ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/38756/0022/ απόφασης «Καθορισμός ειδικής πρόσθετης αμοι βής του προσωπικού της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή ρα» (ΦΕΚ 1265/Β/ ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/3153/0022/ (ΦΕΚ 489/ Β/ ) απόφαση Καθορισμός δυναμικότητας παραγωγής κλιβάνων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και διαδικα σίας αδειοδότησης, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρ τοποιίας και συναφείς διατάξεις» Μετατροπή θέσης κλάδου γιατρών ΕΣΥ, στο Νοσο κομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθη νών «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» Aύξηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπα θών και των μεταμοσχευμένων καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών Έγκριση επιχειρήσεων μεταποίησης εσπεριδοειδών για την περίοδο μέχρι και Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη ρεσίας του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πεύ κης Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μί σθωσης έργου στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολι τών (ΚΕΠ) του Δήμου Βελβεντού Ν. Κοζάνης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/51246 /0022 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/38756/0022/ απόφασης «Καθορισμός ειδικής πρόσθετης αμοιβής του προσωπικού της Γραμματείας της Αρχής Προστα σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (ΦΕΚ 1265/ Β/ ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/3153/0022/ (ΦΕΚ 489/Β/ ) απόφαση. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 10 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/97) «Προστασία του ατόμου από την επε ξεργασία δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα» όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/ ), 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/ ) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συ ναφείς ρυθμίσεις» 3. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α/ ), 4. Την υπ αριθμ. 2/38756/0022/ απόφαση «Κα θορισμός ειδικής πρόσθετης αμοιβής του προσωπικού της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ 1265/Β/ ) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2/3153/0022/ (ΦΕΚ 489/Β/ ), 5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/97), όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 34 του ν. 2915/2001 (ΦΕΚ 109/Α/ ) και τα άρθρα 27 έως 29 του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/ ) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του ν. 2472/1997, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/ ), το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3051/2002 τα άρθρα 2 και 5 του π.δ. 207/1998 (ΦΕΚ 164/Α/ ) «Οργάνωση της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σύσταση οργανικών θέσεων», από τις οποίες προκύπτει ότι α) όλοι οι υπάλληλοι της Γραμματείας της Αρχής μέχρι και την κατηγορία Π. Ε. έχουν ιδιαιτέρως αυξημένα και πολυσχιδή καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας τους σε ξένες γλώσσες λόγω συμμετοχής της Αρχής σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, β) οι υπάλληλοι του Τμήματος Ελεγκτών της Γραμματείας της Αρχής αποτελούν εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3051/2002 και τα τυπικά προσόντα διορισμού τους είναι υπέρτερα των αντίστοιχων προσόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 39/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/ ) και γ) τα τυπικά προσόντα διορισμού των λοιπών υπαλλή

2 21720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λων μέχρι και την κατηγορία Δ.Ε. είναι υπέρτερα των αντίστοιχων προσόντων που προβλέπονται στο π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέ σεις φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 39/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/ ) 6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν Την ανάγκη αύξησης της αποδοτικότητας και παρα γωγικότητας των υπαλλήλων της Αρχής σε συνδυασμό με τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, 8. Την υπ αριθμ /Υ252/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/Β/), 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής προκαλείται πρόσθετη για το τρέχον οικονομικό έτος 2008 δαπάνη ποσού ύψους εβδομή ντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (75.480,00) ευρώ, το οποίο και θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Αρχής Προ στασίας Ε.Φ ΚΑΕ 0289» Λοιπές αποζημιώσεις» και πρόσθετη ετήσια δαπάνη για το επόμενο έτος το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ( ,00) ευρώ για το σύνολο του υπηρετούντος προ σωπικού της Αρχής Προστασίας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 2/38756/0022/ απόφαση «Καθορισμός ειδικής πρόσθετης αμοιβής του προσωπικού της Γραμματείας της Αρχής Προστασί ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (ΦΕΚ 1265/ Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 2/3153/0022/ απόφαση (ΦΕΚ 489/Β/ ) και χορηγούμε μηνιαίως ειδική πρόσθετη αμοιβή στους υπαλλήλους της Γραμματείας της Αρχής ως εξής: 1. Στον Διευθυντή Γραμματείας της Αρχής Προστασί ας Δεδομένων, το ποσό των χιλίων πενήντα (1050,00) ευρώ 2. Στους Προϊσταμένους των τμημάτων Ελεγκτών και Διοικητικού Οικονομικού το ποσό των οκτακοσίων (800,00) ευρώ 3. Στους Προϊσταμένους Γραφείων του Τμήματος Ελε γκτών το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ 4. Στους υπαλλήλους ελεγκτές του Τμήματος Ελε γκτών το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ 5. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επικοινωνίας το ποσό των οκτακοσίων (800,00) ευρώ 6. Στον εκκαθαριστή αποδοχών (με τον νόμιμο ανα πληρωτή του) το ποσό των οκτακοσίων (800,00) ευρώ 7. Στους Προϊσταμένους Γραφείων των Τμημάτων Επι κοινωνίας και Διοικητικού Οικονομικού το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ 8. Στο προσωπικό κατηγορίας ΠΕ το ποσό των επτα κοσίων (700,00) ευρώ, 9. Στο προσωπικό κατηγορίας TE το ποσό των επτα κοσίων (700,00) ευρώ 10. Στο προσωπικό κατηγορίας ΔΕ το ποσό των εξα κοσίων τριάντα (630,00) ευρώ 11. Στο προσωπικό κατηγορίας ΥΕ το ποσό των εξα κοσίων τριάντα ευρώ (630,00) ευρώ. Άρθρο 2 Η ειδική πρόσθετη αμοιβή δεν καταβάλλεται σε απο σπώμενους υπαλλήλους σε άλλες υπηρεσίες ή όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιου λίου ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ F Αριθμ. Οικ. 4730/209/Φ.17.1 (2) Καθορισμός δυναμικότητας παραγωγής κλιβάνων παρα γωγής προϊόντων αρτοποιίας και διαδικασίας αδει οδότησης, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 3526/2007 «πα ραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συ ναφείς διατάξεις». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη : Α. Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α). 2. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19Α) «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85Α) «Ανασύσταση του Υπουργείου Του ρισμού». 3. Του π.δ. 121/ (ΦΕΚ 84Α) «Διορισμός Υπουρ γών και Υφυπουργών» και το π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ 35Α) «Διορισμός Μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών». 4. Του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96Α) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172Α ) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας», του π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99Α) «Συμπλήρωση και τροποποίη ση του π.δ. 396/1989 και του π.δ. 396/1988» και το π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230Α). 5. Του π.δ. 206 (ΦΕΚ 232Α/ ) «Ορισμός Υπουρ γών και Υφυπουργών». 6. Της υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955/ Κοινής του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης Απόφασης (ΦΕΚ 1982/B/ ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώρ γιο Βλάχο». 7. Της υπ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ / Υ281/ Κοινής του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης Απόφασης (ΦΕΚ 449 ΥΟΔΔ/ ) σχε τικά με το Διορισμό του Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 8. Του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαί σιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 9. Του ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24Α όπως διορθώθηκε από το ΦΕΚ 34Α) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποι ίας και συναφείς διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 3 και άρθρου 20 παρ. 11 και 12 αυτού.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β. Την από εισηγητική έκθεση της υπηρε σίας μας σχετικά με τον καθορισμό της δυναμικότητας παραγωγής κλιβάνων κατ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προ ϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται η δυναμικό τητα παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας για κάθε τύπο κλιβάνου και άλλες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». Άρθρο 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ορίζονται ως: 1. «Αεροθερμικός Κλίβανος»: είναι ο κλίβανος στον οποίο η έψηση των προϊόντων αρτοποιίας γίνεται με βεβιασμένη κυκλοφορία θερμού αέρα στο θάλαμο έψη σης. Οι αεροθερμικοί κλίβανοι χαρακτηρίζονται από τον όγκο έψησης, προς τον οποίο και συναρτάται η παρα γωγική δυναμικότητα. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται οι κλίβα νοι: 1.1 Με καρότσι, περιστρεφόμενο, όπου τα προϊόντα αρτοποιίας περιστρέφονται κατά την διάρκεια της έψη σης, ή σταθερό. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο όγκος έψησης (V) ισού ται με: V = α * β * Η, όπου H: το ωφέλιμο ύψος του καροτσιού (χωρίς τις ρόδες), σε μέτρα (μ), και α & β: το μήκος και το πλάτος αντίστοιχα της βάσεως του καροτσιού, σε μ. 1.2 Με σταθερά ράφια. Στην ανωτέρω περίπτωση, ο όγκος έψησης (V) ισού ται με: V = α * β * Η, όπου α, β, Η είναι οι εσωτερικές διαστά σεις του κλιβάνου, σε μ. 2. «Κλίβανος Επιφανείας»: είναι ο κλίβανος που δεν εντάσσεται στην ανωτέρω κατηγορία των αεροθερμι κών κλιβάνων. Οι κλίβανοι επιφανείας χαρακτηρίζονται από την επιφάνεια έψησης, προς την οποία και συναρτάται η παραγωγική δυναμικότητα. Η συνολική επιφάνεια έψησης (S) ισούται με: S = α * β * ν, όπου α και β το μήκος και το πλάτος αντίστοιχα της πλάκας έψησης, σε μ και ν ο αριθμός ορόφων του κλιβάνου. 3. «Δυναμικότητα παραγωγής κλιβάνου»: Η μέγιστη δυνατή ποσότητα προϊόντων αρτοποιίας που παράγεται κατά την εικοσιτετράωρη λειτουργία ενός κλιβάνου. Η δυναμικότητα παραγωγής κλιβάνου εκφράζεται σε kg/24ωρο. 4. «Συντελεστής Παραγωγικής δυναμικότητας (Σ.Π.Δ)»: Η μέγιστη δυνατή παραγόμενη ποσότητα προϊόντων αρ τοποιίας, ανά μονάδα επιφάνειας έψησης (τ.μ.) ή όγκου έψησης (κ.μ.), ανάλογα με την κατηγορία του κλιβάνου και για 24ωρη λειτουργία του κλιβάνου. Άρθρο 3 Καθορισμός Δυναμικότητας Παραγωγής Κλιβάνων 1. Καθορίζουμε για όλους τους τύπους κλιβάνων που ανήκουν σε μία από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες κλι βάνων, Συντελεστή Παραγωγικής Δυναμικότητας (Σ.Π.Δ.) ως εξής: 1.1 Κλίβανοι Αεροθερμικοί: Σ.Π.Δ. = kg/κ.μ /24ωρο 1.2 Κλίβανοι Επιφανείας: Σ.Π.Δ. = 220 kg/τ.μ. /24ωρο 2. Η δυναμικότητα παραγωγής ενός κλιβάνου μιας επι χείρησης αρτοποιίας προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τη συνολική επιφάνεια έψησης του κλιβάνου σε τ.μ, εφόσον πρόκειται για κλίβανο επιφανείας, ή τον όγκο έψησης σε κ.μ, εφόσον πρόκειται για αεροθερμικό κλίβανο, επί τον αντίστοιχο, για κάθε κατηγορία κλιβάνου, Σ.Π.Δ. Άρθρο 4 Έκταση εφαρμογής 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για κλιβάνους των δρα στηριοτήτων των περιπτώσεων β, στ, ι και ια του άρθρου 1 του νόμου 3526/2007, που ιδρύονται, επεκτεί νονται ή εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό για την αντικατάσταση κλιβάνων ή / και την επέκταση των δραστηριοτήτων επιχειρήσεων που λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου. 2. Αιτήματα επιχειρήσεων που έχουν υποβληθεί στην αδειοδοτούσα αρχή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3526/2007 και αφορούν την εγκατάσταση (ίδρυση), με τεγκατάσταση, επέκταση ή / και εκσυγχρονισμό των παραπάνω δραστηριοτήτων, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 3. Η παρούσα απόφαση δεν έχει εφαρμογή σε δρα στηριότητες επιχειρήσεων που αφορούν την παραγω γή τυρόπιτας, μπουγάτσας, πεϊνιρλί, πίτσας, ντόνατς ή άλλων παρεμφερών προϊόντων. 4. Από την ημερομηνία ισχύος της απόφασης αυτής παύουν να ισχύουν παλαιότερες υπουργικές αποφάσεις καθορισμού παραγωγικότητας διαφόρων τύπων κλιβά νων και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Άρθρο 5 Διαδικασία αδειοδότησης Για τη χορήγηση της άδειας ή της ειδικής δήλωσης των δραστηριοτήτων των περιπτώσεων β, στ, ι και ια του άρθρου 1 του νόμου 3526/2007 ακολουθείται η διαδι κασία και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέ πονται στην Υπουργική Απόφαση Φ15/7815/615/2005 (ΦΕΚ 542/Β) ή στην Απόφαση Φ15/7816/616/2005 (ΦΕΚ 542/Β), καθώς και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση12710/860/ Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026/Β) και επιπλέον: 1. Για την εγκατάσταση νέων κλιβάνων, βεβαίωση του κατασκευαστή του κλιβάνου, στην οποία θα βεβαιώ νονται η κατηγορία και ο τύπος του κλιβάνου, όπου προβλέπεται, καθώς και οι παραγωγικές διαστάσεις του κλιβάνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσης, ή

4 21722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Για την εγκατάσταση μεταχειρισμένων κλιβάνων, για τους οποίους δεν είναι εφικτή η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης του κατασκευαστή του κλιβάνου, θα προσκομίζεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 της αιτούσης επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, οι παραγωγικές διαστάσεις του κλιβάνου θα ελέγχονται με επιτόπιο έλεγχο της Αδει οδοτούσας Αρχής και στη χορηγούμενη άδεια ή ειδική δήλωση θα αναγράφονται η κατηγορία και ο τύπος του κλιβάνου, οι παραγωγικές του διαστάσεις καθώς και η δυναμικότητα παραγωγής όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης. 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 αποδοχής των καθηκόντων υπεύθυνου αρτοποιίας ή εγκατάστασης περάτωσης έψησης, υπογεγραμμένη αντίστοιχα από τον υπεύθυνο αρτοποιίας ή τον υπεύθυνο της εγκατά στασης περάτωσης έψησης, στην οποία θα δηλώνεται η ανάληψη των καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3526/2007 και ότι αναπτύσσουν την εν λόγω δραστηριότητα μόνο στη συγκεκριμένη εγκατάσταση αρτοποιίας ή περάτωσης έψησης αντίστοιχα. Στις παραπάνω δηλώσεις θα επισυνάπτονται αντίστοι χα οι σχετικές πράξεις ορισμού υπεύθυνου αρτοποιίας ή εγκατάστασης περάτωσης έψησης, εκ μέρους του αρμόδιου οργάνου της επιχείρησης ή βεβαιώσεις για τον ορισμό του υπεύθυνου από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Οι ως άνω δηλώσεις και οι πράξεις ορισμού υπευθύ νου αρτοποιίας ή εγκατάστασης περάτωσης έψησης κατατίθενται στην αρμόδια εκ του νόμου υπηρεσία. Το όνομα των εν λόγω υπευθύνων αναγράφεται σε ειδική πινακίδα, η οποία αναρτάται υποχρεωτικώς σε εμφανές σημείο του καταστήματος. 4. Για τον έλεγχο των προσόντων του υπεύθυνου αρτοποιίας, ο οποίος είναι πλήρους απασχόλησης, θα προσκομίζονται κατά περίπτωση: 4.1 Δίπλωμα διετούς επαγγελματικής σχολής αρτο ποιίας και πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε επιχείρηση αρτοποιίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλι σης, είτε σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού ή 4.2 Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών ειδι κευμένου εργάτη επιχείρησης αρτοποιίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση είτε αντίστοιχων εν σήμων ασφάλισης, είτε σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού, ή 4.3 Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε επι χείρηση αρτοποιίας, με την παροχή υπηρεσιών παρα γωγικού χαρακτήρα ως: οικογενειακού συνεργάτη, συνδεόμενου με α ή β βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του αρτοποιείου. Τόσο ο βαθμός συγγένειας όσο το είδος και η διάρκεια των παρασχεθεισών υπηρεσιών θα βεβαιώνονται με Υπεύθυ νη Δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης του αρτοποιείου, Ειδικότερα, η εν λόγω προϋπηρεσία που θα διανύεται μετά την θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλισης, είτε βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού εταίρου επιχείρησης αρτοποιίας, όπως θα προ κύπτει από επικυρωμένο καταστατικό της επιχείρησης και, όσον αφορά μεν στο είδος των παρερχομένων υπηρεσιών, θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του ίδιου του εταίρου, καθόσον δε αφορά στη διάρκεια της προϋπηρεσίας, αυτή θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση, είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλι σης, είτε σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού. Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της. Αθήνα, 3 Μαρτίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ F Αριθμ. Υ4α/43619 (3) Μετατροπή θέσης κλάδου γιατρών ΕΣΥ, στο Νοσοκο μείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθηνών «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 25 (παρ. 1) του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α 143). β) Του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ συγχρονισμός του ΕΣΥ, Οργάνωση των Υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ Α 165). γ) Του άρθρου 11 (παρ. 1) και του άρθρου 6 του ν. 2889/01 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συ στήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 37). δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α ). ε) Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α 25). στ) Του π.δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α/1986). ζ) Του π.δ/τος 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδι ότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πρά ξεων» (ΦΕΚ 70/Α/2004). η) Του π.δ/τος 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/ ) «Οργανι σμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ/γμα 299/2000 (ΦΕΚ 240/Α/2000). θ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιή θηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ /Υ252/2007, Απόφαση καθορι σμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών (Β 1948). 3. Την υπ αριθμ. 6294/ Απόφαση του Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής. 4. Το απόσπασμα πρακτικών της 21ης/ (θέμα 1 ) Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., αποφασίζουμε: Η μία (1) κενή θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, με βαθμό Επιμελητή Β, η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. Υ4α/1849/1998 (ΦΕΚ 363/Β/1998) Απόφαση, στο Νοσοκομείο Αφροδισί ων και Δερματικών Νόσων Αθηνών ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ, μετατρέπεται με την παρούσα σε μία (1) θέση του ιδί ου κλάδου, ιδίου βαθμού και ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής, στο ίδιο Νοσοκομείο. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ NIK. ΛΕΓΚΑΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ F Aριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ (4) Aύξηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και των μεταμοσχευμένων καρδιάς, ήπατος, πνευμό νων και μυελού των οστών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τις διατάξεις: 1. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/95 τ. Α ) «Περί Δημοσί ου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 2. Του άρθρου 32 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/98 τ. Α ) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φρο ντίδας και άλλες διατάξεις». 3. Του α.ν. 421/1937 (ΦΕΚ 2/37 τ. Α ) «Περί διαθέσεως εσόδων τινών υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας». 4. Του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/2005, τ.α ) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση δι οικητικών θεμάτων». 5. Του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ197/2003 τ.α ) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». 6. Του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ176/2005 τ.α ) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». 7. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α /2005). 8. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/ τ. Α ) «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 299/2000 ΦΕΚ 240 Α). 9. Tην υπ αριθμ. Α2γ/5014/ (ΦΕΚ 591/82 τ.β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση εφαρμογής προ γράμματος επιδότησης νεφροπαθών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. 10. Tην υπ αριθμ. Α2γ/οικ..1907/1989 (ΦΕΚ 326/ τ.β ) κοινή υπουργική απόφαση. 11. Την υπ αριθμ. Υ3β/οικ.5220/2000 (ΦΕΚ 1353/ τ.β ) κοινή υπουργική απόφαση. 12. Την υπ αριθμ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.7513/2004 (ΦΕΚ 134/ , τ.β ) κοινή υπουργική απόφαση «Αύξηση Προ νοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με Αναπηρίες για τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007». 13. Το υπ αριθμ. 2721/ έγγραφο της Εθνι κής Συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία «Ε.Σ.Α με Α» Μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ ατόμων με αναπηρία «Αύξηση επιδομάτων ατόμων με αναπηρία για την πε ρίοδο ». 14. Την υπ αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ.84392/ (ΦΕΚ 1165/ ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών. 15. Την υπ αριθμ. Υ1/οικ.Γ.Π.οικ.84391/ (ΦΕΚ 1165/ τ.β ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ γών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών «Επέκταση της χορήγησης του δια τροφικού επιδόματος των νεφροπαθών στους μετα μοσχευμένους καρδιάς, ήπατος πνευμόνων και μυελού των οστών». 16. Την υπ αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ.38120/ κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ1/Γ.Π.οικ.84391/ (ΦΕΚ 1165/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης «Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών στους μετα μοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών». 17. Την υπ αριθμ /Υ252/2007 (ΦΕΚ1948/ τ.β ) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 18. Η υπ αριθμ. 2/38497/ Απόφαση του Γ.Λ.Κ. 19. Το γεγονός ότι: α) από την υλοποίηση της Απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη για την αντιμετώπιση της αύξησης του εν λόγω διατροφικού επιδόματος για κάθε έτος ως εξής: 2008: ευρώ 2009: ευρώ 2010: ευρώ 2011: ευρώ. β) Οι ανωτέρω δαπάνες που αφορούν μόνο την αύξη ση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και των μεταμοσχευμένων καρδιάς, ήπατος πνευμόνων και μυελού των οστών, θα καλύπτονται ετήσιως από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.15/210, ΚΑΕ 2713). Η κυρίως δαπάνη για το διατροφικό επίδομα θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται ετησίως στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών της χώρας, αποφασίζουμε: 1. Αυξάνουμε από το διατροφικό επίδομα των 266 ευρώ που καταβάλλεται μηνιαίως ανά άτομο στους νεφροπαθείς και στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, κατά 8% κάθε χρόνο για τα έτη , το οποίο και διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

6 21724 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Αθήνα, 18 Ιουλίου 2008 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. ΛΕΓΚΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ (5) Έγκριση επιχειρήσεων μεταποίησης εσπεριδοειδών για την περίοδο μέχρι και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι κών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 280). β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α 34), όπως η πα ράγραφος 1 τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ Α 70) και του άρθρου 3, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν.1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 101). γ) Tου άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως η νο μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα» (ΦΕΚ Α 98). δ) Την υπ αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κα νονισμού (ΕΚ) 1182/07 του Συμβουλίου (ΕΕ L 273/ ) στον τομέα των εσπεριδοειδών που παραδίδονται για μεταποίηση» (ΦΕΚ Β 1289/ ). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τις παρακάτω επιχειρήσεις μεταποίησης εσπεριδοειδών κατά Νομό, προκειμένου να λειτουργήσουν κατά την χρονική περίοδο μέχρι και , στο πλαίσιο των Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων: ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΣΠΙΣ Α.Ε. Κ. ΔΕΔΕΣ ΑΦΟΙ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α.Ε. LIBERTA S.A. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΑΕ ΧΥΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤ. ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ «ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ» ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε. Α.Σ.Ε.Ε. ΑΜΥΚΛΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΛΑΚΩΝΙΑ» «ΑΣΤΗΡ ΑΕ» ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ & ΟΙΝΩΝ Α.Ε. «ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε.» ΧΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΧΙΟΥ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 7284/20837 (6) Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πεύκης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύρω ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 4. Την υπ αριθμ. 33/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πεύκης, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη ρεσίας. 5. Την υπ αριθμ. 15/2008 απόφαση Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Πεύκης, με την οποία εκφράζει σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αθλητικού Οργανισμού Δή μου Πεύκης. 6. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσια κού Συμβουλίου που διατυπώθηκε στο 11/2008 πρακτικό του. 7. Την υπ αριθμ. οικ /2003 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί μεταβίβασης αρ μοδιοτήτων (Φ.Ε.Κ. 1693/ ), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 33/2007 απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πεύκης και την επ αυτής γνώμη του Δημοτικού Συμβου λίου Πεύκης που διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 15/2008 απόφασή του, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Η Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου συγκροτείται σε ένα τμήμα: ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 1. Κλάδος ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας, θέση μία (1) 2. Κλάδος ΥΕ Φύλακα, θέση μία (1) Ο εργάτης καθαριότητας θα ασχολείται με την κα θαριότητα των γηπέδων. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1. Κλάδος ΥΕ 16, γενικών καθηκόντων, θέσεις δύο (2). Η πρόσληψη του παραπάνω εποχιακού προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά με τις τροποποι ήσεις του. Από την τροποποίηση αυτή προκαλείται δαπάνη για το έτος 2008 ποσού 7.000,00 και για το επόμενο οι κονομικό έτος ποσού ,00, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πεύκης. Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ Αριθμ /8138 (7) Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μίσθω σης έργου στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Βελβεντού Ν. Κοζάνης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του νόμου 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β) του νόμου 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρ μοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» γ) του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» δ) του άρθρου 31 του νόμου 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» ε) του άρθρου 15 του νόμου 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης». 2. Το υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/8/3753/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα ΚΕΠ, διάρκειας έως έξι (6) μήνες, λόγω της λήξης τους κατά το χρονικό διάστημα από έως Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης περί δημοσίευσης των συμβάσεων μίσθωσης έργου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 4. Την υπ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/ εγκύ κλιο του ΥΠΕΣ σχετικά με τις οδηγίες ηλεκτρονικής συμπλήρωσης συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού για τη λειτουργία των «Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών» (ΚΕΠ). 5. Το υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/15275/ έγγρα φο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί έγκρισης μίας (1) σύμβασης έργου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες, στο ΚΕΠ Δήμου Βελβεντού Ν. Κοζάνης, λόγω της λήξης της, κατά το χρονικό διάστημα από έως Την υπ αριθμ. 3438/ βεβαίωση πίστωσης της ταμιακής υπηρεσίας του δήμου Βελβεντού Ν. Κο ζάνης. 7. Το γεγονός ότι το παραπάνω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθη καθηκόντων των υπαλλήλων του προαναφερθέντος Δήμου, δεδομένου ότι αποτελεί έκτακτη ανάγκη που είναι εντελώς διάφορη των συνήθη και τακτικών αναγκών του Δήμου και δεν μπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους του, αποφασίζουμε: Την έγκριση της σύναψης μίας (1) σύμβασης έργου με το Δήμο Βελβεντού Νομού Κοζάνης, διάρκειας έως έξι (6) μήνες, λόγω της λήξης της σύμβασής του κατά το χρονικό διάστημα από έως , με την προϋπόθεση εφαρμογής των παρακάτω όρων: 1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/2006 και 4Κ/2007), εφαρμόζονται οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυ κλίους του ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/ και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/

8 21726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Δε θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διά στημα των συμβάσεων καθώς και ότι σε περίπτωση αποχώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δε θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ. 3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω όρους το ΥΠ.ΕΣ. δε θα κάνει δεκτές τις νέες συμβάσεις οι οποίες θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δε θα χρηματο δοτηθούν και θα ανακληθούν. Από την ταμιακή υπηρεσία του δήμου Βελβεντού Ν. Κοζάνης, βεβαιώνεται ότι στον Κ.Α ,01 του σκέ λους εξόδων του προϋπολογισμού του δήμου, οικονομι κού έτους 2008, προβλέφθηκε πίστωση ποσού 8.000,00, με τίτλο «Αμοιβή απασχόλησης προσωπικού Κ.Ε.Π. με σύμβαση μίσθωσης έργου», η οποία δύναται να καλύψει τη δαπάνη απασχόλησης ενός (1) ατόμου, με εξάμηνη σύμβαση μίσθωσης έργου. Κοζάνη, 23 Ιουλίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 469 19 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Φιγαλείας του Νο μού Ηλείας.... 1 Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ Θ Ε Μ Α: "Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας στους ασφ/νους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 1997".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1731 15 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 καπνοδόχων Κιλκίς, 12 Μαΐου 2008 Bellaria Igea Marina (RN) Country : Italy Notified Body No. 0407 καπνοδόχων τμήματα συνδέσεως Κιλκίς, 12 Μαΐου 2008 Αλκιβιάδου 4, Πολίχνη EN 1856-1:2003 EN 1856-2:2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 2 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 14827/22 Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύ πων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Σχετικά : Η υπ αρ. πρωτ. 991/Δ.Σ./22-12-2009 απόφαση-προκήρυξη του Νοσοκομείου μας

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Σχετικά : Η υπ αρ. πρωτ. 991/Δ.Σ./22-12-2009 απόφαση-προκήρυξη του Νοσοκομείου μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 22-12 -2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8636,8637,8638 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 8639,8640,8683 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 8684 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 34577/12/ 5.1.2001 (ΦΕΚ 35 Β 2001)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1835 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7004/3/47 από 27.11.2007 απόφασης Υπουργού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1916 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απασχόληση υπαλλήλων Δ.Ο.Π. εκτός κανονικού ωραρίου... 1 μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 15 30 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1031 25 Απριλίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 9748/100747/1.10.2012 από φασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 117 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4263 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 2018. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 327 26 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διάθεση μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών λαγομόρφων από παραγωγούς των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1585 10 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2174 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (παρών)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (παρών) ΑΔΑ: 7Υ58ΟΚ67-ΔΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ. Ι.

Διαβάστε περισσότερα