«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΜΑΝΗ & ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΜΑΝΗ & ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014-2015»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ Α.Μ.: 21/2014 ΓΠΔ 2019 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΜΑΝΗ & ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: ,35 (ζσκπ/λοσ Φ.Π.Α). Προϋπ/ζκός: ,00 εσρώ ΦΠΑ 23%: ,35 εσρώ ΓΑΠΑΝΗ: ,35 εσρώ ΜΔΛΙΙΑ ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2014

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ Αληηθείκελο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΜΑΝΗ & ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ Α.Μ.: 21/2014 ΓΠΔ2019 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,35 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ νδηθήο αζθάιεηαο, ζήκαλζεο θαη κεηαιιηθψλ ηζηψλ ζηήξημεο, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα θαη εξγαζία γηα ζπζηήκαηα ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη γηα δηαγξακκίζεηο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο: Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, θαζψο θαη νη εξγαζίεο φπνπ απαηηνχληαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: α. N. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/ ): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. β. Ν. 3463/06 (ΦΔΚ -114 Α/ ): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γ. Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α' 19) : Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ δ. Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.»,(ΦΔΚ 185/ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ) θαη ησλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ 27/93, θαζψο θαη 53/93, πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζε ηεο. ε. Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68 Α/ ): Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο. ζη. Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30 Α / ): Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. δ. To N4281/2014 ε. Ν. 2690/ (ΦΔΚ 45 Α'): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. ζ. Τ.Α Αξηζκ. Π1/3305/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ): χλαςε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 5, 12, 13 θαη 16) ηνπ Ν. 2286/95. η. Τ.Α. Αξηζκ. Π1/3306/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ): Δμαίξεζε Πξνκεζεηψλ απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.). θ. Π.Γ. 28/80 (ΦΔΚ Α' 11): Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο. ι. Π.Γ. 113/10 (ΦΔΚ 194 Α/ Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 209 Α/ ): Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο. κ. Ν. 2696/99 (ΦΔΚ 57/Α / ) «Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3542/2007 (ΦΔΚ 50/Α ). λ. Όινη νη ζρεηηθνί λφκνη θαη ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ πξνζάξκνζαλ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. μ. Η κε αξηζκφ.απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο πξνκήζεηαο, ν. Η Γηαθήξπμε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. θαη νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, θ.ι.π) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. Η πνηφηεηα ησλ πιηθψλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη ζήκαλζεο, ησλ κεηαιιηθψλ ηζηψλ ζηήξημεο, θαζψο θαη νη εξγαζίεο θαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεζαίσλ αζθαιείαο νδψλ θαη ησλ δηαγξακκίζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα

3 ηεχρε ηεο παξνχζαο κειέηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά: ΟΜΑΓΑ Α: Τιηθά νδηθήο ζήκαλζεο ΟΜΑΓΑ Β: Τιηθά νδηθήο αζθάιεηαο ΟΜΑΓΑ Γ Τιηθά αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ΟΜΑΓΑ Γ Μεηαιιηθνί ηζηνί ζηήξημεο ΟΜΑΓΑ Δ Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζπζηήκαηνο ζηεζαίσλ αζθαιείαο νδψλ ΟΜΑΓΑ Σ: Πξνκήζεηα θαη εξγαζία γηα ζπληήξεζε δηαγξακκίζεσλ νδηθνχ δηθηχνπ Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη εθφζνλ απαηηείηαη ζα θέξνπλ ζήκαλζε C.E. Ο Γήκνο Πεληέιεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εμ νινθιήξνπ απφ έλαλ πξνκεζεπηή ή απφ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο αλά νκάδα. Καζψο νη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα κε ρξεηαζηεί λα παξαδνζεί ζην ζχλνιφ ηεο ε εθηηκνχκελε πνζφηεηα ηεο κειέηεο. ε πεξίπησζε κε πξνκήζεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηε παξνχζα κειέηε πνζνηήησλ - γηα θάζε είδνο - σο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα απηφ απφ ην Γήκν Πεληέιεο. Σν πνζφ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο είλαη ην δηαζέζηκν απφ ην Γήκν γηα ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη ζήκαλζεο, ησλ κεηαιιηθψλ ηζηψλ ζηήξημεο, θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο θαη εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεζαίσλ αζθαιείαο νδψλ θαη ησλ δηαγξακκίζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, πνπ δχλαηαη λα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο θαηά ην έηνο Σν θφζηνο ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεζαίσλ αζθαιείαο νδψλ θαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δηαγξακκίζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ εθηηκάηαη ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ ήκηζπ ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεζαίσλ θαη ησλ δηαγξακκίζεσλ (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1, Ν. 2286/1995). Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α (Πξνκήζεηα πιηθψλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη ζήκαλζεο) ζην πνζφ ησλ 6.900,00επξσ ( γηα ην έηνο 2014 ) θαη ,00 επξσ ( γηα ην έηνο 2015), Κ.Α (Πξνκήζεηα κεηαιιηθψλ ηζηψλ ζηήξημεο) ζην πνζφ ησλ 4.100,00 επξσ ( γηα ην 2014 ) θαη 4.100,00 επξσ ( γηα ην έηνο 2015 ) θαη Κ.Α (πληήξεζε δηαγξακκίζεσλ νδηθνχ δηθηχνπ) ζην πνζφ ησλ θαη ,00 επξσ ( γηα ην έηνο 2015 ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ θαη κέρξη ηε δηελέξγεηα ηνπ επφκελνπ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκεζείαο εθηηκάηαη ζην πνζφ ησλ ,00 ρσξίο Φ.Π.Α. θαη κε ην Φ.Π.Α. 23% ζην πνζφ ησλ ,35. ΜΔΛΙΙΑ 03/11/2014 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΜΔΛΙΙΑ 03/11/2014 ΜΔΛΙΙΑ 03/04/2013 ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ ΚΛΗΡΗ ΦΩΣΙΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Γ ΚΛΗΡΗ ΦΩΣΙΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Γ Δ ΙΩΑΝΝΗ ΞΑΝΘΑΚΟ ΑΓΡ. ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ κε βαζκφ Β

4 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ Αληηθείκελο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΜΑΝΗ & ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ Α.Μ.: 21/2014 ΓΠΔ 2019 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,35 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ νδηθήο αζθάιεηαο, ζήκαλζεο θαη κεηαιιηθψλ ηζηψλ ζηήξημεο, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα θαη εξγαζία γηα ζπζηήκαηα ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη γηα δηαγξακκίζεηο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. Οη πξνδηαγξαθέο γηα φια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε θαη γηα φζα είδε δελ ππάξρνπλ ξεηέο ειάρηζηεο απαηηήζεηο, φπσο έρνπλ ηα παξαθάησ, ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ζα θέροσλ πηζηοποηεηηθό CE) θαη κε ηηο δηεζλψο αθνινπζνχκελεο πηζηνπνηήζεηο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή (DIN, ISO, EVEC ή VDE ή CEVELEC) θαη ειιεληθά (ΔΛΟΣ) πξφηππα θαη θαλνληζκνχο. ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΣΡΟΥΑΙΑ ΣΤΠΟΤ Ι (ΡΤΘΜΙΣΙΚΔ, ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΔ) Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ πηλαθίδσλ ηξνραίαο ηχπνπ Ι ζα είλαη θχιια αινπκηλίνπ απφ θξάκα ηχπνπ AIMg2 θαηά DIN 1725 θαη Blatt 1 ή αινπκηλίνπ ηχπνπ SIC H4 θαηά B.S. 1470/1972 πάρνπο 3 ρηι. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο κεκβξάλεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο πηλαθίδαο. Πεξηγξαθή: Απηνθφιιεηε κεκβξάλε πςειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα, θαηάιιειε γηα πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο ηχπνπ Ι. Υξψκαηα: Λεπθφ, θίηξηλν, θφθθηλν, κπιε, πξάζηλν, θαθέ. Μεηαμνηππία κε: Γηαθαλή κειάληα ζεηξάο 990 Αληνρή: 7 ρξφληα Σα απνδεθηά πιηθά ζα ηθαλνπνηνχλ ηελ πξνδηαγξαθή Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ (ΦΔΚ 954Β ηεο ) θαη ΔΛΟΣ ΔΝ Δπίζεο, ζα ζπλάδνπλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν. 2696/99 (ΦΔΚ 57/Α / ) «Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3542/2007 (ΦΔΚ 50/Α ).

5 ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΣΡΟΥΑΙΑ ΣΤΠΟΤ ΙΙ (ΡΤΘΜΙΣΙΚΔ, ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΔ) Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ πηλαθίδσλ ηξνραίαο ηχπνπ Ι ζα είλαη θχιια αινπκηλίνπ απφ θξάκα ηχπνπ AIMg2 θαηά DIN 1725 θαη Blatt 1 ή αινπκηλίνπ ηχπνπ SIC H4 θαηά B.S. 1470/1972 πάρνπο 3 ρηι. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο κεκβξάλεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο πηλαθίδαο. Πεξηγξαθή: Απηνθφιιεηε κεκβξάλε πςειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα, θαηάιιειε γηα πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο ηχπνπ ΙΙ. Γηαθξηηηθά ζηνηρεία ζα είλαη νη ραξαθηεξηζηηθνί ξφκβνη, νη ελαιιάμ ξαβδψζεηο ηνπ πιηθνχ κε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε δηάηαμε, θαζψο θαη ε χπαξμε γθξη γξακκψζεσλ ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα. Υξψκαηα: Λεπθφ, θίηξηλν, θφθθηλν, κπιε, πξάζηλν, θαθέ. Μεηαμνηππία κε: Γηαθαλή κειάληα ζεηξάο 880Ι Αληνρή πιηθνχ: 10 ρξφληα Σα απνδεθηά πιηθά ζα ηθαλνπνηνχλ ηελ πξνδηαγξαθή Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ (ΦΔΚ 954Β ηεο ) θαη ΔΛΟΣ ΔΝ Δπίζεο, ζα ζπλάδνπλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν. 2696/99 (ΦΔΚ 57/Α / ) «Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3542/2007 (ΦΔΚ 50/Α ). ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΟΝΟΜΑΣΟΘΔΙΑ Οη πηλαθίδεο νλνκαηνζεζίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ιακαξίλα αινπκηλίνπ πάρνπο 1mm ή 2mm, δηάζηαζεο 50x30εθ. κε αλαγξαθή ειιεληθή ή ειιεληθή θαη ιαηηληθή κε πεξίγξακκα.

6 Σν ππφβαζξν (αλαγξαθή θαη ρξψκαηα) ζα είλαη επηινγήο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο θαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΑΡΙΘΜΟΘΔΙΑ Οη πηλαθίδεο αξηζκνζεζίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ιακαξίλα αινπκηλίνπ πάρνπο 1mm, δηάζηαζεο 10x15εθ. κε πεξίγξακκα. Σν ππφβαζξν (αλαγξαθή θαη ρξψκαηα) ζα είλαη επηινγήο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο θαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. ΙΣΟΙ ΠΙΝΑΚΙΓΩΝ ΟΝΟΜΑΣΟΘΔΙΑ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΠΛΑΙΙΑ Ο ηζηφο ζηήξημεο ησλ πηλαθίδσλ νλνκαηνζεζίαο ζα είλαη χςνπο 3,00κ. θαη δηακέηξνπ 2 ηληζψλ. Ο ηζηφο ζα θέξεη δχν (2) πιαίζηα δηαζηάζεσλ 50,5x30,5εθ. ππφ γσλία 90. Σα πιαίζηα ζα απνηεινχληαη απφ γσλία 2εθ. πάρνπο 3 ρηιηνζηψλ θαη ζα δηαζέηνπλ ηξχπεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο πηλαθίδαο νλνκαηνζεζίαο. Ο ηζηφο θαη ηα πιαίζηα ζα είλαη γαιβαληζκέλα θαη βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. Σν ρξψκα ηνπο ζα είλαη επηινγήο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο θαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. Θα πεξηέρνληαη ηα κηθξνπιηθά ζχλδεζεο θαη ηνπνζέηεζεο. ΚΑΘΡΔΠΣΔ ΟΓΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Οη θαζξέπηεο νδηθήο θπθινθνξίαο ζα είλαη πνιπθαξβνληθνί κε εμαηξεηηθή αληνρή ζηε ζξαχζε, επξπγψληνη θαη κεγάιεο δηαθάλεηαο νξαηφηεηα. Ο ηχπνο ηνπ θαζξέπηε νδηθήο θπθινθνξίαο ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε θπξηφ επξπγψλην θάηνπηξν άζξαπζην θαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιπθαξβνληθφ πιηθφ αζχγθξηηεο νπηηθήο θαζαξφηεηαο. Σν πιαίζην ηνπ θαζξέπηε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαζηηθφ ABS, ην νπνίν έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία UV, θαη λα αληέρεη ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία κε κεγάιν ρξφλν δσήο. Σν πιαίζην ζα θέξεη πεξηθεξεηαθά θφθθηλεο ισξίδεο αλαθιαζηηθέο γηα νξαηφηεηα θαη ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. Ο θαζξέπηεο ζα έρεη εηδηθφ ιάζηηρν ζηεγαλνπνίεζεο κεηαμχ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο επηθάλεηαο ηνπ θαηφπηξνπ, ην νπνίν ζα είλαη απνιχησο αδηάβξνρν θαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζηελ εμσηεξηθή ρξήζε. Οη νδηθνί θαζξέπηεο ζα παξαδίδνληαη πιήξεηο καδί κε ην ζπλδεηηθφ ζηέιερνο, ην νπνίν ζα είλαη εηδηθά γαιβαληζκέλν, γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ θαζξέπηε. Γηάκεηξνο θαζξέπηε νδηθήο θπθινθνξίαο: 60 εθ. θαη 80εθ. ΑΘΡΑΤΣΟΙ ΔΠΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ ΔΛΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΟΓΔΙΚΣΔ Οη ειαζηηθνί νξηνδείθηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πνιπνπξεζάλε θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο κε δηάκεηξν θνξκνχ 8 εθ. θαη βάζεο 20 εθ. κε άξηζηε ειαζηηθφηεηα, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη ηελ επαλαθνξά ηνπ νξηνδείθηε ζην αξρηθφ ηνπ ζρήκα θαη ζέζε κεηά ηελ επαθή ηνπ κε δηεξρφκελν φρεκα. Πεξηκεηξηθά ηνπ νξηνδείθηε θαη ζε ηζνκήθεηο απνζηάζεηο ζα βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλεο ηξεηο (3) ιεπθέο αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ ΙΙΙ θαη πιάηνπο 7 εθ. ε θάζε κία, κε απνηέιεζκα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξαηφηεηα απφ δηεξρφκελα νρήκαηα ηελ εκέξα θαη ηδηαίηεξα ηε λχρηα. Οη αλαθιαζηηθέο ηαηλίεο ζα βξίζθνληαη ζε εηδηθή εγθνπή ζην ζψκα ηνπ νξηνδείθηε γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε

7 κείσζε ηεο θζνξάο ηνπο θαηά ηελ επαθή κε ηα νρήκαηα. Οη νξηνδείθηεο ζα παξαδίδνληαη πιήξεηο καδί κε ηξεηο (3) αλνμείδσηνπο θνριίεο πάθησζεο, δηαζηάζεσλ 95 ρηι. κήθνο θαη 12 ρηι. δηάκεηξν, νχπα δηαζηάζεσλ 73 ρηι. κήθνο θαη 13 ρηι. δηάκεηξν θαη ξνδέιεο δηακέηξνπ 25 ρηι. Γηαζηάζεηο νξηνδείθηε: χςνο 45εθ. θαη 75εθ. Οη ειαζηηθνί νξηνδείθηεο ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ γηα αληνρή άλσ ησλ θάκςεσλ. ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΓΩΜΑΣΑ Σν κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα ζα ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ αξηζκ. Απφθαζεο 52907/2009 (ΦΔΚ 2621Β / ) ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ θαη πην ζπγθεθξηκέλα: Μήθνο ζηδεξνθαηαζθεπήο: 1κ. Ύςνο (θαζαξφ): 80εθ. Ύςνο (ζπλνιηθφ): 100εθ. Μήθνο Πάθησζεο: 20εθ. Υξψκα: Δπηινγήο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο Δίδνο βαθήο: Ηιεθηξνζηαηηθή, πςειφηαηεο αληνρήο ΑΝΑΚΛΑΣΗΡΔ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ (ΜΑΣΙΑ ΓΑΣΑ) Οη αλαθιαζηήξεο νδνζηξψκαηνο (κάηηα γάηαο) ζα είλαη εμαηξεηηθά κεγάιεο αληνρήο ζηε ζιίςε θαη ζηηο θξνχζεηο, γηα ζηαζεξή ζην ρξφλν απφδνζε ζε ζηεγλφ θαη βξεγκέλν νδφζηξσκα. Οη αλαθιαζηήξεο νδνζηξψκαηνο ζα είλαη κεηαιιηθνί, δηπιήο φςεσο κε αλαθιαζηηθή επηθάλεηα απνηεινχκελε απφ ηξία (3) πάιηλα θαθίδηα (ιεπθνχ ρξψκαηνο) κε αληαλαθιαζηηθφηεηα ζχκθσλε πξνο ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο ΔΝ :1997. Οη δηαζηάζεηο ηνπ αλαθιαζηήξα ζα είλαη 85x55ρηι. θαη ην χςνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα είλαη 18ρηι. Η θάησ επηθάλεηα ζα θέξεη θνξκφ έκπεμεο 5 εθ. κε εγθνπέο ζηελ παξάπιεπξε επηθάλεηά ηνπ. Οη αλαθιαζηήξεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ εηδηθή επνμεηδηθή θφιια δχν ζπζηαηηθψλ, ζχκθσλε κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ.

8 ΜΔΣΑΛΛΙΚΟΙ ΙΣΟΙ ΣΗΡΙΞΗ Ο ηζηφο ζηήξημεο ζα είλαη κεηαιιηθφο θαη γαιβαληζκέλνο, κε ηάπα ζηελ θνξπθή ηνπο θαη ηηο θαηάιιειεο νπέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ νδηθήο ζήκαλζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζα είλαη ηα εμήο: Δκθάληζε εζσηεξηθή: ζηξνγγπιή Δκθάληζε εμσηεξηθή: ζηξνγγπιή Πάρνο ηνηρψκαηνο: 2,00-2,50εθ. Υξψκα εμσηεξηθφ: καχξν Τιηθφ θαηαζθεπήο: ζίδεξν Σχπνο βαςίκαηνο: ειεθηξνζηαηηθή βαθή Γηάκεηξνο παζζάινπ: 2 ηληζψλ Μήθνο παζζάινπ: 3,30 κέηξα έσο 4,20 κέηξα ΠΑΓΚΑΚΙΑ Σν παγθάθη ζα απνηειείηαη απφ κεηαιιηθά θαη μχιηλα ζηνηρεία. Γηαζηάζεηο: 50 εθ. πιάηνο, 180 εθ. κήθνο θαη 83 εθ. χςνο. Ο κεηαιιηθφο ζθειεηφο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ δχν ηνπκπνζσιήλεο δηαηνκήο Ø60 θαη κήθνπο 85 εθ. ν θαζέλαο. Σα δχν αλνηρηά άθξα ηνπ θάζε ηνπκπνζσιήλα ζα ζθξαγίδνληαη κε γαιβαληζκέλεο ηάπεο δηακέηξνπ 60 ρηι. γηα ζηεγαλνπνίεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ. ε θάζε ηνπκπνζσιήλα, ζε νξηδφληηα ζέζε θαη ζε χςνο 35 εθ. απφ ηε βάζε ηνπ ζπγθνιιάηαη κε αξγθφλ έλα κεηαιιηθφ ζηνηρείν απφ ηνπκπνζσιήλα επίζεο 2", πάρνπο 3 ρηι., κήθνπο 46 εθ. ζρεκαηίδνληαο κε ηνλ ηνπκπνζσιήλα ηνπ ζθειεηνχ ακβιεία γσλία (95 ν ) (θάζηζκα ηνπ παγθαθηνχ). Σν άθξν ηνπ νξηδφληηνπ ζσιήλα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ θάζεην ζσιήλα ζα είλαη θνκκέλν ειιεηςνεηδψο ζηελ πξέζζα, ψζηε θαηά ηε ζπγθφιιεζε λα εθάπηεηαη απφιπηα κε ηνλ ηνπκπνζσιήλα. Σν άιιν αλνηρηφ άθξν ηνπ θάζε ηνπκπνζσιήλα ζα ζθξαγίδεηαη κε γαιβαληζκέλεο ηάπεο δηακέηξνπ 60 ρηι. γηα ζηεγαλνπνίεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ. ην θάησ κέξνο απφ ην θάζε έλα απφ ηα πφδηα ηνπ παγθαθηνχ ζπγθνιιάηαη κεηαιιηθή θπθιηθή, θνπξκπαξηζκέλε ζην κέζνλ ζε χςνο 3 εθ., πιάθα δηακέηξνπ 17 εθ. θαη πάρνπο 4 ρηι. ε νπνία θέξεη πεξηκεηξηθά 3 νπέο δηακέηξνπ 10 ρηι., ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζηεξέσζε ηνπο ζην δάπεδν κε νχπα ζηεξέσζεο κήθνπο 120 ρηι. Η πιάηε ηνπ παγθαθηνχ ζα είλαη δηακνξθσκέλε απφ έλα μχιηλν ζηνηρείν δηαηνκήο 4,5Υ20 εθ. θαη κήθνπο 180 εθ. Σν θάζηζκα ηνπ παγθαθηνχ ζα απνηειείηαη απφ δχν μχιηλα ζηνηρεία δηαηνκήο 4,5Υ15 εθ. θαη κήθνπο 180 εθ. Η ζηεξέσζε ησλ μχιηλσλ ηκεκάησλ ζα γίλεηαη ζηνπο ηνπκπνζσιήλεο κε θαξφβηδεο δηαζηάζεσλ 8Υ120 ρηι. Σν εζσηεξηθφ μχιν ηνπ θαζίζκαηνο ζα βηδψλεηαη θαη ζα εμέρεη 0,5 εθ. απφ ην άθξν ηνπ νξηδφληηνπ ηνπκπνζσιήλα. Σν εμσηεξηθφ μχιν ηνπ θαζίζκαηνο ζα βηδψλεηαη ζε απφζηαζε 2,3εθ. απφ ην εζσηεξηθφ. Σν μχιν ηεο πιάηεο ζα είλαη βηδσκέλν ζε απφζηαζε 1 εθ. πάλσ απφ ηελ θνξπθή ηνπ θάζεηνπ ηνπκπνζσιήλα. Όια ηα μχια (πιάηεο θαη θαζίζκαηνο) ζα εμέρνπλ 21,5εθ. έλζελ θαη έλζελ ηνπ κεηαιιηθνχ

9 ζθειεηνχ ηνπ παγθαθηνχ. Σν μχιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο εμνπιηζκνχο ζα είλαη u963 ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο νπεδίαο, ζχκθσλε κε ηα ΔΝ 351. Υαξαθηεξηζηηθά μχινπ: Αληνρή 360 kp/m2, εηδηθφ βάξνο πεξίπνπ 480 kg/m3 Πεξηέρεη πεξίπνπ 15% πγξαζία Πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο νηθνγέλεηαο ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ Θεξκηθή αγσγηκφηεηα s=0,10 Kcal/Mho Ηρεηηθή κφλσζε 3,5 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ζθπξφδεκα ή πιηλζνδνκή ίζνπ πάρνπο Έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Αληέρεη ζηε θσηηά θαη θαηαηάζζεηαη ζηηο θαηεγνξίεο F30 θαη F60 (θαηά DIN 4120) αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπ. Όηαλ θαίγεηαη ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο δηαηνκήο, ην εζσηεξηθφ ηεο πξνθπιάζζεηαη θαη δηαηεξεί ηελ αληνρή ηνπ. Δπεμεξγάδεηαη φπσο θαη ην μχιν ηνπ εκπνξίνπ Γηαηεξεί ηε κνξθή ηνπ θαη παξακνξθψλεηαη ή δεκηνπξγεί ειάρηζηα ξήγκαηα Οη εηήζηνη δαθηχιηνη ηνπ μχινπ είλαη ζπλήζσο θαηαθφξπθνη πξνο ηε κεγάιε πιεπξά ηεο δηαηνκήο κε αμηφινγε αχμεζε ηεο κεραληθήο αληνρήο απηήο ηεο επηθάλεηαο, ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ζε δάπεδα. Όια νη γσλίεο (θφρεο) ησλ μχισλ πιαλάξνληαη ζε radial 5 ρηι. θαη ειάρηζην. Υαξαθηεξηζηηθά κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ: Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε απφ ζεξκνγαιβαληζκέλα κέηαιια,είηε απφ ειεθηξνγαιβαληζκέλα φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Υαξαθηεξηζηηθά ρξσκάησλ: Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο, δειαδή δελ ζα πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια θαη ζα δίλνπλ κεγάιε αληνρή ζηηο θαηαζθεπέο. Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία δχν ζηξσκάησλ (επίζηξσζε polyzinc ςεπδαξγχξνπ u954 θαη ειεθηξνζηαηηθή βαθή polyester). ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣΔΙΝΟ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Ηιηαθφο ζεκαηνδφηεο κε ελζσκαησκέλε ειηαθή θπςέιε κε απηφκαην ζχζηεκα θφξηηζεο, πςειήο θσηεηλφηεηαο LED γηα κεγάιε νξαηφηεηα απφ απφζηαζε. Θα δηαζέηεη εμσηεξηθφ θάιπκκα αινπκηλίνπ δηάζηαζεο 35x35εθ. κε έλα θαλφ δηακέηξνπ 28εθ. θίηξηλνπ ρξψκαηνο. Πνζφηεηα LED: 168. Υξφλνο δσήο

10 ιάκπαο ψξεο. Γηάξθεηα δσήο κπαηαξηψλ >2 εηψλ. Οπηηθή απφζηαζε κέηξα. Δξγαζία 24σξε. Θα ζηεξίδεηαη ζε κεηαιιηθφ ηζηφ ζηήξημεο γαιβαληζκέλν, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ 2,5 ηληζψλ θαη χςνπο 3,00κ. ΚΩΝΟ ΠΛΑΣΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΙΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ Οη αλαθιαζηηθνί θψλνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ καιαθφ P.V.C., έρνπλ ιεία θαη ζηηιπλή επηθάλεηα, ρσξίο απιαθψζεηο θαη θπκαηηζκνχο, είλαη νιφζσκνη, ρσξίο ξαθέο, θιπ. Γελ πξνμελνχλ δεκηέο ζηα δηεξρφκελα νρήκαηα θαηά ηελ πξφζθξνπζε, νχηε πθίζηαληαη δεκηέο ζε πεξίπησζε εθηνμεχζεσο ηνπο απφ ηα νρήκαηα. Οη θψλνη έρνπλ ρακειφ θέληξν βάξνπο γηα λα ζηεξίδνληαη θαιά επί ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη παξνπζηάδνπλ κεγάιε επθακςία, ψζηε κεηά απφ παξακφξθσζή ηνπο λα επαλέξρνληαη ακέζσο ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. ΒΑΗ: Σεηξάγσλε ΓΙΑΣΑΗ ΒΑΗ: 28,5 εθ. 28,5 εθ. εθ. (± 1 εθ.) ΥΡΧΜΑ: Οη θψλνη έρνπλ ρξψκα θφθθηλν ή πνξηνθαιί. ΑΝΑΚΛΑΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ:Οη θψλνη θέξνπλ κία ή δχν αλαθιαζηηθέο ηαηλίεο ζε ζρήκα δαθηπιίνπ, αξγπξνχ ρξψκαηνο, ε νπνία είλαη ζηαζεξά θνιιεκέλε ζην ζψκα απηψλ. ΠΛΑΣΟ ΑΝΑΚΛΑΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ: 9 εθ. ΚΛΗΡΟΣΗΣΑ: Μεηαμχ 72 έσο 80 SHORE (ζε δηεζλείο κνλάδεο ειαζηηθνχ I.R.H.D.) ΤΦΟ: 50 εθ. (κε κία ή δχν αλαθιαζηηθέο ηαηλίεο) ΔΠΙΣΤΛΙΟ ΜΟΝΟ ΚΑΓΟ Οη κεηαιιηθνί επίζηεινη απνξξηµµαηνδέθηεο δηαζέηνπλ θάδν 35 ιίηξσλ πεξίπνπ, µεγάιεο αληνρήο, θαηάιιειν γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε ειαθξψλ απνξξηµµάησλ δηεξρνµέλσλ πεδψλ. Δίλαη εχρξεζηνη, ιεηηνπξγηθνί θαη επρεξψο θαζαξηδφµελνη. ελ θαηαζηξέθνληαη εχθνια θαη ζπµβάιινπλ µε ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ αλαβάζµηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν άδεηαζµα ησλ απνξξηµµαηνδεθηψλ επηηπγράλεηαη µε ζηξέςε ηνπ θάδνπ. Ο θάδνο είλαη θαηαζθεπαζµέλνο απφ ραιπβδφθπιιν πάρνπο 0,6 ρηιηνζηψλ γηα ην θπξίσο ζψµα θαη ηνλ ππζµέλα ηνπ. Σν θπξίσο ζψµα ηνπ είλαη θπιηλδξηθφ, χςνπο 48 θαη δηαµέηξνπ 30 εθαηνζηψλ θαη θέξεη εληζρπηηθέο πεξηµεηξηθά ξαβδνλεπξψζεηο θαη δηαθνζµεηηθέο ξνµβνεηδείο δηαηξήζεηο. ην επάλσ µέξνο ηνπ, είλαη αλνηθηφο γηα άλεηε ξίςε ειαθξψλ απνξξηµµάησλ δηεξρνµέλσλ πεδψλ. Ο ππζµέλαο ηνπ θέξεη 4 νπέο δηαθπγήο, γηα απνζηξάγγηζε ησλ νµβξίσλ θαη ησλ πγξψλ ησλ απνξξηµµάησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ θάδν. χλαηαη λα πξνζαξµνζηνχλ θαη ζε ήδε ππάξρνπζεο ζηχινπο γηα λα εμνηθνλνµεζεί ρψξνο γηα πεδνχο. Μεηαμχ θάδνπ θαη δηαθνζµεηηθνχ ζηπιίζθνπ ζηήξημεο ππάξρεη δηαµνξθσµέλνο εηδηθφο δηαθνζµεηηθφο βξαρίνλαο απφ ραιπβδφθπιιν, πάρνπο 2,0 ρηιηνζηψλ. Η δηαηνµή ηνπ έρεη ζρήµα Π θαη ζην θάησ µέξνο ηνπ θέξεη δηαηξήζεηο θχθινπ θαη δχν ηξηγψλσλ. πλδέεηαη ζην δηαθνζµεηηθφ ζηπιίζθν µε δχν βίδεο. Ο βξαρίνλαο απηφο επηηξέπεη, ηελ απαζθάιηζε ηνπ θάδνπ απφ ηελ θιεηδαξηά πνπ θέξεη, µε θιεηδί ηξηγσληθήο δηαηνµήο θαηά DIN θαη ην άδεηαζµά ηνπ µε αθαίξεζε θαη θαηάιιειν ρεηξηζµφ. Αθφµε, ν βξαρίνλαο δηαζέηεη ζχζηεµα ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θάδνπ, έηζη ψζηε θαηά ηελ επηζηξνθή ζηελ φξζηα ζέζε, λα αζθαιίδεη θαη λα θιεηδψλεη ζηαζεξά. Ο δηαθνζµεηηθφο ζηπιίζθνο ζηήξημεο είλαη θαηαζθεπαζµέλνο απφ ζσιήλα ν νπνίνο έρεη δηάµεηξν 11 εθαηνζηά θαη χςνο 42 εθ. θαη µε ηε βνήζεηα ηεµαρίνπ έλσζεο δηεχξπλζεο παξαδνζηαθνχ ηχπνπ θαηαζθεπαζµέλνπ απφ αινπµίλην εµπεξηέρεη ζσιήλα δηαµέηξνπ 6 εθαηνζηψλ θαη πάρνπο 2 ρηιηνζηψλ, ζπλνιηθνχ χςνπο 1,30 µ., µε θαιαίζζεηε ζθαίξα απφ αινπµίλην δηαµέηξνπ 7 εθαηνζηψλ θαη χςνπο 8,5 εθαηνζηψλ, ζην άλσ άθξν θαη δίζθν ζην θάησ άθξν ηνπ, δηαµέηξνπ 26 εθαηνζηψλ, πνπ θέξεη 3 νπέο θαηάιιειεο γηα ηε ζηεξέσζή ηνπ ζην έδαθνο µε ζηξηθψληα ή µε πξνεμνρή ζσιήλα µήθνπο 25 εθαηνζηψλ γηα ηελ πάθησζή ηνπ ζην έδαθνο, θαηφπηλ επηινγήο ηνπ ήµνπ ζαο. Οη απνξξηµµαηνδέθηεο έρνπλ πνιχ θαιφ θηλίξηζµα θαη γεληθά θαιαίζζεηε εµθάληζε. Οη πξνο πξνµήζεηα απνξξηµµαηνδέθηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέηνπλ πηλαθίδην αινπµηλίνπ 50Υ100 ρηι. µε ινγφηππν θαη

11 ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Σα µεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζµνχ (βίδεο, ζχλδεζµνη θιπ) είλαη θαηαζθεπαζµέλα απφ µέηαιια είηε ζεξµνγαιβαληζµέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζµέλα,φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηµαζία ηεο επηθάλεηαο µε αµµνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνµέο ησλ µεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (µε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ µειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. ΥΡΩΜΑΣΑ Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψµαηα µε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα µέξε είλαη εηδηθά µειεηεµέλα γηα ηηο θιηµαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο µαο θαη είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ µφιπβδν, ρξψµην, θάδµην ή άιια βαξέα µέηαιια) θαη δίλνπλ µεγάιε αληνρή ζηηο θαηαζθεπέο µαο. Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα µεηαιιηθά µέξε πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί µία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσµάησλ. Όιεο νη δηαδηθαζίεο εξγαζηψλ ηεο παξαγσγήο γηα ηελ επεμεξγαζία πξψησλ πιψλ δηεμάγνληαη ζχµθσλα µε: Σν ζχζηεµα πνηφηεηαο ISO 9001 : 2000 Σν ζχζηεµα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO : 2004 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΡΘΟΣΑΣΩΝ ΠΑΡΔΜΒΛΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΛΙΚΩΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΗΘΑΙΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΟΓΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΟ-1 Προκήζεηα ορζοζηαηώλ θαη εργαζία ηοποζέηεζες ζσζηήκαηος Οη νξζνζηάηεο δηαηνκήο U θαη δηαζηάζεσλ 120Υ55Υ5/1.750κ. ζα ηνπνζεηεζνχλ αλά 4 κέηξα πνπ παθηψλνληαη ζην έδαθνο ζε βάζνο 1,10 µ. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξεκβιήκαηα δηαηνκήο U θαη πάρνπο 3mm ζηε ζπλδεζκνινγία ηνπ ζηεζαίνπ κε ηνλ νξζνζηάηε, κε δηαζηάζεηο 50Υ55mm. Σν ζχζηεκα ζηεζαίσλ αζθαιείαο ΑΟ-1 πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζα απνηειείηαη απφ έλα ζηεζαία πάρνπο 3mm κε απιαθσηή δηαηνκή θαη κήθνο 4,32κ., ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη έλζελ ηνπ νξζνζηάηε (κνλφπιεπξα). Σα πιηθά γαιβαλίδνληαη ελ ζεξκψ, θαηφπηλ επεμεξγαζίαο ηνπ ο (θφςηκν, δηακφξθσζε, δηάηξεζε θαη ζπγθφιιεζε) ζε κπάλην ζεξκνχ ςεπδαξγχξνπ θαζαξφηεηαο 99,995% κε ζεξκνθξαζία 455 ν C, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ΔΝ ISO 1461/99 θαη ASTM Α153. Ο ράιπβαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξντφλησλ είλαη θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθήο θαη πνηφηεηαο θαηά DIN17100 ΚΑΙ ASTM 153. Οη βίδεο ζχλδεζεο είλαη Μ16Υ30 θαη Μ16Υ40, επίζεο ζεξκνγαιβαληζκέλεο κε ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο. Σν ζχζηεκα ζα ηνπνζεηεζεί ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ην Γήκν Πεληέιεο. ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ Δργαζίες δηαγρακκίζεφλ οδηθού δηθηύοσ Οη εξγαζίεο γηα δηαγξακκίζεηο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ζα γίλνληαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ην Γήκν Πεληέιεο θαη ζα αθνξά ζηα εμήο: 1. Δπαλαδηαγξάκκηζε ζπγθεθξηκέλσλ πεδνδηαβάζεσλ θαη νδνζηξψκαηνο ζηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο Μειηζζίσλ, Νέαο Πεληέιεο θαη Πεληέιεο, θαηφπηλ απαίηεζεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. 2. Αξρηθή δηαγξάκκηζε πεδνδηαβάζεσλ θαη νδνζηξψκαηνο ζηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο, Μειηζζίσλ Νέαο Πεληέιεο θαη Πεληέιεο, θαηφπηλ απαίηεζεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο.

12 3. εκεηαθέο παξεκβάζεηο ζηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο, Μειηζζίσλ Νέαο Πεληέιεο θαη Πεληέιεο, θαηφπηλ απαίηεζεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. Οη εξγαζίεο είλαη ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πεξηγξαθέο γηα πιήξε πεξαησκέλε θαη αζθαιή θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη εθφζνλ απαηηείηαη ζα θέξνπλ ζήκαλζε C.E. Οη ππφ εθηέιεζε εξγαζίεο ζα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: Πιήξεο δηαγξάκκηζε (είηε αξρηθή είηε αλαδηαγξάκκηζε) αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο νπνηαζδήπνηε πνηφηεηαο πθήο θαη ειηθίαο, κε πιηθφ πςειήο αληνρήο θαη αληαλαθιαζηηθφηεηαο, ηνπ νπνίνπ ν ειάρηζηνο ρξφλνο εγγχεζεο είλαη 30 κήλεο, πνπ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή «ήκαλζε νδψλ-πξνδηαγξαθέο δηαγξακκίζεσλ νδνζηξσκάησλ». πγθεθξηκέλα, ε δηαγξάκκηζε ζε πεδνδηαβάζεηο ζα έρεη πάρνο 0,40κ. κε θελφ ελδηάκεζα 0,60κ. Η ισξίδα ζα έρεη κήθνο 4,00κ., 5,00κ. θαη 6,00 κ. ζηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο, θαη ζα γίλεηαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. ηηο ζέζεηο φπνπ απαηηείηαη (π.ρ. χπαξμε θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε) ζα ηνπνζεηεζεί θαη θάζεηε ισξίδα πάρνπο 0,20κ. Η ισξίδα ζηηο θαηά κήθνο δηαγξακκίζεηο νδνζηξψκαηνο ζα έρεη πάρνο 0,10κ., ελψ ην ρξψκα ζα είλαη επηινγήο ηνπ Γήκνπ. Οη θαηεγνξίεο ρξήζεο ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ πιηθνχ θαζνξίδνληαη κε ηελ ππ αξηζκ / απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απφ ηηο νπνίεο δηέπνληαη φια ηα είδε (ραξάμεηο θαηά πεξίπησζε, πάρε γξακκψλ ησλ δηαγξακκίζεσλ, ζχκβνια, γξάκκαηα, αξηζκνί θιπ.) αλαθέξνληαη ζηηο πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ η. ΤΓΔ θαη , θαζψο θαη ζηνλ θαλνληζκφ κειεηψλ εξεπλψλ ΚΜΔ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ: πξνζσξηλή απνζήθεπζε φισλ ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο, φπνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί ε δηαγξάκκηζε, απφ θάζε είδνπο μέλα θαη ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθνχ ζάξσζξνπ ή απνξξνθεηηθήο ζθνχπαο ζε αζηηθέο ή εκηαζηηθέο πεξηνρέο θαη ρεηξσλαθηηθά, πξνεηνηκαζία δηαγξάκκηζεο (ζηίμε-πηθεηάξηζκα) θαη πξνεξγαζία ησλ πιηθψλ δηαγξάκκηζεο, θαηαζθεπή δηαγξάκκηζεο (λέα δηαγξάκκηζε ή αλαδηαγξάκκηζε) νπνηνπδήπνηε είδνπο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζχκβνια) κε ελ ςπρξψ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ θαη ησλ πξφζζεησλ πιηθψλ (γπάιηλα ζθαηξίδηα θαη αληηνιηζζεξφ ιεπηφθνθθν αδξαλέο) ζηελ πξνβιεπφκελε πνζφηεηα θαη πάρνο πκέλα, δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηαγξάκκηζεο, ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο απφ ηελ θπθινθνξία απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο δηάζηξσζεο ησλ πιηθψλ κέρξη ηελ πιήξε ζηεξενπνίεζή ηνπο, θαζψο επίζεο θαη άξζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. Αλαθιαζηηθό τρώκα δηαγράκκηζες οδηθού δηθηύοσ Σν ρξψκα ζα είλαη επηινγήο ηνπ Γήκνπ (π.ρ. ιεπθφ γηα πεδνδηαβάζεηο, θίηξηλν γηα πξνζσξηλέο εξγαζίεο, κπιε γηα ζέζεηο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θιπ.).

13 Σν ρξψκα ζα είλαη θαιά αλακεκηγκέλν θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ θαη νκνηνγελέο, δελ ζα πθίζηαηαη κφληκε θαηαθάζηζε ή ζπζζσκάησζε ζην δνρείν γηα πεξίνδν έσο 6 κελψλ θαη ζα επαλέξρεηαη εχθνια ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε κε αλάδεπζε. Σν ρξψκα μεξαίλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο δεκηνπξγψληαο πκέλα κε ηζρπξή πξφζθπζε, ν νπνίνο δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο ή ηεο θπθινθνξίαο θαη δελ παξνπζηάδεη αηζζεηή κεηαβνιή ρξσκαηηζκνχ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σν πιηθφ ζα εθαξκφδεηαη εχθνια θαη νκνηφκνξθα κε κεράλεκα δηαγξάκκηζεο νδψλ, θαη ζα έρεη εμαηξεηηθέο θαιππηηθέο ηδηφηεηεο. Δπίζεο, ζα παξέρεη ισξίδεο δηαγξακκίζεσλ πνιχ αλζεθηηθέο ζε θζνξά. Σν ρξψκα ζα θαιχπηεη ηηο αληίζηνηρεο γηα θάζε δνθηκή απαηηήζεηο: Υρφζηηθή: Σν ρξψκα λα θαιχπηεη φιεο ηηο θαζνξηδφκελεο απαηηήζεηο. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη επαξθείο παξάγνληεο δηαζπνξάο θαη αησξήζεσο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θαηαθάζηζε. σλδεηηθό: Σν ζπλδεηηθφ έλα είλαη ζπλδπαζκφο ζηεξεψλ αιθπδηθψλ ξεηηλψλ θαη ρισξησκέλνπ ειαζηηθνχ κε θαηάιιεια μεξαληηθά, ζε δηαιχηε ή ζχζηεκα δηαιπηψλ, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο. Σν ζπλδεηηθφ ζα πεξηέρεη επαξθή πνζφηεηα αληηπεθηηθψλ παξαγφλησλ, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο. Σν πνζνζηφ ρισξησκέλνπ ειαζηηθνχ επί ηνπ ζπλδεηηθνχ ζα είλαη αλψηεξν ηνπ 8%. Σο τρώκα ζα θαιύπηεη ηης θαηφηέρφ ποζοηηθές απαηηήζεης: Υξσζηηθή, πνζνζηφ θαηά βάξνο: Με πηεηηθφ ζπλδεηηθφ, πνζνζηφ θαηά βάξνο επί ηνπ ζπλδεηηθνχ: 41 Διεχζεξν χδσξ, πνζνζηφ θαηά βάξνο επί ηνπ ρξψκαηνο: 1 Υνλδξά ηεκαρίδηα (ζπγθξαηνχκελα ζην ακεξ. πξφηππν θφζθηλν Νν 325) πνζνζηφ θαηά βάξνο επί ηεο ρξσζηηθήο: 1 Ιμψδεο: KREBS UNITS Δηδηθφ βάξνο: 1,45 ρηιγξ. αλά ιίηξν Υξφλνο μεξάλζεσο: 15 ιεπηά Δπίδξαζε αζθάιηνπ, ιφγνο: 90 Λεπηφηεο θφθθσλ: 3 HEGMIN Αληαλαθιαζηηθφηεηα ρξψκαηνο: 80% Καιππηηθή ηθαλφηεηα (επί πκέλνο πγξνχ ρξψκαηνο πάρνπο 0,076mm): 0,86 Λεπθφηεηα: 70 Ποηοηηθές ηδηόηεηες τρώκαηος: Καηάζηαζη τρώμαηος ενηός ηοσ δοτείοσ: Σν ρξψκα δελ ζα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή θαηαθάζηζε θαηά ην άλνηγκα ελφο πιήξνπο δνρείνπ θαη ζα επαλέξρεηαη εχθνια κε αλάδεπζε ζε ιεία, νκνηνγελή θαηάζηαζε. Σν ρξψκα δελ ζα παξνπζηάδεη πήμε, ζπζζσκάησζε, βψινπο, πέηζεο ή δηαρσξηζκφ ρξψκαηνο. Σν ρξψκα δελ ζα ζρεκαηίδεη πέηζα εληφο 48 σξψλ, φηαλ βξίζθεηαη ζε εξκεηηθά θιεηζηφ δνρείν, γεκάην κε ρξψκα θαηά ηα ηξία ηέηαξηα απηνχ. ηαθερόηηηα ζηην αποθήκεσζη: Σν ρξψκα ζα παξνπζηάδεη κία ειάρηζηε αλαινγία 6. Δσκαμυία και πρόζθσζη: Σν ρξψκα δελ ζα παξνπζηάδεη ξεγκαηψζεηο, απνιεπίζεηο ή απψιεηα πξνζθχζεσο. Ανηοτή ζηο νερό: Σν ρξψκα δελ ζα καιαθψλεη θαη δελ ζα παξνπζηάδεη θιχθηαηλεο, απψιεηα πξφζθπζεο ή

14 άιιεο θαθψζεηο, εθηφο κηαο ειαθξηάο απψιεηαο ηεο ζηηιπλφηεηαο. ηαθερόηηηα καηά ηην αραίφζη: Σν αξαηνχκελν ρξψκα ζα είλαη νκνηφκνξθν θαη δελ ζα δηαρσξίδεηαη νχηε θαηαθάζεηαη νχηε πήδεη φηαλ ζε νθηψ κέξε θαη φγθνλ ηνπ έηνηκνπ ρξψκαηνο πξνζηίζεηαη έλα κέξνο θαη φγθνλ ηνπ ζπληζηψκελνπ απφ ηνλ παξαγσγφ αξαησηηθνχ. Ιδιόηηηες υεκάζεφς: Σν ρξψκα σο έρεη ή αξαηνχκελν ζα παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθέο ηδηφηεηεο ςεθάζεσο, φηαλ εθαξκφδεηαη ζε νξηδφληηα ζέζε επί επηθαλεηψλ ιακαξίλαο ή αινπκηλίνπ, ζε πάρνο πγξνχ πκέλα πεξίπνπ 0,4mm. Δμθάνιζη: Ο ςεθαδφκελνο πκέλαο ζα μεξαίλεηαη ζε κία ιεία, νκνηφκνξθε επηθάλεηα, ρσξίο αλσκαιίεο, ηξαρχηεηα ή νπνηαδήπνηε άιιε αζπλέρεηα ηεο επηθάλεηαο. Σν ρξψκα δελ ζα παξνπζηάδεη ξαβδψζεηο ή δηαρσξηζκφ φηαλ ηνπνζεηείηαη επί θαζαξνχ πάινπ. Δμθάνιζη μεηά ηην γήρανζη: Μεηά απφ επηηαρπλφκελε γήξαλζε, ην ρξψκα δελ ζα παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξα απφ κηα ειαθξά αιιαγή ρξσκαηηζκνχ. Σν ρξψκα ζα παξνπζηάδεη αληνρή ζηε θζνξά. Για σμένες καηόπιν θερμάνζεφς απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 35 ιίηξα άκκνπ γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ πκέλα. Για σμένες καηόπιν γηράνζεφς απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ ην 75% ηεο ρξεζηκνπνηεζείζεο άκκνπ γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ θαηφπηλ ζεξκάλζεσο πκέλα. O προκεζεσηής είλαη σποτρεφκέλος ζηολ δηαγφληζκό λα προζθοκίζεη βεβαίφζε θαη θάζε άιιο ζηοητείο (ζήκαλζε CE θ.ιπ.) κε ηο οποίο ζα πηζηοποηεί ηης προδηαγραθές, ηελ ποηόηεηα, ηολ ηύπο ηφλ τρφκάηφλ δηαγράκκηζες, κε αλάιογες κειέηες γύρφ από ηελ ζύλζεζε ηφλ σιηθώλ, από αρκόδηα θραηηθή (όπφς Κ.Δ.Γ.Δ., ΤΠΔΥΩΓΔ) ή αληίζηοητε ηδηφηηθή εηαηρεία Γηαζθάιηζες θαη ειέγτοσ ποηόηεηας. Ο τρόλος εγγύεζες γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηφλ εργαζηώλ ζα ορίδεηαη κε ηελ σιοποίεζε ηες εθάζηοηε εργαζίας δηαγράκκηζες ηοσ οδηθού δηθηύοσ θαη δελ κπορεί λα είλαη κηθρόηερος ηφλ ηρηάληα (30) κελώλ. ΛΟΙΠΑ Γηα φζα πιηθά δελ ππάξρνπλ ξεηέο ειάρηζηεο απαηηήζεηο φπσο αλσηέξσ, ηζρχεη απαξέγθιηηα φηη: Θα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο κε καθξά παξάδνζε ζην ρψξν. Θα θέξνπλ νπσζδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ζπκπιεξσκαηηθή πηζηνπνίεζε ΔΛΟΣ ή άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα. Θα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο Διιεληθέο ή Δπξσπατθέο ή Γηεζλείο Νφξκεο. ΜΔΛΙΙΑ 03/11/2014 ΜΔΛΙΙΑ 03/11/2014 ΜΔΛΙΙΑ 03/11/2014 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ ΚΛΗΡΗ ΦΩΣΙΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Γ ΚΛΗΡΗ ΦΩΣΙΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Γ ΙΩΑΝΝΗ ΞΑΝΘΑΚΟ ΑΓΡ. ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ κε βαζκφ Β

15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ Αληηθείκελο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΜΑΝΗ & ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ Α.Μ.: 21/2013 ΓΠΔ2019 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,35 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ νδηθήο αζθάιεηαο, ζήκαλζεο θαη κεηαιιηθψλ ηζηψλ ζηήξημεο, θαζψο θαη νη δηαγξακκίζεηο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ Μειηζζίσλ, Νέαο Πεληέιεο θαη Πεληέιεο γηα ην έηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο Η πξνκήζεηα ηνπ παξαπάλσ πιηθνχ νδηθήο αζθάιεηαο, ζήκαλζεο θαη κεηαιιηθψλ ηζηψλ ζηήξημεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : α. N. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/ ): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. β. Ν. 3463/06 (ΦΔΚ -114 Α/ ): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γ. Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α' 19) : Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ δ. Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.»,(ΦΔΚ 185/ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ) θαη ησλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ 27/93, θαζψο θαη 53/93, πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζε ηεο. ε. Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68 Α/ ): Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο. ζη. Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30 Α / ): Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. δ. To N 4281/2014 ( ΦΔΚ 160/A/2014) ε. Ν. 2690/ (ΦΔΚ 45 Α'): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. ζ. Τ.Α Αξηζκ. Π1/3305/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ): χλαςε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 5, 12, 13 θαη 16) ηνπ Ν. 2286/95. η. Τ.Α. Αξηζκ. Π1/3306/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ): Δμαίξεζε Πξνκεζεηψλ απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.). θ. Π.Γ. 28/80 (ΦΔΚ Α' 11): Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο. ι. Π.Γ. 113/10 (ΦΔΚ 194 Α/ Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 209 Α/ ): Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο. κ. Ν. 2696/99 (ΦΔΚ 57/Α / ) «Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3542/2007 (ΦΔΚ 50/Α ). λ. Όινη νη ζρεηηθνί λφκνη θαη ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ πξνζάξκνζαλ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. μ. Η κε αξηζκφ.απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο πξνκήζεηαο, ν. Η Γηαθήξπμε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. θαη νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, θ.ι.π) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. Σν θφζηνο ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεζαίσλ αζθαιείαο νδψλ θαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δηαγξακκίζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ εθηηκάηαη ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ ήκηζπ ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεζαίσλ θαη ησλ δηαγξακκίζεσλ (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1, Ν. 2286/1995).

16 ΑΡΘΡΟ 3 O : Μεηνδφηεο Ο ππνςήθηνο, ν νπνίνο ζα πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ επί ησλ ηηκψλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, γηα ηο ζύλοιο ηφλ οκάδφλ ή γηα επηκέροσς οκάδες ηοσ ελδεηθηηθού προϋποιογηζκού ηες κειέηες, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» θαη ε νπνία πξνζθνξά ζα αληηζηνηρεί ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ ηεο κειέηεο. ΑΡΘΡΟ 4 O : πκβαηηθά ζηνηρεία. Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνο αλάζεζε πξνκήζεηα, είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 1. Η ζχκβαζε αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 2. Η Γηαθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο. 3. Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά. 4. Η Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 5. Οη Σερληθέο Πεξηγξαθέο. 6. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 7. Σα ινηπά ηεχρε ηεο κειέηεο. ΑΡΘΡΟ 5 O : Δγγχεζε ζπκκεηνρήο Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, δηάξθεηα ηζρχνο 30 εκεξψλ κεηά ηελ ιήςε ηεο πξνζθνξάο, ίζε κε ην 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ρσξίο ην Φ.Π.Α, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν4281/2014. Όηαλ ε πξνζθνξά αθνξά κέξνο (ΟΜΑΓΑ) ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, γίλεηαη δεθηή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγγχεζε θαιχπηεη ην πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ 2% ( ρσξίο ην ΦΠΑ ) φρη επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο αιιά επί ηνπ κέξνπο ηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην κέξνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ πνπ πξνζθέξνληαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο ε θαηαθχξσζε πεξηνξίδεηαη γηα ην κέξνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε. ΑΡΘΡΟ 6 O : ηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο πκθσλία κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο Με ηελ πξνζθνξά ηνπο νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη θάζε ζηνηρείν ζην νπνίν ζα δίλεηαη ζαθήο πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο (Σερληθέο πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θιπ.). ΑΡΘΡΟ 7 O : Σηκέο πξνζθνξψλ Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηειηθά ηελ παξνχζα πξνκήζεηα γηα θαζέλα απφ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο θάζε ζρεηηθήο ζχκβαζεο. πλεπψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε εληαία πνζνζηηαία έθπησζε ή ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ηεο πξνζθνξάο ησλ πξνκεζεπηψλ ζα παξακέλεη ζηαζεξή γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε αληίζηνηρε ζχκβαζε γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξάδνζεο θαζελφο απφ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζχκθσλα κε φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο. εκεηώλεηαη εδώ όηη ζε θάζε σπουήθηο προκεζεσηή ζα δηαηίζεηαη έλησπο προϋποιογηζκού προζθοράς, ηο οποίο ο σπουήθηος προκεζεσηής ζα κπορεί προαηρεηηθά λα ζσκπιερώλεη, αλ θρίλεη όηη ηολ δηεσθοιύλεη γηα ηελ θαηάζεζε ηες οηθολοκηθής προζθοράς ηοσ. ΑΡΘΡΟ 8 O : χκβαζε Οη αλάδνρνη, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζέιζνπλ πξνο ππνγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ θαη λα θαηαζέζνπλ ηηο θαηά ην 9 ν άξζξν ηεο παξνχζαο, εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηψλ.

17 ΑΡΘΡΟ 9 O : Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο - Πιεξσκή Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 5 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν4281/2014 ρσξίο ην ΦΠΑ θαη παξέρεηαη κε κηα ή δχν εγγπεηηθέο επηζηνιέο. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ θάζε αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ηνπ αληίζηνηρνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ. Η πιεξσκή ηνπ θάζε πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη κε ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ. ΑΡΘΡΟ 10 O : Πνηληθέο ξήηξεο Έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ Δάλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, κπνξεί λα επηβιεζνχλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην 33 ν άξζξν ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». Δπίζεο, εάλ έλαο αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ην 35 ν άξζξν ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.», εθηφο αλ ε θαζπζηέξεζε ζεσξείηαη αλαγθαία, νπφηε ε παξάηαζε δίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ. ΑΡΘΡΟ 11 O : Πιεκκειήο θαηαζθεπή Δθ φζνλ ην θάζε πξνο πξνκήζεηα πιηθφ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα, ν αληίζηνηρνο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην απνθαηαζηήζεη ή βειηηψζεη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δπίζεο εάλ απφ ηε ρξήζε ησλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ, επέιζεη θζνξά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε ην αθαηάιιειν πξντφλ. Δθ φζνλ ε θάζε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο νδψλ θαη δηαγξακκίζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα, ν αληίζηνηρνο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ή βειηηψζεη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δπίζεο εάλ απφ ηε ρξήζε ησλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ, επέιζεη θζνξά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε. πγθεθξηκέλα γηα ηηο εξγαζίεο δηαγξακκίζεσλ, ν ρξφλνο εγγχεζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα νξίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο δηαγξάκκηζεο θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηάληα (30) κελψλ. ΑΡΘΡΟ 12 O : Φφξνη - ηέιε θξαηήζεηο Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 13 O : Δμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο Ο εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη ζήκαλζεο, ησλ κεηαιιηθψλ ηζηψλ ζηήξημεο, ησλ πιηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεζαίσλ αζθάιεηαο νδψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, θαη ησλ εξγαζηψλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δηαγξακκίζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ε πιεξσκή ηνπ ζα είλαη κεηά ηελ πάξνδν ησλ 60 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ αληηζηνίρνπ παξαζηαηηθνχ. ΑΡΘΡΟ 14 O : Παξαδνηέεο πνζφηεηεο, ρξφλνη θαη ηφπνη παξάδνζεο. Όια ηα πιηθά ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηεο θάζε ππεξεζίαο. Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε παξνπζηαδφκελεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Οη προκεζεσηές ηφλ οκάδφλ Α,Β,Γ θαη Γ ζα είλαη σποτρεφκέλοη λα παρέτοσλ ηα σπό προκήζεηα σιηθά εληός ηρηώλ (3) εκερώλ από ηε ζηηγκή ποσ ζα εηδοποηεζούλ, ζηολ ηόπο παράδοζες ποσ ζα ορίδεηαη από ηελ εηδοποίεζε. Οη προκεζεσηές ηφλ οκάδφλ Δ θαη Σ ζα είλαη σποτρεφκέλοη λα παρέτοσλ ηα σπό προκήζεηα σιηθά θαη λα

18 πραγκαηοποηούλ ηης εργαζίες ποσ απαηηούληαη γηα ηελ ηοποζέηεζή ηοσς εληός επηά (7) εκερώλ από ηε ζηηγκή ποσ ζα εηδοποηεζούλ θαη ζε ζέζεης ποσ ζα σποδεητζούλ από ηολ Γήκο Πεληέιες. πγθεθξηκέλα, ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο δηαγξακκίζεηο νδηθνχ δηθηχνπ (νκάδα Σ) ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ζε φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Υξφλνο πινπνίεζεο ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο ζα νξίδεηαη αλάινγα - θαηά πεξίπησζε - έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ αξκφδηνπ ππεχζπλνπ γηα ην έξγν. ΑΡΘΡΟ 15 O : Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή Η πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ή ηε κεξηθή απηήο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ. Δάλ ν αλάδνρνο, δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληφο ηεο απφ ηεο ίδηαο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο Πεληέιεο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνχησλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πιένλ πξφζθνξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. Η οπιζηική παπαλαβή ηων ππορ ππομήθεια ειδών ενεπγείηαι βάζει ηων κείμενων διαηάξεων με μακποζκοπικό έλεγχο. ΑΡΘΡΟ 16 O : Γεληθέο δηαηάμεηο ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ε πξνζθφκηζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζην Γήκν Πεληέιεο. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». ΜΔΛΙΙΑ 05/11/2014 ΜΔΛΙΙΑ 05/11/2014 ΜΔΛΙΙΑ 05/11/2014 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ ΚΛΗΡΗ ΦΩΣΙΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Γ ΚΛΗΡΗ ΦΩΣΙΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Γ ΙΩΑΝΝΗ ΞΑΝΘΑΚΟ ΑΓΡ. ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ κε βαζκφ Β

19 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ Αληηθείκελο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΜΑΝΗ & ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ CPV: Α.Μ.: 21/2014 ΓΠΔ2019 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ,35 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α ΟΜΑΓΑ ΔΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. (αρηζκεηηθά) (%) ΔΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. (οιογράθφς) (%) ΟΜΑΓΑ Α: ΤΛΙΚΑ ΟΓΙΚΗ ΗΜΑΝΗ ΟΜΑΓΑ Β: ΤΛΙΚΑ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΟΜΑΓΑ Γ : ΤΛΙΚΑ ΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΓΑ Γ: ΜΔΣΑΛΛΙΚΟΙ ΙΣΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΟΜΑΓΑ Δ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΘΑΙΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΟΓΩΝ ΟΜΑΓΑ Σ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΩΝ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013»

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Α.Μ.: 4/13 Σ.Τ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ- ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΔΣΟΤ 2015»

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ- ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΔΣΟΤ 2015» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Α.Μ.: 28/14 Σ.Τ CPV:09132100-4, 09134100-8, 09135100-5, 09210000-4, 09211600-7,24951310-1, 24957000-7,09211000-1,09211630-6,24951000-5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Ζκεροκελία 09/11//2012 Αρηζκ. Μειέηες : 87 προϋποιογηζκός : 396.212,78 Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟ : ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΠΟΔΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΓΔΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειπαιάρ, 03-04-2013 Σμήμα ςμβάζεων Παποσήρ Τπηπεζιών ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 16/2013 Σασ. Διεύθςνζη : Aκηή Μιαούλη 10 Σασ. Κώδικαρ : 185 38 Πειπαιάρ Πληποθοπίερ : Αγπιμανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ. Σν Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο «ΝΟΗΙ» ηελ κε πξφζθιεζε επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ:

ΠΡΟΚΛΗΗ. Σν Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο «ΝΟΗΙ» ηελ κε πξφζθιεζε επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: 1 Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο «ΝΟΗΙ» 6ν ρικ. Οδόο Υαξηιάνπ Θέξκεο, 57001 Θέξκε Θεζζαινλίθεο, Κηίξην Γηνίθεζεο Πιεξνθνξίεο: θ. Κ. Σάλεο Σει. 2310483000 (εζωη. 108) Fax. 23104803020 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓENIKO ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Ειδικισ Διαχείριςθσ Περιουςίασ Πλθροφορίεσ: Α. Κωνςταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε :

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε : ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΔΡΟΤ Σ. : 2247 0 22930 Φ. : 600 /006/15. : 302 Ν. Λέξνο, 5 Μαΐνπ 2015 ΘΔΜΑ: Γηαθήξπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Τμήμα Επιζηημονικοηεχνικήρ Υποζηήπιξηρ & Υλοποίηζηρ Ππογπαμμάηων Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ 7 69100 Κνκνηελή Πιεξνθνξίεο : Υξήζηνο Πάξηζηαο Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV:

σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV: Σμήμα Ηλεκτρομητανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 09/2015 Μ Ε Λ Ε Σ Η Π Α Ρ Ο Υ Η Τ Π Η Ρ Ε Ι Ω Ν σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV: 50413200-5 35111300-8 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ

ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2013 ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΓΡΩΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΓΡΩΝ Σελίδα 1 από 20 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 5 Οθη 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ

ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ ΗΔΡΑ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΖ ΑΘΖΝΩΝ ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ «Σν πην παιηφ ζπίηη ηεο Αζήλαο» επί ηεο νδνχ Αδξηαλνχ 96 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΜΟΤΔΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 1 Α. ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα