ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.36 ζ.40 ζ.42 ζ.44 ζ.46 ζ.48 Ξξνζσπηθφ Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία 2012/13. ζ.51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.36 ζ.40 ζ.42 ζ.44 ζ.46 ζ.48 Ξξνζσπηθφ Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία 2012/13. ζ.51"

Transcript

1 ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ

2

3 ΤΝΣΑΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, Παο θαισζνξίδσ ζηελ ηξίηε ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ καζεηηθνχ πεξηνδηθνχ ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ ΞΑΠΘΑΙ ΙΔΘΥΠΗΑ, ΡΑΣΓΟΝΚΝΠ. Ρν πεξηνδηθφ απηφ αληαλαθιά ηελ πνιχπιεπξε θαη δεκηνπξγηθή δξάζε θαζψο επίζεο θαη ηηο αηνκηθέο αιιά θαη ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ καο θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο. πφ ην πξίζκα απηφ, ην καζεηηθφ πεξηνδηθφ απνηειεί θαηάζεζε ςπρήο ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ καο. Κέζα απφ ηελ πινήγεζε ζηηο επφκελεο ζειίδεο, ζα ζπλαληήζεηε αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ καο ζε δξαζηεξηφηεηεο, δηαγσληζκνχο θαη εθδειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα φζν θαη ζε δξάζεηο θηιαλζξσπηθνχ θαη θαιιηηερληθνχ ραξαθηήξα. Νη καζεηέο καο, σζνχκελνη απφ ηε θπζηθή θαη πξναηψληα ηάζε ηνπ αλζξψπνπ γηα θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο επίηεπμεο δηαξθνχο πξνφδνπ θαη ηαπηφρξνλα εκπνηηζκέλνη κε ηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο ηεο αγάπεο πξνο ην ζπλάλζξσπν, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, αλέιαβαλ δξάζε ηφζν ζην ζρνιηθφ φζν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ απνδεηθλχνληαο πεξίηξαλα φηη απνηεινχλ έλα ηζρπξφ ερέγγπν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο ειπηδoθφξνπ γηα ηελ παηξίδα καο αιιά θαη ηελ αλζξσπφηεηα κέιινληνο. Θιείλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνη ζπλέβαιαλ ζηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. Δηδηθφηεξα, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηελ PASCAL EDUCATION θαζψο θαη ζηε Γηεπζχληξηα ηεο ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ ΞΑΠΘΑΙ ΙΔΘΥΠΗΑ, θπξία Διέλε Αλησλίνπ ρσξίο ηε ζηήξημε ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ αδχλαηε ε παξνχζα έθδνζε. Δπραξηζηψ επίζεο ηδηαίηεξα ηνπο πεχζπλνπο Θιάδσλ γηα ηε ζπιινγή θαη έγθξηζε ησλ καζεηηθψλ εξγαζηψλ, ηελ θ. Κηραήι Ινπΐδα (Θαζεγήηξηα Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ) γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ηνλ θ. Ηαθψβνπ Ηάθσβν (Ππληνληζηή Δζηηψλ) γηα ην πιηθφ πνπ αθνξά ζηε δξάζε ησλ Δζηηψλ ηνπ Πρνιείνπ καο, ηελ θ. Ξεηξή Βαζηιηθή (Φηιφινγν) γηα ηε δηφξζσζε ησλ θεηκέλσλ θαζψο θαη ηε Ππληνλίζηξηα ηνπ Γεκνζηνγξαθηθνχ Νκίινπ, θ. Γεξκαλνχ Βηξγηλία, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο. Θαιή πεξηήγεζε θαη θαιή αλάγλσζε! Σαηξεηηζκνί Ζκεξνιφγην αθαδεκατθνχ έηνπο Δζηίεο κηινη Γξαζηεξηφηεηεο Δθδξνκέο, Θαηαζθήλσζε ζηνλ Αγξφ Βηβιηνζήθε Θεαηξηθή Ξαξάζηαζε Γηαγσληζκφο «Έξεπλα απφ Καζεηέο 2013» P.S.H.E. Δπαγγεικαηηθφο Ξξνζαλαηνιηζκφο Πρνιηθνί ενξηαζκνί Γηαθξίζεηο θαη ζπκκεηνρέο Θιάδνο Καζεκαηηθψλ Θιάδνο Γισζζψλ Θιάδνο Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Θιάδνο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ζ.4 ζ.6 ζ.8 ζ.12 ζ.14 ζ.16 ζ.18 ζ.19 ζ.20 ζ.22 ζ.22 ζ.23 ζ.24 ζ.26 ζ.29 ζ.32 ζ.34 Θιάδνο Λέσλ Διιεληθψλ θαη Θιαζηθψλ Ππνπδψλ Θιάδνο Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ Θιάδνο Φπζηθήο Αγσγήο Θιάδνο Ρερλψλ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ Ιεκεζφο Φσηνγξαθίεο Ρκεκάησλ ζ.36 ζ.40 ζ.42 ζ.44 ζ.46 ζ.48 Ξξνζσπηθφ Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία 2012/13 ζ.51 3

4 Χαιρετισμός Διοικητικού υμβούλου Θαισζνξίζαηε ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε 2012/13 ηνπ πεξηνδηθνχ Ραρπδξφκνο. Δίηε είζηε ππνςήθηνο καζεηήο, πθηζηάκελνο καζεηήο, γνλέαο/θεδεκφλαο, απφθνηηνο, κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ή επηζθέπηεο, ειπίδσ φηη ζα δηαβάζεηε ην πεξηνδηθφ πξνζεθηηθά θαη ζα ην απνιαχζεηε. Απφ ηελ ίδξπζε ηεο Πρνιήο ην 2001, πξνζθέξνπκε πξσηνπνξηαθά πξνγξάκκαηα ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ είλαη εκθαλέο απφ ηηο πξφζθαηεο ζέζεηο ή πξνζθνξέο (conditional offers) πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη νη καζεηέο καο, ζηα κέηξα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, απφ πνιχ θαιά παλεπηζηήκηα φπσο Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ (Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ θαη Κεραληθψλ πνινγηζηψλ, Θνηλσληθψλ θαη Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Βπδαληηλψλ θαη Λενειιεληθψλ Ππνπδψλ, Βηνινγηθήο Σεκείαο, Κεραληθψλ Κεραλνινγίαο θαη Θαηαζθεπαζηηθήο), Ρερλνινγηθφ Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ (Γηνίθεζε Μελνδνρείσλ θαη Ρνπξηζκνχ), Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ (Δπηζηήκεο ηεο Θάιαζζαο), Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Ξνηκαληηθή θαη Θνηλσληθή Θενινγία), Δζληθφ θαη Θαπνδηζηξηαθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ (Φαξκαθεπηηθή, Νηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Ξιεξνθνξηθήο θαη Ρειεπηθνηλσληψλ), Ξαλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (Φηινζνθία, Ξαηδαγσγηθά θαη Τπρνινγία), Ξαλεπηζηήκην Θξήηεο (Ξνιηηηθέο Δπηζηήκεο), Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο (Δθαξκνζκέλε Ξιεξνθνξηθή), Ξαλεπηζηήκην Πηεξεάο Διιάδαο (Ξιεξνθνξηθή κε εθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή), Abertay University, Αλέξης Ανδρέου Scotland (Law, Computing), Bangor University, Wales (Law), Edinburgh Napier University, Scotland (Computing, Computer Science & Networks), University of Greenwich (Law), University of Hertfordshire (Law), University of Leicester (Law), University of Liverpool* (Architecture), Manchester Metropolitan University (Law), University of Portsmouth (Computing Science), Robert Gordon University, Scotland (Architecture), University of Salford (Law), University of Sheffield* (Law), University of Stirling, Scotland (Computing Science), University of Surrey (Law), University of the West of Scotland (Law), University of Westminster (Law). *Ππκπεξηιακβάλνληαη ζηα 24 εγεηηθά παλεπηζηήκηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηα νπνία αθνζηψλνληαη ζε πςεινχ επηπέδνπ έξεπλα θαη παξέρνπλ εμαηξεηηθή δηδαζθαιία θαη καζεζηαθή εκπεηξία - The Russell Group, Πηε Πθσηία ηα δίδαθηξα πιεξψλνληαη απφ ηε Πθσηζέδηθε Θπβέξλεζε; Student Awards Agency for Scotland (SAAS). Ρα δίδαθηξα ζηελ Νπαιία γηα ππεθφνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη 3,575 Πηεξιίλεο. Ρα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ζηελ Νιιαλδία δηδάζθνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ηα δίδαθηξα γηα ππεθφνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη 1,820. Κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία πνπ πξνζθέξνπκε, δηεπξχλνπκε ηνπο νξίδνληεο ησλ καζεηψλ καο θαη ηνπο εθνδηάδνπκε κε δεμηφηεηεο γηα ηηο κειινληηθέο ζπνπδέο θαη ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Ρα απνηειέζκαηα αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο πξφζθαηεο αθαδεκατθέο δηαθξίζεηο ησλ καζεηψλ καο. Γξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο λα αλαθεξζψ ζε θάπνηα «ζεκαληηθά γεγνλφηα» πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά: Απφ ηνπο 15 ηειεηνθνίηνπο καο πνπ δηεθδίθεζαλ ζέζε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011/12 ζηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα Θχπξνπ, 7 πέηπραλ εηζδνρή (πνζνζηφ 46.7%). Ρν παγθχπξην πνζνζηφ επηηπρίαο είλαη γχξσ ζην 25%. ινη νη καζεηέο καο πνπ δηεθδίθεζαλ ζέζε ζε Αλψηεξα θαη Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο εμαζθάιηζαλ ζέζε. ινη νη καζεηέο καο πνπ δηεθδίθεζαλ ζέζε ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ εμαζθάιηζαλ ζέζε κε κφλν θξηηήξην ην Απνιπηήξην ηεο Πρνιήο καο θαη πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Κεηαμχ άιισλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: University of Aberdeen, Aston University, University of Brighton, University of East Anglia, Lancaster University, Royal Holloway University of London, University of Strathclyde θαη University of Surrey. Ζ καζήηξηα ηεο Γ Γπκλαζίνπ, Γιπθεξία Ξαλαγίδε θαηέθηεζε ην 1 ν βξαβείν ζηνλ εηήζην δηαγσληζκφ γηα λένπο εξεπλεηέο S-Factor πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Ίδξπκα Ξξνψζεζεο Έξεπλαο. Πην δηαγσληζκφ ζπκκεηείραλ καζεηέο απφ δηάθνξα δεκφζηα θαη ηδησηηθά γπκλάζηα ηεο ρψξαο. Νκάδα 7 ηειεηνθνίησλ καζεηψλ καο απέζπαζε ην 3 ν βξαβείν ζην δηαγσληζκφ «Έξεπλα απφ Καζεηέο 2013» ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ιεπθσζίαο, κε ηελ έξεπλά ηνπο κε ζέκα: «Ζ ηαπηφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αλάγθεο ησλ λέσλ ηεο επαξρίαο Ιεπθσζίαο». Ζ Έιελα Θαηειάξε ηεο Δ1, επηιέγε αλάκεζα ζε 80 ππνςήθηνπο απφ δηάθνξα ζρνιεία ηεο Θχπξνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα Benjamin Franklin Transatlantic, θαη ζα πεξάζεη κηα εβδνκάδα αμέραζησλ εκπεηξηψλ ζηηο ΖΞΑ. Ν Ξαλαγηψηεο Αλησλίνπ ηεο Δ1 ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα ηνπ Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ Λέσλ (ΔΟ) θαη πξνθξίζεθε αλάκεζα ζε καζεηέο απφ 26 ζρνιεία ηεο Θχπξνπ, ζηελ επφκελε θάζε, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Αχγνπζην. Ζ ζρνιηθή ρξνληά 2012/13 ήηαλ πνιπάζρνιε, κε ηηο ζπλερείο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο ζηε Πρνιή καο, ηφζν γηα ην πξνζσπηθφ φζν θαη ηνπο καζεηέο. Υο εθ ηνχηνπ, ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ ζρεηηθά κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεψλ καο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αζιεηηθνχ Ρκήκαηνο ηεο Πρνιήο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ζα ηνπνζεηήζνπκε ζπλζεηηθφ ηάπεηα ζηα γήπεδα θαιαζφζθαηξαο θαη αληηζθαίξηζεο θαη ζα ελζσκαηψζνπκε γήπεδν ηέληο ζε έλα απφ ηα γήπεδα αληηζθαίξηζεο. Ξξνγξακκαηίδνπκε ζχληνκα ηελ θαηαζθεπή γπκλαζηεξίνπ θαη ζηίβνπ κε ζπλζεηηθφ ηάπεηα. Ιεηηνπξγνχκε, απφ ηνλ πξνζερή Πεπηέκβξην, ην Αζιεηηθφ Ρκήκα ζηελ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, ζε αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζιεζε θαη ηνλ αγσληζηηθφ αζιεηηζκφ, θαζψο θαη ηελ ηαπηφρξνλε παξνρή γλψζεσλ θαη πξνεηνηκαζίαο αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο θαη ελαιιαθηηθέο κειινληηθέο επηινγέο, πάληνηε ζε ζρέζε κε ηε ζηαδηνδξνκία ησλ καζεηψλ. Ρν πξφγξακκα ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο/αζιεηέο λα πξνπνλνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ηνπο παξέρεη εθείλν ην επίπεδν γλψζεσλ, πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα δηεθδηθνχλ ζέζε ζε φιν ην θάζκα ηεο κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο. Γεδνκέλνπ ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζην Ξξφγξακκα Γηεζλνχο Απνιπηεξίνπ θαη γηα λα κπνξέζνπλ καζεηέο απφ άιιεο ρψξεο λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα, ην PASCAL English School δεκηνχξγεζε καζεηηθή εζηία θαη ηνλ πξνζερή Πεπηέκβξην ζα δερηεί ηνπο πξψηνπο καζεηέο απφ ηε Οσζία θαη ηελ Θίλα. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο καζεηέο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάζηεθε ζθιεξά γηα ην πεξηνδηθφ πνπ αληαλαθιά ηo έξγν, ηε ζρνιηθή δσή θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Πρνιήο καο. 4

5 Ελένη Αντωνίου Χαιρετισμός Διευθύντριας Ζ πεξηήγεζε ζηνλ ηζηνρψξν καο ζαο νδήγεζε ζην πεξηνδηθφ «ΡΑΣΓΟΝΚΝΠ», κηα απφ ηηο ειεθηξνληθέο εθδφζεηο ηεο ζρνιήο, πνπ γηα καο απνηειεί απνηχπσζε ησλ αλακλήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο καζεηηθήο καο θνηλφηεηαο θαη, ζπλάκα, δείγκα ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχκε ζηελ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο. Ζ αθαδεκατθή ρξνληά ήηαλ κηα θαζφια επηηπρεκέλε θαη δεκηνπξγηθή ρξνληά θαη αθήλεη κηα επίγεπζε ηθαλνπνίεζεο γηα ην έξγν πνπ φινη καδί επηηειέζακε. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηεο ρξνληάο πνπ πέξαζε ήηαλ ε θαιιηέξγεηα γηα επηδίσμε ςειψλ αθαδεκατθψλ ζηφρσλ, γηα ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά. Ξαξαθηλήζακε ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαγσληζκνχο, ηφζν ελδνζρνιηθνχο, φζν θαη κεηαμχ ησλ 5 ζρνιψλ ΞΑΠΘΑΙ, αιιά θαη παγθχπξηνπο, ψζηε λα κπεζνχλ ζην ζαπκαζηφ θφζκν ηεο έξεπλαο, ηεο αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο, ηεο άκηιιαο. Ρα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ κε πξνζπκία, κεηέρνληαο ζηε Βξαδηά ηνπ Δξεπλεηή, ζηελ Νιπκπηάδα Καζεκαηηθψλ, ζηε καζεκαηηθή ζθπηαινδξνκία, ζην καζεκαηηθφ Kangaroo, ζηνπο δηαγσληζκνχο έθζεζεο γηα ηελ Δπξψπε θαη ηεο Διιεληθήο Ξξεζβείαο, δηαινγηθψλ ζπδεηήζεσλ, ηνπ Ηδξχκαηνο Ξξνψζεζεο Έξεπλαο, ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ιεπθσζίαο, ηεο Αξρηεπηζθνπήο, θαζψο θαη ζε αζιεηηθνχο δηαγσληζκνχο, επαξρηαθνχο θαη παγθχπξηνπο. Ππκκεηείρακε επίζεο ζην Mediterranean Model United Nations, ζηελ Θππξηαθή Ξαηδνβνπιή, ζηε Βνπιή ησλ Δθήβσλ, ζην 9ν Ξαγθχπξην Ππλέδξην Καζεκαηηθψλ, ζην 1 ν Γηαζρνιηθφ Ξνδνζθαηξηθφ Ξξσηάζιεκα Θππξηαθήο Νκνζπνλδίαο Ξνδνζθαίξνπ Θνξηηζηψλ Γπκλαζίνπ, ζην Γηαζρνιηθφ Ξξσηάζιεκα Futsal αγνξηψλ Γπκλαζίνπ, ζην δηαζρνιηθφ ηνπξλνπά θαιαζφζθαηξαο θνξηηζηψλ 3 on 3, θαζψο θαη ζε ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο. Γηνξγαλψζακε πιεζψξα εμσδηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ζέκαηα αγσγήο θαη παηδείαο ελ γέλεη. Θαηαζθεπάζακε ειηαθφ απηνθίλεην, αλεβάζακε κε επηηπρία ζεαηξηθή παξάζηαζε, δηνξγαλψζακε ηελ εθδήισζε Francofonie, δελδξνθχηεπζε απφ ηνπο ηειεηφθνηηνπο κε ηελ αξσγή ηνπ Ππλδέζκνπ Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ, αηκνδνζία ζηε κλήκε ηεο απνθνίηνπ καο Πηάισο Αρηιιέσο, πιχζηκν απηνθηλήησλ γηα άηνκα κε πνιιαπιή ζθιήξπλζε. Κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Ξξνζσπηθήο θαη Θνηλσληθήο Αγσγήο, νη καζεηέο καο παξαθνινχζεζαλ αξηζκφ δηαιέμεσλ γηα ζέκαηα φπσο ηα λαξθσηηθά, ην θάπληζκα, ε αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν, ε νδηθή αζθάιεηα, ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ παηδηψλ θαη γνλέσλ, ε ζεμνπαιηθή αγσγή, ε αηκνδνζία, ν εζεινληηζκφο θαη πνιιά άιια. Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Δζηηψλ, πνπ θαη θέηνο ιεηηνχξγεζε εμαηξεηηθά, νη καζεηέο καο είραλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 17 ςπραγσγηθέο, εθπαηδεπηηθέο, αιιά θαη θηιαλζξσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο. επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία θαη ηνπ ζεζκνχ ησλ Δζηηψλ δείρλεη φηη πεηχρακε λα δηδάμνπκε ηελ νκαδηθφηεηα, ηε ζπιινγηθφηεηα, ηε κεζνδηθφηεηα θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζπζηαηηθά απαξαίηεηα γηα ηελ αηνκηθή θαη ηε ζπιινγηθή επηηπρία. Πηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ ζα δείηε αλαθνξέο απφ ηηο απφςεηο θαη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ καο απφ φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνιιέο άιιεο. Ζ σξηκφηεηα, ην θέθη, ε δσληάληα, ε θηινκάζεηα θαη ε φξεμε πνπ επέδεημαλ νη καζεηέο καο θαηά ηε θεηηλή ρξνληά καο δίλεη ηελ ψζεζε λα εμαθνινπζνχκε λα βάδνπκε ηνλ πήρε ςειφηεξα. Δθθξάδσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξνχζαο έθδνζεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ π- πεχζπλε ζχληαμεο, θ. Γεσξγίνπ Πσηεξνχια. Ζ Θαιή αλάγλσζε! 5

6 3 Σεπηεμβπίος Γεςηέπα Σεπηεμβπίος Τπίηη Σεπηεμβπίος Τεηάπηη Σεπηεμβπίος Παπαζκεςή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΑΚΑΛ Ππώηη Μέπα ζηο Σσολείο Όλερ οι ηάξειρ Σςγκένηπωζη, Λίζηερ Βιβλίων, Ωπολόγιο Ππόγπαμμα Ανεξεηάζειρ Όλερ οι Τάξειρ - Πληπωμέρ / Παπαγγελίερ Βιβλίων Ανεξεηάζειρ Αποηελέζμαηα Ανεξεηάζεων Αγιαζμόρ Γιανομή βιβλίων 10 Σεπηεμβπίος Γεςηέπα Κανονικά μαθήμαηα 17 Σεπηεμβπίος Γεςηέπα Σεπηεμβπίος Πέμπηη Έναπξη Απογεςμαηινήρ Φοίηηζηρ Σεπηεμβπίος Γεςη.-Παπ. - Δβδομάδα Πποώθηζηρ Αποηελεζμαηικήρ Μελέηηρ 1 Οκηωβπίος Γεςηέπα - Ημέπα Ανακήπςξηρ Ανεξαπηηζίαρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ-Απγία 30 Οκηωβπίος Τπίηη - Όμιλοι (1 η ζςνάνηηζη) Γιάλεξη «Αποηελεζμαηική Μελέηη», Δνημεπ. ζςνάνηηζη (Γονείρ/Κηδ/νερ Α Γςμναζίος) Δνημέπωζη για Μαθήμαηα Δπιλογήρ Γονείρ/Κηδεμόνερ/Μαθηηέρ Α Λςκείος 5 Νοεμβπίος Γεςηέπα Δνημέπωζη για ηο Γιεθνέρ Απολςηήπιο Μαθηηέρ Α Λςκείος 8 Νοεμβπίος Πέμπηη Δνημέπωζη για ηο Γιεθνέρ Απολςηήπιο (Γονείρ/Κηδεμόνερ Γ Γςμν. & Α Λςκείος) 12 Νοεμβπίος Γεςηέπα - Δνδιάμεζη διακοπή 13 Νοεμβπίος Τπίηη - Ονομαζηική Γιοπηή Απσιεπιζκόπος-Σσολική απγία 21 Νοεμβπίος Τεηάπηη Σςνάνηηζη-Δνημέπωζη Γονέων/Κηδεμόνων 22 Νοεμβπίος Πέμπηη - Δκδπομή 27 Νοεμβπίος Τπίηη - Όμιλοι (2 η ζςνάνηηζη) 7 Γεκεμβπίος Παπαζκεςή - Αθληηική Ημεπίδα Γεκεμβπίος Γεςη.-Παπ Δξεηάζειρ Α Τεηπαμήνος Τελεςηαία Μέπα ζηο Σσολείο (21/12) 22-6 Γεκ-Ιαν. Σάβ-Κςπ. - Γιακοπέρ Χπιζηοςγέννων 6

7 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΑΚΑΛ 7 Ιανοςαπίος Γεςηέπα - Δπιζηποθή ζηο ζσολείο 17 Ιανοςαπίος Πέμπηη - Όμιλοι (3 η ζςνάνηηζη) 20 Ιανοςαπίος Κςπιακή - Λήξη Α Τεηπαμήνος 21 Ιανοςαπίος Γεςηέπα - Έναπξη Β Τεηπαμήνος 29 Ιανοςαπίος Τπίηη - Δπίδοζη Γεληίων Δπίδοζηρ Α Τεηπαμήνος 30 Ιανοςαπίος Τεηάπηη - Γιοπηή ηων Γπαμμάηων Απγία 6 Φεβποςαπίος Τεηάπηη Θα ανακ. (πμ.) Φεβποςαπίος Τεηάπηη Γοκιμαζηικόρ Γπαπηόρ Έλεγσορ για ηιρ Δξωηεπικέρ Δξεηάζειρ IGCSE-ESL/EFL, IELTS Σςνάνηηζη-Δνημέπωζη Γονέων/Κηδεμόνων Όμιλοι (4 η ζςνάνηηζη) 1 Μαπηίος Παπαζκεςή - Δνδιάμεζη διακοπή 7 Μαπηίος Πέμπηη - Δκδπομή 13 Μαπηίος Τεηάπηη - Όμιλοι (5 η ζςνάνηηζη) 18 Μαπηίος Γεςηέπα - Καθαπά Γεςηέπα - Απγία 25 Μαπηίος Γεςηέπα - Δθνική Γιοπηή - Απγία 1 Αππιλίος Γεςηέπα - Δθνική Γιοπηή - Απγία 8-17 Αππιλίος Γεςη-Τεη. Θα ανακ. (μμ.)* Γοκιμαζηικόρ Γπαπηόρ Έλεγσορ για ηιρ Δξωηεπικέρ Δξεηάζειρ 19 Αππιλίος Παπαζκεςή - Όμιλοι (6 η ζςνάνηηζη) 20 Αππιλίος Σάββαηο Θα ανακ. Έκθεζη Δπιζηημών (γςμναζιακόρ κύκλορ) (μμ.) 26 Αππιλίος Παπαζκεςή - Τελεςηαία μέπα ζηο ζσολείο, εκκληζιαζμόρ ή ενδοζσολικόρ εοπηαζμόρ ηος Πάζσα (ακολοςθούν κανονικά μαθήμαηα) Αππ.- Μαΐος Σάβ-Κςπ. - Γιακοπέρ ηος Πάζσα 13 Μαΐος Γεςηέπα - Δπιζηποθή ζηο ζσολείο 27-4 Μαΐος-Ιοςν. Γεςη-Τπίηη Τελικέρ Δξεηάζειρ 28 Ιοςνίος Παπαζκεςή - Τελεηή Αποθοίηηζηρ 7

8 Ιάκωβος Ιακώβου Ππληνληζηήο Δζηηψλ Αθφκα κία ζρνιηθή ρξνληά έθηαζε ζην ηέινο ηεο. Ρν ηέινο φκσο δίλεη ζηνλ άλζξσπν ην ζηήξηγκα θαη ην πείζκα γηα ην κέιινλ. Νη αλακλήζεηο απφ θάζε ζηφρν ηνπ αλζξψπνπ θαηαγξάθνληαη ζην κπαιφ θαη γίλνληαη ηειαπγήο θάξνο γηα ην κέιινλ. Ρξίηε ρξνληά επηηπρίαο γηα ηηο Δζηίεο ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία θαη νη αλακλήζεηο μερεηιίδνπλ. Ξξψην θνπδνχλη ην Πεπηέκβξε Ρειεπηαίν ην Κάην αιιά ε δηαδξνκή ππέξνρε. Κφλν ραξά, ζπγθίλεζε θαη πεξεθάληα κπνξεί λα αθήζεη ηφζν ζ εκέλα πξνζσπηθά φζν θαη ζ νιφθιεξε ηελ νκάδα ζπληνληζκνχ ησλ Δζηηψλ ε ζρνιηθή ρξνληά ,815 δφζεθαλ κέζα απφ ηηο θηιαλζξσπηθέο εθδειψζεηο ησλ Δζηηψλ ζηνλ πάζρνληα ζπλάλζξσπφ καο, αγλνψληαο θάζε θξίζε, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή, πνπ καζηίδεη απηφλ ηνλ ηφπν. Γηα κηα αθφκε ρξνληά νη καζεηέο καο απέδεημαλ φηη δε ζηεξνχληαη ήζνπο, αιιειεγγχεο θαη εζεινληηζκνχ. Μεδίπισζαλ θαη πάιη ηα ηαιέληα θαη ηηο θιίζεηο ηνπο, άιινη ζην ηξαγνχδη, ζην ρνξφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ θαη άιινη ζε νκαδηθά παηρλίδηα. Νη ζηφρνη πνπ ζέηακε, σο νκάδα ζπληνληζκνχ γη απηή ηε ρξνληά, επνδψζεθαλ θαη μεπέξαζαλ ηηο πξνζδνθίεο φισλ καο. Δπραξηζηίεο ζηε Γηεχζπλζε ηεο Πρνιήο γηα ηε ζηήξημή ηεο ζηηο εθδειψζεηο ησλ Δζηηψλ. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηε Γηεπζχληξηα θ. Διέλε Αλησλίνπ, γηα ηελ πιήξε ζηήξημε θαη εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζηελ νκάδα ζπληνληζκνχ ησλ Δζηηψλ. Θα ήζεια λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο πεχζπλνπο Θαζεγεηέο ησλ Δζηηψλ γηα ηε ζπλεξγαζία καο, αιιά θαη ζ φινπο ηνπ θαζεγεηέο ησλ ζρνιψλ PASCAL γηα ηε ζηήξημε θαη ππνζηήξημή ηνπο. Κήλαο Γξαζηεξηόηεηα Πεπηέκβξηνο 2012 Δθινγέο Δπηκειεηψλ ησλ Δζηηψλ Νθηώβξηνο 2012 Ζ Δζηία ΦΔΗΓΗΑΠ κάδεςε ιεθηά γηα ην Οαδηνκαξαζψλην 2012 (356 ) ιεο νη Δζηίεο δηνξγάλσζαλ πξσηάζιεκα Go Karting ιεο νη Δζηίεο δηνξγάλσζαλ θηιαλζξσπηθή εθδήισζε γηα ηνλ Αληηιεπραηκηθφ Πχλδεζκν «Εσή» κε ηίηιν «Νη Δζηίεο Γηαζθεδάδνπλ» (1800 ) Ππκκεηνρή φισλ ησλ Δζηηψλ ζην Dogathon - 2ν Ξαγθχπξην Βξαβείν (229 ) Λνέκβξηνο 2012 Γεθέκβξηνο 2012 Φεβξνπάξηνο 2013 Κάξηηνο 2013 Απξίιηνο 2013 Ηνύληνο 2013 ΞΘΑΓΝΟΑΠ: Ξαηρλίδη «Θξπκκέλνπ Θεζαπξνχ» ζηελ εληφο ησλ ηεηρψλ Ιεπθσζία ΗΞΞΝΘΟΑΡΖΠ: Ππιινγή ρξεκάησλ γηα ην Πχλδεζκν Αζζελψλ κε Κπαζζέλεηα Gravis (464 ) Όιεο νη Δζηίεο ζπκκεηείραλ ζηελ Ζκεξίδα Πηίβνπ Όιεο νη Δζηίεο δηνξγάλσζαλ παδαξάθη πψιεζεο πξντφλησλ UNICEF (375 ) Όιεο νη Δζηίεο ζπκκεηείραλ ζηελ θαηαζθεπή θαη πψιεζε ρξηζηνπγελληάηηθσλ ζηνιηδηψλ. ια ηα έζνδα δφζεθαλ γηα λα αγνξαζηνχλ δψξα γηα ηα παηδηά ηνπ παηδννγθνινγηθνχ ηνπ ηκήκαηνο Καθάξεηνπ Λνζνθνκείνπ (220 ) ΞΘΑΓΝΟΑΠ: Ππιινγή ρξεκάησλ γηα ηελ Europa Donna» Θχπξνπ (594 ) ΦΔΗΓΗΑΠ: Νξγάλσζε βξαδηά ηαιέλησλ κε ηίηιν «ΔΠΞ Factor» ΞΙΑΡΩΛΑΠ: Ππιινγή ρξεκάησλ γηα ην ζχλδεζκν «Έλα φλεηξν κηα επρή» (410 ) Όιεο νη Δζηίεο δηνξγάλσζαλ «Ξιχζηκν Απηνθηλήησλ» θαη φια ηα έζνδα δφζεθαλ ζηνλ Ξαγθχπξην Πχλδεζκν Ξνιιαπιήο Πθιήξπλζεο (360 ) ΗΞΞΝΘΟΑΡΖΠ: Γηνξγάλσζε πξσηαζιήκαηνο Futsal ΞΙΑΡΩΛΑΠ: Γηνξγάλσζε δηαγσληζκνχ πεηφζθαηξαο θαη αληηζθαίξηζεο ζηελ άκκν Δθδξνκή ηεο ληθήηξηαο Δζηίαο (Δζηία ΞΘΑΓΝΟΑΠ) ζην WaterWorld Themed Waterpark Θαιφ θαινθαίξη 8

9 Γξαζηεξηφηεηεο Νη Δζηίεο δηαζθεδάδνπλ Νη Δζηίεο ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ θαη ηα Houses ηνπ PASCAL English School Ιεπθσζία καδί κε ηνπο Ππλδέζκνπο Γνλέσλ ησλ δχν ζρνιψλ δηνξγάλσζαλ απφ θνηλνχ, γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά, ηε θηιαλζξσπηθή εθδήισζε «Νη Δζηίεο Γηαζθεδάδνπλ». Ζ εθδήισζε πεξηειάκβαλε παηρλίδηα γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο, πψιεζε κεηαρεηξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ, face painting, θαθέδεο θαη γιπθά. Δπίζεο, ππήξρε θαγεηφ πνπ εηνίκαδαλ νη Πχλδεζκνη Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ θαη ςπραγσγηθφ πξφγξακκα απφ καζεηέο ησλ ζρνιψλ. Ρα θαζαξά έζνδα απφ ηελ εθδήισζε δφζεθαλ ζηνλ Ξαγθύπξην Αληηιεπραηκηθό Πύλδεζκν "ΕΩΖ" εηο κλήκε ηνπ 17ρξoλνπ Θσλζηαληίλνπ Σξηζηνθίδε. Ξιύζηκν απηνθηλήησλ Ζ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο δηoξγάλσζε, ζην πιαίζην ηνπ ζεζκνχ ησλ Δζηηψλ, θηιαλζξσπηθή εθδήισζε κε πιχζηκν απηνθηλήησλ, ζην πξαηήξην βελδίλεο Petrolina, Α.Π.Λ. Δπζπκίνπ Ιηδ, ζηε Ιεσθφξν Ιεκεζνχ αξ. 69, ηελ Ξαξαζθεπή 26 Απξηιίνπ 2013 απφ ηηο 15.00κκ κέρξη ηηο κκ. Νη καζεηέο ηεο Πρνιήο έζηεηιαλ έλα κήλπκα αγάπεο θαη αιιειεγγχεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ πξαηεξίνπ βελδίλεο, πνπ επγεληθά παξαρψξεζε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ ρξήκαηα γηα ηνλ Ξαγθχπξην Πχλδεζκν Ξνιιαπιήο Πθιήξπλζεο. Dogathon 2012 Πην πιαίζην ηνπ ζεζκνχ ησλ Δζηηψλ θαη ησλ Houses, νη καζεηέο ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο έδεημαλ θαη θέηνο ηελ αγάπε πξνο ηνπο ζθχινπο, εληζρχνληαο νηθνλνκηθά θαη πιηθά ην έξγν ηνπ Nicosia Dog Shelter. Κε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ νη καζεηέο ησλ Δζηηψλ ζπγθέληξσζαλ ην πνζφ ησλ 229 επξψ. Ρν πνζφ παξαδφζεθε ζηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Nicosia Dog Shelter, ην Πάββαην 20 Νθησβξίνπ 2012, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Dogathon. Ζ πξνζπάζεηα απηή ησλ καζεηψλ καο ράξηζε ζηελ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία ην 2 ν βξαβείν αλάκεζα ζηα άιια ζρνιεία πνπ κάδεςαλ ιεθηά γηα ηελ ελ ιφγσ εθδήισζε. Αμίδεη έλα κεγάιν κπξάβν ζε φινπο, φζνη ζπκκεηείραλ. Go Karts Κηα δηαζθεδαζηηθή εκπεηξία είραλ ηελ επθαηξία λα δήζνπλ νη καζεηέο ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία ηελ Ρεηάξηε 10 Νθησβξίνπ 2012 ζηελ Daytona Raceway. Καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Ιπθείνπ δηαγσλίζηεθαλ, ν θάζε έλαο γηα ηελ Δζηία ηνπ, ζην πξσηάζιεκα ησλ Go karts. ινη νη καζεηέο έδσζαλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο ζπλδπάδνληαο ηελ ηαρχηεηα κε ηε δεμηνηερλία ζηελ νδήγεζε! Ληθήηξηα αλαδείρζεθε ε Δζηία ΦΔΗΓΗΑΠ, ε νπνία θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ 31 βαζκψλ! Έλα κεγάιν Κπξάβν αμίδεη φκσο ζε φια ηα παηδηά πνπ έιαβαλ κέξνο αιιά θαη ζε φζνπο ήξζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην Ξξσηάζιεκα Go Karts. 9

10 Γξαζηεξηφηεηεο Ξαηρλίδη «Θπλήγη Θξπκκέλνπ Θεζαπξνύ» Ζ Δζηία ΞΘΑΓΝΟΑΠ δηνξγάλσζε γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ην παηρλίδη «Θπλήγη Θξπκκέλνπ Θεζαπξνχ» ζηελ εληφο ησλ ηεηρψλ Ιεπθσζία. Ρν παηρλίδη πξαγκαηνπνηήζεθε ην Πάββαην 17 Λνεκβξίνπ 2012 απφ ηηο 11:00 πκ. κέρξη ηηο 14:00 κκ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είραλ φινη νη καζεηέο, αλεμαξηήησο ηεο Δζηίαο πνπ αλήθνπλ. ΔΠΞ-FACTOR Κηα φκνξθε βξαδηά είραλ ηελ επθαηξία λα δήζνπλ φζνη παξεπξέζεθαλ ζηελ θαιιηηερληθή εθδήισζε ηεο Δζηίαο ΦΔΗΓΗΑΠ πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν «ΔΠΞ -Factor»! Ζ θαιιηηερληθή εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηεο θαθεηέξηαο ηνπ ζρνιείνπ καο, ηελ Ρεηάξηε 20 Φεβξνπαξίνπ 2013, πεξηειάκβαλε ζπκκεηνρέο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζην ρνξφ, ζην ηξαγνχδη, ζην ζέαηξν αιιά θαη ζηηο πνιεκηθέο ηέρλεο! Ξξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθδήισζε ήηαλ ε κεηάδνζε ηεο αγάπεο, ηεο φξεμεο αιιά θαη ηεο δσληάληαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζην θνηλφ πνπ ήξζε λα ηνπο απνιαχζεη, ζηφρνο ηνλ νπνίν θαηάθεξαλ λα πεηχρνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ! Ληθεηέο ηεο βξαδηάο ήηαλ φινη νη καζεηέο πνπ δηαγσλίζηεθαλ, αθνχ απέζπαζαλ ηα ζεηηθά ζρφιηα θαη ην ζεξκφ ρεηξνθξφηεκα ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο αιιά θαη φισλ φζνη παξεπξέζεθαλ ζηελ θαιιηηερληθή καο εθδήισζε! Ξξσηάζιεκα Futsal, δηαγσληζκόο Beach Rackets, Beach Volleyball θαη Pool Party Ζ Δζηία ΗΞΞΝΘΟΑΡΖΠ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαγσληζηηθνχ ραξαθηήξα, δηνξγάλσζε ην Πάββαην 26 Απξηιίνπ 2013 πξσηάζιεκα Futsal. Ρν Ξξσηάζιεκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Πρνιήο καο απφ ηηο 3.00 κκ. σο ηηο 4.00 κκ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είραλ φινη νη καζεηέο αλεμαξηήησο ηεο Δζηίαο πνπ αλήθνπλ. Πηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δηαγσληζκνί Beach Rackets θαη Beach Volleyball πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ηελ Δζηία ΞΙΑΡΥΛΑΠ, ελψ φινη νη ζπκκεηέρνληεο δηαζθέδαζαλ κε έλα κεγάιν πάξηη, πνπ έγηλε ζηελ πηζίλα καο, κεηά ην ηέινο ησλ δηαγσληζκψλ. 10

11 Ξνξεία Αγάπεο Κνηνζηθιεηηζηώλ γηα ην Πύλδεζκν «Έλα Όλεηξν-Κηα Δπρή» Ρν ζρνιείν καο ζπκκεηείρε ζηελ πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ Ππλδέζκνπ Έλα Όλεηξν-Κηα Δπρή. Νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο πξαγκαηνπνίεζαλ έξαλν ζπγθεληξψλνληαο ην πνζφ ησλ 410. Δθπξφζσπνη ησλ Δζηηψλ παξέδσζαλ ηα ρξήκαηα ζε κνηνζηθιεηηζηέο πνπ επηζθέθζεθαλ ην ζρνιείν καο γηα ην ζθνπφ απηφ ζην πιαίζην ηεο «Ξνξείαο Αγάπεο». Δθδειώζεηο γηα ηελ EUROPA DONNA Θύπξνπ Ζ Δζηία ΞΘΑΓΝΟΑΠ ζηάζεθε θαη θέηνο αξσγφο ηεο Europa Donna Θχπξνπ κε έξαλν, παδαξάθη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ γηα δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο θαη δηάιεμε ζηηο 13/2/13, κε νκηιία απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Europa Donna. Πθνπφο ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ην έξγν ηεο Europa Donna, ε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ θαη δηάζεζή ηνπο ζηνλ αγψλα ηεο Europa Donna γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα ζπγθεληξψζνπλ ην νπδφισο επθαηαθξφλεην πνζφ ησλ 595. Αξίζοςν σςγσαπητήπια σε όλοςρ τοςρ μαθητέρ πος ζπλέβαιαλ ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο EUROPA DONNA θαη έδεημαλ έκπξαθηα ηελ αγάπε γηα ην ζπλάλζξσπφ καο. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΣΤΙΩΝ 2012/2013 Θπξηαθίδνπ Σξηζηηάλα-Καξίζζα (Πη1), Θπξηάθνπ Θπξηάθνο (Πη1) Θαλησλίδνπ Ησάλλα (Πη1), Θακηληδήο Πηαχξνο (Δ1) Γηαθνπκή Θαηεξίλα (Πη1), Ξαηζαιίδεο Κηράιεο (Πη1) Καπξνκνχζηαθνπ Λίθε (Πη1), Ληθνιαΐδεο Ληθφιαο (Πη1) 11

12 ΟΜΙΛΟ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ Πηφρνο ηνπ Νκίινπ Γεκνζηνγξαθίαο είλαη ε πξνεηνηκαζία θαη ε ζχληαμε ησλ εθεκεξίδσλ (ΔΟΚΖΠ θαη HERALD) θαη ησλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ (ΡΑΣΓΟΝΚΝΠ θαη PASCAL CHRONICLE) ησλ δχν Πρνιψλ ΞΑΠΘΑΙ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ Νκίισλ ν Γεκνζηνγξαθηθφο κηινο έζεζε σο πξσηαξρηθφ ηνπ ζηφρν ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο εθδφζεηο ησλ δχν Πρνιψλ ΞΑΠΘΑΙ. Πηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο ηνπ Νκίινπ νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ δηαιέμεηο απφ δεκνζηνγξάθν ηνπ Sigmalive θαη λα κπεζνχλ ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο δεκνζηνγξαθίαο θαη παξάιιεια λα εμαζθεζνχλ ζηε ζπγγξαθή άξζξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηθαηξφηεηα. Πηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο έιαβαλ ζπλεληεχμεηο απφ δηάθνξνπο θαζεγεηέο ησλ δχν Πρνιψλ νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιηθφ γηα ηηο εθδφζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Γηα φζνπο απφ ηνπο καζεηέο ζα ήζειαλ λα πάξνπλ κηα γεχζε απφ ηε Γεκνζηνγξαθία θαη ην έξγν πνπ απηή επηηειεί ν Γεκνζηνγξαθηθφο κηινο είλαη κηα θαιή επθαηξία γηα λα δήζνπλ ηελ εκπεηξία απηή! ΟΜΙΛΟ ΘΔΑΣΡΟΤ Ν κηινο Θεάηξνπ έρεη σο ζηφρν λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζην θαληαζηηθφ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ, δηδάζθνληάο ηνπο ηηο αμίεο θαη ηα κελχκαηα πνπ πεγάδνπλ κέζα απφ θιαζηθά αιιά θαη ζχγρξνλα έξγα ηεο ειιεληθήο θαη ζχγρξνλεο ινγνηερλίαο. Θαηά ηε θεηηλή ρξνληά, νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνχλ κε ηε δηδαζθαιία θεηκέλνπ αιιά θαη κε ηε ζθελνζεζία ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο «Ν Κπαθαιφγαηνο» ηελ νπνία θαη αλέβαζαλ, ζπκκεηέρνληαο ζηνπο 24 Ξαγθχπξηνπο Πρνιηθνχο Αγψλεο Θεάηξνπ. Ζ ζεαηξηθή παξάζηαζε άθεζε ηηο θαιχηεξεο ησλ εληππψζεσλ ζε φζνπο ηελ παξαθνινχζεζαλ, αιιά θαη εκπεηξίεο δσήο ζε φζνπο ελεπιάθεζαλ ελεξγά ζηελ νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζή ηεο. ΟΜΙΛΟ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ Ν κηινο πεξηιακβάλεη ζέκαηα ηαηξηθήο, θπζηνζεξαπείαο, θηεληαηξηθήο, δηαηξνθήο, αλζξσπνινγίαο, θαξκαθεπηηθήο θαξκαθνινγίαο, βηνρεκείαο θαη νξγαληθήο ζχλζεζεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, αξθεηνί νκηιεηέο αλαιχνπλ ζηνπο καζεηέο ζέκαηα πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πην πάλσ θαη γίλνληαη ζπδεηήζεηο ζηνπο ηνκείο απηνχο. Ν φκηινο πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεηο ζην Ηλζηηηνχην Λεπξνινγίαο θαη Γελεηηθήο Ιεπθσζίαο φπνπ έγηλε μελάγεζε ησλ καζεηψλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζην Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο. Δπηπιένλ, θαηά ηηο ζπλαληήζεηο πξνβιήζεθαλ κηθξέο ηαηλίεο γηα ηα ελ ιφγσ ζέκαηα θαη έγηλαλ κηθξέο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 12

13 ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ Ν κηινο Θππξηαθήο Ξαξάδνζεο θαη Θνπιηνχξαο έρεη σο ζηφρν ηελ επαθή ησλ καζεηψλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ Θππξηαθφ Ξνιηηηζκφ θαη ηελ Ξαξάδνζή ηνπ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, νη καζεηέο επηζθέθζεθαλ ην Θέληξν Θππξηαθήο Σεηξνηερλίαο θαζψο θαη ην Αξραηνινγηθφ Κνπζείν, ην Ιεβέληεην Κνπζείν, ην Κνπζείν ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γπκλαζίνπ θαη ην Αξρνληηθφ ηνπ Σαηδεγεσξγάθε Θνξλέζηνπ, φπνπ ελεκεξψζεθαλ γηα ηα εθζέκαηα αιιά θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαηήξεζεο θαη δηάζσζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ καο ζηνηρείσλ. Δπηπξφζζεηα, θαηαζθεχαζαλ παξαδνζηαθά θππξηαθά εδέζκαηα θαζψο θαη αγγεία παξαδνζηαθήο ηερλνηξνπίαο. Ν κηινο Θππξηαθήο Ξαξάδνζεο θαη Θνπιηνχξαο πξνζθέξεη κηα κνλαδηθή επθαηξία ζηνπο καζεηέο γηα ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο εζληθήο ηνπο ππεξεθάλεηαο. ΟΜΙΛΟ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΑ Ν κηινο Θαιαζφζθαηξαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, αζρνιήζεθε κε δηάθνξα ζέκαηα θαιαζφζθαηξαο, φπσο θαλνληζκνχο, ηξφπνπο επηζεηηθψλ θαη ακπληηθψλ παηρληδηψλ, πξνπνλήζεηο, δηαηξνθή, ζπλαληήζεηο κε παίθηεο θαη παξαθνινχζεζε ηαηληψλ. Πηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο έγηλε ελεκέξσζε γηα ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο θαη παξαθνινπζήζακε ηαηλία ζρεηηθά κε απηφ. Πηε ζπλέρεηα, έγηλαλ δηαγσληζηηθά παηρλίδηα ζην πιαίζην ηνπ ηη έκαζαλ νη καζεηέο θαζψο θαη ζπδεηήζεηο κε ηε βνήζεηα πιηθνχ απφ εηδηθνχο ζρεηηθά κε ηηο πξνπνλήζεηο ησλ παηθηψλ θαη ηε δηαηξνθή ηνπο. Πηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε κεηαβήθακε ζην γήπεδν ηνπ Θεξαπλνχ Πηξνβφινπ, φπνπ είρακε ζπλάληεζε κε ηνλ πξνπνλεηή θαη παίθηεο ηεο νκάδαο νη νπνίνη καο κίιεζαλ γηα ηηο ζπζίεο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ νη παίθηεο γηα λα θηάζνπλ ζε πςειφ επίπεδν. ΟΜΙΛΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ρν πνδφζθαηξν είλαη έλα απφ ηα πην δεκνθηιή αζιήκαηα. Νη καζεηέο πνπ είλαη κέιε ζηνλ φκηιν Ξνδνζθαίξνπ είραλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεψλ ηνπο βαζηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο θαη λα παίμνπλ ζην ππεξζχγρξνλν γήπεδν πνδνζθαίξνπ καο, ηνπ νπνίνπ ε θαηαζθεπή ηειείσζε κφιηο πξφζθαηα. Δίραλ επίζεο ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ελδνζρνιηθνχο θαη δηαζρνιηθνχο δηαγσληζκνχο, απνζπψληαο ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο. 13

14 Δραστηριότητες Δζεινληηθή αηκνδνζία Ζ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ θαη ην PASCAL English School δηνξγάλσζαλ ηελ Ρεηάξηε 24/4/13, ηηο ψξεο αηκνδνζία ε νπνία ηεινχζε ππφ ηελ αηγίδα ησλ Ππλδέζκσλ Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ θαη ησλ δχν ζρνιείσλ. Π απηήλ ζπκκεηείραλ καζεηέο ηεο Β θαη Γ Ιπθείνπ πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 17 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη φζνη απφ ηνπο γνλείο επηζπκνχζαλ. Ζ εθδήισζε ήηαλ αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ηεο απφθνηηήο καο Πηάισο Αρηιιέσο, πνπ ράζεθε αδφθεηα. Δπίζθεςε ζην Νγθνινγηθό Ρκήκα Ξαίδσλ ηνπ Καθάξεηνπ Λνζνθνκείνπ Νη καζεηέο καο ηεο Α Ιπθείνπ πήξαλ ηελ πξσηνβνπιία λα επηζθεθζνχλ ην Νγθνινγηθφ Ρκήκα Ξαίδσλ ηνπ Καθαξείνπ Λνζνθνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ζπκβνιηθά δψξα θαη λα εθθξάζνπλ ηηο επρέο ηνπο γηα γξήγνξε αλάξξσζε ζηα πάζρνληα παηδάθηα ηνπ ηκήκαηνο. Ζ Πρνιή ελζάξξπλε ηελ ηδέα ηνπο θαη νξγάλσζε ηελ επίζθεςε, κε ηε ζπλνδεία ηεο Θενιφγνπ, θ. Άληξεο Ξαπαγεσξγίνπ. Γελδξνθύηεπζε Θαη νη θεηηλνί ηειεηφθνηηνί καο, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ησλ απνθνίησλ ηεο πεξζηλήο ρξνληάο, ζα αθήζνπλ ην ζηίγκα ηνπο ζην ζρνιείν, δελδξνθπηεχνληαο ρψξν, εληφο ηνπ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ εθδήισζε ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Πχλδεζκν Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ ν νπνίνο καο πξνκήζεπζε κε ηα δέληξα. 14

15 Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΞΑΠΘΑΙ ππέξ ηεο Δηξήλεο Πην πιαίζην ηεο Γηεζλνχο Ζκέξαο Ξαγθφζκηαο Δηξήλεο, νη καζεηέο ηεο Γ Ιπθείνπ ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία εηνίκαζαλ θαη πψιεζαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη ζηνπο θαζεγεηέο ηνπο αμεζνπάξ (βξαρηνιάθηα, θνιηέ) κε ην έκβιεκα ηεο Δηξήλεο. Πηφρνο ηεο εθδήισζήο ηνπο ήηαλ αθελφο ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζην ζέκα ηεο Δηξήλεο θαη ηεο εδξαίσζήο ηεο παγθνζκίσο θαη αθεηέξνπ ε ζπιινγή ρξεκάησλ γηα ην ηακείν ηεο Γ Ιπθείνπ. Νη ηειεηφθνηηνί καο δηαηξάλσζαλ, κέζα απφ ηελ εθδήισζή ηνπο, ην αίηεκά ηνπο γηα Ξαγθφζκηα Δηξήλε. Θαξλαβαιίζηηθν πάξηη Ρα Θεληξηθά Καζεηηθά Ππκβνχιηα ηνπ PASCAL English School θαη ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία δηνξγάλσζαλ θαξλαβαιίζηηθν πάξηη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Αζιεηηθφ Θέληξν ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο δηεμήρζε δηαγσληζκφο θαιχηεξεο θαη πην επθάληαζηεο θαξλαβαιίζηηθεο ζηνιήο, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηηο Δζηίεο. Σξηζηνπγελληάηηθα Θάιαληα ζηελ Ξιαηεία Διεπζεξίαο Ρελ Ξαξαζθεπή 14 Γεθεκβξίνπ 2012, κεηαμχ ησλ σξψλ κκ. ε ρνξσδία θαη ε νξρήζηξα ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ ηξαγνχδεζαλ ρξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνχδηα ζηελ Ξιαηεία Διεπζεξίαο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο Θαζεγήηξηαο Κνπζηθήο, θ. Έιελαο Ξαπαδνπνχινπ, θαη έδσζαλ ηελ επθαηξία ζε φζνπο παξαθνινχζεζαλ ηελ εθδήισζε λα γεπηνχλ ην γηνξηηλφ πλεχκα ησλ εκεξψλ. 15

16 Δθδξνκή Α Ρεηξακήλνπ Ρν ζρνιείν καο δηνξγάλσζε ζηηο 22 Λνεκβξίνπ ηελ πξψηε ζρνιηθή εθδξνκή. Ζ Α Γπκλαζίνπ επηζθέθζεθε ην Ξάξθν Θακήισλ ζην Καδσηφ, φπνπ νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα δνπλ απφ θνληά θακήιεο θαη λα θάλνπλ βφιηα κε απηέο. Ζ Β Γπκλαζίνπ επηζθέθζεθε ηελ Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ιαδάξνπ ζηε Ιάξλαθα θαη θαηέιεμε ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή Καθέλδη. Ζ Γ Γπκλαζίνπ επηζθέθζεθε ην γξαθηθφ ρσξηφ Αγξφο, ελψ ε Α Ιπθείνπ επηζθέθζεθε ηνλ αξραηνινγηθφ νηθηζκφ ηεο Σνηξνθνηηίαο θαη θαηέιεμε ζηελ Αθηή ηνπ Θπβεξλήηε. Ζ Β Ιπθείνπ επηζθέθζεθε ηα γξαθηθά ρσξηά ηεο Γαιάηαο θαη ηεο Θαθνπεηξηάο θαη ε Γ Ιπθείνπ πέξαζε ζηηγκέο ραιάξσζεο ζηελ Ξιαηεία Ρξνφδνπο. Δθδξνκή Β Ρεηξακήλνπ Ζ δεχηεξε εθδξνκή ηνπ ζρνιείνπ καο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 Καξηίνπ. Ζ Α θαη Β Γπκλαζίνπ επηζθέθζεθαλ ην Κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ ζηελ Νξνχληα θαη θαηέιεμαλ γηα θαγεηφ ζην ρσξηφ Αζίλνπ. Ζ Γ Γπκλαζίνπ επηζθέθζεθε ην Κνπζείν θέξηλσλ νκνησκάησλ Fatsa θαη γεπκάηηζε ζην ρσξηφ Ιεχθαξα. Ζ Α Ιπθείνπ μελαγήζεθε ζην Κεζαησληθφ Θάζηξν ηεο Ιάξλαθαο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηέιεμε ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή ησλ Φνηληθνχδσλ. Ζ Β Ιπθείνπ πέξαζε ην πξσηλφ ηεο ζηνλ εθδξνκηθφ ρψξν ηνπ Μπιηάηνπ, φπνπ εηνίκαζε κφλε ηεο ην θαγεηφ ηεο. Ρέινο, νη καζεηέο ηεο Γ Ιπθείνπ πέξαζαλ ηε κέξα ηνπο ζηνλ εθδξνκηθφ ρψξν ηνπ Θφξλνπ, φπνπ εηνίκαζαλ κφλνη ηνπο ην θαγεηφ ηνπο, απνιακβάλνληαο ζηηγκέο ραιάξσζεο ζηελ ηειεπηαία εθδξνκή ηεο καζεηηθήο ηνπο δσήο. 16

17 Δθδξνκή ζηελ Ηζπαλία Ζ Γ ηάμε ζηηο Ηνπλίνπ 2012 ηαμίδεςε ζηελ Ηζπαλία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ φκνξθε Βαξθειψλε. Ρε 2 ε εκέξα μελαγεζήθακε ζηε Βαξθειψλε θαη επηζθεθηήθακε ην παλεπηζηήκην ηεο πφιεο. Ρελ 3 ε εκέξα ζαπκάζακε ηα εληππσζηαθά έξγα ηνπ Salvador Dali ζηελ πεξηνρή Figueres. Δπηπιένλ, ηελ 4 ε εκέξα είρακε ηελ επθαηξία λα δηαζθεδάζνπκε ζηα παηρλίδηα ηνπ Port Aventura θαη λα πεξηπιαλεζνχκε ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε γλσξίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ θνπιηνχξα ηεο θάζε ρψξαο θαη δνθηκάδνληαο δηαθνξεηηθά εδέζκαηα. Ρέινο, ηελ 5 ε εκέξα φινη νη καζεηέο ελζνπζηαζκέλνη πήγακε ζην γήπεδν ηεο Κπαξηζειφλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζην κνπζείν ηνπ Ξηθάζν θαη ζην ελπδξείν. Ππκπεξαζκαηηθά, πηζηεχσ πσο ήηαλ κηα απφ ηηο θαιχηεξεο εκπεηξίεο καο, αθνχ ην ζρνιεηφ καο έδσζε ηελ επθαηξία λα ηαμηδέςνπκε ζε κηα άιιε ρψξα θαη λα κάζνπκε ηελ θνπιηνχξα ηεο. Αιιά ην ζεκαληηθφηεξν είλαη πσο απηφ ην ηαμίδη ζηελ παλέκνξθε Ηζπαλία ην πεξάζακε κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη θίινπο καο. Γξεγνξίνπ Κφξθσ, Γ1 Θαηαζθήλσζε ζηνλ Αγξό Νη καζεηέο ηεο Α θαη Β Γπκλαζίνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θαζηεξσκέλε θαινθαηξηλή θαηαζθήλσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην μελνδνρείν Οφδνλ ζηνλ Αγξφ ζηηο Ηνπιίνπ Ζ θαηαζθήλσζε πξνζέθεξε ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο γηα πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, ζσκαηηθή άζθεζε θαη ςπραγσγία κέζα απφ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ φπσο: θνιχκπη, πνδφζθαηξν, πεηφζθαηξα, θαιαζφζθαηξα, ρεηξνηερλία, καγεηξηθή, δσγξαθηθή, ρνξφ, ηξαγνχδη, ζέαηξν, θπλήγη ζεζαπξνχ, αεξνβηθή γπκλαζηηθή θαη επηηξαπέδηα παηρλίδηα. Κέζα απφ ηε ζπλχπαξμε νη καζεηέο αλέπηπμαλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο, ζπιινγηθφηεηαο, απηελέξγεηαο θαη πξσηνβνπιίαο, απέθηεζαλ πνιιέο θαη σθέιηκεο εκπεηξίεο, εμεξεχλεζαλ ηα φξηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη αλέπηπμαλ θαηλνχξηεο θηιίεο. 17

18 Βιβλιοθήκη Ζ Βηβιηνζήθε ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ δεκηνπξγήζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά Γηαζέηεη 11,200 ηεθκήξηα (βηβιία, πεξηνδηθά, εγθπθινπαίδεηεο, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ) ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη αλαγλσζηήξην. Θάζε ρξφλν δηνξγαλψλνληαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε ηα παηδηά λα κε ράλνπλ επαθή κε ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο. Θάζε κήλα απνζηέιιεηαη ζηα παηδηά πιεξνθνξηαθφ δειηίν, γηα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα λέα ηεο βηβιηνζήθεο. Ρνλ Νθηψβξην νη καζεηέο έρνπλ έλα κάζεκα βηβιηνζήθεο κε ηε ζρνιηθή βηβιηνζεθνλφκν θαη δχν κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ψζηε λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Ζ ζρνιηθή βηβιηνζήθε είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζρνιείνπ θαη είλαη αλνηθηή γηα ηνπο καζεηέο, ηνπο θαζεγεηέο, ην πξνζσπηθφ θαζψο θαη γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο απνθνίηνπο. Έθζεζε Βηβιίνπ-Book Club Ζ Έθζεζε Βηβιίνπ θαη ην Book Club δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηε δηθή ηνπο βηβιηνζήθε. Θάζε ρξφλν νη καζεηέο κπνξνχλ λα παξαγγείινπλ βηβιία ινγνηερληθνχ θπξίσο πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη βηνγξαθίεο, βηβιία αζιεηηζκνχ θαη ςπρνινγίαο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. Βνεζνί Βηβιηνζεθνλόκνη Ζ νκάδα ησλ Βνεζψλ Βηβιηνζεθνλφκσλ απνηειείηαη απφ καζεηέο πνπ πξνζθέξνπλ εζεινληηθή εξγαζία βάζεη πξνγξάκκαηνο, ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηε βηβιηνζήθε. Νη Βνεζνί Βηβιηνζεθνλφκνη θξνληίδνπλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ, θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ Ππληνληζηή Βνεζνχ Βηβιηνζεθνλφκνπ. Πηα παηδηά απηά δίλνληαη δσξάθηα ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαζψο θαη ζεηηθή βαζκνινγία Δζηηψλ. Ζ θεηηλή νκάδα ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθνλφκσλ απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο καζεηέο: Ηάζνλαο Αλησλίνπ Β1 Γεκήηξεο Θέθθνο Β1 Κάξθνο Πηπιηαλνχ Β1 Κάζεκα Βηβιηνζήθεο Ρν Κάζεκα Βηβιηνζήθεο θαζηεξψζεθε απφ ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο. Ρα παηδηά, ζπλνδεπφκελα απφ ηνπο θαζεγεηέο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα αθαδεκατθή βηβιηνζήθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ζ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθφξεζεο αξρίδεη κε ην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα θαη ζπλερίδεη κε ηελ αλαδήηεζε ζε ειεθηξνληθφ θαηάινγν θαη ζηε ζπλέρεηα αλαδήηεζε ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ φπνπ δηδάζθνληαη ηξφπνπο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. Δθδήισζε γηα ηελ Ξαγθόζκηα Κέξα Ξαηδηθνύ Βηβιίνπ Ζ Ξαγθφζκηα Κέξα Ξαηδηθνχ Βηβιίνπ γηνξηάδεηαη ζηηο 2 ηνπ Απξίιε, ηε κέξα πνπ γελλήζεθε ν Σαλο Θξίζηηαλ Άληεξζελ. Θάζε ρξφλν ε βηβιηνζήθε γηνξηάδεη απηή ηε κέξα κε κία εθδήισζε. Γηα ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά δηνξγαλψζεθε κηα κηθξή παξνπζίαζε γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α Ράμεο απφ ηελ IBBY, ηελ νξγάλσζε πνπ θαζηέξσζε απηή ηε κέξα, θαη δηαβάζηεθε ην κήλπκα ζηα παηδηά. Θαηφπηλ, νη καζεηέο έπαημαλ έλα παηρλίδη κε ζέκα «Ραηλία θαη Βηβιίν». 18

19 Θεαηξηθή Ξαξάζηαζε Ν Ξαθθαιιόθαηηνο ηαλ πέξπζη ε Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ καο, καο αλαθνίλσζε φηη πξφθεηηαη λα αλεβάζνπκε έλα ζεαηξηθφ έξγν ζην ζρνιείν καο θαη ζα γίλνληαλ αθξνάζεηο, ζθέθηεθα: Λα πάσ άξαγε; Θαη πήγα. Ήηαλ ην ζεαηξηθφ έξγν Ν Θαηά Φαληαζίαλ Αζζελήο ηνπ Κνιηέξνπ. Γελ ην ήμεξα θαζφινπ. Ρν έςαμα ζην YOUTUBE θαη ην βξήθα. Κνπ άξεζε. Έγηλαλ νη αθξνάζεηο, βξέζεθαλ νη καζεηέο πνπ ζα ελζάξθσλαλ ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο θαη μεθηλήζακε. Πηελ αξρή, δελ πνιπζθέθηεζαη ηε δνπιεηά. Πε ζπλεπαίξλεη ε καγεία. Κεηά μεθηλάο θαη ιεο: Ξνιιή δνπιεηά, πνιιά ηα ιφγηα κνπ. Άξαγε ζα ηα θαηαθέξσ; Ξνιιέο πξφβεο, απίζηεπην γέιην, θνχξαζε, αγσλία γηα ην απνηέιεζκα. Πηγά-ζηγά πέξαζε ν ρξφλνο θαη κεηά απφ αξθεηέο πξφβεο έθηαζε ε κέξα ηεο παξάζηαζεο. Απίζηεπηφ άγρνο Λφκηδα φηη μέραζα φια κνπ ηα ιφγηα θαη δε ζπκφκνπλ ηίπνηα. Θαη αλνίγεη ε απιαία!!! Ξξψηνο ζηε ζθελή. Ξξνζπάζεζα λα κε βιέπσ ην θνηλφ. Λα πξνζεισζψ ζην ξφιν κνπ. Κπαίλνπλ ζηε ζθελή θαη νη άιινη καζεηέο. Ν θφζκνο γειά. Πεκαίλεη κάιινλ φηη ηνπο αξέζεη. Θαη ηειεηψλνπκε!!! Απίζηεπηε αλαθνχθηζε. Γελ ην πηζηεχεηο φηη φιε απηή ε ζθιεξή δνπιεηά ηειείσζε. Θαη θηάλνπκε ζηε θεηηλή ρξνληά κε ην έξγν «Ν Ξαθθαιιφθαηηνο» Γηαθνξεηηθφ έξγν ζε θππξηαθή δηάιεθην. Θαη μεθηλά ε ίδηα δνπιεηά. Ρν ίδην άγρνο. Ξαξ φιε ηε ζθιεξή δνπιεηά, ζθέθηνκαη: Γελ ζα είκαη εδψ ηνπ ρξφλνπ λα ην μαλαδήζσ φιν απηφ... Ρν ζρνιηθφ ζέαηξν γηα κέλα ήηαλ έλα πνιχ κεγάιν ζρνιείν. Κέζα απφ απηφ, καζαίλεηο ηη ζα πεη νκαδηθή εξγαζία. Ξφζν ζεκαληηθφ είλαη λα κάζεηο ηα ιφγηα ζνπ γηα λα κπνξεί λα βγεη ε πξφβα. Καζαίλεηο ηη ζα πεη επζχλε, ζπιινγηθφηεηα, θνηλσληθνπνίεζε. Αθφκα, βιέπεηο θαη άιιεο πιεπξέο ησλ θαζεγεηψλ ζνπ. Γίλεηαη έλα πνιχ δηαθνξεηηθφ δέζηκν. Δκπεηξίεο γηα φιε κνπ ηε δσή. Αγαπψ ην ζέαηξν! Διπίδσ ην ζρνιείν κνπ λα ζπλερίζεη ην ζεζκφ απηφ θαη ππφζρνκαη λα είκαη δίπια ηνπ ζε φ,ηη κπνξψ. Ξαηζαιίδεο Κηράιεο, Πη1 Ππληειεζηέο: Γηαζθεπή: Ηαθψβνπ Ηάθσβνο Πθελνζεζία, Θνζηνχκηα, Κνπζηθή επηκέιεηα: Διέλε Αλησλίνπ, Ηαθψβνπ Ηάθσβνο Πθεληθά: Πθνπιηά Διέλε, Κεηαμάο Άληεο πνβνιείν: Γεσξγίνπ Άλλα-Καξία (Πη1), Γεσξγίνπ Ληθφι (Πη1) Φξνληηζηέο: Θπξηαθίδνπ Σξηζηηάλα-Καξίζζα (Πη1), Γηαθνπκή Θαηεξίλα (Πη1), Θθάηινπ Κηράιεο (Πη1), Ληθνιαΐδεο Ληθφιαο (Πη1), Γξεγνξίνπ Γηψξγνο (Πη1), Καπξνκνχζηαθνπ Λίθε (Πη1) Γξαθηζηηθή: Αλησλίνπ Αιίλα Ζζνπνηνί: Αλησλίνπ Ξαλαγηψηεο (Δ1), Θσίδε Άληξηα (Δ1), Ξαπαδνπνχινπ Γεσξγία (Πη1), Ξαηζαιίδεο Κηράιεο (Πη1), Ξαλαγίδεο Βαζίιεο (Δ1), Πάββα Σξίζηνο (Δ1), Θαξαηδά Σξπζνβαιάληνπ (Δ1), Θαηειάξε Έιελα (Δ1), Ξαπαειεπζεξίνπ Καξηιέλα (Πη1), Θπξηάθνπ Θπξηάθνο (Πη1), Βηνιάξε Άλλα (Πη1), Σξπζνρνχ Έθε (Πη1), Γξεγνξίνπ Εσή (Δ1), Αγεζηιάνπ Δξαζκία (Δ1), Δπαγφξνπ Ονδνχια (Δ1), Πηπιηαλνχ Σξχζα (Δ1), Γεκεηξίνπ Σξηζηηάλα (Δ1) 19

20 Γιαγωνισμός «Έρεσνα από Μαθητές 2013» Ζ ηαπηόηεηα θαη νη αλάγθεο ησλ λέσλ ηεο επαξρίαο Ιεπθσζίαο (έξεπλα πνπ ππνβιήζεθε ζην δηαγσληζκφ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ιεπθσζίαο απφ ηνπο καζεηέο ηεο Πη1 Άλλα Βηνιάξε, Ληθφι Γεσξγίνπ, Σξηζηηάλα-Καξίζζα Θπξηαθίδνπ, Καξηιέλα Ξαπαειεπζεξίνπ, Ληθφια Ληθνιαΐδε, Γεσξγία Ξαπαδνπνχινπ θαη Έθε Σξπζνρνχ θαη θαηέθηεζε ην 3 ν παγθχπξην βξαβείν). Ζ ηαπηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε λέαο γεληάο απνηεινχλ έλα δηαξθέο δεηνχκελν, θαζψο ε απνηχπσζε θαη ε θαηαλφεζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε δξάζε ησλ ππεπζχλσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο έληαμεο ησλ λέσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, ηφζν ζηελ ηνπηθή φζν θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Έρνληαο ππφςε φηη ε λενιαία απνηειεί ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο θνηλσλίαο θαζψο θαζνξίδεη ηε ζπλέρεηα θαη ηε δηακφξθσζή ηεο, ε απεηθφληζε ηεο κεξίδαο απηήο ηνπ πιεζπζκνχ είρε σο ζηφρν: ηελ θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηε δηεξεχλεζε γλψζεσλ, ζηάζεσλ, απφςεσλ, πεπνηζήζεσλ θαη αμηψλ ηε ζχγθξηζε κε πνξίζκαηα εξεπλψλ γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο ειιεληθήο λενιαίαο, ψζηε λα δηαπηζησζνχλ, αλ ππάξρνπλ, νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. Ζ κειέηε δηεξεχλεζε ηε ζηάζε ησλ λέσλ απέλαληη ζηελ πνιηηηθή, ζηνπο ζεζκνχο, ην εζληθφ ζπλαίζζεκα, ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, ηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ εξγαζία, ηε ζπρλφηεηα εθθιεζηαζκνχ, ηελ ελεκέξσζε απφ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ηηο ειπίδεο θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ, θαη ηελ εηθφλα πνπ νη ίδηνη νη λένη έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Ραπηφρξνλα, ε έξεπλα αλέδεημε ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηεο λενιαίαο ηεο επαξρίαο Ιεπθσζίαο, κ απηήλ ηεο Διιάδαο, ζπγθξίλνληαο ηα επξήκαηα κε αληίζηνηρεο ειιαδηθέο έξεπλεο, θαζψο ε αληίιεςε φηη νη δχν ιανί έρνπλ παξφκνηα λννηξνπία θαη παξφκνηα ηαπηφηεηα θπξηαξρεί ζηνλ ηφπν καο. Ζ λενιαία ρσξίζηεθε ζε 3 ειηθηαθέο θαηεγνξίεο: εηψλ, εηψλ θαη εηψλ. Ρα δείγκαηα πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1/1000 ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ. Πηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζακε δείγκα 4/1000, δειαδή ζπιιέμακε 319 εξσηεκαηνιφγηα. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην δηάζηεκα 21 Γεθεκβξίνπ Ηαλνπαξίνπ 2013, κε ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αλέιαβαλ νη καζεηέο-εξεπλεηέο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκφζηνπο ρψξνπο (εζηηαηφξηα, θαθεηεξίεο θαη κέξε πνπ ζπρλάδνπλ νη λένη). Ρν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηνπο εμήο άμνλεο: Α. Γεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά Β. Ξξνβιεκαηηζκνί-αμίεο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο Γ. Ξξνζδνθίεο δσήο, πξφζιεςε ηνπ κέιινληνο θαη απηνεηθφλα Γ. Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο Δ. Αμηνιφγεζε ζεζκψλ - ζηάζε απέλαληη ζηελ πνιηηηθή Πη. Δζληθφ ζπλαίζζεκα εζληθή ηαπηφηεηα Ε. Δξγαζία θαη επαγγεικαηηθή δσή. Πηελ παξνχζα έθδνζε δεκνζηεχνπκε θάπνηα απφ ηα επξήκαηα πνπ ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθά, φπσο απεηθνλίζηεθαλ κε ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ λέσλ. Πε ζρέζε κε φιεο ηηο έξεπλεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε θππξηαθή λενιαία έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζηελ αλψηεξε θαη αλψηαηε παηδεία. Αμηνζεκείσην δε είλαη φηη απφ ηνπο 140 κε αλψηαηε κφξθσζε, νη 109 πξνέξρνληαη απφ αζηηθή πεξηνρή, δειαδή ην 78%, ελψ απφ αγξνηηθή πεξηνρή νη 31, πνζνζηφ 22%. Δπάγγεικα Aλ θαη ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ εκθαλίδεηαη λα είλαη κφλν 7%, ελψ θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία αλεξρφηαλ ζην 14%, ην πνζνζηφ απηφ αθνξά ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο Γεκφζηνο ππάιιεινο Ηδησηηθφο ππάιιεινο Απηναπαζρνινχκελνο 10% 27% 3% θαηεγνξίεο. Δμεηάδνληαο εηδηθφηεξα ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο εηψλ (233 εξσηνχκελνη), ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ αλέξρεηαη ζην 10.3%, ελψ αλψηεξε θαη αλψηαηε κφξθσζε έρνπλ νη 20 απφ ηνπο 23 αλέξγνπο, δειαδή πνζνζηφ 87%. Δξγνδφηεο 0% Αγξφηεο 0% Δξγάηεο 0% Καζεηήο 29% Φνηηεηήο/ζπνπδαζηήο 23% Άλεξγνο 7% Νηθηαθά 0% Πχλνιν 100% Αμηνπηζηία ΚΚΔ ΘΙΗΚΑΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΣΑΚΖΙΖ ΚΔΡΟΗΑ ΤΖΙΖ Ρειεφξαζε 13% 44% 43% Οαδηφθσλν 15% 54% 31% Έληππα (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά) 15% 43% 41% Γηαδίθηπν 4% 37% 59% Δίλαη πξνθαλέο φηη ην δηαδίθηπν απνηειεί ην πιένλ αμηφπηζην κέζν γηα ηε λενιαία, κε δεχηεξε ηελ ηειεφξαζε, ηξίηα ηα έληππα θαη ηέηαξην ην ξαδηφθσλν. Πε φιεο ηηο αληίζηνηρεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ε αμηνπηζηία ηεο ηειεφξαζεο θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε. 20

21 Νη λένη ηνπ δείγκαηνο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο αμίεο, ζε 10βάζκηα θιίκαθα, κε βαζκνινγία απφ 0-4 πνπ ηε ραξαθηεξίδνπκε ΣΑΚΖΙΖ σο αμία, απφ 5-7 σο ΚΔΡΟΗΑ θαη απφ 8-10 σο ΤΖΙΖ. Θνηλσληθέο αμίεο ΘΙΗΚΑΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΣΑΚΖΙΖ ΚΔΡΟΗΑ ΤΖΙΖ Νηθνγέλεηα 1% 3% 96% Φηιία 1% 11% 88% Έξσηαο 3% 21% 76% Σξήκα 7% 26% 58% Θαξηέξα 3% 25% 72% Γλψζε 2% 12% 86% Θξεζθεία 15% 25% 60% Γηαζθέδαζε 3% 27% 69% Δίλαη εληππσζηαθφ φηη φιεο νη αμίεο πνπ απνθαζίζακε εκείο λα εληάμνπκε ζην εξσηεκαηνιφγηφ καο, απνηεινχλ ζεκαληηθέο αμίεο θαη γηα ηνπο λένπο ηεο επαξρίαο Ιεπθσζίαο. Γηαπηζηψλνπκε φηη ε νηθνγέλεηα είλαη ν ζεζκφο πνπ απνηειεί ζρεδφλ απφιπηε αμία ζηνπο λένπο καο, επίζεο φηη ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη ε θηιία είλαη ζεκαληηθά πςειέο αμίεο ζηε ζπλείδεζή ηνπο, ελψ ην ρξήκα θαη ε ζξεζθεία εκθαλίδνληαη κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά. Γηα καο απνηειεί ζέκα πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε αλ ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην ιεγφκελν «ράζκα ησλ γελεψλ», ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ππνρσξεί εμ αλάγθεο. Γελ κπνξνχκε φκσο λα ηζρπξηζηνχκε φηη έρεη εμαιεηθηεί, αλ ππάξρεη, ε δηαδεδνκέλε αληίιεςε πεξί ράζκαηνο γελεψλ. Πηάζε απέλαληη ζηελ πνιηηηθή εκπηζηνζύλε ζηνπο ζεζκνύο Γηαπηζηψλνπκε φηη ν πςειφηεξνο βαζκφο εκπηζηνζχλεο (8-10) δίλεηαη ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε κε πνζνζηφ (47%) θαη ε Δθθιεζία έξρεηαη δεχηεξε κε 44%. Αληίζηνηρα, ην ρακειφηεξν βαζκφ εκπηζηνζχλεο (0-4) παίξλεη ν ζεζκφο ησλ θνκκάησλ απφ ην 64% ησλ ΘΙΗΚΑΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΣΑΚΖΙΖ ΚΔΡΟΗΑ ΤΖΙΖ Ξξφεδξνο Γεκνθξαηίαο 60% 28% 12% Γεκφζηα Γηνίθεζε 55% 38% 7% Γηθαηνζχλε 45% 39% 17% Βνπιή 56% 37% 6% Θπβέξλεζε 61% 31% 8% Δπξσπατθή Έλσζε 34% 43% 23% Αλψηαηε Δθπαίδεπζε 11% 42% 47% Κέζε Δθπαίδεπζε 14% 50% 36% Πηξαηφο 37% 41% 22% Αζηπλνκία 40% 44% 16% Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε 35% 51% 14% Ππλδηθάηα-Ππλδηθαιηζηέο 48% 42% 11% Θφκκαηα 64% 30% 6% Δθθιεζία 29% 27% 44% Ρειεφξαζε 31% 46% 23% Οαδηφθσλν 28% 50% 22% Δθεκεξίδεο 25% 47% 28% Κέζεο Ρηκέο 40% 40% 20% εξσηεζέλησλ, αθνινπζεί ε θπβέξλεζε κε 61% θαη ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο κε 60%. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη καζεηέο-εξεπλεηέο ηφληδαλ ζηνπο εξσηνχκελνπο φηη δηεξεπλνχκε ηνπο ζεζκνχο θαη φρη ηα πξφζσπα πνπ ηνπο εθπξνζσπνχλ. Απφ ηηο κέζεο ηηκέο βιέπνπκε φηη κφλν 1 ζηνπο 5 βαζκνινγεί κε πςειφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο ην ζχλνιν ησλ πην πάλσ ζεζκψλ. Ππκπεξαίλνπκε φηη νη κε πνιηηηθνί ζεζκνί ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά εκπηζηνζχλεο θαη ίζσο ζπλδέεηαη κε ηελ πίζηε ησλ λέσλ φηη ππάξρεη δηαθζνξά ζηε δεκφζηα δσή, φπσο απεηθνλίζηεθε μεθάζαξα ζε αληίζηνηρε εξψηεζε. Νη πξνζδνθίεο απφ ηελ εξγαζία πνπ έρνπλ νη λένη, απνηππψλνπλ θαη ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. Νη λένη δειψλνπλ ηελ αζθάιεηα κε 25% θαη ηα ρξήκαηα κε 25% σο ηα πην ζεκαληηθά αγαζά πνπ επηζπκνχλ λα ηνπο πξνζθέξεη ε εξγαζία ηνπο (πξψηε επηινγή), ην 19% δειψλεη φηη επηζπκεί λα έρεη δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ εξγαζία ηνπ, ην 12% ζέιεη ε εξγαζία λα ηνπ πξνζθέξεη δπλαηφηεηα θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ελψ ειεχζεξν ρξφλν θαη θνηλσληθή αλαγλψξηζε δειψλεη σο πξψηε επηινγή ην 11% θαη 10% αληίζηνηρα. Πηελ Διιάδα, ζε αληίζηνηρε έξεπλα ηεο ΓΓΛΓ, ε ζεηξά πξψησλ επηινγψλ είλαη: ρξήκα (38.9%), αζθάιεηα (25.3%), δεκηνπξγηθφηεηα (17.1%), θνηλσληθή αλαγλψξηζε (8.3%, ειεχζεξνο ρξφλνο (6%), κε ηειεπηαία ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά (4.4%). Θεσξνχκε ηε κειέηε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, ηφζν σο πξνο ην γεγνλφο φηη είλαη ε πξψηε πνπ γίλεηαη ζηελ Θχπξν κ απηφ ην πεξηερφκελν, ζχκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ δηεμαγάγακε, φζν θαη πξνο ηα επξήκαηά ηεο. Θξίλνπκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ε δηαλνκή θαη ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν γηα ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο Έγηλε, δειαδή, ζε ρξφλν ηδηαίηεξα θνξηηζκέλν πνιηηηθά. Φάλεθε φηη νη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη ε ρψξα καο επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπ θφζκνπ γεληθφηεξα, θαη πξνθαλψο θαη ησλ λέσλ καο, φπσο ήηαλ θαη αλακελφκελν. Ρα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ κηα λενιαία ηεο επαξρίαο Ιεπθσζίαο αηζηφδνμε, κνξθσκέλε, κε απαμίσζε ζηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο αιιά θαη κε έληνλα πςειφ ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα αμηψλ, ρσξίο έληνλε ζξεζθεπηηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ θχιν, ειηθηαθή θαηεγνξία, γεσγξαθηθή πξνέιεπζε θαη κνξθσηηθφ επίπεδν. Αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο, ηα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλεζπρία ησλ λέσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ αλεξγία, απ φπνπ πξνθχπηεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη πνιχ ιηγφηεξν γηα ην εζληθφ καο πξφβιεκα. Νη λένη, πνπ απνηεινχλ ην κέιινλ ηνπ ηφπνπ καο, δειψλνπλ λα πηζηεχνπλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηε θηιία, ελδερνκέλσο σο ιηκάλη ζηελ αλαζθάιεηά ηνπο, ελψ αλαδεηνχλ σο πξψηηζηα ηε γλψζε θαη ην ρξήκα, πηζαλφλ ζπλδεφκελα κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Ππγθξηλφκελνη κε ηε λενιαία ηεο Διιάδαο, παξνπζηάδνπλ φλησο ζεκαληηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απαληήζεηο θαη εκθαλίδνληαη λα απαληνχλ φπσο νη αληίζηνηρνη λένη ηεο Διιάδαο. 21

22 Personal, Social and Health Education Ξξνζσπηθή θαη Θνηλσληθή Αγσγή 8/11/12 Γηάιεμε EU Back to School ζηνπο καζεηέο ηεο Γ Ιπθείνπ Νη καζεηέο ηεο Γ Ιπθείνπ είραλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ ηνλ Director ηνπ European Commission, θ. Σξίζην Διιελίδε, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο λένπο ηεο Δπξψπεο, ζε κηα ηδηαίηεξα θαηαηνπηζηηθή δηάιεμε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ θαθεηεξία ησλ Πρνιψλ καο. 17/1/13 Γηάιεμε γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα ζηε Β Ιπθείνπ Πην πιαίζην ηεο Ξξνζσπηθήο θαη Θνηλσληθήο Αγσγήο, νη καζεηέο ηεο Β Ιπθείνπ είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δηάιεμε ηνπ θ. Ξαπά, πξψελ κέινπο ηεο αζηπλνκίαο, γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. Κέζα απφ παξνπζίαζε γεγνλφησλ, ζηαηηζηηθψλ θαη ζνθαξηζηηθψλ αξηζκψλ ζε ζρέζε κε ηα δπζηπρήκαηα ζηελ Θχπξν, ν θ. Ξαπάο ηφληζε ηελ αλάγθε γηα ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ Θ.Ν.Θ. θαη ηεο πξνζεθηηθήο νδήγεζεο. 17/1/13 Δξγαζηήξηα γηα ηε ζεμνπαιηθή αγσγή ζηελ Α θαη Γ Γπκλαζίνπ Ν Θππξηαθφο Πχλδεζκνο Νηθνγελεηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ (ΘΠΝΞ) πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθά ζεκηλάξηα ζηνπο καζεηέο ηεο Α θαη Γ Γπκλαζίνπ, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη δηαθψηηζε γηα ζέκαηα θχινπ θαη εθεβείαο, ζην πιαίζην ηεο Ξξνζσπηθήο θαη Θνηλσληθήο Αγσγήο. 20/2/13 Γηάιεμε γηα ηελ Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν ζηνπο καζεηέο ηεο Α Γπκλαζίνπ Ζ δηάιεμε γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ θ. Ξαλαγηψηε Ηαθψβνπ, ιεηηνπξγφ ηεο CYTANET θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ απφ ηε ρξήζε ρσξίο ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο, θαζψο θαη λα κάζνπλ πψο κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ην δηαδίθηπν κε αζθάιεηα. 13/3/13 Γηαθώηηζε γηα ηελ εζεινληηθή αηκνδνζία Πην πιαίζην ηεο Ξξνζσπηθήο θαη Θνηλσληθήο Αγσγήο (PSHE) πξαγκαηνπνηήζεθε δηάιεμε δηαθψηηζεο ηνπο καζεηέο ηεο Γ Ιπθείνπ γηα ηα νθέιε ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο. 19/04/13 Γηαιέμεηο γηα ρνπιηγθαληζκό, εζεινληηζκό θαη ζεμνπαιηθή αγσγή Νη καζεηέο ηεο Β Γπκλαζίνπ ελεκεξψζεθαλ απφ εθπξφζσπν ηεο Αζηπλνκίαο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ρνπιηγθαληζκνχ, νη καζεηέο ηεο Α Ιπθείνπ είραλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ κε ηε Γξ. Κεξφπε Ρζηκίιιε, κέινο ηνπ Ξαγθχπξηνπ Ππλδέζκνπ κε πνιιαπιή ζθιήξπλζε γηα ην ζεβαζκφ ζηελ αλαπεξία θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ελψ νη καζεηέο ηεο Γ Ιπθείνπ παξαθνινχζεζαλ εξγαζηεξηαθά ζεκηλάξηα απφ ηνλ Θππξηαθφ Πχλδεζκν Νηθνγελεηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ (ΘΠΝΞ) κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη δηαθψηηζε γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο, ζην πιαίζην ηεο Ξξνζσπηθήο θαη Θνηλσληθήο Αγσγήο. 22 Δπαγγεικαηηθόο Ξξνζαλαηνιηζκόο Ζ Πρνιή παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηεο νινθιεξσκέλεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζε ζέκαηα επηινγήο ζπνπδψλ, αηηήζεσλ ζηα παλεπηζηήκηα θαη επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ. Νη ππεξεζίεο θαιχπηνπλ αηηήζεηο ζε παλεπηζηήκηα Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ΖΞΑ, Θχπξνπ, Διιάδαο θαη άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Πε ζπλεξγαζία κε ην Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο πξνζθέξνπκε ην Ariston Careers Test, έλα ηεζη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ην νπνίν δηεξεπλά ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο θιίζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε καζεηή, πξνζδηνξίδεη ηα επαγγέικαηα πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ, θαη βνεζά ζηε ιήςε νξζήο επηινγήο ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθήο θαξηέξαο, γηα λα ζπνπδάζεη απηφ πνπ ζέιεη. Ζ Πρνιή επηβιέπεη επίζεο ην πξφγξακκα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, ην νπνίν δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα απνθνκίζνπλ πινχζηεο εκπεηξίεο γηα ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ θεηηλή ρξνληά ζεκαδεχηεθε φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο, απφ ηελ εμαζθάιηζε ζέζεσλ ή πξνζθνξψλ (conditional offers) κε κφλν θξηηήξην ην Απνιπηήξην θαη πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ζηα κέηξα ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ καο. Δθηεηακέλε αλαθνξά ζηα παλεπηζηήκηα γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Πχκβνπιν Πρνιψλ ΞΑΠΘΑΙ ζην ραηξεηηζκφ ηνπ. Δίκαζηε βέβαηνη φηη αλάινγεο ζέζεηο ζα εμαζθαιίζνπλ νη καζεηέο καο ζηα Αλψηεξα θαη Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο Θχπξνπ θαη Διιάδαο θαη απηφ ην θαινθαίξη. Έιιε Θχξνπ Πχκβνπινο Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζαλαηνιηζκνχ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.4 ζ.6 ζ.8 ζ.12 ζ.14 ζ.16 ζ.18 ζ.19 ζ.20 ζ.22 ζ.22 ζ.23 ζ.24 ζ.26 ζ.29 ζ.32 ζ.34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.4 ζ.6 ζ.8 ζ.12 ζ.14 ζ.16 ζ.18 ζ.19 ζ.20 ζ.22 ζ.22 ζ.23 ζ.24 ζ.26 ζ.29 ζ.32 ζ.34 ΤΝΣΑΞΗ Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, Κε ηδηαίηεξε ραξά ζαο θαισζνξίδσ ζηελ ηξίηε ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ ΡΑΣΓΟΝΚΝΠ. Νη ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο έληνλεο θαη κεζνδηθέο πξνζπάζεηεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.40 ζ.44 ζ.46 ζ.48 ζ.50 ζ.52 Ξξνζσπηθφ Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία 2013/14. ζ.55. Αγαπεηνί αλαγλψζηεο,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.40 ζ.44 ζ.46 ζ.48 ζ.50 ζ.52 Ξξνζσπηθφ Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζία 2013/14. ζ.55. Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ 2013-2014 ΤΝΣΑΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, Θαισζνξίζαηε ζηελ ηέηαξηε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ ΡΑΣΓΟΝΚΝΠ. Νη ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ απνηππψλνπλ ηε δξάζε ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ. Διαβάστε στον Ερμή. ζει. 2: Δθδειψζεηο θαη Δπηηπρίεο ησλ Μαζεηψλ, ζει. 4: Αζιεηηθφ Σκήκα,

ΕΡΜΗΣ. Διαβάστε στον Ερμή. ζει. 2: Δθδειψζεηο θαη Δπηηπρίεο ησλ Μαζεηψλ, ζει. 4: Αζιεηηθφ Σκήκα, 2013/14 Έκδοζη 7 Διαβάστε στον Ερμή ΕΡΜΗΣ ζει. 2: Δθδειψζεηο θαη Δπηηπρίεο ησλ Μαζεηψλ, ζει. 4: Αζιεηηθφ Σκήκα, ζει.8: Γξάζε Δζηηψλ, ζει. 12 Υξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο EUROSCOLA Απφ ην 1992 ην Δπξσπατθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ε Θέζε ζηο πρωηάζιεκα 3 on 3

1 ε Θέζε ζηο πρωηάζιεκα 3 on 3 2012/13 Έκδοζη 5 ΕΡΜΗΣ Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή Δθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηνρή ζε καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο ζει. 2, Αζιεηηθά λέα ζει. 4, Δθδξνκέο ζει. 5, Γξάζεηο Δζηηώλ ζει, 6, Θεαηξηθή παξάζηαζε θαη Δπρέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα