3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ ΟΡΗΜΟΗ 62

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62"

Transcript

1 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ ΑΗΣΗΑ ΑΝΑΚΟΠΖ ΚΑΡΓΗΑΚΟΗ ΡΤΘΜΟΗ ΑΝΑΚΟΠΖ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΗΥΑΗΜΗΚΖ ΒΛΑΒΖ ΒΑΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΕΧΖ ΤΓΥΡΟΝΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΡΠΑ (2005) ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑΧΣΖ & ΘΤΜΑΣΟ ΈΛΔΓΥΟ ΑΝΣΗΓΡΑΖ - ΦΧΝΑΞΔ ΒΟΖΘΔΗΑ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΑΔΡΑΓΧΓΟΤ ΈΛΔΓΥΟ ΑΝΑΠΝΟΖ ΚΛΖΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΘΧΡΑΚΗΚΔ ΤΜΠΗΔΔΗ ΑΝΑΠΝΟΔ ΓΗΑΧΖ ΚΑΡΠΑ ΔΗΓΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΡΠΑ ΑΝΑΠΝΟΔ ΓΗΑΧΖ ΜΔ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΜΔΑ ΓΗΑΦΟΡΔ ΚΑΡΠΑ ΜΔΣΑΞΤ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΒΡΔΦΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΑΠΗΝΗΓΧΖ ΟΡΗΜΟΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ ΔΗΡΑ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΓΗΑ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΑΠΗΝΗΓΧΖ ΘΔΖ ΑΝΑΝΖΦΖ ΚΑΡΠΑ Δ ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΑΝΧΣΔΡΧΝ ΑΔΡΑΓΧΓΧΝ ΑΠΟ ΞΔΝΟ ΧΜΑ [ΠΝΗΓΜΟΝΖ] ΠΝΗΓΜΟ ΤΠΟΘΔΡΜΗΑ 94

2 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΔΓΚΤΜΟΤΝΖ ΣΡΑΤΜΑ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΚΑΡΠΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 98 Πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο Αλαζθόπεζε ζεκαληηθήο βηβιηνγξαθίαο 3.1 ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ Κάζε ρξφλν γπλαίθεο θαη άλδξεο ζηελ Δπξψπε πεζαίλνπλ απφ αηθλίδην θαξδηαθφ ζάλαην [1]. Ο αηθλίδηνο θαξδηαθόο ζάλαηνο (ΑΚΘ) ή αηθλίδηα θαξδηαθή αλαθνπή είλαη ην μαθληθφ θαη αλαπάληερν ζηακάηεκα ηεο θαξδηάο. Ο ΑΚΘ είλαη απξφβιεπηνο θαη κπνξεί λα πξνζβάιιεη νπνηνλδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. Σν ζχκα ηνπ ΑΚΘ πξψηα δελ έρεη ζθπγκφ, κεηά έρεη απψιεηα ζπλείδεζεο θαη ηειηθά ζηακαηάεη λα αλαπλέεη. Υσξίο άκεζε αληηκεηψπηζε ην ζχκα ζρεδφλ πάληα πεζαίλεη. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ΑΚΘ ή μαθληθήο θαηάξξεπζεο ην αίηην είλαη έλα θαξδηαθφ πξφβιεκα (έκθξαγκα ή ζηεζάγρε). Λφγσ ηεο έιιεηςεο νμπγφλνπ ζηνλ θαξδηαθφ κπ, ε θπζηνινγηθή κεηαβίβαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ζήκαηνο ζηελ θαξδηά δηαηαξάζζεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε κηα κνηξαία αλσκαιία ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ γλσζηή σο θνηιηαθή καξκαξπγή. Καηά ηελ θνηιηαθή καξκαξπγή, νκάδεο ηνπ θαξδηαθνχ κπφο ζπζηέιινληαη κε απνδηνξγαλσκέλν θαη ρανηηθφ ηξφπν (ρ. 3-1), κε απνηέιεζκα λα κε ιεηηνπξγεί ε θαξδηά σο αληιία αίκαηνο θαη λα κε ζηέιλεη αίκα ζηα δσηηθά φξγαλα (ρ. 3-2). ρ ΖΚΓξάθεκα θνηιηαθήο καξκαξπγήο. Ζ κνλαδηθή ζεξαπεία γηα ηελ θνηιηαθή καξκαξπγή είλαη ε ειεθηξηθή απηλίδσζε, δειαδή ε ρνξήγεζε ειεθηξηθνχ shock ζηελ θαξδηά κε κηα ζπζθεπή πνπ νλνκάδεηαη απηληδσηήο. 60

3 3 ν Κεθάιαην Βαζηθή Τπνζηήξημε Εσήο Αλ κηα ζπζθεπή δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκε, απνηειεί πξψηε πξνηεξαηφηεηα λα εμαζθαιηζηεί κία θαη λα γίλεη θιήζε γηα εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα. Καηά ηελ αλακνλή γηα ηελ άθημε ηνπ απηληδσηή, ην ζχκα βξίζθεηαη ζε άκεζν θίλδπλν ζαλάηνπ. Μπνξεί λα θεξδεζεί πνιχηηκνο ρξφλνο θαη λα ζσζεί κηα αλζξψπηλε δσή αλ εθαξκνζηεί Βαζηθή Τπνζηήξημε ηεο Εσήο (BLS = basic life support) απφ παξεπξηζθφκελν άηνκν. ρ Καηά ηελ θνηιηαθή καξκαξπγή νκάδεο ηνπ θαξδηαθνύ κπόο ζπζηέιινληαη κε έλα απνδηνξγαλσκέλν ηξόπν κε απνηέιεζκα ε θαξδηαθή αληιία λα κελ εμσζεί αίκα. Μειέηεο ζε αζζελείο πνπ βξέζεθαλ ζε θνηιηαθή καξκαξπγή έδεημαλ φηη ε επηβίσζε κεηώλεηαη πεξίπνπ θαηά 7-10 % γηα θάζε ιεπηό κεηά ηελ θαηάξξεπζε (ρ. 3-3) [2]. Όζν πην γξήγνξα εθαξκνζηεί BLS θαη ρνξεγεζεί ην πξψην ειεθηξηθφ shock ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα επαλαιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο θαη γηα αλάλεςε ηνπ αζζελνχο ρσξίο λεπξνινγηθέο βιάβεο. Δάλ φκσο ην BLS θαη ε απηλίδσζε δελ αξρίζνπλ έγθαηξα απφ άηνκν πνπ είλαη απηφπηεο κάξηπο ηεο αλαθνπήο θαη έρεη εθπαηδεπζεί γηα απηφ ην ζθνπφ, νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο αλαδσνγφλεζεο κφλνλ απφ ηηο εηδηθέο κνλάδεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο είλαη κεδακηλέο. Γη' απηφ ε εθπαίδεπζε ζην BLS ζα πξέπεη λα επεθηείλεηαη πέξα απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ζην επξχηεξν θνηλφ θαη άηνκα πνπ κπνξεί λα είλαη απηφπηεο κάξηπξεο κηαο αλαθνπήο. ρ Σν πνζνζηό επηβίσζε (άμνλαο y) κεηά από θαξδηαθή αλαθνπή ζε ζρέζε κε ην ρξόλν (min) ρνξήγεζεο ηεο πξώηεο απηλίδσζεο (άμνλαο x) [2]. 61

4 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ Έρεη βξεζεί φηη: Κάζε κέξα έλα άηνκν ζε πιεζπζκό πεζαίλεη απφ θαξδηαθή αλαθνπή πξηλ θζάζεη ζην λνζνθνκείν. ηελ Δπξψπε ε ζηεθαληαία λφζνο επζχλεηαη γηα ην 40 % ησλ ζαλάησλ ζε ειηθίεο < 75 εηψλ (ρ. 3-4). Σν έλα ηξίην ησλ αηόκσλ κε Ομύ Έκθξαγκα ηνπ Μπνθαξδίνπ (ΟΔΜ) πεζαίλεη πξηλ θζάζεη ζην λνζνθνκείν. Αλ θαη ε πξνυπάξρνπζα θαξδηαθή λφζνο απνηειεί ζπλήζε αηηία θαξδηαθήο αλαθνπήο, εληνχηνηο πνιιά ζχκαηα δελ είραλ πνηέ θαξδηαθά πξνβιήκαηα. Ζ ζπρλφηεηα αηθλίδηνπ θαξδηαθνχ ζαλάηνπ αλέξρεηαη ζε 1 2 γηα άηνκα ειηθίαο εηψλ [3]. Ζ ζπρλφηεηα απηή είλαη 10 θνξέο κεγαιύηεξε γηα άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ. Μφλνλ ην 10 % ησλ ζπκάησλ ΑΚΘ κπνξεί λα αληρλεπζεί φηη είλαη ζε θίλδπλν. Υακειή θαξδηαθή παξνρή (LVEF 1 < 30 %) έρεη βξεζεί κφλνλ ζην 11 % ησλ πεξηπηψζεσλ ΑΚΘ έμσ απφ ην λνζνθνκείν [4]. Σν 63 % πεξίπνπ ησλ ΑΚΘ ζπκβαίλεη ηελ πξψηε ψξα απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. Σν 80 % ησλ πεξηπηψζεσλ ΑΚΘ ζπκβαίλεη ζην ζπίηη θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πεζαίλεη πξηλ θηάζεη ζην λνζνθνκείν. Ζ θνηιηαθή καξκαξπγή είλαη παξνχζα ζην 80 % πεξίπνπ ησλ αηφκσλ πνπ εκθαλίδνπλ αηθλίδην θαξδηαθφ ζάλαην. Μφλνλ ην 10 % ησλ αηφκσλ κε θνηιηαθή καξκαξπγή πνπ απηληδψλεηαη έμσ απφ ην λνζνθνκείν επηβηψλεη θαη εμέξρεηαη πγηέο απφ ην λνζνθνκείν. Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο απηλίδσζεο απμάλεη αλ ην πξώην shock ρνξεγεζεί ζε < 5 min απφ ηε ζηηγκή ηεο θαηάξξεπζεο ρ Θλεηόηεηα από ζηεθαληαία λόζν ζηελ Δπξώπε: εηήζηεο κεηαβνιέο από ην 1970 έσο ην 1992 ζε άηνκα ειηθίαο εηώλ [3] ΟΡΗΜΟΗ Ο φξνο θαξδηαθή αλαθνπή (cardiac arrest) αλαθέξεηαη ζην ζηακάηεκα ηεο θαξδηαθήο 1 LVEF = left ventricular ejection fraction. 62

5 3 ν Κεθάιαην Βαζηθή Τπνζηήξημε Εσήο κεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή ζηε κε εμψζεζε αίκαηνο απφ ηελ θαξδηαθή αληιία. Ο φξνο θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγόλεζε αλαθέξεηαη ζηελ επείγνπζα αληηκεηψπηζε πνπ απαηηείηαη γηα λα ππνθαηαζηαζεί ε αλεπάξθεηα ηεο θπθινθνξίαο θαη αλαπλνήο. Ζ θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε = επείγνπζα ζεξαπεία γηα αληηκεηψπηζε ηεο αλεπάξθεηαο ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θπθινθνξίαο (Cardiopulmonary Resuscitation = CPR) κε ζπληεηκεκέλε νλνκαζία ζηελ Διιάδα ΚΑΡΠΑ θαη αθνξά 2 : Σε δηαηήξεζε αλνηθηνχ αεξαγσγνχ Θσξαθηθέο ζπκπηέζεηο γηα λα θπθινθνξήζεη αίκα ζε φιν ην ζψκα εκθχζεζε αέξα ζηνπο πλεχκνλεο ηνπ ζχκαηνο ηνπνζέηεζε ηνπ ζχκαηνο ζε ζέζε αλάλεςεο Ζ Τπνζηήξημε ηεο Εσήο δηαθξίλεηαη ζε: Βαζηθή Ωο Βαζηθή Τπνζηήξημε ηεο Εσήο (Basic life Support = BLS) νξίδεηαη σο ε αλαγλψξηζε ηεο αλαθνπήο, ε επίηεπμε βαηφηεηαο ηνπ αεξαγσγνχ θαη ε ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θπθινθνξίαο ρσξίο ηε ρξήζε άιινπ εμνπιηζκνχ, εθηφο κηαο πξνζηαηεπηηθήο κεκβξάλεο ζηφκαηνο ή κάζθαο ηζέπεο. Δμεηδηθεπκέλε 3 Ζ Δμεηδηθεπκέλε Τπνζηήξημε ηεο Εσήο (Advanced Life Support = ALS) αλαθέξεηαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο αλαπλνήο κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη θαξκάθσλ κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη θαξδηαθήο παξνρήο, ηελ απηνδχλακε νμπγφλσζε ησλ ηζηψλ θαη ηελ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κεηά ηελ αλαδσνγφλεζε (Post-resuscitation Care). Ζ ηδέα ηεο Αιπζίδαο ηεο Δπηβίσζεο (Chain of Survival) ηνλίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα θάζε θξίθνπ γηα λα επηηεπρζεί ε δηάζσζε κηαο αλζξψπηλεο δσήο (ρ. 3-5) [5]. ρ Αιπζίδα ηεο επηβίσζεο. Ζ αιπζίδα ηεο επηβίσζεο αλαθέξεηαη: ζηελ έγθαηξε πξνζέγγηζε θαη αλαγλψξηζε θάπνησλ πξφσξσλ ζπκπησκάησλ ηνπ ζχκαηνο θαη ηελ έγθαηξε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Πξνλνζνθνκεηαθήο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ζηελ έγθαηξε (< 3 min από ηελ αλαθνπή) εθαξκνγή ηνπ BLS ζηελ έγθαηξε (< 5 min από ηελ αλαθνπή) εθαξκνγή απηλίδσζεο ζηελ έγθαηξε εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα κεηά ηελ αλαδσνγφλεζε ψζηε λα απνθαηαζηαζεί 2 Ο φξνο ΚΑΡΠΑ πξνηάζεθε ην 1997 γηα ηελ Διιάδα απφ ην Διιεληθφ πκβνχιην Αλαδσνγφλεζεο (ΔΑΝ). 3 Ζ ζπγγξαθέαο ζεσξεί ηνλ φξν Δμεηδηθεπκέλε σο ηελ θαιχηεξε εξκελεία ηνπ αγγιηθνχ φξνπ Advanced, δεδνκέλνπ φηη ε αθξηβήο εξκελεία ηνπ φξνπ (Πξνσζεκέλε) δελ απνδίδεη ζηα ειιεληθά ηελ πνιππινθφηεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ηεο ΚΑΡΠΑ. Ο φξνο απηφο είλαη αλαγλσξηζκέλνο θαη απφ ην ΔΑΝ. 63

6 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 θαηά ην δπλαηφλ ε πνηφηεηα δσήο ηνπ ζχκαηνο. Οη βαζηθέο αξρέο ΚΑΡΠΑ πνπ αθνινπζνχλ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Αλαδσνγφλεζεο ηνπ 2005 γηα ηε Βαζηθή Τπνζηήξημε ηεο Εσήο. 3.2 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΑΗΣΗΑ ΑΝΑΚΟΠΖ πλήζσο νθείινληαη ζε πξνβιήκαηα απφ: A - Αεξαγσγφ B - Αλαπλνή C - Κπθινθνξία ε πεξίπησζε Καξδηαθήο Αλαθνπήο ζηακαηάεη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ αηκάησζε θαη ε νμπγφλσζε ησλ ηζηψλ, γηαηί αθελφο δελ ππάξρεη θπθινθνξία γηα λα κεηαθεξζεί ην νμπγφλν πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζηνπο πλεχκνλεο θαη αθεηέξνπ νη εθεδξείεο ζε νμπγφλν ησλ δσηηθψλ νξγάλσλ (θαξδηά, εγθέθαινο) είλαη αλεπαξθείο θαη εμαληινχληαη ζε κεξηθά δεπηεξφιεπηα, κε απνηέιεζκα λα επέξρεηαη πιήξεο ηζραηκηθή αλνμία. χκθσλα κε ηελ πξσηνπαζή δηαηαξαρή ε θαξδηαθή αλαθνπή νθείιεηαη είηε ζε: θαξδηαθά αίηηα (πξσηνγελήο θαξδηαθή αλαθνπή) κε-θαξδηαθά αίηηα αλαθνπήο (δεπηεξνγελήο θαξδηαθή αλαθνπή) αλαπλεπζηηθά αίηηα αλαθνπήο. Πξσηνγελή Καξδηαθά αίηηα αλαθνπήο Αηθλίδηνο θαξδηαθφο ζάλαηνο απφ ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα Δίλαη ε ζπρλφηεξε αηηία θαξδηαθψλ αλαθνπψλ ζε ελήιηθεο. Αηθλίδηνο θαξδηαθφο ζάλαηνο ζε αζιεηέο θαη λένπο. Απηφο ν ζάλαηνο νθείιεηαη ζε: ππεξηξνθηθή κπνθαξδηνπάζεηα ζπγγελείο αλσκαιίεο ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ ζχλδξνκν Marfan δεμηά θνηιηαθή δπζπιαζία ζηέλσζε ανξηήο θαη πξφπησζε κηηξνεηδνχο (ζπαληφηεξα). θιεξνλνκηθέο θαξδηνπάζεηεο. Φάξκαθα Ζιεθηξνιχηεο / δηαηαξαρέο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο Ζιεθηξνπιεμία Καξδηαθφο επηπσκαηηζκφο Ζιεθηξνπιεμία. Γεπηεξνγελή Καξδηαθά αίηηα αλαθνπήο: Αζθπμία Τπνμαηκία Απψιεηα αίκαηνο Τπνζεξκία επηηθφ ζνθ 64

7 3 ν Κεθάιαην Βαζηθή Τπνζηήξημε Εσήο Με θαξδηαθά αίηηα αλαθνπήο Σα πξνβιήκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αλαθνπή κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε απφθξαμε ηνπ αεξαγσγνχ, θαηαζηνιή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θέληξνπ, ειαηησκέλε αλαπλεπζηηθή πξνζπάζεηα ή δηαηαξαρέο ηνπ πλεπκνληθνχ παξεγρχκαηνο. Αίηηα απφθξαμεο ηνπ αεξαγσγνχ: θαηαζηνιή ΚΝ, απφθξαμε απφ ηα καιαθά κφξηα ηνπ ζηφκαηνο αίκα εκεηφ μέλν ζψκα ηξαχκα ινίκσμε θιεγκνλή ιαξπγγφζπαζκν βξνγρφζπαζκν αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο. Κεληξηθή θαηαζηνιή θαη άπλνηα ιφγσ: εγθεθαιηθνχ αγγεηαθνχ επεηζνδίνπ θξαληνεγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ θαξκαθεπηηθήο ππεξδνζνινγίαο ειεθηξνπιεμίαο θψκαηνο θάζε αηηηνινγίαο. Υακειή πνζφηεηα πεξηερφκελνπ νμπγφλνπ απφ: εηζπλνή ηνμηθψλ αεξίσλ. Διαηησκέλε αλαπλεπζηηθή πξνζπάζεηα ιφγσ: κπτθήο αδπλακίαο (πρ. κπαζζέλεηα Gravis) βιάβεο λεχξσλ πεξηνξηζηηθήο λφζνπ πφλνπ απφ θαηάγκαηα πιεπξψλ. Γηαηαξαρέο πλεπκνληθνχ παξεγρχκαηνο απφ: πλεπκνζψξαθα αηκνζψξαθα ινίκσμε νμεία παξφμπλζε ΥΑΠ άζζκα πλεπκνληθή εκβνιή ARDS. Αίηηα αλαθνπήο ζηα παηδηά ηα παηδηά ε αλαθνπή ζπλήζσο είλαη αλαπλεπζηηθή θαη κφλνλ ζην 10 % ησλ πεξηπηψζεσλ νθείιεηαη ζε θνηιηαθή καξκαξπγή. Οη αθφινπζεο είλαη νη ζπρλφηεξεο αηηίεο αλαθνπήο πνπ ρξεηάδνληαη αλαδσνγφλεζε ζε παηδηά. Καθψζεηο, ζηηο νπνίεο νθείιεηαη ην 44 % ησλ ζαλάησλ ησλ παηδηψλ ειηθίαο 1-14 ρξφλσλ ζηηο ΖΠΑ, απφ: ηξνραία αηπρήκαηα (45 %) 65

8 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 πληγκφ (17 %) εγθαχκαηα (21 %) Γειεηεξηάζεηο Αζθπμία απφ απφθξαμε αεξαγσγνχ απφ μέλν ζψκα, φπσο: ηξνθή κηθξά αληηθείκελα Άζζκα Δηζπλνή ηνμηθψλ αεξίσλ Πληγκνλή Πεξηγελλεηηθή αζθπμία χλδξνκν αηθλίδηνπ ζαλάηνπ βξεθψλ ιφγσ: αλσξηκφηεηαο αλαπλεπζηηθνχ θέληξνπ. Λνηκψμεηο ησλ αλψηεξσλ θαη θαηψηεξσλ αεξνθφξσλ νδψλ, φπσο: ιαξπγγίηηδα επηγισηηίηηδα πλεπκνλία ΚΑΡΓΗΑΚΟΗ ΡΤΘΜΟΗ ΑΝΑΚΟΠΖ Οη θαξδηαθνί ξπζκνί πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Καξδηαθή Αλαθνπή θαη δελ είλαη ζπκβαηνί κε ηε δσή γηαηί δελ πξνθαινχλ αηκαηηθή ξνή απφ ηελ θαξδηά είλαη νη αθφινπζνη ηέζζεξηο. Κνηιηαθή καξκαξπγή (ΚΜ) νξίδεηαη σο "άζθπγκνο ρανηηθφο αλνξγάλσηνο ξπζκφο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θπκαηνεηδή αθαλφληζην δηάηαμε, πνπ πνηθίιιεη ζε κέγεζνο θαη ζρήκα κε θνηιηαθή θπκαηνκνξθή > 150 /min". Ζ ΚΜ είλαη ν ζπρλφηεξνο πξσηνγελήο ξπζκφο εμσλνζνθνκεηαθήο θαξδηαθήο αλαθνπήο, ηδηαίηεξα ζε ζχκαηα αηθλίδηνπ ζαλάηνπ ή ζε αζζελείο κε ζηεθαληαία λφζν. ρ ΖΚΓ θνηιηαθήο καξκαξπγήο. Άζθπγκε θνηιηαθή ηαρπθαξδία (ΑΚΣ) νξίδεηαη σο "ξπζκφο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαθηηθά, δηαδνρηθά επξέα θνηιηαθά ζπκπιέγκαηα κε απνπζία ζθπγκνχ, πνπ γξήγνξα κεηαπίπηεη ζε ΚΜ". Ζ ΑΚΣ είλαη ππεχζπλε γηα ην 1 % ησλ θαξδηαθψλ ζαλάησλ. 66

9 3 ν Κεθάιαην Βαζηθή Τπνζηήξημε Εσήο ρ ΖΚΓ θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο. Κνηιηαθή Αζπζηνιία (ΚΑ) νξίδεηαη σο ε "κεραληθή θαη ειεθηξηθή αζπζηνιία ηεο θαξδηάο πνπ είλαη είηε πξσηνπαζήο είηε δεπηεξνπαζήο απφ εθηεηακέλε ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ ιφγσ παξαηεηακέλεο αλεπαξθνχο αηκάησζεο ησλ ζηεθαληαίσλ". Ζ ΚΑ είλαη ν πξσηνγελήο ξπζκφο ζην 20 % πεξίπνπ ησλ θαξδηαθψλ αλαθνπψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ (10 % εθηφο λνζνθνκείνπ) θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο θνηιηαθήο καξκαξπγήο πνπ δελ αλαδσνγνλήζεθε επηηπρψο. ρ ΖΚΓ αζπζηνιίαο. Άζθπγκε ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα (ΑΖΓ) ή Ζιεθηξνκεραληθόο δηαρσξηζκόο (ΖΜΓ) νξίδεηαη σο ε νξγαλσκέλε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ΖΚΓξάθεκα πνπ ζπλνδεχεηαη απφ απνπζία κεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ςειαθεηνχ ζθπγκνχ, ιφγσ αλεπαξθνχο ζχζπαζεο ηνπ κπνθαξδίνπ ή ιφγσ αδεηάζκαηνο ηεο θαξδηάο απφ αίκα θαη ε νπνία επηκέλεη πξνζσξηλά επί απνπζίαο αηκάησζεο ησλ ζηεθαληαίσλ. ρ ΖΚΓ άζθπγκεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Ζ ΖΚΓ εηθόλα είλαη ζπκβαηή κε θαξδηαθή παξνρή αιιά θιηληθά ν αζζελήο είλαη ζε αλαθνπή. Ζ ΑΖΓ είλαη ν πξσηνγελήο ξπζκφο ζην 5 % πεξίπνπ ησλ θαξδηαθψλ αλαθνπψλ, έρεη θαθή πξφγλσζε θαη δελ αληαπνθξίλεηαη εχθνια ζηελ ΚΑΡΠΑ. Αλ θαη ν κεραληζκφο ηεο ΑΖΓ δελ είλαη γλσζηφο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ πηζαλέο αλαζηξέςηκεο αηηίεο: ππνμπγνλαηκία ππν/ππεξθαιηαηκία & κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο (νμέσζε, ππν/ππεξ αζβεζηηαηκία) ππννγθαηκία ππνζεξκία πεξηθαξδηαθφο επηπσκαηηζκφο πλεπκνζψξαθαο ππφ ηάζε πλεπκνληθή εκβνιή δειεηεξίαζε απφ ηνμηθέο νπζίεο ή θάξκαθα 67

10 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 Σν ΖΚΓξάθεκα απφ κφλν ηνπ δελ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο, αιιά πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ παξνπζία ζεκείσλ δσήο θαη ςειάθεζε ηνπ ζθπγκνχ. Σε ρεηξφηεξε πξφγλσζε θαη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ επηβίσζεο έρνπλ ε άζθπγκε ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ε αζπζηνιία ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΗΥΑΗΜΗΚΖ ΒΛΑΒΖ Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο απαηηείηαη επαξθήο παξνρή νμπγφλνπ πξνο φια ηα δσηηθά φξγαλα θαη εηδηθά ηνλ εγθέθαιν. Δάλ ε θαξδηά θαη ν εγθέθαινο ζηεξεζνχλ νμπγφλν γηα πεξηζζφηεξν απφ κεξηθά ιεπηά πθίζηαληαη βαξηά βιάβε. Μεηά ην ζηακάηεκα ηεο αλαπλνήο (αλαπλεπζηηθή αλαθνπή), εθφζνλ ππάξρεη θπθινθνξία, ε νμπγφλσζε ησλ ηζηψλ ζπλερίδεηαη ζηα πξψηα ιεπηά, γηαηί ππάξρνπλ εθεδξείεο ζε νμπγφλν ζην αίκα θαη ηνπο πλεχκνλεο πνπ αξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ γηα δπν έσο ηξία πεξίπνπ ιεπηά. Όηαλ ην νμπγφλν απηφ εμαληιεζεί ζπλερίδεηαη ε ηξνθνδφηεζε ησλ δσηηθψλ νξγάλσλ κε αίκα πησρφ ζε νμπγφλν (αλνμία), πνπ ηειηθά κεηαηξέπεη ηελ αλαπλεπζηηθή ζε θαξδηαθή αλαθνπή. Ο εγθέθαινο, επεηδή θαηαλαιίζθεη κεγάιεο πνζφηεηεο γιπθφδεο θαη νμπγφλνπ, είλαη επαίζζεηνο ζηελ ππνμπγνλαηκία πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν φξγαλν γηαηί: δελ έρεη εθεδξείεο ζε νμπγφλν, γιπθνγφλν ή γιπθφδε εμαξηάηαη απφ ηε ζπλερή αηκάησζή ηνπ γηα ηελ παξνρή ηνπ ππνζηξψκαηνο ηεο γιπθφιπζεο θαη ηνπ νμπγφλνπ ζηα λεπξηθά θχηηαξα. Σα ρξνληθά φξηα επηβίσζεο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ είλαη ηα αθφινπζα: Μεηά 10 sec απφ ην ζηακάηεκα ηεο θπθινθνξίαο ε εγθεθαιηθή αηκαηηθή ξνή κεηψλεηαη ηφζν ψζηε επέξρεηαη απψιεηα ζπλείδεζεο, καδί κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο κπνθινληθνχο ζπαζκνχο. Σν θαηψηεξν επίπεδν ηεο εγθεθαιηθήο αηκαηηθήο ξνήο πνπ απαηηείηαη γηα λα εκπνδηζηνχλ απηέο νη βιάβεο είλαη ηα ml /100g εγθεθάινπ /min (θπζηνινγηθά επίπεδα ml/100g εγθεθάινπ /min). Μεηά 2 min πιήξνπο ηζραηκηθήο αλνμίαο εμαληινχληαη ηα απνζέκαηα ελέξγεηαο ηνπ εγθεθάινπ, ηα επίπεδα ΑΣΡ ησλ λεπξψλσλ πέθηνπλ θάησ απφ έλα θξίζηκν επίπεδν θαη επέξρεηαη δηαηαξαρή ζηε ιεηηνπξγία ηεο κεκβξάλεο ησλ εγθεθαιηθψλ λεπξψλσλ. Μεηά 4-5 min πιήξνπο ηζραηκηθήο αλνμίαο ηα επίπεδα ΑΣΡ ηνπ εγθεθάινπ εμαληινχληαη ηειείσο, ην γαιαθηηθφ νμχ βξίζθεηαη ζην πςειφηεξφ ηνπ επίπεδν, κε παξαγσγή ειεπζέξσλ ξηδψλ νμπγφλνπ θαη ζάλαην ησλ λεπξψλσλ. Μεηά 5 έσο 10 min ρσξίο εγθεθαιηθή αηκάησζε ε βιάβε ησλ λεπξψλσλ απφ αλαζηξέςηκε κεηαπίπηεη ζε κε αλαζηξέςηκε. Δπνκέλσο, εάλ ε παξνρή νμπγνλσκέλνπ αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν δελ απνθαηαζηαζεί ζηα 3-4 πξψηα ιεπηά απφ ηελ έλαξμε ηεο αλαθνπήο είλαη δπλαηφλ ν αζζελήο λα επηβηψζεη απφ ηελ αλαθνπή αιιά ε εγθεθαιηθή ηνπ ιεηηνπξγία λα έρεη κφληκα δηαηαξαρζεί. Σν αθξηβέο δηάζηεκα αζθάιεηαο ηνπ εγθεθάινπ είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί θαη δε κπνξεί λα είλαη απφιπην γηαηί εμαξηάηαη επίζεο απφ: ηελ θαηάζηαζε ηνπ αγγεηαθνχ δέλδξνπ ην πξνεγνχκελν επίπεδν νμπγφλσζεο (0.21 έσο 1.0 F I O 2 ) θαη γιπθφδεο ηελ παξνπζία ππεξγιπθαηκίαο (πνπ δξα επηβαξπληηθά) ην κεηαβνιηζκφ ηνπ εγθεθάινπ (π.ρ. ε ππνζεξκία απμάλεη απηφ ην δηάζηεκα) ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ. 68

11 3 ν Κεθάιαην Βαζηθή Τπνζηήξημε Εσήο 3.3 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΖΩΗ «... anyone, anywhere, can now initiate cardiac resuscitative procedures. All that is needed are two hands...» WB Kouwenhoven, 1960 Ζ αλάπηπμε ηεο Καξδηνπλεπκνληθήο Αλαδσνγφλεζεο ζπκβαδίδεη θαη είλαη ζπλψλπκε κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο Ηαηξηθήο. Ζ ζεκαζία ηεο έγηλε ηδηαίηεξα αηζζεηή ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα, κεηά απφ ηε δηαπίζησζε φηη ην άηνκν ηνπ νπνίνπ ε θαξδηά ζηακαηάεη λα ρηππάεη δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη λεθξφ. Ο ζάλαηνο ηνπ αηφκνπ ζαλ ζχλνιν επέξρεηαη κφλνλ εάλ δηαπηζησζεί φηη είλαη λεθξφ ην εγθεθαιηθφ ηνπ ζηέιερνο, φπνπ εδξάδνληαη ηα θέληξα ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θπθινθνξίαο θαη απφ φπνπ δηέξρνληαη νη νδνί ηεο ζπλείδεζεο (δηθηπσηφο ζρεκαηηζκφο). Οη πξνζπάζεηεο γηα εθαξκνγή Καξδηνπλεπκνληθήο Αλαδσνγφλεζεο ζε επξεία θιίκαθα είλαη ζρεηηθά πξφζθαηεο, παξφιν φηη ε αλαπλνή ζηφκα-κε-ζηφκα ("θηιί ηεο δσήο") ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ην παξειζφλ γηα λα αλαδσνγνλήζεη θαηλνκεληθά λεθξά άηνκα. ηνλ Πηλ. 3-2 θαίλνληαη νη πην ζεκαληηθνί ζηαζκνί ζηελ εμέιημε ηεο Αλαδσνγφλεζεο. Πηλ Ηζηνξηθή αλαδξνκή Αλαδσνγόλεζεο. βίβινο, ν πξνθήηεο Διηζαίνο μαλαδσληάλεςε έλα θαηλνκεληθά λεθξφ παηδί1744, πξψηε ηαηξηθή αλαθνξά επηηπρνχο αεξηζκνχ (Tossach) αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, νη Silvester, Schafer θαη Nielsen πεξηέγξαςαλ ρεηξνθίλεηεο κεζόδνπο θπθιηθήο ζπκπίεζεο ηεο πιάηεο κε ηνλ αζζελή ζε πξελή ζέζε 1954, ν Elam έδεημε φηη ν αεξηζκόο ζηόκα-κε-ζηόκα κε ηνλ εθπλεφκελν αέξα ηνπ δηαζψζηε δηαηεξεί ην άηνκν δσληαλφ 1957, ν Kouwenhoven αλέπηπμε ηνλ απηληδσηή 1960, ν Kouwenhoven πξψηνο εθάξκνζε εμσηεξηθέο ζπκπηέζεηο ηνπ ζσξαθηθνύ ηνηρώκαηνο Ζ Βαζηθή Τπνζηήξημε ηεο Εσήο (BLS) είλαη ην πξψην ζηάδην ηεο Αλαδσνγφλεζεο πνπ πεξηιακβάλεη "ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ηνπ επείγνληνο, ηελ ππνζηήξημε ηνπ αεξαγσγνχ, ηηο αλαπλνέο δηάζσζεο κε ηνλ εθπλεφκελν αέξα ηνπ δηαζψζηε θαη ηηο ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο". Γηα λα δηαηεξεζεί ε νμπγφλσζε ηνπ εγθεθάινπ πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εμήο ηξεηο πξνυπνζέζεηο: A (Airway) = αλνηθηφο θαη θαζαξφο ΑΔΡΑΓΩΓΟ, γηα λα θζάζεη νμπγνλσκέλνο αέξαο ζηνπο πλεχκνλεο. B (Breathing) = ΑΝΑΠΝΟΖ, γηα ηε κεηαθνξά ηνπ νμπγφλνπ ζηνπο πλεχκνλεο θαη απφ εθεί ζηελ αηκαηηθή θπθινθνξία. C (Circulation) = ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ, πνπ απαηηεί θαξδηά-αληιία θαη επαξθή φγθν αίκαηνο ζηα αγγεία γηα ηε κεηαθνξά ηνπ νμπγφλνπ απφ ηνπο πλεχκνλεο ζηα θχηηαξα. Ο αεξαγσγόο, ε αλαπλνή θαη ε θπθινθνξία απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο ηεο δσήο, δεδνκέλνπ φηη εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή παξνρή νμπγνλσκέλνπ αίκαηνο ζε φια ηα βαζηθά φξγαλα θαη ηζηνχο. Ζ αλεπάξθεηα κηαο ή φισλ απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ νδεγεί ζε θαξδηαθή αλαθνπή θαη αλαπφθεπθηα ζην ζάλαην ηνπ αηφκνπ. Οη ελέξγεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ (αεξαγσγνχ, αλαπλνήο θαη θπθινθνξίαο) είλαη νη αθφινπζεο ηξεηο, πνπ γηα 69

12 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 κλεκνηερληθνχο ιφγνπο αλαθέξνληαη κε ηα αγγιηθά αξρηθά θεθαιαία ΑΒC: A = ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΑΔΡΑΓΩΓΟΤ B = ΑΝΑΠΝΟΔ ΓΗΑΩΖ C = ΘΩΡΑΚΗΚΔ ΤΜΠΗΔΔΗ. Αλ θαη έρεη ακθηζβεηεζεί πνηα είλαη θαιχηεξε ζεηξά γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη, ε παξαδνζηαθή ζεηξά ελεξγεηψλ ΑΒC εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη ζήκεξα. Πξηλ απφ θάζε κηα απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο ελέξγεηεο ππνζηήξημεο πξέπεη λα πξνεγείηαη ε θάζε αμηνιφγεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ιεηηνπξγηψλ: εθηίκεζε ηεο ζπλείδεζεο θαη αληίδξαζεο ηνπ αηφκνπ ζηα εξεζίζκαηα απειεπζέξσζε ηνπ αεξαγσγνχ θαη εθηίκεζε ηεο αλαπλνήο (Ο αζζελήο έρεη θπζηνινγηθή αλαπλνή;) Ζ απνπζία θπζηνινγηθήο αλαπλνήο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ απνπζία επαξθνχο θπθινθνξίαο θαη ηελ έλδεημε γηα έλαξμε θαξδηνπλεπκνληθήο αλαδσνγφλεζεο. To BLS κπνξεί λα μεθηλήζεη κέζα ζε δεπηεξφιεπηα απφ ηε δηάγλσζε ηεο αλαθνπήο: απφ νπνηνδήπνηε άηνκν παξεπξίζθεηαη ζηελ αλαθνπή θαη έρεη εθπαηδεπηεί: πνιίηε ζψκαηα αζθαιείαο επαγγεικαηία πγείαο θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο νπνπδήπνηε (έμσ ή ελδν-λνζνθνκεηαθά): ζην ζπίηη ζην δξφκν ζηνλ ηφπν δνπιεηάο ζην λνζνθνκείν, θιπ ρσξίο ηε βνήζεηα ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ή αθφκε θαη δεχηεξνπ δηαζψζηε ΤΓΥΡΟΝΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΡΠΑ (2005) Γηα λα είλαη ε ΚΑΡΠΑ απνηειεζκαηηθή θαη λα εθαξκφδεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ βαζίδεηαη ζε πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο κε δηεζλή εθαξκνγή θαη απήρεζε, πνπ αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηελ θιηληθή πξαθηηθή θαη ηα λεψηεξα πεηξακαηηθά θαη θιηληθά δεδνκέλα. Οη ηειεπηαίεο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο εμεδφζεζαλ ην 2005 [1,6] είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ Δηαηξεηψλ Αλαδσνγφλεζεο απφ ηηο 5 επείξνπο. Οη νδεγίεο απηέο πεξηέρνπλ νξηζκέλεο αιιαγέο πνπ απινπνηνχλ ζεκαληηθά ηνλ αιγφξηζκν. Αζθάιεηα δηαζψζηε θαη ζχκαηνο. Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο νδεγίεο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ αζθαιή πξνζέγγηζε ηνπ ζχκαηνο. Σειεθσληθή θιήζε γηα βνήζεηα Οη ππεξεζίεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ελεξγνπνηνχληαη ακέζσο κφιηο ν δηαζψζηεο δηαπηζηψζεη φηη ην ζχκα δελ αλαπλέεη, θαζψο νη πηζαλφηεηεο επηηπρνχο απηλίδσζεο κεηψλνληαη ζεκαληηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε θάζε ιεπηνχ. Δπηβεβαίσζε ηεο αλαθνπήο - Έλαξμε ΚΑΡΠΑ 70

13 3 ν Κεθάιαην Βαζηθή Τπνζηήξημε Εσήο ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηνπ 2005 ε απνπζία ηεο αλαπλνήο ζε έλα ζχκα ρσξίο αληίδξαζε απνηειεί ην θχξην ζεκείν ηεο θαξδηαθήο αλαθνπήο. Δπίζεο ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε λα αλαγλσξίδεηαη ν πξνζαλάηηνο ξφγρνο σο αθφκα κία έλδεημε, γηα λα μεθηλήζνπκε ΚΑΡΠΑ. Μφιηο ηεθκεξησζεί ε θαξδηαθή αλαθνπή γίλεηαη θιήζε γηα εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα θαη ρνξεγνχληαη ακέζσο 30 ζπκπηέζεηο. Αλαπλνέο δηάζσζεο Γηα ηε κηθξφηεξε δπλαηή δηαθνπή ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ θαη ηελ απνθπγή ππεξαεξηζκνχ νη αλαπλνέο δηάζσζεο ρνξεγνχληαη κέζα ζε 1 sec. εκείν εθαξκνγήο ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ Οη δηαζψζηεο δηδάζθνληαη λα ηνπνζεηνχλ ηα ρέξηα ηνπο πάλσ ζην θέληξν ηνπ ζψξαθα. Ρπζκφο ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ: Ο ξπζκφο ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ είλαη εληαίνο γηα φιεο ηηο ειηθίεο 100/min. ηηο λέεο νδεγίεο δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ κε φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξεο δηαθνπέο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο, θαη ε αλαινγία ζπκπηέζεσλαλαπλνψλ δηάζσζεο είλαη 30:2 ψζηε λα ειαηηψλνληαη νη δηαθνπέο ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ θαη λα απνθεχγεηαη ν ππεξαεξηζκφο ηνπ ζχκαηνο. Γχν δηαζψζηεο: Αλαγλσξίδεηαη φηη ε ρνξήγεζε ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ είλαη θνπξαζηηθή. πληζηάηαη πιένλ φηη, φπνπ είλαη παξφληεο πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο δηαζψζηεο, ζα πξέπεη λα ελαιιάζζνληαη (κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή θαζπζηέξεζε) ζηηο ζπκπηέζεηο πεξίπνπ θάζε 2 min, γηα λα πξνιάβνπλ ηελ θνχξαζε θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ζπκπηέζεσλ. ΚΑΡΠΑ κφλν κε ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο ηηο νδεγίεο ηνπ 2005, έρεη ιεθζεί ππφςε ν δηαζψζηεο πνπ δελ κπνξεί ή δελ επηζπκεί λα δψζεη αλαπλνέο δηάζσζεο. Έρεη θαηαγξαθεί φηη ε απξνζπκία γηα αεξηζκφ ζηφκα κε ζηφκα, παξά ηελ απνπζία ελδείμεσλ θηλδχλνπ, απνηξέπεη πνιινχο πνπ ζα γίλνληαλ δηαζψζηεο απφ ην λα πξνζπαζήζνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή αλαδσνγφλεζεο. Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ελζαξξχλνπλ ηελ εθαξκνγή κφλν ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο φηη είλαη απνηειεζκαηηθή γηα πεξηνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν κφλν (πεξίπνπ 5 min) θαη δε ζπληζηάηαη σο πξφηππν ρεηξηζκνχ ησλ εμσλνζνθνκεηαθψλ θαξδηαθψλ αλαθνπψλ. Απμεκέλε πηζαλφηεηα αλαπλεπζηηθήο αλαθνπήο Πξνηείλεηαη λα ρνξεγεζνχλ 5 αξρηθέο αλαπλνέο δηάζσζεο πξηλ μεθηλήζνπλ νη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο ζε: ζχκαηα πληγκνχ παηδηά < 8 εηψλ θαη βξέθε Ο κνλαδηθφο δηαζψζηεο πξηλ ηειεθσλήζεη γηα βνήζεηα πξέπεη λα εθαξκφζεη BLS γηα 1 min. Όζνλ αθνξά ηνλ πληγκφ, απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη κφλν ζε φζνπο έρνπλ θαζήθνλ ηελ παξνρή θξνληίδαο ζε ζχκαηα πληγκνχ (π.ρ. λαπαγνζψζηεο). πλέρηζε ηεο αλαδσνγφλεζεο κέρξηο φηνπ: θζάζεη εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα ην ζχκα δείμεη ζεκεία δσήο ν δηαζψζηεο θνπξαζηεί. 71

14 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 Δπαλέιεγρνο αλαπλνήο θαη ζθπγκνχ Γελ πξνβιέπεηαη επαλέιεγρνο ζθπγκνχ θαη αλαπλνήο κέρξηο φηνπ θζάζεη ε βνήζεηα, εθηφο εάλ ην ζχκα θηλεζεί ή δψζεη ζεκεία δσήο. ηνλ Πίλαθα 3-2. δίδνληαη ηα βαζηθά βήκαηα ηνπ αιγφξηζκνπ ηεο Βαζηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Εσήο, πνπ αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά θαησηέξσ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑΧΣΖ & ΘΤΜΑΣΟ Ο δηαζψζηεο δελ πξέπεη λα ζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ ή άιινπο ζε θίλδπλν κεγαιχηεξν απφ εθείλνλ ηνπ ζχκαηνο. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ 2005 δίδνπλ επίζεκα πξνηεξαηφηεηα θαη έκθαζε ζηελ αζθάιεηα ηνπ δηαζψζηε, πνπ δελ πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε θακηά ελέξγεηα εάλ δελ βεβαησζεί φηη ν ίδηνο θαη ην ζχκα βξίζθνληαη ζε αζθαιέο κέξνο. Πηλ 3.2. Αιγόξηζκνο ηεο Βαζηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Εσήο. Αζθαιήο πξνζέγγηζε Έιεγρνο αληαπόθξηζεο Φώλαμε γηα βνήζεηα Απειεπζέξσζε αεξαγσγνύ Έιεγρνο αλαπλνήο Κιήζε ΔΚΑΒ (166) 30 Θσξαθηθέο ζπκπηέζεηο 2 Αλαπλνέο δηάζσζεο Ο δηαζψζηεο πιεζηάδεη πξνζεθηηθά θαη εμαζθαιίδεη φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο, είηε γηα ηνλ ίδην είηε γηα ην ζχκα, ειέγρνληαο γηα πηζαλνχο θηλδχλνπο απφ: δηεξρφκελα νρήκαηα - θπθινθνξηαθή θίλεζε ππξθαγηά, εθξήμεηο, ειεθηξηζκφ, γθάδη ηνμηθά αέξηα / θαπλνχο Ο δηαζψζηεο πξέπεη λα ιάβεη κέηξα γηα δηακφξθσζε αζθαινχο πεδίνπ κε: ηνπνζέηεζε νρήκαηνο ζαλ αζπίδα ρξήζε πξνεηδνπνηεηηθψλ ηξηγψλσλ ζβήζηκν κεραλήο νρήκαηνο. Μεηάδνζε ινηκψμεσλ: Έρνπλ αλαθεξζεί πνιχ ιίγα πεξηζηαηηθά κεηάδνζεο ινηκψμεσλ ζηνπο δηαζψζηεο απφ ηελ εθαξκνγή αλαπλνψλ δηάζσζεο, πνπ αθνξνχλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο θπκαηίσζεο (TB) θαη ζνβαξνχ νμένο αλαπλεπζηηθνχ ζπλδξφκνπ (SARS), ελψ δελ έρεη πνηέ αλαθεξζεί κεηάδνζε HIV. 72

15 3 ν Κεθάιαην Βαζηθή Τπνζηήξημε Εσήο Γελ ππάξρνπλ κειέηεο ζε αλζξψπνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζπζθεπψλ (barrier devices) θαηά ηελ ΚΑΡΠΑ. Δξγαζηεξηαθέο κειέηεο, φκσο, έρνπλ δείμεη φηη νξηζκέλα θίιηξα ή πξνζηαηεπηηθέο ζπζθεπέο κε βαιβίδεο κηαο θαηεχζπλζεο, εκπνδίδνπλ ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο κεηάδνζε βαθηεξίσλ απφ ην ζχκα πξνο ην δηαζψζηε θαηά ηνλ αεξηζκφ ζηφκα κε ζηφκα. Οη δηαζψζηεο ζα πξέπεη λα παίξλνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο αζθαιείαο φπνπ είλαη εθηθηφ, εηδηθά εάλ είλαη γλσζηφ φηη ην ζχκα πάζρεη απφ ζνβαξή ινίκσμε, φπσο TB ΈΛΔΓΥΟ ΑΝΣΗΓΡΑΖ - ΦΧΝΑΞΔ ΒΟΖΘΔΗΑ Δλέξγεηεο δηαζώζηε Όηαλ ν δηαζψζηεο δηαπηζηψζεη φηη ν ρψξνο είλαη αζθαιήο, πιεζηάδεη ην άηνκν πνπ είλαη πεζκέλν θάησ θαη αθίλεην. Ζ άκεζε πξνηεξαηφηεηα είλαη λα αμηνινγήζεη εάλ ην άηνκν έρεη θαθψζεηο θαη εάλ αληηδξάεη ζηα εξεζίζκαηα (ρ. 3-10), νπφηε ν δηαζψζηεο: θνπλάεη ειαθξά ην ζχκα απφ ηνπο ψκνπο θσλάδεη είζαη θαιά; ειέγρεη εάλ ππάξρεη αληίδξαζε. Δάλ ην ζχκα αληηδξάζεη ζηε θσλή ή ζην άγγηγκα, π.ρ. θνπλψληαο κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπ, βγάδνληαο ήρνπο ή πξνζπαζψληαο λα κηιήζεη, ζεκαίλεη φηη έρεη ζπλείδεζε θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ρξεηάδεηαη αλαδσνγφλεζε. απηή ηελ πεξίπησζε, ν δηαζψζηεο δελ πξνζπαζεί λα θνπλήζεη ην ζχκα γηαηί κπνξεί λα είλαη ζχκα αηπρήκαηνο θαη λα έρεη ρηππήζεη ζηελ πιάηε ή ζηνλ απρέλα, νπφηε νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε ζα ρεηξνηεξέςεη ηελ θάθσζε. Ο δηαζψζηεο κέλεη καδί ηνπ κέρξη λα ζπλέιζεη ή κέρξη λα γίλεη πξνθαλέο φηη ε θαηάζηαζή ηνπ δελ παξνπζηάδεη νπνηαδήπνηε ζνβαξή απεηιή. ρ Αμηνιόγεζε ηεο αληίδξαζεο θαη ηεο ύπαξμεο ζπλείδεζεο. «ΔΗΑΗ ΚΑΛΑ;» Αλ ην ζχκα δελ απαληάεη θαη ππάξρεη έλαο κφλνλ δηαζψζηεο ζεσξεί φηη ην ζχκα δελ έρεη αηζζήζεηο θαη θσλάδεη δπλαηά γηα λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή θαη λα βξεη βνήζεηα, ρσξίο λα αθήζεη ην ζχκα κφλν ηνπ. Αλ θάπνην παξεπξηζθφκελν άηνκν ή άιινο δηαζψζηεο βξίζθεηαη θνληά, ηνπ δεηάεη λα ελεξγνπνηήζεη ην χζηεκα Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο θαιψληαο: ζηνλ πξνλνζνθνκεηαθφ ρψξν ην ΔΚΑΒ κε ην 166 ζην λνζνθνκεηαθφ ρψξν ηελ νκάδα ΚΑΡΠΑ ζηνλ αλάινγν αξηζκφ. 73

16 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΑΔΡΑΓΧΓΟΤ Όηαλ έλα άηνκν έρεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απψιεηα ζπλείδεζεο, αθφκε θαη εάλ αλαπλέεη θαη έρεη ζθπγκφ, θηλδπλεχεη λα ππνζηεί ππνμπγνλαηκία θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθνπή απφ ηελ πξνθαινχκελε απφθξαμε ησλ αλσηέξσλ αεξνθφξσλ νδψλ. ηνλ αλαίζζεην αζζελή ην ζπλεζέζηεξν ζεκείν απφθξαμεο είλαη ν θάξπγγαο. Μέρξη πξφζθαηα ζεσξνχηαλ φηη ε απφθξαμε νθεηιφηαλ ζε πηψζε ηεο γιψζζαο πξνο ηα πίζσ ιφγσ απψιεηαο ηνπ κπτθνχ ηφλνπ. Πξφζθαηεο κειέηεο ζε αζζελείο ππφ αλαηζζεζία έδεημαλ φηη ε απφθξαμε ζπκβαίλεη ζην επίπεδν ηεο καιζαθήο ππεξψαο θαη ηεο επηγισηηίδαο [7]. Ζ απφθξαμε κπνξεί επίζεο λα νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ζην ζηφκα μέλνπ ζψκαηνο, φπσο: εκεηνχ ιφγσ παξάιπζεο ηνπ θαξδην-νηζνθαγηθνχ ζηνκίνπ ηνπ ζηνκάρνπ νδνληνζηνηρίαο αίκαηνο απφ θάθσζε πξνζψπνπ θαη ζηφκαηνο κεγάινπ ηεκαρίνπ ηξνθήο, θιπ. ην άηνκν πνπ δελ αληηδξάεη ν δηαζψζηεο ζεσξεί φηη έρεη απφθξαμε ηνπ αεξαγσγνχ απφ ηα καιαθά κφξηα ηνπ ζηφκαηνο θαη πξέπεη λα ηνλ απειεπζεξψζεη. Δλέξγεηεο δηαζώζηε Θέζε ζχκαηνο Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε αλαδσνγφλεζε θαη ε αμηνιφγεζε, ην ζχκα πξέπεη λα είλαη ζε χπηηα ζέζε πάλσ ζε ζηαζεξή επίπεδε επηθάλεηα. Δάλ ην ζχκα θείηεηαη κε ην πξφζσπν ζην έδαθνο ν δηαζψζηεο πξέπεη: λα θπιήζεη ην ζχκα ζαλ κηα κνλάδα έηζη ψζηε ε θεθαιή, ν απρέλαο θαη ν θνξκφο λα θηλνχληαη ηαπηφρξνλα ρσξίο πεξηζηξνθή λα ηνπνζεηήζεη ηα ρέξηα ηνπ ζχκαηνο θαηά κήθνο ηνπ ζψκαηνο. ηελ χπηηα ζέζε ην ζχκα είλαη έηνηκν γηα ΚΑΡΠΑ. [Πνηέ δελ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη καμηιάξη ή θάηη άιιν θάησ απφ ηελ θεθαιή ηνπ αλαίζζεηνπ αηφκνπ]. Θέζε δηαζψζηε Ο δηαζψζηεο πξέπεη λα γνλαηίζεη ζην χςνο ησλ ψκσλ ηνπ ζχκαηνο ψζηε λα κπνξεί λα εθηειέζεη ηφζν αλαπλνέο δηάζσζεο φζν θαη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο. Απειεπζέξσζε αεξαγσγνχ Ζ απειεπζέξσζε ηνπ απνθξαγκέλνπ αεξαγσγνχ κπνξεί λα γίλεη εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά κε έλα ρεηξηζκφ, πνπ είλαη αζθαιήο θαη απιφο ζηελ εθκάζεζή ηνπ. Έθηαζε ηεο θεθαιήο θαη αλάζπαζε ηνπ πεγνπληνύ (head tilt - chin lift). Με ην ρέξη πνπ είλαη πξνο ν θεθάιη ηνπ ζχκαηνο γίλεηαη έθηαζε ηεο θεθαιήο αθήλνληαο ηνλ αληίρεηξα θαη ην δείθηε ειεχζεξνπο ψζηε λα θιείζνπλ ηε κχηε εάλ ρξεηαζηεί λα ρνξεγεζνχλ αλαπλνέο δηάζσζεο. Σαπηφρξνλα, κε ην δείθηε θαη ην κέζν δάθηπιν ηνπ άιινπ ρεξηνχ αλπςψλεη ην πεγνχλη (ρ. 3-11).. Ο δηαζψζηεο πξέπεη λα απνκαθξχλεη θάζε νξαηφ αίηην απφθξαμεο απφ ην ζηφκα ηνπ ζχκαηνο, φπσο παξεθηνπηζκέλεο νδνληνζηνηρίεο, ελψ αθήλεη θαιά εθαξκνζκέλεο νδνληνζηνηρίεο ζηε ζέζε ηνπο. Απηέο νη ελέξγεηεο ζα απειεπζεξψζνπλ ηνλ αεξαγσγφ. 74

17 3 ν Κεθάιαην Βαζηθή Τπνζηήξημε Εσήο ρ Απειεπζέξσζε απνθξαγκέλνπ (Α) αεξαγσγνύ κε έθηαζε θεθαιήο θαη αλύςσζε ηνπ πεγνπληνύ (Β). Α Β Κάπνηα ζχκαηα κπνξεί λα έρνπλ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ηνπ απρέλα, ζαλ απνηέιεζκα: ηξαπκαηηζκνχ θεθαιήο, νδηθψλ αηπρεκάησλ, πηψζεο απφ χςνο, εκβχζηζε ζε ξερά λεξά, αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε ζπλσζηηζκφ ζε πνδφζθαηξν, πηψζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηππνδξνκηψλ. απηέο ηηο πεξηπηψζεηο αλ ν δηαζψζηεο ππνςηαζηεί ηξαπκαηηζκφ ηνπ απρέλα απνθεχγεη ηελ έθηαζε ηεο θεθαιήο, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεηαηφπηζε ππάξρνληνο θαηάγκαηνο απρεληθνχ ζπνλδχινπ θαη παξάιπζε ηνπ αζζελνχο θαη ρξεζηκνπνηεί κφλνλ ηελ αλχςσζε ηεο θάησ γλάζνπ ψζηε λα απειεπζεξψζεη ηνλ αεξαγσγφ, πνπ είλαη ε θχξηα πξνηεξαηφηεηα. Ζ ηερληθή ηεο αλάζπαζεο ηεο γλάζνπ δε ζπληζηάηαη γηα ηνπο κε πγεηνλνκηθνχο επεηδή είλαη δχζθνιν λα ηε κάζνπλ θαη λα ηελ εθαξκφζνπλ. ρ Αλάζπαζε θάησ γλάζνπ κε ηα δύν ρέξηα (jaw thrust) ρσξίο έθηαζε θεθαιήο. Α Β Αλάζπαζε θάησ γλάζνπ κε ηα δύν ρέξηα (jaw thrust) κε ηαπηφρξνλε αθηλεηνπνίεζε ηεο θεθαιήο, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δπν ρεξηψλ ηνπ δηαζψζηε ζηηο δπν γσλίεο ηεο θάησ γλάζνπ ηνπ ζχκαηνο (ρ. 3-12), ελψ ν δηαζψζηεο βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ θεθαιή ηνπ ζχκαηνο κε ηνπο αγθψλεο ηνπ λα αθνπκπνχλ ζην έδαθνο γηα λα κελ θνπξάδεηαη. Ο ρεηξηζκφο απηφο εθαξκφδεηαη φηαλ ππάξρεη ππνςία θάθσζεο ηνπ απρέλα. 75

18 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 Με ην ρεηξηζκφ απηφ δελ είλαη δπλαηέο νη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο απφ ην άηνκν πνπ εθαξκφδεη ηνλ ρεηξηζκφ, επνκέλσο αλ ρξεηαζηεί ΚΑΡΠΑ απαηηείηαη ε παξνπζία θαη δεχηεξνπ δηαζψζηε ΈΛΔΓΥΟ ΑΝΑΠΝΟΖ Μεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αεξαγσγνχ ν δηαζψζηεο, ελψ εμαθνινπζεί λα θξαηάεη αλνηρηφ ηνλ αεξαγσγφ ειέγρεη "εάλ ν αζζελήο έρεη αλαπλνή". Ο δηαζψζηεο πιεζηάδεη ην κάγνπιφ ηνπ ζην ζηφκα θαη ηε κχηε ηνπ αζζελνχο θαη ελψ παξαηεξεί ην ζψξαθα (ρ. 3-13): βιέπεη, εάλ αλεβνθαηεβαίλεη ν ζψξαθαο αθνύεη, γηα ηπρφλ αλαπλεπζηηθνχο ήρνπο (εάλ εμέξρεηαη αέξαο) λνηώζεη, ηελ αλαπλνή ηνπ ζχκαηνο ζην κάγνπιφ ηνπ ή ζην ρέξη ηνπ. Σα πξψηα ιίγα ιεπηά κεηά ηελ θαξδηαθή αλαθνπή έλα ζχκα κπνξεί κφιηο πνπ λα αλαπλέεη, ή λα έρεη ιίγεο, ζνξπβψδεηο, αγσληψδεηο αλαπλνέο (πξνζαλάηηνο ξφγρνο) νη νπνίεο δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηε θπζηνινγηθή αλαπλνή. ρ Έιεγρνο αλαπλνήο. ΑΚΟΤΧ ΒΛΔΠΧ ΝΟΗΧΘΧ Δάλ ν ζψξαθαο δελ αλεβνθαηεβαίλεη θαη αέξαο δελ εμέξρεηαη, ζεκαίλεη φηη ην ζχκα "δελ αλαπλέεη". Ζ αμηνιφγεζε ηεο αλαπλνήο δελ πξέπεη λα δηαξθεί πάλσ από 10 δεπηεξόιεπηα πξηλ ν δηαζψζηεο απνθαζίζεη φηη δελ ππάξρεη αλαπλνή. ρ Σαπηόρξνλνο έιεγρνο αλαπλνήο θαη ύπαξμεο ζθπγκνύ ζηελ θαξσηίδα. 76

19 3 ν Κεθάιαην Βαζηθή Τπνζηήξημε Εσήο Ζ απνπζία θπζηνινγηθήο αλαπλνήο ζεκαίλεη φηη ην ζχκα είλαη ζε αλαθνπή θαη ζα πξέπεη λα γίλεη θιήζε γηα εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα θαη λα αξρίζεη ε εθαξκνγή ΚΑΡΠΑ. Γηα πγεηνλνκηθνχο πνχ είλαη εθπαηδεπκέλνη ζε απηφ, ηαπηφρξνλα κε ηνλ έιεγρν ηεο αλαπλνήο γίλεηαη θαη έιεγρνο χπαξμεο ζθπγκνχ ζηελ θαξσηίδα (ρ.3.14) ΚΛΖΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΒΟΖΘΔΗΑ Αλ ην ζχκα δελ αλαπλέεη θαη πάλσ απφ έλαο δηαζψζηεο είλαη δηαζέζηκνη: ν έλαο αξρίδεη ΚΑΡΠΑ δίλνληαο 30 ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο ν άιινο πεγαίλεη λα ελεξγνπνηήζεη ην χζηεκα Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο θαη λα ηειεθσλήζεη ζην 166 δεηψληαο αζζελνθφξν (ρ. 3-15) ππάξρεη έλαο κφλν δηαζψζηεο, ζα θαιέζεη πξψηα βνήζεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ΚΑΡΠΑ.: Δάλ ην ζύκα είλαη παηδί ή βξέθνο ή πξόθεηηαη γηα πληγκό, αξρίδεη αλαδσνγόλεζε γηα 1 min πξηλ πάεη γηα λα ηειεθσλήζεη γηα αζζελνθφξν. ρ Κιήζε ζε βνήζεηα κόιηο δηαπηζησζεί όηη ην ζύκα δελ αλαπλέεη ΘΧΡΑΚΗΚΔ ΤΜΠΗΔΔΗ Ζ κνλαδηθή ηερληθή πνπ ζε πεξίπησζε θαξδηαθήο αλαθνπήο κπνξεί λα επηηχρεη ηθαλνπνηεηηθή θπθινθνξία αίκαηνο ζηα δσηηθά φξγαλα ρσξίο ηε βνήζεηα εηδηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη νη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο (ΘΑ) (ρ.3.16-α). Όζνλ αθνξά ην κεραληζκφ πξφθιεζεο αηκαηηθήο ξνήο θαηά ηηο Θ, ζήκεξα έρεη επηθξαηήζεη ε ζεσξία ηεο θαξδηαθήο αληιίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζπκπίεζε ηεο θαξδηάο κεηαμχ ηνπ ζηέξλνπ θαη ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνθαιεί ηε ξνή ηνπ αίκαηνο (ρ Β). Καηά ηηο Θ ε ξνή αίκαηνο πξνο ηα εκπξφο θαη φρη πξνο ηα πίζσ πηζηεχεηαη φηη ζπκβαίλεη ιφγσ: ηεο παξνπζίαο θιεβηθψλ βαιβίδσλ ζηηο ζθαγίηηδεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ παιηλδξφκεζε ηνπ αίκαηνο ηεο κεγαιχηεξεο αληίζηαζεο ησλ αξηεξηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο θιέβεο ζην λα ζπκπηεζηνχλ απφ ηελ αχμεζε ηεο ελδνζσξαθηθήο πίεζεο, κε απνηέιεζκα ηε ζπκπίεζε θαη απφθξαμε κφλν ησλ θιεβψλ ζην ζσξαθηθφ ζηφκην ηεο κηθξφηεξεο αξηεξηαθήο, ζε ζχγθξηζε κε ηε θιεβηθή ρσξεηηθφηεηα, πνπ ζεκαίλεη φηη γηα ηνλ ίδην φγθν αίκαηνο αλαπηχζζνληαη κεγαιχηεξεο πηέζεηο ζην αξηεξηαθφ ζχζηεκα πνπ πξνσζνχλ ην αίκα. 77

20 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 Σερληθή Θσξαθηθώλ πκπηέζεσλ Γηα ηελ εθαξκνγή ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ ν δηαζψζηεο πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ηε βάζε ηεο παιάκεο ηνπ ρεξηνχ ηνπο ζην θέληξν ηνπ ζψξαθα κε ην άιιν ρέξη απφ πάλσ. ρ Θσξαθηθέο ζπκπηέζεηο. [Α = ζεκείν εθαξκνγήο ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ, Β = ζρεκαηηθή απεηθφληζε θαξδηαθήο αληιίαο]. Α Β Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ Θ, δειαδή ηελ πξφθιεζε αηκαηηθήο ξνήο ζηελ θαξδηά θαη ζηνλ εγθέθαιν, ζεκαζία έρεη: Κάζε θνξά πνπ μαλαξρίδνπλ νη ζπκπηέζεηο, ν δηαζψζηεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεί ηα ρέξηα ηνπ ρσξίο θαζπζηέξεζε «ζην θέληξν ηνπ ζψξαθα». Ο ξπζκφο ζπκπίεζεο ηνπ ζψξαθα είλαη πεξίπνπ 100 ην ιεπηφ. Σν βάζνο ζπκπίεζεο ηνπ ζψξαθα γηα έλαλ ελήιηθν είλαη 4-5 cm. Ο ζψξαθα πξέπεη λα επαλέξρεηαη πιήξσο κεηά απφ θάζε ζπκπίεζε. Ζ ζπκπίεζε θαη απνζπκπίεζε πξέπεη λα δηαξθνχλ ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη δηαθνπέο ζηηο ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχληαη. Σπρφλ ςειαθεηφο θαξσηηδηθφο ή κεξηαίνο ζθπγκφο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο κέηξν απνηειεζκαηηθήο αξηεξηαθήο ξνήο. ρ Σνπνζέηεζε ρεξηώλ δηαζώζηε θαη ζέζε ζώκαηνο δηαζώζηε γηα ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο. Α = ηνπνζέηεζε ησλ δχν ρεξηψλ ηνπ δηαζψζηε ζην θαηψηεξν άθξν ηνπ ζηέξλνπ Β = ζέζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ δηαζψζηε θαηά ηηο ζπκπηέζεηο 78

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ 16 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο Ξεξηερόκελα 16.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 498 16.2.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 498 16.3 ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΒΑΠΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301

12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301 ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ 12 ο Πεξηερόκελα 12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301 12.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ... 303 12.2.1 ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ... 303 12.2.2 ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΒΑΛΒΗΓΑ ΟΤΓΟΤ ΔΜΠΔΓΖΖ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΣΩΝ ΔΝΖΛΗΚΩΝ

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΒΑΛΒΗΓΑ ΟΤΓΟΤ ΔΜΠΔΓΖΖ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΣΩΝ ΔΝΖΛΗΚΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΓΗΔΘΝΖ ΗΑΣΡΗΚΖ - ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΩΝ ΤΓΔΗΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΒΑΛΒΗΓΑ ΟΤΓΟΤ ΔΜΠΔΓΖΖ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα