ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία «VITIS GRAPES A.E.» τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «REEVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και το δ.τ. «REEVIA Α.Ε.» τρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΣΕ ΕΛ ΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡ ΜΟΓΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΔΡΙ ΑΚΟ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Α.Ε.»... 5 Aνακοινώσεις στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΒΙΑΣΦΑΛΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪ ΟΝΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΕΝΔΥ ΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΔΙΑΦΗ ΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΒΙΑΣΦΑΛΤ Α.Ε.» επωνυμία «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε.» επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΚΑΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ROYAL BAY» επωνυμία «ΘΕΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΘΕΑ ΑΙΓΑΙΟΥ»... 9 επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επωνυμία «ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΚΩΣ ΦΑΡΜ Α.Ε.» επωνυμία, «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το δ.τ. «Ε.ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ Α.Ε.» τρώο της στοιχείων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΜΗ ΜΠΕΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΑΚΜΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΠΕ ΤΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» τρώο στοιχείων της Ανώνυμη Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΑΣΟΥ ΔΑΚΗΣ ΑΕ» και το δ.τ. «ΜΑΡΙΚΑ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επω νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το δ.τ. «ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.». Την 18/06/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η µε αριθμό 7932/ πράξη, σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 7932/ ) Συμβολαιογράφος: ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ 3) Επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και διακριτικός τίτλος «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» 4) Έδρα: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22, ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΜΑΡΟΥΣΙ 5) Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων, οργανω ση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων, υπηρεσίες λογιστικού και οικονομικού ελέγχου, παροχή φορολο γικών και οικονομικών συμβουλών σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετι κών εγγράφων, υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκα θάρισης, λογιστικής επαλήθευσης, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, μισθολογίου, λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ, κατάρτιση προϋπολογι σμού επιχείρησης, ελέγχου κόστους και συντονισμού, εσωτερικού ελέγχου, συμβουλές εργατικής νομοθεσίας, συμβουλές μηχανοργάνωσης / μηχανογράφησης, εκπό νηση επιχειρηματικών σχεδίων, μελέτες βιωσιμότητας και γενικά υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, υπηρεσίες μετατροπών, συγχωνεύσεων, απορροφήσεων, εξαγορών ή πωλήσεων επιχειρήσεων, σύσταση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με Δημόσιους οργανισμούς, φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων, οργάνωση σεμιναρίων επί λογιστικών, εργατικών και φορολογικών θεμάτων και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συναφή με τα παραπάνω. Την αντιπροσώπευση εταιρειών εξωτερικού, που δρα στηριοποιoύνται στον τομέα της παροχής, λογιστικών, φοροτεχνικών και άλλων συναφών υπηρεσιών. Για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχεί ρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εται ρικού τύπου και να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με οποιοδή ποτε τρόπο που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς επίσης να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφής διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από οποιο δήποτε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 6) Διάρκεια: 30 έτη 7) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαί ου: ,00 ευρώ το οποίο καλύπτεται ως εξής: α) ο Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, καταβάλλει ποσό 6.000,00 ευρώ και λαμβάνει 60 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία, β) η Φωτεινή Μπαζα του Ελευθερίου, καταβάλλει ποσό 6.000,00 ευρώ και λαμβάνει 60 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία, γ) η Άννα Στίνη του Γεωργίου, καταβάλλει ποσό 6.000,00 ευρώ και λαμβάνει 60 μετοχές ονομα στικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία και δ) Η Χρυσούλα Αποστολάκου του Ιωάννη, καταβάλλει ποσό 6.000,00 ευρώ και λαμβάνει 60 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία. 8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): 240 ονο μαστικές, κοινές, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ έκαστη. 9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31/12 κάθε έτους 10) Αριθμός µελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3 5, 5 ετής 11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ του Μιχαήλ και της Σταματίας, οικονο μολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Β.Γεωργίου αρ.31, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ / του Α.Τ. Χαλανδρίου (Δ.Ο.Υ. Χαλαν δρίου, Α.Φ.Μ ), 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ του Κυριάκου και της Ευφροσύνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 12/07/1963 και κατοικεί στη Νέα Φιλαδέλ φεια Αττικής, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου αρ.3, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ / του Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας, (Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφει ας, Α.Φ.Μ ), 3. ΒΕΝΕΤΙΤΣΑ ΒΥΖΙΡΓΙΑΝΑΚΗ του Χρήστου και της Ευαγγελίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης την και κα τοικεί στα Χανιά, Αλ. Παπαναστασίου 74, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ / του Τ.Α. Χανίων, (Δ.Ο.Υ. Χανίων, Α.Φ.Μ ). Το παρόν διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με αρμοδιότητες του μεν Κωνσταντίνου Βαρσάμη του Μιχαήλ, ως Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, της Παναγιώτας Φιλαρέτου του Κυριάκου, ως μέλους και της Βενετίτσας Βυζιργιανάκη του Χρήστου, ως μέλους. 12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται η ελεγκτική εταιρεία Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε. ορκωτοί ελεγκτές, από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τη λήξη της εταιρικής χρήσης την Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ (2) της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επω νυμία «VITIS GRAPES A.E.». Την 18/06/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η µε αριθμό 6353/ πράξη, σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία «VITIS GRAPES Α.E.» ης Συμβολαιογράφου ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛ. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου:.6353/ ) Συμβολαιογράφος: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛ 3) Επωνυμία: «VITIS GRAPES A.E.» 4) Έδρα: Εδρα της εταιρείας ορίζεται η Ριτσώνα της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, της Δημοτικής Ενότη τας Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. 5) Σκοπός: 1) Η εμπορία στο εσωτερικό ή σε τρίτες χώρες ή χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμπελοοινι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 κών προϊόντων από εγχώριες ή εισαγόμενες από τρίτες χώρες ή άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρώτες ή και βοηθητικές ύλες, παραγόμενων ίδιων προ ϊόντων και συγκεκριμένα: 1α. Παραγωγή και εμπορία γλευκών νωπών ή θειωμένων. 1β. Παραγωγή και εμπορία συμπυκνωμένου γλεύκους & ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους από στα φύλια & γλεύκη οινοποιίας. 1γ. Παραγωγή και εμπορία οίνου διαφόρων τύπων από νωπά ή και θειωμένα γλεύκη οινοποιίας. 1δ. Παραγωγή και εμπορία λευκού ή ερυθρού χυμού σταφυλής & συμπυκνωμένου χυμού σταφυλής καθώς και ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου χυμού σταφυλής από σταφύλια επιτραπέζια ή γλεύκη από επιτραπέζια σταφύλια. 2) Η εμπορία οινικών προϊόντων που αναφέρεται στα παραπάνω σημεία 1α, 1β, 1γ, 1δ αγοραζόμενων από την εγχώρια αγορά ή απο τρίτες χώρες ή χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3) Η παροχή υπηρεσιών η συναφής με τις παραπάνω παραγωγικές & εμπορικές δραστηριότητες. Η παραγω γή των παραπάνω προϊόντων θα πραγματοποιείται για λογαριασμό της εταιρείας, αποκλειστικά, από την ΕΥ ΒΟΪΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΩΝ ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΑΒΕΕ (VITIS AE) στις εγκαταστάσεις των ανωτέρω δύο εταιρειών, με τη δια δικασία του φασόν (ACON) και με βάση συμβάσεις που θα υπογράφονται για συγκεκριμένο χρόνο για το σκοπό αυτό. Για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή νεοϊ δρυόμενες εταιρείες εγχώριες ή αλλοδαπές με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μπορεί να μεταβάλει τους σκοπούς αυτής μετά από τροποποίηση της παρούσας σύμβασης. 6) Διάρκεια: 30 χρόνια 7) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ και σύμφω να με το άρθρο 36 του καταστατικού καλύπτεται ως εξής: Α) Από την πρώτη των συμβαλλομένων ανώνυμη εται ρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΩΝ ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «VITIS A.E.», με το συ νολικό ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ και έτσι η εταιρεία αυτή θα λάβει χίλιες διακόσιες πενήντα (1250) μετοχές της ανώνυμης εταιρείας, ονο μαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, το οποίο ποσό αναλαμβάνει η εταιρεία αυτή να καταβάλλει στο Ταμείο της Εταιρείας εντός 30 ημερών από την ημέρα καταχώρι σης του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με καταβολή μετρητών από την ίδια σε λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Β) Από τη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία πε ριορισμένης ευθύνης με την επωνυμία με την επωνυμία «LARIANA WINE TRADING S.R.L.», με το συνολικό ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ και έτσι η εταιρεία αυτή θα λάβει χίλιες διακόσιες πενήντα (1250) μετοχές της ανώνυμης εταιρείας, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, το οποίο ποσό αναλαμ βάνει η εταιρεία αυτή να καταβάλλει στο Ταμείο της Εταιρείας εντός 30 ημερών από την ημέρα καταχώρισης του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με καταβολή μετρητών από την ίδια σε λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): 2500 Ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ΕΥΡΩ εκά στης 9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31/12 10) Αριθμός µελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού το Δ.Σ. αποτελείται από 4 μέλη, με 3ετή θητεία 11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: σύμφωνα με το άρθρο 37 του καταστατικού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: (α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θη τεία ορίζεται τριετής και αρχίζει από την νόμιμη σύ σταση της εταιρείας και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, απαρτίζεται από τους παρακάτω: 1) ο ΜΑΡΚΟ (όνομα:marco) ΦΑΤΖΙ (επίθετο: AGGI), του ΚΑΡΛΟ (CARLO), και της ΓΟΥΟΛΙ (WALLY), ιδιω τικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις στην πόλη Λέκκο (Lecco) Ιταλίας, και κατοικεί στην πόλη Lecco (LC), οδός Ρόμα (Via Roma) αρ. 36, κάτοχος διαβατηρίου με στοιχεία ΥΑ που εκδόθηκε από τη δημοκρατία της Ιταλίας στις και ισχύει μέχρι τις , [Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας] ιταλός υπήκοος και ιταλικής ιθαγένειας, Πρόεδρος 2) ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ, του ΜΕΝΕΛΑΟΥ και της ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στους Μεσελέρους Ιεράπετρας Λασιθίου, στις , και κατοικεί στη Χαλκίδα, οδός: Βουδούρη, αριθμός: 10 12, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ που εκδόθηκε στις από το Τ.Α. Χαλκίδας, [Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας], Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 2) ο ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ, του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, στις 17/7/1978, και κατοικεί στη Χαλκίδα, οδός: Βουδούρη, αριθμός: 10 12, κάτοχος δελ τίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ που εκδόθηκε στις 25/2/2012 από το Τ.Α. Χαλκίδας, [Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας], Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας μέλος, 3) ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ (όνομα:salvatore) ΚΑΤΑΛΦΑΜΟ (επίθετο: CATALAMO), του ΚΑΡΜΕΛΟ (CARMELO) και της KONTΣΕΤΤΑΣ (CONCETTA), ιδιωτικός υππάλληλος, που γεννήθηκε στις στην Μεσσίνα (Messina) Ιταλίας, και κατοικεί στην πόλη Lecco (LC), οδός Ρόμα (Via Roma) αρ. 36, κάτοχος διαβατηρίου με στοιχεία AA που εκδόθηκε από τη δημοκρατία της Ιταλίας στις και ισχύει μέχρι τις , με Α.Φ.Μ CTL SVT 86L14158N (Ιταλία) [Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας] ιταλός υπήκοος και ιταλικής ιθαγένειας, εντε ταλμένο μέλος. 12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: ΔΕΝ ΟΡΙΖΟ ΝΤΑΙ. Χαλκίδα, 18 Ιουνίου 2014 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (3) της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «REEVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟ ΦΗΣ» και το δ.τ. «REEVIA Α.Ε.». Την 17/06/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο, η με αριθμό 5243/ πράξη, σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «REEVIA ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «REEVIA Α.Ε.» της Συμβολαιογράφου ΕΛΕΝΗΣ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 5243/ ) Συμβολαιογράφος: ΕΛΕΝΗ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 3) Επωνυμία: «REEVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙ ΑΤΡΟΦΗΣ» και διακριτικός τίτλος «REEVIA A.E.» 4) Έδρα: ΒΙΠΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΛΑΚΚΩΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5) Σκοπός: Η Ίδρυση μονάδας παραγωγής επεξεργα σίας, συσκευασίας και εμπορίας φυσικών και τεχνητών γλυκαντικών ουσιών. 6) Διάρκεια: 50 ΕΤΗ 7) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: , ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): , Ονομαστικές, Κοινές, 1 9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: ) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3 5., 5 11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑ ΜΙΔΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ του Γεωργίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβου λος και ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΡΣΟΣ του Βασιλείου Μέλος, θητεία ως Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Δημήτριος Αβραμίδης του Ευστρατίου και της Πηνελόπης, ο οποίος υπό την ιδι ότητα του Προέδρου, συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβού λια, καταρτίζει την ημερησία διάταξη και προεδρεύει αυτών, επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπρο σωπεί την εταιρεία Δικαστικώς και υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κλπ. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Νικόλαος Αποστολίδης ως Αντιπρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου, αναπληροί τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται και υπό την ιδιότητα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμ βούλου, ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κλπ, Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλα γές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό. 12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ. Χαλκιδική, 17 Ιουνίου 2014 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΕΛΕΝΗ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ (4), της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΔΑΣΕ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Στις καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ.: το από Πρα κτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΔΑΣΕ ΕΛ ΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», Αρ. Μ.Α.Ε.: 37843/55/Β/97/004 και Αρ. Γ.Ε.Μη.: και έδρα το Δήμο Κιλκίς (Αγία Παρασκευή, Σ.Σ. Μουριές) σύμφωνα με το οποίο τροποποιούνται τα άρθρα 1 και 4 του καταστατικού της εταιρείας τα οποία διαμορφώνονται πλέον ως εξής: Άρθρο 1 Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «RA.HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «PALLAS S.A.». Στα έγγραφα, δικόγραφα, αξιόγραφα, έντυπα και λοιπά στοιχεία της εταιρείας θα αναγράφεται η εταιρική επωνυ μία η ο διακριτός τίτλος. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα. Άρθρο 4 Σκοπός της εταιρείας θα είναι η επεξεργασία γεωρ γικών προϊόντων, η παραγωγή και η εμπορία ζωοτρο φών, η κατασκευή και η εμπορία ειδών θέρμανσης, η κατασκευή και η εμπορία pellet ως καύσιμος ύλη καθώς επίσης η παραγωγή και η εμπορία ηλιακών συλλεκτών. Σχετικό έγγραφο ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς: ΕΜΤ 1616/ Κιλκίς, 5 Ιουνίου 2014 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ (5) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Α.Ε.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Στις 04 Ιουνίου 2014 καταχωρίστηκε στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟ ΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το με αριθμό 5/ Πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Α.Ε.»

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Σερρών της Π.Ε. Σερρών (ΧΡΙΣΤΟΣ), σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα οχτώ χιλιάδες ευρώ (98.000,00 ) με κατα βολή μετρητών και έκδοση εννέα χιλιάδων οχτακοσίων (9.800) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (10) εκάστης και β) η τροποποίηση του Άρθρου πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας, με την προσθήκη παραγράφου δ) που ενσωματώνεται στο καταστατικό της εταιρείας και πλέον θα έχει ως εξής: «Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο... δ) Στη συνέχεια δυνάμει της υπ αριθμόν 5/ , απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά κατά το ποσό των ,00 ευρώ, με έκδοση νέων ονομαστικών μετο χών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία και συνέπεια τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανήλθε πλέον σε ,00 ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία....» Την ίδια ημερομηνία (04/06/2014) καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανω τέρω τροποποίησή του. Σέρρες, 4 Ιουνίου 2014 Με εντολή Πρόεδρου Η Προϊσταμένη του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων ΘΩΜΑΗ ΜΠΟΖΙΟΥ AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (6) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΒΙΑΣΦΑΛΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΒΙΑΣΦΑΛΤ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 11/04/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 19/02/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και το από 19/02/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΑΣΦΑΛΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΑΣΦΑΛΤ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με θητεία έως 18/02/2019, παρατεινόμενη αυτομάτως μετά τη λήξη της, μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ελένη Λαζοπούλου, όνομα πατρός Παναγιώτης δι εύθυνση κατοικίας Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Θεο φράστου αρ. 3β, αριθμός ταυτότητας Ξ , ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ιδιότητα Σύμβουλος Επιχει ρήσεων, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Χριστιάνα Λαζοπούλου, όνομα πατρός Παναγιώτης,, διεύθυνση κατοικίας Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Δε κέλειας αρ. 145, αριθμός ταυτότητας ΑΒ , ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ Ν. Φιλαδέλφειας ιδιότητα Επιχειρη ματίας, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 3. Μάριος Βαλσάμης, όνομα πατρός Επαμεινώνδας, διεύθυνση κατοικίας Νέα Ερυθραία Αττικής οδός Θε οφράστου αρ. 3β, αριθμός ταυτότητας Σ , ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, ιδιότητα ιατρός, ως Μέλος. 4. Ιωάννης Πρόδρομος Αναστασιάδης, όνομα πατρός Αναστάσιος, διεύθυνση κατοικίας Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 92, αριθμός ταυτότητας ΑΒ , ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, ιδιότητα Δικηγόρος, ως Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 22 παρ. 3 Ν. 2190/1920 και το αρ. 20 παρ. 2 του Καταστατικού της στα ακόλου θα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους: Α) Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόρι στης εκπροσώπησης της εταιρείας στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο Ελένη Λαζοπούλου του Παναγιώτη και στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύ νουσα Σύμβουλο Χριστιάνα Λαζοπούλου του Παναγιώτη, όπως δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία χωρι στά η καθεμία, για όλες τις Διοικητικές Οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρείας. Τους ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδι οτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το νόμο ή από το καταστατικό συλλογική ενέργεια. Ειδικότερα: α) Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των Δι καστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης Δη μόσιας, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής β) Αποδέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίνουν τους για την εταιρεία όρκους, διαπραγματεύονται, συμβάλ λονται, συμβιβάζονται, συνάπτουν συνυποσχετικά, διο ρίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέ σεων και κατάργηση δικών. γ) Διορίζουν, παύουν και αντικαθιστούν τους υπαλ λήλους της εταιρείας και ασκούν επ αυτών πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχουν γενική ή μερική πλη ρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνουν πρόσωπα και διορί ζουν τους πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την δικαστική πληρεξουσιότητα που χρειάζεται. Ανακαλούν εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και είδους που έδωσε σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας. δ) Κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, δίνουν τις γενικές κατευ θύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζουν τη γραμμή που πρέπει να ακολουθούν και ειδικά κα ταρτίζουν τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαραίτητα να ακολουθούν οι εντεταλμένοι με

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) τη Διεύθυνση των διαφόρων Τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι, καθορίζουν γενικά τις δαπάνες αυτής. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 935_08/04/2014). ε) Αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνει ακής Αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. στ) Αποφασίζουν και συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές υποθηκεύσεων, ενεχυριά σεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλ λοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. ζ) Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχουσες υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής. η) Εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχο νται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. θ) Προσδιορίζουν κάθε φορά την χρήση των διαθέσι μων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζουν για τα συμφέροντα αυτής. ι) Ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας δύνα νται να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερι σματαποδείξεις τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιου δήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είσπραξη φορ τωτικών μετ ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων και θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την εται ρεία, πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και δια την ανανέωση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρων και να κάνουν χρήση αυτών (είτε δι επιταγών είτε δι εντολών, είτε δι αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο κάθε είδους υποθήκες, προσημειώσεις, ναυτικές υποθή κες επί πλοίων αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρί του Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, να αναλαμβάνουν εις ενέχυρο δοθέντα να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστο λών και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι πε ριοριστική. Έτσι την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και χωριστά ο καθένας η Ελένη Λαζοπούλου του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος και η Χριστιάνα Λαζοπούλου του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας /ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 935_08/04/2014). Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (7) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Την 17/6/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥ ΜΗΣ ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΟΔΟΥ ΛΑ Α.Ε.», ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57782/04/Β/04/191 με αριθμό ΓΕΜΗ που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση ελε γκτών και έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμ βουλίου χρήσης 2012, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/ Το από 30/6/2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το οποίο ως ελεγκτές χρήσης 2013 ορίζονται οι κάτωθι: Α) Τακτικός: ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΖΑΒΙΤΣΑΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ: Β) Αναπληρωματικός: ΚΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Μ. ΣΟΕΛ: Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής /Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 5299/ ). Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΤΣΙΑΣ (8) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΑΦΟΙ ΚΟΚΑΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ROYAL BAY». Ανακοινώνεται ότι την 21/02/2014 καταχωρίστηκαν με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΚΑΛΑ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο: «ROYAL BAY» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ: 51694/80/Β/02/17) το υπ αριθμ.11/ πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, με το οποίο: 1) Εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2012 καθώς και η έκθεση διαχείρισης του Διοικη τικού Συμβουλίου και η έκθεση των Ελεγκτών της εται ρείας. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ με Κ.Α.Κ / ) Εκλέγονται δύο τακτικοί και δύο αναπληρωματικοί ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 οι εξής: Α) Τακτικοί: 1. ΣΠΥΡΟΥ Αναστάσιος του Νικολάου, κάτοικος Κω, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, με Α.Δ.Τ Μ929603/ , Α.Φ.Μ , αρ. αδείας και AM O.E.E

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 2. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου με Α.Φ.Μ , αρ. αδείας 4559 και αρ. Ο.Ε.Ε Β) Αναπληρωματικοί: 1. ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου, κάτοικος Κω, με Α.Φ.Μ , αρ. αδείας και Α.Μ.Ο.Ε.Ε ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου, κάτοικος Κω, με Α.Φ.Μ , αρ. αδείας 3294 και Α.Μ.Ο.Ε.Ε Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου (4659/ ). Κως, 29 Μαΐου 2014 Η Υπεύθυνη Υπάλληλος ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ (9) επωνυμία «ΘΕΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΘΕΑ ΑΙΓΑΙΟΥ» Ανακοινώνεται ότι την 21/02/2014 καταχωρίστηκαν με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΙΓΑΙ ΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο : «ΘΕΑ ΑΙΓΑΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε: 48203/80/Β/01/5) το υπ αριθμ. 16/ πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, με το οποίο: 1) Εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2012 καθώς και η έκθεση διαχείρισης του Διοικη τικού Συμβουλίου και η έκθεση των Ελεγκτών της εται ρείας. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ με Κ.Α.Κ / ) Εκλέγονται δύο τακτικοί και δύο αναπληρωματικοί ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Χρήσης 2013 οι εξής: Α) Τακτικοί: 1. ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου, κάτοικος Κω, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, με Α.Φ.Μ , αρ. αδείας 9791 και Α.Μ.Ο.Ε.Ε.: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Α.Φ.Μ , αρ. αδείας Α τάξης και Α.Μ.Ο.Ε.Ε.:43635 Β) Αναπληρωματικοί: 1. ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Στέργου με Α.Φ.Μ , αρ. αδείας 4780 Α τάξης και Α.Μ.Ο.Ε.Ε.: ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αντωνίου με Α.Φ.Μ , αρ. αδείας 4788 Β τάξης και Α.Μ.Ο.Ε.Ε.: Η αμοιβή τους ορίζεται σε 150 ευρώ για όποιον χρη σιμοποιηθεί. Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου (3372/ ). Κως, 29 Μαΐου 2014 Η Υπεύθυνη Υπάλληλος ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ (10) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ανακοινώνεται ότι την 25/02/2014 καταχωρίστηκαν με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣ ΤΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ: 16781/ 80/ Β/ 88/ 26) το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, με το οποίο: 1. Εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2007 καθώς και η έκθεση διαχείρισης του Διοι κητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Οι οικονομικές κα ταστάσεις έχουν καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ με Κ.Α.Κ / Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου (4500/ ). Κως, 30 Μαΐου 2014 Η Υπεύθυνη Υπάλληλος ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ (11) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΚΩΣ ΦΑΡΜ Α.Ε.». Ανακοινώνεται ότι την 21/02/2014 καταχωρίστηκαν με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο : «ΚΩΣ ΦΑΡΜ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ: 49060/80/Β/01/23) το υπ.αριθμ.11/ πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης, με το οποίο: 1) Εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2012 καθώς και η έκθεση διαχείρισης του Διοικη τικού Συμβουλίου και η έκθεση των Ελεγκτών της εται ρείας. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ με Κ.Α.Κ / ) Εκλέγονται ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονο μικών καταστάσεων της χρήσης 2013 από την εταιρεία KRP AUDITORS AE με Α.Μ.Σ.Ο.Ε Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου (4655/ ). Κως, 29 Μαΐου 2014 Η Υπεύθυνη Υπάλληλος ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (12) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία, «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το δ.τ. «Ε.ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 79804, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, το από πρακτικό της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που έγινε σύμφωνα με τον Νόμο κατόπιν της από πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «Ε.ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ Α.Ε.», έδρα τα Άλιντα Λέρου Δωδεκανήσου και αριθμό ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρή σης 01/01/ /12/2012, η έκθεση διαχείρισης του Δι οικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών. Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου (Α.Π. 3572/ ). Κάλυμνος, 29 Ιανουαρίου 2014 Ο Υπεύθυνος Υπάλληλος ΓΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΛΟΥΡΑΣ (13) της στοιχείων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΜΗ ΜΠΕΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΑΚΜΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Την 29/05/2014 καταχωρίστηκαν με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΜΗ ΜΠΕΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΚΜΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ: Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ. και αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Χανιά, 10 Ιουνίου 2014 Ο Διευθυντής ΓΕΩΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ (14) επωνυμία «ΠΕΤΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗ ΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΠΕΤΡΟΚΑΤΑΣ ΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Την 13/03/2014 καταχωρίστηκαν με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΠΕΤΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ: : 1. Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ. και αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Χανιά, 16 Ιουνίου 2014 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ (15) στοιχείων της Ανώνυμη Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ» και το δ.τ. «ΜΑΡΙΚΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Την 04/06/2014 καταχωρίστηκαν με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ» και δ.τ. «ΜΑΡΙΚΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ: : 1. Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ. και αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Χανιά, 13 Ιουνίου 2014 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 1η του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/26-6-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» Στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου σήμερα την 26 του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 27η

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 Σήμερα την 30 η Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 3μ.μ. εις την οδό Πατησίων αριθ. 132 στην Αθήνα, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ Αθήνα 10/6/2013 Αρ. πρωτ. 771 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι: Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 3382427 Fax: 2103616464 E-mail: antonopoulos@acci.gr Αθήνα, 25/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4 Τ.Κ.: 73110 Πληροφορίες: CHANIA admin Τηλέφωνο: 2821052329 Fax: 2821028307 E-mail: epimel@chania-cci.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: ΑΓΛΟΥΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Τηλέφωνο: 2810247011 Fax: 2810285829 E-mail: agloupas@ebeh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1.-

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ συμβαλλόμενοι: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΧΑΛΑΡΗ ΟΕ» ΑΦΜ: 082802700 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 071760020000 Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα στις 09/05/2016 του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016 ) ημέρα Δευτέρα οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) Βασσάλος Νικόλαος του Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,26/01/2017 Αριθ. Πρωτ.:745552

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124724520000 Στον Ιάλυσο, σήμερα 18 Ιουλίου 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ 800523009 ΑΡ. ΓΕΜΗ 127249004000 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 02/06/2012 Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016 ώρα 10.00 π.μ. Στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Ψυχικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου

Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΤΟΓΕΝΝΕΣΗ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΤΟΓΕΝΝΕΣΗ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΤΟΓΕΝΝΕΣΗ» Στην Ιεράπετρα σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2016, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

[επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις όπως έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου]

[επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις όπως έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου] ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 08.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ««PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ. Αριστοτέλους 27 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635 E-mail: mit@veth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 305301000 Προσθήκη θέματος ημερησίας διάταξης στην από 22.06.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.», όπως τούτο αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην

Διαβάστε περισσότερα

HIGH TECHNOLOGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:

HIGH TECHNOLOGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: HIGH TECHNOLOGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΑΡΑ 18 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 43795506000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.» ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 1334 6 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 23.06.2016 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Με δ.τ. «ΑΛ. ΤΕΡ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 093978606 και Α.Μ.Α.Ε.69438/80/β/10/6 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123354220000 Alaverasksiaae.clonode.com ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 85100-ΡΟΔΟΣ Τηλ. Λογιστηρίου 22410-22594

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΦΜ ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΦΜ ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 371 Στη Θεσσαλονικη σημερα την 3η Ιουνιου 2016 ημερα Παρασκευη και ωρα 20.00η συνηλθαν στην εδρα της εταιριας στην Καλαμαρια Θεσσαλονικης οι κατωθι

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 74 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 27 ης Ιουνίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 74 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 27 ης Ιουνίου 2014 Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7, 145 64 Κηφισιά Αττικής Τηλ. 2106306000, Fax 2106306136 Ε-mail central@aegekconstruction.gr, www.aegek.gr Γ.Ε.ΜΗ : 3214301000 Α.Φ.Μ. 094000190, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Με την παρούσα σας γνωστοποιούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2011 τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017 AΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26-06-2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013

ΦΕΔΙΟ ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013 ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013 AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 05.05.2017 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ. ΦΑ. Κ. Συν. Π.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΣΥ. ΦΑ. Κ. Συν. Π.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥ. ΦΑ. Κ. Συν. Π.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ > ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(στο εξής «η Απορροφωµένη Εταιρία») αφετέρου,

(στο εξής «η Απορροφωµένη Εταιρία») αφετέρου, ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [ ]

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [ ] H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 4483 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

& ΣΙΑ Ο.Ε.», με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, που συστάθηκε στις ,

& ΣΙΑ Ο.Ε.», με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, που συστάθηκε στις , ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της «Ν. ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 014055010000, Α.Φ.Μ. 999729944 Στην Κομοτηνή σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016 οι υπογεγραμμένοι: α) Μπακαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,66%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,66% Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.», που έλαβε χώρα την 23η Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στα ιδιόκτητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 25 Μαΐου 2017 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ανακοινώνει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Λ. Λαμπριανίδου 40 Τ.Κ.: 66132 Πληροφορίες: KALITSIS ATHANASIOS Τηλέφωνο:2521022750 Fax:2521025835 E-mail: ccidrama@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει)

(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 72 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,09/02/2017 Αριθ. Πρωτ.:770646

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11818 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παιανία 27-06-2014 Α.Π.:590.- ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ Στην Αθήνα σήμερα 01 Μαρτίου 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων 1) Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 2217 23 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 2909 25 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 1 9 ουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ..Τ. Αρ. Φύλλου 1908 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑ ΣΤΟΧΕΩΝ ΛΟΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΟΥ ΚΑ ΔΩΤΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΡΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3739 17 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6090 4 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6998 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ Στη Λάρισα την 4 η Μαΐου του έτους 2016 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες το παρόν : 1) Νικολακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24-06-2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ. ΦΑ. Κ. Συν. Π.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΣΥ. ΦΑ. Κ. Συν. Π.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΣΥ. ΦΑ. Κ. Συν. Π.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ > ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης.

1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 ΜΑΗ 2015 Στη Δάφνη Αττικής και στα γραφεία της εταιρείας μας συγκεντρώθηκαν σήμερα 4 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι τα μέλη του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19-05-2016, οι συμβαλλόμενοι : 1) Δημήτριος Δαμιανίδης του Παναγιώτη και της Ελευθερίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αρ. πρωτ. 8285/21-12-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ./18-12-2015 Της 22 ης έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Η. Α.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα, στις 18 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015

ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 124137622000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα