* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ. 269-277"

Transcript

1 Προστασία των φωτογραφιών κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας Η διατύπωση του άρθρου 6 της Οδηγίας 93/98/ΕΟΚ: Παρατηρήσεις στη ΜΠρΘεσ 40026/2006* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ Η διατύπωση του άρθρου 6 της Οδηγίας 93/98/ΕΟΚ Η ως άνω απόφαση προστίθεται σε έναν αρκετά μακρύ νομολογιακό κατάλογο που αφορά στην προστασία των φωτογραφιών κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας 1. Πρόκειται για μία απόφαση επαρκώς τεκμηριωμένη και κατ αποτέλεσμα ορθή, καθώς δέχεται την προστασία των επίδικων φωτογραφιών εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ, ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει με επιτυχία τα σχετικά ζητήματα που αναφύονται από τους εκατέρωθεν ισχυρισμούς των αντιδίκων. Παρόλα αυτά, εμπεριέχει ορισμένα σημεία, κυρίως αναφορικά με τα κριτήρια που υιοθετεί για τη διάγνωση της πρωτοτυπίας στις επίδικες φωτογραφίες, που αφήνουν ανοιχτό το δρόμο του σχολιασμού. Προκειμένου, ωστόσο, να γίνουν κατανοητά τα σημεία αυτά, που κατά τη γνώμη μας είναι «προβληματικά», πρέπει να προηγηθεί μία σύντομη αναφορά στο νομικό καθεστώς που διέπει την προστασία των φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες περιλαμβάνονται στην ενδεικτική απαρίθμηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2121/1993, όπου και κατονομάζονται ορισμένες κατηγορίες έργων που, εφόσον εμφανίζουν την απαραίτητη πρωτοτυπία, κρίνονται ως άξια προστασίας από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας 2. Ειδικά στις φωτογραφίες, όμως, σύμφωνα με απόλυτη θέση της ελληνικής επιστήμης 3, η έννοια της πρωτοτυπίας κρίνεται με ιδιαίτερη 1 Βλ. μεταξύ άλλων ΠΠρΡοδ 92/2006, δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ ΑΠ 152/2005, ΔΕΕ 2005, σελ = ΕλλΔνη 2006, σελ. 495 ΜΠρΘεσ 24610/2004, ΧρΙΔ 2006, σελ. 929 ΠΠρΑθ 4661/2004, ΝοΒ 2005, σελ. 114 = ΧρΙΔ 2005, σελ. 28 ΕφΑθ 3252/2002, ΔΕΕ 2003, σελ. 293 = ΧρΙΔ 2003, σελ. 465 ΕφΑθ 4040/2001, ΔΕΕ 2002, σελ. 58 ΜΠρΑθ 20669/1998, ΕΕμπΔ 1999, σελ. 152 ΜΠρΑθ 2264/1996, ΕλλΔνη 1996, σελ Κατά το προϊσχύσαν δίκαιο οι φωτογραφίες προστατεύονταν δυνάμει του άρθρου 14 του ν. 2387/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 1 της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης. Στις διατάξεις αυτές συναντάμε τον όρο «φωτογραφικά έργα» έναντι του όρου «φωτογραφίες». 3 Βλ. Κουμάντο, Πνευματική Ιδιοκτησία, 8η έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σελ. 134 επ. Μαρίνο, Πνευματική Ιδιοκτησία, δεύτερη έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 2004, σελ. 80 και 89 Καλλινίκου, Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα, β έκδοση, εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2005, σελ. 33 Σκούρτη, Η προστασία των φωτογραφιών κατά

2 επιείκεια. Δεν απαιτούνται, δηλαδή, αυστηρές προϋποθέσεις για τη διάγνωσή της και, συνακόλουθα, δεν υιοθετούνται αυστηρά κριτήρια για την ένταξη των φωτογραφιών στα προστατευόμενα πνευματικά δημιουργήματα. Στην ερμηνευτική αυτή προσέγγιση οδήγησε η διατύπωση του άρθρου 6 της Οδηγίας 93/98 4, το οποίο προβλέπει, ειδικότερα, ότι: «Οι φωτογραφίες που είναι πρωτότυπες, με την έννοια ότι είναι αποτέλεσμα προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού τους, προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 1». Γίνεται δεκτό 5, λοιπόν, ότι πρωτότυπο στην προκείμενη περίπτωση -όπως, άλλωστε, και στην περίπτωση των βάσεων δεδομένων και των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου συναντάμε την ίδια ως άνω διατύπωση 6 -, θεωρείται ό,τι δεν αποτελεί προϊόν αντιγραφής. Είναι σαφές ότι η παραδοχή αυτή κατεβάζει σε σημαντικό βαθμό τον πήχη της προστασίας, από τη στιγμή που θέτει ως μοναδικό προαπαιτούμενο για τη θετική αναγνώριση της πρωτοτυπίας να προέρχεται το έργο από τον φερόμενο ως δημιουργό και να μην αποτελεί αντίγραφο κάποιου άλλου έργου. Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανές ότι ο εν λόγω ορισμός παραιτείται συνειδητά από το αυστηρό κριτήριο της αποτύπωσης της προσωπικότητας του δημιουργού πάνω στο έργο 7. Το παράδοξο, ωστόσο, έγκειται στο γεγονός ότι το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98 δεν ενσωματώθηκε στο δίκαιό μας, όπως το αντίστοιχο άρθρο για την προστασία των βάσεων δεδομένων και των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Υποστηρίζεται 8, όμως, ότι η εναρμόνιση αυτή κρίθηκε περιττή, από τη στιγμή που η επιλογή του Έλληνα νομοθέτη να χρησιμοποιήσει τον όρο «φωτογραφίες» έναντι του προγενέστερου όρου «φωτογραφικά έργα» 9 υποδηλώνει ξεκάθαρα τη θέλησή του να αποσυνδέσει την έννοια το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ΕλλΔνη 1996, σελ επ. Κυπρούλη, σημείωμα στην ΕφΑθ 4040/2001, ΔΕΕ 2002, σελ. 59 επ. ίδια, σημείωμα στην ΕφΑθ 3252/2002, ΔΕΕ 2003, σελ. 294 επ. Βλ. και Κοτσίρη, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τέταρτη έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2005, σελ , ο οποίος χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η πρωτοτυπία στις κοινές φωτογραφίες υπάρχει εκ μόνου του γεγονότος ότι αυτές απεικονίζουν το θέμα που άμεσα αποτέλεσε αντικείμενο φωτογράφησης. 4 Οδηγία 93/98/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 «Περί εναρμονίσεως της διάρκειας προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων». 5 Βλ. Κουμάντο, ό.π., σελ. 106 επ. και 134 επ. Σκούρτη, ό.π., σελ Για τις βάσεις δεδομένων βλ. άρθρο 2 παρ. 2α εδ. α του ν. 2121/1993, το οποίο αποδίδει την αντίστοιχη διατύπωση του άρθρου 3 παρ. 1 της Οδηγίας 96/9/ΕΟΚ, και για τα προγράμματα η/υ βλ. άρθρο 3 τελ. εδ. του ν. 2121/1993, το οποίο αποδίδει την αντίστοιχη διατύπωση του άρθρου 1 παρ. 3 της Οδηγίας 91/250/ΕΟΚ. 7 Έτσι, Μαρίνος, ό.π., σελ Βλ. Καλλινίκου, ό.π., σελ. 33 Κοτσίρη, ό.π., σελ Κι αυτό σε αντίθεση με ξένες έννομες τάξεις, όπως π.χ. τη γερμανική, όπου για τα φωτογραφικά έργα αναγνωρίζεται δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ( 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG), ενώ για τις απλές φωτογραφίες προβλέπεται ένα συγγενικό δικαίωμα ( 72 UrhG). 2

3 της φωτογραφίας από την έννοια του έργου, προκειμένου να συμπεριλάβει στα όρια προστασίας του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, όχι μόνο τις φωτογραφίες που φέρουν το χαρακτήρα του έργου τέχνης, π.χ. λόγω της ιδιαίτερης σύλληψής τους ή της ευφάνταστης σκηνοθεσίας τους, αλλά και εκείνες τις φωτογραφίες που απεικονίζουν απλώς κομμάτια-στιγμές της πραγματικότητας, ήτοι τις απλές φωτογραφίες 10. Οι ερμηνευτικές αυτές παραδοχές γίνονται κατά βάση δεκτές και από την ελληνική νομολογία 11, το πρόβλημα, ωστόσο, εμφανίζεται στον τρόπο με τον οποίο ορισμένες αποφάσεις τις μετουσιώνουν σε πράξη 12. Μεταξύ των τελευταίων αυτών αποφάσεων συγκαταλέγεται, κατά τη γνώμη μας, και η υπό κρίση απόφαση, η οποία, ενώ επικαλείται πράγματι το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98 ως ερμηνευτικό κανόνα για τη διάγνωση της πρωτοτυπίας στις επίδικες φωτογραφίες, φαίνεται να παρερμηνεύει το περιεχόμενό του προβαίνοντας τελικά σε μία διατύπωση μάλλον αντιφατική. Στο κείμενο της απόφασης, συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η πρωτοτυπία στις φωτογραφίες «συνίσταται στο να είναι αυτές προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού τους και να αντανακλά την προσωπικότητά του» 13. Ενώ, δηλαδή, το δικαστήριο αναγνωρίζει τον εφαρμοστέο κανόνα (άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98), δεν αρκείται στην αναπαραγωγή της διατύπωσής του, αλλά την εμπλουτίζει, θέτοντας ως επιπρόσθετη προϋπόθεση προστασίας «ν αντανακλά η φωτογραφία την προσωπικότητα του δημιουργού». 10 Βλ. και Σκούρτη, ό.π., σελ. 1234, ο οποίος υποστηρίζει ότι με βάση την κρατούσα στην ελληνική νομολογία θεωρία της στατιστικής μοναδικότητας -η οποία δέχεται ότι ένα έργο είναι πρωτότυπο, όταν κάτω από τις ίδιες συνθήκες και τους ίδιους στόχους κανένας άλλος δημιουργός, κατά λογική πιθανολόγηση, δεν θα κατέληγε στο ίδιο δημιουργικό αποτέλεσμα-, κάθε φωτογραφία μπορεί να προστατευτεί από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς είναι από τη φύση της στατιστικά μοναδική. Αποκλείεται, δηλαδή, σύμφωνα με την άποψη αυτή, να υπάρχει απόλυτη ομοιότητα μεταξύ δύο φωτογραφιών, έστω και αν η ατομικότητα της κάθε φωτογραφίας διαπιστώνεται σε μια απειροελάχιση διαφορά στο φωτισμό ή στην οπτική γωνία κ.τ.λ. 11 Έτσι ΜΠρΑθ 11923/1998, ΝοΒ 1998, σελ Βλ. και την άξια επαίνου ΠΠρΡοδ 35/2005, δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ, η οποία χωρίς να προβαίνει σε αξιολογικές κρίσεις και εκτιμήσεις και χωρίς ν αναζητά ιδιαίτερα κριτήρια για τη διάγνωση της πρωτοτυπίας δέχτηκε ότι «Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο λεύκωμα αυτό, έχουν ληφθεί από τον ενάγοντα, με δικά του τεχνικά μέσα και κατόπιν δικής του θεματικής επιλογής και συνεπώς είναι ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας των εν λόγω φωτογραφιών. Το έργο αυτό είναι πρωτότυπο, η πρωτοτυπία του δε έγκειται στο ότι παρουσιάζει μία ατομική ιδιομορφία έτσι ώστε να ξεχωρίζει και να διαφοροποιείται από άλλα παρεμφερή γνωστά έργα». 12 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ΕφΑθ 3252/2002, ΔΕΕ 2003, σελ. 294 επ. με σημείωμα Κυπρούλη. 13 Στην «προβληματική», όπως θα εξηγήσουμε, αυτή διατύπωση προέβη για πρώτη φορά, απ ό,τι φαίνεται, ο Άρειος Πάγος στην υπ αριθμό 152/2005 απόφασή του, ΔΕΕ 2005, σελ = ΕλλΔνη 2006, σελ Η διατύπωση αυτή εν συνεχεία πέρασε σε μία σειρά αποφάσεων κατώτερων δικαστηρίων, τα οποία την ακολούθησαν κατά γράμμα, παραπέμποντας συνάμα στην ως άνω αεροπαγιτική απόφαση. Έτσι ΠΠρΡοδ 92/2006, δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ ΜΠρΘεσ 24610/2004, ΧρΙΔ 2006, σελ

4 Η αντίφαση, εν προκειμένω, συνίσταται στο εξής: όταν ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση για την προστασία ενός έργου ν αποτελεί αυτό προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού του, σημαίνει, όπως προαναφέραμε, ότι αρκείται στο γεγονός ότι ένα έργο απορρέει από τον ίδιο το δημιουργό του, δεν αποτελεί δηλαδή προϊόν αντιγραφής, με αποκλεισμό κάθε άλλου αυστηρότερου κριτηρίου. Με άλλα λόγια, ο νόμος καθιερώνει ένα από τα επιεικέστερα κριτήρια για τη διάγνωση ύπαρξης πρωτοτυπίας, καθώς αναγνωρίζει τις περιορισμένες εκφραστικές δυνατότητες που έχει ένας φωτογράφος λόγω της παρεμβολής ενός τεχνικού μέσου της φωτογραφικής μηχανής και με τον τρόπο αυτό επιθυμεί να συμπεριλάβει στα όρια προστασίας του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας όσο το δυνατό μεγαλύτερη «γκάμα» φωτογραφιών. Η απαίτηση, όμως, ότι ένα έργο πρέπει «ν αντανακλά την προσωπικότητα του δημιουργού του», προκειμένου να κριθεί άξιο προστασίας με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, παραπέμπει στη λεγόμενη κλασική «ηπειρωτική αντίληψη» περί πρωτοτυπίας, η οποία υποστηρίζει ότι προστατευόμενο πνευματικό δημιούργημα είναι αυτό που φέρει τη «σφραγίδα» του δημιουργού του, το έργο δηλαδή το οποίο χαρακτηρίζεται ή διαποτίζεται από τη μοναδικότητα των προσωπικών στοιχείων του δημιουργού 14. Η δεύτερη αυτή θεωρία, όμως, θέτει το αυστηρότερο δυνατό κριτήριο για την αναγνώριση ενός δημιουργικού αποτελέσματος ως έργου από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, αφήνοντας εκτός του πεδίου προστασίας της αρκετά «πνευματικά προϊόντα». Για το λόγο αυτό, όχι μόνο έχει εγκαταλειφθεί προ πολλού από την ελληνική επιστήμη και την ελληνική νομολογία, η οποία βαδίζει προς μία πλήρη αποπροσωποποίηση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας 15, αλλά πολύ περισσότερο, σύμφωνα με τα όσα προεκτέθηκαν, δεν βρίσκει σε καμία περίπτωση εφαρμογή στο χώρο προστασίας των φωτογραφιών. Η αντίφαση στην οποία υποπίπτει το δικαστήριο με το συνδυασμό των δύο αυτών φράσεων-κριτηρίων, μπορεί σε μια πρώτη προσέγγιση να φαντάζει άνευ πρακτικής σημασίας, καθώς θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το δικαστήριο οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη διατύπωση παρασυρόμενο από την τάση, που συχνά διαπιστώνεται στη νομολογία, για εμφατικές διατυπώσεις, χωρίς δηλαδή να επιθυμεί να προσδώσει μια 14 Αναλυτικά για τη θεωρία αυτή βλ. Συνοδινού Τ.-Ελ., Το κριτήριο της πρωτοτυπίας στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, Αρμ 2001, σελ. 755 επ. (759). 15 Για τη διαπίστωση αυτή βλ. Μαρίνο, ό.π., σελ. 77 επ. και 81 Συνοδινού Τ.-Ελ., ό.π., σελ

5 κάποια νομική σημασία στη φράση «ν αντανακλά την προσωπικότητα του δημιουργού» 16. Η υπόθεση αυτή καταρρίπτεται, ωστόσο, όταν στη συνέχεια η ίδια απόφαση δέχεται μεταξύ των άλλων ότι οι επίδικες φωτογραφίες προστατεύονται με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, διότι, όπως διαπιστώνει, «συνυπάρχουν σε αυτές τα στοιχεία του δημιουργού τους [της], που φέρουν την καλλιτεχνική της σφραγίδα ως φωτογράφου και αντανακλούν την προσωπικότητά της, δηλαδή την αίσθηση, το ταλέντο, την παρατήρηση, τη σύγκριση, το μέτρο, τον υπολογισμό, το στοχασμό και την τελική της κρίση, στοιχεία που επέφεραν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα». Το δικαστήριο, συνεπώς, προσπαθεί αδικαιολόγητα να συγκεράσει δύο αντιτιθέμενες θεωρίες, με αποτέλεσμα να παρερμηνεύει τη διάταξη του άρθρου 6 της Οδηγίας 93/98 και ν αναζητά στις επίδικες φωτογραφίες υψηλά «standards» πρωτοτυπίας, προκειμένου να τις κρίνει άξιες προστασίας. Με τον τρόπο αυτό, εισέρχεται σε μια διαδικασία διάγνωσης της πρωτοτυπίας, η οποία μπορεί στην προκείμενη περίπτωση να θεωρηθεί απλά ως περιττή, εφόσον τελικά το δικαστήριο αναγνώρισε τις επίδικες φωτογραφίες ως προστατευόμενα πνευματικά δημιουργήματα, σε άλλες περιπτώσεις όμως θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. Ένα επιπλέον αδύνατο σημείο της σχολιαζόμενης απόφασης συνιστά η σωρεία αξιολογικών εκφράσεων που αυτή περιέχει. Συγκεκριμένα, μεταξύ των στοιχείων που το δικαστήριο φαίνεται να λαμβάνει υπόψη, προκειμένου να αποφανθεί υπέρ της προστασίας των επίδικων φωτογραφιών, καταλέγονται η σπανιότητα και η υψηλή αισθητική τους. Στη συνέχεια, το δικαστήριο αποφαίνεται ότι οι επίδικες φωτογραφίες αποτελούν προσωπικό πνευματικό δημιούργημα της ενάγουσας, επειδή «ξεφεύγουν από το χαρακτήρα της κοινής φωτογραφίας, φαίνεται ότι λήφθηκαν κατόπιν καλλιτεχνικής σύλληψης, με καλλιτεχνική επιλογή του τρόπου χρησιμοποίησης των φωτοσκιών, του ρετουσαρίσματος, του φωτομοντάζ και όλων των εκφραστικών δυνατοτήτων της φωτογραφίας». Με τον τρόπο αυτό, όμως, το δικαστήριο, παρά την αναγνώριση προστασίας στην προκείμενη περίπτωση, δεν παύει να παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας που απαγορεύει την οποιαδήποτε αισθητική- 16 Π.χ. Η φράση αυτή θα μπορούσε να σημαίνει, απλώς, ότι η φωτογραφία πρέπει ν απορρέει από το δημιουργό (: απόδοση με άλλα λόγια της φράσης «προσωπικό πνευματικό δημιούργημα») ή ότι πρέπει να εκφράζει το δημιουργό. 5

6 καλλιτεχνική ανάλυση και εκτίμηση του έργου από το δικαστή (άρθρο 2 παρ. 4) 17. Το τελικό συμπέρασμα δε, στο οποίο προβαίνει, ότι δηλαδή τις επίδικες φωτογραφίες δεν μπορούσε να τις τραβήξει «οποιοσδήποτε δεν διέθετε τη δική της εμπειρία (της ενάγουσας), ευαισθησία, πανεπιστημιακή κατάρτιση και τα δικά της μηχανήματα», όχι μόνο φαίνεται να είναι αυθαίρετο, αλλά εισάγει και κριτήρια προστασίας (πανεπιστημιακή κατάρτιση, εμπειρία κ.τ.λ.), τα οποία είναι αδιάφορα από πλευράς δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας Η φωτογραφία ως έργο συνεργασίας Η σχολιαζόμενη απόφαση υιοθετεί την άποψη που έχει διατυπωθεί στη θεωρία 19 ότι η φωτογραφία δεν μπορεί να αποτελέσει έργο συνεργασίας υπό την έννοια του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2121/1993. Συγκεκριμένα, δέχεται ότι στην περίπτωση των φωτογραφιών αρχικός δημιουργός είναι πάντοτε ο λήπτης της πρωτότυπης φωτογραφίαςφωτογράφος και ότι, εκτός από τον μοναδικό φωτογράφο, κανένας άλλος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απέκτησε την πνευματική ιδιοκτησία της φωτογραφίας πρωτοτύπως, καθότι δεν νοείται δύο φωτογράφοι να είναι συνδημιουργοί της ίδιας φωτογραφίας, έστω και αν συνεργάζονται, αφού εκ των πραγμάτων αποκλείεται να τραβούν ταυτοχρόνως με την ίδια μηχανή την ίδια φωτογραφία. Η απόφαση επικαλείται την άποψη αυτή, για να αποκρούσει το επιχείρημα των εναγουσών, -οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση είναι αφενός η λήπτρια των επίδικων φωτογραφιών και αφετέρου η εκδότρια του περιοδικού, στο οποίο αυτές συμπεριλήφθηκαν-, ότι είναι συνδημιουργοί των φωτογραφιών αυτών. Η απόρριψη του εν λόγω ισχυρισμού από το δικαστήριο είναι χωρίς αμφιβολία ορθή και πλήρως αιτιολογημένη, καθώς ο εκδότης ενός εντύπου, στο οποίο ενσωματώνεται μία φωτογραφία, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συνδημιουργός της, από τη στιγμή που δεν συμπράττει άμεσα στη λήψη της και δεν επενεργεί με κανέναν τρόπο στο τελικό δημιουργικό αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα, ωστόσο, από την ορθότητα της κρίσης του δικαστηρίου στη δεδομένη περίπτωση έχει ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον να μείνουμε στη θεωρία αυτή καθαυτή, η οποία αποκλείει εξ ολοκλήρου το δρόμο της συνεργασίας 17 Για την αρχή της αξιολογικής ουδετερότητας, βλ. μεταξύ άλλων Κουμάντο, ό.π., σελ. 118 επ. (121). 18 Βλ. Καλλινίκου, ό.π., σελ. 41, η οποία χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «η αξία ενός καλλιτέχνη δεν ενδιαφέρει το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας». 19 Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο Σκούρτης, Η προστασία των φωτογραφιών κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ΕλλΔνη 1996, σελ επ. (1236 επ.). 6

7 στο χώρο της φωτογραφίας, και να εξετάσουμε την ορθότητά της, καθώς η απόλυτη διατύπωσή της ενδέχεται, κατά τη γνώμη μας, να εξαιρεί από το πεδίο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας πρόσωπα τα οποία επενεργούν δημιουργικά στο αποτέλεσμα στη φωτογραφία εν προκειμένω-, το οποίο ο νομοθέτης κρίνει ως άξιο προστασίας. Η άποψη, λοιπόν, που και η απόφαση υιοθετεί, δέχεται επιπλέον ότι, ακόμα και στην περίπτωση που ένα πρόσωπο επιλαμβάνεται της σκηνοθεσίας μιας φωτογραφίας, ο ρόλος του συνίσταται απλώς σε παροχή οδηγιών ή συμβουλών, για τις οποίες δεν προβλέπεται προστασία από το νόμο. Καταλήγει λέγοντας δε ότι «κι αν ακόμα μπορούσε να θεωρηθεί συνδημιουργός με το φωτογράφο ο «σκηνοθέτης» της φωτογραφίας, δεν θα είχε υλικό αντικείμενο για προστασία, μετά τον αποχωρισμό της φωτογραφίας, που σαφώς ανήκει στο φωτογράφο». Ως μοναδικός δημιουργός του έργου, λοιπόν, θεωρείται και σε αυτήν την περίπτωση το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από τη φωτογραφική μηχανή και «τραβάει» τη φωτογραφία. Είναι αλήθεια πως συνήθως ένας φωτογράφος εργάζεται (: δημιουργεί) μόνος του. Εμπνέεται από τον περίκοσμό του (φύση, ανθρώπους, τοπ ία, τρόπους ζωής μιας κοινωνικής ή επαγγελματικής ομάδας) και είτε επιθυμεί, απλώς, ν απαθανατίσει τα γεγονότα ή να εκπληρώσει τους διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς που του έχουν ανατεθεί, -όπως στην περίπτωση της λεγόμενης «επαγγελματικής» φωτογραφίας, η οποία αφορά μεταξύ πολλών άλλων τη διαφήμιση, τα κοινωνικά πορτρέτα, τη μόδα, την κοινωνική ειδησεογραφία-, είτε επιθυμεί να διατυπώσει μια αισθητική, συγκινησιακή και νοηματική θέση μέσα από την επιλογή της κατάλληλης για κάτι τέτοιο μορφής απεικόνισης 20. Με άλλα λόγια, η φωτογραφία αποτελεί για τον φωτογράφο το εκφραστικό του εργαλείο και η έκφρασή του μέσω αυτής είναι συνήθως ατομική, ακόμα κι αν αφορμή της υπήρξε η εντολή ενός τρίτου προσώπου ή οι υποδείξεις τρίτων προσώπων για την εκπλήρωση των προσωπικών τους αναγκών. Ο ίδιος είναι, συνεπώς, αν όχι αποκλειστικά, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό, εκείνος που επιλέγει το φωτογραφιζόμενο αντικείμενο, το θέμα, την οπτική γωνία, ενώ ως γνώστης των τεχνικών παραμέτρων, -καθώς δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η φωτογραφική μηχανή είναι ένα τεχνικό μέσο-, επιλέγει και το φακό, τις φωτοσκιάσεις και εν γένει εκείνες τις 20 Για την πολυμορφία αυτή της φωτογραφίας ως εκφραστικού μέσου βλ. Εθνική Πολιτική για την καλλιτεχνική φωτογραφία, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με διεύθυνση 7

8 ρυθμίσεις που θα οδηγήσουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Δεν πρέπει, όμως, να παροράται και το γεγονός ότι αντικείμενο προστασίας κατά το ν. 2121/1993 αποτελεί το έργο, το δημιουργικό αποτέλεσμα που απορρέει από μία δημιουργική κίνηση ενός ή περισσότερων προσώπων και ότι, απεναντίας, το αποτέλεσμα μιας μηχανικής κίνησης δεν προστατεύεται. Η δημιουργική κίνηση, εξάλλου, είναι η προέκταση, η υλική αποτύπωση, το επακόλουθο μιας δημιουργικής σκέψης 21. Εάν η σκέψη αυτή δεν υλοποιηθεί ποτέ, τότε πράγματι παραμένει ελεύθερη και απροστάτευτη. Αν όμως περάσει στο επόμενο στάδιο -στο στάδιο της υλοποίησης-, τότε πρέπει να προστατευτεί. Η τεχνική προϋπόθεση δε, για να υλοποιηθεί η σκέψη μίας φωτογραφίας είναι πράγματι το πάτημα του κομβίου της φωτογραφικής μηχανής. Η φωτογραφία, ωστόσο, όπως προαναφέραμε, είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραμέτρων, -αισθητικών, σκηνοθετικών, τεχνικών-, διαμέσου των οποίων ο δημιουργός αποτυπώνει την προσωπική του «οπτική ματιά». Εάν, λοιπόν, όχι ένα αλλά δύο ή περισσότερα πρόσωπα θέλησαν να εκφράσουν τη δημιουργική τους σκέψη μέσω μίας φωτογραφίας, -π.χ. να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τον πόλεμο στο Ιράκ και να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη φωτογραφίζοντας γυμνά παιδιά σε αστικά κέντρα-, επιλέγοντας για το λόγο αυτό από κοινού τα φωτογραφιζόμενα πρόσωπα, τα μέρη στα οποία θα διεξαχθεί η φωτογράφηση, το ντεκόρ, την οπτική γωνία από την οποία πρέπει να τραβηχτεί η φωτογραφία, όλες τις τεχνικές παραμέτρους για τη λήψη της και την τελική επεξεργασία της, τότε, κατά τη γνώμη μας, δεν έχει σημασία εάν ο ένας μόνο, όπως είναι πρακτικά επιβεβλημένο, πάτησε το κομβίο για να βγει η φωτογραφία 22. Εφόσον η όλη σκηνοθεσία έγινε από κοινού 23, ώστε να μην μπορεί να διακριθεί η συμβολή του ενός από εκείνη του άλλου, -όταν οι συμβολές και των δύο ενσωματώνονται στο έργο ως αδιάσπαστη ενότητα 24 -, τότε δεν βλέπουμε κανένα λόγο για τον οποίο και τα δύο αυτά πρόσωπα δεν 21 Βλ. σχετικά Κοτσίρη, ό.π., σελ. 53 επ. Μαρίνο, ό.π., σελ. 69 επ. 22 Στην ορθή κατεύθυνση κινείται, συνεπώς, η ΜΠρΑθ 2264/1996, ΕλλΔνη 1996, σελ επ., η οποία δέχτηκε ότι «εάν ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι η οργάνωση, η εκτέλεση και γενικά όλο το «στήσιμο» της επίδικης φωτογράφησης έγιναν από τον Κ.Τ. σκηνοθέτη (και επομένως η συμβολή του ενάγοντος άρχιζε και εξαντλείτο στη λήψη της φωτογραφίας), αποδειχθεί αληθής, τότε πρόκειται πράγματι για έργο συνεργασίας μεταξύ του Κ.Τ. ως σκηνοθέτη και του ενάγοντος ως φωτογράφου». 23 Ή έστω η δημιουργική συμβολή και των δύο προσώπων, αν όχι ίση, τουλάχιστον ήταν αξιοσημείωτη και από τις δύο πλευρές, π.χ. ο ένας ανέλαβε τις τεχνικές παραμέτρους και ο άλλος τη σκηνοθεσία 24 Για την έννοια των έργων συνεργασίας βλ. Κοτσίρη, ό.π., σελ Κουμάντο, ό.π., σελ. 169 επ. Μαρίνο, σελ. 123 επ. Καλλινίκου, σελ Αποφασιστικό κριτήριο, προκειμένου να θεωρηθεί ένα έργο 8

9 θα μπορούσαν να θεωρηθούν συνδημιουργοί της φωτογραφίας υπό την έννοια του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και η φωτογραφία έργο συνεργασίας. Το απλό πάτημα του κομβίου της φωτογραφικής μηχανής από μόνο του δεν αρκεί για να καταστήσει κάποιον δημιουργό 25. Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι μία φωτογραφία δεν μπορεί να θεωρηθεί έργο σύνθετο ή συλλογικό, καθώς δεν μπορούν οι προσφορές των προσώπων που συνδράμουν να θεαθούν ως αυτοτελείς. Πρέπει ακόμη να γίνει δεκτό ότι το πρόσωπο που επιλαμβάνεται της όλης σκηνοθεσίας και επιλέγει όλες τις τεχνικές παραμέτρους μπορεί να θεωρηθεί φωτογράφος-δημιουργός και το πρόσωπο που πατάει το κομβίο να θεωρηθεί απλός «βοηθός εκπληρώσεως» 26 (ή, καλύτερα, «βοηθός υλοποιήσεως»), όπως π.χ. στην περίπτωση που στο πλαίσιο της μαθήτευσής του ένας νεαρός φωτογράφος ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες του επαγγελματία φωτογράφου, προκειμένου να απαθανατίσει την επιλεγμένη εικόνα. Πηγή Κωνσταντίνου, Δικηγόρος, Δ.Ν. ως έργο συνεργασίας, αποτελεί η διαπίστωση ότι η σύμπραξη των προσώπων γίνεται κατά τρόπο, ώστε «ο ένας να επηρεάζει το έργο του άλλου και όλοι μαζί το τελικό αποτέλεσμα». Έτσι, ΑΠ 1251/2003, ΕΕμπΔ 2004, σελ. 174 ΜΠρΘεσ 24610/2004, ΧρΙΔ 2006, σελ Έτσι Κουμάντος, ό.π., σελ. 170, υποσημ Για το όρο αυτό βλ. Μαρίνο, ό.π., σελ Βλ. και Κουμάντο, ό.π., σελ. 170, υποσημ. 413, ο οποίος εκθέτει ένα παράδειγμα από τη γαλλική νομολογία, όπου ένας ζωγράφος (ο Renoir), δημιουργούσε γλυπτικά έργα σε συνεργασία με μαθητή του. 9

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007*

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα συλλεκτικά έργα στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας - Σκέψεις με αφορμή την απόφαση 2232/2006 του Εφετείου Θεσσαλονίκης*

Τα συλλεκτικά έργα στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας - Σκέψεις με αφορμή την απόφαση 2232/2006 του Εφετείου Θεσσαλονίκης* Τα συλλεκτικά έργα στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας - Σκέψεις με αφορμή την απόφαση 2232/2006 του Εφετείου Θεσσαλονίκης* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ. 1240-1249

* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ. 1240-1249 Αρχή της διάκρισης της ιδέας από τη μορφή Δυνατότητα προστασίας επιτραπέζιων παιχνιδιών με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 4865/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. 1. Βιογραφικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου Ονομα : Ευανθία Ημερ. Γέννησης : 21.01.1957 Οικ. Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...1 Ι. Οι κατηγορίες των διακριτικών γνωρισμάτων 2 Α. Τα διακριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ. Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ. Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισμό πριν αποφασίσει να εμπλακεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών Οι αποφάσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών

ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών ΔΙΑΤΑΓH ΠΛΗΡΩΜHΣ - ΑΡΝHΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤAΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠH ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖHΤΗΣΗ ΤΗΣ - ΑΠOΔΕΙΞΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ

Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής: Α9/Σ43/2008 (9-12-2008) Στην Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της μαγειρικής, απαθανατίζοντας τη γαστρονομική παράδοση της Κύπρου

Η τέχνη της μαγειρικής, απαθανατίζοντας τη γαστρονομική παράδοση της Κύπρου Το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής στα πλαίσια του έργου του για την καταγραφή, διαφύλαξη και προώθηση του γαστρονομικού πολιτισμού της Κύπρου και με την ευκαιρία της εγγραφής της Μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3723/2008 * Μιλτ. Σταθόπουλος Δικηγόρος Αθηνών - Δ/ντής Ν.Υ. ΕΤΕ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3723/2008 * Μιλτ. Σταθόπουλος Δικηγόρος Αθηνών - Δ/ντής Ν.Υ. ΕΤΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3723/2008 * Μιλτ. Σταθόπουλος Δικηγόρος Αθηνών - Δ/ντής Ν.Υ. ΕΤΕ Ι. Δημοσιεύεται η πρώτη (εξ όσων γνωρίζουμε) δικαστική απόφαση μετά την «ερμηνευτική» διάταξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 5/4/2011 μεταξύ: Aφενός: Του Αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ- Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διονυσία Καλλινίκου Λέκτορας, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα η πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πάρης Αναγνωστόπουλος

Πάρης Αναγνωστόπουλος Η σχολή FOCUS ιδρύθηκε το 1985. Αφιερωμένη αποκλειστικά στη φωτογραφική εκπαίδευση εφαρμόζει από την αρχή ένα τριετές πρόγραμμα σπουδών. Από το 1993 περιλαμβάνει στο πρόγραμμα της νέα μέσα όπως το βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής]

ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] Πρόεδρος Γ. Καραναστάση, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγητής Α. Αναστασίου Δικηγόρος Γ. Ζαχαρόπουλος Διατάξεις: άρθρα 99, 100 Ν 3588/2907 (ΠτΚ), 696 επ. ΚΠολΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ www.dsanet.gr ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΣΑ Ο ΔΣΑ είναι Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ. 3026/1954 ΦΕΚ Α 235). ΕΧΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (υπ. Αρ. 151.139/ΨΣ

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το σεµινάριο του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, µε θέµα: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αθήνα 30/3/2012

Σηµειώσεις για το σεµινάριο του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, µε θέµα: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αθήνα 30/3/2012 Σηµειώσεις για το σεµινάριο του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, µε θέµα: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αθήνα 30/3/2012 Το ισχύον καθεστώς Πνευµατικής Ιδιοκτησίας αποτυπώνεται στο Ν. 2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ. Στο Αιγάλεω σήμερα την δωδέκατη (12 η ) του μήνα. Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012), ημέρα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ. Στο Αιγάλεω σήμερα την δωδέκατη (12 η ) του μήνα. Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012), ημέρα Κωνσταντίνος Ι. Νάζος Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Αθηνών Νικηταρά 8-10 Αθήνα 106 78 Τηλ. & Fax 210 3847475 Αριθμός 3Λ5.Ί:. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Στο Αιγάλεω σήμερα την δωδέκατη (12 η ) του μήνα Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

Search: The Web Tripod Report Abuse «Previous Top 100 Next»

Search: The Web Tripod Report Abuse «Previous Top 100 Next» 1 of 5 15/12/2008 2:07 µµ Search: The Web Tripod Report Abuse «Previous Top 100 Next» share: del.icio.us digg reddit furl facebook ιαφηµίσεις Google Σε τριάντα ηµέρες απέκτησε την καλύτερη κατάσταση υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ιγγλεζάκη, Η προστασία του λογισμικού των η/υ

Ι. Ιγγλεζάκη, Η προστασία του λογισμικού των η/υ 1016 ΕπισκΕ /2006 εταιρικού συμφέροντος. Ένας από τους δυνατούς τρόπους διάθεσης των υπολοίπων καθαρών κερδών είναι η χρησιμοποίησή τους για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ούτως ώστε οι νέες μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής»

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Οι γενικές πληροφορίες του διαγωνισμού. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Έβδομος (7ος) Κύκλος Επιμόρφωσης των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2013-2014 Συντάκτρια Άννα Κοκκινίδου Υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος 1 Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ανδρέας Παπαλάμπρου Παναγιώτης Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Γουργουλιάτος Νικόλας-Ρικάρδο Καβαλιέρο Αστρονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

-2- σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.

-2- σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 4 εδάφ. α,β και παρ. 5 εδάφια α,β,γ,δ,ε,στ,ζ, και η του Ν. 1902 90 σχετικά με τις προϋπόθεσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και οδηγίες για τους προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»

«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico. Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag. #ilovekiconico

Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico. Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag. #ilovekiconico Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας! Από 10 έως 21 Σεπτεμβρίου I LOVE KicoNico Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag #ilovekiconico Και

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μάθε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου. Δικαιώματα. Συμμετοχή. Ελευθερία έκφρασης. Ασφαλές περιβάλλον. Σεβασμός.

1.1. Μάθε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου. Δικαιώματα. Συμμετοχή. Ελευθερία έκφρασης. Ασφαλές περιβάλλον. Σεβασμός. 1.1. Μάθε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου «Δεν υπάρχουν δικαιώματα, όποια κι αν είναι αυτά, χωρίς αντίστοιχες υποχρεώσεις.» Samuel Taylor Coleridge Δικαιώματα Το δικαίωμα προστατεύει τα άτομα ή τις

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στη Ψηφιακή Φωτογραφία» Σηµειώσεις για το Μάθηµα «Οπτική Επικοινωνία» Χειµερινού Εξαµήνου. Ειρήνη Γιανναρά

«Εισαγωγή στη Ψηφιακή Φωτογραφία» Σηµειώσεις για το Μάθηµα «Οπτική Επικοινωνία» Χειµερινού Εξαµήνου. Ειρήνη Γιανναρά «Εισαγωγή στη Ψηφιακή Φωτογραφία» Σηµειώσεις για το Μάθηµα «Οπτική Επικοινωνία» Χειµερινού Εξαµήνου Ειρήνη Γιανναρά ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ψηφιακή φωτογραφία είναι το αποτέλεσµα της καταγραφής εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τίτλος Σχεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Prj. 4 : Τέχνη + Επάγγελμα + Μαθηματικά + Τεχνολογία = ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Prj. 4 : Τέχνη + Επάγγελμα + Μαθηματικά + Τεχνολογία = ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Prj. 4 : Τέχνη + Επάγγελμα + Μαθηματικά + Τεχνολογία = ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Υπόθεμα ομάδας 2: ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Μέλη ομάδας : Χρήστος Φωτογλίδης Παρασκευάς Στρατηγούσης Χρήστος Τόρε Δημήτριος Ταραμάς Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

I AM YOUR 1 NIKKOR FINDER

I AM YOUR 1 NIKKOR FINDER I AM YOUR FINDER I AM VISUAL PERFECTION Οι φωτογραφικές μηχανές συστήματος Nikon 1 σάς χαρίζουν έναν υπέροχο τρόπο να αποτυπώνετε την ταχύτητα της ζωής. Με απόδοση εκπληκτικής ταχύτητας, εντυπωσιακή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11 -2012 Αρ. Πρωτ. : Κ1-1960 Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη βιογραφικού γράμματος

Σύνταξη βιογραφικού γράμματος Σύνταξη βιογραφικού γράμματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Βιογραφικό Σημείωμα έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίζεται και η Tεχνική του. Μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, που είναι ο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: 33 52 604-605 ΑΘΗΝΑ 08-02-2002

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της φωτογραφίας:

Η ιστορία της φωτογραφίας: 1 Η ιστορία της φωτογραφίας: Σκοτεινός θάλαμος. (camera obscura) Πρωτοπόροι της φωτογραφίας. Η πρώτη χημική φωτογραφία. Δαγγεροτυπία. Έγχρωμη φωτογραφία. Ψηφιακή εποχή. Ομάδα Μελέτης: 1) Αντωνοπούλου Μελίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της. ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ Σου/της. του, κατοίκου..., οδός. αριθμός.., τηλ... ΚΑΣΑ Του προσωρινού Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά.

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά. Βασικό νοµικό πλαίσιο για συγγραφείς και µεταφραστές Καλό απόγευµα σε όλους σας. Χαίροµαι που µας δόθηκε η ευκαιρία σε συνεργασία µε το ΕΚΕΒΙ και την Εταιρεία Συγγραφέων να παρουσιάσουµε κάποια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα