Περηετόκελα: 1. Σετληθά Περηγραθά 2. Δλδεηθηηθός Προϋποιογηζκός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περηετόκελα: 1. Σετληθά Περηγραθά 2. Δλδεηθηηθός Προϋποιογηζκός"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ) ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: 620 ΥΡΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Σζιλεδάκη Μαρία-Όρζολα ΣΗΛ.: FAX: Αρηζ. Πρφη.: 190/ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΗΣΗΖ ΣΧΝ ΝΖΠΗΧΝ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΔΜΜ.ΠΑΠΠΑ (ΚΑ.Κ.ΠΟ.) ΚΑΗ ΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΟΦΖ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ Περηετόκελα: 1. Σετληθά Περηγραθά 2. Δλδεηθηηθός Προϋποιογηζκός 1

2 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜ Ο Κ Ρ Α ΣΙ Α Ν Ο Μ Ο Ε Ρ Ρ ΩΝ Κ Ε Ν ΣΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤ Η Κ ΑΙ Κ Ο Ι Ν ΩΝΙΚΗ Π ΟΛ Ι ΣΙ Κ Η ΔΗ Μ Ο Τ Ε ΜΜ. Π Α Π ΠΑ (Κ Α. Κ. Π Ο. ) ΧΡΥΣΟ 10/ 08/2011 Π Ρ Ο Μ Η Θ ΕΙ Α ΤΡΟΦΙ Μ ΩΝ γι α τι ς α νά γκες των σ πηρ εσι ώ ν τ οσ Δήμοσ οι κονομι κού έτοσς 2011 Α Ρ Ι ΘΜ Ο ΣΕΥ Ν Ι Κ Η Ε Κ ΘΕΗ. 1Δ/ 2011 KA: Π Ο Ο ΣΕΥΝ Ι Κ Η Ε Κ ΘΕΗ : (ΜΑΖΙ ΜΕ Φ.Π.Α.) ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Με ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ηξφθηκα γηα ηηο αλάγθεο ζίηηζεο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Δκκ.Παππά κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Αιιειεγγχεο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Δκκ.Παππά» (ΚΑ.Κ.ΠΟ.) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο ζρνιηθήο πεξηφδνπ, απφ έσο ή κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην δηάζηεκα απφ κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, έσο Η ελδεηθηηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα κία ρηιηάδσλ δηαθφζηα ελελήληα δχν επξψ θαη εθαηφλ εβδνκήληα ελλέα ιεπηά (41.292,179 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., πνπ αλαθέξεηαη ζην ηξέρνλ έηνο. Σν ππφινηπν θφζηνο ζα πξνβιεθζεί κε ηνλ λέν πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2012 γηα ην δηάζηεκα απφ 1/1/2012 κέρξη 31/7/2012. Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 ηνπ ΚΑ.Κ.ΠΟ. (Κσδηθφ: κε ηίηιν: Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ ) γηα ην πνζφ ησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α.) θαζψο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 πνπ πξφθεηηαη λα ζπληαρζεί. Η αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠ-ΟΣΑ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Όια ηα είδε ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Α. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φηη πξέπεη λα δψζνπλ πιήξεηο θαη ζαθείο πεξηγξαθέο ησλ εηδψλ ηνπο (π.ρ. ζπζθεπαζία, βάξνο, νλνκαζία πξντφληνο, κάξθα θ.ι.π.) κε γλψκνλα φηη πξφθεηηαη γηα ηαθηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Σα είδε παξαδίδνληαη έηνηκα πξνο ρξήζε ρσξίο απφβαξν. 2

3 Όια ηα είδε ζα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο, ειιεληθήο πξνέιεπζεο θαη πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δπίζεο φια ηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζηελ ειιεληθή αγνξά, λα είλαη αλαγλσξίζηκα θαη δνθηκαζκέλα απφ ην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη λα ππάξρνπλ ζηα πεξηζζφηεξα ζνχπεξ κάξθεη θαη παληνπσιεία. ε φιεο ηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηα πξντφληα δελ θαιχπηνπλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο δηαηξνθήο λα ηα αληηθαηαζηήζεη ακέζσο κε ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο ρσξίο ηδηαίηεξε πιεξσκή. 1. ΓΪια Η παξνχζα δηαθήξπμε αθνξά πξνκήζεηα ιεπθνχ θξέζθνπ παζηεξησκέλνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο κε 3,5% ιηπαξά, κέζα ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ή πιαζηηθή θηάιε (ζπζθεπαζία ΡΔΣ) ηνπ ελφο (1) ιίηξνπ (ζήκα θαηαιιειφηεηαο) θαη ζα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Θα παξάγεηαη θαη ζα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα θαη ζα πξνέξρεηαη δε απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα, ηα νπνία ζα έρνπλ εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε κε θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ. Σα πξντφληα ζα πξέπεη λα είλαη επψλπκα, επξέσο δηαδνκέλα ζηελ ειιεληθή αγνξά αλαγλσξηζκέλα απφ ην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 2. Σσρέ θϋηα Σπξί θέηα Α πνηφηεηαο απφ πξφβεην αγειαδηλφ- γίδηλν γάια. ηε ζπζθεπαζία λα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη αθφινπζεο ελδείμεηο: α)«φδσα» (FETA), β)πξνζηαηεπκέλε νλνκαζία πξνέιεπζεο (ΠΟΠ), γ)σπξί, δ)η επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ-ζπζθεπαζηή, ε)σν βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζη)η εκεξνκελία παξαγσγήο, δ)ηνηρεία ειέγρνπ πνπ αλαιχνληαη σο εμήο: 1)Σα δπν πξψηα γξάκκαηα ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο: ΦΔ 2)Ο αχμνληαο αξηζκφο ηνπ ηχπνπ ζπζθεπαζίαο 3)Ηκεξνκελία παξαγσγήο. Παξάδεηγκα: (ΦΔ ). Σν ηπξί λα πξνέξρεηαη απφ εγθαηάζηαζε πνπ ζα έρεη αξηζκφ ή θσδηθφ έγθξηζεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο. Απνθιείνληαη ηα ηξίκκαηα. 3. Σσρέ εκέζθιερο Ηκίζθιεξν ηπξί Α πνηφηεηαο, παξαζθεπαζκέλν απφ αγειαδηλφ γάια. ηε ζπζθεπαζία ηνπ, ηεο νπνίαο ην κέγηζην βάξνο λα είλαη 3 θηιά, λα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη αθφινπζεο ελδείμεηο: Α. «ΗΜΙΚΛΗΡΟ» Β. Σπξί Γ. Η επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ ζπζθεπαζηή. Γ. Σν βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Δ. Η εκεξνκελία παξαγσγήο. To ηπξί ΗΜΙΚΛΗΡΟ λα πξνέξρεηαη απφ εγθαηάζηαζε πνπ ζα έρεη αξηζκφ ή θσδηθφ έγθξηζεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο. Σα είδε γαιαθηνθνκίαο λα έρνπλ ππνζηεί πιήξε θαη επηηπρή σξίκαλζε, λα είλαη απαιιαγκέλα απφ αλεπηζχκεηεο νζκέο θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο. 3

4 4. Γηαούρηη παραδοζηαθό Να είλαη παξαδνζηαθφ, κε θατκάθη, απφ αγειαδηλφ γάια, κε 3,5 % ιηπαξά, ζε ζπζθεπαζία ησλ 450 γξ. Να πιεξνί ηηο ηζρχνπζεο πεξί ηξνθίκσλ δηαηάμεηο θαη λα έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 3,85%. Σν παξαζθεπαζηήξην λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Π.Γ. 56/95 θαη λα έρεη εμνπιηζκφ γηα αθπδάησζε ηνπ γάιαθηνο. 5. ΓΪια εβαπορϋ Να είλαη αγειαδηλφ γάια, εβαπνξέ, πιήξεο, απαιιαγκέλν απφ νπνηαδήπνηε άρξεζηε, πεξηηηή ή βιαβεξή νπζία θαη λα έρεη ππνζηεί πςεινχ βαζκνχ απνζηείξσζε, λα είλαη ζε κεηαιιηθή ζπζθεπαζία ησλ 410 γξακκαξίσλ πεξίπνπ, θαζαξνχ βάξνπο. Μεηά ηελ αξαίσζε λα πξνθχπηεη γάια ελφο ιίηξνπ ηνπιάρηζηνλ θαη λα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα γξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ έληεθα (11) κελψλ εθηφο ςπγείνπ θαζψο θαη λα θέξεη ηε ζήκαλζε CE. 6. Διαηόιαδο Σν ειαηφιαδν ζα πξέπεη λα είλαη ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΟ ΠΑΡΘΔΝΟ θαη λα έρεη νμχηεηα 0-1%. Σν ειαηφιαδν λα είλαη ειιεληθφ θαη ζε ζπζθεπαζία κεηαιιηθή ησλ 5 lt. 7. ΕσκαρηθΪ Σα δπκαξηθά λα είλαη απφ ζηκηγδάιη 100% θαη λα κελ πξννξίδνληαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. Σα δπκαξηθά λα κελ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε νζκή θαη αιινίσζε θαη λα είλαη απνιχησο θαζαξά θαη απαιιαγκέλα απφ έληνκα, αθάξεα θ.ι.π. Η ζπζθεπαζία ησλ δπκαξηθψλ λα είλαη ησλ 500 γξ. 8. Κοσς θοσς Σν θνπο θνπο λα είλαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ. θαη απφ ζηκηγδάιη ζθιεξνχ ζίηνπ. 9. ΣραταλΪς Ο ηξαραλάο λα είλαη γιπθφο απφ 100% ζηκηγδάιη, απγά θαη γάια. Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ησλ 500 γξ. ηε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε απγά θαη γάια. 10. Υσιοπέηες Οη ρπινπίηεο λα πεξηέρνπλ ζηκηγδάιη, απγά θαη γάια. Η ζπζθεπαζία λα είλαη ησλ 500 γξ. ηε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε απγά θαη γάια. 11. Όζπρηα Ρύδηα Σα φζπξηα ξχδηα λα είλαη ειιεληθήο πξνέιεπζεο. Να είλαη απνιχησο θαζαξά, απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε χιε. Να κελ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε νζκή θαη αιινίσζε. Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη νη εμήο ελδείμεηο: α)ειιεληθήο πξνέιεπζεο β)πνηφηεηα Α. Η ζπζθεπαζία γηα ηα φζπξηα λα είλαη ησλ 500 γξ. θαη γηα ηα ξχδηα ηνπ ελφο (1) θηινχ. 4

5 12. ΚαηευσγκΫλα ιαταληθϊ (αραθϊς, θαζοιϊθηα) Σα θαηεςπγκέλα ιαραληθά λα είλαη απαιιαγκέλα απφ δσχθηα θαη άιιεο μέλεο χιεο. Η ζπζθεπαζία λα είλαη ηνπ ελφο θηινχ, φπσο δηαηίζεληαη ζηελ επξεία αγνξά θαη ζα αλαγξάθνληαη νη εμήο ελδείμεηο: α)ε νλνκαζία πψιεζεο ζπκπιεξσκέλε κε ηελ έλδεημε «βαζεηάο θαηάςπμεο» ή «ηαρείαο θαηάςπμεο» ή «ππεξθαηεςπγκέλα» β)ε εκεξνκελία ιήμεο γ) Ο πξνζδηνξηζκφο παξηίδαο δ)αθή αλαθνίλσζε «απαγνξεχεηαη ε εθ λένπ θαηάςπμε κεηά ηελ απφςπμε». 13. ΑσγΪ Σα απγά λα είλαη θνηλά, πηελνηξνθείνπ, θαηεγνξίαο ΑΜ (Medium) κεζαίνπ βάξνπο απφ γξ. Να είλαη σνζθνπεκέλα θαη πνηνηηθά θαηαηαγκέλα απφ λφκηκα ιεηηνπξγνχληα σνζθνπηθά θέληξα ηα νπνία δηαζέηνπλ θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο. Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε εμάδεο. ηε ζπζθεπαζία ηνπο λα ππάξρνπλ ελδείμεηο θαηεγνξίαο, πνηφηεηαο θαη βάξνπο. Να ππάξρεη εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο ή σνζθφπεζεο, ν θσδηθφο αξηζκφο ηνπ σνζθνπηθνχ θέληξνπ θαη ε εκεξνκελία ιήμεο. Η παξάδνζε ηνπο λα γίλεηαη ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία σνζθφπεζεο. 14. Μαργαρέλε ηύποσ SOFT (Ληπαρά ύιε γηα επϊιεηυε 70%) Να είλαη πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ θπηηθέο ιηπαξέο χιεο θαη ην νπνίν έρεη ηελ αθφινπζε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξέο χιεο: άλσ ησλ 62% θαη θάησ ηνπ 80%. Σν βάξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ λα είλαη ηνπ ελφο (1) θηινχ. 15. ΕΪταρε Η δάραξε λα είλαη ειιεληθήο παξαγσγήο ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ηνπ ελφο (1) θηινχ θαη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ μέλεο χιεο. 16. ΜΫιη Η νλνκαζία «κέιη» ή «πεπθφκειν» ή «αλζφκειν» πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηε, επαλάγλσζηε θαη αλεμίηειε πάλσ ζηε ζπζθεπαζία. Σν κέιη λα είλαη ειιεληθήο παξαγσγήο. Δπίζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ην θαζαξφ βάξνο ζε γξακκάξηα, ην φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ ή ηνπ ζπζθεπαζηή. Σν βάξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ λα είλαη απφ 900 γξ. έσο 1000 γξ. 17. Κόρλ θιϊοσρ Άκπιν αξαβνζίηνπ ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ησλ 120 γξ. 18. Αιεύρη γηα όιες ηης τράζεης Να είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν πξντφλ αιέζεσο πγηνχο ζίηνπ, βηνκεραληθψο θαζαξηζζέληνο απφ πάζα αλφξγαλε ή νξγαληθή νπζία. Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ράξηηλε ηνπ ελφο (1) θηινχ. 19. Νηοκαηοτσκός ζσκπσθλφκϋλος Να πξνέξρεηαη απφ ειαθξά ζπκπχθλσζε ρπκνχ ληνκάηαο ψζηε ηα ζηεξεά ζπζηαηηθά εθ ηνπ ρπκνχ πξνεξρφκελα, λα είλαη 6% ηνπιάρηζηνλ. Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ράξηηλε ησλ 500 γξ. 5

6 20. ΦρσγαληΪ ηρηκκϋλε Να παξαζθεπάδεηαη εμ νινθιήξνπ απφ αιεχξη νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ή θαηεγνξίαο εθ ησλ επηηξεπφκελσλ. Να πξνέξρεηαη απφ θαλνληθά παξαζθεπαζκέλν άξην. Σν βάξνο ηεο ζπζθεπαζίαο λα είλαη 180 γξ. 21. ΑιΪηη Η πεξηεθηηθφηεηα ζε NaCl λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 97%, λα κελ πεξηέρεη μέλεο χιεο, λα κελ εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε νζκή θαη λα κελ πεξηέρεη πξφζζεηεο ρξσζηηθέο νπζίεο. Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ζε δνρείν ησλ 400 γξ. 22. ΠηπΫρη ρέγαλε-θύκηλο-δσόζκος-θαλϋιια-βαλέιηα Να είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλεο χιεο θαη νζκέο θαη ην βάξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο λα είλαη ησλ εθαηφ (100) γξακκαξίσλ. 23. Νερό εκθηαιφκϋλο Σν εκθηαισκέλν λεξφ δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη πξφζζεηεο ρξσζηηθέο νπζίεο. Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ζε πιαζηηθφ κπνπθάιη ηνπ 1,5 ιίηξνπ θαη λα παξαδίδεηαη ζε παθέην έμη κπνπθαιηψλ. 24. Ξύδη Υσκός ιεκοληού Σν μχδη λα πξνέξρεηαη απφ ζηαθχιη θαη λα κελ είλαη αλαπιήξσκα μπδηνχ (λα κελ πεξηέρεη αιθνφιε). Σν βάξνο ηνπ λα είλαη 400 γξ. ηε ζπζθεπαζία ηνπ ρπκνχ ιεκνληνχ λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Άξηπκα ιεκνληνχ» θαη ην βάξνο λα είλαη 380 γξ. 25. ΠοσρΫς παηϊηας Ο πνπξέο παηάηαο λα είλαη αθπδαησκέλεο ληθάδεο παηάηαο θαη ην βάξνο ηνπ λα είλαη 250 γξ. 26. Κόρλ-θιΫηθ ΓεκεηρηαθΪ Να είλαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 375 γξ. φπσο δηαηίζεληαη ζηελ επξεία αγνξά, λα κελ πεξηέρνπλ ρξσζηηθέο νπζίεο θαη λα αλαγξάθνληαη νη εμήο ελδείμεηο: α)ηκεξνκελία ιήμεο, β)χλζεζε ηνπ πξντφληνο, γ)πεξηεθηηθφηεηα ζε βηηακίλεο. 27. Υσκός αηοκηθός δηαθ. θρούηφλ Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ράξηηλε ησλ 250ml. ηελ εηηθέηα ηνπ λα αλαγξάθεηαη ε ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ θξνχησλ, πνιηφ θξνχησλ ή κίγκα απηψλ ησλ ζπζηαηηθψλ κε ηελ έλδεημε «πεξηεθηηθφηεηα ζε θξνχηα 50% ηνπιάρηζηνλ». Η έλδεημε απηή πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζην ίδην νπηηθφ πεδίν κε ηελ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο. Να είλαη ρσξίο ζπληεξεηηθά. 28. Φσζηθός τσκός 100% θπζηθφο ρπκφο, ρσξίο ζπληεξεηηθά. Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ράξηηλε ηνπ ελφο (1) ιίηξνπ θαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 45 εκέξεο. 29.ΠΑΓΧΣΗΝΗΑ: Αηνκηθά παγσηίληα ζε δηάθνξεο γεχζεηο, ρσξίο πξνζζήθε ηερλεηψλ ρξσκάησλ θαη αξσκάησλ. Γελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί απμνκείσζε ζπληήξεζεο (ξεπζηνπνίεζε-αλαθαηάςπμε). 6

7 Β. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ Απαξαίηεηεο γηα ηελ νκάδα εηδψλ θξενπσιείνπ είλαη ε άδεηα θξενπψιε, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα παξαζθεπή θαη εκπνξία λσπνχ θηκά θαη λσπνχ θξέαηνο θαη ε πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο ISO ΚΡΔΑ ΜΟΥΟΤ Να είλαη λσπφ εγρψξην, Α πνηφηεηαο απαιιαγκέλν απφ νζηά, ιίπνο, ηέλνληεο θ.ι.π. Να πξνέξρεηαη απφ δψα πγηή θαη λα είλαη αξίζηεο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο. Να έρνπλ ζθαγεί ζε ειεγρφκελα απφ ηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία θαγεία, λα έρνπλ ππνζηεί ηνλ θξενζθνπηθφ έιεγρν θαη λα έρνπλ ζθξαγηζζεί κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζθξαγίδεο Κηεληαηξηθνχ ειέγρνπ. ην ζθάγην λα ππάξρεη ζε θάζε ηεηαξηεκφξηφ ηνπ ην εηδηθφ θαξηειάθη πνπ εθδίδνπλ νη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο φπνπ ζα αλαγξάθνληαη: α) ε εκεξνκελία ζθαγήο β) ην ζθαγείν φπνπ ζθαγηάζηεθε ην δψν γ) ρψξα γέλλεζεο: Διιάδα δ) ρψξα εθηξνθήο: Διιάδα ε) ρψξα ζθαγήο: Διιάδα Σαμηλφκεζε δψνπ Καηεγνξία: Α Γηάπιαζε: U ή R ή Ο Βαζκφο πάρπλζεο: 1 ή 2 Δηδηθφηεξα: Να πξνέξρεηαη απφ δψν πνπ απνδεδεηγκέλα έρεη εθηξαθεί θαη ζθαγηαζηεί ζηελ Διιάδα κε ηε παξνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ θαηάιιεισλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηε πξνέιεπζε. Να ππάξρεη ειιεληθή ζθξαγίδα ζην δψν πνπ λα πηζηνπνηεί ηα παξαπάλσ. Να είλαη θξέαο λσπφ, άπαρν, απφ ην κπνχηη ηνπ δψνπ θαηάιιειν λα ηεκαρηζηεί γηα θηκά. Η ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ203/98,ηνπ HACCP θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ πεξί κεηαθνξάο ηξνθίκσλ. Η ειηθία ηνπ δψνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 15 κήλεο. Σν κνζραξίζην θξέαο ζα παξαδίδεηαη ζε κεξίδεο απφ πνληίθη, ζπάια ή κπνχηη. Σν ρνηξηλφ θξέαο ζα παξαδίδεηαη ζε κεξίδεο απφ ζπάια ή κπνχηη. ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ Να πξνέξρεηαη απφ εγρψξην λσπφ θξέαο κφζρνπ ζπάια ή κπνχηη Α πνηφηεηνο, λα είλαη θαζαξηζκέλν εληειψο απφ ιίπνο, φπσο αθξηβψο ην κεξηδνπνηεκέλν θξέαο, ην νπνίν ζα αιέζεηαη ζηελ θξεαηνκεραλή. Σν θξέαο ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα θνπή θηκά, λα έρεη αθξηβψο ηηο ίδηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε απηέο ηνπ κεξηδνπνηεκέλνπ λσπνχ θξέαηνο κφζρνπ. Απνθιείεηαη απφ ηελ παξαζθεπή θηκά ην πνληίθη θαη ηα ηξαπκαηηζκέλα κέξε. ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ ΝΧΠΑ Να είλαη Α πνηφηεηαο, πξνζθάηνπ ζθαγήο θαη ηνπ ηχπνπ 70%. Να πξνέξρνληαη απφ πγηή εγρψξηα θνηφπνπια θαη λα είλαη θαιήο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο 7

8 λα έρνπλ ζθαγεί ζε ζχγρξνλν θαη ειεγρφκελν απφ ηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία πηελνηξνθείν, ην νπνίν δηαζέηεη θσδηθφ έγθξηζεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ νπνίνπ ε επσλπκία ζα αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, λα έρνπλ ζπζθεπαζζεί θαη ζπληεξεζεί ππφ πγηεηλέο ζπλζήθεο λα θέξνπλ επ απηψλ ην εηδηθφ θαξηειάθη, φπνπ αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο. Δηδηθφηεξα: Να είναι νωπά, Α ποιόηηηας, ηρσθερά εύζαρκα με δέρμα μαλακό-λείο και να παξάγνληαη ζηελ Διιάδα. Να έρνπλ ππνζηεί αθαίκαμε, λα είλαη πιήξσο απνπηεξσκέλα ρσξίο θεθάιη θαη ηα πφδηα λα είλαη θνκκέλα 1cm πάλσ απφ ηνπο ηαξζνχο, Σν βάξνο λα θπκαίλεηαη απφ 1,5-1,8 θηιά θαη λα είλαη φζν ην δπλαηφ ηζνκεγέζε. Να είλαη απαιιαγκέλα απφ φξγαλα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζαξά ρσξίο νξαηφ μέλν ζψκα ή αθαζαξζία. Να είλαη απαιιαγκέλα απφ νπνηαδήπνηε μέλε νζκή, ρσξίο νξαηέο θειίδεο αίκαηνο, ρσξίο ζπαζκέλα θφθαια θαη ζνβαξνχο κψισπεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε έλδεημεο ζαικνλέιαο έζησ θαη ζε έλα θνηφπνπιν ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη φια ηα θνηφπνπια. Να ππάξρεη έλα ιεπηφ ζηξψκα ιίπνπο ζην ζηήζνο θαη ηε πιάηε (ΔΟΚ 1538/91 άξζξν 6). Να πξνέξρνληαη απφ πηελνηξνθεία θαη πηελνζθαγεία κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία θαη λα θέξνπλ ζθξαγίδα ηνπ θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ. Η ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ203/98θαη ηνπ HACCP Η εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο. Γ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ ΑΡΣΟ ΛΔΤΚΟ: Ο άξηνο ζα πξέπεη λα είλαη πνιπηειείαο Α πνηφηεηαο. Σν βάξνο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη απφ γξακκάξηα (θαζαξφ-ςεκέλν). Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη άιεπξν ζίηνπ επψλπκεο αιεπξνβηνκεραλίαο. Σν πνζνζηφ ηνπ πξνζηηζέκελνπ άιαηνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη αλψηεξν απφ 1,5% θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ καγεηξηθνχ άιαηνο. Ο άξηνο πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζηελ θαηαλάισζε κηζή ψξα ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ απφθηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ. Η παξάδνζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα γίλεηαη ζε ράξηηλεο ζαθνχιεο. ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ (ΚΟΤΛΟΤΡΗΑ ΟΤΑΜΔΝΗΑ) Η παξαζθεπή ησλ αξηνζθεπαζκάησλ πξέπεη λα ελεξγείηαη πάληνηε κε επηηξεπφκελνπο ηχπνπο αιεχξσλ θαη λα είλαη Α πνηφηεηαο. ΦΧΜΗ ΓΗΑ ΣΟΣ: Να είλαη ειιεληθήο θαηαζθεπήο, απνιχησο θαζαξφ, απαιιαγκέλν απφ θάζε μέλε χιε. Να κελ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε νζκή θαη αιινηίσζε. Σν ςήζηκν ηνπ άξηνπ θαη ησλ αξηνζθεπαζκάησλ πξέπεη λα είλαη θαλνληθφ θαη νκνηνγελέο ζ φιε ηελ επηθάλεηα. Η παξάδνζή ηνπο λα γίλεηαη ηελ εκέξα παξαζθεπήο 8

9 ηνπο, φια ηα πξντφληα λα είλαη α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Γ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΧΝ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ Σα θξνχηα θαη ιαραληθά ζα είλαη πξψηεο (Α ) πνηφηεηαο, ηεο επνρήο, θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Δ. Απαγνξεχεηαη ε παξαιαβή θξνχησλ ειαηησκαηηθψλ. Να είλαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο θαη αλάπηπμεο γηα λα θαγσζνχλ. Σα θξνχηα ζα πξνζθέξνληαη ζε ζπζθεπαζία κηαο ή δχν ζεηξψλ θαη φρη ζε πεξηζζφηεξεο ζεηξέο. Σα θξνχηα ζα θέξνπλ εηηθέηεο φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ε πνηθηιία θαη ε πξνέιεπζή ηνπο. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ πξνκεζεπηή ζην δειηίν απνζηνιήο θαη ζην αληίζηνηρν ηηκνιφγην ζην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη ραξαθηεξηζκνί ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ είδνπο, (θαηεγνξία, πξνέιεπζε φπσο θαη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα π.ρ. ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ Μέξιηλ, Κξήηεο, Άξηαο, Πξέβεδαο, Γηάθαο), ΜΗΛΑ: ηάξθηλ, Νηέιηζηνπο, Βφινπ, Γθφιληελ, Ρελέηεο, Γθξάλ-κίζ, Μπέι θφξ, ΑΥΛΑΓΙΑ: Κξπζηάιηα, Ακπάηε-θεηε, θάηδεξ θ.ι.π. Δηδηθφηεξα: Να παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, λα είλαη Α θαηεγνξίαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηεγνξίαο Να κελ είλαη ρηππεκέλα, λα κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε ζχζηαζεο θαη νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ Να είλαη φζν ην δπλαηφλ ηζνκεγέζε, θξέζθα, απαιιαγκέλα απφ δηδάληα θαη ηα ιαραληθά ρσξίο καξακέλα θχιια. ηα δειηία παξαιαβήο ηνπο λα αλαγξάθεηαη φηη είλαη Α πνηφηεηαο θαζψο θαη ν ηφπνο παξαγσγήο ηνπο. H Τπάιιεινο Η Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ ΚΑ.Κ.ΠΟ. Γήκνπ Δκκ.Παππά Μαξία Σεξδή 9

10 ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ Ο ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ- ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ-ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ 10

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σο προσφερόμενο φρέσκο γάλα θα πρέπει επί πλέον και σύμφωνα με τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών (άρθρο 80) να διαθέτει:

Σο προσφερόμενο φρέσκο γάλα θα πρέπει επί πλέον και σύμφωνα με τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών (άρθρο 80) να διαθέτει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ Η.Π.ΝΑΟΤΑ Αρ.πρωτ.24091/16-9-2015 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ -ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

πζθεπαζκέλν ζε ηππνπνηεκέλε θαηάιιειε πιαζηηθή ζαθνχια,βάξνπο ηνπ ½ ή 1 θηινχ.

πζθεπαζκέλν ζε ηππνπνηεκέλε θαηάιιειε πιαζηηθή ζαθνχια,βάξνπο ηνπ ½ ή 1 θηινχ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ Γ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Ζ πξνζθνξά ζα δνζεί ζε απφιπηεο ηηκέο νη νπνίεο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη κφλν ζηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ κε βάζε ηελ ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα 1 : Αναλςηικέρ Πποδιαγπαθέρ Ππομήθειαρ

Παπάπηημα 1 : Αναλςηικέρ Πποδιαγπαθέρ Ππομήθειαρ Παπάπηημα 1 : Αναλςηικέρ Πποδιαγπαθέρ Ππομήθειαρ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΙΣΒ) για την «Προμήθεια Σροφίμων & Λοιπών Γιατροφικών Διδών» Αρ. Πρωτ. : 32/ΧΔΝΙΑ/ 06-05-2016 Α) Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Οη ππνςήθηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:8910 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΗΓΑΗΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΗΚΕΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 17085/22-05-2013 ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξνζθέξνπλ φια φζα δεηάεη ζήκεξα ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο.

Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξνζθέξνπλ φια φζα δεηάεη ζήκεξα ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θαηαλάισζε θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ έρεη απμεζεί εληππσζηαθά. Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα θαηαιακβάλνπλ φιν θαη πην ζεκαληηθή ζέζε ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα θαηαλαισηή. Ο ζχγρξνλνο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ: ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ: ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 46/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 40.887,85 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ: ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο ηεο ΔΔ γηα ηελ ζήκαλζε πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο

Οδεγφο ηεο ΔΔ γηα ηελ ζήκαλζε πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο Οδεγφο ηεο ΔΔ γηα ηελ ζήκαλζε πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο 1 Σν παξφλ θείκελν απνηειεί αλεπίζεκε κεηάθξαζε ηνπ νδεγνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ζήκαλζε πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 23/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΩΛ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 23/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ Κ.Ρ.Π ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Κνλήο Ξεηξάθε 10-12, Ρ.Θ. 115 21 Ρει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 20 Νθησβξίνπ 2014 Έρνληεο ππφςε: ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 23/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ (εκεηώζεηο γηα Σερλνινγία Σξνθίκσλ) Θενθάλεο Γεσξγόπνπινο Σκεκα Γηαηξνθήο-Γηαηηνινγίαο Γ εμακελν ΔΓΩΓΗΜΑ ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΑ Οξηζκνί Δδώδηκα ιίπε θαη έιαηα ραξαθηεξίδνληαη φια

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47 Γξ. Εήζεο Σδήθαο Κηελίαηξνο, DVM, PhD ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47 Υπεύθσνος παρακολούθησης: Δρ. Γεώργιος Σαμούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Α) ΝΧΠΟ ΒΟΔΗΟ ΚΡΔΑ ΜΠΟΤΣΗ ( ΚΗΛΟΣΟ-ΛΑΠΑ).( 12-24 ΜΖΝΧΝ) ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ (πνπ παξάγνπλ,

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ασ προςφζρουμε: - 1 -

ασ προςφζρουμε: - 1 - - 1-8. ΔΙΑΛΤΜΑΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΤΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ (ΔΙΑΛΤΜΑΣΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΣΤΠΩΝ ΜΠΙΣΟΝΙΑ 5 ΛΙΣΡΩΝ) ΔΙΑΛΤΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΤΙΓΓΕ HCO3 ME CA++1,5 5L ασ προςφζρουμε: ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΑ ΟΞΗΝΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα