* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ. 269-277"

Transcript

1 Προστασία των φωτογραφιών κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας Η διατύπωση του άρθρου 6 της Οδηγίας 93/98/ΕΟΚ: Παρατηρήσεις στη ΜΠρΘεσ 40026/2006* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ Η διατύπωση του άρθρου 6 της Οδηγίας 93/98/ΕΟΚ Η ως άνω απόφαση προστίθεται σε έναν αρκετά μακρύ νομολογιακό κατάλογο που αφορά στην προστασία των φωτογραφιών κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας 1. Πρόκειται για μία απόφαση επαρκώς τεκμηριωμένη και κατ αποτέλεσμα ορθή, καθώς δέχεται την προστασία των επίδικων φωτογραφιών εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ, ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει με επιτυχία τα σχετικά ζητήματα που αναφύονται από τους εκατέρωθεν ισχυρισμούς των αντιδίκων. Παρόλα αυτά, εμπεριέχει ορισμένα σημεία, κυρίως αναφορικά με τα κριτήρια που υιοθετεί για τη διάγνωση της πρωτοτυπίας στις επίδικες φωτογραφίες, που αφήνουν ανοιχτό το δρόμο του σχολιασμού. Προκειμένου, ωστόσο, να γίνουν κατανοητά τα σημεία αυτά, που κατά τη γνώμη μας είναι «προβληματικά», πρέπει να προηγηθεί μία σύντομη αναφορά στο νομικό καθεστώς που διέπει την προστασία των φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες περιλαμβάνονται στην ενδεικτική απαρίθμηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2121/1993, όπου και κατονομάζονται ορισμένες κατηγορίες έργων που, εφόσον εμφανίζουν την απαραίτητη πρωτοτυπία, κρίνονται ως άξια προστασίας από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας 2. Ειδικά στις φωτογραφίες, όμως, σύμφωνα με απόλυτη θέση της ελληνικής επιστήμης 3, η έννοια της πρωτοτυπίας κρίνεται με ιδιαίτερη 1 Βλ. μεταξύ άλλων ΠΠρΡοδ 92/2006, δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ ΑΠ 152/2005, ΔΕΕ 2005, σελ = ΕλλΔνη 2006, σελ. 495 ΜΠρΘεσ 24610/2004, ΧρΙΔ 2006, σελ. 929 ΠΠρΑθ 4661/2004, ΝοΒ 2005, σελ. 114 = ΧρΙΔ 2005, σελ. 28 ΕφΑθ 3252/2002, ΔΕΕ 2003, σελ. 293 = ΧρΙΔ 2003, σελ. 465 ΕφΑθ 4040/2001, ΔΕΕ 2002, σελ. 58 ΜΠρΑθ 20669/1998, ΕΕμπΔ 1999, σελ. 152 ΜΠρΑθ 2264/1996, ΕλλΔνη 1996, σελ Κατά το προϊσχύσαν δίκαιο οι φωτογραφίες προστατεύονταν δυνάμει του άρθρου 14 του ν. 2387/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 1 της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης. Στις διατάξεις αυτές συναντάμε τον όρο «φωτογραφικά έργα» έναντι του όρου «φωτογραφίες». 3 Βλ. Κουμάντο, Πνευματική Ιδιοκτησία, 8η έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σελ. 134 επ. Μαρίνο, Πνευματική Ιδιοκτησία, δεύτερη έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 2004, σελ. 80 και 89 Καλλινίκου, Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα, β έκδοση, εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2005, σελ. 33 Σκούρτη, Η προστασία των φωτογραφιών κατά

2 επιείκεια. Δεν απαιτούνται, δηλαδή, αυστηρές προϋποθέσεις για τη διάγνωσή της και, συνακόλουθα, δεν υιοθετούνται αυστηρά κριτήρια για την ένταξη των φωτογραφιών στα προστατευόμενα πνευματικά δημιουργήματα. Στην ερμηνευτική αυτή προσέγγιση οδήγησε η διατύπωση του άρθρου 6 της Οδηγίας 93/98 4, το οποίο προβλέπει, ειδικότερα, ότι: «Οι φωτογραφίες που είναι πρωτότυπες, με την έννοια ότι είναι αποτέλεσμα προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού τους, προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 1». Γίνεται δεκτό 5, λοιπόν, ότι πρωτότυπο στην προκείμενη περίπτωση -όπως, άλλωστε, και στην περίπτωση των βάσεων δεδομένων και των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου συναντάμε την ίδια ως άνω διατύπωση 6 -, θεωρείται ό,τι δεν αποτελεί προϊόν αντιγραφής. Είναι σαφές ότι η παραδοχή αυτή κατεβάζει σε σημαντικό βαθμό τον πήχη της προστασίας, από τη στιγμή που θέτει ως μοναδικό προαπαιτούμενο για τη θετική αναγνώριση της πρωτοτυπίας να προέρχεται το έργο από τον φερόμενο ως δημιουργό και να μην αποτελεί αντίγραφο κάποιου άλλου έργου. Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανές ότι ο εν λόγω ορισμός παραιτείται συνειδητά από το αυστηρό κριτήριο της αποτύπωσης της προσωπικότητας του δημιουργού πάνω στο έργο 7. Το παράδοξο, ωστόσο, έγκειται στο γεγονός ότι το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98 δεν ενσωματώθηκε στο δίκαιό μας, όπως το αντίστοιχο άρθρο για την προστασία των βάσεων δεδομένων και των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Υποστηρίζεται 8, όμως, ότι η εναρμόνιση αυτή κρίθηκε περιττή, από τη στιγμή που η επιλογή του Έλληνα νομοθέτη να χρησιμοποιήσει τον όρο «φωτογραφίες» έναντι του προγενέστερου όρου «φωτογραφικά έργα» 9 υποδηλώνει ξεκάθαρα τη θέλησή του να αποσυνδέσει την έννοια το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ΕλλΔνη 1996, σελ επ. Κυπρούλη, σημείωμα στην ΕφΑθ 4040/2001, ΔΕΕ 2002, σελ. 59 επ. ίδια, σημείωμα στην ΕφΑθ 3252/2002, ΔΕΕ 2003, σελ. 294 επ. Βλ. και Κοτσίρη, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τέταρτη έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2005, σελ , ο οποίος χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η πρωτοτυπία στις κοινές φωτογραφίες υπάρχει εκ μόνου του γεγονότος ότι αυτές απεικονίζουν το θέμα που άμεσα αποτέλεσε αντικείμενο φωτογράφησης. 4 Οδηγία 93/98/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 «Περί εναρμονίσεως της διάρκειας προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων». 5 Βλ. Κουμάντο, ό.π., σελ. 106 επ. και 134 επ. Σκούρτη, ό.π., σελ Για τις βάσεις δεδομένων βλ. άρθρο 2 παρ. 2α εδ. α του ν. 2121/1993, το οποίο αποδίδει την αντίστοιχη διατύπωση του άρθρου 3 παρ. 1 της Οδηγίας 96/9/ΕΟΚ, και για τα προγράμματα η/υ βλ. άρθρο 3 τελ. εδ. του ν. 2121/1993, το οποίο αποδίδει την αντίστοιχη διατύπωση του άρθρου 1 παρ. 3 της Οδηγίας 91/250/ΕΟΚ. 7 Έτσι, Μαρίνος, ό.π., σελ Βλ. Καλλινίκου, ό.π., σελ. 33 Κοτσίρη, ό.π., σελ Κι αυτό σε αντίθεση με ξένες έννομες τάξεις, όπως π.χ. τη γερμανική, όπου για τα φωτογραφικά έργα αναγνωρίζεται δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ( 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG), ενώ για τις απλές φωτογραφίες προβλέπεται ένα συγγενικό δικαίωμα ( 72 UrhG). 2

3 της φωτογραφίας από την έννοια του έργου, προκειμένου να συμπεριλάβει στα όρια προστασίας του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, όχι μόνο τις φωτογραφίες που φέρουν το χαρακτήρα του έργου τέχνης, π.χ. λόγω της ιδιαίτερης σύλληψής τους ή της ευφάνταστης σκηνοθεσίας τους, αλλά και εκείνες τις φωτογραφίες που απεικονίζουν απλώς κομμάτια-στιγμές της πραγματικότητας, ήτοι τις απλές φωτογραφίες 10. Οι ερμηνευτικές αυτές παραδοχές γίνονται κατά βάση δεκτές και από την ελληνική νομολογία 11, το πρόβλημα, ωστόσο, εμφανίζεται στον τρόπο με τον οποίο ορισμένες αποφάσεις τις μετουσιώνουν σε πράξη 12. Μεταξύ των τελευταίων αυτών αποφάσεων συγκαταλέγεται, κατά τη γνώμη μας, και η υπό κρίση απόφαση, η οποία, ενώ επικαλείται πράγματι το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98 ως ερμηνευτικό κανόνα για τη διάγνωση της πρωτοτυπίας στις επίδικες φωτογραφίες, φαίνεται να παρερμηνεύει το περιεχόμενό του προβαίνοντας τελικά σε μία διατύπωση μάλλον αντιφατική. Στο κείμενο της απόφασης, συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η πρωτοτυπία στις φωτογραφίες «συνίσταται στο να είναι αυτές προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού τους και να αντανακλά την προσωπικότητά του» 13. Ενώ, δηλαδή, το δικαστήριο αναγνωρίζει τον εφαρμοστέο κανόνα (άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98), δεν αρκείται στην αναπαραγωγή της διατύπωσής του, αλλά την εμπλουτίζει, θέτοντας ως επιπρόσθετη προϋπόθεση προστασίας «ν αντανακλά η φωτογραφία την προσωπικότητα του δημιουργού». 10 Βλ. και Σκούρτη, ό.π., σελ. 1234, ο οποίος υποστηρίζει ότι με βάση την κρατούσα στην ελληνική νομολογία θεωρία της στατιστικής μοναδικότητας -η οποία δέχεται ότι ένα έργο είναι πρωτότυπο, όταν κάτω από τις ίδιες συνθήκες και τους ίδιους στόχους κανένας άλλος δημιουργός, κατά λογική πιθανολόγηση, δεν θα κατέληγε στο ίδιο δημιουργικό αποτέλεσμα-, κάθε φωτογραφία μπορεί να προστατευτεί από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς είναι από τη φύση της στατιστικά μοναδική. Αποκλείεται, δηλαδή, σύμφωνα με την άποψη αυτή, να υπάρχει απόλυτη ομοιότητα μεταξύ δύο φωτογραφιών, έστω και αν η ατομικότητα της κάθε φωτογραφίας διαπιστώνεται σε μια απειροελάχιση διαφορά στο φωτισμό ή στην οπτική γωνία κ.τ.λ. 11 Έτσι ΜΠρΑθ 11923/1998, ΝοΒ 1998, σελ Βλ. και την άξια επαίνου ΠΠρΡοδ 35/2005, δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ, η οποία χωρίς να προβαίνει σε αξιολογικές κρίσεις και εκτιμήσεις και χωρίς ν αναζητά ιδιαίτερα κριτήρια για τη διάγνωση της πρωτοτυπίας δέχτηκε ότι «Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο λεύκωμα αυτό, έχουν ληφθεί από τον ενάγοντα, με δικά του τεχνικά μέσα και κατόπιν δικής του θεματικής επιλογής και συνεπώς είναι ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας των εν λόγω φωτογραφιών. Το έργο αυτό είναι πρωτότυπο, η πρωτοτυπία του δε έγκειται στο ότι παρουσιάζει μία ατομική ιδιομορφία έτσι ώστε να ξεχωρίζει και να διαφοροποιείται από άλλα παρεμφερή γνωστά έργα». 12 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ΕφΑθ 3252/2002, ΔΕΕ 2003, σελ. 294 επ. με σημείωμα Κυπρούλη. 13 Στην «προβληματική», όπως θα εξηγήσουμε, αυτή διατύπωση προέβη για πρώτη φορά, απ ό,τι φαίνεται, ο Άρειος Πάγος στην υπ αριθμό 152/2005 απόφασή του, ΔΕΕ 2005, σελ = ΕλλΔνη 2006, σελ Η διατύπωση αυτή εν συνεχεία πέρασε σε μία σειρά αποφάσεων κατώτερων δικαστηρίων, τα οποία την ακολούθησαν κατά γράμμα, παραπέμποντας συνάμα στην ως άνω αεροπαγιτική απόφαση. Έτσι ΠΠρΡοδ 92/2006, δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ ΜΠρΘεσ 24610/2004, ΧρΙΔ 2006, σελ

4 Η αντίφαση, εν προκειμένω, συνίσταται στο εξής: όταν ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση για την προστασία ενός έργου ν αποτελεί αυτό προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού του, σημαίνει, όπως προαναφέραμε, ότι αρκείται στο γεγονός ότι ένα έργο απορρέει από τον ίδιο το δημιουργό του, δεν αποτελεί δηλαδή προϊόν αντιγραφής, με αποκλεισμό κάθε άλλου αυστηρότερου κριτηρίου. Με άλλα λόγια, ο νόμος καθιερώνει ένα από τα επιεικέστερα κριτήρια για τη διάγνωση ύπαρξης πρωτοτυπίας, καθώς αναγνωρίζει τις περιορισμένες εκφραστικές δυνατότητες που έχει ένας φωτογράφος λόγω της παρεμβολής ενός τεχνικού μέσου της φωτογραφικής μηχανής και με τον τρόπο αυτό επιθυμεί να συμπεριλάβει στα όρια προστασίας του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας όσο το δυνατό μεγαλύτερη «γκάμα» φωτογραφιών. Η απαίτηση, όμως, ότι ένα έργο πρέπει «ν αντανακλά την προσωπικότητα του δημιουργού του», προκειμένου να κριθεί άξιο προστασίας με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, παραπέμπει στη λεγόμενη κλασική «ηπειρωτική αντίληψη» περί πρωτοτυπίας, η οποία υποστηρίζει ότι προστατευόμενο πνευματικό δημιούργημα είναι αυτό που φέρει τη «σφραγίδα» του δημιουργού του, το έργο δηλαδή το οποίο χαρακτηρίζεται ή διαποτίζεται από τη μοναδικότητα των προσωπικών στοιχείων του δημιουργού 14. Η δεύτερη αυτή θεωρία, όμως, θέτει το αυστηρότερο δυνατό κριτήριο για την αναγνώριση ενός δημιουργικού αποτελέσματος ως έργου από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, αφήνοντας εκτός του πεδίου προστασίας της αρκετά «πνευματικά προϊόντα». Για το λόγο αυτό, όχι μόνο έχει εγκαταλειφθεί προ πολλού από την ελληνική επιστήμη και την ελληνική νομολογία, η οποία βαδίζει προς μία πλήρη αποπροσωποποίηση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας 15, αλλά πολύ περισσότερο, σύμφωνα με τα όσα προεκτέθηκαν, δεν βρίσκει σε καμία περίπτωση εφαρμογή στο χώρο προστασίας των φωτογραφιών. Η αντίφαση στην οποία υποπίπτει το δικαστήριο με το συνδυασμό των δύο αυτών φράσεων-κριτηρίων, μπορεί σε μια πρώτη προσέγγιση να φαντάζει άνευ πρακτικής σημασίας, καθώς θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το δικαστήριο οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη διατύπωση παρασυρόμενο από την τάση, που συχνά διαπιστώνεται στη νομολογία, για εμφατικές διατυπώσεις, χωρίς δηλαδή να επιθυμεί να προσδώσει μια 14 Αναλυτικά για τη θεωρία αυτή βλ. Συνοδινού Τ.-Ελ., Το κριτήριο της πρωτοτυπίας στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, Αρμ 2001, σελ. 755 επ. (759). 15 Για τη διαπίστωση αυτή βλ. Μαρίνο, ό.π., σελ. 77 επ. και 81 Συνοδινού Τ.-Ελ., ό.π., σελ

5 κάποια νομική σημασία στη φράση «ν αντανακλά την προσωπικότητα του δημιουργού» 16. Η υπόθεση αυτή καταρρίπτεται, ωστόσο, όταν στη συνέχεια η ίδια απόφαση δέχεται μεταξύ των άλλων ότι οι επίδικες φωτογραφίες προστατεύονται με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, διότι, όπως διαπιστώνει, «συνυπάρχουν σε αυτές τα στοιχεία του δημιουργού τους [της], που φέρουν την καλλιτεχνική της σφραγίδα ως φωτογράφου και αντανακλούν την προσωπικότητά της, δηλαδή την αίσθηση, το ταλέντο, την παρατήρηση, τη σύγκριση, το μέτρο, τον υπολογισμό, το στοχασμό και την τελική της κρίση, στοιχεία που επέφεραν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα». Το δικαστήριο, συνεπώς, προσπαθεί αδικαιολόγητα να συγκεράσει δύο αντιτιθέμενες θεωρίες, με αποτέλεσμα να παρερμηνεύει τη διάταξη του άρθρου 6 της Οδηγίας 93/98 και ν αναζητά στις επίδικες φωτογραφίες υψηλά «standards» πρωτοτυπίας, προκειμένου να τις κρίνει άξιες προστασίας. Με τον τρόπο αυτό, εισέρχεται σε μια διαδικασία διάγνωσης της πρωτοτυπίας, η οποία μπορεί στην προκείμενη περίπτωση να θεωρηθεί απλά ως περιττή, εφόσον τελικά το δικαστήριο αναγνώρισε τις επίδικες φωτογραφίες ως προστατευόμενα πνευματικά δημιουργήματα, σε άλλες περιπτώσεις όμως θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. Ένα επιπλέον αδύνατο σημείο της σχολιαζόμενης απόφασης συνιστά η σωρεία αξιολογικών εκφράσεων που αυτή περιέχει. Συγκεκριμένα, μεταξύ των στοιχείων που το δικαστήριο φαίνεται να λαμβάνει υπόψη, προκειμένου να αποφανθεί υπέρ της προστασίας των επίδικων φωτογραφιών, καταλέγονται η σπανιότητα και η υψηλή αισθητική τους. Στη συνέχεια, το δικαστήριο αποφαίνεται ότι οι επίδικες φωτογραφίες αποτελούν προσωπικό πνευματικό δημιούργημα της ενάγουσας, επειδή «ξεφεύγουν από το χαρακτήρα της κοινής φωτογραφίας, φαίνεται ότι λήφθηκαν κατόπιν καλλιτεχνικής σύλληψης, με καλλιτεχνική επιλογή του τρόπου χρησιμοποίησης των φωτοσκιών, του ρετουσαρίσματος, του φωτομοντάζ και όλων των εκφραστικών δυνατοτήτων της φωτογραφίας». Με τον τρόπο αυτό, όμως, το δικαστήριο, παρά την αναγνώριση προστασίας στην προκείμενη περίπτωση, δεν παύει να παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας που απαγορεύει την οποιαδήποτε αισθητική- 16 Π.χ. Η φράση αυτή θα μπορούσε να σημαίνει, απλώς, ότι η φωτογραφία πρέπει ν απορρέει από το δημιουργό (: απόδοση με άλλα λόγια της φράσης «προσωπικό πνευματικό δημιούργημα») ή ότι πρέπει να εκφράζει το δημιουργό. 5

6 καλλιτεχνική ανάλυση και εκτίμηση του έργου από το δικαστή (άρθρο 2 παρ. 4) 17. Το τελικό συμπέρασμα δε, στο οποίο προβαίνει, ότι δηλαδή τις επίδικες φωτογραφίες δεν μπορούσε να τις τραβήξει «οποιοσδήποτε δεν διέθετε τη δική της εμπειρία (της ενάγουσας), ευαισθησία, πανεπιστημιακή κατάρτιση και τα δικά της μηχανήματα», όχι μόνο φαίνεται να είναι αυθαίρετο, αλλά εισάγει και κριτήρια προστασίας (πανεπιστημιακή κατάρτιση, εμπειρία κ.τ.λ.), τα οποία είναι αδιάφορα από πλευράς δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας Η φωτογραφία ως έργο συνεργασίας Η σχολιαζόμενη απόφαση υιοθετεί την άποψη που έχει διατυπωθεί στη θεωρία 19 ότι η φωτογραφία δεν μπορεί να αποτελέσει έργο συνεργασίας υπό την έννοια του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2121/1993. Συγκεκριμένα, δέχεται ότι στην περίπτωση των φωτογραφιών αρχικός δημιουργός είναι πάντοτε ο λήπτης της πρωτότυπης φωτογραφίαςφωτογράφος και ότι, εκτός από τον μοναδικό φωτογράφο, κανένας άλλος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απέκτησε την πνευματική ιδιοκτησία της φωτογραφίας πρωτοτύπως, καθότι δεν νοείται δύο φωτογράφοι να είναι συνδημιουργοί της ίδιας φωτογραφίας, έστω και αν συνεργάζονται, αφού εκ των πραγμάτων αποκλείεται να τραβούν ταυτοχρόνως με την ίδια μηχανή την ίδια φωτογραφία. Η απόφαση επικαλείται την άποψη αυτή, για να αποκρούσει το επιχείρημα των εναγουσών, -οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση είναι αφενός η λήπτρια των επίδικων φωτογραφιών και αφετέρου η εκδότρια του περιοδικού, στο οποίο αυτές συμπεριλήφθηκαν-, ότι είναι συνδημιουργοί των φωτογραφιών αυτών. Η απόρριψη του εν λόγω ισχυρισμού από το δικαστήριο είναι χωρίς αμφιβολία ορθή και πλήρως αιτιολογημένη, καθώς ο εκδότης ενός εντύπου, στο οποίο ενσωματώνεται μία φωτογραφία, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συνδημιουργός της, από τη στιγμή που δεν συμπράττει άμεσα στη λήψη της και δεν επενεργεί με κανέναν τρόπο στο τελικό δημιουργικό αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα, ωστόσο, από την ορθότητα της κρίσης του δικαστηρίου στη δεδομένη περίπτωση έχει ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον να μείνουμε στη θεωρία αυτή καθαυτή, η οποία αποκλείει εξ ολοκλήρου το δρόμο της συνεργασίας 17 Για την αρχή της αξιολογικής ουδετερότητας, βλ. μεταξύ άλλων Κουμάντο, ό.π., σελ. 118 επ. (121). 18 Βλ. Καλλινίκου, ό.π., σελ. 41, η οποία χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «η αξία ενός καλλιτέχνη δεν ενδιαφέρει το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας». 19 Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο Σκούρτης, Η προστασία των φωτογραφιών κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ΕλλΔνη 1996, σελ επ. (1236 επ.). 6

7 στο χώρο της φωτογραφίας, και να εξετάσουμε την ορθότητά της, καθώς η απόλυτη διατύπωσή της ενδέχεται, κατά τη γνώμη μας, να εξαιρεί από το πεδίο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας πρόσωπα τα οποία επενεργούν δημιουργικά στο αποτέλεσμα στη φωτογραφία εν προκειμένω-, το οποίο ο νομοθέτης κρίνει ως άξιο προστασίας. Η άποψη, λοιπόν, που και η απόφαση υιοθετεί, δέχεται επιπλέον ότι, ακόμα και στην περίπτωση που ένα πρόσωπο επιλαμβάνεται της σκηνοθεσίας μιας φωτογραφίας, ο ρόλος του συνίσταται απλώς σε παροχή οδηγιών ή συμβουλών, για τις οποίες δεν προβλέπεται προστασία από το νόμο. Καταλήγει λέγοντας δε ότι «κι αν ακόμα μπορούσε να θεωρηθεί συνδημιουργός με το φωτογράφο ο «σκηνοθέτης» της φωτογραφίας, δεν θα είχε υλικό αντικείμενο για προστασία, μετά τον αποχωρισμό της φωτογραφίας, που σαφώς ανήκει στο φωτογράφο». Ως μοναδικός δημιουργός του έργου, λοιπόν, θεωρείται και σε αυτήν την περίπτωση το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από τη φωτογραφική μηχανή και «τραβάει» τη φωτογραφία. Είναι αλήθεια πως συνήθως ένας φωτογράφος εργάζεται (: δημιουργεί) μόνος του. Εμπνέεται από τον περίκοσμό του (φύση, ανθρώπους, τοπ ία, τρόπους ζωής μιας κοινωνικής ή επαγγελματικής ομάδας) και είτε επιθυμεί, απλώς, ν απαθανατίσει τα γεγονότα ή να εκπληρώσει τους διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς που του έχουν ανατεθεί, -όπως στην περίπτωση της λεγόμενης «επαγγελματικής» φωτογραφίας, η οποία αφορά μεταξύ πολλών άλλων τη διαφήμιση, τα κοινωνικά πορτρέτα, τη μόδα, την κοινωνική ειδησεογραφία-, είτε επιθυμεί να διατυπώσει μια αισθητική, συγκινησιακή και νοηματική θέση μέσα από την επιλογή της κατάλληλης για κάτι τέτοιο μορφής απεικόνισης 20. Με άλλα λόγια, η φωτογραφία αποτελεί για τον φωτογράφο το εκφραστικό του εργαλείο και η έκφρασή του μέσω αυτής είναι συνήθως ατομική, ακόμα κι αν αφορμή της υπήρξε η εντολή ενός τρίτου προσώπου ή οι υποδείξεις τρίτων προσώπων για την εκπλήρωση των προσωπικών τους αναγκών. Ο ίδιος είναι, συνεπώς, αν όχι αποκλειστικά, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό, εκείνος που επιλέγει το φωτογραφιζόμενο αντικείμενο, το θέμα, την οπτική γωνία, ενώ ως γνώστης των τεχνικών παραμέτρων, -καθώς δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η φωτογραφική μηχανή είναι ένα τεχνικό μέσο-, επιλέγει και το φακό, τις φωτοσκιάσεις και εν γένει εκείνες τις 20 Για την πολυμορφία αυτή της φωτογραφίας ως εκφραστικού μέσου βλ. Εθνική Πολιτική για την καλλιτεχνική φωτογραφία, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με διεύθυνση 7

8 ρυθμίσεις που θα οδηγήσουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Δεν πρέπει, όμως, να παροράται και το γεγονός ότι αντικείμενο προστασίας κατά το ν. 2121/1993 αποτελεί το έργο, το δημιουργικό αποτέλεσμα που απορρέει από μία δημιουργική κίνηση ενός ή περισσότερων προσώπων και ότι, απεναντίας, το αποτέλεσμα μιας μηχανικής κίνησης δεν προστατεύεται. Η δημιουργική κίνηση, εξάλλου, είναι η προέκταση, η υλική αποτύπωση, το επακόλουθο μιας δημιουργικής σκέψης 21. Εάν η σκέψη αυτή δεν υλοποιηθεί ποτέ, τότε πράγματι παραμένει ελεύθερη και απροστάτευτη. Αν όμως περάσει στο επόμενο στάδιο -στο στάδιο της υλοποίησης-, τότε πρέπει να προστατευτεί. Η τεχνική προϋπόθεση δε, για να υλοποιηθεί η σκέψη μίας φωτογραφίας είναι πράγματι το πάτημα του κομβίου της φωτογραφικής μηχανής. Η φωτογραφία, ωστόσο, όπως προαναφέραμε, είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραμέτρων, -αισθητικών, σκηνοθετικών, τεχνικών-, διαμέσου των οποίων ο δημιουργός αποτυπώνει την προσωπική του «οπτική ματιά». Εάν, λοιπόν, όχι ένα αλλά δύο ή περισσότερα πρόσωπα θέλησαν να εκφράσουν τη δημιουργική τους σκέψη μέσω μίας φωτογραφίας, -π.χ. να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τον πόλεμο στο Ιράκ και να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη φωτογραφίζοντας γυμνά παιδιά σε αστικά κέντρα-, επιλέγοντας για το λόγο αυτό από κοινού τα φωτογραφιζόμενα πρόσωπα, τα μέρη στα οποία θα διεξαχθεί η φωτογράφηση, το ντεκόρ, την οπτική γωνία από την οποία πρέπει να τραβηχτεί η φωτογραφία, όλες τις τεχνικές παραμέτρους για τη λήψη της και την τελική επεξεργασία της, τότε, κατά τη γνώμη μας, δεν έχει σημασία εάν ο ένας μόνο, όπως είναι πρακτικά επιβεβλημένο, πάτησε το κομβίο για να βγει η φωτογραφία 22. Εφόσον η όλη σκηνοθεσία έγινε από κοινού 23, ώστε να μην μπορεί να διακριθεί η συμβολή του ενός από εκείνη του άλλου, -όταν οι συμβολές και των δύο ενσωματώνονται στο έργο ως αδιάσπαστη ενότητα 24 -, τότε δεν βλέπουμε κανένα λόγο για τον οποίο και τα δύο αυτά πρόσωπα δεν 21 Βλ. σχετικά Κοτσίρη, ό.π., σελ. 53 επ. Μαρίνο, ό.π., σελ. 69 επ. 22 Στην ορθή κατεύθυνση κινείται, συνεπώς, η ΜΠρΑθ 2264/1996, ΕλλΔνη 1996, σελ επ., η οποία δέχτηκε ότι «εάν ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι η οργάνωση, η εκτέλεση και γενικά όλο το «στήσιμο» της επίδικης φωτογράφησης έγιναν από τον Κ.Τ. σκηνοθέτη (και επομένως η συμβολή του ενάγοντος άρχιζε και εξαντλείτο στη λήψη της φωτογραφίας), αποδειχθεί αληθής, τότε πρόκειται πράγματι για έργο συνεργασίας μεταξύ του Κ.Τ. ως σκηνοθέτη και του ενάγοντος ως φωτογράφου». 23 Ή έστω η δημιουργική συμβολή και των δύο προσώπων, αν όχι ίση, τουλάχιστον ήταν αξιοσημείωτη και από τις δύο πλευρές, π.χ. ο ένας ανέλαβε τις τεχνικές παραμέτρους και ο άλλος τη σκηνοθεσία 24 Για την έννοια των έργων συνεργασίας βλ. Κοτσίρη, ό.π., σελ Κουμάντο, ό.π., σελ. 169 επ. Μαρίνο, σελ. 123 επ. Καλλινίκου, σελ Αποφασιστικό κριτήριο, προκειμένου να θεωρηθεί ένα έργο 8

9 θα μπορούσαν να θεωρηθούν συνδημιουργοί της φωτογραφίας υπό την έννοια του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και η φωτογραφία έργο συνεργασίας. Το απλό πάτημα του κομβίου της φωτογραφικής μηχανής από μόνο του δεν αρκεί για να καταστήσει κάποιον δημιουργό 25. Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι μία φωτογραφία δεν μπορεί να θεωρηθεί έργο σύνθετο ή συλλογικό, καθώς δεν μπορούν οι προσφορές των προσώπων που συνδράμουν να θεαθούν ως αυτοτελείς. Πρέπει ακόμη να γίνει δεκτό ότι το πρόσωπο που επιλαμβάνεται της όλης σκηνοθεσίας και επιλέγει όλες τις τεχνικές παραμέτρους μπορεί να θεωρηθεί φωτογράφος-δημιουργός και το πρόσωπο που πατάει το κομβίο να θεωρηθεί απλός «βοηθός εκπληρώσεως» 26 (ή, καλύτερα, «βοηθός υλοποιήσεως»), όπως π.χ. στην περίπτωση που στο πλαίσιο της μαθήτευσής του ένας νεαρός φωτογράφος ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες του επαγγελματία φωτογράφου, προκειμένου να απαθανατίσει την επιλεγμένη εικόνα. Πηγή Κωνσταντίνου, Δικηγόρος, Δ.Ν. ως έργο συνεργασίας, αποτελεί η διαπίστωση ότι η σύμπραξη των προσώπων γίνεται κατά τρόπο, ώστε «ο ένας να επηρεάζει το έργο του άλλου και όλοι μαζί το τελικό αποτέλεσμα». Έτσι, ΑΠ 1251/2003, ΕΕμπΔ 2004, σελ. 174 ΜΠρΘεσ 24610/2004, ΧρΙΔ 2006, σελ Έτσι Κουμάντος, ό.π., σελ. 170, υποσημ Για το όρο αυτό βλ. Μαρίνο, ό.π., σελ Βλ. και Κουμάντο, ό.π., σελ. 170, υποσημ. 413, ο οποίος εκθέτει ένα παράδειγμα από τη γαλλική νομολογία, όπου ένας ζωγράφος (ο Renoir), δημιουργούσε γλυπτικά έργα σε συνεργασία με μαθητή του. 9

Τα συλλεκτικά έργα στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας - Σκέψεις με αφορμή την απόφαση 2232/2006 του Εφετείου Θεσσαλονίκης*

Τα συλλεκτικά έργα στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας - Σκέψεις με αφορμή την απόφαση 2232/2006 του Εφετείου Θεσσαλονίκης* Τα συλλεκτικά έργα στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας - Σκέψεις με αφορμή την απόφαση 2232/2006 του Εφετείου Θεσσαλονίκης* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ. 1240-1249

* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ. 1240-1249 Αρχή της διάκρισης της ιδέας από τη μορφή Δυνατότητα προστασίας επιτραπέζιων παιχνιδιών με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 4865/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007*

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ

Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής: Α9/Σ43/2008 (9-12-2008) Στην Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ιατρική Ευθύνη. Προστασία ασθενούς. Νομολογία.

Αστική Ιατρική Ευθύνη. Προστασία ασθενούς. Νομολογία. Αστική Ιατρική Ευθύνη. Προστασία ασθενούς. Νομολογία. Τ. Ε.Ι. Καβάλας Τ μήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Αγγελίδη Θεόδωρου, Α. Μ.: 95 Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Καλαμπούκα Α. Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΡΗΤΡΑ ΜΕΤΑΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΡΗΤΡΑ ΜΕΤΑΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΡΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνοπούλου Δανάη Πτυχιούχος Νομικής Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Εμπορικού Δικαίου Α.Π.Θ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αντωνοπούλου Δανάη Πτυχιούχος Νομικής Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Εμπορικού Δικαίου Α.Π.Θ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντωνοπούλου Δανάη Πτυχιούχος Νομικής Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Εμπορικού Δικαίου Α.Π.Θ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις σημαντικότερες συνέπειες της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου των τελευταίων δεκαετιών

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ ΜΑΘΗΜΑ :ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ :ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ (αρθρ.77 παρ.2 ΣχΕυρΣ) ΟΝΟΜΑ :ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΜΑΡΙΝΑ-ΣΟΦΙΑ Α.Μ. :1340200000916 ΤΗΛ. :6944109260

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Περίληψη: Προστασία έργων πνευματικών δημιουργών (μουσικών, στιχουργών, συνθετών κ.λπ.) από την παράνομη αντιγραφή τους μέσω του διαδικτύου (internet)

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. των

Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ι. Η διεθνής εξέλιξη Είναι κοινός τόπος ότι μετά την τυπογραφία το Internet έφερε ριζική αλλαγή στην επικοινωνία και δημιούργησε μία νέα κουλτούρα, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Έκδοση 1.0 Αθήνα 2013 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Aνοικτών Μαθημάτων» 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Πνευματική Ιδιοκτησία και Διανοητική

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιο συμφέρον και ανταγωνισμός

Δημόσιο συμφέρον και ανταγωνισμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΟΣ Β ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Μάθημα: Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Υπεύθυνοι Καθηγητές: Κ. Παμπούκης, Ν. Τέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασμένη Νομολογία

Σχολιασμένη Νομολογία κατά όλων των πράξεων που πληρούν τις προϋποθέσεις άμεσου επηρεασμού και απουσίας εκτελεστικών μέτρων ούτε κατά όλων των πράξεων γενικής ισχύος που πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις, αλλά αποκλειστικώς

Διαβάστε περισσότερα

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 1 Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 Θεοδώρα Τσοτσορού Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά 2. Μη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Κάντα Άννα Μαρία Αριθµός Μητρώου: 1340200200932 ΜΑΘΗΜΑ: Συνταγµατικά ικαιώµατα ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας ηµητρόπουλος ΕΞΑΜΗΝΟ: 4ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Σίμος Σιώτος Απόφοιτος Νομικής ΔΠΘ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Σίμος Σιώτος Απόφοιτος Νομικής ΔΠΘ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Σίμος Σιώτος Απόφοιτος Νομικής ΔΠΘ Διάγραμμα Εισαγωγή Η θέση του άρθρου 5 παρ. 2 στο δικαιοδοτικό σύστημα του Καν.Βρ. Ι Έννοια υποχρέωσης διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ ΘΕΜΑ: «ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ι. ΣΤΕΝΤΟΥΜΗ ΑΜ 796

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ι. ΣΤΕΝΤΟΥΜΗ ΑΜ 796 1 ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ι. ΣΤΕΝΤΟΥΜΗ ΑΜ 796

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»

«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : κος ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΘΕΜΑ: ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΚΑΙ ΙΝΣΕΡΝΕΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : κος ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΘΕΜΑ: ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΚΑΙ ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : κος ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΘΕΜΑ: ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΚΑΙ ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΔΗΜΗΣΡΗ ΑΠΛΑΔΑ,(Δ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΑΜ:1340201200027 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωµα ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης των αθλητικών εκδηλώσεων υπό το πρίσµα της νέας Οδηγίας 2007/65/ΕΕ

Το δικαίωµα ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης των αθλητικών εκδηλώσεων υπό το πρίσµα της νέας Οδηγίας 2007/65/ΕΕ ÌÅËÅÔÅÓ-ÃÍÙÌÏÄÏÔÇÓÅÉÓ Χ. ΤΣΙΓΚΟΥ Το δικαίωµα ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης των αθλητικών εκδηλώσεων υπό το πρίσµα της νέας Οδηγίας 2007/65/ΕΕ Η άσκηση της εξουσίας αποκλειστικής µετάδοσης των αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α χεία και πνευματικά δι αιώματα

Α χεία και πνευματικά δι αιώματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α χεία και πνευματικά δι αιώματα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γενικών Αρχείων του Κράτους Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014 ISBN: 978-960-85327-9-3

Διαβάστε περισσότερα

Τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενα μελέτης των κοινωνικών επιστημών δεν μονοπωλούνται αποκλειστικά από ένα εμέρος Γ Αποτελέσματα

Τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενα μελέτης των κοινωνικών επιστημών δεν μονοπωλούνται αποκλειστικά από ένα εμέρος Γ Αποτελέσματα Προπτυχιακή Εργασία Δουλής Κυριάκος Τύπος και Δημόσια Πρόσωπα Εισαγωγή Τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενα μελέτης των κοινωνικών επιστημών δεν μονοπωλούνται αποκλειστικά από ένα εμέρος Γ Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα