ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις επωνυμία «Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «MED RIGO S.A.» επωνυμία «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑ ΘΑΡΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑ ΘΑΡΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και δ.τ. «ΜΕ ΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.».. 5 τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΗΣ» και δ.τ. «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και δ.τ. «ΜΕ ΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.».. 7 επωνυμία «DNALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DNALEX Α.Ε.» επωνυμία «ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «Draeger Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Ιατροτεχνικών Προϊόντων και Προϊόντων Τεχνικής Ασφαλείας» και δ.τ. «Draeger Hellas a.e.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «MED RIGO S.A.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμε λητηρίου Αχαΐας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΕ ΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «MED RIGO S.A.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ:

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση των ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκω τοί ελεγκτές για την χρήση 01/01/ /12/2013 οι εξής: Τακτικός: Βασίλειος Π. Τσαπατσάρης, A.M. Σ.Ο.Ε.Λ , ΑΦΜ , ΑΔΤ Σ /97, Δ/νση Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Τ.Κ , έτος γεννήσεως Αναπληρωματικός: Νικόλαος Νάκος του Σωτήρη, με A.M. Σ.Ο.Ε.Λ , ΑΦΜ , ΑΔΤ AB , Δ/νση Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα. Πάτρα, 22 Ιουλίου 2013 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ (2) «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΥΑ ΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελη τηρίου Αχαΐας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 02/07/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο αποφασίστηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τρο ποποίηση τους και ορίστηκαν ελεγκτές για την χρήση 01/01/ /12/2013 οι εξής: Τακτικοί: 1) Παχής Ιωάννης του Ανδρέα, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Πατρών, οδός Ταντάλου, αρ. 21, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ ΔΑ. Ταυτότη τας, Πτυχιούχος Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, αρ. άδειας ασκήσεως οι κονομολόγου/λογιστή Α Τάξης (Οικονομικό Επι μελητήριο Ελλάδος) ΑΦΜ ) Παπά Χαρά του Παναγιώτη, που γεννήθηκε στην Μουσιώτιτσα Ιωαννίνων το έτος 1963, κάτοικος Πατρών, οδός Γούναρη αριθμ κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ Δ.Α. Ταυτότητας, Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά, αριθμ. άδειας ασκήσεως οικονομολόγου/λογι στή ΑΤάξης (Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος) ΑΦΜ Αναπληρωματικοί: 1) Παπαγεωργόπουλος Παύλος του Ηλία, που γεννήθη κε στα Αργυρά Πατρών το έτος 1962, κάτοικος Πατρών, οδός Μαρσελάου αρ. 11, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά, αρ. αδείας ασκήσεως οικονομολόγου Α τά ξης (Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας) ΑΦΜ ) Λυγερός Σωτήριος του Χρήστου, που γεννήθηκε στην Καλλιθέα Πατρών το έτος 1969, κάτοικος Καλλι θέας Πατρών, οδός Καλαβρύτων, αρ. 12, κάτοχος του υπ αριθμ. AB Δ.Α. Ταυτότητας, πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Πατρών, Σχολή Λογιστικής, αρ. άδειας ασκήσεως οικο νομολόγου/λογιστή ΑΤάξης (Οικονομικό Επιμε λητήριο Ελλάδας) ΑΦΜ Πάτρα, 22 Ιουλίου 2013 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ (3) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ΖΑΦΕΙ ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητη ρίου Αχαΐας, το από 29/06/2013 πρακτικό τακτικής Γενι κής Συνέλευσης με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) και το από 29/06/2013 πρακτικό Διοικητικού Συμ βουλίου με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: , σύμφωνα με τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο που εξε λέγη από την τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2013 με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ζαφειρόπουλος Χρήστος του Αντωνίου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στο Χαϊκάλι Πατρών το έτος 1952 και κατοικεί στο Χαϊκάλι Ωλενίας, κάτοχος του με στοιχεία Φ / Δ.Α.Τ. Υ.Α. Πατρών ΑΦΜ ΔΟΥ Κάτω Αχαΐας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος του Αντωνίου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στο Χαϊκάλι Πατρών το έτος 1958 και κατοικεί στην Παραλία Μονοδενδρίου Πατρών, κάτοχος του με στοιχεία Χ / Δ.Α.Τ. Υ.Α. Πατρών ΑΦΜ Γ ΔΟΥ Πατρών, ως Αντιπρόεδρος και 3. Σάρλης Ανδρέας του Ηλία και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1975 και κατοι κεί στην Πάτρα (οδός Αντικυθήρων 31) κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ Δ.Α.Τ. Υ.Α. Πατρών ΑΦΜ Γ ΔΟΥ Πατρών, ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Ζαφει ρόπουλο Χρήστο του Αντωνίου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στο Χαϊκάλι Πατρών το έτος 1952 και κατοικεί στο Χαϊκάλι Ωλένιας, κάτοχο του με στοιχεία Φ / Δ.Α.Τ. Υ.Α. Πατρών ΑΦΜ ΔΟΥ Κάτω Αχαΐας ή στον Ζαφειρόπουλο Δημήτριο του

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Αντωνίου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στο Χα ϊκάλι Πατρών το έτος 1958 και κατοικεί στην Παραλία Μονοδενδρίου Πατρών, κάτοχος του με στοιχεία Χ / Δ.Α.Τ. Υ.Α. Πατρών ΑΦΜ Γ ΔΟΥ Πατρών, οι οποίοι καθένας χωριστά δια της υπογραφής τους η οποία τίθεται κάτω από την σφρα γίδα της εταιρείας θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία. Πάτρα, 22 Ιουλίου 2013 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ (4) «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΥΑ ΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμε λητηρίου Αχαΐας, το από 02/07/2013 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) και το από 03/07/2013 πρακτικό Διοικητι κού Συμβουλίου με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥ ΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟ ΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: , σύμφωνα με τα οποία το Διοικητικό Συμ βούλιο που εξελέγη από την τακτική Γενική Συνέλευση της 02/07/2013 με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Ηλίας Λεγάκης του Γιαννούλη, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1949 στην Αθήνα, κατοικεί στο Χαλάνδρι, οδός Λεωφ. Κηφισίας αριθμός 368 και έχει ταυτότητα με αριθμό Μ του Γ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, Α.Φ.Μ , Πρόεδρος Δ.Σ. 2) Κωνσταντίνος Τρίγκας του Παναγιώτη, Ιατρός, που γεννήθηκε το έτος 1938 στο Αχαϊκό Πατρών, κατοι κεί στην Πάτρα, οδός Δ. Υψηλάντου αριθμός 43 και έχει ταυτότητα με αριθμό Σ του ΥΑ Πατρών, Ελληνικής Υπηκοότητας, Α.Φ.Μ , Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. 3) Παναγιώτης Τρίγκας του Κωνσταντίνου, που γεν νήθηκε το έτος 1979 στην Πάτρα, κατοικεί στην Πάτρα, οδός Δ. Υψηλάντου αριθμός 43 και έχει ταυτότητα με αριθμό Σ του ΥΑ Πατρών, Ελληνικής Υπηκοότη τας, Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής και λήγει στις 2/7/2018. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του καταστατικού το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι τα πιο κάτω αναφερόμενα πρόσωπα θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους τιθεμέ νης κάτω από την εταιρική επωνυμία. 1) Ηλίας Λεγάκης του Γιαννούλη, Πρόεδρος Δ.Σ. 2) Κωνσταντίνος Τρίγκας του Παναγιώτου, Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει, με τα άρθρα 20 και 21 του καταστατικού στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ηλία Λεγάκη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κων σταντίνο Τρίγκα ομού ή μεμονομένως την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, καθώς και την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας, δια μόνης της υπογραφής των τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επω νυμίας. Πάτρα, 22 Ιουλίου 2013 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ (5) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥ ΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και δ.τ. «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Την καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου Έβρου, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 80674, το από πρακτικό της Γ.Σ. των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΗΣ Α.Ε.»., με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , όπως παρακάτω: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/ ) Το από 30/06/2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο όρισαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ , τους εξής: Τακτικοί: 1. Τέγο Δημήτριο, που γεννήθηκε στο Ανήλιο Ιωαννί νων το 1960, και κατοικεί στην Αλεξ/πολη Εργατικά Ν. Χιλής, Α.Δ.Τ. Π και A.M. Ο.Ε.Ε , πτυχιούχο της Α.Β.Σ. Θεσ/νικης, Λογιστή Φοροτεχνικό Α Τάξης, Αριθμός Αδείας Γκουλιαμτζή Παναγιώτη, που γεννήθηκε στο Πρω τοκκλήσι Σουφλίου το 1966, και κατοικεί στην Αλεξ/πολη Αθ. Διάκου 12 1, Α.Δ.Τ. Χ και A.M. Ο.Ε.Ε , πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Λογιστή Φοροτεχνικό Α Τάξης, Αριθμός Αδείας Αναπληρωματικοί: 1. Μαλτέζο Μενέλαο, που γεννήθηκε στην Αλεξ/πολη το 1959 και κατοικεί στην Αλεξ/πολη Εθνικής Αντι στάσεως 88, Α.Δ.Τ. Π και A.M. Ο.Ε.Ε , πτυχιούχο της Α.Β.Σ.Θεσ/νικης, Λογιστή Φοροτεχνικό Α Τάξης, Αριθμός Αδείας Σακκούδη Βασιλική, που γεννήθηκε στους Μεταξά δες το 1961, και κατοικεί Αλεξ/πολη, Πεύκων 5, Α.Δ.Τ. Π

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) και Α.Μ Ο.Ε.Ε πτυχιούχο της Α.Β.Σ. Θεσ/ νίκης, Λογίστρια Φοροτεχνικό Α Τάξης, Αριθμός Αδεί ας Αλεξανδρούπολη, 23 Ιουλίου 2013 Η Προϊστάμενος Δ/νσης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ (6) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗ ΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και δ.τ. «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμε λητηρίου Έβρου, με κωδικό αριθμό καταχώρησης 80685, τροποποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με την από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, μαζί με την τροποποίηση των άρθρων 20 και 30 που έγινε: Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Αρθρο 20ο (1) Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτά κτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση στις οποίες συνυ πολογίζονται και οι μη εργάσιμες, αλλά όχι η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της πραγματοποίη σης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις κα θώς και για τις εξομοιούμενες με αυτές, συνεδριάσεις κατόπιν αναβολής, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση, με την εξαίρεση της παραγράφου 3, του άρ θρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι προσκλήσεις για τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις δημοσιεύονται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορία, καθώς και προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εται ρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφη μερίδας της Κυβερνήσεως. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Εναλλακτικά αντί για δημοσίευση δύναται να αναρ τηθεί τηρούμενης της ανωτέρω προθεσμίας στην ιστο σελίδα της Εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτή έχει καταχωρηθεί στην μερίδα της Εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο. (2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρο νολογία την ημέρα την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από την παραπάνω δημοσίευση τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. (3) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτήν μέτοχοι που εκπροσω πούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. (4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεού ται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύ σεων και σε εκείνες που εξομοιώνονται μ αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Αρθρο 30ο (1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους (2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισμό, τις Ετήσιες Οι κονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι Ετήσιες Οικονομικές Κατα στάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διανομής κερδών και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέ λευση και συνοδεύονται: (α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμ βουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης κερδών και του προσαρτήματος, όσο το δυνατόν αναλυτικό τερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43 α του Κωδι κοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από το Π.Δ. 409/86, και (β) Από την Έκθεση των Ελεγκτών. (3) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός από το Προσάρτημα του Ισολογισμού, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε μία ημε ρήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας ή αναρτάται όπως προβλέπεται από τον νόμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εφόσον η διεύθυνση αυτή έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο. Επίσης σύμφωνα με το εδ.β της παρ.1 του άρθρου 7β του κωδ. νόμου 2190/1920, οι αρχικές και οι τροποποι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 ημένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών λογιστών, δημο σιεύονται στο σύνολο τους και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και σε περίπτω ση τροποποίησης τους μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συνεδρίαση. (4) Για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και να έχει υπογραφεί από: (α) Τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και (β) Το Διευ θύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών ή όταν η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη ενός των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ αυτό και (γ) Το Διευθύνοντα το Λογιστήριο. Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης του Ισολογισμού από την άποψη της νομιμότητας του, υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως στην Γενική Συ νέλευση τις αντιρρήσεις τους. Αλεξανδρούπολη, 23 Ιουλίου 2013 Η Προϊστάμενος Δ/νσης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ (7) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥ ΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και δ.τ. «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμε λητηρίου Έβρου, με κωδικό αριθμό καταχώρησης 80681, το πρακτικό Δ.Σ. της 30/6/2013 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , όπως παρακάτω: Α) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα: 1. Τοκμάκης Δημήτριος, του Δανιήλ και της Ζωής, κά τοικος Αλεξανδρούπολης, Μεσημβρίας 7, αυτοκινητι στής, Α.Δ.Τ. AB / Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Παπαδόπουλος Δημοσθένης του Δημητρίου και της Στεφανούλας, κάτοικος Φερών, Ανδριανουπόλεως 9, αυ τοκινητιστής, με Α.Δ.Τ. ΑΕ / από την Α.Τ. Φερών, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, Αντιπρόεδρος και αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Παπαγιαννάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της Μαριάνθης, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, Παύλου Μελά 2, αυτοκινητιστής, Α.Δ.Τ. ΑΕ / Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αλεξαν δρούπολης, Μέλος. 4. Σακαλίδης Μιχαήλ του Γεωργίου και της Λεμονιάς, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, Κρώμνης 42, αυτοκινητι στής, Α.Δ.Τ. ΑΗ / Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, Μέλος. 5. Βαλμάς Κωνσταντίνος του Ξανθίππου και της Μαρί ας, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, Σκρά 2, Ιδιωτικός Υπάλ ληλος, Α.Δ.Τ. Ρ / Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 9 του κα ταστατικού αναθέτει: 1) Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Τοκ μάκη Δημήτριο του Δανιήλ και 2) Στον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Παπαδόπουλο Δημοσθένη του Δημητρίου, στον καθένα χωριστά, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους Τοκμάκη Δημήτριο του Δανιήλ, Πρόεδρο του Δι οικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Παπαδόπουλο Δημοσθένη του Δημητρίου, Αντι πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και με μια από τις ως άνω δύο (2) υπο γραφές, θα δεσμεύουν την εταιρεία και θα την εκπρο σωπούν, ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρι κή περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώ νει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανο νισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα επ αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, εξαιρου μένων των δι ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σύμφω να με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης πενταετής, ήτοι μέχρι την 30/6/2018. Αλεξανδρούπολη, 23 Ιουλίου 2013 Η Προϊστάμενος Δ/νσης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (8) «DNALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DNALEX Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμε λητηρίου Έβρου, με κωδικό αριθμό καταχώρησης 80448, το πρακτικό Δ.Σ. της 30/6/2013 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «DNALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DNALEX A.E.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , όπως παρακάτω: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα: 1) ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, Επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, το έτος 1950, είναι κάτοικος Αλεξανδρούπολης (οδός Φιλικής Εταιρείας, αριθμός 1) και κάτοχος του με τον αριθμό Λ δελ τίου Ταυτότητας του Α.Τ. Αλεξανδρούπολης, ελληνικής ιθαγενείας, και Α.Φ.Μ , Πρόεδρος Δ.Σ. 2) ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Ιδιωτικός Υπάλλη λος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, είναι κάτοικος Ν. Χαλκηδόνος Αττικής (οδός Γ. Καραϊσκάκη, Αριθμός 48) και κάτοχος του με γενικό αριθμό ΑΙ δελτίου ταυτότητος Α.Τ. Ν Χαλκηδόνος Αττικής, ελλη νικής ιθαγένειας, και Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Δ.Σ. 3) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, Οδοντίατρος, η οποία γεννήθη κε στην Αλεξανδρούπολη.το έτος 1977.είναι κάτοικος Αλεξανδρούπολης (οδός 25ης Μαρτίου 7Β) και κάτο χος του με αριθμό ΑΗ δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ: , ελληνικής ιθαγενείας, Γραμματέας. 4) ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιδ. Υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960 είναι κάτοικος Ν. Χαλκηδώνας Αττικής (οδός Κ. Παλαμά 3) και κάτο χος του με αριθμό Φ δελτίου ταυτότητας ΑΦΜ: , ελληνικής ιθαγενείας, Μέλος. Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται έως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους Εκπροσώπηση της εταιρείας. Το Διοικητικό συμβούλιο βάσει των άρθρων 9 17 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Καφετζή Ανδρέα, στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Μανωλοπούλου Παναγιώτα, ή σε τρίτο πρόσωπο δια πληρεξουσίου (άρθρο 13), στον καθένα χωριστά, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους. Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εται ρεία το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Καφετζή Ανδρέα στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Μανωλοπούλου Παναγιώτα, στη Γραμματέα Στέργιου Μαρία ή σε τρίτο πρόσωπο δια πληρεξουσίου (άρθρο 13), όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό και δη στα σχετικά άρθρα. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, στη Γραμματέα Στέργιου Μαρία η σε τρίτο πρόσωπο δια πληρεξουσίου (άρθρο 13), όπως με την υπογραφή τους είτε από κοινού η χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στους ανωτέρω, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκο μερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσ δήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέ χονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητι κών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδή ποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυρο φυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογα ριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομι κού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτας μισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική». Επικύρωση Πρακτικών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. η αντιπρόεδρος και διευθύνου σα σύμβουλος και η Γραμματέας του Δ.Σ. δικαιούνται, υπογράφοντας, να επικυρώνουν αντίγραφα και απο σπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Διεύθυνση γραφείων. Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας που ασκού νται η διοίκηση και οι δραστηριότητες είναι επί της οδού Λεονταρίδου Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη, 23 Ιουλίου 2013 Η Προϊστάμενος Δ/νσης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ (9) «ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και δ.τ. «ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Στις καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης το

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευ σης και το με αρ.29/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Σερρών (Λευκώνας Σερρών) με τα οποία αποφασίστη καν: Α) Η εκλογή νέου Δ.Σ. και Β) Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε Σώμα και η πα ροχή δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπηση της εταιρείας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ακόλουθο: 1. ΓΚΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑΣ, κάτοικος ΣΕΡΡΩΝ, οδός 29ης Ιουνίου 26, με ΑΦΜ και ΑΔΤ Σ , Πρόεδρος. 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΓΑΛΑΤΙΑΣ κάτοικος Σερρών, Γρ. Ρακιτζή και Αθ. Διάκου, με ΑΦΜ και ΑΔΤ Λ , Διευθύνων Σύμβουλος. 3. ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑ ΡΙΑΣ κάτοικος Σερρών, Εδέσσης 8, με ΑΦΜ και ΑΔΤ ΑΖ , Αντιπρόεδρος. Παροχή δικαιώματος υπογραφής και Εκπροσώπηση τικ Εταιρείας: Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης παρέχεται στους: 1. ΓΚΟΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ βουλίου, και 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Διευθύνοντα Σύμ βουλο. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» και με μια από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές, ανα λαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδεί ξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκ δίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα εχεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Εξαιρετικά απαιτούνται και οι δύο από τις παραπάνω υπογραφές όταν πρόκειται να συμβληθούν με τράπεζες για το άνοιγμα εχεγγύων πιστώσεων. Η θητεία του παραπάνω Δ.Σ. είναι πενταετής, ήτοι μέχρι Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Π.Ε. Σερρών (αρ. Πρωτ / ). Σέρρες, 8 Ιουλίου 2013 Η Προϊσταμένη Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων ΘΩΜΑΗ ΜΠΟΖΙΟΥ (10) επωνυμία «ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Στις καταχωρίστηκαν στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ) με ΚΑΚ 79935, τα παρακάτω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ »: 1) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Δια χείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελεγκτών για τη χρήση 01/01/ /12/ ) Το από πρακτικό της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης με το οποίο εγκρίθηκαν αφενός οι ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/ /12/2012, και αφετέρου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 01/01/ /12/2013 οι εξής: Τακτικοί: α. ΤΣΙΩΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Λο γιστής, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Αθηνών, κάτοικος Ηράκλειας Σερρών, με ΑΦΜ , ΑΔΤ Π , και αριθμό αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξεως του Ο.Ε.Ε , και β. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Λογίστρια, πτυχιούχος Οικονομικών επιστημών Α.Π.Θ., κάτοικος Σερρών οδός Εμ. Παππά αριθμ. 61, με ΑΦΜ , ΑΔΤ ΑΕ και αριθμό αδείας Λογιστή Φοροτεχνι κού Α τάξεως του Ο.Ε.Ε Αναπληρωματικοί: α. ΝΕΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ, Λογιστής, πτυχι ούχος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., κάτοικος Σερ ρών οδός Μεραρχίας αρ. 30, με ΑΦΜ , ΑΔΤ Κ και αριθμό αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξεως του Ο.Ε.Ε , και β. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΕΣΤΩΡΑ, Λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσ/κης, κάτοικος Σερρών οδός Μεραρχίας αρ. 30, με ΑΦΜ , ΑΔΤ Χ και αριθμό αδείας Λο γιστή Φοροτεχνικού Α τάξεως του Ο.Ε.Ε Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Π.Ε. Σερρών (αρ. πρωτ / ). Σέρρες, 8 Ιουλίου 2013 Η Προϊσταμένη Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων ΘΩΜΑΗ ΜΠΟΖΙΟΥ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στο ΦΕΚ 13357/ (τ.αε ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) στο οποίο δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «Draeger Hellas Ανώνυ (11) μη Εταιρεία Ιατροτεχνικών Προϊόντων και Προϊόντων Τεχνικής Ασφαλείας» και δ.τ. «Draeger Hellas a.e.» και ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/09/388 επιφέρεται η παρακάτω διόρθωση στη σελίδα 4, στοίχο 8 (από το τέλος), στή λη 2, από το λανθασμένο «Α.Δ.Τ. Ρ / » στο ορθό «Α.Δ.Τ. Ρ / ». (Από την Περιφέρεια Αττικής) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 1η του

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ Αθήνα 10/6/2013 Αρ. πρωτ. 771 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Με δ.τ. «ΑΛ. ΤΕΡ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 093978606 και Α.Μ.Α.Ε.69438/80/β/10/6 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123354220000 Alaverasksiaae.clonode.com ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 85100-ΡΟΔΟΣ Τηλ. Λογιστηρίου 22410-22594

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/26-6-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» Στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου σήμερα την 26 του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 30 ης Ιουνίου 2015

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 30 ης Ιουνίου 2015 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 30 ης Ιουνίου 2015 Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Μ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.» ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 40

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 40 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 40 Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ & ΥΙΟΙ» ανώνυμος εταιρεία που εδρεύει στον Πειραιά και έχει αριθμό ΜΑΕ 14213

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Στην Αθήνα σήμερα, την 01 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: ΑΓΛΟΥΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Τηλέφωνο: 2810247011 Fax: 2810285829 E-mail: agloupas@ebeh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 9 Μαΐου 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 9 Μαΐου 2011 Στον Πειραιά σήμερα την 9 η Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 16 ης Αυγούστου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/09/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/09/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/09/2015 Στην Αθήνα σήμερα, 30/09/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 το απόγευμα, στα γραφεία της υπό εκκαθάρισης εταιρείας «ΠΑΝ. ΒΛ. ΤΖΕΜΟΣ Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Αυγούστου Tο Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 22 Αυγούστου Tο Διοικητικό Συμβούλιο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ARGOS SECURITY AE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 25 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124724520000 Στον Ιάλυσο, σήμερα 18 Ιουλίου 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου

Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 Σήμερα την 30 η Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 3μ.μ. εις την οδό Πατησίων αριθ. 132 στην Αθήνα, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παιανία 27-06-2014 Α.Π.:590.- ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. ΓΕΜΗ: 122090707000 Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ. :- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ. :- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ A ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 8294 Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Πληροφορίες : Β. ΜΑΝΙΑΤΗ Τηλέφωνο : 213 1514 221 TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

[επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις όπως έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου]

[επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις όπως έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου] ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 08.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι: Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 3382427 Fax: 2103616464 E-mail: antonopoulos@acci.gr Αθήνα, 25/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26/06/2013 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26/06/2013 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει)

(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 72 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ----------------------- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όπως, την 31η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

HIGH TECHNOLOGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:

HIGH TECHNOLOGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: HIGH TECHNOLOGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΑΡΑ 18 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 43795506000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - 1 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε.» Στην Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 25 Μαΐου 2017 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Αποφ.64/ 2017 Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Αποφ.64/ 2017 Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αρ. πρωτ. 8285/21-12-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ./18-12-2015 Της 22 ης έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Η. Α.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα, στις 18 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 74 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 27 ης Ιουνίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 74 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 27 ης Ιουνίου 2014 Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7, 145 64 Κηφισιά Αττικής Τηλ. 2106306000, Fax 2106306136 Ε-mail central@aegekconstruction.gr, www.aegek.gr Γ.Ε.ΜΗ : 3214301000 Α.Φ.Μ. 094000190, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ. Αριστοτέλους 27 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635 E-mail: mit@veth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4 Τ.Κ.: 73110 Πληροφορίες: CHANIA admin Τηλέφωνο: 2821052329 Fax: 2821028307 E-mail: epimel@chania-cci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της ενδέκατης εταιρικής χρήσεως λήξης 31/12/2015.

Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της ενδέκατης εταιρικής χρήσεως λήξης 31/12/2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΑΣ «LIFE LIGHT-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α ρ. Μ. Α. Ε. 6 7 9 4 9 / 1 0 / Β / 0 9 / 0 7 Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο : Μ Ε Γ Α Λ Η Χ Ω Ρ Α - Ν Ε Α Π Ο Λ Η Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Τ Η Λ & F A X :

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 22 ης Σεπτεμβριου 2016

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 22 ης Σεπτεμβριου 2016 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 22 ης Σεπτεμβριου 2016 Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Μ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [ ]

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [ ] H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο Της Γενικής Συνελεύσεως Των Μετόχων Της Εν Αθήνας και επί της οδού Πατησίων 132 Εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας Υπό Την Επωνυμία.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο Της Γενικής Συνελεύσεως Των Μετόχων Της Εν Αθήνας και επί της οδού Πατησίων 132 Εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας Υπό Την Επωνυμία. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 2 2015 Της Γενικής Συνελεύσεως Των Μετόχων Της Εν Αθήνας και επί της οδού Πατησίων 132 Εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας Υπό Την Επωνυμία. ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 Εν Αθήνας σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκονται στην Καλαµάτα, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυµης εταιρίας µε την

βρίσκονται στην Καλαµάτα, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυµης εταιρίας µε την ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 24 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 24 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 24 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ 30-4-2016 Στη Θεσσαλονίκη την 30/4/2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.30 π.μ, στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Κ.Τ.Ε.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα στις 09/05/2016 του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016 ) ημέρα Δευτέρα οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) Βασσάλος Νικόλαος του Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Primaroli Ανώνυμος Εταιρία - Εμπορία & επεξεργασία σταφίδων

Primaroli Ανώνυμος Εταιρία - Εμπορία & επεξεργασία σταφίδων Primaroli Ανώνυμος Εταιρία - Εμπορία & επεξεργασία σταφίδων ΥΠ/ΜΑ: Καίσαρι Κορινθίας - Θέση κάμπος Τ.Κ. 20017 - τηλ.: 27420 20410, fax: 27420 20413, 71153 - ΕΔΡΑ: Μαιζώνος 211, Πάτρα Τ.Κ. 26222 - τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. «ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. «ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. «ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» Σήμερα την 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία στην έδρα της εταιρείας, σε

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 12.05.2015 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 30 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 2 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΦΜ ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΦΜ ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 371 Στη Θεσσαλονικη σημερα την 3η Ιουνιου 2016 ημερα Παρασκευη και ωρα 20.00η συνηλθαν στην εδρα της εταιριας στην Καλαμαρια Θεσσαλονικης οι κατωθι

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 30/4/2016 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7273 14 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/03/181.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/03/181. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ στις 30 Ιουνίου 2015 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54325/01ΑΤ/Β/03/181. Στη Κηφισιά Αττικής, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet A.E. ότι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 28.6.2011, στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 38098/01/Β/97/240-ΓΕΜΗ 002534401000 Στον Αθήνα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα