ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ"

Transcript

1 4.10 Παρουσίαση δράσεων σε επίπεδο µέτρου, έργου ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.1 Αναβάθµιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού - κατάρτιση ΡΑΣΗ Επαγγελµατική κατάρτιση και δράσεις ενηµέρωσης, διάδοσης επιστηµονικών γνώσεων και καινοτόµων πρακτικών στους τοµείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Πιστοποιηµένα ΚΕΚ της περιοχής µελέτης Κέντρα «ΗΜΗΤΡΑ» ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Αγρότες - κτηνοτρόφοι Άνεργοι Κάτοικοι υπαίθρου [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 255/372

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα απευθύνονται σε κατοίκους της περιοχής µελέτης (αγρότες και µη αγρότες, άνεργους και εργαζόµενους, άνδρες, γυναίκες, νέους) και στοχεύουν στην ενδυνάµωση του αγροτικού τοµέα και στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Οι θεµατικές ενότητες των προτεινόµενων προγραµµάτων κατάρτισης (ενδεικτικά έργα) καθορίζονται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις των πολιτικών για την αγροτική ανάπτυξη (νέα ΚΑΠ κλπ), καθώς επίσης και σύµφωνα µε τις ανάγκες που διαγνώστηκαν για τον τοπικό πληθυσµό (βάσει της ανάλυσης SWOT και των αποτελεσµάτων των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας πεδίου). Λήφθηκαν επίσης υπόψη η υφιστάµενη κατάσταση όσον αφορά τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις (είδη που καλλιεργούνται/εκτρέφονται), η φύση και ο τρόπος οργάνωσης των αγροτικών εκµεταλλεύσεων (ατοµικές / οικογενειακές, έλλειψη εµπιστοσύνης στους συνεταιρισµούς κλπ), αλλά και οι δυνατότητες και οι αδυναµίες της περιοχής µελέτης για την αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος και για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων συµπλήρωσης του αγροτικού εισοδήµατος. Η τάση που ακολουθείται όσον αφορά τις κατευθύνσεις των προγραµµάτων κατάρτισης βασίζεται στις εξής βασικές αρχές στόχους: - Ενδυνάµωση της ικανότητας των επιλεγµένων περιοχών να αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό της αγοράς. - Προώθηση της καινοτοµίας για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας της αγροτικής παραγωγής. - Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων (έστω και σε µικρότερες ποσότητες) αντί της εφαρµογής εντατικών µεθόδων για την παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων προϊόντων - Στήριξη της κτηνοτροφίας µε στόχο την αύξηση της αναλογίας της ζωικής παραγωγής έναντι της φυτικής - Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και κατεύθυνση προς την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων (σύµφωνα και µε τις κατευθύνσεις της νέας ΚΑΠ) [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 256/372

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (συνέχεια) - Ανάπτυξη του κλάδου της µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται καλύτεροι όροι εµπορίας των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή, αλλά και να αυξηθεί η απασχολησιµότητα - Εφαρµογή µεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον - Προώθηση της πολυαπασχόλησης του αγροτικού πληθυσµού Οι προτεινόµενες θεµατικές ενότητες κατάρτισης είναι οι εξής: 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (µεταφορά στη δράση 1.1.3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Κατηγορία καταρτιζόµενων Αµιγή τµήµατα υποαπασχολούµενων Εκτιµώµενο µέσο ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόµενο 10,30 Αριθµός ωφελουµένων Αριθµός προγραµµάτων κατάρτισης Ώρες κατάρτισης ανά πρόγραµµα Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη Μικτά τµήµατα Εργαζοµένων και αυτοαπασχολούµενων 10,30 Αµιγή τµήµατα ανέργων 11,70 Μικτά τµήµατα ανέργων- Υποαπασχολούµενων 11,70 [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 257/372

4 ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΙ Στα πλαίσια της στρατηγικής για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου απαιτούνται δράσεις βελτίωσης του επιπέδου κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής και διάδοσης νέων τεχνικών και πρακτικών, έτσι ώστε να βελτιωθούν και να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης µε παράλληλη διαφοροποίηση της οικονοµικής και παραγωγικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα που προκύπτουν σε ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσµιο επίπεδο. Απώτερος στόχος είναι η συγκράτηση του πληθυσµού στην περιοχή. Σκοπός της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού είναι η απόκτηση αναγκαίων γνώσεων, και δεξιοτήτων από τους καταρτιζόµενους, ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν σωστά και ολοκληρωµένα στις ανάγκες που προκύπτουν στον πρωτογενή τοµέα. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ενδεικτικά προτείνονται οι εξής θεµατικές ενότητες ενηµέρωσης κατάρτισης Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ενδεικτικά η συγκεκριµένη θεµατική ενότητα αφορά την ενηµέρωση του αγροτικού πληθυσµού µέσα από ηµερίδες ή σύντοµα σεµινάρια που θα αναφέρονται στα εξής: Βιώσιµη ανάπτυξη της υπαίθρου Νέα ΚΑΠ Άλλα αναπτυξιακά προγράµµατα οµές στήριξης και τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς Η θεµατολογία της προτεινόµενης ενότητας αφορά το σύνολο του αγροτικού πληθυσµού της περιοχής µελέτης. Θα µπορούσαν να υλοποιηθούν τέσσερα (4) προγράµµατα κατάρτισης, ένα σε κάθε νοµό, τα οποία θα είναι µικτά (απευθυνόµενα τόσο σε άνεργους όσο και σε εργαζόµενους κατοίκους των αγροτικών περιοχών). Εναλλακτικά, αντί για προγράµµατα κατάρτισης θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν ενηµερωτικές συναντήσεις. [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 258/372

5 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Η συγκεκριµένη θεµατική ενότητα απευθύνεται σε γεωργούς και κτηνοτρόφους της περιοχής παρέµβασης (υφιστάµενους ή εν δυνάµει) και αφορά τα εξής: Για γεωργούς: Βιολογική γεωργία Παραγωγή βιολογικών προϊόντων Προώθηση βιολογικών προϊόντων Χρήση στη γεωργία µεθόδων και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον (ολοκληρωµένη και βιολογική γεωργία) Νέες τεχνικές παραγωγής χαµηλών ενεργειακών εισροών και κόστους Ενεργειακά φυτά Καλλιέργεια αρωµατικών φυτών και δυνατότητες αξιοποίησης της παραγωγής (εµπορία, µεταποίηση) Καλλιέργεια Μεταποίηση οσπρίων Καλλιέργεια οπωροφόρων δένδρων Καλλιέργεια κηπευτικών Εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης της παραγωγής Νέες µέθοδοι παραγωγής και εµπορίας οίνου Τοπικός οίνος Καλλιέργειες εκτός διατροφής (για την κάλυψη των αναγκών της κτηνοτροφίας) Παραγωγή ζωοτροφών Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών Για κτηνοτρόφους: Βιολογική κτηνοτροφία Προώθηση βιολογικών προϊόντων Σύγχρονη τεχνολογία στην κτηνοτροφία Υγιεινή διαβίωσης των ζώων Γουνοφόρα ζώα Τα παραπάνω προτεινόµενα προγράµµατα κατάρτισης ανάλογα µε το περιεχόµενό τους αφορούν περισσότερο κάποιες συγκεκριµένες περιοχές ζώνες, όπως αυτές έχουν οριστεί στο πλαίσιο της µελέτης. [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 259/372

6 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μεταποίηση τυποποίηση αγροτικών προϊόντων Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας ISO, HACCP, BRS, IFS Υγιεινή και ασφάλεια τροφίµων 4. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νέες καταναλωτικές τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς Συνεταιρισµοί (σύσταση, λειτουργία, οφέλη) Μέθοδοι εµπορίας Πολιτικές marketing Σύνδεση αγροτικής παραγωγής µε τον πολιτισµό, την τοπική παράδοση και τον τουρισµό της περιοχής 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θεσµικό πλαίσιο δηµιουργίας επιχειρήσεων ιαδικασίες χρηµατοδότησης Κίνητρα και επιχορηγήσεις Οργάνωση επιχειρήσεων ιαχείριση των εκµεταλλεύσεων Βασικοί στόχοι των προγραµµάτων κατάρτισης είναι οι καταρτιζόµενοι : να εξοικειωθούν µε τις έννοιες και τις πρακτικές της επιχειρηµατικότητας να κατανοήσουν τα βήµατα που ακολουθούνται για την ίδρυση µιας επιχείρησης και να τα εφαρµόσουν µε επιτυχία να διαµορφώσουν ένα πειστικό επιχειρηµατικό σχέδιο και µε αυτό να αναζητήσουν χρηµατοδότηση από το τραπεζικό σύστηµα ή από εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης να γνωρίσουν σε βάθος τα ισχύοντα κίνητρα για τη δηµιουργία επενδύσεων καθώς και τις επιχορηγήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο διαφόρων προγραµµάτων να αποκτήσουν βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (χρηµατοοικονοµική διαχείριση, οργάνωση εργασίας, προώθηση πωλήσεων, χρήση νέων τεχνολογιών κλπ.) να αναπτύξουν µία επιτυχηµένη επιχειρηµατική πρακτική. [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 260/372

7 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιαχείριση αγροτικών αποβλήτων Σωστή χρήση αγροχηµικών ιατήρηση αγροτικού τοπίου Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών µονάδων Βελτίωση ποιµνιοστασίων ιαχείριση κτηνοτροφικών λυµάτων Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων κατά την άρδευση των καλλιεργούµενων εκτάσεων Συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων και την προστασία του περιβάλλοντος (AGRO 1&2, EUREPGAP κλπ) Στόχοι της προτεινόµενης δράσης είναι: Ευαισθητοποίηση του αγροτικού πληθυσµού σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος Προώθηση της εφαρµογής βιώσιµων γεωργικών πρακτικών Προώθηση της καινοτοµίας Προστασία του περιβάλλοντος 7. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Χρήση Η/Υ Αξιοποίηση διαδικτύου Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εµπορίου [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 261/372

8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.1 Αναβάθµιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού - κατάρτιση ΡΑΣΗ Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Περιφέρεια υτ. Μακεδονίας Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιδιώτες Συνεταιριστικές οργανώσεις ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 262/372

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο νέο νοµοσχέδιο για την ανασυγκρότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προβλέπεται η δηµιουργία Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία θα συσταθούν στην έδρα κάθε νοµού της χώρας. Τα Κέντρα αυτά θα υπάγονται στη ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ως προς την εφαρµογή της πολιτικής του Υπουργείου αυτού, την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών, ιδίως µετά την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ, καθώς και την εφαρµογή µέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τα Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης θα παρέχουν πολύµορφη συµβουλευτική στήριξη στους αγρότες (νοµικό πλαίσιο, αναπτυξιακά προγράµµατα, νέες καλλιέργειες ή εκτροφές, εισαγωγή νέων τεχνολογικών, ποιότητα εδάφους, συµβουλές οικονοµικοτεχνικού χαρακτήρα, θέµατα ποιότητας, διάθεσης παραγωγής, διατήρησης και βελτίωσης φυσικών πόρων, κ.α.). Παράλληλα, στο πλαίσιο του ίδιου νοµοσχεδίου δηµιουργείται ο θεσµός των «διαπιστευµένων αγροτικών συµβούλων» και ο θεσµός του «εγκεκριµένου κτηνίατρου». Οι ιαπιστευµένοι Αγροτικοί Σύµβουλοι είναι ιδιώτες γεωτεχνικοί και άλλοι επιστήµονες, µε ειδικότητες ανάλογες µε τις ανάγκες κάθε περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται και διαθέτουν τον αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου τους εργαστηριακό εξοπλισµό και µέσα πληροφορικής. Έργο των ιαπιστευµένων Αγροτικών Συµβούλων είναι η υποβοήθηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στην εφαρµογή των προγραµµάτων αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και ανάπτυξης της αγροτικής οικονοµίας της περιοχής και η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης των αγροτών. Ως εγκεκριµένος κτηνίατρος νοείται ο ιδιώτης κτηνίατρος ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος γεωτεχνικού ειδικότητας κτηνιάτρου και ο οποίος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, προσφέρει συγκεκριµένο έργο σε τοµείς κτηνιατρικής ευθύνης που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την εφαρµογή εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων πρόληψης, παρακολούθησης, επιτήρησης, ελέγχου και εκρίζωσης λοιµωδών και µεταδοτικών νοσηµάτων των ζώων, συµπεριλαµβανοµένων των ζωονόσων, των ζωονοσογόνων παραγόντων και λοιπών νοσηµάτων που έχουν επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και στη δηµόσια υγεία για την προστασία του καταναλωτή. Ο εγκεκριµένος κτηνίατρος έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 263/372

10 Παράλληλα, οι αναπτυξιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας και λειτουργούν ως ένα βαθµό ως δοµές στήριξης, ενηµέρωσης και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών για τους αγρότες της περιοχής, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην συνολική προσπάθεια που γίνεται µε στόχο την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Παράλληλα µε τα παραπάνω µια σειρά άλλων δοµών και υπηρεσιών αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των αγροτών. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης προτείνεται η οργάνωση και η προώθηση της συµπληρωµατικής δράσης των παραδοσιακών δοµών στήριξης και των νέων δοµών, µε στόχο να εµπλακούν σε ένα νέο σύστηµα τόσο οι µηχανισµοί του κράτους, όσο και ιδιωτικοί φορείς (π.χ. αγροτικοί σύµβουλοι). Παράλληλα, επισηµαίνεται η αναγκαιότητα ύπαρξης διακριτού ρόλου για όλους τους εµπλεκόµενους µε την αγροτική ανάπτυξη φορείς, καθώς και η αναγκαιότητα κάλυψης ολόκληρης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, χωρίς τη δηµιουργία επικαλύψεων. Η δράση περιλαµβάνει: 1. Τη δικτύωση όλων των δοµών στήριξης και συµβουλευτικής 2. Την οργάνωση γραφείων αγροτικών συµβούλων 3. Την οργάνωση και στελέχωση των Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης 4. απάνες πιστοποίησης και κατάρτισης των γεωργικών συµβούλων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 264/372

11 ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΙ Η ανάπτυξη ενός δικτύου υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τοµέα, ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους και να µην χάνονται θέσεις εργασίας. Η αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους αγρότες ώστε να υπάρξουν πολλαπλασιαστικά οφέλη. Η διασύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή. Η ανάπτυξη υπηρεσιών ποιότητας ζωής και στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές. [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 265/372

12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.1 Αναβάθµιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού - κατάρτιση ΡΑΣΗ Υιοθέτηση και διάδοση τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνίας και εφαρµογών, e-επιχειρείν. ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Περιφέρεια υτ. Μακεδονίας ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Αγρότες, Μεταποιητές, Κάτοικοι αγροτικών περιοχών, Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί κλπ) [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 266/372

13 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον τρόπο εργασίας, επικοινωνίας και συναλλαγής, και µεταλλάσσουν τις βάσεις του οικονοµικού ανταγωνισµού. Αποτελούν εργαλείο για τον εκσυγχρονισµό του κράτους και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δηµιουργούν νέους τρόπους εργασίας, νέες δεξιότητες, και την ανάγκη συνεχούς µάθησης. Παράλληλα επιτρέπουν τη βελτίωση των υπηρεσιών στην υγεία, την πρόνοια, το περιβάλλον, συµβάλλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και δηµιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας. Μέχρι σήµερα οι νέες τεχνολογίες δεν έχουν ιδιαίτερες εφαρµογές στον πρωτογενή τοµέα και γενικότερα στους τοµείς που εµπλέκονται στην αγροτική διαδικασία και την παραγωγή προϊόντων, γεγονός που σχετίζεται άµεσα τόσο µε τη διάρθρωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων (µικρό µέγεθος, οικογενειακές εκµεταλλεύσεις), όσο και µε τη ηλικιακή διάρθρωση και το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα. Παρόλα αυτά, οι νέες συνθήκες που διαµορφώνονται στην αγορά και η αύξηση του ανταγωνισµού επιβάλλουν την υιοθέτηση νέων πρακτικών που θα συµβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων. Η υιοθέτηση και διάδοση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και η προώθηση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου µπορεί να βελτιώσει το επίπεδο πληροφόρησης όσων συµµετέχουν, να συµβάλλει στην εφαρµογή καινοτόµων ιδεών, να ανοίξει νέες αγορές διάθεσης των αγροτικών προϊόντων καθώς και των µεταποιηµένων προϊόντων του αγροτικού τοµέα, αλλά και να διευκολύνει την καθηµερινή ζωή του αγροτικού πληθυσµού. Έτσι, στο πλαίσιο της δράσης προτείνεται η ενθάρρυνση της χρήσης Η/Υ και του διαδικτύου, καθώς και η ανάπτυξη εφαρµογών όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο και η ηλεκτρονική προώθηση των προϊόντων. Στο πλαίσιο της δράσης µπορεί να επιδοτηθεί τόσο η αγορά Η/Υ, εκτυπωτή κλπ και του απαραίτητου software, όσο και η κατάρτιση για τη χρήση του Η/Υ και η ανάπτυξη και εγκατάσταση εφαρµογών όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο, ηλεκτρονικό marketing κλπ. Η προτεινόµενη δράση έχει ευρεία εφαρµογή όχι µόνο σε ό,τι αφορά την αγροτική παραγωγή, αλλά και στην ανάπτυξη εναλλακτικών δυνατοτήτων απασχόλησης του αγροτικού πληθυσµού, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 267/372

14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΙ Στόχοι της προτεινόµενης δράσης είναι: η αύξηση του βαθµού πρόσβασης του αγροτικού πληθυσµού στην πληροφόρηση η αξιοποίηση διαδικτυακών εφαρµογών που θα προωθήσουν τα αγροτικά προϊόντα η αξιοποίηση διαδικτυακών εφαρµογών που θα συµβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσµού και στην εξοικονόµηση χρόνου η καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων η έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά µε την αντιµετώπιση δυσµενών καιρικών φαινοµένων η γνώση σχετικά µε το φυσικό περιβάλλον (βάση εδαφοφολογικών δεδοµένων, κατάσταση υδροφόρου ορίζοντα κ.α.) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ενδεικτικά έργα που µπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης είναι Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 1. Αγορά Η/Υ, εκτυπωτή, software κλπ 2. Ενίσχυση για την υιοθέτηση και εφαρµογή νέων τεχνολογιών 3. Ανάπτυξη δικτυακών τόπων προώθησης τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών 4. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εµπορίου 5. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού marketing 6. Επιµόρφωση στον τοµέα των νέων τεχνολογιών. Εισαγωγή εφαρµογών της κοινωνίας της πληροφορίας 7. Ενίσχυση της πρόσβασης στο διαδίκτυο [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 268/372

15 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.2 Αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και εµπλουτισµός του αγροτικού προϊόντος σε όρους ποιότητας και καινοτοµίας ΡΑΣΗ Αναδιάρθρωση γεωργικών εκµεταλλεύσεων. ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Περιφέρεια υτ. Μακεδονίας Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Ιδιώτες Συνεταιριστικές οργανώσεις Αγρότες [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 269/372

16 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η αναδιάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων απαιτεί πόρους και σωστή χρήση των συντελεστών παραγωγής. Το καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις αφορά την πρωτογενή παραγωγή, ώστε να βελτιωθούν οι οικονοµικές επιδόσεις αυτών των εκµεταλλεύσεων. Συµπεριλαµβάνεται επίσης η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών, µε στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση προς τους τοµείς των βιοµηχανικών προϊόντων και των ενεργειακών καλλιεργειών. Σ ένα πλαίσιο έντονου ανταγωνισµού, είναι σηµαντικό να εξασφαλίζεται ότι οι τοµείς της γεωργίας και γενικότερα των τροφίµων, µπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες της αγοράς, µέσω της διάδοσης καινοτόµων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών. Παράλληλα, θα πρέπει οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις να λαµβάνουν µέριµνα όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων. Σηµαντικό στοιχείο, στα πλαίσια της νέας προγραµµατικής περιόδου, αποτελεί η απλούστευση των διαδικασιών ένταξης των δικαιούχων στα αντίστοιχα µέτρα. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΙ Βασικοί στόχοι του µέτρου είναι: - Η αύξηση του µεγέθους των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. - Η βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού. - Η παραµονή ή ακόµα και η επιστροφή νέων ατόµων στους τόπους καταγωγής και κυρίως στην ύπαιθρο. - Η βελτίωση του περιβάλλοντος, της ποιότητας των προϊόντων και των συνθηκών διαβίωσης των ζώων. Το µέτρο θα πρέπει να συνδυαστεί οπωσδήποτε και µε τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων στην ύπαιθρο και κυρίως στις αποµακρυσµένες περιοχές. [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 270/372

17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 1. ηµιουργία πρότυπων αγροκτηµάτων 2. Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 3. Πρόωρη σύνταξη αγροτών 4. Ένταξη νέων αγροτών [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 271/372

18 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.2 Αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και εµπλουτισµός του αγροτικού προϊόντος σε όρους ποιότητας και καινοτοµίας ΡΑΣΗ Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Περιφέρεια υτ. Μακεδονίας Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Ιδιώτες Συνεταιριστικές οργανώσεις Εταιρείες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα Αγρότες [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 272/372

19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεταποιητική δραστηριότητα στη υτική Μακεδονία, θα έπρεπε να στοχεύει στην αξιοποίηση των παραδοσιακών προϊόντων όπως είναι το τυρί φέτα (προϊόν Π.Ο.Π.), ο Κρόκος Κοζάνης (προϊόν Π.Γ.Ε.), τα φασόλια Πρεσπών και Λεχόβου, τα µήλα Καστοριάς, τα ροδάκινα Βελβεντού, το µανούρι Βλάστης, τα αρνιά Γρεβενών, το κρασί Αµυνταίου, οι πατάτες Πολύµυλου και άλλα λιγότερο γνωστά, που έχουν όµως από χρόνια επιβάλλει την γεωγραφική τους προέλευση στην αγορά και που θα µπορούσαν να επωφεληθούν ακόµη περισσότερο από την ποιοτική υπεροχή τους. Αν εξαιρεθεί το προϊόν «Κρόκος» που παράγεται στην περιοχή της Κοζάνης και διαθέτει δοµές τυποποίησης και εµπορίας ολόκληρης της παραγόµενης ποσότητας, σε τοπικό επίπεδο, όλα τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, είτε για κατανάλωση ως αυτούσια, είτε ως προϊόντα µεταποίησης προωθούνται σε µονάδες που είναι εγκατεστηµένες εκτός της περιοχής παραγωγής, τουλάχιστον κατά το µεγαλύτερο µέρος τους. Απαιτείται λοιπόν η ενίσχυση και στήριξη επενδύσεων που θα συµβάλλουν στους παρακάτω στόχους : Στον προσανατολισµό της παραγωγής σε συνάρτηση µε τις προβλεπόµενες τάσεις των αγορών Στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών Στην προώθηση καινοτόµων επενδύσεων Στην βελτίωση της παρουσίασης των προϊόντων και γενικά στη βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας Στην προστασία του περιβάλλοντος Οι επενδύσεις σε όλους τους τοµείς θα πρέπει να αφορούν : Ίδρυση νέων µονάδων σε περιοχές που υπάρχει πρωτογενής παραγωγή και ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένες περιοχές. Επέκταση και εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων µονάδων, αξιοποιώντας την εµπειρία αυτών στην αγορά ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 273/372

20 ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΙ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων, απαιτεί ιδιαίτερη στήριξη, που θα συµβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων αυτών. Από τη µεταποιητική δραστηριότητα σήµερα απουσιάζει πλήρως ο παραγωγός πρωτογενών προϊόντων (πρώτων υλών). Αποτέλεσµα της απουσίας του είναι από τη µία να µην εξασφαλίζει οικονοµικά οφέλη που προέρχονται από την προστιθέµενη αξία και από την άλλη να βρίσκεται σε µόνιµη αντιπαράθεση µε τους εµπόρους µεταποιητές. Ενώ ο κλάδος της µεταποίησης αγροτικών προϊόντων σε µια περιοχή όπως η υτική Μακεδονία θα έπρεπε να αποτελεί έναν από τους πλέον δυναµικούς κλάδους επιχειρηµατικής δράσης, εντούτοις θεωρείται υποβαθµισµένοι, τόσο ως προς τη συµµετοχή του, στο σύνολο των πρωτογενών προϊόντων που παράγονται, όσο και ως προς την συµµετοχή του στην απασχόληση και το εισόδηµα. Α/Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΙΤΛΟΣ 1. ιαλογή, τυποποίηση προϊόντων φυτικής παραγωγής 2. Παραγωγή νέων µεταποιηµένων προϊόντων 3. Προώθηση της εµπορίας - διαφήµιση 4. Εφαρµογή νέων τεχνολογιών 5. Προώθηση καινοτόµων επενδύσεων 6. Προσανατολισµός της παραγωγής σε συνάρτηση µε τις προβλεπόµενες τάσεις των αγορών 7. Εκσυγχρονισµός συγκοµιδής και µεταποίησης δασικών προϊόντων Τοµείς ενδιαφέροντος για τη υτική Μακεδονία αποτελούν : Τοµέας γάλακτος Τοµέας κρέατος Τοµέας οίνου Τοµέας οπωροκηπευτικών Τοµέας αρωµατικών φαρµακευτικών φυτών Τοµέας ζωοτροφών Τοµέας ενεργειακών φυτών Τοµέας δασικών προϊόντων [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 274/372

21 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.2 Αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και εµπλουτισµός του αγροτικού προϊόντος σε όρους ποιότητας και καινοτοµίας ΡΑΣΗ Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας. ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Περιφέρεια υτ. Μακεδονίας Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ιδιώτες Συνεταιριστικές οργανώσεις Εταιρείες του ευρύτερου ηµόσιου τοµέα Αγρότες [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 275/372

22 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα πλαίσια της «στρατηγικής» για ολοκληρωµένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου, απαιτείται σηµαντική στήριξη για δηµιουργία υποδοµών κατάλληλων να στηρίξουν την αγροτική δραστηριότητα καθώς και τη συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο. Η συγκρότηση σύγχρονων ηµιαστικών κέντρων και οικισµών ικανών να στηρίζουν αυτό, το στόχο προϋποθέτει, την κατασκευή υποδοµών που θα καθιστούν εφικτή και ελκυστική τη διαβίωση στην περιφέρεια. Το µικρό ποσοστό των αρδευόµενων εκτάσεων στη υτ. Μακεδονία, είναι απαραίτητο να αυξηθεί. Σ αυτή την κατεύθυνση οδηγούν και οι στόχοι που τέθηκαν από τα ΠΕΠ (2 ο και 3 ο ). Ο στόχος αυτός δεν έχει µέχρι στιγµής επιτευχθεί και συνεπώς παραµένει ο ίδιος και για την επόµενη προγραµµατική περίοδο. Το πρόβληµα της µικροϊδιοκτησίας και του πολυτεµαχισµού των κλήρων, πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τη συνέχιση του προγράµµατος των αναδασµών και γενικότερα της µεγέθυνσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, ιδιαίτερα των «κατά κύριο επάγγελµα αγροτών». Η ποιότητα και χρήση των εδαφών, πρέπει απαραίτητα να συνδυάζεται µε ορθές γεωργικές πρακτικές και να συµβαδίζει απόλυτα µε τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα που έχουν θεσπιστεί τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης, όσο και σε επίπεδο χώρας. Παράλληλα, η χρήση των δασών και γενικότερα των δασικών εκτάσεων, εκτός από την προστασία, που πρέπει να αποτελεί το πρώτο µέληµα, θα πρέπει να αξιοποιούνται ορθολογικά και σύµφωνα µε τους κανόνες της αειφορίας. Ιδιαίτερα δε, οι περιοχές, µε εξαιρετικό κάλλος και οι προστατευόµενες και ευαίσθητες περιοχές, για τις οποίες γίνεται λόγος σε άλλο κεφάλαιο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 276/372

23 ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΙ Οι παρεµβάσεις λοιπόν σε τεχνικές υποδοµές που σχετίζονται µε την αγροτική ανάπτυξη και τον αγροτικό χώρο, δεν έχουν πλέον τον προηγούµενο χαρακτήρα που είχαν κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους. Η πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να συνοδεύει και να συµπληρώνει τις πολιτικές της κοινής γεωργικής πολιτικής για την αγορά και την εισοδηµατική στήριξη και µε τον τρόπο αυτό, να συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εν λόγω πολιτικής. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψη τους γενικούς στόχους της πολιτικής για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή και να συµβάλλει στην επίτευξή τους, ενσωµατώνοντας παράλληλα και άλλες µείζονες πολιτικές προτεραιότητες, όπως ορίζονται στα συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ για την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 1. Προστασία υδάτινων πόρων µέσω του περιορισµού σε νερό άρδευσης και εµπλουτισµού των υδροφόρων οριζόντων 2. ράσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης βοσκοτόπων 3. Μέτρα αντιµετώπισης δυσµενών µετεωρολογικών φαινοµένων (δίκτυο µετεωρολογικών συνθηκών) 4. Αντιπληµµυρική προστασία 5. Θεσµικά µέτρα για αντιµετώπιση της πολυδιάσπασης των αγροτεµαχίων 6. Σύνταξη βάσης εδαφολογικών δεδοµένων 7. Βελτίωση και συντήρηση δασικών µεταφορικών εγκαταστάσεων 8. ράσεις ολοκληρωµένης ανάπτυξης συστηµάτων πυροπροστασίας [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 277/372

24 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.3 Προώθηση της έννοιας της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία ΡΑΣΗ Προσαρµογή µεταποιητών σε απαιτητικά πρότυπα ποιότητας. ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Περιφέρεια υτ. Μακεδονίας ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Οµάδες παραγωγών Φυσικά Πρόσωπα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισµοί, κλπ) Οµάδες τοπικής δράσης [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 278/372

25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων είναι ένα θέµα που παραµένει πάντα επίκαιρο και αγγίζει τον καθένα. Οργανώσεις καταναλωτών δραστηριοποιούνται ζητώντας τρόφιµα πιο υγιεινά. Αρµόδιοι φορείς ελέγχουν εταιρείες που κινούνται στο χώρο των τροφίµων, ώστε να διασφαλίσουν και να εγγυηθούν στον καταναλωτή ότι δεν πρόκειται να πάθει κακό απ την κατανάλωση κάποιου αγαθού. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που θέτει πλέον τις βάσεις για ευρύτερη και καθολική εφαρµογή κάποιων βασικών αρχών πάνω στις οποίες πρέπει να λειτουργούν οι εταιρείες που σχετίζονται µε τρόφιµα (παραγωγή, µεταποίηση, συσκευασία, διανοµή, διάθεση, αποθήκευση, πώληση). Η ελληνική νοµοθεσία έχει πλέον εναρµονιστεί µε το ευρωπαϊκό πλαίσιο (Οδηγία 93/43/ΕΟΚ), σύµφωνα µε την οποία 1 κάθε επιχείρηση οργανισµός της τροφικής αλυσίδας που δραστηριοποιείται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει HACCP. Παράλληλα, η εφαρµογή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προωθηθεί και από τη νοµοθεσία των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του Καναδά και άλλων χωρών διεθνώς. Στόχος της προτεινόµενης δράσης είναι η ενηµέρωση του πληθυσµού της περιοχής µελέτης σχετικά µε τα καθιερωµένα πρότυπα ποιότητα, καθώς επίσης και η ενθάρρυνση για την υιοθέτηση αντίστοιχων δράσεων από µεταποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης προβλέπεται η ενίσχυση επιχειρήσεων της περιοχής µελέτης για την υιοθέτηση προτύπων ποιότητας και την πιστοποίησή τους σύµφωνα µε τα αναγνωρισµένα πρότυπα. Τα οφέλη που αποκοµίζονται από την υιοθέτηση τέτοιων προτύπων ποιότητας (HACCP, ISO) είναι: µεγιστοποίηση της εµπιστοσύνης για την ασφάλεια των τροφίµων που διατίθενται προς κατανάλωση εξάλειψη ελαττωµατικών προϊόντων και κυρίως εκείνων των περιπτώσεων που είναι δυνατόν να προκαλέσουν σωµατικές βλάβες του καταναλωτή (τροφική δηλητηρίαση) συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία 1 Και τις µετέπειτα τροποποιήσεις της µε τους κανονισµούς 178/2002/ΕΟΚ και 852/2004/ΕΟΚ. [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 279/372

26 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (συνέχεια) τεκµηρίωση και συνεπώς απόδειξη προς τρίτους (ελεγκτές, δικαστικές αρχές, καταναλωτή) της συµµόρφωσης µε τη σχετική νοµοθεσία έλεγχοι προληπτικού χαρακτήρα µε εύκολες, γρήγορες και αποτελεσµατικές µεθόδους µε ταυτόχρονη µείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων µείωση των τελικών εργαστηριακών ελέγχων βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης και επιχειρηµατική καταξίωση Επειδή η συµµετοχή στα εν λόγω συστήµατα µπορεί να προκαλέσει πρόσθετες δαπάνες και υποχρεώσεις, οι οποίες δεν αµείβονται πλήρως από την αγορά, οι αγρότες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συµµετέχουν στα συστήµατα αυτά. Η παροχή οικονοµικής ενίσχυσης αποτελεί κίνητρο. Η στήριξη που προβλέπεται καλύπτει αγροτικά προϊόντα που προορίζονται µόνο για ανθρώπινη κατανάλωση. Επίσης, προορίζεται για κοινοτικά συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ή για σχετικά συστήµατα αναγνωρισµένα από τα κράτη µέλη, τα οποία πληρούν ακριβή κριτήρια που καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 90, παράγραφος 2 του ευρωπαϊκού κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1698/2005. εν είναι επιλέξιµα για στήριξη συστήµατα τα οποία έχουν ως µοναδικό σκοπό να αυξήσουν το επίπεδο ελέγχουν της τήρησης υποχρεωτικών προτύπων µε βάση την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 280/372

27 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Η στήριξη που προβλέπεται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης συµβάλλει στη µερική κάλυψη του κόστους και του διαφυγόντος εισοδήµατος, τα οποία επιβαρύνουν τους γεωργούς που οφείλουν να εφαρµόζουν πρότυπα στους τοµείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και φυτών, των συνθηκών καλής διαβίωσης των ζώων και της εργασιακής ασφάλειας. Η στήριξη παρέχεται ως ετήσιο ποσό που λειτουργεί ως κίνητρο και του οποίου το ύψος καθορίζεται ανάλογα µε το ύψος του πάγιου κόστους που απορρέει από τη συµµετοχή στα στηριζόµενα προγράµµατα, για µέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Η στήριξη παρέχεται κατ αποκοπή, προσωρινή και φθίνουσα ενίσχυση σε ετήσια βάση, για µέγιστο διάστηµα 5 ετών από την ηµεροµηνία κατά την οποία το πρότυπο καθίσταται υποχρεωτικό σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία. Η στήριξη περιορίζεται στο µέγιστο ποσό που καθορίζεται στο παράρτηµα του ευρωπαϊκού κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1698/2005. ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΙ Στόχος της προτεινόµενης δράσης είναι η προώθηση της έννοιας της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε τα παραγόµενα προϊόντα να ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένα πρότυπα ποιότητας που θα διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων και κατ επέκταση θα συµβάλλουν στην τόνωση της εγχώριας ζήτησης και στη δηµιουργία προϋποθέσεων για την είσοδο των τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού των τοπικών επιχειρήσεων, την αύξηση της προστιθέµενης αξίας για την τοπική οικονοµία και κατά συνέπεια την αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος. Υπάρχει η λανθασµένη αντίληψη ότι η εφαρµογή ενός συστήµατος ποιότητας θα ήταν σπατάλη χρηµάτων για µια επιχείρηση, που σχετίζεται µε την πρόσληψη ειδικευµένου προσωπικού ή εξωτερικών συµβούλων, στην αγορά του απαραίτητου εξοπλισµού, ή ακόµη και το «χάσιµο χρόνου» των στελεχών που θα ανήκουν στην οµάδα HACCP και θα επιβαρυνθούν µε επιπλέον εργασία παρά το φόρτο των ευθυνών που ήδη έχουν. [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 281/372

28 ΣΤΟΧΟΙ ΣΚΟΠΟΙ (συνέχεια) Γενικά όµως µπορούν να αντισταθµίσουν σε όλα αυτά τα αρνητικά το γεγονός της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων τους, όσον αφορά την ασφάλεια αυτών. Γιατί είναι χρέος της επιχείρησης προς τον καταναλωτή, η παραγωγή τροφίµων που δε θα επιφέρει βλάβη στην υγεία του. Όταν ο καταναλωτής µένει ικανοποιηµένος, όπως είναι λογικό, θα έχουµε και µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς. Επίσης προλαµβάνονται πιθανοί κίνδυνοι που θα οδηγούσαν σε κακή παραγωγή, άρα και καταστροφή παρτίδων, ή ακόµη χειρότερα αν έφευγαν στην αγορά αυτές οι παρτίδες θα είχαµε όλα τα επακόλουθα, αποστροφή του καταναλωτικού κοινού, ποινικές κυρώσεις, κλπ. Αναλογιζόµενη κάθε σοβαρή επιχείρηση όλα τα παραπάνω, και κυρίως την υποχρέωσή της απέναντι στο καταναλωτικό κοινό που την τιµά δείχνοντας προτίµηση στα προϊόντα της, θα πρέπει να εγγυάται στον καταναλωτή ότι το τρόφιµο που καταναλώνει είναι ασφαλές. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 1. Ενηµέρωση και συµβουλευτική σχετικά µε τα πρότυπα ποιότητας, τα πλεονεκτήµατά τους και την εφαρµογή τους στη διαδικασία παραγωγής (HACCP, ISO, BRS (British Retail Consortium), IFS (International Food Standard), κλπ) 2. Οικονοµική ενίσχυση για την εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 3. Κατάρτιση προσωπικού για την εφαρµογή των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 4. Προώθηση προϊόντων ποιότητας (π.χ. δηµιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων, κλπ). [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 282/372

29 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η απαίτηση για την εφαρµογή HACCP αποκτά παγκόσµιο χαρακτήρα. Αποτελεί στις περισσότερες των περιπτώσεων το «εµπορικό διαβατήριο» των επιχειρήσεων της τροφικής αλυσίδας, ενώ παράλληλα ελέγχεται η εφαρµογή της από τους αρµόδιους φορείς κάθε κράτους. Η υλοποίηση των προτεινόµενων ενεργειών θα συµβάλει: στην τεκµηριωµένη διασφάλιση της υγιεινής παραγωγής και ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων. στην απόδειξη της προσήλωσης των επιχειρήσεων στην προστασία του καταναλωτή. στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών. στην τόνωση της εγχώριας ζήτησης και στη δηµιουργία προϋποθέσεων για την είσοδο των τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές, την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αγροτικών προϊόντων προς όφελος των παραγωγικών µονάδων. στην προώθηση γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά και στην αύξηση των πωλήσεων. την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού των τοπικών επιχειρήσεων. [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 283/372

30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.3 Προώθηση της έννοιας της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία ΡΑΣΗ Συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων και την προστασία του περιβάλλοντος. ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Φυσικά Πρόσωπα ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισµοί, κλπ) [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 284/372

31 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις των αγορών για πιστοποιηµένα προϊόντα σύµφωνα µε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης επιβάλλει την προσαρµογή των αγροτικών εκµεταλλεύσεων στα νέα αυτά πρότυπα. Παράλληλα, το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει σήµερα και αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, οδήγησε στην υιοθέτηση νέων τεχνολογικών λύσεων αλλά και στον εµπλουτισµό της νοµοθεσίας µε νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις µε αυστηρότερες διατάξεις. Επειδή όµως είναι προτιµότερη η πρόληψη από την εκ των υστέρων καταστολή, δηµιουργήθηκε η ανάγκη διαµόρφωσης µιας νέας νοοτροπίας και επιχειρησιακής πρακτικής για τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες των διαφόρων επιχειρήσεων. Μία ολοκληρωµένη προσέγγιση για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων επιδιώκεται µε ρυθµίσεις που θεσµοθετούνται και έχουν εθνική, ευρωπαϊκή ή και διεθνή ισχύ. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ). Τα ΣΠ εφαρµόζονται εθελοντικά από δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις ανά τον κόσµο, οι οποίες µε την πιστοποίησή τους µπορούν να τεκµηριώσουν την περιβαλλοντική τους αξιοπιστία, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, τις επιδόσεις και τα οικονοµικά τους µεγέθη. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα προδιαγραφών για ΣΠ αποτελούν το διεθνές πρότυπο ISO και ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός EMAS. ISO 14001: Το ISO αποτελεί διεθνές πρότυπο της σειράς ISO το οποίο εκδόθηκε αρχικά το 1996 από το ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) και εφαρµόζεται εθελοντικά. Στα τέλη του 2004 κυκλοφόρησε η νέα έκδοση 14001:2004. Το πρότυπο αυτό ορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε µία επιχείρηση, να διαµορφώσει µία περιβαλλοντική πολιτική και αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους. Για το λόγο αυτό λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας και πληροφορίες σχετικά µε σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που η ίδια η επιχείρηση προκαλεί. Πεδίο εφαρµογής: Επιχειρήσεις και οργανισµοί - φορείς οποιουδήποτε µεγέθους από οποιοδήποτε κλάδο και αντικείµενο δραστηριότητας. EMAS: Το EMAS είναι ένας Ευρωπαϊκός Κανονισµός Οικολογικής ιαχείρισης & Ελέγχου που εφαρµόζεται εθελοντικά από τον Απρίλιο του Ως το 2001 αφορούσε µόνο τους βιοµηχανικούς-κατασκευαστικούς τοµείς, οπότε και αναθεωρήθηκε. Σκοπός αυτής της αναθεώρησης ήταν η επέκταση της χρήσης του σε κάθε οργανισµό οποιουδήποτε τοµέα / κλάδου. Παράλληλα το EMAS έγινε περισσότερο συµβατό µε το ISO [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 285/372

32 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (συνέχεια) Σκοπός του κανονισµού είναι η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων-οργανισµών µέσω : Της εφαρµογής των συστηµάτων Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. Της αξιολόγησης των συστηµάτων αυτών. Της κατάρτισης και της ενεργούς συµµετοχής του προσωπικού των επιχειρήσεων. Της ενηµέρωσης του κοινού και άλλων ενδιαφεροµένων. Πεδίο εφαρµογής: Επιχειρήσεις και οργανισµοί - φορείς οποιουδήποτε µεγέθους από οποιοδήποτε κλάδο και αντικείµενο δραστηριότητας. Η προτεινόµενη δράση αφορά στην εφαρµογή ενεργειών που συµβάλλουν στην προώθηση της ταχύτερης εφαρµογής και τήρησης από τους γεωργούς απαιτητικών προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία που αφορά το περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία, την υγεία των ζώων και φυτών, την καλή διαβίωση των ζώων και την εργασιακή ασφάλεια (EMAS, ISO 14001). Τα εν λόγω πρότυπα µπορούν να επιβάλλουν νέες υποχρεώσεις στους αγρότες και κατά συνέπεια θα πρέπει να παρέχεται στήριξη που να συµβάλλει στη µερική κάλυψη των πρόσθετων δαπανών ή του διαφυγόντος εισοδήµατος εξαιτίας των υποχρεώσεων αυτών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 286/372

33 ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΙ Στόχοι της συγκεκριµένης δράσης είναι: Η διασφάλιση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων µε µεθόδους που συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος Η προώθηση καινοτόµων δράσεων στον αγροτικό τοµέα σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η προώθηση της ταχύτερης εφαρµογής και τήρησης από τους γεωργούς απαιτητικών προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία που αφορά το περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία, την υγεία των ζώων και φυτών, την καλή διαβίωση των ζώων και την εργασιακή ασφάλεια. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 1. AGRO 1&2 2. EUREPGAP 3. Βιολογική και ολοκληρωµένη πιστοποίηση (γεωργία κτηνοτροφία) 4. Εφαρµογή κατά κύριο λόγο σε φυτά µεγάλης καλλιέργειας και κτηνοτροφικά φυτά [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 287/372

34 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για τις επιχειρήσεις: Βελτιώνεται η οργάνωση/τεκµηρίωση, η εικόνα (προς τους καταναλωτές, δανειστές, το κράτος, την τοπική Αυτοδιοίκηση και προς τους εργαζοµένους) και συνεπώς η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις και οι κυρώσεις από τη µη τήρηση της νοµοθεσίας. Επιτυγχάνεται αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας, του νερού, των υλικών µε αποτέλεσµα να περιορίζεται το κόστος πόρων και διεργασιών. Μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις- Μείωση κόστους επεξεργασίας και απόρριψης λυµάτων. Βελτιώνονται οι σχέσεις και οι συνεργασίες κυρίως µε τις αρχές. Παραδειγµατίζονται οι προµηθευτές καθώς και άλλες επιχειρήσεις-οργανισµοί ίνονται νέες ευκαιρίες για είσοδο σε αγορές όπου σηµαντικό ρόλο παίζουν τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Υπάρχει ελεγχόµενη λειτουργία και βελτιστοποίηση σε διεργασίες. Βελτιώνονται η ασφάλεια, το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας µε άµεση συνέπεια τον περιορισµό των ατυχηµάτων. Υποκινείται και αναβαθµίζεται το προσωπικό. Για τους εργαζοµένους: Ενηµέρωση και εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά θέµατα. Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους παραγωγής ( µείωση των ρύπων, των αποβλήτων και του θορύβου, ύπαρξη σχεδίων δράσης για έκτακτα περιστατικά). Σαφής κατανοµή αρµοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων. Οφέλη ΣΠ για την κοινωνία: Μείωση της µόλυνσης του περιβάλλοντος. Μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων. ιασφάλιση της τήρησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 288/372

35 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.3 Προώθηση της έννοιας της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία ΡΑΣΗ ραστηριότητες προώθησης και ενηµέρωσης στο πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα τροφίµων. ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Φορείς που θα στηρίξουν τις παρεµβάσεις µέσα από ειδικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα θα είναι οι παραγωγικοί ιδιωτικοί και συλλογικοί φορείς της Περιφέρειας µε τη συνδροµή των Αναπτυξιακών Εταιρειών. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Οι ωφελούµενοι από τη συγκεκριµένη δράση είναι: Οι επιχειρήσεις και οι παραγωγοί τοπικών προϊόντων (πιστοποιηµένων και µη). Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο τουριστικό και αγροτο-τουριστικό κύκλωµα. Οι απασχολούµενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις και στην αγροτική παραγωγή. Οι καταναλωτές, µέσω της ευρύτερης γνωριµίας τους µε τα τοπικά προϊόντα. [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 289/372

36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των λεγόµενων τοπικών προϊόντων είναι το γεγονός ότι αποτελούν κυρίαρχο µέρος του ποιοτικού µοντέλου της υγιεινής διατροφής. Κατά συνέπεια υπάρχει το υπόβαθρο για τη θετική υποδοχή τους και την αύξηση των µεριδίων αγοράς τους, διότι τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται µια τάση του αγοραστικού κοινού για την υιοθέτηση της υγιεινής διατροφής και δη της µεσογειακής ποιοτικής διατροφής. Η διεθνής συγκυρία στο χώρο των τροφίµων και ποτών και η επιφυλακτικότητα που κυριαρχεί σε όλο και µεγαλύτερο τµήµα του καταναλωτικού κοινού για την ποιότητα και τα συστατικά των προϊόντων µπορούν να συµβάλλουν ιδιαίτερα ευνοϊκά στην καθιέρωση των τοπικών ποιοτικών προϊόντων. Η διατροφική αξία όµως των τοπικών προϊόντων χαρακτηρίζεται και µε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εξαιρετικής και διακριτής γεύσης στην οποία συγκεντρώνονται τα ιδιαίτερα φυσικά στοιχεία της περιοχής αλλά και η πολύχρονη µαγειρική εµπειρία. Τέλος πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα τοπικά προϊόντα ποιότητας µπορούν να αποτελούν τον καλύτερο «πρεσβευτή» των τόπων αγοράς στην ελληνική και την παγκόσµια αγορά. Οι όποιες νέες προσπάθειες για τη διείσδυση των προϊόντων στις αγορές θα πρέπει να επικεντρωθούν στις παρακάτω διαπιστωµένες ανάγκες: ιαφοροποίηση της καµπάνιας προβολής των τοπικών προϊόντων ανάλογα µε την οµάδα των χρηστών (καταναλωτές, παραγωγοί, διαµορφωτές κοινής γνώµης, τουριστικό και αγροτο-τουριστικό κύκλωµα), στοιχείο που απαιτεί εξειδικευµένο και ακριβή σχεδιασµό των σχετικών ενεργειών. Αντιµετώπιση της άγνοιας που υπάρχει σε µεγάλο βαθµό στις αγορές στόχους για την διαφοροποίηση των ποιοτικών κατηγοριών των προϊόντων, όπως π.χ. του ελαιολάδου, ή, της φέτας, γεγονός που απαιτεί συστηµατική δηµοσιοποίηση στοιχείων. Ενηµέρωση των ίδιων των παραγωγών για τα πλεονεκτήµατα που παρέχει η σήµανση των προϊόντων και τις δυνατότητες κατάκτησης και διατήρηση τµηµάτων της αγοράς Συστηµατική και συνεχής προβολής της ποιότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών προϊόντων, γιατί υφίστανται παγιωµένες διατροφικές συνήθειες, που θα πρέπει να αναστραφούν. [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 290/372

37 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (συνέχεια) Κατά συνέπεια η ένταξη ενεργειών προβολής των τοπικών προϊόντων στο πλαίσιο συνολικότερων προγραµµάτων προώθησης προϊόντων δεν θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως αποτελεσµατική µέθοδος. Αντίθετα, η εξειδίκευση ενός προγράµµατος µε γενικό στόχο την αύξηση της αναγνωρισιµότητας των προϊόντων θα συµβάλει στην εδραίωση των τοπικών προϊόντων και θα ενισχύσει τις τοπικές οικονοµίες. Τα προϊόντα που σχεδιάζεται να προβληθούν είναι τα εξής : Ονοµασίας Προέλευσης Γεωγραφικής Ένδειξης Βιολογικής Γεωργίας Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυηµένα Προϊόντα που ενισχύονται από τη Κ.Π. Leader+ Οίνοι Ελεγχόµενης Προέλευσης και Ανωτέρας Ποιότητας και Τοπικοί Οίνοι. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 291/372

38 ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΙ Οι επιδιωκόµενοι στόχοι είναι : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αύξηση της προστιθέµενης αξίας των τοπικών ποιοτικών προϊόντων Βελτίωση της αναγνωρισιµότητας και της ελκυστικότητας των τοπικών περιοχών ηµιουργία σταθερών και αποτελεσµατικών συλλογικών- δικτυακών δοµών υπερτοπικής συνεργασίας µε αντικείµενο την προώθηση κοινών εµπορικών πράξεων. Αύξηση της αναγνωρισιµότητας των τοπικών προϊόντων από το καταναλωτικό κοινό. Αύξηση των γνώσεων του καταναλωτικού κοινού για τη γευστική αξία, την θρεπτική αξία και την υγιεινή των τοπικών προϊόντων ποιότητας. Προώθηση της συστηµατικής χρήσης τοπικών προϊόντων από την αγρο-τουριστική αγορά των περιοχών παρέµβασης. ικτύωση τοπικών οµάδων αναπτυξιακής πρωτοβουλίας και συλλογικών φορέων για τη συστηµατοποίηση και τον οικονοµικό εξορθολογισµό των δράσεων προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων (θεµατικά clusters). Στήριξη των παραγωγών πιστοποιηµένων και προς πιστοποίηση προϊόντων (µεταποιηµένων και νωπών) καθώς και των τοπικών επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους για διείσδυση και εδραίωση κύρια στην Ελληνική αγορά. Ενθάρρυνση των παραγωγών και των επιχειρήσεων στις περιοχές παρέµβασης για την υιοθέτηση ποιοτικών προτύπων στην παραγωγή των τοπικών προϊόντων δεδοµένου ότι στη υτική Μακεδονία υπάρχει πληθώρα αγροτικών προϊόντων µε ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν ποιοτική πιστοποίηση. [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 292/372

39 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 1. Έκδοση υλικών προβολής - προώθησης 1.1. ηµιουργία εγχειριδίου για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους τρόπους παρασκευής τοπικών προϊόντων, για το τουριστικό κύκλωµα ηµιουργία ενηµερωτικού φυλλαδίου για τους καταναλωτές που θα βρεθούν σε χώρους εστίασης που θα έχουν το ειδικό σήµα, που θα αναφέρεται στις ιδιότητες των τοπικών προϊόντων Επικαιροποίηση επανέκδοση ευρετηρίου παραγωγών και εµπόρων τοπικών προϊόντων. 2. ιοργάνωση περιοδικών γεγονότων παρουσίασης των τοπικών προϊόντων στις περιοχές παρέµβασης Γευσιγνωσίες προϊόντων σε επιλεγµένα σηµεία πώλησης 2.2. Στρογγυλές τράπεζες συζήτησης για θέµατα διατροφής 2.3. Τηλεοπτικά ραδιοφωνικά σποτ 2.4. Αφίσες και λοιπό διαφηµιστικό υλικό (έντυπα) 2.5. ιαφηµιστικό πρόγραµµα στα τοπικά ΜΜΕ 2.6. Ενηµερωτικές εκδηλώσεις σε σχολεία 2.7. Ηλεκτρονική προβολή (web site & sites προβολής) 3. Συλλογική συµµετοχή επιχειρήσεων σε εγχώριες κλαδικές εκθέσεις τροφίµων και ποτών, στις περιοχές παρέµβασης και σε µητροπολιτικές περιοχές. 4. Ευαισθητοποίηση τουριστικού κυκλώµατος και αγροτουριστικού κυκλώµατος 4.1. Παρουσίαση τρόπων αξιοποίησης και πλεονεκτηµάτων από την ένταξη τοπικών προϊόντων στις προσφερόµενες υπηρεσίες, σε στρογγυλές τράπεζες συζήτησης. (εισηγήσεις επιχειρηµατιών από την Κρήτη που εφάρµοσαν το µοντέλο, σεφ που θα µιλήσουν για τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των προϊόντων, κλπ.) 4.2. ιερεύνηση της περίπτωσης συνδυασµού µε το πρόγραµµα «Ελληνική Κουζίνα» ή µε το ίκτυο Culinary Heritage Europe. [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 293/372

40 5. Επιµόρφωση επιχειρηµατιών παραγωγών 5.1. Τοπικά σεµινάρια αναφορικά µε τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη σήµανση των προϊόντων και προϋποθέσεις για την κατάκτηση της αγοράς Ηµερίδες σχετικά µε τις διαδικασίες και προϋποθέσεις αναγνώρισης και σήµανσης τοπικών προϊόντων ποιότητας Ειδικές τεχνικές προβολής και προώθησης των προϊόντων στην αγορά 5.4. Αναγνώριση και αξιοποίηση µέσων και πόρων τεχνικής υποστήριξης 5.5. Τεχνικές συµµετοχής σε εκθεσιακές εκδηλώσεις 6. Εκδηλώσεις για τουριστικούς πράκτορες, δηµοσιογράφους του χώρου των τροφίµων ποτών και του οικονοµικού ρεπορτάζ, και για διαιτολόγους διατροφολόγους. Αφορά φιλοξενία, γευσιγνωσίες - παρουσιάσεις των τοπικών προϊόντων, ενηµέρωση για τις ιδιότητες τους, ξεναγήσεις σε παραγωγικές επιχειρήσεις & χώρους αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. 7. Εκπόνηση κλαδικών µελετών αναφορικά µε τοπικά προϊόντα και διενέργεια ερευνών αγοράς για τις ανάγκες οµοειδών επιχειρήσεων [129/texnika deltia.doc] [25/08/2006] [ΝΛ/ΚΕ] ANKO A.E. Σελ. 294/372

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 20 (α) (i) και 21 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Σηµείο Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006.

Άρθρα 20 (α) (i) και 21 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Σηµείο Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006. ** Ο δείκτης αναφέρεται σε Μέτρα, τα οποία δεν προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ της Ελλάδας. 5.3.1.1. Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και στα Βαλκάνια Ποιότητα Ως ποιότητα µπορούµε να ονοµάσουµε την ικανοποίηση ενός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πατετσίνη Ευτέρπη, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Πράξη «Προστασία και Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Την προώθηση των προϊόντων αυτών

Την προώθηση των προϊόντων αυτών 5.3.1.3.3. ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενηµέρωση προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα των τροφίµων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (γ) (iii) και 33 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πατετσίνη Ευτέρπη, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Πράξη «Προστασία και Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα Κοντζικλίδης Ευθύµιος Περιφέρεια Θεσσαλίας / Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.6 : «ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια σηµεία - ράσεις του Σχεδίου ράσης της Α.Σ «Ορεινή Σύµπραξη» :

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια σηµεία - ράσεις του Σχεδίου ράσης της Α.Σ «Ορεινή Σύµπραξη» : Α.Σ. : ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Α.Σ «ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Οι ορεινές περιοχές της Πίνδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.1 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER από το 1991 έως σήμερα LEADER I 25 ΟΤΔ Η αρχή μίας νέας προσέγγισης - ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη- Πειραματική εφαρμογή LEADER II 52 ΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο Π. Καρανικόλας Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού Υστερούμε: στην ενίσχυση των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax:

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax: Νικόλαος Μανιός Βουλευτής Νομού Κυκλάδων-ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ταχ. Δ/νση: Βουλής 4 Τ.Κ.: 10562 Τηλ.: 210 3236061, 210 3706463 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Αναστάσιος Σέμος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ»

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 15-10-2012 Ημερ. Λήξης: π.χ. 16-10-12 Σύνολο ωρών: 150 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.8 : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία. Ποιότητα

(1) Ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία. Ποιότητα 5.3.1. Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας Ο Άξονας «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας» έχει τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων Το υπομέτρο αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που πληρούν (ανάλογα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΑ Στρατηγικοί στόχοι του νέου Προγράμματος είναι: η μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων που διαβιώνουν στην Β.Δ. περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

0,01-0,5. βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη Β1.1 έως 2 χρόνια 0,1

0,01-0,5. βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη Β1.1 έως 2 χρόνια 0,1 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L23_α Κριτήρια Επιλογής - Υποµέτρο L23α Α Πλήρης και ορθή συµπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας 5% πλήρης φάκελος Α2 Ετοιµότητα υλοποίησης της πρότασης 2% εξασφάλιση µέρους των απαιτούµενων µελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.13 : «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα