Περηετόκελα: 1. Σετληθά Περηγραθά 2. Δλδεηθηηθός Προϋποιογηζκός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περηετόκελα: 1. Σετληθά Περηγραθά 2. Δλδεηθηηθός Προϋποιογηζκός"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ) ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: 620 ΥΡΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Σζιλεδάκη Μαρία-Όρζολα ΣΗΛ.: FAX: Αρηζ. Πρφη.: 190/ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΗΣΗΖ ΣΧΝ ΝΖΠΗΧΝ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΔΜΜ.ΠΑΠΠΑ (ΚΑ.Κ.ΠΟ.) ΚΑΗ ΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΟΦΖ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ Περηετόκελα: 1. Σετληθά Περηγραθά 2. Δλδεηθηηθός Προϋποιογηζκός 1

2 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜ Ο Κ Ρ Α ΣΙ Α Ν Ο Μ Ο Ε Ρ Ρ ΩΝ Κ Ε Ν ΣΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤ Η Κ ΑΙ Κ Ο Ι Ν ΩΝΙΚΗ Π ΟΛ Ι ΣΙ Κ Η ΔΗ Μ Ο Τ Ε ΜΜ. Π Α Π ΠΑ (Κ Α. Κ. Π Ο. ) ΧΡΥΣΟ 10/ 08/2011 Π Ρ Ο Μ Η Θ ΕΙ Α ΤΡΟΦΙ Μ ΩΝ γι α τι ς α νά γκες των σ πηρ εσι ώ ν τ οσ Δήμοσ οι κονομι κού έτοσς 2011 Α Ρ Ι ΘΜ Ο ΣΕΥ Ν Ι Κ Η Ε Κ ΘΕΗ. 1Δ/ 2011 KA: Π Ο Ο ΣΕΥΝ Ι Κ Η Ε Κ ΘΕΗ : (ΜΑΖΙ ΜΕ Φ.Π.Α.) ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Με ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ηξφθηκα γηα ηηο αλάγθεο ζίηηζεο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Δκκ.Παππά κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Αιιειεγγχεο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Δκκ.Παππά» (ΚΑ.Κ.ΠΟ.) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο ζρνιηθήο πεξηφδνπ, απφ έσο ή κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην δηάζηεκα απφ κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, έσο Η ελδεηθηηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα κία ρηιηάδσλ δηαθφζηα ελελήληα δχν επξψ θαη εθαηφλ εβδνκήληα ελλέα ιεπηά (41.292,179 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., πνπ αλαθέξεηαη ζην ηξέρνλ έηνο. Σν ππφινηπν θφζηνο ζα πξνβιεθζεί κε ηνλ λέν πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2012 γηα ην δηάζηεκα απφ 1/1/2012 κέρξη 31/7/2012. Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 ηνπ ΚΑ.Κ.ΠΟ. (Κσδηθφ: κε ηίηιν: Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ ) γηα ην πνζφ ησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α.) θαζψο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 πνπ πξφθεηηαη λα ζπληαρζεί. Η αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠ-ΟΣΑ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Όια ηα είδε ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Α. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φηη πξέπεη λα δψζνπλ πιήξεηο θαη ζαθείο πεξηγξαθέο ησλ εηδψλ ηνπο (π.ρ. ζπζθεπαζία, βάξνο, νλνκαζία πξντφληνο, κάξθα θ.ι.π.) κε γλψκνλα φηη πξφθεηηαη γηα ηαθηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Σα είδε παξαδίδνληαη έηνηκα πξνο ρξήζε ρσξίο απφβαξν. 2

3 Όια ηα είδε ζα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο, ειιεληθήο πξνέιεπζεο θαη πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δπίζεο φια ηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζηελ ειιεληθή αγνξά, λα είλαη αλαγλσξίζηκα θαη δνθηκαζκέλα απφ ην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη λα ππάξρνπλ ζηα πεξηζζφηεξα ζνχπεξ κάξθεη θαη παληνπσιεία. ε φιεο ηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηα πξντφληα δελ θαιχπηνπλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο δηαηξνθήο λα ηα αληηθαηαζηήζεη ακέζσο κε ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο ρσξίο ηδηαίηεξε πιεξσκή. 1. ΓΪια Η παξνχζα δηαθήξπμε αθνξά πξνκήζεηα ιεπθνχ θξέζθνπ παζηεξησκέλνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο κε 3,5% ιηπαξά, κέζα ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ή πιαζηηθή θηάιε (ζπζθεπαζία ΡΔΣ) ηνπ ελφο (1) ιίηξνπ (ζήκα θαηαιιειφηεηαο) θαη ζα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Θα παξάγεηαη θαη ζα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα θαη ζα πξνέξρεηαη δε απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα, ηα νπνία ζα έρνπλ εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε κε θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ. Σα πξντφληα ζα πξέπεη λα είλαη επψλπκα, επξέσο δηαδνκέλα ζηελ ειιεληθή αγνξά αλαγλσξηζκέλα απφ ην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 2. Σσρέ θϋηα Σπξί θέηα Α πνηφηεηαο απφ πξφβεην αγειαδηλφ- γίδηλν γάια. ηε ζπζθεπαζία λα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη αθφινπζεο ελδείμεηο: α)«φδσα» (FETA), β)πξνζηαηεπκέλε νλνκαζία πξνέιεπζεο (ΠΟΠ), γ)σπξί, δ)η επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ-ζπζθεπαζηή, ε)σν βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζη)η εκεξνκελία παξαγσγήο, δ)ηνηρεία ειέγρνπ πνπ αλαιχνληαη σο εμήο: 1)Σα δπν πξψηα γξάκκαηα ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο: ΦΔ 2)Ο αχμνληαο αξηζκφο ηνπ ηχπνπ ζπζθεπαζίαο 3)Ηκεξνκελία παξαγσγήο. Παξάδεηγκα: (ΦΔ ). Σν ηπξί λα πξνέξρεηαη απφ εγθαηάζηαζε πνπ ζα έρεη αξηζκφ ή θσδηθφ έγθξηζεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο. Απνθιείνληαη ηα ηξίκκαηα. 3. Σσρέ εκέζθιερο Ηκίζθιεξν ηπξί Α πνηφηεηαο, παξαζθεπαζκέλν απφ αγειαδηλφ γάια. ηε ζπζθεπαζία ηνπ, ηεο νπνίαο ην κέγηζην βάξνο λα είλαη 3 θηιά, λα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη αθφινπζεο ελδείμεηο: Α. «ΗΜΙΚΛΗΡΟ» Β. Σπξί Γ. Η επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ ζπζθεπαζηή. Γ. Σν βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Δ. Η εκεξνκελία παξαγσγήο. To ηπξί ΗΜΙΚΛΗΡΟ λα πξνέξρεηαη απφ εγθαηάζηαζε πνπ ζα έρεη αξηζκφ ή θσδηθφ έγθξηζεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο. Σα είδε γαιαθηνθνκίαο λα έρνπλ ππνζηεί πιήξε θαη επηηπρή σξίκαλζε, λα είλαη απαιιαγκέλα απφ αλεπηζχκεηεο νζκέο θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο. 3

4 4. Γηαούρηη παραδοζηαθό Να είλαη παξαδνζηαθφ, κε θατκάθη, απφ αγειαδηλφ γάια, κε 3,5 % ιηπαξά, ζε ζπζθεπαζία ησλ 450 γξ. Να πιεξνί ηηο ηζρχνπζεο πεξί ηξνθίκσλ δηαηάμεηο θαη λα έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 3,85%. Σν παξαζθεπαζηήξην λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Π.Γ. 56/95 θαη λα έρεη εμνπιηζκφ γηα αθπδάησζε ηνπ γάιαθηνο. 5. ΓΪια εβαπορϋ Να είλαη αγειαδηλφ γάια, εβαπνξέ, πιήξεο, απαιιαγκέλν απφ νπνηαδήπνηε άρξεζηε, πεξηηηή ή βιαβεξή νπζία θαη λα έρεη ππνζηεί πςεινχ βαζκνχ απνζηείξσζε, λα είλαη ζε κεηαιιηθή ζπζθεπαζία ησλ 410 γξακκαξίσλ πεξίπνπ, θαζαξνχ βάξνπο. Μεηά ηελ αξαίσζε λα πξνθχπηεη γάια ελφο ιίηξνπ ηνπιάρηζηνλ θαη λα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα γξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ έληεθα (11) κελψλ εθηφο ςπγείνπ θαζψο θαη λα θέξεη ηε ζήκαλζε CE. 6. Διαηόιαδο Σν ειαηφιαδν ζα πξέπεη λα είλαη ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΟ ΠΑΡΘΔΝΟ θαη λα έρεη νμχηεηα 0-1%. Σν ειαηφιαδν λα είλαη ειιεληθφ θαη ζε ζπζθεπαζία κεηαιιηθή ησλ 5 lt. 7. ΕσκαρηθΪ Σα δπκαξηθά λα είλαη απφ ζηκηγδάιη 100% θαη λα κελ πξννξίδνληαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. Σα δπκαξηθά λα κελ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε νζκή θαη αιινίσζε θαη λα είλαη απνιχησο θαζαξά θαη απαιιαγκέλα απφ έληνκα, αθάξεα θ.ι.π. Η ζπζθεπαζία ησλ δπκαξηθψλ λα είλαη ησλ 500 γξ. 8. Κοσς θοσς Σν θνπο θνπο λα είλαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ. θαη απφ ζηκηγδάιη ζθιεξνχ ζίηνπ. 9. ΣραταλΪς Ο ηξαραλάο λα είλαη γιπθφο απφ 100% ζηκηγδάιη, απγά θαη γάια. Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ησλ 500 γξ. ηε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε απγά θαη γάια. 10. Υσιοπέηες Οη ρπινπίηεο λα πεξηέρνπλ ζηκηγδάιη, απγά θαη γάια. Η ζπζθεπαζία λα είλαη ησλ 500 γξ. ηε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε απγά θαη γάια. 11. Όζπρηα Ρύδηα Σα φζπξηα ξχδηα λα είλαη ειιεληθήο πξνέιεπζεο. Να είλαη απνιχησο θαζαξά, απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε χιε. Να κελ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε νζκή θαη αιινίσζε. Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη νη εμήο ελδείμεηο: α)ειιεληθήο πξνέιεπζεο β)πνηφηεηα Α. Η ζπζθεπαζία γηα ηα φζπξηα λα είλαη ησλ 500 γξ. θαη γηα ηα ξχδηα ηνπ ελφο (1) θηινχ. 4

5 12. ΚαηευσγκΫλα ιαταληθϊ (αραθϊς, θαζοιϊθηα) Σα θαηεςπγκέλα ιαραληθά λα είλαη απαιιαγκέλα απφ δσχθηα θαη άιιεο μέλεο χιεο. Η ζπζθεπαζία λα είλαη ηνπ ελφο θηινχ, φπσο δηαηίζεληαη ζηελ επξεία αγνξά θαη ζα αλαγξάθνληαη νη εμήο ελδείμεηο: α)ε νλνκαζία πψιεζεο ζπκπιεξσκέλε κε ηελ έλδεημε «βαζεηάο θαηάςπμεο» ή «ηαρείαο θαηάςπμεο» ή «ππεξθαηεςπγκέλα» β)ε εκεξνκελία ιήμεο γ) Ο πξνζδηνξηζκφο παξηίδαο δ)αθή αλαθνίλσζε «απαγνξεχεηαη ε εθ λένπ θαηάςπμε κεηά ηελ απφςπμε». 13. ΑσγΪ Σα απγά λα είλαη θνηλά, πηελνηξνθείνπ, θαηεγνξίαο ΑΜ (Medium) κεζαίνπ βάξνπο απφ γξ. Να είλαη σνζθνπεκέλα θαη πνηνηηθά θαηαηαγκέλα απφ λφκηκα ιεηηνπξγνχληα σνζθνπηθά θέληξα ηα νπνία δηαζέηνπλ θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο. Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε εμάδεο. ηε ζπζθεπαζία ηνπο λα ππάξρνπλ ελδείμεηο θαηεγνξίαο, πνηφηεηαο θαη βάξνπο. Να ππάξρεη εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο ή σνζθφπεζεο, ν θσδηθφο αξηζκφο ηνπ σνζθνπηθνχ θέληξνπ θαη ε εκεξνκελία ιήμεο. Η παξάδνζε ηνπο λα γίλεηαη ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία σνζθφπεζεο. 14. Μαργαρέλε ηύποσ SOFT (Ληπαρά ύιε γηα επϊιεηυε 70%) Να είλαη πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ θπηηθέο ιηπαξέο χιεο θαη ην νπνίν έρεη ηελ αθφινπζε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξέο χιεο: άλσ ησλ 62% θαη θάησ ηνπ 80%. Σν βάξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ λα είλαη ηνπ ελφο (1) θηινχ. 15. ΕΪταρε Η δάραξε λα είλαη ειιεληθήο παξαγσγήο ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ηνπ ελφο (1) θηινχ θαη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ μέλεο χιεο. 16. ΜΫιη Η νλνκαζία «κέιη» ή «πεπθφκειν» ή «αλζφκειν» πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηε, επαλάγλσζηε θαη αλεμίηειε πάλσ ζηε ζπζθεπαζία. Σν κέιη λα είλαη ειιεληθήο παξαγσγήο. Δπίζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ην θαζαξφ βάξνο ζε γξακκάξηα, ην φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ ή ηνπ ζπζθεπαζηή. Σν βάξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ λα είλαη απφ 900 γξ. έσο 1000 γξ. 17. Κόρλ θιϊοσρ Άκπιν αξαβνζίηνπ ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ησλ 120 γξ. 18. Αιεύρη γηα όιες ηης τράζεης Να είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν πξντφλ αιέζεσο πγηνχο ζίηνπ, βηνκεραληθψο θαζαξηζζέληνο απφ πάζα αλφξγαλε ή νξγαληθή νπζία. Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ράξηηλε ηνπ ελφο (1) θηινχ. 19. Νηοκαηοτσκός ζσκπσθλφκϋλος Να πξνέξρεηαη απφ ειαθξά ζπκπχθλσζε ρπκνχ ληνκάηαο ψζηε ηα ζηεξεά ζπζηαηηθά εθ ηνπ ρπκνχ πξνεξρφκελα, λα είλαη 6% ηνπιάρηζηνλ. Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ράξηηλε ησλ 500 γξ. 5

6 20. ΦρσγαληΪ ηρηκκϋλε Να παξαζθεπάδεηαη εμ νινθιήξνπ απφ αιεχξη νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ή θαηεγνξίαο εθ ησλ επηηξεπφκελσλ. Να πξνέξρεηαη απφ θαλνληθά παξαζθεπαζκέλν άξην. Σν βάξνο ηεο ζπζθεπαζίαο λα είλαη 180 γξ. 21. ΑιΪηη Η πεξηεθηηθφηεηα ζε NaCl λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 97%, λα κελ πεξηέρεη μέλεο χιεο, λα κελ εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε νζκή θαη λα κελ πεξηέρεη πξφζζεηεο ρξσζηηθέο νπζίεο. Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ζε δνρείν ησλ 400 γξ. 22. ΠηπΫρη ρέγαλε-θύκηλο-δσόζκος-θαλϋιια-βαλέιηα Να είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλεο χιεο θαη νζκέο θαη ην βάξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο λα είλαη ησλ εθαηφ (100) γξακκαξίσλ. 23. Νερό εκθηαιφκϋλο Σν εκθηαισκέλν λεξφ δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη πξφζζεηεο ρξσζηηθέο νπζίεο. Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ζε πιαζηηθφ κπνπθάιη ηνπ 1,5 ιίηξνπ θαη λα παξαδίδεηαη ζε παθέην έμη κπνπθαιηψλ. 24. Ξύδη Υσκός ιεκοληού Σν μχδη λα πξνέξρεηαη απφ ζηαθχιη θαη λα κελ είλαη αλαπιήξσκα μπδηνχ (λα κελ πεξηέρεη αιθνφιε). Σν βάξνο ηνπ λα είλαη 400 γξ. ηε ζπζθεπαζία ηνπ ρπκνχ ιεκνληνχ λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Άξηπκα ιεκνληνχ» θαη ην βάξνο λα είλαη 380 γξ. 25. ΠοσρΫς παηϊηας Ο πνπξέο παηάηαο λα είλαη αθπδαησκέλεο ληθάδεο παηάηαο θαη ην βάξνο ηνπ λα είλαη 250 γξ. 26. Κόρλ-θιΫηθ ΓεκεηρηαθΪ Να είλαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 375 γξ. φπσο δηαηίζεληαη ζηελ επξεία αγνξά, λα κελ πεξηέρνπλ ρξσζηηθέο νπζίεο θαη λα αλαγξάθνληαη νη εμήο ελδείμεηο: α)ηκεξνκελία ιήμεο, β)χλζεζε ηνπ πξντφληνο, γ)πεξηεθηηθφηεηα ζε βηηακίλεο. 27. Υσκός αηοκηθός δηαθ. θρούηφλ Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ράξηηλε ησλ 250ml. ηελ εηηθέηα ηνπ λα αλαγξάθεηαη ε ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ θξνχησλ, πνιηφ θξνχησλ ή κίγκα απηψλ ησλ ζπζηαηηθψλ κε ηελ έλδεημε «πεξηεθηηθφηεηα ζε θξνχηα 50% ηνπιάρηζηνλ». Η έλδεημε απηή πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζην ίδην νπηηθφ πεδίν κε ηελ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο. Να είλαη ρσξίο ζπληεξεηηθά. 28. Φσζηθός τσκός 100% θπζηθφο ρπκφο, ρσξίο ζπληεξεηηθά. Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ράξηηλε ηνπ ελφο (1) ιίηξνπ θαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 45 εκέξεο. 29.ΠΑΓΧΣΗΝΗΑ: Αηνκηθά παγσηίληα ζε δηάθνξεο γεχζεηο, ρσξίο πξνζζήθε ηερλεηψλ ρξσκάησλ θαη αξσκάησλ. Γελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί απμνκείσζε ζπληήξεζεο (ξεπζηνπνίεζε-αλαθαηάςπμε). 6

7 Β. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ Απαξαίηεηεο γηα ηελ νκάδα εηδψλ θξενπσιείνπ είλαη ε άδεηα θξενπψιε, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα παξαζθεπή θαη εκπνξία λσπνχ θηκά θαη λσπνχ θξέαηνο θαη ε πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο ISO ΚΡΔΑ ΜΟΥΟΤ Να είλαη λσπφ εγρψξην, Α πνηφηεηαο απαιιαγκέλν απφ νζηά, ιίπνο, ηέλνληεο θ.ι.π. Να πξνέξρεηαη απφ δψα πγηή θαη λα είλαη αξίζηεο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο. Να έρνπλ ζθαγεί ζε ειεγρφκελα απφ ηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία θαγεία, λα έρνπλ ππνζηεί ηνλ θξενζθνπηθφ έιεγρν θαη λα έρνπλ ζθξαγηζζεί κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζθξαγίδεο Κηεληαηξηθνχ ειέγρνπ. ην ζθάγην λα ππάξρεη ζε θάζε ηεηαξηεκφξηφ ηνπ ην εηδηθφ θαξηειάθη πνπ εθδίδνπλ νη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο φπνπ ζα αλαγξάθνληαη: α) ε εκεξνκελία ζθαγήο β) ην ζθαγείν φπνπ ζθαγηάζηεθε ην δψν γ) ρψξα γέλλεζεο: Διιάδα δ) ρψξα εθηξνθήο: Διιάδα ε) ρψξα ζθαγήο: Διιάδα Σαμηλφκεζε δψνπ Καηεγνξία: Α Γηάπιαζε: U ή R ή Ο Βαζκφο πάρπλζεο: 1 ή 2 Δηδηθφηεξα: Να πξνέξρεηαη απφ δψν πνπ απνδεδεηγκέλα έρεη εθηξαθεί θαη ζθαγηαζηεί ζηελ Διιάδα κε ηε παξνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ θαηάιιεισλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηε πξνέιεπζε. Να ππάξρεη ειιεληθή ζθξαγίδα ζην δψν πνπ λα πηζηνπνηεί ηα παξαπάλσ. Να είλαη θξέαο λσπφ, άπαρν, απφ ην κπνχηη ηνπ δψνπ θαηάιιειν λα ηεκαρηζηεί γηα θηκά. Η ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ203/98,ηνπ HACCP θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ πεξί κεηαθνξάο ηξνθίκσλ. Η ειηθία ηνπ δψνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 15 κήλεο. Σν κνζραξίζην θξέαο ζα παξαδίδεηαη ζε κεξίδεο απφ πνληίθη, ζπάια ή κπνχηη. Σν ρνηξηλφ θξέαο ζα παξαδίδεηαη ζε κεξίδεο απφ ζπάια ή κπνχηη. ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ Να πξνέξρεηαη απφ εγρψξην λσπφ θξέαο κφζρνπ ζπάια ή κπνχηη Α πνηφηεηνο, λα είλαη θαζαξηζκέλν εληειψο απφ ιίπνο, φπσο αθξηβψο ην κεξηδνπνηεκέλν θξέαο, ην νπνίν ζα αιέζεηαη ζηελ θξεαηνκεραλή. Σν θξέαο ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα θνπή θηκά, λα έρεη αθξηβψο ηηο ίδηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε απηέο ηνπ κεξηδνπνηεκέλνπ λσπνχ θξέαηνο κφζρνπ. Απνθιείεηαη απφ ηελ παξαζθεπή θηκά ην πνληίθη θαη ηα ηξαπκαηηζκέλα κέξε. ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ ΝΧΠΑ Να είλαη Α πνηφηεηαο, πξνζθάηνπ ζθαγήο θαη ηνπ ηχπνπ 70%. Να πξνέξρνληαη απφ πγηή εγρψξηα θνηφπνπια θαη λα είλαη θαιήο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο 7

8 λα έρνπλ ζθαγεί ζε ζχγρξνλν θαη ειεγρφκελν απφ ηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία πηελνηξνθείν, ην νπνίν δηαζέηεη θσδηθφ έγθξηζεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ νπνίνπ ε επσλπκία ζα αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, λα έρνπλ ζπζθεπαζζεί θαη ζπληεξεζεί ππφ πγηεηλέο ζπλζήθεο λα θέξνπλ επ απηψλ ην εηδηθφ θαξηειάθη, φπνπ αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο. Δηδηθφηεξα: Να είναι νωπά, Α ποιόηηηας, ηρσθερά εύζαρκα με δέρμα μαλακό-λείο και να παξάγνληαη ζηελ Διιάδα. Να έρνπλ ππνζηεί αθαίκαμε, λα είλαη πιήξσο απνπηεξσκέλα ρσξίο θεθάιη θαη ηα πφδηα λα είλαη θνκκέλα 1cm πάλσ απφ ηνπο ηαξζνχο, Σν βάξνο λα θπκαίλεηαη απφ 1,5-1,8 θηιά θαη λα είλαη φζν ην δπλαηφ ηζνκεγέζε. Να είλαη απαιιαγκέλα απφ φξγαλα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζαξά ρσξίο νξαηφ μέλν ζψκα ή αθαζαξζία. Να είλαη απαιιαγκέλα απφ νπνηαδήπνηε μέλε νζκή, ρσξίο νξαηέο θειίδεο αίκαηνο, ρσξίο ζπαζκέλα θφθαια θαη ζνβαξνχο κψισπεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε έλδεημεο ζαικνλέιαο έζησ θαη ζε έλα θνηφπνπιν ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη φια ηα θνηφπνπια. Να ππάξρεη έλα ιεπηφ ζηξψκα ιίπνπο ζην ζηήζνο θαη ηε πιάηε (ΔΟΚ 1538/91 άξζξν 6). Να πξνέξρνληαη απφ πηελνηξνθεία θαη πηελνζθαγεία κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία θαη λα θέξνπλ ζθξαγίδα ηνπ θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ. Η ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ203/98θαη ηνπ HACCP Η εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο. Γ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ ΑΡΣΟ ΛΔΤΚΟ: Ο άξηνο ζα πξέπεη λα είλαη πνιπηειείαο Α πνηφηεηαο. Σν βάξνο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη απφ γξακκάξηα (θαζαξφ-ςεκέλν). Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη άιεπξν ζίηνπ επψλπκεο αιεπξνβηνκεραλίαο. Σν πνζνζηφ ηνπ πξνζηηζέκελνπ άιαηνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη αλψηεξν απφ 1,5% θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ καγεηξηθνχ άιαηνο. Ο άξηνο πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζηελ θαηαλάισζε κηζή ψξα ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ απφθηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ. Η παξάδνζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα γίλεηαη ζε ράξηηλεο ζαθνχιεο. ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ (ΚΟΤΛΟΤΡΗΑ ΟΤΑΜΔΝΗΑ) Η παξαζθεπή ησλ αξηνζθεπαζκάησλ πξέπεη λα ελεξγείηαη πάληνηε κε επηηξεπφκελνπο ηχπνπο αιεχξσλ θαη λα είλαη Α πνηφηεηαο. ΦΧΜΗ ΓΗΑ ΣΟΣ: Να είλαη ειιεληθήο θαηαζθεπήο, απνιχησο θαζαξφ, απαιιαγκέλν απφ θάζε μέλε χιε. Να κελ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε νζκή θαη αιινηίσζε. Σν ςήζηκν ηνπ άξηνπ θαη ησλ αξηνζθεπαζκάησλ πξέπεη λα είλαη θαλνληθφ θαη νκνηνγελέο ζ φιε ηελ επηθάλεηα. Η παξάδνζή ηνπο λα γίλεηαη ηελ εκέξα παξαζθεπήο 8

9 ηνπο, φια ηα πξντφληα λα είλαη α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Γ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΧΝ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ Σα θξνχηα θαη ιαραληθά ζα είλαη πξψηεο (Α ) πνηφηεηαο, ηεο επνρήο, θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Δ. Απαγνξεχεηαη ε παξαιαβή θξνχησλ ειαηησκαηηθψλ. Να είλαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο θαη αλάπηπμεο γηα λα θαγσζνχλ. Σα θξνχηα ζα πξνζθέξνληαη ζε ζπζθεπαζία κηαο ή δχν ζεηξψλ θαη φρη ζε πεξηζζφηεξεο ζεηξέο. Σα θξνχηα ζα θέξνπλ εηηθέηεο φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ε πνηθηιία θαη ε πξνέιεπζή ηνπο. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ πξνκεζεπηή ζην δειηίν απνζηνιήο θαη ζην αληίζηνηρν ηηκνιφγην ζην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη ραξαθηεξηζκνί ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ είδνπο, (θαηεγνξία, πξνέιεπζε φπσο θαη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα π.ρ. ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ Μέξιηλ, Κξήηεο, Άξηαο, Πξέβεδαο, Γηάθαο), ΜΗΛΑ: ηάξθηλ, Νηέιηζηνπο, Βφινπ, Γθφιληελ, Ρελέηεο, Γθξάλ-κίζ, Μπέι θφξ, ΑΥΛΑΓΙΑ: Κξπζηάιηα, Ακπάηε-θεηε, θάηδεξ θ.ι.π. Δηδηθφηεξα: Να παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, λα είλαη Α θαηεγνξίαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηεγνξίαο Να κελ είλαη ρηππεκέλα, λα κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε ζχζηαζεο θαη νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ Να είλαη φζν ην δπλαηφλ ηζνκεγέζε, θξέζθα, απαιιαγκέλα απφ δηδάληα θαη ηα ιαραληθά ρσξίο καξακέλα θχιια. ηα δειηία παξαιαβήο ηνπο λα αλαγξάθεηαη φηη είλαη Α πνηφηεηαο θαζψο θαη ν ηφπνο παξαγσγήο ηνπο. H Τπάιιεινο Η Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ ΚΑ.Κ.ΠΟ. Γήκνπ Δκκ.Παππά Μαξία Σεξδή 9

10 ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ Ο ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ- ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ-ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:8910 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 04/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β /31.12.87), όπωρ ιζσύει» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β /31.12.87), όπωρ ιζσύει» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΗ Απιθ. 260/2013 «Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β /31.12.87), όπωρ ιζσύει» ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σo ππ αξηζ. 30/003/929/05.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΗΓΑΗΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΗΚΕΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 17085/22-05-2013 ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ (εκεηώζεηο γηα Σερλνινγία Σξνθίκσλ) Θενθάλεο Γεσξγόπνπινο Σκεκα Γηαηξνθήο-Γηαηηνινγίαο Γ εμακελν ΔΓΩΓΗΜΑ ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΑ Οξηζκνί Δδώδηκα ιίπε θαη έιαηα ραξαθηεξίδνληαη φια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Α) ΝΧΠΟ ΒΟΔΗΟ ΚΡΔΑ ΜΠΟΤΣΗ ( ΚΗΛΟΣΟ-ΛΑΠΑ).( 12-24 ΜΖΝΧΝ) ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ (πνπ παξάγνπλ,

Διαβάστε περισσότερα

Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξνζθέξνπλ φια φζα δεηάεη ζήκεξα ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο.

Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξνζθέξνπλ φια φζα δεηάεη ζήκεξα ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θαηαλάισζε θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ έρεη απμεζεί εληππσζηαθά. Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα θαηαιακβάλνπλ φιν θαη πην ζεκαληηθή ζέζε ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα θαηαλαισηή. Ο ζχγρξνλνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013»

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Α.Μ.: 4/13 Σ.Τ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Ο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά σο δνκηθά πιηθά ησλ ηζηψλ ηνπ, γηα λα παξάγεη ελέξγεηα απφ ηελ θαχζε ηνπο, θαη σο ξπζκηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) Αξηζκ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ Α) ΦΝΟΔΑΠ ΗΓΟΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ (ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ) 1. Φνξέαο ίδξπζεο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο (Ιεηηνπξγίαο) είλαη ν Γήκνο Θαξπελεζίνπ βάζεη ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ

ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2013 ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΤΡΗ: «ΚΟΠΑΝΗΣΖ» ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΟΠΑΝΗΣΖ 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΗΟΝΣΟ Ζ θνπαληζηή είλαη αικπξφ ηπξί, κε αινηθψδε πθή θαη πηθάληηθε γεχζε, πνπ παξαζθεπάδεηαη παξαδνζηαθά απφ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002871495 2015-06-25

15PROC002871495 2015-06-25 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 25/06/2015 Αξηζ. Ξξση.:12706 ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Γ.ΘΙΖΚΖΠ Σειέθσλν: 22430-59043 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ)

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ΔΙΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΡΑΣΗΡΙΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ( Αληίηππν..

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ. 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 I. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002805911 2015-05-27

15PROC002805911 2015-05-27 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΗΝΑΚΑ :ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΤ 1)ΑΛΑΣΗ ΥΗΧΝ (ΑΠΚ) ΜΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΛ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΥΡΖΖ Δ ΑΠΚΛΖΡΤΝΣΔ ΜΝΑΓΑ ΣΔΥΝΖΣΤ ΝΔΦΡΤ ΠΡΣΗΜΖΣΔΑ 20 ή 25 ΚΗΛΧΝ 2)ΑΠΡΡΦΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ Η ΔΘΕΘΔΤΗ ΣΗ ΜΠΤΡΑ MYTHOS RED ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Ε ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μειέηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειαηνιάδνπ "Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο" σο Π.Ο.Π ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μειέηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειαηνιάδνπ Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο σο Π.Ο.Π ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο - Agoureleo Chalkidikis 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2.1. Ζ Πξώηε ύιε Σν Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο εμάγεηαη κε απνθιεηζηηθά κεραληθέο κεζφδνπο απφ θαξπνχο

Διαβάστε περισσότερα