ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2009 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων /Τμ, Συγκ. Η/Μ Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό της περ. (α) του άρ θρου 3 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), με το σύστημα προ σφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του αρθρ. 6 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ν. ΕΒΡΟΥ» του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ ΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑ ΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», με προϋπολογισμό ,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορί ες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογι σμό ,35, β) κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολο γισμό ,54, γ) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό ,12. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ Υποχρεώσεων κ.λπ.) μέχρι και την από την ΔΔΕ της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης, οδός Σισμανόγλου 78. Πα την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι κα ταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχε ται σε 50 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο τηλ: , αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Ζ. Τοπουζλή. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αττό αρμόδια επιτροπή την , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γρα φεία της ΔΔΕ Περιφέρειας A.M. Θ. ως άνω. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). (1) Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν α1) στην 1η ή 2η τάξη καθώς και στην 2η τάξη με έδρα ή δεύτερο δηλωθέντα νομό το Ν. Έβρου για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και α2) στην Α2 ή 1η τάξη καθώς και στην 2η τάξη με έδρα ή δεύτερο δηλωθέντα νομό το Ν. Έβρου για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και α3) στην Α1 ή Α2 ή 1η για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ή κοινοπραξίες τους. β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στο οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε ων α, β και γ σε οποινδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε γραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο

2 298 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ρίας οικοδομικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/2006 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ,24 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. τουλάχιστον μέχρι την Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 6. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με την Εγκριτική Απόφαση CCI: 2004 GR 16 CPE 012 σε ποσοστό 75% και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 25%. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 8. Η προκήρυξη σύμβασης εστάλη για δημοσίευση την Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ανα τολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κομοτηνή, 13 Ιανουαρίου 2009 Ο Προϊστάμενος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων /Τμ. Συγκ, Η/Μ Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκηρύσσει ανοιkτό διαγωνισμό της περ. (α) του άρ θρου 3 του ν. 3559/2008 (ΚΔΕ), με το σύστημα προσφο ράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του αρθρ. 6 του ν. 3669/2006 (ΚΔΕ), για την επιλογή αναδόχου κατα σκευής του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΑΠΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ» του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ ΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑ ΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», με προϋπολογισμό ,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορί ες εργασιών: α) κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό ,77, β) κατηγορία οικοδομικών, με προϋπολογι σμό ,85, γ) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό ,51. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ Υποχρεώσεων κ.λπ.) μέχρι και την από την (2) ΔΔΕ της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης, οδός Σισμανόγλου 78. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι κα ταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχε ται σε 50 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο τηλ: , αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Ζ. Τοπουζλή. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΔΕ Περι φέρειας A.M. Θ. ως άνω. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφο ράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις; α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν: α1) στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη καθώς και στην 3η τάξη με έδρα ή δεύτερο δηλωθέντα νομό το Ν. Ροδόπης για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και α2) στην Α2 ή 1η τάξη καθώς και στην 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και α3) στην Α2 ή 1η τάξη καθώς και στην 2η τάξη με έδρα ή δεύτερο δηλωθέντα νομό το Ν. Ροδόπης για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ή κοι νοπραξίες τους. β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε ων α. β και γ σε οποινδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορί ας ηλεκτρομηχανολογικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

3 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. τουλάχιστον μέχρι την Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 6. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με την Εγκριτική Απόφαση CCI: 2004 GR 16 CPE 012 σε ποσοστό 75% και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 25%. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 8. Η προκήρυξη σύμβασης εστάλη για δημοσίευση την Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ανα τολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κομοτηνή, 13 Ιανουαρίου 2009 Ο Προϊστάμενος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων /Τμ. Συγκ. Η/Μ Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό της περ. (α) του άρ θρου 3 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), με το σύστημα προ σφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του αρθρ. 6 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΒΥΣΣΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ» του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ ΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑ ΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», με προϋπολογισμό ,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγο ρίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπο λογισμό ,97 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογι σμό ,79, γ) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό ,99. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ Υποχρεώσεων κ.λπ.) μέχρι και την από την ΔΔΕ της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης, οδός Σισμανόγλου 78. (3) Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι κα ταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχε ται σε 50 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο τηλ: , αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Ζ. Τοπουζλή. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από αρμόδια επιτροπή την , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γρα φεία της ΔΔΕ Περιφέρειας Α.Μ. Θ. ως άνω, Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν α1) στην 1η ή 2η τάξη καθώς και στην 2η τάξη με έδρα ή δεύτερο δηλωθέντα νομό το Ν. Έβρου για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και α2) στην Α2 ή 1η τάξη καθώς και στην 2η τάξη με έδρα ή δεύτερο δηλωθέντα νομό το Ν. Έβρου για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και α3) στην Α1 ή Α2 ή 1η για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ή κοινοπραξίες τους. β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλoύμεvες του Ελλη νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε ων α, β και γ σε οποινδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην (δια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική Επιχείρηση, θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε γραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο ρίας οικοδομικά και στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή

4 300 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους EYPΩ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. τουλάχιστον μέχρι την Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 6. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με την Εγκριτική Απόφαση CCI: 2004 GR 16 CPE 012 σε ποσοστό 75% και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 25%. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 8. Η προκήρυξη σύμβασης εστάλη για δημοσίευση την Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ανα τολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κομοτηνή, 13 Ιανουαρίου 2009 Ο Προϊστάμενος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων /Τμ. Συγκ. Η/Μ Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό της περ. (α) του άρ θρου 3 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), με το σύστημα προσφο ράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του αρθρ. 6 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), για την επιλογή αναδόχου κατα σκευής του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ» του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», με προϋπολογισμό ,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλου θες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό ,72, β) κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό ,51, γ) κατηγορία ηλεκτρομη χανολογικά, με προϋπολογισμό ,74. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ Υποχρεώσεων κ.λπ.) μέχρι και την από την ΔΔΕ της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης, οδός Σισμανόγλου 78. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι κα ταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχε ται σε 50 ΕΥΡΟ,εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. (4) Πληροφορίες στο τηλέφωνο τηλ: , αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Ζ. Τοπουζλή. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από αρμόδια επιτροπή την , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γρα φεία της ΔΔΕ Περιφέρειας A.M. Θ. ως άνω. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την (δια ώρα (10:00 π.μ). Η [δια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 4,1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν α1) στην 1η ή 2η τάξη καθώς και στην 3η τάξη με έδρα ή δεύτερο δηλωθέντα νομό το ν. Έβρου για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και α2) στην Α2 ή 1η τάξη καθώς και στην 2η τάξη με έδρα ή δεύτερο δηλωθέντα νομό το Ν. Έβρου για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και α3) στην Α1 ή Α2 ή 1η για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ή κοινοπραξίες τους. β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε ων α, β και γ σε οποινδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3569/2008 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική Επιχείρηση, θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε γραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο ρίας οικοδομικά και στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά

5 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 301 εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. τουλάχιστον μέχρι την Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 6. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με την Εγκριτική Απόφαση CCI: 2004 GR 16 CPE 012 σε ποσοστό 75% και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 25%. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 8. Η προκήρυξη σύμβασης εστάλη για δημοσίευση την Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ανα τολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κομοτηνή, 13 Ιανουαρίου 2009 Ο Προϊστάμενος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων /Τμ. Συγκ. Η/Μ Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό της περ. (α) του άρ θρου 3 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), με το σύστημα προσφο ράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του αρθρ. 6 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩ ΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ» του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ ΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑ ΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», με προϋπολογισμό ,00 EYPΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορί ες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογι σμό ,52, β) κατηγορία οδοποιίας, με προϋττολο γισμό ,45, γ) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό ,33. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ Υποχρεώσεων κ.λπ.) μέχρι και την από την ΔΔΕ της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης, οδός Σισμανόγλου 78. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι κα ταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχε ται σε 50 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο τηλ: , αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Ζ. Τοπουζλή. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΔΕ Περι (5) φέρειας A.M. Θ. ως άνω. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με τσ σύστημα προσφο ράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την (δια ώρα (10:00 π.μ.). Η (δια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν α1) στην 1η ή 2η τάξη καθώς και στην 3η τάξη με έδρα ή δεύτερο δηλωθέντα νομό το Ν. Έβρου για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και α2) στην Α2 ή 1η τάξη καθώς και στην 2η τάξη με έδρα ή δεύτερο δηλωθέντα νομό το Ν. Έβρου για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και α3) στην Α1 ή Α2 ή 1η για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ή κοινοπραξίες τους. β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΑΣ.) του Παγκόσμιου Οργα νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχoυν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε ων α, β και γ σε οποινδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε γραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο ρίας οικοδομικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΕΥΡΩ με

6 302 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. τουλάχιστον μέχρι την Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. ε. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 7. Το έργο χρηματοδοτείται από από το Ταμείο Συνο χής σύμφωνα με την Εγκριτική Απόφαση CCI: 2004 GR 16 CPE 012 σε ποσοστό 75% και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 25%. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Η προκήρυξη σύμβασης εστάλη για δημοσίευση την Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ανατολι κής Μακεδονίας και Θράκης. Κομοτηνή, 13 Ιανουαρίου 2009 Ο Προϊστάμενος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ (6) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πα νεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκη), προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ γου: «ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ» 2 Υποέργο: «Αρχιτεκτονική Οργάνωση Ανασκαφικού Πάρ κου» με προϋπολογισμό ,00 Ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό ,71 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό ,96 (δα πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απρόβλεπτα). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τη Γεν. Δ/νση Τεχνικών Υπηρε σιών και Μηχ/σης (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», 8ος όροφος), πς εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 13:30, μέχρι την Πέμπτη Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες: Ε. Τσιλιγκιρίδου, τηλ , fax , Τεχνικές πληροφορίες: Αιμιλία Παπουτσή, Αρχ/των Μηχανικός: Για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης οι ενδι αφερόμενοι καταβάλουν ποσό 10,00 που πληρώνεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περι ουσίας του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», 1ος όροφος). 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. (λήξη παράδοσης προσφο ρών), στην Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» γρ. Δημοπρασιών υπόγειο). Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). Το σύστημα υποβολής προσφορών επιμέρους ποσο στά έκπτωσης του άρθρου 4 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η προσφορά με την μεγαλύτερη μέση τεκμαρτή έκπτωση. Εναλλακτικές προσφορές απαγορεύονται. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι στην Α2, 1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας οικοδο μικά και Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ, και κοινοπραξίες Α2, 1η και 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας οικοδομικά και Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κα τηγορίας Η/Μ αντίστοιχα, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.515,00. Οι εγ γυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών + τρι άντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 10 Σεπτεμβρίoυ Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. με αριθμό έργου 2005ΕΠ , με συγχρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ποσοστό συγχρηματοδότησης 80% και 20% από Εθνικούς Πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 21 Ιανουαρίου 2009 Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, προκηρύσ σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου, οδού Πυρναδικίων Μαλαθρι άς». Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με συνολική δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ (18%) και απρόβλεπτα με συνολικό προϋπολογισμό ,00. Ο προϋπολογισμός του Έργου (με ΓΕ & ΟΕ 18%) ανέρχεται (7)

7 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 303 σε ,10 η δαπάνη αναθεώρησης εκτιμάται σε 328,96 και ο ΦΠΑ(19%) ανέρχεται σε ,53. Ο τόπος εκτέλεσης του Έργου είναι η οδός Πυργα δικίων Μαλαθριάς. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της Σύμβασης με ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες όπως αναφέρο νται στην Ε.Σ.Υ. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Δι εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, γραμματεία, μέχρι την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 8. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , AX επικοι νωνίας Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την , ημέρα Τρί τη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι συμπλήρωση ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω στον προϋπολογισμό (άρθρο 6 του π.δ. 609/1985). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2, 1η και 2η ανεξαρτήτως έδρας, στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμε νοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.816,95 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα μέρες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού & Οικο νομικής Διαχείρισης. 8. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στα έντυπα μέσα που ορίζει ο ν. 3548/2007 βαρύνουν τον Ανάδοχο του Έργου. Πολύγυρος, 21 Ιανουαρίου 2009 Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ Αριθμ Ο Δήμαρχος Δήμου Βλαχερνών ανακοινώνει ότι θα γίνει ανοιχτή δημοπρασία με σύστημα προσφοράς ενι αίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου (άρθρο 4.4.α του ν. 1418/1984 και άρθρο 6 του π.δ. 609/1985) για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής του έργου «Δι αμόρφωση κεντρικής εισόδου Τ.Δ. Γραμμενίτσας» με προϋπολογισμό ,37, χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. και ,00 με τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ αριθμ. 99/2008 μελέτη της Τ.Τ.Δ.Κ. Άρτας. Το έργο θα χρημα τοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με το ποσό των ,00. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέ λεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο. (8) 2. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984 τα εκτελεστικά αυτού π.δ. 609/1985, 472/1985, 171/1987, 286/1994 και τους ν. 2229/1994, 2940/2001, 3212/2003, 3263/2004, και 3418/2006 άρθρο 4. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών. α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό ,79. β. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό ,59. γ. ΗΛΜ με προϋπολογισμό ,99. Στους ανωτέρω προϋπολογισμούς περιλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα. 3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις υπ αριθμ.δ17α/08/35/ Φ.Ν./430/ (ΦΕΚ469 Β ( ) και Δ17α/02/59/ Φ.Ν.430/ (ΦΕΚ1081Β/ ) αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και το ν. 3021/ΦΕΚ 143Α/ «Περιο ρισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κ.λπ.). Ήτοι μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΜ, ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. δ. Επίσης καλούνται και γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα ΗΛΜ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εφόσον δεν είναι σε σύμπραξη Κοινοπραξίες Εργο ληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την κάλυψη διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ γου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

8 304 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 1.796,00 που θα απευθύνεται υποχρεωτικά στο Δήμο Βλαχερνών. Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους προ σφέροντες για διάστημα έξι (6) μηνών και η προθεσμία ισχύος των εγγυητικών επιστολών θα είναι επτά (7) μήνες. 6. Ορίζεται σαν όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομί σει επιπλέον εγγυήσεις κατά την υπογραφή της σύμβα σης, το δώδεκα επί τοις εκατό (12%) βάσει του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3263/ Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Βλαχερνών (Γραφείο Δημάρχου) στη Γραμμενίτσα Αρ τας στις , ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης την 10:00 π.μ. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν δι ενεργηθεί, αυτή θα γίνει στις , ημέρα Πέμπτη και με ώρα λήξης την 10:00 π.μ., χωρίς να ακολουθήσει νέα δημοσίευση. 8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληρο φορίες κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από την Τ.Τ.Δ.Κ. Άρτας και από τα γραφεία του Δήμου Βλαχερνών. Γραμμενίτσα, 21 Ιανουαρίου 2009 Ο Δήμαρχος ΖΩΗΣ ΧΡ. ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ Ι.1) Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό και Καποδιστριακό Πα νεπιστήμιο Αθηνών (α). Ταχ. Διεύθυνση: Πανεπιστημι ούπολη, Αθήνα Υπόψη: Τεχνική Υπηρεσία, τηλ , 902. Φαξ Πληροφορίες διαθέσιμες από το προαναφερόμενο σημείο (α) επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές κα συμπληρωματικά έγγραφα: DIGITAL COPY CENTER, Διοχάρους 20 και Ουμπλιανής, Αθήνα, Καισαριανή , τηλ , φαξ Προσφορές αποστέλλονται στο προαναφερόμενο σημείο (α) επαφής. Ι.2) Είδος αναθέτουσας Αρχής και κύρια δραστηριότη τα: Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Εκπαίδευση. ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:προμήθεια και εγκατάσταση κλιμα τιστικών μηχανημάτων ψύξης θέρμανσης διαιρούμενου τύπου. ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος παράδοσης: Αγορά Αθήνα, Πανεπιστημιακά κτήρια Κωδικός NUTS GR300. ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά: δημόσια σύμβαση. ΙΙ.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς: Προμήθεια διαιρούμενων (split) κλιματιστικών μηχανη μάτων ψύξης θέρμανσης για τα κτήρια του Πανεπι στημίου Αθηνών. ΙΙ.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις: (CPV): ΙΙ.1.7) Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις. ΙΙ.1.8) Κατανομή σε τμήματα: ΝΑΙ. Πρέπει να υποβλη θούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα. (9) ΙΙ.1.9) Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφο ρές. ΙΙ.2.1) Συνολικός ποσότητα ή έκταση: Αγορά 160 συ νολικά κλιματιστικών μηχανημάτων (split) ισχύος 9.000, , , , , , btu/h. Εκτι μώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ ,00 ευρώ.. ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: ΟΧΙ. ΙΙ.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: 45 ημέρες από την ανάθεση της σύμβασης. ΙΙΙ.1.1) Παροχή εγγυήσεων: Εγγυητική επιστολή συμ μετοχής ,00. Εγγυητική συμμετοχής για το 1ο τμήμα 7.553,00. Εγγυητική συμμετοχής για το 2ο τμήμα 3.648,00. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 10% της συμβα τικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Εγγυητική καλής λειτουργίας 10% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ΙΙΙ.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η δαπάνη βαρύνει το Π.Δ.Ε. (Κ.Α ΣΕ ). Εξόφληση μετρητοίς μετά την οριστική παραλαβή των ειδών. ΙΙΙ.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οι κονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβα ση: Δεν απαιτείται η περιβολή νομικής μορφής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ενδέχεται να απαιτηθεί για την υπογραφή της σύμβασης. ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέ ων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα: α) Δεν βρίσκονται σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυ ξης σε πτώχευση ή προκειμένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. β) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ οι διαχειριστές σε περίπτωση ομμόρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και ο Διευ θύνων Σύμβουλος σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. γ) Δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. δ) Δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνι κού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. ε) Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμ φωνα με την Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδα ποί ή αλλοδαποί που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλαδα) ή σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. στ) Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, σύμ φωνα με την Ελληνική νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. ζ) Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς τα οικεία Επιμελητήρια. ΙΙΙ.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα: Υπεύθυνη δήλω ση της παρ., του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι: α) Δεν έχουν επιβληθεί νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης. β) Δεν έχει επιβληθεί στον προμη θευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με

9 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 305 αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του π.δ. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστη μα. γ) Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. δ) Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών στο τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις κατά κατ ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας της επιχείρησης ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. ε) Κατάλογο, στον οποίο ανα φέρονται οι κυριότερες παραδόσεις σχετικών με τα δημοπρατούμενα με την παρούσα διακήρυξη είδη που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή. ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα: 1) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβά νει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας. 2) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, είτε ανήκουν απ ευθείας στην επιχείρηση του Προμη θευτή είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας. 3) Δήλωση του Προμηθευτή, εφόσον κατα σκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμε νο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 4) Δήλωση της χώρας καταγωγής των προσφερομένων ειδών, εφόσον ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατα σκευαστής του τελικού προϊόντος. Όταν οι προσφέρο ντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στη οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέ ρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέ ρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. V.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: ΟΧΙ. IV.3.1) Αριθμός αναφοράς φακέλου: 3456 IV.3.3) Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγ γραφα ή πρόσβαση σε έγγραφα: 13/03/2009, ώρα 14:00. Έγγραφα με πληρωμή 3,00 μετρητοίς. IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 17/03/2009, ώρα 10:30 IV.3.6) Γλώσσα: Ελληνική. IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 180 ημέρες από την ημερομηνία παρα λαβής των προσφορών. IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερο μηνία: , ώρα 10:30. Τόπος: Αθήνα, Πανεπιστημι ούπολη Ζωγράφου, κτήριο ΤΥΠΑ. VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυ γής: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 30, Αθήνα , τηλ , φαξ VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: 1) Μέσα στο μισό του χρο νικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακή ρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προ θεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημο σίευσης και της υποβολής των προσφορών. 2) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτου σας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήπο τε προ μηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνι σμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφρά γισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια δι εξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης ερ γάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστά μενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 3) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασί μων ημερών, αφό του ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής, 4) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του π.δ. 118/2008, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Τε χνική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Αθηνών (ΤΥΠΑ). Ταχ. Δ/ νση: Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα , τηλ , 902, φαξ VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυ ξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: (1ο Τμήμα): 11 κλιματιστικά (split) btu/h, 56 κλιματιστικά (split) btu/h, 41 κλιματιστικά (split) btu/h, 23 κλιματιστικά (split) btu/h. Κύριο αντικείμενο CPV Εκτιμώμενο κόστος ,00 χωρίς ΦΠΑ. Διάρκεια 45 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης (2ο Τμήμα): 19 κλιματιστικά (split) btu/h, 2 κλιματιστικά οροφής (split) btu/h, 4 κλιματιστικά οροφής (split) btu/h, 4 κλι ματιστικά οροφής (split) btu/h. Κύριο αντικείμε νο CPV Εκτιμώμενο κόστος ,00 χωρίς ΦΠΑ. Διάρκεια 45 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμ βασης. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2009 Ο Πρύτανης ΧΡ. ΚΙΤΤΑΣ (10) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤOΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ Αριθμ. 331 ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία, Διεύθυνση και Σημείο( α) Επαφής: Επίσημη Επωνυμία: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας/ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

10 306 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχυδρομική διεύθυνση: Διοικητήριο Μανωλοπούλου 31. Τοποθεσία / Πόλη: Πύργος, Τ.Κ , Χώρα: Ελλάς. Σημείο( α) επαφής: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας/ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Υπόψη: Νικ. Μπούλιαρης Τηλέφωνο: , Τηλεομοιοτυπία ( fax): Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail): Δ/νση Internet (URL) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το προαναφερόμενο σημείο επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον αντα γωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγο ρών) είναι διαθέσιμα από:το προαναφερόμενο σημείο επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο προαναφερόμενο σημείο επαφής. Ι.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστη ριότητα: Περιφερειακή ή τοπική αρχή. Οι Ν.Α. είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο Ν.Π.Δ.Δ. με προορισμό την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας τους και ασκούν διοίκηση στις τοπικές υποθέσεις νομαρχιακού επιπέδου, εκτός των εξαιρέσεων που ορίζει ο νόμος. ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΙ.1) Περιγραφή ΙΙ.1.1) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυροπροστα σίας και πυρόσβεσης στην περιοχή της Ν.Α. Ηλείας». ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Υπηρεσίες Κύριος τόπος των έργων: Νομός Ηλείας Κωδικός NUTS: GR233 ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ΙΙ.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο: ΙΙ.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκλη ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πυροπροστασίας, που περιλαμβάνει την συνδυασμένη χρήση μιας σειράς προηγμένων τεχνολογιών (δορυφορικών εικόνων, ορθο φωτοχαρτών, εφαρμογών γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος, μοντέλων προσομοίωσης εξέλιξης πυρκα γιάς, μετεωρολογικών δεδομένων και ψηφιακού τηλεμα τικού δικτύου ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών συνδεδε μένων στο Γεωγραφικό Σύστημα) καθώς και δράσεων εκπαίδευσης και δημοσιότητας, ώστε να προστατευθεί η περιοχή από περαιτέρω φυσικές καταστροφές και ειδικά πυρκαγιές, εφαρμόζοντας πιο αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη, την παρακολούθηση των φυ σικών καταστροφών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων φορέων. ΙΙ.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): Κύριο λεξιλόγιο Κύριο αντικείμενο: ΙΙ.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT): Ναι ΙΙ 1.8) Κατανομή σε τμήματα: Όχι. ΙΙ 1.9) Θα ληφθούν υπ όψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι ΙΙ. 2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανο μένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προ αίρεσης, εφόσον υπάρχουν): Η συνολική αμοιβή του αναδόχου για όλη την διάρ κεια της σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν του ενός εκα τομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%, όπου ο αναλογούν ΦΠΑ είναι ,60 και η τιμή χωρίς το ΦΠΑ ,40 ΙΙ.2.2) Προθεσμία ολοκλήρωσης των προμηθειών ή δι άρκεια της σύμβασης προμηθειών. Ει δυνατόν, προθε σμία έναρξης ή παράδοσης των προμηθειών: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 μήνες από την υπογραφή της Σύμβα σης. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΙΙΙ.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση ΙΙΙ.1. 1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτού νται (κατά περίπτωση): Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υπο χρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( ) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου. Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής πρέπει να ανέρχεται σε , Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελ λάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών με λών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα μέρος διμερούς ή πολυμε ρούς συμφωνίας με την Ε.Ε. ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα C Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογρά ψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική πα ράγραφο, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 23 παράγραφος 5 και άρθρο 34 του π.δ. 118/2007), οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ΑΑ μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του. 5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Λήμνου διακηρύττει ότι την Τρίτη 07 Μαϊου 2013 και ώρα 10 π.μ (λήξη παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 21/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 10516 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατόπιν των με αρ.406/06.02.2013 & 418/05.06.2013 συνεδριάσεων του κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ταμείο Συνοχής Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ. 7452 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010 Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ: 24 / 8-2-2010 απόφαση της Συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85069-2011:text:el:html GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S 52-085069 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200553-2012:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S 121-200553 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Περαία Θεσσαλονίκης ΤΚ 57019 Τηλ: 23923 30000 FAX: 23920 22398 e-mail: info@thermaikos.gr Τίτλος μελέτης: Περαία, 15/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7554-2013:text:el:html GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554 Προκήρυξη σύμβασης Έργα Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Λ. Μαραθώνος 104 : 19005

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175073-2012:text:el:html GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S 105-175073 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429603-2013:text:el:html Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76465-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/5 GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ "ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ" ΔΙΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ»

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ ΔΙΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ» Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΜΕΕΜΠΚ/322090/35904/1077 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ηµ/νία: 11/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του : ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του : ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. 7422 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154845-2010:text:el:html GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα, 8 / 06 / 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 2498/92557 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα, 8 / 06 / 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 2498/92557 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα, 8 / 06 / 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 2498/92557 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Bασ. Tσιτσάνη 31 ΠΡΟΣ: Τις εφημερίδες Ταχ. Κωδ. 42132

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Περίληψης ΠΡΟΣ: 1)Το Β.C.C Διακήρυξης Σύμβασης «Αποκατάσταση Αθηναϊκό Πρακτορείο Δημοσιεύσεων

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Περίληψης ΠΡΟΣ: 1)Το Β.C.C Διακήρυξης Σύμβασης «Αποκατάσταση Αθηναϊκό Πρακτορείο Δημοσιεύσεων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 17 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

GR-Ξάνθη: Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2011/S 224-363429. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Ξάνθη: Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2011/S 224-363429. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363429-2011:text:el:html GR-Ξάνθη: Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2011/S 224-363429

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270221-2013:text:el:html Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα, 13 / 11 / 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 5325/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα, 13 / 11 / 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 5325/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα, 13 / 11 / 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 5325/195997 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Bασ. Tσιτσάνη 31 ΠΡΟΣ: Τις εφημερίδες Ταχ. Κωδ. 42132

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:84466-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 2014/S 051-084466

Διαβάστε περισσότερα

GR-Σπάρτη: Πόσιμο νερό 2012/S 166-275990. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

GR-Σπάρτη: Πόσιμο νερό 2012/S 166-275990. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275990-2012:text:el:html GR-Σπάρτη: Πόσιμο νερό 2012/S 166-275990 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο FOB Ακτίου» (131ΣΜ-11-01).

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο FOB Ακτίου» (131ΣΜ-11-01). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ: 456Μ6-ΧΥΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Ως ο Πίνακας Αποδεκτών 131 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τηλ. : 2682045075 (Εσωτ. 5075) Φ. 900/ΑΔ.3240

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τηλ. 210-8701660, 722 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΛΕΥΚΑΔΑ Ε Ρ Γ Ο : ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

GR-Δράμα: Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 2011/S 238-384226. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Δράμα: Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 2011/S 238-384226. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:384226-2011:text:el:html GR-Δράμα: Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 2011/S 238-384226 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.24 15:37:14 EEST Reason: Location: Athens 22/10/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36752 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Εργασίες συντήρησης οδών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Εργασίες συντήρησης οδών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343843-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Εργασίες συντήρησης οδών 2014/S 195-343843 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΑΙ Χ ΟΧΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΑΙ Χ ΟΧΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Κ.Α.Θ.4.1.5. Κοζάνη : 19-01-2015 Αριθμ.Πρωτ.οικ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ιωάννινα: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Ιωάννινα: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270202-2017:text:el:html Ελλάδα-: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S 132-270202 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα, 16 / 06 / 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 2693/98323 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα, 16 / 06 / 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 2693/98323 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα, 16 / 06 / 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 2693/98323 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Bασ. Tσιτσάνη 31 ΠΡΟΣ: Τις εφηµερίδες Ταχ. Κωδ. 42132

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105745-2013:text:el:html GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S 063-105745

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:186267-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:393890-2012:text:el:html GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 2012/S

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 2012/S 245-403203. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

GR-Αθήνα: Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 2012/S 245-403203. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:403203-2012:text:el:html GR-Αθήνα: Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 2012/S 245-403203

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321458-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S 182-321458 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ελασσόνα: Πετρέλαιο ντίζελ 2015/S 009-010739. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Ελασσόνα: Πετρέλαιο ντίζελ 2015/S 009-010739. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:10739-2015:text:el:html Ελλάδα-: Πετρέλαιο ντίζελ 2015/S 009-010739 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 TOY Ν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 TOY Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.:213-2023-980-981 ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: CPV: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΩ. ΦΟΡΕΑ : 24960 Χαλάνδρι : 22/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18. Αριθμός προκήρυξης 86

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18. Αριθμός προκήρυξης 86 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 Αριθμός προκήρυξης 86 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368487-2011:text:el:html GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και παραχώρηση της. εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας».

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και παραχώρηση της. εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Μητροπόλεως 14 59100, Βέροια τηλ:2331075131 fax:2331075132 Βέροια 12-12- 2007 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2011/S

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2011/S 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214590-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2011/S 129-214590 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πυροσβεστικά οχήματα 2011/S 235-380963. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πυροσβεστικά οχήματα 2011/S 235-380963. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380963-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Πυροσβεστικά οχήματα 2011/S 235-380963 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 22.161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ξάνθη: Τηλεφωνικές συσκευές 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Ξάνθη: Τηλεφωνικές συσκευές 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1 / 7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281998-2017:text:el:html Ελλάδα-Ξάνθη: Τηλεφωνικές συσκευές 2017/S 137-281998 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 2014/S Προκήρυξη σύμβασης

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 2014/S Προκήρυξη σύμβασης 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169852-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: TELEFAX: Ν.1418/84

Τηλ.: TELEFAX: Ν.1418/84 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο. Χροµοναστηρίου ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (.Α.Ο.Ρ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 38.500 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.Ρ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 60 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178745-2013:text:el:html GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S 104-178745 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 526-19/02-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222437-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90174-2012:text:el:html GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S 55-090174

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2008/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες

CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2008/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες 1/5 CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2008/S 171-228793 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85248-2012:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357564-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 04 / 05 /2017 Αρ. Πρωτ.: 17365 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222440-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκη: Έργα οδοποιίας 2010/S 179-272694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Θεσσαλονίκη: Έργα οδοποιίας 2010/S 179-272694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272694-2010:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Έργα οδοποιίας 2010/S 179-272694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 30 Mαρτίου Αριθ. Πρωτ.: /οικ. 4314

Θεσσαλονίκη, 30 Mαρτίου Αριθ. Πρωτ.: /οικ. 4314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Στρωμνίτσης

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379450-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες ΤΜΗΜΑ I:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69761-2017:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 2017/S 038-069761 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Μετασχηματιστές ισχύος 2015/S 028-047856. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Μετασχηματιστές ισχύος 2015/S 028-047856. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47856-2015:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Μετασχηματιστές ισχύος 2015/S 028-047856 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης.

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110782-2013:text:el:html GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκη: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θεσσαλονίκη: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80483-2012:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2012/S

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ.Τ.Υ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα 05 Αυγούστου /9380. Αριθ. πρωτ. οικ.:

Ιωάννινα 05 Αυγούστου /9380. Αριθ. πρωτ. οικ.: ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Κομοτηνή: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:289924-2017:text:el:html Ελλάδα-Κομοτηνή: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Τρίπολη: Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 2015/S 025-041018. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

Ελλάδα-Τρίπολη: Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 2015/S 025-041018. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41018-2015:text:el:html Ελλάδα-Τρίπολη: Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 2015/S 025-041018

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 15/07/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 15/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 15/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.15343 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Τμήμα: Διοικητικό Γραφείο: Δ.Σ. & Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Πυροσβεστικών κρουνών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Πυροσβεστικών κρουνών» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 4/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 277/1430/1900/4.7.2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ i ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ ii ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86964-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S 052-086964 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ελληνικό/Αθήνα: Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 2014/S 055-091609. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Ελληνικό/Αθήνα: Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 2014/S 055-091609. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91609-2014:text:el:html Ελλάδα-Ελληνικό/Αθήνα: Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 2014/S 055-091609 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια δοχείων διαστολής για το Συνεδριακό Κέντρο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια δοχείων διαστολής για το Συνεδριακό Κέντρο» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 4/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 278/1431/1909/4.7.2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 468-16/21-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90933-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα