* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ. 269-277"

Transcript

1 Προστασία των φωτογραφιών κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας Η διατύπωση του άρθρου 6 της Οδηγίας 93/98/ΕΟΚ: Παρατηρήσεις στη ΜΠρΘεσ 40026/2006* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ Η διατύπωση του άρθρου 6 της Οδηγίας 93/98/ΕΟΚ Η ως άνω απόφαση προστίθεται σε έναν αρκετά μακρύ νομολογιακό κατάλογο που αφορά στην προστασία των φωτογραφιών κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας 1. Πρόκειται για μία απόφαση επαρκώς τεκμηριωμένη και κατ αποτέλεσμα ορθή, καθώς δέχεται την προστασία των επίδικων φωτογραφιών εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ, ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει με επιτυχία τα σχετικά ζητήματα που αναφύονται από τους εκατέρωθεν ισχυρισμούς των αντιδίκων. Παρόλα αυτά, εμπεριέχει ορισμένα σημεία, κυρίως αναφορικά με τα κριτήρια που υιοθετεί για τη διάγνωση της πρωτοτυπίας στις επίδικες φωτογραφίες, που αφήνουν ανοιχτό το δρόμο του σχολιασμού. Προκειμένου, ωστόσο, να γίνουν κατανοητά τα σημεία αυτά, που κατά τη γνώμη μας είναι «προβληματικά», πρέπει να προηγηθεί μία σύντομη αναφορά στο νομικό καθεστώς που διέπει την προστασία των φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες περιλαμβάνονται στην ενδεικτική απαρίθμηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2121/1993, όπου και κατονομάζονται ορισμένες κατηγορίες έργων που, εφόσον εμφανίζουν την απαραίτητη πρωτοτυπία, κρίνονται ως άξια προστασίας από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας 2. Ειδικά στις φωτογραφίες, όμως, σύμφωνα με απόλυτη θέση της ελληνικής επιστήμης 3, η έννοια της πρωτοτυπίας κρίνεται με ιδιαίτερη 1 Βλ. μεταξύ άλλων ΠΠρΡοδ 92/2006, δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ ΑΠ 152/2005, ΔΕΕ 2005, σελ = ΕλλΔνη 2006, σελ. 495 ΜΠρΘεσ 24610/2004, ΧρΙΔ 2006, σελ. 929 ΠΠρΑθ 4661/2004, ΝοΒ 2005, σελ. 114 = ΧρΙΔ 2005, σελ. 28 ΕφΑθ 3252/2002, ΔΕΕ 2003, σελ. 293 = ΧρΙΔ 2003, σελ. 465 ΕφΑθ 4040/2001, ΔΕΕ 2002, σελ. 58 ΜΠρΑθ 20669/1998, ΕΕμπΔ 1999, σελ. 152 ΜΠρΑθ 2264/1996, ΕλλΔνη 1996, σελ Κατά το προϊσχύσαν δίκαιο οι φωτογραφίες προστατεύονταν δυνάμει του άρθρου 14 του ν. 2387/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 1 της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης. Στις διατάξεις αυτές συναντάμε τον όρο «φωτογραφικά έργα» έναντι του όρου «φωτογραφίες». 3 Βλ. Κουμάντο, Πνευματική Ιδιοκτησία, 8η έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σελ. 134 επ. Μαρίνο, Πνευματική Ιδιοκτησία, δεύτερη έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 2004, σελ. 80 και 89 Καλλινίκου, Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα, β έκδοση, εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2005, σελ. 33 Σκούρτη, Η προστασία των φωτογραφιών κατά

2 επιείκεια. Δεν απαιτούνται, δηλαδή, αυστηρές προϋποθέσεις για τη διάγνωσή της και, συνακόλουθα, δεν υιοθετούνται αυστηρά κριτήρια για την ένταξη των φωτογραφιών στα προστατευόμενα πνευματικά δημιουργήματα. Στην ερμηνευτική αυτή προσέγγιση οδήγησε η διατύπωση του άρθρου 6 της Οδηγίας 93/98 4, το οποίο προβλέπει, ειδικότερα, ότι: «Οι φωτογραφίες που είναι πρωτότυπες, με την έννοια ότι είναι αποτέλεσμα προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού τους, προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 1». Γίνεται δεκτό 5, λοιπόν, ότι πρωτότυπο στην προκείμενη περίπτωση -όπως, άλλωστε, και στην περίπτωση των βάσεων δεδομένων και των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου συναντάμε την ίδια ως άνω διατύπωση 6 -, θεωρείται ό,τι δεν αποτελεί προϊόν αντιγραφής. Είναι σαφές ότι η παραδοχή αυτή κατεβάζει σε σημαντικό βαθμό τον πήχη της προστασίας, από τη στιγμή που θέτει ως μοναδικό προαπαιτούμενο για τη θετική αναγνώριση της πρωτοτυπίας να προέρχεται το έργο από τον φερόμενο ως δημιουργό και να μην αποτελεί αντίγραφο κάποιου άλλου έργου. Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανές ότι ο εν λόγω ορισμός παραιτείται συνειδητά από το αυστηρό κριτήριο της αποτύπωσης της προσωπικότητας του δημιουργού πάνω στο έργο 7. Το παράδοξο, ωστόσο, έγκειται στο γεγονός ότι το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98 δεν ενσωματώθηκε στο δίκαιό μας, όπως το αντίστοιχο άρθρο για την προστασία των βάσεων δεδομένων και των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Υποστηρίζεται 8, όμως, ότι η εναρμόνιση αυτή κρίθηκε περιττή, από τη στιγμή που η επιλογή του Έλληνα νομοθέτη να χρησιμοποιήσει τον όρο «φωτογραφίες» έναντι του προγενέστερου όρου «φωτογραφικά έργα» 9 υποδηλώνει ξεκάθαρα τη θέλησή του να αποσυνδέσει την έννοια το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ΕλλΔνη 1996, σελ επ. Κυπρούλη, σημείωμα στην ΕφΑθ 4040/2001, ΔΕΕ 2002, σελ. 59 επ. ίδια, σημείωμα στην ΕφΑθ 3252/2002, ΔΕΕ 2003, σελ. 294 επ. Βλ. και Κοτσίρη, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τέταρτη έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2005, σελ , ο οποίος χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η πρωτοτυπία στις κοινές φωτογραφίες υπάρχει εκ μόνου του γεγονότος ότι αυτές απεικονίζουν το θέμα που άμεσα αποτέλεσε αντικείμενο φωτογράφησης. 4 Οδηγία 93/98/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 «Περί εναρμονίσεως της διάρκειας προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων». 5 Βλ. Κουμάντο, ό.π., σελ. 106 επ. και 134 επ. Σκούρτη, ό.π., σελ Για τις βάσεις δεδομένων βλ. άρθρο 2 παρ. 2α εδ. α του ν. 2121/1993, το οποίο αποδίδει την αντίστοιχη διατύπωση του άρθρου 3 παρ. 1 της Οδηγίας 96/9/ΕΟΚ, και για τα προγράμματα η/υ βλ. άρθρο 3 τελ. εδ. του ν. 2121/1993, το οποίο αποδίδει την αντίστοιχη διατύπωση του άρθρου 1 παρ. 3 της Οδηγίας 91/250/ΕΟΚ. 7 Έτσι, Μαρίνος, ό.π., σελ Βλ. Καλλινίκου, ό.π., σελ. 33 Κοτσίρη, ό.π., σελ Κι αυτό σε αντίθεση με ξένες έννομες τάξεις, όπως π.χ. τη γερμανική, όπου για τα φωτογραφικά έργα αναγνωρίζεται δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ( 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG), ενώ για τις απλές φωτογραφίες προβλέπεται ένα συγγενικό δικαίωμα ( 72 UrhG). 2

3 της φωτογραφίας από την έννοια του έργου, προκειμένου να συμπεριλάβει στα όρια προστασίας του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, όχι μόνο τις φωτογραφίες που φέρουν το χαρακτήρα του έργου τέχνης, π.χ. λόγω της ιδιαίτερης σύλληψής τους ή της ευφάνταστης σκηνοθεσίας τους, αλλά και εκείνες τις φωτογραφίες που απεικονίζουν απλώς κομμάτια-στιγμές της πραγματικότητας, ήτοι τις απλές φωτογραφίες 10. Οι ερμηνευτικές αυτές παραδοχές γίνονται κατά βάση δεκτές και από την ελληνική νομολογία 11, το πρόβλημα, ωστόσο, εμφανίζεται στον τρόπο με τον οποίο ορισμένες αποφάσεις τις μετουσιώνουν σε πράξη 12. Μεταξύ των τελευταίων αυτών αποφάσεων συγκαταλέγεται, κατά τη γνώμη μας, και η υπό κρίση απόφαση, η οποία, ενώ επικαλείται πράγματι το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98 ως ερμηνευτικό κανόνα για τη διάγνωση της πρωτοτυπίας στις επίδικες φωτογραφίες, φαίνεται να παρερμηνεύει το περιεχόμενό του προβαίνοντας τελικά σε μία διατύπωση μάλλον αντιφατική. Στο κείμενο της απόφασης, συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η πρωτοτυπία στις φωτογραφίες «συνίσταται στο να είναι αυτές προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού τους και να αντανακλά την προσωπικότητά του» 13. Ενώ, δηλαδή, το δικαστήριο αναγνωρίζει τον εφαρμοστέο κανόνα (άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98), δεν αρκείται στην αναπαραγωγή της διατύπωσής του, αλλά την εμπλουτίζει, θέτοντας ως επιπρόσθετη προϋπόθεση προστασίας «ν αντανακλά η φωτογραφία την προσωπικότητα του δημιουργού». 10 Βλ. και Σκούρτη, ό.π., σελ. 1234, ο οποίος υποστηρίζει ότι με βάση την κρατούσα στην ελληνική νομολογία θεωρία της στατιστικής μοναδικότητας -η οποία δέχεται ότι ένα έργο είναι πρωτότυπο, όταν κάτω από τις ίδιες συνθήκες και τους ίδιους στόχους κανένας άλλος δημιουργός, κατά λογική πιθανολόγηση, δεν θα κατέληγε στο ίδιο δημιουργικό αποτέλεσμα-, κάθε φωτογραφία μπορεί να προστατευτεί από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς είναι από τη φύση της στατιστικά μοναδική. Αποκλείεται, δηλαδή, σύμφωνα με την άποψη αυτή, να υπάρχει απόλυτη ομοιότητα μεταξύ δύο φωτογραφιών, έστω και αν η ατομικότητα της κάθε φωτογραφίας διαπιστώνεται σε μια απειροελάχιση διαφορά στο φωτισμό ή στην οπτική γωνία κ.τ.λ. 11 Έτσι ΜΠρΑθ 11923/1998, ΝοΒ 1998, σελ Βλ. και την άξια επαίνου ΠΠρΡοδ 35/2005, δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ, η οποία χωρίς να προβαίνει σε αξιολογικές κρίσεις και εκτιμήσεις και χωρίς ν αναζητά ιδιαίτερα κριτήρια για τη διάγνωση της πρωτοτυπίας δέχτηκε ότι «Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο λεύκωμα αυτό, έχουν ληφθεί από τον ενάγοντα, με δικά του τεχνικά μέσα και κατόπιν δικής του θεματικής επιλογής και συνεπώς είναι ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας των εν λόγω φωτογραφιών. Το έργο αυτό είναι πρωτότυπο, η πρωτοτυπία του δε έγκειται στο ότι παρουσιάζει μία ατομική ιδιομορφία έτσι ώστε να ξεχωρίζει και να διαφοροποιείται από άλλα παρεμφερή γνωστά έργα». 12 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ΕφΑθ 3252/2002, ΔΕΕ 2003, σελ. 294 επ. με σημείωμα Κυπρούλη. 13 Στην «προβληματική», όπως θα εξηγήσουμε, αυτή διατύπωση προέβη για πρώτη φορά, απ ό,τι φαίνεται, ο Άρειος Πάγος στην υπ αριθμό 152/2005 απόφασή του, ΔΕΕ 2005, σελ = ΕλλΔνη 2006, σελ Η διατύπωση αυτή εν συνεχεία πέρασε σε μία σειρά αποφάσεων κατώτερων δικαστηρίων, τα οποία την ακολούθησαν κατά γράμμα, παραπέμποντας συνάμα στην ως άνω αεροπαγιτική απόφαση. Έτσι ΠΠρΡοδ 92/2006, δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ ΜΠρΘεσ 24610/2004, ΧρΙΔ 2006, σελ

4 Η αντίφαση, εν προκειμένω, συνίσταται στο εξής: όταν ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση για την προστασία ενός έργου ν αποτελεί αυτό προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού του, σημαίνει, όπως προαναφέραμε, ότι αρκείται στο γεγονός ότι ένα έργο απορρέει από τον ίδιο το δημιουργό του, δεν αποτελεί δηλαδή προϊόν αντιγραφής, με αποκλεισμό κάθε άλλου αυστηρότερου κριτηρίου. Με άλλα λόγια, ο νόμος καθιερώνει ένα από τα επιεικέστερα κριτήρια για τη διάγνωση ύπαρξης πρωτοτυπίας, καθώς αναγνωρίζει τις περιορισμένες εκφραστικές δυνατότητες που έχει ένας φωτογράφος λόγω της παρεμβολής ενός τεχνικού μέσου της φωτογραφικής μηχανής και με τον τρόπο αυτό επιθυμεί να συμπεριλάβει στα όρια προστασίας του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας όσο το δυνατό μεγαλύτερη «γκάμα» φωτογραφιών. Η απαίτηση, όμως, ότι ένα έργο πρέπει «ν αντανακλά την προσωπικότητα του δημιουργού του», προκειμένου να κριθεί άξιο προστασίας με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, παραπέμπει στη λεγόμενη κλασική «ηπειρωτική αντίληψη» περί πρωτοτυπίας, η οποία υποστηρίζει ότι προστατευόμενο πνευματικό δημιούργημα είναι αυτό που φέρει τη «σφραγίδα» του δημιουργού του, το έργο δηλαδή το οποίο χαρακτηρίζεται ή διαποτίζεται από τη μοναδικότητα των προσωπικών στοιχείων του δημιουργού 14. Η δεύτερη αυτή θεωρία, όμως, θέτει το αυστηρότερο δυνατό κριτήριο για την αναγνώριση ενός δημιουργικού αποτελέσματος ως έργου από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, αφήνοντας εκτός του πεδίου προστασίας της αρκετά «πνευματικά προϊόντα». Για το λόγο αυτό, όχι μόνο έχει εγκαταλειφθεί προ πολλού από την ελληνική επιστήμη και την ελληνική νομολογία, η οποία βαδίζει προς μία πλήρη αποπροσωποποίηση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας 15, αλλά πολύ περισσότερο, σύμφωνα με τα όσα προεκτέθηκαν, δεν βρίσκει σε καμία περίπτωση εφαρμογή στο χώρο προστασίας των φωτογραφιών. Η αντίφαση στην οποία υποπίπτει το δικαστήριο με το συνδυασμό των δύο αυτών φράσεων-κριτηρίων, μπορεί σε μια πρώτη προσέγγιση να φαντάζει άνευ πρακτικής σημασίας, καθώς θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το δικαστήριο οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη διατύπωση παρασυρόμενο από την τάση, που συχνά διαπιστώνεται στη νομολογία, για εμφατικές διατυπώσεις, χωρίς δηλαδή να επιθυμεί να προσδώσει μια 14 Αναλυτικά για τη θεωρία αυτή βλ. Συνοδινού Τ.-Ελ., Το κριτήριο της πρωτοτυπίας στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, Αρμ 2001, σελ. 755 επ. (759). 15 Για τη διαπίστωση αυτή βλ. Μαρίνο, ό.π., σελ. 77 επ. και 81 Συνοδινού Τ.-Ελ., ό.π., σελ

5 κάποια νομική σημασία στη φράση «ν αντανακλά την προσωπικότητα του δημιουργού» 16. Η υπόθεση αυτή καταρρίπτεται, ωστόσο, όταν στη συνέχεια η ίδια απόφαση δέχεται μεταξύ των άλλων ότι οι επίδικες φωτογραφίες προστατεύονται με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, διότι, όπως διαπιστώνει, «συνυπάρχουν σε αυτές τα στοιχεία του δημιουργού τους [της], που φέρουν την καλλιτεχνική της σφραγίδα ως φωτογράφου και αντανακλούν την προσωπικότητά της, δηλαδή την αίσθηση, το ταλέντο, την παρατήρηση, τη σύγκριση, το μέτρο, τον υπολογισμό, το στοχασμό και την τελική της κρίση, στοιχεία που επέφεραν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα». Το δικαστήριο, συνεπώς, προσπαθεί αδικαιολόγητα να συγκεράσει δύο αντιτιθέμενες θεωρίες, με αποτέλεσμα να παρερμηνεύει τη διάταξη του άρθρου 6 της Οδηγίας 93/98 και ν αναζητά στις επίδικες φωτογραφίες υψηλά «standards» πρωτοτυπίας, προκειμένου να τις κρίνει άξιες προστασίας. Με τον τρόπο αυτό, εισέρχεται σε μια διαδικασία διάγνωσης της πρωτοτυπίας, η οποία μπορεί στην προκείμενη περίπτωση να θεωρηθεί απλά ως περιττή, εφόσον τελικά το δικαστήριο αναγνώρισε τις επίδικες φωτογραφίες ως προστατευόμενα πνευματικά δημιουργήματα, σε άλλες περιπτώσεις όμως θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. Ένα επιπλέον αδύνατο σημείο της σχολιαζόμενης απόφασης συνιστά η σωρεία αξιολογικών εκφράσεων που αυτή περιέχει. Συγκεκριμένα, μεταξύ των στοιχείων που το δικαστήριο φαίνεται να λαμβάνει υπόψη, προκειμένου να αποφανθεί υπέρ της προστασίας των επίδικων φωτογραφιών, καταλέγονται η σπανιότητα και η υψηλή αισθητική τους. Στη συνέχεια, το δικαστήριο αποφαίνεται ότι οι επίδικες φωτογραφίες αποτελούν προσωπικό πνευματικό δημιούργημα της ενάγουσας, επειδή «ξεφεύγουν από το χαρακτήρα της κοινής φωτογραφίας, φαίνεται ότι λήφθηκαν κατόπιν καλλιτεχνικής σύλληψης, με καλλιτεχνική επιλογή του τρόπου χρησιμοποίησης των φωτοσκιών, του ρετουσαρίσματος, του φωτομοντάζ και όλων των εκφραστικών δυνατοτήτων της φωτογραφίας». Με τον τρόπο αυτό, όμως, το δικαστήριο, παρά την αναγνώριση προστασίας στην προκείμενη περίπτωση, δεν παύει να παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας που απαγορεύει την οποιαδήποτε αισθητική- 16 Π.χ. Η φράση αυτή θα μπορούσε να σημαίνει, απλώς, ότι η φωτογραφία πρέπει ν απορρέει από το δημιουργό (: απόδοση με άλλα λόγια της φράσης «προσωπικό πνευματικό δημιούργημα») ή ότι πρέπει να εκφράζει το δημιουργό. 5

6 καλλιτεχνική ανάλυση και εκτίμηση του έργου από το δικαστή (άρθρο 2 παρ. 4) 17. Το τελικό συμπέρασμα δε, στο οποίο προβαίνει, ότι δηλαδή τις επίδικες φωτογραφίες δεν μπορούσε να τις τραβήξει «οποιοσδήποτε δεν διέθετε τη δική της εμπειρία (της ενάγουσας), ευαισθησία, πανεπιστημιακή κατάρτιση και τα δικά της μηχανήματα», όχι μόνο φαίνεται να είναι αυθαίρετο, αλλά εισάγει και κριτήρια προστασίας (πανεπιστημιακή κατάρτιση, εμπειρία κ.τ.λ.), τα οποία είναι αδιάφορα από πλευράς δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας Η φωτογραφία ως έργο συνεργασίας Η σχολιαζόμενη απόφαση υιοθετεί την άποψη που έχει διατυπωθεί στη θεωρία 19 ότι η φωτογραφία δεν μπορεί να αποτελέσει έργο συνεργασίας υπό την έννοια του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2121/1993. Συγκεκριμένα, δέχεται ότι στην περίπτωση των φωτογραφιών αρχικός δημιουργός είναι πάντοτε ο λήπτης της πρωτότυπης φωτογραφίαςφωτογράφος και ότι, εκτός από τον μοναδικό φωτογράφο, κανένας άλλος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απέκτησε την πνευματική ιδιοκτησία της φωτογραφίας πρωτοτύπως, καθότι δεν νοείται δύο φωτογράφοι να είναι συνδημιουργοί της ίδιας φωτογραφίας, έστω και αν συνεργάζονται, αφού εκ των πραγμάτων αποκλείεται να τραβούν ταυτοχρόνως με την ίδια μηχανή την ίδια φωτογραφία. Η απόφαση επικαλείται την άποψη αυτή, για να αποκρούσει το επιχείρημα των εναγουσών, -οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση είναι αφενός η λήπτρια των επίδικων φωτογραφιών και αφετέρου η εκδότρια του περιοδικού, στο οποίο αυτές συμπεριλήφθηκαν-, ότι είναι συνδημιουργοί των φωτογραφιών αυτών. Η απόρριψη του εν λόγω ισχυρισμού από το δικαστήριο είναι χωρίς αμφιβολία ορθή και πλήρως αιτιολογημένη, καθώς ο εκδότης ενός εντύπου, στο οποίο ενσωματώνεται μία φωτογραφία, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συνδημιουργός της, από τη στιγμή που δεν συμπράττει άμεσα στη λήψη της και δεν επενεργεί με κανέναν τρόπο στο τελικό δημιουργικό αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα, ωστόσο, από την ορθότητα της κρίσης του δικαστηρίου στη δεδομένη περίπτωση έχει ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον να μείνουμε στη θεωρία αυτή καθαυτή, η οποία αποκλείει εξ ολοκλήρου το δρόμο της συνεργασίας 17 Για την αρχή της αξιολογικής ουδετερότητας, βλ. μεταξύ άλλων Κουμάντο, ό.π., σελ. 118 επ. (121). 18 Βλ. Καλλινίκου, ό.π., σελ. 41, η οποία χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «η αξία ενός καλλιτέχνη δεν ενδιαφέρει το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας». 19 Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο Σκούρτης, Η προστασία των φωτογραφιών κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ΕλλΔνη 1996, σελ επ. (1236 επ.). 6

7 στο χώρο της φωτογραφίας, και να εξετάσουμε την ορθότητά της, καθώς η απόλυτη διατύπωσή της ενδέχεται, κατά τη γνώμη μας, να εξαιρεί από το πεδίο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας πρόσωπα τα οποία επενεργούν δημιουργικά στο αποτέλεσμα στη φωτογραφία εν προκειμένω-, το οποίο ο νομοθέτης κρίνει ως άξιο προστασίας. Η άποψη, λοιπόν, που και η απόφαση υιοθετεί, δέχεται επιπλέον ότι, ακόμα και στην περίπτωση που ένα πρόσωπο επιλαμβάνεται της σκηνοθεσίας μιας φωτογραφίας, ο ρόλος του συνίσταται απλώς σε παροχή οδηγιών ή συμβουλών, για τις οποίες δεν προβλέπεται προστασία από το νόμο. Καταλήγει λέγοντας δε ότι «κι αν ακόμα μπορούσε να θεωρηθεί συνδημιουργός με το φωτογράφο ο «σκηνοθέτης» της φωτογραφίας, δεν θα είχε υλικό αντικείμενο για προστασία, μετά τον αποχωρισμό της φωτογραφίας, που σαφώς ανήκει στο φωτογράφο». Ως μοναδικός δημιουργός του έργου, λοιπόν, θεωρείται και σε αυτήν την περίπτωση το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από τη φωτογραφική μηχανή και «τραβάει» τη φωτογραφία. Είναι αλήθεια πως συνήθως ένας φωτογράφος εργάζεται (: δημιουργεί) μόνος του. Εμπνέεται από τον περίκοσμό του (φύση, ανθρώπους, τοπ ία, τρόπους ζωής μιας κοινωνικής ή επαγγελματικής ομάδας) και είτε επιθυμεί, απλώς, ν απαθανατίσει τα γεγονότα ή να εκπληρώσει τους διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς που του έχουν ανατεθεί, -όπως στην περίπτωση της λεγόμενης «επαγγελματικής» φωτογραφίας, η οποία αφορά μεταξύ πολλών άλλων τη διαφήμιση, τα κοινωνικά πορτρέτα, τη μόδα, την κοινωνική ειδησεογραφία-, είτε επιθυμεί να διατυπώσει μια αισθητική, συγκινησιακή και νοηματική θέση μέσα από την επιλογή της κατάλληλης για κάτι τέτοιο μορφής απεικόνισης 20. Με άλλα λόγια, η φωτογραφία αποτελεί για τον φωτογράφο το εκφραστικό του εργαλείο και η έκφρασή του μέσω αυτής είναι συνήθως ατομική, ακόμα κι αν αφορμή της υπήρξε η εντολή ενός τρίτου προσώπου ή οι υποδείξεις τρίτων προσώπων για την εκπλήρωση των προσωπικών τους αναγκών. Ο ίδιος είναι, συνεπώς, αν όχι αποκλειστικά, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό, εκείνος που επιλέγει το φωτογραφιζόμενο αντικείμενο, το θέμα, την οπτική γωνία, ενώ ως γνώστης των τεχνικών παραμέτρων, -καθώς δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η φωτογραφική μηχανή είναι ένα τεχνικό μέσο-, επιλέγει και το φακό, τις φωτοσκιάσεις και εν γένει εκείνες τις 20 Για την πολυμορφία αυτή της φωτογραφίας ως εκφραστικού μέσου βλ. Εθνική Πολιτική για την καλλιτεχνική φωτογραφία, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με διεύθυνση 7

8 ρυθμίσεις που θα οδηγήσουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Δεν πρέπει, όμως, να παροράται και το γεγονός ότι αντικείμενο προστασίας κατά το ν. 2121/1993 αποτελεί το έργο, το δημιουργικό αποτέλεσμα που απορρέει από μία δημιουργική κίνηση ενός ή περισσότερων προσώπων και ότι, απεναντίας, το αποτέλεσμα μιας μηχανικής κίνησης δεν προστατεύεται. Η δημιουργική κίνηση, εξάλλου, είναι η προέκταση, η υλική αποτύπωση, το επακόλουθο μιας δημιουργικής σκέψης 21. Εάν η σκέψη αυτή δεν υλοποιηθεί ποτέ, τότε πράγματι παραμένει ελεύθερη και απροστάτευτη. Αν όμως περάσει στο επόμενο στάδιο -στο στάδιο της υλοποίησης-, τότε πρέπει να προστατευτεί. Η τεχνική προϋπόθεση δε, για να υλοποιηθεί η σκέψη μίας φωτογραφίας είναι πράγματι το πάτημα του κομβίου της φωτογραφικής μηχανής. Η φωτογραφία, ωστόσο, όπως προαναφέραμε, είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραμέτρων, -αισθητικών, σκηνοθετικών, τεχνικών-, διαμέσου των οποίων ο δημιουργός αποτυπώνει την προσωπική του «οπτική ματιά». Εάν, λοιπόν, όχι ένα αλλά δύο ή περισσότερα πρόσωπα θέλησαν να εκφράσουν τη δημιουργική τους σκέψη μέσω μίας φωτογραφίας, -π.χ. να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τον πόλεμο στο Ιράκ και να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη φωτογραφίζοντας γυμνά παιδιά σε αστικά κέντρα-, επιλέγοντας για το λόγο αυτό από κοινού τα φωτογραφιζόμενα πρόσωπα, τα μέρη στα οποία θα διεξαχθεί η φωτογράφηση, το ντεκόρ, την οπτική γωνία από την οποία πρέπει να τραβηχτεί η φωτογραφία, όλες τις τεχνικές παραμέτρους για τη λήψη της και την τελική επεξεργασία της, τότε, κατά τη γνώμη μας, δεν έχει σημασία εάν ο ένας μόνο, όπως είναι πρακτικά επιβεβλημένο, πάτησε το κομβίο για να βγει η φωτογραφία 22. Εφόσον η όλη σκηνοθεσία έγινε από κοινού 23, ώστε να μην μπορεί να διακριθεί η συμβολή του ενός από εκείνη του άλλου, -όταν οι συμβολές και των δύο ενσωματώνονται στο έργο ως αδιάσπαστη ενότητα 24 -, τότε δεν βλέπουμε κανένα λόγο για τον οποίο και τα δύο αυτά πρόσωπα δεν 21 Βλ. σχετικά Κοτσίρη, ό.π., σελ. 53 επ. Μαρίνο, ό.π., σελ. 69 επ. 22 Στην ορθή κατεύθυνση κινείται, συνεπώς, η ΜΠρΑθ 2264/1996, ΕλλΔνη 1996, σελ επ., η οποία δέχτηκε ότι «εάν ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι η οργάνωση, η εκτέλεση και γενικά όλο το «στήσιμο» της επίδικης φωτογράφησης έγιναν από τον Κ.Τ. σκηνοθέτη (και επομένως η συμβολή του ενάγοντος άρχιζε και εξαντλείτο στη λήψη της φωτογραφίας), αποδειχθεί αληθής, τότε πρόκειται πράγματι για έργο συνεργασίας μεταξύ του Κ.Τ. ως σκηνοθέτη και του ενάγοντος ως φωτογράφου». 23 Ή έστω η δημιουργική συμβολή και των δύο προσώπων, αν όχι ίση, τουλάχιστον ήταν αξιοσημείωτη και από τις δύο πλευρές, π.χ. ο ένας ανέλαβε τις τεχνικές παραμέτρους και ο άλλος τη σκηνοθεσία 24 Για την έννοια των έργων συνεργασίας βλ. Κοτσίρη, ό.π., σελ Κουμάντο, ό.π., σελ. 169 επ. Μαρίνο, σελ. 123 επ. Καλλινίκου, σελ Αποφασιστικό κριτήριο, προκειμένου να θεωρηθεί ένα έργο 8

9 θα μπορούσαν να θεωρηθούν συνδημιουργοί της φωτογραφίας υπό την έννοια του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και η φωτογραφία έργο συνεργασίας. Το απλό πάτημα του κομβίου της φωτογραφικής μηχανής από μόνο του δεν αρκεί για να καταστήσει κάποιον δημιουργό 25. Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι μία φωτογραφία δεν μπορεί να θεωρηθεί έργο σύνθετο ή συλλογικό, καθώς δεν μπορούν οι προσφορές των προσώπων που συνδράμουν να θεαθούν ως αυτοτελείς. Πρέπει ακόμη να γίνει δεκτό ότι το πρόσωπο που επιλαμβάνεται της όλης σκηνοθεσίας και επιλέγει όλες τις τεχνικές παραμέτρους μπορεί να θεωρηθεί φωτογράφος-δημιουργός και το πρόσωπο που πατάει το κομβίο να θεωρηθεί απλός «βοηθός εκπληρώσεως» 26 (ή, καλύτερα, «βοηθός υλοποιήσεως»), όπως π.χ. στην περίπτωση που στο πλαίσιο της μαθήτευσής του ένας νεαρός φωτογράφος ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες του επαγγελματία φωτογράφου, προκειμένου να απαθανατίσει την επιλεγμένη εικόνα. Πηγή Κωνσταντίνου, Δικηγόρος, Δ.Ν. ως έργο συνεργασίας, αποτελεί η διαπίστωση ότι η σύμπραξη των προσώπων γίνεται κατά τρόπο, ώστε «ο ένας να επηρεάζει το έργο του άλλου και όλοι μαζί το τελικό αποτέλεσμα». Έτσι, ΑΠ 1251/2003, ΕΕμπΔ 2004, σελ. 174 ΜΠρΘεσ 24610/2004, ΧρΙΔ 2006, σελ Έτσι Κουμάντος, ό.π., σελ. 170, υποσημ Για το όρο αυτό βλ. Μαρίνο, ό.π., σελ Βλ. και Κουμάντο, ό.π., σελ. 170, υποσημ. 413, ο οποίος εκθέτει ένα παράδειγμα από τη γαλλική νομολογία, όπου ένας ζωγράφος (ο Renoir), δημιουργούσε γλυπτικά έργα σε συνεργασία με μαθητή του. 9

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007*

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 2122/2004. Πρόεδρος: Γ. Βρυώνης, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Σ. Σταφυλάκης, Τ. Λέσσης

ΜΠρΑθ 2122/2004. Πρόεδρος: Γ. Βρυώνης, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Σ. Σταφυλάκης, Τ. Λέσσης ερμηνεία του κανόνα δικαίου που το Δικαστήριο εφάρμοσε ως προς αυτούς ήταν δυσχερής (άρθρο 179 ΚΠολΔ), όπως αναφέρεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσης. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑθ 885/2009. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών. Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης

ΕφΑθ 885/2009. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών. Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης ΕφΑθ 885/2009 Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόροι Ε. Ποντίκη, Χ. Σαλαβράκου, Γ. Καραζάνος, Α. Κουκουλάς [...] Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2121/1993 "οι

Διαβάστε περισσότερα

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν.

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν. Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν. 3524/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

6234/2007 ΕΦ ΑΘ ( ) ΕφΑΘ 6234/2007. Εισηγητής: Γεώργιος Δημάκης

6234/2007 ΕΦ ΑΘ ( ) ΕφΑΘ 6234/2007. Εισηγητής: Γεώργιος Δημάκης 6234/2007 ΕΦ ΑΘ ( 455179) ΕφΑΘ 6234/2007 Εισηγητής: Γεώργιος Δημάκης Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 2121/1993 "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα" συνάγεται

Διαβάστε περισσότερα

328/2010 ΜΠΡ ΑΘ. ΜΠρΑθ 328/2010. Πρόεδρος: Ε. Χατζίκος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Κ. Καζά, Ε. Λιάσκος

328/2010 ΜΠΡ ΑΘ. ΜΠρΑθ 328/2010. Πρόεδρος: Ε. Χατζίκος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Κ. Καζά, Ε. Λιάσκος 328/2010 ΜΠΡ ΑΘ ΜΠρΑθ 328/2010 Πρόεδρος: Ε. Χατζίκος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Κ. Καζά, Ε. Λιάσκος... 2. Κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 51 και 55 ΕισΝΑΚ η έκταση, το περιεχόμενο, το μεταβιβαστό,

Διαβάστε περισσότερα

Τα συλλεκτικά έργα στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας - Σκέψεις με αφορμή την απόφαση 2232/2006 του Εφετείου Θεσσαλονίκης*

Τα συλλεκτικά έργα στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας - Σκέψεις με αφορμή την απόφαση 2232/2006 του Εφετείου Θεσσαλονίκης* Τα συλλεκτικά έργα στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας - Σκέψεις με αφορμή την απόφαση 2232/2006 του Εφετείου Θεσσαλονίκης* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

*Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2013, σελ. 880 επ.

*Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2013, σελ. 880 επ. Το ζήτημα της επιχορήγησης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων: Παρατηρήσεις επί της υπ αριθμ. 5/2013 απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑΘ 2864/2007. Πρόεδρος Γ. Χρυσικός, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Ε. Ερωτοκρίτου, Εφέτης Δικηγόροι Α. Αντωνοπούλου, Γ. Κροκίδας

ΕφΑΘ 2864/2007. Πρόεδρος Γ. Χρυσικός, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Ε. Ερωτοκρίτου, Εφέτης Δικηγόροι Α. Αντωνοπούλου, Γ. Κροκίδας ΕφΑΘ 2864/2007 Πρόεδρος Γ. Χρυσικός, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Ε. Ερωτοκρίτου, Εφέτης Δικηγόροι Α. Αντωνοπούλου, Γ. Κροκίδας [...] Οι ενάγοντες με την από 10.5.2004 αγωγή τους στο Πολυμελές Πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκμετάλλευσης φωτογραφιών

Οδηγός εκμετάλλευσης φωτογραφιών Οδηγός εκμετάλλευσης φωτογραφιών (α έκδοση) Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/Κάλλιπος» έχει συντάξει και δημοσιεύει έναν «Οδηγό Εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

της 8ης Ιουνίου 1971*

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 1971* Στην υπόθεση 78/70, η οποία έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hanseatisches Oberlandesgericht του Αμβούργου προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

3 α).,., β)., γ). και δ). υπό την ιδιότητά τους ως

3 α).,., β)., γ). και δ). υπό την ιδιότητά τους ως ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός απόφασης 134 / 2013 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Αναστασία Λάγκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πάνου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ. 1240-1249

* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ. 1240-1249 Αρχή της διάκρισης της ιδέας από τη μορφή Δυνατότητα προστασίας επιτραπέζιων παιχνιδιών με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 4865/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΜΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΜΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΜΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ με θέμα: «Τα ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα

Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα Τι σημαίνει εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων; Είναι η διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται δεν παραβιάζει τον νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:. του., κατοίκου., ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξούσιων δικηγόρων του, Αικατερίνης Ασλανίδου (.) και Πηγή Κωνσταντίνου (.).

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:. του., κατοίκου., ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξούσιων δικηγόρων του, Αικατερίνης Ασλανίδου (.) και Πηγή Κωνσταντίνου (.). ΑΠΟΦΑΣΗ: 5875/2009 (Αριθ. καταθ. Αγωγής: 5967/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μαρί Δεργαζαριάν Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντία Αγγελάκη Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1-4, 4 παρ. 1 α, 6 παρ. 1, 12παρ.1, 13 παρ. 1, 2 και 3,

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1-4, 4 παρ. 1 α, 6 παρ. 1, 12παρ.1, 13 παρ. 1, 2 και 3, Αριθμός 537/2010 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ A2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές:Δημήτριο Δαλιάνη, Αντιπρόεδρο, Ιωάννη Ιωαννίδη, Χαράλαμπο Ζώη, Αθανάσιο Κουτρομάνο και Χρυσόστομο Ευαγγέλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 372/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠρΑΘ 2182/2006. Πρόεδροι Κ. Πετρίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγήτρια Θ. Οικονόμου, Πρωτοδίκης Δικηγόροι Α. Mάνος, Ε. Γεωργούντζου, Ε.

ΠΠρΑΘ 2182/2006. Πρόεδροι Κ. Πετρίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγήτρια Θ. Οικονόμου, Πρωτοδίκης Δικηγόροι Α. Mάνος, Ε. Γεωργούντζου, Ε. ΠΠρΑΘ 2182/2006 Πρόεδροι Κ. Πετρίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγήτρια Θ. Οικονόμου, Πρωτοδίκης Δικηγόροι Α. Mάνος, Ε. Γεωργούντζου, Ε. Περράκη Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 παρ. 1 Ν 2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

Νομικά στο Design Δημόπουλος Αντώνης - dpsd10018

Νομικά στο Design Δημόπουλος Αντώνης - dpsd10018 Νομικά στο Design 2014-2015 Δημόπουλος Αντώνης - dpsd10018 Άυλα αγαθά βιομηχανικής ιδιοκτησίας Τα έργα και τα βασικά τους στοιχεία Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού περιλαμβάνεται στο δικαίωμα πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων: ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4109/2008 ΕΦ ΑΘ. ΕφΑθ 4109/2008. Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος)

4109/2008 ΕΦ ΑΘ. ΕφΑθ 4109/2008. Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος) 4109/2008 ΕΦ ΑΘ ΕφΑθ 4109/2008 Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος) Οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες στην από 29.10.2002 αγωγή τους εκθέτουν ότι οι πέντε πρώτοι απ` αυτούς από κοινού με τον αποθανόντα...

Διαβάστε περισσότερα

1929/2007 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ. ΕφΘεσ 1929/2007

1929/2007 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ. ΕφΘεσ 1929/2007 1929/2007 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ ΕφΘεσ 1929/2007 Πρόεδρος: Δήμητρα Μπουρνάκα. Δικαστές: Γ. Τσοπαλνάκος, Κ. Αλεβιζοπούλου (εισηγήτρια). Δικηγόροι: Γ. Σεβιντικίδης - Α. Γωγούση. Ο ενάγων και ήδη εκκαλών, με την από 30.9.2002

Διαβάστε περισσότερα

6193/2006 ΕΦ ΑΘ. ΕφΑθ 6193/2006. Εισηγήτρια: Παρασκευή Ψυχογυιού

6193/2006 ΕΦ ΑΘ. ΕφΑθ 6193/2006. Εισηγήτρια: Παρασκευή Ψυχογυιού 6193/2006 ΕΦ ΑΘ ΕφΑθ 6193/2006 Εισηγήτρια: Παρασκευή Ψυχογυιού Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 1 του ν. 2121/1993, "πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα", οι πνευματικοί δημιουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε. Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/11/1998 Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε. Ομιλία του Προέδρου της ΕΣΗΕΑ Αριστείδη Μανωλάκου, στην εκδήλωση που οργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, για τα 50 χρόνια από την Οικουμενική

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή. Υπόθεση Karakurt κατά Αυστρίας της 29.4.2002 1 Ανακοίνωση 965/2000 Δικαίωμα των αλλοδαπών εργαζομένων να εκλέγονται στα συμβούλια εργαζομένων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Ισότητα ημεδαπών και αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

(ΧΡΙΔ 2003/173) Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων Αριθμ. 1250/2002

(ΧΡΙΔ 2003/173) Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων Αριθμ. 1250/2002 (ΧΡΙΔ 2003/173) Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων Αριθμ. 1250/2002 Προεδρεύων: Γ. Αποστολάκης, Πρόεδρος Πρωτοδικών. Δικηγόροι: Δ. Σαμαρτζής - Χ. Τσιρογιάννης, Δ. Πουλιανίτης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ :... [... Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑΘ 6520/2008. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά

ΕφΑΘ 6520/2008. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά ΕφΑΘ 6520/2008 Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά [...] Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2121/1993 "οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν,

Διαβάστε περισσότερα

Working Paper. Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos

Working Paper. Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos Working Paper Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας Του Γεωργίου Κ. Καραμέτου Φοιτητή Νομικής Του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Abstract-Summary

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις Πίνακας περιεχομένων Περιορισμοί και Εξαιρέσεις 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. του Δικαιώματος Πνευματικής Υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

3607/2009 ΜΠΡ ΑΘ (511788) ΜΠρΑθ 3607/2009. Δικαστής: Ε. Χατζίκος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Γ. Ανεστόπουλος, Π. Τσαμούλη, Δ. Προκοπίου

3607/2009 ΜΠΡ ΑΘ (511788) ΜΠρΑθ 3607/2009. Δικαστής: Ε. Χατζίκος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Γ. Ανεστόπουλος, Π. Τσαμούλη, Δ. Προκοπίου 3607/2009 ΜΠΡ ΑΘ (511788) ΜΠρΑθ 3607/2009 Δικαστής: Ε. Χατζίκος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Γ. Ανεστόπουλος, Π. Τσαμούλη, Δ. Προκοπίου [...] 3. Από την με αριθμό... έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η εκπαιδευτική έρευνα οφείλει να εφαρμόζει τη δεοντολογία που προβλέπει τον σεβασμό της προσωπικότητας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Φωτογραφίες ως προστατευόμενα έργα του πνεύματος

Οι Φωτογραφίες ως προστατευόμενα έργα του πνεύματος I SSN 2407-9731 (Online) Εξαμηνιαία Επιστημονική Έκδοση Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) http://healjournal.seab.gr Τόμος 2, Τεύχος 2 Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016 Οι Φωτογραφίες ως προστατευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Αθήνα 20/01/2010 ΠΡΟΣ:1) Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. 2)Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΣΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΜΚΘ)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας.

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Ευγενία Σαρίκου Δικηγόρος- Μ.Δ.Ε Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ Με το Ν. 4001/2011 «Για την

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα

Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα Μαρία- άφνη Παπαδοπούλου,.Ν.,., LL.M. mult legal@opi.gr, mdpap@dikhgoros.gr Ο "Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας" είναι Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Νομικά στο design Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Μαρκοπούλου Μαρία dpsd01032 Πίνακας περιεχομένων: Έννοια και Αντικείμενο: 3 Τι δεν προστατεύεται από πνευματική και βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Απόστολο Τσουκαλά, Πρωτοδίκη, τον οποίον όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Με τις ερωτήσεις του τύπου αυτού καλείται ο εξεταζόµενος να επιλέξει την ορθή απάντηση από περιορισµένο αριθµό προτεινόµενων απαντήσεων ή να συσχετίσει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 9η: ΠΡΟΪΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 10

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης των κρατικών αποφάσεων, δηλαδή οι

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

4487/2009 ΜΠΡ ΑΘ ( ) ΜΠρΑθ 4487/2009. Δικαστής: Ε. Χατζίκος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Π. Πικολετόπουλος, Ι. Γκούβας

4487/2009 ΜΠΡ ΑΘ ( ) ΜΠρΑθ 4487/2009. Δικαστής: Ε. Χατζίκος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Π. Πικολετόπουλος, Ι. Γκούβας 4487/2009 ΜΠΡ ΑΘ ( 511786) ΜΠρΑθ 4487/2009 Δικαστής: Ε. Χατζίκος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Π. Πικολετόπουλος, Ι. Γκούβας 1. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 12, 13 και 15 Ν 2121/1993 συνάγεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: Π. Σπηλιόπουλος Εισηγήτρια: Κ. Πανά, Εφέτης Δικηγόροι: Ε. Νικολαΐδη, Κ. Χανικιάν

Πρόεδρος: Π. Σπηλιόπουλος Εισηγήτρια: Κ. Πανά, Εφέτης Δικηγόροι: Ε. Νικολαΐδη, Κ. Χανικιάν ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ από καταψηφιστικό σε εντόκως αναγνωριστικό, με δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου των εναγόντων στο ακροατήριο που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...1 Ι. Οι κατηγορίες των διακριτικών γνωρισμάτων 2 Α. Τα διακριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Καθαρότητα στη σκέψη Σαφήνεια στην έκφραση Η μία σκέψη να εισάγει την άλλη Η προηγούμενη σκέψη να τεκμηριώνει την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. 1. Βιογραφικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου Ονομα : Ευανθία Ημερ. Γέννησης : 21.01.1957 Οικ. Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Αρ.Πρ.40 Αθήνα 25/02/2010 ΠΡΟΣ: -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ. Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ. Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης 1897/2010

Εφετείου Θεσσαλονίκης 1897/2010 Εφετείου Θεσσαλονίκης 1897/2010 Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βαμβακίδης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια: Καλλιόπη Κουτουράτσα, Εφέτης Δικηγόροι: Μυρτώ Κουλούρη - Ελένη Τσίκνα Το άρθρο 3 του ν. 2121/1993 ορίζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 111/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.5.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από την K. Banks και τον M. Desantes, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από την K. Banks και τον M. Desantes, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 19ης Μαρτίου 2002 (1) «Παράβαση κράτους μέλους - Μη προσχώρηση εμπροθέσμως στη Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Πράξη των Παρισίων

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισμό πριν αποφασίσει να εμπλακεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας Οδηγός Συµµετοχής Το «Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας» είναι πρωτοβουλία και δράση της Κίνησης «ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΣΗ», µε την υποστήριξη του Τµήµατος Δηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από την K. Banks, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από την K. Banks, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα) της 16ης Οκτωβρίου 2003 (1) «Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 92/100/ΕΟΚ - Δικαιώματα του δημιουργού - Αμοιβή των δημιουργών σε περίπτωση δημόσιου δανεισμού των λογοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια ΟΠΙ

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια ΟΠΙ Εισαγωγή Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτά μια ολοένα αυξανόμενη σημασία στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Είναι στενά συνυφασμένη με κάθε έκφανση της ανθρώπινης έκφρασης και δημιουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή για ιδιωτική χρήση,

Αντιγραφή για ιδιωτική χρήση, Αντιγραφή για ιδιωτική χρήση, Υπεκφυγές και ερμηνευτικές παλινωδίες. Ηρωφίλη Πεχλιβανίδη, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Νοµική Σχολή, Ευρωπαϊκό Παν/µιο Κύπρου. Με αφορμή την ελληνική και ευρωπαϊκή νομολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας 20 παρ.1 Σ Εισαγωγή Η τήρηση του Συντάγματος από αυτούς που ασκούν την κρατική εξουσία, δηλαδή από τα όργανα του κράτους εξαρτάται κατά πολύ από το εάν υπάρχουν και λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5 η : Οριοθέτηση και τεχνικές του ελέγχου: Σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία και μερική αντισυνταγματικότητα Λίνα Παπαδοπούλου Επ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστική Ι (2/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστική Ι (2/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Στατιστική Ι Ενότητα 2: Στατιστική Ι (2/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΑΘΗΝΑ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΜΠΧΠΑ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΜΠΧΠΑ) Γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014» Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΡΗΝΗ -ΠΟΛΕΜΟΣ Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α - Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από τα κείμενα οι μαθητές: Να αναπτύξουν προβληματισμούς γύρω από τα θέματα της ειρήνης και του πολέμου.

Διαβάστε περισσότερα