ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», Δ.Δ. Κάσπακα, Δήμου Μύρινας, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «ΜΕΛΙΝΤΑ», Δήμου Πλω μαρίου, νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου... 2 Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Λι αρωπά», Μέγα Γυαλού, Δήμου Ποσειδωνίας, νήσου Σύρου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και πα ραλίας στην περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», Δ.Δ. Κάσπα κα, Δήμου Μύρινας, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α / ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν.δ. 439/1970 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού». 3. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής απο κέντρωσης» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τα ν.δ. 532/1970, β.δ. 704/1970, β.δ. 705/1970, β.δ. 192/1972, π.δ. 71/1984, π.δ. 347/1986, ν. 2026/1992 και π.δ. 97/ Τις διατάξεις του π.δ. 551/1988 «Οργάνωση Νομαρ χιών. Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 259 τ. Α ). 5. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 «περί ίδρυσης Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης κλπ.» (ΦΕΚ 90 τ. Α ). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2399/1996 «Υλο ποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μι σθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90 τ. Α ), με το οποίο καταργήθηκαν οι θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών και οι αρμοδιότητες τους περιήλθαν στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου Τις διατάξεις των παρ 2 και 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α), σύμφωνα με τις οποίες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονο μικών, που συγκροτούσαν την Περιφερειακή Διοίκηση του Νομού ή της Νομαρχίας, δεν υπήχθησαν στην ενιαία οργανική μονάδα της Περιφέρειας, ούτε καταργήθηκαν, αλλά αποτελούν από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. 8. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με το οποίο οι αρμοδιότη τες του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, μεταφέρονται από στον Υπουργό Οικονομικών. 9. Η υπ αριθμ.14650/διοε 85/ (ΦΕΚ 519/ ) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 10. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 21 του ν. 3220/2004 ΦΕΚ 15/ τ. Α δυνάμει των οποίων οι αρμοδι ότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών οι οποίες ανήκαν ή είχαν μεταβιβαστεί στους Νομάρχες μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτο διοικήσεων και αφορούν θέματα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρέ θηκαν από την κατάργηση με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, περιέρχονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, εκτός των θεμάτων των Υ.Δ.Ε. 11. Την υπ αριθμ / διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 93/ τ. Β και με την οποία ορίστηκαν οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών της Χώρας. 12. Την από Έκθεση της κατά το άρθρο 3 του ν. 2971/2001 αρμόδιας Επιτροπής περί χάραξης των ορίων αιγιαλού και παραλίας, στη περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΙΩ ΑΝΝΗΣ», Δ.Δ. Κάσπακα, Δήμου Μύρινας, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου, καθώς επίσης και το κτηματογραφικό υψομετρικό διάγραμμα του Χαράλαμπου Κρικλάνη, Τοπογράφου Μηχανικού, κλίμακας 1:500, σε μία (1) πι νακίδα, που συντάχθηκε τον Αύγουστο 1999, ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης και θεωρήθηκε στις από την Ελένη Μητρίτσα, ΠΕ/Α Μηχανικών,

2 7062 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο της Κτηματικής Υπη ρεσίας Λέσβου. Τα υπ αριθμ. α) Φ.544.5/376/01/Σχ.597/ και β) Φ.544.5/ 429/06/Σχ.8855/ έγγραφα του Γ.Ε.Ν.με τα οποία ζητούνταν ορισμένες διορθώσεις, οι οποίες έγιναν δεκτές από την κατά νόμον Επιτροπή καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, αποφασίζουμε: Επικυρώνουμε την από Έκθεση της κατά το άρθρο 3 του ν. 2971/2001 αρμόδιας Επιτροπής περί χάραξης των ορίων αιγιαλού και παραλίας, στη περι οχή «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», Δ.Δ. Κάσπακα, Δήμου Μύρινας, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου, καθώς επίσης και το κτηματογραφικό υψομετρικό διάγραμμα του Χαρά λαμπου Κρικλάνη, Τοπογράφου Μηχανικού, κλίμακας 1:500, σε μία (1) πινακίδα, που συντάχθηκε τον Αύγου στο 1999, ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης και θεωρήθηκε στις από την Ελένη Μητρίτσα, ΠΕ/Α Μηχανικών, Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου. Στο τοπογραφικό αυτό διάγραμμα, καθορίστηκε από την αρμοδία Επιτροπή: α) Η οριογραμμή του αιγιαλού με κόκκινη συνεχή πο λυγωνική γραμμή και σημεία 1, 2, 3, έως και 8. β) Η οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή πο λυγωνική γραμμή και σημεία 1, 2,3 έως και 15. γ) Ζώνη παραλίας κυμαινόμενου πλάτους, διότι δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2971/2001. δ) Η οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού με μπλε συ νεχή πολυγωνική γραμμή και σημεία 1, 2, 3,... έως και 9. Δεν υπάρχουν κτίσματα εντός της ζώνης της παρα λίας. Η απόφαση αυτή, μαζί με την έκθεση της Επιτροπής και το τοπογραφικό διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μυτιλήνη, 27 Ιουνίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΤΗΣ - ΕΚΘΕΣΗ Επιτροπής για τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝ ΝΗΣ», Δ.Δ. Κάσπακα, Δήμου Μύρινας, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου. Στην Μύρινα την , η Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας που αποτελείται από τους: α) Σπυρίδωνα Καρδακάρη, ΠΕ/Α Εφοριακών, Προϊστά μενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου, ως Πρόεδρο, β) Ελένη Μητρίτσα, ΠΕ/Α Μηχανικών, Τοπογράφο Μη χανικό, υπάλληλο Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου, ως μέλος, γ) Αλέξανδρο Σαπουντζή, Πλωτάρχη Λ.Σ, Λιμενάρχη Μύρινας ως μέλος, δ) Παρασκευά Βασιλέλλη, Προϊστάμενο της Διεύθυν σης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως μέλος, ε) Ευστράτιο Δουλδούρη, Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας της Περιφέ ρειας Β. Αιγαίου, ως μέλος, και γραμματέα τον Γεώργιο Καραγιάννη, ΠΕ/Α Μηχανικών, υπάλληλο της Κτηματι κής Υπηρεσίας Λέσβου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ. Α / ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 772/ Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαί ου, αφού συγκλήθηκε με την υπ αριθμ. 1300/ πρόσκληση του Προέδρου της, μετέβη επί τόπου στην προαναφερόμενη περιοχή την Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 1) Τις από α) και β) αιτήσεις του Χαράλαμπου Κρικλάνη, με τις οποίες ζητείται ο ως άνω καθορισμός. 2) Το κτηματογραφικό υψομετρικό διάγραμμα του Χαράλαμπου Κρικλάνη, Τοπογράφου Μηχανικού, κλί μακας 1:500, σε μία (1) πινακίδα, που συντάχθηκε τον Αύγουστο 1999, ελέγχθηκε για την ακρίβεια της απο τύπωσης και θεωρήθηκε στις από την κα. Ελέ νη Μητρίτσα, ΠΕ/Α Μηχανικών, Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου. 3) Τις από α) και β) Εκθέσεις της κατά νόμον Επιτροπής καθορισμού οριογραμμών αιγι αλού και παραλίας. 4) Τα α) υπ αριθμ. Φ.544.5/376/01/Σχ.597/ και β) Φ.544.5/429/06/Σχ.8855/ έγγραφα του Γ.Ε.Ν.με τα οποία ζητούνταν ορισμένες διορθώσεις, οι οποίες έγιναν δεκτές από την κατά νόμον Επιτροπή καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας. 5) Τα στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλί ας όπως ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 9 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α / ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» ήτοι: α) Την γεωμορφολογία του εδάφους, ότι δηλαδή η ακτή είναι ομαλή, με μικρή υψομετρική διαφορά. β) Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν παράκτιοι φυσικοί πόροι. γ) Ότι η ακτή επηρεάζεται από ανέμους βόρειους, βορειοδυτικούς, που φτάνουν έως και 7 8 μποφόρ. δ) Την μορφολογία του πυθμένα, ο οποίος είναι αμ μώδης αμμοκροκαλώδης, κλιμακούμενος ομαλά σε βάθος. ε) Ότι το ανάπτυγμα του κυματισμού είναι μικρό, με το ύψος των κυμάτων να φτάνει τα δύο (2) μέτρα. στ) Τη μη ύπαρξη τεχνικών έργων. ζ) Τη μη ύπαρξη εγκεκριμένων χωροταξικών κατευ θύνσεων, ούτε χρήσεων γης, που επηρεάζουν την πα ράκτια ζώνη. η) Ότι δεν υπάρχει γνωστό Δημόσιο Κτήμα κάθε κα τηγορίας που να βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την παράκτια ζώνη. θ) Ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει προκηρυχθεί προς κτηματογράφηση από την «Κτηματολόγιο Α.Ε.». ι) Το γεγονός ότι η περιοχή δεν είναι ευπαθές οικοσύ στημα και δεν βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή. Επί του παραπάνω τοπογραφικού διαγράμματος. Καθορίζει 1. Με κόκκινη συνεχή πολυγωνική γραμμή, την οριο γραμμή του αιγιαλού, με κορυφές 1, 2, 3, έως και Με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή, την οριο γραμμή της παραλίας, με κορυφές 1, 2, 3, έως και 15 κυμαινουμένου πλάτους διότι στη συγκεκριμένη περιο χή δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί του άρθρου 1 του ν. 2971/ (ΦΕΚ 285/ τ.α ) «Αιγιαλός, παρα λία και άλλες διατάξεις».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) Με συνεχή κυανή πολυγωνική γραμμή την οριο γραμμή του παλαιού αιγιαλού με κορυφές 1, 2 3, έως και 9. Δεν υπάρχουν κτίσματα στη ζώνη της παραλίας. Τα σημεία 1 και Γ ταυτίζονται με τα σημεία 9 και 9 του όμορου καθορισμένου αιγιαλού (υπ αριθμ. 484/ Απόφαση Νομάρχη Λέσβου, ΦΕΚ 284/ τ. Δ ). Τα σημεία 8 και 15 ταυτίζονται με τα σημεία 1 και Γ του όμορου καθορισμένου αιγιαλού (υπ αριθμ. 1047/ Απόφαση Νομάρχη Λέσβου, ΦΕΚ 314/ τ. Δ ). Η εξάρτηση έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87). Η Επιτροπή Ο Πρόεδρος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ Τα Μέλη ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΥΛΔΟΥΡΗΣ

4 7064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 7065

6 7066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 7067 Αριθμ (2) Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και πα ραλίας στην περιοχή «ΜΕΛΙΝΤΑ», Δήμου Πλωμαρίου, νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ. Α / ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. δ. 439/70 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού». 3. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής απο κέντρωσης» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τα ν. δ. 532/1970, β.δ. 704/1970, β.δ. 705/1970, β.δ. 192/1972, π.δ. 71/1984, π.δ. 347/1986, ν. 2026/1992 και π.δ. 97/ Τις διατάξεις του π.δ. 551/1988 «Οργάνωση Νομαρ χιών Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 259 τ. Α ). 5. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 «περί ίδρυσης Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης κλπ.» (ΦΕΚ 90 τ.α ). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2399/1996 «Υλο ποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μι σθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90 τ.α), με το οποίο καταργήθηκαν οι θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών και οι αρμοδιότητες τους περιήλθαν στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. 7. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α), σύμφωνα με τις οποίες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονο μικών, που συγκροτούσαν την Περιφερειακή Διοίκηση του Νομού ή της Νομαρχίας, δεν υπήχθησαν στην ενιαία οργανική μονάδα της Περιφέρειας, ούτε καταργήθηκαν, αλλά αποτελούν από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. 8. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με το οποίο οι αρμοδιότη τες του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, μεταφέρονται από στον Υπουργό Οικονομικών. 9. Η υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 85/ (ΦΕΚ 519/ ) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών». 10. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ 21 του ν. 3220/2004 ΦΕΚ15/ τ.α δυνάμει των οποίων οι αρμοδιότη τες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών οι οποίες ανήκαν ή είχαν μεταβιβαστεί στους Νομάρχες μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και αφορούν θέματα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρέθηκαν από την κατάργηση με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, περιέρχονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, εκτός των θεμάτων των Υ.Δ.Ε. 11. Την υπ αριθμ / διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 93/ τ.β και με την οποία ορίστηκαν οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών της Χώρας. 12. Την από Έκθεση της κατά το άρθρο 3 του ν. 2971/2001 αρμόδιας Επιτροπής περί χάραξης των ορίων αιγιαλού και παραλίας, στη περιοχή «ΜΕΛΙΝΤΑ», Δήμου Πλωμαρίου, νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου, καθώς επίσης και το κτηματογραφικό υψομετρικό διάγραμμα του Χαράλαμπου Κρικλάνη, Τοπογράφου Μηχανικού, κλίμακας 1:500, σε μία (1) πινακίδα, που συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2006, ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης και θεωρήθηκε στις από την κα. Ελένη Μητρίτσα, ΠΕ/Α Μηχανικών, Τοπογράφο Μηχανι κό, υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου. Την Φ.544.5/399/06/Σχ.8838/ θετική γνωμοδό τηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αποφασίζουμε: Επικυρώνουμε την από Έκθεση της κατά το άρθρο 3 του ν. 2971/2001 αρμόδιας Επιτροπής περί χά ραξης των ορίων αιγιαλού και παραλίας, στη περιοχή «ΜΕΛΙΝΤΑ», Δήμου Πλωμαρίου, νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου, καθώς επίσης και το κτηματογραφικό υψο μετρικό διάγραμμα του Χαράλαμπου Κρικλάνη, Τοπο γράφου Μηχανικού, κλίμακας 1:500, σε μία (1) πινακίδα, που συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2006, ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης και θεωρήθηκε στις από την Ελένη Μητρίτσα, ΠΕ/Α Μηχανικών, Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο της Κτηματικής Υπη ρεσίας Λέσβου. Στο τοπογραφικό αυτό διάγραμμα, καθορίστηκε από την αρμοδία Επιτροπή: α) Η οριογραμμή του αιγιαλού με κόκκινη συνεχή πο λυγωνική γραμμή και σημεία 1, 2, 3, έως και 18. β) Η οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή πο λυγωνική γραμμή και σημεία 1,2,3 έως και 16. γ) Ζώνη παραλίας πλάτους 10 μ. διότι δεν εξυπηρετού νται οι σκοποί του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2971/2001. Δεν υπάρχουν κτίσματα εντός της ζώνης της παρα λίας. Δεν υφίσταται παλαιός αιγιαλός. Η εξάρτηση έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87). Η απόφαση αυτή, μαζί με την έκθεση της Επιτροπής και το τοπογραφικό διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μυτιλήνη, 8 Ιουνίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΤΗΣ - ΕΚΘΕΣΗ Επιτροπής για τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού και της παραλίας, στην περιοχή «ΜΕΛΙΝΤΑ», Δήμου Πλωμαρίου, νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου. Στην Μυτιλήνη την , η Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας που αποτελείται από τους: α) Σπυρίδωνα Καρδακάρη, ΠΕ/Α Εφοριακών, Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου, ως Πρόεδρο, β) Ελένη Μητρίτσα, ΠΕ/Α Μηχανικών, Τοπογράφο Μη χανικό, υπάλληλο Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου, ως μέλος, γ) Απόστολο Μικρομάστορα, Πλοίαρχο Λ.Σ., Λιμενάρχη Μυτιλήνης, ως μέλος δ) Παρασκευά Βασιλέλλη, Προϊστάμενο της Διεύθυν σης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως μέλος,

8 7068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ε) Ευστράτιο Δουλδούρη, Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας της Περιφέ ρειας Β. Αιγαίου, ως μέλος, και γραμματέα τον Γεώργιο Καραγιάννη, ΠΕ/Α Μηχανικών, υπάλληλο της Κτηματι κής Υπηρεσίας Λέσβου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α / ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 591/ Απόφαση της Οικονομικής Επιθεώρησης Βορείου Αιγαίου, αφού συγκλήθηκε με την υπ αριθμ. 51/ πρόσκληση του Προέδρου της, μετέβη επί τόπου στην προαναφερόμενη περιοχή την Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 1) Τις από και αιτήσεις του Χαράλα μπου Κρικλάνη, Τοπογράφου Μηχανικού εκ μέρος του Δήμου Πλωμαρίου, με τις οποίες ζητείται ο καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και της παραλίας στην εν λόγω περιοχή. 2) Το κτηματογραφικό υψομετρικό διάγραμμα του Χαράλαμπου Κρικλάνη, Τοπογράφου Μηχανικού, κλί μακας 1:500, σε μία (1) πινακίδα, που συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2006, ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης και θεωρήθηκε στις από την Ελέ νη Μητρίτσα, ΠΕ/Α Μηχανικών, Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου. 3) Τα στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλί ας όπως ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 9 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ. Α / ) «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις» ήτοι: α) Την γεωμορφολογία του εδάφους, ότι δηλαδή η ακτή είναι απότομη, βραχώδης, με μεγάλη υψομετρική διαφορά. β) Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν παράκτιοι φυσικοί πόροι. γ) Ότι η ακτή επηρεάζεται από ανέμους νότιους, νο τιοανατολικούς, που φτάνουν έως 7 8 μποφόρ. δ) Την μορφολογία του πυθμένα, ο οποίος είναι βρα χώδης με μεγάλο βάθος. ε) Ότι το ανάπτυγμα του κυματισμού είναι μεγάλο, με το ύψος των κυμάτων να φτάνει τα 2½ ως 3 μέτρα. στ) Την μη ύπαρξη τεχνικών έργων στην περιοχή. ζ) Ότι στον συγκεκριμένο χώρο αιγιαλού δεν υπάρχουν χωροταξικές κατευθύνσεις ή χρήσεις γης. η) Ότι δεν υπάρχει γνωστό Δημόσιο Κτήμα κάθε κα τηγορίας που να βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την παράκτια ζώνη. θ) Ότι στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχει υφιστά μενο Κτηματολόγιο και η περιοχή δεν έχει προκηρυχθεί προς κτηματογράφηση από την «Κτηματολόγιο Α.Ε.». ι) Ότι στην περιοχή δεν υπάρχει ευπαθές οικοσύστημα ή προστατευόμενη περιοχή. Επί του παραπάνω τοπο γραφικού διαγράμματος: Καθορίζει 1. Με κόκκινη συνεχή πολυγωνική γραμμή, την οριο γραμμή του αιγιαλού, με κορυφές 1, 2,3, έως και Με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή, την οριο γραμμή της παραλίας, με κορυφές 1, 2,3, έως και 16, που απέχει 10 μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού επειδή δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2971/2001. Δεν υπάρχουν κτίσματα εντός της ζώνης της παρα λίας. Δεν υφίσταται παλαιός αιγιαλός. Η εξάρτηση έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87). Η Επιτροπή Ο Πρόεδρος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ Τα Μέλη ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΥΛΔΟΥΡΗΣ

9 ΦΕΚ 767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 7069

10 7070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 7071

12 7072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) Αριθμ (3) Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Λι αρωπά», Μέγα Γυαλού, Δήμου Ποσειδωνίας, νήσου Σύρου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α/ ) «περί αιγιαλού και παραλίας». 2. Τις διατάξεις του ν.δ. 439/1970 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού». 3. Τις διατάξεις του 3200/1955 «περί διοικητικής απο κέντρωσης», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τα ν.δ. 532/1970, β.δ. 704/1970, β.δ. 705/1970, β.δ. 192/1972, π.δ. 71/1984, π.δ. 347/1986, ν. 2026/1992 και π.δ. 97/ Τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγρ. 5 ν. 2344/1995, του άρθρου 52 παρ. 6 ν. 2218/1994, του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 2240/1994, δυνάμει των οποίων αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών που είχαν μεταβιβασθεί στους Νομάρχες, ανήκουν στον Περιφερειακό Δ/ντή, σε συν δυασμό με αυτές του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2399/1996 με τις οποίες προβλέπεται η κατάργηση των θέσεων των Περ/κών Δ/ντών, οι αρμοδιότητες πλέον του οποίου περιήλθαν στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και ασκούνται από τον αναπληρωτή Περ/κό Δ/ντή. 5. Τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 6 του ιδίου άρθρου του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α), σύμφωνα με τις οποίες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονο μικών, που συγκροτούσαν την Περιφερειακή Διοίκηση του Νομού ή της Νομαρχίας, δεν υπήχθησαν στην ενιαία οργανική μονάδα της Περιφέρειας, ούτε καταργήθηκαν αλλά αποτελούν από , Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με το οποίο οι αρμοδιότη τες του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, μεταφέρονται από στον Υπουργό Οικονομικών. 7. Την υπ αριθμ /Δ10Ε85/ (ΦΕΚ 519/τ. Β / ), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορι σμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες αφορούν αρμοδιότητες που πε ριέρχονται κατά των ανωτέρω, στους Γενικούς Γραμ ματείς Περιφερειών. 8. Τον ν. 3220/2004, «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινω νικής πολιτικής αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου κ.α διατάξεις (ΦΕΚ 15/Α/ Τη με αριθμό /296/Α006/ , εγκύκλιο, της Δ/νσης Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 10. Την από έκθεση της Επιτροπής καθο ρισμού των ορίων αιγιαλού, παραλίας, στην περιοχή «Λιαρωπά», Μέγα Γυαλού, Δήμου Ποσειδωνίας, νήσου Σύρου και το από Σεπτέμβριο του 2003 κτηματολογι κό, υψομετρικό, τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό δίκτυο Γ.Υ.Σ (Ε.Γ.Σ.Α), κλίμακας 1:500, το οποίο συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό Νικόλαο Λούβαρη σε μια πινακίδα, ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης στις από το Θεό δωρο Κιουπίδη, Τεχνολόγο Τοπογράφο Μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων και θεωρήθηκε την ίδια ημερομηνία, από το Στέλιο Σεζένια, Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων. 11. Το με αριθμό 544.5/541/04/ έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αποφασίζουμε: Επικυρώνουμε την από έκθεση της κατά το άρθρο 3 του ν. 2971/2001 αρμόδιας Επιτροπής για τη χάραξη των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Λιαρωπά», Μέγα Γυαλού, Δήμου Ποσειδωνίας, νήσου Σύρου καθώς επίσης και το από Σεπτέμβριο του 2003 κτηματολογικό, υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό δίκτυο Γ.Υ.Σ (ΕΓΣΑ), κλίμα κας 1:500, το οποίο συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μη χανικό Νικόλαο Λούβαρη σε μία πινακίδα, ελέγχθηκε ως προς την ακρίβεια της αποτύπωσης στις , από το Θεόδωρο Κιουπίδη, Τεχνολόγο Τοπογράφο Μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων και θεωρήθηκε την ίδια ημερομηνία από το Στέλιο Σεζένια, προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων. Στο τοπογραφικό αυτό διάγραμμα καθορίσθηκε η ορι ογραμμή του αιγιαλού με κόκκινη συνεχή πολυγωνική γραμμή, με στοιχεία Α1, Α2, Α3,. Α18, Α19, Α20. Η οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή πολυ γωνική γραμμή και στοιχεία Π1, Π2, Π3,..., Π18, Π19, Π20. Αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται παλαιός αιγιαλός. Στη ζώνη του αιγιαλού υπάρχει μια μικρή σκάλα. Η ζώνη παραλίας έχει πλάτος 10 μ. διότι διαφορετικά δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2971/2001. Δεν εξαιρούνται τα κτίσματα, που βρίσκονται στη ζώνη παραλίας. Η απόφαση αυτή, με την έκθεση της επιτροπής και το τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως. Ερμούπολη, 10 Ιουλίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ (ΑΡΘΡΟ 3 ν. 2971/ ) Για τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού που γίνεται για πρώτη φορά στη θέση «Λιαρωπά» Μέγα Γυαλού, νήσου Σύρου. Στην Σύρο, σήμερα , οι υπογεγραμμένοι: 1. ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΕΖΕΝΙΑΣ, Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Κυκλάδων, ως πρόεδρος, 2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΙΟΥΠΙΔΗΣ, Τεχνολόγος Μηχανικός, της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων, ως μέλος, 3. ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ, σημαιοφόρος Λιμενικού Σώμα τος, αναπληρωτής του Λιμενάρχη Σύρου, ως μέλος, 4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΒΡΟΣ, Διευθυντής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Περιφέ ρειας Ν. Αιγαίου.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 7073 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, Διευθυντής της Διεύ θυνσης Πολεοδομίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Κυκλάδων, αν και προσκλήθηκε με την με αριθ. πρωτ. οικ. 139/ , πρόσκληση του Προέδρου της επιτροπής, δεν παρευρέθηκε αποτελούντες την επιτροπή καθορι σμού των ορίων του αιγιαλού δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας», μεταβήκαμε επί τόπου στην προαναφερθείσα περιοχή και Λαβόντες υπ όψη 1. Την από αίτηση καθορισμού, του Δήμου Ποσειδωνίας, των ορίων του αιγιαλού στην εν λόγω θέση. 2. Το τοπογραφικό, υψομετρικό και κτηματολογικό διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό δίκτυο Γ.Υ.Σ, (Ε.Γ.Σ.Α) το οποίο συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2003 από τον Νικόλαο Λούβαρη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχ/ κό σε μία πινακίδα σε κλίμακα 1:500, ελέγχθηκε επιτόπου για την ακρίβεια της αποτύπωσης την από τον Θεόδωρο Κιουπίδη, τεχνολόγο τοπογράφο μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων και θεωρήθηκε την ίδια ημερομηνία από τον Στέλιο Σεζένια, προϊστάμενο της Κτηματικής υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων. 3. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 «Aιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» όπως αυτός ισχύει και τον ν. 1337/1983 καθώς και την προς αυτόν σχετική Δικαστηριακή και Διοικητική Νομολογία. 4. Την από την επιτόπια μετάβαση σχηματισθείσα αντίληψη περί του πλάτους της βρεχόμενης ζώνης της ξηράς καθώς και τα στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 2971/2001 και ειδικότερα: Α) Τη γεωμορφολογία του εδάφους για την οποία αναλυτικά αναφέρεται ότι: 1. Το ¼ της ακτής αποτελείται από χαλαρά ιζήματα (άμμος, κροκάλες, πέτρες), που έχουν προκύψει από την εναπόθεση φερτών υλικών των χειμάρρων και τη διά βρωση των μητρικών πετρωμάτων της ακτής. Το εύρος τους κυμαίνεται από 5 έως 15 μέτρα και τα υψόμετρα από 0,50μ έως 1,00μ. 2. Τα ¾ της ακτής είναι βραχώδη πρανή με σχετικά ήπιες κλίσεις και μικρά ύψη στέψης από 3 μ. ως 6 μ. 3. Η συνεχόμενη της ακτής έκταση είναι κατά 1/3 πε ριοχή εντός οικισμού Μέγα Γυαλού προϋφιστάμενου του έτους 1923 (σχετικά αραιοδομημένος) με βάση την με αριθμ. 402/ απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων, όπως ορίζει το ΦΕΚ 181/ με φυσικό όριο προς την ακτή την Επαρχιακή οδό Ερμούπολης Μάννα Βάρης Ποσει δωνίας, που κατασκευάστηκε το έτος 1966 και το έδα φος είναι πεδινό με κλίση 0 5%. Τα δε υπόλοιπα 2/3 είναι Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ 5), όπως ορίζει το ΦΕΚ 339/Δ/3.6.89, με έδαφος λοφώδες με κλίσεις από 5 15%. 4. Το φυσικό όριο βλάστησης είναι κατά 1/3 της περι οχής με χαμηλή φυσική βλάστηση (θυμάρια, φρύγανα). Β. Στην περιοχή δεν υπάρχουν παράκτιοι φυσικοί πό ροι. Γ. Η περιοχή βρίσκεται στο Νότιο τμήμα της νήσου Σύρου και προσβάλλεται από ισχυρούς ανέμους (7 8Β) νοτίων και νοτιοδυτικών διευθύνσεων. Δ. Στο ¼ της ακτής η μορφολογία του πυθμένα σύμ φωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από το χάρτη 1: της Γ.Υ.Σ είναι αμμώδης με ήπιες κλίσεις και μικρά βάθη κοντά στην ακτή (σε απόσταση 150 μ. από την ακτή το βάθος φτάνει τα 4,0 μ.). Στα υπόλοιπα ¾ η μορφολογία του πυθμένα είναι βραχώδης με υφάλους και ξέρες κοντά στην ακτή (σε απόσταση 50 μ. από την ακτή το βάθος φτάνει τα 9,0 μ. Ε. Πρόκειται για ακτή με μεγάλο ανάπτυγμα κυμα τισμού. Στ. Σε τμήματα της νήσου Σύρου υπάρχει εγκεκριμένη χωροταξική μελέτη χρήσεων γης που επηρεάζουν τη δόμηση στις παραθαλάσσιες περιοχές όπως αυτή (εκτός του εντός ορίων οικισμού Μέγα Γυαλού προϋφισταμένου του έτους 1923) ΦΕΚ 339/Δ/ Ζ. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα Δημόσια κτήματα στην περιοχή, που βρίσκεται πλησίον της παράκτιας ζώνης. Η. Στη νήσο Σύρο έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατα γραφής από το Εθνικό Κτηματολόγιο, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. Θ. Δεν υπάρχει χαρακτηρισμένη natura στην ευρύτερη περιοχή, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε επί του ανωτέρω τοπογραφικού δια γράμματος: α) Την οριογραμμή του αιγιαλού με κόκκινη συνεχή πολυγωνική γραμμή και στοιχεία, Α1, Α2, Α3,...Α18, Α19, Α20. β) Την οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή και στοιχεία Π1, Π2, Π3,.. Π18, Π19, Π20. γ) Αποφαινόμαστε ότι δεν υφίσταται παλαιός αιγι αλός. Στη ζώνη του αιγιαλού υπάρχει μια μικρή σκάλα. Η ζώνη παραλίας έχει πλάτος 10 μ. διότι διαφορετικά δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2971/2001. Δεν εξαιρούνται τα κτίσματα που βρίσκονται στη ζώνη παραλίας. Η Επιτροπή Ο Πρόεδρος ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΕΖΕΝΙΑΣ Τα Μέλη ΕΜΜΑΝ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΙΟΥΠΙΔΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ

14 7074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 7075

16 7076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 385 31 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35538/8481 Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Μώλος», Δ.Δ. Αρχιλόχου νήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 93 18 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 21164/1264/21.6.2008 Από φασης του Γενικού Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 141 13 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 11,687 στρ. στη θέση «Πράρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 573 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 132350/11127 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού Παραλίας στην περιοχή Παραλίας Πλατάνου Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1045 14 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Κλειδός», Δήμου Δρυμαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 139 28 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28661 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Αρδάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 450 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Γλυφό Δάφνης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1443 21 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 160 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102880 Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στην Θέση «ΚΑΛΑΔΑ Δ.Κ. Καστού Δ. Λευκάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12871 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1375 15 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην θέση «Γκάνζα» Δ.Δ. Μαρτίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 65 1 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη, ως αναδασωτέας, εκχερσωμένης, δημόσιας, δασικού χαρακτήρα, έκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 403 23 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 75636/3601/Φ.αιγ. παρ./β.5 Καθορισμός το πρώτον των ορίων αιγιαλού παραλί ας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1049 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στην περιοχή «Βρωμόλιθος», Δήμου Λέ ρου, Νήσου Λέρου, Νομού Δωδεκανήσου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4941 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 441 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Μεσάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 206 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1,395 στρεμ. στη θέση Άγιος Νικόλαος, περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2661 15 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 199 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 9,826 στρ., στη θέση «Κατεβασιά» Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 604 29 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 118079/10193 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού Παραλίας στη θέση «Νε κροταφείο έως Καρνάγιο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 517 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός της ζώνης παραλίας στη θέση «Όρμος Σεράλια», νήσου Σίφνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2597 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 191 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68232/4770 Καθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στην θέση «ΡΟΔΙΝΗ» δημοτικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2857 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 220 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση «ΠΑΛΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ» Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 211 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 24 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28590/16 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας στην θέση στην θέση -ΒΑΘΥ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 203 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 23 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108722/7526 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας στη θέση "ΚΑΜΑΡΕΣ" του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1717 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 130 19 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων παλαιού αι γιαλού στη θέση «Κριός» νήσου Πάρου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 218 6 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8173/94473 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώ νης παραλίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 376 31 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33933/8207 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή «Τεμένια»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4805 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 435 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην περιοχή «Ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2821 12 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 216 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 78226/5459 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην θέση«διωρυγα ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 370 18 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12150/127078 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 287 10 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 28 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3023 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην περιοχή «Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 525 13 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού Παραλίας στη θέση «Καμάρες»του Δ.Δ. Ερινεού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2309 15 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 162 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Αγία Κυριακή» της Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 494 6 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 25767/4812 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «Βραχυνάρι» Πλατύς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 338 5 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7423/73108 Καθορισμός ορίων αιγιαλού παραλίας και παλαιού αι γιαλού, στην περιοχή «Λεκούνα»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 6 27 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 411/2637 Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού και παρα λίας και παλαιού αιγιαλού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 238 23 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13855/1588 Επικύρωση έκ θεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και πα ραλίας στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3149 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 307 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέου δημόσιου δάσους, εμβα δού 0,95645 στρ. στη θέση «Βασιλικά»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. 66101 ΤΗΛ.2104111120-2104174370-6944714211 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΝΙΚΗΤΑ 15 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.18531 E-MAIL:g.avraam@hotmail.com ΕΙΣΗΓΗΣΗ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 26 5 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση έκθεσης καθορισμού των ορίων Αιγια λού στην παραλιακή περιοχή «Βόδι»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 228 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΚΑΒΟΣ ΜΑΚΡΥΑ ΠΟΥΝΤΑ» Τοπικής κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 51 7 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ορίων Αιγιαλού Παραλίας και παλαι ού αιγιαλού στην θέση «ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΣΤΕΡΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 87 14 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση έκθεσης καθορισμού των ορίων Αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή «Παλιόκαστρο»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 62 19 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών ρέματος εντός οικισμού Αιθαίας, του Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 115 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 26160 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού των ορίων Αιγιαλού Παραλίας στην παραλιακή περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 355 11 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί καθορισμού ορίων Αιγιαλού Παραλίας στη θέση «Μπαλός Πόρια Λίμνη Χερσομούρσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 250 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας και πα λαιού αιγιαλού στην περιοχή «Καβάκι»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 101 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των οριογραμμών του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή Αγία Φωτιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1 15 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35175/15 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην θέση Κάριανης της Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4797 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 126 19 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29409 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού Παρα λίας στην παραλιακή περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 504 17 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Πουρί, του Δήμου Αγιάς, Νομού Λάρισας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 468 30 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων στην περιοχή «Προσήλιο» του Δ/Δ Κυρακαλής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 333 5 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Σκάλα Νέων Κυδωνιών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 262 19 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47719 (47181) Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Σκάλα Λιμενάρια»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 105 12 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,863 στρεμ. στη θέση «Παλαιοχώρι» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 561 17 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παρα λίας στη περιοχή Καλλιθέας Νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 350 27 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14439/179859 Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 187 26 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8189/687 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Κάβος ή Φάρος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 577 10 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέου Διακατεχόμενου δάσους, συνολικού εμβαδού 5,762 στρ. στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 10 21 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης και δάσους πεύ κης 501,924 στρ. ως αναδασωτέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2181 1 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 149 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος στη θέση «Αγ. Αθανάσιος-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 306 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής των πε ριοχών Γερακίου και Περιστερίου Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 27 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλί ας στη θέση εκτός οικισμού «Κόκκινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 67 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 577 14 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός και επανακαθορισμός των ορίων του αιγια λού και δημιουργία ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ47/67503/2099 π.έ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 416 9 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ραφήνας στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 10 18 Ιανουαρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος ρέ ματος Αγ. Κωνσταντίνου και ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 270 25 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδα τορέματος ανατολικά της ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 544 21 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 209 1 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 746 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατο ρέματος «Απιδιών» Δήμου Φολεγάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 225 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ορίων Αιγιαλού Παραλίας στη θέση «Αγ. Παρασκευή» Δ.Ε. Βόνιτσας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 371 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδα τορέματος παρά την ιδιοκτησία Σπυριδούλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 250 11 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δάσους, εμβαδού εννιακοσίων ενενήντα έξι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 66 2 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση διαδικασίας σύνταξης «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1691 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουρ γείου Οικονομικών, για τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 174 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 269 25 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 198 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης μέρους του χάρτη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 353 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση διαδικασίας σύνταξης μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 146 7 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 21 26 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 413 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 103 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 45835/2004 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 374 11 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών δύο τμημάτων του ποταμού Ερυθροποτάμου, στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 381 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας συνολικού εμβα δού 600,76 τετρ. μέτρων, στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΨΝ-37Ψ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΔΑ: Β49ΨΝ-37Ψ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 Ταχ. Κωδ. : 10437 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 62 5 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Στύλου Κατωχωρίου» περιοχής Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

του για τον προσδιορισμό της προκαταρκτικής οριογραμμής αυτού.

του για τον προσδιορισμό της προκαταρκτικής οριογραμμής αυτού. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο της ζώνης του αιγιαλού της χωράς και η χρησιμοποίηση του για τον προσδιορισμό της προκαταρκτικής οριογραμμής αυτού. Αργυρίου Αργύρης Προϊστάµενος Τµήµατος ιοικητικών Πράξεων Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 94 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1357 14 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 0,505 στρεμμά των στη θέση «Βαρκό Σχινάτο»,

Διαβάστε περισσότερα