Book 1 The Peloponnesian War Thucydides

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Book 1 The Peloponnesian War Thucydides"

Transcript

1 [Jan. 8] 1. Θουκυδίδησ Ἀθηναῖοσ ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννηςίων καὶ Ἀθηναίων, ὡσ ἐπολέμηςαν πρὸσ ϊλλήλουσ, ϊρξάμενοσ εὐθὺσ καθιςταμένου καὶ ἐλπίςασ μέγαν τε ἔςεςθαι καὶ ϊξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρόμενοσ ὅτι ϊκμάζοντέσ τε ᾖςαν ἐσ αὐτὸν ϊμφότεροι παραςκευῇ τῇ πάςῃ καὶ τὸ ϋλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιςτάμενον πρὸσ ἑκατέρουσ, τὸ μὲν εὐθύσ, τὸ δὲ καὶ διανοούμενον. [2] κίνηςισ γὰρ αὕτη μεγίςτη δὴ τοῖσ Ἕλληςιν ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, ὡσ δὲ εἰπεῖν καὶ ἐπὶ πλεῖςτον ϊνθρώπων. [3] τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαίτερα ςαφῶσ μὲν εὑρεῖν διὰ χρόνου πλῆθοσ ϊδύνατα ἦν, ἐκ δὲ τεκμηρίων ὧν ἐπὶ μακρότατον ςκοποῦντί μοι πιςτεῦςαι ξυμβαίνει οὐ μεγάλα νομίζω γενέςθαι οὔτε κατὰ τοὺσ πολέμουσ οὔτε ἐσ τὰ ϋλλα. 2. φαίνεται γὰρ ἡ νῦν Ἑλλὰσ καλουμένη οὐ πάλαι βεβαίωσ οἰκουμένη, ϊλλὰ μεταναςτάςεισ τε οὖςαι τὰ πρότερα καὶ ῥᾳδίωσ ἕκαςτοι τὴν ἑαυτῶν ϊπολείποντεσ βιαζόμενοι ὑπό τινων αἰεὶ πλειόνων. [2] τῆσ γὰρ ἐμπορίασ οὐκ οὔςησ, οὐδ ἐπιμειγνύντεσ ϊδεῶσ ϊλλήλοισ οὔτε κατὰ γῆν οὔτε διὰ θαλάςςησ, νεμόμενοί τε τὰ αὑτῶν ἕκαςτοι ὅςον ϊποζῆν καὶ [Jan. 9] περιουςίαν χρημάτων οὐκ ἔχοντεσ οὐδὲ γῆν φυτεύοντεσ, ϋδηλον ὂν ὁπότε τισ ἐπελθὼν καὶ ϊτειχίςτων Ϗμα ὄντων ϋλλοσ ϊφαιρήςεται, τῆσ τε καθ ἡμέραν ϊναγκαίου τροφῆσ πανταχοῦ όν ἡγούμενοι ἐπικρατεῖν, οὐ χαλεπῶσ ϊπανίςταντο, καὶ δι αὐτὸ οὔτε μεγέθει πόλεων ἴςχυον οὔτε τῇ ϋλλῃ παραςκευῇ. [3] μάλιςτα δὲ τῆσ γῆσ ἡ ϊρίςτη αἰεὶ τὰσ μεταβολὰσ τῶν οἰκητόρων εἶχεν, ἥ τε νῦν Θεςςαλία καλουμένη καὶ Βοιωτία Πελοποννήςου τε τὰ πολλὰ πλὴν Ἀρκαδίασ, τῆσ τε ϋλλησ ὅςα ἦν κράτιςτα. [4] διὰ γὰρ ϊρετὴν γῆσ αἵ τε δυνάμεισ τιςὶ μείζουσ ἐγγιγνόμεναι ςτάςεισ ἐνεποίουν ἐξ ὧν ἐφθείροντο, καὶ Ϗμα ὑπὸ ϊλλοφύλων μᾶλλον ἐπεβουλεύοντο. [5] τὴν γοῦν Ἀττικὴν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖςτον διὰ τὸ λεπτόγεων ϊςταςίαςτον οὖςαν ϋνθρωποι ᾤκουν οἱ αὐτοὶ αἰεί. [6] καὶ παράδειγμα τόδε τοῦ λόγου οὐκ ἐλάχιςτόν ἐςτι διὰ τὰσ μετοικίασ ἐσ τὰ ϋλλα μὴ ὁμοίωσ αὐξηθῆναι ἐκ γὰρ τῆσ ϋλλησ Ἑλλάδοσ οἱ πολέμῳ ἢ ςτάςει ἐκπίπτοντεσ παρ Ἀθηναίουσ οἱ δυνατώτατοι ὡσ βέβαιον ὂν ϊνεχώρουν, καὶ πολῖται γιγνόμενοι εὐθὺσ ϊπὸ παλαιοῦ μείζω ἔτι ἐποίηςαν πλήθει ϊνθρώπων τὴν πόλιν, ὥςτε καὶ ἐσ Ἰωνίαν ὕςτερον ὡσ οὐχ ἱκανῆσ οὔςησ τῆσ Ἀττικῆσ ϊποικίασ ἐξέπεμψαν. 3. δηλοῖ δέ μοι καὶ τόδε τῶν παλαιῶν ϊςθένειαν οὐχ ἥκιςτα πρὸ γὰρ τῶν Τρωικῶν οὐδὲν φαίνεται πρότερον κοινῇ ἐργαςαμένη ἡ Ἑλλάσ [2] δοκεῖ δέ μοι, οὐδὲ τοὔνομα τοῦτο ξύμπαςά πω εἶχεν, ϊλλὰ τὰ μὲν πρὸ Ἕλληνοσ τοῦ Δευκαλίωνοσ καὶ πάνυ οὐδὲ εἶναι ἡ ἐπίκληςισ αὕτη, κατὰ ἔθνη δὲ ϋλλα τε καὶ τὸ Πελαςγικὸν ἐπὶ πλεῖςτον ϊφ ἑαυτῶν τὴν ἐπωνυμίαν παρέχεςθαι, Ἕλληνοσ δὲ καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἐν τῇ Φθιώτιδι ἰςχυςάντων, καὶ ἐπαγομένων αὐτοὺσ ἐπ ὠφελίᾳ ἐσ τὰσ ϋλλασ πόλεισ, καθ ἑκάςτουσ μὲν ἤδη τῇ ὁμιλίᾳ μᾶλλον καλεῖςθαι Ἕλληνασ, οὐ μέντοι πολλοῦ γε χρόνου [ἐδύνατο] καὶ Ϗπαςιν ἐκνικῆςαι. [3] τεκμηριοῖ δὲ μάλιςτα Ὅμηροσ πολλῷ [Jan. 10] Page 1

2 Thucydides The Peloponnesian War Book 1 γὰρ ὕςτερον ἔτι καὶ τῶν Τρωικῶν γενόμενοσ οὐδαμοῦ τοὺσ ξύμπαντασ ὠνόμαςεν, οὐδ ϋλλουσ ἢ τοὺσ μετ Ἀχιλλέωσ ἐκ τῆσ Φθιώτιδοσ, οἵπερ καὶ πρῶτοι Ἕλληνεσ ἦςαν, Δαναοὺσ δὲ ἐν τοῖσ ἔπεςι καὶ Ἀργείουσ καὶ Ἀχαιοὺσ ϊνακαλεῖ. οὐ μὴν οὐδὲ βαρβάρουσ εἴρηκε διὰ τὸ μηδὲ Ἕλληνάσ πω, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ, ϊντίπαλον ἐσ ἓν ὄνομα ϊποκεκρίςθαι. [4] οἱ δ οὖν ὡσ ἕκαςτοι Ἕλληνεσ κατὰ πόλεισ τε ὅςοι ϊλλήλων ξυνίεςαν καὶ ξύμπαντεσ ὕςτερον κληθέντεσ οὐδὲν πρὸ τῶν Τρωικῶν δι ϊςθένειαν καὶ ϊμειξίαν ϊλλήλων ώθρόοι ἔπραξαν. ϊλλὰ καὶ ταύτην τὴν ςτρατείαν θαλάςςῃ ἤδη πλείω χρώμενοι ξυνεξῆλθον. 4. Μίνωσ γὰρ παλαίτατοσ ὧν ϊκοῇ ἴςμεν ναυτικὸν ἐκτήςατο καὶ τῆσ νῦν Ἑλληνικῆσ θαλάςςησ ἐπὶ πλεῖςτον ἐκράτηςε καὶ τῶν Κυκλάδων νήςων ἦρξέ τε καὶ οἰκιςτὴσ πρῶτοσ τῶν πλείςτων ἐγένετο, Κᾶρασ ἐξελάςασ καὶ τοὺσ ἑαυτοῦ παῖδασ ἡγεμόνασ ἐγκαταςτήςασ τό τε λῃςτικόν, ὡσ εἰκόσ, καθῄρει ἐκ τῆσ θαλάςςησ ἐφ ὅςον ἐδύνατο, τοῦ τὰσ προςόδουσ μᾶλλον ἰέναι αὐτῷ. 5. οἱ γὰρ Ἕλληνεσ τὸ πάλαι καὶ τῶν βαρβάρων οἵ τε ἐν τῇ ἠπείρῳ παραθαλάςςιοι καὶ ὅςοι νήςουσ εἶχον, ἐπειδὴ ἤρξαντο μᾶλλον περαιοῦςθαι ναυςὶν ἐπ ϊλλήλουσ, ἐτράποντο πρὸσ λῃςτείαν, ἡγουμένων ϊνδρῶν οὐ τῶν ϊδυνατωτάτων κέρδουσ τοῦ ςφετέρου αὐτῶν ἕνεκα καὶ τοῖσ ϊςθενέςι τροφῆσ, καὶ προςπίπτοντεσ πόλεςιν ϊτειχίςτοισ καὶ κατὰ κώμασ οἰκουμέναισ ἥρπαζον καὶ τὸν πλεῖςτον τοῦ βίου ἐντεῦθεν ἐποιοῦντο, οὐκ ἔχοντόσ πω αἰςχύνην τούτου τοῦ ἔργου, φέροντοσ δέ τι καὶ δόξησ μᾶλλον [2] δηλοῦςι δὲ τῶν τε ἠπειρωτῶν τινὲσ ἔτι καὶ νῦν, οἷσ κόςμοσ καλῶσ τοῦτο δρᾶν, καὶ οἱ παλαιοὶ τῶν ποιητῶν τὰσ πύςτεισ τῶν καταπλεόντων πανταχοῦ ὁμοίωσ ἐρωτῶντεσ εἰ λῃςταί εἰςιν, ὡσ οὔτε ὧν πυνθάνονται ϊπαξιούντων τὸ ἔργον, οἷσ τε ἐπιμελὲσ εἴη εἰδέναι οὐκ ὀνειδιζόντων. [3] ἐλῄζοντο δὲ καὶ κατ ἤπειρον ϊλλήλουσ. [Jan. 11] καὶ μέχρι τοῦδε πολλὰ τῆσ Ἑλλάδοσ τῷ παλαιῷ τρόπῳ νέμεται περί τε Λοκροὺσ τοὺσ Ὀζόλασ καὶ Αἰτωλοὺσ καὶ Ἀκαρνᾶνασ καὶ τὴν ταύτῃ ἤπειρον. τό τε ςιδηροφορεῖςθαι τούτοισ τοῖσ ἠπειρώταισ ϊπὸ τῆσ παλαιᾶσ λῃςτείασ ἐμμεμένηκεν 6. πᾶςα γὰρ ἡ Ἑλλὰσ ἐςιδηροφόρει διὰ τὰσ ϊφάρκτουσ τε οἰκήςεισ καὶ οὐκ ϊςφαλεῖσ παρ ϊλλήλουσ ἐφόδουσ, καὶ ξυνήθη τὴν δίαιταν μεθ ὅπλων ἐποιήςαντο ὥςπερ οἱ βάρβαροι. [2] ςημεῖον δ ἐςτὶ ταῦτα τῆσ Ἑλλάδοσ ἔτι οὕτω νεμόμενα τῶν ποτὲ καὶ ἐσ πάντασ ὁμοίων διαιτημάτων. [3] ἐν τοῖσ πρῶτοι δὲ Ἀθηναῖοι τόν τε ςίδηρον κατέθεντο καὶ ϊνειμένῃ τῇ διαίτῃ ἐσ τὸ τρυφερώτερον μετέςτηςαν. καὶ οἱ πρεςβύτεροι αὐτοῖσ τῶν εὐδαιμόνων διὰ τὸ ώβροδίαιτον οὐ πολὺσ χρόνοσ ἐπειδὴ χιτῶνάσ τε λινοῦσ ἐπαύςαντο φοροῦντεσ καὶ χρυςῶν τεττίγων ἐνέρςει κρωβύλον ϊναδούμενοι τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τριχῶν ϊφ οὗ καὶ Ἰώνων τοὺσ πρεςβυτέρουσ κατὰ τὸ ξυγγενὲσ ἐπὶ πολὺ αὕτη ἡ ςκευὴ κατέςχεν. [4] μετρίᾳ δ αὖ ἐςθῆτι καὶ ἐσ τὸν νῦν τρόπον πρῶτοι Λακεδαιμόνιοι ἐχρήςαντο καὶ ἐσ τὰ ϋλλα πρὸσ τοὺσ Page 2

3 πολλοὺσ οἱ τὰ μείζω κεκτημένοι ἰςοδίαιτοι μάλιςτα κατέςτηςαν. [5] ἐγυμνώθηςάν τε πρῶτοι καὶ ἐσ τὸ φανερὸν ϊποδύντεσ λίπα μετὰ τοῦ γυμνάζεςθαι ἠλείψαντο τὸ δὲ πάλαι καὶ ἐν τῷ Ὀλυμπικῷ ϊγῶνι διαζώματα ἔχοντεσ περὶ τὰ αἰδοῖα οἱ ϊθληταὶ ἠγωνίζοντο, καὶ οὐ πολλὰ ἔτη ἐπειδὴ πέπαυται. ἔτι δὲ καὶ ἐν τοῖσ βαρβάροισ ἔςτιν οἷσ νῦν, καὶ μάλιςτα τοῖσ Ἀςιανοῖσ, πυγμῆσ καὶ πάλησ ύθλα τίθεται, καὶ διεζωμένοι τοῦτο δρῶςιν. [6] πολλὰ δ όν καὶ ϋλλα τισ ϊποδείξειε τὸ παλαιὸν Ἑλληνικὸν ὁμοιότροπα τῷ νῦν βαρβαρικῷ διαιτώμενον. 7. τῶν δὲ πόλεων ὅςαι μὲν νεώτατα ᾠκίςθηςαν καὶ ἤδη πλωιμωτέρων ὄντων, περιουςίασ μᾶλλον ἔχουςαι χρημάτων ἐπ αὐτοῖσ τοῖσ αἰγιαλοῖσ τείχεςιν ἐκτίζοντο καὶ τοὺσ ἰςθμοὺσ ϊπελάμβανον ἐμπορίασ τε ἕνεκα καὶ τῆσ πρὸσ τοὺσ προςοίκουσ [Jan. 12] ἕκαςτοι ἰςχύοσ αἱ δὲ παλαιαὶ διὰ τὴν λῃςτείαν ἐπὶ πολὺ ϊντίςχουςαν ϊπὸ θαλάςςησ μᾶλλον ᾠκίςθηςαν, αἵ τε ἐν ταῖσ νήςοισ καὶ ἐν ταῖσ ἠπείροισ (ἔφερον γὰρ ϊλλήλουσ τε καὶ τῶν ϋλλων ὅςοι ὄντεσ οὐ θαλάςςιοι κάτω ᾤκουν), καὶ μέχρι τοῦδε ἔτι ϊνῳκιςμένοι εἰςίν. 8. καὶ οὐχ ἧςςον λῃςταὶ ἦςαν οἱ νηςιῶται, Κᾶρέσ τε ὄντεσ καὶ Φοίνικεσ οὗτοι γὰρ δὴ τὰσ πλείςτασ τῶν νήςων ᾤκηςαν. μαρτύριον δέ Δήλου γὰρ καθαιρομένησ ὑπὸ Ἀθηναίων ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ καὶ τῶν θηκῶν ϊναιρεθειςῶν ὅςαι ἦςαν τῶν τεθνεώτων ἐν τῇ νήςῳ, ὑπὲρ ἥμιςυ Κᾶρεσ ἐφάνηςαν, γνωςθέντεσ τῇ τε ςκευῇ τῶν ὅπλων ξυντεθαμμένῃ καὶ τῷ τρόπῳ ᾧ νῦν ἔτι θάπτουςιν. [2] καταςτάντοσ δὲ τοῦ Μίνω ναυτικοῦ πλωιμώτερα ἐγένετο παρ ϊλλήλουσ (οἱ γὰρ ἐκ τῶν νήςων κακοῦργοι ϊνέςτηςαν ὑπ αὐτοῦ, ὅτεπερ καὶ τὰσ πολλὰσ αὐτῶν κατῴκιζε), [3] καὶ οἱ παρὰ θάλαςςαν ϋνθρωποι μᾶλλον ἤδη τὴν κτῆςιν τῶν χρημάτων ποιούμενοι βεβαιότερον ᾤκουν, καί τινεσ καὶ τείχη περιεβάλλοντο ὡσ πλουςιώτεροι ἑαυτῶν γιγνόμενοι ἐφιέμενοι γὰρ τῶν κερδῶν οἵ τε ἥςςουσ ὑπέμενον τὴν τῶν κρειςςόνων δουλείαν, οἵ τε δυνατώτεροι περιουςίασ ἔχοντεσ προςεποιοῦντο ὑπηκόουσ τὰσ ἐλάςςουσ πόλεισ. [4] καὶ ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ μᾶλλον ἤδη ὄντεσ ὕςτερον χρόνῳ ἐπὶ Τροίαν ἐςτράτευςαν. 9. Ἀγαμέμνων τέ μοι δοκεῖ τῶν τότε δυνάμει προύχων καὶ οὐ τοςοῦτον τοῖσ Τυνδάρεω ὅρκοισ κατειλημμένουσ τοὺσ Ἑλένησ μνηςτῆρασ ϋγων τὸν ςτόλον ϊγεῖραι. [2] λέγουςι δὲ καὶ οἱ τὰ ςαφέςτατα Πελοποννηςίων μνήμῃ παρὰ τῶν πρότερον δεδεγμένοι Πέλοπά τε πρῶτον πλήθει χρημάτων, ϐ ἦλθεν ἐκ τῆσ Ἀςίασ ἔχων ἐσ ϊνθρώπουσ ϊπόρουσ, δύναμιν περιποιηςάμενον τὴν ἐπωνυμίαν τῆσ χώρασ ἔπηλυν ὄντα ὅμωσ ςχεῖν, καὶ ὕςτερον τοῖσ ἐκγόνοισ ἔτι μείζω ξυνενεχθῆναι, [Jan. 13] Εὐρυςθέωσ μὲν ἐν τῇ Ἀττικῇ ὑπὸ Ἡρακλειδῶν ϊποθανόντοσ, Ἀτρέωσ δὲ μητρὸσ ϊδελφοῦ ὄντοσ αὐτῷ, καὶ ἐπιτρέψαντοσ Εὐρυςθέωσ, ὅτ ἐςτράτευε, Μυκήνασ τε καὶ τὴν ϊρχὴν κατὰ τὸ οἰκεῖον Ἀτρεῖ (τυγχάνειν δὲ αὐτὸν φεύγοντα τὸν πατέρα διὰ τὸν Χρυςίππου θάνατον), καὶ ὡσ Page 3

4 Thucydides The Peloponnesian War Book 1 οὐκέτι ϊνεχώρηςεν Εὐρυςθεύσ, βουλομένων καὶ τῶν Μυκηναίων φόβῳ τῶν Ἡρακλειδῶν καὶ Ϗμα δυνατὸν δοκοῦντα εἶναι καὶ τὸ πλῆθοσ τεθεραπευκότα τῶν Μυκηναίων τε καὶ ὅςων Εὐρυςθεὺσ ἦρχε τὴν βαςιλείαν Ἀτρέα παραλαβεῖν, καὶ τῶν Περςειδῶν τοὺσ Πελοπίδασ μείζουσ καταςτῆναι. [3] Ϗ μοι δοκεῖ Ἀγαμέμνων παραλαβὼν καὶ ναυτικῷ [τε] Ϗμα ἐπὶ πλέον τῶν ϋλλων ἰςχύςασ, τὴν ςτρατείαν οὐ χάριτι τὸ πλέον ἢ φόβῳ ξυναγαγὼν ποιήςαςθαι. [4] φαίνεται γὰρ ναυςί τε πλείςταισ αὐτὸσ ϊφικόμενοσ καὶ Ἀρκάςι προςπαραςχών, ὡσ Ὅμηροσ τοῦτο δεδήλωκεν, εἴ τῳ ἱκανὸσ τεκμηριῶςαι. καὶ ἐν τοῦ ςκήπτρου Ϗμα τῇ παραδόςει εἴρηκεν αὐτὸν πολλῇςι νήςοιςι καὶ Ἄργεΰ παντὶ ϊνάςςειν 1 οὐκ όν οὖν νήςων ἔξω τῶν περιοικίδων (αὗται δὲ οὐκ όν πολλαὶ εἶεν) ἠπειρώτησ ὢν ἐκράτει, εἰ μή τι καὶ ναυτικὸν εἶχεν. εἰκάζειν δὲ χρὴ καὶ ταύτῃ τῇ ςτρατείᾳ οἷα ἦν τὰ πρὸ αὐτῆσ. 10. καὶ ὅτι μὲν Μυκῆναι μικρὸν ἦν, ἢ εἴ τι τῶν τότε πόλιςμα νῦν μὴ ϊξιόχρεων δοκεῖ εἶναι, οὐκ ϊκριβεῖ ϋν τισ ςημείῳ χρώμενοσ ϊπιςτοίη μὴ γενέςθαι τὸν ςτόλον τοςοῦτον ὅςον οἵ τε ποιηταὶ εἰρήκαςι καὶ ὁ λόγοσ κατέχει. [2] Λακεδαιμονίων γὰρ εἰ ἡ πόλισ ἐρημωθείη, λειφθείη δὲ τά τε ἱερὰ καὶ τῆσ καταςκευῆσ τὰ ἐδάφη, πολλὴν όν οἶμαι ϊπιςτίαν τῆσ δυνάμεωσ προελθόντοσ πολλοῦ χρόνου τοῖσ ἔπειτα πρὸσ τὸ κλέοσ αὐτῶν εἶναι (καίτοι Πελοποννήςου τῶν πέντε τὰσ δύο μοίρασ νέμονται, τῆσ τε ξυμπάςησ ἡγοῦνται καὶ τῶν ἔξω ξυμμάχων πολλῶν ὅμωσ δὲ οὔτε ξυνοικιςθείςησ πόλεωσ οὔτε ἱεροῖσ καὶ καταςκευαῖσ πολυτελέςι χρηςαμένησ, κατὰ κώμασ δὲ τῷ [Jan. 14] παλαιῷ τῆσ Ἑλλάδοσ τρόπῳ οἰκιςθείςησ, φαίνοιτ όν ὑποδεεςτέρα), Ἀθηναίων δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο παθόντων διπλαςίαν όν τὴν δύναμιν εἰκάζεςθαι ϊπὸ τῆσ φανερᾶσ ὄψεωσ τῆσ πόλεωσ ἢ ἔςτιν. [3] οὔκουν ϊπιςτεῖν εἰκόσ, οὐδὲ τὰσ ὄψεισ τῶν πόλεων μᾶλλον ςκοπεῖν ἢ τὰσ δυνάμεισ, νομίζειν δὲ τὴν ςτρατείαν ἐκείνην μεγίςτην μὲν γενέςθαι τῶν πρὸ αὑτῆσ, λειπομένην δὲ τῶν νῦν, τῇ Ὁμήρου αὖ ποιήςει εἴ τι χρὴ κϊνταῦθα πιςτεύειν, ἣν εἰκὸσ ἐπὶ τὸ μεῖζον μὲν ποιητὴν ὄντα κοςμῆςαι, ὅμωσ δὲ φαίνεται καὶ οὕτωσ ἐνδεεςτέρα. [4] πεποίηκε γὰρ χιλίων καὶ διακοςίων νεῶν τὰσ μὲν Βοιωτῶν εἴκοςι καὶ ἑκατὸν ϊνδρῶν, τὰσ δὲ Φιλοκτήτου πεντήκοντα, δηλῶν, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ, τὰσ μεγίςτασ καὶ ἐλαχίςτασ ϋλλων γοῦν μεγέθουσ πέρι ἐν νεῶν καταλόγῳ οὐκ ἐμνήςθη. αὐτερέται δὲ ὅτι ἦςαν καὶ μάχιμοι πάντεσ, ἐν ταῖσ Φιλοκτήτου ναυςὶ δεδήλωκεν τοξότασ γὰρ πάντασ πεποίηκε τοὺσ προςκώπουσ. περίνεωσ δὲ οὐκ εἰκὸσ πολλοὺσ ξυμπλεῖν ἔξω τῶν βαςιλέων καὶ τῶν μάλιςτα ἐν τέλει, ϋλλωσ τε καὶ μέλλοντασ πέλαγοσ περαιώςεςθαι μετὰ ςκευῶν πολεμικῶν, οὐδ αὖ τὰ πλοῖα κατάφαρκτα ἔχοντασ, ϊλλὰ τῷ παλαιῷ τρόπῳ λῃςτικώτερον παρεςκευαςμένα. [5] πρὸσ τὰσ μεγίςτασ δ οὖν καὶ ἐλαχίςτασ ναῦσ τὸ 1 Homer, Iliad Page 4

5 μέςον ςκοποῦντι οὐ πολλοὶ φαίνονται ἐλθόντεσ, ὡσ ϊπὸ πάςησ τῆσ Ἑλλάδοσ κοινῇ πεμπόμενοι. 11. αἴτιον δ ἦν οὐχ ἡ ὀλιγανθρωπία τοςοῦτον ὅςον ἡ ϊχρηματία. τῆσ γὰρ τροφῆσ ϊπορίᾳ τόν τε ςτρατὸν ἐλάςςω ἤγαγον καὶ ὅςον ἤλπιζον αὐτόθεν πολεμοῦντα βιοτεύςειν, ἐπειδὴ δὲ ϊφικόμενοι μάχῃ ἐκράτηςαν (δῆλον δέ τὸ γὰρ ἔρυμα τῷ ςτρατοπέδῳ οὐκ όν ἐτειχίςαντο), φαίνονται δ οὐδ ἐνταῦθα πάςῃ τῇ δυνάμει χρηςάμενοι, ϊλλὰ πρὸσ γεωργίαν τῆσ Χερςονήςου τραπόμενοι καὶ λῃςτείαν τῆσ τροφῆσ ϊπορίᾳ. ᾗ καὶ μᾶλλον οἱ Τρῶεσ αὐτῶν [Jan. 15] διεςπαρμένων τὰ δέκα ἔτη ϊντεῖχον βίᾳ, τοῖσ αἰεὶ ὑπολειπομένοισ ϊντίπαλοι ὄντεσ. [2] περιουςίαν δὲ εἰ ἦλθον ἔχοντεσ τροφῆσ καὶ ὄντεσ ώθρόοι ϋνευ λῃςτείασ καὶ γεωργίασ ξυνεχῶσ τὸν πόλεμον διέφερον, ῥᾳδίωσ όν μάχῃ κρατοῦντεσ εἷλον, οἵ γε καὶ οὐχ ώθρόοι, ϊλλὰ μέρει τῷ αἰεὶ παρόντι ϊντεῖχον, πολιορκίᾳ δ όν προςκαθεζόμενοι ἐν ἐλάςςονί τε χρόνῳ καὶ ϊπονώτερον τὴν Τροίαν εἷλον. ϊλλὰ δι ϊχρηματίαν τά τε πρὸ τούτων ϊςθενῆ ἦν καὶ αὐτά γε δὴ ταῦτα, ὀνομαςτότατα τῶν πρὶν γενόμενα, δηλοῦται τοῖσ ἔργοισ ὑποδεέςτερα ὄντα τῆσ φήμησ καὶ τοῦ νῦν περὶ αὐτῶν διὰ τοὺσ ποιητὰσ λόγου κατεςχηκότοσ 12. ἐπεὶ καὶ μετὰ τὰ Τρωικὰ ἡ Ἑλλὰσ ἔτι μετανίςτατό τε καὶ κατῳκίζετο, ὥςτε μὴ ἡςυχάςαςαν αὐξηθῆναι. [2] ἥ τε γὰρ ϊναχώρηςισ τῶν Ἑλλήνων ἐξ Ἰλίου χρονία γενομένη πολλὰ ἐνεόχμωςε, καὶ ςτάςεισ ἐν ταῖσ πόλεςιν ὡσ ἐπὶ πολὺ ἐγίγνοντο, ϊφ ὧν ἐκπίπτοντεσ τὰσ πόλεισ ἔκτιζον. [3] Βοιωτοί τε γὰρ οἱ νῦν ἑξηκοςτῷ ἔτει μετὰ Ἰλίου Ϗλωςιν ἐξ Ἄρνησ ϊναςτάντεσ ὑπὸ Θεςςαλῶν τὴν νῦν μὲν Βοιωτίαν, πρότερον δὲ Καδμηίδα γῆν καλουμένην ᾤκιςαν (ἦν δὲ αὐτῶν καὶ ϊποδαςμὸσ πρότερον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, ϊφ ὧν καὶ ἐσ Ἴλιον ἐςτράτευςαν), Δωριῆσ τε ὀγδοηκοςτῷ ἔτει ξὺν Ἡρακλείδαισ Πελοπόννηςον ἔςχον. [4] μόλισ τε ἐν πολλῷ χρόνῳ ἡςυχάςαςα ἡ Ἑλλὰσ βεβαίωσ καὶ οὐκέτι ϊνιςταμένη ϊποικίασ ἐξέπεμψε, καὶ Ἴωνασ μὲν Ἀθηναῖοι καὶ νηςιωτῶν τοὺσ πολλοὺσ ᾤκιςαν, Ἰταλίασ δὲ καὶ Σικελίασ τὸ πλεῖςτον Πελοποννήςιοι τῆσ τε ϋλλησ Ἑλλάδοσ ἔςτιν ϐ χωρία. πάντα δὲ ταῦτα ὕςτερον τῶν Τρωικῶν ἐκτίςθη. 13. δυνατωτέρασ δὲ γιγνομένησ τῆσ Ἑλλάδοσ καὶ τῶν χρημάτων τὴν κτῆςιν ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον ποιουμένησ τὰ πολλὰ τυραννίδεσ ἐν ταῖσ πόλεςι καθίςταντο, τῶν προςόδων μειζόνων γιγνομένων (πρότερον δὲ ἦςαν ἐπὶ ῥητοῖσ γέραςι [Jan. 16] πατρικαὶ βαςιλεῖαι), ναυτικά τε ἐξηρτύετο ἡ Ἑλλάσ, καὶ τῆσ θαλάςςησ μᾶλλον ϊντείχοντο. [2] πρῶτοι δὲ Κορίνθιοι λέγονται ἐγγύτατα τοῦ νῦν τρόπου μεταχειρίςαι τὰ περὶ τὰσ ναῦσ, καὶ τριήρεισ ἐν Κορίνθῳ πρῶτον τῆσ Ἑλλάδοσ ναυπηγηθῆναι. [3] φαίνεται δὲ καὶ Σαμίοισ Ἀμεινοκλῆσ Κορίνθιοσ ναυπηγὸσ ναῦσ ποιήςασ τέςςαρασ ἔτη δ ἐςτὶ μάλιςτα τριακόςια ἐσ τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου ὅτε Ἀμεινοκλῆσ Σαμίοισ ἦλθεν. Page 5

6 Thucydides The Peloponnesian War Book 1 [4] ναυμαχία τε παλαιτάτη ὧν ἴςμεν γίγνεται Κορινθίων πρὸσ Κερκυραίουσ ἔτη δὲ μάλιςτα καὶ ταύτῃ ἑξήκοντα καὶ διακόςιά ἐςτι μέχρι τοῦ αὐτοῦ χρόνου. [5] οἰκοῦντεσ γὰρ τὴν πόλιν οἱ Κορίνθιοι ἐπὶ τοῦ Ἰςθμοῦ αἰεὶ δή ποτε ἐμπόριον εἶχον, τῶν Ἑλλήνων τὸ πάλαι κατὰ γῆν τὰ πλείω ἢ κατὰ θάλαςςαν, τῶν τε ἐντὸσ Πελοποννήςου καὶ τῶν ἔξω, διὰ τῆσ ἐκείνων παρ ϊλλήλουσ ἐπιμιςγόντων, χρήμαςί τε δυνατοὶ ἦςαν, ὡσ καὶ τοῖσ παλαιοῖσ ποιηταῖσ δεδήλωται ϊφνειὸν γὰρ ἐπωνόμαςαν τὸ χωρίον. ἐπειδή τε οἱ Ἕλληνεσ μᾶλλον ἔπλῳζον, τὰσ ναῦσ κτηςάμενοι τὸ λῃςτικὸν καθῄρουν, καὶ ἐμπόριον παρέχοντεσ ϊμφότερα δυνατὴν ἔςχον χρημάτων προςόδῳ τὴν πόλιν. [6] καὶ Ἴωςιν ὕςτερον πολὺ γίγνεται ναυτικὸν ἐπὶ Κύρου Περςῶν πρώτου βαςιλεύοντοσ καὶ Καμβύςου τοῦ υἱέοσ αὐτοῦ, τῆσ τε καθ ἑαυτοὺσ θαλάςςησ Κύρῳ πολεμοῦντεσ ἐκράτηςάν τινα χρόνον. καὶ Πολυκράτησ Σάμου τυραννῶν ἐπὶ Καμβύςου ναυτικῷ ἰςχύων ϋλλασ τε τῶν νήςων ὑπηκόουσ ἐποιήςατο καὶ Ῥήνειαν ἑλὼν ϊνέθηκε τῷ Ἀπόλλωνι τῷ Δηλίῳ. Φωκαῆσ τε Μαςςαλίαν οἰκίζοντεσ Καρχηδονίουσ ἐνίκων ναυμαχοῦντεσ 14. δυνατώτατα γὰρ ταῦτα τῶν ναυτικῶν ἦν. φαίνεται δὲ καὶ ταῦτα πολλαῖσ γενεαῖσ ὕςτερα γενόμενα τῶν Τρωικῶν τριήρεςι μὲν ὀλίγαισ χρώμενα, πεντηκοντόροισ δ ἔτι καὶ πλοίοισ μακροῖσ ἐξηρτυμένα ὥςπερ ἐκεῖνα. [2] ὀλίγον τε πρὸ τῶν Μηδικῶν καὶ τοῦ Δαρείου θανάτου, ὃσ μετὰ Καμβύςην Περςῶν ἐβαςίλευςε, [Jan. 17] τριήρεισ περί τε Σικελίαν τοῖσ τυράννοισ ἐσ πλῆθοσ ἐγένοντο καὶ Κερκυραίοισ ταῦτα γὰρ τελευταῖα πρὸ τῆσ Ξέρξου ςτρατείασ ναυτικὰ ϊξιόλογα ἐν τῇ Ἑλλάδι κατέςτη. [3] Αἰγινῆται γὰρ καὶ Ἀθηναῖοι, καὶ εἴ τινεσ ϋλλοι, βραχέα ἐκέκτηντο, καὶ τούτων τὰ πολλὰ πεντηκοντόρουσ ὀψέ τε ϊφ οὗ Ἀθηναίουσ Θεμιςτοκλῆσ ἔπειςεν Αἰγινήταισ πολεμοῦντασ, καὶ Ϗμα τοῦ βαρβάρου προςδοκίμου ὄντοσ, τὰσ ναῦσ ποιήςαςθαι αἷςπερ καὶ ἐναυμάχηςαν καὶ αὗται οὔπω εἶχον διὰ πάςησ καταςτρώματα. 15. τὰ μὲν οὖν ναυτικὰ τῶν Ἑλλήνων τοιαῦτα ἦν, τά τε παλαιὰ καὶ τὰ ὕςτερον γενόμενα. ἰςχὺν δὲ περιεποιήςαντο ὅμωσ οὐκ ἐλαχίςτην οἱ προςςχόντεσ αὐτοῖσ χρημάτων τε προςόδῳ καὶ ϋλλων ϊρχῇ ἐπιπλέοντεσ γὰρ τὰσ νήςουσ κατεςτρέφοντο, καὶ μάλιςτα ὅςοι μὴ διαρκῆ εἶχον χώραν. [2] κατὰ γῆν δὲ πόλεμοσ, ὅθεν τισ καὶ δύναμισ παρεγένετο, οὐδεὶσ ξυνέςτη πάντεσ δὲ ἦςαν, ὅςοι καὶ ἐγένοντο, πρὸσ ὁμόρουσ τοὺσ ςφετέρουσ ἑκάςτοισ, καὶ ἐκδήμουσ ςτρατείασ πολὺ ϊπὸ τῆσ ἑαυτῶν ἐπ ϋλλων καταςτροφῇ οὐκ ἐξῇςαν οἱ Ἕλληνεσ. οὐ γὰρ ξυνειςτήκεςαν πρὸσ τὰσ μεγίςτασ πόλεισ ὑπήκοοι, οὐδ αὖ αὐτοὶ ϊπὸ τῆσ ἴςησ κοινὰσ ςτρατείασ ἐποιοῦντο, κατ ϊλλήλουσ δὲ μᾶλλον ὡσ ἕκαςτοι οἱ ϊςτυγείτονεσ ἐπολέμουν. [3] μάλιςτα δὲ ἐσ τὸν πάλαι ποτὲ γενόμενον πόλεμον Χαλκιδέων καὶ Ἐρετριῶν καὶ τὸ ϋλλο Ἑλληνικὸν ἐσ ξυμμαχίαν ἑκατέρων διέςτη. 16. ἐπεγένετο δὲ ϋλλοισ τε ϋλλοθι κωλύματα μὴ αὐξηθῆναι, καὶ Ἴωςι προχωρηςάντων ἐπὶ μέγα τῶν πραγμάτων Κῦροσ καὶ ἡ Περςικὴ βαςιλεία Κροῖςον Page 6

7 καθελοῦςα καὶ ὅςα ἐντὸσ Ἅλυοσ ποταμοῦ πρὸσ θάλαςςαν ἐπεςτράτευςε καὶ τὰσ ἐν τῇ ἠπείρῳ πόλεισ ἐδούλωςε, Δαρεῖόσ τε ὕςτερον τῷ Φοινίκων ναυτικῷ κρατῶν καὶ τὰσ νήςουσ. 17. τύραννοί τε ὅςοι ἦςαν ἐν ταῖσ Ἑλληνικαῖσ πόλεςι, [Jan. 18] τὸ ἐφ ἑαυτῶν μόνον προορώμενοι ἔσ τε τὸ ςῶμα καὶ ἐσ τὸ τὸν ἴδιον οἶκον αὔξειν δι ϊςφαλείασ ὅςον ἐδύναντο μάλιςτα τὰσ πόλεισ ᾤκουν, ἐπράχθη δὲ οὐδὲν ϊπ αὐτῶν ἔργον ϊξιόλογον, εἰ μὴ εἴ τι πρὸσ περιοίκουσ τοὺσ αὐτῶν ἑκάςτοισ οἱ γὰρ ἐν Σικελίᾳ ἐπὶ πλεῖςτον ἐχώρηςαν δυνάμεωσ. οὕτω πανταχόθεν ἡ Ἑλλὰσ ἐπὶ πολὺν χρόνον κατείχετο μήτε κοινῇ φανερὸν μηδὲν κατεργάζεςθαι, κατὰ πόλεισ τε ϊτολμοτέρα εἶναι. 18. ἐπειδὴ δὲ οἵ τε Ἀθηναίων τύραννοι καὶ οἱ ἐκ τῆσ ϋλλησ Ἑλλάδοσ ἐπὶ πολὺ καὶ πρὶν τυραννευθείςησ οἱ πλεῖςτοι καὶ τελευταῖοι πλὴν τῶν ἐν Σικελίᾳ ὑπὸ Λακεδαιμονίων κατελύθηςαν (ἡ γὰρ Λακεδαίμων μετὰ τὴν κτίςιν τῶν νῦν ἐνοικούντων αὐτὴν Δωριῶν ἐπὶ πλεῖςτον ὧν ἴςμεν χρόνον ςταςιάςαςα ὅμωσ ἐκ παλαιτάτου καὶ ηὐνομήθη καὶ αἰεὶ ϊτυράννευτοσ ἦν ἔτη γάρ ἐςτι μάλιςτα τετρακόςια καὶ ὀλίγῳ πλείω ἐσ τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου ϊφ οὗ Λακεδαιμόνιοι τῇ αὐτῇ πολιτείᾳ χρῶνται, καὶ δι αὐτὸ δυνάμενοι καὶ τὰ ἐν ταῖσ ϋλλαισ πόλεςι καθίςταςαν), μετὰ δὲ τὴν τῶν τυράννων κατάλυςιν ἐκ τῆσ Ἑλλάδοσ οὐ πολλοῖσ ἔτεςιν ὕςτερον καὶ ἡ ἐν Μαραθῶνι μάχη Μήδων πρὸσ Ἀθηναίουσ ἐγένετο. [2] δεκάτῳ δὲ ἔτει μετ αὐτὴν αὖθισ ὁ βάρβαροσ τῷ μεγάλῳ ςτόλῳ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα δουλωςόμενοσ ἦλθεν. καὶ μεγάλου κινδύνου ἐπικρεμαςθέντοσ οἵ τε Λακεδαιμόνιοι τῶν ξυμπολεμηςάντων Ἑλλήνων ἡγήςαντο δυνάμει προύχοντεσ, καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπιόντων τῶν Μήδων διανοηθέντεσ ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ ϊναςκευαςάμενοι ἐσ τὰσ ναῦσ ἐςβάντεσ ναυτικοὶ ἐγένοντο. κοινῇ τε ϊπωςάμενοι τὸν βάρβαρον, ὕςτερον οὐ πολλῷ διεκρίθηςαν πρόσ τε Ἀθηναίουσ καὶ Λακεδαιμονίουσ οἵ τε ϊποςτάντεσ βαςιλέωσ Ἕλληνεσ καὶ οἱ ξυμπολεμήςαντεσ. δυνάμει γὰρ ταῦτα μέγιςτα διεφάνη ἴςχυον γὰρ οἱ μὲν κατὰ γῆν, οἱ δὲ ναυςίν. [3] καὶ ὀλίγον μὲν χρόνον [Jan. 19] ξυνέμεινεν ἡ ὁμαιχμία, ἔπειτα διενεχθέντεσ οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ Ἀθηναῖοι ἐπολέμηςαν μετὰ τῶν ξυμμάχων πρὸσ ϊλλήλουσ καὶ τῶν ϋλλων Ἑλλήνων εἴ τινέσ που διαςταῖεν, πρὸσ τούτουσ ἤδη ἐχώρουν. ὥςτε ϊπὸ τῶν Μηδικῶν ἐσ τόνδε αἰεὶ τὸν πόλεμον τὰ μὲν ςπενδόμενοι, τὰ δὲ πολεμοῦντεσ ἢ ϊλλήλοισ ἢ τοῖσ ἑαυτῶν ξυμμάχοισ ϊφιςταμένοισ εὖ παρεςκευάςαντο τὰ πολέμια καὶ ἐμπειρότεροι ἐγένοντο μετὰ κινδύνων τὰσ μελέτασ ποιούμενοι. 19. καὶ οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι οὐχ ὑποτελεῖσ ἔχοντεσ φόρου τοὺσ ξυμμάχουσ ἡγοῦντο, κατ ὀλιγαρχίαν δὲ ςφίςιν αὐτοῖσ μόνον ἐπιτηδείωσ ὅπωσ πολιτεύςουςι θεραπεύοντεσ, Ἀθηναῖοι δὲ ναῦσ τε τῶν πόλεων τῷ χρόνῳ παραλαβόντεσ πλὴν Χίων καὶ Λεςβίων, καὶ χρήματα τοῖσ πᾶςι τάξαντεσ φέρειν. καὶ ἐγένετο αὐτοῖσ ἐσ τόνδε τὸν πόλεμον ἡ ἰδία παραςκευὴ μείζων ἢ ὡσ τὰ κράτιςτά ποτε μετὰ ϊκραιφνοῦσ τῆσ ξυμμαχίασ ἤνθηςαν. Page 7

8 Thucydides The Peloponnesian War Book τὰ μὲν οὖν παλαιὰ τοιαῦτα ηὗρον, χαλεπὰ ὄντα παντὶ ἑξῆσ τεκμηρίῳ πιςτεῦςαι. οἱ γὰρ ϋνθρωποι τὰσ ϊκοὰσ τῶν προγεγενημένων, καὶ ἢν ἐπιχώρια ςφίςιν ᾖ, ὁμοίωσ ϊβαςανίςτωσ παρ ϊλλήλων δέχονται. [2] Ἀθηναίων γοῦν τὸ πλῆθοσ Ἵππαρχον οἴονται ὑφ Ἁρμοδίου καὶ Ἀριςτογείτονοσ τύραννον ὄντα ϊποθανεῖν, καὶ οὐκ ἴςαςιν ὅτι Ἱππίασ μὲν πρεςβύτατοσ ὢν ἦρχε τῶν Πειςιςτράτου υἱέων, Ἵππαρχοσ δὲ καὶ Θεςςαλὸσ ϊδελφοὶ ἦςαν αὐτοῦ, ὑποτοπήςαντεσ δέ τι ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ παραχρῆμα Ἁρμόδιοσ καὶ Ἀριςτογείτων ἐκ τῶν ξυνειδότων ςφίςιν Ἱππίᾳ μεμηνῦςθαι τοῦ μὲν ϊπέςχοντο ὡσ προειδότοσ, βουλόμενοι δὲ πρὶν ξυλληφθῆναι δράςαντέσ τι καὶ κινδυνεῦςαι, τῷ Ἱππάρχῳ περιτυχόντεσ περὶ τὸ Λεωκόρειον καλούμενον τὴν Παναθηναΰκὴν πομπὴν διακοςμοῦντι ϊπέκτειναν. [3] πολλὰ δὲ καὶ ϋλλα ἔτι καὶ νῦν ὄντα καὶ οὐ χρόνῳ ϊμνηςτούμενα καὶ οἱ ϋλλοι Ἕλληνεσ οὐκ ὀρθῶσ οἴονται, ὥςπερ τούσ τε Λακεδαιμονίων βαςιλέασ μὴ μιᾷ [Jan. 20] ψήφῳ προςτίθεςθαι ἑκάτερον, ϊλλὰ δυοῖν, καὶ τὸν Πιτανάτην λόχον αὐτοῖσ εἶναι, ὃσ οὐδ ἐγένετο πώποτε. οὕτωσ ϊταλαίπωροσ τοῖσ πολλοῖσ ἡ ζήτηςισ τῆσ ϊληθείασ, καὶ ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται. 21. ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων τεκμηρίων ὅμωσ τοιαῦτα ϋν τισ νομίζων μάλιςτα ϐ διῆλθον οὐχ ώμαρτάνοι, καὶ οὔτε ὡσ ποιηταὶ ὑμνήκαςι περὶ αὐτῶν ἐπὶ τὸ μεῖζον κοςμοῦντεσ μᾶλλον πιςτεύων, οὔτε ὡσ λογογράφοι ξυνέθεςαν ἐπὶ τὸ προςαγωγότερον τῇ ϊκροάςει ἢ ϊληθέςτερον, ὄντα ϊνεξέλεγκτα καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν ϊπίςτωσ ἐπὶ τὸ μυθῶδεσ ἐκνενικηκότα, ηὑρῆςθαι δὲ ἡγηςάμενοσ ἐκ τῶν ἐπιφανεςτάτων ςημείων ὡσ παλαιὰ εἶναι ϊποχρώντωσ. [2] καὶ ὁ πόλεμοσ οὗτοσ, καίπερ τῶν ϊνθρώπων ἐν ᾧ μὲν όν πολεμῶςι τὸν παρόντα αἰεὶ μέγιςτον κρινόντων, παυςαμένων δὲ τὰ ϊρχαῖα μᾶλλον θαυμαζόντων, ϊπ αὐτῶν τῶν ἔργων ςκοποῦςι δηλώςει ὅμωσ μείζων γεγενημένοσ αὐτῶν. 22. καὶ ὅςα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαςτοι ἢ μέλλοντεσ πολεμήςειν ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντεσ, χαλεπὸν τὴν ϊκρίβειαν αὐτὴν τῶν λεχθέντων διαμνημονεῦςαι ἦν ἐμοί τε ὧν αὐτὸσ ἤκουςα καὶ τοῖσ ϋλλοθέν ποθεν ἐμοὶ ϊπαγγέλλουςιν ὡσ δ όν ἐδόκουν ἐμοὶ ἕκαςτοι περὶ τῶν αἰεὶ παρόντων τὰ δέοντα μάλιςτ εἰπεῖν, ἐχομένῳ ὅτι ἐγγύτατα τῆσ ξυμπάςησ γνώμησ τῶν ϊληθῶσ λεχθέντων, οὕτωσ εἴρηται. [2] τὰ δ ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν τῷ πολέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντοσ πυνθανόμενοσ ἠξίωςα γράφειν, οὐδ ὡσ ἐμοὶ ἐδόκει, ϊλλ οἷσ τε αὐτὸσ παρῆν καὶ παρὰ τῶν ϋλλων ὅςον δυνατὸν ϊκριβείᾳ περὶ ἑκάςτου ἐπεξελθών. [3] ἐπιπόνωσ δὲ ηὑρίςκετο, διότι οἱ παρόντεσ τοῖσ ἔργοισ ἑκάςτοισ οὐ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἔλεγον, ϊλλ ὡσ ἑκατέρων τισ εὐνοίασ ἢ μνήμησ ἔχοι. [4] καὶ ἐσ μὲν ϊκρόαςιν ἴςωσ τὸ μὴ μυθῶδεσ αὐτῶν ϊτερπέςτερον φανεῖται ὅςοι δὲ βουλήςονται τῶν τε γενομένων τὸ ςαφὲσ [Jan. 21] ςκοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων ποτὲ αὖθισ κατὰ τὸ ϊνθρώπινον τοιούτων καὶ παραπληςίων ἔςεςθαι, ὠφέλιμα κρίνειν αὐτὰ ϊρκούντωσ ἕξει. κτῆμά τε ἐσ αἰεὶ μᾶλλον ἢ ϊγώνιςμα ἐσ τὸ παραχρῆμα ϊκούειν ξύγκειται. Page 8

9 23. τῶν δὲ πρότερον ἔργων μέγιςτον ἐπράχθη τὸ Μηδικόν, καὶ τοῦτο ὅμωσ δυοῖν ναυμαχίαιν καὶ πεζομαχίαιν ταχεῖαν τὴν κρίςιν ἔςχεν. τούτου δὲ τοῦ πολέμου μῆκόσ τε μέγα προύβη, παθήματά τε ξυνηνέχθη γενέςθαι ἐν αὐτῷ τῇ Ἑλλάδι οἷα οὐχ ἕτερα ἐν ἴςῳ χρόνῳ. [2] οὔτε γὰρ πόλεισ τοςαίδε ληφθεῖςαι ἠρημώθηςαν, αἱ μὲν ὑπὸ βαρβάρων, αἱ δ ὑπὸ ςφῶν αὐτῶν ϊντιπολεμούντων (εἰςὶ δ αἳ καὶ οἰκήτορασ μετέβαλον ώλιςκόμεναι), οὔτε φυγαὶ τοςαίδε ϊνθρώπων καὶ φόνοσ, ὁ μὲν κατ αὐτὸν τὸν πόλεμον, ὁ δὲ διὰ τὸ ςταςιάζειν. [3] τά τε πρότερον ϊκοῇ μὲν λεγόμενα, ἔργῳ δὲ ςπανιώτερον βεβαιούμενα οὐκ ϋπιςτα κατέςτη, ςειςμῶν τε πέρι, οἳ ἐπὶ πλεῖςτον Ϗμα μέροσ γῆσ καὶ ἰςχυρότατοι οἱ αὐτοὶ ἐπέςχον, ἡλίου τε ἐκλείψεισ, αἳ πυκνότεραι παρὰ τὰ ἐκ τοῦ πρὶν χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβηςαν, αὐχμοί τε ἔςτι παρ οἷσ μεγάλοι καὶ ϊπ αὐτῶν καὶ λιμοὶ καὶ ἡ οὐχ ἥκιςτα βλάψαςα καὶ μέροσ τι φθείραςα ἡ λοιμώδησ νόςοσ ταῦτα γὰρ πάντα μετὰ τοῦδε τοῦ πολέμου Ϗμα ξυνεπέθετο. [4] ἤρξαντο δὲ αὐτοῦ Ἀθηναῖοι καὶ Πελοποννήςιοι λύςαντεσ τὰσ τριακοντούτεισ ςπονδὰσ αἳ αὐτοῖσ ἐγένοντο μετὰ Εὐβοίασ Ϗλωςιν. [5] διότι δ ἔλυςαν, τὰσ αἰτίασ προύγραψα πρῶτον καὶ τὰσ διαφοράσ, τοῦ μή τινα ζητῆςαί ποτε ἐξ ὅτου τοςοῦτοσ πόλεμοσ τοῖσ Ἕλληςι κατέςτη. [6] τὴν μὲν γὰρ ϊληθεςτάτην πρόφαςιν, ϊφανεςτάτην δὲ λόγῳ, τοὺσ Ἀθηναίουσ ἡγοῦμαι μεγάλουσ γιγνομένουσ καὶ φόβον παρέχοντασ τοῖσ Λακεδαιμονίοισ ϊναγκάςαι ἐσ τὸ πολεμεῖν αἱ δ ἐσ τὸ φανερὸν λεγόμεναι αἰτίαι αἵδ ἦςαν ἑκατέρων, ϊφ ὧν λύςαντεσ τὰσ ςπονδὰσ ἐσ τὸν πόλεμον κατέςτηςαν. [Jan. 22] 24. Ἐπίδαμνόσ ἐςτι πόλισ ἐν δεξιᾷ ἐςπλέοντι ἐσ τὸν Ἰόνιον κόλπον προςοικοῦςι δ αὐτὴν Ταυλάντιοι βάρβαροι, Ἰλλυρικὸν ἔθνοσ. [2] ταύτην ϊπῴκιςαν μὲν Κερκυραῖοι, οἰκιςτὴσ δ ἐγένετο Φαλίοσ Ἐρατοκλείδου Κορίνθιοσ γένοσ τῶν ϊφ Ἡρακλέουσ, κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν νόμον ἐκ τῆσ μητροπόλεωσ κατακληθείσ. ξυνῴκιςαν δὲ καὶ Κορινθίων τινὲσ καὶ τοῦ ϋλλου Δωρικοῦ γένουσ. [3] προελθόντοσ δὲ τοῦ χρόνου ἐγένετο ἡ τῶν Ἐπιδαμνίων δύναμισ μεγάλη καὶ πολυάνθρωποσ [4] ςταςιάςαντεσ δὲ ἐν ϊλλήλοισ ἔτη πολλά, ὡσ λέγεται, ϊπὸ πολέμου τινὸσ τῶν προςοίκων βαρβάρων ἐφθάρηςαν καὶ τῆσ δυνάμεωσ τῆσ πολλῆσ ἐςτερήθηςαν. [5] τὰ δὲ τελευταῖα πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου ὁ δῆμοσ αὐτῶν ἐξεδίωξε τοὺσ δυνατούσ, οἱ δὲ ἐπελθόντεσ μετὰ τῶν βαρβάρων ἐλῄζοντο τοὺσ ἐν τῇ πόλει κατά τε γῆν καὶ κατὰ θάλαςςαν. [6] οἱ δὲ ἐν τῇ πόλει ὄντεσ Ἐπιδάμνιοι ἐπειδὴ ἐπιέζοντο, πέμπουςιν ἐσ τὴν Κέρκυραν πρέςβεισ ὡσ μητρόπολιν οὖςαν, δεόμενοι μὴ ςφᾶσ περιορᾶν φθειρομένουσ, ϊλλὰ τούσ τε φεύγοντασ ξυναλλάξαι ςφίςι καὶ τὸν τῶν βαρβάρων πόλεμον καταλῦςαι. [7] ταῦτα δὲ ἱκέται καθεζόμενοι ἐσ τὸ Ἥραιον ἐδέοντο. οἱ δὲ Κερκυραῖοι τὴν ἱκετείαν οὐκ ἐδέξαντο, ϊλλ ϊπράκτουσ ϊπέπεμψαν. Page 9

10 Thucydides The Peloponnesian War Book γνόντεσ δὲ οἱ Ἐπιδάμνιοι οὐδεμίαν ςφίςιν ϊπὸ Κερκύρασ τιμωρίαν οὖςαν ἐν ϊπόρῳ εἴχοντο θέςθαι τὸ παρόν, καὶ πέμψαντεσ ἐσ Δελφοὺσ τὸν θεὸν ἐπήροντο εἰ παραδοῖεν Κορινθίοισ τὴν πόλιν ὡσ οἰκιςταῖσ καὶ τιμωρίαν τινὰ πειρῷντ ϊπ αὐτῶν ποιεῖςθαι. ὁ δ αὐτοῖσ ϊνεῖλε παραδοῦναι καὶ ἡγεμόνασ ποιεῖςθαι. [2] ἐλθόντεσ δὲ οἱ Ἐπιδάμνιοι ἐσ τὴν Κόρινθον κατὰ τὸ μαντεῖον παρέδοςαν τὴν ϊποικίαν, τόν τε οἰκιςτὴν ϊποδεικνύντεσ ςφῶν ἐκ Κορίνθου ὄντα καὶ τὸ χρηςτήριον δηλοῦντεσ, ἐδέοντό τε μὴ ςφᾶσ περιορᾶν φθειρομένουσ, ϊλλ ἐπαμῦναι. [3] Κορίνθιοι δὲ κατά τε τὸ δίκαιον ὑπεδέξαντο [Jan. 23] τὴν τιμωρίαν, νομίζοντεσ οὐχ ἧςςον ἑαυτῶν εἶναι τὴν ϊποικίαν ἢ Κερκυραίων, Ϗμα δὲ καὶ μίςει τῶν Κερκυραίων, ὅτι αὐτῶν παρημέλουν ὄντεσ ϋποικοι [4] οὔτε γὰρ ἐν πανηγύρεςι ταῖσ κοιναῖσ διδόντεσ γέρα τὰ νομιζόμενα οὔτε Κορινθίῳ ϊνδρὶ προκαταρχόμενοι τῶν ἱερῶν ὥςπερ αἱ ϋλλαι ϊποικίαι, περιφρονοῦντεσ δὲ αὐτοὺσ καὶ χρημάτων δυνάμει ὄντεσ κατ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὁμοῖα τοῖσ Ἑλλήνων πλουςιωτάτοισ καὶ τῇ ἐσ πόλεμον παραςκευῇ δυνατώτεροι, ναυτικῷ δὲ καὶ πολὺ προύχειν ἔςτιν ὅτε ἐπαιρόμενοι καὶ κατὰ τὴν Φαιάκων προενοίκηςιν τῆσ Κερκύρασ κλέοσ ἐχόντων τὰ περὶ τὰσ ναῦσ (ᾗ καὶ μᾶλλον ἐξηρτύοντο τὸ ναυτικὸν καὶ ἦςαν οὐκ ϊδύνατοι τριήρεισ γὰρ εἴκοςι καὶ ἑκατὸν ὑπῆρχον αὐτοῖσ ὅτε ἤρχοντο πολεμεῖν), 26. πάντων οὖν τούτων ἐγκλήματα ἔχοντεσ οἱ Κορίνθιοι ἔπεμπον ἐσ τὴν Ἐπίδαμνον ϋςμενοι τὴν ὠφελίαν, οἰκήτορά τε τὸν βουλόμενον ἰέναι κελεύοντεσ καὶ Ἀμπρακιωτῶν καὶ Λευκαδίων καὶ ἑαυτῶν φρουρούσ. [2] ἐπορεύθηςαν δὲ πεζῇ ἐσ Ἀπολλωνίαν, Κορινθίων οὖςαν ϊποικίαν, δέει τῶν Κερκυραίων μὴ κωλύωνται ὑπ αὐτῶν κατὰ θάλαςςαν περαιούμενοι. [3] Κερκυραῖοι δὲ ἐπειδὴ ᾔςθοντο τούσ τε οἰκήτορασ καὶ φρουροὺσ ἥκοντασ ἐσ τὴν Ἐπίδαμνον τήν τε ϊποικίαν Κορινθίοισ δεδομένην, ἐχαλέπαινον καὶ πλεύςαντεσ εὐθὺσ πέντε καὶ εἴκοςι ναυςὶ καὶ ὕςτερον ἑτέρῳ ςτόλῳ τούσ τε φεύγοντασ ἐκέλευον κατ ἐπήρειαν δέχεςθαι αὐτούσ (ἦλθον γὰρ ἐσ τὴν Κέρκυραν οἱ τῶν Ἐπιδαμνίων φυγάδεσ, τάφουσ τε ϊποδεικνύντεσ καὶ ξυγγένειαν, ἣν προΰςχόμενοι ἐδέοντο ςφᾶσ κατάγειν) τούσ τε φρουροὺσ οὓσ Κορίνθιοι ἔπεμψαν καὶ τοὺσ οἰκήτορασ ϊποπέμπειν. [4] οἱ δὲ Ἐπιδάμνιοι οὐδὲν αὐτῶν ὑπήκουςαν, ϊλλὰ ςτρατεύουςιν ἐπ αὐτοὺσ οἱ Κερκυραῖοι τεςςαράκοντα ναυςὶ μετὰ τῶν φυγάδων ὡσ κατάξοντεσ, καὶ τοὺσ Ἰλλυριοὺσ προςλαβόντεσ. [5] προςκαθεζόμενοι δὲ τὴν πόλιν προεῖπον Ἐπιδαμνίων τε τὸν βουλόμενον καὶ [Jan. 24] τοὺσ ξένουσ ϊπαθεῖσ ϊπιέναι εἰ δὲ μή, ὡσ πολεμίοισ χρήςεςθαι. ὡσ δ οὐκ ἐπείθοντο, οἱ μὲν Κερκυραῖοι (ἔςτι δ ἰςθμὸσ τὸ χωρίον) ἐπολιόρκουν τὴν πόλιν, 27. Κορίνθιοι δ, ὡσ αὐτοῖσ ἐκ τῆσ Ἐπιδάμνου ἦλθον ϋγγελοι ὅτι πολιορκοῦνται, παρεςκευάζοντο ςτρατείαν, καὶ Ϗμα ϊποικίαν ἐσ τὴν Ἐπίδαμνον ἐκήρυςςον ἐπὶ τῇ ἴςῃ καὶ ὁμοίᾳ τὸν βουλόμενον ἰέναι εἰ δέ τισ τὸ παραυτίκα μὲν μὴ ἐθέλει ξυμπλεῖν, μετέχειν δὲ βούλεται τῆσ ϊποικίασ, πεντήκοντα δραχμὰσ καταθέντα Page 10

11 Κορινθίασ μένειν. ἦςαν δὲ καὶ οἱ πλέοντεσ πολλοὶ καὶ οἱ τϊργύριον καταβάλλοντεσ. [2] ἐδεήθηςαν δὲ καὶ τῶν Μεγαρέων ναυςὶ ςφᾶσ ξυμπροπέμψαι, εἰ ϋρα κωλύοιντο ὑπὸ Κερκυραίων πλεῖν οἱ δὲ παρεςκευάζοντο αὐτοῖσ ὀκτὼ ναυςὶ ξυμπλεῖν, καὶ Παλῆσ Κεφαλλήνων τέςςαρςιν. καὶ Ἐπιδαυρίων ἐδεήθηςαν, οἳ παρέςχον πέντε, Ἑρμιονῆσ δὲ μίαν καὶ Τροιζήνιοι δύο, Λευκάδιοι δὲ δέκα καὶ Ἀμπρακιῶται ὀκτώ. Θηβαίουσ δὲ χρήματα ᾔτηςαν καὶ Φλειαςίουσ, Ἠλείουσ δὲ ναῦσ τε κενὰσ καὶ χρήματα. αὐτῶν δὲ Κορινθίων νῆεσ παρεςκευάζοντο τριάκοντα καὶ τριςχίλιοι ὁπλῖται. 28. ἐπειδὴ δὲ ἐπύθοντο οἱ Κερκυραῖοι τὴν παραςκευήν, ἐλθόντεσ ἐσ Κόρινθον μετὰ Λακεδαιμονίων καὶ Σικυωνίων πρέςβεων, οὓσ παρέλαβον, ἐκέλευον Κορινθίουσ τοὺσ ἐν Ἐπιδάμνῳ φρουρούσ τε καὶ οἰκήτορασ ϊπάγειν, ὡσ οὐ μετὸν αὐτοῖσ Ἐπιδάμνου. [2] εἰ δέ τι ϊντιποιοῦνται, δίκασ ἤθελον δοῦναι ἐν Πελοποννήςῳ παρὰ πόλεςιν αἷσ όν ϊμφότεροι ξυμβῶςιν ὁποτέρων δ όν δικαςθῇ εἶναι τὴν ϊποικίαν, τούτουσ κρατεῖν. ἤθελον δὲ καὶ τῷ ἐν Δελφοῖσ μαντείῳ ἐπιτρέψαι. [3] πόλεμον δὲ οὐκ εἴων ποιεῖν εἰ δὲ μή, καὶ αὐτοὶ ϊναγκαςθήςεςθαι ἔφαςαν, ἐκείνων βιαζομένων, φίλουσ ποιεῖςθαι οὓσ οὐ βούλονται ἑτέρουσ τῶν νῦν ὄντων μᾶλλον ὠφελίασ ἕνεκα. [4] οἱ δὲ Κορίνθιοι ϊπεκρίναντο αὐτοῖσ, ἢν τάσ τε ναῦσ καὶ τοὺσ βαρβάρουσ ϊπὸ Ἐπιδάμνου [Jan. 25] ϊπαγάγωςι, βουλεύςεςθαι πρότερον δ οὐ καλῶσ ἔχειν τοὺσ μὲν πολιορκεῖςθαι, αὐτοὺσ δὲ δικάζεςθαι. [5] Κερκυραῖοι δὲ ϊντέλεγον, ἢν καὶ ἐκεῖνοι τοὺσ ἐν Ἐπιδάμνῳ ϊπαγάγωςι, ποιήςειν ταῦτα ἑτοῖμοι δὲ εἶναι καὶ ὥςτε ϊμφοτέρουσ μένειν κατὰ χώραν, ςπονδὰσ δὲ ποιήςαςθαι ἕωσ όν ἡ δίκη γένηται. 29. Κορίνθιοι δὲ οὐδὲν τούτων ὑπήκουον, ϊλλ ἐπειδὴ πλήρεισ αὐτοῖσ ἦςαν αἱ νῆεσ καὶ οἱ ξύμμαχοι παρῆςαν, προπέμψαντεσ κήρυκα πρότερον πόλεμον προεροῦντα Κερκυραίοισ, ϋραντεσ ἑβδομήκοντα ναυςὶ καὶ πέντε διςχιλίοισ τε ὁπλίταισ ἔπλεον ἐπὶ τὴν Ἐπίδαμνον Κερκυραίοισ ἐναντία πολεμήςοντεσ [2] ἐςτρατήγει δὲ τῶν μὲν νεῶν Ἀριςτεὺσ ὁ Πελλίχου καὶ Καλλικράτησ ὁ Καλλίου καὶ Τιμάνωρ ὁ Τιμάνθουσ, τοῦ δὲ πεζοῦ Ἀρχέτιμόσ τε ὁ Εὐρυτίμου καὶ Ἰςαρχίδασ ὁ Ἰςάρχου. [3] ἐπειδὴ δ ἐγένοντο ἐν Ἀκτίῳ τῆσ Ἀνακτορίασ γῆσ, οὗ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνόσ ἐςτιν, ἐπὶ τῷ ςτόματι τοῦ Ἀμπρακικοῦ κόλπου, οἱ Κερκυραῖοι κήρυκά τε προύπεμψαν αὐτοῖσ ἐν ϊκατίῳ ϊπεροῦντα μὴ πλεῖν ἐπὶ ςφᾶσ καὶ τὰσ ναῦσ Ϗμα ἐπλήρουν, ζεύξαντέσ τε τὰσ παλαιὰσ ὥςτε πλωίμουσ εἶναι καὶ τὰσ ϋλλασ ἐπιςκευάςαντεσ. [4] ὡσ δὲ ὁ κῆρύξ τε ϊπήγγειλεν οὐδὲν εἰρηναῖον παρὰ τῶν Κορινθίων καὶ αἱ νῆεσ αὐτοῖσ ἐπεπλήρωντο οὖςαι ὀγδοήκοντα (τεςςαράκοντα γὰρ Ἐπίδαμνον ἐπολιόρκουν), ϊνταναγαγόμενοι καὶ παραταξάμενοι ἐναυμάχηςαν [5] καὶ ἐνίκηςαν οἱ Κερκυραῖοι παρὰ πολὺ καὶ ναῦσ πέντε καὶ δέκα διέφθειραν τῶν Κορινθίων. τῇ δὲ αὐτῇ ἡμέρᾳ αὐτοῖσ ξυνέβη καὶ τοὺσ τὴν Ἐπίδαμνον πολιορκοῦντασ παραςτήςαςθαι ὁμολογίᾳ ὥςτε τοὺσ μὲν ἐπήλυδασ ϊποδόςθαι, Κορινθίουσ δὲ δήςαντασ ἔχειν ἕωσ όν ϋλλο τι δόξῃ. Page 11

12 Thucydides The Peloponnesian War Book μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν οἱ Κερκυραῖοι τροπαῖον ςτήςαντεσ ἐπὶ τῇ Λευκίμμῃ τῆσ Κερκυραίασ ϊκρωτηρίῳ τοὺσ μὲν ϋλλουσ οὓσ ἔλαβον αἰχμαλώτουσ ϊπέκτειναν, Κορινθίουσ δὲ δήςαντεσ εἶχον. [Jan. 26] [2] ὕςτερον δέ, ἐπειδὴ οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἡςςημένοι ταῖσ ναυςὶν ϊνεχώρηςαν ἐπ οἴκου, τῆσ θαλάςςησ ώπάςησ ἐκράτουν τῆσ κατ ἐκεῖνα τὰ χωρία οἱ Κερκυραῖοι, καὶ πλεύςαντεσ ἐσ Λευκάδα τὴν Κορινθίων ϊποικίαν τῆσ γῆσ ἔτεμον καὶ Κυλλήνην τὸ Ἠλείων ἐπίνειον ἐνέπρηςαν, ὅτι ναῦσ καὶ χρήματα παρέςχον Κορινθίοισ. [3] τοῦ τε χρόνου τὸν πλεῖςτον μετὰ τὴν ναυμαχίαν ἐπεκράτουν τῆσ θαλάςςησ καὶ τοὺσ τῶν Κορινθίων ξυμμάχουσ ἐπιπλέοντεσ ἔφθειρον, μέχρι οὗ Κορίνθιοι περιιόντι τῷ θέρει πέμψαντεσ ναῦσ καὶ ςτρατιάν, ἐπεὶ ςφῶν οἱ ξύμμαχοι ἐπόνουν, ἐςτρατοπεδεύοντο ἐπὶ Ἀκτίῳ καὶ περὶ τὸ Χειμέριον τῆσ Θεςπρωτίδοσ φυλακῆσ ἕνεκα τῆσ τε Λευκάδοσ καὶ τῶν ϋλλων πόλεων ὅςαι ςφίςι φίλιαι ἦςαν. [4] ϊντεςτρατοπεδεύοντο δὲ καὶ οἱ Κερκυραῖοι ἐπὶ τῇ Λευκίμμῃ ναυςί τε καὶ πεζῷ. ἐπέπλεον δὲ οὐδέτεροι ϊλλήλοισ, ϊλλὰ τὸ θέροσ τοῦτο ϊντικαθεζόμενοι χειμῶνοσ ἤδη ϊνεχώρηςαν ἐπ οἴκου ἑκάτεροι. 31. τὸν δ ἐνιαυτὸν πάντα τὸν μετὰ τὴν ναυμαχίαν καὶ τὸν ὕςτερον οἱ Κορίνθιοι ὀργῇ φέροντεσ τὸν πρὸσ Κερκυραίουσ πόλεμον ἐναυπηγοῦντο καὶ παρεςκευάζοντο τὰ κράτιςτα νεῶν ςτόλον, ἔκ τε αὐτῆσ Πελοποννήςου ϊγείροντεσ καὶ τῆσ ϋλλησ Ἑλλάδοσ ἐρέτασ, μιςθῷ πείθοντεσ. [2] πυνθανόμενοι δὲ οἱ Κερκυραῖοι τὴν παραςκευὴν αὐτῶν ἐφοβοῦντο, καί (ἦςαν γὰρ οὐδενὸσ Ἑλλήνων ἔνςπονδοι οὐδὲ ἐςεγράψαντο ἑαυτοὺσ οὔτε ἐσ τὰσ Ἀθηναίων ςπονδὰσ οὔτε ἐσ τὰσ Λακεδαιμονίων) ἔδοξεν αὐτοῖσ ἐλθοῦςιν ὡσ τοὺσ Ἀθηναίουσ ξυμμάχουσ γενέςθαι καὶ ὠφελίαν τινὰ πειρᾶςθαι ϊπ αὐτῶν εὑρίςκεςθαι. [3] οἱ δὲ Κορίνθιοι πυθόμενοι ταῦτα ἦλθον καὶ αὐτοὶ ἐσ τὰσ Ἀθήνασ πρεςβευςόμενοι, ὅπωσ μὴ ςφίςι πρὸσ τῷ Κερκυραίων ναυτικῷ καὶ τὸ αὐτῶν προςγενόμενον ἐμπόδιον γένηται θέςθαι τὸν πόλεμον ᾗ βούλονται. [4] καταςτάςησ δὲ ἐκκληςίασ ἐσ ϊντιλογίαν ἦλθον, καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι ἔλεξαν τοιάδε. [Jan. 27] 32. Δίκαιον, ὦ Ἀθηναῖοι, τοὺσ μήτε εὐεργεςίασ μεγάλησ μήτε ξυμμαχίασ προυφειλομένησ ἥκοντασ παρὰ τοὺσ πέλασ ἐπικουρίασ, ὥςπερ καὶ ἡμεῖσ νῦν, δεηςομένουσ ϊναδιδάξαι πρῶτον, μάλιςτα μὲν ὡσ καὶ ξύμφορα δέονται, εἰ δὲ μή, ὅτι γε οὐκ ἐπιζήμια, ἔπειτα δὲ ὡσ καὶ τὴν χάριν βέβαιον ἕξουςιν εἰ δὲ τούτων μηδὲν ςαφὲσ καταςτήςουςι, μὴ ὀργίζεςθαι ἢν ϊτυχῶςιν. [2] Κερκυραῖοι δὲ μετὰ τῆσ ξυμμαχίασ τῆσ αἰτήςεωσ καὶ ταῦτα πιςτεύοντεσ ἐχυρὰ ὑμῖν παρέξεςθαι ϊπέςτειλαν ἡμᾶσ. [3] τετύχηκε δὲ τὸ αὐτὸ ἐπιτήδευμα πρόσ τε ὑμᾶσ ἐσ τὴν χρείαν ἡμῖν ϋλογον καὶ ἐσ τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐν τῷ παρόντι ϊξύμφορον. [4] ξύμμαχοί τε γὰρ οὐδενόσ πω ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ ἑκούςιοι γενόμενοι νῦν ϋλλων τοῦτο δεηςόμενοι ἥκομεν, καὶ Ϗμα ἐσ τὸν παρόντα Page 12

13 πόλεμον Κορινθίων ἐρῆμοι δι αὐτὸ καθέςταμεν. καὶ περιέςτηκεν ἡ δοκοῦςα ἡμῶν πρότερον ςωφροςύνη, τὸ μὴ ἐν ϊλλοτρίᾳ ξυμμαχίᾳ τῇ τοῦ πέλασ γνώμῃ ξυγκινδυνεύειν, νῦν ϊβουλία καὶ ϊςθένεια φαινομένη. [5] τὴν μὲν οὖν γενομένην ναυμαχίαν αὐτοὶ κατὰ μόνασ ϊπεωςάμεθα Κορινθίουσ ἐπειδὴ δὲ μείζονι παραςκευῇ ϊπὸ Πελοποννήςου καὶ τῆσ ϋλλησ Ἑλλάδοσ ἐφ ἡμᾶσ ὥρμηνται καὶ ἡμεῖσ ϊδύνατοι ὁρῶμεν ὄντεσ τῇ οἰκείᾳ μόνον δυνάμει περιγενέςθαι, καὶ Ϗμα μέγασ ὁ κίνδυνοσ εἰ ἐςόμεθα ὑπ αὐτοῖσ, ϊνάγκη καὶ ὑμῶν καὶ ϋλλου παντὸσ ἐπικουρίασ δεῖςθαι, καὶ ξυγγνώμη εἰ μὴ μετὰ κακίασ, δόξησ δὲ μᾶλλον ώμαρτίᾳ τῇ πρότερον ϊπραγμοςύνῃ ἐναντία τολμῶμεν. 33. γενήςεται δὲ ὑμῖν πειθομένοισ καλὴ ἡ ξυντυχία κατὰ πολλὰ τῆσ ἡμετέρασ χρείασ, πρῶτον μὲν ὅτι ϊδικουμένοισ καὶ οὐχ ἑτέρουσ βλάπτουςι τὴν ἐπικουρίαν ποιήςεςθε, ἔπειτα περὶ τῶν μεγίςτων κινδυνεύοντασ δεξάμενοι ὡσ όν μάλιςτα μετ αἰειμνήςτου μαρτυρίου τὴν χάριν καταθήςεςθε ναυτικόν τε κεκτήμεθα πλὴν τοῦ παρ ὑμῖν πλεῖςτον. [2] καὶ ςκέψαςθε τίσ εὐπραξία ςπανιωτέρα ἢ τίσ τοῖσ πολεμίοισ [Jan. 28] λυπηροτέρα, εἰ ἣν ὑμεῖσ όν πρὸ πολλῶν χρημάτων καὶ χάριτοσ ἐτιμήςαςθε δύναμιν ὑμῖν προςγενέςθαι, αὕτη πάρεςτιν αὐτεπάγγελτοσ ϋνευ κινδύνων καὶ δαπάνησ διδοῦςα ἑαυτήν, καὶ προςέτι φέρουςα ἐσ μὲν τοὺσ πολλοὺσ ϊρετήν, οἷσ δὲ ἐπαμυνεῖτε χάριν, ὑμῖν δ αὐτοῖσ ἰςχύν ϐ ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ ὀλίγοισ δὴ Ϗμα πάντα ξυνέβη, καὶ ὀλίγοι ξυμμαχίασ δεόμενοι οἷσ ἐπικαλοῦνται ϊςφάλειαν καὶ κόςμον οὐχ ἧςςον διδόντεσ ἢ ληψόμενοι παραγίγνονται. [3] τὸν δὲ πόλεμον, δι ὅνπερ χρήςιμοι όν εἶμεν, εἴ τισ ὑμῶν μὴ οἴεται ἔςεςθαι, γνώμησ ώμαρτάνει καὶ οὐκ αἰςθάνεται τοὺσ Λακεδαιμονίουσ φόβῳ τῷ ὑμετέρῳ πολεμηςείοντασ καὶ τοὺσ Κορινθίουσ δυναμένουσ παρ αὐτοῖσ καὶ ὑμῖν ἐχθροὺσ ὄντασ καὶ προκαταλαμβάνοντασ ἡμᾶσ νῦν ἐσ τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρηςιν, ἵνα μὴ τῷ κοινῷ ἔχθει κατ αὐτοὺσ μετ ϊλλήλων ςτῶμεν μηδὲ δυοῖν φθάςαι ώμάρτωςιν, ἢ κακῶςαι ἡμᾶσ ἢ ςφᾶσ αὐτοὺσ βεβαιώςαςθαι. [4] ἡμέτερον δέ γ αὖ ἔργον προτερῆςαι, τῶν μὲν διδόντων, ὑμῶν δὲ δεξαμένων τὴν ξυμμαχίαν, καὶ προεπιβουλεύειν αὐτοῖσ μᾶλλον ἢ ϊντεπιβουλεύειν. 34. ἢν δὲ λέγωςιν ὡσ οὐ δίκαιον τοὺσ ςφετέρουσ ϊποίκουσ ὑμᾶσ δέχεςθαι, μαθόντων ὡσ πᾶςα ϊποικία εὖ μὲν πάςχουςα τιμᾷ τὴν μητρόπολιν, ϊδικουμένη δὲ ϊλλοτριοῦται οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ δοῦλοι, ϊλλ ἐπὶ τῷ ὁμοῖοι τοῖσ λειπομένοισ εἶναι ἐκπέμπονται. [2] ὡσ δὲ ἠδίκουν ςαφέσ ἐςτιν προκληθέντεσ γὰρ περὶ Ἐπιδάμνου ἐσ κρίςιν πολέμῳ μᾶλλον ἢ τῷ ἴςῳ ἐβουλήθηςαν τὰ ἐγκλήματα μετελθεῖν. [3] καὶ ὑμῖν ἔςτω τι τεκμήριον ϐ πρὸσ ἡμᾶσ τοὺσ ξυγγενεῖσ δρῶςιν, ὥςτε ϊπάτῃ τε μὴ παράγεςθαι ὑπ αὐτῶν δεομένοισ τε ἐκ τοῦ εὐθέοσ μὴ ὑπουργεῖν ὁ γὰρ ἐλαχίςτασ τὰσ μεταμελείασ ἐκ τοῦ χαρίζεςθαι τοῖσ ἐναντίοισ λαμβάνων ϊςφαλέςτατοσ όν διατελοίη. 35. λύςετε δὲ Page 13

14 Thucydides The Peloponnesian War Book 1 οὐδὲ τὰσ Λακεδαιμονίων ςπονδὰσ δεχόμενοι ἡμᾶσ μηδετέρων ὄντασ ξυμμάχουσ [2] εἴρηται γὰρ ἐν αὐταῖσ, τῶν Ἑλληνίδων πόλεων ἥτισ μηδαμοῦ ξυμμαχεῖ, [Jan. 29] ἐξεῖναι παρ ὁποτέρουσ όν ϊρέςκηται ἐλθεῖν. [3] καὶ δεινὸν εἰ τοῖςδε μὲν ϊπό τε τῶν ἐνςπόνδων ἔςται πληροῦν τὰσ ναῦσ καὶ προςέτι καὶ ἐκ τῆσ ϋλλησ Ἑλλάδοσ καὶ οὐχ ἥκιςτα ϊπὸ τῶν ὑμετέρων ὑπηκόων, ἡμᾶσ δὲ ϊπὸ τῆσ προκειμένησ τε ξυμμαχίασ εἴρξουςι καὶ ϊπὸ τῆσ ϋλλοθέν ποθεν ὠφελίασ, εἶτα ἐν ϊδικήματι θήςονται πειςθέντων ὑμῶν ϐ δεόμεθα. [4] πολὺ δὲ ἐν πλέονι αἰτίᾳ ἡμεῖσ μὴ πείςαντεσ ὑμᾶσ ἕξομεν ἡμᾶσ μὲν γὰρ κινδυνεύοντασ καὶ οὐκ ἐχθροὺσ ὄντασ ϊπώςεςθε, τῶνδε δὲ οὐχ ὅπωσ κωλυταὶ ἐχθρῶν ὄντων καὶ ἐπιόντων γενήςεςθε, ϊλλὰ καὶ ϊπὸ τῆσ ὑμετέρασ ϊρχῆσ δύναμιν προςλαβεῖν περιόψεςθε ἣν οὐ δίκαιον, ϊλλ ἢ κϊκείνων κωλύειν τοὺσ ἐκ τῆσ ὑμετέρασ μιςθοφόρουσ ἢ καὶ ἡμῖν πέμπειν καθ ὅτι όν πειςθῆτε ὠφελίαν, μάλιςτα δὲ ϊπὸ τοῦ προφανοῦσ δεξαμένουσ βοηθεῖν. [5] πολλὰ δέ, ὥςπερ ἐν ϊρχῇ ὑπείπομεν, τὰ ξυμφέροντα ϊποδείκνυμεν, καὶ μέγιςτον ὅτι οἵ τε αὐτοὶ πολέμιοι ἡμῖν ἦςαν, ὅπερ ςαφεςτάτη πίςτισ, καὶ οὗτοι οὐκ ϊςθενεῖσ, ϊλλ ἱκανοὶ τοὺσ μεταςτάντασ βλάψαι καὶ ναυτικῆσ καὶ οὐκ ἠπειρώτιδοσ τῆσ ξυμμαχίασ διδομένησ οὐχ ὁμοία ἡ ϊλλοτρίωςισ, ϊλλὰ μάλιςτα μέν, εἰ δύναςθε, μηδένα ϋλλον ἐᾶν κεκτῆςθαι ναῦσ, εἰ δὲ μή, ὅςτισ ἐχυρώτατοσ, τοῦτον φίλον ἔχειν. 36. καὶ ὅτῳ τάδε ξυμφέροντα μὲν δοκεῖ λέγεςθαι, φοβεῖται δὲ μὴ δι αὐτὰ πειθόμενοσ τὰσ ςπονδὰσ λύςῃ, γνώτω τὸ μὲν δεδιὸσ αὐτοῦ ἰςχὺν ἔχον τοὺσ ἐναντίουσ μᾶλλον φοβῆςον, τὸ δὲ θαρςοῦν μὴ δεξαμένου ϊςθενὲσ ὂν πρὸσ ἰςχύοντασ τοὺσ ἐχθροὺσ ϊδεέςτερον ἐςόμενον, καὶ Ϗμα οὐ περὶ τῆσ Κερκύρασ νῦν τὸ πλέον ἢ καὶ τῶν Ἀθηνῶν βουλευόμενοσ, καὶ οὐ τὰ κράτιςτα αὐταῖσ προνοῶν, ὅταν ἐσ τὸν μέλλοντα καὶ ὅςον οὐ παρόντα πόλεμον τὸ αὐτίκα περιςκοπῶν ἐνδοιάζῃ χωρίον προςλαβεῖν ὃ μετὰ μεγίςτων καιρῶν οἰκειοῦταί τε καὶ πολεμοῦται. [2] τῆσ τε γὰρ Ἰταλίασ καὶ Σικελίασ καλῶσ παράπλου [Jan. 30] κεῖται, ὥςτε μήτε ἐκεῖθεν ναυτικὸν ἐᾶςαι Πελοποννηςίοισ ἐπελθεῖν τό τε ἐνθένδε πρὸσ τϊκεῖ παραπέμψαι, καὶ ἐσ τύλλα ξυμφορώτατόν ἐςτιν. [3] βραχυτάτῳ δ όν κεφαλαίῳ, τοῖσ τε ξύμπαςι καὶ καθ ἕκαςτον, τῷδ όν μὴ προέςθαι ἡμᾶσ μάθοιτε τρία μὲν ὄντα λόγου ϋξια τοῖσ Ἕλληςι ναυτικά, τὸ παρ ὑμῖν καὶ τὸ ἡμέτερον καὶ τὸ Κορινθίων τούτων δὲ εἰ περιόψεςθε τὰ δύο ἐσ ταὐτὸν ἐλθεῖν καὶ Κορίνθιοι ἡμᾶσ προκαταλήψονται, Κερκυραίοισ τε καὶ Πελοποννηςίοισ Ϗμα ναυμαχήςετε, δεξάμενοι δὲ ἡμᾶσ ἕξετε πρὸσ αὐτοὺσ πλείοςι ναυςὶ ταῖσ ἡμετέραισ ϊγωνίζεςθαι. [4] τοιαῦτα μὲν οἱ Κερκυραῖοι εἶπον οἱ δὲ Κορίνθιοι μετ αὐτοὺσ τοιάδε. 37. ϊναγκαῖον Κερκυραίων τῶνδε οὐ μόνον περὶ τοῦ δέξαςθαι ςφᾶσ τὸν λόγον ποιηςαμένων, ϊλλ ὡσ καὶ ἡμεῖσ τε ϊδικοῦμεν καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰκότωσ πολεμοῦνται, Page 14

15 μνηςθέντασ πρῶτον καὶ ἡμᾶσ περὶ ϊμφοτέρων οὕτω καὶ ἐπὶ τὸν ϋλλον λόγον ἰέναι, ἵνα τὴν ϊφ ἡμῶν τε ϊξίωςιν ϊςφαλέςτερον προειδῆτε καὶ τὴν τῶνδε χρείαν μὴ ϊλογίςτωσ ϊπώςηςθε. [2] φαςὶ δὲ ξυμμαχίαν διὰ τὸ ςῶφρον οὐδενόσ πω δέξαςθαι τὸ δ ἐπὶ κακουργίᾳ καὶ οὐκ ϊρετῇ ἐπετήδευςαν, ξύμμαχόν τε οὐδένα βουλόμενοι πρὸσ τϊδικήματα οὐδὲ μάρτυρα ἔχειν οὔτε παρακαλοῦντεσ αἰςχύνεςθαι. [3] καὶ ἡ πόλισ αὐτῶν Ϗμα αὐτάρκη θέςιν κειμένη παρέχει αὐτοὺσ δικαςτὰσ ὧν βλάπτουςί τινα μᾶλλον ἢ κατὰ ξυνθήκασ γίγνεςθαι, διὰ τὸ ἥκιςτα ἐπὶ τοὺσ πέλασ ἐκπλέοντασ μάλιςτα τοὺσ ϋλλουσ ϊνάγκῃ καταίροντασ δέχεςθαι. [4] καὶ τοῦτο τὸ εὐπρεπὲσ ϋςπονδον οὐχ ἵνα μὴ ξυναδικῶςιν ἑτέροισ προβέβληνται, ϊλλ ὅπωσ κατὰ μόνασ ϊδικῶςι καὶ ὅπωσ ἐν ᾧ μὲν όν κρατῶςι βιάζωνται, οὗ δ όν λάθωςι πλέον ἔχωςιν, ἢν δέ πού τι προςλάβωςιν ϊναιςχυντῶςιν [5] καίτοι εἰ ἦςαν ϋνδρεσ, [Jan. 31] ὥςπερ φαςίν, ϊγαθοί, ὅςῳ ϊληπτότεροι ἦςαν τοῖσ πέλασ, τόςῳ δὲ φανερωτέραν ἐξῆν αὐτοῖσ τὴν ϊρετὴν διδοῦςι καὶ δεχομένοισ τὰ δίκαια δεικνύναι. 38. ϊλλ οὔτε πρὸσ τοὺσ ϋλλουσ οὔτε ἐσ ἡμᾶσ τοιοίδε εἰςίν, ϋποικοι δ ὄντεσ ϊφεςτᾶςί τε διὰ παντὸσ καὶ νῦν πολεμοῦςι, λέγοντεσ ὡσ οὐκ ἐπὶ τῷ κακῶσ πάςχειν ἐκπεμφθεῖεν. [2] ἡμεῖσ δὲ οὐδ αὐτοί φαμεν ἐπὶ τῷ ὑπὸ τούτων ὑβρίζεςθαι κατοικίςαι, ϊλλ ἐπὶ τῷ ἡγεμόνεσ τε εἶναι καὶ τὰ εἰκότα θαυμάζεςθαι. [3] αἱ γοῦν ϋλλαι ϊποικίαι τιμῶςιν ἡμᾶσ, καὶ μάλιςτα ὑπὸ ϊποίκων ςτεργόμεθα [4] καὶ δῆλον ὅτι, εἰ τοῖσ πλέοςιν ϊρέςκοντέσ ἐςμεν, τοῖςδ όν μόνοισ οὐκ ὀρθῶσ ϊπαρέςκοιμεν, οὐδ ἐπιςτρατεύομεν ἐκπρεπῶσ μὴ καὶ διαφερόντωσ τι ϊδικούμενοι. [5] καλὸν δ ἦν, εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, τοῖςδε μὲν εἶξαι τῇ ἡμετέρᾳ ὀργῇ, ἡμῖν δὲ αἰςχρὸν βιάςαςθαι τὴν τούτων μετριότητα ὕβρει δὲ καὶ ἐξουςίᾳ πλούτου πολλὰ ἐσ ἡμᾶσ ϋλλα τε ἡμαρτήκαςι καὶ Ἐπίδαμνον ἡμετέραν οὖςαν κακουμένην μὲν οὐ προςεποιοῦντο, ἐλθόντων δὲ ἡμῶν ἐπὶ τιμωρίᾳ ἑλόντεσ βίᾳ ἔχουςιν. 39. καὶ φαςὶ δὴ δίκῃ πρότερον ἐθελῆςαι κρίνεςθαι, ἥν γε οὐ τὸν προύχοντα καὶ ἐκ τοῦ ϊςφαλοῦσ προκαλούμενον λέγειν τι δοκεῖν δεῖ, ϊλλὰ τὸν ἐσ ἴςον τά τε ἔργα ὁμοίωσ καὶ τοὺσ λόγουσ πρὶν διαγωνίζεςθαι καθιςτάντα. [2] οὗτοι δὲ οὐ πρὶν πολιορκεῖν τὸ χωρίον, ϊλλ ἐπειδὴ ἡγήςαντο ἡμᾶσ οὐ περιόψεςθαι, τότε καὶ τὸ εὐπρεπὲσ τῆσ δίκησ παρέςχοντο. καὶ δεῦρο ἥκουςιν οὐ τϊκεῖ μόνον αὐτοὶ ώμαρτόντεσ, ϊλλὰ καὶ ὑμᾶσ νῦν ϊξιοῦντεσ οὐ ξυμμαχεῖν, ϊλλὰ ξυναδικεῖν καὶ διαφόρουσ ὄντασ ἡμῖν δέχεςθαι ςφᾶσ [3] οὓσ χρῆν, ὅτε ϊςφαλέςτατοι ἦςαν, τότε προςιέναι, καὶ μὴ ἐν ᾧ ἡμεῖσ μὲν ἠδικήμεθα, οὗτοι δὲ κινδυνεύουςι, μηδ ἐν ᾧ ὑμεῖσ τῆσ τε δυνάμεωσ αὐτῶν τότε οὐ μεταλαβόντεσ τῆσ ὠφελίασ νῦν μεταδώςετε καὶ τῶν ώμαρτημάτων ϊπογενόμενοι τῆσ Page 15

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Κεφ. 24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Κεφ. 24 Κεφ. 24 «Τά δε τελευταια πρό τουδε του πολέμου ο δημος αυτων εξεδίωξε τούς δυνατούς, οι δε επελθόντες μετά των βαρβάρων ελήζοντο τούς εν τη πόλει κατά τε γην καί κατά θάλατταν. Οι δε εν τη πόλει όντες

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα του ιστορικού, η αρχή της συγγραφής των Ιστοριών, η σπουδαιότητα του Πελοποννησιακού πολέμου

Η ταυτότητα του ιστορικού, η αρχή της συγγραφής των Ιστοριών, η σπουδαιότητα του Πελοποννησιακού πολέμου Η ταυτότητα του ιστορικού, η αρχή της συγγραφής των Ιστοριών, η σπουδαιότητα του Πελοποννησιακού πολέμου Α 1 Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τόμος 3 ος ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ (ΞΕΝΟΦΩΝ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ) Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τόμος 3ος Ομάδα συγγραφής: Κυριακή Διαλησμά Άρης Δρουκόπουλος Ευαγγελία Κουτρουμπέλη Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

1. Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ. ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος

1. Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ. ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος 1. Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου καὶ ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΡΓΑΙΑ

ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΡΓΑΙΑ τοιχεία εκπαιδευτικού Ονοματεπώνυμο: Γρέντζιου Μαγδαληνή Ειδικότητα: φιλόλογος E-mail: gmagda@sch.gr Α. ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΡΓΑΙΑ Σίτλος μαθήματος: «Η αρχαία Επίδαμνος μήλον της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ. καί ὑπερενεγκόντες ναῦς ἀποκομίζονται: κύρια πρόταση ἀποκομίζονται: ρήμα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ. καί ὑπερενεγκόντες ναῦς ἀποκομίζονται: κύρια πρόταση ἀποκομίζονται: ρήμα ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Συντακτική ανάλυση Οἱ μέν οὖν παρά τήν γῆν: κύρια πρόταση ἐκομίζοντο: ρήμα οἱ Πελοποννήσιοι: υποκ. τῆς νυκτός: γεν. του χρόνου εὐθύς: επιρ. προσδ. χρόνου κατά τάχος: ΠΣ τρόπου ἐπ οἴκου: ΠΣ κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d)

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο: Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β3 1-2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

44 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

44 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης 44 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΣΑΒΒΑΪ Η ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσοστόµου Σµύρνης 3 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Αριστοτέλους «Πολιτικά» Τῷ περί πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β1, 1-3 και Β6, 1-4)

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β1, 1-3 και Β6, 1-4) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά γ λυκείου Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 12 Τέταρτο επεισόδιο (173d-175a): Έκτος ορισμός της σωφροσύνης (ἐπιστήμη ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ) και η ανασκευή της Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας, 324 Α-C Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας τί ποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ ) [75.1] Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ ) [75.1] Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ TΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ. 75-76) ΚΕΙΜΕΝΟ [75.1] Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης στα Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Κριτήριο αξιολόγησης στα Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Κριτήριο αξιολόγησης στα Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Β1. Σε αυτή την ενότητα ο Αριστοτέλης επιχειρεί να δώσει τον πρώτο ορισμό της έννοιας «πόλις» στα Πολιτικά. Συγκεκριμένα, το προσεχές της

Διαβάστε περισσότερα

Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα)

Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα) Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα) 1-2 «Η σπουδαιότητα του θέµατος «περί πολέµου και ειρήνης» είναι µεγάλη για τους ανθρώπους. Το θέµα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωή τους» 1. Ερµηνευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές

Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές Η Επιρρηματική Μετοχή Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές σχέσεις, δηλ. το χρόνο, την αιτία, το σκοπό, την υπόθεση, την εναντίωση

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (519C-D, 520Α) Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ' ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Εἶτα δεῖ καὶ ἐκείνων μεμνῆσθαι, ὅτι ἐξῆν Ἀγοράτῳ τουτῳί, πρὶν εἰς τὴν βουλὴν

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Εἶτα δεῖ καὶ ἐκείνων μεμνῆσθαι, ὅτι ἐξῆν Ἀγοράτῳ τουτῳί, πρὶν εἰς τὴν βουλὴν ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29 /11 /2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μακρή Γεωργία, Κοντομηνά Κική ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Εἶτα δεῖ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Α Αρχαίο Κείμενο

ΑΡΧΑΙΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Α Αρχαίο Κείμενο ΑΡΧΑΙΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Αρχαίο Κείμενο «ιαλιπούσης δ ἡμέρας μάχῃ αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει προύχων αἱ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Ηθικά Νικομάχεια Αριστοτέλους ( Β1, 5-7 & 7-8 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Ηθικά Νικομάχεια Αριστοτέλους ( Β1, 5-7 & 7-8 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου Ηθικά Νικομάχεια Αριστοτέλους Α. Διδαγμένο κείμενο : Ηθικά Νικομάχεια Αριστοτέλους ( Β1, 5-7 & 7-8 ) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά:

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: Παραδείγματα Αφού έπλυνε τα χέρια του, έφαγε. Ενώ έτρωγε, μου μιλούσε. Κάτσε, μέχρι να φύγεις. Ποια χρονική βαθμίδα εκφράζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ (Β1, 1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς,

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ (Β1, 1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40)

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40)

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Α] Να εντοπίσετε το Ρήμα, το Υποκείμενο και το Κατηγορούμενο ή το Αντικείμενο/α: 1. Ὁ σοφὸς ἐστι εὐδαίμων. 2. Βουκεφάλας ὑπὸ καύματος καματηρὸς ἐγένετο. 3. Ὁ ἵππος μέλας

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư 1 25 Ï 2009 : : (5) 1, 1-4,,,,,.,,,,.,,.,, (,, ),,,,,. 1 5 2. : «.» 10. : 1. «....»,,, 37-38 ( ): «,,.» 15 2., ; 15 3. ; 10 4.,, :,,,,. 10 2 5 3 115 1. 2, 3..,. ----------- 1. = 2. = 3. =,.. 20 1.. : :.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αρχαία ελληνική γλώσσα Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Οι αντωνυμίες που δηλώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου, πρώτο, δεύτερο και τρίτο, λέγονται προσωπικές. Το πρώτο πρόσωπο είναι εκείνο που μιλά:

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2006 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Ομόρριζα Αρχαίων Λέξεων

Ομόρριζα Αρχαίων Λέξεων Αρχαίο Κείμενο Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον, ἐπειδὴ οἱ αἰχμάλωτοι ἦλθον αὐτοῖς οἱ ἐκ τῶν περὶ Ἐπίδαμνον ναυμαχιῶν ὑπὸ Κορινθίων ἀφεθέντες, τῷ μὲν λόγῳ ὀκτακοσίων ταλάντων τοῖς προξένοις διηγγυημένοι, ἔργῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GFS DIDOT CLASSIC ελληνικά open type Γράφειν δήμος εἰκών Εὐρώτᾳ ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ DIDOT CLASSIC Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του Didot, όπως εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών

Προτεινόμενα Θέματα Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών Προτεινόμενα Θέματα Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών 20-5-2017 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «ἡ γὰρ πόλις ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν.» Β1. Ποια διχογνωμία εντοπίζει ο Αριστοτέλης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά Διαφέρομεν δὲ καὶ ταῖς τῶν πολεμικῶν μελέταις τῶν ἐναντίων τοῖσδε Το ρήμα διαφέρομεν φανερώνει ότι η εξέταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η απρόσωπη σύνταξη στα ν.ε. Απρόσωπα ρήματα είναι : α) τα ρήματα που σχηματίζονται μόνο στο γ' ενικό πρόσωπο: πρέπει, πρόκειται, επείγει κ.ά.

Η απρόσωπη σύνταξη στα ν.ε. Απρόσωπα ρήματα είναι : α) τα ρήματα που σχηματίζονται μόνο στο γ' ενικό πρόσωπο: πρέπει, πρόκειται, επείγει κ.ά. Η απρόσωπη σύνταξη στα ν.ε. Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Προτού μιλήσουμε για την απρόσωπη σύνταξη στα αρχαία ελληνικά (α.ε.), ας την δούμε πρώτα στα νέα ελληνικά (ν.ε.). Υπάρχουν άραγε απρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Κριτήριο για ωριαία εξέταση

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Κριτήριο για ωριαία εξέταση ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Κριτήριο για ωριαία εξέταση ιδακτική ενότητα : Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 31 Α. Κείµενο Ι. Από το πρωτότυπο: Τὸν δ' ἐνιαυτὸν πάντα τὸν µετὰ τὴν ναυµαχίαν καὶ τὸν ὕστερον οἱ

Διαβάστε περισσότερα

Σε μια περίοδο ή ημιπερίοδο σύνθετου λόγου οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους:

Σε μια περίοδο ή ημιπερίοδο σύνθετου λόγου οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους: ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Σε μια περίοδο ή ημιπερίοδο σύνθετου λόγου οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους: με το ασύνδετο σχήμα παρατακτικά / κατά παράταξη υποτακτικά / καθ' υπόταξη ΑΣΥΝΔΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με τη θεματογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει μια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του μαθήματος της θεματογραφίας των Αρχαίων Ελληνικών. Τα κείμενα είναι επιλεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead)

Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead) Overview personal pronoun ἐγώ - I ἡμεῖς - we σύ - you ὑμεῖς - you Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead) 1st person 2nd person 3rd

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά» Ελευθερίου Βενιζέλου 237, Γάζι Τηλ./Fax: 2810 823411 email: syxekp@gmail. com www.syekp.gr Βρέντζου Μαρία, Φιλόλογος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλη «Πολιτικά»

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΙΣΟΚΛΙΣΑ ΕΠΙΘΕΣΑ: Τα επίθετα αυτά κλίνονται κατά την γ κλίση των ουσιαστικών στο αρσενικό και το ουδέτερο γένος τους.

ΣΡΙΣΟΚΛΙΣΑ ΕΠΙΘΕΣΑ: Τα επίθετα αυτά κλίνονται κατά την γ κλίση των ουσιαστικών στο αρσενικό και το ουδέτερο γένος τους. ΣΡΙΣΟΚΛΙΣΑ ΕΠΙΘΕΣΑ: Τα επίθετα αυτά κλίνονται κατά την γ κλίση των ουσιαστικών στο αρσενικό και το ουδέτερο γένος τους. Α. ΥΩΝΗΕΝΣΟΛΗΚΣΑ α) Σρικατάληκτα σε -ῠς,ειᾰ,ῠ ΟΝ. ὁ βαθὺς ἡ βαθεῖα τὸ βαθὺ ΓΕΝ. τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις γραμματικής

Ασκήσεις γραμματικής Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΗ 1 Να μεταφέρετε καθέναν από τους δοσμένους τύπους στον αντίστοιχο τύπο του παθητικού αορίστου β : Παθητικός αόριστος β ἀπαλλάξεται διαγράφησθε συλλέγειν ἐπίπληξον ἀποτετραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ... ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην

Διαβάστε περισσότερα

Επισηµάνσεις 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης

Επισηµάνσεις 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 133-145 Επισηµάνσεις Ο Ισοκράτης εδώ προβάλλει τις αρχές στις οποίες πρέπει κατά τη γνώµη του να στηρίζεται η αναγέννηση της πόλης επισηµαίνοντας την ανάγκη να υποστηρίζεται αυτή η αναγέννηση από τη συµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΒΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΤΑΒΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2013 Απόσπασμα α Πλάτωνος Πολιτεία 519D-520A Ἐπελάθου,ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. «Ὑπέρ Ῥοδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17-18

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. «Ὑπέρ Ῥοδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17-18 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ... ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ «Ὑπέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2009 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2009 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2009 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης τῆς μὲν διανοητικῆς, τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Πολιτεία 615C-616Α Αρδιαίος ο τύραννος

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Πολιτεία 615C-616Α Αρδιαίος ο τύραννος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9 \ 10 \ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας ( 323 C -324A-C)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9 \ 10 \ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας ( 323 C -324A-C) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας ( 323 C -324A-C) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9 \ 10 \ 2016 ὅτι δέ ἀυτήν οὐ φύσει ἡγοῦνται εἶναι οὐδ' ἀπό τοῦ αὐτομάτου, ἀλλά διδακτόν τε καί ἐξ ἐπιμελείας παραγίγνεσθαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ H ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ H ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ H ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 03: Πρόλογος (153a-154c). Ο Σωκράτης γυρίζει από τον πόλεμο - Ο Χαρμίδης εμφανίζεται στην παλαίστρα του Ταυρέα. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d)

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d) Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΗ Η ΜΕΤΟΧΗ. Ας θυμηθούμε το σχηματισμό και την κλίση της ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΕΤΟΧΗ Η ΜΕΤΟΧΗ. Ας θυμηθούμε το σχηματισμό και την κλίση της ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ έχει τις ιδιότητες του επιθέτου (γένος, αριθμός, πτώση) ΜΕΤΟΧΗ έχει τις ιδιότητες του ρήματος (χρόνοι, φωνή, διάθεση, υποκείμενο, αντικείμενο, προσδιορισμοί) «Μετέχοντας» στην πρόταση με τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009, ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πλάτωνος Πολιτεία (519Β - 520Α) Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πλάτωνος Πολιτεία (519Β - 520Α) Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 26/ 04 / 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Ἰσοκράτους Ἐπιστολή Τιμοθέῳ 1-3 Περί μέν τῆς οἰκειότητος τῆς ὑπαρχούσης ἡμῖν πρός ἀλλήλους οἶμαί σε πολλῶν ἀκηκοέναι, συγχαίρω δέ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό λεξιλόγιο. οἱ ἐν τέλει = οι άρχοντες, οι έχοντες την εξουσία. παντάπασιν = συνολικά, καθ ολοκληρίαν

Ενδεικτικό λεξιλόγιο. οἱ ἐν τέλει = οι άρχοντες, οι έχοντες την εξουσία. παντάπασιν = συνολικά, καθ ολοκληρίαν Ενδεικτικό λεξιλόγιο οἱ ἐν τέλει = οι άρχοντες, οι έχοντες την εξουσία παντάπασιν = συνολικά, καθ ολοκληρίαν ἀναιροῦμαι τους νεκρούς = σηκώνω τους νεκρούς από το πεδίο της μάχης ἔδοξεν αὐτοῖς = φάνηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο

Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο ΟΡΙΜΟ: Τποκείμενο είναι ο όρος της πρότασης που εκφράζει το πρόσωπο ή το πράγμα το οποίο κάνει ή υφίσταται ό,τι δηλώνει το ρήμα. Είναι εκείνο για το οποίο γίνεται λόγος στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσε με μια γραμμή καθένα από αυτά με μια από τις σημασίες της δεξιάς στήλης.

Σύνδεσε με μια γραμμή καθένα από αυτά με μια από τις σημασίες της δεξιάς στήλης. Αρχαία Ελληνικά Ενότητα 6. Λύσεις ασκήσεων 1. Συμπλήρωσε τις προτάσεις επιλέγοντας τη σωστή λέξη από το εξωτερικό πλαίσιο. 1) Πρίαμος ἢ Μενέλαος ἄρχει Σπάρτης; 2) Οὐχ ὁρῶ τὸ ἐμὸν ἀργύριον. Κλέπτης εἶ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 423ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5

ΘΕΜΑ 423ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5 ΘΕΜΑ 423ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμέρας τε ἑπτά τῷ ἱερῷ 2. Να περιγράψετε το πρότυπο του ηγέτη που ενσαρκώνει ο Περικλής, κατά τον Θουκυδίδη. 3. α) γιγνόμενα, παρέμεινε,

Διαβάστε περισσότερα