ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΕΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΕΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ"

Transcript

1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΕΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α. Παλάνη, Γ. Παπαγεωργίου, Δ. Μπικιάρης* Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ. Δ. Γκιλιόπουλος, Κ. Τριανταφυλλίδης* Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα μελέτη παρασκευάστηκαν νανοσύνθετα υλικά πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας () με δύο μεσοπορώδεις πυριτίες τύπου MCF (mesocellular foam), με μεγέθη πόρων 5 και 12 nm αντίστοιχα. Τα υλικά παρασκευάστηκαν με την τεχνική ανάμιξης τήγματος και εξετάστηκαν για την αντοχή τους στην έκθεση σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία. Η μορφολογία των υλικών εξετάστηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM), οι θεμικές ιδιότητες με διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC) και οι μηχανικές ιδιότητες με μετρήσεις αντοχής στον εφελκυσμό. Η προστατευτική δράση των νανοσωματιδίων της σίλικας ήταν εμφανής στις εικόνες SEM, καθότι τα νανοσύνθετα υλικά παρουσιάζουν λιγότερες και μικρότερες ατέλειες σε σύγκριση με το καθαρό. Από τις μετρήσεις DSC προέκυψε ότι η ταχύτητα κρυστάλλωσης του αυξάνεται με την προσθήκη της μεσοπορώδους πυριτίας και με την πάροδο του χρόνου έκθεσης σε UV ακτινοβολία, ενώ το σημείο τήξης δεν μεταβάλλεται σημαντικά. Οι μετρήσεις αντοχής στον εφελκυσμό έδειξαν ότι τα νανοσύνθετα υλικά με την πυριτία με το μεγαλύτερο μέγεθος πόρων σε συγκεντρώσεις 5 και 1 % κ.β. παρουσιάζουν την καλύτερη αντοχή στην UV ακτινοβολία, όσον αφορά στις μηχανικές ιδιότητες. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας () είναι ένα υλικό με εξαιρετικές ιδιότητες όπως μηχανικές ιδιότητες και αντοχή σε χημικά και διαλύτες και βρίσκει πάρα πολλές εφαρμογές σε διάφορους τομείς, π.χ. υλικά συσκευασίας, αυτοκινητοβιομηχανία, αθλητισμός κ.α. Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν χρήση του σε εξωτερικούς χώρους με αναπόφευκτη την έκθεση του υλικού στην πλούσια σε οξυγόνο ατμόσφαιρα, κάτι που οδηγεί στην οξείδωση του πολυμερούς και έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ιδιότητές του. Το φως του ήλιου επιταχύνει αυτή τη διαδικασία (φωτο-οξείδωση) και συχνά προκαλεί τον εκφυλισμό των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού. Έτσι, επειδή είναι γνωστό ότι ο χρήσιμος χρόνος ζωής ενός πολυμερικού προϊόντος εξαρτάται κυρίως από τη διατήρηση των μηχανικών του ιδιοτήτων, είναι σημαντικό να υπολογιστεί η ζημιά που προκαλείται από την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία[1,2]. Για την ενίσχυση των ιδιοτήτων των πολυμερικών υλικών συχνά χρησιμοποιούνται διάφορα ανόργανα πρόσθετα, όπως φυλλόμορφες αργιλοπυριτικές ενώσεις (clays)[3-5], ανόργανες και οργανικές ίνες[6-8], νανοσωλήνες άνθρακα[8-11], διάφορα οξείδα μετάλλων (π.χ. SiO 2 )[12] κ.α. Πιο πρόσφατα έχουν μελετηθεί και διάφορες δομές μεσοπορώδους πυριτίας ως πρόσθετα πολυμερών[13-16]. Οι νανοδομημένες μεσοπορώδεις πυριτίες είναι υλικά που παρασκευάζονται με συνδυασμό μεθόδων sol-gel και αυτοοργάνωσης. Παρουσιάζουν μεγάλη ειδική επιφάνεια και ελεγχόμενα μορφολογικά και πορώδη χαρακτηριστικά ανάλογα με τις συνθήκες σύνθεσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά κάνουν τις μεσοπορώδεις πυριτίες ιδανικούς καταλύτες, προσροφητικά

2 υλικά και φορείς δραστικών ουσιών. Θα μπορούσαν, όμως, να χρησιμοποιηθούν και ως πρόσθετα πολυμερών εξαιτίας της δυνατότητας που προσφέρουν για αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ πολυμερικής μήτρας και ανόργανου νανοσωματιδίου ακόμη και σε μικρές συγκεντρώσεις. Στην παρούσα εργασία παρασκευάσθηκαν νανοσύνθετα υλικά με μεσοπορώδη πυριτία τύπου MCF σε διαφορετικές συγκεντρώσεις (1, 2.5, 5 και 1 %) και μελετήθηκε η επίδραση της προσθήκης του ανόργανου υλικού στις μηχανικές και θεμικές ιδιότητες του, πριν και μετά την έκθεσή του σε υπεριώδη ακτινοβολία για διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν δύο δείγματα μεσοπορώδους πυριτίας με μορφολογία μεσοδομημένων πόρων τύπου αφρού (Mesostructured Cellular Foam, MCF), ένα με διάμετρο πόρων 12 nm (MCF-12) και ένα με 5 nm (MCF-5). Παρακάτω περιγράφονται η παρασκευή των νανοσύνθετων υλικών /MCF και η επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας στις ιδιότητές τους. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. παρείχαν το στα πλαίσια ερευντηικού προγράμματος συνεργασίας. Ως πηγή πυριτίου για τη συνθέση της μεσοπορώδους πυριτίας χρησιμοποιήθηκε το τετρααιθοξυσιλάνιο (tetraethyl orthosilicate, TEOS - Aldrich). Το μη-ιονικό τασενεργό Pluronic P123 (Aldrich) ήταν το οργανικό μόριο-εκμαγείο στη σύνθεση των μεσοπορωδών υλικών. Ως συνδιαλύτης χρησιμοποιήθηκε το 1,3,5-τριμέθυλο βενζόλιο (1,3,5-trimethylbenzene, TMB - Fluka). Σύνθεση μεσοπορώδους πυριτίας MCF Οι μεσοπορώδεις πυριτίες MCF συντέθηκαν μέσω μιας αντίδρασης sol-gel με τη μέθοδο της αυτοοργάνωσης. Συγκεκριμένα, η ποσότητα του Pluronic P123 προστείθεται σε 75 ml υδατικού διαλύματος HCl 1.6 M και αφήνεται υπό ανάδευση στους 4 o C μέχρις ότου το συμπολυμερές να διαλυθεί πλήρως. Στη συνέχεια προστίθεται το 1,3,5-τριμέθυλο βενζόλιο και το μίγμα αφήνεται υπό ανάδευση για 1 h στους 4 o C. Μετά προστίθεται η ποσότητα του TEOS και το μίγμα αφήνεται υπό ανάδευση για 2 h στους 4 o C. Μετά το πέρας των 2 h το μίγμα τοποθετείται σε αυτόκλειστο αντιδραστήρα και αφήνεται για γήρανση στους 1 o C για 24 h. Στη συνέχεια το υλικό παραλαμβάνεται με διήθηση και πλένεται με απιονισμένο νερό έως ότου το ph του διηθήματος να παραμένει σταθερό. Τέλος το υλικό ψήνεται στους 55 o C για 6 h ούτως ώστε να απομακρυνθεί το οργανικό περιεχόμενο-εκμαγείο. Για το MCF-12 η αναλογία moles των αντιδραστηρίων ήταν P 123 /TMB/TEOS =.4/.4/.21, ενώ για το MCF-5 ήταν P 123 /TMB/TEOS =.4/.8/.21. Παρασκευή νανοσύνθετων υλικών /MCF Τα νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά παρασκευάστηκαν με την τεχνική ανάμιξης τήγματος. Αρχικά οι ποσότητες του και της MCF αναμιγνύονταν σε σφαιρόμυλο με ατσάλινες σφαίρες για 3 h στις 4 rpm. Στη συνέχεια τοποθετούνταν σε διπλοκόχλιο αναμίκτη τύπου Haake-Buchler 6, όπου αναμιγνύονταν στους 195 o C, με 5 rpm, για 15 min. Η τελική μορφοποίηση του καθαρού πολυμερούς και των νανοσύνθετων υλικών πραγματοποιήθηκε σε θερμαινόμενη υδραυλική πρέσσα, στους 19 o C, για περίπου 1 min. Δοκιμές της σταθερότητας των υλικών στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία Τα νανοσύνθετα υλικά /MCF εκτέθηκαν σε UV ακτινοβολία (θάλαμος BS-9) μήκους κύματος 28 nm σε σταθερή θερμοκρασία (25 C) και σχετική υγρασία (5%) για 1, 2 και 3 h, με τη μορφή λεπτών υμενίων. Η ένταση της ακτινοβολίας ήταν περίπου 5 W/m 2 σε μια περιοχή 35x45 cm και τα υμένια βρίσκονταν σε απόσταση 2cm από την πηγή της ακτινοβολίας.

3 Για να ακτινοβοληθούν και οι δύο επιφάνειες των υμενίων, τα δείγματα αναστρέφονταν κάθε 5 h. Μετά την ακτινοβόληση τα δείγματα χαρακτηρίζονταν με ηλεκτρονιακή μικροσκοπία σάρωσης (SEM), φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR), μετρήσεις αντοχής στον εφελκυσμό και διαφορική θεμιδομετρία σάρωσης (DSC). Χαρακτηρισμοί καθαρού και νανοσύνθετων υλικών με MCF Η μορφολογία των δειγμάτων εξετάστηκε με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (εταιρία JEOl, μοντέλο JSM-84). Οι επιφάνειες των δειγμάτων αρχικά καλύφθηκαν με αιθάλη, για να αποκτήσουν αγωγιμότητα ηλεκτρονιακής ακτινοβολίας και να αποφευχθεί η φόρτιση (charging) της δέσμης ηλεκτρονίων. Η κάθε μέτρηση διήρκεσε 6 δευτερόλεπτα και πραγματοποιήθηκε με διαφορά δυναμικού 3ΚV και probe current 45 na. Οι θερμικές ιδιότητες των δειγμάτων προσδιορίστηκαν με ένα θερμιδόμετρο Pyris Diamond DSC (Perkin Elmer), βαθμονομημένο με πρότυπα In και Zn. Για κάθε μέτρηση χρησιμοποιήθηκε δείγμα 5±.1 mg, που τοποθετήθηκε σε καψίδιο αλουμινίου. Έγινε αρχική θέρμανση ως τους 2 ο C με ρυθμό 2 ο C/min. Από την πρώτη αυτή θέρμανση μετρήθηκε το σημείο τήξης και η ενθαλπία τήξης των δειγμάτων. Για τη μελέτη της ισόθερμης κρυστάλλωσης ακολουθήθηκε συγκεκριμένο πρωτόκολλο που περιελάμβανε αρχική τήξη του δείγματος στους 2 ο C για 5 min, απότομη ψύξη στην επιθυμητή θερμοκρασία κάτω από το σημείο τήξης (135 ο C) και άφεση του δείγματος για πλήρη κρυστάλλωση. Το πέρας του φαινομένου έγινε αντιληπτό από την ολοκλήρωση της εξώθερμης κορυφής κρυστάλλωσης και την επαναφορά στη βασική γραμμή. Μετά την ολοκλήρωση της κρυστάλλωσης, επακολούθησε θέρμανση του δείγματος με 2 ο C/min για να καταγραφεί η τήξη. Συγκεκριμένα για τη μελέτη της ισόθερμης κρυστάλλωσης επιλέχθηκαν θερμοκρασίες στην περιοχή ο C. Για τις μετρήσεις των μη ισόθερμων κρυσταλλώσεων από τo τήγμα, τα δείγματα υπέστησαν τήξη όπως προηγουμένως και μετά ψύχθηκαν ως τους 2 o C με διαφορετικούς ρυθμούς, συγκεκριμένα 2.5, 5, 7.5, 1, 15 και 2 o C/min. Μετά την ολοκλήρωση της ψύξης, επακολούθησε θέρμανση του δείγματος με 2 ο C/min. Οι μετρήσεις της αντοχής των υλικών στον εφελκυσμό πραγματοποιήθηκαν με δυναμόμετρο Instron 3344 (Instron), με ταχύτητα κεφαλής 5 mm/min, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα δοκίμια κατασκευάζονταν με μεταλλικά καλούπια σε θερμαινόμενη υδραυλική πρέσσα και είχαν μορφολογία «κόκκαλου σκύλου» (dog-bone) με διαστάσεις μήκος*πλάτος : 2x.5 mm. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης Με την ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης είμαστε σε θέση να παρατηρήσουμε τυχόν αλλαγές που συμβαίνουν στην επιφάνεια των δειγμάτων του καθαρού και των νανοπρόσθετων με MCF, εξαιτίας της φωτο-οξείδωσης από την έκθεσή τους σε UV ακτινοβολία. Γενικά, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες SEM (Σχήματα 1 και 2), υπάρχουν αλλαγές στην επιφάνεια των δειγμάτων οι οποίες εντείνονται όσο αυξάνεται ο χρόνος έκθεσης στη UV αντινοβολία. Στην περίπτωση του καθαρού, αν και η επιφάνειά του δοκιμίου ήταν σχετικά λεία στην αρχή, μετά από 1 h έκθεσης εμφανίστηκαν μερικές ατέλειες καθώς και μερικές οπές, οι οποίες αμβλύνθηκαν μετά από 3 h έκθεσης υποδηλώνοντας προχωρημένη αποσύνθεση. Είναι πιθανό ο σχηματισμός των ατελειών/οπών να οφείλεται στην παραγωγή αερίων κατά την αποσύνθεση του. Η προσθήκη MCF-5 στην πολυμερική μήτρα φαίνεται να βελτιώνει την αντοχή του στην φωτο-οξείδωση (Σχήμα 1), καθώς σε αντίστοιχες ώρες έκθεσης οι επιφάνειες των δοκιμίων των νανοσύνθετων υλικών παρουσιάζουν μικρότερο αριθμό ατελειών οι οποίες είναι και μικρότερες σε μέγεθος συγκριτικά με τις ατέλειες του καθαρού. Η συμπεριφορά αυτή

4 μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το πυριτικό τοίχωμα δρα προστατευτικά απέναντι στην UV ακτινοβολία για τις πολυμερικές αλυσίδες που έχουν εισέλθει μέσα στους πόρους της μεσοπορώδους πυριτίας, κάνοντας έτσι δυσκολότερη τη διαδικασία της φωτο-οξείδωσης. h 1 h 3 h h 1 h 3 h / 2.5% MCF-5 h 1 h 3 h / 1% MCF-5 Σχήμα 1. Εικόνες SEM του καθαρού και των νανοσύνθετων με MCF-5 μετά από διαφορετικές ώρες έκθεσης σε UV ακτινοβολία Στην περίπτωση του MCF-12 (Σχήμα 2) παρατηρείται επίσης η ίδια συμπεριφορά με το MCF- 5, αλλά για τις μεγάλες συγκεντρώσεις (5 και 1%). Φαίνεται δηλαδή πως οι ατέλειες και οι οπές που σχηματίζονται με την πάροδο του χρόνου έκθεσης σε UV ακτινοβολία είναι μικρότερες και λιγότερες συγκριτικά με το καθαρό. Στις μικρές συγκεντρώσεις (1 και 2.5%), όμως, η συμπεριφορά φαίνεται να πλησιάζει περισσότερο αυτή του καθαρού. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολυμερικές αλυσίδες είναι πιο δύσκολο να εισέλθουν στους μικρού μεγέθους πόρους (12 nm) του MCF-12, οπότε οι αλληλεπιδράσεις πολυμερούς/ανόργανων νανοσωματιδίων είναι λιγότερες και το πολυμερές είναι πιο εκτεθιμένο στην UV ακτινοβολία. Στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του πολυμερούς και των ανόργανων νανοσωματιδίων, δίνοντας έτσι στα υλικά καλύτερη αντοχή στην έκθεση σε UV ακτινοβολία.

5 h 1 h 3 h / 2.5% MCF-12 h 1 h 3 h / 1% MCF-12 Σχήμα 2. Εικόνες SEM των νανοσύνθετων με MCF-12 μετά από διαφορετικές ώρες έκθεσης σε UV ακτινοβολία Διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης Η κρυστάλλωση των πολυμερικών τηγμάτων ακολουθείται από αξιοσημείωτη έκλυση θερμότητας. Υποθέτοντας ότι η παραγόμενη κρυσταλλικότητα είναι ανάλογη της εκλυόμενης θερμότητας που μπορεί να μετρηθεί με τη διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC), ο σχετικός βαθμός κρυσταλλικότητας σε συνάρτηση με το χρόνο, X(t), υπολογίζεται από τη σχέση: t ( dh c / dt) dt X ( t) ( dh / dt) dt c όπου το dh c υποδηλώνει τη μετρηθείσα ενθαλπία κρυστάλλωσης κατά τη διάρκεια ελάχιστου χρονικού διαστήματος dt. Τα όρια t και χρησιμοποιούνται να υποδηλώσουν τον παρερχόμενο χρόνο κατά τη διάρκεια της κρυστάλλωσης και το τέλος της διαδικασίας κρυστάλλωσης, αντίστοιχα. Στην Σχήμα 3 παρουσιάζεται η μεταβολή στην ημιπερίοδο ισόθερμης κρυστάλλωσης δηλαδή στο χρόνο που αποκτά το υλικό βαθμό κρυσταλλικότητας 5% συναρτήσει της θερμοκρασίας. Crystallization Half-Time/ min 25 MCF12 1wt% MCF12 2.5wt% 2 MCF12 5wt% MCF5 1wt% MCF5 2.5wt% 15 MCF5 5wt% Temperature/ o C Σχήμα 3. Ημιπερίοδος ισόθερμης κρυστάλλωσης συναρτήσει της θερμοκρασίας για τα δείγματα πριν τη γήρανση.

6 Η κινητική της ισόθερμης κρυστάλλωσης αναλύθηκε με χρήση της εξίσωσης του Avrami: n n X ( t) 1 exp( kt ) ή X ( t) 1 exp[ ( Kt) ] όπου, n είναι ο εκθέτης Avrami ο οποίος είναι συνάρτηση της διεργασίας πυρήνωσης και k είναι η λεγόμενη σταθερά Avrami που εξαρτάται από την πυρήνωση αλλά και την ανάπτυξη των κρυστάλλων. Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος προσομοίωσης με βάση τον αλγόριθμο Marquardt-Levenberg. Η εξίσωση του Avrami έχει επίσης τροποποιηθεί για την μη ισόθερμη κρυστάλλωση αφού μπορεί μέσω του ρυθμού θέρμανσης να μετασχηματιστεί η θερμοκρασία σε χρόνο μέσω της σχέσης ( T c To ) t όπου Τ ο η θερμοκρασία έναρξης του φαινομένου και T c η θερμοκρασία κρυστάλλωσης. Στο παρακάτω Σχήμα (Σχήμα 4) φαίνεται ο μετασχηματισμός των διαγραμμάτων σχετικής κρυσταλλικότητας ως προς τη θερμοκρασία κρυστάλλωσης κατά την ψύξη σε διαγράμματα σχετικής κρυσταλλικότητας ως προς το χρόνο για τους διάφορους ρυθμούς ψύξης για το σύνθετο /MCF-5 (2.5%). Και στη μελέτη της κρυστάλλωσης κατά την ψύξη εφαρμόσθηκε η μέθοδος της προσομοίωσης με βάση τον αλγόριθμο Marquardt-Levenberg. Relative degree of crystallinity/ % o C min o Cmin -1 1 o Cmin o Cmin -1 5 o Cmin o Cmin -1 Relative degree of crystallinity/ % o C min o Cmin -1 1 o Cmin o Cmin -1 5 o Cmin o Cmin Temperature/ o C Time/ min Σχήμα 4. α) Διαγράμματα σχετικής κρυσταλλικότητας ως προς τη θερμοκρασία κρυστάλλωσης κατά την ψύξη και β) διαγράμματα σχετικής κρυσταλλικότητας ως προς το χρόνο για τους διάφορους ρυθμούς ψύξης του / MCF-5 (2.5%). Αποδείχθηκε ότι η ταχύτητα κρυστάλλωσης του αυξήθηκε με την προσθήκη της πυριτίας. Επίσης η ταχύτητα κρυστάλλωσης αυξήθηκε με το χρόνο γήρανσης. Αυτό φάνηκε και από την αύξηση στις τιμές της σταθεράς Avrami. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης Avrami ως προς τον εκθέτη η δεν έδειξαν αλλαγή του μηχανισμού κρυστάλλωσης. Όπως αναφέρθηκε και στο πειραματικό μέρος με τη χρήση DSC μετρήθηκαν η θερμοκρασία τήξης και η ενθαλπία των δειγμάτων των νανοσύνθετων πριν και μετά από διαφορετικούς χρόνους γήρανσης. Η έκθεση στη UV ακτινοβολία δεν επηρέασε πρακτικά τα σημεία τήξης των διαφορετικών δειγμάτων (Πίνακας 1), κάτι που συμφωνεί με τη βιβλιογραφία. Πίνακας 1. Σημεία τήξης (σε o C) των υλικών που εκτέθηκαν σε UV ακτινοβολία Έκθεση σε UV ακτινοβολία (h) Δείγμα /1% MCF

7 /2.5% MCF /5% MCF /1% MCF /1% MCF /2.5% MCF /5% MCF /1% MCF Αντιθέτως, η ενθαλπία τήξης αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης για όλα τα δείγματα. Ο απόλυτος βαθμός κρυσταλλικότητας των δειγμάτων (Πίνακας 2) υπολογίστηκε από τη μετρηθείσα ενθαλπία τήξης και τη βιβλιογραφική τιμή για την ενθαλπία τήξης του πλήρως κρυσταλλικού από την εξίσωση: 1 όπου X c ο απόλυτος βαθμός κρυσταλλικότητας του υλικού, ΔΗ m η ενθαλπία του σε J/g και ΔΗ m ο η ενθαλπία τήξης για το 1% κρυσταλλικό η οποία και ισούται με J/g. Πίνακας 2. Βαθμός κρυσταλλικότητας των υλικών που εκτέθηκαν σε UV ακτινοβολία Έκθεση σε UV ακτινοβολία (h) Δείγμα /1% MCF /2.5% MCF /5% MCF /1% MCF /1% MCF /2.5% MCF /5% MCF /1% MCF Παρατηρείται πως η κρυσταλλικότητα των δειγμάτων αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο χρόνος έκθεσης στη UV ακτινοβολία. Η αύξηση της κρυσταλλικότητας είναι ένα έμμεσο επακόλουθο της διάσπασης των μακρομοριακών αλυσίδων του στις άμορφες περιοχές επιτρέποντας στα ελεύθερα τμήματα να κρυσταλλωθούν μέσα στην πολυμερική μήτρα. Συγκρίνοντας την αύξηση του βαθμού κρυσταλλικότητας των νανοσύνθετων με αυτήν του καθαρού στις πρώτες 1 ώρες ακτινοβόλησης, είναι φανερό ότι η αύξηση αυτή είναι μικρότερη στα νανοσύνθετα με τα μεγαλύτερα ποσοστά πυριτίας (5 και 1%), τόσο στην περίπτωση της MCF- 5 όσο και με την MCF-12. Αυτή η χαμηλότερη αύξηση στην κρυσταλλικότητα μπορεί να αποδοθεί στην σταθεροποιητική επίδραση των νανοπρόσθετων. Αντοχή στον εφελκυσμό Οι μηχανικές ιδιότητες του καθαρού και των νανοσύνθετων υλικών προσδιορίστηκαν με μετρήσεις αντοχής στον εφελκυσμό. Τα μεγέθη που προσδιορίστηκαν ήταν η εφαρμοζόμενη δύναμη στο σημείο διαρροής και θραύσης και η επιμήκυνση στο σημείο θραύσης. Tα Σχήματα

8 5-7 παρουσιάζουν τις εκατοστιαίες μεταβολές αυτών των μεγεθών μετά από 1 και 2 h έκθεσης σε UV ακτινοβολία, καθώς τα δοκίμια που είχαν εκτεθεί για 3 h ήταν ψαθυρά και δεν ήταν δυνατόν να μετρηθούν. Όσον αφορά στην αντοχή των υλικών στον εφελκυσμό, φαίνεται η ενισχυτική δράση των νανοσωματιδίων πυριτίας από τη διατήρηση της εφαρμοζόμενης τάσης στο σημείο διαρροής των υλικών σε υψηλά επίπεδα (Σχήμα 5). Παρατηρούμε ότι για τις πρώτες 1 h έκθεσης σε UV ακτινοβολία η τάση στο σημείο διαρροής παραμένει στα ίδια επίπεδα τόσο για το καθαρό όσο και για τα νανοσύνθετα υλικά. Μετά από 2h έκθεσης όλα τα νανοσύνθετα (εκτός του /1%MCF-12) παρουσιάζουν ίδιες τιμές τάσης στο σημείο διαρροής, ενώ το παρουσιάζει μείωση 7% που είναι ενδεικτική της φωτο-οξείδωσης. Tensile stress variation at yield point (%) a) b) -5-6 /MCF-5 1% /MCF-5 2.5% -7 /MCF-5 5% /MCF-5 1% Tensile stress variation at yield point (%) 5-5 /MCF-12 1% /MCF % /MCF-12 5% /MC-12 1% Σχήμα 5. Μεταβολή της εφαρμοζόμενης τάσης στο σημείο διαρροής για τα νανοσύνθετα υλικά με a) MCF-5 και b) MCF-12 συναρτήσει του χρόνου έκθεσης σε UV ακτινοβολία. Όσον αφορά στην τάση στο σημείο θράυσης (Σχήμα 6), στην περίπτωση του καθαρού δεν μεταβάλεται μετά από 1 h ακτινοβόλησης ενώ μειώνεται δραματικά μετά από 2 h ακτινοβόλησης. Αντιθέτως, στα νανοσύνθετα με MCF-5 η τάση στο σημείο θραύσης αυξάνεται μέχρι και 7 % μετά από 2 h έκθεσης σε UV ακτινοβολία (Σχήμα 6a). Συγκεκριμένα, αυξάνεται η τάση στο σημείο θραύσης στα νανοσύνθετα με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις MCF-5 (5 και 1 %), ενώ στο νανοσύνθετο με 2.5 % MCF-5 η τάση δεν μεταβάλλετα σημαντικά. Το νανοσύνθετο με 1 % MCF-5 παρουσιάζει ίδια συμπεριφορά με το. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στην αυξημένη αλληλεπίδραση του πολυμερούς με τα νανοσωματίδια πυριτίας με μεγάλο μέγεθος πόρων, καθώς και στην αύξηση της κρυσταλλικότητας κατά την έκθεση σε UV ακτινοβολία. Στην περίπτωση των νανοσύνθετων με MCF-12 παρουσιάζεται μια πολύ διαφορετική συμπεριφορά (Σχήμα 6b). Εδώ, η τάση στο σημείο θραύσης μετά από 1 h ακτινοβόλησης των νανοσύνθετων υλικών είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το καθαρό και μάλιστα αυξάνεται όσο μειώνεται η συγκέντρωση της πυριτίας. Στη συνέχεια, μετά από 2 h ακτινοβόλησης, η τάση στο σημείο θραύσης ελαττώνεται και φτάνει στα ίδια επίπεδα με τις τιμές των νανοσύνθετων με MCF-5. Η συμπεριφορά αυτή των υλικών στις πρώτες 1 h ακτινοβόλησης μπορεί να αποδωθεί στην αύξηση της κρυσταλλικότητας με την μείωση της συγκέντρωσης της MCF-12 (Πίνακας 2) και στην δημιουργία διακλαδώσεων κατά την έκθεση των ολεφινικών αλυσίδων σε UV ακτινοβολία. Τα νανοσωματίδια είναι γνωστό ότι μπορούν να δράσουν σαν πυρήνες κρυστάλλωσης και δεδομένης της μορφολογίας και του μεγέθους τους, μπορούν να συντελέσουν στην αύξηση της κρυσταλλικότητας της πολυμερικής μήτρας. Οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών επιδεινώνονται μετά από 2 h έκθεσης σε UV ακτινοβολία,

9 καθότι συνεχίζεται η διάσπαση των πολυμερικών αλυσίδων και ελαττώνεται το μοριακό βάρος των υλικών. Tensile stress variation at Break point (%) 16 8 a) b) /MCF-5 1% /MCF-5 2.5% /MCF-5 5% /MCF-5 1% Σχήμα 6. Μεταβολή της εφορμοζόμενης τάσης στο σημείο θραύσης για τα νανοσύνθετα υλικά με a) MCF-5 και b) MCF-12 συναρτήσει του χρόνου έκθεσης σε UV ακτινοβολία. Η επιμήκυνση των υλικών στο σημείο θραύσης μεταβάλλεται απότομα μετά από 1 h έκθεσης, ενώ μετά διατηρείται σταθερή και στις 2 h (Σχήμα 7). Το παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση στην επιμήκυνση στο σημείο θραύσης και μετά από 1 h ακτινοβόλησης σπάει αμέσως. Τα νανοσύνθετα με MCF-5 (Σχήμα 7a) παρουσιάζουν βελτίωση της επιμήκυνσης στο σημείο θραύσης μετά από 1 h ακτινοβόλησης καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση της πυριτίας και μάλιστα το /1 % MCF-5 έχει μεγαλύτερη επιμήκυνση στο σημείο θραύσης από ότι πριν την έκθεση σε UV ακτινοβολία. Μετά από 2 h έκθεσης οι μηχανικές ιδιότητες ελαττώνονται ελάχιστα, εξαιτίας της αλληλεπίδρασης του πολυμερούς με την μεγάλη επιφάνεια που προσφέρεται από την πυριτία με το μεγάλο μέγεθος πόρων. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η συγκέντρωση της MCF-5 αυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις με το και ως αποτέλεσμα αυξάνεται και η επιμήκυνση στο σημείο θραύσης των δειγμάτων που έχουν εκτεθεί για 2 h σε UV ακτινοβολία. Τα νανοσύνθετα με MCF-12 (Σχήμα 7b) παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά με το. Έτσι, η επιμήκυνση στο σημείο θραύσης μειώνεται σε μεγάλο ποσοστό μετά από 1 h ακτινοβόλησης, ενώ μετά από 2 h μεταβάλλεται ελάχιστα. Το νανοσύνθετο με 1 % MCF-12 παρουσιάζει την μικρότερη μείωση επιμήκυνσης στο σημείο θραύσης μετά από 1 h έκθεσης σε UV ακτινοβολία. Tensile stress variation at Break point (%) 16 8 /MCF-12 1% /MCF % /MCF-12 5% /MCF-12 1% Variation of elongation at break (%) a) 25 b) -8 /MCF-5 1% /MCF-5 2.5% -1 /MCF-5 5% /MCF-5 1% Variation of elongation at break (%) /MCF 12nm 1% -1 /MCF 12nm 2.5% /MCF 12nm 5% /MCF 12nm 1% Σχήμα 7. Μεταβολή της επιμήκυνσης στο σημείο θραύσης για τα νανοσύνθετα υλικά με a) MCF-5 και b) MCF-12 συναρτήσει του χρόνου έκθεσης σε UV ακτινοβολία

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι μεσοπορώδεις πυριτίες τύπου αφρού (MCF) μπορούν να ενισχύσουν την προστασία του κατά την έκθεση του σε UV ακτινοβολία, αναφορικά με την διατήρηση των μορφολογικών, θερμικών και μηχανικών ιδιοτήτων του πολυμερούς. Η συγκέντρωση και τα πορώδη χαρακτηριστικά της μεσοδομημένης πυριτίας επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά των νανοπρόσθετων υλικών. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού/ΓΓΕΤ - ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ για την συγχρηματοδότηση της παρούσας έρευνας μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ / ΕΠΑΝ ΙΙ / Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (υποέργο 9ΣΥΝ ). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Lin, L. & Argon, A. S. Structure and plastic deformation of polyethylene. Journal of Materials Science 29, (1994). [2] Yang, R., Yu, J., Liu, Y. & Wang, K. Effects of inorganic fillers on the natural photooxidation of high-density polyethylene. Polymer Degradation and Stability 88, (25). [3] Alexandre, M. & Dubois, P. Polymer-layered silicate nanocomposites: Preparation, properties and uses of a new class of materials. Materials Science and Engineering R: Reports 28, 1-63 (2). [4] Giannelis, E. P. Polymer layered silicate nanocomposites. Advanced Materials 8, (1996). [5] Sinha Ray, S. & Okamoto, M. Polymer/layered silicate nanocomposites: A review from preparation to processing. Progress in Polymer Science (Oxford) 28, (23). [6] Mohanty, A. K., Misra, M. & Hinrichsen, G. Biofibres, biodegradable polymers and biocomposites: An overview. Macromolecular Materials and Engineering , 1-24 (2). [7] Nabi Saheb, D. & Jog, J. P. Natural fiber polymer composites: A review. Advances in Polymer Technology 18, (1999). [8] Paul, D. R. & Robeson, L. M. Polymer nanotechnology: Nanocomposites. Polymer 49, (28). [9] Breuer, O. & Sundararaj, U. Big returns from small fibers: A review of polymer/carbon nanotube composites. Polymer Composites 25, (24). [1] Moniruzzaman, M. & Winey, K. I. Polymer nanocomposites containing carbon nanotubes. Macromolecules 39, (26). [11] Spitalsky, Z., Tasis, D., Papagelis, K. & Galiotis, C. Carbon nanotube-polymer composites: Chemistry, processing, mechanical and electrical properties. Progress in Polymer Science (Oxford) 35, (21). [12] Zou, H., Wu, S. & Shen, J. Polymer/Silica Nanocomposites: Preparation, characterization, propertles, and applications. Chemical Reviews 18, (28). [13] Jiao, J., Sun, X. & Pinnavaia, T. J. Reinforcement of a rubbery epoxy polymer by mesostructured silica and organosilica with wormhole framework structures. Advanced Functional Materials 18, (28). [14] Jiao, J., Sun, X. & Pinnavaia, T. J. Mesostructured silica for the reinforcement and toughening of rubbery and glassy epoxy polymers. Polymer 5, (29). [15] Park, I., Peng, H. G., Gidley, D. W., Xue, S. & Pinnavaia, T. J. Epoxy - Silica mesocomposites with enhanced tensile properties and oxygen permeability. Chemistry of Materials 18, (26). [16] Park, I. & Pinnavaia, T. J. Mesocellular silica foam as an epoxy polymer reinforcing agent. Advanced Functional Materials 17, (27).

ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Inter-Poly-Nano, 2 η Εξαμηνιαία έκθεση Παράρτημα στην 1.1 Αναλυτική Περιγραφή

ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Inter-Poly-Nano, 2 η Εξαμηνιαία έκθεση Παράρτημα στην 1.1 Αναλυτική Περιγραφή ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Inter-Poly-Nano, 2 η Εξαμηνιαία έκθεση Παράρτημα στην 1.1 Αναλυτική Περιγραφή Στην αναλυτική περιγραφή ανά Ε.Ε. που ακολουθεί επιλέξαμε, όπως και στην 1 η έκθεση, να μη παραπέμπουμε στη βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 Παρασκευή Νέσση 1, Γιώργος Κόγιας 2, Βασίλης Ζασπάλης 1,2, Λώρη Ναλμπαντιάν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5

ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 1 ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

«Παρασκευή Νανοσύνθετων Υλικών που Βασίζονται σε Βιο-αποικοδομήσιμα Πολυμερή με Εγκλείσματα Οργανικών Νανοσωματιδίων»

«Παρασκευή Νανοσύνθετων Υλικών που Βασίζονται σε Βιο-αποικοδομήσιμα Πολυμερή με Εγκλείσματα Οργανικών Νανοσωματιδίων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΜΑ: «Παρασκευή Νανοσύνθετων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απόδοση σε αιθυλένιο% ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα Χρήση καινούργιου και παλαιωμένου φύλλου κάλυψης θερμοκηπίων

Διαβάστε περισσότερα

Διατριβή Ειδίκευσης. «Επίδραση της επαναμορφοποίησης στις ιδιότητες ανακτημένης ύλης από πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο»

Διατριβή Ειδίκευσης. «Επίδραση της επαναμορφοποίησης στις ιδιότητες ανακτημένης ύλης από πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ» Διατριβή Ειδίκευσης «Επίδραση της επαναμορφοποίησης στις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΥΣΗ Μ. ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ XHMIKΟΣ, ΜSC

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΥΣΗ Μ. ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ XHMIKΟΣ, ΜSC ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Θερμική Αγωγιμότητα αιωρημάτων

Πτυχιακή Εργασία: Θερμική Αγωγιμότητα αιωρημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.& ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία: Θερμική

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού TiO 2 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.: 249 ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Περιεχόμενα τεύχους «ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Βασική Ιδέα 1 Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Περιγραφή Διατριβής 3 Στόχοι Διδακτορικής Διατριβής Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΦΡΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΦΡΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή νανοσωλήνων TiO 2 και μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την γεωμετρία τους

Κατασκευή νανοσωλήνων TiO 2 και μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την γεωμετρία τους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ» Κατασκευή νανοσωλήνων TiO 2 και μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή σειράς νανοδοκών πυριτίου για αποτελεσματική ανίχνευση χημικών ενώσεων

Κατασκευή σειράς νανοδοκών πυριτίου για αποτελεσματική ανίχνευση χημικών ενώσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Κατασκευή σειράς νανοδοκών πυριτίου για αποτελεσματική ανίχνευση χημικών ενώσεων ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Βασιλική Τσούτη Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Η Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών Μητρούση

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥ(ΣΤΥΡΕΝΙΟΥ-co-ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑ) ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΜΟΡΙΛΛΟΝΙΤΗ

MEΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥ(ΣΤΥΡΕΝΙΟΥ-co-ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑ) ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΜΟΡΙΛΛΟΝΙΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ MEΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥ(ΣΤΥΡΕΝΙΟΥ-co-ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑ) ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Cu ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ: ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Cu ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ: ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Cu ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ: ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιβλέπουσα: Αικ. Δενδρινού-Σαμαρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΩΔΗ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΟΡΩΔΗ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΡΩΔΗ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος υπό Άννας I. Κρητικάκη Χανιά, 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1517, 54006, Θεσσαλονίκη

Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1517, 54006, Θεσσαλονίκη ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΑΓΩΓΙΜΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ Γ. Καστρινάκη, Ε. Δάσκαλος, Χ. Παγκούρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΉΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΠΗΚΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΤΡΙΜΕΤΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΤΡΙΝΑΤΡΙΟ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΉΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΠΗΚΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΤΡΙΜΕΤΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΤΡΙΝΑΤΡΙΟ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΉΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΠΗΚΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΤΡΙΜΕΤΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΤΡΙΝΑΤΡΙΟ. Εμμανουηλιδου Μαγδαληνή Κολοθάς Ελευθέριος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας Γεωργίου Παρθένα Δουλκερίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ Μη Καταστροφικός Έλεγχος για τη µελέτη της Συσσώρευσης Βλάβης σε Σύνθετα Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη των Υλικών» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη των Υλικών» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009-2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη των Υλικών» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «Σύνθεση και μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε. Μοσχοπούλου 1,2, Ι. Μπούνος 1, Θ. Ιωαννίδης 1, Γ. Βογιατζής 1 1 ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα 2 Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015.

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 15. ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΦΩΤΟΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΙΟ 2 ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΙΑΚΤΣΗΡΑ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΙΑΚΤΣΗΡΑ Δ. ΙΩΑΝΝΗ ΕΘΝΙΚΌ ΜΕΤΣΌΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα