ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 Σελ.1 / 165 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Virtual Πρεμιέρες Όπερας στην Ελληνική Περιφέρεια και στο διαδίκτυο & Ενημέρωση για το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσω σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων» Απόφαση Ένταξης: /ΨΣ4762-Α2 Κωδικός Ο.Π.Σ.: Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ημερομηνία αποστολής στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων Ημερομηνίες δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο 09/11/ /11/ /11/2012 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία Ημέρα της εβδομάδας Ωρα 04/01/2013 Παρασκευή 14:00 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ( ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Χρονική Διάρκεια του Έργου: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Νοέμβριος 2012

2 Όροι της Προκήρυξης Σελ.2 / 165

3 Σελ.3 / 165 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5365 Ημερομηνία: 09/11/ 2012 Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ. αριθ. 5334/ απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Virtual Πρεμιέρες Όπερας στην Ελληνική Περιφέρεια και στο διαδίκτυο & Ενημέρωση για το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσω σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων». Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την 04/01/2013 και ώρα 14:00 στα Γραφεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Πανεπιστημίου 39 3 ος όροφος Αθήνα, τηλέφωνο για πληροφορίες επί του Διαγωνισμού: , fax: , υπόψη κας Αγγελικής Τέντζερη. Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης που θα ορίσει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, την 07/01/2013 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: 1. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19 ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ / «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, και συνάδουν με τη φύση του Έργου, 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, 4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30 ης Νοεμβρίου 2009 που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

4 Σελ.4 / της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων», 6. του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335), (ΦΕΚ 173/Α/2010) 7. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 8. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 9. Το Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» 10. Την Υ.Α Αριθμ /ΕΥΣ 1749/ : «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/ τεύχος Β ) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α /ΕΥΘΥ 2041/ και ισχύει. 11. Το Ν. 3614/ : Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο (ΦΕΚ 267/ τεύχος Α ) 12. Το Ν. 3840/ : Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις. 13. Την υπ αριθμ. Π1/3889 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 936/Β/ ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. Π1/2941/ απόφαση εξαίρεσης από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση» 14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 15. Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α'/ ) 16. του Π.Δ. 82/96, (κατ εξουσιοδότηση του ν.2328/95), «Ονομαστικοποίηση των μετοχών ελληνικών ανωνύμων εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα», 17. την με Α.Π /ΨΣ4762-Α2 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για ένταξη του έργου «Αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων και τεχνολογιών για την παροχή νέων καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών από το χώρο της Όπερας», όπως έχει τροποιηθεί και ισχύει 18. Την με αριθ. 5334/ απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης,

5 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Σελ.5 / 165

6 Σελ.6 / 165 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά στοιχεία Έργου 9 Συντομογραφίες Έργου 10 Ορισμοί διακήρυξης 10 A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 12 A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 12 Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο 12 ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ 15 Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αποτελεί το δεύτερο υποέργο και μόνο (στο εξής έργο). 15 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 15 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 16 Α) Ολοκληρωμένο Σύστημα Καταγραφής Video παραστάσεων ΕΛΣ 17 Β) Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Πληροφόρησης ΕΛΣ 20 Γ) Ολοκληρωμένο Σύστημα Streaming Audio (εντός ΕΛΣ όχι Real Time)) 22 Δ) Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαλειτουργικότητος Υπάρχοντος Ψηφιακού Αρχείου 23 Ε) Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Δικτύου Οπερών ΕΛΣ 23 ΣΤ) Ανάλυση Οικονομικής Βιωσιμότητας Δικτύου Οπερών 25 Ζ) Προσδιορισμός business model για την υποστήριξη μετάδοσης παραστάσεων της ΕΛΣ 25 Η) Μελέτη Εφαρμογής 26 Θ) Θεατρικός Εξοπλισμός 26 ΙΑ) Εκπαίδευση Προσωπικού 26 ΙΒ) Πιλοτική Διανομή Περιεχομένου 26 ΟΜΑΔΑ ΈΡΓΟΥ 27 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 28 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 29 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 29 Αντικείμενο του διαγωνισμού 29 Προϋπολογισμός 29 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 29

7 Σελ.7 / 165 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 29 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 30 Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού 30 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 30 Δικαίωμα Συμμετοχής 31 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 31 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 53 Εγγύηση συμμετοχής 55 B.2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 56 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 56 Περιεχόμενο προσφορών 56 Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς 59 Περιεχόμενα οικονομικής προσφοράς 60 Ισχύς των Προσφορών 61 Εναλλακτικές Προσφορές 61 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 61 B.3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 63 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού Διαδικασία Αξιολόγησης 63 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση προσφορών 63 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 64 Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 65 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 65 Διαμόρφωση του συνολικού κόστους Προσφοράς 66 Απόρριψη προσφορών 66 Προσφυγές - Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού 67 B.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 69 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης Εγγυήσεις 69 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 70 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 70 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης- Παράδοση Παραλαβή 70 Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 71 Υποχρεώσεις Αναδόχου 72 Υπεργολαβίες 73 Εμπιστευτικότητα Αναδόχου 73 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 74

8 Σελ.8 / 165 Πνευματικά Δικαιώματα Μελλοντικές επεκτάσεις 74 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 76 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 76 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 76 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 77 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 78 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 79 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 80 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 81 Γενικά Απαιτήσεις 81 Ολοκληρωμένο Σύστημα Καταγραφής Video παραστάσεων ΕΛΣ 82 Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Πληροφόρησης ΕΛΣ 129 Ολοκληρωμένο Σύστημα Streaming Audio (εντός ΕΛΣ όχι Real Time) 130 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαλειτουργικότητος Υπάρχοντος Ψηφιακού Αρχείου 131 Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Δικτύου Οπερών ΕΛΣ 131 Θεατρικός Εξοπλισμός 131 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 134 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΣΥΜΒΑΣΗ 139 D.1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1: Σχέδιο Τοποθέτησης Καμερών 163 D.2 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2: Σχέδιο Χώρου Εγκατάστασης Εξοπλισμού Ολοκληρωμάνου Συστήματος Καταγραφής Βίντεο 164

9 Σελ.9 / 165 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «Virtual Πρεμιέρες Όπερας στην Ελληνική Περιφέρεια και στο διαδίκτυο & Ενημέρωση για το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσω σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων» ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Οι εγκαταστάσεις της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας : «υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες». Ταξινόμηση κατά CPV «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες». Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00, ΦΠΑ: ,00). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο ΕΣΠΑ,από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους. Εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον σαράντα επτά (47) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας. 04/01/2013, 14:00 Πανεπιστημίου 39 3 ος όροφος Αθήνα

10 Σελ.10 / 165 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/01/2013, 11:00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 09/11/2012 Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ Π.Π. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΕΛΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Προγραμματική Περίοδο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εθνική Λυρική Σκηνή Συντομογραφίες Έργου CMS SMS H/W S/W Π.Ο.Π. Content Management System Short Messaging System Hardware Software Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Ορισμοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Διακήρυξη Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του ΕΡΓΟΥ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/

11 Σελ.11 / 165 Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ) ΕΡΓΟ Μέση ημερήσια αξία ΕΡΓΟΥ Προϋπολογισμός Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατική Τιμή Συνολικό κόστος ΕΡΓΟΥ Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της/των σύμβασης/εων του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική οριστική). Το σύνολο του υπό ανάθεση ΕΡΓΟΥ Προκύπτει αφού διαιρεθεί η συνολική χρηματική αμοιβή της Σύμβασης με τον αριθμό ημερών της συνολικής συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσής του. Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του ΕΡΓΟΥ, δηλαδή μεταξύ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του ΕΡΓΟΥ που θα επιλεγεί. Τα τεύχη των συμβάσεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τη Διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου γ.. Την.../ 2011 απόφαση κατακύρωσης δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, και ε. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου Η συνολική τιμή, στην οποία θα κατακυρωθεί το ΕΡΓΟ Το συμβατικό τίμημα του ΕΡΓΟΥ με ΦΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

12 Σελ.12 / 165 A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) ο μοναδικός φορέας Λυρικού Θεάτρου στην Ελλάδα και πλέον ένας διαχρονικός ιστορικός θεσμός του νεότερου ελληνικού πολιτισμού με παράδοση 230 ετών - εισέρχεται σε μια νέα εποχή προσπαθώντας, μέσω ενός φιλόδοξου επιχειρησιακού σχεδιασμού, να δρομολογήσει συστηματικά μια σειρά δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα. Κεντρική θέση στους σχεδιασμούς της έχει η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών/ ΤΠΕ με δράσεις, συστήματα, καινοτόμες εφαρμογές και εργαλεία που για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθούν στο χώρο της όπερας στην Ελλάδα. Η υλοποίηση των δράσεων αυτών εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην μετάβαση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην ψηφιακή εποχή, στην προσέλκυση νέου κοινού στην Όπερα, στην ενίσχυση του προφίλ της Ε.Λ.Σ., στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου της, καθώς και στην προβολή της. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην μεγαλύτερη εξοικείωση των παιδιών με τη λυρική τέχνη, αλλά και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της πρωτεύουσας. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ. ) ιδρύθηκε το 1939, ως τμήμα του Εθνικού Θεάτρου. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η Ε.Λ.Σ. είναι το μοναδικό λυρικό θέατρο της Ελλάδας. Αποτελεί τη συνέχεια του Ελληνικού Μελοδράματος, που ιδρύθηκε το 1887 από τους Ναπολέοντα Λαμπελέτ, Διονύσιο Λαυράγκα και μια ομάδα εμπνευσμένων μουσικών, οι οποίοι πρωτοστατούσαν στη διάδοση της πολυφωνικής αρμονικής μουσικής. Η πρώτη ελληνική όπερα παρουσιάστηκε το 1888, στο παλιό θέατρο «Μπούκουρα» και ήταν «Ο υποψήφιος βουλευτής» του Σπύρου Ξύνδα. Έκτοτε, αναρίθμητες ήταν οι προσπάθειες του Ελληνικού Μελοδράματος να θεμελιώσει την ύπαρξή του. Γράφτηκε μία πολυτάραχη ιστορία με πολλές απόπειρες, ναυάγια και επιτυχίες κι αυτό διήρκησε για μισό αιώνα περίπου. Στις 5 Μαρτίου του 1940 εγκαινιάζεται λυρικός θίασος, ως τμήμα του Εθνικού Θεάτρου. Μετά από ενάμιση αιώνα ιστορίας της μελοδραματικής τέχνης στα Επτάνησα και 50 χρόνια εμπειρίας του Ελληνικού Μελοδράματος ( ), οι συνθήκες ήσαν ώριμες και οι συγκυρίες ευνοϊκές για την ίδρυση του πρώτου και μέχρι σήμερα του μόνου σταθερού θιάσου όπερας στην Ελλάδα. Από το Ελληνικό Μελόδραμα και την Ε.Λ.Σ. πέρασαν όλα τα μεγάλα ονόματα του λυρικού τραγουδιού, που διέπρεψαν και στο εξωτερικό. Η σημαντικότερη μορφή βέβαια, είναι εκείνη της Μαρίας Κάλλας. Υπέγραψε το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με την Ε.Λ.Σ. στις 20 Ιουνίου Είκοσι χρόνια μετά επέστρεψε για τις παραστάσεις της Ε.Λ.Σ. στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.

13 Σελ.13 / 165 Στο υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό αποτέλεσμα των παραστάσεων της Ε.Λ.Σ. έχει συμβάλει ουσιαστικά και η Χορωδία. Ιδρύθηκε το 1939 και αποτελείται από επαγγελματίες τραγουδιστές. Σημαντική είναι και η συμβολή του Μπαλέτου, το οποίο δημιουργήθηκε επίσης το 1939, ως παράρτημα της νεοσυσταθείσης Λυρικής Σκηνής, από το τότε «Βασιλικό Θέατρο». Η Ε.Λ.Σ. ΣΤΟ Γ Κ.Π.Σ. Μέχρι σήμερα η Ε.Λ.Σ. έχει κάνει σημαντικά βήματα και έχει ενσωματώσει στις δραστηριότητες της τη χρήση των νέων τεχνολογιών μέσα από δύο έργα τα οποία και χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας. Πιό συγκεκριμένα η Η Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο της πρόσκλησης 65 του Μέτρου 1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», υλοποίησε το έργο με τίτλο «Δημιουργία Θεματικής μονάδας τεκμηρίωσης για τη συντήρηση και αξιοποίηση των πολιτιστικών συλλογών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ, σε ψηφιακή μορφή», που απετέλεσε το πρώτο βήμα για την απόκτηση επαρκούς τεχνολογικής υποδομής για τη διεξαγωγή των ενεργειών ψηφιοποίησης του αρχειακού υλικού ώστε να δημιουργηθούν 11 ολοκληρωμένες ψηφιακές συλλογές αρχειακού υλικού. Έτσι μέχρι σήμερα δημιουργήθηκαν οι κατωτέρω 11 συλλογές: 1) Αφίσες: Πρόκειται για αφίσσες παραστάσεων σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. 2) Καρτολίνες: σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. 3) Μακέττες Κουστουμιών: πρόκειται για αρχεία σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. 4) Μακέττες Σκηνικών: πρόκειται για αρχεία σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. 5) Κουστούμια Βεστιαρίου: πρόκειται για αρχεία σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. 6) Προγράμματα Παραστάσεων: πρόκειται για αρχεία σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. 7) Μουσικά Αποσπάσματα: Πρόκειται για περιορισμένο αριθμό ηχητικών αποσπασμάτων από τις παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 8) Κριτικές Παραστάσεων: πρόκειται για αρχεία σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. 9) Δελτία Τύπου: πρόκειται για αρχεία σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση.

14 Σελ.14 / ) Φωτογραφίες: πρόκειται για αρχεία σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. 11) Έντυποι Ετήσιοι Προγραμματισμοί: πρόκειται για αρχεία σε μορφή ασυμπίεστου TIFF, και ένα αρχείο μορφής JPEG ή PNG κατάλληλο για πρόσβαση από το διαδίκτυο και ένα αρχείο σε σμίκρυνση σε μορφή JPEG ή GIF για προεπισκόπηση. Οι έντεκα αυτές συλλογές είναι πλήρως τεκμηριωμένες στην Ελληνική την Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα, ενώ η πρόσβαση σε αυτές γίνεται τόσο μέσα από την εφαρμογή του αρχείου και για τις τρεις μορφές όσο και μέσω του Διαδικτυακού τόπου της Ε.Λ.Σ. Στη συνέχεια μέσα από την πρόσκληση 172 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» η Εθνική Λυρική Σκηνή υλοποίησε το πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» μέσα από το οποίο πραγματοποιήθηκε: α) ένα σύστημα διαδραστικής ξενάγησης εκθέσεων υψηλής τεχνολογίας, με το οποίο ο επισκέπτη αντλεί πληροφορίες περί των εκθεμάτων, μέσω υπολογιστών χειρός και RF- id ετικετών. Έτσι αποκτήθηκε η τεχνολογική υποδομή για την λειτουργία της πρώτης θεματικής αλληλεπιδραστικής Έκθεσης με τον ομώνυμο τίτλο του προγράμματος β) Η συλλογή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση σελίδων χειρόγραφων παρτιτούρων και spartiti των Ελλήνων Συνθετών Παύλου Καρρέρ ( ) και Σπύρου Σαμάρα ( ), τις οποίες κατέχει η Ε.Λ.Σ., γ) Ένα αλληλεπιδραστικό δίγλωσσο DVD-ROM (ελληνικά αγγλικά ) με θέμα «Οι Έλληνες Συνθέτες στην Εθνική Λυρική Σκηνή» στο περιεχόμενου του οποίου παρουσιάζονται οι Έλληνες συνθέτες των οποίων τα έργα έχουν συμπεριληφθεί στο πλούσιο καλλιτεχνικό έργο της Εθνική Λυρική Σκηνή από το 1939 έως και σήμερα. Εκτός τούτων, μέσα από τις παραπάνω Προσκλήσεις: Αποκτήθηκε, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί εξοπλισμός και βασικό λογισμικό, τα οποία ενώ κρίνονται ικανοποιητικά για τις τρέχουσες ανάγκες της Ε.Λ.Σ. δεν μπορούν χωρίς επεκτάσεις να στηρίξουν τις απαιτήσεις του νέου έργου Αποκτήθηκαν, εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν δύο διαφορετικές εφαρμογές λογισμικού, ήτοι 1. Εφαρμογή Διαχείρισης Συλλογών ΕΛΣ 2. Εφαρμογή Ξεναγός Διαχείριση Εκθέσεων ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οι υπάρχουσες υποδομές Πληροφορικής της ΕΛΣ αποτελούνται από δύο servers (Database Server, File Server ). O File server (NAS) τελευταία αναβαθμίστηκε και ο ωφέλιμος αποθηκευτικός χώρος ανέρχεται πλέον στα 20 Τbyte. Όλοι οι Servers χρησημοποιούν ως λειτουργικό σύστημα Window 2003 Server. Για τη βάση χρησιμοποιείται Microsoft Sql Server Standard edition μέσω απο τον οποίο γίνεται η διαχείρηση των δεδομένων της ψηφιοποίησης που φυλάσσονται στον Nas. Στο ίδιο μηχάνημα είναι εγκατεστημένος apache Server γιά προβολή μέσω του ιστότοπου της ΕΛΣ της σελίδας του ψηφιακού αρχείου (Php). To εσωτερικό δίκτυο (1000 Μbps) είναι ανεξάρτητο φυσικά και λογικά. Στο εργαστήρι

15 Σελ.15 / 165 ψηφιοποίησης λειτουργούν 6 Προσωπικοί Υπολογιστές, 2 scanners καθώς και εκτυπωτικό Laser Η Β.Δ. σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει την καταχώρηση και τις απαιτήσεις των ψηφιοποιημένων συλλογών. Αναλυτικά περιέχει: 1. Την βασική κατηγορία που αφορά τις συλλογές τις Εθνικής Λυρικής Σκηνής με δεδομένα τις ψηφιοποιήσεις των συλλεκτικών αντικειμένων και την περιγραφή (τεκμηρίωση) τους, 2. Τα δεδομένα που συνδέουν τις συλλογές όπως προκύπτει από την δομή και τις ακολουθούμενες διαδικασίες της ΕΛΣ, τα δεδομένα αυτά, τα οποία στη συνέχεια θα αποκαλούμε «περιβάλλον των συλλογών» αφορούν κυρίως τις Παραγωγές, το Ρεπερτόριο και τις Παραστάσεις. 3. Τέλος μια άλλη σημαντική κατηγορία είναι αυτή των δεδομένων τα οποία αφορούν την διαχείριση των χρηστών και την εν γένει διαχείριση της εφαρμογής. ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 04 του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση εγκρίθηκε το έργο με τίτλο «Aξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων και τεχνολογιών για την παροχή νέων καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών από το χώρο της Όπερας», συνολικού προϋπολογισμού , ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο εθνικής εμβέλειας, το οποίο αφορά στην αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων και τεχνολογιών για την παροχή νέων καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών από το χώρο της Όπερας Το έργο αυτό αναλύεται στα ακόλουθα 2 Υποέργα: Υποέργο 1. Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ Υποέργο 2. Virtual Πρεμιέρες Όπερας στην Ελληνική Περιφέρεια και στο διαδίκτυο & Ενημέρωση για το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσω σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αποτελεί το δεύτερο υποέργο και μόνο (στο εξής έργο). ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μέσω της υλοποίησης του Έργου η Εθνική Λυρική Σκηνή σκοπεύει να προσφέρει, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, στους πολίτες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση και με κεντρικό άξονα τη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.). Η σκοπιμότητα του έργου συνοψίζεται στα εξής σημεία: o παροχή ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθμισμένων και σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης του Πολίτη,

16 Σελ.16 / 165 o διατήρηση, προβολή και διάδοση της διαχρονικά καταξιωμένης διεθνούς φήμης καλλιτεχνικής δημιουργίας αξιοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις των ΤΠΕ, o ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, o καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κ.λπ.). Οι παραπάνω επιδιώξεις του έργου καλύπτουν τον Ειδικό Στόχο 2.1 του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο οποίο και έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση. Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια που καταβάλλει η Ε.Λ.Σ. για τη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις και τους Πολίτες. Το έργο έχει, επίσης, στόχο, υπερβαίνοντας τις υφιστάμενες ανισότητες αναφορικά με τη ροή της πληροφορίας, να εξισορροπήσει και να προάγει συνέργειες μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, λόγω του καινοτομικού του χαρακτήρα, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες δράσεις σε άλλο γεωγραφικό/ θεματικό περιβάλλον. Τέλος, στη γενική στοχοθεσία του έργου εντάσσεται: o Η ανάδειξη της Ε.Λ.Σ. σε πόλο έλξης με πολιτιστική συνείδηση και αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα o Η ενεργή συμμετοχή τοπικών ομάδων πληθυσμού στην υποστήριξη ήπιας πολιτιστικής ανάπτυξης με βάση την προστασία του καλλιτεχνικού πλούτου διεθνούς ακτινοβολίας, μέσω ενημερωτικών πρωτοβουλιών. o Η δημιουργία δικτύου πολιτιστικής ευαισθητοποίησης με κοινό σκοπό τη σωστότερη παρουσίαση την καλλιτεχνική κληρονομιά της χώρας. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής καταγραφής παραστάσεων της ΕΛΣ και την οριστική διαμόρφωση του σχετικού business model των απαιτούμενων συνεργασιών ώστε να προσφερθούν από την ΕΛΣ οι ακόλουθες υπηρεσίες: α) Virtual πρεμιέρες στην Ελληνική περιφέρεια: να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 12 φορές ετησίως «virtual πρεμιέρες» (όπερας, οπερέτας, μπαλέτου, παιδικής όπερας, κλπ) σε σημαντικό αριθμό (12-15) επιλεγμένων ελληνικών περιφερειακών πόλεων σε προεπιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες / αίθουσες προβολής / πολιτιστικούς χώρους και λίγες μόνο ημέρες (~4) μετά την κεντρική πρεμιέρα των σχετικών παραστάσεων στην Αθήνα

17 Σελ.17 / 165 β) Virtual παραστάσεις παιδικής όπερας σε σχολεία: να πραγματοποιούνται «virtual παραστάσεις» παιδικής όπερας σε σημαντικό αριθμό (~20-30) επιλεγμένων δημοτικών σχολείων στην περιφέρεια. γ) Πιλοτικό broadcasting Όπερας: να διατίθενται σε πιλοτική φάση οι παραστάσεις της ΕΛΣ (πρεμιέρες, όπερα, οπερέτα, μπαλέτο, παιδική όπερα, κλπ) στο διαδίκτυο καθώς και σε τηλεοπτικούς σταθμούς ή/και δορυφορική τηλεόραση μέσω παρόχων υπηρεσιών διανομής περιεχομένου (content delivery networks τύπου AKAMAI). Με τον τρόπο αυτό η όπερα και η λυρική τέχνη ευρύτερα θα μπορέσει να αγγίξει πολύ ευρύτερο κοινό τόσο ηλικιακά όσο και γεωγραφικά (με στόχο και τους ομογενείς) ώστε να μπορέσει να μελετηθεί στην πράξη το καινοτόμο αυτό για τα ελληνικά δεδομένα «κανάλι» σε επίπεδο «ζήτησης», target groups, τιμολογιακής πολιτικής, κλπ και να μπορεί να σχεδιάσει τα επόμενα ψηφιακά βήματά της η ΕΛΣ με στοιχεία πραγματικά. Για την υλοποίηση των ως άνω υπηρεσιών παρατίθενται στις επόμενες ενότητες τα κύρια τεχνικά υποσυστήματα του έργου που συνιστούν και τα παραδοτέα του. Α) Ολοκληρωμένο Σύστημα Καταγραφής Video παραστάσεων ΕΛΣ Θα πρέπει να υλοποιηθούν οι ανάγκες καταγραφής video του φορέα. Στην τρέχουσα φάση αυτές προσδιορίζονται από (α) Ψηφιοποίηση ήδη υπαρχόντων παραστάσεων video και (β) από την καταγραφή των καθημερινών παραστάσεων της ΕΛΣ. Για το σκοπό αυτό, το παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί στην ΕΛΣ σαν ολοκληρωμένη λύση τόσο από τεχνικής απόψεως όσο και από απόψεως υποστηρικτικής. Για την ορθή λειτουργία του παραδοτέου θα πρέπει να γίνει κατά τη φάση της υλοποίησης πιλοτική επίδειξη του εξοπλισμού, με την καταγραφή συγκεκριμένης παράστασης, η οποία θα αποθηκευθεί και μέσω του κατάλληλου λογισμικού θα είναι έτοιμη προς διάθεση. Επίσης θα πρέπει να γίνει επίδειξης ορθής λειτουργίας και στο επίπεδο πολλαπλής διανομής σε DVD. Τέλος θα πρέπει να επιδειχθεί η διασυνδεσιμότητα (interoperability) με το υπάρχον ψηφιακό αρχείο και την προβολή της αντίστοιχης τεκμηρίωσης που θα επισημανθεί ως κατάλληλη από την ΕΛΣ και να γίνει δοκιμαστική προβολή streaming σε 10 τουλάχιστον ταυτόχρονα υπολογιστές της ΕΛΣ που τουλάχιστον οι 5 να μην βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Για το σκοπό αυτό το υποσύστημα θα αποτελείται από τις κάτωθι ενότητες λογισμικού και εξοπλισμού: 1. Υποσύστημα Αποθήκευσης Video με το αντίστοιχο λογισμικό Η εν λόγω ενότητα αφορά την προμήθεια ενός (1) συστήματος αποθήκευσης βίντεο προγραμμάτων (server) με δυνατότητες αποθήκευσης προγράμματος διάρκειας 150 ωρών και άνω. Ο κύριος διακομιστής του συστήματος θα πρέπει να έχει ιδιαιτέρως αυξημένη χωρητικότητα τουλάχιστον 32 ΤΒ capacity για αποθήκευση του παραγόμενου ψηφιακού υλικού. Ο διακομιστής και διανομέας υλικού μέσω streaming, θα πρέπει να επιτρέπει διανομή του ψηφιακού υλικού με τουλάχιστον ταυτόχρονη χρήση 250 χρηστών Θα πρέπει να υποστηρίζονται κατ ελάχιστον τα ακόλουθα όσον αφορά τη μετάδοση του video σε επίπεδο Τεχνολογιών (κατ επιλογήν του χρήστη): Flash Streaming, Windows Media Streaming, MPEG-4 Streaming, 3GPP Streaming, HTML5.

18 Σελ.18 / 165 Τόσο τα γενικά αλλά και τα είδικότερα χαρακτηριστικά (Αποθήκευση, Δικτύωση, Σύστημα Διαχείρισης και λειτουργίας κτλ) των επιμέρους υποσυστημάτων, παρατίθενται λεπτομερώς στους πίνακες του Παραρτήματος Β (Πίνακες Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς) 2. Υποσύστημα Επεξεργασίας Video Montage Η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στην πpομήθεια ενός συστήματος μη γραμμικής επεξεργασίας (NLE) ) εικόνας και ήχου με δυνατότητα DVD authoring εγκατεστημένο σε κατάλληλο Η/Υ. Ενδεικτικά συστήματα μη-γραμμικού είναι τα Avid Media Composer, Apple Final Cut Studio, Adobe Premiere Pro CS. Οι απαιτήσεις που αφορούν το σύνολα του υπό προμήθεια εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών ειδικών τεχνικών όρων παρατίθενται λεπτομερώς στους πίνακες του Παραρτήματος Β (Πίνακες Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς) 3. Υποσύστημα Καμερών Καταγραφής Video (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΕΡΕΣ STUDIO) Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά τόσο την προμήθεια εξοπλισμού για καταγραφή video σε studio (κάμερες, ψηφιακή κονσόλα μίξης εικόνας, γεννήτρια υποτίτλων κτλ) και την προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού, ο οποίος θα χρησιμοποιηθείς για τις εξωτερικές λήψεις γεγονότων (και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει camcorder ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος, VTR εγγραφής και αναπαραγωγής, φακός κτλ). Τόσο τα γενικά αλλά και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά και οι τεχνικοί όροι που θα πρέπει να πληρεί ο προς προμήθεια εξοπλισμός παρατίθενται λεπτομερώς στους πίνακες του Παραρτήματος Β (Πίνακες Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς) 4. Υποσύστημα Μικροφωνικής Εγκατάστασης Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο εξοπλισμός που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών καταγραφών όπερας και παραστάσεων οπερέτας. Για τους σκοπούς αυτούς, η ΕΛΣ προτίθεται μεταξύ άλλων να προμηθευτεί δώδεκα (12) επαγγελματικά μικρόφωνα ακουστικής πίεσης, με κάψα στενού πυκνωτή και (15) επαγγελματικά ασύρματα συστήματα μικροφώνων body-pack, με μικρόφωνο headband αντίστοιχα. Τόσο τα γενικά όσο και τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά (μικροφώνων, πομποδέκτη κτλ) παρατίθενται λεπτομερώς στους πίνακες του Παραρτήματος Β (Πίνακες Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς) 5. Υποσύστημα Κονσολών Μίξης Ήχου Συστήματος Monitor Ο προς προμήθεια εξοπλισμός του εν λόγω υποσυστήματος αποτελείται από μία (1) ψηφιακή στερεοφωνική τράπεζα μίξης ήχου, που θα εξυπηρετεί την ηχοληψία των παραστάσεων της ΕΛΣ εντός του Θεάτρου Ολύμπια και από μία (1) μεταφερόμενη ψηφιακή στερεοφωνική τράπεζα μίξης ήχου, που θα εξυπηρετεί την ηχοληψία των παραστάσεων της ΕΛΣ και συναυλιών εκτός του Θεάτρου Ολύμπια. Οι αναλυτικές προδιαγραφές καθώς και θέματα που άπτονται μεταξύ άλλων των ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών των rack συνδέσεων καθώς και των απαιτούμενων στοιχείων λογισμικού & αυτοματισμού ελέγχου παρατίθενται λεπτομερώς στους πίνακες του Παραρτήματος Β (Πίνακες Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς)

19 Σελ.19 / Υποσύστημα Δομημένης Καλωδίωσης Χώρου (ρεύματος data άλλων σημάτων) 6.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις Εξοπλισμού - Λογισμικού Σκοπός του συγκεκριμένου υποσυστήματος είναι να καλυφθεί η ανάγκη δικτύωσης όλων των υποσυστημάτων που θα αποκτηθούν στα πλαίσια του έργου και να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Θα πρέπει να ενοποιηθούν μέσω αυτού τα σήματα τα οποία θα προκύπτουν από τις κάμερες, θα καταλήγουν στη κονσόλα των καμερών, κατόπιν των μικροφώνων και της κονσόλας ήχου. Ακολούθως όλα τα μηχανήματα που θα αποκτηθούν για streaming video και audio καθώς και οι επί μέρους σταθμοί εργασίας που θα αποκτηθούν θα πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστό δίκτυο. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθούν και οι δύο Διαδραστικοί Πίνακες που θα βρίσκονται εκτός ΕΛΣ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί η δικτύωση τόσο σε υλικό επίπεδο όσο και σε σχεδιαστικό έτσι ώστε να αποτελεί αυτό ξεχωριστό δίκτυο εντός της ΕΛΣ αλλά ταυτόχρονα να μπορεί ο εκάστοτε τεχνικός υπεύθυνος της ΕΛΣ να το εντάσσει μέσω προγραμματισμού router(s) και στο συνολικό δίκτυο της ΕΛΣ. Για την καλύτερη εκτίμηση των αναγκών της δομημένης καλωδίωσης παρατίθεται διάγραμμα του χώρου εγκατάστασης: Επίσης στο κομμάτι αυτό εντάσσεται και η αγορά UPS για τα μηχανήματα που θα προμηθευτεί η ΕΛΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: πλήρης δομημένη καλωδίωση (ενεργός παθητικός εξοπλισμός), καλαίσθητη εγκατάσταση με χρήση καναλιών διέλευσης για όλα τα επιτοίχια καλώδια και αντίστοιχα UPS για όλα τα μηχανήματα που θα δοθούν στην ΕΛΣ, πλήρως εγκατεστημένα με το απαραίτητο λογισμικό και άδειες χρήσης αν απαιτείται. (Στα προσαρτήματα 1 και 2 παρατίθονται Σχέδιο Τοποθέτησης Καμερών και Σχέδιο Χώρου Εγκατάστασης Εξοπλισμού Ολοκληρωμένου Συστήματος Καταγραφής Βίντεο αντίστοιχα)

20 Σελ.20 / 165 Β) Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Πληροφόρησης ΕΛΣ Στα πλαίσια του παραδοτέου αυτού θα αντιμετωπισθεί η κάλυψη της ανάγκης πληροφόρησης προς τους πολίτες εκ μέρους της ΕΛΣ. Προβλέπεται να γίνει με δύο τρόπους (α) με την ύπαρξη σημείων πληροφόρησης (Διαδραστικοί Πίνακες) σε επιλεγμένα μέρη της Αθήνας και (β) προβολής πληροφόρησης μέσω γιγαντοοθονών σε επιλεγμένα σημεία των Αθηνών ή της επαρχίας. Προβλέπεται ότι για τις ανωτέρω ανάγκες θα χρειαστούν τα ακόλουθα: 1. Υποσύστημα Προβολής Οθονών 1.1. Λειτουργικές Απαιτήσεις Εξοπλισμού - Λογισμικού 15 οθόνες 52 τουλάχιστον, επίπεδες, εγκατεστημένες σε τοίχο ή σε πολύ υψηλή βάση, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την ΕΛΣ, εντός και εκτός Αττικής, με αντίστοιχα HDTV DVD players, συνδεδεμένα και λειτουργούντα ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 15 (δεκαπέντε) οθόνες 52, 15 (δεκαπέντε) HDTV DVD players, πλήρως εγκατεστημένα με το απαραίτητο λογισμικό και άδειες χρήσης. 2. Υποσύστημα Διαδραστικών Πινάκων 2.1. Λειτουργικές Απαιτήσεις Εξοπλισμού - Λογισμικού Τρεις Διαδραστικοί Πίνακες, σε αντίστοιχα επιλεγμένα σημεία εντός των Αθηνών από την ΕΛΣ. Πρέπει να σημειωθεί ότι o ένας ή δύο από τους τρεις Πίνακες, θα πρέπει να βρίσκονται στο θέατρο ΟΛΥΜΠΙΑ της ΕΛΣ, και να είναι συνδεδεμένοι με τα κεντρικά γραφεία της ΕΛΣ, επί της οδού Πανεπιστημίου. Οι πίνακες θα συνοδεύονται από stand ολοκληρωμένα σε αυτό μαζί με ηχεία και λειτουργικότητα αφής. Η αισθητική των πινάκων θα πρέπει να συνάδει με τα χρώματα, λογότυπα κλπ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής καθώς επίσης και με την γενικότερη αισθητική αντίληψη του φορέα. Οι πίνακες θα είναι για χρήση σε εσωτερικό χώρο, προστατευμένοι από το περιβάλλον. Το λειτουργικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι ευρέως εγκατεστημένο με εύκολο τρόπο χρήσης (παραθυρικό) και συντήρησης, χωρίς μεγάλη καμπύλη εκμάθησης. Όσον αφορά στην ανάπτυξη του περιεχομένου της εφαρμογής η οποία θα παρουσιάζεται, κρίνεται ως κρίσιμη για την αποδοχή του στόχου και την χρήση του σε καθημερινή βάση στα σημεία παρουσίας τους. Το περιεχόμενο πρέπει να μεταδίδει το «ΜΗΝΥΜΑ» και το πνεύμα της ΕΛΣ ως προς το κοινό της, με τρόπο εύληπτο και λειτουργικό, αποσκοπώντας από τη μία να διαφημίσει το έργο της και από την άλλη να ενισχύσει τον επιμορφωτικό του χαρακτήρα. Και τα δύο (α) διαφήμιση και (β) επιμόρφωση αποτελούν απόλυτες λειτουργικές ανάγκες της ΕΛΣ που πρέπει να υλοποιηθούν μέσω του συγκεκριμένου παραδοτέου. Για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους παρακάτω λειτουργικούς παράγοντες: (α) Το ύφος, η λειτουργικότητα και γενικότερα το concept της εφαρμογής (β) Το interface και το είδος πλοήγησης της εφαρμογής (γ) Οι διαδραστικές δυνατότητες

21 Σελ.21 / 165 (γ) Η ποιότητα των κειμένων (δ) Η επιλογή της τεχνικής πλατφόρμας που εν τέλει θα επιλεγεί προκειμένου να υλοποιηθεί η εφαρμογή. Για το σκοπό αυτό στα πλαίσια του παραδοτέου θα πρέπει να παραδοθεί και το storyboard της εφαρμογής ενημέρωσης το οποίο θα περιλαμβάνει και την αλληλουχία των οθονών οι οποίες περιλαμβάνονται και αποτελούν την εφαρμογή και θα σχεδιαστούν υπό την εποπτεία της ΕΛΣ, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της τη δεδομένη στιγμή. Σημειωτέον ότι η εφαρμογή η οποία θα είναι υλοποιημένη στους διαδραστικούς πίνακες, θα πρέπει να είναι σε θέση να εισάγει και να αναπαράγει τα διάφορα διαφημιστικά trailers που υλοποιεί η ΕΛΣ και προβάλλει στην τηλεόραση, υπό την έννοια του διαφημιστικού spot ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Τρεις (3) Διαδραστικοί Πίνακες ή ανώτερης τεχνολογίας μέσον, πλήρως εγκατεστημένοι με το απαραίτητο λογισμικό και άδειες χρήσης, 1 (ένα) περιεχόμενο παρουσίασης. 3. Υποσύστημα Εφαρμογής Στατιστικής Ανάλυσης Επισκεψιμότητος Λειτουργικές Απαιτήσεις Εξοπλισμού - Λογισμικού Στους 3 Διαδραστικούς Πίνακες θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη εφαρμογή έτσι ώστε μέσω κατάλληλων ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων να καταγράφεται το ανώνυμο προφίλ του χρήστη σε σχέση με τις επιλογές του και την προβαλλόμενη πληροφορία. Σκοπός είναι να μεταφέρεται και να συγχρονίζεται αυτή η πληροφορία σε αντίστοιχο server της ΕΛΣ, όπου και θα παρουσιάζονται οι κατάλληλες αναφορές. Θα πρέπει για το σκοπό αυτό να δύναται να δημιουργεί τυποποιημένα αρχεία αναφορών, τουλάχιστον σε επίπεδο log file, έτσι ώστε οι μετρήσεις να είναι αξιοποιήσιμες στο εκεί για το σκοπό αυτό μηχάνημα. Στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος πίνακας είναι συνδεδεμένος με τα γραφεία της ΕΛΣ, τα δεδομένα θα εισάγονται αυτόματα εκεί, μέσω συγχρονισμού, σε βάση δεδομένων, που θα σχεδιαστεί για αυτό το σκοπό, σε υπάρχον μηχάνημα της ΕΛΣ. Για τον σκοπό αυτό, δεν θεωρείται απαραίτητη η προμήθεια συστήματος ΒΔ αμιγώς για το σκοπό αυτό και η λειτουργικότητα αυτή θα μπορούσε υλοποιηθεί σε μια απο τις ευρέως δεδομένες ΒΔ, οι οποίες έχουν άδειες τύπου GPL ή free ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 1 (μια) εφαρμογή, πλήρως εγκατεστημένη με το απαραίτητο λογισμικό και άδειες χρήσης, και τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. 4. Υποσύστημα Εφαρμογής Διαχείρισης Περιεχομένου Διαδραστικών Πινάκων 4.1. Λειτουργικές Απαιτήσεις Εξοπλισμού - Λογισμικού Εγκατάσταση και λειτουργία σε όλους τους διαδραστικούς πίνακες εφαρμογής η οποία θα είναι σε θέση να φορτώνει είτε από μακριά μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης είτε τοπικά μέσα από το τα DVD διανομής. Θα πρέπει για τις λειτουργικές ανάγκες της ΕΛΣ, η εφαρμογή να βασίζεται και να υλοποιεί πρωτόκολλα internet, με εύκολα Graphical User Interfaces ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 1 (μια) εφαρμογή, πλήρως εγκατεστημένη με το απαραίτητο λογισμικό και άδειες χρήσης, και τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

22 Σελ.22 / Υποσύστημα Δικτυακού Εξοπλισμού 5.1. Λειτουργικές Απαιτήσεις Εξοπλισμού - Λογισμικού Δικτυακός εξοπλισμός για την επικοινωνία των ανωτέρω δύο μηχανημάτων με τα κεντρικά γραφεία της ΕΛΣ. Η υλοποίηση προτιμητέον να υλοποιηθεί με τεχνολογία VPN και να λαμβάνει υπόψιν της τις λειτουργικές απαιτήσεις της ΕΛΣ, περί μεταφοράς πολυμεσικού υλικού και μηνυμάτων κειμένου σε πραγματικό χρόνο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 1 (ένας) δικτυακός εξοπλισμός, πλήρως εγκατεστημένος με το απαραίτητο λογισμικό και άδειες χρήσης Γ) Ολοκληρωμένο Σύστημα Streaming Audio (εντός ΕΛΣ όχι Real Time)) Στα πλαίσια του παραδοτέου αυτού θα καλυφθεί η λειτουργική ανάγκη της ΕΛΣ για streaming audio επιλεγμένων παραστάσεων. Το streaming θα υλοποιηθεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο μόνον από το εσωτερικό δίκτυο της ΕΛΣ και σκοπό έχει να υλοποιήσει την υποδομή έτσι ώστε μελλοντικά να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, μέσω επεκτάσεων, διαδικτυακά. 1. Υποσύστημα Streaming Audio 1.1. Λειτουργικές Απαιτήσεις Εξοπλισμού - Λογισμικού Το υποσύστημα streaming θα πρέπει να είναι υλοποιημένο και να δύναται να εκπέμψει μέσω ενός dedicated για αυτό το σκοπό audio server, ο οποίος θα λειτουργεί στο υπάρχον LAN WAN της ΕΛΣ. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υλοποιηθεί και εφαρμογή διαχείρισης του περιεχομένου, έτσι ώστε να μπορεί το προσωπικό της ΕΛΣ να υλοποιήσει χρονικό προγραμματισμό (scheduling) της ανωτέρω διαδικασίας. Οι τεχνικές υλοποίησης κωδικοποίησης αποκωδικοποίησης των ανωτέρω θα πρέπει να βασίζεται σε λογισμικό που είναι ήδη εγκατεστημένο στους προσωπικούς υπολογιστές των πιθανών χρηστών ή το οποίο να διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου μπορεί να διαθέτει και η ΕΛΣ μέσω του ιστοτόπου της δωρεάν. Η προσφερόμενη πιστότητα του μεταδιδόμενου ήχου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο επιπέδων (άριστη μέτρια) έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά του μέσω streaming σε όσους το δυνατόν περισσότερους χρήστες, ανεξαρτήτως σύνδεσης. Επίσης, ο server audio capturing θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει και την λειτουργική ανάγκη capturing και από παλιότερου τύπου αναλογικά αποθηκευτικά, έχοντας προς τούτο κατάλληλες αναλογικές εισόδους για συνεργασία με κασετόφωνα, μπομπινόφωνα, tapes κλπ., όπως επίσης να διαθέτει κάρτες δυνατότητος πολύ υψηλής πιστότητος σήματος. Η τελική δέσμη ήχου (stream), θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μέσω WEB, από τοπικό WEB server που θα υλοποιηθεί στο ίδιο μηχάνημα. Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να είναι βασισμένο σε εύχρηστο παραθυρικό περιβάλλον, τύπου server edition. Ο server θα πρέπει να έχει αποθηκευτική ικανότητα τουλάχιστον 16ΤΒ για τη δημιουργία κατάλληλης βιβλιοθήκης ψηφιοποιημένων ηχητικών παραστάσεων και θα πρέπει να αλληλεπιδρά και με το ψηφιακό αρχείο έτσι ώστε να δύναται να συνοδεύεται και από την αντίστοιχη περιγραφή της τεκμηρίωσης που θα βρίσκεται στο ψηφιακό αρχείο, μέσω των κατάλληλων web services που θα υλοποιηθούν στο αντίστοιχο ολοκληρωμένο σύστημα διαλειτουργικότητος.

23 Σελ.23 / ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 1 (ένας) audio server, 1(μια) οθόνη, πλήρως εγκατεστημένα με το απαραίτητο λογισμικό και άδειες χρήσης. Δ) Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαλειτουργικότητος Υπάρχοντος Ψηφιακού Αρχείου Στα πλαίσια του παρόντος παραδοτέου, θα καλυφθούν οι ανάγκες διαλειτουργικότητος, μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων του παρόντος έργου και των άλλων έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΚτΠ, έτσι ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη των στόχων του έργου και των εφαρμογών που ήδη υπάρχουν, ιδιαίτερα αυτή του ψηφιακού αρχείου. 1. Υποσύστημα Διαλειτουργικότητος με Ψηφιακό Αρχείο καταγραφής Τεκμηριώσεων 1.1. Λειτουργικές Απαιτήσεις Εξοπλισμού - Λογισμικού Στο Ψηφιακό Αρχείο της ΕΛΣ έχει αναπτυχθεί η υλικοτεχνική εκείνη υποδομή, η οποία της επιτρέπει να κατηγοριοποιεί, να καταγράφει και να τεκμηριώνει το ιστορικό της υλικό, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο και διαδικτυακά. Επειδή οι λειτουργικές ανάγκες της ΕΛΣ, σχετικά με το παρόν έργο, προβλέπουν τη διασύνδεση του παρόντος έργου με τις 11 τεκμηριωμένες αρχειακές συλλογές και την προβολή στοιχείων τεκμηρίωσης αυτών, αντλούμενα από την ήδη υπάρχουσα εφαρμογή, θα πρέπει αναπτυχθεί σύστημα που να εξασφαλίζει την διαλειτουργικότητα αυτήν σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Η λειτουργική ανάγκη αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη τόσο στις υπηρεσίες καταγραφής και διάθεσης video, όσο και σαν υπηρεσίες στο Δίκτυο Οπερών που πρόκειται να δημιουργήσει η ΕΛΣ στα πλαίσια του παρόντος έργου. Επίσης στα πλαίσια του παρόντος έργου θα πρέπει να καλυφθεί η λειτουργική ανάγκη της προσθήκης και διάθεσης πληροφοριών μέσω web services, σχετικά μέ νέες ψηφιακές που θα παραχθούν στα πλαίσια του έργου, οπως επί παραδείγματι η ψηφιακή συλλογή video ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 1 (μια) εφαρμογή, πλήρως εγκατεστημένη με το απαραίτητο λογισμικό και άδειες χρήσης, και τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. Ε) Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Δικτύου Οπερών ΕΛΣ Στο σημείο αυτό περιγράφεται ο σχεδιασμός και η προτεινόμενη διαδικασία ανάπτυξης ενός θεματικού διαδικτυακού κόμβου (vertical portal ή vortal) μουσικού πολιτισμού για τη διαχείριση και προβολή του Δικτύου Περιφερειακών Οπερών της Επικράτειας. Η Ε.Λ.Σ. διαχειρίζεται σημαντικό πολιτιστικό περιεχόμενο σχετικά με τη μουσική το οποίο μάλιστα αναπτύσσεται συνεχώς καθώς ο οργανισμός μαγνητοσκοπεί τις παραγωγές που ανεβάζει. Συνεπώς, ο προτεινόμενος διαδικτυακός κόμβος θα πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιες δυνατότητες σε ότι αφορά την προβολή περιεχομένου πολυμέσων στο οποίο πολύ μεγάλο ποσοστό θα αφορά αρχεία video και αρχεία ήχου (audio).

24 Σελ.24 / Υποσύστημα Portal & Σχετικών Υπηρεσιών 1.1. Λειτουργικές Απαιτήσεις Λογισμικού Το σύστημα το οποίο θα υποστηρίζει τις δραστηριότητες του e-community δικτύου Οπερών της ΕΛΣ θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργικές απαιτήσεις: (α) Να διευκολύνει την επικοινωνία των μελών του αλλά και κάθε πιθανού φίλου κοινού της όπερας, μέσω dedicated ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα βασίζεται σε domain name που θα υιοθετηθεί, στα πλαίσια του δικτύου. (β) Κατ αυτήν την έννοια θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλούς πρόσβασης στο portal, και ειδικώτερα πρόσβαση ανά κατηγορία και χρήστη. (γ) Το portal θα πρέπει να είναι εύκολο στην λειτουργικότητά του έτσι ώστε να μπορεί ο αρμόδιος υπεύθυνος αυτού (πιθανόν πολλαπλοί) να είναι σε θέση να ανεβάζουν, διαχειρίζονται, χαρακτηρίζουν και τελικά να διαθέτουν ψηφιακό περιεχόμενο. (δ) Επιπλέον, στην λειτουργικότητα του portal θα πρέπει να υποστηρίζεται η διασυνδεσιμότητα με το ψηφιακό αρχείο που ήδη υπάρχει και λειτουργεί και να μπορεί σε επιλεγμένους χρήστες να διαθέτει, υπό συνθήκες, όλη την τεκμηρίωση ή μέρος αυτής που διαθέτει η ΕΛΣ και που συνεχώς καθημερινά εμπλουτίζεται. (ε) Θα πρέπει το portal, να είναι σε θέση να υποστηρίζει λειτουργικά, την οργανωτική δομή που θα προκύψει μέσα από τις ενέργειες του δικτύου Οπερών. Θα πρέπει δηλαδή να υποστηρίζει ομάδες χρηστών διαφόρων επιπέδων λειτουργικότητος ανάλογα με το προφίλ του (γεωγραφική κατανομή, επίπεδο εμπλοκής στο δίκτυο, κτλ) Πιο αναλυτικά το portal και η υλοποίηση του θα πρέπει: (α) Να βασίζεται σε ιστοσελίδες που δημιουργούνται σε βάσεις δεδομένων στο σύστημα. (β) Όλα τα άρθρα μπορούν να αλλαχθούν και να διαχειριστούν όπως θέλει ο κάθε χειριστής/administrator (γ) Τα διάφορα άρθρα ή κατηγορίες μπορούν να προστεθούν από συγγραφείς με ορισμένα δικαιώματα ώστε να μην έχουν πλήρη πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης (δ) Η σχεδίαση της ιστοσελίδας μπορεί να αλλαχθεί κατά βούληση και μπορεί να περιέχει αριστερά, δεξιά και κεντρικά menu boxes, χωρίς να απαιτείται μεταβολή του περιεχομένου (ε) Θα πρέπει το «ανέβασμα» των αρχείων, η διαχείριση του κλπ, να βασίζονται αποκλειστικά σε πρωτοκόλλα Internet (ζ) Δυνατότητα σύνδεσης με forum και ενσωματωμένο tool για δημιουργία ψηφοφορίας και online απεικόνισης αποτελεσμάτων (η) Δυνατότητα εγκατάστασής του σε Windows και Linux OS Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών του Έργου: 1. η κατασκευή της πύλης και των διαδικτυακών υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού Σελ.1 / 136 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (80%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%) ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο. «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ»

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο. «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ» Σελ.1 / 170 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (80%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ

Αναθέτουσα Αρχή:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό Δίκτυο Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τα χ.δ/νση : Πανεπιστημίου 254 (Β' κτίριο Intracom) Ταχ.Κώδικας : 261 10 Πληροφορίες : Ν. Νταλαχάνης Τηλέφωνο : 2613-613.136

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ταχ. Δν/ση : ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 231 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 18110 Πληροφορίες : Πετράκη Ελένη - Σαραντή Μαρία Τηλέφωνο : 2104990439-433 Fax : 2104942033 Ώρες: 9:30-12:30

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες τις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.5 Ε.Π ΚτΠ 2000-2006 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακό Περιεχόμενο» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30 Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό ίκτυο Αρχαιολογικών Χώρων Αργολίδας: Υπηρεσίες προβολής, ανάδειξης, πληροφόρησης και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55 102 Τηλ: 2310 494 110,111,112, Φαξ: 2310 494 127 E mail: oikonomiko@esdi.gr Internet:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3D) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

29-7-2014 1-8-2014 1-8-2014 29-7-2014

29-7-2014 1-8-2014 1-8-2014 29-7-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΓΟ7ΛΛ-ΟΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη,29-7-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:285504 (8956) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ανάδειξη & Προβολή Πολιτιστικού Ψηφιακού Περιεχομένου με τη Χρήση Σύγχρονων Εφαρμογών και Εργαλείων ΤΠΕ» Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για την λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» του Υποέργου 1 της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ψηφιακή Σύγκλιση. Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς υπηρεσίες συντήρησης) 215.250,00

Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ψηφιακή Σύγκλιση. Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς υπηρεσίες συντήρησης) 215.250,00 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση σχέσεων και την αποτελεσματικότερη προώθηση επενδυτικών ευκαιριών στην Επενδυτική Κοινότητα» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα