Πέκπηε 1 Ννεκβξίνπ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πέκπηε 1 Ννεκβξίνπ 2012"

Transcript

1 7 ν ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ENERTECH 12 ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΗ ΑΠΔ & ΣΟΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 1-3 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2012 Metropolitan Expo, Αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο Δπηζηεκνληθή Οξγάλωζε: Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ (ΔΒΔΑ) Δγγξαθέο Υαηξεηηζκνί Πέκπηε 1 Ννεκβξίνπ 2012 Κωλζηαληίλνο Μίραινο, Πξόεδξνο KEEE & ΔΒΔΑ Γξ. Γηνλπζία Θενδώξα Απγεξηλνπνύινπ, Βνπιεπηήο Ηιείαο ΝΓ, Πξόεδξνο ηεο Δηδηθήο Μόληκεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηεο Βνπιήο ΔΝΑΡΚΣΖΡΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΑΠΔ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ - ΓΗΔΞΟΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ - ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΩΝ ΤΝΔΡΓΑΗΩΝ πληνληζηήο: Μπάκπεο Μωξαΐηεο, Μέινο Γ ΔΒΔΑ Mette Knudsen, Πξέζβεο Γαλίαο, «Danish Transition to Green Energy 2020: Investing; creating jobs; preserving competitiveness» Joseph Joseph, Πξέζβεο Κύπξνπ Colin Stanbridge, Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ΔΒΔ Λνλδίλνπ, «Prospective Investments on Energy in Greece» Γξ. Ηωάλλεο Σζηπνπξίδεο, Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ΓΔΗ Αλαλεώζηκεο, «Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ» Μηράιεο αξξήο, π. Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, «Η αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη νη επελδύζεηο ζε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο» Δξσηήζεηο - Σπδήηεζε ΔΓΚΑΗΝΗΑ ΔΚΘΔΖ & ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΓΔΗΠΝΟ 1

2 Α ΤΝΔΓΡΗΑ Παξαζθεπή 2 Ννεκβξίνπ 2012 ΘΔΜΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΠΔ Δ ΜΔΓΑΛΖ ΚΛΗΜΑΚΑ: ΓΗΔΗΓΤΖ ΣΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ ΑΠΔ ΚΑΗ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ πληνληζηήο: Ηωάλλεο Μπξαηάθνο, Μέινο Γ ΔΒΔΑ Κώζηαο Σίγθαο, Γηεπζπληήο Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο θαη Σρεδηαζκνύ ΚΑΠΔ, «Γηείζδπζε ησλ ηερλνινγηώλ ΑΠΔ θαη ζπκπαξαγσγήο ζην ελεξγεηαθό ζύζηεκα» ηέιηνο Λνπκάθεο, Πξόεδξνο ΣΠΔΦ, «Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή από θσηνβνιηατθά θαη νη δηεζλείο πξνεθηάζεηο ηεο» Μηράιεο Φηιίππνπ, Δπηρεηξεζηαθόο Γηεπζπληήο Σπλαιιαγώλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ΛΑΓΗΔ ΑΔ, «Πξνθιήζεηο γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα» ηπιηαλόο Νενθπηίδεο, Γηεπζπληήο Δξεπλώλ Ιλζηηηνύηνπ Δπηζηεκώλ Φεκηθήο Μεραληθήο, «Σπζηήκαηα θπςειίδσλ θαπζίκνπ γηα ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από θπζηθό αέξην θαη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο» Ξελνθώλ Βεξύθηνο, Δληεηαικέλνο Σύκβνπινο ΔΛΒΙΟ ΑΔ, «Καηαλεκεκέλε Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Θεξκόηεηαο Μέζσ Υδξνγόλνπ θαη Κπςειίδσλ Καπζίκνπ» Θενράξεο Σζνύηζνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Γ/ληεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ, «Βηώζηκε ρσξνζέηεζε κεγάισλ εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ. Τν παξάδεηγκα ηεο Κξήηεο» Δξσηήζεηο - Σπδήηεζε ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 2

3 B ΤΝΔΓΡΗΑ ΘΔΜΑ: ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΠΡΑΗΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΠΡΟΔΛΚΤΖ ΞΔΝΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ/ΓΗΔΘΝΔΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ ΚΟΗΝΖ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΩΝ ΑΠΔ πληνληζηήο: Υάξεο Λακπξόπνπινο, Μέινο Γ ΔΒΔΑ Υξήζηνο Φώιηαο, Πξόεδξνο Αξαβνειιεληθνύ Δπηκειεηεξίνπ, π. Υπνπξγόο Αλάπηπμεο, «Η Eλέξγεηα σο Αηκνκεραλή Αλάπηπμεο θαη Δμόδνπ από ηελ Κξίζε» Γηάλλνο Γξακκαηίδεο, Πξόεδξνο Διιελν-Ακεξηθαληθνύ Δπηκειεηεξίνπ, «Η πξάζηλε ελέξγεηα ζαλ άμνλαο αλάπηπμεο» Κωλζηαληίλνο Γηαλλίδεο, Πξόεδξνο Διιελν-Κηλεδηθνύ Δπηκειεηεξίνπ, «Διιελνθηλεδηθή ζπλεξγαζία ζηελ ελέξγεηα: Σηόρνη θαη πξννπηηθέο» Μηράιεο ηακίδεο, Πξόεδξνο Μεηαπνηεηηθνύ Τκήκαηνο ΔΒΔΑ, «Η ζπκβνιή ηεο Πξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία» Δξσηήζεηο - Σπδήηεζε ΓΔΤΜΑ Γ ΤΝΔΓΡΗΑ ΘΔΜΑ: ΑΠΟΣΤΠΩΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ πληνληζηήο: Υάξεο Λακπξόπνπινο, Μέινο Γ ΔΒΔΑ Γξ. Αιέμαλδξνο Εαραξίνπ, Πξόεδξνο ΣΔΦ, «Η ζπκβνιή ησλ θσηνβνιηατθώλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία» Παλαγηώηεο Παπαζηακαηίνπ, Πξόεδξνο ΔΛΔΤΑΔΝ, «Αζθάιεηα επελδπηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη έληαμε ησλ ΑΠΔ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο, ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο» Κωλ/λνο Θενθύιαθηνο, Πξόεδξνο ΔΣΣΗΘ, «Δπελδύζεηο ζε ζπζηήκαηα ΣΗΘ/Τξηπαξαγσγήο ζηελ Διιάδα-Δκπόδηα θαη Πξννπηηθέο» Νηθόιανο Υαξηηάθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Τκήκαηνο ΝΟΠΔ, Γ/λσλ Σύκβνπινο ΤΑΝΔΟ ΑΔ, «Δπελδύνληαο ζηελ Πξάζηλε Αλάπηπμε» Γηάλλεο Παπαδόπνπινο, Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο Attica Ventures, Πξόεδξνο HVCA, «Η επελδπηηθή θηινζνθία ησλ VC ζε ζρέζε κε ηηο ΑΠΔ» Δξσηήζεηο Σπδήηεζε 3

4 Γ ΤΝΔΓΡΗΑ ΘΔΜΑ: ΓΡΑΔΗ ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ πληνληζηήο: Μπάκπεο Μωξαΐηεο, Μέινο Γ ΔΒΔΑ Μάλνο Ενύιηαο, Γξ. Φεκηθόο Μεραληθόο, Υπεύζπλνο Τκήκαηνο Τερλνινγηώλ ΑΠΔ & Υδξνγόλνπ, ΚΑΠΔ, «Δθαξκνγέο ΑΠΔ & Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο ζηα Διιεληθά Νεζηά: Η πεξίπησζε ηνπ Ατ Σηξάηε» Άγηο Παπαδόπνπινο, Καζεγεηήο Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, «Δλεξγεηαθή αλάπιαζε ησλ ειιεληθώλ εκπνξηθώλ θηηξίσλ: Γπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο» Ηάθωβνο Καιαϊηδόγινπ, Μερ. & Αεξ. Μεραληθόο, ΥΓΠ/ΤΓ Δξγαζηεξίνπ Τερληθήο Μεραληθήο & Ταιαληώζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηαπηζηεπκέλνο Φνξέαο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο ΦΒ Σηαζκώλ, «Καλόλεο αύμεζεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο έξγσλ ΑΠΔ» Γεκνζζέλεο Αζεκαθόπνπινο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Φπζηθήο ΔΚΠΑ, «Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ» Παληειήο Παηεληώηεο, Γεληθόο Γηεπζπληήο Παλειιελίνπ Σπλδέζκνπ Γηνγθσκέλεο Πνιπζηεξίλεο, «Κηίξηα Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο κε EPS» Δπξηπίδεο Καξακπεξίδεο, ET SOLAR Αληηπξόζσπνο Διιάδαο, «Solar goes up» Δξσηήζεηο -Σπδήηεζε 4

5 Α ΤΝΔΓΡΗΑ άββαην 3 Ννεκβξίνπ 2012 ΘΔΜΑ: ΔΞΟΡΤΞΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ & ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ πληνληζηήο: Αλδξέαο Λενύζεο, Μέινο Γ ΔΒΔΑ Γεώξγηνο Παπαξζέλνο, Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ΓΔΣΦΑ, «Οη πξννπηηθέο ηνπ ΓΔΣΦΑ ζην λέν πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο θπζηθνύ αεξίνπ» Νίθνο Βαξόηζεο, Καζεγεηήο Τκήκαηνο Μεραληθώλ Οξπθηώλ Πόξσλ, Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, «Από ηελ έξεπλα ζηελ εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ. Πξνθιήζεηο θαη νθέιε γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία» Βαζίιεηνο Φνίβνο Αμηώηεο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο MSc Δ.Μ.Π., Πξόεδξνο Τερληθήο Καηαζθεπαζηηθήο ARXON Energy Δ.Τ.Δ, Αληηπξόεδξνο Τερληθήο Μειεηεηηθήο Σπλεξγάηεο Καξύδε Α.Δ., «Δλζσκάησζε Τερλνινγίαο Υδξνγόλνπ ζε εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ Νέεο Πξννπηηθέο» Δξσηήζεηο-Σπδήηεζε Β ΤΝΔΓΡΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΟΜΑΕΑ & ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ πληνληζηήο: Αλδξέαο Λενύζεο, Μέινο Γ ΔΒΔΑ Dr Elizabeth McDonnell, Head of Bioenergy Policy, Office for Renewable Energy Deployment, Department of Energy and Climate Change, «UK policy for bioenergy driving factors and driving forces» Louisa Blair, Reporter, Argus Biomass Markets, «The UK and its role in the global biomass market» Πέηξνο Γθίθαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, «Παξαγσγή ελέξγεηαο από απνξξίκκαηα θαη βηνζηεξεά κε ηε κέζνδν ηεο αεξηνπνίεζεο» Υάξεο Αλδξηαλόο, Γηεπζπληήο Δθκεηάιιεπζεο Διίλ Βηνθαύζηκα, «Αλαθύθισζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ καγεηξηθώλ ειαίσλ (UCO- Used Cooking Oils) γηα αεηθόξν παξαγσγή βηνληίδει» Δξσηήζεηο-Σπδήηεζε ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 5

6 Γ ΤΝΔΓΡΗΑ ΘΔΜΑ: ΑΠΔ Δ ΚΣΗΡΗΑ & ΤΠΟΓΟΜΔ ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ πληνληζηήο: Θενράξεο Σζνύηζνο, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Γ/ληεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αλαλεώζηκωλ θαη Βηώζηκωλ Δλεξγεηαθώλ πζηεκάηωλ Θενράξεο Σζνύηζνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Γ/ληεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ, «Ιζνηηκία ηεο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο ζην δίθηπν. Η επξσπατθή πξσηνβνπιία PV Parity» ηαύξνο Σόγηαο, Γηεπζπληήο Κηηξηαθώλ Τερληθώλ Έξγσλ θαη Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο TUV Hellas, «Η ζεκαζία γηα ηνλ επελδπηή ηεο Δπηζεώξεζεο θαη ηεο Πηζηνπνίεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ» Μαλώιεο Γειεγηαλλάθεο, Γεληθόο Γηεπζπληήο DQS Hellas, «Πηζηνπνηήζεηο ζπζηεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ & πξνζώπσλ ζηνλ θιάδν ησλ ΑΠΔ» Ηάθωβνο Καιαϊηδόγινπ, Μερ. & Αεξ. Μεραληθόο, ΥΓΠ/ΤΓ Δξγαζηεξίνπ Τερληθήο Μεραληθήο & Ταιαληώζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηαπηζηεπκέλνο Φνξέαο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο ΦΒ Σηαζκώλ, «Ο έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε Φ/Β εγθαηαζηάζεσλ σο κέζν αύμεζεο ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζε νιόθιεξν ηνλ θύθιν δσήο ηνπ» Παληειήο Παηεληώηεο, Γεληθόο Γηεπζπληήο Παλειιελίνπ Σπλδέζκνπ Γηνγθσκέλεο Πνιπζηεξίλεο, «Πηζηνπνηήζεηο δνκηθώλ πιηθώλ Πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο Σεκάλζεηο CE Πξάζηλα πιηθά» Γηάλλεο Καιιηάο, Γεληθόο Γηεπζπληήο TUV Austria Hellas θαη Νίθνο Καββαδίαο, Υπεύζπλνο Τκήκαηνο Α.Π.Δ. Τνκέαο Βηνκεραληθώλ Διέγρσλ, «Η πξνζηηζέκελε αμία ηεο επηζεώξεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ΦΒ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνπο επελδπηέο, ηνπο εγθαηαζηάηεο θαη ηα ππόινηπα ελδηαθεξόκελα κέξε» Δξσηήζεηο-Σπδήηεζε ΓΔΤΜΑ 6

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ:

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΓΗΔΘΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ «Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣHΖ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ» ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ: 24-25 Οθησβξίνπ 2012 Σόπνο δηεμαγσγήο: Ξελνδνρείν, DIVANI CARAVEL

Διαβάστε περισσότερα

1 ν Γηεζλέο Δπελδπηηθό Φόξνπκ ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ Ζιεθηξηζκνύ Διιάδνο (ΔΖΔ)

1 ν Γηεζλέο Δπελδπηηθό Φόξνπκ ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ Ζιεθηξηζκνύ Διιάδνο (ΔΖΔ) 1 ν Γηεζλέο Δπελδπηηθό Φόξνπκ ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ Ζιεθηξηζκνύ Διιάδνο (ΔΖΔ) EΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΖΝ ΠΡΑΗΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παξαζθεπή, 20 Ηαλνπαξίνπ 2012: 09.00-20.30

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην

Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην Από ην 2007, ε Οκνζπνλδία Ειιεληθώλ Σπλδέζκσλ Νέσλ Επηρεηξεκαηηώλ (Ο.Ε.Σ.Υ.Ν.Ε), έρεη μεθηλήζεη ηε δηνξγάλσζε κηαο εηήζηαο γηνξηήο, ηεο Παγθόζκηαο Εβδνκάδαο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτικό Δελτίο 12/2013

Εμημερωτικό Δελτίο 12/2013 ΙΕΑ Εμημερωτικό Δελτίο 12/2013 Για πεπιζζόηεπα www.iea.org.gr Σημεία ιδιαίτεροσ ενδιαφέροντος: ηείληε μαρ ηο email ζαρ ζηην διεύθςνζη iea@iea.org.gr Δεκέμβριος 2013 Έτος Γ Τεύτος 4 ςνέδπιο Investing in

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην

Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην Από ην 2007, ε Οκνζπνλδία Ειιεληθώλ Σπλδέζκσλ Νέσλ Επηρεηξεκαηηώλ (Ο.Ε.Σ.Υ.Ν.Ε), έρεη μεθηλήζεη ηε δηνξγάλσζε κηαο εηήζηαο γηνξηήο, ηεο Παγθόζκηαο Εβδνκάδαο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ ΤΝΓΔΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΩΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Σει. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με ηελ παξάθιεζε λα δεκνζηεπζεί Θέκα: Βξαβεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΞΗΑ Βνξείνπ Διιάδνο Με κεγάιε επηηπρία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Γηήκεξν Αλαπηπμηαθό ΦΟΡΟΤΜ ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α Μέξα: ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ, ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΓΙΑΝΟΜΗ, ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΝΔΔ ΤΠΟΓΟΜΔ, ΑΔΡΙΟΚΙΝΗΗ-FYSIKON, ΔΡΔΤΝΔ ΤΓΡΟΓΑΝΘΡΑΚΩΝ Β Μέξα: «ΠΡΑΙΝΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ ΜΑΗΟ 2012 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΤΣΑ, M.Sc Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ»

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία «ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» Ζιέθηξα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΞΤΠΝΗο ΔΞΔΙΓΙΚΔΤοΗο ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗο ΔΛΛΑΓΑο

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΞΤΠΝΗο ΔΞΔΙΓΙΚΔΤοΗο ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗο ΔΛΛΑΓΑο 1 ν ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 2014-2020 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΞΤΠΝΗο ΔΞΔΙΓΙΚΔΤοΗο ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗο ΔΛΛΑΓΑο Πάηξα, 23 Απξηιίνπ 2013 Γξ. Νίθνο Θσκόπνπινο Περιεχόμενα ύληνκε αλαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

θνπνί ηνπ πλεδξίνπ Aims of the Conference Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή Organising Committee Σόπνο Venue Πξόγξακκα - Program

θνπνί ηνπ πλεδξίνπ Aims of the Conference Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή Organising Committee Σόπνο Venue Πξόγξακκα - Program θνπνί ηνπ πλεδξίνπ Aims of the Conference Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή Organising Committee Σόπνο Venue Πξόγξακκα - Program θνπνί ηνπ πλεδξίνπ Ο Γήκνο Δξεζνύ Αληίζζεο, γελέζιηνο ηόπνο ηνπ κεγάινπ θηινζόθνπ, καζεηή,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Γιπλ. Μητανολόγος Δνεργειακός Μητανικός, Μ.Sc ΚΑΠΔ, Γ/ΝΗ Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας, Σμήμα Κηιρίων Τπνινγηζηηθό Δξγαιείν Σν ππνινγηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ηνηρεία: Δπώλπκν : ππξόπνπινο Όλνκα : Γεώξγηνο Ολ. Παηξόο : Υξήζηνο Δπάγγεικα : MScΜεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. Σειέθωλν : 210 5381237 / 6974269843 Οηθνγ. Καηάζηαζε: Άγακνο ηξ.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ.

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ. 1. Ηαηξηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 3. Αθξίηαο Αιθεο,

Διαβάστε περισσότερα