ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 285 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΔΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 Αμαρούσιο 1 Έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών είναι (για τη διετία ) όσα δεν έχουν προϋπολογισμό άνω των ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Αν ο προϋπολογισμός του έργου (συνολικά) υπερβαίνει το ποσόν αυτό, να χρησιμοποιείται ο τύπος Α.

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 285 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΔΕ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 285 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει Μελέτη και Κατασκευή με κατ αποκοπή τίμημα Σύμφωνα με το Άρθρο 8 Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116Α) Προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Ν. 3316/05 και του Ν.3669/08 β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Κύριος του έργου Προϊσταμένη Αρχή Διευθύνουσα Υπηρεσία 1 Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 2 Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς 2 Άρθρο 4 Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 4 Άρθρο 5 Σύμβαση Συμβατικά τεύχη 10 Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 10 Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία 11 Άρθρο 8 Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. Πληρωμή Αναδόχου 12 Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 13 Άρθρο 10 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 13 Άρθρο 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 14 Άρθρο 12 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 15 Άρθρο 13 Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 16 Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 16 Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 16 Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) 17 Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης 17 Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 17 Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 18 Άρθρο 20 Δημοσιότητα Δαπάνες δημοσίευσης 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 19 Άρθρο 22 Επαγγελματικά προσόντα 21 Άρθρο 23 Δικαιολογητικά 22 Άρθρο 24 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο 25 Διάφορα 33

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή Διευθύνουσα Υπηρεσία 1.1 Εργοδότης Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αμαρουσίου που έχει έδρα Οδός : Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα Ταχ.Κωδ. : Τηλ. : 213/ Telefax : 213/ : προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι Τεχνική Υπηρεσία. Οδός : Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα Ταχ.Κωδ. : Τηλ. : 213/ Telefax : 213/ : Η δημοπρασία θα διενεργηθεί /../2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Αμαρουσίου. Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, νόμιμα εκπροσωπόντας το Δήμο Αμαρουσίου, θα συνάψει τη σύμβαση με αυτόν που θα αναδειχθεί Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ. Επ.) που έχει το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία. - «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ. Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία. - «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ. Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο του έργου. - Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι ο ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116) 1.7 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 2 3 Εφόσον υπάρχει. Εφόσον υπάρχει. 1

5 Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς 4, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7,8 και 9 διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μέχρι και είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) ήτοι μέχρι και την.. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη μέχρι και είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, με καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών που ανέρχονται σε 100 Euro. 2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας Διακήρυξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3263/04, τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύουν σήμερα. Οι φάκελοι υποβάλλονται: α. είτε δια καταθέσεώς τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της αναθέτουσας /δημοπρατούσας αρχής, με αίτηση β. είτε με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα / δημοπρατούσα αρχή, με αίτηση γ. είτε δια καταθέσεώς τους στην οικεία Επιτροπή διεξαγωγής της διαδικασίας κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις που προαναφέρονται 3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) λόγω της μεθόδου δημοπράτησης που συνίσταται από συνδυασμό δυο συστημάτων δημοπράτησης αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς φακέλους, δηλαδή, Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, ) του προσφέροντος/διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Α) Ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, με την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ανοικτός) Β) Ένας φάκελος περιέχει την τεχνική προσφορά του έργου, με την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (σφραγισμένος) και 4 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική. 2

6 Γ) Ένας φάκελος περιέχει την οικονομική προσφορά με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (σφραγισμένος). 3.3 Στο φάκελο συμμετοχής (προσφοράς), στον φάκελο δικαιολογητικών, στο σφραγισμένο φάκελο τεχνικής προσφοράς και στο σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, εκτός της ένδειξης του περιεχομένου τους, θα αναγράφεται και ο πλήρης τίτλος του έργου. Επίσης, στο πάνω αριστερό μέρος κάθε φακέλου, θα αναγράφεται η επωνυμία, καθώς και η πλήρης επαγγελματική διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως ) του προσφέροντα/ διαγωνιζόμενου και σε περίπτωση Κοινοπραξίας θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του αντικλήτου. Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό. 3.4 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου: σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης, σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργ.Επ., σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της, σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ., Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 3.5 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 3.6 Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη. 3

7 Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. β) Οι φάκελοι συμμετοχής (προσφορές) που κατατίθενται στην Ε.Δ. καθώς και εκείνοι που παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους στο Πρακτικό της δημοπρασίας, στο οποίο ειδικότερα γράφονται η σειρά προσέλευσης των παρόντων και η κατά αύξοντα αριθμό σειρά πρωτοκόλλησης των φακέλων προσφορών που έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο, η επωνυμία των διαγωνιζομένων, η τάξη και κατηγορία τους, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση των άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτεί η Διακήρυξη. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό προσέλευσης κτλ. των διαγωνιζομένων όπως καταχωρήθηκαν στο Πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 17 του Π.Δ. 609/85. Σε περίπτωση που η εξέταση των τυπικών δικαιολογητικών συνεχιστεί και σε επόμενες συνεδριάσεις, η ημερομηνία και ώρα των συνεδριάσεων ανακοινώνεται προφορικά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημόσιας συνεδρίασης από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη δημόσιας ανακοίνωσης, οι διαγωνιζόμενοι ενημερώνονται με γραπτή ανακοίνωση του προέδρου αποκλειστικά και μόνον μέσω fax. γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς. Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, όλοι οι φάκελοι (δικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς) παραλαμβάνονται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής. δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), μονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την επιστρέφει αμέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής, το οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωμένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός από κράτος - μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις). ε) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών όλων όσων κατέθεσαν προσφορά, η Ε.Δ. σε συνεδρίαση, αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις από τους διαγωνιζόμενους και αν αυτοί ανταποκρίνονται στις τυπικές απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει σε δημόσια συνεδρίαση ποιοι αποκλείονται και για ποιο λόγο (πρώτο στάδιο διαγωνισμού). στ) Για όσους διαγωνιζόμενους η Ε.Δ. κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, οι σφραγισμένοι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς τους επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, εκτός εάν αυτοί διαφωνήσουν και δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οπότε οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν, μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή 4

8 τους. Αν οι ανωτέρω επιπροσθέτως δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια, οι φάκελοί τους κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας. ζ) Μετά την εκδίκαση από την Προϊσταμένη Αρχή των τυχόν αντιρρήσεων κατά του παραπάνω πρακτικού της Ε.Δ. και την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για υποβολή ενστάσεων, η Ε.Δ., μετά προηγούμενη πενταήμερη ειδοποίηση των διαγωνιζομένων, προχωρά στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, όπως περιγράφεται στην παρ Στάδιο Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης Φακέλων Τεχνικής Προσφοράς (ΆΡΘΡΟ 8 του Ν. 3669/08) Την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, η Ε.Δ. σε δημόσια συνεδρίαση ανοίγει τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων που δεν έχουν αποκλεισθεί και καταγράφει τα περιεχόμενά τους στο πρακτικό της, εκφωνώντας τα περιληπτικά για να ακούν οι παριστάμενοι. Στη συνέχεια, σε μυστική συνεδρίαση, η Ε.Δ. ελέγχει κατ αρχήν τις τεχνικές προσφορές κατά πόσο τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη και ανακοινώνει το αποτέλεσμα με πρακτικό, στο οποίο αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. Το πρακτικό αυτό ανακοινώνεται στους διαγωνιζόμενους. Κατά του ανωτέρω πρακτικού χωρούν ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωσή του. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων προχωρεί η διαδικασία της κρίσης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών από την Ε.Δ. βάσει των κριτηρίων και της βαθμολογίας της παρ. 4.3, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς και συντάσσεται νέο πρακτικό που ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους πριν ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές. Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν επίσης ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών από της ανακοινώσεώς του στους διαγωνιζόμενους. Στην περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ή η βαθμολογία σε επί μέρους κριτήρια της τεχνικής προσφοράς (βλ. παρ.4.3) είναι κατώτερη από το οριζόμενο κατώτατο όριο, η τεχνική προσφορά κρίνεται απορριπτέα. 4.3 Κριτήρια Αξιολόγησης & βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών Κριτήριο ανάθεσης Ανάδειξη Αναδόχου Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών είναι η προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο μορφολογική, λειτουργική, αισθητική και κατασκευαστική λύση, η οποία θα εκπληρώνει την απαίτηση για βιοκλιματικό σχεδιασμό και θα κάνει χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (σύστημα γεωθερμίας, ηλιακά κλπ), από άποψη αρχικής ιδέας μέχρι και τελικής επιλογής μεθόδου και τρόπου κατασκευής και λειτουργίας των κύριων και βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με τις γενικές και ειδικές λεπτομέρειες της κατασκευής, το είδος, την ποιότητα και τα λοιπά τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του εν γένει εξοπλισμού και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Αξιολογείται επίσης, ο βαθμός πληρότητας της προτεινόμενης λύσης, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής και των Προδιαγραφών της μελέτης της Υπηρεσίας καθώς και στις απαιτήσεις των επισήμων Ελληνικών και Διεθνών Κανονισμών και Προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας ανάλογων εγκαταστάσεων και στις απαιτήσεις ασφαλείας βρεφών, νηπίων, επισκεπτών και προσωπικού καθώς και η ένταξη της προτεινόμενης λύσης στο περιβάλλον (περιβαλλοντικές συνθήκες, υπάρχουσες εγκαταστάσεις, πολεοδομικό και φυσικό περιβάλλον κλπ) Όλα τα πιο πάνω πρέπει να αποδεικνύονται η αδιαμφισβήτητα να τεκμαίρονται από τα προσκομιζόμενα από τους διαγωνιζόμενους στοιχεία. Κατά την αξιολόγηση, θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη, για τη βαθμολόγηση του διαγωνιζομένου σε κάθε κριτήριο, η πληρότητα των προσκομιζομένων στοιχείων (πιστοποιητικά, σχέδια, περιγραφές, μελέτες, δείγματα κλπ) ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, ασάφεια ή αοριστία ως προς το ακριβές περιεχόμενο της προσφοράς και της προτεινόμενης λύσης. Επίσης θα συνεκτιμηθεί και κάθε άλλο στοιχείο που θα υποβληθεί στο διαγωνισμό και που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου θα μπορούσε να βοηθήσει την Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της προσφοράς του. Ειδικότερα η αναλυτική περιγραφή των επί μέρους κριτηρίων και οι αντίστοιχοι βαθμοί τους ορίζονται ως έξης: 5

9 Κριτήρια Αξιολόγησης και Βαθμολόγηση Μελετών ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μεγίστη Ελαχίστη Αρτιότητα, πληρότητα και σαφήνεια μελέτης (σχεδίων, τεχνικής περιγραφής, χρονοδιαγράμματος και λοιπών τευχών). Ανταπόκριση στις προδιαγραφές, λειτουργικότητα του κτιρίου και προτεινόμενες ιδέες αξιοποίησης του χώρου στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής λύσης. Βιοκλιματικός σχεδιασμός. Τεκμηρίωση του βιοκλιματικού χαρακτήρα της προτεινόμενης λύσης, όσον αφορά τον περιορισμό της ενεργοβόρας συμπεριφοράς του κτιρίου σε συνδυασμό με την εξασφάλιση συνθηκών άνεσης. Αξιοποίηση του μικροκλίματος για τον παραπάνω σκοπό. Αισθητική της προτεινόμενης λύσης, μορφολογία προσαρμογή στο περιβάλλον με ακριβείς οριζοντιογραφικές υψομετρικές αποτυπώσεις Ποιότητα και χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υλικών, εγκαταστάσεων, καταλληλότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησης τους Αισθητική. Αφορά το σύνολο του σχεδιασμού και των στοιχείων που επιδρούν στη διαμόρφωση της μορφολογίας, εξωτερικά και εσωτερικά του κελύφους (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων της στατικής και 6 4 ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης). Αρμονική ένταξη στον αστικό ιστό. ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μεγίστη Ελαχίστη Η ποιότητα, η πληρότητα, η ορθότητα, η συμβατότητα, των προσφερόμενων υλικών. Οι μέθοδοι/τεχνικές κατασκευής των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων να είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις Τεχνικές Περιγραφές. Λειτουργικότητα, ορθότητα, καταλληλότητα και σκοπιμότητα των Η/Μ εγκαταστάσεων, των προτεινόμενων υλικών και μηχανημάτων ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή απόδοση με ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και των δυσμενών επιδράσεων στο περιβάλλον. Τεκμηρίωση βιοκλιματικών χαρακτηριστικών όλων των εγκαταστάσεων και τεκμηρίωση της επιλογής των κατάλληλων μηχανημάτων και της εναρμόνισής τους με τον Αρχιτεκτονικό βιοκλιματικό σχεδιασμό καθώς και με την αισθητική και των πάσης φύσεως κατασκευών, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση της χρήσης του κτιρίου στο ελάχιστο. Τεκμηρίωση των εγκαταστάσεων προκειμένου οι χώροι να λειτουργούν δυναμικά ανάλογα με τη χρήση τους, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του έργου ΣΥΝΟΛΟ

10 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μεγίστη Ελαχίστη 3.1 Αρτιότητα, πληρότητα και σαφήνεια σχεδίων και τευχών Επιλογή φορέων και στατική επίλυση Εναρμόνιση στατικής μελέτης με τις λοιπές μελέτες, τη λειτουργικότητα, το βιοκλιματικό χαρακτήρα και την αισθητική του κτιρίου 5 4 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η βαθμολόγηση εκάστου κριτηρίου (πχ 1.1., 1.2., 1.3. κλπ) με βαθμό χαμηλότερο από το ελάχιστο του αντίστοιχου κριτηρίου, συνεπάγεται απόρριψη της όλης προσφοράς ως απαράδεκτης και συνιστά αποκλεισμό του διαγωνιζομένου από την συνέχιση της διαδικασίας. Θεωρείται επίσης απαράδεκτη η προσφορά που συγκέντρωσε συνολικό βαθμό μικρότερο του 70% του μέγιστου βαθμού (δηλαδή συνολικός βαθμός μικρότερος του 70 αποκλείεται). Ο βαθμός κάθε μέλους της Επιτροπής Εισήγησης για ανάθεση για κάθε κριτήριο θα είναι ακέραιος αριθμός. Η Επιτροπή Διαγωνισμού υπολογίζει την ανοιγμένη προσφορά κάθε διαγωνιζομένου, σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου 6 του Π.Δ. 218/99 και του Άρθ. 8 Παράγρ. 6 του Ν. 3669/08: Πα=Κ x Π, όπου Κ= (1-ρ) x ρ Β όπου Π είναι η προσφερόμενη κατ αποκοπή τιμή, δηλαδή η τιμή του προϋπολογισμού προσφοράς με το εργολαβικό όφελος και Β η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, που προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των επί μέρους κριτηρίων, ο δε αριθμός Πα που προκύπτει από τον τύπο συνιστά σε απόλυτο μέγεθος το ύψος της ανοιγμένης προσφοράς του διαγωνιζόμενου με βάση την οποία θα αναδειχθεί η βέλτιστη προσφορά (η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά). Το αποτέλεσμα του τύπου (ανοιγμένη προσφορά) στρογγυλοποιείται σε ακέραιες μονάδες. Ο διαγωνιζόμενος με την μικρότερη ανοιγμένη προσφορά αναδεικνύεται μειοδότης. Η τιμή ρ της παραγρ. 5 του άρθρου 6 του Π.Δ. 218/99 και του Άρθ. 8 Παράγρ. 6 του Ν. 3669/08 ορίζεται σε ρ=0,15 δίνοντας βαρύτητα στην τεχνική προσφορά του διαγωνιζομένου. Σημειώνεται ότι η ανοιγμένη προσφορά έχει μοναδικό σκοπό την ανάδειξη αναδόχου του έργου σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 1418/84 του Ν. 2229/94 του Π.Δ. 609/85 και του Π.Δ. 218/99 καθώς και του Ν.3669/08. Για την εκτέλεση όμως της σύμβασης και τις πληρωμές ισχύει η οικονομική προσφορά του αναδόχου. Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου που τελικά θα αναδειχθεί ανάδοχος δεν σημαίνει και δεν αποτελεί με οιαδήποτε έννοια έγκρισή της από την Υπηρεσία ως προς τις προδιαγραφές και λοιπές εν γένει απαιτήσεις της μελέτης της Υπηρεσίας, τις μεθόδους υπολογισμού, τις παραδοχές κλπ., αλλά στη μελέτη εφαρμογής, η οποία θα συνταχθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με βάση την τεχνική προσφορά που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση της 7

11 τεχνικής προσφοράς, καθώς και οι σχετικές παρατηρήσεις, οδηγίες και συμπληρώσεις της Υπηρεσίας σύμφωνα με ρητή υποχρέωση που κάθε διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα κατά την συμμετοχή του στην παρούσα φάση του διαγωνισμού. Η μελέτη εφαρμογής όπως θα εγκριθεί από την Υπηρεσία θα αποτελεί την εγκεκριμένη μελέτη βάσει της οποίας θα εκτελεσθεί το έργο. Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης δηλαδή τόσο κατά την κατά εξέταση της ικανοποίησης των προδιαγραφών όσο και κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, ευρίσκεται σε συνεχή συνεδρίαση χωρίς την ανάγκη επίδοσης συγκεκριμένων προσκλήσεων για τις επί μέρους συναντήσεις της Επιτροπής. Επίσης ορίζεται ότι η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή αποκλειστικά και μόνο από τα στοιχεία που θα έχουν υποβληθεί ως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επίδοσης των προσφορών, αποκλειόμενης της όποιας εκ των υστέρων προσθήκης ή επεξήγησης εκ μέρους των διαγωνιζομένων. Μετά την περαίωση του έργου αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο ανακοινώνει προς τους διαγωνιζόμενους που δεν έχουν αποκλειστεί από τις προηγούμενες διαδικασίες. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ασκήσουν αντίστοιχη ένσταση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, απευθυνόμενη σύμφωνα προς τη Νομοθεσία. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Εισήγησης Διαγωνισμού. 4.4 Στάδιο Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών α) Μετά την κρίση από την Προϊσταμένη Αρχή των τυχών αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, ανοίγονται σε δημόσια συνεδρίαση από την Επιτροπή οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και υπολογίζονται οι οικονομικές προσφορές ως συνάρτηση της οικονομικής προσφοράς και της συνολικής βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παρ. 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3-4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων και παρακρατεί τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ αυτών της σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του κατ αποκοπή εργολαβικού ανταλλάγματος και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους. β) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. γ) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνεται το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στο μειοδότη, επιφυλασσομένων των 8

12 διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4.5γ. 4.5 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 5. Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργ. Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) της δημοπρασίας κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους εκτός του διαγωνιζόμενου με την βέλτιστη προσφορά. Στη συνέχεια, προσκαλείται ο διαγωνιζόμενος με την βέλτιστη προσφορά, για το σύστημα διαγωνισμού Μελέτη Κατασκευή σύμφωνα με την εφαρμογή των ειδικών διατάξεων που αφορούν το συγκεκριμένο σύστημα. Επί πλέων ζητείται να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ (οι ημεδαποί) και (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων 6, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ (περί ονομαστικοποίησης των μετοχών). Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα Πτυχίου) προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής. Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στο διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ν. 3669/08 προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Τέλος προσκομίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α / των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β / 1673 / ) περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου αυτού 7. β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 6 Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ (β), (γ) και (ε) 7 Η Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύμβασης υπερβαίνει το ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική υπογραμμισμένη παράγραφος παραλείπεται. 9

13 ούτω καθ εξής. Η Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στο δεύτερο μειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος στο μειοδότη. γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται κατ εφαρμογήν του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 10) και 39 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 1. Σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου 2. Η παρούσα Διακήρυξη 3. Το Τιμολόγιο Προσφοράς 4. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 6. Η Τεχνική Περιγραφή 7. Το Τιμολόγιο Μελέτης 8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 9. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Στατικών Μελετών, Αρχιτεκτονικών και Η/Μ εργασιών και οι σε αυτές αναφερόμενες προδιαγραφές, κανονισμοί κ.λ.π. 10. Ο Κανονισμός Μελετών και Ερευνών (ΚΜΕ) για τη σύνταξη των μελετών που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο και οι σε αυτόν αναφερόμενοι κανονισμοί 11. Η Τεχνική Μελέτη Προσφοράς του Αναδόχου (Οριστική Μελέτη) 12. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία 13. Εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι τεχνικές μελέτες (μελέτες εφαρμογής) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία). 5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο: (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). (2) Οι Ευρωκώδικες. (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.). (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία 6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 10

14 6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 6.3 Τα πληροφοριακά στοιχεία (PROSPECTUS) των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων άλλων πλην Ελλάδος κρατών, καθώς και τα συνημμένα τεχνικά στοιχεία, είναι δεκτά εφόσον είναι μεταφρασμένα κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα, ή κατά δεύτερο λόγο στην Αγγλική. 6.4 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία Για την δημοπράτηση του έργου και για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις όπως αυτές θα ισχύουν κατά τον χρόνο προκήρυξης του έργου (βλ. αρχή του κειμένου): 7.1 Ο Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας Κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) 7.2 Το άρθρο 27 του Νόμου 2166/93 για κράτηση 60/00 στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α 137/ ) 7.3 Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α /84) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους: - Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α' 94/ ) - Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α' / ) - Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α'202/ ) - Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/ ) - Ν. 2940/01 (ΦΕΚ 180 Α / ) - Ν. 3212/03 (ΦΕΚ 308 Α / ) - Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179 Α / ) - Ν. 3316/05 (ΦΕΚ42Α/ ) - Ν. 3481/06 (ΦΕΚ 162/Α/2-8-06) - Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α / Ν. 3559/07 (ΦΕΚ Α102/ ) 7.4 Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κλπ (ΠΔ 82/96 και Ν.3310/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν. 3414/05, ΚΚΥΑ αριθμ / και υπουργική απόφαση αριθμ /2565/ΔΟΣ/ Οι ακόλουθες διατάξεις: - Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86) - Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6 0 / 00 στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/93) - Ν. 2362/95 (Δημόσιο Λογιστικό, ΦΕΚ 247 Α /95) - Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 - Ν. 3669/08 άρθρο 20 περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων. 7.5 Το άρθρο 8 (προ-συμβατικός έλεγχος) του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199 Α' / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά του Ν. 3060/02, 3090/02, 3310/ Το Π.Δ. 60/07 περί δημοσίων συμβάσεων. 7.7 Το Π.Δ. 609/85 (Κατασκευή Δημοσίων Έργων, ΦΕΚ 223 Α'/85), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα: 11

15 - Π.Δ. 286/94, (ΦΕΚ Α' 148/94) - Π.Δ. 368/94 (ΦΕΚ Α' 201/94), άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11 - Π.Δ. 210/97, (ΦΕΚ Α' 166/97) - Π.Δ. 285/97, (ΦΕΚ Α' 207/97) - Π.Δ. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α' / ) - Π.Δ. 171/87 όπως ισχύει σήμερα. 7.8 O N. 3316/05 (Περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών, ΦΕΚ Α 295) και τα εκτελεστικά του διατάγματα 7.9 Το Ν. 3463/06 Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργου που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α) Ο Γ.Ο.Κ., Ν.1577/85 και Ν.2831/00 όπως ισχύουν σήμερα Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ 2000) (ΦΕΚ 2184/β/ ) όπως ισχύει σήμερα Ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, ο Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000) Ο Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων 7.15 Οι Ευρωκώδικες Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες καταστατικές πράξεις (εφ όσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση καθώς και λοιπές διατάξεις, που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 8.1 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ μέσω του ΠΔΕ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6 του άρθρου 27 παρ του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α / ). 8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ και το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε Ευρώ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες που ορίζονται στην Ε.Σ.Υ., στο Τιμολόγιο και στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 8.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ετοιμάσει και να υποβάλει στις Αρμόδιες Υπηρεσίες πλήρη φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών που θα απαιτηθούν. Επίσης υποχρεούται να παρακολουθεί το θέμα της διεκπεραίωσης και έκδοσης των Αδειών και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την ταχεία έκδοσή τους. Για τις ενέργειες αυτές δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής. 8.5 Οι οποιεσδήποτε επίσης δαπάνες τόσο για την σύνταξη της Μελέτης, όσο και οι αντίστοιχες για την συμπλήρωση ή διόρθωση, καθώς και για την υποβολή και την έκδοση των Αδειών, καθώς και οι κρατήσεις επί της αμοιβής της μελέτης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του Έργου και περιλαμβάνονται ανοιγμένα στην Οικονομική του Προσφορά. 12

16 Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 10.1 Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι, ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία για τις συνθήκες μελέτης και κατασκευής του έργου, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση για πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις Προϋποτίθεται επίσης ότι ο διαγωνιζόμενος, για την διαμόρφωση της προσφοράς του, προέβη σε αναλυτική προμέτρηση και κοστολόγηση του κατ' αποκοπή τιμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη και τα σχέδια της μελέτης που θα υποβάλλει. Έτσι η υποβαλλόμενη προσφορά για κάθε διαγωνιζόμενο είναι δεσμευτική και δεν επιτρέπει για κανένα λόγο την υπαναχώρηση εκ των υστέρων. 13

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 11.1 Τίτλος του έργου Ο τίτλος του έργου είναι: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 285 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Προϋπολογισμός του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΓΕ & ΟΕ 18% ,00 ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ,00 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 4.914,63 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ,00 Φ.Π.Α. 23% ,37 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , Τόπος εκτέλεσης του έργου Το έργο θα εκτελεστεί στο Ο.Τ. 285 του Δήμου Αμαρουσίου 11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Το έργο αναφέρεται στη Μελέτη - Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 285 του Δήμου Αμαρουσίου σύμφωνα με το επισυναπτόμενο κτιριολογικό πρόγραμμα που αποτελεί το σύνολο των ελαχίστων ειδικών απαιτήσεων, που πρέπει να πληρούν οι μελέτες, που θα υποβληθούν και οι οποίες, κατά τα λοιπά, θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως και επί ποινή αποκλεισμού από την αξιολόγηση, στις ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο. Για την αναθεώρηση της αξίας του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν / Στην περίπτωση που χρειαστεί να εκτελεστούν εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδος, συντάσσεται ΠΚΤΜΝΕ που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές. Αν στη σύμβαση υπάρχουν παρεμφερείς εργασίες, οι νέες τιμές συντάσσονται μόνο για τα επί πλέον ή επί έλαττον στοιχεία κόστους. Για τις νέες εργασίες ορίζεται ρητή τεκμαρτή έκπτωση 20 % ( είκοσι τοις εκατό ), σύμφωνα με την παρ. 6 παρ. γ τελευταίο εδάφιο του άρθρου 57 του Ν 3669/2008 ( ΦΕΚ 116 Α ). Γενικά, ο τρόπος σύνταξης των νέων τιμών, όπως και η απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν 3669/

18 Οι μεταβολές των εργασιών (αύξηση ή μείωση) καθώς και οι νέες εργασίες που θα εκτελεστούν γίνονται συμβατικό αντικείμενο με σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και έγκριση του από την Προϊσταμένη Αρχή. Γενικά, για την διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του Α.Π.Ε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 57 του Ν 3669/2008. Ο Συντελεστής σ, που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 57 του Ν 3669/2008, ορίζεται σταθερός ίσος με 0,90. Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τετρακόσιες είκοσι (420) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 8. 9 Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της παρ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, του άρθρου 8 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης Ανάδειξη Αναδόχου Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη ανοιγμένη προσφορά, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 10, ήτοι στο ποσό των ΕΥΡΩ μετά από στρογγύλευση. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών. Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής. Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), μπορεί να ορισθεί μέχρι και σε ποσοστό 4% επί του ποσού του προϋπολογισμού. 15

19 ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 11. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 12../.. /2011 Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 16.2 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), που ανέρχεται σε ποσοστό 5% 13 επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού Ευρώ μετά από στρογγύλευση. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η../../2010, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή 14 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με. 15 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες (εφόσον συντρέξει περίπτωση) μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες (ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών μετράται ως εξής: έξι (6) μήνες για συμβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) μήνες για όσες υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, επιπλέον δε προστίθενται 30 ημέρες. Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις μέχρι ποσοστό 10%. 14 Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 15 Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 16

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 65/2012 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Προϋπολογισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: "Εκτέλεση Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ.: 26/2011 Δ/ΝΣΗ: ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΚ 66100 ΤΗΛ.: 2521350712 ΦΑΞ: 2521023343 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ανέγερση κτιρίου ΚΔΑΠμεΑ Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Π..Ε. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕXΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Έργο: Πρότυπο επιδεικτικό έργο εξοικονόμησης ενεργείας στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου Υποέργο 4: Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΣΑΤΑ 2013) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 8/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 8/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 105/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 8/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Α. Ακύρωση δημοπρασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002365875 2014-10-29

14PROC002365875 2014-10-29 Μελίσσια: 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25.450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο Ν/ΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 2 η Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : «2 ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαγνησίας, Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμου Εχέδωρου), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. Προϋπολογισµού: 115.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. Προϋπολογισµού: 115.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωνικού

Συμπλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. Α.Μ.: 99/2015 Κ.Α.: 02.15.7326.002 CPVS: 50710000-5

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) Προϋπολογισµού: 411.192,17 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση)

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) Προϋπολογισµού: 411.192,17 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΡΓΟ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2015» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός 0863 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 72/2011 Αρ.Πρωτ.: 6.122 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002708277 2015-04-16

15PROC002708277 2015-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: 1/2015 Αρ. Πρωτ.: 6159/2015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: 1/2015 Αρ. Πρωτ.: 6159/2015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ. Προϋπολογισµού: 800.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ. Προϋπολογισµού: 800.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠ/ΣΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ Προυπ 64.112 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΣΑΤΑ ΟΤΑ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Προϋπολογισµού: 435.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Προϋπολογισµού: 435.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠ/ΣΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 107/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 189.

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 107/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 189. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 107/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 14/2012 Αρ.Πρωτ.: 6.123 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΚΑΛΟΔΡΟΜΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΥ» ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 714/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 3 : Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Προϋπολογισµού 498.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), καλεί

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 3 : Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Προϋπολογισµού 498.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), καλεί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : ΚΑΕ 30.7331.11 ΣΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014 100.000,00 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα