ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - 1 - ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: ΑΡΤΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ,00 Ευρώ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - 1 -

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι: Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και σταλίες μεταφορικών μέσων των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων και υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίμων, νυκτερινών (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ξεχωριστά) κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου

3 1.1.4 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου εξοπλισμού (π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν ευθύνεται ο Κύριος του Έργου, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ) Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που συμβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου)

4 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του έργου Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 1.2 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα. Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 1.4 Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο και είναι παρεμφερείς προς εκείνες, που καλύπτονται από αυτό αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) ή επιμετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους: - 4 -

5 ΑΡΘΡΟ 1 (3.10) Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεμα, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία. Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφής ορυγμάτων όπως παραπάνω που θα εκτελείται με οποιοδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά, με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση. Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). Κατά δε τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές. Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m ανά 20,0 m ορύγματος. Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του τιμολογίου σύμφωνα με την μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και πενήντα λεπτά Αριθμητικώς: 6,50 ΑΡΘΡΟ 2 (5.03) Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6066 Απλή επίχωση κάθε είδους ορύγματος με προϊόντα εκσκαφής χωρίς ή με υποτυπώδη συμπύκνωση (κοπάνισμα, διαβροχή κλπ), με απλή έκκριψη που γίνεται με μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, συμπεριλαμβανομένης της διάστρωσης για την εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε λεπτά Αριθμητικώς: 0,35-5 -

6 ΑΡΘΡΟ 3 (5.05) Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068 Για ένα κυβικό μέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150 σε στρώσεις πάχους μέχρι 25 cm με την έκριψη, διάστρωση, πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα ή την χρησιμοποίηση δονητικών αλλ όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων μέσων ή άλλων ειδικών συμπυκνωτών, την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής, με τη δαπάνη μιας τουλάχιστον δοκιμασίας ανά m 3 συμπυκνωμένου όγκου και πάντως μιας σε κάθε αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της συμπύκνωσης που έχει επιτευχθεί. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει, να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιημένη δοκιμασία Proctor). Περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του υλικού και της μεταφοράς του από οποιαδήποτε απόσταση. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3 ) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξη και τριάντα λεπτά Αριθμητικώς: 6,30 ΑΡΘΡΟ 4 (Δ-1 ): ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269) Για την ευθύγραμμη και συνεχή τομή πάχους μέχρι 0,15 μ, σε οποιουδήποτε πάχους και τύπου ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο ή οπλισμένο (ελαφρώς) σκυρόδεμα, που γίνεται αποκλειστικά και μόνον με χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM ROBIN), ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις της ασφάλτου έξω από τα χαραγμένα όρια της κοπής, και που προφυλάσσεται από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούμενες και καθορισμένες θέσεις, ενώ η καθαίρεση του αποκοπτόμενου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, θα πληρωθούν με το άρθρο «Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες» του παρόντος Τιμολογίου. Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέματος, που απαιτούνται για την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν ασφαλτοσκυρόδεμα (ενώσεις, αρμοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.) και περιλαμβάνονται ανηγμένα στα αντίστοιχα άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών. Τιμή ανά μέτρο μήκους τομής αόπλου ή ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος πάχους τομής μέχρι 0,15 μ. ΕΥΡΩ Ολογράφως :.. Ένα Αριθμητικώς : 1,00 ΑΡΘΡΟ 5 (4.09) Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: - 6 -

7 1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται. 4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 ορίζεται. 5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-265 ορίζεται. ΑΡΘΡΟ 6 (38.02) Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων όλων των απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία αυτοκινήτου και τη μεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτομίγματος στη θέση ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα έξη και είκοσι λεπτά Αριθμητικώς: 16,20 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσηςσυναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) αναπτύγματος επιφανείας. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε Αριθμητικώς: 15,0 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΜΟΛΑ Αντικατάσταση στις κλειδαριές, χερούλια, πόμολα εξωτερικών και εσωτερικών θυρών κάθε δωματίου. Επισημαίνεται ότι στις εξωτερικές πόρτες εισόδου θα τοποθετηθούν κλειδαριές ξενοδοχειακού τύπου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά επί τόπου και η εργασία για την πλήρη κατασκευή. Τιμή ανά σετ τεμάχιο (ανά δωμάτιο). ΕΥΡΩ Ολογράφως: ογδόντα πέντε Αριθμητικώς: 85,00-7 -

8 ΑΡΘΡΟ 8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΣΩΜΑΤΩΝ - ΘΥΡΩΝ Επισκευή κασωμάτων και θυρών και αντικατάσταση των σπασμένων και φθαρμένων ξύλινων τμημάτων από αυτά με νέα ίδιου υλικού με το προηγούμενο. Επισκευή-αντικατάσταση των μηχανισμών κρέμασης και κύλισης των συρόμενων θυρών και πατζουριών των εξωστών Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά επί τόπου και η εργασία για την πλήρη κατασκευή. Τιμή ανά σετ τεμάχιο (ανά δωμάτιο). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα Αριθμητικώς: 80,00 ΑΡΘΡΟ 9 ΣΗΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ WC Σήτες αερισμού μετά πλαισίου από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου, τοποθετούμενες στο σκελετό του ξύλου. Υλικά, μικτοϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) επιφάνειας. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα Αριθμητικώς: 40,00 ΕΥΡΩ 40,00 ΑΡΘΡΟ 10 (54.40) Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια Αριθμητικώς: 200,00 ΑΡΘΡΟ 11 (54.75) Εντοιχισμένες ντουλάπες Εντοιχισμένες ντουλάπες, μη τυποποιημένες, βάθους 60 cm, από μοριοσανίδα (MDF) με επένδυση μελαμίνης ή φορμάικας, «κουτιαστές», με φύλα από μοριοσανίδα επενδυμένη μελαμίνη ή φορμάικα, αναρτημένα με στροφείς επίπλου και γενικά υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και εργασία συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης. Συμπεριλαμβάνονται κάτω ράφι, βέργα κρεμαστρών, πομολάκια και τρεις μηχανισμοί ανά πορτάκι. Τα πορτάκια θα έχουν πάχος και χρώμα ίδιο με τα παλαιά, αρχιτεκτονικής Κωνσταντινίδη. Συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση και αποκομιδή των παλαιών ντουλαπών. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) όψης ΕΥΡΩ Ολογράφως: εκατόν πενήντα Αριθμητικώς: 150,00-8 -

9 ΑΡΘΡΟ 12 (52.23) Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρατιθέμενες τάβλες Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5223 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρατιθέμενες τάβλες, με ελάχιστο πάχος 23 mm, από λευκή ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών τους, σε υπάρχοντα σκελετό και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και με εργασία για πλήρη κατασκευή. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα έξη και είκοσι λεπτά Αριθμητικώς: 16,20 ΑΡΘΡΟ 13 (62.22 ) Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6222 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών σύνθετου σχεδίου, από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους (καραβόλοι), καρφωτών με ή χωρίς εντορμίες, με ή χωρίς υαλοστάσιο, πλήρως τοποθετημένες με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερή) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο, καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ΕΥΡΩ Ολογράφως: οκτώ και δέκα λεπτά Αριθμητικώς: 8,10 ΑΡΘΡΟ 14 (64.01) Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ΕΥΡΩ Ολογράφως: τέσσερα Αριθμητικώς: 4,00 ΑΡΘΡΟ 15 ( ) Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους cm Επιστρώσεις δαπέδων πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, τσιμεντοκονιαμάτων ή γενικά κονιαμάτων, στρώσεως και καθαρισμού και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ

10 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) ΕΥΡΩ Ολογράφως: ογδόντα Αριθμητικώς: 80,00 ΑΡΘΡΟ 16 (77.10) Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725 Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος στεγνού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ Ολογράφως: τέσσερα Αριθμητικώς: 4,00 ΑΡΘΡΟ 17 (77.15) Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς. Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό ακρυλικής ρητίνης βάσεως, διαλύτου ή ακρυλικού μικρομοριακού, βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ Ολογράφως: ενα και πενήντα λεπτά Αριθμητικώς: 1,50 ΑΡΘΡΟ 18 (77.16) Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμο Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς. Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τρίψιμο εν γένει. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ Ολογράφως: δύο Αριθμητικώς: 2,00 ΑΡΘΡΟ 19 (77.83) RELIEF Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικό ανάγλυφο χρώμα τύπου Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7788 Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF. Απόξεση της επιφανείας και καθαρισμός της με σάρωθρο, πρώτη στρώση πλαστικού χρώματος RΕLIEF αραιωμένου σε νερό (σε αναλογία 400 gr νερού ανά kg πλαστικού) με κύλινδρο ή πινέλο, δεύτερη στρώση με πλαστικό RELIEF χωρίς αραίωση με πινέλο ή σπάτουλα και κυλίνδρωση πριν από την ξήρανση αυτού για την επίτευξη αδρής επιφανείας (σαγρέ). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά

11 Αριθμητικώς: 7,00 ΑΡΘΡΟ 20 (77.54) Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ Ολογράφως: έξη Αριθμητικώς: 6,00 ΑΡΘΡΟ 21 (77.55) Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 αλκυδικών ή Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών. Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ Ολογράφως: έξη Αριθμητικώς: 6,00 ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 22 (79.37) Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936 Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 40 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, δια ελαστομερούς πολυουρεθανικού υλικού, και ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγότερο από 7mm, οιουδήποτε τύπου και προελεύσεως, πληρουμένου του αρμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και δέκα λεπτά Αριθμητικώς: 2,10 ΑΡΘΡΟ 23 ( ) Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm, με τσιμεντοκονίαμα αποτελούμενες από μία διάστρωση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και μεσαίας διαβάθμισης και δεύτερη διάστρωση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο και ενίσχυση με τοποθέτηση πολυεστερικού υφάσματος. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) ΕΥΡΩ Ολογράφως δώδεκα και εβδομήντα λεπτά Αριθμητικώς: 12,

12 ΑΡΘΡΟ 24 (79.70) Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials) Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με εφαρμογή ψυχρών υλικών (cool materials), πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, και εργασία) Το αστάρι θα είναι αγκυρωτικό ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως κατάλληλο για πολλά διαφορετικά υποστρώματα. Θα χαρακτηρίζεται από το χαμηλό του ιξώδες (λεπτόρρευστο) και την ισορροπημένη ταχύτητα πολυμερισμού του, στην οποία οφείλονται οι εξαιρετικές ιδιότητες διαβροχής, εμποτισμού και μικρού χρόνου επαναβαφής. Θα έχει δυνατή πρόσφυση σε κάθε τύπο υποστρώματος, πορώδους και μη (ποσότητα 250 γρ/μ2). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) Εφαρμογή θερμομονωτικού, άκαυστου, αντιμουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μικρότερο από 0,2 W/mK. ΑΡΘΡΟ 24 ( ) Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως (elastomeric pure acrylic), σύμφωνα με το Πρότυπο ASTM 6083 (ή νεώτερο Ευρωπαϊκό Πρότυπο), πιστοποιημένο κατά ENERGY STAR Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα επτά Αριθμητικώς: 17,

13 Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (ΗΜ) Α.Τ. ΗΜ-1 Αποξήλωση υδραυλικών εγκαταστάσεων - Σύνδεση νέας παροχής στο υπάρχον δίκτυο Επισκευή δικτύου αποχέτευσης Σύνδεση αποχέτευσης πλυντηρίου. ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 008 Α. Αποξήλωση: α) υπαρχόντων παλιών μονωμένων μεταλλικών σωληνώσεων ζεστού νερού που βρίσκονται στην πίσω πλευρά των δύο συγκροτημάτων προς τα συγκροτήματα, β) θερμαντικών σωμάτων του κάτω συγκροτήματος (3) περιλαμβανομένου του ταπώματος των σωλήνων στα σημεία σύνδεσης του θερμαντικού σώματος, γ) χαλασμένων υδραυλικών (θερμοσίφωνες, λεκάνες, νιπτήρες, μπαταρίες κάθε τύπου, μηχανισμών για καζανάκια, σπιράλ, βάνες κλπ), των μπάνιων και μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη, εντός του συγκροτήματος του ΤΕΙ Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένου όλων των απαιτούμενων εργασιών διακοπής, απομονώσεως δικτύων, απομάκρυνσης των άχρηστων υλικών, τερματισμού κλάδων και επαναφοράς του εναπομείναντος δικτύου σε δοκιμή και πλήρη λειτουργία. Β. Σύνδεση του νέου σωλήνα υδροδότησης Φ22 του κάθε συγκροτήματος στο υπάρχον δίκτυο τροφοδότησης των μπάνιων του, και αποκατάσταση της συνέχειας της όδευσης του υπάρχοντος σωλήνα προς τις λοιπές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου, καθώς και υδροδότηση του χώρου του πλυντηρίου με σωλήνα Φ15mm, για το κρύο νερό. Με σωλήνα Φ15mm θα κατασκευαστεί επίσης η τροφοδότηση του θερμοσίφωνα 20 lt καθώς και η επιστροφή αυτής προς το πλυντήριο. Οι σωλήνες Φ15mm κρύου και ζεστού νερού που είναι για το πλυντήριο θα καταλήγουν σε διακόπτες ½. Περιλαμβάνονται όλες οι παραπάνω εργασίες με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (μούφες, ρακόρ, μαστοί, γωνίες, ταφ κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών πίεσης για παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Γ. Απόφραξη στην αρχή με ατσαλίνα και στη συνέχεια με τη χρήση αποφρακτικού μηχανήματος του δικτύου αποχέτευσης των δύο υπό ανακαίνιση συγκροτημάτων. Θα γίνει επισκευή των διαρροών όλων των υδραυλικών υποδοχέων και στα 12 υπό ανακαίνιση δωμάτια, τόσο του δικτύου ύδρευσης όσο και του δικτύου αποχέτευσης. Περιλαμβάνεται η πλήρης εργασία και τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά. Δ. Σύνδεση της αποχέτευσης του πλυντηρίου που θα τοποθετηθεί κάτω από το δωμάτιο 35 με το υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης που περνά έξω από το χώρο. Η αποχέτευση θα ξεκινά από το πλυντήριο με σωλήνα τουλάχιστον Φ75, ορατό στον τοίχο και υπό κλίση θα καταλήγει στο φρεάτιο που είναι έξω από το χώρο του πλυντηρίου. Περιλαμβάνεται η πλήρης εργασία, περιλαμβανομένου των διανοίξεων και αποκαταστάσεως οπών και τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.800,00 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-2 Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από ακτινοδικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ-Χ ) κατά DIN Φ22Χ3mm (3/4"). ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 008 Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από ακτινοδικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ-Χ ) Φ22Χ3mm θερμοκρασίας λειτουργίας 60 o C και πίεση 10 bar με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης ΡΕ-ΡΕ ή ΡΕ- ΡΡ ή ΡΕ-St, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών πίεσης για παράδοση σε πλήρη λειτουργία. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,00 (Ολογράφως) :ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

14 Α.Τ. ΗΜ-3 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο 1/2 ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 005 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο, διαμ. ½, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών σύνδεσης. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,02 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-4 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο 1 ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 005 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο, διαμ. 1, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών σύνδεσης. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,49 (Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-5 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. 4 atm. Φ 75 ΑΤΗΕ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 008 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. πίεσης λειτουργίας για 20 C, 4,0 AΤΜ, διαμ. 75 ΜΜ, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφωμένη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (εκτός από σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ. Και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,83 (Ολογράφως) :ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-6 Εσχάρα σιφωνιού δαπέδου χρωμέ ΑΤΗΕ Ν8049 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 008 Εσχάρα σιφωνιού, διαμέτρου Φ100mm πλήρως τοποθετημένη και συνδεδεμένη σε σιφώνι δαπέδου WC ή μπαλκονιού, με τα μικροϋλικά. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,00 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-7 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης βάθους από 0,50m έως 1,00m Διαστάσεων 40cmx40cm. ΑΤΗΕ Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 010 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ύδρευσης δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου. Διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 160,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

15 Α.Τ. ΗΜ-8 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης βάθους από 0,50m έως 1,00m Διαστάσεων 150cmx80cm. ATHE N Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 010 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ύδρευσης δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου. Διαστάσεων 150cm X 80cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 400,00 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-9 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά ΑΤΗΕ 8072 Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 029 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποίησης. (1 KG) ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,70 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-10 Βαλβίδα διακοπής επιχρωμιωμένη ½ ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 011 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ευθεία ή γωνιακή, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, βαρέως τύπου, διαμέτρου 1/2 INS, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία για την πλήρη εγκατάσταση. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,14 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-11 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve), γαλαβνισμένη, ½ ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 011 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve), γαλβανισμένη, βαρέως τύπου, διαμέτρου ½, με μοχλό χειρισμού (κλείσιμο με 1/4 της στροφής), με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,00 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-12 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve), γαλαβνισμένη, 1 ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 011 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve), γαλβανισμένη, βαρέως τύπου, διαμέτρου 1, όπως παραπάνω. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,65 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

16 Α.Τ. ΗΜ-13 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve), γαλαβνισμένη, 2 1/2 ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 011 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve), γαλβανισμένη, βαρέως τύπου, διαμέτρου 2 1/2, όπως παραπάνω. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 100,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-14 Υδρομετρητής διαμέτρου 1 ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 101 Μετρητής νερού απλής ριπής λαδιού, με προστατευόμενους κυλίνδρους, συνδεδεμένος σε δίκτυο ύδρευσης, διαμέτρου 1 πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης με τα απαραίτητα μικροϋλικά κλπ, έλεγχος ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 150,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-15 Συλλέκτης νερού 2 ½ ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 Συλλεκτοδιανομέας ψυχρού νερού δικτύου ύδρευσης έξι (6) κυκλωμάτων, γαλβανισμένος, διαμέτρου 2½ μήκους τουλάχιστον 150 cm τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης. Στο συλλέκτη θα κολληθούν 6 μούφες 1. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τέσσερις γαλβανιζέ τάπες 1 η κάθε μία, που θα τοποθετηθούν μετά τις βάνες 1 των μελλοντικών υδροδοτήσεων των υπόλοιπων συγκροτημάτων, ως Τεχνική Περιγραφή. Δηλαδή προμήθεια ή κατασκευή συλλεκτοδιανομέα, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία με τις αντίστοιχες δοκιμές. Όλα τα υλικά και μικροϋλικά θα έχουν τις προδιαγραφές για χρησιμοποίηση σε δίκτυο ύδρευσης. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 300,00 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-16 Αναμικτήρας (μπαταρία) νιπτήρα ΑΤΗΕ Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 013 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως επί του νιπτήρα, δύο οπών - Διαμέτρου 1/2 ins ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 63,33 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-17 Αναμικτήρας (μπαταρία) λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα ΑΤΗΕ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ

17 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 70,00 (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-18 Λεκάνη W.C. από λευκή υαλώδη πορσελάνη ΑΤΗΕ N Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 013 Λεκάνη W.C. από λευκή υαλώδη πορσελάνη, χαμηλής πίεσης, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερέωσης και συγκόλλησης επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και συγκόλλησης στομίων. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 200,00 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-19 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (Καζανάκι) πατητό ή τραβηκτό πλαστικό ΑΤΗΕ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 015 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τους γάντζους στηρίξεως, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 98,56 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-20 Μηχανισμός αέρος δοχείου πλύσεως ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 015 Μηχανισμός αέρος, πλήρως τοποθετημένος σε δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου, σε αντικατάσταση υπάρχοντος χαλασμένου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών για σωστή λειτουργία. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 30,00 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-21 Νιπτήρας πορσελάνης ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 014 Νιπτήρας από λευκή υαλώδη πορσελάνη, πλήρης, με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) πώμα με αλυσίδα, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 INS, στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο, κλπ) και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, παραδοτέος σε λειτουργία. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 180,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

18 Α.Τ. ΗΜ-22 Καθρέπτης τοίχου διαστάσεων. 42Χ60 CM ΑΤΗΕ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 013 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 ΜΜ μπιζουτέ, διαστ. 42Χ60 CM, δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσερις κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,52 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-23 Εταζέρα νιπτήρα πλαστική πλήρης. ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 013 Εταζέρα νιπτήρα πορσελάνης, μήκους 60 CM, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-24 Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως διπλό, μεταλλικό, γαλβανισμένο ΑΤΗΕ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 013 Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως διπλό, μεταλλικό γαλβανισμένο, επίτοιχο, με τα μικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,73 (Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-25 Εύκαμπτη σύνδεση (σπιράλ) βαρέως τύπου 1/2'' ΑΤΗΕ N Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 004 Εύκαμπτη σύνδεση (σπιράλ) βαρέως τύπου με γαλβανισμένο περίβλημα 1/2'', μήκους από 30cm έως 50cm ανάλογα με την θέση των συνδεομένων μερών, για τη σύνδεση υδραυλικού υποδοχέα (νιπτήρα, δοχείο πλύσεως, θερμοσίφωνες δωματίων και πλυντηρίου κλπ) δηλαδή τοποθετημένη επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως με όλα τα τυχόν απαιτούμενα μικροϋλικά (ρακόρ κτλ). ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,00 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-26 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pα, φορητός 6 KG, ΑΤΗΕ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 019 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pα, φορητός, γόμωσης 6 KG, πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα ανάρτησής του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 39,19 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

19 Α.Τ. ΗΜ-27 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 5 KG. ΑΤΗΕ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 019 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γόμωσης 5 KG, φορητός, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα ανάρτησής του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 70,09 (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-28 Πυροσβεστική φωλιά ½ ATHE Ν Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 020 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη, με πυροσβεστικό κρουνό Φ ½, με πλαστικό σωλήνα (λάστιχο) 20,00 Μ, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολόγησης, βαφής με κόκκινο χρώμα, σύνδεσης, στερέωσης και πλήρους εγκατάστασης. Περιλαμβάνονται η εργασία και οι σωλήνες Φ15, τα υλικά (ταυ, ρακόρ, μούφες κλπ) και τα μικροϋλικά από το σημείο σύνδεσης του Φ15 στο δίκτυο ύδρευσης του συγκροτήματος (περιλαμβανομένης της εκεί σύνδεσης) μέχρι την ίδια την πυροσβεστική φωλιά, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Στην τιμή περιλαμβάνεται βάνα (ball valve) ½ πριν το λάστιχο. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 80,00 (Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-29 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 20 lt Ισχύος 2000 W ATHE Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 024 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. Χωρητικότητας 20 lt, Ισχύος 2000 W ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 156,72 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-30 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 60 lt Ισχύος 3000 W ATHE Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 024 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. Χωρητικότητας 60 lt, Ισχύος 3000 W ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 193,72 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

20 Α.Τ. ΗΜ-31 Κλιματιστικό μηχάνημα ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον btu/h (ψύξης θέρμανσης) ATHE N Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 032 Αυτόνομο κλιματιστικό μηχάνημα τοίχου, ψύξης θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου (split unit), ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον Βtu/h, με κινητήρα τύπου inverter, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α στη θέρμανση και Α+ στην ψύξη, στάθμης θορύβου έως 40db η εσωτερική μονάδα και έως 50 db η εξωτερική μονάδα, με SEER/EER Ψύξης > 5,00 και SCOP/COP Θέρμανσης > 3,50 W/W. Η θέση τοποθέτησης του εσωτερικού μηχανήματος θα είναι πάνω από την πόρτα του δωματίου, ενώ η θέση τοποθέτησης της εξωτερικής μονάδας θα είναι στην πίσω πλευρά του κτιρίου, χαμηλά. Οι οδεύσεις όλων των σωληνώσεων καλωδιώσεων, τόσο εντός του δωματίου όσο και εκτός θα βρίσκονται εντός καναλιού ικανής διατομής. Δηλαδή κλιματιστικό μηχάνημα όπως παραπάνω, με τις απαραίτητες ψυκτικές σωληνώσεις και τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις μέσα στα αντίστοιχα κανάλια, με την εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών λειτουργίας. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 911,00 (Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-32 Μεταφορά κλιματιστικού μηχανήματος ATHE N Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 032 Μεταφορά υπάρχοντος κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split unit) σε νέα θέση, τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής μονάδας αυτού. Η θέση τοποθέτησης του εσωτερικού μηχανήματος θα είναι πάνω από την πόρτα του δωματίου, ενώ η θέση τοποθέτησης της εξωτερικής μονάδας θα είναι στην πίσω πλευρά του κτιρίου, χαμηλά. Οι οδεύσεις όλων των σωληνώσεων καλωδιώσεων, τόσο εντός του δωματίου όσο και εκτός θα βρίσκονται εντός καναλιού ικανής διατομής. Δηλαδή μετακίνηση κλιματιστικού μηχανήματος όπως παραπάνω, με τις απαραίτητες ψυκτικές σωληνώσεις και τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις μέσα στα αντίστοιχα κανάλια, με την εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών λειτουργίας. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 100,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-33 Μεταφορά εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού μηχανήματος ATHE N Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 032 Μεταφορά μόνο της εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου (split unit) σε νέα θέση, στην πίσω πλευρά του κτιρίου, χαμηλά. Οι οδεύσεις όλων των σωληνώσεων καλωδιώσεων, στην εξωτερική πλευρά του δωματίου θα βρίσκονται εντός καναλιού ικανής διατομής. Δηλαδή μετακίνηση μόνο της εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού μηχανήματος όπως παραπάνω, με τις απαραίτητες ψυκτικές σωληνώσεις και τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις μέσα στα αντίστοιχα κανάλια, με την εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών λειτουργίας. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 80,00 (Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-34 Αποξήλωση υπαρχόντων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Σύνδεση Κεντρικών Αναχωρήσεων Αποσύνδεση & Σύνδεση δικτύου internet

21 ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 043 Α. Αποξήλωση υπαρχόντων παλιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα: Αποσύνδεση και αποξήλωση ηλεκτρικής παροχής κεντρικών συγκροτημάτων από το Κυλικείο. Μόνωση με μονωτική ταινία των ακροδεκτών που πιθανόν μείνουν ελεύθεροι και δεν είναι δυνατόν να αποσπασθούν στον παλιό γενικό ηλεκτρικό πίνακα στο χώρο του Κυλικείου. Αποξήλωση καλωδιώσεων προς υπάρχοντες θερμοσίφωνες. Αποξήλωση πινάκων ελέγχου θερμοσιφώνων. Αποξήλωση αγωγών προς πρίζες καθώς και προς διακόπτες εντός των δωματίων, πλην WC. Αποξήλωση βραχιόνων εξωτερικού φωτισμού κτιρίων και των αντίστοιχων καλωδίων κουτιών διακλάδωσης. Αποξήλωση φωτιστικών φθορισμού στα πλατύσκαλα των κλιμακοστασίων. Αποξήλωση φωτιστικών ασφαλείας δωματίων και κλιμακοστασίων Αποξήλωση των χαλασμένων φωτιστικών φθορισμού οροφής Αποξήλωση υπαρχόντων κεντρικών ηλεκτρικών πινάκων συγκροτημάτων Αποξήλωση ενός εξαεριστήρα δωματίου συγκροτήματος 3 Β. Σύνδεση κεντρικής παροχής καλωδίου ΝΥΥ 5χ25 τ.χ. για τη νέα τροφοδότηση του κάθε συγκροτήματος στον κεντρικό πίνακα των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ στην Ηγουμενίτσα (ΔΕΗ στο σκαρίφημα), με τους διακόπτες ελέγχου και προστασίας. Στην αναχώρηση από τον κεντρικό πίνακα του ΤΕΙ Ηπείρου (στην είσοδο των εγκαταστάσεων, δίπλα στον υποσταθμό) προς καθένα από τους νέους κεντρικούς πίνακες των υπό ανακαίνιση συγκροτημάτων, θα τοποθετηθούν από: Γενικός Διακόπτης 3x100 Α 1 τεμ. Γενική Αυτόματη ασφάλεια 3x80 Α 1 τεμ. Ενδεικτική λυχνία με ασφάλεια τριπλή 1 τεμ. Γ. Αποσύνδεση & Σύνδεση δικτύου internet και συγκεκριμένα: Αποξήλωση 2 υπαρχόντων RACK που βρίσκονται σε δύο δωμάτια, ένα ανά συγκρότημα. Στο RACK του συγκροτήματος 3 καταλήγει οπτική ίνα. Μεταφορά του RACK του συγκροτήματος 6 στον ισόγειο χώρο κάτω από το δωμάτιο 65, με τις απαιτούμενες συνδέσεις, προμήθεια και τοποθέτηση Switch 24 θέσεων στην παλιά θέση του μέσα στο δωμάτιο (65), με τα απαιτούμενα καλώδια UTP 4 ζευγών cat. 5 εντός αντίστοιχων καναλιών, και τις εργασίες πλήρους συνδέσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και δοκιμών. Μεταφορά του RACK του συγκροτήματος 3 στο ισόγειο, στο χώρο του κεντρικού πίνακα, επανασύνδεση της οπτικής ίνας στο RACK, προμήθεια και τοποθέτηση Switch 24 θέσεων στην παλιά θέση του μέσα στο δωμάτιο με τα απαιτούμενα καλώδια UTP 4 ζευγών cat. 5 εντός αντίστοιχων καναλιών, και τις εργασίες πλήρους συνδέσεων και δοκιμών. δηλαδή πλήρης εργασία και υλικά όπου απαιτούνται και περιγράφονται παραπάνω, με τις δοκιμές για πλήρη και κανονική εγκατάσταση και λειτουργία. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.500,00 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-35 Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου Φ25mm ATHE Ν Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 041 Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου, (ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ CONFLEX) για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διαμέτρου Φ25mm, πλήρως τοποθετημένος εξωτερικά σε ηλεκτρική εγκατάσταση με τα υλικά και μικροϋλικά στερέωσής του, συμπεριλαμβανομένων ειδικών τεμαχίων (γωνίες, ταυ, μούφες κλπ).. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,00 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

22 Α.Τ. ΗΜ-36 Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου Φ50mm ATHE Ν Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 041 Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου, (ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ CONFLEX) για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διαμέτρου Φ50mm, πλήρως τοποθετημένος εξωτερικά σε ηλεκτρική εγκατάσταση με τα υλικά και μικροϋλικά στερέωσής του, συμπεριλαμβανομένων ειδικών τεμαχίων (γωνίες, ταυ, μούφες κλπ).. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,00 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-37 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς διαμέτρου Φ 13,5 mm ATHE Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 041 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, ορατός ή εντοιχισμένος, 13,5 mm, δηλαδή, σωλήνας με τα απαραίτητα ευθεία ή καμπύλα προστόμια από πλαστικό υλικό και με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,67 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-38 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς διαμέτρου Φ 16 mm ATHE Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 041 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, ορατός ή εντοιχισμένος, 16 mm, δηλαδή, σωλήνας με τα απαραίτητα ευθεία ή καμπύλα προστόμια από πλαστικό υλικό και με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,61 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-39 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμέτρου Φ 13,5mm ATHE Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 041 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμέτρου Φ 13,5mm, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,20 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-40 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμέτρου Φ 16mm ATHE Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 041 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμέτρου Φ 16mm, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,

23 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-41 Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό - διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80mmx80mm ΑΤΗΕ Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 041 Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό - διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80mm, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβι, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα παξιμάδια, τάπες) και επί τόπου εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,60 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-42 Καπάκι κυτίου διακλαδώσεως πλαστικό - διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80mmx80mm ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 041 Καπάκι κυτίου διακλαδώσεως πλαστικό - διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80mmx80mm, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή καπάκι κυτίου και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβι, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα παξιμάδια, τάπες) και επί τόπου εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως σε υπάρχον κυτίο. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,00 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-43 Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό - διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100mmx100mm ΑΤΗΕ Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 041 Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό - διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100mm, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβι, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα παξιμάδια, τάπες) και επί τόπου εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,76 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-44 Καπάκι κυτίου διακλαδώσεως πλαστικό - διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100mmx100mm ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 041 Καπάκι κυτίου διακλαδώσεως πλαστικό - διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100mmx100mm, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή καπάκι κυτίου και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβι, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα παξιμάδια, τάπες) και επί τόπου εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως σε υπάρχον κυτίο. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,50 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-45 Κανάλι πλαστικό διανομής διαστάσεων 16 X 16 mm ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ

24 Πλαστικό κανάλι διανομής από σκληρό PVC ενδεικτικού τύπου Legrand DLP ή ισοδύναμο μετά των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων για τη στερέωση από τοίχο ή ανάρτηση από την οροφή πλήρως εγκατεστημένο, δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,00 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-46 Κανάλι πλαστικό διανομής διαστάσεων 60 X 60 mm ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 041 Πλαστικό κανάλι διανομής από σκληρό PVC ενδεικτικού τύπου Legrand DLP ή ισοδύναμο μετά των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων για τη στερέωση από τοίχο ή ανάρτηση από την οροφή πλήρως εγκατεστημένο, δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-47 Φρεάτιο διακλαδώσεων υπογείων καλωδίων 40cmx40cm βάθους 70cm ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 010 Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστ.40χ40cm βάθους 70cm, δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 2) διασταύρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου,3) δόμηση πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα 300 kg τσιμέντου, 4) επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 100,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ Α.Τ. ΗΜ-48 Αγωγός τύπου ΝΥΑ διατομής 1.5 mm2 ΑΤΗΕ Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 043 Αγωγός τύπου HO7V-(U ή R) (ΝΥΑ), μονόκλωνος, χάλκινος, πλαστικής επένδυσης, τοποθετημένος μέσα σε σωλήνα, διατομής 1.5 mm2, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικροϋλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα σύνδεσης, μονωτικά κάθε είδους κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών μόνωσης, για πλήρη και κανονική λειτουργία. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,32 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. ΗΜ-49 Αγωγός τύπου ΝΥΑ διατομής 2.5 mm2 ΑΤΗΕ Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 043 Αγωγός τύπου HO7V-(U ή R) (ΝΥΑ), μονόκλωνος, χάλκινος, πλαστικής επένδυσης, τοποθετημένος μέσα σε σωλήνα, διατομής 2.5 mm2, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικροϋλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα σύνδεσης, μονωτικά κάθε είδους κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών μόνωσης, για πλήρη και κανονική λειτουργία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk09b2b ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: Διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά προεπάληψης ή συγκολλητικής Προϋπολογισμός: 200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε Θέση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τιµολόγιο Μελέτης ΟΙΚ Ν22.11.1 ιάνοιξη οπής επί δαπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 27 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 43 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:42/2011 Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A.T.: 137 ΑΤΗΕ Ν8066.1.4.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ομβρίων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk8i4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 28Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης Διεύθυνση Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Έργο: "Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Κασσάνδρας Αριθμός Μελέτης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι Ε Ρ Α Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Α Θ Η Ν Ω Ν Ι Ε Ρ Α Μ Ο Ν Η Κ Ο Ι Μ Η Σ Ε Ω Σ Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 01 ΑΤΗΕ 0Ν8043.001.002 Πλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : Μελέτη ύδρευσης. Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Τιµολόγιο Μελέτης

Έργο : Μελέτη ύδρευσης. Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Τιµολόγιο Μελέτης Έργο : Μελέτη ύδρευσης Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΡΓΟ::Μελέτη ύδρευσης Σελ: 2/16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1.Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτίρια του.θ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτίρια του.θ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ35/04-09-2013 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτίρια του.θ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργο : Χώρος Υποδοχής Σπηλαίου Δράκου Αριθμός Μελέτης : 185/2011 A.T. : 76 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθμός Μελέτης : 72/2011 A.T. : 108 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8578.8 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2010Δ Δήμος : ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Σύστημα κλιματισμού με VRV-INVERTER ισογείου Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Παλλήνης ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 18/14 Προυπ 88.100,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΚΑ : 25-7312.0031

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Αρθρο: 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ.

EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ. EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ.: 2680 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών

Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ Θέση: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, Ο.Τ.290, ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών A.T.: 68 ΑΤΗΕ Ν5001.4 Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα 1 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ10 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ11 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm. ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 46/2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Τ.: 1.1 Άρθρο ΝΕΤΟΔΟ-Δ-2.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (Αναθεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός : 990.000,00. Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός : 990.000,00. Τιμολόγιο Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. Ολα τα άρθρα που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

.01 \2.01 ) : 1,17 ) :

.01 \2.01 ) : 1,17 ) : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ήµος : ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργο : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙ ΑΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΕΑΣ: Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης Προϋπ: 11.205,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση: 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 17/015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Α.30.7323.0043

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαλιάς Δήμου Φαιστού ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 1 Αριθμός Μελέτης :12.1/26-5-2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσηςαποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΗΤΑΣ BIOMHXANIKA ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ### 65 KG 2,60 169,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ8 0 100 ΤΕΜ 3,80 0,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ6 Χ40-60- 80-10-120-140 ### 55 100 ΤΕΜ 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα