ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ - 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ### ΕΙΔΟΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 1 m , Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 2 m , =24000 m3 Από σελιδα 3.18 "Ισοζύγιο χωματισμών Β' φάσης" - Εκσκαφές λεκάνης Β' Φ'ασης = 23970m3 Άρα 10% γαιώδη - ημιβραχώδη και 90% βραχώδη 1.3 Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4 3 m ,00 Για την κατασκευή επιχωμάτων για τη διαμόρφωση της λεκάνης του ΧΥΤΑ: μ3 Για την κατασκευή επιχωμάτων για τα έργα οδοποίας: 4000 μ3 περίπου (τα ανωτέρω υπολογίζονται θεωρώντας ότι το 70% των βραχωδών υλικών είναι κατάλληλα υλικά για επιχώσεις) Στρώση εξομάλυνσης και έδαφος προστασίας - υπόβασης φυτοχώματος: Κατασκευή Επιχωμάτων 4 m ,00 Από το ισοζύγιο χωματισμών Β' φάσης και από τον επισυναπτόμενο πίνακα χωματισμών οδοποιίας 1.5 Πλέγματα πολυαιθυλαινίου επένδυσης πρανών 5 m ,00 Εξωτερική επιφάνεια μετωπικου αναχώματος Β' φ'ασης: 1037 μ2 Αγκύρωση: 1.5μ x 85μ = 128 μ2 1.6 Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-150) 6 m ,00 Μία στρώση υπόβασης για την οδό 1: μ x 6.61μ Μία στρώση υπόβασης για την οδό 2: μ x 6.61 μ Μία στρώση υπόβασης για την οδό 3: 69.01μ x 4.6μ Μία στρώση υπόβασης για την υφιστάμενη οδό πρόσβασης στην εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων μήκους 454 μ.: 454μ χ 4,2μ Συνολο υπόβασης=58,94*6,61+111,06*6,61+69,01*4,6+454*4,2=3347,94+2,054 λόγω στρογγυλοποίησης =3350 m2 1

2 1.7 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 7 m ,00 Μία στρώση βασης για την οδό 1: μ x 6.23μ Μία στρώση βασης για την οδό 2: μ x 6.23 μ Μία στρώση βασης για την οδό 3: 69.01μ x 4.23μ Μία στρώση βασης για την υφιστάμενη οδό πρόσβασης στην εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων μήκους 454 μ.: 454 μ.:459*4,2μέτρα Τρεις στρώσεις βάσης 10 εκ έκαστη για την ράμπα 1:71,57m * 4m *3 στρώσεις βάσης 10 εκ έκαστη για την ράμπα 2:127,55μ, m * 4m *3 Συνολο βάσης=58,94*6,23+111,06*6,23+69,01*4,23+454*4,2+71,57*4*3+127,55*4*3= 5647, ,74 λόγω στρογγυλοποίησης =6000 m2 Τρεις 1.8 Στρώση στράγγισης (Π.Τ.Π ) ,25 m μ2 x 0.5 μ = 4700m3 (όπου 9400 μ2 = Έκταση πυθένα Β' φάσης 6400 μ2 + Έκταση εσωτερικών αναβαθμών Α' φάσης 1700 μ2 + Έκταση στέψης διαχωριστικού αναχώματος 1300 μ2) Για τη συλλογή βιοαερίου και την αποστράγγισης των πλευροδιηθούμενων στραγγισμάτων Α Φάσης : 1800m3 5m3 για την πλήρωση της γεώτρησης 192,25m3 για τα έργα διαχείρισης στραγγισμάτων 1.9 Κατασκευή ερεισμάτων 9 m3 5,00 Eρείσματα οδού 1 και οδού Ασφαλτική προεπάλειψη 10 m ,00 Ασφαλτική προεπάλειψη για την οδό 1: μ x 5.5 μ Ασφαλτική προεπάλειψη για την οδό 2: μ x 5.5 μ Ασφαλτική προεπάλειψη για την οδό 3: 69.01μ x 4 μ Ασφαλτική προεπάλειψη για την υφιστάμενη οδό πρόσβασης στην εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων 454μ: 454μ*4,2μ Συνολο: 58,94*5,5+111,06*5,5+69,01*4+454*4,2=3117,84+2,16(λόγω στρογγυλοποίησης)=3120m2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.T.Π. A265), m ,00 με χρήση κοινής ασφάλτου Ασφαλτική προεπάλειψη για την οδό 1: μ x 5.5 μ Ασφαλτική προεπάλειψη για την οδό 2: μ x 5.5 μ Ασφαλτική προεπάλειψη για την οδό 3: 69.01μ x 4 μ Ασφαλτική προεπάλειψη για την υφιστάμενη οδό πρόσβασης στην εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων 454μ: 454μ*4,2μ Συνολο: 58,94*5,5+111,06*5,5+69,01*4+454*4,2=3117,84+2,16(λόγω στρογγυλοποίησης)=3120m2 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες m3 290,00 διαμόρφωση επιπέδου συνεργείου απαιτήσεις συμπύκνωσης 2

3 ΣΥΝΟΛΟ 1 ΟΜΑΔΑ 2: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 2.1 σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για 13 m3 288,00 κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 2.2 σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για 14 m3 173,00 κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 8m3 συνεργείο 200m3 για τα όμβρια[ τάφρος Β: (1,5*(223,24+50,45+148,38))*0,10+τάφρος Γ: (1,1*(81,19+47,29+45,30+143,76))] 15 m3 φρεάτια συλλογής και ελέγχου στραγγισμάτων και δίκτυο ανακυκλοφορίας 38m3 συνεργείο 135m3 για τις δεξαμενές στραγγισμάτων Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 2.3 σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για 15 m3 41,00 συνεργείο κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/ Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 16 m ,00 511m2 συνεργείο 450m2 για τα αντιπλημμυρικά έργα 320 m2 για κατασκευή δεξαμενών 2.5 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 17 kg , Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 18 kg 7.800, kgσυνεργείο 18000kg για κατασκευή δεξαμενών 2800kgσυνεργείο 5000 kg για τα αντιπλημμυρικά έργα 2.7 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 19 m2 29,80 εσωτερικοί τοίχοι συνεργείου, σύμφωνα με το σχέδιο 2.8 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 20 m 10,50 εσωτερικοί τοίχοι συνεργείου, σύμφωνα με το σχέδιο 2.9 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 21 m2 5,80 συνεργείο 2.10 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 22 kg 5.600,00 σκελετός συνεργείου σύμφωνα με το σχέδιο 2.11 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 23 kg 4.100,00 σκελετός συνεργείου σύμφωνα με το σχέδιο 2.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες 24 m 15,60 σκελετός συνεργείου σύμφωνα με το σχέδιο 3

4 2.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων 25 m 11,40 σκελετός συνεργείου σύμφωνα με το σχέδιο 2.14 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 26 kg 336,00 σκελετός οροφής συνεργείου σύμφωνα με το σχέδιο 2.15 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 27 kg 1.622,00 σκελετός οροφής συνεργείου σύμφωνα με το σχέδιο 2.16 Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη 28 kg 800,00 συνεργείο, σύμφωνα με το σχέδιο 2.17 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min 29 m2 1,00 συνεργείο, σύμφωνα με το σχέδιο 2.18 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 30 kg 200,00 συνεργείο, σύμφωνα με το σχέδιο 2.19 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2'' 31 m 30,00 συνεργείο, σύμφωνα με το σχέδιο 2.20 Σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων 32 m2 9,40 συνεργείο, σύμφωνα με το σχέδιο 2.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 33 m2 51,70 συνεργείο 2.22 Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm 34 m2 384,00 συνεργείο 2.23 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης 35 m2 335,00 συνεργείο 2.24 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 36 m2 11,00 εσωτερικοί τοίχοι συνεργείου, σύμφωνα με το σχέδιο 2.25 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 37 m2 4,00 εσωτερικοί τοίχοι συνεργείου, σύμφωνα με το σχέδιο 2.26 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 38 μμ 23,00 εσωτερικοί τοίχοι συνεργείου, σύμφωνα με το σχέδιο Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με m2 130,00 βιομηχνικό δάπεδο συνεργείου εποξειδικό ρητινοκονίαμα 4

5 2.28 Nεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 70 cm 40 τεμ 1,00 WC συνεργείου Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με 2.29 πλαστικά χρώματα εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 41 m2 51,70 συνεργείο βάσεως. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα με m2 108,00 ψευδοροφή γραφείων και WC σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 3. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Κατασκευή κοκκώδους υποστρώματος στεγανοποιητικής m ,00 Κεκλιμένη επιφάνεια λεκάνης Β' φ'ασης μ2 x 0.15 μ μεμβράνης σε επιφάνειες με κλίση από 15% έως 25% Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης (πάχους m ,00 0,5m). Σε επιφάνειες με κλίση από 15% έως 25% 3 Κεκλιμένη επιφάνεια λεκάνης Β' φ'ασης μ2 x 0.5 μ = μ3 Κεκλιμένη επιφάνεια έκτασης που θα δεχθεί τελική κάλυψη μ2 x 0.5 μ = 7000 μ3 40m3 για τη κατασκευή φρεατίων βιοαερίου Κατασκευή επιστρώματος μεμβράνης από αμμοχαλικώδες Κεκλιμένη επιφάνεια λεκάνης Β' φάσης μ2 x 0.1 μ συν 4750 x m 3.556,00 διαβαθμισμένο υλικό 3 180m3 για την κατασκευή των 16 φρεατίων βιοαερίου 3.4 Γεωμεμβράνη HDPE 2,0 mm λεία ,00 m 2 Μεμβράνη κεκλιμένης επιφάνειας: μ2 Αγκύρωση: 4750 μ2 Μεμβράνη λόγω αλληλεπικάλυψης στον αναβαθμό: 271μ x 1μ = 271 μ2 Επένδυση τάφρου απόληξης τελικής κάλυψης: 359 μ x 0.7 μ = 251 μ2 Γεωύφασμα προστασίας γεωμεμβράνης 500 g/m 2 m ,00 Αγκυρώση: 4750 μ2 Κεκλιμένη επιφάνεια: μ2 Λόγω αλληλεπικάλυψης στον αναβαθμό 271 μ X 1μ = 271 m2 3.6 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη 48 m 3 335,00 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 3.7 Μάρτυρες καθίζησης 49 τεμ. 5,00 όπως σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης 3.8 Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διαμέτρου 146 mm σε πετρώματα σκληρά, άνω των 80μ 50 μμ 120,00 όπως σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 3.9 απαιτήσεις συμπύκνωσης (στρώση εξομάλυνσης και έδαφος 51 m ,00 κατασκευή στρώσης εξομάλυνσης και έδαφος προστασίας - υπόβασης φυτοχώματος προστασίας - υπόβασης φυτοχώματος) 5

6 Γεωύφασμα προστασίας γεωμεμβράνης 200 g/m 2 m ,00 μ2 Kεκλιμένη επιφάνεια έκτασης πλατώ που θα δεχθεί τελική κάλυψη 3000 μ2 x 2 στρώσεις = 6000 Επένδυση τάφρου απόληξης τελικής κάλυψης: 359μ x 0.7 μ x 2 στρώσεις = 503 μ2 6

7 4. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ Αγωγοί από μμ 288 Αφορά τα 16 φρεάτια συλλογής βιοαερίου τσιμεντοσωλήνες σειράς 175 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm Κεφαλή βιοαερίου πλήρης με βαλβίδα εκτόνωσης και στόμιο τεμ 16,00 Αφορά τα 16 φρεάτια συλλογής βιοαερίου δειγματοληψίας 4.3 Συλλογέας (manifold) βιοαερίου 55 τεμ 1,00 έργα βιοαερίου 4.4 Σύστημα αφύγρανσης κατά μήκος του δικτύου 56 τεμ 4,00 έργα βιοαερίου 4.5 Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), 57 μμ 173,00 Διαδρομές Φ3-Φ2, Φ7-Φ6, Φ16-Φ15, Φ11-Φ10 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2003 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / 4.6 Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), 58 μμ 260,00 Διαδρομές Φ2-Φ1, Φ6-Φ5, Φ15-Φ14, Φ10-Φ9 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2003 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / 4.7 Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), 59 μμ 383,00 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2003 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / 4.8 Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), 60 μμ 75,00 Διαδρομές Σ1-Σ2, Φ4-Σ2, Φ12-Σ4, Φ8-Σ3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2003 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / 4.9 Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), 61 μμ 17,00 Διαδρομές Σ2-Σ3, Σ4-Σ3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2003 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / 4.10 Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), 62 μμ 318,00 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2003 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / Διαδρομές Φ1-Σ1, Φ5-Φ4, Φ13-Φ12, Φ9-Φ8 Εσωτερικά των κατακόρυφων φρεατίων 48μ ΔιαδρομήΣ3 - ΠΥΡΣΟΣ 270μ εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς στραγγισμάτων 4.11 Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών 63 kg 9.700,00 ψευδοροφή γραφείων και WC 4.12 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 64 m2 108,00 ψευδοροφή γραφείων και WC 7

8 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά επίστρωση απλή με m2 368,00 ψευδοροφή γραφείων και WC ασφαλτόπανο Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά. Με φύλλα m2 130,00 συνεργείο πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 4.15 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα 67 m2 27,00 συνεργείο 4.16 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες 68 kg 25,60 φρεάτιο καλωδίων 4.17 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής διαμέτρου D110 mm 69 μμ 12,00 σωλήνας όδευσης καλωδίων 4.18 Χώρος δειγματοληψίας 70 τεμ. 1,00 όπως σχέδιο 4.19 Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό 71 τεμ. 3,00 όπως σχέδιο πυρασφάλειας κτιρίου συνεργείου 4.20 Λαμπτήρας φθορισμού Ισxύος 8 W 72 τεμ. 3,00 όπως σχέδιο πυρασφάλειας κτιρίου συνεργείου 4.21 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg 73 τεμ. 1,00 όπως σχέδιο πυρασφάλειας κτιρίου συνεργείου 4.22 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg 74 τεμ. 1,00 όπως σχέδιο πυρασφάλειας κτιρίου συνεργείου Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή m 1.331,50 ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος 1,5μ για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 130μ για δίκτυο ύδρευσης 1200μ για Η/Μ έργα 4.24 Αοπλον σκυρόδεμα Σ150 (Β160) διά την κατασκευήν επενδεδυμένωντάφρων πάσης φύσεως και κρασπεδορείθρων 76 m3 0,50 για δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης 4.25 Διάνοιξη τάφρων - Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 77 m3 225,50 για δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης 4.26 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm 78 Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου 4.27 Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) χυτοσιδηρά 79 Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου 4.28 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 12.5 cm 80 Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου 4.29 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm 81 m 1,50 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου 4.30 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm 82 m 3,20 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου 4.31 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm 83 m 10,40 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου 8

9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης m 7,00 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου 100 mm Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm Τεμ. 3,00 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου X 40cm και βάθος έως 0,40 m 4.35 Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm 87 Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm 4.36 μιάς σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, μήκους 88 Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου 1,20 m Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 7,5 Χ 15 cm 90 Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου 4.39 Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Απλό 91 Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου 4.40 Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή διπλή 92 Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου 4.41 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή 93 Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου 4.42 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος μαύρου 94 Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου αποχετευσης συνεργείου 4.43 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 40 l Ισχύος 4000 W 95 Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου ύδρευσης κτιρίου συνεργείου Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 4.44 ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - 96 Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου ύδρευσης κτιρίου συνεργείου Διαμέτρου 1/2 ins 4.45 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins 97 Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου ύδρευσης κτιρίου συνεργείου 4.46 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινημε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 ins 98 Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου ύδρευσης κτιρίου συνεργείου 4.47 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 3/4 ins 99 Τεμ. 2,00 όπως σχέδιο δικτύου ύδρευσης κτιρίου συνεργείου 4.48 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 100 Τεμ. 2,00 όπως σχέδιο δικτύου ύδρευσης κτιρίου συνεργείου Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο HYDROTHEN ΡΕ Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) PE 80, 4.49 δεύτερης γενιάς, MRS8 (Minimum Required Strength = 101 μμ 95,00 όπως σχέδιο δικτύου ύδρευσης κτιρίου συνεργείου Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 8 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2003 ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης 9

10 4.50 Μειωτής πιέσεως ρευστού κοχλιωτός Ονομ. διαμέτρου 1 1/4 ins 102 Τεμ. 1,00 όπως σχέδιο δικτύου ύδρευσης κτιρίου συνεργείου Χαλκοσωλήνας Φ15x1 Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους m 7,00 όπως σχέδιο δικτύου ύδρευσης κτιρίου συνεργείου τοιχώματος 1mm Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους m 24,00 όπως σχέδιο δικτύου ύδρευσης κτιρίου συνεργείου τοιχώματος1mm Χαλκοσωλήνας Φ16x1 με μόνωση Εξωτ. Διαμέτρου 16 mm m 21,00 όπως σχέδιο δικτύου ύδρευσης κτιρίου συνεργείου πάχους τοιχώματος 1mm Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 36 Χ Τεμ. 1,00 κτίριο συνεργείου cm 4.55 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, 4 ζευγών 107 m 350,00 όπως Η/Μ μελέτη 4.56 Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών 108 Τεμ. 1,00 όπως Η/Μ μελέτη 4.57 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων υποδομής 109 Τεμ. 5,00 όπως Η/Μ μελέτη 4.58 Πλαστικός σωλήνας HELIFLEX διαμέτρου Φ 13.5 mm 110 m 35,00 όπως Η/Μ μελέτη 4.59 Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια με πληκτρολόγιο 111 Τεμ. 1,00 όπως Η/Μ μελέτη Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσxάρα καλωδίων ύψους m 40,00 όπως Η/Μ μελέτη 35 μμ Πλάτους 100 mm Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων Τεμ. 4,00 όπως Η/Μ μελέτη ενδ.τύπου ETCN της ΡΗΙLΙΡS με 2 λυχνίες 36 W Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με 4.62 ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας 114 Τεμ. 3,00 όπως Η/Μ μελέτη ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρα 25 W πυρακτώσεως - Φωτιστικό σώμα, λαμπτήρων υψηλής πιέσεως ατμών νατρίου, 4.63 αναρτημένο, με ανταυγαστήρα απλό Με λαμπτήρα νατρίου 115 Τεμ. 9,00 όπως Η/Μ μελέτη 1Χ250 W 4.64 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός 116 Τεμ. 1,00 όπως Η/Μ μελέτη 4.65 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 117 Τεμ. 3,00 όπως Η/Μ μελέτη 4.66 Διακόπτης στεγανός χωνευτός περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός 118 Τεμ. 1,00 όπως Η/Μ μελέτη 4.67 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης βακελίτου διπολικός με γείωση Εντάσεως 16 Α Τεμ. 6,00 όπως Η/Μ μελέτη 4.68 Ρευματοδότης τριφασικός με επαφή προστασίας Μέσα σε μονωτικό κιβώτιο προστασίας Ρ31 τάσεως 380 V Τεμ. 3,00 όπως Η/Μ μελέτη 4.69 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού-ρευματ.πλήρης ισχύος μέχρι 15kW 121 Τεμ. 1,00 όπως Η/Μ μελέτη 10

11 Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία m 50,00 όπως Η/Μ μελέτη Διατομής 30x3,5 mm 4.71 Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια μήκους 1.5 μ 123 Τεμ. 1,00 όπως Η/Μ μελέτη 4.72 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm² 124 m 250,00 όπως Η/Μ μελέτη 4.73 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm² 125 m 60,00 όπως Η/Μ μελέτη 4.74 Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό Διατομής:5 Χ 2,5 mm² 126 m 50,00 όπως Η/Μ μελέτη Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος m 320,00 όπως Η/Μ μελέτη Πενταπολικό καλώδιο διατομής 5 Χ 25 mm² Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος m 350,00 όπως Η/Μ μελέτη Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 2,5 mm² Καλώδιο τύπου NYY 5x70mm2 γιά τοποθέτηση μέσα στο 4.77 έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής m 45,00 όπως Η/Μ μελέτη Χ 70 mm² Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος m 40,00 όπως Η/Μ μελέτη Τετραπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm² 4.79 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm² 131 m 920,00 όπως Η/Μ μελέτη 4.80 Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ m 200,00 όπως Η/Μ μελέτη 4.81 Πλαστικός σωλήνας HELIFLEX διαμέτρου Φ 40 mm 133 m 1.000,00 όπως Η/Μ μελέτη 4.82 Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών - Ιστός ύψους 9,00 m 134 Τεμ. 30,00 όπως Η/Μ μελέτη Φωτιστικό σώμα με βραχίονα και λαμπτήρα Na - Υψηλής Τεμ. 30,00 όπως Η/Μ μελέτη πίεσης - Ισχύος 250 W Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος m 900,00 όπως Η/Μ μελέτη Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 10 mm² Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος m 220,00 όπως Η/Μ μελέτη Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 16 mm² Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος m 320,00 όπως Η/Μ μελέτη Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 25 mm² 4.87 Πίλαρ ηλεκτροδότησης μέχρι δύο αναχωρήσεων 139 Τεμ. 3,00 όπως Η/Μ μελέτη Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού-ρευματ.πλήρης ισχύος μέχρι Τεμ. 1,00 όπως Η/Μ μελέτη 45kW 11

12 Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm 141 m 14,74 σύμφωνα με το σχέδιο ομβρίων Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm 142 m 92,59 σύμφωνα με το σχέδιο ομβρίων 4.91 Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ : m 375,28 σύμφωνα με το σχέδιο ομβρίων oνομ. διαμέτρου DN 315 mm / ΡΝ 10 atm 4.92 Φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών 144 τεμ 7,00 σύμφωνα με το σχέδιο ομβρίων 4.93 Βαθμιδωτά ρείθρα 145 m 43,10 σύμφωνα με το σχέδιο ομβρίων 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Προμήθεια και τοποθέτηση γεωσυνθετικής αποστραγγιστικής m ,00 στρώσης με ενσωματωμένο άνωθεν γεωύφασμα 2 Έκταση πρανών Β' φάσης (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών επιφανειών του μετωπικού και του διαχωριστικού αναχώματος) : μ2 και Αγκύρωση: 4750 μ2 Για τη συλλογή βιοαερίου και την αποστράγγιση των πλευροδιηθούμενων στραγγισμάτων : Κεκλιμένη επιφάνεια Τσιμεντοσωλήνες έως 2,5 atm οπλισμένους σειράς μμ 30 φρεάτιο ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm 5.3 Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), 148 μμ 390,00 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2003 Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / Αγωγοί ΔΕ και Δ'Ε' Πρωτεύον δίκτυο συλλογής : Κύτταρο Β1- κλάδοι ΚΚ',ΚΛ,ΚΜ και Κύτταρο Β2 - κλάδοι ΑΑ', ΑΒ, ΑΓ 12

13 Διάτρητες σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = 5.4 Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), 149 μμ 800,00 Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς στραγγισμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2003 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / 5.5 Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), 150 μμ 690,00 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2003Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / Δευτερεύον δίκτυο συλλογής : Κύτταρο Β1- (κλάδοι ΜΜ', ΛΛ', Κ1Κ1', Κ2Κ2', Κ3Κ3', Κ4Κ4'), Κύτταρο Β2 - (κλάδοι ΒΒ', ΓΓ', Α1Α1',Α2Α2',Α3Α3',Α4Α4') και αγωγός ομβρίων - στραγγισμάτων ΔΔ' 5.6 Βάνες ελαστικής έμφραξης DN τεμ 4,00 Επέκταση καταθλιπτικού αγωγού ανακυκλοφορίας αγωγοί σύνδεσης επί μέρους τμημάτων ΕΕΣ 5.7 Αντίστροφη όσμωση 152 τεμ. 1 ΧΜ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, 5.8 χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε 153 m3 240,00 Για κατασκευή δεξαμενών εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 5.9 Υποβρύχιες αντλίες συλλογής και μεταφοράς λυμμάτων 154 τεμ. 6 όπως μελέτη ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΡΙΔΑΙΑ, Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔΑ ΑΡΙΔΑΙA, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 13

14 Υπολογισμός ασφάλτου : 3100,00*0,05*1,42*1,7*4,5%= 16, ,00*0,05*1,42*1,7*5,5%= 20,58 37,42 ΤΟΝ Αξία ασφάλτου :37,42*450,00*1,10*1,18= ,27 στρογγύλευση : ,00

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Θέση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ Ημερομηνία: 21.10.2013 Α/Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4102012 "ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Δήμος : ΚΩ. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4102012 "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501" Αρθρα Μελέτης ΝΑΟΔΟ Β\Α02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00%

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00% ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ 3, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Χωµατουργικά, καθαιρέσεις Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ Τ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφνών Προϋπολογισµός Μελέτης Αριθµός Κωδικός A/A Περιγραφή εργασίας A.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιµολογίου Αναθεώρηση ΥΠΕΧΩ Ε ς ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανέγερση κτηρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα