ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ.Π.Ε.Κ.Ο. (ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Σπουδάστρια: Ηλιάνα Σπυροπούλου Εκπαιδευτική σειρά: β Κατεύθυνση: Μεταναστευτική Πολιτική Έτος: 2008 Επόπτης: κ. Μ. Πέτρου

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περίληψη σελ.2 Abstract σελ.3 Εισαγωγή σελ. 4 Κεφάλαιο 1 «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Πολιτική: η ευρωπαϊκή και η ελληνική εµπειρία» σελ. 9 Κεφάλαιο 2 «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως φορέας σχεδιασµού και υλοποίησης προγραµµάτων Κοινωνικής Πολιτικής για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες» σελ. 16 Κεφάλαιο 3 «Σχεδιασµός και Μεθοδολογία της Έρευνας» σελ. 27 Κεφάλαιο 4 «Τα ερευνητικά ευρήµατα από το Κ.Υ.Π.Ε.Κ.Ο. του ήµου Αχαρνών» σελ «Η περιοχή έρευνας: ο ήµος Αχαρνών» σελ «Το Κ.Υ.Π.Ε.Κ.Ο.» του ήµου Αχαρνών σελ. 37 Κεφάλαιο 5 «Συµπεράσµατα» σελ. 63 Πίνακας Εικονογράφησης σελ. 69 Πίνακας Συντµήσεων και Συντοµογραφιών σελ. 70 Βιβλιογραφία σελ. 72 1

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κριτική στο παραδοσιακό κοινωνικό κράτος σε συνδυασµό µε τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς και την ανάδυση νέων κοινωνικών κινδύνων οδηγεί στον επαναπροσανατολισµό της κοινωνικής πολιτικής. Μια βασική διάσταση αυτού του επαναπροσδιορισµού του κράτους πρόνοιας είναι η αναβάθµιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Αυτή η εργασία διερευνά τη σηµασία του υποεθνικού επιπέδου στο πεδίο της προστασίας των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, δηλαδή των πληθυσµιακών οµάδων, που απειλούνται από φτώχια και κοινωνικό αποκλεισµό. Μέσα από τα πορίσµατα της επιτόπιας έρευνας στο Κ.Υ.Π.Ε.Κ.Ο. (Κέντρο Υποστήριξης και Πληροφόρησης Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων) του ήµου Αχαρνών επιχειρείται να προσδιοριστούν οι προοπτικές ανάπτυξης ολοκληρωµένων παρεµβάσεων στο τοπικό επίπεδο για την καταπολέµηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισµού σε συνάρτηση µε τις ιδιοµορφίες, διοικητικές και κοινωνικές, της ελληνικής πραγµατικότητας. 2

4 ABSTRACT Criticism towards the traditional welfare state combined with the fiscal restraints and the emergence of new social risks results in the reorientation of social policy. A critical dimension of this redefinition of welfare state is the reinforcement of the Local Governments role in the provision of social services. This paper explores the importance of the subnational level in the field of vulnerable social groups protection, that is those population groups who are threatened by poverty and social exclusion. Through the findings drawn from the fieldwork conducted at K.Y.P.E.K.O. (Support and Information Centre for Vulnerable Social Groups) of Municipality of Acharnes, perspectives for the development of integrated interventions at the local level for combating poverty and social exclusion are attempted to be defined in connection with the greek particularities, both administrative and social. 3

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κράτος πρόνοιας ως «ξεχωριστό πεδίο κρατικής παρέµβασης για την προστασία των ασθενέστερων από τις τυφλές δυνάµεις της Οικονοµίας της Αγοράς» 1 έχει γίνει αντικείµενο κριτικής από διάφορες σκοπιές (µαρξιστική, νεοφιλελεύθερη, φεµινιστική κλπ). Ειδικότερα, οι επικριτές του συστήµατος κοινωνικής προστασίας, όπως διαµορφώθηκε µεταπολεµικά, του προσάπτουν αναποτελεσµατικότητα στην εξάλειψη της φτώχιας και των κοινωνικών ανισοτήτων, λειτουργία υπέρ των µεσαίων τάξεων και όχι όσων έχουν ανάγκη, υψηλό κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών, αύξηση των πελατειακών δικτύων και των οµάδων συµφερόντων γύρω από το κοινωνικό κράτος, ενίσχυση των ρατσιστικών και πατριαρχικών προτύπων, αύξηση της γραφειοκρατίας και του συγκεντρωτισµού, περιορισµό της υπευθυνότητας του ατόµου κλπ. 2 Η κριτική στο «κλασικό κοινωνικό κράτος» συνοδεύτηκε από την ανάδυση νέων κοινωνικών κινδύνων, που απορρέουν από τα νέα κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα που δηµιουργούνται από την οικονοµία των υπηρεσιών και της γνώσης και την παγκοσµιοποίηση. Τέτοιοι νέοι κοινωνικοί κίνδυνοι είναι ο κοινωνικός αποκλεισµός, οι νέες µορφές οικογένειας, η µακροχρόνια εξάρτηση των ηλικιωµένων αρρώστων και αναπήρων στο χώρο της υγείας, η παιδική φτώχια, η ελλιπής εκπαίδευση κλπ. 3 Οι νέες αυτές κοινωνικές ανάγκες δεν καλύπτονται ικανοποιητικά από τα κλασικά σχήµατα της θεσµοποιηµένης κοινωνικής προστασίας. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασµό µε την προβληµατική που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της κριτικής του παραδοσιακού κοινωνικού κράτους, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, έχουν οδηγήσει τους σχεδιαστές της κοινωνικής πολιτικής στον επαναπροσδιορισµό των κατευθύνσεων της κοινωνικής προστασίας µε την αναζήτηση ενός νέου µίγµατος κοινωνικής πολιτικής (welfare mix). Οι σηµαντικότερες πτυχές αυτού του αναπροσανατολισµού του κοινωνικού κράτους είναι οι εξής: Η µετάβαση από τις καθολικές παροχές υπηρεσιών στην επιλεκτική κοινωνική προστασία των ατόµων µε αυξηµένες ανάγκες 1 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π., σελ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, 2006 Β 4

6 Το πέρασµα από τις επιδοµατικές και αναδιανεµητικές πρακτικές του κράτους πρόνοιας στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις Η δηµιουργία του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος Η ενίσχυση ενός αποκεντρωµένου κοινωνικού κράτους µε την ενεργό συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών Ο περιορισµός του κρατικού παρεµβατισµού Η ανάδυση του προνοιακού πλουραλισµού. 4 Όπως προκύπτει από την παράθεση των βασικών παραµέτρων του επαναπροσδιορισµού του κοινωνικού κράτους, η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής αποτελεί µία σηµαντική διάσταση αυτής της αλλαγής. Θεωρείται ότι η ευελιξία των αυτοδιοικητικών δοµών σε συνδυασµό µε τη χωρική εγγύτητα στο πεδίο παρέµβασης και τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργιών µε τον Τρίτο Τοµέα στη χωρική ενότητα ευθύνης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι µερικά από τα στοιχεία που συνηγορούν στην ανάγκη µεγαλύτερης εµπλοκής του υποεθνικού επιπέδου στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής. Η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι για πολλούς η απάντηση στα προβλήµατα της γραφειοκρατίας, της σπατάλης πόρων και της κυριαρχίας παθητικών προνοιακών µέτρων, που χαρακτηρίζουν το παραδοσιακό κοινωνικό κράτος. 5 Στα πλαίσια αυτής της προβληµατικής εντάσσεται και αυτή η εργασία. Συγκεκριµένα, ως στόχο έχει να διερευνήσει το ρόλο που διαδραµατίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην προστασία των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, δηλαδή των πληθυσµών, που απειλούνται από φτώχια και κοινωνικό αποκλεισµό. Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον περιορισµό της φτώχιας, που αποτελεί έναν παλιό κοινωνικό κίνδυνο, και στην καταπολέµηση ενός νέου κοινωνικού κινδύνου, δηλαδή του κοινωνικού αποκλεισµού παρουσιάζει ιδιαίτερο θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον. Ο θεωρητικός προβληµατισµός της εργασίας συµπληρώνεται από το περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα της επιτόπιας έρευνας µε αντικείµενο έρευνας το Κ.Υ.Π.Ε.Κ.Ο. (Κέντρο Υποστήριξης και Πληροφόρησης Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων) του ήµου Αχαρνών. Σκοπός της έρευνας ήταν, µέσα από τα πορίσµατά 4 ΖΑΪΜΑΚΗΣ, ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ,

7 της, να αναζητηθούν οι αδυναµίες αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης ολοκληρωµένων παρεµβάσεων σε τοπικό επίπεδο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχιας στην Ελλάδα. Η έρευνα βασίστηκε στη µέθοδο της αναλυτικής επαγωγής. ηλαδή, µετά τον προσδιορισµό του υπό έρευνα πεδίου, προτάθηκε µία δοκιµαστική υπόθεση, η οποία στην πορεία της έρευνας δοκιµάστηκε για την επεξηγηµατική της ικανότητα. 6 Συγκεκριµένα, ελέγχθηκε µία υπόθεση εργασίας, η οποία συµπληρώθηκε από τρεις δευτερεύουσες ερευνητικές υποθέσεις. Οι υποθέσεις εργασίας είναι οι εξής : «Το υποεθνικό επίπεδο στην Ελλάδα, ενώ ενισχύεται θεσµικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης παρεµβάσεων για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, διέπεται από µία σειρά περιορισµών (χρηµατοδοτικών, οργανωτικών, στελεχιακών κλπ), που υπονοµεύουν τις προσπάθειες που αναλαµβάνονται από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η βασική αυτή υπόθεση εργασίας συµπληρώθηκε από τις παρακάτω επιµέρους ερευνητικές παραδοχές: Το έλλειµµα συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε τον Τρίτο Τοµέα στην Ελλάδα είναι ανασταλτικός παράγοντας για την προώθηση πλουραλιστικών προνοιακών λύσεων. Τελικά, τα προγράµµατα Κοινωνικής Πολιτικής, που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο µε αποδέκτες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, λόγω της χρηµατοδοτικής εξάρτησης από το εθνικό και το υπερεθνικό (ευρωπαϊκό) επίπεδο, προσλαµβάνουν το χαρακτήρα αποσπασµατικών παρεµβάσεων, που σε µεγάλο βαθµό σχεδιάζονται κεντρικά και όχι µε βάση τις τοπικές ανάγκες. Τέλος, οι παρεµβάσεις αυτές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αν και βρίσκουν αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες, δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών, που πολλαπλασιάζονται λόγω της συνδροµής πολλών παραγόντων (µετανάστευση, ανεργία, αλλαγή των οικογενειακών δοµών κλπ)» Έχοντας αναφερθεί οι στόχοι και το αντικείµενο της παρούσας έρευνας, παρουσιάζεται στη συνέχεια η διάρθρωση των κεφαλαίων. Στο πρώτο κεφάλαιο µε τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Πολιτική: η ευρωπαϊκή και η ελληνική εµπειρία», γίνεται αναφορά στο διευρυνόµενο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως φορέα υλοποίησης προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής. Αρχικά αναζητούνται τα πλεονεκτήµατα αλλά και τα ενδεχόµενα µειονεκτήµατα, που προκύπτουν από τη 6 ΚΥΡΙΑΖΗ,

8 µεγαλύτερη εµπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, από τα οποία προκύπτει η διαπίστωση ότι ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση ενισχύεται θεσµικά στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, µια σειρά από ελλείψεις (χρηµατοδοτικές, οργανωτικές, στελεχιακές κλπ) υπονοµεύουν την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων, που αναπτύσσει. Στο δεύτερο κεφάλαιο «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως φορέας σχεδιασµού και υλοποίησης προγραµµάτων Κοινωνικής Πολιτικής για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες», κατ αρχάς οριοθετείται το περιεχόµενο της έννοιας «ευπαθείς κοινωνικές οµάδες» µε την παράθεση των ορισµών της «φτώχιας» και του «κοινωνικού αποκλεισµού», των δύο δηλαδή κινδύνων που προσδιορίζουν την κατάσταση της «κοινωνικής ευπάθειας». Στη συνέχεια, η ανάλυση εστιάζεται στη δράση, που αναπτύσσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση µε στόχο την καταπολέµηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Επιχειρείται αξιολόγηση των παρεµβάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σ αυτό το πεδίο κοινωνικής προστασίας. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στο µοντέλο του «προνοιακού πλουραλισµού». Προσδιορίζεται το περιεχόµενό του και παρουσιάζονται οι προοπτικές που δηµιουργεί για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού σε τοπικό επίπεδο. Στο τρίτο κεφάλαιο «Σχεδιασµός και Μεθοδολογία της Έρευνας», αρχικά προσδιορίζονται οι λόγοι που το ερευνητικό µου ενδιαφέρον στράφηκε στο συγκεκριµένο ήµο και στη συγκεκριµένη δοµή (Κ.Υ.Π.Ε.Κ.Ο. του ήµου Αχαρνών). Στη συνέχεια, εκτίθενται η µεθοδολογία και τα ερευνητική µέσα της επιτόπιας έρευνας. Η µεθοδολογία βασίζεται στις αρχές της ποιοτικής έρευνας, δηλαδή της ερµηνευτικής προσέγγισης των φαινοµένων, που βασίζεται σε επιτόπια έρευνα µε αντικείµενο µελέτης µία συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα, περιορισµένη στο χώρο και προσδιορισµένη στο χρόνο. 7 Γι αυτό τα ερευνητικά µέσα που επιλέχθηκαν για την υλοποίηση της έρευνας ήταν ένας συνδυασµός συµµετοχικής παρατήρησης, δοµηµένων συνεντεύξεων και έρευνας σε πρωτογενές υλικό (εσωτερικά έγγραφα του Κ.Υ.Π.Ε.Κ.Ο., κείµενο δηµόσιας διαβούλευσης του ήµου, ερωτηµατολόγια του Κ.Υ.Π.Ε.Κ.Ο. κλπ). Στο εν λόγω κεφάλαιο, παρουσιάζονται 7 ΛΥ ΑΚΗ,

9 αναλυτικά το περιεχόµενο των ερευνητικών εργαλείων καθώς και η συµβολή τους στην ερευνητική διαδικασία. Στο κεφάλαιο «Τα ερευνητικά ευρήµατα από το Κ.Υ.Π.Ε.Κ.Ο. του ήµου Αχαρνών» παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία, που συλλέχθηκαν από την επιτόπια έρευνα. Εκτίθενται σε δύο ενότητες κεφάλαια: στο κεφάλαιο «Η περιοχή έρευνας: Ο ήµος Αχαρνών» περιλαµβάνονται πληροφορίες για τα δηµογραφικά, οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του ήµου, που συνδέονται µε την εµφάνιση φαινοµένων φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισµού. Στην ενότητα κεφάλαιο «Το Κ.Υ.Π.Ε.Κ.Ο. του ήµου Αχαρνών» γίνεται αναλυτική παρουσίαση των τµηµάτων και των υπηρεσιών του φορέα. Επίσης, γίνεται κριτική ανάλυση της νοµικής µορφής του Κέντρου, των πηγών χρηµατοδότησης, των ζητηµάτων ανθρώπινου δυναµικού και της δικτύωσης µε τον Τρίτο Τοµέα. Τέλος, στο κεφάλαιο «Συµπεράσµατα» γίνεται µια απόπειρα σύνδεσης των ερευνητικών υποθέσεων µε τα πορίσµατα της επιτόπιας έρευνας. Εξετάζεται σε ποιο βαθµό συγκλίνουν τα ευρήµατα της έρευνας µε τις θεωρητικές παραδοχές, µε στόχο την ανίχνευση των προοπτικών και των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ολοκληρωµένων παρεµβάσεων σε τοπικό επίπεδο για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών οµάδων. 8

10 1. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ο ρόλος των υποεθνικών φορέων στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής διαρκώς διαφοροποιείται και ενισχύεται. Σύµφωνα µε ορισµένους µελετητές 8 «η αναζήτηση του ρόλου των υποεθνικών φορέων συγκροτεί σηµαντικό πεδίο έρευνας στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής καθώς φαίνεται ότι η σηµασία τους διευρύνεται και µάλιστα συχνά βρίσκεται σε ευθεία συνεργασία µε υπερεθνικούς θεσµούς, θέτοντας εν αµφιβόλω ως ένα βαθµό και σε ένα αρχικό επίπεδο ανάλυσης τη σηµασία της εθνικής διάστασης των συστηµάτων κοινωνικής πολιτικής.» Σ αυτή την κατεύθυνση, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν και οι προτεραιότητες, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά µε την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και την εφαρµογή της διαδικασίας του Λουξεµβούργου και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ), κι ακόµα περισσότερο µετά από την υιοθέτηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας το Μάρτιο του 2000, όλα τα κείµενα πολιτικής της ΕΣΑ, δηλαδή οι Κατευθυντήριες Γραµµές, τα Σχέδια ράσης, οι Εκθέσεις, οι Συστάσεις, καθώς επίσης και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κοινωνική Ενσωµάτωση υπογραµµίζουν τη σηµασία της τοπικής διάστασης και της κοινωνικής οικονοµίας στις πολιτικές για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ενσωµάτωση. 9 Αρκετές µελέτες σχετικά µε τη µεγαλύτερη εµπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής έχουν αναδείξει πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα. Συγκεκριµένα, τα πλεονεκτήµατα, που απορρέουν από την ενίσχυση των αυτοδιοικητικών δοµών στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής είναι τα ακόλουθα: Το αυτοδιοικητικό επίπεδο κρίνεται ως το πιο κατάλληλο για την παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών, δεδοµένου ότι η χωρική εγγύτητα αλλά και η συµβολική εγγύτητα των κοινών αναφορών και επικοινωνιακών κωδίκωναποτελεί κρίσιµο συστατικό των εξατοµικευµένων παρεµβάσεων. 8 ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ, 2005, σελ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, 2006 Β 9

11 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, λόγω της χωρικής εγγύτητας και του ιδιαίτερου τύπου νοµιµοποίησης, που απολαµβάνει έναντι του διοικούµενου, µπορεί να διαγνώσει, καταγράψει και αξιολογήσει τις κοινωνικές ανάγκες στη χωρική ενότητα της αρµοδιότητάς της. 10 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία µε τους τοπικούς δρώντες, µπορούν να πειραµατιστούν µε νέα εργαλεία πολιτικής (καινοτοµία) τα οποία µπορούν να καλύψουν κενά στο υπάρχον πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής και τα οποία, αν αποδειχτούν πετυχηµένα, µπορούν να υιοθετηθούν ως καλές πρακτικές. Ο σχεδιασµός και η πραγµατοποίηση προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο συνεπάγονται µεγαλύτερη ευελιξία και προσαρµογή της κοινωνικής πολιτικής στις διαφορετικές δέσµες προβληµάτων και ευκαιριών που καταγράφονται σε διαφορετικά τοπικά περιβάλλοντα. Οι τοπικοί δρώντες µπορεί να είναι οι πιο κατάλληλοι για να κατανοήσουν τις συνθήκες που υπάρχουν στη δική τους περιοχή και για να εντοπίσουν τις ενδεδειγµένες λύσεις. 11 Τέλος, η αναβάθµιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας συνδέεται µε τα θετικά αποτελέσµατα που αναµένονται να προκύψουν από την επέκταση του προνοιακού πλουραλισµού, δηλαδή της δηµιουργίας τοπικών συµφώνων µεταξύ κρατικών οργανισµών, οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνικών Φορέων, µη κερδοσκοπικών οργανισµών, εθελοντικών οργανώσεων κλπ, για την αντιµετώπιση ενός συγκεκριµένου κοινωνικού κινδύνου, π.χ. ανεργία, κοινωνικός αποκλεισµός, επισφαλής στέγαση, φτώχεια, ελλιπής εκπαίδευση, µε παράλληλη µείωση των κοινωνικών ευθυνών του κράτους. 12 Παρ όλα αυτά, από την ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασµό και άσκηση κοινωνικής πολιτικής ελλοχεύει ο κίνδυνος διαµόρφωσης γεωγραφικών ανισοτήτων στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και πολυδιάσπασης του συστήµατος: «Το ζήτηµα των περιφερειακών ανισοτήτων καθώς και ο συνακόλουθος ανταγωνισµός ακόµη και στο πλαίσιο του ίδιου εθνικού κράτους διαµορφώνουν επιπλέον πιέσεις για τα (προνοιακά) συστήµατα κυρίως όταν η συµµετοχή των τοπικών (υποεθνικών) φορέων είναι διευρυµένη. Επιπλέον, η διάσταση αυτή του ανταγωνισµού και της κατά τόπους 10 ΚΟΝΤΙΑ ΗΣ και συν., FI, ΡΟΜΠΟΛΗΣ και ΗΜΟΥΛΑΣ,

12 συγκρότησης µηχανισµών κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο περιφέρειας, νοµαρχιακών διαµερισµάτων, δήµων συνιστά απειλή για τις συλλογικές και σε εθνικό επίπεδο ρυθµίσεις, καθώς διασπώνται µε τον τρόπο αυτό η ενότητα των παροχών, η συνέχεια του συστήµατος κοινωνικής προστασίας και διαµορφώνονται χωρικές µονάδες νησίδες κοινωνικής προστασίας εντός του εθνικού κράτους». 13 Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο εθνικό σύστηµα κοινωνικής προστασίας δεν είχε ληφθεί υπόψη στις σηµαντικότερες τυποποιήσεις των κοινωνικών κρατών ανάµεσα στις οποίες και αυτή του Gosta Esping Andersen, ο οποίος διέκρινε τρία µοντέλα προνοιακού καπιταλισµού: το φιλελεύθερο, το συντηρητικό κορπορατιστικό και το σοσιαλδηµοκρατικό 14. Μόνο στην τυπολογία των Gouph et al ο βαθµός αποκεντρωτικής λειτουργίας των εθνικών συστηµάτων συνεκτιµάται στην κατηγοριοποίηση των κοινωνικών κρατών. Συγκεκριµένα, οι οκτώ προνοιακές «οµάδες» (clusters) της εν λόγω τυποποίησης προκύπτουν από τη συγκριτική ανάλυση των κοινωνικών κρατών των χωρών του ΟΟΣΑ, η οποία πέρα από το βαθµό αποσυγκέντρωσης συνεκτιµά την έκταση των προνοιακών παροχών και την οικονοµική γενναιοδωρία του συστήµατος. Από τις οκτώ κατηγορίες, αυτές που αφορούν στα κράτη πρόνοιας της Ευρώπης, είναι οι ακόλουθες: κράτη πρόνοιας µε ενσωµατωµένο δίκτυ ασφάλειας: Μ. Βρετανία, Ιρλανδία, Καναδάς (εθνικό και γενναιόδωρο πρόγραµµα αντιµετώπισης της φτώχιας συνδεδεµένο µε εργασιακά κίνητρα). κράτη δυϊκής κοινωνικής πρόνοιας: Γαλλία, Γερµανία, Λουξεµβούργο (κατηγοριακά προγράµµατα για οµάδες του πληθυσµού και εθνικό σύστηµα πρόνοιας µε ενισχυµένη τοπική διακριτική ευχέρεια). θεµελιωµένα στην ιδιότητα του πολίτη µε επικουρική βοήθεια: Φινλανδία και όλες οι Σκανδιναβικές χώρες εκτός της Νορβηγίας και Ολλανδία (εθνικό προνοιακό σύστηµα µε ενισχυµένες τοπικές εξουσίες). υπολειµµατική παροχή: χώρες της Νότιας Ευρώπης και Τουρκία (κάλυψη µόνο ειδικών κατηγοριών του πληθυσµού, συµπληρωµατική δράση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Τρίτο Τοµέα, ελλειµµατικός έλεγχος πόρων). 13 ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ,2005, σελ ESPI G A DERSE,

13 αποκεντρωτική διακριτική πρόνοια: Νορβηγία, Αυστρία, Ελβετία (υψηλή διακριτική ευχέρεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υψηλό επίπεδο γενναιοδωρίας, στιγµατισµός της προνοιακής αρωγής). 15 Ο εντοπισµός κοινών στοιχείων στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τα κράτη της Νότιας Ευρώπης ευθυγραµµίζεται µε άλλες αντίστοιχες αναλύσεις, όπως αυτή του M. Ferrera, ο οποίος υποστηρίζει ότι τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας αυτών των χωρών µοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά (εξέχων ρόλος των συνταξιοδοτικών παροχών, υπερπροστασία έναντι του κινδύνου του γήρατος µε παράλληλες ελλείψεις στις παροχές για κατοικία και στις υπηρεσίες και στις παροχές για την οικογένεια, ύπαρξη εθνικών συστηµάτων υγείας, ιδιόµορφος συγκερασµός δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στην περίθαλψη, πελατειακή χειραγώγηση του συστήµατος, υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας των χρηστών των υπηρεσιών) 16. Παρ όλα αυτά, η ανάλυση του M. Ferrera δεν πραγµατεύεται το βαθµό αποσυγκέντρωσης των λειτουργιών των κρατών πρόνοιας στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Το ελληνικό σύστηµα κοινωνικής προστασίας αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα του νοτιοευρωπαϊκού µοντέλου κοινωνικού κράτους συγκεντρώνοντας όλα τα χαρακτηριστικά της ανάλυσης του M. Ferrera. Σ ό,τι αφορά το βαθµό αποσυγκέντρωσης της διαδικασίας σχεδιασµού και υλοποίησης των προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισµό και γραφειοκρατία. Η ιεραρχική πυραµίδα είναι αυστηρή και δεν επιτρέπει τη γρήγορη και ευέλικτη λήψη αποφάσεων. Σ αυτό το πλαίσιο, η παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο χώρο της πρόληψης και της διαχείρισης των κοινωνικών προβληµάτων είναι περιορισµένη. Συνήθως παίζει το ρόλο του ενδιάµεσου διαχειριστή της κεντρικής εξουσίας και δεν αναπτύσσει αυτόνοµες πρωτοβουλίες αντιµετώπισης των τοπικών κοινωνικών προβληµάτων 17. Από νοµοθετική σκοπιά, η καταγραφή των αρµοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσκρούει σε ένα µεγάλο αριθµό νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, διυπουργικών και υπουργικών αποφάσεων, που οριοθετούν µία σωρεία αρµοδιοτήτων, οι οποίες όµως σε µεγάλο βαθµό µένουν αναξιοποίητες καθώς οι ήµοι αδυνατούν να τις ασκήσουν GOUGH, FERRERA, ΡΟΜΠΟΛΗΣ και ΗΜΟΥΛΑΣ, ΚΟΝΤΙΑ ΗΣ και συν., 2006, 12

14 Συγκεκριµένα, ο νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) στο άρθρο 75 προβλέπει ένα διευρυµένο ρόλο των ΟΤΑ στους τοµείς της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης: υλοποίηση ή συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωµάτωση, ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους, εφαρµογή ή συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, παροχή υγείας (δηµοτικά ή κοινοτικά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας κλπ), παραχώρηση δηµοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε άστεγους και οικονοµικά αδύνατους, δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας, σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων για την κοινωνική ένταξη µεταναστών, παλιννοστούντων κλπ, δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης κλπ 19 Παράλληλα, αναβαθµισµένο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας αναγνώριζε και ο Ν. 2646/98, σύµφωνα µε τον οποίο, στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α βαθµού παρέχεται η πρωτοβάθµια κοινωνική φροντίδα µε την παροχή υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας µε στόχο τον εντοπισµό και την πρόληψη προβληµάτων, που οδηγούν σε κοινωνικό και οικονοµικό αποκλεισµό 20. Επίσης, σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο, εκπρόσωπος των ΟΤΑ συµµετέχει στο Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (άρθρο 8, παρ.3, στοιχείο ζ), οι ΟΤΑ συστήνουν Ειδικά Κέντρα Άµεσης Κοινωνικής Φροντίδας, Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες καθώς και Κέντρα Στήριξης Αυτιστικών Ατόµων (άρθρο 13, παρ. 1, 2, 3), κατ οίκον κοινωνική βοήθεια (άρθρο 14, παρ. 1), Παραγωγικά Εργαστήρια για Άτοµα µε ειδικές Ανάγκες (άρθρο 17, παρ. 2), Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης (άρθρο 31) κλπ. 21 Τέλος, στο ΕΣ ΕΝ (Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ένταξη) αναφέρεται: «Συνεχίζεται η αποκέντρωση στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο µε την αποκέντρωση των δοµών απασχόλησης, κοινωνικής φροντίδας και υγείας, όσο και µε την ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Ν / 2006, άρθρο ΑΜΙΤΣΗΣ, Ν. 2646/98, άρθρα 8, 13, 14, 17, «Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη », Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα 2006, σελ

15 Ενώ, λοιπόν, τα νοµοθετικά κείµενα της τελευταίας δεκαετίας αποδίδουν µε τις κανονιστικές τους προβλέψεις έναν ενισχυµένο ρόλο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια του συστήµατος κοινωνικής προστασίας, στην πραγµατικότητα λίγες από τις προαναφερθείσες αρµοδιότητες εκτελούνται ικανοποιητικά ή απλά εφαρµόζονται. Οι λόγοι πρέπει να αναζητηθούν στα ποικίλα οργανωτικά, οικονοµικά κ.α. προβλήµατα, που διέπουν την άσκηση κοινωνικής πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα σηµαντικότερα από τα προβλήµατα αυτά είναι τα ακόλουθα: η αποσπασµατικότητα και ο περιπτωσιολογικός χαρακτήρας των δράσεων, που απορρέουν από την απουσία ενός συνεκτικού οράµατος αναφορικά µε το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κοινωνική προστασία του πληθυσµού 23. η έλλειψη επιστηµονικού κοινωνικού σχεδιασµού, συντονισµού και σύγχρονων συστηµάτων πληροφόρησης. Τα τελευταία «τα υποκαθιστά η προσωπική φιλική σχέση µεταξύ στελεχών σε διαφορετικές υπηρεσίες ή φορείς, στοιχείο σηµαντικό, όπως επισηµαίνουν και ειδικοί µελετητές γραφειοκρατικών δοµών, για να κάνει όµως τη διοίκηση πιο ευαίσθητη και αποτελεσµατική, όχι για να υποκαταστήσει τις σωστές διαδικασίες» 24. Υποτυπώδεις ή ανύπαρκτες διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των υλοποιούµενων προγραµµάτων παρά την εµπειρία, που έχουν αποκοµίσει οι ΟΤΑ από τη συµµετοχή τους σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Απουσία συνέργιας των δράσεων, που αναπτύσσονται από όµορους φορείς, λόγω του σχεδιασµού µε κριτήριο την αρµοδιότητα και όχι την αποδοτικότητα, µε αποτέλεσµα επικαλύψεις στις παρεχόµενες υπηρεσίες ή απουσία ενεργειών ή αδράνεια παραγωγικού δυναµικού (ύπαρξη των ίδιων υπηρεσιών σε δύο γειτονικούς δήµους, έλλειψη των ίδιων υπηρεσιών σε δύο γειτονικούς δήµους, ύπαρξη συναφών δοµών σε επάλληλα διοικητικά επίπεδα). Προβλήµατα χρηµατοδότησης των δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λόγω της ασυνέπειας του κράτους στη σταθερή, επαρκή και έγκαιρη καταβολή των επιχορηγήσεων αλλά και της ελεγχόµενης ικανότητας των ΟΤΑ να αξιοποιούν ορθολογικά και αποτελεσµατικά τους σχετικούς πόρους. Χρηµατοδοτική εξάρτηση των ΟΤΑ από τους κοινοτικούς πόρους για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής µε αποτέλεσµα οι ενέργειες που επιλέγονται προς 23 ΚΟΝΤΙΑ ΗΣ και συν., «Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Παρούσα κατάσταση και προοπτικές», Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα 1995, σελ

16 υλοποίηση να µην είναι απάντηση στα διαπιστωµένα τοπικά προβλήµατα αλλά αποτέλεσµα της ύπαρξης διαθέσιµων κονδυλίων. Παράλληλα, αδυναµία των ΟΤΑ να συνεχίσουν την υποστήριξη της λειτουργίας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων µετά το πέρας της εισροής των κοινοτικών πόρων. Η εικόνα, λοιπόν, που διαµορφώνεται είναι η λειτουργία αποσπασµατικών δοµών, που έχουν σχεδιαστεί σε εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο, και που παύει η λειτουργία τους µετά τη λήξη των ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Τέλος, έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, το οποίο, όταν προσλαµβάνεται από τους ΟΤΑ, απασχολείται µε ασταθείς σχέσεις εργασίας, πράγµα που δηµιουργεί δυσλειτουργίες σε έναν τοµέα εντάσεως εξειδικευµένης εργασίας, που εξαρτά δηλαδή την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων από την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια του προσωπικού. Παρόµοιες ελλείψεις εντοπίζονται και στο διοικητικό προσωπικό των ΟΤΑ. 25 Η ανάπτυξη προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρά τις αδυναµίες και τις ελλείψεις, που παρατηρούνται, αποτελεί σηµαντική παράµετρο του αναπροσανατολισµού του κοινωνικού κράτους. Γι αυτό, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αξιολόγηση των προσπαθειών που καταβάλλουν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση παρεµβάσεων µε στόχο την αντιµετώπιση πολύπλοκων κοινωνικών προβληµάτων, όπως αυτών της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 25 ΚΟΝΤΙΑ ΗΣ και συν.,

17 2. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ Στο προηγούµενο κεφάλαιο εκτέθηκε η προβληµατική, που έχει αναπτυχθεί, γύρω από τη διεύρυνση της συµµετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κοινωνική προστασία του πληθυσµού. Επίσης, έγινε µία απόπειρα καταγραφής του ρόλου, που έχει το αυτοδιοικητικό επίπεδο στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα, µε παράλληλη ανάδειξη των ορίων που τίθενται από τις ελλείψεις, που καταγράφονται, σε επίπεδο χρηµατοδότησης, σχεδιασµού, ανθρώπινων πόρων κλπ. Αντικείµενο αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της συµβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προστασία των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού. Ευπαθείς κοινωνικές οµάδες είναι αυτές που αντιµετωπίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισµού. Σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 26 σ αυτές τις οµάδες περιλαµβάνονται τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), οι µετανάστες και οι εθνικές µειονότητες (συµπεριλαµβανοµένων και των Roma), οι άστεγοι, οι πρώην φυλακισµένοι, οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, τα άτοµα µε προβλήµατα αλκοολισµού, οι µοναχικοί ηλικιωµένοι και τα παιδιά. Βέβαια, στην ίδια κατηγορία θα µπορούσαν να περιληφθούν και οι άνεργοι µακράς διάρκειας και ειδικά στην Ελλάδα όσοι είναι µεγαλύτεροι των 45 ετών, οι γυναίκες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αποκλεισµού (µέλη µονογονεϊκών οικογενειών, µητέρες µε µακρά αποχή από την αγορά εργασίας κλπ), οι νέοι ετών που δυσκολεύονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας κ.α. 27 Προτού εξεταστεί ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής για τον περιορισµό της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισµού, θα ήταν χρήσιµο να οριοθετηθεί το περιεχόµενο των όρων «φτώχια» και «κοινωνικός αποκλεισµός». Με τον όρο «φτώχια» νοείται η οικονοµική κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης ατόµων και νοικοκυριών, που βρίσκονται κάτω από ένα ορισµένο επίπεδο, το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό από µία κοινωνία. Έτσι, η έννοια της φτώχιας σχετίζεται άµεσα µε τα υλικά αγαθά που απολαµβάνει είτε το άτοµο είτε το 26 (τελευταία επίσκεψη 20/ 10/ 2008) 27 ΛΥΤΡΑΣ και ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ,

18 νοικοκυριό, τα οποία ποσοτικοποιούνται και είναι µετρήσιµα, σε όρους εισοδήµατος είτε και κατανάλωσης. Η φτώχια είναι σχετική και ορίζεται ως η αναλογία των νοικοκυριών µε εισόδηµα µικρότερο του 50% ή του 60% του κατά κεφαλή Α.Ε.Π. (γραµµή φτώχιας) 28 Σ ό,τι αφορά την εννοιολογική οριοθέτηση του όρου «κοινωνικός αποκλεισµός», σε αντίθεση µε τη φτώχια, παρατηρείται «ένας πλουραλισµός τρόπων κατανόησης, οι οποίοι ωστόσο συνοµιλούν στο ίδιο πλαίσιο, χωρίς κατ ανάγκην αυτό να περιλαµβάνει τα ίδια ακριβώς περιεχόµενα και συµφραζόµενα» 29. Σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρακολουθεί τις εθνικές πολιτικές καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού, ο τελευταίος ορίζεται πρώτον και κυρίως σε σχέση µε τα κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών και µε βάση αυτή την αντίληψη µπορεί να αναλυθεί µε τους όρους της άρνησης ή της µη πραγµατοποίησης κοινωνικών δικαιωµάτων. 30 Κάποια βασικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού αποκλεισµού θα µπορούσαν να θεωρηθούν τα ακόλουθα: Είναι πολυδιάστατη έννοια και συνεπάγεται αποστέρηση σε ένα µεγάλο φάσµα δεικτών διαβίωσης (εκπαίδευση, στέγαση, πολιτισµός κλπ). Συνήθως, αυτή η αποστέρηση έχει µία κοινοτική διάσταση, δεδοµένου ότι µπορεί να προκληθεί όχι µόνο λόγω έλλειψης προσωπικών πόρων αλλά επίσης λόγω ανεπάρκειας των διαθέσιµων πόρων στην κοινότητα, στην οποία διαβιεί το άτοµο. Είναι δυναµική έννοια και υπονοεί ότι τα άτοµα είναι κοινωνικά αποκλεισµένα όχι απλά λόγω της παρούσας κατάστασής τους αλλά επίσης διότι έχουν λίγες προοπτικές για το µέλλον. Σ αυτό το πλαίσιο, η ανάλυση του κοινωνικού αποκλεισµού σηµαίνει κατανόηση µιας διαδικασίας και εντοπισµός των παραγόντων, που την θέτουν σε κίνηση. Είναι µια σχετική έννοια, καθώς υπονοεί αποκλεισµό από µια συγκεκριµένη κοινωνία σε µια συγκεκριµένη χρονική συγκυρία Η φύση του είναι κοινωνική, µε την έννοια ότι συνεπάγεται ρήξη των δεσµών του ατόµου µε την υπόλοιπη κοινωνία, ανεπαρκή κοινωνική συµµετοχή και έλλειµµα κοινωνικής ενσωµάτωσης και δύναµης ΡΟΜΠΟΛΗΣ και ΗΜΟΥΛΑΣ, ΛΥΤΡΑΣ και ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, 2004, σελ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, TSAKLOGLOU και PAPADOPOULOS,

19 Σύµφωνα µε τους Σ. Ρόµπολη και Κ. ηµούλα τα στοιχεία, που διαφοροποιούν την έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού από αυτήν της φτώχιας είναι τα εξής: «Ο κοινωνικός αποκλεισµός µετατοπίζει το θεωρητικό ενδιαφέρον: Από την επικέντρωση στο εισόδηµα και την κατανάλωση προς µια ευρύτερη αντίληψη πολυδιάστατου µειονεκτήµατος. Από τη στατική εικόνα µίας κατάστασης στέρησης, προς µία πιο δυναµική ανάλυση διαδικασιών Από την επικέντρωση στο άτοµο ή / και το νοικοκυριό στην παραδοχή πως µειονέκτηµα διαµορφώνεται και βιώνεται στο εσωτερικό των τοπικών κοινωνιών.» 32 Σ ό,τι αφορά την επίσηµη οπτική της Ε.Ε. και των µελών της σχετικά µε τη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισµό, πρέπει να σηµειωθεί ότι σταδιακά από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και τις αρχές της δεκαετίας του 90 παρατηρείται µετακίνηση του ενδιαφέροντος και των σχετικών πολιτικών από το πεδίο της φτώχιας σ αυτό του κοινωνικού αποκλεισµού. Είναι, µάλιστα, αξιοσηµείωτο ότι η τότε ΕΟΚ, µέχρι το 1989, µέσω των επίσηµων εγγράφων της, απέδιδε τον αποκλεισµό µόνο στη φτώχια. Από το 1975 και µέχρι το 1991 εφαρµόστηκαν προγράµµατα, τα οποία απεικονίζουν πολιτικές µε επίσηµο τίτλο και περιεχόµενο την «Κοινωνική Συνοχή», ή όπως έγιναν ευρύτερα γνωστά προγράµµατα για τη Φτώχια (Poverty 1,2,3). Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 οι παρεµβάσεις που υλοποιούνται µέσα στα πλαίσια της στρατηγικής για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής έχουν εκφρασµένο στόχο κατά κανόνα την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. 33 Σ ό,τι αφορά τις οµάδες του πληθυσµού, που αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη πιθανότητα να πέσουν κάτω από τη γραµµή φτώχιας (50% του κατά κεφαλή ΑΕΠ) στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το ΕΣ ΕΝ , αυτές είναι οι άνεργοι (31,2%), οι συνταξιούχοι (25,7%), τα µοναχικά νοικοκυριά ηλικιωµένων (37%), τα µονογονεϊκά νοικοκυριά µε αρχηγό γυναίκα (35,1%), οι πολύτεκνες οικογένειες (30,5%), καθώς και τα νοικοκυριά όπου τουλάχιστον ο ένας είναι άνω των 65 (29%). Η κατάσταση της φτώχιας αναµένεται σχεδόν µε βεβαιότητα σε νοικοκυριά που δεν 32 ΡΟΜΠΟΛΗΣ και ΗΜΟΥΛΑΣ, 1998, σελ ΛΥΤΡΑΣ και ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ,

20 εργάζεται κανείς. Ο κίνδυνος της φτώχιας σε αυτή την περίπτωση φθάνει το 52% όταν υπάρχουν εξαρτώµενα παιδιά. 34. Αντίστοιχα, οι παράγοντες, που κατ εξοχήν συνδέονται µε την κατάσταση του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τη δηµοσιευµένη έρευνα των Τσάκλογλου και Παπαδόπουλου, είναι οι εξής: η ανεργία και η επισφαλής σχέση εργασίας, το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο (του ατόµου αλλά και του επικεφαλής του νοικοκυριού), η µονογονεϊκή οικογένεια, η ύπαρξη εξαρτώµενων παιδιών, η ιδιότητα του µετανάστη και τέλος η κακή υγεία. 35 Το ερώτηµα, που θα µας απασχολήσει στη συνέχεια, είναι σε ποιο βαθµό η επέκταση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µπορεί να συµβάλει στην καλύτερη αντιµετώπιση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Σ ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της φτώχιας, στην έρευνα των Holsch και Kraus µε τίτλο «Poverty alleviation and the degree of centralization in European schemes of social assistance» 36 επιχειρείται να δοθεί απάντηση στο ερώτηµα κατά πόσο η αποκέντρωση των προνοιακών δοµών συνδέεται µε πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φτώχιας στα 15 κράτη µέλη της Ε.Ε. (εξαιρούνται τα κράτη της επέκτασης µετά το 2004). Χρησιµοποιώντας τρεις δείκτες αποκέντρωσης του προνοιακού συστήµατος (1. χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους της Τ.Α. ή από το κεντρικό κράτος, 2. ευθύνη για τον καθορισµό του ύψους των παροχών σε κεντρικό ή αυτοδιοικητικό επίπεδο, 3. διαπεριφερειακές διαφοροποιήσεις στο επίπεδο των παροχών), κατέληξαν στην κατηγοριοποίηση των κρατών µελών σε τρεις οµάδες µε βάση το βαθµό αποκέντρωσης του µηχανισµού προνοιακής προστασίας: Σχετικά υψηλός βαθµός αποκέντρωσης: Γερµανία, Σουηδία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία (χρηµατοδότηση από τους δήµους, καθορισµός των παροχών από τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές, διαπεριφερειακές διαφοροποιήσεις στο επίπεδο των παροχών). Μεσαίος βαθµός αποκέντρωσης: Βέλγιο, ανία, Γαλλία, Φινλανδία (χρηµατοδότηση από τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, καθορισµός των παροχών από την κεντρική κυβέρνηση, οµοιοµορφία στο επίπεδο των παροχών). Πολύ µικρός βαθµός αποκέντρωσης: Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία (χρηµατοδότηση σχεδόν αποκλειστικά από την κεντρική κυβέρνηση, καθορισµός 34 «Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη, », Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, TSAKLOGLOU και PAPADOPOULOS, HOLSCH και KRAUS,

21 των παροχών από το κεντρικό κράτος, απόλυτη οµοιοµορφία στο επίπεδο των παροχών). Η Ελλάδα και η Πορτογαλία εξαιρέθηκαν από την παραπάνω τυπολογία γιατί θεωρήθηκε ότι τη χρονιά της έρευνας (1995) δεν είχαν ένα ενιαίο σύστηµα προνοιακής προστασίας. Οι συγγραφείς διερεύνησαν την αποτελεσµατικότητα και την επάρκεια των αναδιανεµητικών πολιτικών για την καταπολέµηση της φτώχιας σ αυτές τις χώρες. Η αποτελεσµατικότητα (effectiveness) εκτιµάται µε τη µέτρηση της ποσοστιαίας µείωσης της φτώχιας, που αποδίδεται στην εισροή των προνοιακών παροχών. Αντίστοιχα, η επάρκεια (efficiency) αποδίδεται µε το πηλίκο της διαίρεσης του αναδιανεµητικού αποτελέσµατος του µέτρου καταπολέµησης της φτώχιας (ποσοστιαία µείωση της φτώχιας) µε την αντίστοιχη δαπάνη επί του ΑΕΠ. Το τελευταίο µέτρο εκφράζει την ποσοστιαία µείωση της φτώχιας που επιτυγχάνεται µε την επένδυση µιας ποσοστιαίας µονάδας του ΑΕΠ σε προνοιακές παροχές. Το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξαν είναι ότι τα κράτη µε µεσαίο βαθµό αποκέντρωσης των προνοιακών τους συστηµάτων έχουν καλύτερες επιδόσεις στην καταπολέµηση της φτώχιας απ ό,τι τα συγκεντρωτικά κράτη ή αυτά µε εκτεταµένη αποκέντρωση των προνοιακών τους δοµών. Το εύρηµα αυτό δε συνάδει µε την παραδοχή ότι οι τοπικές αρχές έχουν καλύτερη πληροφόρηση, λόγω της εγγύτητας στο πεδίο παρέµβασης, σχετικά µε το ποιοι πολίτες βρίσκονται σε µεγαλύτερη ανάγκη και εποµένως µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην απόδοση των προνοιακών παροχών στους δικαιούχους. Η εξήγηση θα µπορούσε να αναζητηθεί στους ακόλουθους παράγοντες: Η απόδοση υψηλών παροχών από µία τοπική αρχή µπορεί να οδηγήσει στην προσέλκυση δικαιούχων από άλλες περιοχές. Αυτό οδηγεί σε µείωση των φορολογικών βαρών στις άλλες περιοχές και σε υπέρµετρη φορολογική επιβάρυνση των περιοχών µε υψηλό επίπεδο προνοιακής κάλυψης, πράγµα που θα οδηγήσει τελικά και τις τελευταίες σε περικοπές παροχών. Γι αυτό, τα πιο συγκεντρωτικά συστήµατα θεωρούνται πιο αποτελεσµατικά αναφορικά µε την αναδιανοµή του εισοδήµατος. Επιπλέον, τα προνοιακά συστήµατα µε υψηλό βαθµό διακριτικής ευχέρειας των τοπικών αρχών µπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα στιγµατοποίησης 20

22 των δικαιούχων και γι αυτό σε µείωση των αιτήσεων των τελευταίων για κοινωνική βοήθεια. Τέλος, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η κεντρική κυβέρνηση µπορεί να λάβει πιο ευνοϊκά µέτρα για τα φτωχά νοικοκυριά γιατί µπορεί να επιδείξει πιο σθεναρή αντίσταση στις πιέσεις, που ασκούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση από τις οµάδες µε µεγαλύτερη οικονοµική και κοινωνική επιρροή. Ενώ για την καταπολέµηση της φτώχιας πιο αποτελεσµατικό διοικητικό επίπεδο για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των σχετικών προγραµµάτων θεωρείται το κεντρικό, προνοµιακό πεδίο παρέµβασης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αναδεικνύεται αυτό της καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού. Όπως προαναφέρθηκε, ο κοινωνικός αποκλεισµός, σε αντίθεση µε τη φτώχια, που άπτεται µόνο του επιπέδου διαβίωσης του ατόµου και του νοικοκυριού, έχει µία πολυδιάστατη φύση και µια έντονη κοινοτική διάσταση. Το συσσωρευµένο έλλειµµα, που υπονοεί η έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού, σε επίπεδο πολιτισµού, εκπαίδευσης, υγείας, συµµετοχικής δύναµης κλπ εντοπίζεται στην κοινότητα, στην οποία εντάσσεται το άτοµο. Οποιαδήποτε λοιπόν παρέµβαση για τον περιορισµό του φαινοµένου, πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα προβλήµατα της κοινότητας αλλά και το δυναµικό της (σε όρους συλλογικής εµπειρίας, αξιών, ανθρώπινων πόρων, άτυπων δικτύων κλπ), που πρέπει να αξιοποιηθεί για την ανατροπή της δυναµικής που οδηγεί σε φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού. Ακριβώς σ αυτή την παραδοχή βασίζεται η θεµελίωση του προνοιακού πλουραλισµού, του θεωρητικού ρεύµατος της κοινωνικής πολιτικής, που «παραπέµπει όχι στην εξάλειψη της κρατικής πρόνοιας, αλλά στη βελτίωσή της µέσω της αποκέντρωσης των υπηρεσιών, της διάλυσης του ιεραρχικού µοντέλου διακυβέρνησης και λήψης των αποφάσεων και µετάβασης από τις εστιασµένες στον εξυπηρετούµενο στις εστιασµένες στην κοινότητα υπηρεσίες. Προσδίδει µεγαλύτερη σηµασία στον προληπτικό χαρακτήρα των υπηρεσιών, άρα στην ενίσχυση του ρόλου και της αυτονοµίας των τοπικών κυβερνήσεων, µε σχετική ανεξαρτησία στην επιβολή φόρων και στη λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο». 37 Βασικός άξονας του προνοιακού πλουραλισµού όπως φάνηκε από τα προηγούµενα είναι η ενδυνάµωση και η αυτενέργεια των τοπικών αρχών. Άλλα στοιχεία, που συνθέτουν τη νέα αυτή προσέγγιση στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής 37 ΚΟΥΚΟΥΛΗ, 2005, σελ

23 είναι η διαµόρφωση εταιρικών σχέσεων µεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των συνδικάτων εργαζοµένων και εργοδοτών, µη κυβερνητικών φορέων και δηµόσιων οργανισµών. Πεδίο παρέµβασης των εταιρικών σχέσεων κατά του κοινωνικού αποκλεισµού είναι η οικονοµική ανάπτυξη και η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, η κατάρτιση και εκπαίδευση, η φυσική, στεγαστική και περιβαλλοντική ανάπλαση, η παροχή δηµόσιων υπηρεσιών, η εισοδηµατική και προνοιακή ενίσχυση, η ασφάλεια και η αποτροπή της εγκληµατικότητας, η υγεία και η τοπική ανάπτυξη 38 Σ αυτό το πλαίσιο, η δράση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συµπλέκεται µε τη δραστηριότητα του τρίτου τοµέα. Ο όρος τρίτος τοµέας «περιγράφει ένα πολυσύνθετο φάσµα σχέσεων και δράσεων που κυµαίνονται από την έννοια του ενεργού πολίτη, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ευέλικτη απασχόληση, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την αποκεντρωµένη κοινωνική πρόνοια, την τοπική πολιτική, την κοινωνική συνεργασία, µέχρι τις φιλανθρωπικές δράσεις. Παραπέµπει σε διαφορετικές οργανωτικές µορφές αστικής δέσµευσης όπως συλλόγους, ιδρύµατα, εθελοντικούς και µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, συνεταιρισµούς και σωµατεία» 39. Σ αυτή τη λογική, λοιπόν, ο τρίτος τοµέας βασίζεται στην αυτόβουλη και δηµοκρατική συµµετοχή των πολιτών σε εθελοντικές οργανώσεις, οµάδες αυτοβοήθειας κλπ µε σκοπό την επίλυση τοπικών προβληµάτων και την ενεργό συµβολή στην τοπική ανάπτυξη. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναπτύσσει συνέργιες µε τον τρίτο τοµέα αξιοποιώντας τις καινοτόµες πρωτοβουλίες, την προσαρµοστικότητα, την έλλειψη γραφειοκρατίας και τη χρήσιµη εµπειρία, που, συχνά, διαθέτει 40. Παράλληλα, κινητοποιεί το κοινωνικό κεφάλαιο της περιοχής. Με τον όρο «κοινωνικό κεφάλαιο» νοείται το σύνολο των κοινωνικών, ψυχολογικών, πολιτισµικών, θεσµικών και παρεµφερών κληροδοτηµένων στοιχείων που επηρεάζουν τη συνεργατική συµπεριφορά της κοινότητας. Το θεσµοποιηµένο κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται στα δοµικά στοιχεία: ρόλοι, κανόνες, διαδικασίες και οργανώσεις. Το ανεπίσηµο κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται σε αξίες, συµπεριφορές και πεποιθήσεις που προδιαθέτουν θετικά το άτοµο προς τη συλλογική δράση 41. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ενσωµατώνει την εθελοντική διάσταση και τη δηµοκρατική συµµετοχή στις δράσεις 38 ΡΟΜΠΟΛΗΣ και ΗΜΟΥΛΑΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, 2006, σελ ΚΟΥΚΟΥΛΗ, DHESI,

24 της δηµιουργώντας συνεργατικά δίκτυα µε φορείς του τρίτου τοµέα και προωθώντας την κοινοτική εργασία µε τη µορφή στοχευµένων παρεµβάσεων σε µη προνοµιούχες κοινωνικές οµάδες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισµού. Μ αυτόν τον τρόπο, σηµειώνεται η µετάβαση από το «κράτος πρόνοιας» στην «κοινωνία πρόνοιας». Στόχος δεν είναι η συρρίκνωση του ρόλου του κράτους αλλά η αναδιάρθρωσή του µε την αναδιάταξη των όρων συµµετοχής των πολιτών, του κράτους και της αγοράς στην κοινωνική προστασία. Ο ρόλος των τοπικών αρχών σ αυτή την αναδυόµενη πραγµατικότητα είναι περισσότερο επιτελικός. Τέλος, σηµαντική παράµετρος για την επιτυχή λειτουργία ενός πλουραλιστικού προνοιακού µοντέλου στην τοπική κοινωνία είναι η «ενδυνάµωση του χρήστη», δηλαδή η ενεργός συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πολιτών ενηµερωµένων, οι οποίοι θα διαµορφώνουν πολιτικές από κοινού µε τους ιθύνοντες και τους ειδικούς. 42. Στόχος είναι να τεθεί στο επίκεντρο µια «τοπική ατζέντα», προϊόν διαλόγου και συνεργασίας τοπικών φορέων και ακτιβιστών. Παρ όλα αυτά, ο προνοιακός πλουραλισµός µε όλες τις εκφάνσεις του, όπως εκτέθηκαν παραπάνω, έχει γίνει αντικείµενο κριτικής από θεωρητικούς του κοινωνικού κράτους, που πίσω από τη ρητορική για κοινοτική και εθελοντική συµµετοχή διακρίνουν περικοπές σε βασικές υπηρεσίες στα πλαίσια νεοφιλελεύθερων πρακτικών. 43 Πάντως σύµφωνα µε την Ο. Στασινοπούλου: «Η αποδοχή πλουραλιστικών λύσεων είναι µία υποχώρηση από πλευράς νεοφιλελευθερισµού, γι αυτό και δε γίνεται αποδεκτός από τα πιο ακραία κοµµάτια της νέας δεξιάς. Ουσιαστικά, όµως, σηµαίνει (όπως το βλέπουν) µεταβίβαση της ευθύνης και του βάρους της φροντίδας σε ενεργοποιούµενα άτοµα που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους µέσα από τους συνήθεις µηχανισµούς της αγοράς και σε περίπτωση αδυναµίας των ατόµων ή δυσλειτουργιών της αγοράς, από τους άτυπους φορείς φροντίδας στα πλαίσια της οικογένειας και της τοπικής κοινότητας, συνεπικουρούντων και των εθελοντικών σχηµάτων» 44. Άλλωστε, διατυπώνονται επιφυλάξεις σχετικά µε το κατά πόσο είναι βάσιµη η αισιοδοξία αυτών που προσβλέπουν στην ενεργό συµµετοχή των πολιτών για την αντιµετώπιση δύσκολων κοινωνικών προβληµάτων, όπως αυτό του 42 ΚΟΥΚΟΥΛΗ, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ, ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, 2002, σελ

25 κοινωνικού αποκλεισµού. Οι επιφυλάξεις διατυπώνονται σε δύο επίπεδα: κατ αρχάς, διαπιστώνεται ότι η συµµετοχή των πολιτών σε εθελοντικές οργανώσεις είναι κατώτερη των προσδοκιών των θεωρητικών του «τρίτου δρόµου» (π.χ. η συµµετοχή των πολιτών στις ΗΠΑ σε συµβατικές εθελοντικές δραστηριότητες έχει µειωθεί κατά 25 50% τις δεκαετίες του 80 και του 90) και ότι η αντίληψη µιας οργανωµένης και οµοιογενούς κοινωνίας των πολιτών, από την οποία αντλεί τη νοµιµοποιητική του δύναµη το εγχείρηµα, ακυρώνεται στην πράξη από τις σχέσεις εξουσίας και τα συµφέροντα, που συνδέονται µε την κοινωνική τάξη, τη θρησκεία, την εθνικότητα κλπ 45. Επίσης, διατυπώνονται επιφυλάξεις σχετικά µε την ικανότητα των κοινωνικών δυνάµεων του τρίτου τοµέα να ξεπεράσουν την ισχύ της κυρίαρχης οικονοµίας και να µη χειραγωγηθούν τα εγχειρήµατα συνεργασίας και συνεταιρισµού από τους µηχανισµούς και τις δυνάµεις της αγοράς. 46 Τέλος, η ικανότητα της τοπικής κοινωνίας να αυτενεργεί και να διαµορφώνει µόνη της την ατζέντα βάσει της οποίας υλοποιούνται οι παρεµβάσεις κοινωνικής πολιτικής αµφισβητείται από πολλούς. Συχνά, τα κοινοτικά προγράµµατα, που εφαρµόζονται για την καταπολέµηση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισµού κλπ, εστιάζονται σε αναπτυξιακά σχέδια που έχουν προαποφασιστεί και χρηµατοδοτούνται σε κεντρικό επίπεδο. Έτσι, η κοινοτική ανάπτυξη διολισθαίνει σε ένα σύνολο τεχνικών που αποτελούν µέρος µιας προσπάθειας να προσφερθεί ένα είδος αυτόκλητης και προαποφασισµένης βοήθειας (outreach) στην κοινότητα. 47 Τελικά, ο προνοιακός πλουραλισµός πρέπει να ειδωθεί µάλλον σαν ένα σύνολο συµπληρωµατικών προς την κρατική κοινωνική πολιτική δράσεων, που στόχο έχουν να προσδώσουν µεγαλύτερη ευελιξία και αποδοτικότητα στο σύστηµα κοινωνικής προστασίας ενισχύοντας παράλληλα τη συµµετοχή των πολιτών σε µια προοπτική δηµοκρατικής εµβάθυνσης. Ειδικότερα, σ ό,τι αφορά την ανάπτυξη του προνοιακού πλουραλισµού και του τρίτου τοµέα στην Ελλάδα παρατηρείται σηµαντική υστέρηση, που οφείλεται τόσο στην εγχώρια διοικητική κουλτούρα όσο και στα χαρακτηριστικά της κοινωνικής συµµετοχής στη σφαίρα της παραγωγής πολιτικής. Συγκεκριµένα, ένας παράγοντας, που λειτούργησε ανασταλτικά στην εδραίωση πλουραλιστικών αντιλήψεων στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα, ήταν η αδυναµία της 45 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ, ΛΥΤΡΑΣ και ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ,

26 Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλάβει έναν ενεργό ρόλο στη διαµόρφωση της ατζέντας για την κοινωνική προστασία λόγω της κατίσχυσης ενός γραφειοκρατικού, κάθετου διοικητικού µηχανισµού. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνικής πραγµατικότητας που δε συνάδει µε την αντίληψη της διευρυµένης συµµετοχικής δηµοκρατίας στα πλαίσια της οποίας αναπτύχθηκε το µοντέλο του προνοιακού πλουραλισµού είναι η καθυστερηµένη επέκταση των ΜΚΟ και γενικότερα της κοινωνίας των πολιτών. Η διαπίστωση αυτή βρίσκει την εξήγησή της σε τρεις παράγοντες: στο ρόλο της οικογένειας, στο χαρακτήρα της κρατικής παρέµβασης και στα όρια της εθελοντικής δράσης. Έτσι, σύµφωνα µε τον Θ. Σακελλαρόπουλο, υψηλά επίπεδα εµπιστοσύνης επικρατούσαν παραδοσιακά µέσα στην οικογένεια, ενώ η αίσθηση της εκµετάλλευσης και του παράνοµου ανταγωνισµού ήταν διάχυτη έξω από αυτήν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα, οι Έλληνες να εµφανίζονται διστακτικοί απέναντι σε µορφές αυτοοργάνωσης και προσχώρησης σε οργανώσεις αµοιβαίου οφέλους. Επίσης, σηµαντικό ρόλο προς την ίδια κατεύθυνση διαδραµάτισε και η επικράτηση ενός κρατικοκεντρικού αναπτυξιακού µοντέλου, που επηρέασε και τους όρους συµµετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι. Η έννοια της «ενεργού υπηκοότητας» στην Ελλάδα είχε να κάνει µε τη συµµετοχή σε µια «πολιτική κοινωνία» και όχι στην «κοινωνία των πολιτών», πράγµα που µεταφράζεται σε µία ιδεολογική πρόσδεση σε κόµµατα και στην αποστασιοποίηση από µορφές συλλογικής δράσης. Τέλος, ο εθελοντισµός δεν είναι ευρέως διαδεδοµένος στην Ελλάδα. Ακόµη και οι νέοι παρουσιάζουν πολύ χαµηλά ποσοστά συµµετοχής σε εθελοντικές οργανώσεις σε σύγκριση µε τη νεολαία άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Σύµφωνα µε στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς (2005), το 59% δε συµµετέχει σε οποιοδήποτε είδος συλλογικής δραστηριότητας, ενώ το υπόλοιπο συµµετέχει κυρίως στις αθλητικές ενώσεις. 48 Με τις παραπάνω διαπιστώσεις σχετικά µε τα εγγενή χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνικής πραγµατικότητας, που λειτουργούν περιοριστικά προς την κατεύθυνση της επέκτασης του προνοιακού πλουραλισµού, δεν υπονοείται ότι η εφαρµογή των αρχών αυτού του µοντέλου κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα είναι ένα εγχείρηµα χωρίς πιθανότητες επιτυχίας. Αντιθέτως, το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα, όπως και σε όλες σχεδόν τις χώρες, αντιµετωπίζει προβλήµατα χρηµατοδότησης, αποτελεσµατικότητας και ιδεολογικής νοµιµοποίησης. Σ αυτό το 48 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, 2006 Β 25

27 πλαίσιο, η ενσωµάτωση της διάστασης του προνοιακού πλουραλισµού στην αντιµετώπιση πολύπλοκων προβληµάτων, όπως αυτό του κοινωνικού αποκλεισµού, µπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά ευεργετικά αποτελέσµατα. Οι παραπάνω διαπιστώσεις σχετικά µε τις προοπτικές της ανάληψης ενεργού ρόλου από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην κοινωνική προστασία των ευπαθών κοινωνικών οµάδων αναπτύχθηκαν σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Στα επόµενα κεφάλαια, οι θεωρητικές αυτές αναζητήσεις θα προσλάβουν έναν εµπειρικό χαρακτήρα µε την διακρίβωση της επεξηγηµατικής τους ικανότητας στην έρευνα πεδίου, που πραγµατοποιήθηκε στο Κ.Υ.Π.Ε.Κ.Ο. (Κέντρο Υποστήριξης και Πληροφόρησης Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων) του ήµου Αχαρνών. 26

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: "Τρίτος τομέας, εθελοντισμός και απασχόληση κατά την περίοδο του μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Του Γιάννη Β. Θεοδώρου «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΔΒΜ2» 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρίτος τομέας, καθότι άρχισε να αναπτύσσεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία και διαµόρφωση δείκτη µέτρησης της Συµµετοχής στον Κοινωνικό Διάλογο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας

Μεθοδολογία και διαµόρφωση δείκτη µέτρησης της Συµµετοχής στον Κοινωνικό Διάλογο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Μεθοδολογία και διαµόρφωση δείκτη µέτρησης της Συµµετοχής στον Κοινωνικό Διάλογο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας Χρίστος Παπαθεοδώρου - Περικλής Πολυζωίδης Αθήνα 2008 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισμό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2010

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2010 ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2010 Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2010 The Social Portrait of Greece 2010 Le Portrait Social de la Grèce 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014 αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 19 Μελέτη αποτύπωσης του κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος του Νοµού Μαγνησίας αναφορικά µε την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΑΘΗΝΑ 2005 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2003-2004...4

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης Ηράκλειο, Μάιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 7 Το πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΜΑ: Η ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός

Κοινωνική οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 8 Κοινωνική οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός Μια κριτική προσέγγιση ΣΟΦΙΑ ΑΔΑΜ KAI ΧΡΙΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 5 CCI: 2007GR05UPO001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... II ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» TO ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Articles. 1. Εισαγωγή

Άρθρα Articles. 1. Εισαγωγή Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2006 1 (1), 536 Social Cohesion and Development 2006 1 (1), 536 Άρθρα Articles Εθνικές προτεραιότητες και ευρωπαϊκές προκλήσεις στη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΠΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η φτώχεια και η ανισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε..Π.. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ " ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ  ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ ΕΡΓΟ "ΠΡΑΞΗ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Σκοπός της µελέτης...5 Υλικά και µέθοδοι...5 Περίγραµµα της µελέτης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28/01/2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 8 2. Μεταρρυθμιστικές Εμπειρίες στην Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28/01/2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 8 2. Μεταρρυθμιστικές Εμπειρίες στην Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ιούνιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Εγγυημένο Εισόδημα και οι πολιτικές του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην ΕΕ-15

Το Βασικό Εγγυημένο Εισόδημα και οι πολιτικές του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην ΕΕ-15 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 9 Το Βασικό Εγγυημένο Εισόδημα και οι πολιτικές του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Α.Κ.Ε.Δ. - Σπουδαστηρίου Θεωρητικής κι Εφαρμοσμένης Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΜΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας»

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα