SALES FLASH. Νέα γενιά θοπηωηών Bobcat S770, T770 και A770

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SALES FLASH. Νέα γενιά θοπηωηών Bobcat S770, T770 και A770"

Transcript

1 SALES FLASH Απρίλιος 2011 Νέα γενιά θοπηωηών Bobcat S770, T770 και A770 Η λέα ζεηξά 700 θνξησηώλ ηεο Bobcat ζέηεη λέα standards ζηνπο ειαζηηθνθόξνπο θνξησηέο πιαγίαο νιίζζεζεο θαη ζηνπο compact εξππζηξηνθόξνπο θνξησηέο, αλεβάδνληαο ςειά ηνλ πήρπ. Τξεηο λένη θνξησηέο, ν ειαζηηθνθόξνο S770, ν εξππζηξηνθόξνο T770 θαη ν θνξησηήο A770 κε ηεηξαδηεύζπλζε, όινη εθνδηαζκέλνη κε βξαρίνλεο θάζεηεο αλύςσζεο (vertical lift), ζπκπιεξώλνπλ ηε γθάκα κεηαμύ ησλ κεζαίσλ θνξησηώλ ηεο Bobcat (ζεηξά 600) θαη ησλ κεγάισλ (ζεηξά 800) πνπ ήδε θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά. Οη λένη θνξησηέο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά βειηησκέλε νξαηόηεηα, απόδνζε, άλεζε θαη πςειή παξαγσγηθόηεηα, δηαηεξώληαο παξάιιεια θαη ηηο κηθξέο (compact) δηαζηάζεηο. ANTIΠΡΟΩΠΕΙΑ ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ & ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Έδπα: Λεσθ. Αζελώλ Αηγάιεσ Αζήλα Τει Fax Σμήμα Μεηασειπιζμένων & Eνοικιάζεων: Λεσθ. Αζελώλ Αζήλα Τει Fax ςνεπγείο: Θέζε Αγ. Γεώξγηνο Αζπξόππξγνο Τει Fax Web:

2 Σαςηόηηηα ζειπάρ 700 Βαζικά Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά S770 T770 A770 Γηαζηάζεηο (Π x M x Y) mm 1832 x 3597 x x 3597 x x 3597 x 2065 Λεηηνπξγηθό σθέιηκν θνξηίν (ΗF) 1569 kg 1611 kg 1550 kg Βάξνο ιεηηνπξγίαο 4162 kg 4683 kg 4291 kg Ύςνο Φόξησζεο (ζηνλ πείξν) 3353 mm 3353 mm 3353 mm Κηλεηήξαο Kubota Turbo 92hp Kubota Turbo 92hp Kubota Turbo 92hp Ταρύηεηα πνξείαο 11.4 / 19.8 km/h 10.6 / 17.2 km/h 11.4 / 19.8 km/h Υδξαπιηθή αληιία (HF) 87.1 / 151 l/min 87.1 / 151 l/min 87.1 / 151 l/min Φσξεηηθόηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ 103 L 103 L 103 L Διαζηηθά 12 x ιηλώλ - 12 x ιηλώλ Δξπύζηξηεο - Διαζηηθέο 450mm - Λύζειρ Bobcat Απαιηήζειρ πελαηών Άνεζη σειπιζμού Οπαηόηηηα Απόδοζη Αξιοπιζηία/Ποιόηηηα Εςκολία ζςνηήπηζηρ Λύζειρ Bobcat θακπίλα ππό πίεζε (pressurized cab) κεησκέλα επίπεδα ζνξύβνπ ξπζκηδόκελα ρεηξηζηήξηα Joystick βειηησκέλν θάζηζκα κε αλάξηεζε πινύζηνο εμνπιηζκόο θακπίλαο λέν έγρξσκν κόληηνξ κεηαθίλεζε θακπίλαο κπξνζηά θνληύηεξα ζηελ εκπξόζζηα εμάξηεζε κεγαιύηεξε πόξηα εκπξόο θαη κεγαιύηεξα πιατλά παξάζπξα θαζώο θαη ζηελ νξνθή βειηησκέλε νξαηόηεηα όπηζζελ θαη ζην πιάη 50% ηζρπξόηεξα θώηα εξγαζίαο κεγαιύηεξε ειθηηθή δύλακε παλίζρπξνο θηλεηήξαο Kubota V3800-DI Euro IIIA πεξηζζόηεξε πδξαπιηθή δύλακε γξήγνξνο θύθινο εξγαζίαο νη πδξαπιηθνί ηαρπζύλδεζκνη είλαη ελζσκαησκέλνη θαη πξνζηαηεπκέλνη ζηνπο βξαρίνλεο αλύςσζεο ελζσκαησκέλνο πξνθπιαθηήξαο πνπ πξνζηαηεύεη ηελ νπξά ηνπ θνξησηή εύθνινο θαζαξηζκόο ηνπ ςπγείνπ ιαδηνύ θαη λεξνύ αύμεζε ηεο ηθαλόηεηαο θηιηξαξίζκαηνο ησλ πδξαπιηθώλ θίιηξσλ από 90 ζε 10 micron εγθάξζηα ηνπνζέηεζε ηνπ θηλεηήξα θαη ε αλνηγόκελε νπξά δηεπθνιύλνπλ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 2 Σ ε λ ί δ α

3 Άνεζη σειπιζμού Η λέα θακπίλα ησλ θνξησηώλ ηεο ζεηξάο 700 έρεη ζρεδηαζζεί κε βάζε ην αμίσκα όζν πην άλεην είλαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ρεηξηζηή ηόζν παξαγσγηθόηεξνο είλαη. Οη βειηηώζεηο πεξηιακβάλνπλ: Τε θαιύηεξε ζηε θαηεγνξία ηεο καμπίνα ςπό πίεζη (pressurized cab) πνπ απνηξέπεη ηε δηείζδπζε ζθόλεο αθόκα θαη ζε πνιύ βεβαξεκέλν πεξηβάιινλ. Δπίζεο βειηηώλεη ηελ ηθαλόηεηα ςύμεο/ζέξκαλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ θαηά 35% Μείσζε ησλ επηπέδσλ ζνξύβνπ θαηά 2 db(a) ζην απηί ηνπ ρεηξηζηή θαη θαηά 1 db(a) εμσηεξηθά ηνπ κεραλήκαηνο Ο ρώξνο ηεο θακπίλαο έρεη απμεζεί καηά 10% πξνζθέξνληαο κεγαιύηεξε άλεζε ζηνλ ρεηξηζηή Οη παινπίλαθεο ησλ παξαζύξσλ είλαη ηνπνζεηεκέλνη εμσηεξηθά ηεο θακπίλαο θαζηζηώληαο πνιύ εύθνιν ην θαζαξηζκό ηνπο. Τα παξάζπξα κπνξνύλ θαη αλνίγνπλ κε ζύξηε ζε 5 δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. Η λέα θακπίλα επηηξέπεη ζηνλ ρεηξηζηή λα πξνζαξκόζεη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζηηο δηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο. Η δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ θαζίζκαηνο εκπξόο-πίζσ έρεη απμεζεί από 10 ζηα 15cm. Δπίζεο έρεη βειηησζεί θαη ε αλάξηεζε ηνπ από 6 ζε 8cm πξνζθέξνληαο πεξηζζόηεξε άλεζε ζηνλ ρεξηζηή Τα ρεξηζηήξηα Joystick SJC (πξναηξεηηθόο εμνπιηζκόο) είλαη ελζσκαησκέλα ζηα κπξάηζα ηνπ θαζίζκαηνο θαη κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ θαηά 7,6cm εκπξόο-πίζσ αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρεηξηζηή Η λέα θακπίλα δηαζέηεη επίζεο πξνεγθαηάζηαζε ξαδηνθώλνπ, παξνρή 12V γηα θόξηηζε θηλεηνύ, ipod θαη άιιεο ζπζθεπέο, πνηεξνζήθε, ληνπιαπάθηα Νέν έγρξσκν πάλει (LED) νξγάλσλ (πξναηξεηηθόο εμνπιηζκόο). Πεξηιακβάλεη εθθίλεζε κε θσδηθό, παξαθνινύζεζε βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ (ζηξνθέο θηλεηήξα, πίεζε θαη ζεξκνθξαζί ιαδηνύ, πίεζε θαη ζεξκνθξαζία πδξαπιπθνύ ζπζηήκαηνο, βνιηόκεηξν). Δπίζε δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηπρόλ δπζιεηηνπξγίεο (πξνεηδνπνίεζε) θαη γηα ηελ αλάγθε ζπληήξεζεο (service). Γηαζέηεη επίζεο ζύζηεκα ειέγρνπ ησλ εμαξηήζεσλ κε δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο θάζε εμαξηήκαηνο. 3 Σ ε λ ί δ α

4 Οπαηόηηηα Η λέα θακπίλα πξνζθέξεη εμαηξεηηθή νξαηόηεηα, βεληιωμένη καηά 30% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν κνληέιν. Η θακπίλα έρεη κεηαθηλεζεί κπξνζηά θαηά 5 cm κε απνηέιεζκα ν ρεηξηζηήο λα βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηα εμαξηήκαηα ηνπ θνξησηή. Η νξαηόηεηα εκπξόο έρεη δηεπξπλζεί ράξε ζηε καηά 45% κεγαιύηεξε πόξηα Η ηζρύο ζηα θώηα εξγαζίαο έρεη απμεζεί καηά 50% γηα ηε κέγηζηε νξαηόηεηα ζε λπρηεξηλέο εξγαζίεο Ο παινπίλαθαο νξνθήο έρεη 40% μεγαλύηεπη επιθάνεια, κε βειηησκέλε κόλσζε γηα ηελ απνθπγή εηζξνήο λεξνύ ζηε θακπίλα Τα πιατλά θαη πίζσ παξάζπξα πξνζθέξνπλ θαιύηεξε νξαηόηεηα θαζώο ηα πιάγηα θάησ αλνίγκαηα έρνπλ απμεζεί καηά 15% πξνζθέξνληαο θαιύηεξε νξαηόηεηα ζηα ειαζηηθά (ή ζηελ εξπύζηξηα). Δπηίζεο ν πίζσ παινπίλαθαο έσει 14% κεγαιύηεξε επηθάλεηα βειηηώλνληαο ζεκαληηθά ηελ νξαηόηεηα πξνο ηα πίζσ. Ο πίλαθαο νξγάλσλ έρεη αιιάμεη ζέζε κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο νξαηόηεηαο εηδηθά όηαλ νη βξαρίνλεο είλαη πςσκέλνη ζε ζέζε θόξησζεο, έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηδηαίηεξα όηαλ θνξηώλνληαη θνξηεγά. Απόδοζη Οη πειάηεο απαηηνύλ κέγηζηε απόδνζε θαη νη θνξησηέο ζεηξάο 700 ην επηηπγράλνπλ κέζσ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ, όπσο: Η απμεκέλε καηά 15 με 20% ηθαλόηεηα έιμεο (traction) πνπ πξνζθέξεη κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα ώζεζεο θαη εθζθαθήο. Η απόδνζε ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο έρεη απμεζεί καηά 30%. Απηή ε απμεκέλε απόδνζε ηνπ πδξαπιηθνύ επηηπγράλεη βειηησκέλνπο ρξόλνπο εξγαζίαο θαηά 18% (άδεηαζκα θαη αλαδίπισζε θάδνπ) Βειηηζηνπνίεζε ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο πςειήο παξνρήο (High Flow) κε ηε κέγηζηε παξνρή λα επηηπγράλεηαη θνληά ζην νλνκαζηηθό θνξηίν ηνπ θηλεηήξα, πξνζθέξνληαο έηζη θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ζε ζπλδπαζκό κε ρακειόηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ Η ηθαλόηεηα ςύμεο έρεη απμεζεί ράξε ηνπ λένπ κεγαιύηεξνπ βεληηιαηέξ, ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ από αινπκίλην. Τν ζύζηεκα ςύμεο είλαη ίδην κε απηό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο κεγαιύηεξνπο θνξησηέο S850 θαη T Σ ε λ ί δ α

5 Οη θνξησηέο ηεο ζεηξάο 700 είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηνλ παλίζρπξν θηλεηήξα Kubota V3800 DI-TE3, κε ππεξπιεξσηή (turbo) ηππνδύλακεο 92ΗΡ ζηηο 2400 ζ.α.ι. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζεη αληηβάξσλ βάξνπο 90, 136 θαη 181 θηιώλ ζην ηόπν εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο, πνπ απμάλνπλ ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ ζε απαηηεηηθέο εθαξκνγέο. Ποιόηηηα καηαζκεςήρ - Αξιοπιζηία Οη θνξησηέο ζεηξάο 700 είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα πνιύσξε εξγαζία ζε απαηηεηηθό πεξηβάιινλ. Όια ηα εμαξηήκαηα είλαη πςειήο πνηόηεηαο, όπσο ε εμαηξεηηθήο αληνρήο αιπζίδα θίλεζεο 120 HSOC θαη νη εληζρπκέλνη άμνλεο. Οη πδξαπιηθνί ηαρπζύλδεζκνη είλαη ελζσκαησκέλνη θαη πξνζηαηεπκέλνη ζηνπο βξαρίνλεο ηνπ θνξησηή. Όιεο νη πδξαπιηθέο ζσιελώζεηο είλαη πξνζηαηεπκέλεο γηα απνθπγή θζνξώλ θαηά ηελ εξγαζία. Τν θίιηξν πδξαπιηθνύ έρεη κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα θηιηξαξίζκαηνο (10κ από 90κ) γηα ηελ άξηζηε πξνζηαζία ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο. Εςκολία ζςνηήπηζηρ Ιδηαίηεξε πξνζνρή έρεη δνζεί ζηελ επθνιία ζπληήξεζεο: Η εγθάξζηα ηνπνζέηεζε ηνπ θηλεηήξα θαη ε αλνηγόκελε νζξά πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθή επθνιία ζηε ζπληήξεζε Τν ςπγείν ιαδηνύ αλαδηπιώλεηαη πξνο ηα πάλσ, επηηξέπνληαο ηνλ εύθνιν θαζαξηζκό ηνπ, θαζώο θαη ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ςπγείνπ λεξνύ Τν κεράλεκα δηαζέηεη δείθηε πδξαπιηθήο ζηάζκεο (καηάθη) πνπ επηηξέπεη ην γξήγνξν θαζεκεξηλό έιεγρν Η νπξά αλνίγεη πξνο ηα αξηζηεξά δηεπθνιύλνληαο ηε ηξνθνδνζία ηνπ κεραλήκαηνο κε θαύζηκν αθόκα θαη όηαλ είλαη θνξησκέλν ζε ηξέηιεξ Έλα πςειήο απόδνζεο πξν-θίιηξν αέξα (πξναηξεηηθόο εμνπιηζκόο) απμάλεη ηελ απόδνζε θηιηξαξίζκαηνο από 36% ζην 71% θαη επηκεθύλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ θπξίσο θίιηξνπ αέξα Τν κεράλεκα δηαζέηεη απηόκαην ηελησηήξα ηνπ ηκάληα θίλεζεο Εξαπηήμαηα Πεξηζζόηεξα από 50 δηαθνξεηηθά εμαξηήκαηα θαηαζθεπάδνληαη από ηελ Bobcat θαη πξννξίδνληαη γηα ρξήζε από ηνπο πειάηεο πνπ ζα επηιέμνπλ θνξησηήο ζεηξάο 700. Η δπλαηόηεηα εύθνιεο θαη γξήγνξεο πξνζαξκνγήο πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ εμαξηεκάησλ πξνζθέξεη πξνζηηζέκελε αμία αθνύ πάξα πνιύ εύθνια κε κηθξό θόζηνο κεηαηξέπεη ηνλ θνξησηή ηνπ ζε έλα πνιύ-ρξεζηηθό πνιύ-κεράλεκα θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε πνιιέο εθαξκνγέο. Αλαιπηηθόο θαηάινγνο όισλ ησλ εμαξηεκάησλ εκθαλίδεηαη ζην ηερληθό θπιιάδην ηνπ κεραλήκαηνο. 5 Σ ε λ ί δ α

6 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ηερληθά θπιιάδηα θαη prospectus απεπζπλζείηε ζην web:www.ergontzanidakis.gr ή ή επηθνηλσλήζηε καδί καο ηει fax & 6 Σ ε λ ί δ α

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150 ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150 Σν Μ150 είλαη θαηαζθεπαζκέλν ρσξίο πνιύπινθα κεραληθά κέξε κε γλώκνλα ηελ όζν ην δπλαηόλ κεησκέλε ζπληήξεζε γηα ην ρεηξηζηή θαη ην πνιύ ρακειό θόζηνο απηήο. -ΟΓΗΓΙΔ ΥΔΙΡΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα. Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΤΣΟΤΜΠΤΚΝΟΤΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΥΑΜΗΛΩΝ ΛΕΠΣΟΚΟΚΚΩΝ

AΤΣΟΤΜΠΤΚΝΟΤΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΥΑΜΗΛΩΝ ΛΕΠΣΟΚΟΚΚΩΝ AΤΣΟΤΜΠΤΚΝΟΤΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΥΑΜΗΛΩΝ ΛΕΠΣΟΚΟΚΚΩΝ Γ. Γαξαηδηώηεο Μησανικόρ ΓομικώνΈπγων Τμήμα Πποζθέηων Σκςποδέμαηορ, ΒΑSF C.C.ΔΛΛΑΣ Α.Δ. Μ. Corradi ΒASF C.C. ΙΤΑLIA SPA R. Khurana ΒASF C.C. ΙΤΑLIA SPA R.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Προϊόνηα από ηην KLEEMANN

Νέα Προϊόνηα από ηην KLEEMANN NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 7 Ιουνίου 2011 Νέα Προϊόνηα από ηην KLEEMANN Πράζινος Τδρασλικός Ανελκσζηήρας H KLEEMANN, εζηηάδνληαο ζηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία θαζώο θαη ζηελ παξνρή πξντόλησλ βέιηηζηεο πνηόηεηαο,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Τν πξώην ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηεο κνηνζηθιέηαο. Οη εμεηαζηέο (2) ζα καο θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα