Ερευνητική Εργασία (PROJECT) Β λυκείου τμήμα project 4 με θέμα: ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερευνητική Εργασία (PROJECT) Β λυκείου τμήμα project 4 με θέμα: ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ"

Transcript

1 Ερευνητική Εργασία (PROJECT) Β λυκείου τμήμα project 4 με θέμα: ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 1. Διζαγυγή ηελ πξψηε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο καο απαζρφιεζε ν ηξφπνο πνπ ζα εξγαζηνχκε θέηνο ζην κάζεκα ηνπ project. Ξέξακε φηη ε δηάξθεηά ηνπ ζα είλαη εηήζηα θαη πσο ζα δηαξθεί έλα δίσξν ηελ εβδνκάδα. Έηζη μέξακε πεξίπνπ πφζν ρξφλν ζα είρακε γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ. ε δεχηεξν ζηάδην, θαη επεηδή ν ζρεκαηηζκφο ηεο νκάδα έγηλε θαηφπηλ επηινγήο ηνπ ζέκαηνο απφ ηνπο καζεηέο δεηήζεθε απφ φινπο λα ζρνιηάζνπλ γηαηί επέιεμαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ηη είλαη γηα ηνπο ίδηνπο ε «πγηεηλή δηαηξνθή» θαη λα ην αλαθνηλψζνπλ ζε φινπο. Αθνινχζεζε ν ζρεκαηηζκφο 4 επηκέξνπο ππννκάδσλ ησλ 4 θαη 5 αηφκσλ κε ειεχζεξε βνχιεζε ησλ καζεηψλ. Ο ηξφπνο εξγαζίαο απνθαζίζηεθε λα είλαη λα δνπιεχνπλ φιεο νη νκάδεο ην ίδην ππφζεκα ηαπηφρξνλα, ζηελ αξρή ρσξηζηά ε θάζε κία θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο γηα ζρνιηαζκφ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Σα ππνζέκαηα επηιέρηεθαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη αθνχ νκαδνπνηήζεθαλ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα ππνζέκαηα ηεο εξγαζίαο. Μεηά ην πέξαο θάζε ππνζέκαηνο, κία νκάδα αλαιακβάλεη λα ζπγθεληξψζεη φιν ην πιηθφ θαη λα ζπγγξάςεη ην αληίζηνηρν ππφζεκα ο ςπόθεμα. Σίηλορ «διαηποθή ηυν εθήβυν» (ζςγγπάθει : 1 η ομάδα: εκπάζηηαλ Σνληηξίθα Μαξίζα Καξπαζίνπ Μέγθη Ρέηδα Αληψλεο Αιεμφπνπινο) 2.1 (1 η ομάδα: εκπάζηηαλ Σνληηξίθα Μαξίζα Καξπαζίνπ Μέγθη Ρέηδα Αληψλεο Αιεμφπνπινο) 2.2 (2 η ομάδα: Παζράθεο Βαζίιεο Μάξεο Παλαγηψηεο Γηψξγνο Παππάο πχξνο Πεηξάθεο) 2.3 (3η ομάδα: Μαξία Σάθια αββίλα Φνχληνγινπ - Μάξηνο Μπεινχζεο Θνδσξήο ηαζφπνπινο) 2.4 (4 η ομάδα: ηακαηίλα Μηζαληψλε Ράληα Παηέι Λχδα Αλησλαθνπνχινπ- Υαξά Δπζηαζίνπ) 2.5 ζςγκπιηικά ζηοισεία πος πποκύπηοςν ζςμπεπάζμαηα ζσολιαζμόρ 3. 2 ο ςπόθεμα. Σίηλορ «Οι παθήζειρ πος πποκαλούνηαι από ανθςγιεινή διαηποθή» (ζςγγπάθει : 1 η ομάδα: εκπάζηηαλ Σνληηξίθα Μαξίζα Καξπαζίνπ Μέγθη Ρέηδα Αληψλεο Αιεμφπνπινο)

2 3.1 (1 ηρ ομάδα: εκπάζηηαλ Σνληηξίθα Μαξίζα Καξπαζίνπ Μέγθη Ρέηδα Αληψλεο Αιεμφπνπινο) 3.2 (2 η ομάδα: Παζράθεο Βαζίιεο Μάξεο Παλαγηψηεο Γηψξγνο Παππάο πχξνο Πεηξάθεο) Δπεξεπγαζία ηποθίμυν : Γεληθά σο επεμεξγαζία ηξνθίκσλ ραξαθηεξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ εθείλσλ θαηά ηηο νπνίεο αθαηέξγαζηεο ηξνθηθέο νπζίεο, γηα ηνλ άλζξσπν, κεηαηξέπνληαη ζε πξντφληα θαηάιιεια γηα ηελ θαηαλάισζή ηνπο, ή γηα καγείξεκα, ή αθφκε θαη γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπο. Γεληθά ε επεμεξγαζία ηξνθίκσλ πεξηιακβάλεη ηε βαζηθή πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθίκσλ, ηελ κεηαηξνπή ηνπο απφ ηε κηα κνξθή ζε άιιε (π.ρ. θνκπφζηεο θαη καξκειάδεο απφ θξνχηα), θαζψο θαη φιεο ηηο ηερληθέο ζπληήξεζεο, κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο απηψλ. Ζ ζέξκαλζε ζαθράξσλ κε ιηπαξά ή πξσηεΐλεο κπνξεί λα επηθέξεη ηε δεκηνπξγία γιπθνηνμηλψλ (Σειηθά Πξντφληα Πξνρσξεκέλεο Γιπθνδπιίσζεο),[6] ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε γήξαλζε θαη δηάθνξεο παζήζεηο, φπσο ν δηαβήηεο. Δηδηθά ζε ακπινχρα ηξφθηκα, κέρξη λα δηακνξθσζεί ε θξπγαληζκέλε θξνχζηα θαηά ην ςήζηκν, δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο αθξπιακηδίνπ, ην νπνίν θαηεγνξηνπνηείηαη σο πηζαλή θαξθηλνγφλνο νπζία. πεγή: B9%CE%BA%CE%AE Σα ηρλνζηνηρεία, κέηαιια θαη βηηακίλεο ζηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά κπνξνχλ λα θαηαζηξαθνχλ ή λα έρεη δηαιπζνχλ θαηά ην καγείξεκα. Ζ βηηακίλε C είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπή ζηελ νμείδσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καγεηξέκαηνο θαη κπνξεί λα θαηαζηξαθεί νινζρεξψο απφ παξαηεηακέλν καγείξεκα πεγή: B9%CE%BA%CE%AE Οη ππνζηεξηθηέο ησλ row foodism ππνζηεξίδνπλ φηη ην καγείξεκα ησλ ηξνθίκσλ απμάλεη ηνλ θίλδπλν θάπνησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ζηα ηξφθηκα θαη ζηελ πγεία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην καγείξεκα ησλ ιαραληθψλ θαη ησλ θξνχησλ πνπ πεξηέρνπλ βηηακίλε C δηαιχεη ηηο βηηακίλεο ζην λεξφ θαη ηηο ππνβαζκίδεη κέζσ ηεο νμείδσζεο. Γεξκαληθή έξεπλα ην 2003 έδεημε ζεκαληηθά νθέιε ζηε κείσζε θηλδχλνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ φηαλ κεγάιεο πνζφηεηεο θξέζθσλ ιαραληθψλ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαηξνθή. Οη ζπγγξαθείο απνδίδνπλ κεξηθά απφ απηφ ην απνηέιεζκα ζε ζεξκν-επαίζζεηα θπηνζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Σν μεθινχδηζκα ιαραληθψλ κπνξεί επίζεο λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε βηηακίλε C, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο παηάηαο φπνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηηακίλεο C είλαη ζην δέξκα. Χζηφζν, έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηερλεηφ έληεξν έρεη δείμεη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ θαξνηελνεηδψλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνξξνθάηαη απφ καγεηξεκέλα ιαραληθά, παξά απφ σκά ιαραληθά. πεγή: B9%CE%BA%CE%AE

3 Παξ φια απηά, ν θ. Βαληαξάθεο, ζπκπιήξσζε φηη απφ έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί φηη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη πνιίηεο θαηαλαιψλνπλ πην θζελά είδε δηαηξνθήο αδηαθνξψληαο γηα ηελ ρακειή ηνπο πνηφηεηα θαη ηελ αλχπαξθηε δηαηξνθηθή ηνπο αμία. ε πξντφληα φπσο ην ςάξη ή ην θαιήο πνηφηεηαο θξέαο, ηα θξέζθα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά έρεη κεησζεί ε δήηεζε, ζε αληίζεζε κε ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηα ζνχπεξ κάξθεη θαη ην πξφρεηξν θαγεηφ πνπ θαηαηάζζνληαη πςειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ πνιηηψλ. Δίλαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην ζνπβιάθη ή ν γχξνο-πίηα είλαη ζε ηαθηηθή βάζε ζην δηαηξνθνιφγην καδί κε ηα παηαηάθηα, ηα ηππνπνηεκέλα θξνπαζάλ, ηα θνξεζκέλα ιίπε θαη άιινπ ηέηνηνπ είδνπο ηξνθέο. πεγή: B9- %CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF %82-%CF%84%CE%B7%CF%82- %CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82- %CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD- %CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1- %CF%84%CF%89%CE%BD- %CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD- %CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82- %CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%82&Ite mid=42 Ππόζθεηα ηποθίμυν : Με ηνλ φξν πξνζζεηηθά ηξνθίκσλ, ή πξφζζεηα ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη γεληθά δηάθνξεο νπζίεο πνπ πξνζηίζεληαη ζηηο ηξνθέο, ζπλεζέζηεξα έηνηκεο γηα θαηαλάισζε, θαζψο θαη ζε πνηά - αλαςπθηηθά, κε ζθνπφ λα πεηχρνπλ έλα ηερλνινγηθφ απνηέιεζκα, φπσο ζπληεξεζε, ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξψκαηνο, ηεο γεχζεο, ηεο πθήο θηι. Οη θπξηψηεξεο νκάδεο πξνζζέησλ είλαη νη ρξσζηηθέο, ηα ζπληεξεηηθά, ηα αληηνμεηδσηηθά, ηα πεθησκαηνγφλα, ηα εληζρπηηθά γεχζεο θ.ά. Πνιιά ηππνπνηεκέλα "ζλαθο", δαραξψδε, γιπθίζκαηα θαη αλαςπθηηθά, πνπ θπθινθνξνχλ ζήκεξα ζην εκπφξην, πεξηέρνπλ κεγάιν αξηζκφ ηέηνησλ νπζηψλ, γλσζηψλ θαη σο νπζίεο Δ φπσο ζπζηεκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα πξνζζεηηθά ηξνθίκσλ δηαθξίλνληαη, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο, ζε θπζηθά πξνζζεηηθά θαη ζε ζπλζεηηθά πξνζζεηηθά. Ζ πξνζζήθε πξφζζεησλ νπζηψλ κε αξηζκφ Δ ζηα ηξφθηκα είλαη έλα δήηεκα ηξέρνπζαο αλεζπρίαο γηα ηελ πγεία εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Γεληθά πνιιά εθιατθεπκέλα δεκνζηεχκαηα ελνρνπνηνχλ θαηά θαηξνχο ζπγθεθξηκέλα πξνζζεηηθά ηξνθίκσλ φηη πξνθαινχλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά, ηελ πλεπκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ, φηη ζπλδένληαη κε δηαηαξαρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιεξγηψλ, ησλ λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, ησλ δηαηαξαρψλ εληέξσλ, ηνπ θαξθίλνπ, ησλ θαξδηαθψλ παζήζεσλ θαη ηεο αξζξίηηδαο. Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα δελ επηβεβαηψλεη απηνχο ηνπο θφβνπο. Πεξηπηψζεηο αιιεξγηθψλ ή άιισλ αληηδξάζεσλ ζε πξφζζεηα παξαηεξνχληαη ζην ίδην πνζνζηφ φπσο θαη κε θπζηθέο ηξνθέο, φπσο π.ρ. μεξνχο θαξπνχο, ζαιαζζηλά θιπ. Τπάξρνπλ πξφζζεηα, φπσο ηα αληηνμεηδσηηθά, ηα νπνία ζεσξείηαη φηη κπνξεί θαη λα πξνζηαηεχνπλ απφ ηνλ θαξθίλν. Χο πξφζζεην ηξνθίκσλ ραξαθηεξίδεηαη νπνηαδήπνηε νπζία ρξεζηκνπνηείηαη θαη ελζσκαηψλεηαη ζε έλα ηξφθηκν, είηε απεπζείαο είηε έκκεζα θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηαο θάζεο επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο ή ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο. Σα πξφζζεηα ηξνθίκσλ πξνέξρνληαη είηε απφ θπζηθέο, είηε απφ ζπλζεηηθέο νπζίεο. ηα δεκνζηεχκαηα πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρεη γίλεη πνιχο ιφγνο γηα ηα «Δ». Τπάξρεη κία γεληθή αληίιεςε φηη ν αξηζκφο Δ πνπ ραξαθηεξίδεη ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ είλαη θάηη επηβιαβέο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ν αξηζκφο Δ είλαη απιψο έλαο δηεζλήο θψδηθαο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ην

4 ζπγθεθξηκέλν πξφζζεην έρεη πεξάζεη κία πνιχ απζηεξή δηαδηθαζία εθηίκεζεο αζθάιεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή γηα ηα Σξφθηκα (SCF). πεγή: Ο θαηαιχηεο γηα ηε δπζθήκηζε ησλ πξνζζέησλ ήηαλ ε αιιαγή ζηηο απαηηήζεηο ζήκαλζεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ χκθσλα κε ηηο λέεο απαηηήζεηο, έπξεπε πιένλ λα αλαγξάθεηαη θάζε κεκνλσκέλν πξφζζεην ζηνλ θαηάινγν ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ πεξηζζφηεξσλ ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Μέρξη ηφηε, ε χπαξμε πξνζζέησλ δεισλφηαλ κε αλαθνξά ζηηο θαηεγνξίεο πνπ ππνδήισλαλ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο (π.ρ. «ζπληεξεηηθά», «αληηνμεηδσηηθά» ή «ρξσζηηθέο») Σν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ ππνδαπιίζηεθε απφ πιεζψξα άξζξσλ εληππσζηαζκνχ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζε κεξίδα ηνπ Σχπνπ θαη αθνξνχζαλ ηηο «επηβιαβείο» ζπλέπεηεο ησλ «ρεκηθψλ» πξφζζεησλ, ζηα νπνία απνδφζεθε επξχ θάζκα παξελεξγεηψλ απφ ππεξθηλεηηθφηεηα έσο ρξφληεο αζζέλεηεο. Χζηφζν, κία απφ ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο εθζηξαηείαο θαηά ησλ πξνζζέησλ ήηαλ φηη νη παξαγσγνί ηξνθίκσλ άξρηζαλ λα επαλεμεηάδνπλ ηε ρξήζε ηνπο κε ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ή ηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπο. Παξάιιειε εμέιημε ήηαλ ε ζηξνθή πξνο ηελ ςχμε θαη ηελ θαηάςπμε, σο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ, θαη ε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ηέηνησλ πξντφλησλ. πεγή: Δίλαη αζθαιή ηα πξφζζεηα Δ; Τπάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο θαη έξεπλεο γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο, αιιά θπξίσο ηηο καθξνπξφζεζκεο, πηζαλέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Σα «Δ» ρξεζηκνπνηνχληαη λφκηκα απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη φια απνιχησο αζθαιή γηα ηνλ νξγαληζκφ. Απιψο «ππνζέηνπκε» πσο δελ βιάπηνπλ άκεζα, εθφζνλ δελ θαηαλαιψλνληαη ζε ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο! Όια είλαη αζψα κέρξη. Πνιιά πξφζζεηα έρνπλ απνζπξζεί νξηζηηθά. Πξφζθαηα, ε Δπξσπατθή Αξρή Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ απαγφξεπζε ηε ρξσζηηθή Δ128 (εξπζξφ 2G), ε νπνία θξίζεθε χπνπηε γηα θαξθηλνγελέζεηο. ε πνιιέο ρψξεο επηηξέπνληαη νπζίεο πνπ ζε άιιεο είλαη απαγνξεπκέλεο. Όκσο κέρξη έλα πξφζζεην λα θξηζεί ηειεζίδηθα επηβιαβέο θαη λα απνζπξζεί, έρεη ήδε θαηαλαισζεί γηα ρξφληα. Πφζα αθφκα θαηαλαιψλνπκε ρσξίο επαξθή γλψζε γηα ηηο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία καο; πεγή: Μπνξεί λα έρνπλ καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο; Τπνινγίδεηαη φηη ε θαηαλάισζε ζπληεξεηηθψλ θαη πξνζζεηηθψλ ηξνθίκσλ θαηά άηνκν είλαη 4-5 θηιά ην ρξφλν θαηά κέζν φξν. Αλ θαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο κεκνλσκέλσλ πξνζζέησλ ζεσξνχληαη «γλσζηέο», θαλείο δελ γλσξίδεη κε βεβαηφηεηα νχηε ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξφληαο άζξνηζήο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ νχηε κε πνηνλ ηξφπν αιιειεπηδξνχλ κε άιια πξφζζεηα ή ζπζηαηηθά. Γηαηί ηα παηδηά επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν; Γηα ηηο βξεθηθέο θαη παηδηθέο ηξνθέο ηζρχνπλ άιιεο αλαινγίεο θαη πνζνηηθά φξηα. Όκσο ηα παηδηά δελ ηξψλε κφλν «παηδηθέο» ηξνθέο αιιά θαηαλαιψλνπλ θαζεκεξηλά πνιιέο ζπζθεπαζκέλεο ηξνθέο θαη ζλαθ. Απηφ κπνξεί λα έρεη άκεζεο αιιά θαη καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ζηνλ αλαπηπζζφκελν παηδηθφ νξγαληζκφ. πεγή: Πψο δηαβάδνπκε ηηο εηηθέηεο; Σα πξφζζεηα πνπ πεξηέρεη έλα ζπζθεπαζκέλν ηξφθηκν αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηα «ζπζηαηηθά». Πξψηα αλαγξάθεηαη ε θαηεγνξία πνπ αλήθεη ην πξφζζεην (π.ρ. ζπληεξεηηθφ) θαη αθνινπζεί ην πιήξεο φλνκά ηνπ (π.ρ. βελδντθφ λάηξην) ή ν θσδηθφο ηνπ (π.ρ. Δ 211). Οη παγίδεο θαη ηα θφιπα ησλ εηαηξεηψλ Οη εηαηξείεο απνθεχγνπλ πιένλ λα αλαθέξνπλ ηα πξφζζεηα κε ηνλ θσδηθφ Δ αιιά ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιήξε νλφκαηα, ψζηε λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. πλήζσο νη αξσκαηηθέο νπζίεο δελ αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ζηελ εηηθέηα, αιιά κε ηνλ αφξηζην φξν «αξψκαηα». Αλαγξαθέο ηχπνπ «ρσξίο

5 ζπληεξεηηθά» ή «ρσξίο ρξσζηηθέο» δελ ζεκαίλνπλ φηη ην ηξφθηκν δελ πεξηέρεη άιινπ είδνπο πξφζζεηα! πεγή: Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα κεηψζνπκε ηελ θαηαλάισζε πξφζζεησλ νπζηψλ; Υξεζηκνπνηνχκε σθέιηκα θπζηθά βειηησηηθά θαη ζπληεξεηηθά φπσο είλαη ην κέιη, ην ιάδη, ην ιεκφλη, ην ζθφξδν θαη ηα δηάθνξα βφηαλα, ξίγαλε, κέληα, ιεβάληα, δαθλφθπιια θ.ιπ. Γελ αθήλνπκε ηα παηδηά λα θαηαλαιψλνπλ αλεμέιεγθηα παγσηά, ζλαθ, κπηζθφηα, θξνπαζάλ θ.α. ηα νπνία εθηφο απφ ζπληεξεηηθά θαη πξφζζεηα έρνπλ κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά, αιάηη ή δάραξε θαη πξνθαινχλ παρπζαξθία θαη κειινληηθέο παζήζεηο. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε πσο φζν πεξηζζφηεξν απφ ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή απνκαθξχλεηαη έλα ηξφθηκν, ηφζν απμάλεηαη ε επηθηλδπλφηεηά ηνπ. Δπηζηξέθνπκε ζηελ θνπδίλα καγεηξεχνληαο γηα καο θαη ηα παηδηά καο, κεηψλνληαο ηα επηβαξπκέλα έηνηκα γεχκαηα. Αθνινπζνχκε παξαδνζηαθά πξφηππα δηαηξνθήο πξνηηκψληαο θξέζθα, θπζηθά πξντφληα επνρήο (θξνχηα, ιαραληθά, ειαηφιαδν, θξέζθν γάια) θαη απνθεχγνληαο ηα επεμεξγαζκέλα. πεγή: Πποέλεςζη ηποθίμυν : H Αιθαηνμίλε ή ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα επέβαιαλ ηελ απαγφξεπζε ηεο εηζαγσγήο θηζηηθηψλ απφ ην Ηξάλ ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε, σο ηηο 15 Γεθέκβξε;Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πνπ απνθάζηζε ηελ απαγφξεπζε, ηζρπξίδεηαη φηη ζηελ Οιιαλδία βξέζεθαλ πςειά πνζνζηά Αιθαηνμίλεο Β1, σο θαη 70%, ζε θηζηίθηα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην Ηξάλ. Ζ Αιθαηνμίλε Β1 είλαη νπζία ηνμηθή θαη ππάξρνπλ θφβνη φηη επζχλεηαη γηα ηνλ θαξθίλν ησλ γελεηηθψλ θπηηάξσλ. πεγή: Όπσο ηνλίδεη ζην NEWS 247 ν παξαγσγφο Γεκήηξεο Μπεθξήο, "εδψ θαη έλα ρξφλν γίλεηαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ πξντφλησλ καο κε επηρείξεκα ηελ κφιπλζε ηνπ Αζσπνχ. Πηζηεχνπλ φηη ε ζνδεηά καο έρεη ππνιείκκαηα απφ βιαβεξέο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ νπζίεο. Ήξζακε φκσο εδψ, ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο, ζπλνδεπφκελνη απφ κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ν θφζκνο δελ θηλδπλεχεη απφ ηελ θαηαλάισζή ηνπο". Ο ίδηνο πεξηέγξαςε ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά ζρεδφλ αδηέμνδε. "Δίηε ηα πνπιάκε, είηε ηα ραξίδνπκε είλαη ην ίδην. Γελ έρνπκε θαζφινπ θέξδνο. Καη ζήκεξα ζέινπκε λα απνδείμνπκε ζηνλ θφζκν πσο φ, ηη θαιιηεξγνχκε είλαη αλψηεξεο πνηφηεηαο απφ ηα εηζαγφκελα απφ Βέιγην, Γαιιία θαη Αίγππην". πεγή: ε ζπφξνη ηνπ θπηνχ ηξηγσλέιια πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηελ Αίγππην θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή θχηξσλδδ. απνδίδεηαη ηψξα ε επηδεκία αηκνξξαγηθήο δηάξξνηαο πνπ ηξνκνθξάηεζε ηελ Αίγππην θαη ηε Γεξκαλία. Αλ θαη ε έξεπλα ζπλερίδεηαη, νη επξσπατθέο αξρέο πξνεηδνπνηνχλ φηη νη κνιπζκέλνη ζπφξνη κπνξεί λα θπθινθνξνχλ αθφκα ζηελ αγνξά ηεο Σν ηνμηθφ βαθηήξην E.coli πνπ κφιπλε ζρεδφλ άηνκα ζηε Γεξκαλία, απφ ηα νπνία 48 πέζαλαλ, εκθαλίζηεθε πξηλ απφ ιίγεο εβδνκάδεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Μπνξληφ ζηε Γαιιία, φπνπ εθδειψζεθε κηα κηθξφηεξε επηδεκία. Οη έξεπλεο ζηε Γεξκαλία ελνρνπνίεζαλ αξρηθά ηα εηζαγφκελα ηζπαληθά αγγνχξηα θαη ζηε ζπλέρεηα κηα γεξκαληθή θάξκα πνπ θαιιηεξγεί νξγαληθά θχηξα. πεγή:

6 Βιολογικά πποφόνηα : Σα γεπζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο είλαη ππνθεηκεληθά, αιιά είλαη γλσζηφ φηη νη βηνθαιιηεξγεηέο ρξεζηκνπνηνχλ επξεία πνηθηιία θπηηθψλ θαη δσηθψλ εηδψλ. Έηζη, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο θαηαλαισηέο λα δνθηκάζνπλ λέεο γεχζεηο θαη λα απνιαχζνπλ λέεο γαζηξνλνκηθέο εκπεηξίεο. Παξάιιεια κε ηελ παξαγσγή γεπζηηθψλ θαη απζεληηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο, ε βηνινγηθή γεσξγία ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία πξντφλησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηθίιεο εδεζκαηνινγηθέο πξνηηκήζεηο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή. Έηζη, ε ζχγρξνλε βηνινγηθή παξαγσγή πεξηέρεη φρη κφλν ηα θξέζθα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απεπζείαο απφ ην αγξφθηεκα αιιά θαη θαζεκεξηλά αγαζά ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ εθιεπηπζκέλεο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο, φπσο ηα θξαζηά, νη κπχξεο, ηα δπκαξηθά, ηα γηανχξηηα, ηα έηνηκα γεχκαηα, ηα ηπξνθνκηθά θαη νχησ θαζ' εμήο. Καη έηζη, φπσο θαη κε ηα κε βηνινγηθά πξντφληα, νη βηνθαιιηεξγεηέο θαη νη κεηαπνηεηέο βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ παξαθνινπζεί ηηο ηάζεηο ζηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ηα πξντφληα ηνπο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο φπνηεο αιιαγέο ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε. Σξνθέο ππεξάλσ ππνςίαο : Δπηζηήκνλεο ηεο βηνκεραλίαο ησλ ηξνθίκσλ, ξίρλνπλ θσο ζε νξηζκέλα θαηά η άιια θαζεκεξηλά ηξφθηκα ππεξάλσ ππνςίαο, ηα νπνία, σζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη γεκάηα ηνμίλεο θαη ρεκηθά, παξάιιεια, καο δίλνπλ απιέο ελαιιαθηηθέο, γηα κηα πην πγηεηλή θαη θαζαξή δηαηξνθή. «Καζαξή δηαηξνθή» ζεκαίλεη λα επηιέγνπκε θξνχηα, ιαραληθά ηα νπνία θαιιηεξγνχληαη, κεγαιψλνπλ θαη πσινχληαη κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επεμεξγαζία. πρλά απηά είλαη βηνινγηθά θαη κφλν ζπαλίσο (αλ πνηέ) δχλαληαη λα πεξηέρνπλ πξφζζεηα. ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο φκσο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη κέζνδνη πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο ηξνθίκσλ δελ είλαη νχηε θαζαξέο, νχηε βηψζηκεο γηα ην πεξηβάιινλ. Σν απνηέιεζκα είλαη λα βιάπηεηαη ε πγεία καο, ην πεξηβάιινλ ή θαη ηα δχν. Απνθαζίζακε έηζη, λα ξίμνπκε κηα δηαθνξεηηθή καηηά ζηε δηαηξνθή καο, κέζα απφ ηα κάηηα ησλ αλζξψπσλ πνπ ζθνπφ ηεο δσήο ηνπο έρνπλ λα κειεηνχλ θαη λα αλαθαιχπηνπλ ηη είλαη αζθαιέο θαη ηη φρη γηα θαηαλάισζε. Σνπο ζέζακε έλα απιφ θαη μεθάζαξν εξψηεκα: «Πνηεο ηξνθέο απνθεχγεηε;» Γελ ππνζηεξίδνπκε φηη, νη απαληήζεηο ηνπο, ζπλζέηνπλ κηα ιίζηα «απαγνξεπκέλσλ ηξνθψλ». Πηζαλφηαηα φκσο, ην λα επηιέμεηε ηελ ελαιιαθηηθή πνπ πξνηείλνπλ, ζα ζαο εμαζθαιίζεη θαιχηεξε πγεία θαη εξεκία. * Ο ελδνθξηλνιφγνο δελ ζα θάεη: Νηνκάηα ζε κεηαιιηθή θνλζέξβα!!! Ο Fredrick Vom Saal είλαη ελδνθξηλνιφγνο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μηδνχξη θαη αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηεο Βηζθαηλφιεο-Α (bisphenol-a, BPA). Σν πξφβιεκα: Ζ ζπλζεηηθή ξεηίλε κε ηελ νπνία είλαη επελδπκέλν ην εζσηεξηθφ ησλ κεηαιιηθψλ θνλζεξβψλ, πεξηέρεη ηε ρεκηθή έλσζε BPA. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε BPA, πέξα απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ηελ θάλνπλ ρξήζηκε ζηε βηνκεραλία πιαζηηθψλ, δξα κέζα ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη σο ζπλζεηηθφ νηζηξνγφλν, ην νπνίν έρεη ζπλδεζεί κε έλα θάζκα αζζελεηψλ πνπ πηάλεη απφ αλαπαξαγσγηθέο δπζιεηηνπξγίεο, κέρξη θαξδηνπάζεηεο, δηαβήηε θαη παρπζαξθία. Γπζηπρψο, ε νμχηεηα ηνπ δσκνχ ηεο ληνκάηαο, πξνθαιεί έθπιπζε ηεο BPA, κεηαθέξνληάο ηελ απφ ηε ξεηίλε κέζα ζην δσκφ θαη, ζηε ζπλέρεηα, κέζα ζην θαγεηφ ζαο. Οη κειέηεο δείρλνπλ φηη ε BPA ζην ζψκα ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ ππεξβαίλεη ην θξίζηκν εθείλν κέγεζνο, πέξα απφ ην αληίζηνηρν φπνπ αξρίδεη λα επεξεάδεηαη ε παξαγσγή ζπέξκαηνο θαη λα πξνθαιείηαη ρξσκνζσκηθή βιάβε ζηα σάξηα ησλ πεηξακαηφδσσλ. «Δίλαη δπλαηφ λα ιεθζνχλ 50 mcg BPA αλά ιίηξν, απφ κηα θνλζέξβα ληνκάηαο θαη απηή είλαη κηα πνζφηεηα πνπ ζα έρεη αληίθηππν ζηνπο αλζξψπνπο, ηδηαίηεξα ηνπο λεφηεξνπο», ιέεη ν vom Saal «εγψ νχηε πνπ πιεζηάδσ θνλζέξβα ληνκάηαο». Ζ ιχζε: Δπηιέμηε ληνκάηεο ζε γπάιηλα κπνπθάιηα (ηα νπνία δελ πεξηέρνπλ εζσηεξηθή επίζηξσζε ξεηίλεο). Μπνξείηε επηπιένλ, λα επηιέμεηε κεηαμχ δηαθφξσλ ηχπσλ ζπζθεπαζηψλ Tetra Pak.

7 πκβνπιή εμνηθνλφκεζεο: Δάλ ε ζπληαγή ζαο ην επηηξέπεη, αληί γηα θνλζέξβα ληνκάηαο, ρξεζηκνπνηήζηε εκθηαισκέλε ζάιηζα δπκαξηθψλ (ζε γπάιηλν κπνπθάιη). Γηα λα είλαη ε γεχζε ηεο ζάιηζαο φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ αξρηθή γεχζε ηεο ληνκάηαο, ςάμηε γηα ζάιηζεο κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λάηξην (αιάηη) θαη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξα επηπξφζζεηα κπξσδηθά θαη άιια πιηθά, αιιηψο ίζσο ρξεηαζηεί λα πξνζαξκφζεηε ηε ζπληαγή ζαο. * Ο θηελνηξφθνο δελ ζα θάεη: Βνδηλφ πνπ έρεη αλαηξαθεί κε θαιακπφθη: Ο Joel Salatin είλαη ζπληδηνθηήηεο ησλ Polyface Farms, θαζψο θαη ζπγγξαθέαο πνιιψλ βηβιίσλ επί ηνπ ζέκαηνο ηεο αεηθφξνπ γεσξγίαο (ζ.κηθ.: αξρέο ηεο αεηθφξνπ γεσξγίαο). Σν πξφβιεκα: Μέζσ ηεο εμέιημεο ησλ εηδψλ ζηε Φχζε, ηα βννεηδή αλαπηχρζεθαλ έηζη ψζηε λα ηξέθνληαη κε ρνξηάξηα, φρη κε ζηηεξά. ηελ επνρή καο φκσο, νη θηελνηξφθνη ηαΐδνπλ ηα δψα ηνπο κε θαιακπφθη θαη ζφγηα, έηζη ψζηε ηα δψα λα θεξδίδνπλ πην γξήγνξα βάξνο, γηα λα κπνξνχλ λα ηα ζηείινπλ πην ζχληνκα πξνο ζθαγή. Χζηφζν, πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηνπο θηελνηξφθνπο (θαη ρακειφηεξεο ηηκέο ζηα θαηαζηήκαηα), ζεκαίλεη δπζηπρψο πνιχ ιηγφηεξε ζξεπηηθή αμία γηα εκάο. ε κηα πξφζθαηε αλαιπηηθή έξεπλα πνπ ζπληνλίζηεθε απφ ηνλ Τπνπξγείν Γεσξγίαο ησλ ΖΠΑ (USDA) θαη κε εξεπλεηέο ηνπ Clemson University, βξέζεθε φηη, ζε ζχγθξηζε κε βνδηλφ πνπ έρεη εθηξαθεί κε θαιακπφθη, ην θξέαο απφ βννεηδή πνπ έρνπλ εθηξαθεί κε ρνξηάξη, είλαη πινπζηφηεξν ζε βήηα-θαξνηίλε, βηηακίλε Δ, σκέγα-3 ιηπαξά νμέα, ζπδεπγκέλν ιηλνιετθφ νμχ (CLA), αζβέζηην, καγλήζην θαη θάιην, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη ιηγφηεξν απφ ηα θιεγκνλψδε σ-6 ιηπαξά νμέα θαη επίζεο έρεη ρακειφηεξα επίπεδα ζε θνξεζκέλα ιίπε, ηα νπνία έρνπλ ζπλδεζεί κε θαξδηαθέο παζήζεηο. «Οθείινπκε λα ζεβαζηνχκε ην γεγνλφο φηη νη αγειάδεο είλαη θπηνθάγα δψα, θαη απηφ δελ ζεκαίλεη λα ηα ηαΐδνπκε κε θαιακπφθη θαη θνπξηά απφ θνηφπνπιν», ιέεη ν Salatin. Ζ ιχζε: Αγνξάζηε βνδηλφ πνπ έρεη εθηξαθεί κε ρνξηάξη, ην νπνίν κπνξείηε λα βξείηε ζε εμεηδηθεπκέλα θξενπσιεία, θαη ζπλεηαηξηζκνχο αγξνηψλ. πλήζσο έρεη εηδηθή έλδεημε, θαζψο είλαη ιίγν αθξηβφηεξν. Δάλ δελ ην βιέπεηε εθεί, δεηήζηε ην απφ ηνλ θξενπψιε ζαο. πκβνπιή εμνηθνλφκεζεο: Σα θνκκάηηα κε θφθθαιν είλαη θηελφηεξα, θαζψο ν ηειηθφο θαηαλαισηήο ρξεψλεηαη επηπιένλ γηα λα πάξεη ην θξέαο μεθνθαιηζκέλν. Δπίζεο, εάλ έρεηε πξφζβαζε ζε θάπνηνλ θηελνηξφθν, κπνξείηε λα αγνξάζεηε απεπζείαο απφ εθείλνλ. * Ο ηνμηθνιφγνο δελ ζα θάεη: Popcorn ζηνλ θνχξλν κηθξνθπκάησλ: Ζ Olga Naidenko είλαη πςειφβαζκε εξεπλήηξηα ζην Environmental Working Group. Σν πξφβιεκα: Οη ρεκηθέο νπζίεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ε εζσηεξηθή επέλδπζε ηεο ζαθνχιαο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ην ππεξθζνξν-νθηαλντθφ νμχ PFOA), αλήθνπλ ζε κηα θαηεγνξία ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ ζηεηξφηεηα ζηνλ άλζξσπν, ζχκθσλα κε κηα πξφζθαηε κειέηε απφ ην UCLA. Δπηπιένλ, ζε δνθηκέο ζε δψα, απηέο νη ρεκηθέο νπζίεο πξνθάιεζαλ θαξθίλν ηνπ ήπαηνο, ησλ φξρεσλ θαη ηνπ παγθξέαηνο. Οη κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ελέξγεηα ησλ κηθξνθπκάησλ θάλεη ηηο νπζίεο απηέο λα εμαηκίδνληαη απφ ηελ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία θαη λα κεηαλαζηεχνπλ κέζα ζην πνπ θνξλ ζαο. «Μέλνπλ ζην ζψκα ζαο γηα ρξφληα θαη ε ζπζζψξεπζε είλαη αζξνηζηηθή», ιέεη ε Naidenko θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ νη εξεπλεηέο αλεζπρνχλ, φηη ηα επίπεδα ζηνλ άλζξσπν ζα κπνξνχζαλ λα απμάλνληαη ζηαδηαθά θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηα αληίζηνηρα εθείλα, πέξα απφ ηα νπνία πξνθαινχληαη θαξθίλνη ζηα πεηξακαηφδσα. Ζ DuPont θαη άιιεο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ζηηο ΖΠΑ, έρνπλ ππνζρεζεί λα θαηαξγήζνπλ ζηαδηαθά ηε ρξήζε ηνπ PFOA έσο ην 2015, αληαπνθξηλφκελεο ζε έλα ζρέδην εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ηεο Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ησλ ΖΠΑ (US Environmental Protection Agency), αιιά εθαηνκκχξηα ζαθνχιεο ησλ πνπ θνξλ ζα έρνπλ πσιεζεί κέρξη ηφηε. Ζ ιχζε: Φηηάμηε ην πνπ θνξλ ζαο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν: ζε κηα θαηζαξφια. Γηα γεχζε, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε πξαγκαηηθφ βνχηπξν ή απνμεξακέλα αξηχκαηα. πκβνπιή εμνηθνλφκεζεο: Σν λα θηηάρλεηε ην δηθφ ζαο πνπ θνξλ, έξρεηαη ζρεδφλ ηζάκπα! * Ο δηεπζπληήο αγξνθηήκαηνο δελ ζα θάεη: πκβαηηθέο (κε βηνινγηθέο) παηάηεο, θαξφηα, θξεκκχδηα: Ο Jeffrey Moyer είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Σππνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ ησλ ΖΠΑ (National Organic Standards Board). Σν πξφβιεκα: Σα ξηδσκαηψδε ή βνιβνεηδή ιαραληθά (απηά πνπ ν θαξπφο ηνπο γίλεηαη θάησ απφ ην ρψκα)

8 απνξξνθνχλ δηδαληνθηφλα, εληνκνθηφλα θαη κπθεηνθηφλα, ηα νπνία, κεηά ηνλ ςεθαζκφ ηνπ θπηνχ, πάληα θαηαιήγνπλ ζην ρψκα. Δηδηθά νη παηάηεο (ην δεκνθηιέζηεξν ιαραληθφ) ςεθάδνληαη κε κπθεηνθηφλα θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη, ζηε ζπλέρεηα, κε δηδαληνθηφλα πξηλ ηε ζπγθνκηδή. Αθνχ ηηο βγάινπλ απφ ην ρψκα, νη παηάηεο ςεθάδνληαη πάιη, κε εηδηθά ρεκηθά, γηα λα κε βιαζηήζνπλ. «Γνθηκάζηε απηφ ην πείξακα: Αγνξάζηε κηα ζπκβαηηθή παηάηα απφ έλα νπσξνπσιείν, θπηέςηε ηελ θαη πξνζπαζήζηε λα ηελ θάλεηε λα βγάιεη βιαζηνχο. Γελ ζα ην θαηαθέξεηε», ιέεη ν Moyer, ν νπνίνο είλαη επίζεο Γηεπζπληήο Αγξνθηήκαηνο γηα ην Rodale Institute (ην νπνίν αλήθεη ζηελ Rodale Inc. ηελ εηαηξεία πνπ εθδίδεη ην Prevention). «Έρσ κηιήζεη κε παξαγσγνχο παηάηαο θαη απηφ πνπ κνπ ιέλε, θαηάκνπηξα, είλαη φηη, νη ίδηνη, δελ ζα έηξσγαλ πνηέ ηηο παηάηεο πνπ πνπιάλε. Πάληα έρνπλ μερσξηζηά παξηέξηα, ζηα νπνία θαιιηεξγνχλ παηάηεο γηα δηθή ηνπο θαηαλάισζε, ρσξίο φια απηά ηα ρεκηθά».(ζθεθηείηε φηη ηα παξαπάλσ δελ αθνξνχλ κφλν ηηο παηάηεο πνπ ηξψκε ζην ζπίηη, αιιά θαη ζηα εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, fast food, θηι) Ζ ιχζε: Να αγνξάδεηε παηάηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. Σν εμσηεξηθφ πιχζηκν δελ έρεη θαλέλα απνηέιεζκα, θαζψο φια απηά ηα ρεκηθά απνξξνθψληαη εζσηεξηθά, ζηελ ςίρα ηεο παηάηαο. πκβνπιή εμνηθνλφκεζεο: Οη βηνινγηθέο παηάηεο είλαη ζρεηηθά θηελέο θαη ιίγν κφλν αθξηβφηεξεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο. * Ο εκπεηξνγλψκνλαο αιηείαο δελ ζα θάεη: νινκφ ηρζπνηξνθείνπ: Ο Γξ David Carpenter, δηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ Τγεία θαη ην Πεξηβάιινλ ζην Παλεπηζηήκην ζην Albany, δεκνζίεπζε κηα ζεκαληηθή κειέηε ζην πεξηνδηθφ Science, ζρεηηθά κε ηε κφιπλζε ζηα ςάξηα. Σν πξφβιεκα: Γελ είλαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ ζνινκνχ, λα ζηξηκψρλεηαη κέζα ζε ζηιφ θαη λα ηξέθεηαη κε ζφγηα, κε απφβιεηα πηελνηξνθείσλ θαη πδξνιπκκέλα θηεξά θνηφπνπινπ. Χο απνηέιεζκα, ε ζάξθα ηνπ ζνινκνχ είλαη θησρφηεξε ζε βηηακίλε D θαη πεξηέρεη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απφ κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαξθηλνγφλσλ νπζηψλ PCBs, βξσκηνχρσλ επηβξαδπληηθψλ θιφγαο θαη θπηνθαξκάθσλ, φπσο ε δηνμίλε θαη ην DDT. χκθσλα κε ηνλ Carpenter, ηα πην κνιπζκέλα ςάξηα πξνέξρνληαη απφ ηε Βφξεηα Δπξψπε. «Γηα λα θαηαλαιψλεηε ηέηνην είδνο ζνινκνχ θαη ηαπηφρξνλα λα κελ απμήζεηε ηνλ θίλδπλν θαξθίλνπ, ζα έπξεπε λα ηξψηε έλα δείπλν ηέηνηνπ ζνινκνχ θάζε 5 κήλεο», ιέεη ν Carpenter, ηνπ νπνίνπ ε κειέηε ηνπ 2004 γηα ηε κφιπλζε ησλ ςαξηψλ είρε ιάβεη κεγάιεο έθηαζεο δεκνζηφηεηα απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο, «ηφζν άζρεκε είλαη ε θαηάζηαζε». Πξνθαηαξθηηθέο επηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ ζπλδέζεη επίζεο ην DDT κε ηνλ δηαβήηε θαη ηελ παρπζαξθία, αιιά κεξηθνί δηαηξνθνιφγνη πηζηεχνπλ φηη ηα νθέιε ησλ σκέγα-3 ιηπαξψλ νμέσλ αληηζηαζκίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο. Τπάξρεη επίζεο αλεζπρία γηα ηηο κεγάιεο πνζφηεηεο αληηβηνηηθψλ θαη θπηνθαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθηξνθή απηψλ ησλ ςαξηψλ. Όηαλ ηξψηε ζνινκφ ηρζπνηξνθείνπ, παίξλεηε κηα θαιή δφζε απφ απηά ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα αληηβηνηηθά. Ζ ιχζε: Πξνηηκήζηε άγξην ζνινκφ Αιάζθαο. Αλ ζηε ζπζθεπαζία γξάθεη «Αηιαληηθνχ», ηφηε νπσζδήπνηε είλαη ηρζπνηξνθείνπ. Γελ έρνπλ απνκείλεη εκπνξηθά αιηεχκαηα άγξηνπ ζνισκνχ ζηνλ Αηιαληηθφ. πκβνπιή εμνηθνλφκεζεο: Ο άγξηνο ζνισκφο Αιάζθαο, ζε θνλζέξβα, είλαη ζρεηηθά νηθνλνκηθφηεξνο. * Ο εξεπλεηήο ηνπ θαξθίλνπ, δελ ζα πηεη: Γάια πνπ παξάγεηαη κε ηερλεηέο νξκφλεο: Ο Rick North είλαη ν ζπληνληζηήο ηεο δξάζεο «Δθζηξαηεία γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ», ηεο νξγάλσζεο «Γηαηξνί ηνπ Όξεγθνλ γηα ηελ Κνηλσληθή Δπζχλε» θαη πξψελ Γ/λσλ χκβνπινο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο Ακεξηθαληθήο Αληηθαξθηληθήο Δηαηξείαο (American Cancer Society), ζην Όξεγθνλ. Σν πξφβιεκα: Οη γαιαθηνπαξαγσγνί ρνξεγνχλ ζηηο αγειάδεο ηνπο ηερλεηή απμεηηθή νξκφλε ησλ βννεηδψλ (rbgh ή rbst, φπσο είλαη επίζεο γλσζηή), πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή γάιαθηνο. Χζηφζν, έρεη βξεζεί φηη ε rbgh απμάλεη επίζεο ινηκψμεηο ηνπ καζηνχ ζηηο αγειάδεο, πξνθαιψληαο αθφκα θαη ηελ εκθάληζε πχνλ ζην γάια. Οδεγεί επίζεο ζηελ εκθάληζε, ζην γάια, πςειψλ επηπέδσλ κηαο νξκφλεο πνπ νλνκάδεηαη «ηλζνπιίλε απμεηηθνχ παξάγνληα» (Insulin-like Growth Factor ή IGF-1). ηνπο αλζξψπνπο, αληίζηνηρα, ηα πςειά επίπεδα ηνπ IGF-1 κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, ηνπ πξνζηάηε θαη ηνπ παρένο εληέξνπ.

9 «Όηαλ ε θπβέξλεζε ( ζηηο ΖΠΑ ελέθξηλε ηελ rbgh, ζεσξήζεθε φηη ε IGF-1 ζην γάια ζα εμνπδεηεξψλνληαλ κέζα ζην αλζξψπηλν πεπηηθφ ζχζηεκα», ιέεη ν North. Όπσο απνδείρηεθε φκσο, ε θαδεΐλε ζην γάια πξνζηαηεχεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο IGF-1, ζχκθσλα κε πνιιέο αλεμάξηεηεο κειέηεο. «Γελ είλαη 100% απνδεδεηγκέλν φηη ππάξρεη αχμεζε θξνπζκάησλ θαξθίλνπ ζηνπο αλζξψπνπο, απφ απηφ», παξαδέρεηαη North. «Χζηφζν, ε νξκφλε απηή έρεη απαγνξεπηεί ζηηο πεξηζζφηεξεο βηνκεραληθέο ρψξεο». ( ε rbgh είλαη απαγνξεπκέλε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε) Ζ ιχζε: Μειεηήζηε ηηο εηηθέηεο θαη βεβαησζείηε φηη γξάθνπλ «rbgh-free», «rbst-free», «ρσξίο ηερλεηέο νξκφλεο» ή «βηνινγηθφ γάια». Οη εηηθέηεο απηέο δειψλνπλ πξντφλ ρσξίο rbgh. πκβνπιή εμνηθνλφκεζεο: ( δελ ρξεηάδεηαη, ήδε ζηελ Διιάδα απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηήο ηεο νξκφλεο ζηελ παξαγσγή γάιαθηνο θαη πηείηε γάια απφ θαξπνχο ή ξχδη). * Ο εκπεηξνγλψκνλαο βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ, δελ ζα θάεη πνηέ: πκβαηηθά (κε βηνινγηθά) κήια. Ο Mark Kastel, πξψελ εθηειεζηηθφ ζηέιερνο ηεο αγξνηηθήο βηνκεραλίαο, είλαη ζπλδηεπζπληήο ζην Cornucopia Institute, έλαλ νξγαληζκφ πνπ αληηθείκελφ ηνπ έρεη ηελ έξεπλα θαη δηακφξθσζε ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη ν νπνίνο πξνσζεί ηελ ηδέα ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Σν πξφβιεκα: Δάλ ππήξρε δηαγσληζκφο γηα ηα «πεξηζζφηεξν πνηηζκέλα κε δηδαληνθηφλα» θζηλνπσξηλά θξνχηα, ν ληθεηήο ζα ήηαλ ηα κήια. Αλαξσηηέζηε πνηνο είλαη ν ιφγνο; Σα κήια κπνιηάδνληαη κεκνλσκέλα (θαηάγνληαη απφ έλα δέληξν), έηζη ψζηε θάζε πνηθηιία λα δηαηεξεί ηελ μερσξηζηή γεχζε ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα κήια δελ αλαπηχζζνπλ αλζεθηηθφηεηα ζηα παξάζηηα θαη γη απηφ ρξεηάδεηαη λα ςεθάδνληαη ζπρλά. Ζ βηνκεραλία ππνζηεξίδεη φηη ηα θαηάινηπα απηά δελ είλαη επηβιαβή. Αιιά ν Kastel αληαπαληά φηη είλαη θνηλή ινγηθή λα πξνζπαζεί θαλείο λα πεξηνξίδεη ηελ έθζεζή ηνπ ζηα ρεκηθά απηά, πεξηνξίδνληαο ηα πην ξαληηζκέλα θξνχηα, ηα νπνία είλαη ηα κήια.«οη εξγάηεο ζηα αγξνθηήκαηα εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά εκθάληζεο πνιιψλ κνξθψλ θαξθίλνπ», ιέεη. Καη, επηπιένλ, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ αξρίζεη λα ζπλδένπλ ηελ πςειή επηβάξπλζε ηνπ ζψκαηνο κε θπηνθάξκαθα (αλεμαξηήησο πεγήο πξνέιεπζεο) κε ηε Νφζν ηνπ Πάξθηλζνλ. Ζ ιχζε: Αγνξάζηε βηνινγηθά κήια. πκβνπιή εμνηθνλφκεζεο: Δάλ δελ έρεηε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αγνξάζεηε βηνινγηθά, θξνληίζηε λα πιέλεηε θαιά θαη λα μεθινπδίδεηε ηα ζπκβαηηθά κήια. Χζηφζν, ν Kastel πξνζσπηθά αξλείηαη λα ζπκβηβαζηεί. «Θα πξνηηκνχζα λα ζπκβηβαζηψ, πεξηνξίδνληαο άιια πξάγκαηα, φπσο ηηο αγνξέο δηάθνξσλ αθξηβψλ ειεθηξνληθψλ gadget», ιέεη. «Κάλνληαο θάλα δχν ηέηνηνπο κηθξνχο ζπκβηβαζκνχο, εμνηθνλνκνχλ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ κηα βηνινγηθή θαη πγηεηλή δηαηξνθή». [Γηαζθεπή θαη ειεχζεξε απφδνζε ζηα ειιεληθά, άξζξν πεξί δηαηξνθήο, πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Fox News] Αλ παξαηεξήζεηε ιίγν πξνζεθηηθά ηνπο αλζξψπνπο κπνξείηε λα θαηαιάβεηε ζρεδφλ κε απφιπηε αθξίβεηα απφ ηε κνξθή ηνπ ζψκαηφο, απφ ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο, απφ ηελ νζκή πνπ έρνπλ, αθφκε θαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηιάλε κε ηη ηξέθνληαη. Γηα παξάδεηγκα θάπνηνο πνπ ε δίαηηά ηνπ βαζίδεηαη ζην θξέαο έρεη έλα θνθθηλσπφ δέξκα, είλαη αλππφκνλνο θαη επηζεηηθφο ζηελ έθθξαζε, ζπλήζσο έρεη πεξηηηά θηιά, εηδηθά αλ ζπλδπάδεη ην θξέαο κε ηεγαληηέο παηάηεο, μηλέο ιαδεξέο ζαιάηεο θαη γιπθά ζηε ζπλέρεηα. Αλ θαηαλαιψλεη θαη αιθνφι ηφηε ζα είλαη ζίγνπξα ππέξβαξνο κεηά ηα ηξηάληα ηνπ. Κάπνηνο πνπ βαζίδεη ηε δηαηξνθή ηνπ ζε junk food, δειαδή «πλίγεηαη» επηπρηζκέλνο κέζα ζε έλα δηπιφ ράκπνπξγθεξ, ιαηξεχεη πίηζεο θαη γχξνπο, ζπλήζσο έρεη πεξηηηά θηιά γηαηί ηξψεη γξήγνξα, καζάεη ειάρηζηα φηαλ ηξψεη θαη δελ ρνξηαίλεη πνηέ πξαγκαηηθά γηαηί ν νξγαληζκφο ηνπ δελ παίξλεη ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ ηηο ρξεηάδεηαη. Κάπνηνο πνπ πξνζέρεη ηη ηξψεη ππνινγίδνληαο ηηο νπζίεο πνπ βάδεη κέζα ηνπ, ζπλήζσο έρεη θαιέο αλαινγίεο, αιιά θαη κία ήξεκε θσλή, είλαη ζπλαηζζεκαηηθά πην ηζνξξνπεκέλνο θαη πην ραιαξφο. Ζ δσή είλαη ελέξγεηα πνπ δηαηεξείηαη απφ ηελ δσηηθή ελέξγεηα ή Οξγφλε, ζηα ζαλζθξηηηθά νλνκάδεηαη θαη Πξάλα ππάξρεη παληνχ γχξσ καο ζην λεξφ, ζηνλ αέξα, ζηα ηξφθηκα. Όκσο πεξηζζφηεξε Οξγφλε ζα βξνχκε εθεί πνπ ν αέξαο είλαη θαζαξφο: ζε έλα βνπλφ ή ζε έλα δάζνο, θνληά ζε κηα πεγή λεξνχ, καθξηά απφ ην λέθνο ηεο πφιεο. Έλα θξέζθν κήιν, πνπ κφιηο ην θφςακε απφ ηε κειηά ζηελ νπνία κεγάισζε ρσξίο θπηνθάξκαθα, ζα είλαη πνιχ πην

10 πινχζην ζε δσηηθή ελέξγεηα απφ έλα κήιν πνπ έρεη ζρεδφλ κηζφ ζαπίζεη ζε ξάθη ηνπ ζνχπεξ κάξθεη. Αλ πηνχκε λεξφ απφ έλα πεγάδη ζην βνπλφ ζα θαηαιάβνπκε ηη ζεκαίλεη «δσληαλφ λεξφ», πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην εκθηαισκέλν ηνπ πεξηπηέξνπ. Απηή ηε δσηηθή ελέξγεηα κπνξνχκε λα ηε ληψζνπκε σο θπζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλαλέσζε. Οη ζχγρξνλνη Φπζηθνί πιένλ έρνπλ γηα δεδνκέλν φηη εκείο νη άλζξσπνη είκαζηε θηηαγκέλνη απφ Δλέξγεηα. Σν ζψκα καο δελ είλαη νπζηαζηηθά θάηη ζηεξεφ θαη ζηαζεξφ, απιά ηα κφξηα καο θηλνχληαη πνιχ γξήγνξα θαη απηή ε θίλεζε δελ θαίλεηαη κε γπκλφ κάηη. Καη φκσο κπνξνχκε λα δνχκε ηελ αιιαγή απηή ζηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ καο, ε νπνία δείρλεη ηε δηάζεζε καο, ηελ θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο αιιά θαη ςπρνινγηθήο πγείαο, ην επίπεδν «δσληάληαο», δειαδή δσηηθήο ελέξγεηαο πνπ έρνπκε ή δελ έρνπκε. Έλα ψξηκν θφθθηλν κήιν, πάλσ ζηε κειηά φπσο είπακε, είλαη γεκάην κε δσηηθή ελέξγεηα. Γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα απηή ε ελέξγεηα ζα παξακείλεη ζηε θνξπθή ηεο, ην κήιν ζα είλαη γεκάην Οξγφλε θαη αλ ην θάκε αξγά καζψληαο ηελ θάζε κπνπθηά καο πνιιέο θνξέο κέρξη θαη 30!, ηφηε ζα αθνκνηψζνπκε φιε ηε Οξγφλε απφ κέζα ηνπ. Ο ρξφλνο φκσο ζα παίμεη αλαπφθεπθηα ην ξφιν ηνπ: Όζν πεξηζζφηεξν είλαη εθηφο κειηάο, ηφζν ιηγφηεξε Οξγφλε πεξηέρεη. Σν θξέζθν θξνχην θαη ιαραληθφ, φπσο θαη ην θξέζθν καγεηξεκέλν θαγεηφ, έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξε Οξγφλε απφ ηα θαηεςπγκέλα, ζπζθεπαζκέλα, επεμεξγαζκέλα, δεζηακέλα θαγεηά. Δηδηθά βιαβεξά θαη ρσξίο Οξγφλε ζεσξνχληαη ηα θαγεηά θαη πνηά δεζηακέλα ζην θνχξλν κηθξνθπκάησλ. Έηζη ινηπφλ, επεηδή ε δσηηθή ελέξγεηα ελφο ηξνθίκνπ ζβήλεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ηφηε ην ηξφθηκν καξαίλεηαη θαη ράλεη ην άξσκά ηνπ θαη ηε γεχζε ηνπ. Αο πάξνπκε έλα νπνηνδήπνηε θξνχην ή ιαραληθφ γηα παξάδεηγκα: ην ζψκα ηνπ δελ δηαθέξεη θαη παξά πνιχ απφ ην δηθφ καο ην ζψκα, κε ηελ έλλνηα φηη, φηαλ ην δεζηάλνπκε ή θαηαςχρνπκε, απηφ δελ επηβηψλεη. Ζ ηξνθή ράλεη ηελ δσηηθή ηεο ελέξγεηα κε πνιχ βξάζηκν θαη θαηάςπμε. Αλ θφςνπκε έλα κήιν ζε θνκκάηηα θαη δελ ην θάκε, ακέζσο κεηά ζα παξαηεξήζνπκε φηη ζα θηηξηλίζεη θαη ζα καξαζεί πνιχ γξήγνξα γηαηί ζα ράζεη ηε δσηηθή ηνπ ελέξγεηα. Όηαλ θάλνπκε θξέζθν ρπκφ απφ έλα θξνχην, ε δσηηθή ελέξγεηα παξακέλεη ζην ρπκφ κφλν 20 ιεπηά! Ση λα πνχκε γηα ηε ζπζθεπαζία; Οη επεμεξγαζκέλεο ηξνθέο ζπλήζσο είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε θνλζέξβεο, θνπηηά ή είλαη θαηαςπγκέλεο. Όιεο απηέο νη ηξνθέο έρνπλ ράζεη ηελ Οξγφλε ηνπο, ηε δσηηθή ηνπο ελέξγεηα, θαη θαιά είλαη λα ηηο απνθεχγνπκε φζν γίλεηαη. Άιισζηε νη εηδηθνί θαη απηνί πνπ ηηο εηνηκάδνπλ γηα λα καο ηηο πξνζθέξνπλ, αθξηβνπιεξψλνληαο ηεο, ΓΔΝ ΣΗ ΣΡΧΝΔ νη ίδηνη, νχηε ηηο δίλνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο! 3.3 (3η ομάδα: Μαξία Σάθια αββίλα Φνχληνγινπ - Μάξηνο Μπεινχζεο Θνδσξήο ηαζφπνπινο) 3.4 (4 η ομάδα: ηακαηίλα Μηζαληψλε Ράληα Παηέι Λχδα Αλησλαθνπνχινπ- Υαξά Δπζηαζίνπ) 3.5 ζςγκπιηικά ζηοισεία πος πποκύπηοςν ζςμπεπάζμαηα ζσολιαζμόρ 4. 3 ο ςπόθεμα. Σίηλορ «Οι παθήζειρ πος πποκαλούνηαι από ανθςγιεινή διαηποθή» (ζςγγπάθει : 3 η ομάδα: Μαξία Σάθια αββίλα Φνχληνγινπ - Μάξηνο Μπεινχζεο Θνδσξήο ηαζφπνπινο)

11 4.1 (1 ηρ ομάδα: εκπάζηηαλ Σνληηξίθα Μαξίζα Καξπαζίνπ Μέγθη Ρέηδα Αληψλεο Αιεμφπνπινο) Πασςζαπκία Απφ ηε Βηθηπαίδεηα, ηελ ειεχζεξε εγθπθινπαίδεηα Παρπζαξθία είλαη θιηληθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε ππεξβνιηθή απνζήθεπζε ιίπνπο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ην ΓΜ σο παρχζαξθνη ραξαθηεξίδνληαη ηα άηνκα κε ΓΜ κεγαιχηεξν απφ 30. Καηά κέζν φξν, νη παρχζαξθνη άλζξσπνη έρνπλ κεγαιχηεξε δαπάλε ελέξγεηαο απφ ιεπηφηεξνπο, ιφγσ ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαηεξεζεί κηα απμεκέλε κάδα ζψκαηνο. Δηπκνινγία Ζ ιέμε παρπζαξθία είλαη ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ παρχο θαη ζάξθα. Αηηηνπαζνγέλεηα Οξκνληθνί παξάγνληεο Παξά ηελ αξρηθή αηζηνδνμία (κε ηελ αλαθάιπςε ηεο ιεπηίλεο πνπ ζεσξήζεθε νξκφλε «θιεηδί» γηα ηελ παρπζαξθία), πνιχ ζπάληα ε παρπζαξθία νθείιεηαη ζε έιιεηςε ιεπηίλεο. Δλδηαθέξνλ έρεη ε ζρέζε ησλ δχν νξκνλψλ ηεο ιεπηίλεο θαη ηεο ηλζνπιίλεο. Σφζν ε ιεπηίλε φζν θαη ε ηλζνπιίλε αλαζηέιινπλ ηελ πξφζιεςε ηεο ηξνθήο. Έρεη πξνηαζεί επίζεο φηη ε απμεκέλε ζπγθέ ληξσζε ηλζνπιίλεο κπνξεί λα είλαη ε αξρηθή αηηία ηεο παρπζαξθίαο, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ε παρπζαξθία θαη ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε ζπλππάξρνπλ. Γνληδηαθνί παξάγνληεο Παρπζαξθία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηάθνξεο γελεηηθέο δηαηαξαρέο ζε γνλίδηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ φξεμε θαη ην κεηαβνιηζκφ. Έσο ην 2006 είραλ βξεζεί 41 ηέηνηνη γνληδηαθνί ηχπνη, νη νπνίνη ζε θαηάιιειν πεξηβάιινλ νδεγνχλ ζε παρπζαξθία. Δπηπηψζεηο ζηελ πγεία Ζ παρπζαξθία απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λφζεζεο απφ δηάθνξεο αζζέλεηεο, ηδηαίηεξα ησλ θαξδηαθψλ παζήζεσλ θαη ηνπ δηαβήηε ηχπνπ 2. αθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 Μία πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη ε ζπζζψξεπζε ζσκαηηθνχ ιίπνπο ζην πάγθξεαο εκπνδίδεη ηελ παξαγσγή ηλζνπιίλεο, πξνθαιψληαο δηαβήηε ηχπνπ 2. Όηαλ απηφ ην ιίπνο αθαηξείηαη, απνθαζίζηαηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ. Χζηφζν, επεηδή ζηηο έξεπλεο εσο ηψξα ρξεζηκνπνηείηαη έλα αθξαίν δηαηξνθηθφ πιάλν, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ειεγρφκελε εθαξκνγή ηνπ θαη ε δηεξεχλεζε επθνιφηεξσλ κεζφδσλ αδπλαηίζκαηνο κε καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα. Άιιεο επηπηψζεηο Δπίζεο, ε παρπζαξθία πξνθαιεί δπζθνιία ζηελ αλαπλνή θαηά ηνλ χπλν, ζπλδέεηαη κε νξηζκέλνπο ηχπνπο θαξθίλνπ θαη απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λφζεζεο απφ νζηεναξζξίηηδα. Ζ ζχγρξνλε επηδεκία παρπζαξθίαο Παρχζαξθε έθεβε αθνπκπηζκέλε ζην απηνθίλεην, ζε κηα επξσπατθήπφιε. Ζ παρπζαξθία πξνζβάιιεη φιν θαη ζπρλφηεξα ηνπο λένπο αλζξψπνπο. Κχξην ιήκκα: Δπηδεκία παρπζαξθίαο ζηνλ 21ν αηψλα Σα ηειεπηαία ρξφληα ε παρπζαξθία βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ παγθνζκίσο. Με ηελ απμαλφκελε επηθξάηεζή ηεο ζε ελήιηθεο θαη παηδηά νη αξρέο ηε ζεσξνχλ σο έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα δεκφζηαο πγείαο ηνπ 21νπ αηψλα, κε δηαζηάζεηο επηδεκίαο. Ζ παρπζαξθία ζηηγκαηίδεη κεγάιν κέξνο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ (θπξίσο ζηνλ δπηηθφ θφζκν), αλ θαη ζεσξνχληαλ επξέσο σο έλα ζχκβνιν ηνπ πινχηνπ θαη ηεο γνληκφηεηαο άιιεο θνξέο ζηελ ηζηνξία, θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ζε νξηζκέλα κέξε ηνπ θφζκνπ. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο θπξηεχνληαη απφ αίζζεκα πξνζσπηθήο επζχλεο γηα ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ, επηζηήκνλεο ζεσξνχλ πσο ηα αίηηά ηνπ ζπληζηνχλ βαζχηεξνη πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο. Ζ απμαλφκελε θηψρεηα θαη επαθφινπζε πείλα, αθφκε

12 θαη ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο, νδεγεί φιν θαη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο λα πξνζπαζνχλ λα ρνξηάζνπλ κε θηελά επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο θαη δηαηξνθνιφγνπο δεκηνπξγνχλ θαη εληείλνπλ ην πξφβιεκα.σε δεθαεηία ηνπ 1980 ε παρπζαξθία αθαηξέζεθε απφ ην Δγρεηξίδην δηάγλσζεο θαη ζηαηηζηηθψλ πλεπκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Έλσζεο, θαζψο ζεσξήζεθε φηη νη θχξηνη ιφγνη εκθάληζήο ηεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρνινγία θαη ηελ ςπρηαηξηθή. Παξάιιεια, νη θπβεξλήζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηξνθήο ηαιαλίδνληαη απφ δηαθζνξά θαη εκθαλίδνληαη λα ππνθχπηνπλ ζηηο πηέζεηο κεγάισλ εηαηξηψλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Σαπηφρξνλα ππάξρεη αδπλακία απηφλνκεο ιήςεο απνδνηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ, πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο, ιφγσ ηεο εθαξκνγήο θνηλψλ απνθάζεσλ απφ αξκφδηνπο δηαθξαηηθνχο θνξείο, π.ρ. Codex Alimentarius. ηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο, νη αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ην ηδαληθφ ζψκα δελ ηαπηίδνληαη απαξαίηεηα κε ηηο αληηιήςεηο γηα πγηέο ζψκα, κε δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξσηνεκθαλίδνληαη πεξίπνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα κ.υ. Απφ ην 1920 θαη χζηεξα πξνβάιινληαη σο ηδαληθφηεξεο φιν θαη πην κηθξέο αλαινγίεο. Σν γεγνλφο αληηθαηνπηξίδεηαη ζην δηαγσληζκφ νκνξθηάο Miss America, φπνπ, ελψ ην χςνο ησλ δηαγσληδνκέλσλ απμήζεθε θαηά 2% απφ ην 1922 σο ην 1999, ην βάξνο ηνπο κεηψζεθε θαηά 12%. Χζηφζν, νη αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ ζρεηηθά κε ην ηαηξηθά κε επηβιαβέο βάξνο, άιιαμαλ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. ηε Βξεηαλία ην βάξνο ζην νπνίν νη άλζξσπνη ζεσξνχλ εαπηνχο ππέξβαξνπο ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν ην 2007 ζε ζρέζε κε ην Απηέο νη αιιαγέο πηζηεχεηαη φηη νθείινληαη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ παρπζαξθία, ε νπνία νδεγεί ζε αιιαγέο αληηιήςεσλ γηα ηηο θπζηθέο αλαινγίεο θαη απμεκέλε απνδνρή ηνπ πιενλάδνληνο βάξνπο σο θπζηνινγηθφ. Η νεςπική ανοπεξία Ζ λεπξηθή αλνξεμία (Anorexia nervosa) πην γλσζηή σο αλνξεμία είλαη κηα δηαηξνθηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ άξλεζε γηα δηαηήξεζε ελφο πγηνχο θπζηνινγηθνχ βάξνπο θαη έλαλ καληψδε θφβν γηα ηελ απφθηεζε βάξνπο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα δηαζηξεβισκέλε εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο πνπ κπνξεί λα δηαηεξεζεί απφ δηάθνξεο πξνθαηαιήςεηο ζρεηηθά κε ην ζψκα ηνπ ή ηεο, ην θαγεηφ θαη ηελ δηαηξνθή ηνπο. Σα άηνκα κε λεπξηθή αλνξεμία ζπλερίδνπλ λα ληψζνπλ πείλα αιιά επηηξέπνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο κφλν πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο θαγεηνχ. Ζ κέζε εκεξήζηα πξφζιεςε ζεξκίδσλ γηα άηνκα κε αλνξεμία είλαη ζεξκίδεο αιιά ππάξρνπλ θαη αθξαίεο πεξηπηψζεηο νιηθήο αζξεςίαο. Δίλαη κηα ζνβαξή ςπρηθή αξξψζηηα κε πςειφ πνζνζηφ παξελεξγεηψλ θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο απφ φιεο ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο. Ζ λεπξηθή αλνξεμία εθδειψλεηαη ζπλήζσο ζηελ εθεβεία θαη είλαη πην ζπρλή ζηηο έθεβνπο. Παξφιν πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αλζξψπνπο θάζε ειηθίαο, θπιήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ε λεπξηθή αλνξεμία επεξεάδεη ηηο γπλαίθεο 10 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άληξεο. Ο φξνο λεπξηθή (αλνξεμία) θαζηεξψζεθε ην 1873 απφ ηνλ εξ Γνπίιιηακ Γθαι Sir William Gull έλαλ απφ ηνπο πξνζσπηθνχο γηαηξνχο ηεο Βαζίιηζζα Βηθησξίαο. Ο φξνο έρεη ειιεληθή πξνέιεπζε απφ ην ἀλ -( πξφζεκα πνπ δειψλεη άξλεζε) θαη ην ὄξεμηο (φξεμε) άξα ζεκαίλεη έιιεηςε ηεο επηζπκίαο ηνπ αηφκνπ λα ηξαθεί. εκάδηα θαη ζπκπηψκαηα Έλα άηνκν κε αλνξεμία κπνξεί λα εκθαλίζεη θάπνηα ζπκπηψκαηα κεξηθά απφ ηα νπνία ππάξρνπλ παξαθάησ. Οη κνξθέο ηνπο θαζψο θαη ε ζνβαξφηεηά ηνπο δηαθέξνπλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη κεξηθέο θνξέο λα ππάξρνπλ αιιά λα κελ είλαη νξαηά. Ζ λεπξηθή αλνξεμία θαη ν ππνζηηηζκφο πνπ ηε ραξαθηεξίδεη θαη πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ιηκνθηνλίαο πνπ επηβάιινπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο επηπινθέο ζε πνιιά ζεκαληηθά φξγαλα ηνπ ζψκαηνο. Πξνθαλήο, γξήγνξε θν πνπ είλαη αδχλαηνη/αδχλαηεο ή επηθίλδπλα ειιηπνβαξείο.

13 Φφβνο κήπσο πάξνπλ θηιά ή γίλνπλ ππέξβαξνη. Σειεηνπξγηθά: θφβνπλ ην θαγεηφ ζε κηθξά θνκκάηηα, αξλνχληαη λα θάλε κπξνζηά ζε άιινπο, θξχβνπλ ή πεηάλε θαγεηφ. Υξεζηκνπνηνχλ θαζαξηηθά, δηαηηεηηθά ράπηα, εκεηηθά, δηνπξεηηθά ή πεγαίλνπλ γξήγνξα ζην κπάλην κεηά ηα γεχκαηα γηα λα πξνθαιέζνπλ νη ίδηνη εκεηφ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα απνβάιινπλ ηηο πεξηηηέο ζεξκίδεο. Κάλνπλ ζπρλή θαη επίπνλε άζθεζε. Θεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ππέξβαξνπο αθφκε θαη αλ νη άιινη ηνπο ιέλε φηη είλαη ππεξβνιηθά αδχλαηνη. Γελ αληέρνπλ ην θξχν θαη δειψλνπλ ζπρλά πφζν θξπψλνπλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο κνλσηηθνχ ιίπνπο ή θαθήο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο ιφγσ πνιχ ρακειήο πίεζεο. Δκθαλίδνπλ επίζεο πνιχ ρακειή ζεξκνθξαζία ζψκαηνο (ππνζεξκία) θαζψο ην ζψκα πξνζπαζεί λα εμνηθνλνκήζεη ελέξγεηα. Καηάζιηςε: κπνξεί λα βξίζθνληαη ζπρλά ζε κηα ιππεκέλε θαη ιεζαξγηθή θαηάζηαζε. Απνκφλσζε: απνθεχγνπλ ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, απνηξαβηνχληαη θνηλσληθά θαη γίλνληαη κπζηηθνπαζείο. Φνξνχλ θαξδηά ξνχρα γηα λα θξχςνπλ ηελ απψιεηα βάξνπο ηνπο αλ ηνπο θάλνπλ ζρφιηα γηα ηελ πγεία ηνπο θαη ζέινπλ λα ηα απνθχγνπλ ελψ θάπνηνη άιινη/άιιεο θνξνχλ θαξδηά ξνχρα γηα λα θξχςνπλ ην ζψκα ηνπο θαζψο ην ζεσξνχλ κε γνεηεπηηθφ θαη ππέξβαξν. Σα κάγνπια ηνπο κπνξεί λα είλαη πξεζκέλα εμαηηίαο ηεο κεγέζπλζεο ησλ ζηεινγφλσλ αδέλσλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ ππεξβνιηθή θαη ζπρλή πξφθιεζε εκεηνχ. Πξεζκέλεο αξζξψζεηο Κνηιηαθφ θνχζθσκα Γεξκαηνινγηθά ζεκάδηα ηεο αλνξεμίαο Ξεξφ δέξκα Γεξκαηίηηδα Φιεγκνλή (ηδηαίηεξα ζηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ) Μειαγρξσκαηηθή prurigo (prurigo pigmentosa) Effluvium Telogen (έλα είδνο ζηαδηαθήο ιέπηπλζεο ηεο ηξίραο πνπ νδεγεί ζε ηξηρφπησζε) Αθξνθπάλσζε Παξνλπρία Οίδεκα Καξνηέλσζε (θηηξίληζκα ηνπ δέξκαηνο απφ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ιαραληθψλ πνπ πεξηέρνπλ Α- θαη Β-θαξνηίλε, ινπηεΐλε, ιπθνπέλην, θξππηνμαλζίλε θαη δεαμαλζίλε π.ρ θαξφηα, κήια θ.α.) Υηνλίζηξεο Κλεζκφο (θαγνχξα) Δξχζεκα (εξπζξφηεηα ηνπ δέξκαηνο) Αθκή Πεηέρεηα (δεξκαηηθή αζζέλεηα πνπ πεξηιακβάλεη πνξθπξά ζεκάδηα ζην δέξκα) Ραβδψζεηο ζην δέξκα Δληεξνπαζηθή αθξνδεξκαηίηηδα ή ζχλδξνκν ηνπ Μπξαλη (ζπγγελήο αλεπάξθεηα ςεπδαξγχξνπ) Τπέξρξσζε Γηθηπσηή πειίδλσζε Γσληαθή ρεηιίηηδα Πειιάγξα Πηζαλέο ηαηξηθέο επηπινθέο ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο Γπζθνηιηφηεηα Γηάξξνηα Αζηάζεηα ειεθηξνιπηψλ Σεξεδφλα Αηηίεο

14 Έξεπλεο έρνπλ δηακνξθψζεη ηελ ππφζεζε φηη ε ζπλέρηζε ησλ δηαηαξαγκέλσλ ηξφπσλ δηαηξνθήο κπνξεί λα είλαη επηθαηλφκελν ηεο ιηκνθηνλίαο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πεηξάκαηνο Ληκνθηνλίαο ηεο Μηλεζζφηα έδεημαλ φηη άηνκα κε θπζηνινγηθφ έιεγρνη ηεο ηξνθήο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ ζπκπεξηθνξηαθά κνηίβα αλνξεμίαο φηαλ ππνβιεζνχλ ζε θαηαζηάζεηο ιηκνθηνλίαο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αιιαγέο ζην λεπξνελδνθξηλνινγηθφ ζχζηεκα, πνπ νδεγεί ζε έλαλ ζπλερή θχθιν δηαησληζκνχ ηεο θαηάζηαζεο. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη κηα αξρηθή απψιεηα βάξνπο φπσο απηή ζε κηα δίαηηα κπνξεί λα απνηειεί ηνλ παξάγνληα πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφθιεζε ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο, πηζαλφηαηα ιφγσ κηαο έκθπηεο πξνδηάζεζεο γηα λεπξηθή αλνξεμία. Μηα έξεπλα αλαθέξεη πεξηπηψζεηο λεπξηθήο αλνξεμίαο πνπ ήηαλ ην απνηέιεζκα κηαο αθνχζηαο απψιεηαο βάξνπο πνπ πξνθιήζεθε απφ άιιεο αηηίεο φπσο παξαζηηηθή κφιπλζε, παξελέξγεηεο θαξκάθσλ ή θάπνηα εγρείξεζε. Ζ απψιεηα βάξνπο ήηαλ ν παξάγνληαο πξφθιεζεο λεπξηθήο αλνξεμίαο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. 4.2 (2 η ομάδα: Παζράθεο Βαζίιεο Μάξεο Παλαγηψηεο Γηψξγνο Παππάο πχξνο Πεηξάθεο) OΣΔΟΠΟΡΩΗ Καιά είλαη λα κηιήζνπκε γηα έλα ζέκα πνπ βαζαλίδεη πνιχ θφζκν θαη ακέηξεηνη άλζξσπνη εκθαλίδνπλ πξφβιεκα θηλεηηθφ ιφγσ απηήο ηεο πάζεζεο... «πνλνχλ ηα θφθθαια κνπ» ιέλε... θαη είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν, πνπ κεξηθνί ππνβαζηάδνληαη εμαηηίαο απηήο ηεο πάζεζεο! Γηα ηη πξάγκα κηιάκε; Φπζηθά, γηα ηελ νζηενπφξσζε! Ζ νζηενπφξσζε είλαη κηα πνιχ χπνπιε θαηάζηαζε θαζψο αλαπηχζζεηαη ζησπεξά θαη γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα δε δίλεη ζπκπηψκαηα ή απηά είλαη ηφζν θνηλφηππα ή ήπηα πνπ δηαθεχγνπλ ηεο πξνζνρήο ηνπ αηφκνπ. πρλά ην πξψην ζχκπησκα είλαη έλα θάηαγκα, δεισηηθφ ηεο ήδε εγθαηεζηεκέλεο θαη ζπρλά ζνβαξήο κνξθήο νζηενπφξσζεο. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κηα ζηηο ηξεηο γπλαίθεο ειηθίαο 60 έσο 70 εηψλ θαη δχν ζηηο ηξεηο άλσ ησλ 80 έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο έλα νζηενπνξσηηθφ θάηαγκα. Γεληθά, ε νζηενπφξσζε είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ απνηειεί ζηελ πιεηνλφηεηα ηεο πξνλφκην ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ, Έηζη, κεηά ηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαηαγκάησλ απηήο ηεο αηηηνινγίαο είλαη δχν κε ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξε ζηηο γπλαίθεο απφ ηνπο άλδξεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, θπξίσο φκσο δηφηη κεηά ηελ εκκελφπαπζε παχεη γηα ηηο γπλαίθεο ε πξνζηαηεπηηθή δξάζε ησλ νηζηξνγφλσλ, ελψ παξάιιεια ε κέγηζηε νζηηθή ππθλφηεηα ησλ γπλαηθψλ είλαη ζαθψο κηθξφηεξε απηήο ησλ αλδξψλ. πλήζε ζεκεία εκθάληζεο νζηενπνξσηηθψλ θαηαγκάησλ είλαη ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ζηνλ θαξπφ θαη ζην ηζρίν. Δηδηθά ηα ζπνλδπιηθά θαηάγκαηα κπνξνχλ λα ζπκβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα απιψλ, θαζεκεξηλψλ αζρνιηψλ, φπσο ε άξζε ελφο αληηθεηκέλνπ θαη κάιηζηα ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θάθσζε ηεο πεξηνρήο ηνπ ζπνλδπιηθνχ ζψκαηνο. Δπηπιένλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά δε δηαγηγλψζθνληαη εγθαίξσο. Οη αζζελείο πνπ ππνθέξνπλ απφ πφλν ζηε κέζε ιφγσ ελφο ηέηνηνπ θαηάγκαηνο ην απνδίδνπλ ζε θάπνηα θάθσζε ηεο πεξηνρήο ή απιά ζηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο. Οη πην πνιινί έρνπλ ζπκβηβαζηεί κε ηελ ηδέα φηη παξφκνηνη πφλνη είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηα γεξαηεηά θη έηζη δε δεηνχλ ζπρλά ηαηξηθή βνήζεηα. Σα ζπνλδπιηθά θαηάγκαηα, πέξα απφ ηνλ πφλν θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ πξνθαινχλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θχξησζε ηεο (θχθσζε) θαη ηε κείσζε ηνπ χςνπο ηνπ αηφκνπ. Παξάιιεια έρεη βξεζεί φηη ζπλδένληαη κε απμεκέλα πνζνζηά εκθάληζεο λένπ θαηάγκαηνο ηφζν ζε άιιν ζπφλδπιν φζν θαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ ζψκαηνο, ζπλήζσο ζε θαξπφ θαη ηζρίν. Σα θαηάγκαηα ζε άιια ζεκεία ηνπ ζθειεηνχ ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο κεηά απφ θάθσζε, φρη φκσο ηέηνηα πνπ λα δηθαηνινγεί ηέηνηα εμέιημε. Πάιη απφ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ηα θαηάγκαηα ηνπ ηζρίνπ ζπλδένληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ κε αλαπεξία, κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζνβαξψλ θαξδηνινγηθψλ θαη πλεπκνλνινγηθψλ λφζσλ θαη πςειφηεξε ζλεζηκφηεηα απφ φηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Δίλαη επνκέλσο ε νζηενπφξσζε κηα

15 χπνπιε θαηάζηαζε πνπ ππνλνκεχεη αξγά αιιά ζηαζεξά ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ αζζελψλ. Σν ηππνθξαηηθφ ξεηφ «θάιιην ην πξνιακβάλεηλ παξά ην ζεξαπεχεηλ» έρεη θαη εδψ ηελ απφιπηε εθαξκνγή. Ζ νζηενπφξσζε είλαη δπλαηφλ λα πξνιεθζεί, θηάλεη λα απνθηεζεί ζπλείδεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ απηή αληηπξνζσπεχεη απφ ηε λεαληθή αθφκε ειηθία. ηελ ειηθία ησλ 30 εηψλ ν ζθειεηφο παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ππθλφηεηα ζηε δνκή ησλ νζηψλ ηνπ. Απφ εθεί θαη έπεηηα αξρίδεη κηα θπζηνινγηθή θζνξά ησλ νζηψλ, πνιχ αξγή θαη ζηαδηαθή. Σα δηάθνξα άιια αίηηα (νξκνληθά, θαθή δηαηξνθή, θαξκαθεπηηθά) απιψο επηηαρχλνπλ απηή ηελ απψιεηα ηεο ππθλφηεηαο ησλ νζηψλ. Σν θιεηδί ινηπφλ είλαη επίηεπμε κέγηζηεο δπλαηήο νζηηθή ππθλφηεηαο λσξίο ζηελ ελήιηθε δσή!! Απηφ πσο επηηπγράλεηαη; Φπζηθά, κε θαιή δηαηξνθή! Ζ δηαηξνθή ζα πξέπεη λα είλαη πινχζηα ζε αζβέζηην θαη πξσηετληθέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ζσκαηηθή άζθεζε ελάληηα ζηε βαξχηεηα (ηξέμηκν θαη πεξπάηεκα). Όζν ε ειηθία πξνρσξά, ε θαιή δηαηξνθή θαη ε θίλεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνθπγή ηνπ θαπλίζκαηνο ηεο ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο αιθνφι, κπνξεί λα αλαθφςνπλ ηελ γξήγνξε απψιεηα νζηηθήο κάδαο. Ηδηαίηεξα νη γπλαίθεο, ζηηο νπνίεο ε επίπησζε ηεο νζηενπφξσζεο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε, πξνζηαηεχνληαη απφ ηα νηζηξνγφλα κέρξη ηελ επνρή ηεο εκκελφπαπζεο. ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ νζηενπφξσζε πξέπεη ινηπφλ, λα πξνζέρεηε ηδηαηηέξα ην δηαηηνιφγην ηνπο, πέξα απφ ηελ αλαγθαία πνιιέο θνξέο θαξκαθεπηηθή ηνπο παξαθνινχζεζε, δηφηη βειηηψλεη πνιχ ηελ θαηάζηαζε, θαζφζνλ κπνξνχκε λα πάξνπκε ην αλαγθαίν αζβέζηην πνπ απαηηεί ν νξγαληζκφο καο, «επνπιψλνληαο» θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηηο «ξσγκέο» πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζ' απηφλ. Απφ ην ρξνληθφ ζεκείν απηφ θαη κεηά, νπφηε παχεη ε πξνζηαηεπηηθή δξάζε ησλ γπλαηθείσλ νξκνλψλ, νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ ηε ιεγφκελε κεηεκκελνπαχζηα νζηενπφξσζε. Ηδηαίηεξα ινηπφλ ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο ζα πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ηνλ θίλδπλν, πνπ ππνλνκεχεη ηελ θαιή ηνπ πγεία, θαη λα θξνληίδεη κε ηδηαίηεξε έκθαζε λα ηνλ εμνπδεηεξψζεη κε θαιή δηαηξνθή θα θίλεζε. Ση ζα πξέπεη λα ηξψηε; Σνπιάρηζηνλ 2 κεξίδεο γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, εκπινπηηζκέλα ζε αζβέζηην! Δπίζεο ακχγδαια, θαξχδηα, ςάξηα κε καιαθά θφθθαια (ζαξδέιεο), πξάζηλα θπιιψδε ιαραληθά, γηανχξηη είλαη θαιέο πεγέο αζβεζηίνπ! Να μέξεηε φκσο, φηη ζηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή φια είλαη αιιειέλδεηα γηα ηελ πγεία θαη ζα βνεζνχζε πνιχ λα ηξψηε ζε ηζνξξνπία καδί κε ην αζβέζηην θαη ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ ηελ βηηακίλε D, ηηο πξσηεΐλεο, ηελ ιαθηφδε γηαηί απμάλνπλ ηελ πξφζιεςε αζβεζηίνπ! Ζ βηηακίλε D, εκπιέθεηαη ζηελ θπζηνινγηθή δηαηήξεζε ακηλνμέσλ ζην αίκα (απφ ην νπνίν ζπληίζνληαη νη πξσηεΐλεο = πνπ βνεζνχλ ζηελ αλνηθνδφκεζε ησλ νζηψλ) θαη ππάξρεη ζηα παρηά ςαξηά (ξέγγα, ζθνπκπξί, ζνινκφο, ζαξδέια θαη ζην ηφλν ). Σν θφζηνο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαγκάησλ θαη ησλ ζπλνδψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαιεί ε νζηενπφξσζε ζηνλ πιεζπζκφ θαηαιήγεη λα είλαη δπζβάζηαθην γηα ηα ηακεία πγείαο ησλ δηάθνξσλ ρσξψλ. Κπξίσο φκσο θαη πέξα απφ νηθνλνκηθά θξηηήξηα είλαη ζιηβεξφ κηα θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα πξνιεθζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί, αλ δηαγλσζζεί εγθαίξσο, λα

16 ππνλνκεχεη ηελ πνηφηεηα δσήο ελφο νιφθιεξνπ πιεζπζκνχ, πνπ παξφιε ηελ πξνρσξεκέλε ειηθία ηνπ κπνξεί λα δήζεη κηα δξαζηήξηα θαη παξαγσγηθή δσή. Γηα λα ππάξμεη πάλησο απνηέιεζκα ζηελ εθζηξαηεία θαηά ηεο νζηενπφξσζεο, απαηηείηαη ε γλψζε θαη ε εγξήγνξζε ζε αηνκηθφ επίπεδν. Ζ θαιή γλψζε ηνπ «ερζξνχ» είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ αλαραίηηζε ηνπ. Ζ νζηενπφξσζε κπνξεί λα πάςεη λα είλαη κηα «χπνπιε απεηιή» φηαλ βγνχκε απφ ηελ αδξάλεηα, ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη καο αθνξά ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, θαηαλνήζνπκε ηί δηαθηλδπλεχνπκε αθήλνληαο ηελ λα εμειηρζεί θαη ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα φπια πνπ θέξλεη ζηε δηάζεζε καο ε επηζηήκε. Υοληζηεπίνη: Οη ηζρχνπζεο ζπζηάζεηο γηα ηε ζπλνιηθή ρνιεζηεξίλε είλαη < 200 mg HDL: Γηα ηε ιεγφκελε «θαιή» ρνιεζηεξίλε (HDL) πάλσ απφ 35 mg γηα ηνπο άληξεο θαη >45 mg γηα ηηο γπλαίθεο (αθνχ απηή πξνζηαηεχεη ηα αγγεία απφ ηε αξηεξηνζθιήξπλζε) θαη LDL: Γηα ηε ιεγφκελε «θαθή» ρνιεζηεξίλε (LDL) ε ηηκή πξέπεη λα είλαη θάησ απφ 180 mg. Απηή καδεχεηαη ζηηο αξηεξίεο θαη νδεγεί ζηε δεκηνπξγία πιάθαο (αλ θαη ην επίπεδν γίλεηαη φιν θαη ρακειφηεξν αλάινγα κε ηνλ παξάγνληα θηλδχλνπ π.ρ. θάησ απφ 160 mg/dl γηα παξάγνληα θηλδχλνπ 0 ή 1 (θάπληζκα, ππέξηαζε, νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ) ή θάησ απφ 100 mg/dl γηα δηαβεηηθνχο) Σξηγιπθεξίδηα: Σα ηξηγιπθεξίδα πξέπεη λα είλαη < 150 mg% (απηά απμάλνπλ ζε παρχζαξθα άηνκα, κε ηελ θαηαλάισζε κεγάιεο πνζφηεηαο αιθνφι θαη απιψλ πδαηαλζξάθσλ, θαη ζε πεξηπηψζεηο ζαθραξψδε δηαβήηε). Πνηεο ηξνθέο αλεβάδνπλ ηε ρνιεζηεξίλε; Οη ηξνθέο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ιηπηδίσλ ζην αίκα καο είλαη απηέο πνπ πεξηέρνπλ θαη ηξνθνδνηνχλ ηνλ νξγαληζκφ καο κε κεγάιεο πνζφηεηεο «θαθνχ» ιίπνπο. Με ηνλ φξν θαθφ ιίπνο ελλννχκε θπξίσο ην θνξεζκέλν, πνπ είλαη ζπλήζσο δσηθήο πξνέιεπζεο, θαη ην βξίζθνπκε ζε ηξφθηκα φπσο: βνχηπξν, καγηνλέδα, δσηθφ ιίπνο, δσκφο θξέαηνο & παρηέο ζνχπεο θαη εθρπιίζκαηα θξέαηνο εληφζζηα (λεθξά, ζπθψηη, κπαιά), θξέκεο, ιίπνο θαξχδαο, παζηά, παγσηά παρηά θξέαηα, αιιαληηθά, κπέηθνλ & θξφθνη απγψλ πιήξεο γάια, νιφπαρα γηανχξηηα (ιίπνο > 2%) & παρηά ηπξηά, ηπξηά ζε θξέκα γιπθά θαη ζνθνιάηα, θαθάν θαη ξνθήκαηα & θξνπαζάλ, αξηνζθεπάζκαηα κε απγά θαη βνχηπξν, ηεγαλεηά ηξφθηκα (π.ρ. παηάηεο, ηζηπο). Πνηεο ηξνθέο επηηξέπνληαη; Οη ηξνθέο πνπ κπνξνχκε λα θαηαλαιψλνπκε είλαη φζεο πεξηέρνπλ θαιήο πνηφηεηαο ιίπε π.ρ. κνλναθφξεζηα (ειαηφιαδν) ή πνιπαθφξεζηα (ςάξηα, μεξνί θαξπνί) ή θπηηθέο ίλεο (δηαιπηέο θαη αδηάιπηεο). Σέηνηα ηξφθηκα είλαη ηα παξαθάησ: ςσκί, θξπγαληέο, παμηκάδηα, ξχδη, παηάηεο, δπκαξηθά ςάξηα & θνηφπνπιν (ζηήζνο-ρσξίο δέξκα), θξέαο άπαρν (άιηπν κνζραξίζην, άιηπν ρνηξηλφ) ειαηφιαδν θαη ζπνξέιαηα, απνβνπηπξσκέλα γαιαθηνθνκηθά (γάια, γηανχξηη) & ηπξηά κε ρακειά ιηπαξά,άιηπεο ζνχπεο (ρνξηφζνππα, ληνκαηφζνππα) & φζπξηα (θαζφιηα, ξεβίζηα, κπηδέιηα, θαθέο) ιαραληθά (αγθηλάξεο, ζπαξάγγηα, κειηηδάλεο, κπξφθνια, ιάραλν, θαξφηα, θνπλνππίδη, θνινθπζάθηα, αγγνχξη, ιεπηά θαζνιάθηα, καξνχιη, καληηάξηα, πηπεξηέο, ζπαλάθη, θαιακπφθη, ληνκάηεο, ρφξηα θαη άιια) Πνηεο ηξνθέο είλαη ζεκαληηθέο ζηνλ πφιεκν ελάληηα ζηε ρνιεζηεξίλε; Φξνχηα θαη ιαραληθά, ιφγσ ησλ θπηηθψλ ηλψλ πνπ πεξηέρνπλ Βξψκε (κέζα απφ ηξνθέο φπσο θνπάθεξ, ληθάδεο βξψκεο πξσηλνχ, παμηκάδηα βξψκεο) ιφγσ ησλ δηαιπηψλ ηλψλ πνπ πεξηέρεη Ληπαξά ςάξηα (ιφγσ ηεο παξνπζίαο ησλ σ-3 ιηπαξψλ νμέσλ πνπ βξέζεθε φηη κεηψλνπλ ηε ρνιεζηεξίλε) Διαηφιαδν (πεγή κνλναθφξεζησλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη θπξίσο ηνπ ειατθνχ νμένο) ην νπνίν φπσο βξέζεθε ζπγθξηλφκελν κε ηα θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα, κεηψλεη ηελ νιηθή θαη ηελ θαθή ρνιεζηεξίλε, ελψ δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θαιή ρνιεζηεξίλε. Αιθνφι θαη θξαζί (ε κέηξηα θαηαλάισζε αιθνφι θαη ηδηαίηεξα θφθθηλνπ θξαζηνχ, πνπ πεξηέρεη αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο) απμάλνπλ ηελ θαιή ρνιεζηεξίλε.

17 Οη θπηνζηεξφιεο πνπ βξίζθνληαη ζε ηξφθηκα απνθιεηζηηθά θπηηθά φπσο ζνπζάκη, ειηφζπνξνη, θηζηίθηα, ζφγηα, αξαθάο πίηνπξν θαη αληίζηνηρα ιάδηα, αιιά θαη θαηάιιεια εκπινπηηζκέλεο καξγαξίλεο. ΤΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΣΡΗΓΛΤΚΔΡΗΓΗΧΝ Γηα λα κεησζνχλ ηα επίπεδα ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ πξέπεη λα πξνζερζνχλ ζηε δίαηηα ζαο: Σν ζπλνιηθφ ιίπνο θαη θπξίσο ην θνξεζκέλν (ζε ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο) Σνπο απινχο πδαηάλζξαθεο (π.ρ. δάραξε) Σν αιθνφι Πνηεο είλαη νη γεληθέο ζπζηάζεηο γηα άηνκα κε πςειέο ηηκέο ρνιεζηεξίλεο Μεηψζηε ην ζπλνιηθφ ιίπνο θαη θπξίσο ην θνξεζκέλν, πνπ είλαη δσηθήο πξνέιεπζεο (π.ρ. απφ ηπξηά, θξέαηα, αβγά θαη γιπθά). Πεξηνξίζηε ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε θξέαηνο. Αθφκα παξάιιεια κε ηελ πνζφηεηα πξνζέμηε θαη ηελ πνηφηεηα ηξψγνληαο πην ζπρλά θνηφπνπιν ρσξίο δέξκα, άπαρα θνκκάηηα κνζραξίζηνπ θαη ρνηξηλνχ (ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο κηα θαιή επηινγή αθνχ έρεη πεξηζζφηεξν «νξαηφ» ιίπνο πνπ κπνξεί λα αθαηξεζεί πξηλ ηε καγεηξηθή παξαζθεπή). Μελ θαηαλαιψλεηε πεξηζζφηεξν απφ 25-30% ηεο ζπλνιηθήο ζαο ζεξκηδηθήο πξφζιεςεο απφ ιίπνο θαη πξνηηκήζηε ην ειαηφιαδν θαη ιηγφηεξα ηα πνιπαθφξεζηα ιάδηα (ζπνξέιαηα θ.ά) Μεηψζηε ηελ πξνζιακβαλφκελε ρνιεζηεξίλε απφ ηξνθέο Καηαλαιψζηε ηξφθηκα κε σ-3 ιηπαξά νμέα (παρηά ςάξηα π.ρ. ζθνπκπξί, ζαξδέια, ζνινκφ, ηζηπνχξα, γαχξν, ηζηπνχξα) θαη εκπινπηηζκέλα ηξφθηκα Μαγεηξέςηε πην πγηεηλά, κε ιηγφηεξν ηεγάληζκα θαη πεξηζζφηεξν βξάζηκν θαη ςήζηκν θαη απνθχγεηε ηηο ιηπαξέο ζάιηζεο θαη θάληε δηθέο ζαο κε βάζε ην ειαηφιαδν, ην ιεκφλη θαη ην μχδη Πίλεηε αιθνφι κε κέηξν θαη αλάινγα κε ηα επίπεδα ησλ ιηπηδίσλ (ιηπηδαηκηθφ πξνθίι ρνιεζηεξίλε, ηξηγιπθεξίδηα, LDL, HDL) θαη εηδηθά φηαλ είλαη απμεκέλα ηα ηξηγιπθεξίδηα Μεηψζηε ην θάπληζκα θαη απμήζηε ηε ζσκαηηθή άζθεζε θαη ηελ θαζεκεξηλή ζαο δξαζηεξηφηεηα, κέζα απφ απιέο έζησ αζρνιίεο φπσο ην πεξπάηεκα ή ην θνιχκπη Απμήζηε ηελ πξφζιεςε θπηηθψλ ηλψλ απφ ιαραληθά, θξνχηα, δεκεηξηαθά, βξψκε, φζπξηα θαη κεηψζηε ηελ θαηαλάισζε απιψλ θαη ξαθηλαξηζκέλσλ πδαηαλζξάθσλ φπσο ιεπθφ ςσκί θαη δεκεηξηαθά, αξηνζθεπάζκαηα θ.ά. Απμήζηε ηελ πξφζιεςε θπηηθψλ ηλψλ απφ ιαραληθά, θξνχηα, δεκεηξηαθά, βξψκε, φζπξηα θαη κεηψζηε ηελ θαηαλάισζε απιψλ θαη ξαθηλαξηζκέλσλ πδαηαλζξάθσλ φπσο ιεπθφ ςσκί θαη δεκεηξηαθά, αξηνζθεπάζκαηα θ.ά. Απνθηήζηε ην ηδαληθφ ζαο βάξνο Πίλεηε αιθνφι κε κέηξν θαη αλάινγα κε ηα επίπεδα ησλ ιηπηδίσλ (ιηπηδαηκηθφ πξνθίι ρνιεζηεξίλε, ηξηγιπθεξίδηα, LDL, HDL) θαη εηδηθά φηαλ είλαη απμεκέλα ηα ηξηγιπθεξίδηα Κάλεηε ηαθηηθά θαη κηθξά γεχκαηα. 4.3 (3 η ομάδα: Μαξία Σάθια αββίλα Φνχληνγινπ - Μάξηνο Μπεινχζεο Θνδσξήο ηαζφπνπινο) Μεζογειακή αναιμία Α. ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ (ΘΑΛΑΑΗΜΗΑ) Ζ Μεζνγεηαθή Αλαηκία (Μ.Α) ή λφζνο ηνπ Κνχιευ (Cooley) ή ζαιαζζαηκία, είλαη ε λφζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ βαξηά αλαηκία ήδε απφ ηε βξεθηθή ειηθία. Απνηειεί ηνλ πην ζπρλφ ηχπν αλαηκίαο ζηε ρψξα καο. Δίλαη επίζεο ζπρλή ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηε Ν.Α Αζία. Αλήθεη ζηηο θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο πξνθαιείηαη δειαδή απφ αλσκαιίεο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ηνπο γνλείο ζηα παηδηά.

18 Β. ΠΧ ΚΛΖΡΟΝΟΜΔΗΣΑΗ Ζ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη δελ είλαη δπλαηφ λα απνθηήζνπλ παηδί κε Μ.Α γηαηί θαίλνληαη πγηείο θη επεηδή ζην παξειζφλ ηνπο βεβαίσζαλ ίζσο απφ γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο πνπ έηπρε λα θάλνπλ, φηη δελ παξνπζηάδνπλ ηίπνηε παζνινγηθφ. Πξνζνρή! Απηφ δελ απνθιείεη λα είλαη θνξείο (ή αιιηψο εηεξνδπγψηεο) ηεο Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο (ζαιαζζαηκίαο). Ζ ζπρλφηεηα ησλ θνξέσλ ηεο Μ.Α ζηελ Διιάδα γεληθά αγγίδεη ην 8% (θαηά κέζν φξν). ε νξηζκέλεο πεξηνρέο φκσο θηάλεη ην 15% ή θαη πεξηζζφηεξν. Έηζη ινηπφλ ε πηζαλφηεηα λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θάπνηνο ζηνπο θνξείο ηεο Μ.Α είλαη κεγάιε. Οη θνξείο ή εηεξνδπγψηεο δελ εκθαλίδνπλ ζηελ πγεία ηνπο θαλέλα ζχκπησκα θαη ε δηάγλσζε δηαθαίλεηαη απφ εηδηθέο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο αίκαηνο. ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ κπνξνχκε λα δνχκε αλαιπηηθά ην πψο κεηαδίδεηαη θιεξνλνκηθά ε λφζνο. Οη θνξείο ζπκβνιίδνληαη ζαλ θνθθηλφαζπξα αλζξσπάθηα θαη ζηελ εηθφλα 1 παξαηεξνχκε πσο ν γάκνο ελφο θνξέα κε άηνκν πνπ δελ έρεη αηκαηνινγηθφ πξφβιεκα δελ δηαηξέρεη θίλδπλν λα θέξεη ζηνλ θφζκν παηδηά κε Μ.Α. Απηά ζα είλαη πγηή ή εηεξφδπγα φπσο ν έλαο γνλέαο. Όκσο φηαλ έρνπκε γάκν κεηαμχ εηεξνδπγσηψλ ηφηε ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ επηθίλδπλα. ηελ εηθφλα 2, θαίλεηαη ζρεκαηηθά πσο κπνξεί λα γελλεζεί έλα παηδί κε Οκφδπγε Μ.Ααπφ γνλείο-θνξείο. χκθσλα κε ηνπο ζρεκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο Μ.Α ζα έρεη έλα ζηα ηέζζεξα παηδηά. Ζ πηζαλφηεηα απηή (25%) δελ αθνινπζεί θακία ζεηξά θαη ηζρχεη γηα θάζε εγθπκνζχλε άζρεηα αλ ην δεπγάξη έρεη ήδε απνθηήζεη θη άιιν παηδί κε Μ.Α. Πξέπεη λα ηνληζηεί επίζεο πσο φηαλ θαη νη δχν γνλείο είλαη πάζρνληεο απφ Μ.Α ηφηε φια ηα παηδηά ηνπο ζα είλαη ζαιαζζαηκηθά. (Δηθφλα 3). Αθφκε φηαλ έλαο γνλέαο είλαη πάζρνληαο απφ Μ.Α θαη ν άιινο είλαη θνξέαο κφλν ηεο λφζνπ, ηφηε ζα γελλεζνχλ θάπνηα ζαιαζζαηκηθά παηδηά θαη θάπνηα πνπ ζα είλαη θνξείο. Οη πηζαλφηεηεο είλαη 50% θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. (Δηθφλα 4) Σέινο, φηαλ έλαο γνλέαο έρεη ζαιαζζαηκία θη ν άιινο είλαη απφιπηα πγηήο ηφηε φια ηα παηδηά ζα είλαη απιά θνξείο. (Δηθφλα 5) Γ. ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΣΖ ΝΟΟΤ χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ, γλσξίδνπκε φηη ζηελ Διιάδα άηνκα πάζρνπλ απφ Μ.Α (έξεπλα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, έηνο 1997) θαη θάζε ρξφλν έρνπκε πεξίπνπ 10 άηνκα πνπ πξνζηίζεληαη. Οη πάζρνληεο παξαθνινπζνχληαη ηαθηηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Γ. ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ α. Μεηαγγίζεηο Παξά ηηο πξνφδνπο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο ν κνλαδηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο, παξακέλεη ε ζπρλή κεηάγγηζε ζπκππθλσκέλσλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ δεδνκέλνπ φηη ν νξγαληζκφο αδπλαηεί λα ζπλζέζεη αηκνζθαηξίλε. Οη κεηαγγίζεηο ζπλήζσο μεθηλνχλ κε ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ. Σν ζεξαπεπηηθφ απηφ ζρήκα δελ είλαη εχθνιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ γηαηί απαηηεί ζπρλέο πξνζειεχζεηο ζην λνζνθνκείν γηα 3-4 ψξεο θάζε εκέξεο. Πξνηηκάηαη θξέζθν αίκα, ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 7 εκεξψλ γηαηί έρεη κεγαιχηεξν ρξφλν επηβίσζεο θαη θαιχηεξε νμπγφλσζε. Αλαηκία Ζ αλαηκία είλαη παζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ, ν νξηζκφο ηεο νπνίαο δελ είλαη εχθνινο. Θεσξεηηθά, αλαηκία είλαη ε κηθξφηεξε απφ ηε θπζηνινγηθή κάδα θπθινθνξνχλησλ ζην αίκα εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. ηελ πξάμε, ε αλαηκία αλαγλσξίδεηαη κε ηνλ εξγαζηεξηαθφ

19 πξνζδηνξηζκφ δεηθηψλ ηεο κάδαο ησλ θπθινθνξνχλησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ, φπσο είλαη ν αηκαηνθξίηεο, ε ζπγθέληξσζε ηεο αηκνζθαηξίλεο ζην αίκα θαη ν αξηζκφο ησλ εξπζξψλ αλά θπβηθφ ριηνζηφ αίκαηνο. Ζ αλαηκία δελ απνηειεί ζηελ νπζία θιηληθή εθδήισζε (ζχκπησκα), αιιά εξγαζηεξηαθφ εχξεκα. Οχηε θαη λφζν απνηειεί ζηελ θπξηνιεμία, αθνχ είλαη απνηέιεζκα πνηθίισλ αζζελεηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε δηάγλσζε "αλαηκία", δελ έρεη νπζηαζηηθφ λφεκα. Γηα λα είλαη ε δηάγλσζε ζαθήο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε λφζνο πνπ πξνθαιεί ηελ αλαηκία ή λα αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηχπν αλαηκίαο. Ζ αλαηκία αλαγλσξίδεηαη σο σρξφηεηα ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ επηπεθπθφησλ ηνπ καηηνχ, σρξφηεηα, φκσο, δε ζεκαίλεη ππνρξεσηηθά θαη χπαξμε αλαηκίαο. ηα ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο κε αλαηκία ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο ηαρπθαξδία, αίζζεκα θφπσζεο, δχζπλνηα ζηελ θφπσζε, θχζεκα, δάιε, εκβνέο ζηα απηηά, θεθαιαιγία. Σα ζπκπηψκαηα, σζηφζν, ηνπ αλαηκηθνχ αξξψζηνπ εμαξηψληαη φρη κφλν απφ ηε βαξχηεηα ηεο θαηάζηαζεο αιιά θαη απφ ηελ ηαρχηεηα εγθαηάζηαζεο ηεο αλαηκίαο θαη ην ππνθείκελν λφζεκα. Οη αλαηκίεο δηαθξίλνληαη ζε πνηθίιεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηαμηλνκήζεηο. Ζ αληηκεηψπηζε πεξηιακβάλεη θαηαξρήλ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε γηα ην λφζεκα πνπ πξνθαιεί ηελ αλαηκία. Πεγέο : 1%CE%BA%CE%AF%CE%B1 AE_%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%BE%CE%AF%CE%B1 4.4 (4 η ομάδα: ηακαηίλα Μηζαληψλε Ράληα Παηέι Λχδα Αλησλαθνπνχινπ- Υαξά Δπζηαζίνπ) ακσαπώδηρ Γιαβήηηρ Ο αθραξψδεο Γηαβήηεο θαη νη επηπινθέο ηνπ πιήηηνπλ κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ παγθνζκίσο. Πξφθεηηαη γηα κηα λφζν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ αιιά παξάιιεια θαη ησλ ιηπψλ θαη ησλ πξσηετλψλ ε νπνία νθείιεηαη ζε ειάηησζε ηεο έθθξηζεο ή ηεο αληαπφθξηζεο ησλ ηζηψλ ζηελ ηλζνπιίλε ή αθφκε θαη ζε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δπν. ηηο ΖΠΑ 14εθαηνκκχξηα πεξίπνπ άηνκα πάζρνπλ απφ δηαβήηε. Απφ απηνχο ην 90% έρνπλ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ θαη ην ππφινηπν 10% ηχπνπ Η. Σν 50% ησλ παζρφλησλ απφ ηνλ ηχπν ΗΗ είλαη αδηάγλσζην θαη δελ ππνβάιινληαη ζε θακία ζεξαπεία. Απνηειεί ην πξψην ζε ζπρλφηεηα αίηην ηχθισζεο ζε ειηθίεο θαη ηελ ίδηα ζέζε θαηέρεη ζηνλ κε ηξαπκαηηθφ αθξσηεξηαζκφ ησλ θάησ άθξσλ. Οη θπξηφηεξεο κνξθέο ηεο λφζνπ είλαη δπν: αθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ Η αθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ ΗΗ Αλαιπηηθά ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπν κνξθψλ είλαη ηα θάησζη: ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ Η Ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο Ζιηθία εκθάληζεο ζπλήζσο κηθξφηεξε ησλ 30 εηψλ Μέηξηα γελεηηθή πξνδηάζεζε. 50% ησλ κνλνσνγελψλ δηδχκσλ εκθαλίδεη ηε λφζν.

20 Σε κεγαιχηεξε επίπησζε έρεη ε ιεπθή θπιή θαη ηδηαηηέξα νη θάηνηθνη ησλ βνξείσλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Απφ κειέηεο θαίλεηαη πσο νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαηαγξάθνληαη ην θζηλφπσξν θαη ην ρεηκψλα. 80% ησλ αζζελψλ εκθαλίδεη αληηζψκαηα πξνο ηα θχηηαξα ησλ λεζηδίσλ ηνπ παγθξέαηνο. ηελ παζνγέλεηα ηεο λφζνπ ζπκκεηέρνπλ ηνγελείο, πεξηβαιινληηθνί, ηνμηθνί παξάγνληεο πνπ εθιχνπλ απηνάλνζε αληίδξαζε. Σα επίπεδα ηεο ελδνγελνχο παξαγφκελεο ηλζνπιίλεο είλαη πνιχ ρακειά σο θαη κεδεληθά. ε θαηαζηάζεηο ζηξεο θαη δηαθνπήο ηεο ηλζνπιίλεο νη αζζελείο εκθαλίδνπλ θεηνμέσζε. ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ ΗΗ Ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο θαη κε ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο. πλήζσο εκθαλίδεηαη ζε ειηθίεο κεγαιχηεξεο ησλ 40 εηψλ. Μεγάιεο δηαθπκάλζεηο σο πξνο ηε ζπρλφηεηα παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ θπιψλ. Οη Ηλδηάλνη ηεο θπιήο Pima ζηηο ΖΠΑ έρνπλ ηνλ πςειφηεξν επηπνιαζκφ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πεξηθεξηθή αληίζηαζε ζηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο θαη απφ ειαηησκέλε έθθξηζε παξά ηα πςειά επίπεδα γιπθφδεο. Παξνπζηάδεη ηζρπξή γελεηηθή πξνδηάζεζε. Ζ παρπζαξθία απνηειεί ηζρπξφ εθιπηηθφ παξάγνληα. Ζ ελδνγελήο έθθξηζε ηλζνπιίλεο δηαηεξείηαη. ε θαηαζηάζεηο ζηξεο θαη δηαθνπήο ηεο ηλζνπιηλνζεξαπείαο νη αζζελείο εκθαλίδνπλ ππεξγιπθαηκία ρσξίο θεηνμέσζε. Δθηφο απφ ηηο δπν βαζηθέο κνξθέο ζαθραξψδνπο δηαβήηε ππάξρνπλ θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο: Σχπνο MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young). Δθδειψλεηαη ζε ειηθία θάησ ησλ 25 εηψλ, δελ απαηηεί ηλζνπιίλε γηα ηε ξχζκηζε ηνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαηαξαρή ζηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο ρσξίο αληίζηαζε ζηε δξάζε ηεο ζηελ πεξηθέξεηα. Γηαβήηεο θχεζεο. Χο δηαβήηεο ηεο θχεζεο ραξαθηεξίδεηαη ε πξψηε δηάγλσζε νπνηαζδήπνηε βαζκνχ δηαηαξαρήο ζηελ αλνρή ηεο γιπθφδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Γηαβήηεο πνπ παξαηεξείηαη ζε δηάθνξεο παζήζεηο ησλ ελδνθξηλψλ αδέλσλ. Γηαβήηεο νθεηιφκελνο ζε θαξκαθεπηηθέο νπζίεο πρ. γιπθνθνξηηθνεηδή, β-απνθιεηζηέο θα. 1. Ση ζπκπηψκαηα πξνθαιεί ν δηαβήηεο; Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθδειψλεηαη ν δηαβήηεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη θπξίσο απφ ηνλ ηχπν ηνπ δηαβήηε. Γεληθά ν ηχπνο 1 είλαη απηφο πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα εθδεισζεί μαθληθά (θαη ζε κηθξφηεξε ειηθία), κε ηα ζνξπβψδε ζπκηψκαηα ηεο νμείαο επηπινθήο ηνπ (βι.δηαβεηηθή θεηνμέσζε), ελψ ν ηχπνο 2 ζπλήζσο αθνινπζεί πην ήπηαχπνπιε πνξεία ή κπνξεί λα είλαη αθφκα θαη ηειείσο αζπκπησκαηηθφο. Πάλησο ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ζεσξνχληαη θιαζηθά γηα θάζε ηχπν δηαβήηε είλαη: - Πνιιά νχξα (πνιπνπξία) πνπ νθείιεηαη ζην φηη, φηαλ ππάξρεη πνιχ δάραξν ζην αίκα, απηφ δηαθεχγεη θαη ζηα νχξα παξαζχξνληαο θαη λεξφ. Απηή ε απψιεηα λεξνχ κε ηα νχξα πξνθαιεί θαη θάπνηνπ βαζκνχ αθπδάησζε κε απνηέιεζκα ζηεγλφ ζηφκα (μεξνζηνκία) θαη αλάγθε γηα πνιχ λεξφ (πνιπδηςία). Σα πνιιά νχξα ινηπφλ δελ νθείινληαη ζην φηη νη αζζελείο πίλνπλ πνιχ λεξφ, αιιά ην αληίζεην (ζέινπλ πνιχ λεξφ επεηδή έρνπλ πνιιά νχξα). Κάπνηνη θάλνπλ ην κεγάιν ιάζνο λα πξνζπαζνχλ λα κελ πίλνπλ λεξφ, γηαηί ηνπο ελνριεί πνπ πεγαίλνπλ ζπλέρεηα ζηελ ηνπαιέηα! - Απψιεηα βάξνπο κπνξεί λα ζπκβεί, γηαηί ε έιιεηςε ηλζνπιίλεο αθήλεη ηα θχηηαξα ρσξίο ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ρσξίο ελέξγεηα (βι. ηλζνπιίλε). Έηζη ν αζζελήο αδπλαηίδεη, αιιά απηφ πνπ ράλεη δελ είλαη ιίπνο, είλαη θπξίσο κπτθή κάδα. Απηή ε απψιεηα βάξνπο ζπκβαίλεη παξφιν πνπ ην άηνκν δελ έρεη κεηψζεη ην πφζν ηξψεη, αιιά κπνξεί αληηζέησο λα ηξψεη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ πξηλ (πνιπθαγία), ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα βξεη απηά ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ ιείπνπλ απφ ηα θχηηαξα.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Ση κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν Τη είλαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ; Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλαο φγθνο πνπ πξνθαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΤΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ κλ. ΠΕ19 1. ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο» «ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ» Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ & ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Β Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης. Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης

ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης. Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης ΠΡΟΛΟΓΟ Η παξνχζα εξγαζία ζπληάρζεθε απφ ηελ νκάδα ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο αλ ζέιεηε λα απνδψζεη ε πξνπφλεζή ζαο.

Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο αλ ζέιεηε λα απνδψζεη ε πξνπφλεζή ζαο. 70 ΣΡΟΠΟΗ ΝΑ ΘΡΔΦΔΣΔ ΣΟΤ ΜΤ Α Γεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ FLEX Μεηάθξαζε Αιέμαλδξνο Γνπιηέικνο Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝ. ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝ. ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο Απνμήξαλζε Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο ηα απνμεξακέλα θξνχηα ιαραληθά θαη βφηαλα νη βηηακίλεο θαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο δελ θαηαζηξέθνληαη ιφγσ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνμήξαλζεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην,ζηα Αγγιηθά Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.

Διαβάστε περισσότερα

Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξνζθέξνπλ φια φζα δεηάεη ζήκεξα ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο.

Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξνζθέξνπλ φια φζα δεηάεη ζήκεξα ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θαηαλάισζε θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ έρεη απμεζεί εληππσζηαθά. Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα θαηαιακβάλνπλ φιν θαη πην ζεκαληηθή ζέζε ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα θαηαλαισηή. Ο ζχγρξνλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο «ΤΓΕΘΑ & ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΧΗ» Θλζηηηνύην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Θεζζαιίαο ΕΚΕΣΑ Τπεύζπλνο Έξγνπ ΚΡΗΠΘ: Ηιίαο Υνύζηεο Βόλος, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ www.smarteconomy.gr Η πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηοσ ebook με ηίηλο «Πώς να επιβιώζεις οικονομικά» ανήκει ζηην Γροζή Χαρούλα. Η τρήζη διέπεηαι από ηον ν. 2121/1993 για ηην «Πνεσμαηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία 2 ν ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία πγγξαθηθή Οκάδα ΚΗΔΕΟΤ ΟΦΗΑ ΕΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ΛΗΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΤ ΔΛΠΗΓΑ ΚΟΤΣΟΚΧΣΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΛΗΧΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM Για ποιο λόγο να διαλέξεηε ηη βιοζςνηονιζηική θεπαπεία; Είλαη γλσζηφ πσο πνιιέο αζζέλεηεο, θαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΗ ΣΡΟΦΗ 4 ΟΗ ΑΝΑΣΟΜΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΦΤΣΟΦΑΓΧΝ, ΑΡΚΟΦΑΓΧΝ ΚΑΗ ΠΑΜΦΑΓΧΝ ΦΤΣΟΦΑΓΑ (αγελάδερ, ππόβαηα) 4 ΠΑΜΦΑΓΑ (γοςπούνια, απκούδερ, άνθπωποι 5 ΑΡΚΟΦΑΓΑ (λύκοι,

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΑ. Βαζιλική Η.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΑ. Βαζιλική Η. ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε

Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε ΓΑΛΑ Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε ζχζηαζε θαη ηελ πγηεηλή θαηάζηαζή ηνπ. Όιεο απηέο νη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα