ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Αρ. Πρωτ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9-2014 Αρ. Πρωτ. 57930 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Αρ. Πρωτ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας πύλης ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων (μαγνητική πύλη) και μιας συσκευής ελέγχου χειραποσκευών-δεμάτων (Χ-Ray), για τις ανάγκες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/ ) περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμισης συναφών θεμάτων. 2) Τις διατάξεις του Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164/ ) περί Προϋποθέσεων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 3) Το υπ αριθμ. 118/2007 Π.Δ. (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 4) Τις υπ αριθμ. 28/2001 και 963/2004 εγκυκλίους του ΤΑΧΔΙΚ και 5) Την υπ αριθμ. 4421/ (ΑΔΑ: ΩΞΩ146ΨΧΥΙ-Ψ40) απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού τριάντα τριών χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ (33.087,00 ) συνυπολογισμένου και του Φ.Π.Α., για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) πύλης ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων (μαγνητική πύλη) και μιας (1) συσκευής ελέγχου χειραποσκευών-δεμάτων (Χ-Ray), για τις ανάγκες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξουσιοδοτούμενης της Γενικής Συντονίστριας Διοικητικής Υποστήριξης (ή του νόμιμου αναπληρωτή της), να συγκροτήσει επιτροπές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 118/2007, να εγκρίνει το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς επίσης να συντάξει και να υπογράψει τους όρους της σύμβασης. 6) Την 56568/ (ΦΕΚ 842 Β ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6) Τις τεχνικές προδιαγραφές μιας (1) πύλης ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων (μαγνητική πύλη) και μιας (1) συσκευής ελέγχου χειραποσκευών-δεμάτων (Χ-Ray), που μας διαβιβάστηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α και Β, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της Διακήρυξης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) πύλης ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων (μαγνητική πύλη) και μιας (1) συσκευής ελέγχου χειραποσκευώνδεμάτων (Χ-Ray). Η μαγνητική πύλη προορίζεται για τον έλεγχο όλων των εισερχομένων ατόμων ασχέτως ιδιότητας, για να εντοπίζεται και να αποτρέπεται η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών μηχανισμών και γενικότερα μεταλλικών αντικειμένων ικανών να διαταράξουν την τάξη και την ασφάλεια και θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και να αποτελείται:

2 σελ. 2 α) Από την δίοδο ανίχνευσης των ατόμων η οποία επιτρέπει την ευχερή διέλευση ενός και μόνο ατόμου, με ελάχιστο ωφέλιμο πλάτος 71 cm και ελάχιστο ωφέλιμο ύψος 200 cm. β) Από την ηλεκτρονική μονάδα τοποθετημένη στο επάνω μέρος της πύλης γ) Από τα καλώδια για τη λειτουργία της. δ) Ειδικές βάσεις στήριξης, έτσι ώστε η στήριξη επί του εδάφους να είναι σταθερή για να αποφεύγονται οι κραδασμοί, χωρίς να εμποδίζουν την ευχερή διέλευση των ατόμων. ε) Κυτίο απόθεσης μεταλλικών αντικειμένων. Η συσκευή X-RAY προορίζεται για τον έλεγχο των εισερχόμενων για την ανίχνευση επικίνδυνων μεταλλικών αντικειμένων καθώς και τον έλεγχο των τσαντών, δεμάτων, χειραποσκευών των εισερχόμενων με ακτίνες Χ για την αναγνώριση και εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών, όπλων και εν γένει απαγορευμένων αντικειμένων. Ο πλήρης διαχωρισμός των αντικειμένων θα επιτυγχάνεται με τη μέτρηση του συντελεστή απορρόφησης των παραγόμενων ακτίνων Χ των διαφόρων αντικειμένων και το εξειδικευμένο λογισμικό της συσκευής. Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για 24ωρη λειτουργία χωρίς μεταβολή των λειτουργικών επιδόσεων και χαρακτηριστικών της, δεν θα επηρεάζεται από πηγές ηλεκτρομαγνητικού θορύβου (noise sources) και θα συνοδεύεται από τον απαραίτητο για τη λειτουργία της εξοπλισμό. Επιπλέον στη συσκευή θα υπάρχει ολοκληρωμένος σταθμός εργασίας, που θα περιλαμβάνει οθόνες, και εργονομικό χειριστήριο, τα οποία θα μπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση από τη συσκευή και θα συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισμικό για την εύρυθμη λειτουργία της. Η συσκευή θα παραδοθεί με ολοκληρωμένο σταθμό εργασίας, που θα περιλαμβάνει τραπέζι εργασίας τροχήλατο (με φρένα), οθόνη TFT 19 και χειριστήριο. 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση της πύλης ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων (μαγνητική πύλη) και της συσκευής ελέγχου χειραποσκευών-δεμάτων (Χ-Ray), είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα μηχανήματα ανταποκρίνονται στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και η οποία υπολογίζεται, αφού ληφθεί υπόψη και το κόστος προληπτικής συντήρησης για δέκα (10) έτη μετά την περίοδο εγγύησης. Η πίστωση που προβλέπεται για την ανωτέρω προμήθεια και εγκατάσταση, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων και ογδόντα επτά ευρώ (33.087,00 ) με Φ.Π.Α. Αντίγραφο της Διακήρυξης μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επίσης για πληροφορίες κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα, στα τηλέφωνα , , και FAX ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2.1. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη από το άρθρο 2 του ν. 2518/1997 ειδική άδεια λειτουργίας Για όλα τα προς προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να παρέχονται πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας με όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και νόρμες Ελληνικών και Διεθνών (Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ) Οργανισμών (πχ ΕΛΟΤ, ISO, ΕΕC, νόρμες ΕΝ κλπ) σε σχέση με:

3 σελ. 3 Επιτρεπτά όρια συστημάτων ακτινών Χ-Ray για την επίδραση έκθεσης και τα όρια διαρροής ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Επιτρεπτά όρια ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και όρια χρόνου έκθεσης ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Επιδράσεις μαγνητικών πεδίων σε υλικό εγγραφής (μαγνητικές κασέτες, ταινίες, δισκέτες, κάρτες κλπ). Επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε βηματοδότες καρδιοπαθών. Επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε εγκύους Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν τις προσφορές τους στην Ελληνική γλώσσα, συμπληρώνοντας τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Α και Β) και ακολουθώντας τους όρους που περιγράφονται σε αυτούς με ακρίβεια. Σε κάθε παράγραφο, η απάντηση να είναι πλήρης και επεξηγηματική και να συνοδεύεται από παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια ή/και εγχειρίδια του Κατασκευαστή, ζητούμενα πιστοποιητικά διεθνών οργανισμών κλπ Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των προσφερόμενων συσκευών για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την παραλαβή του έργου γι αυτό το λόγο η τιμή προσφοράς του προμηθευτή θα περιλαμβάνει και την απαραίτητη προληπτική συντήρηση κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιοδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά (αναλώσιμα ή μη) και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Εκεί που απαιτείται, περιλαμβάνεται στην πλήρη εγγύηση και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε το υπό προμήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και ετοιμότητας Επισημαίνεται ότι οι σχετικές τεχνικές υπηρεσίες θα παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες του έτους (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή) εκτός των επίσημων αργιών και κατά τις εργάσιμες ώρες από 08:00 π.μ. μέχρι 16:00 μ.μ, με απόκριση εντός τριών (3) ωρών από την ειδοποίηση Η τιμή προσφοράς του προμηθευτή θα περιλαμβάνει και δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού (χειριστών) διάρκειας οκτώ (8) ωρών συνολικά σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον η οποία θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα μετά την εγκατάσταση των μηχανημάτων και τη δοκιμαστική τους λειτουργία. Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού των μηχανημάτων, η οποία θα συνδυάζεται με όλες τις παρεχόμενες δυνατότητές τους καθώς και την άρση παρουσιαζομένων δυσλειτουργιών Στην διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, η ανταπόκριση του προμηθευτή για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε θέματα βλαβών, ρυθμίσεων κλπ δεν θα υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ώρες από την ενημέρωση της Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε βλάβη στην συσκευή θα πρέπει να αποκαθίσταται και η συσκευή να παραδίδεται σε ομαλή λειτουργία στην Υπηρεσία, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών το αργότερο.

4 σελ Θα πρέπει να αναφερθεί η δαπάνη και το πρόγραμμα συντήρησης, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, για κάθε χρόνο για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια Να δοθεί στις προσφορές πίνακας κυριότερων ανταλλακτικών με τιμές, οι οποίες θα ισχύουν μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας Να δοθεί εγγύηση για δεκαετή, τουλάχιστον, επάρκεια και προμήθεια ανταλλακτικών των συσκευών. Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να διαθέτουν τμήμα service στην Ελλάδα, για την παροχή κάθε είδους τεχνικής εξυπηρέτησης στις προσφερόμενες μαγνητικές πύλες και συσκευών ελέγχου χειραποσκευών-δεμάτων (Χ-Ray) Η μεταφορά, εγκατάσταση και ρύθμιση του εξοπλισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία στον προβλεπόμενο χώρο, μαζί με τα απαραίτητα παρελκόμενα (καλώδια, συνδετικά υλικά κλπ) θα γίνει αποκλειστικά με ευθύνη, μέσα, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει Κατά την παράδοση της συσκευής πρέπει να δοθεί και ένα τεχνικό εγχειρίδιο (που να περιλαμβάνει και οδηγίες ελέγχου και συντήρησης) και ένα εγχειρίδιο λειτουργίας στα Ελληνικά. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα Ο κάθε συμμετέχων να δηλώσει τον χρόνο παράδοσης της συσκευής, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης Τέλος, κάθε ενδιαφερόμενος που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί το χώρο εγκατάστασης, να λάβει γνώση των ειδικών συνθηκών εργασίας και στην τιμή που θα προσφέρει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω: Η προμήθεια και εγκατάσταση και τα υλικά τοποθέτησης, οι ρυθμίσεις, η θέση σε λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού. Κρατήσεις. Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος: 4% Υπέρ ΜΤΠΥ: 1,5% (στο ποσό υπέρ ΜΤΠΥ υπολογίζονται επιπλέον 2% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου) Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10% (στο ποσό υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. υπολογίζονται επιπλέον χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%). Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσοστού 10% επί της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, η οποία επιστρέφεται μετά την εγκατάσταση των συσκευών και αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσοστού 3% επί της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, η οποία επιστρέφεται μετά τη λήξη της τριετούς εγγύησης. 3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.1. Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την κατάθεση σφραγισμένων προσφορών, στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ. στο κτίριο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τσόχα & Βουρνάζου 4 Αθήνα), στον τρίτο όροφο του κτιρίου, γραφείο 313, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση αυτών θα γίνει από την ως άνω επιτροπή μέσα στο προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη χρόνο.

5 σελ. 5 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι προσφορές θα υποβάλλονται με ευθύνη του προσφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλάβουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (www.elsyn.gr) τις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια εξοπλισμού σε ηλεκτρονική μορφή Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: α. Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό της προμήθειας. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και θα πρέπει να αναφέρουν, ότι ισχύουν για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Ο προσφέρων θεωρείται, ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν ΔΕΝ αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς, που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στην Υπηρεσία, θα γίνονται δεκτοί και θα αποσφραγίζονται από την επιτροπή του διαγωνισμού, την ημέρα και ώρα που ορίζεται παραπάνω Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (Ταχυδρομείο, διανομείς, μέσα συγκοινωνίας κ.λ.π.) και που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη κατάθεση του

6 σελ. 6 φακέλου προσφοράς, χαρακτηρίζονται ως απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι προσφορές ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την επιτροπή του διαγωνισμού. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών γίνεται ως ακολούθως: 3.13α. Κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, αποσφραγίζεται καταρχήν μόνο ο κυρίως φάκελος και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς. Μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα στοιχεία την Τεχνικής Προσφοράς κατά φύλλο, όχι ο φάκελος που αναγράφει την φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (Α' ΦΑΣΗ). Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών και την οριστική εξέταση τυχόν ενστάσεων. 3.13β. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Τεχνικών Προσφορών από την επιτροπή του Διαγωνισμού, οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται στην Επιτροπή του Διαγωνισμού για να αποσφραγισθούν (Β' ΦΑΣΗ). Για όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών ΔΕΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΙ. Οι δύο φάσεις του Διαγωνισμού, εάν ο χρόνος επαρκεί, θα γίνουν την ίδια ημέρα. Σε αντίθετη περίπτωση η Β ΦΑΣΗ θα γίνει σε χρόνο που θα ορίσει η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού Επισυνάπτονται τα παραρτήματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τεχνικές προδιαγραφές μιας (1) συσκευής ελέγχου χειραποσκευών Χ-Ray. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Τεχνικές προδιαγραφές μιας (1) μαγνητικής πύλης ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων. 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το εμπορικό, βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα και ασχολούνται με την προμήθεια των μηχανημάτων του θέματος, εφόσον με τις προσφορές τους προσκομίσουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής. ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ Οι υποψήφιοι ανάδοχοι για τους οποίους συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή επιχείρηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αντίστοιχο φορέα άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς του δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή αντίστοιχης αρχής άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. γ) Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκεινται ή έχει κινηθεί κατά αυτών η ανάλογη διαδικασία.

7 σελ. 7 δ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τους νόμους της χώρας εγκατάστασής τους. ε) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά τους νόμους εκάστης χώρας εγκατάστασης. στ) Όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο κατά νόμο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, επιμελητήριο ή ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση, κατά τα οριζόμενα από τους νόμους εκάστης χώρας εγκατάστασης. ζ) Οι ενώσεις προμηθευτών - παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όταν οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αποκλεισμού της παρούσης παραγράφου συντρέχει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης. η) Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ 6 περ. β του αρ.68 του ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πέραν των ανωτέρω υπευθύνων δηλώσεων υποβάλλονται και οι εξής: 1. Υπεύθυνη δήλωση, ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού. 2. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης των μηχανημάτων. 3. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων (ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης). Αν ο διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, τότε ο εκπρόσωπος του πρέπει να προσκομίσει και εξουσιοδότηση, που να του δίνει το δικαίωμα να παρευρεθεί στον διαγωνισμό και να καταθέσει προσφορά. Για τα παραπάνω και με ισχύ μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, υποβάλλεται (μέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής (του νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), που να αναφέρεται στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, Συνεταιρισμοί. Ενώσεις προμηθευτών - παρόχων υπηρεσιών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εγγύηση συμμετοχής συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης που αναγράφεται στη Διακήρυξη (συνολικά και για τις δύο συσκευές 1.655,00ΕΥΡΩ). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο κατά ένα τουλάχιστον μήνα από την ισχύ της προσφοράς. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων παρατείνει την

8 σελ. 8 προσφορά του, είναι υποχρεωμένος για την ισόχρονη παράταση της ισχύος της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ: Να συνοδεύονται από κατάλογο επιχειρήσεων ή Δημόσιων Υπηρεσιών, ή Οργανισμών, στις οποίες έχει προμηθεύσει ο προμηθευτής το προσφερόμενο μηχάνημα και λειτουργεί. Επισημαίνεται το γεγονός, ότι η Επί του Διαγωνισμού Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επίδειξη εγκατεστημένου μηχανήματος πριν προχωρήσει, στην αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς. Να αναφέρουν την χώρα κατασκευής και προέλευσης των μηχανημάτων, που προσφέρουν, καθώς και την επωνυμία και διεύθυνση των κατασκευαστών. Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου, που δηλώνεται στην προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, οι προβλεπόμενες από το Ν. 2286/95 κυρώσεις. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τις ζητούμενες συσκευές σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των προαναφερόμενων στοιχείων θα πρέπει να υποβληθεί και Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος όπου θα δηλώνεται, ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν οι συσκευές, αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακυρώσεως στον προμηθευτή. Υπεύθυνη δήλωση, ότι τα προσφερόμενα μηχανήματα είναι καινούργια και όχι ανακατασκευασμένα. Να αναγράφεται το έτος κατασκευής. Τυχόν παραλείψεις ή ασάφεια αποτελούν λόγο απόρριψης της συνολικής προσφοράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέσα στον φάκελο εκτός των «ενημερωτικών φυλλαδίων» και της τεχνικής έκθεσης θα υποβληθεί φύλλο συμμόρφωσης εις διπλούν, το οποίο θα αποτελείται από τους συμπληρωμένους πίνακες των παραρτημάτων στη μορφή που παρέχονται (Θα πρέπει απαραίτητα να ακολουθείται η ίδια αρίθμηση παραγράφων) και θα αναφέρεται ρητά σε ποια σημεία υπάρχει συμφωνία σε ποια υπάρχει απόκλιση αρνητική ή θετική. Στις παραγράφους των τεχνικών χαρακτηριστικών της Υπηρεσίας που δεν θα γίνεται μνεία, θα θεωρηθεί, ότι υπάρχει αρνητική απόκλιση. Πλεονεκτήματα των μηχανημάτων, πέραν των προδιαγραφών θα αναφέρονται σε χωριστή παράγραφο. Μετά το πέρας του διαγωνισμού η Επί του Διαγωνισμού Επιτροπή δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε διευκρίνιση από τους προμηθευτές ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, που πρόσφερε ο κάθε προμηθευτής.

9 σελ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 5.1 Οι προσφορές, που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ από την επιτροπή, ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη τριάντα (30) ημέρες. Μετά την λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. 5.2 Οι προσφερόμενες τιμές σε ΕΥΡΩ θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την περαίωση της υπόψη προμήθειας. 6. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του διαγωνισμού, ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική καλής εκτέλεσης αυτής. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση ή τις συμβάσεις, κηρύσσεται έκπτωτος μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και απόφαση της Γενικής Συντονίστριας Διοικητικής Υποστήριξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, κατά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να καταθέσει πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής από το οποίο να προκύπτει, ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις, που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσοστού 10% (δέκα τοις εκατό) επί του ποσού της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, η οποία επιστρέφεται μετά την εγκατάσταση της συσκευής και αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσοστού 3% (τρία τοις εκατό) επί του ποσού της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, η οποία επιστρέφεται μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα : Την ημερομηνία έκδοσης. Τον εκδότη. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. Τον αριθμό της εγγύησης. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

10 σελ. 10 Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Τον αριθμό της σχετική σύμβασης και το προς προμήθεια μηχάνημα. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Την ημερομηνία λήξης της εγγύησης, (ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά ένα (1) μήνα). Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας, που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών περιγράφονται στα παραρτήματα Γ, Δ και Ε. 8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Μετά την παράδοση των μηχανημάτων, η επιτροπή παραλαβής θα προχωρήσει στην παραλαβή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους τεχνικούς όρους - προδιαγραφές της διακήρυξης αυτής και θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο. Η παραλαβή αυτή θα συντελεστεί μετά από την εγκατάσταση των μηχανημάτων και με την προϋπόθεση, ότι τα μηχανήματα δεν παρουσιάζουν προβλήματα, που να καθιστούν αδύνατη την παραλαβή τους. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας (χρόνος τριετούς εγγύησης) ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε βλάβη ή ανωμαλία των υπό προμήθεια μηχανημάτων, που θα οφείλεται σε κακή ποιότητα υλικού ή σε κρυφό ελάττωμα ή σε κατασκευαστική ατέλεια, χωρίς καμία άλλη αποζημίωση και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αν ο ανάδοχος, για οποιοδήποτε λόγο, αρνηθεί ή καθυστερήσει την αποκατάσταση της βλάβης η υπηρεσία μπορεί να προβεί στην αποκατάσταση αυτής σε βάρος του αναδόχου ή των αναδόχων καταλογίζοντας τους συγχρόνως όλες εκ του λόγου αυτού δαπάνες, ή να προχωρήσει στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. Σημειώνεται, ότι η διάρκεια του χρόνου εγγύησης των συσκευών πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία έτη από την παραλαβή του έργου. Οι προμηθευτές μπορούν εφ' όσον το επιθυμούν να ορίσουν μεγαλύτερο χρόνο εγγύησης από αυτόν των τριών ετών καλυπτόμενο βέβαια με την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται ρητά στην τεχνική προσφορά τους και θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 9. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

11 σελ. 11 Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας πρέπει να καθοριστεί από τους ενδιαφερόμενους στην προσφορά τους. Ο χρόνος αυτός, που θα υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν τα μηχανήματα και να τα εγκαταστήσουν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που θα ορίζει η σύμβαση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία, που προτίθεται να παραδώσει (ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ) το μηχάνημα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή του ποσού θα γίνει από το ΤΑΧΔΙΚ με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που θα εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, ύστερα από τη σύνταξη και υπογραφή ως και υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών από το Ελεγκτικό Συνέδριο προς το ΤΑΧΔΙΚ. 11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, η οικονομική και η τεχνική προσφορά υποβάλλονται σε φακέλους σφραγισμένους σε δύο αντίγραφα και στην ελληνική γλώσσα. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει: α. να αναφέρει τον χρόνο ισχύος της προσφοράς β. να αναφέρει τον χρόνο περαίωσης της προμήθειας γ. να υπογράφεται από τον προσφέροντα δ. να περιγράφει με ακρίβεια και σαφήνεια τα προσφερόμενα μηχανήματα με τα κύρια χαρακτηριστικά τους και τα εργοστάσια κατασκευής τους. ε. να αναφέρεται το κόστος των μηχανημάτων αναλυτικά. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ για την παράδοση των μηχανημάτων ελεύθερων και έτοιμων για λειτουργία στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Η δαπάνη μεταφοράς και εγκατάσταση βαρύνει τον προμηθευτή. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: Τιμή χωρίς ΦΠΑ Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα είδη. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. Επισημαίνεται, ότι εφ' όσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. στ. Να αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των μηχανημάτων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3) έτη από την παραλαβή του έργου και να αναλύεται πλήρως τι περιλαμβάνει. ζ. Στην οικονομική προσφορά να αναγράφεται το κόστος ετήσιας συντήρησης πέραν του χρόνου καλής λειτουργίας για χρονικό ορίζοντα δέκα (10) ετών, οι αναμενόμενες βλάβες καθώς και το κόστος των βασικών ανταλλακτικών. 12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12 σελ. 12 Ο Διαγωνισμός θα έχει κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τον υπολογισμό της οποίας θα ληφθεί υπόψη και το κόστος προληπτικής συντήρησης για δέκα (10) έτη μετά την περίοδο εγγύησης Η τεχνική αξιολόγηση θα γίνει από την Επί του Διαγωνισμού Επιτροπή με βάση τα τεχνικά στοιχεία που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα ΔΕΝ απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στην Διακήρυξη ως απαράβατοι όροι, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους στις τεχνικές προδιαγραφές και την διακήρυξη. 13. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 12 της παρούσης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, που θα του αποστείλει η Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, στην ανωτέρω Επιτροπή, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 της παρούσης: α. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

13 σελ. 13 Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του στοιχείου (1) της περίπτωσης α του παρόντος άρθρου. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις του στοιχείου (2) της περίπτωσης α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του στοιχείου (3) της περίπτωσης α του παρόντος άρθρου. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1)Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων α και β του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης του παρόντος, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του στοιχείου (1) της περίπτωσης α του παρόντος άρθρου. (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης του στοιχείου (2) της περίπτωσης γ του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε

14 σελ. 14 ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. δ. Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του στοιχείου (1) της περίπτωσης α του παρόντος άρθρου. (2) Τα δικαιολογητικά των στοιχείων (2) και (3) της περίπτωσης α του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και του στοιχείου (2) της περίπτωσης β του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και του στοιχείου (2) της περίπτωσης γ της του παρόντος άρθρου. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση και: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: α) Θα υπογράφουν τα μέλη (επί εταιριών οι νόμιμοι εκπρόσωποι) ότι αναλαμβάνουν από κοινού ευθύνη για κάθε θέμα σχετικό με την παροχή της υπηρεσίας, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως έναντι της αναθέτουσας αρχής. β) Θα υπογράφουν τα μέλη (επί εταιριών οι νόμιμοι εκπρόσωποι) ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας, θα συστήσουν Κοινοπραξία με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. γ) Θα υπογράφουν τα μέλη (επί εταιριών οι νόμιμοι εκπρόσωποι) και με την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαριότητας. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται δεκτή μόνο εάν συνοδεύεται από δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης, εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (π.χ. ΦΕΚ Ανακοίνωσης Εκπροσώπησης κ.λπ.), για την ταυτοποίηση των στοιχείων. Ειδικότερα για τις ενώσεις προμηθευτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/2007. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Και η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται δεκτή μόνο εάν συνοδεύεται από δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης, εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (π.χ. ΦΕΚ Ανακοίνωσης Εκπροσώπησης κ.λπ.), για την ταυτοποίηση των στοιχείων.

15 σελ. 15 Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση εγγράφων και δικαιολογητικών που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14.1 Η εκτέλεση της υπόψη προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης και των τεχνικών όρων Περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται από τους όρους της Διακήρυξης, θα διέπονται από τις διατάξεις του υπ αριθμ. 118/2007 Π.Δ. (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», το οποίο αντικατέστησε το ΠΔ 394/96 (ΦΕΚ 266/ ) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» Δεν γίνονται δεκτές προσφορές πέραν του προϋπολογισμού Η Επί του Διαγωνισμού Επιτροπή στο πρακτικό της για τον διεξαχθέντα διαγωνισμό αποφασίζει: α. Για τον αποκλεισμό ή μη εκείνων, που οι προσφορές τους παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης. β. Για την απόρριψη των προσφορών που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή τελούν υπό αίρεση ή αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος. γ. Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στον προσφέροντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αφού ληφθεί υπόψη και το κόστος προληπτικής συντήρησης για δέκα (10) έτη μετά την περίοδο εγγύησης. δ. Για την ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. ε. Για την συνέχιση του Διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης. Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

16 σελ. 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ) Η πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων (μαγνητική πύλη), θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η μαγνητική πύλη έχη σαν στόχο τον έλεγχο όλων των εισερχομένων ατόμων ασχέτως ιδιότητας, για να εντοπίζεται και να αποτρέπεται η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών μηχανισμών και γενικότερα μεταλλικών αντικειμένων ικανών να διαταράξουν την τάξη και την ασφάλεια και θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: Β. ΠΥΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η μαγνητική πύλη θα είναι στιβαρής κατασκευής και θα αποτελείται: α) Από την δίοδο ανίχνευσης των ατόμων η οποία επιτρέπει την ευχερή διέλευση ενός και μόνο ατόμου,με ελάχιστο ωφέλιμο πλάτος 71 cm και ελάχιστο ωφέλιμο ύψος 200 cm. β) Από την ηλεκτρονική μονάδα τοποθετημένη στο επάνω μέρος της πύλης γ) Από τα καλώδια για τη λειτουργία της. δ) Ειδικές βάσεις στήριξης, έτσι ώστε η στήριξη επί του εδάφους να είναι σταθερή για να αποφεύγονται οι κραδασμοί και οι οποίες δεν θα εμποδίζουν την ευχερή διέλευση των ατόμων. ε) Κυτίο απόθεσης μεταλλικών αντικειμένων. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τάση και η συχνότητα λειτουργίας πρέπει να είναι 230V/50Hz/AC. Η απρόσκοπτη λειτουργία της πύλης δεν θα επηρεάζεται από μεταβολές της τάσης κατά ποσοστό ±15% και της συχνότητας κατά ±5%. Αυτό θα επιτυγχάνεται αυτόματα χωρίς καμία επέμβαση ή χρήση μεταγωγικού διακόπτη ή χρήση γεφύρωσης, σύνδεση κλπ. 2. Να παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας της καμπίνας και της ηλεκτρονικής μονάδας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου από 20 ο C έως +70 ο C και σχετικής υγρασίας 95% στους +40 ο C. 3. Θα διαθέτει εσωτερική μπαταρία αυτόματης φόρτισης και μεταγωγής για την περίπτωση της διακοπής του ρεύματος από τη ΔΕΗ. Η ενσωματωμένη μπαταρία θα δίνει αυτονομία λειτουργίας για διάρκεια τουλάχιστον 7 ωρών. Μόλις επανέλθει η ΔΕΗ, η αψίδα λειτουργεί με ΔΕΗ ενώ ταυτόχρονα επαναφορτίζει την μπαταρία με το ενσωματωμένο σύστημα φόρτισης

17 σελ Η αρχή λειτουργίας της συσκευής θα είναι βασισμένη σε παλμικό μαγνητικό πεδίο ελεγχόμενο με ψηφιακή τεχνολογία. Το μαγνητικό πεδίο θα πρέπει να έχει ανάλογη κατανομή εντός της καμπίνας έτσι ώστε η ανίχνευση εντός της καμπίνας να γίνεται ομοιόμορφα και ανεξάρτητα από: α) τη θέση του προς ανίχνευση αντικειμένου επί του ατόμου (π.χ. δεξιό ή αριστερό θυλάκιο, πάνω ή κάτω μέρος του σώματος β) την αξονική θέση του αντικειμένου επί του προς έλεγχο ατόμου, γ) τη συσκευασία του αντικειμένου, δ) μάζα του αντικειμένου πάνω από ένα προκαθορισμένο μέγεθος, ε) τη θέση του μεταλλικού αντικειμένου εντός του μαγνητικού πεδίου της καμπίνας. 5. Η ευαισθησία ανίχνευσης θα είναι ρυθμιζόμενη με 100 τουλάχιστον διαβαθμίσεις και τουλάχιστον 20 προγράμματα. Στις προσφορές θα πρέπει να δοθούν α) τα πρακτικώς εφαρμόσιμα προγράμματα ανίχνευσης από τη συσκευή (π.χ. WEAPONS, ALL METAL κλπ). Η ευαισθησία στο εσωτερικό της καμπίνας και ύστερα από τη σχετική ρύθμιση θα πρέπει: α) να παραμένει σταθερή για συνεχή και 24ωρη λειτουργία, β) να είναι περιοδικά αυτοελεγχόμενη γ) να μην επηρεάζεται από τυχόν ελαφρές ταλαντώσεις εξ αιτίας των διερχομένων ατόμων δ) να μην δίνει εσφαλμένους συναγερμούς από εξωτερικές αιτίες καθώς και από το προσωπικό χειρισμού που κινείται οπλισμένο εκατέρωθεν της αψίδας. 7. Η συσκευή θα έχει ικανότητα ανίχνευσης μεγάλης γκάμας υλικών (σιδηρομαγνητικά, αμαγνητικά και κράματα) σύμφωνα με τους τρέχοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για την ασφάλεια των πτήσεων. 8. Η ένδειξη συναγερμού (ALARM) θα είναι οπτική (φωτεινή ένδειξη) και ηχητική. Ο ηχητικός συναγερμός θα ρυθμίζεται καθορίζεται κατά βούληση από τον χειριστή, τόσο σε ένταση όσο και σε χροιά (τόνος). Η οπτική ένδειξη alarm θα είναι ανάλογη προς το μέγεθος του υπό ανίχνευση αντικειμένου και θα εμφανίζεται σε όργανο αναλογικό ή στήλη φωτοδιόδων (LEDS), ή σειρά λυχνιών κλπ. 9. Η πύλη θα έχει την δυνατότητα να «υποδεικνύει» με μεγάλη ακρίβεια στον χειριστή σε πιο ύψος και σε ποια πλευρά (δεξιά, αριστερά, μέσον) επί του διερχομένου ατόμου βρίσκεται το ανιχνευθέν αντικείμενο ή αντικείμενα (πολλαπλός συναγερμός). Αυτό θα επιτυγχάνεται με την αφή στήλης φωτοδιόδων (LEDS) ή σειρά ενδεικτικών λυχνιών και στις δύο κατακόρυφες στήλες της. Να δηλωθούν και εγγράφως οι ζώνες ανίχνευσης. 10. Ύστερα από τη σωστή εγκατάσταση στη θέση εκμετάλλευσης και τη ρύθμισή της, η συσκευή δεν επιτρέπεται να εμφανίζει ψεύτικες προειδοποιήσεις (FALSE ALARM), οφειλόμενες στην ασταθή λειτουργία της. 11. Ο χρόνος επανόδου από την κατάσταση συναγερμού (ALARM) σε κατάσταση ηρεμίας (NORMAL) μετά την ανίχνευση να είναι μικρότερος από 1 sec. Να δηλωθεί και εγγράφως η τιμή του. 12. Να είναι τελείως ακίνδυνες για τους χειριστές, τα διερχόμενα άτομα, ακόμη και για άτομα με καρδιακό βηματοδότη, τις εγκύους, τα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κλπ. Τα ανωτέρω θα προκύπτουν από επίσημα συνημμένα πιστοποιητικά. 13. Η ευαισθησία της καμπίνας να παραμένει ανεπηρέαστη σε περίπτωση γειτνιάσεώς της με κινούμενα μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. πόρτες, αναβατόρια), με συσκευή X-RAY ή ανάλογη, ή

18 σελ. 18 ακόμη και με άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Να δηλωθούν και εγγράφως τα κατώτερα όρια απόστασης για δυνατή προς την καμπίνα και αν υπάρχει μείωση της ευαισθησίας της από τυχούσα προσέγγιση μεταλλικών μαζών όταν η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία. 14. Η συσκευή πρέπει να απορρίπτει παρεμβολές από εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ανεξαρτήτως του επιπέδου ευαισθησίας στην οποία λειτουργεί και να δουλεύει απρόσκοπτα σε δύσκολο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να παρουσιάζει ηλεκτρομαγνητική ανοσία σε επιδράσεις που προέρχονται από εκπομπές και λήψεις ραδιοκυμάτων στις μπάντες LF, MF, HF, VHF, UHF κλπ. Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα η δυνατότητα της συσκευής να πραγματοποιεί μέτρηση και απεικόνιση της έντασης του εξωτερικού ηλεκτρομαγνητικού θορύβου. Θα παρέχεται η δυνατότητα εργασίας σε συγχρονισμό (Master-Slave) δύο συσκευών πλησίον μίας της άλλης χωρίς την ύπαρξη δυσμενών αλληλεπιδράσεων. Να δηλωθεί και εγγράφως η ελάχιστη απόσταση καλής λειτουργίας δύο συσκευών σε συγχρονισμό. 17. Η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα και στον χειρισμό της συσκευής ανίχνευσης θα περιορίζεται από κωδικούς πρόσβασης (password) εισαγωγής στο σύστημα ανάλογα με τον χρήση (απλός χειριστής, supervisor). 18. Θα είναι κατάλληλη για ταχύτητες (U) διέλευσης ατόμων μέσα από την καμπίνα τουλάχιστον μεταξύ του ορίου: 0.5 m/s <= U <=1.3 m/s. Να δηλωθούν και εγγράφως οι ταχύτητες διέλευσης των ατόμων για τις οποίες δεν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της πύλης. 19. Θα διαθέτει ενσωματωμένο μετρητή διερχομένων ατόμων. 20. Θα έχει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και κάθε φορά που η συσκευή θα εκκινεί, θα κάνει αυτομάτως αυτοδιάγνωση για βλάβη ή πρόβλημα και θα αναγράφει στην οθόνη που έχει βλάβη. 21. Θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας (Modular) 22. Η συσκευή ανίχνευσης θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης, καθώς επίσης και από τεχνικό εγχειρίδιο στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 23. Η συσκευή ανίχνευσης θα φέρει έγκριση CE. Να δηλωθεί και εγγράφως η συμμόρφωση της συσκευής με άλλα διεθνή standards, καθώς και οι πιστοποιήσεις της από διεθνείς οργανισμούς. Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν τις προσφορές τους στην Ελληνική γλώσσα, ακολουθώντας τους όρους που περιγράφονται παραπάνω με ακρίβεια. Σε κάθε παράγραφο η απάντηση να είναι πλήρης και επεξηγηματική. Για όλα τα παραπάνω προς προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να παρέχονται πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας με όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και νόρμες Ελληνικών και Διεθνών (Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ) Οργανισμών (πχ ΕΛΟΤ, ISO, EEC, νόρμες EN κλπ) σε σχέση με:. Επιτρεπτά όρια ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ορίων χρόνου έκθεσης ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε βηματοδότες καρδιοπαθών. Επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε εγκύους. Επιδράσεις μαγνητικών πεδίων σε υλικό εγγραφής (μαγνητικές κασέτες, ταινίες, δισκέτες, κάρτες κλπ).

19 σελ. 19 Όλες οι συσκευές θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την παραλαβή του έργου. Θα πρέπει να δοθεί η δαπάνη και πρόγραμμα συντήρησης, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, για κάθε χρόνο για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια. Πρέπει να δοθούν τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες ελέγχου και συντήρησης. Να δοθεί πίνακας κυριότερων ανταλλακτικών με τιμές. Να δοθεί εγγύηση για δεκαετή, τουλάχιστον, προμήθεια ανταλλακτικών των συσκευών. Ο κάθε συμμετέχων θα δηλώσει τον χρόνο παράδοσης της συσκευής, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τέλος, κάθε ενδιαφερόμενος που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να λάβει γνώση των ειδικών συνθηκών εργασίας και στην τιμή που θα προσφέρει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω: Η εγκατάσταση, οι ρυθμίσεις, η θέση σε λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού. Κρατήσεις Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος: 4% Υπέρ ΜΤΠΥ: 1,5% (στο ποσό υπέρ ΜΤΠΥ υπολογίζονται επιπλέον 2% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου) Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10% (στο ποσό υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. υπολογίζονται επιπλέον χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%). Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσοστού 10% επί της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, η οποία επιστρέφεται μετά την εγκατάσταση των συσκευών και αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσοστού 3%, η οποία επιστρέφεται μετά τη λήξη της τριετούς εγγύησης. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α1. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ΦΕΚ 150 Α' / : Α2. Ως κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης που ακολουθεί. Α3. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Α4. Δεδομένου ότι η υπό προμήθεια συσκευή είναι εξειδικευμένος εξοπλισμός ασφαλείας και δεν δύναται η επισκευή ή συντήρησή του ή η προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων από οποιονδήποτε άλλον πλην του κατασκευαστικού οίκου και των πιστοποιημένων εξ' αυτού συνεργείων / τεχνιτών της αντιπροσώπου εταιρίας στην χώρα μας, κρίνεται ότι για την αξιολόγηση των προσφορών είναι εύλογο να εξετάζεται το κόστος για ολόκληρη την προ-εκτιμώμενη διάρκεια

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. πρωτ.: Γ 403/2013 Διακήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ.: oικ. 48134/8467 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 20-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ. 22219/4794 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,15-10-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. :657 ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση : Αναπαύσεως 10 Ταχ. Κώδικας: 116 36 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001612482 2013-09-10

13PROC001612482 2013-09-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 6 Σεπτεμβρίου 203 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 328966(054) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 27/07/2012 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Διακήρυξης: 14/2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 89598/01-08-2012 Ταχ. Δ/νση : Μάρνη 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Μεσολόγγι 27/03/2012 Ταχ. Δ/νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Τ.Κ. 302 00 Αριθ. Πρωτ.: Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Νικήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013 Παλλήνη, 16/04/ 2013 Αρ πρωτ :72708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΕΛ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 59

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 59 Λέρος 18-09-2013 Αριθμ. πρωτ.10651 Είδος Προμήθειας: «Απινιδωτή» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002455252 2014-12-05

14PROC002455252 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 03/12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:oικ.485079/6228 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ταχ. Κώδικας: 21100 Πληροφορίες: Μαραγκός Διονύσιος-Αναστάσιος Δούκας Τηλέφωνο :2752360-397,449 Φαξ: 2752027450 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ταχ. Κώδικας: 21100 Πληροφορίες: Μαραγκός Διονύσιος-Αναστάσιος Δούκας Τηλέφωνο :2752360-397,449 Φαξ: 2752027450 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ:ΒΙΕΒ7Λ1-Π2Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ναύπλιο, 20-2-2014 Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας Αριθ.Πρωτ.: 13327/1070 Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Παρ.οδός

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΘΗΝΑ, 12/07/2011 ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΘΗΝΑ (115 21) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3916 Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα