Ερευνητική Εργασία (PROJECT) Β λυκείου τμήμα project 4 με θέμα: ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερευνητική Εργασία (PROJECT) Β λυκείου τμήμα project 4 με θέμα: ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ"

Transcript

1 Ερευνητική Εργασία (PROJECT) Β λυκείου τμήμα project 4 με θέμα: ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 1. Διζαγυγή ηελ πξψηε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο καο απαζρφιεζε ν ηξφπνο πνπ ζα εξγαζηνχκε θέηνο ζην κάζεκα ηνπ project. Ξέξακε φηη ε δηάξθεηά ηνπ ζα είλαη εηήζηα θαη πσο ζα δηαξθεί έλα δίσξν ηελ εβδνκάδα. Έηζη μέξακε πεξίπνπ πφζν ρξφλν ζα είρακε γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ. ε δεχηεξν ζηάδην, θαη επεηδή ν ζρεκαηηζκφο ηεο νκάδα έγηλε θαηφπηλ επηινγήο ηνπ ζέκαηνο απφ ηνπο καζεηέο δεηήζεθε απφ φινπο λα ζρνιηάζνπλ γηαηί επέιεμαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ηη είλαη γηα ηνπο ίδηνπο ε «πγηεηλή δηαηξνθή» θαη λα ην αλαθνηλψζνπλ ζε φινπο. Αθνινχζεζε ν ζρεκαηηζκφο 4 επηκέξνπο ππννκάδσλ ησλ 4 θαη 5 αηφκσλ κε ειεχζεξε βνχιεζε ησλ καζεηψλ. Ο ηξφπνο εξγαζίαο απνθαζίζηεθε λα είλαη λα δνπιεχνπλ φιεο νη νκάδεο ην ίδην ππφζεκα ηαπηφρξνλα, ζηελ αξρή ρσξηζηά ε θάζε κία θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο γηα ζρνιηαζκφ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Σα ππνζέκαηα επηιέρηεθαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη αθνχ νκαδνπνηήζεθαλ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα ππνζέκαηα ηεο εξγαζίαο. Μεηά ην πέξαο θάζε ππνζέκαηνο, κία νκάδα αλαιακβάλεη λα ζπγθεληξψζεη φιν ην πιηθφ θαη λα ζπγγξάςεη ην αληίζηνηρν ππφζεκα ο ςπόθεμα. Σίηλορ «διαηποθή ηυν εθήβυν» (ζςγγπάθει : 1 η ομάδα: εκπάζηηαλ Σνληηξίθα Μαξίζα Καξπαζίνπ Μέγθη Ρέηδα Αληψλεο Αιεμφπνπινο) 2.1 (1 η ομάδα: εκπάζηηαλ Σνληηξίθα Μαξίζα Καξπαζίνπ Μέγθη Ρέηδα Αληψλεο Αιεμφπνπινο) 2.2 (2 η ομάδα: Παζράθεο Βαζίιεο Μάξεο Παλαγηψηεο Γηψξγνο Παππάο πχξνο Πεηξάθεο) 2.3 (3η ομάδα: Μαξία Σάθια αββίλα Φνχληνγινπ - Μάξηνο Μπεινχζεο Θνδσξήο ηαζφπνπινο) 2.4 (4 η ομάδα: ηακαηίλα Μηζαληψλε Ράληα Παηέι Λχδα Αλησλαθνπνχινπ- Υαξά Δπζηαζίνπ) 2.5 ζςγκπιηικά ζηοισεία πος πποκύπηοςν ζςμπεπάζμαηα ζσολιαζμόρ 3. 2 ο ςπόθεμα. Σίηλορ «Οι παθήζειρ πος πποκαλούνηαι από ανθςγιεινή διαηποθή» (ζςγγπάθει : 1 η ομάδα: εκπάζηηαλ Σνληηξίθα Μαξίζα Καξπαζίνπ Μέγθη Ρέηδα Αληψλεο Αιεμφπνπινο)

2 3.1 (1 ηρ ομάδα: εκπάζηηαλ Σνληηξίθα Μαξίζα Καξπαζίνπ Μέγθη Ρέηδα Αληψλεο Αιεμφπνπινο) 3.2 (2 η ομάδα: Παζράθεο Βαζίιεο Μάξεο Παλαγηψηεο Γηψξγνο Παππάο πχξνο Πεηξάθεο) Δπεξεπγαζία ηποθίμυν : Γεληθά σο επεμεξγαζία ηξνθίκσλ ραξαθηεξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ εθείλσλ θαηά ηηο νπνίεο αθαηέξγαζηεο ηξνθηθέο νπζίεο, γηα ηνλ άλζξσπν, κεηαηξέπνληαη ζε πξντφληα θαηάιιεια γηα ηελ θαηαλάισζή ηνπο, ή γηα καγείξεκα, ή αθφκε θαη γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπο. Γεληθά ε επεμεξγαζία ηξνθίκσλ πεξηιακβάλεη ηε βαζηθή πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθίκσλ, ηελ κεηαηξνπή ηνπο απφ ηε κηα κνξθή ζε άιιε (π.ρ. θνκπφζηεο θαη καξκειάδεο απφ θξνχηα), θαζψο θαη φιεο ηηο ηερληθέο ζπληήξεζεο, κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο απηψλ. Ζ ζέξκαλζε ζαθράξσλ κε ιηπαξά ή πξσηεΐλεο κπνξεί λα επηθέξεη ηε δεκηνπξγία γιπθνηνμηλψλ (Σειηθά Πξντφληα Πξνρσξεκέλεο Γιπθνδπιίσζεο),[6] ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε γήξαλζε θαη δηάθνξεο παζήζεηο, φπσο ν δηαβήηεο. Δηδηθά ζε ακπινχρα ηξφθηκα, κέρξη λα δηακνξθσζεί ε θξπγαληζκέλε θξνχζηα θαηά ην ςήζηκν, δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο αθξπιακηδίνπ, ην νπνίν θαηεγνξηνπνηείηαη σο πηζαλή θαξθηλνγφλνο νπζία. πεγή: B9%CE%BA%CE%AE Σα ηρλνζηνηρεία, κέηαιια θαη βηηακίλεο ζηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά κπνξνχλ λα θαηαζηξαθνχλ ή λα έρεη δηαιπζνχλ θαηά ην καγείξεκα. Ζ βηηακίλε C είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπή ζηελ νμείδσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καγεηξέκαηνο θαη κπνξεί λα θαηαζηξαθεί νινζρεξψο απφ παξαηεηακέλν καγείξεκα πεγή: B9%CE%BA%CE%AE Οη ππνζηεξηθηέο ησλ row foodism ππνζηεξίδνπλ φηη ην καγείξεκα ησλ ηξνθίκσλ απμάλεη ηνλ θίλδπλν θάπνησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ζηα ηξφθηκα θαη ζηελ πγεία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην καγείξεκα ησλ ιαραληθψλ θαη ησλ θξνχησλ πνπ πεξηέρνπλ βηηακίλε C δηαιχεη ηηο βηηακίλεο ζην λεξφ θαη ηηο ππνβαζκίδεη κέζσ ηεο νμείδσζεο. Γεξκαληθή έξεπλα ην 2003 έδεημε ζεκαληηθά νθέιε ζηε κείσζε θηλδχλνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ φηαλ κεγάιεο πνζφηεηεο θξέζθσλ ιαραληθψλ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαηξνθή. Οη ζπγγξαθείο απνδίδνπλ κεξηθά απφ απηφ ην απνηέιεζκα ζε ζεξκν-επαίζζεηα θπηνζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Σν μεθινχδηζκα ιαραληθψλ κπνξεί επίζεο λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε βηηακίλε C, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο παηάηαο φπνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηηακίλεο C είλαη ζην δέξκα. Χζηφζν, έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηερλεηφ έληεξν έρεη δείμεη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ θαξνηελνεηδψλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνξξνθάηαη απφ καγεηξεκέλα ιαραληθά, παξά απφ σκά ιαραληθά. πεγή: B9%CE%BA%CE%AE

3 Παξ φια απηά, ν θ. Βαληαξάθεο, ζπκπιήξσζε φηη απφ έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί φηη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη πνιίηεο θαηαλαιψλνπλ πην θζελά είδε δηαηξνθήο αδηαθνξψληαο γηα ηελ ρακειή ηνπο πνηφηεηα θαη ηελ αλχπαξθηε δηαηξνθηθή ηνπο αμία. ε πξντφληα φπσο ην ςάξη ή ην θαιήο πνηφηεηαο θξέαο, ηα θξέζθα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά έρεη κεησζεί ε δήηεζε, ζε αληίζεζε κε ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηα ζνχπεξ κάξθεη θαη ην πξφρεηξν θαγεηφ πνπ θαηαηάζζνληαη πςειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ πνιηηψλ. Δίλαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην ζνπβιάθη ή ν γχξνο-πίηα είλαη ζε ηαθηηθή βάζε ζην δηαηξνθνιφγην καδί κε ηα παηαηάθηα, ηα ηππνπνηεκέλα θξνπαζάλ, ηα θνξεζκέλα ιίπε θαη άιινπ ηέηνηνπ είδνπο ηξνθέο. πεγή: B9- %CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF %82-%CF%84%CE%B7%CF%82- %CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82- %CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD- %CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1- %CF%84%CF%89%CE%BD- %CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD- %CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82- %CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%82&Ite mid=42 Ππόζθεηα ηποθίμυν : Με ηνλ φξν πξνζζεηηθά ηξνθίκσλ, ή πξφζζεηα ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη γεληθά δηάθνξεο νπζίεο πνπ πξνζηίζεληαη ζηηο ηξνθέο, ζπλεζέζηεξα έηνηκεο γηα θαηαλάισζε, θαζψο θαη ζε πνηά - αλαςπθηηθά, κε ζθνπφ λα πεηχρνπλ έλα ηερλνινγηθφ απνηέιεζκα, φπσο ζπληεξεζε, ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξψκαηνο, ηεο γεχζεο, ηεο πθήο θηι. Οη θπξηψηεξεο νκάδεο πξνζζέησλ είλαη νη ρξσζηηθέο, ηα ζπληεξεηηθά, ηα αληηνμεηδσηηθά, ηα πεθησκαηνγφλα, ηα εληζρπηηθά γεχζεο θ.ά. Πνιιά ηππνπνηεκέλα "ζλαθο", δαραξψδε, γιπθίζκαηα θαη αλαςπθηηθά, πνπ θπθινθνξνχλ ζήκεξα ζην εκπφξην, πεξηέρνπλ κεγάιν αξηζκφ ηέηνησλ νπζηψλ, γλσζηψλ θαη σο νπζίεο Δ φπσο ζπζηεκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα πξνζζεηηθά ηξνθίκσλ δηαθξίλνληαη, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο, ζε θπζηθά πξνζζεηηθά θαη ζε ζπλζεηηθά πξνζζεηηθά. Ζ πξνζζήθε πξφζζεησλ νπζηψλ κε αξηζκφ Δ ζηα ηξφθηκα είλαη έλα δήηεκα ηξέρνπζαο αλεζπρίαο γηα ηελ πγεία εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Γεληθά πνιιά εθιατθεπκέλα δεκνζηεχκαηα ελνρνπνηνχλ θαηά θαηξνχο ζπγθεθξηκέλα πξνζζεηηθά ηξνθίκσλ φηη πξνθαινχλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά, ηελ πλεπκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ, φηη ζπλδένληαη κε δηαηαξαρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιεξγηψλ, ησλ λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, ησλ δηαηαξαρψλ εληέξσλ, ηνπ θαξθίλνπ, ησλ θαξδηαθψλ παζήζεσλ θαη ηεο αξζξίηηδαο. Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα δελ επηβεβαηψλεη απηνχο ηνπο θφβνπο. Πεξηπηψζεηο αιιεξγηθψλ ή άιισλ αληηδξάζεσλ ζε πξφζζεηα παξαηεξνχληαη ζην ίδην πνζνζηφ φπσο θαη κε θπζηθέο ηξνθέο, φπσο π.ρ. μεξνχο θαξπνχο, ζαιαζζηλά θιπ. Τπάξρνπλ πξφζζεηα, φπσο ηα αληηνμεηδσηηθά, ηα νπνία ζεσξείηαη φηη κπνξεί θαη λα πξνζηαηεχνπλ απφ ηνλ θαξθίλν. Χο πξφζζεην ηξνθίκσλ ραξαθηεξίδεηαη νπνηαδήπνηε νπζία ρξεζηκνπνηείηαη θαη ελζσκαηψλεηαη ζε έλα ηξφθηκν, είηε απεπζείαο είηε έκκεζα θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηαο θάζεο επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο ή ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο. Σα πξφζζεηα ηξνθίκσλ πξνέξρνληαη είηε απφ θπζηθέο, είηε απφ ζπλζεηηθέο νπζίεο. ηα δεκνζηεχκαηα πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρεη γίλεη πνιχο ιφγνο γηα ηα «Δ». Τπάξρεη κία γεληθή αληίιεςε φηη ν αξηζκφο Δ πνπ ραξαθηεξίδεη ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ είλαη θάηη επηβιαβέο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ν αξηζκφο Δ είλαη απιψο έλαο δηεζλήο θψδηθαο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ην

4 ζπγθεθξηκέλν πξφζζεην έρεη πεξάζεη κία πνιχ απζηεξή δηαδηθαζία εθηίκεζεο αζθάιεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή γηα ηα Σξφθηκα (SCF). πεγή: Ο θαηαιχηεο γηα ηε δπζθήκηζε ησλ πξνζζέησλ ήηαλ ε αιιαγή ζηηο απαηηήζεηο ζήκαλζεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ χκθσλα κε ηηο λέεο απαηηήζεηο, έπξεπε πιένλ λα αλαγξάθεηαη θάζε κεκνλσκέλν πξφζζεην ζηνλ θαηάινγν ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ πεξηζζφηεξσλ ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Μέρξη ηφηε, ε χπαξμε πξνζζέησλ δεισλφηαλ κε αλαθνξά ζηηο θαηεγνξίεο πνπ ππνδήισλαλ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο (π.ρ. «ζπληεξεηηθά», «αληηνμεηδσηηθά» ή «ρξσζηηθέο») Σν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ ππνδαπιίζηεθε απφ πιεζψξα άξζξσλ εληππσζηαζκνχ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζε κεξίδα ηνπ Σχπνπ θαη αθνξνχζαλ ηηο «επηβιαβείο» ζπλέπεηεο ησλ «ρεκηθψλ» πξφζζεησλ, ζηα νπνία απνδφζεθε επξχ θάζκα παξελεξγεηψλ απφ ππεξθηλεηηθφηεηα έσο ρξφληεο αζζέλεηεο. Χζηφζν, κία απφ ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο εθζηξαηείαο θαηά ησλ πξνζζέησλ ήηαλ φηη νη παξαγσγνί ηξνθίκσλ άξρηζαλ λα επαλεμεηάδνπλ ηε ρξήζε ηνπο κε ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ή ηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπο. Παξάιιειε εμέιημε ήηαλ ε ζηξνθή πξνο ηελ ςχμε θαη ηελ θαηάςπμε, σο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ, θαη ε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ηέηνησλ πξντφλησλ. πεγή: Δίλαη αζθαιή ηα πξφζζεηα Δ; Τπάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο θαη έξεπλεο γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο, αιιά θπξίσο ηηο καθξνπξφζεζκεο, πηζαλέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Σα «Δ» ρξεζηκνπνηνχληαη λφκηκα απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη φια απνιχησο αζθαιή γηα ηνλ νξγαληζκφ. Απιψο «ππνζέηνπκε» πσο δελ βιάπηνπλ άκεζα, εθφζνλ δελ θαηαλαιψλνληαη ζε ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο! Όια είλαη αζψα κέρξη. Πνιιά πξφζζεηα έρνπλ απνζπξζεί νξηζηηθά. Πξφζθαηα, ε Δπξσπατθή Αξρή Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ απαγφξεπζε ηε ρξσζηηθή Δ128 (εξπζξφ 2G), ε νπνία θξίζεθε χπνπηε γηα θαξθηλνγελέζεηο. ε πνιιέο ρψξεο επηηξέπνληαη νπζίεο πνπ ζε άιιεο είλαη απαγνξεπκέλεο. Όκσο κέρξη έλα πξφζζεην λα θξηζεί ηειεζίδηθα επηβιαβέο θαη λα απνζπξζεί, έρεη ήδε θαηαλαισζεί γηα ρξφληα. Πφζα αθφκα θαηαλαιψλνπκε ρσξίο επαξθή γλψζε γηα ηηο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία καο; πεγή: Μπνξεί λα έρνπλ καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο; Τπνινγίδεηαη φηη ε θαηαλάισζε ζπληεξεηηθψλ θαη πξνζζεηηθψλ ηξνθίκσλ θαηά άηνκν είλαη 4-5 θηιά ην ρξφλν θαηά κέζν φξν. Αλ θαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο κεκνλσκέλσλ πξνζζέησλ ζεσξνχληαη «γλσζηέο», θαλείο δελ γλσξίδεη κε βεβαηφηεηα νχηε ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξφληαο άζξνηζήο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ νχηε κε πνηνλ ηξφπν αιιειεπηδξνχλ κε άιια πξφζζεηα ή ζπζηαηηθά. Γηαηί ηα παηδηά επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν; Γηα ηηο βξεθηθέο θαη παηδηθέο ηξνθέο ηζρχνπλ άιιεο αλαινγίεο θαη πνζνηηθά φξηα. Όκσο ηα παηδηά δελ ηξψλε κφλν «παηδηθέο» ηξνθέο αιιά θαηαλαιψλνπλ θαζεκεξηλά πνιιέο ζπζθεπαζκέλεο ηξνθέο θαη ζλαθ. Απηφ κπνξεί λα έρεη άκεζεο αιιά θαη καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ζηνλ αλαπηπζζφκελν παηδηθφ νξγαληζκφ. πεγή: Πψο δηαβάδνπκε ηηο εηηθέηεο; Σα πξφζζεηα πνπ πεξηέρεη έλα ζπζθεπαζκέλν ηξφθηκν αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηα «ζπζηαηηθά». Πξψηα αλαγξάθεηαη ε θαηεγνξία πνπ αλήθεη ην πξφζζεην (π.ρ. ζπληεξεηηθφ) θαη αθνινπζεί ην πιήξεο φλνκά ηνπ (π.ρ. βελδντθφ λάηξην) ή ν θσδηθφο ηνπ (π.ρ. Δ 211). Οη παγίδεο θαη ηα θφιπα ησλ εηαηξεηψλ Οη εηαηξείεο απνθεχγνπλ πιένλ λα αλαθέξνπλ ηα πξφζζεηα κε ηνλ θσδηθφ Δ αιιά ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιήξε νλφκαηα, ψζηε λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. πλήζσο νη αξσκαηηθέο νπζίεο δελ αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ζηελ εηηθέηα, αιιά κε ηνλ αφξηζην φξν «αξψκαηα». Αλαγξαθέο ηχπνπ «ρσξίο

5 ζπληεξεηηθά» ή «ρσξίο ρξσζηηθέο» δελ ζεκαίλνπλ φηη ην ηξφθηκν δελ πεξηέρεη άιινπ είδνπο πξφζζεηα! πεγή: Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα κεηψζνπκε ηελ θαηαλάισζε πξφζζεησλ νπζηψλ; Υξεζηκνπνηνχκε σθέιηκα θπζηθά βειηησηηθά θαη ζπληεξεηηθά φπσο είλαη ην κέιη, ην ιάδη, ην ιεκφλη, ην ζθφξδν θαη ηα δηάθνξα βφηαλα, ξίγαλε, κέληα, ιεβάληα, δαθλφθπιια θ.ιπ. Γελ αθήλνπκε ηα παηδηά λα θαηαλαιψλνπλ αλεμέιεγθηα παγσηά, ζλαθ, κπηζθφηα, θξνπαζάλ θ.α. ηα νπνία εθηφο απφ ζπληεξεηηθά θαη πξφζζεηα έρνπλ κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά, αιάηη ή δάραξε θαη πξνθαινχλ παρπζαξθία θαη κειινληηθέο παζήζεηο. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε πσο φζν πεξηζζφηεξν απφ ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή απνκαθξχλεηαη έλα ηξφθηκν, ηφζν απμάλεηαη ε επηθηλδπλφηεηά ηνπ. Δπηζηξέθνπκε ζηελ θνπδίλα καγεηξεχνληαο γηα καο θαη ηα παηδηά καο, κεηψλνληαο ηα επηβαξπκέλα έηνηκα γεχκαηα. Αθνινπζνχκε παξαδνζηαθά πξφηππα δηαηξνθήο πξνηηκψληαο θξέζθα, θπζηθά πξντφληα επνρήο (θξνχηα, ιαραληθά, ειαηφιαδν, θξέζθν γάια) θαη απνθεχγνληαο ηα επεμεξγαζκέλα. πεγή: Πποέλεςζη ηποθίμυν : H Αιθαηνμίλε ή ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα επέβαιαλ ηελ απαγφξεπζε ηεο εηζαγσγήο θηζηηθηψλ απφ ην Ηξάλ ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε, σο ηηο 15 Γεθέκβξε;Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πνπ απνθάζηζε ηελ απαγφξεπζε, ηζρπξίδεηαη φηη ζηελ Οιιαλδία βξέζεθαλ πςειά πνζνζηά Αιθαηνμίλεο Β1, σο θαη 70%, ζε θηζηίθηα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην Ηξάλ. Ζ Αιθαηνμίλε Β1 είλαη νπζία ηνμηθή θαη ππάξρνπλ θφβνη φηη επζχλεηαη γηα ηνλ θαξθίλν ησλ γελεηηθψλ θπηηάξσλ. πεγή: Όπσο ηνλίδεη ζην NEWS 247 ν παξαγσγφο Γεκήηξεο Μπεθξήο, "εδψ θαη έλα ρξφλν γίλεηαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ πξντφλησλ καο κε επηρείξεκα ηελ κφιπλζε ηνπ Αζσπνχ. Πηζηεχνπλ φηη ε ζνδεηά καο έρεη ππνιείκκαηα απφ βιαβεξέο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ νπζίεο. Ήξζακε φκσο εδψ, ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο, ζπλνδεπφκελνη απφ κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ν θφζκνο δελ θηλδπλεχεη απφ ηελ θαηαλάισζή ηνπο". Ο ίδηνο πεξηέγξαςε ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά ζρεδφλ αδηέμνδε. "Δίηε ηα πνπιάκε, είηε ηα ραξίδνπκε είλαη ην ίδην. Γελ έρνπκε θαζφινπ θέξδνο. Καη ζήκεξα ζέινπκε λα απνδείμνπκε ζηνλ θφζκν πσο φ, ηη θαιιηεξγνχκε είλαη αλψηεξεο πνηφηεηαο απφ ηα εηζαγφκελα απφ Βέιγην, Γαιιία θαη Αίγππην". πεγή: ε ζπφξνη ηνπ θπηνχ ηξηγσλέιια πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηελ Αίγππην θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή θχηξσλδδ. απνδίδεηαη ηψξα ε επηδεκία αηκνξξαγηθήο δηάξξνηαο πνπ ηξνκνθξάηεζε ηελ Αίγππην θαη ηε Γεξκαλία. Αλ θαη ε έξεπλα ζπλερίδεηαη, νη επξσπατθέο αξρέο πξνεηδνπνηνχλ φηη νη κνιπζκέλνη ζπφξνη κπνξεί λα θπθινθνξνχλ αθφκα ζηελ αγνξά ηεο Σν ηνμηθφ βαθηήξην E.coli πνπ κφιπλε ζρεδφλ άηνκα ζηε Γεξκαλία, απφ ηα νπνία 48 πέζαλαλ, εκθαλίζηεθε πξηλ απφ ιίγεο εβδνκάδεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Μπνξληφ ζηε Γαιιία, φπνπ εθδειψζεθε κηα κηθξφηεξε επηδεκία. Οη έξεπλεο ζηε Γεξκαλία ελνρνπνίεζαλ αξρηθά ηα εηζαγφκελα ηζπαληθά αγγνχξηα θαη ζηε ζπλέρεηα κηα γεξκαληθή θάξκα πνπ θαιιηεξγεί νξγαληθά θχηξα. πεγή:

6 Βιολογικά πποφόνηα : Σα γεπζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο είλαη ππνθεηκεληθά, αιιά είλαη γλσζηφ φηη νη βηνθαιιηεξγεηέο ρξεζηκνπνηνχλ επξεία πνηθηιία θπηηθψλ θαη δσηθψλ εηδψλ. Έηζη, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο θαηαλαισηέο λα δνθηκάζνπλ λέεο γεχζεηο θαη λα απνιαχζνπλ λέεο γαζηξνλνκηθέο εκπεηξίεο. Παξάιιεια κε ηελ παξαγσγή γεπζηηθψλ θαη απζεληηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο, ε βηνινγηθή γεσξγία ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία πξντφλησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηθίιεο εδεζκαηνινγηθέο πξνηηκήζεηο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή. Έηζη, ε ζχγρξνλε βηνινγηθή παξαγσγή πεξηέρεη φρη κφλν ηα θξέζθα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απεπζείαο απφ ην αγξφθηεκα αιιά θαη θαζεκεξηλά αγαζά ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ εθιεπηπζκέλεο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο, φπσο ηα θξαζηά, νη κπχξεο, ηα δπκαξηθά, ηα γηανχξηηα, ηα έηνηκα γεχκαηα, ηα ηπξνθνκηθά θαη νχησ θαζ' εμήο. Καη έηζη, φπσο θαη κε ηα κε βηνινγηθά πξντφληα, νη βηνθαιιηεξγεηέο θαη νη κεηαπνηεηέο βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ παξαθνινπζεί ηηο ηάζεηο ζηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ηα πξντφληα ηνπο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο φπνηεο αιιαγέο ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε. Σξνθέο ππεξάλσ ππνςίαο : Δπηζηήκνλεο ηεο βηνκεραλίαο ησλ ηξνθίκσλ, ξίρλνπλ θσο ζε νξηζκέλα θαηά η άιια θαζεκεξηλά ηξφθηκα ππεξάλσ ππνςίαο, ηα νπνία, σζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη γεκάηα ηνμίλεο θαη ρεκηθά, παξάιιεια, καο δίλνπλ απιέο ελαιιαθηηθέο, γηα κηα πην πγηεηλή θαη θαζαξή δηαηξνθή. «Καζαξή δηαηξνθή» ζεκαίλεη λα επηιέγνπκε θξνχηα, ιαραληθά ηα νπνία θαιιηεξγνχληαη, κεγαιψλνπλ θαη πσινχληαη κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επεμεξγαζία. πρλά απηά είλαη βηνινγηθά θαη κφλν ζπαλίσο (αλ πνηέ) δχλαληαη λα πεξηέρνπλ πξφζζεηα. ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο φκσο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη κέζνδνη πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο ηξνθίκσλ δελ είλαη νχηε θαζαξέο, νχηε βηψζηκεο γηα ην πεξηβάιινλ. Σν απνηέιεζκα είλαη λα βιάπηεηαη ε πγεία καο, ην πεξηβάιινλ ή θαη ηα δχν. Απνθαζίζακε έηζη, λα ξίμνπκε κηα δηαθνξεηηθή καηηά ζηε δηαηξνθή καο, κέζα απφ ηα κάηηα ησλ αλζξψπσλ πνπ ζθνπφ ηεο δσήο ηνπο έρνπλ λα κειεηνχλ θαη λα αλαθαιχπηνπλ ηη είλαη αζθαιέο θαη ηη φρη γηα θαηαλάισζε. Σνπο ζέζακε έλα απιφ θαη μεθάζαξν εξψηεκα: «Πνηεο ηξνθέο απνθεχγεηε;» Γελ ππνζηεξίδνπκε φηη, νη απαληήζεηο ηνπο, ζπλζέηνπλ κηα ιίζηα «απαγνξεπκέλσλ ηξνθψλ». Πηζαλφηαηα φκσο, ην λα επηιέμεηε ηελ ελαιιαθηηθή πνπ πξνηείλνπλ, ζα ζαο εμαζθαιίζεη θαιχηεξε πγεία θαη εξεκία. * Ο ελδνθξηλνιφγνο δελ ζα θάεη: Νηνκάηα ζε κεηαιιηθή θνλζέξβα!!! Ο Fredrick Vom Saal είλαη ελδνθξηλνιφγνο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μηδνχξη θαη αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηεο Βηζθαηλφιεο-Α (bisphenol-a, BPA). Σν πξφβιεκα: Ζ ζπλζεηηθή ξεηίλε κε ηελ νπνία είλαη επελδπκέλν ην εζσηεξηθφ ησλ κεηαιιηθψλ θνλζεξβψλ, πεξηέρεη ηε ρεκηθή έλσζε BPA. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε BPA, πέξα απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ηελ θάλνπλ ρξήζηκε ζηε βηνκεραλία πιαζηηθψλ, δξα κέζα ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη σο ζπλζεηηθφ νηζηξνγφλν, ην νπνίν έρεη ζπλδεζεί κε έλα θάζκα αζζελεηψλ πνπ πηάλεη απφ αλαπαξαγσγηθέο δπζιεηηνπξγίεο, κέρξη θαξδηνπάζεηεο, δηαβήηε θαη παρπζαξθία. Γπζηπρψο, ε νμχηεηα ηνπ δσκνχ ηεο ληνκάηαο, πξνθαιεί έθπιπζε ηεο BPA, κεηαθέξνληάο ηελ απφ ηε ξεηίλε κέζα ζην δσκφ θαη, ζηε ζπλέρεηα, κέζα ζην θαγεηφ ζαο. Οη κειέηεο δείρλνπλ φηη ε BPA ζην ζψκα ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ ππεξβαίλεη ην θξίζηκν εθείλν κέγεζνο, πέξα απφ ην αληίζηνηρν φπνπ αξρίδεη λα επεξεάδεηαη ε παξαγσγή ζπέξκαηνο θαη λα πξνθαιείηαη ρξσκνζσκηθή βιάβε ζηα σάξηα ησλ πεηξακαηφδσσλ. «Δίλαη δπλαηφ λα ιεθζνχλ 50 mcg BPA αλά ιίηξν, απφ κηα θνλζέξβα ληνκάηαο θαη απηή είλαη κηα πνζφηεηα πνπ ζα έρεη αληίθηππν ζηνπο αλζξψπνπο, ηδηαίηεξα ηνπο λεφηεξνπο», ιέεη ν vom Saal «εγψ νχηε πνπ πιεζηάδσ θνλζέξβα ληνκάηαο». Ζ ιχζε: Δπηιέμηε ληνκάηεο ζε γπάιηλα κπνπθάιηα (ηα νπνία δελ πεξηέρνπλ εζσηεξηθή επίζηξσζε ξεηίλεο). Μπνξείηε επηπιένλ, λα επηιέμεηε κεηαμχ δηαθφξσλ ηχπσλ ζπζθεπαζηψλ Tetra Pak.

7 πκβνπιή εμνηθνλφκεζεο: Δάλ ε ζπληαγή ζαο ην επηηξέπεη, αληί γηα θνλζέξβα ληνκάηαο, ρξεζηκνπνηήζηε εκθηαισκέλε ζάιηζα δπκαξηθψλ (ζε γπάιηλν κπνπθάιη). Γηα λα είλαη ε γεχζε ηεο ζάιηζαο φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ αξρηθή γεχζε ηεο ληνκάηαο, ςάμηε γηα ζάιηζεο κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λάηξην (αιάηη) θαη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξα επηπξφζζεηα κπξσδηθά θαη άιια πιηθά, αιιηψο ίζσο ρξεηαζηεί λα πξνζαξκφζεηε ηε ζπληαγή ζαο. * Ο θηελνηξφθνο δελ ζα θάεη: Βνδηλφ πνπ έρεη αλαηξαθεί κε θαιακπφθη: Ο Joel Salatin είλαη ζπληδηνθηήηεο ησλ Polyface Farms, θαζψο θαη ζπγγξαθέαο πνιιψλ βηβιίσλ επί ηνπ ζέκαηνο ηεο αεηθφξνπ γεσξγίαο (ζ.κηθ.: αξρέο ηεο αεηθφξνπ γεσξγίαο). Σν πξφβιεκα: Μέζσ ηεο εμέιημεο ησλ εηδψλ ζηε Φχζε, ηα βννεηδή αλαπηχρζεθαλ έηζη ψζηε λα ηξέθνληαη κε ρνξηάξηα, φρη κε ζηηεξά. ηελ επνρή καο φκσο, νη θηελνηξφθνη ηαΐδνπλ ηα δψα ηνπο κε θαιακπφθη θαη ζφγηα, έηζη ψζηε ηα δψα λα θεξδίδνπλ πην γξήγνξα βάξνο, γηα λα κπνξνχλ λα ηα ζηείινπλ πην ζχληνκα πξνο ζθαγή. Χζηφζν, πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηνπο θηελνηξφθνπο (θαη ρακειφηεξεο ηηκέο ζηα θαηαζηήκαηα), ζεκαίλεη δπζηπρψο πνιχ ιηγφηεξε ζξεπηηθή αμία γηα εκάο. ε κηα πξφζθαηε αλαιπηηθή έξεπλα πνπ ζπληνλίζηεθε απφ ηνλ Τπνπξγείν Γεσξγίαο ησλ ΖΠΑ (USDA) θαη κε εξεπλεηέο ηνπ Clemson University, βξέζεθε φηη, ζε ζχγθξηζε κε βνδηλφ πνπ έρεη εθηξαθεί κε θαιακπφθη, ην θξέαο απφ βννεηδή πνπ έρνπλ εθηξαθεί κε ρνξηάξη, είλαη πινπζηφηεξν ζε βήηα-θαξνηίλε, βηηακίλε Δ, σκέγα-3 ιηπαξά νμέα, ζπδεπγκέλν ιηλνιετθφ νμχ (CLA), αζβέζηην, καγλήζην θαη θάιην, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη ιηγφηεξν απφ ηα θιεγκνλψδε σ-6 ιηπαξά νμέα θαη επίζεο έρεη ρακειφηεξα επίπεδα ζε θνξεζκέλα ιίπε, ηα νπνία έρνπλ ζπλδεζεί κε θαξδηαθέο παζήζεηο. «Οθείινπκε λα ζεβαζηνχκε ην γεγνλφο φηη νη αγειάδεο είλαη θπηνθάγα δψα, θαη απηφ δελ ζεκαίλεη λα ηα ηαΐδνπκε κε θαιακπφθη θαη θνπξηά απφ θνηφπνπιν», ιέεη ν Salatin. Ζ ιχζε: Αγνξάζηε βνδηλφ πνπ έρεη εθηξαθεί κε ρνξηάξη, ην νπνίν κπνξείηε λα βξείηε ζε εμεηδηθεπκέλα θξενπσιεία, θαη ζπλεηαηξηζκνχο αγξνηψλ. πλήζσο έρεη εηδηθή έλδεημε, θαζψο είλαη ιίγν αθξηβφηεξν. Δάλ δελ ην βιέπεηε εθεί, δεηήζηε ην απφ ηνλ θξενπψιε ζαο. πκβνπιή εμνηθνλφκεζεο: Σα θνκκάηηα κε θφθθαιν είλαη θηελφηεξα, θαζψο ν ηειηθφο θαηαλαισηήο ρξεψλεηαη επηπιένλ γηα λα πάξεη ην θξέαο μεθνθαιηζκέλν. Δπίζεο, εάλ έρεηε πξφζβαζε ζε θάπνηνλ θηελνηξφθν, κπνξείηε λα αγνξάζεηε απεπζείαο απφ εθείλνλ. * Ο ηνμηθνιφγνο δελ ζα θάεη: Popcorn ζηνλ θνχξλν κηθξνθπκάησλ: Ζ Olga Naidenko είλαη πςειφβαζκε εξεπλήηξηα ζην Environmental Working Group. Σν πξφβιεκα: Οη ρεκηθέο νπζίεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ε εζσηεξηθή επέλδπζε ηεο ζαθνχιαο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ην ππεξθζνξν-νθηαλντθφ νμχ PFOA), αλήθνπλ ζε κηα θαηεγνξία ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ ζηεηξφηεηα ζηνλ άλζξσπν, ζχκθσλα κε κηα πξφζθαηε κειέηε απφ ην UCLA. Δπηπιένλ, ζε δνθηκέο ζε δψα, απηέο νη ρεκηθέο νπζίεο πξνθάιεζαλ θαξθίλν ηνπ ήπαηνο, ησλ φξρεσλ θαη ηνπ παγθξέαηνο. Οη κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ελέξγεηα ησλ κηθξνθπκάησλ θάλεη ηηο νπζίεο απηέο λα εμαηκίδνληαη απφ ηελ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία θαη λα κεηαλαζηεχνπλ κέζα ζην πνπ θνξλ ζαο. «Μέλνπλ ζην ζψκα ζαο γηα ρξφληα θαη ε ζπζζψξεπζε είλαη αζξνηζηηθή», ιέεη ε Naidenko θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ νη εξεπλεηέο αλεζπρνχλ, φηη ηα επίπεδα ζηνλ άλζξσπν ζα κπνξνχζαλ λα απμάλνληαη ζηαδηαθά θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηα αληίζηνηρα εθείλα, πέξα απφ ηα νπνία πξνθαινχληαη θαξθίλνη ζηα πεηξακαηφδσα. Ζ DuPont θαη άιιεο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ζηηο ΖΠΑ, έρνπλ ππνζρεζεί λα θαηαξγήζνπλ ζηαδηαθά ηε ρξήζε ηνπ PFOA έσο ην 2015, αληαπνθξηλφκελεο ζε έλα ζρέδην εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ηεο Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ησλ ΖΠΑ (US Environmental Protection Agency), αιιά εθαηνκκχξηα ζαθνχιεο ησλ πνπ θνξλ ζα έρνπλ πσιεζεί κέρξη ηφηε. Ζ ιχζε: Φηηάμηε ην πνπ θνξλ ζαο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν: ζε κηα θαηζαξφια. Γηα γεχζε, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε πξαγκαηηθφ βνχηπξν ή απνμεξακέλα αξηχκαηα. πκβνπιή εμνηθνλφκεζεο: Σν λα θηηάρλεηε ην δηθφ ζαο πνπ θνξλ, έξρεηαη ζρεδφλ ηζάκπα! * Ο δηεπζπληήο αγξνθηήκαηνο δελ ζα θάεη: πκβαηηθέο (κε βηνινγηθέο) παηάηεο, θαξφηα, θξεκκχδηα: Ο Jeffrey Moyer είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Σππνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ ησλ ΖΠΑ (National Organic Standards Board). Σν πξφβιεκα: Σα ξηδσκαηψδε ή βνιβνεηδή ιαραληθά (απηά πνπ ν θαξπφο ηνπο γίλεηαη θάησ απφ ην ρψκα)

8 απνξξνθνχλ δηδαληνθηφλα, εληνκνθηφλα θαη κπθεηνθηφλα, ηα νπνία, κεηά ηνλ ςεθαζκφ ηνπ θπηνχ, πάληα θαηαιήγνπλ ζην ρψκα. Δηδηθά νη παηάηεο (ην δεκνθηιέζηεξν ιαραληθφ) ςεθάδνληαη κε κπθεηνθηφλα θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη, ζηε ζπλέρεηα, κε δηδαληνθηφλα πξηλ ηε ζπγθνκηδή. Αθνχ ηηο βγάινπλ απφ ην ρψκα, νη παηάηεο ςεθάδνληαη πάιη, κε εηδηθά ρεκηθά, γηα λα κε βιαζηήζνπλ. «Γνθηκάζηε απηφ ην πείξακα: Αγνξάζηε κηα ζπκβαηηθή παηάηα απφ έλα νπσξνπσιείν, θπηέςηε ηελ θαη πξνζπαζήζηε λα ηελ θάλεηε λα βγάιεη βιαζηνχο. Γελ ζα ην θαηαθέξεηε», ιέεη ν Moyer, ν νπνίνο είλαη επίζεο Γηεπζπληήο Αγξνθηήκαηνο γηα ην Rodale Institute (ην νπνίν αλήθεη ζηελ Rodale Inc. ηελ εηαηξεία πνπ εθδίδεη ην Prevention). «Έρσ κηιήζεη κε παξαγσγνχο παηάηαο θαη απηφ πνπ κνπ ιέλε, θαηάκνπηξα, είλαη φηη, νη ίδηνη, δελ ζα έηξσγαλ πνηέ ηηο παηάηεο πνπ πνπιάλε. Πάληα έρνπλ μερσξηζηά παξηέξηα, ζηα νπνία θαιιηεξγνχλ παηάηεο γηα δηθή ηνπο θαηαλάισζε, ρσξίο φια απηά ηα ρεκηθά».(ζθεθηείηε φηη ηα παξαπάλσ δελ αθνξνχλ κφλν ηηο παηάηεο πνπ ηξψκε ζην ζπίηη, αιιά θαη ζηα εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, fast food, θηι) Ζ ιχζε: Να αγνξάδεηε παηάηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. Σν εμσηεξηθφ πιχζηκν δελ έρεη θαλέλα απνηέιεζκα, θαζψο φια απηά ηα ρεκηθά απνξξνθψληαη εζσηεξηθά, ζηελ ςίρα ηεο παηάηαο. πκβνπιή εμνηθνλφκεζεο: Οη βηνινγηθέο παηάηεο είλαη ζρεηηθά θηελέο θαη ιίγν κφλν αθξηβφηεξεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο. * Ο εκπεηξνγλψκνλαο αιηείαο δελ ζα θάεη: νινκφ ηρζπνηξνθείνπ: Ο Γξ David Carpenter, δηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ Τγεία θαη ην Πεξηβάιινλ ζην Παλεπηζηήκην ζην Albany, δεκνζίεπζε κηα ζεκαληηθή κειέηε ζην πεξηνδηθφ Science, ζρεηηθά κε ηε κφιπλζε ζηα ςάξηα. Σν πξφβιεκα: Γελ είλαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ ζνινκνχ, λα ζηξηκψρλεηαη κέζα ζε ζηιφ θαη λα ηξέθεηαη κε ζφγηα, κε απφβιεηα πηελνηξνθείσλ θαη πδξνιπκκέλα θηεξά θνηφπνπινπ. Χο απνηέιεζκα, ε ζάξθα ηνπ ζνινκνχ είλαη θησρφηεξε ζε βηηακίλε D θαη πεξηέρεη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απφ κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαξθηλνγφλσλ νπζηψλ PCBs, βξσκηνχρσλ επηβξαδπληηθψλ θιφγαο θαη θπηνθαξκάθσλ, φπσο ε δηνμίλε θαη ην DDT. χκθσλα κε ηνλ Carpenter, ηα πην κνιπζκέλα ςάξηα πξνέξρνληαη απφ ηε Βφξεηα Δπξψπε. «Γηα λα θαηαλαιψλεηε ηέηνην είδνο ζνινκνχ θαη ηαπηφρξνλα λα κελ απμήζεηε ηνλ θίλδπλν θαξθίλνπ, ζα έπξεπε λα ηξψηε έλα δείπλν ηέηνηνπ ζνινκνχ θάζε 5 κήλεο», ιέεη ν Carpenter, ηνπ νπνίνπ ε κειέηε ηνπ 2004 γηα ηε κφιπλζε ησλ ςαξηψλ είρε ιάβεη κεγάιεο έθηαζεο δεκνζηφηεηα απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο, «ηφζν άζρεκε είλαη ε θαηάζηαζε». Πξνθαηαξθηηθέο επηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ ζπλδέζεη επίζεο ην DDT κε ηνλ δηαβήηε θαη ηελ παρπζαξθία, αιιά κεξηθνί δηαηξνθνιφγνη πηζηεχνπλ φηη ηα νθέιε ησλ σκέγα-3 ιηπαξψλ νμέσλ αληηζηαζκίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο. Τπάξρεη επίζεο αλεζπρία γηα ηηο κεγάιεο πνζφηεηεο αληηβηνηηθψλ θαη θπηνθαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθηξνθή απηψλ ησλ ςαξηψλ. Όηαλ ηξψηε ζνινκφ ηρζπνηξνθείνπ, παίξλεηε κηα θαιή δφζε απφ απηά ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα αληηβηνηηθά. Ζ ιχζε: Πξνηηκήζηε άγξην ζνινκφ Αιάζθαο. Αλ ζηε ζπζθεπαζία γξάθεη «Αηιαληηθνχ», ηφηε νπσζδήπνηε είλαη ηρζπνηξνθείνπ. Γελ έρνπλ απνκείλεη εκπνξηθά αιηεχκαηα άγξηνπ ζνισκνχ ζηνλ Αηιαληηθφ. πκβνπιή εμνηθνλφκεζεο: Ο άγξηνο ζνισκφο Αιάζθαο, ζε θνλζέξβα, είλαη ζρεηηθά νηθνλνκηθφηεξνο. * Ο εξεπλεηήο ηνπ θαξθίλνπ, δελ ζα πηεη: Γάια πνπ παξάγεηαη κε ηερλεηέο νξκφλεο: Ο Rick North είλαη ν ζπληνληζηήο ηεο δξάζεο «Δθζηξαηεία γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ», ηεο νξγάλσζεο «Γηαηξνί ηνπ Όξεγθνλ γηα ηελ Κνηλσληθή Δπζχλε» θαη πξψελ Γ/λσλ χκβνπινο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο Ακεξηθαληθήο Αληηθαξθηληθήο Δηαηξείαο (American Cancer Society), ζην Όξεγθνλ. Σν πξφβιεκα: Οη γαιαθηνπαξαγσγνί ρνξεγνχλ ζηηο αγειάδεο ηνπο ηερλεηή απμεηηθή νξκφλε ησλ βννεηδψλ (rbgh ή rbst, φπσο είλαη επίζεο γλσζηή), πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή γάιαθηνο. Χζηφζν, έρεη βξεζεί φηη ε rbgh απμάλεη επίζεο ινηκψμεηο ηνπ καζηνχ ζηηο αγειάδεο, πξνθαιψληαο αθφκα θαη ηελ εκθάληζε πχνλ ζην γάια. Οδεγεί επίζεο ζηελ εκθάληζε, ζην γάια, πςειψλ επηπέδσλ κηαο νξκφλεο πνπ νλνκάδεηαη «ηλζνπιίλε απμεηηθνχ παξάγνληα» (Insulin-like Growth Factor ή IGF-1). ηνπο αλζξψπνπο, αληίζηνηρα, ηα πςειά επίπεδα ηνπ IGF-1 κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, ηνπ πξνζηάηε θαη ηνπ παρένο εληέξνπ.

9 «Όηαλ ε θπβέξλεζε ( ζηηο ΖΠΑ ελέθξηλε ηελ rbgh, ζεσξήζεθε φηη ε IGF-1 ζην γάια ζα εμνπδεηεξψλνληαλ κέζα ζην αλζξψπηλν πεπηηθφ ζχζηεκα», ιέεη ν North. Όπσο απνδείρηεθε φκσο, ε θαδεΐλε ζην γάια πξνζηαηεχεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο IGF-1, ζχκθσλα κε πνιιέο αλεμάξηεηεο κειέηεο. «Γελ είλαη 100% απνδεδεηγκέλν φηη ππάξρεη αχμεζε θξνπζκάησλ θαξθίλνπ ζηνπο αλζξψπνπο, απφ απηφ», παξαδέρεηαη North. «Χζηφζν, ε νξκφλε απηή έρεη απαγνξεπηεί ζηηο πεξηζζφηεξεο βηνκεραληθέο ρψξεο». ( ε rbgh είλαη απαγνξεπκέλε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε) Ζ ιχζε: Μειεηήζηε ηηο εηηθέηεο θαη βεβαησζείηε φηη γξάθνπλ «rbgh-free», «rbst-free», «ρσξίο ηερλεηέο νξκφλεο» ή «βηνινγηθφ γάια». Οη εηηθέηεο απηέο δειψλνπλ πξντφλ ρσξίο rbgh. πκβνπιή εμνηθνλφκεζεο: ( δελ ρξεηάδεηαη, ήδε ζηελ Διιάδα απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηήο ηεο νξκφλεο ζηελ παξαγσγή γάιαθηνο θαη πηείηε γάια απφ θαξπνχο ή ξχδη). * Ο εκπεηξνγλψκνλαο βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ, δελ ζα θάεη πνηέ: πκβαηηθά (κε βηνινγηθά) κήια. Ο Mark Kastel, πξψελ εθηειεζηηθφ ζηέιερνο ηεο αγξνηηθήο βηνκεραλίαο, είλαη ζπλδηεπζπληήο ζην Cornucopia Institute, έλαλ νξγαληζκφ πνπ αληηθείκελφ ηνπ έρεη ηελ έξεπλα θαη δηακφξθσζε ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη ν νπνίνο πξνσζεί ηελ ηδέα ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Σν πξφβιεκα: Δάλ ππήξρε δηαγσληζκφο γηα ηα «πεξηζζφηεξν πνηηζκέλα κε δηδαληνθηφλα» θζηλνπσξηλά θξνχηα, ν ληθεηήο ζα ήηαλ ηα κήια. Αλαξσηηέζηε πνηνο είλαη ν ιφγνο; Σα κήια κπνιηάδνληαη κεκνλσκέλα (θαηάγνληαη απφ έλα δέληξν), έηζη ψζηε θάζε πνηθηιία λα δηαηεξεί ηελ μερσξηζηή γεχζε ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα κήια δελ αλαπηχζζνπλ αλζεθηηθφηεηα ζηα παξάζηηα θαη γη απηφ ρξεηάδεηαη λα ςεθάδνληαη ζπρλά. Ζ βηνκεραλία ππνζηεξίδεη φηη ηα θαηάινηπα απηά δελ είλαη επηβιαβή. Αιιά ν Kastel αληαπαληά φηη είλαη θνηλή ινγηθή λα πξνζπαζεί θαλείο λα πεξηνξίδεη ηελ έθζεζή ηνπ ζηα ρεκηθά απηά, πεξηνξίδνληαο ηα πην ξαληηζκέλα θξνχηα, ηα νπνία είλαη ηα κήια.«οη εξγάηεο ζηα αγξνθηήκαηα εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά εκθάληζεο πνιιψλ κνξθψλ θαξθίλνπ», ιέεη. Καη, επηπιένλ, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ αξρίζεη λα ζπλδένπλ ηελ πςειή επηβάξπλζε ηνπ ζψκαηνο κε θπηνθάξκαθα (αλεμαξηήησο πεγήο πξνέιεπζεο) κε ηε Νφζν ηνπ Πάξθηλζνλ. Ζ ιχζε: Αγνξάζηε βηνινγηθά κήια. πκβνπιή εμνηθνλφκεζεο: Δάλ δελ έρεηε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αγνξάζεηε βηνινγηθά, θξνληίζηε λα πιέλεηε θαιά θαη λα μεθινπδίδεηε ηα ζπκβαηηθά κήια. Χζηφζν, ν Kastel πξνζσπηθά αξλείηαη λα ζπκβηβαζηεί. «Θα πξνηηκνχζα λα ζπκβηβαζηψ, πεξηνξίδνληαο άιια πξάγκαηα, φπσο ηηο αγνξέο δηάθνξσλ αθξηβψλ ειεθηξνληθψλ gadget», ιέεη. «Κάλνληαο θάλα δχν ηέηνηνπο κηθξνχο ζπκβηβαζκνχο, εμνηθνλνκνχλ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ κηα βηνινγηθή θαη πγηεηλή δηαηξνθή». [Γηαζθεπή θαη ειεχζεξε απφδνζε ζηα ειιεληθά, άξζξν πεξί δηαηξνθήο, πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Fox News] Αλ παξαηεξήζεηε ιίγν πξνζεθηηθά ηνπο αλζξψπνπο κπνξείηε λα θαηαιάβεηε ζρεδφλ κε απφιπηε αθξίβεηα απφ ηε κνξθή ηνπ ζψκαηφο, απφ ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο, απφ ηελ νζκή πνπ έρνπλ, αθφκε θαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηιάλε κε ηη ηξέθνληαη. Γηα παξάδεηγκα θάπνηνο πνπ ε δίαηηά ηνπ βαζίδεηαη ζην θξέαο έρεη έλα θνθθηλσπφ δέξκα, είλαη αλππφκνλνο θαη επηζεηηθφο ζηελ έθθξαζε, ζπλήζσο έρεη πεξηηηά θηιά, εηδηθά αλ ζπλδπάδεη ην θξέαο κε ηεγαληηέο παηάηεο, μηλέο ιαδεξέο ζαιάηεο θαη γιπθά ζηε ζπλέρεηα. Αλ θαηαλαιψλεη θαη αιθνφι ηφηε ζα είλαη ζίγνπξα ππέξβαξνο κεηά ηα ηξηάληα ηνπ. Κάπνηνο πνπ βαζίδεη ηε δηαηξνθή ηνπ ζε junk food, δειαδή «πλίγεηαη» επηπρηζκέλνο κέζα ζε έλα δηπιφ ράκπνπξγθεξ, ιαηξεχεη πίηζεο θαη γχξνπο, ζπλήζσο έρεη πεξηηηά θηιά γηαηί ηξψεη γξήγνξα, καζάεη ειάρηζηα φηαλ ηξψεη θαη δελ ρνξηαίλεη πνηέ πξαγκαηηθά γηαηί ν νξγαληζκφο ηνπ δελ παίξλεη ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ ηηο ρξεηάδεηαη. Κάπνηνο πνπ πξνζέρεη ηη ηξψεη ππνινγίδνληαο ηηο νπζίεο πνπ βάδεη κέζα ηνπ, ζπλήζσο έρεη θαιέο αλαινγίεο, αιιά θαη κία ήξεκε θσλή, είλαη ζπλαηζζεκαηηθά πην ηζνξξνπεκέλνο θαη πην ραιαξφο. Ζ δσή είλαη ελέξγεηα πνπ δηαηεξείηαη απφ ηελ δσηηθή ελέξγεηα ή Οξγφλε, ζηα ζαλζθξηηηθά νλνκάδεηαη θαη Πξάλα ππάξρεη παληνχ γχξσ καο ζην λεξφ, ζηνλ αέξα, ζηα ηξφθηκα. Όκσο πεξηζζφηεξε Οξγφλε ζα βξνχκε εθεί πνπ ν αέξαο είλαη θαζαξφο: ζε έλα βνπλφ ή ζε έλα δάζνο, θνληά ζε κηα πεγή λεξνχ, καθξηά απφ ην λέθνο ηεο πφιεο. Έλα θξέζθν κήιν, πνπ κφιηο ην θφςακε απφ ηε κειηά ζηελ νπνία κεγάισζε ρσξίο θπηνθάξκαθα, ζα είλαη πνιχ πην

10 πινχζην ζε δσηηθή ελέξγεηα απφ έλα κήιν πνπ έρεη ζρεδφλ κηζφ ζαπίζεη ζε ξάθη ηνπ ζνχπεξ κάξθεη. Αλ πηνχκε λεξφ απφ έλα πεγάδη ζην βνπλφ ζα θαηαιάβνπκε ηη ζεκαίλεη «δσληαλφ λεξφ», πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην εκθηαισκέλν ηνπ πεξηπηέξνπ. Απηή ηε δσηηθή ελέξγεηα κπνξνχκε λα ηε ληψζνπκε σο θπζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλαλέσζε. Οη ζχγρξνλνη Φπζηθνί πιένλ έρνπλ γηα δεδνκέλν φηη εκείο νη άλζξσπνη είκαζηε θηηαγκέλνη απφ Δλέξγεηα. Σν ζψκα καο δελ είλαη νπζηαζηηθά θάηη ζηεξεφ θαη ζηαζεξφ, απιά ηα κφξηα καο θηλνχληαη πνιχ γξήγνξα θαη απηή ε θίλεζε δελ θαίλεηαη κε γπκλφ κάηη. Καη φκσο κπνξνχκε λα δνχκε ηελ αιιαγή απηή ζηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ καο, ε νπνία δείρλεη ηε δηάζεζε καο, ηελ θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο αιιά θαη ςπρνινγηθήο πγείαο, ην επίπεδν «δσληάληαο», δειαδή δσηηθήο ελέξγεηαο πνπ έρνπκε ή δελ έρνπκε. Έλα ψξηκν θφθθηλν κήιν, πάλσ ζηε κειηά φπσο είπακε, είλαη γεκάην κε δσηηθή ελέξγεηα. Γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα απηή ε ελέξγεηα ζα παξακείλεη ζηε θνξπθή ηεο, ην κήιν ζα είλαη γεκάην Οξγφλε θαη αλ ην θάκε αξγά καζψληαο ηελ θάζε κπνπθηά καο πνιιέο θνξέο κέρξη θαη 30!, ηφηε ζα αθνκνηψζνπκε φιε ηε Οξγφλε απφ κέζα ηνπ. Ο ρξφλνο φκσο ζα παίμεη αλαπφθεπθηα ην ξφιν ηνπ: Όζν πεξηζζφηεξν είλαη εθηφο κειηάο, ηφζν ιηγφηεξε Οξγφλε πεξηέρεη. Σν θξέζθν θξνχην θαη ιαραληθφ, φπσο θαη ην θξέζθν καγεηξεκέλν θαγεηφ, έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξε Οξγφλε απφ ηα θαηεςπγκέλα, ζπζθεπαζκέλα, επεμεξγαζκέλα, δεζηακέλα θαγεηά. Δηδηθά βιαβεξά θαη ρσξίο Οξγφλε ζεσξνχληαη ηα θαγεηά θαη πνηά δεζηακέλα ζην θνχξλν κηθξνθπκάησλ. Έηζη ινηπφλ, επεηδή ε δσηηθή ελέξγεηα ελφο ηξνθίκνπ ζβήλεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ηφηε ην ηξφθηκν καξαίλεηαη θαη ράλεη ην άξσκά ηνπ θαη ηε γεχζε ηνπ. Αο πάξνπκε έλα νπνηνδήπνηε θξνχην ή ιαραληθφ γηα παξάδεηγκα: ην ζψκα ηνπ δελ δηαθέξεη θαη παξά πνιχ απφ ην δηθφ καο ην ζψκα, κε ηελ έλλνηα φηη, φηαλ ην δεζηάλνπκε ή θαηαςχρνπκε, απηφ δελ επηβηψλεη. Ζ ηξνθή ράλεη ηελ δσηηθή ηεο ελέξγεηα κε πνιχ βξάζηκν θαη θαηάςπμε. Αλ θφςνπκε έλα κήιν ζε θνκκάηηα θαη δελ ην θάκε, ακέζσο κεηά ζα παξαηεξήζνπκε φηη ζα θηηξηλίζεη θαη ζα καξαζεί πνιχ γξήγνξα γηαηί ζα ράζεη ηε δσηηθή ηνπ ελέξγεηα. Όηαλ θάλνπκε θξέζθν ρπκφ απφ έλα θξνχην, ε δσηηθή ελέξγεηα παξακέλεη ζην ρπκφ κφλν 20 ιεπηά! Ση λα πνχκε γηα ηε ζπζθεπαζία; Οη επεμεξγαζκέλεο ηξνθέο ζπλήζσο είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε θνλζέξβεο, θνπηηά ή είλαη θαηαςπγκέλεο. Όιεο απηέο νη ηξνθέο έρνπλ ράζεη ηελ Οξγφλε ηνπο, ηε δσηηθή ηνπο ελέξγεηα, θαη θαιά είλαη λα ηηο απνθεχγνπκε φζν γίλεηαη. Άιισζηε νη εηδηθνί θαη απηνί πνπ ηηο εηνηκάδνπλ γηα λα καο ηηο πξνζθέξνπλ, αθξηβνπιεξψλνληαο ηεο, ΓΔΝ ΣΗ ΣΡΧΝΔ νη ίδηνη, νχηε ηηο δίλνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο! 3.3 (3η ομάδα: Μαξία Σάθια αββίλα Φνχληνγινπ - Μάξηνο Μπεινχζεο Θνδσξήο ηαζφπνπινο) 3.4 (4 η ομάδα: ηακαηίλα Μηζαληψλε Ράληα Παηέι Λχδα Αλησλαθνπνχινπ- Υαξά Δπζηαζίνπ) 3.5 ζςγκπιηικά ζηοισεία πος πποκύπηοςν ζςμπεπάζμαηα ζσολιαζμόρ 4. 3 ο ςπόθεμα. Σίηλορ «Οι παθήζειρ πος πποκαλούνηαι από ανθςγιεινή διαηποθή» (ζςγγπάθει : 3 η ομάδα: Μαξία Σάθια αββίλα Φνχληνγινπ - Μάξηνο Μπεινχζεο Θνδσξήο ηαζφπνπινο)

11 4.1 (1 ηρ ομάδα: εκπάζηηαλ Σνληηξίθα Μαξίζα Καξπαζίνπ Μέγθη Ρέηδα Αληψλεο Αιεμφπνπινο) Πασςζαπκία Απφ ηε Βηθηπαίδεηα, ηελ ειεχζεξε εγθπθινπαίδεηα Παρπζαξθία είλαη θιηληθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε ππεξβνιηθή απνζήθεπζε ιίπνπο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ην ΓΜ σο παρχζαξθνη ραξαθηεξίδνληαη ηα άηνκα κε ΓΜ κεγαιχηεξν απφ 30. Καηά κέζν φξν, νη παρχζαξθνη άλζξσπνη έρνπλ κεγαιχηεξε δαπάλε ελέξγεηαο απφ ιεπηφηεξνπο, ιφγσ ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαηεξεζεί κηα απμεκέλε κάδα ζψκαηνο. Δηπκνινγία Ζ ιέμε παρπζαξθία είλαη ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ παρχο θαη ζάξθα. Αηηηνπαζνγέλεηα Οξκνληθνί παξάγνληεο Παξά ηελ αξρηθή αηζηνδνμία (κε ηελ αλαθάιπςε ηεο ιεπηίλεο πνπ ζεσξήζεθε νξκφλε «θιεηδί» γηα ηελ παρπζαξθία), πνιχ ζπάληα ε παρπζαξθία νθείιεηαη ζε έιιεηςε ιεπηίλεο. Δλδηαθέξνλ έρεη ε ζρέζε ησλ δχν νξκνλψλ ηεο ιεπηίλεο θαη ηεο ηλζνπιίλεο. Σφζν ε ιεπηίλε φζν θαη ε ηλζνπιίλε αλαζηέιινπλ ηελ πξφζιεςε ηεο ηξνθήο. Έρεη πξνηαζεί επίζεο φηη ε απμεκέλε ζπγθέ ληξσζε ηλζνπιίλεο κπνξεί λα είλαη ε αξρηθή αηηία ηεο παρπζαξθίαο, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ε παρπζαξθία θαη ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε ζπλππάξρνπλ. Γνληδηαθνί παξάγνληεο Παρπζαξθία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηάθνξεο γελεηηθέο δηαηαξαρέο ζε γνλίδηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ φξεμε θαη ην κεηαβνιηζκφ. Έσο ην 2006 είραλ βξεζεί 41 ηέηνηνη γνληδηαθνί ηχπνη, νη νπνίνη ζε θαηάιιειν πεξηβάιινλ νδεγνχλ ζε παρπζαξθία. Δπηπηψζεηο ζηελ πγεία Ζ παρπζαξθία απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λφζεζεο απφ δηάθνξεο αζζέλεηεο, ηδηαίηεξα ησλ θαξδηαθψλ παζήζεσλ θαη ηνπ δηαβήηε ηχπνπ 2. αθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 Μία πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη ε ζπζζψξεπζε ζσκαηηθνχ ιίπνπο ζην πάγθξεαο εκπνδίδεη ηελ παξαγσγή ηλζνπιίλεο, πξνθαιψληαο δηαβήηε ηχπνπ 2. Όηαλ απηφ ην ιίπνο αθαηξείηαη, απνθαζίζηαηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ. Χζηφζν, επεηδή ζηηο έξεπλεο εσο ηψξα ρξεζηκνπνηείηαη έλα αθξαίν δηαηξνθηθφ πιάλν, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ειεγρφκελε εθαξκνγή ηνπ θαη ε δηεξεχλεζε επθνιφηεξσλ κεζφδσλ αδπλαηίζκαηνο κε καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα. Άιιεο επηπηψζεηο Δπίζεο, ε παρπζαξθία πξνθαιεί δπζθνιία ζηελ αλαπλνή θαηά ηνλ χπλν, ζπλδέεηαη κε νξηζκέλνπο ηχπνπο θαξθίλνπ θαη απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λφζεζεο απφ νζηεναξζξίηηδα. Ζ ζχγρξνλε επηδεκία παρπζαξθίαο Παρχζαξθε έθεβε αθνπκπηζκέλε ζην απηνθίλεην, ζε κηα επξσπατθήπφιε. Ζ παρπζαξθία πξνζβάιιεη φιν θαη ζπρλφηεξα ηνπο λένπο αλζξψπνπο. Κχξην ιήκκα: Δπηδεκία παρπζαξθίαο ζηνλ 21ν αηψλα Σα ηειεπηαία ρξφληα ε παρπζαξθία βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ παγθνζκίσο. Με ηελ απμαλφκελε επηθξάηεζή ηεο ζε ελήιηθεο θαη παηδηά νη αξρέο ηε ζεσξνχλ σο έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα δεκφζηαο πγείαο ηνπ 21νπ αηψλα, κε δηαζηάζεηο επηδεκίαο. Ζ παρπζαξθία ζηηγκαηίδεη κεγάιν κέξνο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ (θπξίσο ζηνλ δπηηθφ θφζκν), αλ θαη ζεσξνχληαλ επξέσο σο έλα ζχκβνιν ηνπ πινχηνπ θαη ηεο γνληκφηεηαο άιιεο θνξέο ζηελ ηζηνξία, θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ζε νξηζκέλα κέξε ηνπ θφζκνπ. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο θπξηεχνληαη απφ αίζζεκα πξνζσπηθήο επζχλεο γηα ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ, επηζηήκνλεο ζεσξνχλ πσο ηα αίηηά ηνπ ζπληζηνχλ βαζχηεξνη πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο. Ζ απμαλφκελε θηψρεηα θαη επαθφινπζε πείλα, αθφκε

12 θαη ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο, νδεγεί φιν θαη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο λα πξνζπαζνχλ λα ρνξηάζνπλ κε θηελά επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο θαη δηαηξνθνιφγνπο δεκηνπξγνχλ θαη εληείλνπλ ην πξφβιεκα.σε δεθαεηία ηνπ 1980 ε παρπζαξθία αθαηξέζεθε απφ ην Δγρεηξίδην δηάγλσζεο θαη ζηαηηζηηθψλ πλεπκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Έλσζεο, θαζψο ζεσξήζεθε φηη νη θχξηνη ιφγνη εκθάληζήο ηεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρνινγία θαη ηελ ςπρηαηξηθή. Παξάιιεια, νη θπβεξλήζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηξνθήο ηαιαλίδνληαη απφ δηαθζνξά θαη εκθαλίδνληαη λα ππνθχπηνπλ ζηηο πηέζεηο κεγάισλ εηαηξηψλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Σαπηφρξνλα ππάξρεη αδπλακία απηφλνκεο ιήςεο απνδνηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ, πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο, ιφγσ ηεο εθαξκνγήο θνηλψλ απνθάζεσλ απφ αξκφδηνπο δηαθξαηηθνχο θνξείο, π.ρ. Codex Alimentarius. ηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο, νη αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ην ηδαληθφ ζψκα δελ ηαπηίδνληαη απαξαίηεηα κε ηηο αληηιήςεηο γηα πγηέο ζψκα, κε δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξσηνεκθαλίδνληαη πεξίπνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα κ.υ. Απφ ην 1920 θαη χζηεξα πξνβάιινληαη σο ηδαληθφηεξεο φιν θαη πην κηθξέο αλαινγίεο. Σν γεγνλφο αληηθαηνπηξίδεηαη ζην δηαγσληζκφ νκνξθηάο Miss America, φπνπ, ελψ ην χςνο ησλ δηαγσληδνκέλσλ απμήζεθε θαηά 2% απφ ην 1922 σο ην 1999, ην βάξνο ηνπο κεηψζεθε θαηά 12%. Χζηφζν, νη αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ ζρεηηθά κε ην ηαηξηθά κε επηβιαβέο βάξνο, άιιαμαλ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. ηε Βξεηαλία ην βάξνο ζην νπνίν νη άλζξσπνη ζεσξνχλ εαπηνχο ππέξβαξνπο ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν ην 2007 ζε ζρέζε κε ην Απηέο νη αιιαγέο πηζηεχεηαη φηη νθείινληαη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ παρπζαξθία, ε νπνία νδεγεί ζε αιιαγέο αληηιήςεσλ γηα ηηο θπζηθέο αλαινγίεο θαη απμεκέλε απνδνρή ηνπ πιενλάδνληνο βάξνπο σο θπζηνινγηθφ. Η νεςπική ανοπεξία Ζ λεπξηθή αλνξεμία (Anorexia nervosa) πην γλσζηή σο αλνξεμία είλαη κηα δηαηξνθηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ άξλεζε γηα δηαηήξεζε ελφο πγηνχο θπζηνινγηθνχ βάξνπο θαη έλαλ καληψδε θφβν γηα ηελ απφθηεζε βάξνπο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα δηαζηξεβισκέλε εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο πνπ κπνξεί λα δηαηεξεζεί απφ δηάθνξεο πξνθαηαιήςεηο ζρεηηθά κε ην ζψκα ηνπ ή ηεο, ην θαγεηφ θαη ηελ δηαηξνθή ηνπο. Σα άηνκα κε λεπξηθή αλνξεμία ζπλερίδνπλ λα ληψζνπλ πείλα αιιά επηηξέπνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο κφλν πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο θαγεηνχ. Ζ κέζε εκεξήζηα πξφζιεςε ζεξκίδσλ γηα άηνκα κε αλνξεμία είλαη ζεξκίδεο αιιά ππάξρνπλ θαη αθξαίεο πεξηπηψζεηο νιηθήο αζξεςίαο. Δίλαη κηα ζνβαξή ςπρηθή αξξψζηηα κε πςειφ πνζνζηφ παξελεξγεηψλ θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο απφ φιεο ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο. Ζ λεπξηθή αλνξεμία εθδειψλεηαη ζπλήζσο ζηελ εθεβεία θαη είλαη πην ζπρλή ζηηο έθεβνπο. Παξφιν πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αλζξψπνπο θάζε ειηθίαο, θπιήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ε λεπξηθή αλνξεμία επεξεάδεη ηηο γπλαίθεο 10 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άληξεο. Ο φξνο λεπξηθή (αλνξεμία) θαζηεξψζεθε ην 1873 απφ ηνλ εξ Γνπίιιηακ Γθαι Sir William Gull έλαλ απφ ηνπο πξνζσπηθνχο γηαηξνχο ηεο Βαζίιηζζα Βηθησξίαο. Ο φξνο έρεη ειιεληθή πξνέιεπζε απφ ην ἀλ -( πξφζεκα πνπ δειψλεη άξλεζε) θαη ην ὄξεμηο (φξεμε) άξα ζεκαίλεη έιιεηςε ηεο επηζπκίαο ηνπ αηφκνπ λα ηξαθεί. εκάδηα θαη ζπκπηψκαηα Έλα άηνκν κε αλνξεμία κπνξεί λα εκθαλίζεη θάπνηα ζπκπηψκαηα κεξηθά απφ ηα νπνία ππάξρνπλ παξαθάησ. Οη κνξθέο ηνπο θαζψο θαη ε ζνβαξφηεηά ηνπο δηαθέξνπλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη κεξηθέο θνξέο λα ππάξρνπλ αιιά λα κελ είλαη νξαηά. Ζ λεπξηθή αλνξεμία θαη ν ππνζηηηζκφο πνπ ηε ραξαθηεξίδεη θαη πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ιηκνθηνλίαο πνπ επηβάιινπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο επηπινθέο ζε πνιιά ζεκαληηθά φξγαλα ηνπ ζψκαηνο. Πξνθαλήο, γξήγνξε θν πνπ είλαη αδχλαηνη/αδχλαηεο ή επηθίλδπλα ειιηπνβαξείο.

13 Φφβνο κήπσο πάξνπλ θηιά ή γίλνπλ ππέξβαξνη. Σειεηνπξγηθά: θφβνπλ ην θαγεηφ ζε κηθξά θνκκάηηα, αξλνχληαη λα θάλε κπξνζηά ζε άιινπο, θξχβνπλ ή πεηάλε θαγεηφ. Υξεζηκνπνηνχλ θαζαξηηθά, δηαηηεηηθά ράπηα, εκεηηθά, δηνπξεηηθά ή πεγαίλνπλ γξήγνξα ζην κπάλην κεηά ηα γεχκαηα γηα λα πξνθαιέζνπλ νη ίδηνη εκεηφ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα απνβάιινπλ ηηο πεξηηηέο ζεξκίδεο. Κάλνπλ ζπρλή θαη επίπνλε άζθεζε. Θεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ππέξβαξνπο αθφκε θαη αλ νη άιινη ηνπο ιέλε φηη είλαη ππεξβνιηθά αδχλαηνη. Γελ αληέρνπλ ην θξχν θαη δειψλνπλ ζπρλά πφζν θξπψλνπλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο κνλσηηθνχ ιίπνπο ή θαθήο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο ιφγσ πνιχ ρακειήο πίεζεο. Δκθαλίδνπλ επίζεο πνιχ ρακειή ζεξκνθξαζία ζψκαηνο (ππνζεξκία) θαζψο ην ζψκα πξνζπαζεί λα εμνηθνλνκήζεη ελέξγεηα. Καηάζιηςε: κπνξεί λα βξίζθνληαη ζπρλά ζε κηα ιππεκέλε θαη ιεζαξγηθή θαηάζηαζε. Απνκφλσζε: απνθεχγνπλ ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, απνηξαβηνχληαη θνηλσληθά θαη γίλνληαη κπζηηθνπαζείο. Φνξνχλ θαξδηά ξνχρα γηα λα θξχςνπλ ηελ απψιεηα βάξνπο ηνπο αλ ηνπο θάλνπλ ζρφιηα γηα ηελ πγεία ηνπο θαη ζέινπλ λα ηα απνθχγνπλ ελψ θάπνηνη άιινη/άιιεο θνξνχλ θαξδηά ξνχρα γηα λα θξχςνπλ ην ζψκα ηνπο θαζψο ην ζεσξνχλ κε γνεηεπηηθφ θαη ππέξβαξν. Σα κάγνπια ηνπο κπνξεί λα είλαη πξεζκέλα εμαηηίαο ηεο κεγέζπλζεο ησλ ζηεινγφλσλ αδέλσλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ ππεξβνιηθή θαη ζπρλή πξφθιεζε εκεηνχ. Πξεζκέλεο αξζξψζεηο Κνηιηαθφ θνχζθσκα Γεξκαηνινγηθά ζεκάδηα ηεο αλνξεμίαο Ξεξφ δέξκα Γεξκαηίηηδα Φιεγκνλή (ηδηαίηεξα ζηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ) Μειαγρξσκαηηθή prurigo (prurigo pigmentosa) Effluvium Telogen (έλα είδνο ζηαδηαθήο ιέπηπλζεο ηεο ηξίραο πνπ νδεγεί ζε ηξηρφπησζε) Αθξνθπάλσζε Παξνλπρία Οίδεκα Καξνηέλσζε (θηηξίληζκα ηνπ δέξκαηνο απφ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ιαραληθψλ πνπ πεξηέρνπλ Α- θαη Β-θαξνηίλε, ινπηεΐλε, ιπθνπέλην, θξππηνμαλζίλε θαη δεαμαλζίλε π.ρ θαξφηα, κήια θ.α.) Υηνλίζηξεο Κλεζκφο (θαγνχξα) Δξχζεκα (εξπζξφηεηα ηνπ δέξκαηνο) Αθκή Πεηέρεηα (δεξκαηηθή αζζέλεηα πνπ πεξηιακβάλεη πνξθπξά ζεκάδηα ζην δέξκα) Ραβδψζεηο ζην δέξκα Δληεξνπαζηθή αθξνδεξκαηίηηδα ή ζχλδξνκν ηνπ Μπξαλη (ζπγγελήο αλεπάξθεηα ςεπδαξγχξνπ) Τπέξρξσζε Γηθηπσηή πειίδλσζε Γσληαθή ρεηιίηηδα Πειιάγξα Πηζαλέο ηαηξηθέο επηπινθέο ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο Γπζθνηιηφηεηα Γηάξξνηα Αζηάζεηα ειεθηξνιπηψλ Σεξεδφλα Αηηίεο

14 Έξεπλεο έρνπλ δηακνξθψζεη ηελ ππφζεζε φηη ε ζπλέρηζε ησλ δηαηαξαγκέλσλ ηξφπσλ δηαηξνθήο κπνξεί λα είλαη επηθαηλφκελν ηεο ιηκνθηνλίαο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πεηξάκαηνο Ληκνθηνλίαο ηεο Μηλεζζφηα έδεημαλ φηη άηνκα κε θπζηνινγηθφ έιεγρνη ηεο ηξνθήο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ ζπκπεξηθνξηαθά κνηίβα αλνξεμίαο φηαλ ππνβιεζνχλ ζε θαηαζηάζεηο ιηκνθηνλίαο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αιιαγέο ζην λεπξνελδνθξηλνινγηθφ ζχζηεκα, πνπ νδεγεί ζε έλαλ ζπλερή θχθιν δηαησληζκνχ ηεο θαηάζηαζεο. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη κηα αξρηθή απψιεηα βάξνπο φπσο απηή ζε κηα δίαηηα κπνξεί λα απνηειεί ηνλ παξάγνληα πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφθιεζε ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο, πηζαλφηαηα ιφγσ κηαο έκθπηεο πξνδηάζεζεο γηα λεπξηθή αλνξεμία. Μηα έξεπλα αλαθέξεη πεξηπηψζεηο λεπξηθήο αλνξεμίαο πνπ ήηαλ ην απνηέιεζκα κηαο αθνχζηαο απψιεηαο βάξνπο πνπ πξνθιήζεθε απφ άιιεο αηηίεο φπσο παξαζηηηθή κφιπλζε, παξελέξγεηεο θαξκάθσλ ή θάπνηα εγρείξεζε. Ζ απψιεηα βάξνπο ήηαλ ν παξάγνληαο πξφθιεζεο λεπξηθήο αλνξεμίαο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. 4.2 (2 η ομάδα: Παζράθεο Βαζίιεο Μάξεο Παλαγηψηεο Γηψξγνο Παππάο πχξνο Πεηξάθεο) OΣΔΟΠΟΡΩΗ Καιά είλαη λα κηιήζνπκε γηα έλα ζέκα πνπ βαζαλίδεη πνιχ θφζκν θαη ακέηξεηνη άλζξσπνη εκθαλίδνπλ πξφβιεκα θηλεηηθφ ιφγσ απηήο ηεο πάζεζεο... «πνλνχλ ηα θφθθαια κνπ» ιέλε... θαη είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν, πνπ κεξηθνί ππνβαζηάδνληαη εμαηηίαο απηήο ηεο πάζεζεο! Γηα ηη πξάγκα κηιάκε; Φπζηθά, γηα ηελ νζηενπφξσζε! Ζ νζηενπφξσζε είλαη κηα πνιχ χπνπιε θαηάζηαζε θαζψο αλαπηχζζεηαη ζησπεξά θαη γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα δε δίλεη ζπκπηψκαηα ή απηά είλαη ηφζν θνηλφηππα ή ήπηα πνπ δηαθεχγνπλ ηεο πξνζνρήο ηνπ αηφκνπ. πρλά ην πξψην ζχκπησκα είλαη έλα θάηαγκα, δεισηηθφ ηεο ήδε εγθαηεζηεκέλεο θαη ζπρλά ζνβαξήο κνξθήο νζηενπφξσζεο. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κηα ζηηο ηξεηο γπλαίθεο ειηθίαο 60 έσο 70 εηψλ θαη δχν ζηηο ηξεηο άλσ ησλ 80 έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο έλα νζηενπνξσηηθφ θάηαγκα. Γεληθά, ε νζηενπφξσζε είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ απνηειεί ζηελ πιεηνλφηεηα ηεο πξνλφκην ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ, Έηζη, κεηά ηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαηαγκάησλ απηήο ηεο αηηηνινγίαο είλαη δχν κε ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξε ζηηο γπλαίθεο απφ ηνπο άλδξεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, θπξίσο φκσο δηφηη κεηά ηελ εκκελφπαπζε παχεη γηα ηηο γπλαίθεο ε πξνζηαηεπηηθή δξάζε ησλ νηζηξνγφλσλ, ελψ παξάιιεια ε κέγηζηε νζηηθή ππθλφηεηα ησλ γπλαηθψλ είλαη ζαθψο κηθξφηεξε απηήο ησλ αλδξψλ. πλήζε ζεκεία εκθάληζεο νζηενπνξσηηθψλ θαηαγκάησλ είλαη ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ζηνλ θαξπφ θαη ζην ηζρίν. Δηδηθά ηα ζπνλδπιηθά θαηάγκαηα κπνξνχλ λα ζπκβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα απιψλ, θαζεκεξηλψλ αζρνιηψλ, φπσο ε άξζε ελφο αληηθεηκέλνπ θαη κάιηζηα ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θάθσζε ηεο πεξηνρήο ηνπ ζπνλδπιηθνχ ζψκαηνο. Δπηπιένλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά δε δηαγηγλψζθνληαη εγθαίξσο. Οη αζζελείο πνπ ππνθέξνπλ απφ πφλν ζηε κέζε ιφγσ ελφο ηέηνηνπ θαηάγκαηνο ην απνδίδνπλ ζε θάπνηα θάθσζε ηεο πεξηνρήο ή απιά ζηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο. Οη πην πνιινί έρνπλ ζπκβηβαζηεί κε ηελ ηδέα φηη παξφκνηνη πφλνη είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηα γεξαηεηά θη έηζη δε δεηνχλ ζπρλά ηαηξηθή βνήζεηα. Σα ζπνλδπιηθά θαηάγκαηα, πέξα απφ ηνλ πφλν θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ πξνθαινχλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θχξησζε ηεο (θχθσζε) θαη ηε κείσζε ηνπ χςνπο ηνπ αηφκνπ. Παξάιιεια έρεη βξεζεί φηη ζπλδένληαη κε απμεκέλα πνζνζηά εκθάληζεο λένπ θαηάγκαηνο ηφζν ζε άιιν ζπφλδπιν φζν θαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ ζψκαηνο, ζπλήζσο ζε θαξπφ θαη ηζρίν. Σα θαηάγκαηα ζε άιια ζεκεία ηνπ ζθειεηνχ ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο κεηά απφ θάθσζε, φρη φκσο ηέηνηα πνπ λα δηθαηνινγεί ηέηνηα εμέιημε. Πάιη απφ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ηα θαηάγκαηα ηνπ ηζρίνπ ζπλδένληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ κε αλαπεξία, κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζνβαξψλ θαξδηνινγηθψλ θαη πλεπκνλνινγηθψλ λφζσλ θαη πςειφηεξε ζλεζηκφηεηα απφ φηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Δίλαη επνκέλσο ε νζηενπφξσζε κηα

15 χπνπιε θαηάζηαζε πνπ ππνλνκεχεη αξγά αιιά ζηαζεξά ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ αζζελψλ. Σν ηππνθξαηηθφ ξεηφ «θάιιην ην πξνιακβάλεηλ παξά ην ζεξαπεχεηλ» έρεη θαη εδψ ηελ απφιπηε εθαξκνγή. Ζ νζηενπφξσζε είλαη δπλαηφλ λα πξνιεθζεί, θηάλεη λα απνθηεζεί ζπλείδεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ απηή αληηπξνζσπεχεη απφ ηε λεαληθή αθφκε ειηθία. ηελ ειηθία ησλ 30 εηψλ ν ζθειεηφο παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ππθλφηεηα ζηε δνκή ησλ νζηψλ ηνπ. Απφ εθεί θαη έπεηηα αξρίδεη κηα θπζηνινγηθή θζνξά ησλ νζηψλ, πνιχ αξγή θαη ζηαδηαθή. Σα δηάθνξα άιια αίηηα (νξκνληθά, θαθή δηαηξνθή, θαξκαθεπηηθά) απιψο επηηαρχλνπλ απηή ηελ απψιεηα ηεο ππθλφηεηαο ησλ νζηψλ. Σν θιεηδί ινηπφλ είλαη επίηεπμε κέγηζηεο δπλαηήο νζηηθή ππθλφηεηαο λσξίο ζηελ ελήιηθε δσή!! Απηφ πσο επηηπγράλεηαη; Φπζηθά, κε θαιή δηαηξνθή! Ζ δηαηξνθή ζα πξέπεη λα είλαη πινχζηα ζε αζβέζηην θαη πξσηετληθέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ζσκαηηθή άζθεζε ελάληηα ζηε βαξχηεηα (ηξέμηκν θαη πεξπάηεκα). Όζν ε ειηθία πξνρσξά, ε θαιή δηαηξνθή θαη ε θίλεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνθπγή ηνπ θαπλίζκαηνο ηεο ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο αιθνφι, κπνξεί λα αλαθφςνπλ ηελ γξήγνξε απψιεηα νζηηθήο κάδαο. Ηδηαίηεξα νη γπλαίθεο, ζηηο νπνίεο ε επίπησζε ηεο νζηενπφξσζεο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε, πξνζηαηεχνληαη απφ ηα νηζηξνγφλα κέρξη ηελ επνρή ηεο εκκελφπαπζεο. ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ νζηενπφξσζε πξέπεη ινηπφλ, λα πξνζέρεηε ηδηαηηέξα ην δηαηηνιφγην ηνπο, πέξα απφ ηελ αλαγθαία πνιιέο θνξέο θαξκαθεπηηθή ηνπο παξαθνινχζεζε, δηφηη βειηηψλεη πνιχ ηελ θαηάζηαζε, θαζφζνλ κπνξνχκε λα πάξνπκε ην αλαγθαίν αζβέζηην πνπ απαηηεί ν νξγαληζκφο καο, «επνπιψλνληαο» θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηηο «ξσγκέο» πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζ' απηφλ. Απφ ην ρξνληθφ ζεκείν απηφ θαη κεηά, νπφηε παχεη ε πξνζηαηεπηηθή δξάζε ησλ γπλαηθείσλ νξκνλψλ, νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ ηε ιεγφκελε κεηεκκελνπαχζηα νζηενπφξσζε. Ηδηαίηεξα ινηπφλ ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο ζα πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ηνλ θίλδπλν, πνπ ππνλνκεχεη ηελ θαιή ηνπ πγεία, θαη λα θξνληίδεη κε ηδηαίηεξε έκθαζε λα ηνλ εμνπδεηεξψζεη κε θαιή δηαηξνθή θα θίλεζε. Ση ζα πξέπεη λα ηξψηε; Σνπιάρηζηνλ 2 κεξίδεο γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, εκπινπηηζκέλα ζε αζβέζηην! Δπίζεο ακχγδαια, θαξχδηα, ςάξηα κε καιαθά θφθθαια (ζαξδέιεο), πξάζηλα θπιιψδε ιαραληθά, γηανχξηη είλαη θαιέο πεγέο αζβεζηίνπ! Να μέξεηε φκσο, φηη ζηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή φια είλαη αιιειέλδεηα γηα ηελ πγεία θαη ζα βνεζνχζε πνιχ λα ηξψηε ζε ηζνξξνπία καδί κε ην αζβέζηην θαη ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ ηελ βηηακίλε D, ηηο πξσηεΐλεο, ηελ ιαθηφδε γηαηί απμάλνπλ ηελ πξφζιεςε αζβεζηίνπ! Ζ βηηακίλε D, εκπιέθεηαη ζηελ θπζηνινγηθή δηαηήξεζε ακηλνμέσλ ζην αίκα (απφ ην νπνίν ζπληίζνληαη νη πξσηεΐλεο = πνπ βνεζνχλ ζηελ αλνηθνδφκεζε ησλ νζηψλ) θαη ππάξρεη ζηα παρηά ςαξηά (ξέγγα, ζθνπκπξί, ζνινκφο, ζαξδέια θαη ζην ηφλν ). Σν θφζηνο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαγκάησλ θαη ησλ ζπλνδψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαιεί ε νζηενπφξσζε ζηνλ πιεζπζκφ θαηαιήγεη λα είλαη δπζβάζηαθην γηα ηα ηακεία πγείαο ησλ δηάθνξσλ ρσξψλ. Κπξίσο φκσο θαη πέξα απφ νηθνλνκηθά θξηηήξηα είλαη ζιηβεξφ κηα θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα πξνιεθζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί, αλ δηαγλσζζεί εγθαίξσο, λα

16 ππνλνκεχεη ηελ πνηφηεηα δσήο ελφο νιφθιεξνπ πιεζπζκνχ, πνπ παξφιε ηελ πξνρσξεκέλε ειηθία ηνπ κπνξεί λα δήζεη κηα δξαζηήξηα θαη παξαγσγηθή δσή. Γηα λα ππάξμεη πάλησο απνηέιεζκα ζηελ εθζηξαηεία θαηά ηεο νζηενπφξσζεο, απαηηείηαη ε γλψζε θαη ε εγξήγνξζε ζε αηνκηθφ επίπεδν. Ζ θαιή γλψζε ηνπ «ερζξνχ» είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ αλαραίηηζε ηνπ. Ζ νζηενπφξσζε κπνξεί λα πάςεη λα είλαη κηα «χπνπιε απεηιή» φηαλ βγνχκε απφ ηελ αδξάλεηα, ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη καο αθνξά ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, θαηαλνήζνπκε ηί δηαθηλδπλεχνπκε αθήλνληαο ηελ λα εμειηρζεί θαη ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα φπια πνπ θέξλεη ζηε δηάζεζε καο ε επηζηήκε. Υοληζηεπίνη: Οη ηζρχνπζεο ζπζηάζεηο γηα ηε ζπλνιηθή ρνιεζηεξίλε είλαη < 200 mg HDL: Γηα ηε ιεγφκελε «θαιή» ρνιεζηεξίλε (HDL) πάλσ απφ 35 mg γηα ηνπο άληξεο θαη >45 mg γηα ηηο γπλαίθεο (αθνχ απηή πξνζηαηεχεη ηα αγγεία απφ ηε αξηεξηνζθιήξπλζε) θαη LDL: Γηα ηε ιεγφκελε «θαθή» ρνιεζηεξίλε (LDL) ε ηηκή πξέπεη λα είλαη θάησ απφ 180 mg. Απηή καδεχεηαη ζηηο αξηεξίεο θαη νδεγεί ζηε δεκηνπξγία πιάθαο (αλ θαη ην επίπεδν γίλεηαη φιν θαη ρακειφηεξν αλάινγα κε ηνλ παξάγνληα θηλδχλνπ π.ρ. θάησ απφ 160 mg/dl γηα παξάγνληα θηλδχλνπ 0 ή 1 (θάπληζκα, ππέξηαζε, νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ) ή θάησ απφ 100 mg/dl γηα δηαβεηηθνχο) Σξηγιπθεξίδηα: Σα ηξηγιπθεξίδα πξέπεη λα είλαη < 150 mg% (απηά απμάλνπλ ζε παρχζαξθα άηνκα, κε ηελ θαηαλάισζε κεγάιεο πνζφηεηαο αιθνφι θαη απιψλ πδαηαλζξάθσλ, θαη ζε πεξηπηψζεηο ζαθραξψδε δηαβήηε). Πνηεο ηξνθέο αλεβάδνπλ ηε ρνιεζηεξίλε; Οη ηξνθέο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ιηπηδίσλ ζην αίκα καο είλαη απηέο πνπ πεξηέρνπλ θαη ηξνθνδνηνχλ ηνλ νξγαληζκφ καο κε κεγάιεο πνζφηεηεο «θαθνχ» ιίπνπο. Με ηνλ φξν θαθφ ιίπνο ελλννχκε θπξίσο ην θνξεζκέλν, πνπ είλαη ζπλήζσο δσηθήο πξνέιεπζεο, θαη ην βξίζθνπκε ζε ηξφθηκα φπσο: βνχηπξν, καγηνλέδα, δσηθφ ιίπνο, δσκφο θξέαηνο & παρηέο ζνχπεο θαη εθρπιίζκαηα θξέαηνο εληφζζηα (λεθξά, ζπθψηη, κπαιά), θξέκεο, ιίπνο θαξχδαο, παζηά, παγσηά παρηά θξέαηα, αιιαληηθά, κπέηθνλ & θξφθνη απγψλ πιήξεο γάια, νιφπαρα γηανχξηηα (ιίπνο > 2%) & παρηά ηπξηά, ηπξηά ζε θξέκα γιπθά θαη ζνθνιάηα, θαθάν θαη ξνθήκαηα & θξνπαζάλ, αξηνζθεπάζκαηα κε απγά θαη βνχηπξν, ηεγαλεηά ηξφθηκα (π.ρ. παηάηεο, ηζηπο). Πνηεο ηξνθέο επηηξέπνληαη; Οη ηξνθέο πνπ κπνξνχκε λα θαηαλαιψλνπκε είλαη φζεο πεξηέρνπλ θαιήο πνηφηεηαο ιίπε π.ρ. κνλναθφξεζηα (ειαηφιαδν) ή πνιπαθφξεζηα (ςάξηα, μεξνί θαξπνί) ή θπηηθέο ίλεο (δηαιπηέο θαη αδηάιπηεο). Σέηνηα ηξφθηκα είλαη ηα παξαθάησ: ςσκί, θξπγαληέο, παμηκάδηα, ξχδη, παηάηεο, δπκαξηθά ςάξηα & θνηφπνπιν (ζηήζνο-ρσξίο δέξκα), θξέαο άπαρν (άιηπν κνζραξίζην, άιηπν ρνηξηλφ) ειαηφιαδν θαη ζπνξέιαηα, απνβνπηπξσκέλα γαιαθηνθνκηθά (γάια, γηανχξηη) & ηπξηά κε ρακειά ιηπαξά,άιηπεο ζνχπεο (ρνξηφζνππα, ληνκαηφζνππα) & φζπξηα (θαζφιηα, ξεβίζηα, κπηδέιηα, θαθέο) ιαραληθά (αγθηλάξεο, ζπαξάγγηα, κειηηδάλεο, κπξφθνια, ιάραλν, θαξφηα, θνπλνππίδη, θνινθπζάθηα, αγγνχξη, ιεπηά θαζνιάθηα, καξνχιη, καληηάξηα, πηπεξηέο, ζπαλάθη, θαιακπφθη, ληνκάηεο, ρφξηα θαη άιια) Πνηεο ηξνθέο είλαη ζεκαληηθέο ζηνλ πφιεκν ελάληηα ζηε ρνιεζηεξίλε; Φξνχηα θαη ιαραληθά, ιφγσ ησλ θπηηθψλ ηλψλ πνπ πεξηέρνπλ Βξψκε (κέζα απφ ηξνθέο φπσο θνπάθεξ, ληθάδεο βξψκεο πξσηλνχ, παμηκάδηα βξψκεο) ιφγσ ησλ δηαιπηψλ ηλψλ πνπ πεξηέρεη Ληπαξά ςάξηα (ιφγσ ηεο παξνπζίαο ησλ σ-3 ιηπαξψλ νμέσλ πνπ βξέζεθε φηη κεηψλνπλ ηε ρνιεζηεξίλε) Διαηφιαδν (πεγή κνλναθφξεζησλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη θπξίσο ηνπ ειατθνχ νμένο) ην νπνίν φπσο βξέζεθε ζπγθξηλφκελν κε ηα θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα, κεηψλεη ηελ νιηθή θαη ηελ θαθή ρνιεζηεξίλε, ελψ δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θαιή ρνιεζηεξίλε. Αιθνφι θαη θξαζί (ε κέηξηα θαηαλάισζε αιθνφι θαη ηδηαίηεξα θφθθηλνπ θξαζηνχ, πνπ πεξηέρεη αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο) απμάλνπλ ηελ θαιή ρνιεζηεξίλε.

17 Οη θπηνζηεξφιεο πνπ βξίζθνληαη ζε ηξφθηκα απνθιεηζηηθά θπηηθά φπσο ζνπζάκη, ειηφζπνξνη, θηζηίθηα, ζφγηα, αξαθάο πίηνπξν θαη αληίζηνηρα ιάδηα, αιιά θαη θαηάιιεια εκπινπηηζκέλεο καξγαξίλεο. ΤΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΣΡΗΓΛΤΚΔΡΗΓΗΧΝ Γηα λα κεησζνχλ ηα επίπεδα ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ πξέπεη λα πξνζερζνχλ ζηε δίαηηα ζαο: Σν ζπλνιηθφ ιίπνο θαη θπξίσο ην θνξεζκέλν (ζε ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο) Σνπο απινχο πδαηάλζξαθεο (π.ρ. δάραξε) Σν αιθνφι Πνηεο είλαη νη γεληθέο ζπζηάζεηο γηα άηνκα κε πςειέο ηηκέο ρνιεζηεξίλεο Μεηψζηε ην ζπλνιηθφ ιίπνο θαη θπξίσο ην θνξεζκέλν, πνπ είλαη δσηθήο πξνέιεπζεο (π.ρ. απφ ηπξηά, θξέαηα, αβγά θαη γιπθά). Πεξηνξίζηε ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε θξέαηνο. Αθφκα παξάιιεια κε ηελ πνζφηεηα πξνζέμηε θαη ηελ πνηφηεηα ηξψγνληαο πην ζπρλά θνηφπνπιν ρσξίο δέξκα, άπαρα θνκκάηηα κνζραξίζηνπ θαη ρνηξηλνχ (ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο κηα θαιή επηινγή αθνχ έρεη πεξηζζφηεξν «νξαηφ» ιίπνο πνπ κπνξεί λα αθαηξεζεί πξηλ ηε καγεηξηθή παξαζθεπή). Μελ θαηαλαιψλεηε πεξηζζφηεξν απφ 25-30% ηεο ζπλνιηθήο ζαο ζεξκηδηθήο πξφζιεςεο απφ ιίπνο θαη πξνηηκήζηε ην ειαηφιαδν θαη ιηγφηεξα ηα πνιπαθφξεζηα ιάδηα (ζπνξέιαηα θ.ά) Μεηψζηε ηελ πξνζιακβαλφκελε ρνιεζηεξίλε απφ ηξνθέο Καηαλαιψζηε ηξφθηκα κε σ-3 ιηπαξά νμέα (παρηά ςάξηα π.ρ. ζθνπκπξί, ζαξδέια, ζνινκφ, ηζηπνχξα, γαχξν, ηζηπνχξα) θαη εκπινπηηζκέλα ηξφθηκα Μαγεηξέςηε πην πγηεηλά, κε ιηγφηεξν ηεγάληζκα θαη πεξηζζφηεξν βξάζηκν θαη ςήζηκν θαη απνθχγεηε ηηο ιηπαξέο ζάιηζεο θαη θάληε δηθέο ζαο κε βάζε ην ειαηφιαδν, ην ιεκφλη θαη ην μχδη Πίλεηε αιθνφι κε κέηξν θαη αλάινγα κε ηα επίπεδα ησλ ιηπηδίσλ (ιηπηδαηκηθφ πξνθίι ρνιεζηεξίλε, ηξηγιπθεξίδηα, LDL, HDL) θαη εηδηθά φηαλ είλαη απμεκέλα ηα ηξηγιπθεξίδηα Μεηψζηε ην θάπληζκα θαη απμήζηε ηε ζσκαηηθή άζθεζε θαη ηελ θαζεκεξηλή ζαο δξαζηεξηφηεηα, κέζα απφ απιέο έζησ αζρνιίεο φπσο ην πεξπάηεκα ή ην θνιχκπη Απμήζηε ηελ πξφζιεςε θπηηθψλ ηλψλ απφ ιαραληθά, θξνχηα, δεκεηξηαθά, βξψκε, φζπξηα θαη κεηψζηε ηελ θαηαλάισζε απιψλ θαη ξαθηλαξηζκέλσλ πδαηαλζξάθσλ φπσο ιεπθφ ςσκί θαη δεκεηξηαθά, αξηνζθεπάζκαηα θ.ά. Απμήζηε ηελ πξφζιεςε θπηηθψλ ηλψλ απφ ιαραληθά, θξνχηα, δεκεηξηαθά, βξψκε, φζπξηα θαη κεηψζηε ηελ θαηαλάισζε απιψλ θαη ξαθηλαξηζκέλσλ πδαηαλζξάθσλ φπσο ιεπθφ ςσκί θαη δεκεηξηαθά, αξηνζθεπάζκαηα θ.ά. Απνθηήζηε ην ηδαληθφ ζαο βάξνο Πίλεηε αιθνφι κε κέηξν θαη αλάινγα κε ηα επίπεδα ησλ ιηπηδίσλ (ιηπηδαηκηθφ πξνθίι ρνιεζηεξίλε, ηξηγιπθεξίδηα, LDL, HDL) θαη εηδηθά φηαλ είλαη απμεκέλα ηα ηξηγιπθεξίδηα Κάλεηε ηαθηηθά θαη κηθξά γεχκαηα. 4.3 (3 η ομάδα: Μαξία Σάθια αββίλα Φνχληνγινπ - Μάξηνο Μπεινχζεο Θνδσξήο ηαζφπνπινο) Μεζογειακή αναιμία Α. ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ (ΘΑΛΑΑΗΜΗΑ) Ζ Μεζνγεηαθή Αλαηκία (Μ.Α) ή λφζνο ηνπ Κνχιευ (Cooley) ή ζαιαζζαηκία, είλαη ε λφζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ βαξηά αλαηκία ήδε απφ ηε βξεθηθή ειηθία. Απνηειεί ηνλ πην ζπρλφ ηχπν αλαηκίαο ζηε ρψξα καο. Δίλαη επίζεο ζπρλή ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηε Ν.Α Αζία. Αλήθεη ζηηο θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο πξνθαιείηαη δειαδή απφ αλσκαιίεο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ηνπο γνλείο ζηα παηδηά.

18 Β. ΠΧ ΚΛΖΡΟΝΟΜΔΗΣΑΗ Ζ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη δελ είλαη δπλαηφ λα απνθηήζνπλ παηδί κε Μ.Α γηαηί θαίλνληαη πγηείο θη επεηδή ζην παξειζφλ ηνπο βεβαίσζαλ ίζσο απφ γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο πνπ έηπρε λα θάλνπλ, φηη δελ παξνπζηάδνπλ ηίπνηε παζνινγηθφ. Πξνζνρή! Απηφ δελ απνθιείεη λα είλαη θνξείο (ή αιιηψο εηεξνδπγψηεο) ηεο Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο (ζαιαζζαηκίαο). Ζ ζπρλφηεηα ησλ θνξέσλ ηεο Μ.Α ζηελ Διιάδα γεληθά αγγίδεη ην 8% (θαηά κέζν φξν). ε νξηζκέλεο πεξηνρέο φκσο θηάλεη ην 15% ή θαη πεξηζζφηεξν. Έηζη ινηπφλ ε πηζαλφηεηα λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θάπνηνο ζηνπο θνξείο ηεο Μ.Α είλαη κεγάιε. Οη θνξείο ή εηεξνδπγψηεο δελ εκθαλίδνπλ ζηελ πγεία ηνπο θαλέλα ζχκπησκα θαη ε δηάγλσζε δηαθαίλεηαη απφ εηδηθέο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο αίκαηνο. ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ κπνξνχκε λα δνχκε αλαιπηηθά ην πψο κεηαδίδεηαη θιεξνλνκηθά ε λφζνο. Οη θνξείο ζπκβνιίδνληαη ζαλ θνθθηλφαζπξα αλζξσπάθηα θαη ζηελ εηθφλα 1 παξαηεξνχκε πσο ν γάκνο ελφο θνξέα κε άηνκν πνπ δελ έρεη αηκαηνινγηθφ πξφβιεκα δελ δηαηξέρεη θίλδπλν λα θέξεη ζηνλ θφζκν παηδηά κε Μ.Α. Απηά ζα είλαη πγηή ή εηεξφδπγα φπσο ν έλαο γνλέαο. Όκσο φηαλ έρνπκε γάκν κεηαμχ εηεξνδπγσηψλ ηφηε ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ επηθίλδπλα. ηελ εηθφλα 2, θαίλεηαη ζρεκαηηθά πσο κπνξεί λα γελλεζεί έλα παηδί κε Οκφδπγε Μ.Ααπφ γνλείο-θνξείο. χκθσλα κε ηνπο ζρεκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο Μ.Α ζα έρεη έλα ζηα ηέζζεξα παηδηά. Ζ πηζαλφηεηα απηή (25%) δελ αθνινπζεί θακία ζεηξά θαη ηζρχεη γηα θάζε εγθπκνζχλε άζρεηα αλ ην δεπγάξη έρεη ήδε απνθηήζεη θη άιιν παηδί κε Μ.Α. Πξέπεη λα ηνληζηεί επίζεο πσο φηαλ θαη νη δχν γνλείο είλαη πάζρνληεο απφ Μ.Α ηφηε φια ηα παηδηά ηνπο ζα είλαη ζαιαζζαηκηθά. (Δηθφλα 3). Αθφκε φηαλ έλαο γνλέαο είλαη πάζρνληαο απφ Μ.Α θαη ν άιινο είλαη θνξέαο κφλν ηεο λφζνπ, ηφηε ζα γελλεζνχλ θάπνηα ζαιαζζαηκηθά παηδηά θαη θάπνηα πνπ ζα είλαη θνξείο. Οη πηζαλφηεηεο είλαη 50% θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. (Δηθφλα 4) Σέινο, φηαλ έλαο γνλέαο έρεη ζαιαζζαηκία θη ν άιινο είλαη απφιπηα πγηήο ηφηε φια ηα παηδηά ζα είλαη απιά θνξείο. (Δηθφλα 5) Γ. ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΣΖ ΝΟΟΤ χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ, γλσξίδνπκε φηη ζηελ Διιάδα άηνκα πάζρνπλ απφ Μ.Α (έξεπλα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, έηνο 1997) θαη θάζε ρξφλν έρνπκε πεξίπνπ 10 άηνκα πνπ πξνζηίζεληαη. Οη πάζρνληεο παξαθνινπζνχληαη ηαθηηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Γ. ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ α. Μεηαγγίζεηο Παξά ηηο πξνφδνπο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο ν κνλαδηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο, παξακέλεη ε ζπρλή κεηάγγηζε ζπκππθλσκέλσλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ δεδνκέλνπ φηη ν νξγαληζκφο αδπλαηεί λα ζπλζέζεη αηκνζθαηξίλε. Οη κεηαγγίζεηο ζπλήζσο μεθηλνχλ κε ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ. Σν ζεξαπεπηηθφ απηφ ζρήκα δελ είλαη εχθνιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ γηαηί απαηηεί ζπρλέο πξνζειεχζεηο ζην λνζνθνκείν γηα 3-4 ψξεο θάζε εκέξεο. Πξνηηκάηαη θξέζθν αίκα, ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 7 εκεξψλ γηαηί έρεη κεγαιχηεξν ρξφλν επηβίσζεο θαη θαιχηεξε νμπγφλσζε. Αλαηκία Ζ αλαηκία είλαη παζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ, ν νξηζκφο ηεο νπνίαο δελ είλαη εχθνινο. Θεσξεηηθά, αλαηκία είλαη ε κηθξφηεξε απφ ηε θπζηνινγηθή κάδα θπθινθνξνχλησλ ζην αίκα εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. ηελ πξάμε, ε αλαηκία αλαγλσξίδεηαη κε ηνλ εξγαζηεξηαθφ

19 πξνζδηνξηζκφ δεηθηψλ ηεο κάδαο ησλ θπθινθνξνχλησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ, φπσο είλαη ν αηκαηνθξίηεο, ε ζπγθέληξσζε ηεο αηκνζθαηξίλεο ζην αίκα θαη ν αξηζκφο ησλ εξπζξψλ αλά θπβηθφ ριηνζηφ αίκαηνο. Ζ αλαηκία δελ απνηειεί ζηελ νπζία θιηληθή εθδήισζε (ζχκπησκα), αιιά εξγαζηεξηαθφ εχξεκα. Οχηε θαη λφζν απνηειεί ζηελ θπξηνιεμία, αθνχ είλαη απνηέιεζκα πνηθίισλ αζζελεηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε δηάγλσζε "αλαηκία", δελ έρεη νπζηαζηηθφ λφεκα. Γηα λα είλαη ε δηάγλσζε ζαθήο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε λφζνο πνπ πξνθαιεί ηελ αλαηκία ή λα αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηχπν αλαηκίαο. Ζ αλαηκία αλαγλσξίδεηαη σο σρξφηεηα ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ επηπεθπθφησλ ηνπ καηηνχ, σρξφηεηα, φκσο, δε ζεκαίλεη ππνρξεσηηθά θαη χπαξμε αλαηκίαο. ηα ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο κε αλαηκία ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο ηαρπθαξδία, αίζζεκα θφπσζεο, δχζπλνηα ζηελ θφπσζε, θχζεκα, δάιε, εκβνέο ζηα απηηά, θεθαιαιγία. Σα ζπκπηψκαηα, σζηφζν, ηνπ αλαηκηθνχ αξξψζηνπ εμαξηψληαη φρη κφλν απφ ηε βαξχηεηα ηεο θαηάζηαζεο αιιά θαη απφ ηελ ηαρχηεηα εγθαηάζηαζεο ηεο αλαηκίαο θαη ην ππνθείκελν λφζεκα. Οη αλαηκίεο δηαθξίλνληαη ζε πνηθίιεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηαμηλνκήζεηο. Ζ αληηκεηψπηζε πεξηιακβάλεη θαηαξρήλ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε γηα ην λφζεκα πνπ πξνθαιεί ηελ αλαηκία. Πεγέο : 1%CE%BA%CE%AF%CE%B1 AE_%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%BE%CE%AF%CE%B1 4.4 (4 η ομάδα: ηακαηίλα Μηζαληψλε Ράληα Παηέι Λχδα Αλησλαθνπνχινπ- Υαξά Δπζηαζίνπ) ακσαπώδηρ Γιαβήηηρ Ο αθραξψδεο Γηαβήηεο θαη νη επηπινθέο ηνπ πιήηηνπλ κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ παγθνζκίσο. Πξφθεηηαη γηα κηα λφζν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ αιιά παξάιιεια θαη ησλ ιηπψλ θαη ησλ πξσηετλψλ ε νπνία νθείιεηαη ζε ειάηησζε ηεο έθθξηζεο ή ηεο αληαπφθξηζεο ησλ ηζηψλ ζηελ ηλζνπιίλε ή αθφκε θαη ζε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δπν. ηηο ΖΠΑ 14εθαηνκκχξηα πεξίπνπ άηνκα πάζρνπλ απφ δηαβήηε. Απφ απηνχο ην 90% έρνπλ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ θαη ην ππφινηπν 10% ηχπνπ Η. Σν 50% ησλ παζρφλησλ απφ ηνλ ηχπν ΗΗ είλαη αδηάγλσζην θαη δελ ππνβάιινληαη ζε θακία ζεξαπεία. Απνηειεί ην πξψην ζε ζπρλφηεηα αίηην ηχθισζεο ζε ειηθίεο θαη ηελ ίδηα ζέζε θαηέρεη ζηνλ κε ηξαπκαηηθφ αθξσηεξηαζκφ ησλ θάησ άθξσλ. Οη θπξηφηεξεο κνξθέο ηεο λφζνπ είλαη δπν: αθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ Η αθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ ΗΗ Αλαιπηηθά ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπν κνξθψλ είλαη ηα θάησζη: ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ Η Ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο Ζιηθία εκθάληζεο ζπλήζσο κηθξφηεξε ησλ 30 εηψλ Μέηξηα γελεηηθή πξνδηάζεζε. 50% ησλ κνλνσνγελψλ δηδχκσλ εκθαλίδεη ηε λφζν.

20 Σε κεγαιχηεξε επίπησζε έρεη ε ιεπθή θπιή θαη ηδηαηηέξα νη θάηνηθνη ησλ βνξείσλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Απφ κειέηεο θαίλεηαη πσο νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαηαγξάθνληαη ην θζηλφπσξν θαη ην ρεηκψλα. 80% ησλ αζζελψλ εκθαλίδεη αληηζψκαηα πξνο ηα θχηηαξα ησλ λεζηδίσλ ηνπ παγθξέαηνο. ηελ παζνγέλεηα ηεο λφζνπ ζπκκεηέρνπλ ηνγελείο, πεξηβαιινληηθνί, ηνμηθνί παξάγνληεο πνπ εθιχνπλ απηνάλνζε αληίδξαζε. Σα επίπεδα ηεο ελδνγελνχο παξαγφκελεο ηλζνπιίλεο είλαη πνιχ ρακειά σο θαη κεδεληθά. ε θαηαζηάζεηο ζηξεο θαη δηαθνπήο ηεο ηλζνπιίλεο νη αζζελείο εκθαλίδνπλ θεηνμέσζε. ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ ΗΗ Ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο θαη κε ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο. πλήζσο εκθαλίδεηαη ζε ειηθίεο κεγαιχηεξεο ησλ 40 εηψλ. Μεγάιεο δηαθπκάλζεηο σο πξνο ηε ζπρλφηεηα παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ θπιψλ. Οη Ηλδηάλνη ηεο θπιήο Pima ζηηο ΖΠΑ έρνπλ ηνλ πςειφηεξν επηπνιαζκφ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πεξηθεξηθή αληίζηαζε ζηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο θαη απφ ειαηησκέλε έθθξηζε παξά ηα πςειά επίπεδα γιπθφδεο. Παξνπζηάδεη ηζρπξή γελεηηθή πξνδηάζεζε. Ζ παρπζαξθία απνηειεί ηζρπξφ εθιπηηθφ παξάγνληα. Ζ ελδνγελήο έθθξηζε ηλζνπιίλεο δηαηεξείηαη. ε θαηαζηάζεηο ζηξεο θαη δηαθνπήο ηεο ηλζνπιηλνζεξαπείαο νη αζζελείο εκθαλίδνπλ ππεξγιπθαηκία ρσξίο θεηνμέσζε. Δθηφο απφ ηηο δπν βαζηθέο κνξθέο ζαθραξψδνπο δηαβήηε ππάξρνπλ θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο: Σχπνο MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young). Δθδειψλεηαη ζε ειηθία θάησ ησλ 25 εηψλ, δελ απαηηεί ηλζνπιίλε γηα ηε ξχζκηζε ηνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαηαξαρή ζηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο ρσξίο αληίζηαζε ζηε δξάζε ηεο ζηελ πεξηθέξεηα. Γηαβήηεο θχεζεο. Χο δηαβήηεο ηεο θχεζεο ραξαθηεξίδεηαη ε πξψηε δηάγλσζε νπνηαζδήπνηε βαζκνχ δηαηαξαρήο ζηελ αλνρή ηεο γιπθφδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Γηαβήηεο πνπ παξαηεξείηαη ζε δηάθνξεο παζήζεηο ησλ ελδνθξηλψλ αδέλσλ. Γηαβήηεο νθεηιφκελνο ζε θαξκαθεπηηθέο νπζίεο πρ. γιπθνθνξηηθνεηδή, β-απνθιεηζηέο θα. 1. Ση ζπκπηψκαηα πξνθαιεί ν δηαβήηεο; Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθδειψλεηαη ν δηαβήηεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη θπξίσο απφ ηνλ ηχπν ηνπ δηαβήηε. Γεληθά ν ηχπνο 1 είλαη απηφο πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα εθδεισζεί μαθληθά (θαη ζε κηθξφηεξε ειηθία), κε ηα ζνξπβψδε ζπκηψκαηα ηεο νμείαο επηπινθήο ηνπ (βι.δηαβεηηθή θεηνμέσζε), ελψ ν ηχπνο 2 ζπλήζσο αθνινπζεί πην ήπηαχπνπιε πνξεία ή κπνξεί λα είλαη αθφκα θαη ηειείσο αζπκπησκαηηθφο. Πάλησο ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ζεσξνχληαη θιαζηθά γηα θάζε ηχπν δηαβήηε είλαη: - Πνιιά νχξα (πνιπνπξία) πνπ νθείιεηαη ζην φηη, φηαλ ππάξρεη πνιχ δάραξν ζην αίκα, απηφ δηαθεχγεη θαη ζηα νχξα παξαζχξνληαο θαη λεξφ. Απηή ε απψιεηα λεξνχ κε ηα νχξα πξνθαιεί θαη θάπνηνπ βαζκνχ αθπδάησζε κε απνηέιεζκα ζηεγλφ ζηφκα (μεξνζηνκία) θαη αλάγθε γηα πνιχ λεξφ (πνιπδηςία). Σα πνιιά νχξα ινηπφλ δελ νθείινληαη ζην φηη νη αζζελείο πίλνπλ πνιχ λεξφ, αιιά ην αληίζεην (ζέινπλ πνιχ λεξφ επεηδή έρνπλ πνιιά νχξα). Κάπνηνη θάλνπλ ην κεγάιν ιάζνο λα πξνζπαζνχλ λα κελ πίλνπλ λεξφ, γηαηί ηνπο ελνριεί πνπ πεγαίλνπλ ζπλέρεηα ζηελ ηνπαιέηα! - Απψιεηα βάξνπο κπνξεί λα ζπκβεί, γηαηί ε έιιεηςε ηλζνπιίλεο αθήλεη ηα θχηηαξα ρσξίο ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ρσξίο ελέξγεηα (βι. ηλζνπιίλε). Έηζη ν αζζελήο αδπλαηίδεη, αιιά απηφ πνπ ράλεη δελ είλαη ιίπνο, είλαη θπξίσο κπτθή κάδα. Απηή ε απψιεηα βάξνπο ζπκβαίλεη παξφιν πνπ ην άηνκν δελ έρεη κεηψζεη ην πφζν ηξψεη, αιιά κπνξεί αληηζέησο λα ηξψεη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ πξηλ (πνιπθαγία), ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα βξεη απηά ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ ιείπνπλ απφ ηα θχηηαξα.

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Ο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά σο δνκηθά πιηθά ησλ ηζηψλ ηνπ, γηα λα παξάγεη ελέξγεηα απφ ηελ θαχζε ηνπο, θαη σο ξπζκηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Ση κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν Τη είλαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ; Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλαο φγθνο πνπ πξνθαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε Ενόηηηα: Σποθέρ υρ Καύζιμα Τλικά ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑ: ΤΓΚΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΘΡΔΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΣΑΞΗ: Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΥΡΟΝΟ: 45 ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανορθόδοξες δίαιτες

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανορθόδοξες δίαιτες «Έρευνα ςτο Νομό Αττικόσ ςε ηλικύεσ 18 ϋωσ 64 ετών ςχετικϊ με τη ςυχνότητα υιοθϋτηςησ ανορθόδοξων διαιτών, την αποτελεςματικότητα τουσ και την αξιολόγηςη τουσ από το δεύγμα». ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΧΑΑΠΙΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα