«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΜΑΝΗ & ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ »

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΜΑΝΗ & ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014-2015»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ Α.Μ.: 21/2014 ΓΠΔ 2019 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΜΑΝΗ & ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: ,35 (ζσκπ/λοσ Φ.Π.Α). Προϋπ/ζκός: ,00 εσρώ ΦΠΑ 23%: ,35 εσρώ ΓΑΠΑΝΗ: ,35 εσρώ ΜΔΛΙΙΑ ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2014

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ Αληηθείκελο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΜΑΝΗ & ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ Α.Μ.: 21/2014 ΓΠΔ2019 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,35 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ νδηθήο αζθάιεηαο, ζήκαλζεο θαη κεηαιιηθψλ ηζηψλ ζηήξημεο, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα θαη εξγαζία γηα ζπζηήκαηα ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη γηα δηαγξακκίζεηο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο: Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, θαζψο θαη νη εξγαζίεο φπνπ απαηηνχληαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: α. N. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/ ): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. β. Ν. 3463/06 (ΦΔΚ -114 Α/ ): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γ. Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α' 19) : Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ δ. Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.»,(ΦΔΚ 185/ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ) θαη ησλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ 27/93, θαζψο θαη 53/93, πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζε ηεο. ε. Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68 Α/ ): Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο. ζη. Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30 Α / ): Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. δ. To N4281/2014 ε. Ν. 2690/ (ΦΔΚ 45 Α'): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. ζ. Τ.Α Αξηζκ. Π1/3305/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ): χλαςε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 5, 12, 13 θαη 16) ηνπ Ν. 2286/95. η. Τ.Α. Αξηζκ. Π1/3306/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ): Δμαίξεζε Πξνκεζεηψλ απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.). θ. Π.Γ. 28/80 (ΦΔΚ Α' 11): Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο. ι. Π.Γ. 113/10 (ΦΔΚ 194 Α/ Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 209 Α/ ): Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο. κ. Ν. 2696/99 (ΦΔΚ 57/Α / ) «Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3542/2007 (ΦΔΚ 50/Α ). λ. Όινη νη ζρεηηθνί λφκνη θαη ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ πξνζάξκνζαλ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. μ. Η κε αξηζκφ.απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο πξνκήζεηαο, ν. Η Γηαθήξπμε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. θαη νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, θ.ι.π) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. Η πνηφηεηα ησλ πιηθψλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη ζήκαλζεο, ησλ κεηαιιηθψλ ηζηψλ ζηήξημεο, θαζψο θαη νη εξγαζίεο θαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεζαίσλ αζθαιείαο νδψλ θαη ησλ δηαγξακκίζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα

3 ηεχρε ηεο παξνχζαο κειέηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά: ΟΜΑΓΑ Α: Τιηθά νδηθήο ζήκαλζεο ΟΜΑΓΑ Β: Τιηθά νδηθήο αζθάιεηαο ΟΜΑΓΑ Γ Τιηθά αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ΟΜΑΓΑ Γ Μεηαιιηθνί ηζηνί ζηήξημεο ΟΜΑΓΑ Δ Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζπζηήκαηνο ζηεζαίσλ αζθαιείαο νδψλ ΟΜΑΓΑ Σ: Πξνκήζεηα θαη εξγαζία γηα ζπληήξεζε δηαγξακκίζεσλ νδηθνχ δηθηχνπ Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη εθφζνλ απαηηείηαη ζα θέξνπλ ζήκαλζε C.E. Ο Γήκνο Πεληέιεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εμ νινθιήξνπ απφ έλαλ πξνκεζεπηή ή απφ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο αλά νκάδα. Καζψο νη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα κε ρξεηαζηεί λα παξαδνζεί ζην ζχλνιφ ηεο ε εθηηκνχκελε πνζφηεηα ηεο κειέηεο. ε πεξίπησζε κε πξνκήζεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηε παξνχζα κειέηε πνζνηήησλ - γηα θάζε είδνο - σο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα απηφ απφ ην Γήκν Πεληέιεο. Σν πνζφ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο είλαη ην δηαζέζηκν απφ ην Γήκν γηα ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη ζήκαλζεο, ησλ κεηαιιηθψλ ηζηψλ ζηήξημεο, θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο θαη εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεζαίσλ αζθαιείαο νδψλ θαη ησλ δηαγξακκίζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, πνπ δχλαηαη λα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο θαηά ην έηνο Σν θφζηνο ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεζαίσλ αζθαιείαο νδψλ θαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δηαγξακκίζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ εθηηκάηαη ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ ήκηζπ ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεζαίσλ θαη ησλ δηαγξακκίζεσλ (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1, Ν. 2286/1995). Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α (Πξνκήζεηα πιηθψλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη ζήκαλζεο) ζην πνζφ ησλ 6.900,00επξσ ( γηα ην έηνο 2014 ) θαη ,00 επξσ ( γηα ην έηνο 2015), Κ.Α (Πξνκήζεηα κεηαιιηθψλ ηζηψλ ζηήξημεο) ζην πνζφ ησλ 4.100,00 επξσ ( γηα ην 2014 ) θαη 4.100,00 επξσ ( γηα ην έηνο 2015 ) θαη Κ.Α (πληήξεζε δηαγξακκίζεσλ νδηθνχ δηθηχνπ) ζην πνζφ ησλ θαη ,00 επξσ ( γηα ην έηνο 2015 ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ θαη κέρξη ηε δηελέξγεηα ηνπ επφκελνπ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκεζείαο εθηηκάηαη ζην πνζφ ησλ ,00 ρσξίο Φ.Π.Α. θαη κε ην Φ.Π.Α. 23% ζην πνζφ ησλ ,35. ΜΔΛΙΙΑ 03/11/2014 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΜΔΛΙΙΑ 03/11/2014 ΜΔΛΙΙΑ 03/04/2013 ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ ΚΛΗΡΗ ΦΩΣΙΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Γ ΚΛΗΡΗ ΦΩΣΙΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Γ Δ ΙΩΑΝΝΗ ΞΑΝΘΑΚΟ ΑΓΡ. ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ κε βαζκφ Β

4 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ Αληηθείκελο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΜΑΝΗ & ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ Α.Μ.: 21/2014 ΓΠΔ 2019 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,35 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ νδηθήο αζθάιεηαο, ζήκαλζεο θαη κεηαιιηθψλ ηζηψλ ζηήξημεο, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα θαη εξγαζία γηα ζπζηήκαηα ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη γηα δηαγξακκίζεηο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. Οη πξνδηαγξαθέο γηα φια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε θαη γηα φζα είδε δελ ππάξρνπλ ξεηέο ειάρηζηεο απαηηήζεηο, φπσο έρνπλ ηα παξαθάησ, ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ζα θέροσλ πηζηοποηεηηθό CE) θαη κε ηηο δηεζλψο αθνινπζνχκελεο πηζηνπνηήζεηο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή (DIN, ISO, EVEC ή VDE ή CEVELEC) θαη ειιεληθά (ΔΛΟΣ) πξφηππα θαη θαλνληζκνχο. ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΣΡΟΥΑΙΑ ΣΤΠΟΤ Ι (ΡΤΘΜΙΣΙΚΔ, ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΔ) Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ πηλαθίδσλ ηξνραίαο ηχπνπ Ι ζα είλαη θχιια αινπκηλίνπ απφ θξάκα ηχπνπ AIMg2 θαηά DIN 1725 θαη Blatt 1 ή αινπκηλίνπ ηχπνπ SIC H4 θαηά B.S. 1470/1972 πάρνπο 3 ρηι. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο κεκβξάλεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο πηλαθίδαο. Πεξηγξαθή: Απηνθφιιεηε κεκβξάλε πςειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα, θαηάιιειε γηα πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο ηχπνπ Ι. Υξψκαηα: Λεπθφ, θίηξηλν, θφθθηλν, κπιε, πξάζηλν, θαθέ. Μεηαμνηππία κε: Γηαθαλή κειάληα ζεηξάο 990 Αληνρή: 7 ρξφληα Σα απνδεθηά πιηθά ζα ηθαλνπνηνχλ ηελ πξνδηαγξαθή Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ (ΦΔΚ 954Β ηεο ) θαη ΔΛΟΣ ΔΝ Δπίζεο, ζα ζπλάδνπλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν. 2696/99 (ΦΔΚ 57/Α / ) «Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3542/2007 (ΦΔΚ 50/Α ).

5 ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΣΡΟΥΑΙΑ ΣΤΠΟΤ ΙΙ (ΡΤΘΜΙΣΙΚΔ, ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΔ) Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ πηλαθίδσλ ηξνραίαο ηχπνπ Ι ζα είλαη θχιια αινπκηλίνπ απφ θξάκα ηχπνπ AIMg2 θαηά DIN 1725 θαη Blatt 1 ή αινπκηλίνπ ηχπνπ SIC H4 θαηά B.S. 1470/1972 πάρνπο 3 ρηι. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο κεκβξάλεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο πηλαθίδαο. Πεξηγξαθή: Απηνθφιιεηε κεκβξάλε πςειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα, θαηάιιειε γηα πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο ηχπνπ ΙΙ. Γηαθξηηηθά ζηνηρεία ζα είλαη νη ραξαθηεξηζηηθνί ξφκβνη, νη ελαιιάμ ξαβδψζεηο ηνπ πιηθνχ κε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε δηάηαμε, θαζψο θαη ε χπαξμε γθξη γξακκψζεσλ ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα. Υξψκαηα: Λεπθφ, θίηξηλν, θφθθηλν, κπιε, πξάζηλν, θαθέ. Μεηαμνηππία κε: Γηαθαλή κειάληα ζεηξάο 880Ι Αληνρή πιηθνχ: 10 ρξφληα Σα απνδεθηά πιηθά ζα ηθαλνπνηνχλ ηελ πξνδηαγξαθή Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ (ΦΔΚ 954Β ηεο ) θαη ΔΛΟΣ ΔΝ Δπίζεο, ζα ζπλάδνπλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν. 2696/99 (ΦΔΚ 57/Α / ) «Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3542/2007 (ΦΔΚ 50/Α ). ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΟΝΟΜΑΣΟΘΔΙΑ Οη πηλαθίδεο νλνκαηνζεζίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ιακαξίλα αινπκηλίνπ πάρνπο 1mm ή 2mm, δηάζηαζεο 50x30εθ. κε αλαγξαθή ειιεληθή ή ειιεληθή θαη ιαηηληθή κε πεξίγξακκα.

6 Σν ππφβαζξν (αλαγξαθή θαη ρξψκαηα) ζα είλαη επηινγήο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο θαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΑΡΙΘΜΟΘΔΙΑ Οη πηλαθίδεο αξηζκνζεζίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ιακαξίλα αινπκηλίνπ πάρνπο 1mm, δηάζηαζεο 10x15εθ. κε πεξίγξακκα. Σν ππφβαζξν (αλαγξαθή θαη ρξψκαηα) ζα είλαη επηινγήο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο θαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. ΙΣΟΙ ΠΙΝΑΚΙΓΩΝ ΟΝΟΜΑΣΟΘΔΙΑ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΠΛΑΙΙΑ Ο ηζηφο ζηήξημεο ησλ πηλαθίδσλ νλνκαηνζεζίαο ζα είλαη χςνπο 3,00κ. θαη δηακέηξνπ 2 ηληζψλ. Ο ηζηφο ζα θέξεη δχν (2) πιαίζηα δηαζηάζεσλ 50,5x30,5εθ. ππφ γσλία 90. Σα πιαίζηα ζα απνηεινχληαη απφ γσλία 2εθ. πάρνπο 3 ρηιηνζηψλ θαη ζα δηαζέηνπλ ηξχπεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο πηλαθίδαο νλνκαηνζεζίαο. Ο ηζηφο θαη ηα πιαίζηα ζα είλαη γαιβαληζκέλα θαη βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. Σν ρξψκα ηνπο ζα είλαη επηινγήο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο θαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. Θα πεξηέρνληαη ηα κηθξνπιηθά ζχλδεζεο θαη ηνπνζέηεζεο. ΚΑΘΡΔΠΣΔ ΟΓΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Οη θαζξέπηεο νδηθήο θπθινθνξίαο ζα είλαη πνιπθαξβνληθνί κε εμαηξεηηθή αληνρή ζηε ζξαχζε, επξπγψληνη θαη κεγάιεο δηαθάλεηαο νξαηφηεηα. Ο ηχπνο ηνπ θαζξέπηε νδηθήο θπθινθνξίαο ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε θπξηφ επξπγψλην θάηνπηξν άζξαπζην θαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιπθαξβνληθφ πιηθφ αζχγθξηηεο νπηηθήο θαζαξφηεηαο. Σν πιαίζην ηνπ θαζξέπηε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαζηηθφ ABS, ην νπνίν έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία UV, θαη λα αληέρεη ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία κε κεγάιν ρξφλν δσήο. Σν πιαίζην ζα θέξεη πεξηθεξεηαθά θφθθηλεο ισξίδεο αλαθιαζηηθέο γηα νξαηφηεηα θαη ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. Ο θαζξέπηεο ζα έρεη εηδηθφ ιάζηηρν ζηεγαλνπνίεζεο κεηαμχ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο επηθάλεηαο ηνπ θαηφπηξνπ, ην νπνίν ζα είλαη απνιχησο αδηάβξνρν θαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζηελ εμσηεξηθή ρξήζε. Οη νδηθνί θαζξέπηεο ζα παξαδίδνληαη πιήξεηο καδί κε ην ζπλδεηηθφ ζηέιερνο, ην νπνίν ζα είλαη εηδηθά γαιβαληζκέλν, γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ θαζξέπηε. Γηάκεηξνο θαζξέπηε νδηθήο θπθινθνξίαο: 60 εθ. θαη 80εθ. ΑΘΡΑΤΣΟΙ ΔΠΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ ΔΛΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΟΓΔΙΚΣΔ Οη ειαζηηθνί νξηνδείθηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πνιπνπξεζάλε θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο κε δηάκεηξν θνξκνχ 8 εθ. θαη βάζεο 20 εθ. κε άξηζηε ειαζηηθφηεηα, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη ηελ επαλαθνξά ηνπ νξηνδείθηε ζην αξρηθφ ηνπ ζρήκα θαη ζέζε κεηά ηελ επαθή ηνπ κε δηεξρφκελν φρεκα. Πεξηκεηξηθά ηνπ νξηνδείθηε θαη ζε ηζνκήθεηο απνζηάζεηο ζα βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλεο ηξεηο (3) ιεπθέο αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ ΙΙΙ θαη πιάηνπο 7 εθ. ε θάζε κία, κε απνηέιεζκα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξαηφηεηα απφ δηεξρφκελα νρήκαηα ηελ εκέξα θαη ηδηαίηεξα ηε λχρηα. Οη αλαθιαζηηθέο ηαηλίεο ζα βξίζθνληαη ζε εηδηθή εγθνπή ζην ζψκα ηνπ νξηνδείθηε γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε

7 κείσζε ηεο θζνξάο ηνπο θαηά ηελ επαθή κε ηα νρήκαηα. Οη νξηνδείθηεο ζα παξαδίδνληαη πιήξεηο καδί κε ηξεηο (3) αλνμείδσηνπο θνριίεο πάθησζεο, δηαζηάζεσλ 95 ρηι. κήθνο θαη 12 ρηι. δηάκεηξν, νχπα δηαζηάζεσλ 73 ρηι. κήθνο θαη 13 ρηι. δηάκεηξν θαη ξνδέιεο δηακέηξνπ 25 ρηι. Γηαζηάζεηο νξηνδείθηε: χςνο 45εθ. θαη 75εθ. Οη ειαζηηθνί νξηνδείθηεο ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ γηα αληνρή άλσ ησλ θάκςεσλ. ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΓΩΜΑΣΑ Σν κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα ζα ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ αξηζκ. Απφθαζεο 52907/2009 (ΦΔΚ 2621Β / ) ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ θαη πην ζπγθεθξηκέλα: Μήθνο ζηδεξνθαηαζθεπήο: 1κ. Ύςνο (θαζαξφ): 80εθ. Ύςνο (ζπλνιηθφ): 100εθ. Μήθνο Πάθησζεο: 20εθ. Υξψκα: Δπηινγήο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο Δίδνο βαθήο: Ηιεθηξνζηαηηθή, πςειφηαηεο αληνρήο ΑΝΑΚΛΑΣΗΡΔ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ (ΜΑΣΙΑ ΓΑΣΑ) Οη αλαθιαζηήξεο νδνζηξψκαηνο (κάηηα γάηαο) ζα είλαη εμαηξεηηθά κεγάιεο αληνρήο ζηε ζιίςε θαη ζηηο θξνχζεηο, γηα ζηαζεξή ζην ρξφλν απφδνζε ζε ζηεγλφ θαη βξεγκέλν νδφζηξσκα. Οη αλαθιαζηήξεο νδνζηξψκαηνο ζα είλαη κεηαιιηθνί, δηπιήο φςεσο κε αλαθιαζηηθή επηθάλεηα απνηεινχκελε απφ ηξία (3) πάιηλα θαθίδηα (ιεπθνχ ρξψκαηνο) κε αληαλαθιαζηηθφηεηα ζχκθσλε πξνο ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο ΔΝ :1997. Οη δηαζηάζεηο ηνπ αλαθιαζηήξα ζα είλαη 85x55ρηι. θαη ην χςνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα είλαη 18ρηι. Η θάησ επηθάλεηα ζα θέξεη θνξκφ έκπεμεο 5 εθ. κε εγθνπέο ζηελ παξάπιεπξε επηθάλεηά ηνπ. Οη αλαθιαζηήξεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ εηδηθή επνμεηδηθή θφιια δχν ζπζηαηηθψλ, ζχκθσλε κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ.

8 ΜΔΣΑΛΛΙΚΟΙ ΙΣΟΙ ΣΗΡΙΞΗ Ο ηζηφο ζηήξημεο ζα είλαη κεηαιιηθφο θαη γαιβαληζκέλνο, κε ηάπα ζηελ θνξπθή ηνπο θαη ηηο θαηάιιειεο νπέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ νδηθήο ζήκαλζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζα είλαη ηα εμήο: Δκθάληζε εζσηεξηθή: ζηξνγγπιή Δκθάληζε εμσηεξηθή: ζηξνγγπιή Πάρνο ηνηρψκαηνο: 2,00-2,50εθ. Υξψκα εμσηεξηθφ: καχξν Τιηθφ θαηαζθεπήο: ζίδεξν Σχπνο βαςίκαηνο: ειεθηξνζηαηηθή βαθή Γηάκεηξνο παζζάινπ: 2 ηληζψλ Μήθνο παζζάινπ: 3,30 κέηξα έσο 4,20 κέηξα ΠΑΓΚΑΚΙΑ Σν παγθάθη ζα απνηειείηαη απφ κεηαιιηθά θαη μχιηλα ζηνηρεία. Γηαζηάζεηο: 50 εθ. πιάηνο, 180 εθ. κήθνο θαη 83 εθ. χςνο. Ο κεηαιιηθφο ζθειεηφο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ δχν ηνπκπνζσιήλεο δηαηνκήο Ø60 θαη κήθνπο 85 εθ. ν θαζέλαο. Σα δχν αλνηρηά άθξα ηνπ θάζε ηνπκπνζσιήλα ζα ζθξαγίδνληαη κε γαιβαληζκέλεο ηάπεο δηακέηξνπ 60 ρηι. γηα ζηεγαλνπνίεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ. ε θάζε ηνπκπνζσιήλα, ζε νξηδφληηα ζέζε θαη ζε χςνο 35 εθ. απφ ηε βάζε ηνπ ζπγθνιιάηαη κε αξγθφλ έλα κεηαιιηθφ ζηνηρείν απφ ηνπκπνζσιήλα επίζεο 2", πάρνπο 3 ρηι., κήθνπο 46 εθ. ζρεκαηίδνληαο κε ηνλ ηνπκπνζσιήλα ηνπ ζθειεηνχ ακβιεία γσλία (95 ν ) (θάζηζκα ηνπ παγθαθηνχ). Σν άθξν ηνπ νξηδφληηνπ ζσιήλα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ θάζεην ζσιήλα ζα είλαη θνκκέλν ειιεηςνεηδψο ζηελ πξέζζα, ψζηε θαηά ηε ζπγθφιιεζε λα εθάπηεηαη απφιπηα κε ηνλ ηνπκπνζσιήλα. Σν άιιν αλνηρηφ άθξν ηνπ θάζε ηνπκπνζσιήλα ζα ζθξαγίδεηαη κε γαιβαληζκέλεο ηάπεο δηακέηξνπ 60 ρηι. γηα ζηεγαλνπνίεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ. ην θάησ κέξνο απφ ην θάζε έλα απφ ηα πφδηα ηνπ παγθαθηνχ ζπγθνιιάηαη κεηαιιηθή θπθιηθή, θνπξκπαξηζκέλε ζην κέζνλ ζε χςνο 3 εθ., πιάθα δηακέηξνπ 17 εθ. θαη πάρνπο 4 ρηι. ε νπνία θέξεη πεξηκεηξηθά 3 νπέο δηακέηξνπ 10 ρηι., ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζηεξέσζε ηνπο ζην δάπεδν κε νχπα ζηεξέσζεο κήθνπο 120 ρηι. Η πιάηε ηνπ παγθαθηνχ ζα είλαη δηακνξθσκέλε απφ έλα μχιηλν ζηνηρείν δηαηνκήο 4,5Υ20 εθ. θαη κήθνπο 180 εθ. Σν θάζηζκα ηνπ παγθαθηνχ ζα απνηειείηαη απφ δχν μχιηλα ζηνηρεία δηαηνκήο 4,5Υ15 εθ. θαη κήθνπο 180 εθ. Η ζηεξέσζε ησλ μχιηλσλ ηκεκάησλ ζα γίλεηαη ζηνπο ηνπκπνζσιήλεο κε θαξφβηδεο δηαζηάζεσλ 8Υ120 ρηι. Σν εζσηεξηθφ μχιν ηνπ θαζίζκαηνο ζα βηδψλεηαη θαη ζα εμέρεη 0,5 εθ. απφ ην άθξν ηνπ νξηδφληηνπ ηνπκπνζσιήλα. Σν εμσηεξηθφ μχιν ηνπ θαζίζκαηνο ζα βηδψλεηαη ζε απφζηαζε 2,3εθ. απφ ην εζσηεξηθφ. Σν μχιν ηεο πιάηεο ζα είλαη βηδσκέλν ζε απφζηαζε 1 εθ. πάλσ απφ ηελ θνξπθή ηνπ θάζεηνπ ηνπκπνζσιήλα. Όια ηα μχια (πιάηεο θαη θαζίζκαηνο) ζα εμέρνπλ 21,5εθ. έλζελ θαη έλζελ ηνπ κεηαιιηθνχ

9 ζθειεηνχ ηνπ παγθαθηνχ. Σν μχιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο εμνπιηζκνχο ζα είλαη u963 ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο νπεδίαο, ζχκθσλε κε ηα ΔΝ 351. Υαξαθηεξηζηηθά μχινπ: Αληνρή 360 kp/m2, εηδηθφ βάξνο πεξίπνπ 480 kg/m3 Πεξηέρεη πεξίπνπ 15% πγξαζία Πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο νηθνγέλεηαο ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ Θεξκηθή αγσγηκφηεηα s=0,10 Kcal/Mho Ηρεηηθή κφλσζε 3,5 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ζθπξφδεκα ή πιηλζνδνκή ίζνπ πάρνπο Έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Αληέρεη ζηε θσηηά θαη θαηαηάζζεηαη ζηηο θαηεγνξίεο F30 θαη F60 (θαηά DIN 4120) αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπ. Όηαλ θαίγεηαη ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο δηαηνκήο, ην εζσηεξηθφ ηεο πξνθπιάζζεηαη θαη δηαηεξεί ηελ αληνρή ηνπ. Δπεμεξγάδεηαη φπσο θαη ην μχιν ηνπ εκπνξίνπ Γηαηεξεί ηε κνξθή ηνπ θαη παξακνξθψλεηαη ή δεκηνπξγεί ειάρηζηα ξήγκαηα Οη εηήζηνη δαθηχιηνη ηνπ μχινπ είλαη ζπλήζσο θαηαθφξπθνη πξνο ηε κεγάιε πιεπξά ηεο δηαηνκήο κε αμηφινγε αχμεζε ηεο κεραληθήο αληνρήο απηήο ηεο επηθάλεηαο, ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ζε δάπεδα. Όια νη γσλίεο (θφρεο) ησλ μχισλ πιαλάξνληαη ζε radial 5 ρηι. θαη ειάρηζην. Υαξαθηεξηζηηθά κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ: Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε απφ ζεξκνγαιβαληζκέλα κέηαιια,είηε απφ ειεθηξνγαιβαληζκέλα φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Υαξαθηεξηζηηθά ρξσκάησλ: Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο, δειαδή δελ ζα πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια θαη ζα δίλνπλ κεγάιε αληνρή ζηηο θαηαζθεπέο. Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία δχν ζηξσκάησλ (επίζηξσζε polyzinc ςεπδαξγχξνπ u954 θαη ειεθηξνζηαηηθή βαθή polyester). ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣΔΙΝΟ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Ηιηαθφο ζεκαηνδφηεο κε ελζσκαησκέλε ειηαθή θπςέιε κε απηφκαην ζχζηεκα θφξηηζεο, πςειήο θσηεηλφηεηαο LED γηα κεγάιε νξαηφηεηα απφ απφζηαζε. Θα δηαζέηεη εμσηεξηθφ θάιπκκα αινπκηλίνπ δηάζηαζεο 35x35εθ. κε έλα θαλφ δηακέηξνπ 28εθ. θίηξηλνπ ρξψκαηνο. Πνζφηεηα LED: 168. Υξφλνο δσήο

10 ιάκπαο ψξεο. Γηάξθεηα δσήο κπαηαξηψλ >2 εηψλ. Οπηηθή απφζηαζε κέηξα. Δξγαζία 24σξε. Θα ζηεξίδεηαη ζε κεηαιιηθφ ηζηφ ζηήξημεο γαιβαληζκέλν, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 2,5 ηληζψλ θαη χςνπο 3,00κ. ΚΩΝΟ ΠΛΑΣΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΙΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ Οη αλαθιαζηηθνί θψλνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ καιαθφ P.V.C., έρνπλ ιεία θαη ζηηιπλή επηθάλεηα, ρσξίο απιαθψζεηο θαη θπκαηηζκνχο, είλαη νιφζσκνη, ρσξίο ξαθέο, θιπ. Γελ πξνμελνχλ δεκηέο ζηα δηεξρφκελα νρήκαηα θαηά ηελ πξφζθξνπζε, νχηε πθίζηαληαη δεκηέο ζε πεξίπησζε εθηνμεχζεσο ηνπο απφ ηα νρήκαηα. Οη θψλνη έρνπλ ρακειφ θέληξν βάξνπο γηα λα ζηεξίδνληαη θαιά επί ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη παξνπζηάδνπλ κεγάιε επθακςία, ψζηε κεηά απφ παξακφξθσζή ηνπο λα επαλέξρνληαη ακέζσο ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. ΒΑΗ: Σεηξάγσλε ΓΙΑΣΑΗ ΒΑΗ: 28,5 εθ. 28,5 εθ. εθ. (± 1 εθ.) ΥΡΧΜΑ: Οη θψλνη έρνπλ ρξψκα θφθθηλν ή πνξηνθαιί. ΑΝΑΚΛΑΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ:Οη θψλνη θέξνπλ κία ή δχν αλαθιαζηηθέο ηαηλίεο ζε ζρήκα δαθηπιίνπ, αξγπξνχ ρξψκαηνο, ε νπνία είλαη ζηαζεξά θνιιεκέλε ζην ζψκα απηψλ. ΠΛΑΣΟ ΑΝΑΚΛΑΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ: 9 εθ. ΚΛΗΡΟΣΗΣΑ: Μεηαμχ 72 έσο 80 SHORE (ζε δηεζλείο κνλάδεο ειαζηηθνχ I.R.H.D.) ΤΦΟ: 50 εθ. (κε κία ή δχν αλαθιαζηηθέο ηαηλίεο) ΔΠΙΣΤΛΙΟ ΜΟΝΟ ΚΑΓΟ Οη κεηαιιηθνί επίζηεινη απνξξηµµαηνδέθηεο δηαζέηνπλ θάδν 35 ιίηξσλ πεξίπνπ, µεγάιεο αληνρήο, θαηάιιειν γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε ειαθξψλ απνξξηµµάησλ δηεξρνµέλσλ πεδψλ. Δίλαη εχρξεζηνη, ιεηηνπξγηθνί θαη επρεξψο θαζαξηδφµελνη. ελ θαηαζηξέθνληαη εχθνια θαη ζπµβάιινπλ µε ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ αλαβάζµηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν άδεηαζµα ησλ απνξξηµµαηνδεθηψλ επηηπγράλεηαη µε ζηξέςε ηνπ θάδνπ. Ο θάδνο είλαη θαηαζθεπαζµέλνο απφ ραιπβδφθπιιν πάρνπο 0,6 ρηιηνζηψλ γηα ην θπξίσο ζψµα θαη ηνλ ππζµέλα ηνπ. Σν θπξίσο ζψµα ηνπ είλαη θπιηλδξηθφ, χςνπο 48 θαη δηαµέηξνπ 30 εθαηνζηψλ θαη θέξεη εληζρπηηθέο πεξηµεηξηθά ξαβδνλεπξψζεηο θαη δηαθνζµεηηθέο ξνµβνεηδείο δηαηξήζεηο. ην επάλσ µέξνο ηνπ, είλαη αλνηθηφο γηα άλεηε ξίςε ειαθξψλ απνξξηµµάησλ δηεξρνµέλσλ πεδψλ. Ο ππζµέλαο ηνπ θέξεη 4 νπέο δηαθπγήο, γηα απνζηξάγγηζε ησλ νµβξίσλ θαη ησλ πγξψλ ησλ απνξξηµµάησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ θάδν. χλαηαη λα πξνζαξµνζηνχλ θαη ζε ήδε ππάξρνπζεο ζηχινπο γηα λα εμνηθνλνµεζεί ρψξνο γηα πεδνχο. Μεηαμχ θάδνπ θαη δηαθνζµεηηθνχ ζηπιίζθνπ ζηήξημεο ππάξρεη δηαµνξθσµέλνο εηδηθφο δηαθνζµεηηθφο βξαρίνλαο απφ ραιπβδφθπιιν, πάρνπο 2,0 ρηιηνζηψλ. Η δηαηνµή ηνπ έρεη ζρήµα Π θαη ζην θάησ µέξνο ηνπ θέξεη δηαηξήζεηο θχθινπ θαη δχν ηξηγψλσλ. πλδέεηαη ζην δηαθνζµεηηθφ ζηπιίζθν µε δχν βίδεο. Ο βξαρίνλαο απηφο επηηξέπεη, ηελ απαζθάιηζε ηνπ θάδνπ απφ ηελ θιεηδαξηά πνπ θέξεη, µε θιεηδί ηξηγσληθήο δηαηνµήο θαηά DIN θαη ην άδεηαζµά ηνπ µε αθαίξεζε θαη θαηάιιειν ρεηξηζµφ. Αθφµε, ν βξαρίνλαο δηαζέηεη ζχζηεµα ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θάδνπ, έηζη ψζηε θαηά ηελ επηζηξνθή ζηελ φξζηα ζέζε, λα αζθαιίδεη θαη λα θιεηδψλεη ζηαζεξά. Ο δηαθνζµεηηθφο ζηπιίζθνο ζηήξημεο είλαη θαηαζθεπαζµέλνο απφ ζσιήλα ν νπνίνο έρεη δηάµεηξν 11 εθαηνζηά θαη χςνο 42 εθ. θαη µε ηε βνήζεηα ηεµαρίνπ έλσζεο δηεχξπλζεο παξαδνζηαθνχ ηχπνπ θαηαζθεπαζµέλνπ απφ αινπµίλην εµπεξηέρεη ζσιήλα δηαµέηξνπ 6 εθαηνζηψλ θαη πάρνπο 2 ρηιηνζηψλ, ζπλνιηθνχ χςνπο 1,30 µ., µε θαιαίζζεηε ζθαίξα απφ αινπµίλην δηαµέηξνπ 7 εθαηνζηψλ θαη χςνπο 8,5 εθαηνζηψλ, ζην άλσ άθξν θαη δίζθν ζην θάησ άθξν ηνπ, δηαµέηξνπ 26 εθαηνζηψλ, πνπ θέξεη 3 νπέο θαηάιιειεο γηα ηε ζηεξέσζή ηνπ ζην έδαθνο µε ζηξηθψληα ή µε πξνεμνρή ζσιήλα µήθνπο 25 εθαηνζηψλ γηα ηελ πάθησζή ηνπ ζην έδαθνο, θαηφπηλ επηινγήο ηνπ ήµνπ ζαο. Οη απνξξηµµαηνδέθηεο έρνπλ πνιχ θαιφ θηλίξηζµα θαη γεληθά θαιαίζζεηε εµθάληζε. Οη πξνο πξνµήζεηα απνξξηµµαηνδέθηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέηνπλ πηλαθίδην αινπµηλίνπ 50Υ100 ρηι. µε ινγφηππν θαη

11 ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Σα µεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζµνχ (βίδεο, ζχλδεζµνη θιπ) είλαη θαηαζθεπαζµέλα απφ µέηαιια είηε ζεξµνγαιβαληζµέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζµέλα,φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηµαζία ηεο επηθάλεηαο µε αµµνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνµέο ησλ µεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (µε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ µειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. ΥΡΩΜΑΣΑ Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψµαηα µε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα µέξε είλαη εηδηθά µειεηεµέλα γηα ηηο θιηµαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο µαο θαη είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ µφιπβδν, ρξψµην, θάδµην ή άιια βαξέα µέηαιια) θαη δίλνπλ µεγάιε αληνρή ζηηο θαηαζθεπέο µαο. Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα µεηαιιηθά µέξε πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί µία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσµάησλ. Όιεο νη δηαδηθαζίεο εξγαζηψλ ηεο παξαγσγήο γηα ηελ επεμεξγαζία πξψησλ πιψλ δηεμάγνληαη ζχµθσλα µε: Σν ζχζηεµα πνηφηεηαο ISO 9001 : 2000 Σν ζχζηεµα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO : 2004 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΡΘΟΣΑΣΩΝ ΠΑΡΔΜΒΛΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΛΙΚΩΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΗΘΑΙΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΟΓΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΟ-1 Προκήζεηα ορζοζηαηώλ θαη εργαζία ηοποζέηεζες ζσζηήκαηος Οη νξζνζηάηεο δηαηνκήο U θαη δηαζηάζεσλ 120Υ55Υ5/1.750κ. ζα ηνπνζεηεζνχλ αλά 4 κέηξα πνπ παθηψλνληαη ζην έδαθνο ζε βάζνο 1,10 µ. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξεκβιήκαηα δηαηνκήο U θαη πάρνπο 3mm ζηε ζπλδεζκνινγία ηνπ ζηεζαίνπ κε ηνλ νξζνζηάηε, κε δηαζηάζεηο 50Υ55mm. Σν ζχζηεκα ζηεζαίσλ αζθαιείαο ΑΟ-1 πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζα απνηειείηαη απφ έλα ζηεζαία πάρνπο 3mm κε απιαθσηή δηαηνκή θαη κήθνο 4,32κ., ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη έλζελ ηνπ νξζνζηάηε (κνλφπιεπξα). Σα πιηθά γαιβαλίδνληαη ελ ζεξκψ, θαηφπηλ επεμεξγαζίαο ηνπ ο (θφςηκν, δηακφξθσζε, δηάηξεζε θαη ζπγθφιιεζε) ζε κπάλην ζεξκνχ ςεπδαξγχξνπ θαζαξφηεηαο 99,995% κε ζεξκνθξαζία 455 ν C, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ΔΝ ISO 1461/99 θαη ASTM Α153. Ο ράιπβαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξντφλησλ είλαη θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθήο θαη πνηφηεηαο θαηά DIN17100 ΚΑΙ ASTM 153. Οη βίδεο ζχλδεζεο είλαη Μ16Υ30 θαη Μ16Υ40, επίζεο ζεξκνγαιβαληζκέλεο κε ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο. Σν ζχζηεκα ζα ηνπνζεηεζεί ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ην Γήκν Πεληέιεο. ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ Δργαζίες δηαγρακκίζεφλ οδηθού δηθηύοσ Οη εξγαζίεο γηα δηαγξακκίζεηο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ζα γίλνληαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ην Γήκν Πεληέιεο θαη ζα αθνξά ζηα εμήο: 1. Δπαλαδηαγξάκκηζε ζπγθεθξηκέλσλ πεδνδηαβάζεσλ θαη νδνζηξψκαηνο ζηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο Μειηζζίσλ, Νέαο Πεληέιεο θαη Πεληέιεο, θαηφπηλ απαίηεζεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. 2. Αξρηθή δηαγξάκκηζε πεδνδηαβάζεσλ θαη νδνζηξψκαηνο ζηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο, Μειηζζίσλ Νέαο Πεληέιεο θαη Πεληέιεο, θαηφπηλ απαίηεζεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο.

12 3. εκεηαθέο παξεκβάζεηο ζηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο, Μειηζζίσλ Νέαο Πεληέιεο θαη Πεληέιεο, θαηφπηλ απαίηεζεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. Οη εξγαζίεο είλαη ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πεξηγξαθέο γηα πιήξε πεξαησκέλε θαη αζθαιή θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη εθφζνλ απαηηείηαη ζα θέξνπλ ζήκαλζε C.E. Οη ππφ εθηέιεζε εξγαζίεο ζα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: Πιήξεο δηαγξάκκηζε (είηε αξρηθή είηε αλαδηαγξάκκηζε) αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο νπνηαζδήπνηε πνηφηεηαο πθήο θαη ειηθίαο, κε πιηθφ πςειήο αληνρήο θαη αληαλαθιαζηηθφηεηαο, ηνπ νπνίνπ ν ειάρηζηνο ρξφλνο εγγχεζεο είλαη 30 κήλεο, πνπ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή «ήκαλζε νδψλ-πξνδηαγξαθέο δηαγξακκίζεσλ νδνζηξσκάησλ». πγθεθξηκέλα, ε δηαγξάκκηζε ζε πεδνδηαβάζεηο ζα έρεη πάρνο 0,40κ. κε θελφ ελδηάκεζα 0,60κ. Η ισξίδα ζα έρεη κήθνο 4,00κ., 5,00κ. θαη 6,00 κ. ζηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο, θαη ζα γίλεηαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. ηηο ζέζεηο φπνπ απαηηείηαη (π.ρ. χπαξμε θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε) ζα ηνπνζεηεζεί θαη θάζεηε ισξίδα πάρνπο 0,20κ. Η ισξίδα ζηηο θαηά κήθνο δηαγξακκίζεηο νδνζηξψκαηνο ζα έρεη πάρνο 0,10κ., ελψ ην ρξψκα ζα είλαη επηινγήο ηνπ Γήκνπ. Οη θαηεγνξίεο ρξήζεο ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ πιηθνχ θαζνξίδνληαη κε ηελ ππ αξηζκ / απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απφ ηηο νπνίεο δηέπνληαη φια ηα είδε (ραξάμεηο θαηά πεξίπησζε, πάρε γξακκψλ ησλ δηαγξακκίζεσλ, ζχκβνια, γξάκκαηα, αξηζκνί θιπ.) αλαθέξνληαη ζηηο πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ η. ΤΓΔ θαη , θαζψο θαη ζηνλ θαλνληζκφ κειεηψλ εξεπλψλ ΚΜΔ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ: πξνζσξηλή απνζήθεπζε φισλ ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο, φπνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί ε δηαγξάκκηζε, απφ θάζε είδνπο μέλα θαη ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθνχ ζάξσζξνπ ή απνξξνθεηηθήο ζθνχπαο ζε αζηηθέο ή εκηαζηηθέο πεξηνρέο θαη ρεηξσλαθηηθά, πξνεηνηκαζία δηαγξάκκηζεο (ζηίμε-πηθεηάξηζκα) θαη πξνεξγαζία ησλ πιηθψλ δηαγξάκκηζεο, θαηαζθεπή δηαγξάκκηζεο (λέα δηαγξάκκηζε ή αλαδηαγξάκκηζε) νπνηνπδήπνηε είδνπο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζχκβνια) κε ελ ςπρξψ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ θαη ησλ πξφζζεησλ πιηθψλ (γπάιηλα ζθαηξίδηα θαη αληηνιηζζεξφ ιεπηφθνθθν αδξαλέο) ζηελ πξνβιεπφκελε πνζφηεηα θαη πάρνο πκέλα, δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηαγξάκκηζεο, ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο απφ ηελ θπθινθνξία απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο δηάζηξσζεο ησλ πιηθψλ κέρξη ηελ πιήξε ζηεξενπνίεζή ηνπο, θαζψο επίζεο θαη άξζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. Αλαθιαζηηθό τρώκα δηαγράκκηζες οδηθού δηθηύοσ Σν ρξψκα ζα είλαη επηινγήο ηνπ Γήκνπ (π.ρ. ιεπθφ γηα πεδνδηαβάζεηο, θίηξηλν γηα πξνζσξηλέο εξγαζίεο, κπιε γηα ζέζεηο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θιπ.).

13 Σν ρξψκα ζα είλαη θαιά αλακεκηγκέλν θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ θαη νκνηνγελέο, δελ ζα πθίζηαηαη κφληκε θαηαθάζηζε ή ζπζζσκάησζε ζην δνρείν γηα πεξίνδν έσο 6 κελψλ θαη ζα επαλέξρεηαη εχθνια ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε κε αλάδεπζε. Σν ρξψκα μεξαίλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο δεκηνπξγψληαο πκέλα κε ηζρπξή πξφζθπζε, ν νπνίνο δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο ή ηεο θπθινθνξίαο θαη δελ παξνπζηάδεη αηζζεηή κεηαβνιή ρξσκαηηζκνχ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σν πιηθφ ζα εθαξκφδεηαη εχθνια θαη νκνηφκνξθα κε κεράλεκα δηαγξάκκηζεο νδψλ, θαη ζα έρεη εμαηξεηηθέο θαιππηηθέο ηδηφηεηεο. Δπίζεο, ζα παξέρεη ισξίδεο δηαγξακκίζεσλ πνιχ αλζεθηηθέο ζε θζνξά. Σν ρξψκα ζα θαιχπηεη ηηο αληίζηνηρεο γηα θάζε δνθηκή απαηηήζεηο: Υρφζηηθή: Σν ρξψκα λα θαιχπηεη φιεο ηηο θαζνξηδφκελεο απαηηήζεηο. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη επαξθείο παξάγνληεο δηαζπνξάο θαη αησξήζεσο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θαηαθάζηζε. σλδεηηθό: Σν ζπλδεηηθφ έλα είλαη ζπλδπαζκφο ζηεξεψλ αιθπδηθψλ ξεηηλψλ θαη ρισξησκέλνπ ειαζηηθνχ κε θαηάιιεια μεξαληηθά, ζε δηαιχηε ή ζχζηεκα δηαιπηψλ, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο. Σν ζπλδεηηθφ ζα πεξηέρεη επαξθή πνζφηεηα αληηπεθηηθψλ παξαγφλησλ, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο. Σν πνζνζηφ ρισξησκέλνπ ειαζηηθνχ επί ηνπ ζπλδεηηθνχ ζα είλαη αλψηεξν ηνπ 8%. Σο τρώκα ζα θαιύπηεη ηης θαηφηέρφ ποζοηηθές απαηηήζεης: Υξσζηηθή, πνζνζηφ θαηά βάξνο: Με πηεηηθφ ζπλδεηηθφ, πνζνζηφ θαηά βάξνο επί ηνπ ζπλδεηηθνχ: 41 Διεχζεξν χδσξ, πνζνζηφ θαηά βάξνο επί ηνπ ρξψκαηνο: 1 Υνλδξά ηεκαρίδηα (ζπγθξαηνχκελα ζην ακεξ. πξφηππν θφζθηλν Νν 325) πνζνζηφ θαηά βάξνο επί ηεο ρξσζηηθήο: 1 Ιμψδεο: KREBS UNITS Δηδηθφ βάξνο: 1,45 ρηιγξ. αλά ιίηξν Υξφλνο μεξάλζεσο: 15 ιεπηά Δπίδξαζε αζθάιηνπ, ιφγνο: 90 Λεπηφηεο θφθθσλ: 3 HEGMIN Αληαλαθιαζηηθφηεηα ρξψκαηνο: 80% Καιππηηθή ηθαλφηεηα (επί πκέλνο πγξνχ ρξψκαηνο πάρνπο 0,076mm): 0,86 Λεπθφηεηα: 70 Ποηοηηθές ηδηόηεηες τρώκαηος: Καηάζηαζη τρώμαηος ενηός ηοσ δοτείοσ: Σν ρξψκα δελ ζα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή θαηαθάζηζε θαηά ην άλνηγκα ελφο πιήξνπο δνρείνπ θαη ζα επαλέξρεηαη εχθνια κε αλάδεπζε ζε ιεία, νκνηνγελή θαηάζηαζε. Σν ρξψκα δελ ζα παξνπζηάδεη πήμε, ζπζζσκάησζε, βψινπο, πέηζεο ή δηαρσξηζκφ ρξψκαηνο. Σν ρξψκα δελ ζα ζρεκαηίδεη πέηζα εληφο 48 σξψλ, φηαλ βξίζθεηαη ζε εξκεηηθά θιεηζηφ δνρείν, γεκάην κε ρξψκα θαηά ηα ηξία ηέηαξηα απηνχ. ηαθερόηηηα ζηην αποθήκεσζη: Σν ρξψκα ζα παξνπζηάδεη κία ειάρηζηε αλαινγία 6. Δσκαμυία και πρόζθσζη: Σν ρξψκα δελ ζα παξνπζηάδεη ξεγκαηψζεηο, απνιεπίζεηο ή απψιεηα πξνζθχζεσο. Ανηοτή ζηο νερό: Σν ρξψκα δελ ζα καιαθψλεη θαη δελ ζα παξνπζηάδεη θιχθηαηλεο, απψιεηα πξφζθπζεο ή

14 άιιεο θαθψζεηο, εθηφο κηαο ειαθξηάο απψιεηαο ηεο ζηηιπλφηεηαο. ηαθερόηηηα καηά ηην αραίφζη: Σν αξαηνχκελν ρξψκα ζα είλαη νκνηφκνξθν θαη δελ ζα δηαρσξίδεηαη νχηε θαηαθάζεηαη νχηε πήδεη φηαλ ζε νθηψ κέξε θαη φγθνλ ηνπ έηνηκνπ ρξψκαηνο πξνζηίζεηαη έλα κέξνο θαη φγθνλ ηνπ ζπληζηψκελνπ απφ ηνλ παξαγσγφ αξαησηηθνχ. Ιδιόηηηες υεκάζεφς: Σν ρξψκα σο έρεη ή αξαηνχκελν ζα παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθέο ηδηφηεηεο ςεθάζεσο, φηαλ εθαξκφδεηαη ζε νξηδφληηα ζέζε επί επηθαλεηψλ ιακαξίλαο ή αινπκηλίνπ, ζε πάρνο πγξνχ πκέλα πεξίπνπ 0,4mm. Δμθάνιζη: Ο ςεθαδφκελνο πκέλαο ζα μεξαίλεηαη ζε κία ιεία, νκνηφκνξθε επηθάλεηα, ρσξίο αλσκαιίεο, ηξαρχηεηα ή νπνηαδήπνηε άιιε αζπλέρεηα ηεο επηθάλεηαο. Σν ρξψκα δελ ζα παξνπζηάδεη ξαβδψζεηο ή δηαρσξηζκφ φηαλ ηνπνζεηείηαη επί θαζαξνχ πάινπ. Δμθάνιζη μεηά ηην γήρανζη: Μεηά απφ επηηαρπλφκελε γήξαλζε, ην ρξψκα δελ ζα παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξα απφ κηα ειαθξά αιιαγή ρξσκαηηζκνχ. Σν ρξψκα ζα παξνπζηάδεη αληνρή ζηε θζνξά. Για σμένες καηόπιν θερμάνζεφς απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 35 ιίηξα άκκνπ γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ πκέλα. Για σμένες καηόπιν γηράνζεφς απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ ην 75% ηεο ρξεζηκνπνηεζείζεο άκκνπ γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ θαηφπηλ ζεξκάλζεσο πκέλα. O προκεζεσηής είλαη σποτρεφκέλος ζηολ δηαγφληζκό λα προζθοκίζεη βεβαίφζε θαη θάζε άιιο ζηοητείο (ζήκαλζε CE θ.ιπ.) κε ηο οποίο ζα πηζηοποηεί ηης προδηαγραθές, ηελ ποηόηεηα, ηολ ηύπο ηφλ τρφκάηφλ δηαγράκκηζες, κε αλάιογες κειέηες γύρφ από ηελ ζύλζεζε ηφλ σιηθώλ, από αρκόδηα θραηηθή (όπφς Κ.Δ.Γ.Δ., ΤΠΔΥΩΓΔ) ή αληίζηοητε ηδηφηηθή εηαηρεία Γηαζθάιηζες θαη ειέγτοσ ποηόηεηας. Ο τρόλος εγγύεζες γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηφλ εργαζηώλ ζα ορίδεηαη κε ηελ σιοποίεζε ηες εθάζηοηε εργαζίας δηαγράκκηζες ηοσ οδηθού δηθηύοσ θαη δελ κπορεί λα είλαη κηθρόηερος ηφλ ηρηάληα (30) κελώλ. ΛΟΙΠΑ Γηα φζα πιηθά δελ ππάξρνπλ ξεηέο ειάρηζηεο απαηηήζεηο φπσο αλσηέξσ, ηζρχεη απαξέγθιηηα φηη: Θα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο κε καθξά παξάδνζε ζην ρψξν. Θα θέξνπλ νπσζδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ζπκπιεξσκαηηθή πηζηνπνίεζε ΔΛΟΣ ή άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα. Θα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο Διιεληθέο ή Δπξσπατθέο ή Γηεζλείο Νφξκεο. ΜΔΛΙΙΑ 03/11/2014 ΜΔΛΙΙΑ 03/11/2014 ΜΔΛΙΙΑ 03/11/2014 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ ΚΛΗΡΗ ΦΩΣΙΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Γ ΚΛΗΡΗ ΦΩΣΙΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Γ ΙΩΑΝΝΗ ΞΑΝΘΑΚΟ ΑΓΡ. ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ κε βαζκφ Β

15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ Αληηθείκελο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΜΑΝΗ & ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ Α.Μ.: 21/2013 ΓΠΔ2019 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,35 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ νδηθήο αζθάιεηαο, ζήκαλζεο θαη κεηαιιηθψλ ηζηψλ ζηήξημεο, θαζψο θαη νη δηαγξακκίζεηο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ Μειηζζίσλ, Νέαο Πεληέιεο θαη Πεληέιεο γηα ην έηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο Η πξνκήζεηα ηνπ παξαπάλσ πιηθνχ νδηθήο αζθάιεηαο, ζήκαλζεο θαη κεηαιιηθψλ ηζηψλ ζηήξημεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : α. N. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/ ): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. β. Ν. 3463/06 (ΦΔΚ -114 Α/ ): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γ. Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α' 19) : Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ δ. Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.»,(ΦΔΚ 185/ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ) θαη ησλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ 27/93, θαζψο θαη 53/93, πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζε ηεο. ε. Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68 Α/ ): Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο. ζη. Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30 Α / ): Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. δ. To N 4281/2014 ( ΦΔΚ 160/A/2014) ε. Ν. 2690/ (ΦΔΚ 45 Α'): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. ζ. Τ.Α Αξηζκ. Π1/3305/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ): χλαςε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 5, 12, 13 θαη 16) ηνπ Ν. 2286/95. η. Τ.Α. Αξηζκ. Π1/3306/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ): Δμαίξεζε Πξνκεζεηψλ απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.). θ. Π.Γ. 28/80 (ΦΔΚ Α' 11): Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο. ι. Π.Γ. 113/10 (ΦΔΚ 194 Α/ Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 209 Α/ ): Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο. κ. Ν. 2696/99 (ΦΔΚ 57/Α / ) «Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3542/2007 (ΦΔΚ 50/Α ). λ. Όινη νη ζρεηηθνί λφκνη θαη ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ πξνζάξκνζαλ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. μ. Η κε αξηζκφ.απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο πξνκήζεηαο, ν. Η Γηαθήξπμε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. θαη νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, θ.ι.π) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. Σν θφζηνο ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεζαίσλ αζθαιείαο νδψλ θαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δηαγξακκίζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ εθηηκάηαη ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ ήκηζπ ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεζαίσλ θαη ησλ δηαγξακκίζεσλ (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1, Ν. 2286/1995).

16 ΑΡΘΡΟ 3 O : Μεηνδφηεο Ο ππνςήθηνο, ν νπνίνο ζα πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ επί ησλ ηηκψλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, γηα ηο ζύλοιο ηφλ οκάδφλ ή γηα επηκέροσς οκάδες ηοσ ελδεηθηηθού προϋποιογηζκού ηες κειέηες, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» θαη ε νπνία πξνζθνξά ζα αληηζηνηρεί ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ ηεο κειέηεο. ΑΡΘΡΟ 4 O : πκβαηηθά ζηνηρεία. Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνο αλάζεζε πξνκήζεηα, είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 1. Η ζχκβαζε αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 2. Η Γηαθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο. 3. Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά. 4. Η Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 5. Οη Σερληθέο Πεξηγξαθέο. 6. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 7. Σα ινηπά ηεχρε ηεο κειέηεο. ΑΡΘΡΟ 5 O : Δγγχεζε ζπκκεηνρήο Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, δηάξθεηα ηζρχνο 30 εκεξψλ κεηά ηελ ιήςε ηεο πξνζθνξάο, ίζε κε ην 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ρσξίο ην Φ.Π.Α, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν4281/2014. Όηαλ ε πξνζθνξά αθνξά κέξνο (ΟΜΑΓΑ) ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, γίλεηαη δεθηή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγγχεζε θαιχπηεη ην πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ 2% ( ρσξίο ην ΦΠΑ ) φρη επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο αιιά επί ηνπ κέξνπο ηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην κέξνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ πνπ πξνζθέξνληαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο ε θαηαθχξσζε πεξηνξίδεηαη γηα ην κέξνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε. ΑΡΘΡΟ 6 O : ηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο πκθσλία κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο Με ηελ πξνζθνξά ηνπο νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη θάζε ζηνηρείν ζην νπνίν ζα δίλεηαη ζαθήο πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο (Σερληθέο πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θιπ.). ΑΡΘΡΟ 7 O : Σηκέο πξνζθνξψλ Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηειηθά ηελ παξνχζα πξνκήζεηα γηα θαζέλα απφ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο θάζε ζρεηηθήο ζχκβαζεο. πλεπψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε εληαία πνζνζηηαία έθπησζε ή ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ηεο πξνζθνξάο ησλ πξνκεζεπηψλ ζα παξακέλεη ζηαζεξή γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε αληίζηνηρε ζχκβαζε γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξάδνζεο θαζελφο απφ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζχκθσλα κε φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο. εκεηώλεηαη εδώ όηη ζε θάζε σπουήθηο προκεζεσηή ζα δηαηίζεηαη έλησπο προϋποιογηζκού προζθοράς, ηο οποίο ο σπουήθηος προκεζεσηής ζα κπορεί προαηρεηηθά λα ζσκπιερώλεη, αλ θρίλεη όηη ηολ δηεσθοιύλεη γηα ηελ θαηάζεζε ηες οηθολοκηθής προζθοράς ηοσ. ΑΡΘΡΟ 8 O : χκβαζε Οη αλάδνρνη, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζέιζνπλ πξνο ππνγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ θαη λα θαηαζέζνπλ ηηο θαηά ην 9 ν άξζξν ηεο παξνχζαο, εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηψλ.

17 ΑΡΘΡΟ 9 O : Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο - Πιεξσκή Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 5 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν4281/2014 ρσξίο ην ΦΠΑ θαη παξέρεηαη κε κηα ή δχν εγγπεηηθέο επηζηνιέο. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ θάζε αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ηνπ αληίζηνηρνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ. Η πιεξσκή ηνπ θάζε πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη κε ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ. ΑΡΘΡΟ 10 O : Πνηληθέο ξήηξεο Έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ Δάλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, κπνξεί λα επηβιεζνχλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην 33 ν άξζξν ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». Δπίζεο, εάλ έλαο αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ην 35 ν άξζξν ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.», εθηφο αλ ε θαζπζηέξεζε ζεσξείηαη αλαγθαία, νπφηε ε παξάηαζε δίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ. ΑΡΘΡΟ 11 O : Πιεκκειήο θαηαζθεπή Δθ φζνλ ην θάζε πξνο πξνκήζεηα πιηθφ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα, ν αληίζηνηρνο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην απνθαηαζηήζεη ή βειηηψζεη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δπίζεο εάλ απφ ηε ρξήζε ησλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ, επέιζεη θζνξά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε ην αθαηάιιειν πξντφλ. Δθ φζνλ ε θάζε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο νδψλ θαη δηαγξακκίζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα, ν αληίζηνηρνο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ή βειηηψζεη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δπίζεο εάλ απφ ηε ρξήζε ησλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ, επέιζεη θζνξά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε. πγθεθξηκέλα γηα ηηο εξγαζίεο δηαγξακκίζεσλ, ν ρξφλνο εγγχεζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα νξίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο δηαγξάκκηζεο θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηάληα (30) κελψλ. ΑΡΘΡΟ 12 O : Φφξνη - ηέιε θξαηήζεηο Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 13 O : Δμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο Ο εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη ζήκαλζεο, ησλ κεηαιιηθψλ ηζηψλ ζηήξημεο, ησλ πιηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεζαίσλ αζθάιεηαο νδψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, θαη ησλ εξγαζηψλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δηαγξακκίζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ε πιεξσκή ηνπ ζα είλαη κεηά ηελ πάξνδν ησλ 60 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ αληηζηνίρνπ παξαζηαηηθνχ. ΑΡΘΡΟ 14 O : Παξαδνηέεο πνζφηεηεο, ρξφλνη θαη ηφπνη παξάδνζεο. Όια ηα πιηθά ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηεο θάζε ππεξεζίαο. Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε παξνπζηαδφκελεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Οη προκεζεσηές ηφλ οκάδφλ Α,Β,Γ θαη Γ ζα είλαη σποτρεφκέλοη λα παρέτοσλ ηα σπό προκήζεηα σιηθά εληός ηρηώλ (3) εκερώλ από ηε ζηηγκή ποσ ζα εηδοποηεζούλ, ζηολ ηόπο παράδοζες ποσ ζα ορίδεηαη από ηελ εηδοποίεζε. Οη προκεζεσηές ηφλ οκάδφλ Δ θαη Σ ζα είλαη σποτρεφκέλοη λα παρέτοσλ ηα σπό προκήζεηα σιηθά θαη λα

18 πραγκαηοποηούλ ηης εργαζίες ποσ απαηηούληαη γηα ηελ ηοποζέηεζή ηοσς εληός επηά (7) εκερώλ από ηε ζηηγκή ποσ ζα εηδοποηεζούλ θαη ζε ζέζεης ποσ ζα σποδεητζούλ από ηολ Γήκο Πεληέιες. πγθεθξηκέλα, ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο δηαγξακκίζεηο νδηθνχ δηθηχνπ (νκάδα Σ) ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ζε φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Υξφλνο πινπνίεζεο ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο ζα νξίδεηαη αλάινγα - θαηά πεξίπησζε - έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ αξκφδηνπ ππεχζπλνπ γηα ην έξγν. ΑΡΘΡΟ 15 O : Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή Η πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ή ηε κεξηθή απηήο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ. Δάλ ν αλάδνρνο, δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληφο ηεο απφ ηεο ίδηαο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο Πεληέιεο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνχησλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πιένλ πξφζθνξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. Η οπιζηική παπαλαβή ηων ππορ ππομήθεια ειδών ενεπγείηαι βάζει ηων κείμενων διαηάξεων με μακποζκοπικό έλεγχο. ΑΡΘΡΟ 16 O : Γεληθέο δηαηάμεηο ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ε πξνζθφκηζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζην Γήκν Πεληέιεο. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». ΜΔΛΙΙΑ 05/11/2014 ΜΔΛΙΙΑ 05/11/2014 ΜΔΛΙΙΑ 05/11/2014 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ ΚΛΗΡΗ ΦΩΣΙΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Γ ΚΛΗΡΗ ΦΩΣΙΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Γ ΙΩΑΝΝΗ ΞΑΝΘΑΚΟ ΑΓΡ. ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ κε βαζκφ Β

19 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ Αληηθείκελο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΜΑΝΗ & ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ CPV: Α.Μ.: 21/2014 ΓΠΔ2019 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ,35 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α ΟΜΑΓΑ ΔΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. (αρηζκεηηθά) (%) ΔΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. (οιογράθφς) (%) ΟΜΑΓΑ Α: ΤΛΙΚΑ ΟΓΙΚΗ ΗΜΑΝΗ ΟΜΑΓΑ Β: ΤΛΙΚΑ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΟΜΑΓΑ Γ : ΤΛΙΚΑ ΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΓΑ Γ: ΜΔΣΑΛΛΙΚΟΙ ΙΣΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΟΜΑΓΑ Δ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΘΑΙΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΟΓΩΝ ΟΜΑΓΑ Σ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΩΝ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΓΗΜΟ Ανηικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 71.979,60 ζπκπ. Φ.Π.Α. «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: 58.520,00 σωπίρ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΟΥΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 85.054,50 ΜΕ ΣΟ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΟΥΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 85.054,50 ΜΕ ΣΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΤΘ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Πξνκήζεηα θάδσλ θαη δνρείσλ απνξξηκκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ Λαγθαδά» Αριθ. Τεύχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Απιθ. μελέηηρ: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΗ : 40.638,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 49.984,74. Απιθ. μελέηηρ: 07/2013 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα Ηιεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003 Ιφάλληλα, 17/11/014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΜ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σατ. Γλζε: Πιεροθορίες: Σει: FAX: Email: Διεσζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Τμήμα Επιζηημονικοηεχνικήρ Υποζηήπιξηρ & Υλοποίηζηρ Ππογπαμμάηων Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ 7 69100 Κνκνηελή Πιεξνθνξίεο : Υξήζηνο Πάξηζηαο Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ TEXNIKH ΤΠΗΡΕΙΑ Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 25.430,00 5.848,90 31.278,90 ΙΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νζη : Διοικηηικού Oικονομικού Υποδ/ζη : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροθορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146

Δ/νζη : Διοικηηικού Oικονομικού Υποδ/ζη : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροθορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ» Γ/νζη: Λεωθ. Αλεξάνδπαρ 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 29-9-2014 Σηλ:. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξψλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Δπαγγειία Γφληα Λνπηξά Τπάηεο, 28-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΤΡΟΒΕΗ. Aριθμ. Μελέτης : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικόσ Προϋπολογιςμόσ 3. Συγγραφή υποχρεώςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV:

σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV: Σμήμα Ηλεκτρομητανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 09/2015 Μ Ε Λ Ε Σ Η Π Α Ρ Ο Υ Η Τ Π Η Ρ Ε Ι Ω Ν σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV: 50413200-5 35111300-8 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Αξρή Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε (Α.ΔΙ.Π.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:. Τιηθφ επίπισζεο ηεο ΑΓΙΠ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα