Φωνολογική Επίγνωση. Βαζίιεηνο Κσηνύιαο PhD Γηδάζθσλ ΠΓ 407

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φωνολογική Επίγνωση. Βαζίιεηνο Κσηνύιαο PhD Γηδάζθσλ ΠΓ 407 vkotoulas@sed.uth.gr"

Transcript

1 Φωνολογική Επίγνωση Βαζίιεηνο Κσηνύιαο PhD Γηδάζθσλ ΠΓ 407

2 Δομή Σκοπός της εισήγησης Οξηζκνί: Έλλνηα & Γνκή ρέζε κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ αιθαβεηηθνύ θώδηθα Αμηνιόγεζε Φσλνινγηθήο Δπίγλσζεο Φσλνινγηθή Δπίγλσζε θαη Γπζιεμία Γηδαζθαιία θσλνινγηθήο επίγλσζεο

3 α. έλλνηα & δνκή

4 Φωνολογική επίγνωση ή φωνολογική ενημερότητα ή φωνολογική συνειδητοποίηση ε ηθαλόηεηα αληίιεςεο κηαο εθθεξόκελεο ιέμεο σο κηα αθνινπζία δηαδνρή μερσξηζηώλ ήρσλ (Lewkowicz, 1980: 686) ε ηθαλόηεηα επεμεξγαζίαο ιέμεσλ όζνλ αθνξά ζηε θσλνινγηθή ηνπο δνκή μέρσξα από ηα λνήκαηά ηνπο ή ηελ ηππηθή ηνπο ρξήζε (Gough, Larson, & Yopp, 1993, Rack, 1997: 125, Torneus, 1984) θαη ηελ νξζνγξαθηθή ηνπο δνκή (Nicholson, 1997: 53)

5 Φωνημική επίγνωση ή φωνημική ενημερότητα ή φωνημική συνειδητοποίηση κηα κεηαγισζζηθή δεμηόηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπλείδεζε ηεο θαηάηκεζεο ησλ ιέμεσλ ζην επίπεδν ηνπ θσλήκαηνο θαηά ηνλ πξνθνξηθό ιόγν (Pennington, Van Orden, Smith, Green & Haith, 1990: 1760) ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ, θαηά ηνλ πξνθνξηθό ιόγν λα εζηηάδεηαη ζηα, θαη λα ρεηξίδεηαη ηα, θσλήκαηα (Ehri, Correro, Shanahan, Willows & Yatvin, 2000:2-1) ε ζπλείδεζε ησλ θσλνινγηθώλ θνκκαηηώλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ πξνθνξηθό ιόγν ησλ θνκκαηηώλ εθείλσλ πνπ αληηπξνζσπεύνληαη από κηα αιθαβεηηθή νξζνγξαθία (Blachman, 2000: 483).

6 Φωνολογική Φωνημική Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε εζηηάδεη ζε θάζε κνλάδα πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο δνκεί ην ιόγν. Δξεπλεηηθή κειέηε πνπ εμεηάδεη ηε θσλνινγηθή επίγλσζε έρεη ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ επίγλσζε ιέμεο ζην ζρεδηαζκό ηεο πέξα από ηηο επηγλώζεηο ζπιιαβήο θαη θσλήκαηνο. Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε είλαη επξύηεξε έλλνηα από ηελ θσλεκηθή επίγλσζε. Ζ θσλεκηθή επίγλσζε εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζην θώλεκα.

7 Δομικά στοιχεία του προφορικού λόγου Λέμε πιιαβή Φώλεκα: ε κνλάδα ιόγνπ ε νπνία δηαθνξνπνηεί ην λόεκα ησλ ιέμεσλ. ηηο ιέμεηο [θάξνο]- [βάξνο] νη θζόγγνη πνπ δηαθνξνπνηνύλ ην λόεκα ησλ ιέμεσλ είλαη νη [f] θαη [v], νη νπνίνη ζην ίδην πεξηβάιινλ [-άξνο] δηαθξίλνπλ δύν ιέμεηο, πξόθεηηαη δειαδή γηα ηα θσλήκαηα /f/ θαη /v/. (Δπίζεο: [θώλνο]-[πόλνο] & [πίλσ]-[ηείλσ]). Έλαξμε & Καηάιεμε ιέμεο

8 Πίνακας φωνημάτων της ελληνικής γλώσσας Nespor, 1999, Πετρούνιας, 1992, Σετάτος, 1973, Φιλιππάκη Warburton, 1992 Α. Φσλεεληηθά Φσλήκαηα /i/ - ζπίηη, ηύρε /u/ - νπξαλόο, πνπιί /e/ - ρέξη, σξαία /o/ - ρνξόο, ώξα /a/ - κάλα, ραξά /j/ - γριά, γάιδαρος (ημίθφνο) Β. πκθσληθά Φσλήκαηα /p/ - παπάο, άξπα /t/ - ηόηε, ζηήιε /k/ - θαθόο, ζθάθη /f/ - θόξνο, αζθπμία /s/ - ζσζηόο, ζάινο /δ/ - δάδα, ρνξδή /z/ - δέζηε, καδί /x/ - ραξά, ρέξη /b/ - κπειάο, κπιόθα /g/ - γθάθα, γθξεκόο /ts/ - ηζαηζάξα, ηζέπε /dz/ - ηδάκη, θαβγαηδήο /v/ - βάξνο, βγαίλσ /ζ/ - άζινο, ζάξξνο /γ/ - γάια, αξγόο /m/ - κακά, αικπξόο /l/ - ιόγνο, άγαικα /r/ - ξόδη, ηξέρσ /n/ - λένο, λάλνο /d/ - ληέθη, ληύλσ

9 Γιατί το φώνημα δεν είναι διακριτό; Γελ εθθέξεηαη απηόλνκν αιιά επεξεάδεηαη από ηα θσλήκαηα πνπ πξνεγνύληαη θη έπνληαη. [θαθόο]. Ζ αθνπζηηθή αλάιπζε πνπ γίλεηαη από ην απηί, πξαγκαηνπνηείηαη ζε θνκκάηηα κεγαιύηεξα ηνπ θσλήκαηνο όπσο είλαη νη ζπιιαβέο πνπ έρνπλ θη απηνλνκία ζηελ εθθνξά ηνπο. Σν θώλεκα είλαη απζαίξεην. Σν θώλεκα είλαη αθεξεκέλν

10 Μήπωο ζα έπξεπε λα κηινύκε γηα θωλνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη όρη γηα θωλνινγηθή επίγλωζε;

11 β. ζρέζε κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ αιθαβεηηθνύ θώδηθα

12 Πξνθεηκέλνπ έλα παηδί λα κάζεη λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη, ζα πξέπεη πξώηα λα θαηαλνήζεη πσο ε ιέμε «όρη» απνηειείηαη από ηξία θσλήκαηα. Δίλαη δύζθνιν λα θαηαλνεζεί ην θώλεκα από θάπνηνλ πνπ δελ γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ αιθαβεηηθνύ ζπζηήκαηνο γξαθήο. Ζ κηθξόηεξε κνλάδα ιόγνπ πνπ κπνξεί λα ζπλεηδεηνπνηεζεί θαη λα ρεηξηζηεί ρσξίο δηδαζθαιία είλαη ε ζπιιαβή. ΦΔ: Πξνϋπόζεζε ή Απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο;

13 Liberman, I., Shankweiler, D., Fischer, W., & Carter, B., (1974). Explicit syllable and phoneme segmentation in the young child. Journal of Experimental Child Psychology, 8: πκκεηείραλ 135 αγόξηα θαη θνξίηζηα από ηα νπνία 46 πξνλήπηα, 49 λήπηα θαη 40 πξσηάθηα (κέζεο ειηθίεο 5,6 & 7 εηώλ αληίζηνηρα). Σα παηδηά αθνύ εθπαηδεύηεθαλ ζε έλα παηρλίδη κέηξεζεο ρηππνύζαλ ην ρέξη ηνπο γηα θάζε ζπιιαβή ή θώλεκα ηεο ιέμεο πνπ ρεηξίδνληαλ κέζσ δώδεθα ιέμεσλ θιήζεθαλ λα αλαιύζνπλ 42 ιέμεηο ζηηο ζπιιαβέο ηνπο θαη 42 ιέμεηο ζηα θσλήκαηά ηνπο. ΤΛΛΑΒΔ ΦΩΝΗΜΑΣΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ 46% 0% ΝΗΠΙΑ 48% 17% ΠΡΩΣΑΚΙΑ 90% 70%

14 Bradley, L., Bryant, P., (1983). Categorizing sounds and learning to read a causal connection. Nature, 301: πκκεηείραλ 368 παηδηά από ηα 4 ρξόληα ηνπο κέρξη ηε Γεπηέξα ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ. ηελ έλαξμε ηεο παξαθνινύζεζεο ζην ζρνιείν ηα παηδηά αμηνινγήζεθαλ κέζα από ην παηρλίδη «βξεο θαη βγάιε ηελ αηαίξηαζηε ιέμε». Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ζηε δξαζηεξηόηεηα, ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδνζή ηνπο ζε θξηηήξην αλαγλσζηηθήο επίδνζεο ζηε Γεπηέξα δεκνηηθνύ.

15 Lundberg, I., Frost, J., & Petersen, O., (1988). Effects of an extensive program for stimulating phonological awareness in preschool children. Reading Research Quarterly, 23 (3): πκκεηείραλ 390 παηδηά λεπηαγσγείνπ, 235 ζηελ πεηξακαηηθή θαη 155 ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε αμηνινγνύληαλ κέζσ ηνπ ρεηξηζκνύ θσλεκάησλ (ζύλζεζε & αλάιπζε θσλεκάησλ, δηαγξαθή αξρηθνύ θσλήκαηνο) ηνπ ρεηξηζκνύ ζπιιαβώλ (ζύλζεζε & αλάιπζε ζπιιαβώλ) νκνηνθαηαιεμηώλ θαη ιέμεσλ (αλάιπζε πξόηαζεο ζηηο ιέμεηο ηεο). Σν θξηηήξην αλάγλσζεο απνηεινύληαλ από 400 ιέμεηο πνπ παξνπζηάδνληαλ ζε ζηήιε ελώ δίπια ζε θάζε ιέμε δίλνληαλ ηέζζεξηο εηθόλεο θαη ην παηδί έπξεπε λα ππνδείμεη πνηα από απηέο αληηπξνζώπεπε ηε ιέμε. Σν θξηηήξην νξζνγξαθίαο απνηεινύληαλ από 28 ιέμεηο πνπ παξνπζηάδνληαλ κέζα ζε πξόηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ην παηδί έπξεπε λα γξάςεη. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε επίγλσζε ηνπ θσλήκαηνο πξηλ ηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ πξνβιέπεη ην 58% θαη ην 61% ηεο επίδνζεο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία αληίζηνηρα ζηε δεπηέξα ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ.

16 Morais, J., Cary, L., Alegria, J., & Bertelson, P., (1979). Does awareness of speech as a sequence of phones arise spontaneously? Cognition, 7: Morais, J., Bertelson, P., Cary, L., & Alegria, J., (1986). Literacy training and speech segmentation. Cognition, 24: Ζ αξγνπνξία ζηελ θαηάθηεζε ηνπ θσλήκαηνο δελ είλαη απνηέιεζκα σξίκαλζεο γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ αιιά απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αιθαβεηηθήο αξρήο. πκκεηείραλ 60 ειηθησκέλνη πνξηνγάινη από ηνπο νπνίνπο νη κηζνί ήηαλ αλαιθάβεηνη θαη νη ππόινηπνη είραλ δηδαρηεί γξαθή θαη αλάγλσζε ζε κεγάιε ειηθία. Από ηνπο αλζξώπνπο απηνύο δεηήζεθε λα ρεηξηζηνύλ δύν δξαζηεξηόηεηεο, ε πξώηε ήηαλ ε αθαίξεζε θαη ε δεύηεξε ε πξόζζεζε θσλήκαηνο ζε πξαγκαηηθέο ιέμεηο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη επηδόζεηο ηεο νκάδαο ησλ αλαιθάβεησλ πζηεξνύζαλ ζεκαληηθά ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα ζε ζρέζε κε απηέο ηεο νκάδαο πνπ γλώξηδαλ αλάγλσζε θαη γξαθή.

17 82 πξσηάθηα ρσξηζκέλα ζε ηξεηο νκάδεο αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ δηδάζθνληαλ ηελ πξώηε αλάγλσζε: κία νκάδα δηδάζθνληαλ ζπζηεκαηηθά (phonics) ελώ νη άιιεο δύν νκάδεο κε βάζε ηα αλαγλσζηηθά. ύλζεζε θσλεκάησλ ζε ιέμε ή ςεπδνιέμε Αλάιπζε ιέμεσλ ζηα θσλήκαηά ηνπο κέζσ ηεο κέηξεζήο ηνπο κε ην ρηύπεκα ελόο κνιπβηνύ γηα θαζέλα θώλεκα Αθαίξεζε αξρηθνύ θαη ηειηθνύ θσλήκαηνο Αλάγλσζε ςεπδνιέμεσλ θαη πξαγκαηηθώλ ιέμεσλ Αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πνπ ην παηδί ζα κάζεη λα δηαβάδεη θσλεκηθή επίγλσζε θαη αλάγλσζε αιιειεπηδξνύλ: επάξθεηα ζηε κία δηεπθνιύλεη ηελ άιιε

18 Porpodas, C., (1999). Patterns of phonological and memory processing in beginning readers and spellers of Greek. Journal of learning disabilities, 32(5): πξσηάθηα από ηνπο νπνίνπο νη κηζνί ραξαθηεξίζηεθαλ πσο είραλ εθδειώζεη αλαγλσζηηθέο θαη νξζνγξαθηθέο δπζθνιίεο ελώ νη ππόινηπνη πσο δελ είραλ. Ωο θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνύ εθδήισζεο ησλ δπζθνιηώλ ήηαλ ε αξγή αλάγλσζε ιέμεσλ, ηα ιάζε ζηελ νξζνγξαθία ιέμεσλ θαη ν θαλνληθόο δείθηεο λνεκνζύλεο Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο δξαζηεξηόηεηεο: ε αλάιπζε ιέμεο ζε ζπιιαβέο θαη θσλήκαηα θαη ε αθαίξεζε αξρηθνύ/ήο ζπιιαβήο, θσλήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη δξαζηεξηόηεηεο ρεηξηζκνύ ζπιιαβώλ ήηαλ επθνιόηεξεο ζην ρεηξηζκό ηνπο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ρεηξηζκνύ θσλεκάησλ θαζώο θαη πσο ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηα παηδηά πνπ δελ είραλ εθδειώζεη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο είραλ ζαθώο θαιύηεξεο επηδόζεηο από ηα παηδηά πνπ είραλ εθδειώζεη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο.

19 Kotoulas, V., (2004). The development of phonological awareness throughout the school years: The case of a transparent orthography. L1-Educational Studies in Language and Literature 4: ύγθξηζε ησλ επηδόζεσλ 280 παηδηώλ ζε δέθα δξαζηεξηόηεηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο: Γηάθξηζε Παξήρεζεο & Οκνηνθαηαιεμίαο Γηάθξηζε αξρηθνύ θαη ηειηθνύ θσλεκάησλ ύλζεζε θσλεκάησλ ζε ιέμεηο Αλάιπζε ιέμεσλ ζε θσλήκαηα Αθαίξεζε αξρηθνύ, ηειηθνύ θαη κέζνπ θσλεκάησλ θαη, Αληηζηξνθή θσλεκάησλ.

20 65 CLASS*SPECIAL; Weighted Means Current effect: F(5, 268)=3,8960, p=,00200 Effective hypothesis decomposition ΦΩΝΗΜΙΚΗ ΔΠΙΓΝΩΗ ΣΑΞΔΙ ΧΩΡΙ Α.Γ. ΜΔ Α.Γ.

21 Έλλειμμα φωνολογικής επίγνωσης 110 Γηάγξακκα Μέζσλ Δθαηνζηηαίσλ Δπηδόζεσλ Φσλνινγηθή Δπίγλσζε Δπηδόζεηο Σάμεηο Χσξίο Α.Γ. Με Α.Γ. Κotoulas (2004) Juel (1994)

22 γ. αμηνιόγεζε θωλνινγηθήο επίγλωζεο

23 Διάκριση συλλαβής σε αρχική & τελική θέση Άθνπζε ηηο ιέμεηο θαη βξεο απηήλ πνπ δελ ηαηξηάδεη. Παξάδεηγκα: 1) πνηό πνιύ ζπίξηα, 2) ηαςί κέιη ηάμε, 3) ξνύρα ραξηί ράξε 1. γάια - μύιν γάκνο [ ] 2. πάιη - ρέξη παλί [ ] 3. ζαιάηα - ζαθνύια θεγγάξη [ ] 4. κπνπθάιη δάραξε δαξώλσ [ ] 5. θίηξηλνο ιεκόλη ιαηκόο [ ] 6. βίδεο κνιύβηα βηβιηνπσιείν [ ] 7. παιηθάξη θαξακέια παληειόλη [ ] 8. κεηάβαζε κεζεκέξη πεξηζηέξη [ ] 9. άθξε άζπξνο ίζθηνο [ ] 10. ώξα έδξα έινο [ ] Άθνπζε ηηο ιέμεηο θαη βξεο απηήλ πνπ δελ ηαηξηάδεη. Παξάδεηγκα: 1) ραιί - θηιί - ηδάκη, 2) δέκα - ήιηνο θόκκα, 3) κύηε ρέξη - καραίξη 1. πόδη - μίδη - δάζνο [ ] 2. δώξν - θίδη κσξό [ ] 3. αγθάζη - δέλσ πιέλσ [ ] 4. γέια - γάηα - θόηα [ ] 5. ζεκάδη βάξθα ζαλίδη [ ] 6. θνπδίλα - θνπξηίλα ζέαηξν [ ] 7. δέκα θιάκα πίηα [ ] 8. πεξηζηέξη αθξνγηάιη πνξηνθάιη [ ] 9. παξαπαηώ αθξνβαηώ αλακαζώ [ ] 10. νλνκαζηηθό θαληαρηεξό ηδησηηθό [ ]

24 Διάκριση φωνήματος σε αρχική & τελική θέση Θα ζνπ πσ θάπνηεο ιέμεηο. Θέισ λα κνπ πεηο πνηα θσλή αθνύο πξώηε. Παξάδεηγκα: 1) θαη, 2) έια, 3) θύγε 1. άκα [ ] 2. κήιν [ ] 3. βόδη [ ] 4. άιινο [ ] 5. θαπέιν [ ] 6. πεηαινύδα [ ] 7. νπξά [ ] 8. λένο [ ] 9. κπόξα [ ] 10. ειηά [ ] Θα ζνπ πσ θάπνηεο ιέμεηο. Θέισ λα κνπ πεηο πνηα θσλή αθνύο ηειεπηαία. Παξάδεηγκα: 1) κε, 2) όρη, 3) θαιά 1. αιινύ [ ] 2. ξάβσ [ ] 3. βίδα [ ] 4. άκκνο [ ] 5. θαηζίθη [ ] 6. θπλεγεηό [ ] 7. ράζεθαλ [ ] 8. αθξόο [ ] 9. πεγή [ ] 10. ιαέ [ ]

25 Σύνθεση & Ανάλυση Φωνημάτων Θ αθνύζεηο κεξηθέο θσλνύιεο ζηε ζεηξά. Μάληεςε πνηα ιέμε ζνπ ιέσ. Παξάδεηγκα: 1) θ-η, 2) ό-ι-α, 3) π-αί-δ-σ 1. κ-ε [ ] 2. α-π-ό [ ] 3. έ-ι-α [ ] 4. ηδ-ά-κ-η [ ] 5. α-έ-ξ-α [ ] 6.ζ-θ-νη-λ-ί [ ] 7.β-γ-ά-δ-σ [ ] 8.θ-ι-ά-κ-α [ ] 9.η-ζ-η-ό-ο [ ] 10.α-θ-η-η-ά [ ] Θα ζνπ πσ κεξηθέο ιέμεηο θαη ζέισ λα κνπ ηηο πεηο κία - κία θσλή μερσξηζηά: Παξάδεηγκα: 1) κνπ, 2) ζαλ, 3) Νηίλα 1. λαη [ ] 2. έρσ [ ] 3. όρη [ ] 4. ζέια [ ] 5. όηαλ [ ] 6. ληύζνπ [ ] 7. πεγέο [ ] 8. ειεεηλά [ ] 9. θαπλόο [ ] 10. ινπινύδηα [ ]

26 Αφαίρεση Φωνημάτων Θα ζνπ πσ θάπνηεο ιέμεηο. Θα κνπ ιεο απηό πνπ κέλεη άκα βγάινπκε ηελ πξώηε θσλή. Παξάδεηγκα: 1) κνπ νπ, 2) θαη αη, 3) έια ια 1. ζε ε [ ] 2. έλα λα [ ] 3. νπξά ξα [ ] 4. βήκα εκα [ ] 5. ξόδα νδα [ ] 6. βξήθα ξεθα [ ] Θα ζνπ πσ θάπνηεο ιέμεηο. Θα κνπ ιεο απηό πνπ κέλεη άκα βγάινπκε ηε ηειεπηαία θσλή ηεο. Παξάδεηγκα: 1) κνπ κ, 2) θαη θ, 3) έια ει 1. ηα η [ ] 2. εδώ εδ [ ] 3. είλαη είλ [ ] 4. ηζάληα ηζαλη [ ] 5. ςπρή ςπρ [ ] 6. ζηόκα ζηνκ [ ] Θα ζνπ πσ θάπνηεο ιέμεηο. Θα κνπ ιεο απηό πνπ κέλεη άκα βγάινπκε απηό πνπ ζνπ ιέσ: Παξάδεηγκα : 1) πξσί πξη, 2) θεξί θεΐ, 3) πέηξα πέηα 1. λένο λνο [ ] 2. ηέινο ηένο [ ] 3. θνύθια θνπθα [ ] 4. ξεύκα ξεκα [ ] 5. θξίκα θηκα [ ] 6. θιείλσ θεηλσ [ ]

27 Αντιστροφή Φωνημάτων Πεο απηό πνπ αθνύο αλάπνδα. Παξάδεηγκα: 1) ζα αο, 2) θαη αηθ, 3) λε ελ 1. βα αβ [ ] 2. αθ θα [ ] 3. πνπ νππ [ ] 4. ην νη [ ] 5. εξ ξε [ ] 6. άιιν νια [ ]

28 Ο ρεηξηζκόο ησλ ηνληζκέλσλ γισζζηθώλ κνλάδσλ είλαη επθνιόηεξνο από ησλ άηνλσλ Δπθνιόηεξνο είλαη ν ρεηξηζκόο ησλ γισζζηθώλ κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο ιέμεο, έπεηαη απηώλ πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο θαη δπζθνιόηεξνο όισλ είλαη απηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηε κέζε ηεο ιέμεο. Ο ρεηξηζκόο ησλ θσλεέλησλ είλαη επθνιόηεξνο από ην ρεηξηζκό ζπκθώλσλ. Ο ρεηξηζκόο ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ είλαη δπζθνιόηεξνο από ην ρεηξηζκό απιώλ ζπκθώλσλ. Κριτήρια δυσκολίας χειρισμού

29 δ. θωλνινγηθή επίγλωζε & δπζιεμία

30 Παγκόσμια Νευρολογική Ομοσπονδία (Critchley, 1970) Η Δπζιεμία είλαη κηα δηαηαξαρή πνπ εθδειώλεηαη ωο δπζθνιία ζηε κάζεζε ηεο αλάγλωζεο, παξά ηελ καηάλληλη εκπαίδεςζη (conventional instruction), ηελ επαπκή νοημοζύνη/ επθπΐα (adequate intelligence) θαη ηηο κοινωνικοπολιηιζμικέρ εςκαιπίερ (sociocultural opportunity). Η δηαηαξαρή απηή νθείιεηαη ζε ζεκειηαθέο γλωζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, πνπ ζπλήζωο έρνπλ ηδηνζπζηαζηαθή πξνέιεπζε

31 Ορισμός για τη Δυσλεξία (Lyon, Shaywitz & Shaywitz (2003) Η Δπζιεμία είλαη κηα εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία λεπξνβηνινγηθήο πξνέιεπζεο. Χαξαθηεξίδεηαη από δπζθνιίεο ακπιβούρ και/ή εςσεπούρ αναγνώπιζηρ λέξεων και από θηωσέρ ικανόηηηερ οπθογπαθίαρ και αποκωδικοποίηζηρ. Οη δπζθνιίεο απηέο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ην απνηέιεζκα ελλείμμαηορ ζηο θωνολογικό επίπεδο ηηρ γλώζζαρ πνπ ζπρλά είλαη απξνζδόθεην ζε ζρέζε κε άιιεο γλωζηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν. Δεπηεξεύνπζεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αλαγλωζηηθή θαηαλόεζε θαη κεηωκέλε αλαγλωζηηθή εκπεηξία πνπ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη γλώζεωλ ππνβάζξνπ.

32 Αιτία: Ελλιπής φωνολογική επεξεργασία Σίζεηαη πιένλ θαζαξά πσο ε εθδήισζε ησλ δπζθνιηώλ απηώλ νθείινληαη ζε ειιηπή θσλνινγηθή επεμεξγαζία. Απηή ε ζέζε αληαλαθιά ηα απνηειέζκαηα κεγάινπ θαη ζπλερώο απμαλόκελνπ αξηζκνύ εξεπλώλ πνπ ππνδεηθλύνπλ έιιεηκκα ζηελ επίγλσζε ηεο δνκήο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ.

33 (2007) Ζ Γπζιεμία απνηειεί έλα θάζκα εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ θαη εθδειώλεηαη όηαλ έρνπλ αλαπηπρζεί αηειώο ή κε κεγάιε δπζθνιία δεμηόηεηεο αθξηβνύο θαη/ή επρεξνύο αλάγλσζεο θαη γξαθήο θαη εηδηθά θσλνινγηθήο επίγλσζεο. Ζ αηειήο αλάπηπμε πεξηιακβάλεη δπζθνιίεο ζε έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα αθόινπζα: αλάγλσζε, γξαθή, νξζνγξαθία, αξίζκεζε, ή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία. Οη δπζθνιίεο επηκέλνπλ παξά ηελ πξόζβαζε ζε καζεζηαθέο επθαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ απνηειεζκαηηθά θαη θαηάιιεια γηα ηα πεξηζζόηεξα παηδηά. Οη δπζιεθηηθνί κπνξνύλ λα ζπλαληεζνύλ ζε όιν ην θάζκα ησλ επηηεύμεσλ θαη θάπνηεο θνξέο εθδειώλνπλ ζρεηηθά δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία ζα πξέπεη λα απνδίδνληαη νη δπζθνιίεο ηνπο, όπσο δπζθνιίεο νπηηθήο θαη/ή αθνπζηηθήο αληίιεςεο, ζρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο, βξαρύρξνλεο κλήκεο, θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ ή θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Οη δπζιεθηηθνί ζπρλά αλαπηύζζνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη δπλαηό λα θαιύςνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Μπνξνύλ επίζεο λα αλαπηύμνπλ «δπλαηά ζεκεία» πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ επθαηξίεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζή ηνπο. Ζ πξώηκε αλαγλώξηζε πνπ αθνινπζείηαη από ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερή, απνιύησο εμαηνκηθεπκέλε, θαηάιιειε δηδαζθαιία πνπ εζηηάδεηαη ζην γξαπηό ιόγν, από εηδηθό παηδαγσγό, είλαη ζεκαληηθή ώζηε λα δώζεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ πιήξσο ζηηο θνηλσληθέο, αθαδεκατθέο θαη θάζε άιινπ ηύπνπ επθαηξίεο θαηά κήθνο όισλ ησλ πεξηνρώλ ηνπ ΑΠ.

34 Μνημονικά προβλήματα Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζπλδένληαη ηδηαίηεξα κε ην θσλνινγηθό θύθισκα ηεο βξαρύρξνλεο θαη εξγαδόκελεο κλήκεο, αλ θαη νη καζεηέο πνπ ηηο εθδειώλνπλ θαίλεηαη πσο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζε νιόθιεξν ην κλεκνληθό κεραληζκό. Αμηνιόγεζε Δπαλάιεςε πξνηάζεσλ: Ο εθπαηδεπηηθόο αλαθέξεη πξνηάζεηο θαη δεηά από ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ πηζηή επαλάιεςε. Παξάδεηγκα: Πίλσ λεξό. Μνπ αξέζεη ην ςάξη. Ζ κακά θαη ν κπακπάο πεγαίλνπλ βόιηα. Ζ αδεξθή κνπ, πνπ είλαη κεγαιύηεξε από εκέλα, καζαίλεη γεξκαληθά.

35 Δίζοδος ερεθιζμάηφν Αιζθηηηριακή ζσγκράηηζη (οπηική ακοσζηική) Πολυδομικό μοντέλο μνήμης Δζφηερική επανάληυη Ανάκληζη Βρατσπρόθεζμη Μακρότρονη Δργαζόμενη Αποθήκεσζη Λήθη Λήθη Λήθη Ανάκληζη

36 ε. δηδαζθαιία θωλνινγηθήο επίγλωζεο

37 Νηπιαγωγείο: Ball & Blachman (1991) Παξέκβαζε γηα νιόθιεξε ηελ ηάμε πνπ απνδείρηεθε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ κε πςειή πηζαλόηεηα ζρνιηθήο απνηπρίαο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή. Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε: Άκεζε δηδαζθαιία Μέζνδνο: Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύζαλ πιαθίδηα γηα ηελ αληηπξνζώπεπζε ησλ θσλεκάησλ θαη έπξεπε λα θάλνπλ αλάιπζε ησλ θσλεκάησλ ησλ ιέμεσλ θαη γξαθνθσλεκηθή αληηζηνίρεζε. Πιαίζην: Μαζεηέο λεπηαγσγείνπ ζε νκάδεο ησλ 4-5 Γηάξθεηα: 15 ώξεο Απνηειέζκαηα: Πξόνδνο όρη κόλν ζηελ αλάιπζε θσλεκάησλ αιιά θαη ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή.

38 Νηπιαγωγείο: Bradley & Bryant (1985) Μέζνδνο: Οη καζεηέο δηδάρηεθαλ λα αληηζηνηρνύλ εηθόλεο κε ην πξώην θώλεκα ηεο εηθνληδόκελεο ιέμεο θαηεγνξηνπνηνύλ ιέμεηο κε νκνηνθαηαιεμία κέζσ ησλ εηθόλσλ ηνπο Πιαίζην: νιόθιεξε ε ηάμε Γηάξθεηα: 40 ιεπηά ζε δηάζηεκα 2 εηώλ Απνηειέζκαηα: Οη καζεηέο αμηνινγήζεθαλ ζηελ ειηθία ησλ 8 θαη νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ήηαλ θαιύηεξνη ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ νξζνγξαθία.

39 Νηπιαγωγείο: Raisor, Creaghead, & Yeager Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε: Φζίλνπζα δηδαζθαιία Μέζνδνο: Οη καζεηέο δηδάρηεθαλ λα μερσξίδνπλ θαη λα παξάγνπλ ξίκα λα μερσξίδνπλ ηηο ιέμεηο ησλ πξνηάζεσλ ρηππώληαο παιακάθηα γηα θάζε ιέμε, ή πεδώληαο λα δηαρσξίδνπλ ηηο ζπιιαβέο ησλ ιέμεσλ λα απνκνλώλνπλ ην αξρηθό θώλεκα Πιαίζην: νιόθιεξε ε ηάμε Γηάξθεηα: 4 εβδνκάδεο Απνηειέζκαηα: Ζ κέζνδνο θάλεθε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή όηαλ νη καζεηέο ζπκκεηείραλ κε παηγληώδε ηξόπν (ππνδπόκελνη ηα βαηξαράθηα θαη πεδώληαο ζε θάζε ιέμε κηαο ηζηνξίαο αληίζηνηρν πεξηερόκελν).

40 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Γηδαθηηθό πιαίζην: αηνκηθά Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε: ζαθήο δηδαζθαιία Χξόλνο εθαξκνγήο: 1-3 ώξεο ηελ εβδνκάδα Μαζήκαηα: Γιώζζα

41 Βάση σε κάθε διδασκαλία πλεηδεηνπνίεζε ησλ νξγάλσλ εθθνξάο θαη ηεο αλαπλνήο Χαξαθηεξηζηηθά ησλ θσλεεληηθώλ θαη ησλ ζπκθσληθώλ θσλεκάησλ Παξάιιειε δηδαζθαιία ησλ γξακκάησλ Λόγσ ηνπ όηη ε δηδαζθαιία ηεο θ.ε. ζηεξίδεηαη ζε ηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη απηέο λα «ληπζνύλ» κε θάπνην ζελάξην γηα λα αληηκεησπηζηνύλ ζεηηθά από ηα παηδηά.

42 Πέντε επίπεδα της φωνολογικής επίγνωσης (Adams,1990) 1. Ηθαλόηεηα γηα ζύλζεζε θαη αλάιπζε ζπιιαβώλ. 2. Ηθαλόηεηα ζύγθξηζεο θαη αληηπαξαβνιήο ησλ ιέμεσλ κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ιέμεσλ πνπ αθνύγνληαη ή όρη «ην ίδην». 3. ύλζεζε θσλεκάησλ ζε ιέμεηο. 4. Απνκόλσζε θαη αλάιπζε θσλεκάησλ. 5. Ηθαλόηεηα επεμεξγαζίαο ησλ θσλεκάησλ κε ηελ αθαίξεζε θσλεκάησλ θαη ηελ πξόζζεζε λέσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ιέμεσλ.

43 Ηλικιακή εξέλιξη 4 5 εηώλ Αλάιπζε & ζύλζεζε ζπιιαβώλ 5 6 εηώλ Οκνηνθαηαιεμία Παξήρεζε 6 7 εηώλ ύλζεζε & Αλάιπζε θσλεκάησλ Αθαίξεζε θσλήκαηνο Αληηζηξνθή θσλεκάησλ Αθαίξεζε κέζα ζε ζπκπιέγκαηα

44 Γπζθνιία ησλ δεμηνηήησλ θσλνινγηθήο επίγλσζεο 1. ύλζεζε θαη αλάιπζε ζπιιαβώλ (παηδηθόο ζηαζκόο - λεπηαγσγείν) 2. Αλαγλώξηζε ιέμεσλ κέζα ζε πξνηάζεηο (παηδηθόο ζηαζκόο - λεπηαγσγείν) 3. ύλζεζε θαη αλάιπζε ζύλζεησλ ιέμεσλ (παηδηθόο ζηαζκόο - λεπηαγσγείν) 4. Οκνηνθαηαιεμία (παηδηθόο ζηαζκόο - λεπηαγσγείν) 5. Απνκόλσζε θσλεκάησλ (Αξρή - ηέινο) (λεπηαγσγείν-α δεκνηηθνύ) 6. ύλζεζε θσλεκάησλ (λεπηαγσγείν-α δεκνηηθνύ) 7. Αλάιπζε θσλεκάησλ (Α δεκνηηθνύ) 8. Αθαίξεζε θσλεκάησλ (Α Β δεκνηηθνύ)

45 1. Ομοιοκαταληξία Αλαγλώξηζε ηεο νκνηνθαηαιεμίαο Δύθνιν: α. Πνηεο από ηηο παξαθάησ εηθόλεο αθνύγνληαη ην ίδην; β. Αθνύγνληαη ην ίδην νη ιέμεηο πνπ ζα ζνπ πσ; Οκπξέια ρειώλα Αθνύγνληαη ην ίδην νη ιέμεηο πνπ ζα ζνπ πσ; Οκπξέια θνπέια Μεζαίαο δπζθνιίαο: α. Πνηα ιέμε δελ αθνύγεηαη ην ίδην: πεπόλη-θνξδόλη-θαξέθια β. Πίλσ ηζάη κε ιεκόλη ζην κπαιθόλη. Πνηεο ιέμεηο αθνύγνληαη ην ίδην; Γύζθνιν: α. Πεο κνπ κηα ιέμε πνπ λα αθνύγεηαη ην ίδην κε ην ζθύινο. β. πκπιήξσζε ην πνίεκα κε κηα ιέμε πνπ λα ηαηξηάδεη: Παίδσ θαη γειώ, ηξέρσ θαη _ρρρρρρρρρρρ_!

46 2. Αναγνώριση λέξεων μέσα σε προτάσεις Δπαζηηπιόηηηερ: 1. Εκθοπά πποηάζευν με μία, δύο, ηπειρ κοκ λέξειρ. 2. Μέηπηζη ηυν λέξευν ζε μια ππόηαζη με παλαμάκια 3. Πεππάηηζε ηιρ λέξειρ ηηρ ππόηαζηρ πος θα ζος πυ. Κάθε σπώμα είναι και μια λέξη. 4. ε ποιο σπώμα είναι η λέξη μέζα ζηην ππόηαζη;

47 3. Σύνθεση και ανάλυση λέξεων Επίπεδο Αρτικό Μέζο Ανώηερο Επυηήζειρ εκπαιδεςηικού & Απανηήζειρ μαθηηών Δ: Θα ζος πυ μια λέξη ζπαζμένη ζε κομμάηια. Εζύ θα ηην πειρ ολόκληπη. Απιθμο---μησανή. Μ: Απιθμομησανή! Δ: Θα ζος πυ μια λέξη ζπαζμένη ζε κομμάηια. Εζύ θα ηην πειρ ολόκληπη. Αδεπ---θή. Μ: Αδεπθή Δ: Θα ζος πυ μια λέξη ζπαζμένη ζε θυνούλερ. Εζύ θα ηην πειρ ολόκληπη. Ε--γ--υ. Μ: Εγώ

48 4. Σύνθεση και ανάλυση συλλαβών ύνθεζη ζςλλαβών Εύκολο Σι είναι πί--νακαρ; Μεζαίαρ δςζκολίαρ Σι είναι μο--λύ--βι; Δύζκολο Σι είναι ζι--δη--πό--δπο--μορ; Περ ηιρ ζςλλαβέρ από ηιρ παπαπάνυ εικόνερ.

49 5. Απομόνωση φωνημάτων Δύθνιν Πνηα εηθόλα μεθηλάεη κε π; Μεζαίαο δπζθνιίαο Ψάρλσ κηα ιέμε πνπ λα μεθηλάεη κε κ. Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο; (κε εηθόλα ή ρσξίο) Γύζθνιν Ψάρλσ κηα ιέμε πνπ λα ηειεηώλεη ζε ν. Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο; (κε εηθόλα ή ρσξίο)

50 Δύθνιν Ση είλαη θ-ά-η-σ; Μεζαίαο δπζθνιίαο Ση είλαη ζ-η-ξ-ν-θ-ή; Γύζθνιν Θα ζνπ πσ θσλνύιεο αλάπνδα θαη ζέισ λα κνπ πεηο πνηα ιέμε ιέσ: σ-δ-ε 6. Σύνθεση φωνημάτων

51 Πεο ηηο θσλνύιεο ηεο ιέμεο: κήιν. Πεο ηε ιέμε ρξήκα ρσξίο ην ρ. Πεο ηε ιέμε πιέλσ ρσξίο ην λ. Πεο ηε ιέμε άιιν ρσξίο ην ν. Οη παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ δεηώληαο από ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ην πξνο αθαίξεζε θώλεκα: Πεο ηη κέλεη ζηε ιέμε πόιε αλ βγάινπκε ηελ πξώηε ηεο θσλή 7. Ανάλυση και αφαίρεση φωνημάτων

52 Δύθνιν Βγάιε από ην μπινκπνγηέο ην μύιν θαη βάιε ην λεξό. Ση βγαίλεη; Μεζαίαο δπζθνιίαο Βγάιε από ην βέξεο ην β θαη βάιε κ. Ση βγαίλεη; Γύζθνιν Βγάιε από ην θιίκα ην ι θαη βάιε ξ. Ση βγαίλεη; 8. Αντικατάσταση φωνημάτων

53 Παξαδνζηαθά ιεθηηθά παηρλίδηα πνπ εζηηάδνπλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αθνπζηηθήο εηθόλαο ηεο ιέμεο όπσο: ηα θνξαθίζηηθα ε ζύλζεζε λέαο ιέμεο κε βάζε ηελ αξρηθή ζπιιαβή κηαο θαη ηελ ηειηθή ζπιιαβή άιιεο ιέμεο ε αληηθαηάζηαζε ζπγθεθξηκέλσλ θσλεκάησλ κηαο ιέμεο από άιιν θώλεκα θαη ε εθθνξά ηεο λέαο ιέμεο. 9. Λεκτικά παιχνίδια

54 Παιχνίδια με ομάδα παιδιών Αηλίγκαηα Μαγηθά ιόγηα «Σπθιόκπγα»: Ζ «ηπθιόκπγα» πηάλεη δύν παηδηά θαη πξνζπαζεί λα θηηάμεη ην όλνκα ηνπ δεπγαξηνύ παίξλνληαο ηελ πξώηε ζπιιαβή (ή ην πξώην θώλεκα) από ην όλνκα ηνπ θάζε παηδηνύ ζπλδπάδνληαο ηελ αλάιπζε θαη ηε ζύλζεζε ζπιιαβώλ ή θσλεκάησλ.

55 Τεχνικές Elkonin: Αισθητοποίηση της Φωνημικής δομής των λέξεων

56 Τεχνικές Δπαζηηπιόηηηερ με Σόμπολα ανηιζηοίσηζηρ Κύβοςρ Ρίτειρ κοπίνυν ανάλογυν ζε απιθμό με ηα θυνήμαηα ηηρ λέξηρ Μαγνηηικά γπάμμαηα

57 Πξνηείλεηαη ν ζπλδπαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο γξαθνθσλεκηθώλ αληηζηνηρηώλ κε ηε δηδαζθαιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ θσλνινγηθήο επίγλσζεο. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε παηρλίδηα αιιά θαη κε ζαθή ηξόπν. Συνδυασμός

58 ππόγπαμμα διδαζκαλίαρ θωνολογικήρ επίγνωζηρ

59 Padeliadu, S., Kotoulas, V., & Mpotsas, G., (1998). Phonological awareness skills: internal structure and hierarchy. Paper presented at the 12th International Symposium of Theoretical & Applied Linguistics, April 2-4, 1998, Thessaloniki. Ζ εξγαζία δεκνζηεύηεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπκπνζίνπ: Β ηόκνο Δξγαζίεο ζηελ Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία ζ.ζ Πού στηρίχτηκε το πρόγραμμα

60 ηελ ηεξάξρεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δπζθνιία ρεηξηζκνύ ηνπο πνπ πξνέθπςε από ηελ έξεπλα. ζύλζεζε ζπιιαβώλ ζε ιέμεηο αλάιπζε ιέμεο ζε ζπιιαβέο παξήρεζε / νκνηνθαηαιεμία δηάθξηζε αξρηθνύ / ηειηθνύ θσλήκαηνο αθαίξεζε αξρηθήο / ηειηθήο ζπιιαβήο θσλεκηθή αλάιπζε / ζύλζεζε αθαηξέζεηο αξρηθνύ/ηειηθνύ/κέζνπ θσλήκαηνο αληηζηξνθή θσλεκάησλ Πού στηρίχτηκε το πρόγραμμα

61 1νο κήλαο: πλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ θαη ησλ νξγάλσλ εθθνξάο. 2νο κήλαο: πιιαβηθή ύλζεζε & Αλάιπζε 3νο κήλαο: Γηάθξηζε αξρήο / ηέινπο Παξήρεζε / Οκνηνθαηαιεμία 4νο κήλαο: Γηάθξηζε αξρηθνύ θσλήκαηνο 5νο κήλαο: Φσλεκηθή ύλζεζε & Αλάιπζε 6νο κήλαο: Αθαίξεζε Αξρηθνύ θσλήκαηνο Διάρθρωση των στόχων του προγράμματος

62 «Αλαθαιύπηνπκε ην κνπζηθό θνπηί πνπ θξύβεηαη ζην ιαηκό καο». Σν ζελάξην εκπινθήο ησλ παηδηώλ ήηαλ πσο νη κηθξνί κνπζηθνί πεγαίλνπλ γηα πξόβα ζηελ αίζνπζα ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ όπνπ ηνπο πεξηκέλεη κηα δπζάξεζηε έθπιεμε θαζώο ηα κνπζηθά όξγαλα ιείπνπλ. Πξέπεη ζπλεπώο λα εθεπξεζνύλ άιια γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξόβα. Αθνύ επηζηξαηεπζνύλ κνιύβηα, καξθαδόξνη, ηξαπέδηα, θνπηηά θηάλνπκε θαη ζηε θσλή θαη αξρίδεη ε εμεξεύλεζε. Συνειδητοποίηση του τρόπου και των οργάνων εκφοράς

63 Χξήζε θαζξέθηε: θνπόο είλαη ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ πσο είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία δνληηώλ ρεηιώλ γιώζζαο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη εθθνξά. Σν παηρλίδη ηεο «πξσηλήο γπκλαζηηθήο» ησλ νξγάλσλ εθθνξάο: Σν θάζε παηδί κπξνζηά ζην θαζξεθηάθη ηνπ θνπζθώλεη ηα κάγνπιά ηνπ, ζνπθξώλεη ηα ρείιε ηνπ, ρνξεύεη ηηο νδνληνζηνηρίεο ηνπ ή ηε γιώζζα ηνπ. Σα δόληηα θαη ε γιώζζα θάπνηα ζηηγκή θνπξάδνληαη θαη μεθνπξάδνληαη ζην καιαθό καμηιαξάθη (θάησ ρείινο). πλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ θαη ησλ νξγάλσλ εθθνξάο

64 Σα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνύλ ην ηξέκνπιν ζην ιαηκό θαζώο θαη ηελ «αλάζα πνπ βγαίλεη»: δηάθξηζε ησλ θσλεεληηθώλ θαη ησλ ζπκθσληθώλ θζόγγσλ ζε πξώην επίπεδν. Παξαγσγή ήρσλ πνπ αθνύκε γύξσ καο (ξνιόη, θακπαλάθη, ςαιίδη πνπ θόβεη, ηειέθσλν, ζαθνύια πνπ ηζαιαθώλεηαη, παηήκαηα θηι). Θεαηξηθό παηρλίδη κε πξνζνκνίσζε θσλώλ δώσλ ζε ζελάξηα παξακπζηώλ. πλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ θαη ησλ νξγάλσλ εθθνξάο

65 πλεηδεηνπνίεζε / δηάθξηζε θσλεεληηθώλ θαη ζπκθσληθώλ θζόγγσλ: «Φσλνύιεο πνπ αθνύγνληαη πνιύ (θσλήεληα) θαη θσλνύιεο πνπ δελ αθνύγνληαη (ζύκθσλα). Οη θσλνύιεο πνπ δελ αθνύγνληαη πεγαίλνπλ καδί κε κία θσλνύια πνπ αθνύγεηαη πνιύ γηα λα αθνπζηνύλ θη απηέο». Φσλήεληα & ύκθσλα

66 Παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ηνπ πξώηνο / ηειεπηαίνο. Εσγξαθίδνπκε ηξέλν κε βαγόληα πνπ ε ζεηξά ηνπο είλαη ζηαζεξή. Ζ δηαδνρή ησλ ζπιιαβώλ νπηηθνπνηήζεθε ζε απηό. Ο δηπιαζηαζκόο ηεο αξρηθήο / ηειηθήο ζπιιαβήο ηνπ νλόκαηνο ηνπ θάζε παηδηνύ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ «ζπλζεκαηηθώλ» νλνκάησλ καο: Χάξεο Χάρα / Ρεξε, Λένλ Λέιε / Ολνλ, Ηόιε Ηη / Λειε Παηδηά ζηε γξακκή, εθθέξνπλ ην θαζέλα ηε ζπιιαβή κηαο πνιπζύιιαβεο ιέμεο. Αξρή / ηέινο

67 Οη πξώηεο απόπεηξεο έγηλαλ κε ζπιιαβέο. Έλα παηρλίδη πνπ έβγαιε γέιην ήηαλ παξαιιαγή ηεο «ηπθιόκπγαο»: Όηαλ ην παηδί πνπ είρε δεκέλα ηα κάηηα ηνπ, έπηαλε δύν παηδηά, πξνζπαζνύζε λα θηηάμεη ην όλνκα ηνπ δεπγαξηνύ παίξλνληαο ηελ πξώηε ζπιιαβή από ην όλνκα ηνπ θάζε παηδηνύ. ηε ζπλέρεηα ε ζύλζεζε έγηλε κε ζπιιαβέο πνπ πξνηείλακε εκείο θαη όηαλ εκπεδώζεθε ε δξαζηεξηόηεηα αληηζηξέςακε ηνπο ξόινπο καο κε ηα παηδηά. ηελ αξρή νη εξσηήζεηο ηνπο πεξηιάκβαλαλ ζπιιαβέο πνπ νδεγνύζαλ ζε άζεκεο ιέμεηο, δειαδή πξόηεηλαλ ζπιιαβέο ηπραία, αξγόηεξα όκσο νη ζπιιαβέο ηνπο νδεγνύζαλ ζε πξαγκαηηθέο ιέμεηο. ύλζεζε ζπιιαβώλ

68 Γεκηνπξγία / Παξαγσγή ιέμεσλ κε ηελ επαλάιεςε ηεο ίδηαο ζπιιαβήο ζην πιαίζην ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ (γηα παξάδεηγκα ε ζπδήηεζε δύν παπηώλ όπνπ ζην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο θαηαηίζεηαη ζηελ νκάδα ε κεηάθξαζε ησλ «πα πα»). Σα νλόκαηα ησλ κεγαιύηεξσλ παηδηώλ ηεο νκάδαο ρσξίζηεθαλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπιιαβώλ ηνπο ζε κηθξά, κεζαία θαη κεγάια. Ο ρσξηζκόο ησλ νλνκάησλ ζηηο ζπιιαβέο ηνπο γίλεηαη παξάιιεια κε ην ρηύπεκα ησλ ρεξηώλ γηα θάζε ζπιιαβή. Άιιν παηρλίδη ήηαλ ε «εθδξνκή ζην δάζνο» όπνπ κηα νκάδα παηδηώλ θηλείηαη, θαη ζην δξόκν ηεο βξίζθεη παηδηά πνπ κηκνύληαη δηάθνξά δώα, θπηά, αληηθείκελα, ηα νλόκαηα ησλ νπνίσλ ρσξίδεη ζε ζπιιαβέο. πιιαβηθή ύλζεζε & Αλάιπζε

69 Οκνηνθαηαιεμίεο: Αλαδεηνύζακε ζε θάζε πνίεκα ηξαγνύδη ηηο ιέμεηο πνπ νκνηνθαηαιεθηνύλ εθθέξνληαο δύν δύν ζηίρνπο θαη ςάρλνληαο εθείλεο ηηο ιέμεηο πνπ «ηαηξηάδνπλ ζην απηί καο» Παίδακε ην παηρλίδη «Πνηα ιέμε δελ ηαηξηάδεη;» όπνπ θαινύζακε ην παηδί λα βξεη ηε ιέμε πνπ ηειεηώλεη δηαθνξεηηθά αλάκεζα ζε ηξεηο (ζπλλεθάθη πάπηα ιηγάθη) θαη, Δθθέξακε δύν ιέμεηο πνπ νκνηνθαηαιεθηνύλ θαη αλαδεηνύζακε άιιε κία πνπ επίζεο λα νκνηνθαηαιεθηεί. πκπιεξώλακε ζηίρνπο πνηεκάησλ κε κία ιέμε πνπ λα νκνηνθαηαιεθηεί. Η πξνζνρή ζην ηέινο ηεο ιέμεο

70 ην ρξνληθό δηάζηεκα πξηλ ηα Χξηζηνύγελλα βξίζθακε ιέμεηο ζρεηηθέο πξνο ηηο γηνξηέο πνπ λα νκνηνθαηαιεθηνύλ θαη δεκηνπξγνύζακε κε ηα παηδηά ζηίρνπο (πρ έιαην θέξαην: Σνπ ηάξαλδνπ ην θέξαην / κπεξδεύηεθε ζην έιαην). Μεηά ηέζζεξηο ζρεδόλ κήλεο δξαζηεξηνηήησλ ήκαζηε ζίγνπξνη πσο ηα παηδηά ζθέθηνληαλ θαη πάλσ ζηε θσλνινγηθή δνκή ησλ ιέμεσλ πνπ αθνύλ θαη εθθέξνπλ. Παξαγσγή Οκνηνθαηαιεμίαο

71 Ζ αθεξεκέλε θύζε ηνπ θσλήκαηνο επηβάιιεη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ κέζα από δξαζηεξηόηεηεο πνπ λα αηζζεηνπνηνύλ ηελ ύπαξμή ηνπ. Χξεζηκνπνηήζεθαλ θνύθιεο, πνύιηα θαη νκαδηθά παηρλίδηα ζηα νπνία θάζε έλα από ηα παηδηά αληηπξνζώπεπε έλα θώλεκα (όρη ζπγθεθξηκέλν). Ο ρεηξηζκόο ηνπ θσλήκαηνο

72 Μεξηθή Αλάιπζε Κάζε παηδί εληνπίδεη ηελ πξώηε θσλή ζην όλνκά ηνπ. Σα παηδηά ην όλνκα ησλ νπνίσλ αξρίδεη από θσλήελ κέλνπλ ζην «θόθθηλν» ζπίηη ελώ απηώλ πνπ ην όλνκα αξρίδεη από ζύκθσλν ζην «κπιε» ζπίηη. Αθνινπζεί ε απνκόλσζε ησλ αξρηθώλ θσλεκάησλ θαη ε αλαδήηεζε άιισλ ιέμεσλ πνπ λα αξρίδνπλ από ην ζπγθεθξηκέλν θώλεκα (πξόθεηηαη γηα ην παηρλίδη «εγώ θαηαζθνπεύσ»). Παηρλίδη εληνπηζκνύ ηεο ιέμεο πνπ αξρίδεη κε δηαθνξεηηθό θώλεκα αλάκεζα ζε ηξεηο (πρ θξέλν θάθεινο βνύξηζα).

73 Ο εληνπηζκόο ηνπ θσλήκαηνο ζην κέζν ηεο ιέμεο έγηλε κέζσ ηεο εμήο δξαζηεξηόηεηαο: Αλαδεηώληαο ην θώλεκα /α/ επξηζθόκελνη έμσ από ην ζπίηη ησλ θσλεέλησλ θαινύζακε όζα παηδηά ην έρνπλ ζην όλνκά ηνπο λα πεξάζνπλ, ελώ ηα ππόινηπα λα πεξηκέλνπλ. Σα παηδηά πνπ έκπαηλαλ κέζα, ρηππνύζαλ κε ζπλνδεία ηνπ ηακπνπξίλνπ ζπιιαβηζηά ην όλνκά ηνπο ελώ απηά πνπ πεξίκελαλ από έμσ κεηξνύζαλ έλα δάρηπιν θάζε θνξά πνπ άθνπγαλ ην /α/ ζηε ζπιιαβή. Γηάθξηζε κέζνπ θσλήκαηνο

74 Δθθνξά ιέμεσλ θώλεκα πξνο θώλεκα, δεηώληαο από ηα παηδηά λα καληέςνπλ ηε ιέμε. Γνπιέςακε κε λνεηηθά ζύλνια ιέμεσλ (δώα, ξνύρα, πξόζσπν θηι) θαη δελ εθθέξακε ηπραίεο ιέμεηο δεηώληαο από ηα παηδηά λα ηηο καληέςνπλ. Οη θνύθιεο ηνπ θνπθινζέαηξνπ εθθέξνπλ ιέμεηο ζηα θσλήκαηά ηνπο πξνζπαζώληαο λα θξύςνπλ θάηη από ηα παηδηά ή λα ηα δπζθνιέςνπλ. ύλζεζε: Σα καληέκαηα

75 «Οη θσλνύιεο πνπ θάλνπλ παξέα» παηρλίδη πνπ κε παξέα παηδηώλ απνδίδνληαλ ε δνκή ηεο ζπιιαβήο, έλα παηδί γηα θάζε θσλή. Γηα ηελ αλάιπζε ζε θσλήκαηα ηνπ νλόκαηνο «Μαξηάλα» ζα πξέπεη λα νξηζηνύλ δύν παηδηά γηα ηελ πξώηε ζπιιαβή, ηξία παηδηά γηα ηε κεζαία θαη ηέινο άιια δύν παηδηά γηα ηελ ηειεπηαία ζπιιαβή. Οξίδεηαη ζε θάζε παηδί πνηα θσλή αληηπξνζσπεύεη θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εθθέξνπλ ζπλερόκελα θηλνύκελα πξνο έλα ζεκείν ζπλάληεζεο, ζην νπνίν όηαλ ζπλαληεζνύλ αγθαιηάδνληαη θαη εθθέξνπλ καδί ηε ζπιιαβή. Σν παηρλίδη απηό επαλαιακβαλόηαλ θαζεκεξηλά ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο (δηάηαμε ησλ παηδηώλ, ηξόπνη εθθνξάο) κε θάζε παηδί μερσξηζηά λα ρεηξίδεηαη ην όλνκά ηνπ. Αλάιπζε ζε θσλήκαηα

76 Παξάιιεια δνπιεύηεθε ε αλάιπζε ιέμεσλ ζηα θσλήκαηά ηεο, μεθηλώληαο κε ιέμεηο πνπ θαλεξώλνπλ θαγώζηκα (κήιν) θαη πνπ πξέπεη λα θνπνύλ ζε θνκκάηηα γηα λα θαγσζνύλ. Παηδηά πιένλ νξίδνληαη λα αληηπξνζσπεύνπλ όια ηα θσλήκαηα κηαο ιέμεο, θάηη πνπ γίλεηαη θαη κε αληηζηνίρεζε θαξεθιώλ πξνο απηά. Σν επόκελν βήκα πνπ επηρεηξήζακε ήηαλ ε αθαίξεζε ηνπ αξρηθνύ θσλήκαηνο, θάηη πνπ επηδηώρζεθε επίζεο κε απεηθόληζε ησλ θσλεκάησλ. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά δπζθνιεύηεθαλ θαη ζεσξήζακε όηη ην επίπεδν απηό ζα πξέπεη λα απνηειεί ηελ νξνθή ησλ επηδηώμεώλ καο. Από ηελ αλάιπζε ζηελ αθαίξεζε

77 Με ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθώλ καζεκάησλ άξρηζε ε παξνπζίαζε θάζε γξάκκαηνο κέζα από ην θώλεκα κε βάζε ηελ ηζηνξία ηνπ. Χξεζηκνπνηήζεθε ην βηβιίν ηεο Παπιίλαο Πακπνύδε «Με ην άιθα θαη ην βήηα» (Δθδόζεηο Κέδξνο). «Ψαξεύνπκε» ηηο ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ από ην θώλεκα πνπ καο ελδηαθέξεη, έρνληαο μεθηλήζεη από ηα θσλήεληα. Πξηλ αιιάμνπκε θσλήελ «ςαξεύνπκε» ηηο ιέμεηο πνπ ηειεηώλνπλ ζην θσλήελ πνπ ζπδεηνύκε. Γηδαζθαιία γξαθνθσλεκηθώλ αληηζηνηρηώλ

78 Ζ δηδαζθαιία ηνπο πεξηιάκβαλε: Αηζζεηνπνίεζε ηνπ ζρήκαηνο θάζε γξάκκαηνο (αθή ζε ζκπξηδόραξην). ρεκαηηζκόο ηνπ ζρήκαηνο ηνπ γξάκκαηνο κε ην ζώκα. Γξαθή ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπ γξάκκαηνο. Αλαδήηεζε αληηθεηκέλσλ πνπ ην όλνκά ηνπο μεθηλάεη από ζπγθεθξηκέλν γξάκκα. Απεηθόληζή ηνπο. Καηαζθεπέο βηβιίσλ θαη αθηζώλ. Γηδαζθαιία γξαθνθσλεκηθώλ αληηζηνηρηώλ

79 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Δπηθνηλσλία

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα