1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας"

Transcript

1 1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας Στοιχεία αναγνώρισης της ουσίας Εμπορική ονομασία: Χρήση: Προμηθευτής: Ο σύνδεσμος δέσμης (bunch connector), αποτελείται από ένα σύνδεσμο Unidet/Snapline με χρόνο επβράδυνσης 0ms και μία θηλιά ακαριαίας θρυαλλίδας 5 g/m. Χρησιμοποιείται στις ανατινάξεις σε υπόγεια μεταλλεία ή σήραγγες για την ασφαλή ταυτόχρονη (μέχρι 20 τεμάχια) έναυση πυροκροτητών NONEL. ΒΑΝΤΩΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Γράμμου Ιωάννινα Τηλ.: +30 (26510) Fax: +30 (26510) Τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης: 2. Σύσταση / στοιχεία για τα συστατικά Προϊόν Ταξινόμηση: Αριθμός CAS: Αριθμός EINECS: E ; R: εν υπάρχει εν υπάρχει Συστατικά (Πυροκροτητές) Τετρανιτρική Πενταερυθριτόλη (Πεντρίτης ΡΕΤΝ), C 5 H 8 N 4 O 12 Ταξινόμηση: E ; R:3 Αριθμός CAS: Αριθμός EINECS: Σωλήνας Νοnel Οctogen (HMX) Ταξινόμηση: E, X n ; R:2-21/22 Αριθμός CAS: Αριθμός EINECS: mg/m Αλουμίνιο σκόνη Ταξινόμηση: F ; R: Αριθμός CAS: Αριθμός EINECS: 1-5 mg/m Άλλα συστατικά Σωλήνας nonel Εσωτερικό στρώμα (Ιονομερές) Αριθμός CAS: ~2 g/m Ενδιάμεσο και εξωτερικό στρώμα (Πολυαιθυλένιο) Αριθμός CAS: ~2+2 g/m ~ 0,2gr./τεμάχιο στον πυροκροτητή ~ 5,0gr./m στη θηλιά της ακαριαίας θρυαλλίδας. Σε κάθε θηλιά περιέχονται περίπου 0,6m ακαριαίας θρυαλλίδας Ημερομηνία έκδοσης: Σελίδα 1 από 6

2 Πυροκροτητής Κυάθιο αλουμινίου Αριθμός CAS: Στοιχείο στεγανοποίησης (ΕΡDM/PP λάστιχο Αριθμός CAS: Σύνδεσμος (Πολυαιθυλένιο) Αριθμός CAS: Προσδιορισμός κινδύνων Σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/155/ΕΚ 2001/58/ΕΚ Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Κίνδυνοι για τον άνθρωπο: Κίνδυνος έκρηξης από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης και μηχανικής καταπόνησης Σε κανονικές συνθήκες δεν παρουσιάζει κάποιο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Κίνδυνος από θραύσματα μετάλλου σε περίπτωση ακούσιας έκρηξης. Κατά την εκπυρσοκρότηση, θα πρέπει να αποφεύγεται η εισπνοή αερίων έκρηξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει καλός εξαερισμός 4. Πρώτες βοήθειες Εισπνοή: Επαφή με το δέρμα: Επαφή με τα μάτια: Κατάποση: Μικρός κίνδυνος Κίνδυνος από θραύσματα μετάλλου σε περίπτωση ανεξέλεγκτης έκρηξης. Μην επιχειρήσετε να απομακρύνετε το ζεστό προϊόν/θραύσματα από τη σάρκα. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό το σημείο που έχει πληγεί. Κίνδυνος από θραύσματα μετάλλου σε περίπτωση ανεξέλεγκτης έκρηξης. Μικρός κίνδυνος 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Κατάσβεση με νερό, ή με τη χρήση πυροσβεστήρων κόνεως Ειδικοί κίνδυνοι: Εκρηκτικό προϊόν. Κίνδυνος έκρηξης από φωτιά, υψηλή θερμότητα ή ισχυρή κρούση. Η φωτιά έχει εξαπλωθεί στο φορτίο: Η φωτιά δεν έχει εξαπλωθεί στο φορτίο: Ατομικός εξοπλισμός: Μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Ενημερώστε και εκκενώστε την περιοχή σε ασφαλή απόσταση. Αναζητήστε καταφύγιο Εφόσον είναι δυνατό, καταπολεμήστε την πυρκαγιά από ασφαλές σημείο με όλα τα ενδεδειγμένα μέσα, προκειμένου να μην φτάσει στο φορτίο. Αν είναι δυνατό απομακρύνετε το όχημα ή το φορτίο από την επικίνδυνη ζώνη. Ενημερώστε τους αρμόδιους Ρούχα προστασίας με γυαλιά, μάσκα αναπνοής και κράνος για προστασία από θραύσματα 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις: Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης και απαγορεύστε στο μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό να παρευρίσκεται στο χώρο. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή να εισπνεύσετε καπνούς από υλικό που καίγεται ή εκπυρσοκροτεί Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Εμποδίστε την απόρριψη στους υδάτινους ή αποχετευτικούς αγωγούς, και στο έδαφος. Ημερομηνία έκδοσης: Σελίδα 2 από 6

3 Μέθοδοι καθαρισμού: Τα υπολείμματα στο έδαφος πρέπει να συλλέγονται χειρονακτικά. απομακρύνετε το προϊόν και τοποθετήστε το σε κατάλληλη συσκευασία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία που δεν προκαλούν σπινθήρα (από ξύλο ή πλαστικό). Κρατήστε μακριά μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και ενημερώστε για τον κίνδυνο έκρηξης. Φοράτε πάντα κατάλληλα ρούχα και γάντια. Ελαττωματικοί και χαλασμένοι πυροκροτητές πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μεμονωμένοι πυροκροτητές ή η θηλιά της ακαριαίας θρυαλλίδας μπορούν να καταστρέφονται εκπυρσοκροτώντας τους σε συνδυασμό με την πυροδότηση μίας ανατίναξης. Αφού κόψουμε και αφαιρέσουμε τους σωλήνες, ρίχνουμε τους πυροκροτητές και τις θηλιές σε ένα ή περισσότερα διατρήματα. Θα ανατιναχθούν μαζί με τα υπόλοιπα υλικά της ανατίναξης. Εάν απαιτείται η καταστροφή μεγαλύτερης ποσότητας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Dyno Nobel ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο. Καταστροφή σωλήνων: Με τη βοήθεια της συσκευής έναυσης Dynostart, πυροδοτήστε και κάψτε τη δραστική ουσία. Στη συνέχεια αποθέστε τους σωλήνες σε ειδικό χώρο ανακύκλωσης ή αποκομιδής απορριμάτων. 7. Χειρισμός και αποθήκευση Χειρισμός: Αποθήκευση: Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης του προμηθευτή Αποφύγετε τη μηχανική καταπόνηση (π.χ. κρούση, τριβή, πίεση) Αποφύγετε πηγές θερμότητας και ανάφλεξης Μη χρησιμοποιείται εργαλεία που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρα. Προτιμάτε εργαλεία από ξύλο, συνθετικό υλικό που δεν αντιδρά με μεταλλικές ενώσεις. Μην καπνίζετε Μεταχειρίζεστε το υλικό με προσοχή και μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα Μετά και κατά τη διάρκεια της χρήσης απαγορεύεται η κατανάλωση υγρών και το φαγητό Φοράτε πάντα κατάλληλο ρουχισμό, γάντια και γυαλιά προστασίας. Ξεπλένετε τα χέρια σας με άφθονο νερό και σαπούνι μετά τη χρήση. Σε χώρους επεξεργασίας να υπάρχει προστασία από ηλεκτροστατικό φορτίο. Αποθηκεύετε ακολουθώντας πάντοτε την εθνική νομοθεσία και σε εγκεκριμένους χώρους. Μην αποθηκεύετε με άλλες ουσίες ή υλικά, ειδικά εάν είναι εύφλεκτες, ισχυρά οξειδωτικές ή καύσιμες ύλες Η αποθήκευση με άλλες εκρηκτικές ύλες και αντικείμενα πρέπει να είναι σύμφωνα με τη διεθνή και εθνική νομοθεσία, ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η συμβατότητα. Ο χώρος πρέπει να παραμένει κλειδωμένος όταν δεν χρησιμοποιείται Ο χώρος πρέπει να αερίζεται, να μην υπάρχει αυξημένη υγρασία (RH:50%), και τα υλικά να φυλάσσονται στην αρχική εγκεκριμένη συσκευασία τους Η μέγιστη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 50 C. Συνίσταται η θερμοκρασία αποθήκευσης να είναι μεταξύ 5 και 30 C. Το παλαιότερο προϊόν θα πρέπει να καταναλώνεται πρώτο. Οι αποθήκες θα πρέπει να έχουν σύστημα ηλεκτροστατικής εκκένωσης (γείωση) 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν / ατομική προστασία Όρια έκθεσης (μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση στο χώρο εργασίας): εν έχει εφαρμογή. Μόνο κατά την εκπυρσοκρότηση, θα πρέπει να αποφεύγεται η εισπνοή αερίων έκρηξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει καλός εξαερισμός Ημερομηνία έκδοσης: Σελίδα 3 από 6

4 Έλεγχοι έκθεσης: Να χρησιμοποιείται εξαερισμός. εν είναι απαραίτητη κάποια ιδιαίτερη προφύλαξη εάν το προϊόν παραμένει στην κανονική του μορφή. Για το χειρισμό καλό είναι να φοράτε πάντα τον κατάλληλο ρουχισμό εργασίας, γάντια, γυαλιά προστασίας. Κανόνες υγιεινής: Κατά τη χρήση απαγορεύεται το φαγητό, η κατανάλωση υγρών και το κάπνισμα. Ξεπλένετε πάντα τα χέρια πριν, κατά το διάλειμμα και μετά το πέρας των εργασιών. 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες Εμφάνιση: Χρώμα: Οσμή: Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Θερμοκρασία τήξης: Αντοχή σε κρούση: Αντοχή σε τριβή: Διαλυτότητα στο νερό: Πτητικότητα: Εκρηκτικές ιδιότητες: Πυροκροτητής από κυάθιο αλουμινίου που περικλείεται σε πλαστικό περίβλημα. Ο πυροκροτητής είναι αεροστεγώς συνδεδεμένος με πλαστικό σωλήνα συγκεκριμένου μήκους ανάλογα με τη χρήση, ο οποίος περιέχει δραστική ύλη για τη μετάδοση του κύματος έναυσης. Στο πλαστικό κέλυφος είναι περασμένη θηλιά από ακαριαία θρυαλλίδα 5g/m (0,6m). Αλουμινίου για τον πυροκροτητή. Ο σωλήνας και τo πλαστικό κέλυφος του συνδέσμου επιφανείας έχουν χρώμα μώβ και πράσινο αντίστοιχα. εν έχει συγκεκριμένη οσμή. Πεντρίτης, 202 C. Επειδή περιέχονται και άλλες πρωτογενείς εκρηκτικές ύλες, θα πρέπει να αποφεύγονται υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 80 C Πεντρίτης, 140 C, Σωλήνας 120 C. εν υπάρχουν στοιχεία εν υπάρχουν στοιχεία Μηδενική Μηδενική Εκρηκτική ύλη. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης. 10. Σταθερότητα και δραστικότητα Χημική σταθερότητα: Σταθερό προϊόν σε κανονικές συνθήκες Συνθήκες που θα πρέπει να αποφεύγονται: Ισχυρή κρούση, υψηλή θερμοκρασία, τριβή και πηγές ανάφλεξης ή θερμότητας. Φωτιά μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας και ακούσια έκρηξη. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται παρατεταμένη έκθεση σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από +50 C Υλικά που θα πρέπει να αποφεύγονται: Ισχυρά οξέα και βάσεις. Ενδέχεται να επιδράσουν στο μέταλλο του κυαθίου. Εκρηκτικές ύλες, βαριά αντικείμενα, εργαλεία που προκαλούν σπινθήρα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο/διοξείδιο του άνθρακα, 0,03 g Μολύβδου (Pb). Σε περίπτωση έκρηξης, θραύσματα μετάλλου αναμένονται. 11. Τοξικολογικά στοιχεία εν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. εν αναμένεται σοβαρός κίνδυνος από έκλυση τοξικών ουσιών. Η μόνη πιθανότητα είναι η έκθεση σε αέρια έκρηξης (οξείδια του αζώτου και άνθρακα) ύστερα από καύση ή δοκιμή εκπυρσοκρότησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει καλός εξαερισμός Ημερομηνία έκδοσης: Σελίδα 4 από 6

5 12. Οικολογικά στοιχεία εν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση επειδή είναι εκρηκτικό αντικείμενο δεν πρέπει να εναποτίθεται στο περιβάλλον 13. Εξάλειψη (Απόρριψη) ουσίας / παρασκευάσματος Προϊόν: Ελαττωματικά προϊόντα ή υπολείμματα δεν πρέπει να απορρίπτονται σε υπαίθριο χώρο, χωματερές ή το υδάτινο περιβάλλον. Το υλικό θα πρέπει να συλλέγεται με τις μεθόδους που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 6 παραπάνω και να καταστρέφεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Ισχύει η κοινοτική νομοθεσία για τη διάθεση αποβλήτων όπως επίσης και η Κ.Υ.Α. 3329/89 για τα εκρηκτικά προϊόντα. Για την καταστροφή του προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε εγκεκριμένο χώρο και σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού. Ο ασφαλέστερος τρόπος είναι με ελεγχόμενη ανατίναξη μικρών ποσοτήτων σε διατρήματα. Ο σωλήνας μπορεί να καταστραφεί με τον παρακάτω τρόπο: Χρησιμοποιώντας τη συσκευή έναυσης, ενεργοποιούμε και καίμε το περιεχόμενο του σωλήνα. Στη συνέχεια ρίχνουμε το πλαστικό σε εγκεκριμένο χώρο απορριμμάτων, ανακύκλωσης ή καύσης. 14. Στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά Η κύρια εθνική νομοθεσία για την διακίνηση των εκρηκτικών υλών είναι η Κ.Υ.Α. 3329/89 και ο Ν.2168/93. Επιπλέον το προϊόν ταξινομείται στα επικίνδυνα παρασκευάσματα με τα ακόλουθα στοιχεία: Κανονιστική διάταξη: ADR / RID / IMDG Αριθμός αναγνώρισης UN: 0360 Διεθνής Ονομασία: Συνδεσμολογίες πυροκροτητών, μη-ηλεκτρικών, για ανατινάξεις Κλάση επικινδυνότητας: 1.1Β Ομάδα συσκευασίας: ΙΙ Ετικέτα κινδύνου: 1 Άλλες πληροφορίες: EmS/IMDG (σχέδια εκτάκτου ανάγκης), F-B, S-Χ Ο σύνδεσμος δέσμης μπορεί να συσκευαστεί μόνο στην κλάση 1.1Β. Ξεχωριστά τόσο ο σύνδεσμος επιφανείας όσο και η θηλιά της ακαριαίας θρυαλλίδας μπορούν να συσκευαστούν σε κλάση 1.4S (UN500 και UN454 αντίστοιχα) Αεροπορική μεταφορά: Επιτρέπεται μόνο σαν 1.4S 15. Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις Σύμβολο κινδύνου: Εκρηκτικό Το προϊόν έχει ταξινομηθεί σαν εκρηκτική ύλη και υπόκειται σε όλες τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που αφορούν την παραγωγή, αποθήκευση και διακίνησης των εκρηκτικών υλών. Ημερομηνία έκδοσης: Σελίδα 5 από 6

6 Φύση των ειδικών κινδύνων - R: R3: Πολύ μεγάλος κίνδυνος έκρηξης από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης R5: Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμολογικών βλαβών Οδηγίες ασφαλούς χρήσης - S: S1: Να φυλάσσεται κλειδωμένο S3/9: Nα διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο S15: Μακριά από θερμότητα S16: Μακριά από πηγές ανάφλεξης Απαγορεύεται το κάπνισμα S18: Xειριστείτε και ανοίξετε τη συσκευασία προσεκτικά S33: Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων S35: Το υλικό και η συσκευασία του πρέπει να διατεθεί (απορριφθεί) με ασφαλή τρόπο S36/37/39: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια, και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου S41: Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή/και εκρήξεως μην εισπνέετε τους καπνούς S47: Nα διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 50 C 16. Άλλα στοιχεία Απαιτείται άδεια για τη χρήση πυροκροτητών Οι πυροκροτητές ΝΟΝΕL δεν περιέχουν πρωτογενείς εκρηκτικές ουσίες, γεγονός που τους κάνει ασφαλέστερους κατά την παραγωγή και η χρήση. Η ευαισθησία σε κρούση και τριβή είναι σημαντικά μικρότερη από ότι σε πυροκροτητές που περέχουν πρωτογενείς εκρηκτικές ουσίες. O πυροκροτητής εντός του συνδέσμου έχει σχεδιαθεί μόνο για την έναυση της θηλιάς της ακαριαίας θρυαλλίδας. εν ενδείκνυται για διαφορετική χρήση. Οι πυροκροτητές ΝΟΝΕL δεν περιέχουν καρκινογενή στοιχεία ή πρώτες ύλες, ενώ η ποσότητα μολύβδου είναι πολύ μικρή. Χρησιμοποιώντας νέα συστατικά τα οποία δεν είναι βλαβερά για το περιβάλλον, έχουμε μειώσει σημαντικά των επικίνδυνων υπολειμμάτων που προκύπτουν από την εκπυρσοκρότηση. Είναι ο σκοπός μας να αναπτύσουμε προϊόντα, όσο το δυνατόν περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον. Ο μόλυβδος για παράδειγμα, έχει αντικατασταθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό με υλικά τα οποία δεν ταξινομούνται σαν επικίνδυνα. Η ανατίναξη ενός πυροκροτητή παράγει ένα λίτρο αερίων το οποίο θεωρείται αμελητέο σε σχέση με τον όγκο των αερίων που παράγονται από την ανατίναξη. Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει αντλήσει στοιχεία και πληροφόρηση που περιέχεται στο αντίστοιχο δελτίο του προμηθευτή, καθώς και σε αντίστοιχα έντυπα άλλων προμηθευτών και τη βιβλιογραφία. Επίσης βασίζεται και στην υπάρχουσα γνώση και εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία. Έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών για το προϊόν όσον αφορά απαιτήσεις ασφαλείας και όχι την επιβεβαίωση τεχνικών προδιαγραφών ή της ποιότητας του προϊόντος που καθορίζονται με άλλους τρόπους και συμφωνίες. Αποτελεί ευθύνη του τελικού χρήστη να διαπιστώσει εάν οι παραπάνω πληροφορίες είναι επαρκείς και κατάλληλες για τη χρήση που προορίζεται το προϊόν. Ημερομηνία έκδοσης: Σελίδα 6 από 6

1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας

1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας 1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας Στοιχεία αναγνώρισης της ουσίας ή του παρασκευάσματος: Εμπορική ονομασία: Χρήση: Προμηθευτής: Εκρηκτική ύλη σε κοκκώδη μορφή. Είναι παρασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ (AVIPGUM) 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδοµένων ασφάλειας συντάσσεται σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC Ευρώπη 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Jotacote Universal - Comp. A 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 FLUBENDIAMIDE WG 24D W U-EU 1/7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες προϊόντος Εμπορική ονομασία FLUBENDIAMIDE WG 24D W U-EU Κωδικός προϊόντος (UVP)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Mantox 68 WG Έκδοση 20- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 04.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.06.

Mantox 68 WG Έκδοση 20- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 04.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού Mantox 68WG A9651D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 950 Αρ. MSDS 950 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Dow AgroSciences S.A.S. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον αρ. πρωτ. (ΕΚ) 453/2010 Ημερομηνία εκτύπωσης: 17 Feb 2014 Dow AgroSciences S.A.S. σας ενθαρρύνει και αναμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ελτιο δεδοµενοζ ασφαλειασ

ελτιο δεδοµενοζ ασφαλειασ Αριθµός προϊόντος : SC40-324F RM31 Σελίδα 1 από 13 1 01 Tµήµα 1: Σοιχεία ουσίας / µίγµατος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Putty Hardener 0,055 KG SC40-324F RM31 50165445 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδομένων ασφάλειας συντάσσεται σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Futura AS - Comp. B 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδομένων ασφάλειας συντάσσεται σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 975 Αρ.MSDS 975 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα