηεξηαθά ζεκηλάξηα απφ ηνλ Θππξηαθφ Πχλδεζκν Νηθνγελεηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ (ΘΠΝΞ) κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη δηαθψηηζε γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο, ζην πιαίζην ηεο Ξξνζσπηθήο θαη Θνηλσληθήο Αγσγήο. 22 Δπαγγεικαηηθόο Ξξνζαλαηνιηζκόο Ζ Πρνιή παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηεο νινθιεξσκέλεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζε ζέκαηα επηινγήο ζπνπδψλ, αηηήζεσλ ζηα παλεπηζηήκηα θαη επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ. Νη ππεξεζίεο θαιχπηνπλ αηηήζεηο ζε παλεπηζηήκηα Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ΖΞΑ, Θχπξνπ, Διιάδαο θαη άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Πε ζπλεξγαζία κε ην Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο πξνζθέξνπκε ην Ariston Careers Test, έλα ηεζη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ην νπνίν δηεξεπλά ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο θιίζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε καζεηή, πξνζδηνξίδεη ηα επαγγέικαηα πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ, θαη βνεζά ζηε ιήςε νξζήο επηινγήο ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθήο θαξηέξαο, γηα λα ζπνπδάζεη απηφ πνπ ζέιεη. Ζ Πρνιή επηβιέπεη επίζεο ην πξφγξακκα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, ην νπνίν δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα απνθνκίζνπλ πινχζηεο εκπεηξίεο γηα ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ θεηηλή ρξνληά ζεκαδεχηεθε φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο, απφ ηελ εμαζθάιηζε ζέζεσλ ή πξνζθνξψλ (conditional offers) κε κφλν θξηηήξην ην Απνιπηήξην θαη πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ζηα κέηξα ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ καο. Δθηεηακέλε αλαθνξά ζηα παλεπηζηήκηα γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Πχκβνπιν Πρνιψλ ΞΑΠΘΑΙ ζην ραηξεηηζκφ ηνπ. Δίκαζηε βέβαηνη φηη αλάινγεο ζέζεηο ζα εμαζθαιίζνπλ νη καζεηέο καο ζηα Αλψηεξα θαη Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο Θχπξνπ θαη Διιάδαο θαη απηφ ην θαινθαίξη. Έιιε Θχξνπ Πχκβνπινο Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζαλαηνιηζκνχ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.4 ζ.6 ζ.8 ζ.12 ζ.14 ζ.16 ζ.18 ζ.19 ζ.20 ζ.22 ζ.22 ζ.23 ζ.24 ζ.26 ζ.29 ζ.32 ζ.34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.4 ζ.6 ζ.8 ζ.12 ζ.14 ζ.16 ζ.18 ζ.19 ζ.20 ζ.22 ζ.22 ζ.23 ζ.24 ζ.26 ζ.29 ζ.32 ζ.34 ΤΝΣΑΞΗ Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, Κε ηδηαίηεξε ραξά ζαο θαισζνξίδσ ζηελ ηξίηε ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ ΡΑΣΓΟΝΚΝΠ. Νη ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο έληνλεο θαη κεζνδηθέο πξνζπάζεηεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.40 ζ.44 ζ.46 ζ.48 ζ.50 ζ.52 Ξξνζσπηθφ Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία 2013/14. ζ.55. Αγαπεηνί αλαγλψζηεο,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.40 ζ.44 ζ.46 ζ.48 ζ.50 ζ.52 Ξξνζσπηθφ Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία 2013/14. ζ.55. Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ 2013-2014 ΤΝΣΑΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, Θαισζνξίζαηε ζηελ ηέηαξηε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ ΡΑΣΓΟΝΚΝΠ. Νη ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ απνηππψλνπλ ηε δξάζε ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Παπόνηερ: 1. Τζνιάθε Δχε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 2. Καξεθιάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 1, Δπγελία Γνπιάκε 2 1. Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Μέινο ΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης αξιολόγηση πρασίνου και σχεδιαστικές προτάσεις ανάπλασης σχολικών προαυλίων χώρων στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής, με στόχο την εκπαίδευση και τη καλλιέργεια της επαφής των μαθητών με τη φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΩΡΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαξθάδαο σηήξεο Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα