Θερμιδική αξία της βοσκήσιμης ύλης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θερμιδική αξία της βοσκήσιμης ύλης"

Transcript

1 Θερμιδική ξί της οσκήσιμης ύλης Δ. Ράπτη, Μ. Ππδημητρίου κι Ι. Ισπικούδης Εργστήριο Λιδικής Οικολογίς (286), Σχολή Δσολογίς κι Φυσικού Περιάλλοντος, Αριστοτέλειο Πνεπιστήμιο Θεσσλονίκης, Θεσσλονίκη, Περίληψη Η ενέργει που είνι ποθηκευμένη στ οικοσυστήμτ είνι ποτέλεσμ της φωτοσυνθετικής ικνότητς των φυτών κι εκφράζετι σε θερμίδες. Σκοπός υτής της εργσίς είνι η μελέτη της επίδρσης των διφορετικών πρκτικών διχείρισης που σκούντι στ λιάδι γύρω πό τις λίμνες Ζάζρη κι Χειμδίτιδ, κθώς κι των τύπων λάστησης στη θερμιδική ξί της οσκήσιμης ύλης. Γι κάθε μί περιοχή κι γι κάθε τύπο λάστησης προσδιορίστηκν οι θερμιδικές τιμές νά γρμμάριο ξηρού άρους κι η θερμιδική ξί. Από τ ποτελέσμτ προέκυψε ότι η θερμιδική τιμή Kcal/g ξηρού άρους είνι μεγλύτερη γι τ δσολίδ πό ότι γι τ ποολίδ, ενώ στ λιάδι της Χειμδίτιδς προκύπτουν μεγλύτερες θερμιδικές τιμές Kcal/g ξηρού άρους σε σχέση με της Ζάζρης. Από την λληλεπίδρση των δύο πργόντων (τύπος λάστησης x περιοχή) προέκυψε ότι το δσολίδο της Χειμδίτιδς περιείχε τη μεγλύτερη θερμιδική τιμή Kcal/g πό όλ τ υπόλοιπ λιάδι. Η θερμιδική ξί προέκυψε μεγλύτερη γι τ ποολίδ σε σχέση με τ δσολίδ κι μικρότερη γι τ λιάδι της Ζάζρης πό της Χειμδίτιδς. Λέξεις κλειδιά: ενέργει, τύπος λάστησης, ποώδης λιδική πργωγή Εισγωγή Η ηλική ενέργει είνι η μόνη πηγή ενέργεις γι τ χλωροφυλλούχ φυτά. Ο Odum (1971) νφέρει ότι η συμπεριφορά της ενέργεις στο οικοσύστημ ρυθμίζετι πό τους δύο γνωστούς νόμους της θερμοδυνμικής, το νόμο της διτήρησης της ενέργεις, σύμφων με τον οποίο η ενέργει κτά τις μεττροπές της δεν χάνετι ούτε δημιουργείτι κι το νόμο του Clausius ο οποίος στην οικολογική του άποψη λέει ότι κάθε μεττροπή της ενέργεις συνοδεύετι πό την πργωγή ενός ποσοστού υποθμισμένης μορφής ενέργεις, όπως είνι η θερμότητ, η οποί πλέον είνι μη νστρέψιμη. Η κθρή ρχική πργωγή μις φυτοκοινότητς μπορεί ν εκφρστεί όχι μόνο σε μονάδες μάζς, λλά κι σε μονάδες ενέργεις. Η ενέργει υτή μετριέτι σε θερμίδες (calοries) κι είνι η ποσότητ της θερμότητς που πιτείτι γι ν υξηθεί η θερμοκρσί 1g νερού πό τους 14,5 στους 15,5 ο C κι ισούτι με 4,184 Joule (www.chem.uoa.gr 2010). Πολλπλάσιό της είνι η χιλιοθερμίδ (Kcal) ή μεγάλη θερμίδ (Cal). Η κθάριστη ενεργεική ξί ή θερμιδική τιμή (cal/g ξηρής ιομάζς) μπορεί ν χρησιμοποιηθεί ως δείκτης ποτελεσμτικότητς πργωγής στο οικοσύστημ γι την εκτίμηση της ροής ενέργεις εντός των σύνθετων μονάδων του οικοσυστήμτος κι γι ν προσδιοριστεί η φωτοσυνθετική ή οικολογική ποτελεσμτικότητ μεμονωμένων φυτών ή οικοσυστημάτων (Lieth 1968, Andersen and Armitage 1976 κι Akiyama et. al. 1981). Αντικείμενο της προύσς εργσίς ήτν η διερεύνηση της επίδρσης των διφορετικών πρκτικών διχείρισης που σκούντι στ πρλίμνι λιάδι της Ζάζρης κι της Χειμδίτιδς, κθώς κι του τύπου λάστησης στη θερμιδική ξί της οσκήσιμης ύλης. Μέθοδοι κι υλικά Η προύσ μελέτη πργμτοποιήθηκε στ λιάδι κοντά στις λίμνες Ζάζρη κι Χειμδίτιδ, στο Ν.Α. άκρο του Νομού της Φλώρινς, στ τέλη Αυγούστου του Tο Λιδοπονί κι Ποιότητ Ζωής 191

2 κλίμ της περιοχής είνι ήπιο μεσογεικό. Tο Μέσο Ετήσιο ύψος ροχής είνι 516 mm κι η Μέση Ετήσι Θερμοκρσί είνι 12,3 ο C. Η περιοχή μελέτης νήκει στην πρμεσογεική ζώνη λάστησης (ζώνη της χνοώδους δρυός, Quercetalia pubescentis) κι στην υποζώνη Quercion confertae (ξηροφίλων φυλλοόλλων δσών) (λοφώδης, υποορεινή, ορεινή). Κάθε μί πό τις δύο περιοχές μελέτης χρκτηρίζετι πό διφορετικές πρκτικές διχείρισης. Τ λιάδι γύρω πό τη Χειμδίτιδ είνι οι χειμερινοί τόποι διτροφής μεγάλων κοπδιών γροτικών ζώων, κυρίως ιγοπροάτων, τ χειμδιά, ενώ τ λιάδι δίπλ στη Ζάζρη είνι μόνιμοι οσκότοποι. Τόσο στη Ζάζρη όσο κι στη Χειμδίτιδ συνντώντι δύο λιδικοί τύποι, τ ποολίδ κι τ δσολίδ. Στις δύο περιοχές μελέτης επιλέχθηκν τρεις επιφάνειες σε κάθε ποολίδο κι δσολίδο, δηλδή δώδεκ επιφάνειες. Σε κάθε επιφάνει ελήφθησν με τυχί δειγμτοληψί 4 πλίσι (0,5x0,5 m) κι έγινε κοπή της ιστάμενης πργωγής. Έτσι συγκεντρώθηκν συνολικά 48 δείγμτ. Τέλος σε κάθε επιμέρους τμήμ των λιδιών εκτιμήθηκε ο υποτύπος της λάστησης. Στο εργστήριο τ δείγμτ ζυγίστηκν κι τοποθετήθηκν σε πυριτήριο γι ξήρνση στους 60 ο γι δύο εικοσιτετράωρ. Στη συνέχει ζυγίστηκν κι πάλι γι τον υπολογισμό του ξηρού άρους, το οποίο εκφράστηκε σε γρμμάρι νά τετργωνικό μέτρο. Γι τον προσδιορισμό της θερμιδικής τιμής τ δείγμτ λέσθηκν σε μύλο τύπου Willey, στη συνέχει 1gr πό το κονιορτοποιημένο υλικό, μεττράπηκε σε δισκίο με ειδική πρέσ κι τέλος κολουθήθηκε η διδικσί μέτρησης με τη οήθει διτικού θερμιδομέτρου (Lieth 1968, Harris 1970). Η κθάριστη ενέργει εκφράστηκε σε Κcal/g ξηρού άρους. Ακολούθως υπολογίστηκε η θερμιδική ξί κάθε λιδιού. Σύμφων με τον Ισπικούδη (1991) η θερμιδική ξί είνι το γινόμενο της ιομάζς κι τη θερμιδικής τιμής (Kcal/g) κι εκφράζετι σε Κcal. Έπειτ χρησιμοποιήθηκε ποσότητ περίπου 1 g πό κάθε δείγμ γι τον υπολογισμό του ποσοστού της τέφρς που ρίσκετι ποθηκευμένο στ φυτά. Τ δείγμτ ξηράθηκν σε φούρνο στους 105 ο C γι 24 ώρες κι ζυγίστηκν. Τέλος τοποθετήθηκν σε κλίνο κι έγινε κύση στους 530 ο C γι τρεις ώρες. Από τη μέτρηση υτή κθορίζετι το ξηρό άρος ελεύθερο τέφρς (ash-free), το οποίο κθορίζετι πό την πώλει άρους μετά πό νάφλεξη στους 550 C. Με τον τρόπο υτό η οργνική ουσί ποσυντίθετι κι σχεδόν όλος ο άνθρκς οξειδώνετι. Το μετάλητο υπόλειμμ ή τέφρ λμάνετι ως το νόργνο μέρος του δείγμτος κι πό την πώλει του άρους λμάνετι η πργμτική οργνική ουσί. Στ ποτελέσμτ έγινε νάλυση της πρλλκτικότητς δύο πργόντων (two-way ANOVA), η οποί συμπεριέλε κι την λληλεπίδρσή τους (Gomez and Gomez 1984, Sokal κι Rohlf 1995), ενώ γι τις συγκρίσεις των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Duncan (DUNCAN-test) στο επίπεδο σημντικότητς 5%. Ο έλεγχος της λληλεπίδρσης των πργόντων, όπου υτή υπήρχε, έγινε με νάλυση πρλλκτικότητς (one-way ANOVA) στο επίπεδο σημντικότητς 5%. Τ δεδομέν νλύθηκν σττιστικά με τη οήθει του Σττιστικού Πκέτου SPSS 17.0 for Windows. Αποτελέσμτ κι συζήτηση Υποτύπος λάστησης Στην περιοχή μελέτης έγινε εκτίμηση του υποτύπου της λάστησης σε κάθε λιάδι χωριστά κι ρέθηκε ότι: Ο υποτύπος γι τ ποολίδ της Ζάζρης είνι Festuca ovina group, Agrostis sp., Dichanthium ischaemum. (F.ov. - A.sp. - D.is.). Ο υποτύπος των δσολίδων της Ζάζρης είνι Quercus pubescens, Festuca ovina group, Agrostis sp. (Q.pu. F.ov. A.sp.). O υποτύπος γι τ ποολίδ της Χειμδίτιδς είνι Marrubium sp., Carlina sp., Carduus sp. (M.sp. C.sp. C.sp.). 192 Ελληνική Λιδοπονική Ετιρεί

3 Στ δσολίδ της Χειμδίτιδς υπήρξε μι διφοροποίηση του υποτύπου γι κάθε λιάδι ως προς το τρίτο κυρίρχο είδος κι έτσι προέκυψε ότι: Ο υποτύπος γι το πρώτο λιάδι είνι Quercus pubescens, Stipa bromoides, Thymus sibthorpii (Q.pu. S.br. T.si.). Ο υποτύπος γι το δεύτερο λιάδι είνι Quercus pubescens, Stipa bromoides, Phleum sp. (Q.pu. S.br. P.sp.). Ο υποτύπος γι το τρίτο λιάδι είνι Quercus pubescens, Stipa bromoides, Dactylis glomerata (Q.pu. S.br. D. gl.). Θερμιδικές τιμές Από τ ποτελέσμτ της διπργοντικής νάλυσης δικύμνσης γι τον τύπο λάστησης προέκυψε ότι τ δσολίδ προυσίσν σημντικά μεγλύτερες τιμές πό τ ποολίδ (Εικόν 1). Αυτό πιθνώς οφείλετι στις κλύτερες συνθήκες που δημιουργεί ο νώροφος γι την ποώδη λάστηση των δσολίδων. Έτσι ενώ η οσκήσιμη ύλη των ποολίδων ξηρίνετι κτά τη διάρκει του κλοκιριού, η ποώδης οσκήσιμη ύλη των δσολίδων διτηρεί, λόγω σκίσης, γι μεγλύτερο χρονικό διάστημ την ευρωστί της. 4,260 4,260 4,240 4,240 Kcal/g 4,220 4,200 4,180 4,160 4,140 Kcal/g 4,220 4,200 4,180 4,160 4,140 4,120 4,120 Ποολίδ Δσολίδ 4,100 Ζάζρη Χειμδίτιδ Εικόν 1. Σχημτική πράστση των θερμιδικών τιμών Kcal/g ξηρού άρους των ποολίδων κι δσολίδων. Εικόν 2. Σχημτική πράστση των θερμιδικών τιμών Kcal/g ξηρού άρους των λιδιών της Ζάζρης κι της Χειμδίτιδς. Επίσης πό τις μετρήσεις προέκυψε επίσης ότι οι θερμιδικές τιμές/g. γι τ λιάδι στη Χειμδίτιδ είνι σημντικά μεγλύτερες πό υτές στ λιάδι της Ζάζρης (Εικόν 2). Αυτό πιθνόττ οφείλετι στη χρήση τους πό διφορετικά είδη ζώων, τ οποί με τη όσκηση επηρεάζουν τη σύνθεση της λάστησης. Σημντικό ρόλο στην ποθηκευμένη ενέργει που υπάρχει στ λιάδι πίζει επίσης κι η διφορετική διχείριση των δύο περιοχών, κθώς τ λιάδι της Χειμδίτιδς χρησιμοποιούντι εποχικά πό τ ζώ σε ντίθεση με τ λιάδι στη Ζάζρη που χρησιμοποιούντι όλη τη διάρκει του έτους. Τέλος πό τη σττιστική νάλυση διπιστώθηκε ότι υπήρχε λληλεπίδρση των δύο πργόντων. Γι την περιτέρω έρευν της λληλεπίδρσης των πργόντων (τύπος λάστησης περιοχή) γι τις θερμιδικές τιμές Kcal/g των φυτών έγινε νάλυση της πρλλκτικότητς (ANOVA) γι τους τέσσερεις χειρισμούς. Στο διάγρμμ (Εικόν 3) φίνοντι νλυτικά οι θερμιδικές τιμές των ποολίδων κι δσολίδων γι κάθε περιοχή. Το δσολίδο της Χειμδίτιδς έδωσε σημντικά μεγλύτερη θερμιδική Kcal/g πό τ υπόλοιπ λιάδι κι των δύο περιοχών, ποτέλεσμ που πιθνόν οφείλετι τόσο στις κλύτερες συνθήκες που δημιουργεί η σκίση, όσο κι στη χρήση των δύο περιοχών πό διφορετικό είδος ζώου, το οποίο έχει ως ποτέλεσμ την κυριρχί διφορετικών ειδών σε κάθε λιάδι. Λιδοπονί κι Ποιότητ Ζωής 193

4 4,350 4,300 Kcal/g 4,250 4,200 4,150 4,100 4,050 Ποολίδο Ζάζρης (ΖΠ) Δσολίδο Ζάζρης (ΖΔ) Ποολίδο Χειμδίτιδς (ΧΠ) Δσολίδο Χειμδίτιδς (ΧΔ) Εικόν 3. Σχημτική πράστση των θερμιδικών τιμών Kcal/g ξηρού άρους γι κάθε χειρισμό. Θερμιδική ξί Από τ ποτελέσμτ της διπργοντικής νάλυσης δικύμνσης (τύπος λάστησης περιοχή) γι τη θερμιδική ξί των φυτών προέκυψε ότι τ ποολίδ είχν σττιστικώς σημντικά μεγλύτερη θερμιδική ξί πό τ δσολίδ (Εικόν 4). Με υτό συμφωνεί κι ο Long (1934), ο οποίος ρήκε ότι τ φυτά που μεγλώνουν σε περιάλλοντ με πολύ φως έχουν μεγάλη θερμιδική ξί. Επιπλέον πό τις μετρήσεις προέκυψε επίσης ότι τ λιάδι της Χειμδίτιδς είχν σττιστικώς σημντικά μεγλύτερη θερμιδική ξί πό τ λιάδι της Ζάζρης (Εικόν 5) Kcalories Kcalories Ποολίδ Δσολίδ 0 Ζάζρη Χειμδίτιδ Εικόν 4. Σχημτική πράστση της θερμιδικής ξίς των ποολίδων κι των δσολίδων. Εικόν 5. Σχημτική πράστση των θερμιδικών τιμών των λιδιών της Ζάζρης κι της Χειμδίτιδς. Τ ποτελέσμτ υτά δικιολογούντι πό τον ορισμό της θερμιδικής ξίς. Σύμφων με τους Yajing et. al. (2007) υπάρχει μί θετική συσχέτιση μετξύ της θερμιδικής ξίς κι της ιομάζς μέσ στη κοινότητ. Έτσι φού τ ποολίδ είχν μεγλύτερη πργωγή πό τ δσολίδ κι η θερμιδική τους ξί είνι μεγλύτερη πό υτή των δσολίδων. Επίσης τ λιάδι στη Χειμδίτιδ είχν μεγλύτερη πργωγή πό της Ζάζρης, κθώς κι μεγλύτερες θερμιδικές τιμές νά γρμμάριο ξηρού άρους. Τέφρ Από τ ποτελέσμτ της διπργοντικής νάλυσης (τύπος λάστησης περιοχή) γι την τέφρ, διπιστώθηκε ότι υπήρχν σττιστικώς σημντικές διφορές μόνο γι τον πράγοντ περιοχή, ενώ δεν προέκυψε λληλεπίδρση μετξύ των δύο πργόντων στη διμόρφωση των ποσοστών υτών. Συγκεκριμέν διπιστώθηκε ότι τ λιάδι της Ζάζρης έχουν μεγλύτερη ποσότητ νόργνων συσττικών σε σχέση με τ λιάδι της Χειμδίτιδς (Εικόν 6). Το ποτέλεσμ υτό πιθνώς οφείλετι στο ότι οι δύο περιοχές όσκοντι πό διφορετικά είδη ζώων, τ οποί επιδρούν στη σύνθεση της λάστησης. 194 Ελληνική Λιδοπονική Ετιρεί

5 Ποσοστό περιεχόμενης τέφρς 6,85 6,80 6,75 6,70 6,65 6,60 6,55 6,50 6,45 6,40 Ζάζρη Χειμδίτιδ Εικόν 6. Σχημτική πράστση της περιεχόμενης τέφρς γι τ λιάδι της Ζάζρης κι της Χειμδίτιδς. Συμπεράσμτ 1. Στ εποχικά λιάδι (Χειμδίτιδ) οι θερμιδικές τιμές είνι υξημένες σε σχέση με τους μόνιμους οσκοτόπους της Ζάζρης. 2. Τ δσολίδ της Χειμδίτιδς προυσίσν τις μεγλύτερες θερμιδικές τιμές σε σχέση με τ υπόλοιπ λιάδι κι των δύο λιμνών. 3. Η θερμιδική ξί των ποολίδων είνι μεγλύτερη πό υτή των δσολίδων κι των εποχικών λιδιών είνι μεγλύτερη πό υτή των μόνιμων οσκότοπων. 4. Τ δσολίδ είνι οικολογικά ποτελεσμτικότερ πό τ ποολίδ. 5. Τ εποχικά λιάδι (Χειμδίτιδ) προυσιάζουν μικρότερη περιεκτικότητ νόργνων συσττικών σε σχέση με τους μόνιμους οσκότοπους (Ζάζρη). Βιλιογρφί Akiyama, T., S. Takahashi, M. Shiyomi and T. Okubo Energy flow and conversion efficiency in grazing grassland. In Proceedings of the XIV International Grassland Congress. Eds. J. Allan Smith and Virgil W. Hays Andersen, C.D. and K.B. Armitage Caloric content of Rocky mountain subalpine and alpine plants. J. Range Manage. 29(4): Gomez K.A. and A.A. Gomez Statistical Procesures for Agricultural Research. Second Edition. John Wiley and Sons. P Harris, E.L Nutrition Research Techniques for Domestic and Wild Animals. Vol.1. Logan. Utah. Ισπικούδης Ι Μελέτη υξητικής συμπεριφοράς σε 5 γρωστώδη κάτω πό διφορετικές εντάσεις κοπής. Διδκτορική διτριή. Α.Π.Θ. Lieth, H The measurement of calorific values of Biological material and the determination of ecological efficiency. Actes du Colloque de Copenhaque edit. F.E. Eckardt UNESCO: Long, F. L Application of calorimetric methods to ecological research. Plant Physiol. 9. p Odum, E.P Fundamentals of ecology. W.B. Saunders Co. London. Sokal R.R. and F.J. Rohlf Biometry. The Principles and Practice of Statistics in Biological Research. Third Edition. W.H. Freeman and Co. New York. p Yajing B., L. Zhenghai, H. Xingguo, H. Guodong and Zhong Yankai Caloric content of plant species and its role in a Leymus chinensis steppe community of Inner Mongolia, China. Acta Ecologica Sinica. Vol. 27, Issue 11. Online English edition of the Chinese language journal. P Λιδοπονί κι Ποιότητ Ζωής 195

6 Calorific value of forage D. Rapti, Μ. Papadimitriou and Ι. Ispikoudis Laboratory of Rangeland Ecology (286), School of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, Summary The energy that is stored in ecosystems is the result of photosynthetic efficiency of the plants and it is measured in calories. The purpose of this paper was to study the effect of different management practices, carried out in the pastures around the lakes Zazari and Cheimaditida, as well as the types of vegetation on the caloric value of forage material. For each region and each type of vegetation the aboveground herbaceous production was measured and the calorific content per gram of dry weight and calorific value were determined. The results showed that the calorific content expressed in Kcalories/g of dry weight is greater in silvopastoral systems of the two wetland regions. Higher calorific content of dry weight was also recorded for the pastures of Cheimaditida in relation to the pastures of Zazari. The interaction of two factors (vegetation type x region) revealed that the silvopastoral system of Cheimaditida contained the highest calorific content followed by the grasslands of Cheimaditida, the silvopastoral system of Zazari and finally the grasslands of Zazari. The calorific value was greater for grasslands in relation to silvopastoral systems for both regions and was also greater for the pastures of Cheimaditida than the pastures of Zazari. Key words: energy, grazing, vegetation type, herbaceous rangeland production 196 Ελληνική Λιδοπονική Ετιρεί

Παραγωγικότητα πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων και της αυτοφυούς βλάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτανίας *

Παραγωγικότητα πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων και της αυτοφυούς βλάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτανίας * Πργωγικότητ πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων κι της υτοφυούς λάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτνίς Πργωγικότητ πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων κι της υτοφυούς λάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτνίς * Ρ. Θνόπουλος Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συστήματος διαχείρισης και της Ν-λίπανσης στην περιεκτικότητα σε N και σε P τεχνητών λειμώνων περιοχής του N.

Επίδραση του συστήματος διαχείρισης και της Ν-λίπανσης στην περιεκτικότητα σε N και σε P τεχνητών λειμώνων περιοχής του N. Επίδραση του συστήματος διαχείρισης και της Ν-λίπανσης στην περιεκτικότητα σε N και σε P τεχνητών λειμώνων περιοχής του N. Ιωαννίνων Α. Παντέρα 1, Ρ. Θανόπουλος 2, Σ. Γαλατσίδας 1 και Μ. Μπερδελή 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Χ. Καρακώστα, Μ. Δ. Γιακουλάκη και Β. Π. Παπαναστάσης Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Ζ.M. Παρίση Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Α.Ν. Σιδηροπούλου και Ι.Π. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Α.Π.Θ. (286), 541 24 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικλογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα Οι ΤΠΕ ως πιδγωγική εμπειρί μέσ πό τ βιώμτ των πιδιών: Εμπειρίες κι προκλήσεις γι το ψηφικό χάσμ Στύρου Χριστίν Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου & Βρυωνίδης Μάριος Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη H προύσ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Μελέτη. «ιερεύνηση πρακτικών εφαρµογών µετάδοσης θερµότητας από ενεργειακή σκοπιά» Εισηγητής: Κτενιαδάκης Μιχ. Επιµέλεια: Στρατάκη Ανθούλα

Πτυχιακή Μελέτη. «ιερεύνηση πρακτικών εφαρµογών µετάδοσης θερµότητας από ενεργειακή σκοπιά» Εισηγητής: Κτενιαδάκης Μιχ. Επιµέλεια: Στρατάκη Ανθούλα P TS TS P Τεχνολογικό Εκπιδευτικό Ίδρυµ Κρήτης Πρόγρµµ Σπουδών Επιλογής ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχική Μελέτη «ιερεύνηση πρκτικών εφρµογών µετάδοσης θερµότητς πό ενεργεική σκοπιά» Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κ. Βαλλιάνου, Κ. Γαρέζου, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος 224 ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (4):224-234, 2009 Ελληνική Ετιρεί Δερμτοχειρουργικής 43 η Ετήσι Συνάντηση της Ελληνικής Ετιρείς Δερμτοχειρουργικής Laser κι άλλες πηγές ενέργεις στη Δερμτολογί

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση χρονολογικών σειρών»

«Ανάλυση χρονολογικών σειρών» Διτμημτικό Πρόγρμμ Μετπτυχικών Σπουδών των Τμημάτων Μθημτικών κι Μηχνικών Η/Υ & Πληροφορικής «Μθημτικά των Υπολογιστών κι των Αποφάσεων». (Κτεύθυνση: Σττιστική Θεωρί Αποφάσεων κι Εφρμογές). Διπλωμτική

Διαβάστε περισσότερα

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου K. Καραγιάννης και Z. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση σκίασης των δένδρων στη σύνθεση του υπορόφου και τη φυτοποικιλότητα

Επίδραση σκίασης των δένδρων στη σύνθεση του υπορόφου και τη φυτοποικιλότητα Επίδραση σκίασης των δένδρων στη σύνθεση του υπορόφου και τη φυτοποικιλότητα Α. Κυριαζόπουλος 1, Γ. Φωτιάδης 2 και Α. Σ. Νάστης 1 1 Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα

Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών μετά το θερισμό Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών μετά το θερισμό Μ.Δ. Γιακουλάκη και Β.Π. Παπαναστάσης Τομέας Λιβαδοπονίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών ειδών, τα οποία

Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών ειδών, τα οποία Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών, τα οποία Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών ειδών, τα οποία Α.Β. Αϊναλής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία

Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία M. Καρατάσιου, Ζ. Κούκουρα και Π. Κωστοπούλου Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τομέας Λιβαδοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής

Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Θ. Γ. Παπαχρήστου Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L.

Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L. Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L. Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L. Ζ.M.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση βόσκησης και σκίασης στη θρεπτική αξία της ποώδους βλάστησης, σε αγροδασολιβαδικά συστήματα

Επίδραση βόσκησης και σκίασης στη θρεπτική αξία της ποώδους βλάστησης, σε αγροδασολιβαδικά συστήματα Επίδραση βόσκησης και σκίασης στη θρεπτική αξία της ποώδους βλάστησης, σε αγροδασολιβαδικά συστήματα Επίδραση βόσκησης και σκίασης στη θρεπτική αξία της ποώδους βλάστησης, σε αγροδασολιβαδικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεχνολογικό Εκπιδευτικό Ίδρυμ Κρήτης Σχολή Διοίκησης κι Οικονομίς Τμήμ Χρημτοοικονομικής κι Ασφλιστικής ΘΕΜΑ: Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπϊκής Ένωσης. Πτυχική Εργσί: Μυρομμάτη

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου

Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου Σ. Κανδρέλης 1, Χ. Ρούκος 2, Κ. Κουτσούκης 1 και Κ. Παπανικολάου 2 1 Εργαστήρια Τεχνολογίας Λιβαδοπονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ. Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 200113

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ. Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 200113 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 00113 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΝΕΤΡΙΝΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ MINOS

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση δύο δεικτών αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού στη Dactylis glomerata L.

Ανάλυση δύο δεικτών αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού στη Dactylis glomerata L. Ανάλυση δύο δεικτών αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού στη Dactylis glomerata L. Μ. Καρατάσιου, Β. Νοϊτσάκης, Ζ. Κούκουρα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Κ. Μαντζανάς 1, Α. Σιδηροπούλου 1, Μ. Ζαρόβαλη 1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση 2, Π. Πλατής 2 και Ι. Ισπικούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα