Φωνολογική Επίγνωση. Βαζίιεηνο Κσηνύιαο PhD Γηδάζθσλ ΠΓ 407

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φωνολογική Επίγνωση. Βαζίιεηνο Κσηνύιαο PhD Γηδάζθσλ ΠΓ 407 vkotoulas@sed.uth.gr"

Transcript

1 Φωνολογική Επίγνωση Βαζίιεηνο Κσηνύιαο PhD Γηδάζθσλ ΠΓ 407

2 Δομή Σκοπός της εισήγησης Οξηζκνί: Έλλνηα & Γνκή ρέζε κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ αιθαβεηηθνύ θώδηθα Αμηνιόγεζε Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο Φσλνινγηθή Δπίγλσζε θαη Γπζιεμία Γηδαζθαιία θσλνινγηθήο επίγλσζεο

3 α. έλλνηα & δνκή

4 Φωνολογική επίγνωση ή φωνολογική ενημερότητα ή φωνολογική συνειδητοποίηση ε ηθαλόηεηα αληίιεςεο κηαο εθθεξόκελεο ιέμεο σο κηα αθνινπζία δηαδνρή μερσξηζηώλ ήρσλ (Lewkowicz, 1980: 686) ε ηθαλόηεηα επεμεξγαζίαο ιέμεσλ όζνλ αθνξά ζηε θσλνινγηθή ηνπο δνκή μέρσξα από ηα λνήκαηά ηνπο ή ηελ ηππηθή ηνπο ρξήζε (Gough, Larson, & Yopp, 1993, Rack, 1997: 125, Torneus, 1984) θαη ηελ νξζνγξαθηθή ηνπο δνκή (Nicholson, 1997: 53)

5 Φωνημική επίγνωση ή φωνημική ενημερότητα ή φωνημική συνειδητοποίηση κηα κεηαγισζζηθή δεμηόηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπλείδεζε ηεο θαηάηκεζεο ησλ ιέμεσλ ζην επίπεδν ηνπ θσλήκαηνο θαηά ηνλ πξνθνξηθό ιόγν (Pennington, Van Orden, Smith, Green & Haith, 1990: 1760) ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ, θαηά ηνλ πξνθνξηθό ιόγν λα εζηηάδεηαη ζηα, θαη λα ρεηξίδεηαη ηα, θσλήκαηα (Ehri, Correro, Shanahan, Willows & Yatvin, 2000:2-1) ε ζπλείδεζε ησλ θσλνινγηθώλ θνκκαηηώλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ πξνθνξηθό ιόγν ησλ θνκκαηηώλ εθείλσλ πνπ αληηπξνζσπεύνληαη από κηα αιθαβεηηθή νξζνγξαθία (Blachman, 2000: 483).

6 Φωνολογική Φωνημική Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε εζηηάδεη ζε θάζε κνλάδα πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο δνκεί ην ιόγν. Δξεπλεηηθή κειέηε πνπ εμεηάδεη ηε θσλνινγηθή επίγλσζε έρεη ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ επίγλσζε ιέμεο ζην ζρεδηαζκό ηεο πέξα από ηηο επηγλώζεηο ζπιιαβήο θαη θσλήκαηνο. Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε είλαη επξύηεξε έλλνηα από ηελ θσλεκηθή επίγλσζε. Ζ θσλεκηθή επίγλσζε εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζην θώλεκα.

7 Δομικά στοιχεία του προφορικού λόγου Λέμε πιιαβή Φώλεκα: ε κνλάδα ιόγνπ ε νπνία δηαθνξνπνηεί ην λόεκα ησλ ιέμεσλ. ηηο ιέμεηο [θάξνο]- [βάξνο] νη θζόγγνη πνπ δηαθνξνπνηνύλ ην λόεκα ησλ ιέμεσλ είλαη νη [f] θαη [v], νη νπνίνη ζην ίδην πεξηβάιινλ [-άξνο] δηαθξίλνπλ δύν ιέμεηο, πξόθεηηαη δειαδή γηα ηα θσλήκαηα /f/ θαη /v/. (Δπίζεο: [θώλνο]-[πόλνο] & [πίλσ]-[ηείλσ]). Έλαξμε & Καηάιεμε ιέμεο

8 Πίνακας φωνημάτων της ελληνικής γλώσσας Nespor, 1999, Πετρούνιας, 1992, Σετάτος, 1973, Φιλιππάκη Warburton, 1992 Α. Φσλεεληηθά Φσλήκαηα /i/ - ζπίηη, ηύρε /u/ - νπξαλόο, πνπιί /e/ - ρέξη, σξαία /o/ - ρνξόο, ώξα /a/ - κάλα, ραξά /j/ - γριά, γάιδαρος (ημίθφνο) Β. πκθσληθά Φσλήκαηα /p/ - παπάο, άξπα /t/ - ηόηε, ζηήιε /k/ - θαθόο, ζθάθη /f/ - θόξνο, αζθπμία /s/ - ζσζηόο, ζάινο /δ/ - δάδα, ρνξδή /z/ - δέζηε, καδί /x/ - ραξά, ρέξη /b/ - κπειάο, κπιόθα /g/ - γθάθα, γθξεκόο /ts/ - ηζαηζάξα, ηζέπε /dz/ - ηδάκη, θαβγαηδήο /v/ - βάξνο, βγαίλσ /ζ/ - άζινο, ζάξξνο /γ/ - γάια, αξγόο /m/ - κακά, αικπξόο /l/ - ιόγνο, άγαικα /r/ - ξόδη, ηξέρσ /n/ - λένο, λάλνο /d/ - ληέθη, ληύλσ

9 Γιατί το φώνημα δεν είναι διακριτό; Γελ εθθέξεηαη απηόλνκν αιιά επεξεάδεηαη από ηα θσλήκαηα πνπ πξνεγνύληαη θη έπνληαη. [θαθόο]. Ζ αθνπζηηθή αλάιπζε πνπ γίλεηαη από ην απηί, πξαγκαηνπνηείηαη ζε θνκκάηηα κεγαιύηεξα ηνπ θσλήκαηνο όπσο είλαη νη ζπιιαβέο πνπ έρνπλ θη απηνλνκία ζηελ εθθνξά ηνπο. Σν θώλεκα είλαη απζαίξεην. Σν θώλεκα είλαη αθεξεκέλν

10 Μήπωο ζα έπξεπε λα κηινύκε γηα θωλνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη όρη γηα θωλνινγηθή επίγλωζε;

11 β. ζρέζε κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ αιθαβεηηθνύ θώδηθα

12 Πξνθεηκέλνπ έλα παηδί λα κάζεη λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη, ζα πξέπεη πξώηα λα θαηαλνήζεη πσο ε ιέμε «όρη» απνηειείηαη από ηξία θσλήκαηα. Δίλαη δύζθνιν λα θαηαλνεζεί ην θώλεκα από θάπνηνλ πνπ δελ γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ αιθαβεηηθνύ ζπζηήκαηνο γξαθήο. Ζ κηθξόηεξε κνλάδα ιόγνπ πνπ κπνξεί λα ζπλεηδεηνπνηεζεί θαη λα ρεηξηζηεί ρσξίο δηδαζθαιία είλαη ε ζπιιαβή. ΦΔ: Πξνϋπόζεζε ή Απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο;

13 Liberman, I., Shankweiler, D., Fischer, W., & Carter, B., (1974). Explicit syllable and phoneme segmentation in the young child. Journal of Experimental Child Psychology, 8: πκκεηείραλ 135 αγόξηα θαη θνξίηζηα από ηα νπνία 46 πξνλήπηα, 49 λήπηα θαη 40 πξσηάθηα (κέζεο ειηθίεο 5,6 & 7 εηώλ αληίζηνηρα). Σα παηδηά αθνύ εθπαηδεύηεθαλ ζε έλα παηρλίδη κέηξεζεο ρηππνύζαλ ην ρέξη ηνπο γηα θάζε ζπιιαβή ή θώλεκα ηεο ιέμεο πνπ ρεηξίδνληαλ κέζσ δώδεθα ιέμεσλ θιήζεθαλ λα αλαιύζνπλ 42 ιέμεηο ζηηο ζπιιαβέο ηνπο θαη 42 ιέμεηο ζηα θσλήκαηά ηνπο. ΤΛΛΑΒΔ ΦΩΝΗΜΑΣΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ 46% 0% ΝΗΠΙΑ 48% 17% ΠΡΩΣΑΚΙΑ 90% 70%

14 Bradley, L., Bryant, P., (1983). Categorizing sounds and learning to read a causal connection. Nature, 301: πκκεηείραλ 368 παηδηά από ηα 4 ρξόληα ηνπο κέρξη ηε Γεπηέξα ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ. ηελ έλαξμε ηεο παξαθνινύζεζεο ζην ζρνιείν ηα παηδηά αμηνινγήζεθαλ κέζα από ην παηρλίδη «βξεο θαη βγάιε ηελ αηαίξηαζηε ιέμε». Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ζηε δξαζηεξηόηεηα, ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδνζή ηνπο ζε θξηηήξην αλαγλσζηηθήο επίδνζεο ζηε Γεπηέξα δεκνηηθνύ.

15 Lundberg, I., Frost, J., & Petersen, O., (1988). Effects of an extensive program for stimulating phonological awareness in preschool children. Reading Research Quarterly, 23 (3): πκκεηείραλ 390 παηδηά λεπηαγσγείνπ, 235 ζηελ πεηξακαηηθή θαη 155 ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε αμηνινγνύληαλ κέζσ ηνπ ρεηξηζκνύ θσλεκάησλ (ζύλζεζε & αλάιπζε θσλεκάησλ, δηαγξαθή αξρηθνύ θσλήκαηνο) ηνπ ρεηξηζκνύ ζπιιαβώλ (ζύλζεζε & αλάιπζε ζπιιαβώλ) νκνηνθαηαιεμηώλ θαη ιέμεσλ (αλάιπζε πξόηαζεο ζηηο ιέμεηο ηεο). Σν θξηηήξην αλάγλσζεο απνηεινύληαλ από 400 ιέμεηο πνπ παξνπζηάδνληαλ ζε ζηήιε ελώ δίπια ζε θάζε ιέμε δίλνληαλ ηέζζεξηο εηθόλεο θαη ην παηδί έπξεπε λα ππνδείμεη πνηα από απηέο αληηπξνζώπεπε ηε ιέμε. Σν θξηηήξην νξζνγξαθίαο απνηεινύληαλ από 28 ιέμεηο πνπ παξνπζηάδνληαλ κέζα ζε πξόηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ην παηδί έπξεπε λα γξάςεη. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε επίγλσζε ηνπ θσλήκαηνο πξηλ ηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ πξνβιέπεη ην 58% θαη ην 61% ηεο επίδνζεο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία αληίζηνηρα ζηε δεπηέξα ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ.

16 Morais, J., Cary, L., Alegria, J., & Bertelson, P., (1979). Does awareness of speech as a sequence of phones arise spontaneously? Cognition, 7: Morais, J., Bertelson, P., Cary, L., & Alegria, J., (1986). Literacy training and speech segmentation. Cognition, 24: Ζ αξγνπνξία ζηελ θαηάθηεζε ηνπ θσλήκαηνο δελ είλαη απνηέιεζκα σξίκαλζεο γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ αιιά απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αιθαβεηηθήο αξρήο. πκκεηείραλ 60 ειηθησκέλνη πνξηνγάινη από ηνπο νπνίνπο νη κηζνί ήηαλ αλαιθάβεηνη θαη νη ππόινηπνη είραλ δηδαρηεί γξαθή θαη αλάγλσζε ζε κεγάιε ειηθία. Από ηνπο αλζξώπνπο απηνύο δεηήζεθε λα ρεηξηζηνύλ δύν δξαζηεξηόηεηεο, ε πξώηε ήηαλ ε αθαίξεζε θαη ε δεύηεξε ε πξόζζεζε θσλήκαηνο ζε πξαγκαηηθέο ιέμεηο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη επηδόζεηο ηεο νκάδαο ησλ αλαιθάβεησλ πζηεξνύζαλ ζεκαληηθά ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα ζε ζρέζε κε απηέο ηεο νκάδαο πνπ γλώξηδαλ αλάγλσζε θαη γξαθή.

17 82 πξσηάθηα ρσξηζκέλα ζε ηξεηο νκάδεο αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ δηδάζθνληαλ ηελ πξώηε αλάγλσζε: κία νκάδα δηδάζθνληαλ ζπζηεκαηηθά (phonics) ελώ νη άιιεο δύν νκάδεο κε βάζε ηα αλαγλσζηηθά. ύλζεζε θσλεκάησλ ζε ιέμε ή ςεπδνιέμε Αλάιπζε ιέμεσλ ζηα θσλήκαηά ηνπο κέζσ ηεο κέηξεζήο ηνπο κε ην ρηύπεκα ελόο κνιπβηνύ γηα θαζέλα θώλεκα Αθαίξεζε αξρηθνύ θαη ηειηθνύ θσλήκαηνο Αλάγλσζε ςεπδνιέμεσλ θαη πξαγκαηηθώλ ιέμεσλ Αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πνπ ην παηδί ζα κάζεη λα δηαβάδεη θσλεκηθή επίγλσζε θαη αλάγλσζε αιιειεπηδξνύλ: επάξθεηα ζηε κία δηεπθνιύλεη ηελ άιιε

18 Porpodas, C., (1999). Patterns of phonological and memory processing in beginning readers and spellers of Greek. Journal of learning disabilities, 32(5): πξσηάθηα από ηνπο νπνίνπο νη κηζνί ραξαθηεξίζηεθαλ πσο είραλ εθδειώζεη αλαγλσζηηθέο θαη νξζνγξαθηθέο δπζθνιίεο ελώ νη ππόινηπνη πσο δελ είραλ. Ωο θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνύ εθδήισζεο ησλ δπζθνιηώλ ήηαλ ε αξγή αλάγλσζε ιέμεσλ, ηα ιάζε ζηελ νξζνγξαθία ιέμεσλ θαη ν θαλνληθόο δείθηεο λνεκνζύλεο Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο δξαζηεξηόηεηεο: ε αλάιπζε ιέμεο ζε ζπιιαβέο θαη θσλήκαηα θαη ε αθαίξεζε αξρηθνύ/ήο ζπιιαβήο, θσλήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη δξαζηεξηόηεηεο ρεηξηζκνύ ζπιιαβώλ ήηαλ επθνιόηεξεο ζην ρεηξηζκό ηνπο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ρεηξηζκνύ θσλεκάησλ θαζώο θαη πσο ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηα παηδηά πνπ δελ είραλ εθδειώζεη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο είραλ ζαθώο θαιύηεξεο επηδόζεηο από ηα παηδηά πνπ είραλ εθδειώζεη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο.

19 Kotoulas, V., (2004). The development of phonological awareness throughout the school years: The case of a transparent orthography. L1-Educational Studies in Language and Literature 4: ύγθξηζε ησλ επηδόζεσλ 280 παηδηώλ ζε δέθα δξαζηεξηόηεηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο: Γηάθξηζε Παξήρεζεο & Οκνηνθαηαιεμίαο Γηάθξηζε αξρηθνύ θαη ηειηθνύ θσλεκάησλ ύλζεζε θσλεκάησλ ζε ιέμεηο Αλάιπζε ιέμεσλ ζε θσλήκαηα Αθαίξεζε αξρηθνύ, ηειηθνύ θαη κέζνπ θσλεκάησλ θαη, Αληηζηξνθή θσλεκάησλ.

20 65 CLASS*SPECIAL; Weighted Means Current effect: F(5, 268)=3,8960, p=,00200 Effective hypothesis decomposition ΦΩΝΗΜΙΚΗ ΔΠΙΓΝΩΗ ΣΑΞΔΙ ΧΩΡΙ Α.Γ. ΜΔ Α.Γ.

21 Έλλειμμα φωνολογικής επίγνωσης 110 Γηάγξακκα Μέζσλ Δθαηνζηηαίσλ Δπηδόζεσλ Φσλνινγηθή Δπίγλσζε Δπηδόζεηο Σάμεηο Χσξίο Α.Γ. Με Α.Γ. Κotoulas (2004) Juel (1994)

22 γ. αμηνιόγεζε θωλνινγηθήο επίγλωζεο

23 Διάκριση συλλαβής σε αρχική & τελική θέση Άθνπζε ηηο ιέμεηο θαη βξεο απηήλ πνπ δελ ηαηξηάδεη. Παξάδεηγκα: 1) πνηό πνιύ ζπίξηα, 2) ηαςί κέιη ηάμε, 3) ξνύρα ραξηί ράξε 1. γάια - μύιν γάκνο [ ] 2. πάιη - ρέξη παλί [ ] 3. ζαιάηα - ζαθνύια θεγγάξη [ ] 4. κπνπθάιη δάραξε δαξώλσ [ ] 5. θίηξηλνο ιεκόλη ιαηκόο [ ] 6. βίδεο κνιύβηα βηβιηνπσιείν [ ] 7. παιηθάξη θαξακέια παληειόλη [ ] 8. κεηάβαζε κεζεκέξη πεξηζηέξη [ ] 9. άθξε άζπξνο ίζθηνο [ ] 10. ώξα έδξα έινο [ ] Άθνπζε ηηο ιέμεηο θαη βξεο απηήλ πνπ δελ ηαηξηάδεη. Παξάδεηγκα: 1) ραιί - θηιί - ηδάκη, 2) δέκα - ήιηνο θόκκα, 3) κύηε ρέξη - καραίξη 1. πόδη - μίδη - δάζνο [ ] 2. δώξν - θίδη κσξό [ ] 3. αγθάζη - δέλσ πιέλσ [ ] 4. γέια - γάηα - θόηα [ ] 5. ζεκάδη βάξθα ζαλίδη [ ] 6. θνπδίλα - θνπξηίλα ζέαηξν [ ] 7. δέκα θιάκα πίηα [ ] 8. πεξηζηέξη αθξνγηάιη πνξηνθάιη [ ] 9. παξαπαηώ αθξνβαηώ αλακαζώ [ ] 10. νλνκαζηηθό θαληαρηεξό ηδησηηθό [ ]

24 Διάκριση φωνήματος σε αρχική & τελική θέση Θα ζνπ πσ θάπνηεο ιέμεηο. Θέισ λα κνπ πεηο πνηα θσλή αθνύο πξώηε. Παξάδεηγκα: 1) θαη, 2) έια, 3) θύγε 1. άκα [ ] 2. κήιν [ ] 3. βόδη [ ] 4. άιινο [ ] 5. θαπέιν [ ] 6. πεηαινύδα [ ] 7. νπξά [ ] 8. λένο [ ] 9. κπόξα [ ] 10. ειηά [ ] Θα ζνπ πσ θάπνηεο ιέμεηο. Θέισ λα κνπ πεηο πνηα θσλή αθνύο ηειεπηαία. Παξάδεηγκα: 1) κε, 2) όρη, 3) θαιά 1. αιινύ [ ] 2. ξάβσ [ ] 3. βίδα [ ] 4. άκκνο [ ] 5. θαηζίθη [ ] 6. θπλεγεηό [ ] 7. ράζεθαλ [ ] 8. αθξόο [ ] 9. πεγή [ ] 10. ιαέ [ ]

25 Σύνθεση & Ανάλυση Φωνημάτων Θ αθνύζεηο κεξηθέο θσλνύιεο ζηε ζεηξά. Μάληεςε πνηα ιέμε ζνπ ιέσ. Παξάδεηγκα: 1) θ-η, 2) ό-ι-α, 3) π-αί-δ-σ 1. κ-ε [ ] 2. α-π-ό [ ] 3. έ-ι-α [ ] 4. ηδ-ά-κ-η [ ] 5. α-έ-ξ-α [ ] 6.ζ-θ-νη-λ-ί [ ] 7.β-γ-ά-δ-σ [ ] 8.θ-ι-ά-κ-α [ ] 9.η-ζ-η-ό-ο [ ] 10.α-θ-η-η-ά [ ] Θα ζνπ πσ κεξηθέο ιέμεηο θαη ζέισ λα κνπ ηηο πεηο κία - κία θσλή μερσξηζηά: Παξάδεηγκα: 1) κνπ, 2) ζαλ, 3) Νηίλα 1. λαη [ ] 2. έρσ [ ] 3. όρη [ ] 4. ζέια [ ] 5. όηαλ [ ] 6. ληύζνπ [ ] 7. πεγέο [ ] 8. ειεεηλά [ ] 9. θαπλόο [ ] 10. ινπινύδηα [ ]

26 Αφαίρεση Φωνημάτων Θα ζνπ πσ θάπνηεο ιέμεηο. Θα κνπ ιεο απηό πνπ κέλεη άκα βγάινπκε ηελ πξώηε θσλή. Παξάδεηγκα: 1) κνπ νπ, 2) θαη αη, 3) έια ια 1. ζε ε [ ] 2. έλα λα [ ] 3. νπξά ξα [ ] 4. βήκα εκα [ ] 5. ξόδα νδα [ ] 6. βξήθα ξεθα [ ] Θα ζνπ πσ θάπνηεο ιέμεηο. Θα κνπ ιεο απηό πνπ κέλεη άκα βγάινπκε ηε ηειεπηαία θσλή ηεο. Παξάδεηγκα: 1) κνπ κ, 2) θαη θ, 3) έια ει 1. ηα η [ ] 2. εδώ εδ [ ] 3. είλαη είλ [ ] 4. ηζάληα ηζαλη [ ] 5. ςπρή ςπρ [ ] 6. ζηόκα ζηνκ [ ] Θα ζνπ πσ θάπνηεο ιέμεηο. Θα κνπ ιεο απηό πνπ κέλεη άκα βγάινπκε απηό πνπ ζνπ ιέσ: Παξάδεηγκα : 1) πξσί πξη, 2) θεξί θεΐ, 3) πέηξα πέηα 1. λένο λνο [ ] 2. ηέινο ηένο [ ] 3. θνύθια θνπθα [ ] 4. ξεύκα ξεκα [ ] 5. θξίκα θηκα [ ] 6. θιείλσ θεηλσ [ ]

27 Αντιστροφή Φωνημάτων Πεο απηό πνπ αθνύο αλάπνδα. Παξάδεηγκα: 1) ζα αο, 2) θαη αηθ, 3) λε ελ 1. βα αβ [ ] 2. αθ θα [ ] 3. πνπ νππ [ ] 4. ην νη [ ] 5. εξ ξε [ ] 6. άιιν νια [ ]

28 Ο ρεηξηζκόο ησλ ηνληζκέλσλ γισζζηθώλ κνλάδσλ είλαη επθνιόηεξνο από ησλ άηνλσλ Δπθνιόηεξνο είλαη ν ρεηξηζκόο ησλ γισζζηθώλ κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο ιέμεο, έπεηαη απηώλ πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο θαη δπζθνιόηεξνο όισλ είλαη απηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηε κέζε ηεο ιέμεο. Ο ρεηξηζκόο ησλ θσλεέλησλ είλαη επθνιόηεξνο από ην ρεηξηζκό ζπκθώλσλ. Ο ρεηξηζκόο ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ είλαη δπζθνιόηεξνο από ην ρεηξηζκό απιώλ ζπκθώλσλ. Κριτήρια δυσκολίας χειρισμού

29 δ. θωλνινγηθή επίγλωζε & δπζιεμία

30 Παγκόσμια Νευρολογική Ομοσπονδία (Critchley, 1970) Η Δπζιεμία είλαη κηα δηαηαξαρή πνπ εθδειώλεηαη ωο δπζθνιία ζηε κάζεζε ηεο αλάγλωζεο, παξά ηελ καηάλληλη εκπαίδεςζη (conventional instruction), ηελ επαπκή νοημοζύνη/ επθπΐα (adequate intelligence) θαη ηηο κοινωνικοπολιηιζμικέρ εςκαιπίερ (sociocultural opportunity). Η δηαηαξαρή απηή νθείιεηαη ζε ζεκειηαθέο γλωζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, πνπ ζπλήζωο έρνπλ ηδηνζπζηαζηαθή πξνέιεπζε

31 Ορισμός για τη Δυσλεξία (Lyon, Shaywitz & Shaywitz (2003) Η Δπζιεμία είλαη κηα εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία λεπξνβηνινγηθήο πξνέιεπζεο. Χαξαθηεξίδεηαη από δπζθνιίεο ακπιβούρ και/ή εςσεπούρ αναγνώπιζηρ λέξεων και από θηωσέρ ικανόηηηερ οπθογπαθίαρ και αποκωδικοποίηζηρ. Οη δπζθνιίεο απηέο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ην απνηέιεζκα ελλείμμαηορ ζηο θωνολογικό επίπεδο ηηρ γλώζζαρ πνπ ζπρλά είλαη απξνζδόθεην ζε ζρέζε κε άιιεο γλωζηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν. Δεπηεξεύνπζεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αλαγλωζηηθή θαηαλόεζε θαη κεηωκέλε αλαγλωζηηθή εκπεηξία πνπ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη γλώζεωλ ππνβάζξνπ.

32 Αιτία: Ελλιπής φωνολογική επεξεργασία Σίζεηαη πιένλ θαζαξά πσο ε εθδήισζε ησλ δπζθνιηώλ απηώλ νθείινληαη ζε ειιηπή θσλνινγηθή επεμεξγαζία. Απηή ε ζέζε αληαλαθιά ηα απνηειέζκαηα κεγάινπ θαη ζπλερώο απμαλόκελνπ αξηζκνύ εξεπλώλ πνπ ππνδεηθλύνπλ έιιεηκκα ζηελ επίγλσζε ηεο δνκήο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ.

33 (2007) Ζ Γπζιεμία απνηειεί έλα θάζκα εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ θαη εθδειώλεηαη όηαλ έρνπλ αλαπηπρζεί αηειώο ή κε κεγάιε δπζθνιία δεμηόηεηεο αθξηβνύο θαη/ή επρεξνύο αλάγλσζεο θαη γξαθήο θαη εηδηθά θσλνινγηθήο επίγλσζεο. Ζ αηειήο αλάπηπμε πεξηιακβάλεη δπζθνιίεο ζε έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα αθόινπζα: αλάγλσζε, γξαθή, νξζνγξαθία, αξίζκεζε, ή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία. Οη δπζθνιίεο επηκέλνπλ παξά ηελ πξόζβαζε ζε καζεζηαθέο επθαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ απνηειεζκαηηθά θαη θαηάιιεια γηα ηα πεξηζζόηεξα παηδηά. Οη δπζιεθηηθνί κπνξνύλ λα ζπλαληεζνύλ ζε όιν ην θάζκα ησλ επηηεύμεσλ θαη θάπνηεο θνξέο εθδειώλνπλ ζρεηηθά δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία ζα πξέπεη λα απνδίδνληαη νη δπζθνιίεο ηνπο, όπσο δπζθνιίεο νπηηθήο θαη/ή αθνπζηηθήο αληίιεςεο, ζρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο, βξαρύρξνλεο κλήκεο, θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ ή θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Οη δπζιεθηηθνί ζπρλά αλαπηύζζνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη δπλαηό λα θαιύςνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Μπνξνύλ επίζεο λα αλαπηύμνπλ «δπλαηά ζεκεία» πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ επθαηξίεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζή ηνπο. Ζ πξώηκε αλαγλώξηζε πνπ αθνινπζείηαη από ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερή, απνιύησο εμαηνκηθεπκέλε, θαηάιιειε δηδαζθαιία πνπ εζηηάδεηαη ζην γξαπηό ιόγν, από εηδηθό παηδαγσγό, είλαη ζεκαληηθή ώζηε λα δώζεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ πιήξσο ζηηο θνηλσληθέο, αθαδεκατθέο θαη θάζε άιινπ ηύπνπ επθαηξίεο θαηά κήθνο όισλ ησλ πεξηνρώλ ηνπ ΑΠ.

34 Μνημονικά προβλήματα Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζπλδένληαη ηδηαίηεξα κε ην θσλνινγηθό θύθισκα ηεο βξαρύρξνλεο θαη εξγαδόκελεο κλήκεο, αλ θαη νη καζεηέο πνπ ηηο εθδειώλνπλ θαίλεηαη πσο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζε νιόθιεξν ην κλεκνληθό κεραληζκό. Αμηνιόγεζε Δπαλάιεςε πξνηάζεσλ: Ο εθπαηδεπηηθόο αλαθέξεη πξνηάζεηο θαη δεηά από ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ πηζηή επαλάιεςε. Παξάδεηγκα: Πίλσ λεξό. Μνπ αξέζεη ην ςάξη. Ζ κακά θαη ν κπακπάο πεγαίλνπλ βόιηα. Ζ αδεξθή κνπ, πνπ είλαη κεγαιύηεξε από εκέλα, καζαίλεη γεξκαληθά.

35 Δίζοδος ερεθιζμάηφν Αιζθηηηριακή ζσγκράηηζη (οπηική ακοσζηική) Πολυδομικό μοντέλο μνήμης Δζφηερική επανάληυη Ανάκληζη Βρατσπρόθεζμη Μακρότρονη Δργαζόμενη Αποθήκεσζη Λήθη Λήθη Λήθη Ανάκληζη

36 ε. δηδαζθαιία θωλνινγηθήο επίγλωζεο

37 Νηπιαγωγείο: Ball & Blachman (1991) Παξέκβαζε γηα νιόθιεξε ηελ ηάμε πνπ απνδείρηεθε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ κε πςειή πηζαλόηεηα ζρνιηθήο απνηπρίαο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή. Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε: Άκεζε δηδαζθαιία Μέζνδνο: Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύζαλ πιαθίδηα γηα ηελ αληηπξνζώπεπζε ησλ θσλεκάησλ θαη έπξεπε λα θάλνπλ αλάιπζε ησλ θσλεκάησλ ησλ ιέμεσλ θαη γξαθνθσλεκηθή αληηζηνίρεζε. Πιαίζην: Μαζεηέο λεπηαγσγείνπ ζε νκάδεο ησλ 4-5 Γηάξθεηα: 15 ώξεο Απνηειέζκαηα: Πξόνδνο όρη κόλν ζηελ αλάιπζε θσλεκάησλ αιιά θαη ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή.

38 Νηπιαγωγείο: Bradley & Bryant (1985) Μέζνδνο: Οη καζεηέο δηδάρηεθαλ λα αληηζηνηρνύλ εηθόλεο κε ην πξώην θώλεκα ηεο εηθνληδόκελεο ιέμεο θαηεγνξηνπνηνύλ ιέμεηο κε νκνηνθαηαιεμία κέζσ ησλ εηθόλσλ ηνπο Πιαίζην: νιόθιεξε ε ηάμε Γηάξθεηα: 40 ιεπηά ζε δηάζηεκα 2 εηώλ Απνηειέζκαηα: Οη καζεηέο αμηνινγήζεθαλ ζηελ ειηθία ησλ 8 θαη νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ήηαλ θαιύηεξνη ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ νξζνγξαθία.

39 Νηπιαγωγείο: Raisor, Creaghead, & Yeager Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε: Φζίλνπζα δηδαζθαιία Μέζνδνο: Οη καζεηέο δηδάρηεθαλ λα μερσξίδνπλ θαη λα παξάγνπλ ξίκα λα μερσξίδνπλ ηηο ιέμεηο ησλ πξνηάζεσλ ρηππώληαο παιακάθηα γηα θάζε ιέμε, ή πεδώληαο λα δηαρσξίδνπλ ηηο ζπιιαβέο ησλ ιέμεσλ λα απνκνλώλνπλ ην αξρηθό θώλεκα Πιαίζην: νιόθιεξε ε ηάμε Γηάξθεηα: 4 εβδνκάδεο Απνηειέζκαηα: Ζ κέζνδνο θάλεθε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή όηαλ νη καζεηέο ζπκκεηείραλ κε παηγληώδε ηξόπν (ππνδπόκελνη ηα βαηξαράθηα θαη πεδώληαο ζε θάζε ιέμε κηαο ηζηνξίαο αληίζηνηρν πεξηερόκελν).

40 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Γηδαθηηθό πιαίζην: αηνκηθά Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε: ζαθήο δηδαζθαιία Χξόλνο εθαξκνγήο: 1-3 ώξεο ηελ εβδνκάδα Μαζήκαηα: Γιώζζα

41 Βάση σε κάθε διδασκαλία πλεηδεηνπνίεζε ησλ νξγάλσλ εθθνξάο θαη ηεο αλαπλνήο Χαξαθηεξηζηηθά ησλ θσλεεληηθώλ θαη ησλ ζπκθσληθώλ θσλεκάησλ Παξάιιειε δηδαζθαιία ησλ γξακκάησλ Λόγσ ηνπ όηη ε δηδαζθαιία ηεο θ.ε. ζηεξίδεηαη ζε ηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη απηέο λα «ληπζνύλ» κε θάπνην ζελάξην γηα λα αληηκεησπηζηνύλ ζεηηθά από ηα παηδηά.

42 Πέντε επίπεδα της φωνολογικής επίγνωσης (Adams,1990) 1. Ηθαλόηεηα γηα ζύλζεζε θαη αλάιπζε ζπιιαβώλ. 2. Ηθαλόηεηα ζύγθξηζεο θαη αληηπαξαβνιήο ησλ ιέμεσλ κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ιέμεσλ πνπ αθνύγνληαη ή όρη «ην ίδην». 3. ύλζεζε θσλεκάησλ ζε ιέμεηο. 4. Απνκόλσζε θαη αλάιπζε θσλεκάησλ. 5. Ηθαλόηεηα επεμεξγαζίαο ησλ θσλεκάησλ κε ηελ αθαίξεζε θσλεκάησλ θαη ηελ πξόζζεζε λέσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ιέμεσλ.

43 Ηλικιακή εξέλιξη 4 5 εηώλ Αλάιπζε & ζύλζεζε ζπιιαβώλ 5 6 εηώλ Οκνηνθαηαιεμία Παξήρεζε 6 7 εηώλ ύλζεζε & Αλάιπζε θσλεκάησλ Αθαίξεζε θσλήκαηνο Αληηζηξνθή θσλεκάησλ Αθαίξεζε κέζα ζε ζπκπιέγκαηα

44 Γπζθνιία ησλ δεμηνηήησλ θσλνινγηθήο επίγλσζεο 1. ύλζεζε θαη αλάιπζε ζπιιαβώλ (παηδηθόο ζηαζκόο - λεπηαγσγείν) 2. Αλαγλώξηζε ιέμεσλ κέζα ζε πξνηάζεηο (παηδηθόο ζηαζκόο - λεπηαγσγείν) 3. ύλζεζε θαη αλάιπζε ζύλζεησλ ιέμεσλ (παηδηθόο ζηαζκόο - λεπηαγσγείν) 4. Οκνηνθαηαιεμία (παηδηθόο ζηαζκόο - λεπηαγσγείν) 5. Απνκόλσζε θσλεκάησλ (Αξρή - ηέινο) (λεπηαγσγείν-α δεκνηηθνύ) 6. ύλζεζε θσλεκάησλ (λεπηαγσγείν-α δεκνηηθνύ) 7. Αλάιπζε θσλεκάησλ (Α δεκνηηθνύ) 8. Αθαίξεζε θσλεκάησλ (Α Β δεκνηηθνύ)

45 1. Ομοιοκαταληξία Αλαγλώξηζε ηεο νκνηνθαηαιεμίαο Δύθνιν: α. Πνηεο από ηηο παξαθάησ εηθόλεο αθνύγνληαη ην ίδην; β. Αθνύγνληαη ην ίδην νη ιέμεηο πνπ ζα ζνπ πσ; Οκπξέια ρειώλα Αθνύγνληαη ην ίδην νη ιέμεηο πνπ ζα ζνπ πσ; Οκπξέια θνπέια Μεζαίαο δπζθνιίαο: α. Πνηα ιέμε δελ αθνύγεηαη ην ίδην: πεπόλη-θνξδόλη-θαξέθια β. Πίλσ ηζάη κε ιεκόλη ζην κπαιθόλη. Πνηεο ιέμεηο αθνύγνληαη ην ίδην; Γύζθνιν: α. Πεο κνπ κηα ιέμε πνπ λα αθνύγεηαη ην ίδην κε ην ζθύινο. β. πκπιήξσζε ην πνίεκα κε κηα ιέμε πνπ λα ηαηξηάδεη: Παίδσ θαη γειώ, ηξέρσ θαη _ρρρρρρρρρρρ_!

46 2. Αναγνώριση λέξεων μέσα σε προτάσεις Δπαζηηπιόηηηερ: 1. Εκθοπά πποηάζευν με μία, δύο, ηπειρ κοκ λέξειρ. 2. Μέηπηζη ηυν λέξευν ζε μια ππόηαζη με παλαμάκια 3. Πεππάηηζε ηιρ λέξειρ ηηρ ππόηαζηρ πος θα ζος πυ. Κάθε σπώμα είναι και μια λέξη. 4. ε ποιο σπώμα είναι η λέξη μέζα ζηην ππόηαζη;

47 3. Σύνθεση και ανάλυση λέξεων Επίπεδο Αρτικό Μέζο Ανώηερο Επυηήζειρ εκπαιδεςηικού & Απανηήζειρ μαθηηών Δ: Θα ζος πυ μια λέξη ζπαζμένη ζε κομμάηια. Εζύ θα ηην πειρ ολόκληπη. Απιθμο---μησανή. Μ: Απιθμομησανή! Δ: Θα ζος πυ μια λέξη ζπαζμένη ζε κομμάηια. Εζύ θα ηην πειρ ολόκληπη. Αδεπ---θή. Μ: Αδεπθή Δ: Θα ζος πυ μια λέξη ζπαζμένη ζε θυνούλερ. Εζύ θα ηην πειρ ολόκληπη. Ε--γ--υ. Μ: Εγώ

48 4. Σύνθεση και ανάλυση συλλαβών ύνθεζη ζςλλαβών Εύκολο Σι είναι πί--νακαρ; Μεζαίαρ δςζκολίαρ Σι είναι μο--λύ--βι; Δύζκολο Σι είναι ζι--δη--πό--δπο--μορ; Περ ηιρ ζςλλαβέρ από ηιρ παπαπάνυ εικόνερ.

49 5. Απομόνωση φωνημάτων Δύθνιν Πνηα εηθόλα μεθηλάεη κε π; Μεζαίαο δπζθνιίαο Ψάρλσ κηα ιέμε πνπ λα μεθηλάεη κε κ. Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο; (κε εηθόλα ή ρσξίο) Γύζθνιν Ψάρλσ κηα ιέμε πνπ λα ηειεηώλεη ζε ν. Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο; (κε εηθόλα ή ρσξίο)

50 Δύθνιν Ση είλαη θ-ά-η-σ; Μεζαίαο δπζθνιίαο Ση είλαη ζ-η-ξ-ν-θ-ή; Γύζθνιν Θα ζνπ πσ θσλνύιεο αλάπνδα θαη ζέισ λα κνπ πεηο πνηα ιέμε ιέσ: σ-δ-ε 6. Σύνθεση φωνημάτων

51 Πεο ηηο θσλνύιεο ηεο ιέμεο: κήιν. Πεο ηε ιέμε ρξήκα ρσξίο ην ρ. Πεο ηε ιέμε πιέλσ ρσξίο ην λ. Πεο ηε ιέμε άιιν ρσξίο ην ν. Οη παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ δεηώληαο από ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ην πξνο αθαίξεζε θώλεκα: Πεο ηη κέλεη ζηε ιέμε πόιε αλ βγάινπκε ηελ πξώηε ηεο θσλή 7. Ανάλυση και αφαίρεση φωνημάτων

52 Δύθνιν Βγάιε από ην μπινκπνγηέο ην μύιν θαη βάιε ην λεξό. Ση βγαίλεη; Μεζαίαο δπζθνιίαο Βγάιε από ην βέξεο ην β θαη βάιε κ. Ση βγαίλεη; Γύζθνιν Βγάιε από ην θιίκα ην ι θαη βάιε ξ. Ση βγαίλεη; 8. Αντικατάσταση φωνημάτων

53 Παξαδνζηαθά ιεθηηθά παηρλίδηα πνπ εζηηάδνπλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αθνπζηηθήο εηθόλαο ηεο ιέμεο όπσο: ηα θνξαθίζηηθα ε ζύλζεζε λέαο ιέμεο κε βάζε ηελ αξρηθή ζπιιαβή κηαο θαη ηελ ηειηθή ζπιιαβή άιιεο ιέμεο ε αληηθαηάζηαζε ζπγθεθξηκέλσλ θσλεκάησλ κηαο ιέμεο από άιιν θώλεκα θαη ε εθθνξά ηεο λέαο ιέμεο. 9. Λεκτικά παιχνίδια

54 Παιχνίδια με ομάδα παιδιών Αηλίγκαηα Μαγηθά ιόγηα «Σπθιόκπγα»: Ζ «ηπθιόκπγα» πηάλεη δύν παηδηά θαη πξνζπαζεί λα θηηάμεη ην όλνκα ηνπ δεπγαξηνύ παίξλνληαο ηελ πξώηε ζπιιαβή (ή ην πξώην θώλεκα) από ην όλνκα ηνπ θάζε παηδηνύ ζπλδπάδνληαο ηελ αλάιπζε θαη ηε ζύλζεζε ζπιιαβώλ ή θσλεκάησλ.

55 Τεχνικές Elkonin: Αισθητοποίηση της Φωνημικής δομής των λέξεων

56 Τεχνικές Δπαζηηπιόηηηερ με Σόμπολα ανηιζηοίσηζηρ Κύβοςρ Ρίτειρ κοπίνυν ανάλογυν ζε απιθμό με ηα θυνήμαηα ηηρ λέξηρ Μαγνηηικά γπάμμαηα

57 Πξνηείλεηαη ν ζπλδπαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο γξαθνθσλεκηθώλ αληηζηνηρηώλ κε ηε δηδαζθαιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ θσλνινγηθήο επίγλσζεο. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε παηρλίδηα αιιά θαη κε ζαθή ηξόπν. Συνδυασμός

58 ππόγπαμμα διδαζκαλίαρ θωνολογικήρ επίγνωζηρ

59 Padeliadu, S., Kotoulas, V., & Mpotsas, G., (1998). Phonological awareness skills: internal structure and hierarchy. Paper presented at the 12th International Symposium of Theoretical & Applied Linguistics, April 2-4, 1998, Thessaloniki. Ζ εξγαζία δεκνζηεύηεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπκπνζίνπ: Β ηόκνο Δξγαζίεο ζηελ Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία ζ.ζ Πού στηρίχτηκε το πρόγραμμα

60 ηελ ηεξάξρεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δπζθνιία ρεηξηζκνύ ηνπο πνπ πξνέθπςε από ηελ έξεπλα. ζύλζεζε ζπιιαβώλ ζε ιέμεηο αλάιπζε ιέμεο ζε ζπιιαβέο παξήρεζε / νκνηνθαηαιεμία δηάθξηζε αξρηθνύ / ηειηθνύ θσλήκαηνο αθαίξεζε αξρηθήο / ηειηθήο ζπιιαβήο θσλεκηθή αλάιπζε / ζύλζεζε αθαηξέζεηο αξρηθνύ/ηειηθνύ/κέζνπ θσλήκαηνο αληηζηξνθή θσλεκάησλ Πού στηρίχτηκε το πρόγραμμα

61 1νο κήλαο: πλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ θαη ησλ νξγάλσλ εθθνξάο. 2νο κήλαο: πιιαβηθή ύλζεζε & Αλάιπζε 3νο κήλαο: Γηάθξηζε αξρήο / ηέινπο Παξήρεζε / Οκνηνθαηαιεμία 4νο κήλαο: Γηάθξηζε αξρηθνύ θσλήκαηνο 5νο κήλαο: Φσλεκηθή ύλζεζε & Αλάιπζε 6νο κήλαο: Αθαίξεζε Αξρηθνύ θσλήκαηνο Διάρθρωση των στόχων του προγράμματος

62 «Αλαθαιύπηνπκε ην κνπζηθό θνπηί πνπ θξύβεηαη ζην ιαηκό καο». Σν ζελάξην εκπινθήο ησλ παηδηώλ ήηαλ πσο νη κηθξνί κνπζηθνί πεγαίλνπλ γηα πξόβα ζηελ αίζνπζα ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ όπνπ ηνπο πεξηκέλεη κηα δπζάξεζηε έθπιεμε θαζώο ηα κνπζηθά όξγαλα ιείπνπλ. Πξέπεη ζπλεπώο λα εθεπξεζνύλ άιια γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξόβα. Αθνύ επηζηξαηεπζνύλ κνιύβηα, καξθαδόξνη, ηξαπέδηα, θνπηηά θηάλνπκε θαη ζηε θσλή θαη αξρίδεη ε εμεξεύλεζε. Συνειδητοποίηση του τρόπου και των οργάνων εκφοράς

63 Χξήζε θαζξέθηε: θνπόο είλαη ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ πσο είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία δνληηώλ ρεηιώλ γιώζζαο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη εθθνξά. Σν παηρλίδη ηεο «πξσηλήο γπκλαζηηθήο» ησλ νξγάλσλ εθθνξάο: Σν θάζε παηδί κπξνζηά ζην θαζξεθηάθη ηνπ θνπζθώλεη ηα κάγνπιά ηνπ, ζνπθξώλεη ηα ρείιε ηνπ, ρνξεύεη ηηο νδνληνζηνηρίεο ηνπ ή ηε γιώζζα ηνπ. Σα δόληηα θαη ε γιώζζα θάπνηα ζηηγκή θνπξάδνληαη θαη μεθνπξάδνληαη ζην καιαθό καμηιαξάθη (θάησ ρείινο). πλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ θαη ησλ νξγάλσλ εθθνξάο

64 Σα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνύλ ην ηξέκνπιν ζην ιαηκό θαζώο θαη ηελ «αλάζα πνπ βγαίλεη»: δηάθξηζε ησλ θσλεεληηθώλ θαη ησλ ζπκθσληθώλ θζόγγσλ ζε πξώην επίπεδν. Παξαγσγή ήρσλ πνπ αθνύκε γύξσ καο (ξνιόη, θακπαλάθη, ςαιίδη πνπ θόβεη, ηειέθσλν, ζαθνύια πνπ ηζαιαθώλεηαη, παηήκαηα θηι). Θεαηξηθό παηρλίδη κε πξνζνκνίσζε θσλώλ δώσλ ζε ζελάξηα παξακπζηώλ. πλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ θαη ησλ νξγάλσλ εθθνξάο

65 πλεηδεηνπνίεζε / δηάθξηζε θσλεεληηθώλ θαη ζπκθσληθώλ θζόγγσλ: «Φσλνύιεο πνπ αθνύγνληαη πνιύ (θσλήεληα) θαη θσλνύιεο πνπ δελ αθνύγνληαη (ζύκθσλα). Οη θσλνύιεο πνπ δελ αθνύγνληαη πεγαίλνπλ καδί κε κία θσλνύια πνπ αθνύγεηαη πνιύ γηα λα αθνπζηνύλ θη απηέο». Φσλήεληα & ύκθσλα

66 Παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ηνπ πξώηνο / ηειεπηαίνο. Εσγξαθίδνπκε ηξέλν κε βαγόληα πνπ ε ζεηξά ηνπο είλαη ζηαζεξή. Ζ δηαδνρή ησλ ζπιιαβώλ νπηηθνπνηήζεθε ζε απηό. Ο δηπιαζηαζκόο ηεο αξρηθήο / ηειηθήο ζπιιαβήο ηνπ νλόκαηνο ηνπ θάζε παηδηνύ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ «ζπλζεκαηηθώλ» νλνκάησλ καο: Χάξεο Χάρα / Ρεξε, Λένλ Λέιε / Ολνλ, Ηόιε Ηη / Λειε Παηδηά ζηε γξακκή, εθθέξνπλ ην θαζέλα ηε ζπιιαβή κηαο πνιπζύιιαβεο ιέμεο. Αξρή / ηέινο

67 Οη πξώηεο απόπεηξεο έγηλαλ κε ζπιιαβέο. Έλα παηρλίδη πνπ έβγαιε γέιην ήηαλ παξαιιαγή ηεο «ηπθιόκπγαο»: Όηαλ ην παηδί πνπ είρε δεκέλα ηα κάηηα ηνπ, έπηαλε δύν παηδηά, πξνζπαζνύζε λα θηηάμεη ην όλνκα ηνπ δεπγαξηνύ παίξλνληαο ηελ πξώηε ζπιιαβή από ην όλνκα ηνπ θάζε παηδηνύ. ηε ζπλέρεηα ε ζύλζεζε έγηλε κε ζπιιαβέο πνπ πξνηείλακε εκείο θαη όηαλ εκπεδώζεθε ε δξαζηεξηόηεηα αληηζηξέςακε ηνπο ξόινπο καο κε ηα παηδηά. ηελ αξρή νη εξσηήζεηο ηνπο πεξηιάκβαλαλ ζπιιαβέο πνπ νδεγνύζαλ ζε άζεκεο ιέμεηο, δειαδή πξόηεηλαλ ζπιιαβέο ηπραία, αξγόηεξα όκσο νη ζπιιαβέο ηνπο νδεγνύζαλ ζε πξαγκαηηθέο ιέμεηο. ύλζεζε ζπιιαβώλ

68 Γεκηνπξγία / Παξαγσγή ιέμεσλ κε ηελ επαλάιεςε ηεο ίδηαο ζπιιαβήο ζην πιαίζην ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ (γηα παξάδεηγκα ε ζπδήηεζε δύν παπηώλ όπνπ ζην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο θαηαηίζεηαη ζηελ νκάδα ε κεηάθξαζε ησλ «πα πα»). Σα νλόκαηα ησλ κεγαιύηεξσλ παηδηώλ ηεο νκάδαο ρσξίζηεθαλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπιιαβώλ ηνπο ζε κηθξά, κεζαία θαη κεγάια. Ο ρσξηζκόο ησλ νλνκάησλ ζηηο ζπιιαβέο ηνπο γίλεηαη παξάιιεια κε ην ρηύπεκα ησλ ρεξηώλ γηα θάζε ζπιιαβή. Άιιν παηρλίδη ήηαλ ε «εθδξνκή ζην δάζνο» όπνπ κηα νκάδα παηδηώλ θηλείηαη, θαη ζην δξόκν ηεο βξίζθεη παηδηά πνπ κηκνύληαη δηάθνξά δώα, θπηά, αληηθείκελα, ηα νλόκαηα ησλ νπνίσλ ρσξίδεη ζε ζπιιαβέο. πιιαβηθή ύλζεζε & Αλάιπζε

69 Οκνηνθαηαιεμίεο: Αλαδεηνύζακε ζε θάζε πνίεκα ηξαγνύδη ηηο ιέμεηο πνπ νκνηνθαηαιεθηνύλ εθθέξνληαο δύν δύν ζηίρνπο θαη ςάρλνληαο εθείλεο ηηο ιέμεηο πνπ «ηαηξηάδνπλ ζην απηί καο» Παίδακε ην παηρλίδη «Πνηα ιέμε δελ ηαηξηάδεη;» όπνπ θαινύζακε ην παηδί λα βξεη ηε ιέμε πνπ ηειεηώλεη δηαθνξεηηθά αλάκεζα ζε ηξεηο (ζπλλεθάθη πάπηα ιηγάθη) θαη, Δθθέξακε δύν ιέμεηο πνπ νκνηνθαηαιεθηνύλ θαη αλαδεηνύζακε άιιε κία πνπ επίζεο λα νκνηνθαηαιεθηεί. πκπιεξώλακε ζηίρνπο πνηεκάησλ κε κία ιέμε πνπ λα νκνηνθαηαιεθηεί. Η πξνζνρή ζην ηέινο ηεο ιέμεο

70 ην ρξνληθό δηάζηεκα πξηλ ηα Χξηζηνύγελλα βξίζθακε ιέμεηο ζρεηηθέο πξνο ηηο γηνξηέο πνπ λα νκνηνθαηαιεθηνύλ θαη δεκηνπξγνύζακε κε ηα παηδηά ζηίρνπο (πρ έιαην θέξαην: Σνπ ηάξαλδνπ ην θέξαην / κπεξδεύηεθε ζην έιαην). Μεηά ηέζζεξηο ζρεδόλ κήλεο δξαζηεξηνηήησλ ήκαζηε ζίγνπξνη πσο ηα παηδηά ζθέθηνληαλ θαη πάλσ ζηε θσλνινγηθή δνκή ησλ ιέμεσλ πνπ αθνύλ θαη εθθέξνπλ. Παξαγσγή Οκνηνθαηαιεμίαο

71 Ζ αθεξεκέλε θύζε ηνπ θσλήκαηνο επηβάιιεη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ κέζα από δξαζηεξηόηεηεο πνπ λα αηζζεηνπνηνύλ ηελ ύπαξμή ηνπ. Χξεζηκνπνηήζεθαλ θνύθιεο, πνύιηα θαη νκαδηθά παηρλίδηα ζηα νπνία θάζε έλα από ηα παηδηά αληηπξνζώπεπε έλα θώλεκα (όρη ζπγθεθξηκέλν). Ο ρεηξηζκόο ηνπ θσλήκαηνο

72 Μεξηθή Αλάιπζε Κάζε παηδί εληνπίδεη ηελ πξώηε θσλή ζην όλνκά ηνπ. Σα παηδηά ην όλνκα ησλ νπνίσλ αξρίδεη από θσλήελ κέλνπλ ζην «θόθθηλν» ζπίηη ελώ απηώλ πνπ ην όλνκα αξρίδεη από ζύκθσλν ζην «κπιε» ζπίηη. Αθνινπζεί ε απνκόλσζε ησλ αξρηθώλ θσλεκάησλ θαη ε αλαδήηεζε άιισλ ιέμεσλ πνπ λα αξρίδνπλ από ην ζπγθεθξηκέλν θώλεκα (πξόθεηηαη γηα ην παηρλίδη «εγώ θαηαζθνπεύσ»). Παηρλίδη εληνπηζκνύ ηεο ιέμεο πνπ αξρίδεη κε δηαθνξεηηθό θώλεκα αλάκεζα ζε ηξεηο (πρ θξέλν θάθεινο βνύξηζα).

73 Ο εληνπηζκόο ηνπ θσλήκαηνο ζην κέζν ηεο ιέμεο έγηλε κέζσ ηεο εμήο δξαζηεξηόηεηαο: Αλαδεηώληαο ην θώλεκα /α/ επξηζθόκελνη έμσ από ην ζπίηη ησλ θσλεέλησλ θαινύζακε όζα παηδηά ην έρνπλ ζην όλνκά ηνπο λα πεξάζνπλ, ελώ ηα ππόινηπα λα πεξηκέλνπλ. Σα παηδηά πνπ έκπαηλαλ κέζα, ρηππνύζαλ κε ζπλνδεία ηνπ ηακπνπξίλνπ ζπιιαβηζηά ην όλνκά ηνπο ελώ απηά πνπ πεξίκελαλ από έμσ κεηξνύζαλ έλα δάρηπιν θάζε θνξά πνπ άθνπγαλ ην /α/ ζηε ζπιιαβή. Γηάθξηζε κέζνπ θσλήκαηνο

74 Δθθνξά ιέμεσλ θώλεκα πξνο θώλεκα, δεηώληαο από ηα παηδηά λα καληέςνπλ ηε ιέμε. Γνπιέςακε κε λνεηηθά ζύλνια ιέμεσλ (δώα, ξνύρα, πξόζσπν θηι) θαη δελ εθθέξακε ηπραίεο ιέμεηο δεηώληαο από ηα παηδηά λα ηηο καληέςνπλ. Οη θνύθιεο ηνπ θνπθινζέαηξνπ εθθέξνπλ ιέμεηο ζηα θσλήκαηά ηνπο πξνζπαζώληαο λα θξύςνπλ θάηη από ηα παηδηά ή λα ηα δπζθνιέςνπλ. ύλζεζε: Σα καληέκαηα

75 «Οη θσλνύιεο πνπ θάλνπλ παξέα» παηρλίδη πνπ κε παξέα παηδηώλ απνδίδνληαλ ε δνκή ηεο ζπιιαβήο, έλα παηδί γηα θάζε θσλή. Γηα ηελ αλάιπζε ζε θσλήκαηα ηνπ νλόκαηνο «Μαξηάλα» ζα πξέπεη λα νξηζηνύλ δύν παηδηά γηα ηελ πξώηε ζπιιαβή, ηξία παηδηά γηα ηε κεζαία θαη ηέινο άιια δύν παηδηά γηα ηελ ηειεπηαία ζπιιαβή. Οξίδεηαη ζε θάζε παηδί πνηα θσλή αληηπξνζσπεύεη θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εθθέξνπλ ζπλερόκελα θηλνύκελα πξνο έλα ζεκείν ζπλάληεζεο, ζην νπνίν όηαλ ζπλαληεζνύλ αγθαιηάδνληαη θαη εθθέξνπλ καδί ηε ζπιιαβή. Σν παηρλίδη απηό επαλαιακβαλόηαλ θαζεκεξηλά ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο (δηάηαμε ησλ παηδηώλ, ηξόπνη εθθνξάο) κε θάζε παηδί μερσξηζηά λα ρεηξίδεηαη ην όλνκά ηνπ. Αλάιπζε ζε θσλήκαηα

76 Παξάιιεια δνπιεύηεθε ε αλάιπζε ιέμεσλ ζηα θσλήκαηά ηεο, μεθηλώληαο κε ιέμεηο πνπ θαλεξώλνπλ θαγώζηκα (κήιν) θαη πνπ πξέπεη λα θνπνύλ ζε θνκκάηηα γηα λα θαγσζνύλ. Παηδηά πιένλ νξίδνληαη λα αληηπξνζσπεύνπλ όια ηα θσλήκαηα κηαο ιέμεο, θάηη πνπ γίλεηαη θαη κε αληηζηνίρεζε θαξεθιώλ πξνο απηά. Σν επόκελν βήκα πνπ επηρεηξήζακε ήηαλ ε αθαίξεζε ηνπ αξρηθνύ θσλήκαηνο, θάηη πνπ επηδηώρζεθε επίζεο κε απεηθόληζε ησλ θσλεκάησλ. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά δπζθνιεύηεθαλ θαη ζεσξήζακε όηη ην επίπεδν απηό ζα πξέπεη λα απνηειεί ηελ νξνθή ησλ επηδηώμεώλ καο. Από ηελ αλάιπζε ζηελ αθαίξεζε

77 Με ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθώλ καζεκάησλ άξρηζε ε παξνπζίαζε θάζε γξάκκαηνο κέζα από ην θώλεκα κε βάζε ηελ ηζηνξία ηνπ. Χξεζηκνπνηήζεθε ην βηβιίν ηεο Παπιίλαο Πακπνύδε «Με ην άιθα θαη ην βήηα» (Δθδόζεηο Κέδξνο). «Ψαξεύνπκε» ηηο ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ από ην θώλεκα πνπ καο ελδηαθέξεη, έρνληαο μεθηλήζεη από ηα θσλήεληα. Πξηλ αιιάμνπκε θσλήελ «ςαξεύνπκε» ηηο ιέμεηο πνπ ηειεηώλνπλ ζην θσλήελ πνπ ζπδεηνύκε. Γηδαζθαιία γξαθνθσλεκηθώλ αληηζηνηρηώλ

78 Ζ δηδαζθαιία ηνπο πεξηιάκβαλε: Αηζζεηνπνίεζε ηνπ ζρήκαηνο θάζε γξάκκαηνο (αθή ζε ζκπξηδόραξην). ρεκαηηζκόο ηνπ ζρήκαηνο ηνπ γξάκκαηνο κε ην ζώκα. Γξαθή ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπ γξάκκαηνο. Αλαδήηεζε αληηθεηκέλσλ πνπ ην όλνκά ηνπο μεθηλάεη από ζπγθεθξηκέλν γξάκκα. Απεηθόληζή ηνπο. Καηαζθεπέο βηβιίσλ θαη αθηζώλ. Γηδαζθαιία γξαθνθσλεκηθώλ αληηζηνηρηώλ

79 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Δπηθνηλσλία

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Ζ αληηκεηώπηζε ηεο Γπζιεμίαο δηεζλώο θαη ζύγθξηζε κε ηελ κέζνδν Παπιίδε»

Θέκα: «Ζ αληηκεηώπηζε ηεο Γπζιεμίαο δηεζλώο θαη ζύγθξηζε κε ηελ κέζνδν Παπιίδε» Θέκα: «Ζ αληηκεηώπηζε ηεο Γπζιεμίαο δηεζλώο θαη ζύγθξηζε κε ηελ κέζνδν Παπιίδε» Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα: Πξνθνπία Βιαρνγηάλλε Δπόπηεο Καζεγεηήο: Γεώξγηνο Θ. Παπιίδεο, Καζεγεηήο πλεμεηαζηέο: Ησάλλεο Αγαιηώηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα