Θέκα: Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέκα: Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζκεξνκελία: Ξέκπηε, 02 Ηνπλίνπ 2011 Θέκα: Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX Η Γενική Γραμμαηεία Καηαναλωηή αλαθνηλώλεη κέζσ ηνπ Ρύπνπ ηηο Θνηλνπνηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εβδνκάδα 09 έσο 13 Καΐνπ 2011 γηα ηα κε αζθαιή πξντόληα ηνπ Ππζηήκαηνο Ραρείαο Αληαιιαγήο Ξιεξνθνξηώλ (RAPEX) πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ρα πξντόληα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εβδνκαδηαίεο θνηλνπνηήζεηο ηνπ RAPEX είηε έρνπλ εληνπηζηεί από ηηο αξκόδηεο αξρέο θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ θξηζεί σο κε αζθαιή, κε απνηέιεζκα λα απαγνξεπηεί ε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά, είηε ν ίδηνη νη παξαγσγνί -έρνληαο εληνπίζεη θάπνην δπλεηηθό πνπ κπνξεί απηά λα παξνπζηάζνπλ- έρνπλ πξνβεί ζε εζεινύζηα απόζπξζή ηνπο από ηελ αγνξά θαη αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο, ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπο βάζεη ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο ΘΑ Ε3-2810/2004 «Γεληθή Αζθάιεηα ησλ Ξξντόλησλ». Ζ απαγόξεπζε δηάζεζήο ηνπο ζηελ αγνξά κπνξεί λα αξζεί εθόζνλ ην ειάηησκα πνπ ηα θαζηζηά κε αζθαιή επηδέρεηαη δηόξζσζεο θαη νη παξαγσγνί πξνβνύλ ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Θαηαλαισηή (Γ.Γ.Θ.) έρεη θαζηεξώζεη ηε δεκνζίεπζε ησλ εβδνκαδηαίσλ θνηλνπνηήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα κε αζθαιή πξντόληα (RAPEX) ζηελ Διιεληθή γιώζζα, όπσο κεηαθέξζεθαλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γ.Γ.Θ. ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε

2 Ζ Γ.Γ.Θ. πξνβαίλεη ζηε Γεκνζίεπζε απηώλ θαη ζηνλ Ρύπν, πξνθεηκέλνπ αθελόο λα ππάξρεη δπλαηόηεηα άκεζεο ελεκέξσζεο ηνπ επξύηεξνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ θαη αθεηέξνπ νη ηπρόλ δηαθηλεηέο ησλ πξντόλησλ απηώλ ζηελ ειιεληθή αγνξά λα πξνβαίλνπλ ζε άκεζε απόζπξζή ηνπο θαη ηαπηόρξνλε ελεκέξσζε ηεο εθάζηνηε αξκόδηαο αξρήο γηα ηελ επηηήξεζε ηεο αγνξάο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγεηαη ην πξντόλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο από ηηο αξκόδηεο ειεγθηηθέο αξρέο νη νπνίεο ελεξγνπνηνύληαη ακέζσο κεηά από θάζε εηδνπνίεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο RAPEX ή ύζηεξα από θαηαγγειίεο θαηαλαισηώλ όηη ηα πξντόληα απηά εμαθνινπζνύλ λα θπθινθνξνύλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ε Γ.Γ.Θ. ζα επηβάιιεη απζηεξέο δηνηθεηηθέο θπξώζεηο κε βάζε ην Λόκν 2251/94, ζε όινπο όζνπο εκπιέθνληαη ζηελ αιπζίδα δηαθίλεζήο ησλ πξντόλησλ απηώλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. ύζηημα ηατείας ανηαλλαγής πληροθοριών για αζθάλεια προϊόνηων πλην ηροθίμων (RAPEX) - Εβδομαδιαία αναθορά κοινοποιήζεων μέζω RAPEX Αναθορά Διόρθωζη Ζ Θνηλνπνίεζε 1773/10 από ηελ αλαθνξά 48 ηνπ 2010 ηξνπνπνηήζεθε θαη αθαηξέζεθε από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ RAPEX κεηά ηηο πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε θηλδύλνπ πνπ ππέβαιαλ νη θνηλνπνηνύζεο αξρέο. No. Κοινοποιούζα τώρα Προϊόν Φύζη κινδύνοσ Μέηρα ποσ έτοσν ληθθεί από ηην Κοινοποιούζα τώρα /11 ΓΔΟΚΑΛΗΑ Θαηεγνξία: Κεραλνθίλεηα νρήκαηα Ξξντόλ: Van Sprinter Κάξθα: Mercedes-Benz Ρύπνο: 906, Αξηζκόο έγθξηζεο ηύπνπ: L763, L764, L765, L766. Ρξαπκαηηζκνί πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ην δύν αηόκσλ κπξνζηηλό θάζηζκα επηβαηώλ κπνξεί λα κελ Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η ανάκληζη, ζύμθωνα με δήλωζη ηοσ διανομέα ηης

3 Αξηζκόο πιαηζίνπ: S S Ξεξηγξαθή: Νρήκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κεηαμύ 29/11/2010 θαη 07/12/2010. Σώξα πξνέιεπζεο: Γεξκαλία Δεν σπάρτει διαθέζιμη θωηογραθία είλαη θαιά ζηεξεσκέλν ζην ζθειεηό ηνπ θαζίζκαηνο ιόγσ ηεο ρξήζεο πξηηζηληώλ ιάζνο κεγέζνπο. Πε πεξίπησζε κεησπηθήο ζύγθξνπζεο, ζα κπνξνύζε λα ππάξμεη έλαο κεγαιύηεξνο ο ηξαπκαηηζκνύ, σο απνηέιεζκα απνθόιιεζεο ηνπ θαζίζκαηνο από ην πιαίζην. Mercedes-Benz ζηη τώρα μας, δεν αθορά οτήμαηα, ποσ έτοσν ειζατθεί από ηην επίζημη ανηιπροζωπεία /11 ΓΔΟΚΑΛΗΑ Θαηεγνξία: Ξαηρλίδηα Ξξντόλ: Μύιηλν απηνθίλεηα "Bambini Perlen Fahrzeuge" Κάξθα: HABA Barcode: TL Αξ. Ξξντόληνο: Ξεξηγξαθή: Μύιηλν απηνθίλεηα ζε κηα πιαζηηθή ζαθνύια. Σώξα πξνέιεπζεο: Γεξκαλία Σεκηθόο ρεκηθό, θαζώο εληνπίζηεθε 21,8% δη (2- εζπιεμπι) θζαιηθόο εζηέξαο (DEHP) ζηε ζαθνύια πνπ πεξηέρεη ην παηρλίδη. Πύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό REACH νη θζαιηθώλ ελώζεηο DEHP, DBP θαη BBP απαγνξεύνληαη ζε όια ηα παηρλίδηα θαη είδε παηδηθήο θξνληίδαο, ελώ νη θζαιηθέο ελώζεηο DINP, DIDP θαη DNOP απαγνξεύνληαη ζε όια ηαπαηρλίδηα θαη είδε παηδηθήο θξνληίδαο πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζην ζηόκα παηδηνύ. Δζεινύζηα ηελ αγνξά. Η ανάκληζη, ζύμθωνα με δήλωζη ηοσ διανομέα ηης HABA ζηη τώρα μας, δεν αθορά προϊόνηα, ποσ έτοσν ειζατθεί από ηον επίζημο ανηιπρόζωπο /11 ΚΑΙΡΑ Θαηεγνξία: Αλαπηήξεο Δγθαύκαηα Δζεινύζηα παύζε πσιήζεσλ θαη

4 Ξξντόλ: Φαληεδί αλαπηήξεο Κάξθα: Dora Άγλσζηνο εγθαπκάησλ, θαζώο είλαη ειθπζηηθό γηα ηα παηδηά. ηελ αγνξά. Ξεξηγξαθή: Φαληεδί αλαπηήξεο κε θαζηαλό ζώκα. Ρν κπξνζηηλό κέξνο έρεη κηα εηθόλα ελόο ζηόρνπ γηα βέιε πνπ πεξηβάιιεηαη από ιπρλίεο LED. Όηαλ ην επάλσ θάιπκκα είλαη αλνηθηό γηα λα αλάςεη ν αλαπηήξαο, νη ιπρλίεο LED αξρίδνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2006/502/ΔΘ γηα ηελ απαγόξεπζε ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαληεδί αλαπηήξσλ. Σώξα πξνέιεπζεο: Άγλσζηε /11 ΓΔΟΚΑΛΗΑ Θαηεγνξία: Δίδε έλδπζεο, πθάζκαηα θαη είδε κόδαο Ξξντόλ: Ξιαηύγπξν θαπέιν (ξεπνύκπιηθα) Κάξθα: Άγλσζηε Αξηζκόο παξηίδαο Σεκηθόο ρεκηθό θαζώο πεξηέρεη αδσρξώκαηα (καύξν ρξώκα) πνπ απειεπζεξώλνπλ 189 mg / kg βελδηδίλε. Δζεινύζηα ηελ αγνξά κέζσ ηνπ δηαλνκέα / εηζαγσγέα. Ξεξηγξαθή: Καύξν θαπέιν κε γείζν, καύξε θνξδέιια θαη καύξε επέλδπζε. ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Θαλνληζκό REACH. 5 ΗΠΞΑΛΗΑ Θαηεγνξία: Ξαηρλίδηα Σεκηθόο Αλάθιεζε από ηνπο

5 0437/11 Ξξντόλ: Θνύθια κε γιπθά "Sirenita" Κάξθα: Ξαηρλίδηα θαληαζίαο FTC, ΞΑΟΡΗΓΑ 10/2010 Ξεξηγξαθή: Γνξγόλα θνύθια κε κηα πιαζηηθή ζαθνύια από γιπθά. Ρν πξντόλ είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θνπηί από ραξηόλη κε έλα δηάθαλν θάιπκκα, ζην κέζσ ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη ην πξντόλ. Νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο είλαη ηππσκέλεο ζην θνπηί: Sirenita (γνξγόλα) - FTC Ξαηρλίδηα Φαληαζίαο - Θαζαξό βάξνο 10g, Ιεπηνκεξή ζπζηαηηθά, ζύκβνιν θηλδύλνπ, ε ιέμε ΘΗΛΓΛΝΠ, ο πληγκνύ, κηθξά θνκκάηηα, αθαηάιιεια γηα παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 3 θαη ην ζύκβνιν πνπ δειώλεη έλα πξντόλ πνπ δελ είλαη θαηάιιειν γηα παηδηά θάησ ησλ 3. πάξρεη επίζεο έλα θείκελν ζε άιιεο γιώζζεο από ηελ ηζπαληθή. ρεκηθό γηαηί ην θεθάιη ηεο θνύθιαο πεξηέρεη πεξηζζόηεξν από 0,2% θαηά βάξνο δη (2-εζπιεμπι) θζαιηθό εζηέξα (DEHP). Πύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό REACH νη θζαιηθώλ ελώζεηο DEHP, DBP θαη BBP απαγνξεύνληαη ζε όια ηα παηρλίδηα θαη είδε παηδηθήο θξνληίδαο, ελώ νη θζαιηθέο ελώζεηο DINP, DIDP θαη DNOP απαγνξεύνληαη ζε όια ηα παηρλίδηα θαη είδε παηδηθήο θξνληίδαο πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζην ζηόκα παηδηνύ. θαηαλαισηέο κε εληνιή ησλ αξρώλ /11 ΒΝΙΓΑΟΗΑ Θαηεγνξία: Δίδε έλδπζεο, πθάζκαηα θαη είδε κόδαο Ξξντόλ: Ξαηδηθό κπνπθάλ "Light Jacket" Κάξθα: "Kenvelo" Style Αξ EK. Barcode Ξεξηγξαθή: Ξαηδηθό αζιεηηθό κπνπθάλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα παηδηά έσο 7 εηώλ, κε πςειό Πηξαγγαιηζκόο ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ. ζπκκνξθώλεηαη πξνο ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Ξαύζε πσιήζεσλ θαη ηελ αγνξά κε εληνιή ησλ αξρώλ.

6 θνιάξν πνπ παξέρεηαη κε θνξδόληα θαη ζηεξεσκέλεο εηηθέηεο κε ηηο επηγξαθέο: "Kenvelo", "Αδηάβξνρν", "magenta", "2-4", "www.kenvelo.com", "98-108". "Πύλζεζε: αλώηεξν ζηξώκα: 100% πνιπεζηέξαο, επέλδπζε: 65% βακβάθη, 35% πνιπεζηέξαο, γέκηζκα: 100% πνιπεζηέξαο". Ξξόηππν EN /11 ΒΝΙΓΑΟΗΑ Θαηεγνξία: Δίδε έλδπζεο, πθάζκαηα θαη είδε κόδαο Ξξντόλ: Ξαηδηθό κπνπθάλ "θνπζθσηή δαθέηα" Κάξθα: "Kenvelo" Πηπι NED barcode Ξεξηγξαθή: Ξαηδηθό κπνπθάλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αγόξηα κέρξη 7 εηώλ, κε κηα θνπθνύια κε θνξδόληα θαη ζηεξεσκέλεο εηηθέηεο κε ηηο επηγξαθέο: "Kenvelo", "Αδηάβξνρν", "ζθνηεηλό", "ζηαθύιη", "2-4", "www.kenvelo.com", "αγόξηα", "98-108", "Πύλζεζε: αλώηεξν ζηξώκα: 100% λάηινλ, επέλδπζε: 100% πνιπεζηέξαο, γέκηζκα: 100% πνιπεζηέξαο". Πηξαγγαιηζκόο ζηξαγγαιηζκνύ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θνξδνληώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ. ζπκκνξθώλεηαη πξνο ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Ξξόηππν EN Ξαύζε πσιήζεσλ θαη ηελ αγνξά κε εληνιή ησλ αξρώλ.

7 8 0440/11 ΞΝΟΡΝΓΑΙΗΑ Θαηεγνξία: Κεραλνθίλεηα νρήκαηα Ξξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην "Cruze" Κάξθα: Chevrolet Έηνο Ξαξαγσγήο: 2011 (θαηαζθεπάζηεθαλ κεηαμύ 15/11/2010 θαη 12/01/2011) Αξηζκνί ζεηξάο: BK ~ BK θαη BK ~ BK Ξεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Ρξαπκαηηζκνί πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ζε νξηζκέλα από ηα αθνξώκελα νρήκαηα, ην παμηκάδη ζηε βάζε ηεο πίζσ θεληξηθήο δώλεο αζθαιείαο κπνξεί λα κελ είλαη ζπλαξκνινγεκέλν. Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η ανάκληζη, ζύμθωνα με δήλωζη ηοσ διανομέα ηης Chevrolet ζηη τώρα μας, δεν αθορά οτήμαηα, ποσ έτοσν ειζατθεί από ηην επίζημη ανηιπροζωπεία. Σώξα πξνέιεπζεο: Θνξέα Δεν σπάρτει διαθέζιμη θωηογραθία /11 ΟΝΚΑΛΗΑ Θαηεγνξία: Φσηηζηηθόο εμνπιηζκόο Ξξντόλ: Δπηηξαπέδην θσηηζηηθό Κάξθα: Xinpu Lighting 042-2:031-2:031-3:042-1 Ξεξηγξαθή: επηηξαπέδην θσηηζηηθό ζε ζρήκα άλζνπο ισηνύ ζε πνξηνθαιί ρξώκα. 220 V, 10 W, E 14 Ππζθεπαζία ζε θνπηί από ραξηόλη. Ζιεθηξνπιεμία ειεθηξνπιεμίαο, θαζώο ηα θαιώδηα πνπ βγαίλνπλ από ηε ιάκπα δελ είλαη θαηάιιεια ζπλδεδεκέλα κε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο. ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηελ Νδεγία Σακειήο Ράζεο (LVD) θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Ξξόηππν EN Απόζπξζε από ηελ αγνξά κε εληνιή ησλ αξρώλ /11 ΖΛΩΚΔΛΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Θαηεγνξία: Άιια Ξξντόλ: Ξαηρλίδη κπξειόθ Dummy Whistle Κπξειόθ θαη Ξληγκόο πληγκνύ, Δζεινύζηα ηελ αγνξά θαη αλάθιεζε από

8 Dummy θξεκαζηό Κπξειόθ Κάξθα: Άγλσζηε Dummy Whistle Key-rings item 124, barcode ; Dummy Pendant Key-rings item 411, barcode θαζώο κηθξά θνκκάηηα κπνξνύλ λα απνθνιιεζνύλ θαη λα θαηαπνζνύλ. ηνπο θαηαλαισηέο. Ξεξηγξαθή: 12 κπξειόθ, πξννξηδόκελα λα πσιεζνύλ ρσξηζηά, ζε έλα θνκκάηη ραξηόλη κε ηε ζήκαλζε "ΚΞΟΔΙΝΘ". Ζ ζπζθεπαζία από ραξηόλη θέξεη απηνθόιιεην κε ην barcode θαη ηελ πξνεηδνπνίεζε: "Γελ είλαη παηρλίδη", "Θίλδπλνο πληγκνύ, κηθξά θνκκάηηα" "Γελ πξννξίδεηαη γηα παηδηά θάησ ησλ 5 εηώλ" /11 ΓΑΛΗΑ Θαηεγνξία: Αληηθείκελα παηδηθήο θξνληίδαο θαη παηδηθόο εμνπιηζκόο Ξξντόλ: Θξεκάζηξα πηπίιαο Κάξθα: Småfolk Style Πηξαγγαιηζκόο/ Ρξαπκαηηζκνί ζηξαγγαιηζκνύ ή / θαη ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ν ηκάληαο είλαη πνιύ καθξύο θαη κπνξεί λα καγθώζεη θάπνπ. Δζεινύζηα αλάθιεζε από ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ξεξηγξαθή: Θξεκάζηξα πηπίιαο από ύθαζκα, κε απεηθνλίζεηο κήισλ, ηππσκέλεο ζε ιηιά, θόθθηλν ή πξάζηλν. Ζ πηπίια ζπγθξαηείηαη κε Velcro θνξδέια ζην ηέινο ηνπ ηκάληα. Ρν ζηεξέσκα ζηα ξνύρα γίλεηαη κε έλα πξάζηλν κεηαιιηθό θιηπ. Ζ κάξθα "Småfolk" είλαη ξακκέλε ζηνλ ηκάληα. Δπηπιένλ, ην παηδί κπνξεί λα παγηδεύζεη ην δάρηπιό ηνπ ζηα ζηνηρεία ηεο πηπίιαο ζπκκνξθώλεηαη πξνο ην ζρεηηθό Δπξσπατθό

9 Σώξα πξνέιεπζεο: Ρνπξθία Ξξόηππν EN /11 ΦΗΛΙΑΛΓΗΑ Φηλιαλδία Θαηεγνξία: Ξαηρλίδηα Ξξντόλ: Πσιήλαο θπζήκαηνο "Puhallusputki" Κάξθα: Lelukulma Item Λν G2828 Ξληγκόο πληγκνύ, θαζώο νη βεληνύδεο κπνξνύλ λα απνζπαζηνύλ εύθνια. Ζ εηζαγσγή απνξξίθζεθε από ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. Ξεξηγξαθή: Πεη ζσιήλα θπζήκαηνο πνπ πεξηέρεη έλα ζσιήλα θαη 6 βιήκαηα κε βεληνύδεο. ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηελ Νδεγία Ξαηρληδηώλ θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Ξξόηππν EN /11 ΦΗΛΙΑΛΓΗΑ Θαηεγνξία: Ξαηρλίδηα Ξξντόλ: Θαξνηζάθη γηα θνύθιεο Κάξθα: Doll Carrier Αξηζκόο είδνπο ζην παθέην. Αξηζκόο είδνπο CA ζην ηηκνιόγην. Ρξαπκαηηζκνί πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ε ρεηξνιαβή κπνξεί λα θαηαξξεύζεη κε έλα παηδί αλάκεζα. Ζ εηζαγσγή απνξξίθζεθε από ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο Ξεξηγξαθή: Ξηπζζόκελν θαξνηζάθη γηα θνύθιεο κε ξνδ κεηαιιηθό ζθειεηό θαη ξνδ / ιεπθνύο ηξνρνύο. Ονδ θαη ιεπθό είλαη ηα θύξηα ρξώκαηα ζηα πθαζκάηηλα κέξε, δηαθνζκεκέλα κε πνιύρξσκεο κνξθέο δώσλ. Δίλαη ζπζθεπαζκέλν ζε δηαθαλή πιαζηηθή ζαθνύια. ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Νδεγία Αζθάιεηαο Ξαηρληδηώλ θαη ην ζρεηηθό Δπξσπατθό Ξξόηππν EN-71.

10 /11 ΗΟΙΑΛΓΗΑ Θαηεγνξία: Κεραλνθίλεηα νρήκαηα Ξξντόλ: Δπηβαηηθό απηνθίλεην V70 θαη S80 Κάξθα: Volvo V έσο Έηνο Κνληέινπ 2010 S έσο Έηνο Κνληέινπ 2010 Ξεξηγξαθή: Δπηβαηηθό απηνθίλεην Σώξα πξνέιεπζεο: Πνπεδία Δεν σπάρτει διαθέζιμη θωηογραθία Ρξαπκαηηζκνί πξόθιεζεο ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο ην λεξό κπνξεί λα δηαξξεύζεη ζην ειεθηξηθό πδξαπιηθό ζύζηεκα ππνβνήζεζεο ηεο αληιίαο δηεύζπλζεο, επεξεάδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο. Ωο απνηέιεζκα, δηάθνξα κελύκαηα πξνεηδνπνίεζεο θαη ζύκβνια κπνξνύλ λα αλάβνπλ ζηελ νζόλε ηνπ ηακπιό. Πηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα ζπκβεί κηα μαθληθή απώιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ππνβνήζεζεο δηεύζπλζεο θαη ν θηλεηήξαο λα ζβήζεη απξνεηδνπνίεηα. Δζεινύζηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E 163664-a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΗΔΙ RAPEX- ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ (ΔΣΟ 2011)

ΑΝΑΚΛΗΔΙ RAPEX- ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ (ΔΣΟ 2011) Φύζη κινδύνοσ ΑΝΑΚΛΗΔΙ RAPEX- ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ (ΔΣΟ 20) No Κοινοποιούζα τώρα Προϊόν Μέηρα ποσ έτοσν ληθθεί από ηην Κοινοποιούζα τώρα 20503/ ΠΟΛΩΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη

Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη Σν πξώην ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Οη εμεηαζηέο (2) ζα καο θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο δνθηκαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 1. Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06 Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΘΕΜΑ : Κοηλοποίεζε απόθαζες σποσργώλ Οηθολοκίας θαη Οηθολοκηθώλ θαη Μεηαθορώλ θαη Επηθοηλωληώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιζθαινόλη A (Bisphenol A BPA)

Γιζθαινόλη A (Bisphenol A BPA) Γιζθαινόλη A (Bisphenol A BPA) 1. Τι είναι η Γιζθαινόλη A και πού σπηζιμοποιείηαι; Ζ BPA είλαη κία νξγαληθή ρεκηθή έλσζε, ε νπνία θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη σο πξόζζεην κε άιια ρεκηθά γηα ηελ παξαζθεπή πνιπθαξβνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φζαιηθνί εζηέξεο θαη δηζθαηλόιε Α ζε πιηθά ζ επαθή κε ηξόθηκα θαη παηδηθά παηγλίδηα

Φζαιηθνί εζηέξεο θαη δηζθαηλόιε Α ζε πιηθά ζ επαθή κε ηξόθηκα θαη παηδηθά παηγλίδηα Φζαιηθνί εζηέξεο θαη δηζθαηλόιε Α ζε πιηθά ζ επαθή κε ηξόθηκα θαη παηδηθά παηγλίδηα Γξ. Διέλε Ισάλλνπ-Καθνύξε Αλώηεξε Υεκηθόο εκείν Δπαθήο κε ηελ ΔFSA Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο www.sgl.moh.gov.cy Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζαο επραξηζηεί πνπ πξνηηκήζαηε ηνλ πνκπνδέθηε TH-F8. O πνκπνδέθηεο απηόο είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη βαζηζκέλνο ζε ηερλνινγίεο αηρκήο, παξέρνληαο ζαο ζηαζεξή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία. Έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο Θ. ΕΘΑΓΩΓΗ Οη Επξπδσληθέο ζπλδέζεηο Ίληεξλεη είλαη ζήκεξα απαξαίηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ πνιπκεζηθό πεξηερόκελν, όπσο κνπζηθή, θσηνγξαθίεο πςειήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα