ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ"

Transcript

1 ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ Η ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΛΑΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ ει. 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΗΟΡΣΖ ΦΔΣΑ ΣΖΝ ΔΛΑΟΝΑ ΣΟ ΜΗΝΤΜΑ ΣΩΝ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ ει. 4 Βηνινγηθή εθηξνθή ρνίξωλ από ηε ζεωξία ζηελ πξάμε ει. 4. ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΖΘΔΗΩΝ ΑΝ ΑΛΛΟΣΔ ει. 5 ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 2009 ει. 2 ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ ΓΗΑ ΝΑ ΘΤΜΟΤΝΣΑΗ ΟΗ ΠΑΛΗΟΗ ΚΑΗ ΝΑ ΓΝΩΡΗΕΟΤΝ ΟΗ ΝΔΟΗ ΟΠΗΘΟΦΤΛΛΟ ΥΟΡΖΓΟΗ ΣΖ ΔΦΖΜΔΡΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ει. 7

2 2 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ Ζ ΔΦΖΜΔΡΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΗ ΚΑΘΔ 21 ΜΑΡΣΗΟΤ 21 ΗΟΤΝΗΟΤ 23 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 21 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΔΣΑΛΗ ΓΙΑ ΔΚΣΤΠΩΗ ΣΙ ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡ. ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΔΚΓΟΣΖ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΘΑΚΗΙΖ ΚΑΟΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΚΞΑΟΑΘΝΠ ΒΑΓΓΔΙΖΠ ΤΝΣΑΚΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 1. ΓΟΤΛΑ ΑΝΣΩΝΗΟ 2. ΓΑΛΩΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 3. ΓΑΛΩΖ ΑΒΒΑ 4. ΕΑΓΚΑ ΘΔΟΥΑΡΖ 5. ΚΑΜΗΛΖ ΜΑΡΗΑ 6. ΜΠΑΡΑΚΟ ΒΑΓΓΔΛΖ 7. ΝΗΚΟΛΟΤΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 8. ΑΛΑΜΑΝΖ ΜΑΡΗΑ 9. ΣΔΡΓΗΑΡΖ ΡΟΤΛΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ . fax Σειέθσλα Κακίιε Μαξία Μπαξάθνο Βαγγέιεο ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ ΛΑΒΓΑΚΗ ΔΜΜ. Γ. Ο.Δ. 7 Ο ΥΛΜ ΛΑΡΙΑ ΒΟΛΟΤ ΤΝΓΡΟΜΔ Δηήζηα ζπλδξνκή 10 εζσηεξηθνύ 20 εμσηεξηθνύ Γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ ζα παξαδίδεηαη ζην ηαρπδξνκείν ηνπ ρσξηνύ. Γηα ηνπο θαηνίθνπο εθηόο ηνπ ρσξηνύ ζα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο. Αγξνηηθή Σξάπεδα Αξ. ινγαξηαζκνύ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΑΟΓΡΑΥΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ Κε ζηαζεξά θαη ζπλερή βήκαηα, πξνρσξά ε πινπνίεζε κηαο ηδέαο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ρώξνπ, όπνπ ζα εθηίζεληαη αληηθείκελα παξειζόλησλ εηώλ. Ρα αληηθείκελα πνπ εθηίζεληαη, ζα είλαη απηά πνπ ζα πξνζθέξνπκε όινη εκείο, ζην Πύιινγν γηα λα ζπληεξεζνύλ θαη λα θηινμελεζνύλ ζην ρώξν ηνπ κνπζείνπ. Όηη κπνξείηε λα θαληαζηείηε, αληηθείκελα θαζεκεξηλήο νηθηαθήο ρξήζεο, ξνύρα, ξηρηάξηα, ρξηάκηα, πηάηα, έπηπια, εξγαιεία θαη όπνπ πάεη ν λνπο ζαο, αληηθείκελα πνπ δελ ρξεηάδνληαη θαη πηάλνπλ ρώξν. Όηαλ ηαθηνπνηεζνύλ ηα εθζέκαηα, ην θαζέλα ζα θέξεη ηακπειάθη, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη, ην έηνο ρξήζεο, ν δσξεηήο θαη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ. Ρα αληηθείκελα απηά κπνξείηε από ηώξα λα ηα πξνζθέξεηαη ζηα κέιε ηνπ Ππιιόγνπ, όπνπ ζα ζπγθεληξώζνπλ ΝΥΜΦΑΙΟ Σελ Κπξηαθή 12 Οθηψβξε 2008, ηα κέιε θαη νη θίινη ηνπ πιιφγνπ, μεθηλήζακε ην πξσί απφ ην ρσξηφ καο γηα εθδξνκή ζην Νπκθαίν ηεο Φιψξηλαο θαη ζηελ Καζηνξηά, ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηνξγαλψλεη ν Μ.Π.. Γνκέληθνπ. Πξψηνο πξννξηζκφο καο, ην Νπκθαίν κε ελδηάκεζε ζηάζε ζηα έξβηα γηα θαθέ, ηζηγάξν θαη «πιχζηκν ρεξηψλ». Καηά ηηο 11 πεξίπνπ θηάζακε ζηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ πνπ βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 1346κ. Οη θάηνηθνη ηεο Νεβέζθαο (παιηά νλνκαζία) ήηαλ παζίγλσζηνη έκπνξνη αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ρξπζνχ θ.α. θαη αξθεηά εχπνξνη, πνπ ην καξηπξνχλ ηα αξρνληηθά ζπίηηα θαη ηα πιαθφζηξσηα ζνθάθηα ηνπ ρσξηνχ. Η επίζθεςή καο ζηελ Νηθείν ρνιή, κε ηε κηθξή μελάγεζε ζηα θσηνγξαθηθά ληνθνπκέληα πνπ εθηίζεληαη εθεί, καο δίλνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπκβνιή ζηελ ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Μαθεδνλίαο. Απηφ πνπ άξεζε πεξηζζφηεξν ζηα κηθξά παηδηά ηεο παξέαο, ήηαλ ε επίζθεςε ζην Δπξσπατθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο ηεο Καθέ Αξθνχδαο «Ο Αξθηνχξνο», κε 14 αξθνχδεο λα καο έξρνληαη ζε αλάζα αλαπλνήο. Γελ έιεηςαλ νη βφιηεο ζηα ζνθάθηα, νη απνιαχζεηο θαθέ, ηζίπνπξνπ κε πνηθηιία κεδέδσλ. Ήξζε ε ψξα γηα θαγεηφ θαη ην απνιαχζακε ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ ρσξηνχ, πνπ καο πξφζθεξε θνβεξή ζέα φινπ ηνπ ρσξηνχ. ηε ζπλέρεηα επηζθεθηήθακε ην θέληξν πξνζηαζίαο ηνπ ιχθνπ ζην ρσξηφ Αγξαπηδηά θαη ιφγσ θαζπζηέξεζεο δελ κπήθακε κέζα δηφηη έθιεηζε. Κάπνηνη ηπρεξνί φκσο, απφ εθείλν ην ζεκείν πνπ θαηεβήθακε απφ ην ιεσθνξείν, κπνξέζακε θαη είδακε έλα ιχθν. Άξρηζε λα ζνπξνππψλεη θαη έθηαζε ε ψξα γηα θαθέ, πνπ ηνλ απνιαχζακε ζηε Νχκθε ηεο ιίκλεο Οξεζηηάδα ζηελ παλέκνξθε Καζηνξηά. Γπζηπρψο πάληα ζηελ εθδξνκή θηάλεη θαη ε ψξα ηνπ γπξηζκνχ, ε νπνία φκσο δελ θαηαιάβακε πσο έθηαζε. Ο εμαηξεηηθφο νδεγφο καο, Λάδαξνο, καο έβαιε ειιεληθή ηαηλία θαη απνξξνθεζήθακε ηφζν πνιχ πνπ θηάζακε θαη πάιη ζην ρσξηφ καο, ρσξίο λα ην θαηαιάβνπκε, γεκάηνη γλψζεηο, εηθφλεο θαη ζπλαηζζήκαηα ζπγθίλεζεο θαη ζαπκαζκνχ. Καζ φια ηθαλνπνηεκέλνη, αλαλεψλνπκε ην ξαληεβνχ καο γηα ηελ επφκελε εθδξνκή ηνπ πιιφγνπ, φπνπ ζα καο δνζεί λέα επθαηξία λα μαλαδήζνπκε εκπεηξίεο θαη ζπγθηλήζεηο απείξνπ θάινπο. όιν ην πιηθό, ζην ρώξνπ ηνπ κνπζείνπ γηα λα θαζαξηζηνύλ θαη λα εηνηκαζηνύλ γηα ηελ έθζεζε ηνπο. Πην θηίξην όπνπ ζα ζηεγαζηεί ην κνπζείν, έρνπλ γίλεη αξθεηέο εξγαζίεο, κεηά από ηα ζπλερή γθξεκίζκαηα πνπ έγηλαλ θαη ηξνθή ζρνιηαζκνύ γηα ηνπο θαθεληξερείο. Κε ηε δηθή ζαο ρξεκαηηθή βνήζεηα από ηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο, θαζαξίζηεθε ν ρώξνο, θηηάρηεθαλ νη αηέιεηεο ηεο ζηέγεο, αζβεζηώζεθε πξόρεηξα, κπήθαλ θηόζθηα ζηα παξάζπξα, κάξκαξα ζηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα, θάγθεια γηα πξνζηαζία ησλ ηδακηώλ θαη ηειεπηαία έγηλαλ ηα θνπθώκαηα πξνζθνξά από ηε Γεκνηηθή αξρή θαη ηνλ Γήκαξρν θ. Κήζην. Απνκέλνπλ λα γίλνπλ ηα παηώκαηα, ην ηαβάλη, ηα ρσξίζκαηα γηα ηα γξαθεία πνπ ζα ζπζηεγαζηνύλ ζην θηίξην, ε δηακόξθσζε ηνπ εμσηεξηθνύ ρώξνπ θαη ηα αληηθείκελα πνπ ζα ραξίζνπκε όινη εκείο γηα λα ηννγεκίζνπκε. ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΟΤ ΥΩΡΗΟΤ Ρν απόθζεγκα «Νη άλζξσπνη είλαη ζαλ ηα ηζνπβάιηα, όηαλ δελ ηνπο βάιεηο ηίπνηα κέζα, ζσξηάδνληαη ζην έδαθνο», είλαη ε νπζία ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε κηαο βηβιηνζήθεο. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα ίδξπζήο ηεο. Γίλεηαη γηα εύθνιε πξόζβαζε από θάπνηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζε ιίγνπο ηίηινπο βηβιίσλ αξρηθά, πνπ επειπηζηνύκε λα απμάλεηαη ζηαδηαθά. Κε ηελ απόθηεζε ησλ πξώησλ βηβιίσλ, πξνζπαζήζακε λα θαιύςνπκε όιεο ηηο ειηθίεο θαη πξνηηκήζεηο. Ηδηαίηεξε κλεία, αμίδεη ζηελ Θαιακπνύθα Αιεμάλδξα, γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηεο, ζηελ ηνπνζέηεζε ζεκειίσλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο. Νη ελδηαθεξόκελνη γηα ην δαλεηζκό βηβιίσλ, κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ. Ζ βηβιηνζήθε ζα ζηεγάδεηαη ζην θηηξίνπ ηνπ ιανγξαθηθνύ κνπζείνπ κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Αξρηθά απνθηήζεθαλ 40 βηβιία. Αλ θάπνηνο έρεη βηβιία πνπ δελ ηα ρξεηάδεηαη, κπνξεί λα ηα ραξίζεη ζηε βηβιηνζήθε θαη ζίγνπξα ζα πηάζνπλ ηόπν. Απώιεηες εθεκερίδωλ Ξαξνπζηάζηεθαλ θαηά δηαζηήκαηα θάπνηνη θίινη καο αλαγλώζηεο, λα παξαπνληνύληαη πσο δελ ιακβάλνπλ ηελ εθεκεξίδα καο. Ρνπο δηαβεβαηώλνπκε πσο ην πξόβιεκα δελ έρεη ζρέζε, κε ηελ νξγάλσζε θαη απνζηνιή ησλ εθεκεξίδσλ, αιιά κε ηα θαηά ηόπνπο ηαρπδξνκηθά γξαθεία θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηαρπδξόκνπο. ΑΗΜΟΓΟΗΑ Σν άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 ν Μ.Π.. Γνκέληθνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Αηκνδνζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο πξνέβεθε ζε κηα θίλεζε επαηζζεζίαο θαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην ρσξηφ καο, πξνηξέπνληάο ηνπο λα πξνζθέξνπλ «ιίγν» απφ ην αίκα ηνπο, αιιά «πνιιά» ζηελ αλζξψπηλε δσή. Γπζηπρψο, κφλν ελλέα εζεινληέο αηκνδφηεο απφ φιν ην ρσξηφ, ππήξμαλ ςχρξαηκνη θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηε δσηηθήο ζεκαζίαο πξνζθνξά ηνπο, ηνπο νπνίνπο ζπγραίξνπκε θαη επηβξαβεχνπκε γηα ηελ θίλεζή ηνπο απηή. θνπφο ηνπ πιιφγνπ ήηαλ λα ηδξχζεη Σξάπεδα Αίκαηνο, ψζηε φπνηνο ζπγρσξηαλφο καο ρξεηαζηεί άκεζε βνήζεηα, λα ηνπ ηελ πξνζθέξνπκε. Καηαλνεηφ φκσο είλαη φηη, κε ηελ απνζήθεπζε ελλέα κφλν θηαιψλ αίκαηνο, αδπλαηνχκε λα θηάζνπκε ζην ζηφρν καο. Διπίδνπκε, φηαλ επαλαιεθζεί ε πξνζπάζεηα, λα έρνπκε πεξηζζφηεξνπο ςχρξαηκνπο θαη επαίζζεηνπο εζεινληέο, ψζηε λα πεηχρνπκε ηνλ ζθνπφ καο, γηα ην θαιφ ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ καο. Η αηκνιεςία έγηλε ζην πξναχιην ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ζε θηλεηή κνλάδα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο. ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Hκεξίδα κε ζέκα «Βαζηθή πνζηήξημε ηεο Εσήο θαη Απηόκαηε Δμσηεξηθή Απηλίδσζε» δηνξγαλώζεθε ζην Ξαλαγηώηεην Ξλεπκαηηθό Θέληξν, ην Πάββαην 11 Νθησβξίνπ Ν θ. Μελνθώλ Ιέηζαο θαη ν θ. Αρηιιέαο Ξαπαθώζηαο, πηζηνπνηεκέλνη εθπαηδεπηέο ηνπ ΔΘΑΒ ΙΑΟΗΠΑΠ, κε αλαιπηηθό θαη απόιπηα θαηαλνεηό ηξόπν, καο έδεημαλ πώο κπνξνύκε λα παξέρνπκε πξώηεο βνήζεηεο, εθαξκόδνληαο θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγόλεζε (ΘΑΟΞΑ), ζ έλαλ άλζξσπν κε θαξδηαθό επεηζόδην. Δπίζεο, έγηλε ελεκέξσζε γηα παξνρή Ξξώησλ Βνεζεηώλ ζε θαζεκεξηλά κηθξναηπρήκαηα, πνπ κπνξεί λα ζπκβνύλ ζηνλ θαζέλα καο. Ζ ελεκέξσζε πνπ έγηλε από ην πξνζσπηθό ηνπ ΔΘΑΒ, θξίλεηαη σο αλαγθαία ζηνλ ηόπν καο, ζηνλ νπνίν δελ ππάξρνπλ ηαηξηθά θέληξα θαη γηαηξνί, πνπ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο ζπγρσξηαλνύο καο. Ρν Γ.Π. ηνπ Ππιιόγνπ επραξηζηεί ζεξκά ην ΔΘΑΒ Ιάξηζαο θαη ηνπο δύν εηζεγεηέο ηνπ, πνπ αληαπνθξίζεθαλ άκεζα ζηελ πξόζθιεζε κέζσ αίηεζεο, πνπ θαηέζεζε ν Πύιινγνο ζηελ πεξεζία ηνπο. Πην ηεύρνο καο απηό, ζαο δηαλέκνπκε ην Δγρεηξίδην BLS/AED από ην Δπξσπατθό Ππκβνύιην Αλαδσνγόλεζεο, πνπ απνηειεί ηε κεηαθξαζκέλε έθδνζε ηνπ ζεκηλαξίνπ Βαζηθήο πνζηήξημεο ηεο Εσήο θαη Απηόκαηεο Δμσηεξηθήο Απηλίδσζεο(Δγρεηξίδην Γηαζώζηε) 2 ε Έθδνζε. ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΖ ΘΔΛΡΟΝ ΓΔΗΑΠ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΞΟΩΡΔΠ ΒΝΖΘΔΗΔΠ ΔΘΑΒ 166 ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΖ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΖ 199 ΑΠΡΛΝΚΗΘΝ ΡΚ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ 100 ΓΔΖ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΝΡΔ 121 ΘΡΔΙ ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ ΘΡΔΙ ΙΑΟΗΠΑΠ ΝΠΔ ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΞΝΡΑΚΗΑΠ ΘΔΞ ΞΝΡΑΚΗΑΠ ΘΔΞ 1500 ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΝΚΔΛΗΘΝ

3 ΔΦΖΜΔΡΗ ΓΗΟΡΣΖ ΦΔΣΑ ΣΖΝ ΔΛΑΟΝΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2008 Κεηά από πξόζθιεζε ηνπ θ. Ρζνύηζνπ Ησάλλε, πξόεδξν ηνπ Ππλεηαηξηζκνύ Ξνύξσλ Ξνηακηάο, ηνλ νπνίν επραξηζηνύκε ζεξκά, ν Κ.Ξ.Π. Γνκέληθνπ είρε ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζεη ην κέρξη ζηηγκήο έξγν ηνπ, πξνβάιινληαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηηο θπζηθέο νκνξθηέο ηνπ ρσξηνύ, ηα ηζηνξηθά κλεκεία ηνπ, ηηο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Κ.Ξ.Π., ην νπνίν επηκειήζεθε ν Βαγγέιεο Κπαξάθνο. Πην πεξίπηεξν ηνπ Ππλεηαηξηζκνύ Ξνύξσλ εθζέζακε ηα δύν πξώηα ηεύρε ηεο Δθεκεξίο Γνκέληθνπ θαη ην DVD «Κηα ζπζία μεραζκέλε», ηεο ΔΡ 1, ζε ζθελνζεζία Λίθνπ Ξαπαζαλαζίνπ, κε ην νινθαύησκα ηνπ Γνκέληθνπ ην Ξξνζπαζήζακε λα εθζέζνπκε θαη ην βηβιίν ηνπ Γ. Θαξακίληδα ΣΟΝΛΗΘΑ ΓΝΚΔΛΗΘΝ, αιιά δε βξέζεθε θαλείο από ηνπο ππεπζύλνπο γηα λα καο δώζεη ιίγα βηβιία. Ρα παζίγλσζηα πιένλ Ξνύξα Ξνηακηάο θαη νη κπξνπδηέο ηεο «ξίγαλεο Νιύκπνπ», είραλ σο απνηέιεζκα ηελ εληππσζηαθή πξνζέιεπζε ηνπ θόζκνπ θαη αξθεηώλ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ, ζην πεξίπηεξό καο. Ζ παξνπζία ηνπ Ππιιόγνπ εθεί ππήξμε ζεκαδηαθή, δηόηη κέζσ ησλ Ξνύξσλ θαηαθέξακε λα γλσζηνπνηήζνπκε ηελ ύπαξμή καο ζην επξύ θνηλό θαη λα «θιέςνπκε» ιίγε από ηε δόμα ηνπο. Θαη θπζηθά δελ αθήζακε αλεθκεηάιιεπηε ηελ επθαηξία λα θάλνπκε γλσξηκίεο κε αλζξώπνπο, πνπ ίζσο θαλνύλ ρξήζηκνη ζην Πύιινγν θαη ζηνλ ηόπν καο. ΒΛΕΠΩ-ΑΚΟΤΩ- ΠΑΡΑΣΗΡΩ-ΦΟΛΙΑΖΩ- ΠΡΟΣΕΙΝΩ-ΠΕΡΙΜΕΝΩ. ΓΡΟΜΟΗ ΝΣΡΟΠΖ Πεγαίλνληαο θαλείο κε ην όρεκά ηνπ από ην ρσξηό πξνο Μαγνύια, θαηεθνξίδνληαο, ζην ύςνο ηνπ ζθαγείνπ πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθόο, δηόηη ην νδόζηξσκα έρεη ραιάζεη κε ηελ ρξήζε ηνπ παξαθείκελνπ αγξνηηθνύ δξόκνπ. Η θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί δελ είλαη ησξηλή, αιιά δπζηπρώο δελ ην είδε θαλείο ππεύζπλνο ώζηε λα θάλεη θάηη, κόλν εκείο ην βιέπνπκε, ν απιόο ιανπηδίθνο # ΔΛΗΓΑ 3 ηήιε ησλ αλαγλσζηώλ Πηα κέζα ηνπ Λνέκβξε πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηνλ Κνξθσηηθό Πύιινγν ηνπ ρσξηνύ καο δύν ζεκαληηθέο, νπζηώδεηο θαη αλαγθαίεο εθδειώζεηο πνπ αθνξνύζαλ ελεκέξσζε πάλσ ζε ζέκαηα πξόιεςεο γηα ηελ πγεία καο. Δκείο νη λένη, αλ θαη δελ κπνξνύκε λα πξνζθέξνπκε ην αίκα ζην ζπλάλζξσπό καο όζν θαη αλ ην ζέινπκε, εγθξίλνπκε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Ππιιόγνπ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΔΘΑΒ θαη ηνπ ηκήκαηνο Αηκνδνζίαο Ιάξηζαο. Ρνπο επραξηζηνύκε γη απηό πνπ θάλνπλ θαη επρόκαζηε θαιή ζπλέρεηα ζην έξγν ηνπο. Ρν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ είλαη ειηθησκέλνη, γη απηό εκείο νη λένη θαινύκαζηε λα ζπκκεηέρνπκε ελεξγά κε όπνην ηξόπν κπνξνύκε θαη λα ππνζηεξίδνπκε ηηο πξνζπάζεηεο απηέο, γηα λα βνεζήζνπκε ην ζπλάλζξσπό καο θαη ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηό. Γ.Θ. ΔΘΓΖΙΩΠΖ ΚΛΖΚΖΠ ΓΗΑ ΡΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ Για να μην ξεχνούν οι παλιότεποι και να μαθαίνουν οι νεότεποι. Ρν Πάββαην 15 Λνεκβξίνπ 2008 θαη ώξα θάηη ζεκαληηθό δηαδξακαηίζηεθε ζην όκνξθν ρσξηό καο. Πην Ξαλαγηώηεην Ξλεπκαηηθό Θέληξν κεηά από πξσηνβνπιία ηνπ Ξνιηηηζηηθνύ Ππιιόγνπ θαη ηε ζπκβνιή ηεο Κνπζηθήο Νκάδαο ( γηα όζνπο δελ ην γλσξίδεηε ππάξρεη θαη ηέηνηα ζην ρσξηό καο), δηνξγαλώζεθε εθδήισζε κλήκεο ελ όςεη ηεο επεηείνπ ηνπ μεζεθσκνύ ηνπ Ξνιπηερλείνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εθδήισζε ήηαλ ζπγθηλεηηθή αθνύ ζπκκεηείραλ ζπγρσξηαλνί καο όισλ ησλ ειηθηώλ. Ρελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ν Ξξόεδξνο ηνπ ρσξηνύ θ. Γ.Ληθνινύιεο, ν Γπκλαζηάξρεο ηνπ Γπκλαζίνπ Γνκέληθνπ θ. Γθακπέηαο θαη ε Ξξόεδξνο ηνπ Ξνιηηηζηηθνύ Ππιιόγνπ θ.κ. Θακίιε. Ζ εθδήισζε μεθίλεζε κε ηελ πξνβνιή ηαηλίαο-ληνθνπκέλην ε νπνία παξνπζίαδε ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα από ην Β Ξαγθόζκην Ξόιεκν κέρξη ηε κεηαπνιίηεπζε, κε έκθαζε ζηε γεξκαλντηαιηθή θαηνρή, ζηνλ εκθύιην, ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο δηθηαηνξίαο, ζηε δξάζε θαη θαηαδίθε ησλ δηθηαηόξσλ, ζηελ εμέγεξζε ηνπ Ξνιπηερλείνπ θαη ζηε κεηαπνιίηεπζε. Κεηά ηελ πξνβνιή αθνινύζεζε ζύληνκν κνπζηθό πξόγξακκα από ηελ «Νξρήζηξα Λέσλ Γνκελίθνπ». Νθηώ ππέξνρα αγγεινύδηα ηνπ ρσξηνύ καο: ε Ξαραζθεσή Σαηδήλα (αξκόλην) ε Θωκαή Βαρζακή (αξκόλην) ε Καρία Θαραλίθα (θηζάξα) ε Γεωργία Ρζούηζοσ (θηζάξα) ε Γήκεηρα Ξαληαδή (αθνξληεόλ) ν Λίθος Ρζοσβειαθίδες (κπνπδνύθη) ε Γεωργία Θαραλίθα (ηξαγνύδη) ε Αγγειηθή Κειηγθάθε (ηξαγνύδη), βνεζνύκελα από ην Πάββα Γαιώζε θαη ην Θενράξε Εάγθα γέκηζαλ κε όκνξθεο λόηεο ηελ αίζνπζα. Αθνύζηεθαλ ηα ηξαγνύδηα: -Έλα ην ρειηδόλη -Ρεο δηθαηνζύλεο ήιηε λνεηέ -Έλα όκνξθν ακάμη -Ρν αθνξληεόλ -Νξρεζηξηθά θ.ά. Αμίδνπλ πξαγκαηηθά ζπγραξεηήξηα ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο εθδήισζεο, κα πάλσ απ όια ζηα παηδηά πνπ καο γέκηζαλ ραξά θαη αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ ηνπ ρσξηνύ καο. Εάγθαο Θενράξεο Γπζηπρώο θαη από ηελ άιιε είζνδν ηνπ ρσξηνύ, ηα πξάγκαηα δελ είλαη θαιύηεξα. ηελ αξρή ησλ ζπηηηώλ, ζπγθεθξηκέλα ζην ζπίηη ηνπ Μπαξηδάθε, ε ηνπνζέηεζε θξαζπέδνπ δελ νινθιεξώζεθε πνηέ. Σν απνηέιεζκα εθηόο ηεο άζρεκεο εηθόλαο είλαη θαη πξνβιεκαηηθό γηα ηε ρξήζε θαη δηαηήξεζε ηνπ δξόκνπ, Με ηελ πξώηε δπλαηή λεξνπνληή, θαζώο θαηεβαίλνπλ ηα λεξά από ηνπο θάζεηνπο ζε απηό ην ζεκείν δξόκνπο, παξαζέξλνπλ ιάζπεο, πέηξεο θαη παξακέλνπλ εθεί ζηε κέζε ηνπ δξόκνπ θαζηζηώληαο ηνλ επηθίλδπλν, γηα απηνθίλεηα θαη παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν. Καιό ζα ήηαλ λα γίλεη θαη από ηελ άιιε πιεπξά θξάζπεδν λα νκνξθύλεη ιηγάθη ε είζνδνο ηνπ ρσξηνύ καο Αο κελ βιέπνπκε κόλν ηα αξλεηηθά. Αμηόινγε ήηαλ ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ αγξνηηθώλ δξόκσλ από κεραλήκαηα ηεο Ννκαξρίαο θαη ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη ν θαζαξηζκόο πιεπξηθά όινπ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ πξνο Διαζζόλα θαη Λάξηζα ΔΟΡΣΑΜΟ ΣΖ 28 Ζ ΟΚΣΩΒΡΖ 1940 Σελ 28 ε Οθηώβξε πξαγκαηνπνηήζεθε ε εζηκνηππηθή ηηκή ζηνπο πεζόληεο ήξσεο ηνπ έπνπο ηνπ 40. Μεηά από ηελ πξσηλή Θεία Λεηηνπξγία, αθνινύζεζε ε εμηζηόξεζε ησλ γεγνλόησλ θαη ε θαηάζεζε ησλ ζηεθαληώλ. Ο θόξνο ηηκήο νινθιεξώζεθε κε ηελ παξέιαζε ησλ ζρνιηθώλ ηκεκάησλ, κε ηα κηθξά ηνπ λεπηαγσγείνπ λα θιέβνπλ ηελ παξάζηαζε, θαηελζνπζηάδνληαο ηνλ θόζκν από όιε ηελ πεξηνρή ηεο Πνηακηάο πνπ ήξζε ν θαζέλαο λα θακαξώζεη ηνλ δηθό ηνπ άλζξσπν. θνπόο ηεο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο ζηήιεο είλαη λα θηινμελεί δηθέο ζαο επηζηνιέο ζρεηηθά κε ηελ εθεκεξίδα ή νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ην ρσξηό καο, θάηη πνπ είδαηε θαη ζαο άξεζε ή δελ ζαο άξεζε θαη ζέιεηε λα ην κνηξαζηείηε κε ηνπο αλαγλώζηεο ηεο εθεκεξίο. ΔΛΑΟΜΖ ΚΑΘΖΚΑΡΩΛ ΣΝΟΝ Γηα δεύηεξε ρξνληά, κε ελζνπζηαζκό, μεθίλεζαλ ηελ Θπξηαθή 9 Λνεκβξίνπ 2008 καζήκαηα Ξαξαδνζηαθνύ ρνξνύ. Αξθεηέο γπλαίθεο θαη παηδηά ηνπ ρσξηνύ καο, δηδάζθνληαη ρνξνύο από όιε ηελ Διιάδα. Ρα καζήκαηα ζα γίλνληαη θάζε Θπξηαθή 17:30 κ.κ. ζην Ξαλαγηώηεην Ξλεπκαηηθό Θέληξν από ηελ θαζεγήηξηα ρνξνύ θ.άλλα-καξία. ΑΠΟΚΡΗΔ ΣΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΚΤΡΗΑΚΖ 1 ΜΑΡΣΗΟΤ 2009

4 4 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ ΔΘΙΝΓΖ ΛΔΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΝΚΑΓΑΠ ΑΚΓΓΑΙΝ ΞΑΟΑΓΩΓΩΛ ΓΝΚΔΛΗΘΝ Ρελ 18/10/2008 εκέξα Πάββαην ζηηο 8 ην βξάδπ κεηά από κηα άθαξπε ζπλέιεπζε ηεο νινκέιεηαο ηεο νκάδαο ησλ ακπγδαινπαξα - γσγώλ Γνκέληθνπ ηελ 11/10/2008, ιόγσ κε απαξηίαο εθιέρζεθε θαηά πιεηνςεθία ην λέν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην. Ξαξαβξέ - ζεθαλ 15 κέιε νκάδαο από ηα 44 πνπ αξρηθά είραλ εγγξαθεί. Ρν λέν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην απαξηίδεηαη από ηνπο Γνύια Αληώλην, Εάγθα Ησάλλε, Βαξζακή Θσλζηαληίλν, Ρζεθνύξα Βαζίιε θαη Θαινγήξνπ Βαζηιηθή. Από ηνπο παξαπάλσ έιαβαλ Γνύιαο Αληώληνο 8 ςήθνπο, Εάγθαο Ησάλλεο 8 ςήθνπο, Βαξζακήο Θσλζηαληίλνο 5 ςήθνπο, Ρζεθνύξαο Βαζίιεο 9 ςήθνπο θαη Θαινγήξνπ Βαζηιηθή 6 ςήθνπο. Ξξόεδξνο εμειέγεη ν Γνύιαο Αληώληνο, γξακκαηέαο ν Εάγθαο Ησάλλεο, ηακίαο ν Βαξζακήο Θσλζηαληίλνο θαη κέιε νη Ρζεθνύξαο Βαζίιεο θαη Θαινγήξνπ Βαζηιηθή. Ν απεξρό κελνο πξόεδξνο Θαξαλίθαο Γεκήηξηνο δελ παξαβξέζεθε ζηελ ζπλέιεπζε γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο. Γνύιαο Αληώληνο ΣΟ ΜΗΝΤΜΑ ΣΩΝ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ «Νύρηα γεκάηε ζαύκαηα, λύρηα ζπαξκέλε κάγηα.» Η άγηα λύρηα ησλ Χξηζηνπγέλλσλ πιεζηάδεη. Σν καξηπξνύλ νη ζηνιηζκέλεο βηηξίλεο ησλ θαηαζηεκάησλ, νη επηπρηζκέλεο παηδηθέο θσλέο, νη κεγάινη πνπ πεγαηλνέξρνληαη ζηηο αγνξέο, απαιιαγκέλνη γηα ιίγν από ηηο αζρνιίεο θαη ηελ αγσλία γηα επηβίσζε. Γελληέηαη όκσο ην εξώηεκα: Πώο αηζζάλνληαη ηε γηνξηή απηή νη άλζξσπνη? αλ κηα σξαία επθαηξία γηα ςώληα θαη δηαζθέδαζε ή ζαλ γηνξηή ηεο αγάπεο? Έρνπκε ηε γλώκε πσο ηα Χξηζηνύγελλα δελ πξέπεη λα απνηεινύλ κηα επθαηξία γηα δηαζθέδαζε. Σν λόεκά ηνπο, ην κήλπκά ηνπο είλαη άιιν. Είλαη ην βίσκα ηεο ρξηζηηαληθήο αγάπεο. Σα Χξηζηνύγελλα πάλσ απ όια είλαη αγάπε. Αγάπεο ηνπ Θενύ πξνο ηνλ άλζξσπν, αγάπεο ηνπ αλζξώπνπ πξνο ην ζπλάλζξσπό ηνπ. Όιε ε δηδαζθαιία ηνπ Χξηζηνύ, ζηεξίδεηαη ζηελ αγάπε. Σν "αγαπάηε αιιήινπο" έγηλε ην ζύλζεκα ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο. ην πξόζσπν ηνπ Χξηζηνύ νη θησρνί, νη πνλεκέλνη, νη ζθιάβνη βξήθαλ ζπκπόληα, παξεγνξηά, ΑΓΑΠΗ. ηηο ζεκεξηλέο όκσο βηνκεραληθέο θαη θαηαλαισηηθέο θνηλσλίεο ε πξαγκαηηθή αγάπε θαίλεηαη λα είλαη θάηη ζπάλην. Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο έρεη απνμελσζεί από ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ. Η ςπρή ηνπ γέκηζε από κίζνο, απιεζηία, απηζηία θαη πινθξνζύλε. Είλαη θαηξόο όκσο ν άλζξσπνο λα απαξλεζεί ηνλ θαθό ηνπ εαπηό. Αο μεπιύλεη ηα ρέξηα ηνπ από ην αίκα ησλ ζπλαλζξώπσλ ηνπ θαη αο γίλεη βίσκά ηνπ ην κήλπκα ηνπ Χξηζηνύ γηα παληνηηλή ΕΙΡΗΝΗ θαη ΑΓΑΠΗ. Καη επί γεο ΕΙΡΗΝΗ Καη επί γεο ΑΓΑΠΗ Καιά Υξηζηνύγελλα! Μαξία αιακάλε Βηνινγηθή εθηξνθή ρνίξωλ από ηε ζεωξία ζηελ πξάμε Ζ δήηεζε πξντόλησλ αλζξώπηλεο δηαηξνθήο θαη ηδηαίηεξα δσηθώλ πξσηετλώλ, απμήζεθε θαηαθόξπθα κεηά ην δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν δεκηνπξγώληαο ηεξάζηηεο αλάγθεο ζηελ αγνξά δσνθνκηθώλ πξντόλησλ. Κέζα από όιε ηελ πνηθηιία ησλ πξσηετλώλ δσηθήο πξνέιεπζεο, ην θξέαο ηνπ ρνίξνπ θαη ησλ πηελώλ δηαθξίζεθε ζηνλ αγώλα θάιπςεο ησλ δηαηξνθηθώλ αλαγθώλ, ιόγσ ηνπ κηθξνύ βηνινγηθνύ θύθινπ ησλ αλσηέξσ παξαγσγηθώλ δώσλ, ησλ πςειώλ δεηθηώλ αλαπαξαγσγήο θαη ηεο πνιύ αμηόινγεο κεηαηξεςηκόηεηαο ησλ δσνηξνθώλ πνπ παξνπζηάδνπλ. Θαη ζηνπο δύν θιάδνπο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεγάιεο κνλάδεο βηνκεραληθνύ ηύπνπ παξαγσγήο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο θαη ηνπ νηθνλνκηθνύ πξντόληνο. Πηελ θαηεύζπλζε απηή ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ε επηζηήκε θαη εηδηθόηεξα ε γελεηηθή, ε θαηαλόεζε ηεο θπζηνινγίαο, ε εμέιημε ηεο δηαηξνθήο θαη ε πξόνδνο ζηε δηαγλσζηηθή θαη πξνιεπηηθή παζνινγία. Ρα επηηεύγκαηα ππήξμαλ ζεακαηηθά θαη νη κνλάδεο ηνπ ηύπνπ απηνύ ζπλέβαιαλ ζηελ επίιπζε ηεο θάιπςεο ησλ δηαηξνθηθώλ αλαγθώλ ηνπ αλζξώπνπ. Πε πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη πνζνηηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ έρνπλ ππεξθεξαζηεί θαη ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ην πςειό θόζηνο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο αλζξώπηλεο εξγαζίαο θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, ε δηαηξνθηθή αζθάιεηα, νδήγεζαλ ζε ζηξνθή ηνπ παξαγσγηθνύ κνληέινπ πνπ πξνήιζε θαηά θύξην ιόγν από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: - Αύμεζε ηνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ. - Αύμεζε πεξίπνπ θαηά 2,5 θνξέο ησλ απαηηνύκελσλ δαπαλώλ παξαγσγήο αλά δών. - Αύμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο πξνεξρόκελε θύξηα από ηηο δαπάλεο εξγαηηθνύ θόζηνπο, θόζηνπο ελέξγεηαο, επηζθεπώλ θαη ζπληήξεζεο πάγησλ εγθαηαζηάζεσλ. - Πνβαξά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ιόγσ ηνπ κεγάινπ όγθνπ παξαγνκέλσλ ιπκάησλ θαη ηεο δύζθνιεο δηάζεζεο ηνπο. Όια ηα αλσηέξσ, εηδηθά γηα ηε ρνηξνηξνθία, έρνπλ ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ζηελ αλάπηπμε ησλ βηνινγηθώλ εθηξνθώλ. Ζ κνξθή απηήο ηεο εθηξνθήο, ζπγθεληξώλεη ζεηξά ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ρώξα καο θαη ηα νπνία εληνπίδνληαη ζηα εμήο: - Γελ απαηηεί κεγάιεο επηβαξύλζεηο δεκηνπξγίαο πάγησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπο. - Γελ έρεη πςειέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο από πιεπξάο ρξήζεο ελέξγεηαο, κεραλεκάησλ θαη αλζξώπηλεο εξγαζίαο. - Γελ επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ κε απόβιεηα ηνπ ηύπνπ βηνκεραληθώλ ρνηξνζηαζίσλ. - Απνηειεί ηδαληθήο κνξθήο δξαζηεξηόηεηα γηα νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. - Ξξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα απμνκείσζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο εθηξνθήο, γεγνλόο πνπ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξηνδηθήο απμνκείσζεο ηεο δήηεζεο ρνηξείνπ θξέαηνο ζηελ Διιάδα. - Ξξαγκαηνπνηείηαη ζε δαζηθέο, νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο εθηάζεηο, κε δπλαηόηεηα αλεύξεζεο ζπκπιεξσκαηηθήο θπζηθήο δηαηξνθήο από ηα δώα. - Ξαξάγεη πξντόληα κε βειηησκέλα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά από απηά ηεο ελζηαβιηζκέλεο εθηξνθήο. - Νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δώσλ είλαη απόιπηα θπζηθέο θαη πγηεηλέο κε απνηέιεζκα ηελ κεησκέλα εκθάληζε λνζεκάησλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ρξήζεο ρεκεηνζεξαπεπηηθώλ νπζηώλ. Πθνπόο ηεο βηνινγηθήο εθηξνθήο ρνίξσλ είλαη ε παξαγσγή βηνινγηθνύ θξέαηνο κε ινγηθό θόζηνο παξαγσγήο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ. Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο πεξηνρήο, ηνπ πξνζθνξόηεξνπ γηα ηηο ζπλζήθεο εθηξνθήο γελεηηθνύ πιηθνύ, ε δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ηεο εθηξνθήο απνηειεί εγγύεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο παξαγσγήο άξηζηεο πνηόηεηαο κε κηθξό θνζηνιόγην βηνινγηθνύ ρνηξηλνύ θξέαηνο. Κηα ηέηνηαο κνξθήο βηνινγηθή κνλάδα δεκηνπξγήζεθε ηειεπηαία ζην Γνκέληθν Διαζζόλαο θαη ιεηηνπξγεί ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ Ιηάθνπ Ησάλλε. Παο γλσζηνπνηνύκε όηη ελ όςεη Σξηζηνπγέλλσλ ηα ρνηξηλά ζθάγεηα ζα δηαηίζεληαη κε ην γλσζηό παξαδνζηαθό ηξόπν, όπσο ζπλεζίδεηαη θαηά ην έζηκν ησλ εκεξώλ. Γαιώζεο Πάββαο ΘΑΟΝΡΝ, ΑΓΝ Ή ΘΝΘΘΝΠ ΘΑΦΔ.. Ληάθνο Ησάλλεο Βηνινγηθά Υνηξηλά Δεν θα ξαναδείρ ένα θλιηζάνι καθέ με ηον ίδιο ηπόπο ξανά... Κία λεαξή γπλαίθα πήγε ζηε κεηέξα ηεο θαη ηεο κίιεζε γηα ηε δσή ηεο θαη πσο ηα πξάγκαηα ήηαλ πνιύ δύζθνια γηα εθείλε. Γελ ήμεξε πώο λα θηηάμεη ηα πξάγκαηα θαη ήζειε λα εγθαηαιείςεη θάζε πξνζπάζεηα, λα ηα παξαηήζεη. Δίρε θνπξαζηεί λα πξνζπαζεί θαη λα παιεύεη. Ρεο θαηλόηαλ πσο κόιηο ιπλόηαλ έλα πξόβιεκα, έλα άιιν λέν πξνέθππηε. Ζ κεηέξα ηεο ηελ πήγε ζηελ θνπδίλα. Γέκηζε ηξία δνρεία κε λεξό θαη έβαιε ην θαζέλα ζε δπλαηή θσηηά. Γξήγνξα ην λεξό ζηα δνρεία άξρηζε λα βξάδεη. Πην πξώην δνρείν έβαιε θαξόηα, ζην δεύηεξν έβαιε απγά, θαη ζην ηειεπηαίν έβαιε θόθθνπο θαθέ. Ρα άθεζε ιίγν λα βξάζνπλ, ρσξίο λα πεη νύηε κηα ιέμε. Ξεξίπνπ ζε είθνζη ιεπηά έθιεηζε ηα κάηηα ηεο θνπδίλαο. Έβγαιε ηα θαξόηα έμσ από ην λεξό θαη ηα έβαιε ζε έλα κπνι. Έβγαιε ηα απγά έμσ θαη ηα έβαιε ζ' έλα κπνι. Κεηά έβγαιε ηνλ θαθέ έμσ θαη ηνλ έβαιε ζε έλα θιηηδάλη. Γπξλώληαο ζηελ θόξε ηεο ηελ ξώηεζε: "πεο κνπ ηη βιέπεηο". "Θαξόηα, απγά θαη θαθέ", ηεο απάληεζε ε θόξε. Ζ κεηέξα ηεο ηελ έθεξε πην θνληά θαη ηεο δήηεζε λα αγγίμεη ηα θαξόηα. Ρν έθαλε θαη παξαηήξεζε όηη ήηαλ καιαθά. Κεηά ε κεηέξα δήηεζε από ηελ θόξε ηεο λα πάξεη έλα απγό θαη λα ην ζπάζεη. Αθνύ έβγαιε ηα ηζόθιηα, παξαηήξεζε όηη ην απγό ήηαλ ζθηρηό. Πην ηέινο, ε κεηέξα δήηεζε από ηελ θόξε ηεο λα πηεη κηα γνπιηά από ηνλ θαθέ. Ζ θόξε ρακνγέιαζε θαζώο κύξηζε ην πινύζην άξσκά ηνπ. Κεηά ε θόξε ξώηεζε: "ηη ζεκαίλνπλ όια απηά κεηέξα;". Ζ κεηέξα ηεο εμήγεζε όηη ην θαζέλα από απηά ηα δηαθνξεηηθά αληηθείκελα είρε αληηκεησπίζεη ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, δειαδή βξαζηό λεξό. Ρν θαζέλα όκσο αληέδξαζε δηαθνξεηηθά. Ρν θαξόην αξρηθά κπήθε κέζα ζην λεξό δπλαηό θαη ζθιεξό. Δληνύηνηο, εθόζνλ ηνπνζεηήζεθε ζην βξαζηό λεξό, καιάθσζε θαη έγηλε αδύλακν. Ρν απγό ήηαλ εύζξαπζην. Ρν ιεπηό εμσηεξηθό ηνπ πεξίβιεκα είρε πξνζηαηέςεη ην πγξό εζσηεξηθό ηνπ, αιιά κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε βξαζηό λεξό, ην εζσηεξηθό ηνπ ζθιήξπλε. Όκσο νη θόθθνη ηνπ θαθέ ήηαλ κνλαδηθνί. Κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε βξαζηό λεξό, άιιαμαλ ην λεξό. "Ξνην από απηά είζαη εζύ;" ξώηεζε ηελ θόξε ηεο. Όηαλ ε δπζθνιία ρηππάεη ηελ πόξηα ζνπ, πώο αληαπνθξίλεζαη;" Δίζαη θαξόην, απγό ή θόθθνο θαθέ;" Πθέςνπ ην ιίγν: Ρη από απηά είζαη εζύ; Δίζαη ην θαξόην πνπ θαίλεηαη δπλαηό, αιιά κε ηνλ πόλν θαη ηηο δπζθνιίεο ιπγίδεηο θαη καιαθώλεηο θαη ράλεηο ηε δύλακή ζνπ; Δίζαη ην απγό πνπ μεθηλάεη κε καιαθή θαξδηά, αιιά αιιάδεη κε ηε ζεξκόηεηα; Κήπσο είρεο "πγξό" πλεύκα, αιιά κεηά από έλαλ ζάλαην, έλαλ ρσξηζκό, κία νηθνλνκηθή δπζθνιία ή κηα άιιε δνθηκαζία ζθιήξπλεο; Κήπσο ην πεξίβιεκά ζνπ κνηάδεη ην ίδην, αιιά κέζα ζνπ έρεηο πίθξα θαη ζθιεξάδα, κε ζθιεξό πλεύκα θαη ζθιεξή θαξδηά; Ή κήπσο είζαη ζαλ ηνλ θόθθν ηνπ θαθέ; Ν θόθθνο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αιιάδεη ην θαπηό λεξό, δειαδή ηηο ίδηεο ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινύλ ηνλ πόλν. Όηαλ ην λεξό δεζηαίλεηαη, απειεπζεξώλεη ην άξσκα θαη ηε γεύζε ηνπ. Δάλ είζαη ζαλ ηνπο θόθθνπο ηνπ θαθέ, όηαλ ηα πξάγκαηα δελ είλαη ζηα θαιύηεξά ηνπο, εζύ γίλεζαη θαιύηεξνο θαη αιιάδεηο ηελ θαηάζηαζε γύξσ ζνπ. Όηαλ δελ είλαη θαη ε θαιύηεξε ζηηγκή θαη νη δνθηκαζίεο ζε ζπλαληνύλ, αλπςώλεηο ηνλ εαπηό ζνπ ζε άιιν επίπεδν; Ξώο αληηκεησπίδεηο ηηο αληημνόηεηεο; Δίζαη θαξόην, απγό ή θόθθνο θαθέ; Διπίδσ λα έρεηο αξθεηή επηπρία γηα λα ζε θάλεη γιπθό, αξθεηέο δνθηκαζίεο γηα λα ζε θάλνπλ δπλαηό, αξθεηή ιύπε γηα λα παξακείλεηο αλζξώπηλνο θαη αξθεηή ειπίδα γηα λα ζε θάλεη επηπρηζκέλν. Νη επηπρέζηεξνη ησλ αλζξώπσλ δελ έρνπλ απαξαηηήησο ηα θαιύηεξα από όια. Απιώο θάλνπλ ην θαιύηεξν πνπ κπνξνύλ κε απηά πνπ ηνπο ζπκβαίλνπλ ζηε δηαδξνκή ηνπο. Ρν ιακπξόηεξν κέιινλ πάληνηε ζα βαζίδεηαη ζε έλα μεραζκέλν παξειζόλ. Γελ κπνξείο λα πξνρσξήζεηο ζηε δσή κέρξη λα αθήζεηο πίζσ ηηο απνηπρίεο ζνπ θαη ηνπο πόλνπο ζνπ. Όηαλ γελλήζεθεο έθιαηγεο θαη όινη γύξσ ζνπ ρακνγεινύζαλ. Εήζε ηε δωή ζοσ έηζη ώζηε ζηο ηέιος εζύ λα είζαη ασηός ποσ ζα τακογειά θαη όιοη γύρω ζοσ ζα θιαίλε.

5 ΔΦΖΜΔΡΗ Ζ ΓΩΝΗΑ ΣΟΤ ΑΡΚΑ Παξάμελα Σν 1060 ζηελ Αγγιία θαηαζθεπάζηεθε λόκηζκα ζε ζρήκα ηεηξάθπιινπ ηξηθπιιηνύ. Ο θάηνρόο ηνπ κπνξνύζε λα ζπάζεη θάπνην από ηα θύιια ηνπ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ωο αλεμάξηεην λόκηζκα. 2 Σν κεγαιύηεξν λεζί ηνπ θόζκνπ είλαη ε Γξνηιαλδία! Σν κεγαιύηεξν όλνκα πόιεο ζηνλ θόζκν απνηειείηαη από 167 γξάκκαηα. SUDOKU ΓΝΩΡΗΕΔΗ ΟΣΗ Μόλν ηα ζειπθά θνπλνύπηα ηζηκπάλε! Οη γαινπνύιεο ηζηκπνύλ κέρξη ζαλάηνπ ζηα κέιε ηνπ θνπαδηνύ πνπ δηαθέξνπλ από ηα ππόινηπα ή εκθαλίδνπλ θάπνηα γελεηηθή δπζιεηηνπξγία. ηελ αξραία Αίγππην μπξίδαλε ηα θξύδηα γηα λα πελζήζνπλ γηα ην ζάλαην ηεο γάηα ηνπο! Σν παιαηόηεξν θνκκάηη ηζίριαο έρεη ειηθία εηώλ. Σν κόλν θαγεηό πνπ δελ ηξώλε νη θαηζαξίδεο είλαη ηα αγγνύξηα. ΣΑΤΡΟΛΔΞΟ # ΔΛΗΓΑ 5 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΤΝΣΑΓΔ ΓΑΟΓΝΚΞΑ ΓΔΚΗΠΡΝ ΔΛΡΔΟΝ ιηθά 3 4 θνκκάηηα παρύ έληεξν κόζρνπ ή ρνίξνπ 1 θηιό ρνηξηλό θξέαο θνκκαηάθηα 1 ½ θνύπεο ξύδη 1 θξεκκύδη μεξό κεγάιν 3 4 πνηήξηα (ηνπ λεξνύ) λεξό 5-6 θόθθνπο κνζρνπίπεξν Ξηπέξη Ιάδη ε βνύηπξν Ιίγν αιάηη (αλ ρξεηάδεηαη) Δθηέιεζε Θαβνπξδίδνπκε ιίγν ην θξεκκύδη αθνύ ην έρνπκε ηξίςεη, ζηε ζπλέρεηα βάδνπκε ην θξέαο θαη ηα ππόινηπα πιηθά. Κεηά γεκίδνπκε ηα έληεξα όπσο ηα ινπθάληθα θαη ηα βάδνπκε ζε θύθιν κέζα ζην ηαςί, ηα ηξππάκε ιίγν κε ην πηξνύλη, ηα ξίρλνπκε ην λεξό θαη ηα βάδνπκε ζην θνύξλν θαη ηα ςήλνπκε, ηξώγεηαη θαη θξύν θαη δεζηό. από Νηθνινύιε - Καξπνύδα Γώξα ΓΑΙΝΞΝΙΑ ΓΔΚΗΠΡΖ ιηθά 1 γαινπνύια, πεξίπνπ 4 θηιά 2 θηιά παηάηεο Γέμιζη 1 θξεκκύδη ςηινθνκκέλν 300γξ. θηκάο ½ θνύπα ξύδη 1 θνύπα άζπξν θξαζί ½ θνύπα βνύηπξν 6 θάζηαλα 3 ιεκόληα Αιάηη Ξηπέξη Σν κπξκήγθη κπνξεί λα ζεθώζεη 50 θνξέο ην βάξνο ηνπ ελώ λα ζπξώμεη 30 θνξέο ην βάξνο ηνπ! Σν κεγαιύηεξν ζειαζηηθό ζην θόζκν, ε κπιε θάιαηλα, κόιηο γελλεζεί, δπγίδεη 5 ηόλνπο! Ο πηγθνπίλνο είλαη ην κόλν πηελό πνπ κπνξεί λα θνιπκπήζεη αιιά δελ πεηάεη! Ο πην παρύο άλζξωπνο ζηνλ θόζκν δπγίδεη 620 θηιά. Ο Mόηζαξη δελ είρε πάεη ζρνιείν! ΜΟΤΗΚΖ ε πξόηαζε καο Ξάκε Μαλά Απ Ρελ Αρτή Κηα λέα ζρεηηθά εξκελεύηξηα, ηελ νπνία καο είρε πξσηνζπζηήζεη ν Θάλνο Κηθξνύηζηθνο ην 2007 επηζηξέθεη κε κηα λέα ζύκπξαμε κε ηνλ ζπλζέηε πνπ ηελ αλέδεημε. Πηε ζηηρνπξγία ηνπ δίζθνπ ζπκκεηείρε αθόκε ν Νδπζζέαο Ησάλλνπ. Ζ κνπζηθή παιέηα ηνπ Κηθξνύηζηθνπ ε νπνία πεξλάεη από ην ιατθό ζην rock θαη ην jazz ηδίσκα, απνηειεί ηελ θαηάιιειε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ε Οίηα Αλησλνπνύινπ κπνξεί λα θηλεζεί θαη λα απνδείμεη ην εθπιεθηηθό εξκελεπηηθό ηεο ηαιέλην. Πην δίζθν ζα βξείηε αθόκε θαη βαξύ δετκπέθηθν, ελώ ηα ζπλνιηθά δεθαηέζζεξα λέα θνκκάηηα ην δίζθνπ θαηαθέξλνπλ λα κηιήζνπλ κε εηιηθξίλεηα γηα ην ζήκεξα. ΣΑΗΝΗA ε πξόηαζε καο THE PRESTIGE Κάζε καγηθφ θφιπν απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. Μέξνο πξψην, ε Τπφζρεζε: Ο κάγνο δείρλεη ζην θνηλφ θάηη θαηλνκεληθά απιφ θαη ζπλεζηζκέλν. Μέξνο δεχηεξν, ε Αλαηξνπή: Ο κάγνο κεηαηξέπεη απηφ ην ζπλεζηζκέλν ζε θάηη εμαηξεηηθά αζπλήζηζην. ην κεηαμχ ην θνηλφ παζρίδεη λα αλαθαιχςεη ην κπζηηθφ, ην νπνίν φκσο δε ζα βξεζεί πνηέ. Γη' απηφ ππάξρεη ην ηξίην κέξνο, ην «Prestige», ζην νπνίν μεδηπιψλεηαη φιε ε δεμηνηερλία ηνπ κάγνπ θαη ην θνηλφ γίλεηαη κάξηπξαο ηξνκεξψλ θαηλνκέλσλ, ζηα νπνία πνηέ δε θαληαδφηαλ φηη ζα παξαζηεί. Η ηαηλία ηνπ Christopher Nolan ζπληζηά αθ' εαπηήο έλα ηαρπδαθηπινπξγηθφ θφιπν, ν ζθελνζέηεο ησλ «Memento» θαη «Batman begins» είλαη ν κάγνο θαη φινη εκείο, νη ζεαηέο ηεο ζθνηεηλήο αίζνπζαο, είκαζηε ην πεξίεξγν θαη δηςαζκέλν γηα ζαχκαηα θνηλφ. Απηφ άιισζηε δελ είλαη ην ζηλεκά; ΛΟΓΗΑ ΟΦΑ ΟΦΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ζ παηδεία ζαλ ηελ πινύζηα ρώξα, παξάγεη όια ηα αγαζά. Πωθράηες Αλ θνβάζαη κε κηιάο, αλ κίιεζεο κε θνβάζαη. Αραβηθή παροηκία Σν κόλν πξάγκα πνπ πξέπεη λα θνβόκαζηε, είλαη ν ίδηνο ν θόβνο. Θ. Οούδβειη Μελ ςάρλεηο ηελ επηπρία: είλαη πάληνηε κέζα ζνπ. Ξσζαγόρας Γελ ππάξρεη άγρνο. Τπάξρνπλ κόλν άλζξσπνη κε αγρώδεηο ζθέςεηο. Γ. Ληύερ Ο έμππλνο άλζξσπνο αιιάδεη γλώκε, ν αλόεηνο πνηέ. Αγλώζηοσ Γελ θάλεη θίινπο όπνηνο δελ έθαλε ερζξνύο. Α. Ρέλλσζολ Οη θαθνί θίινη εκπνδίδνπλ λα απνθηάκε θαινύο. Αθρηθάληθε παροηκία Έλα απφ ηα πην αλνξζφδνμα κπζηζην - ξήκαηα ηεο λεφηεξεο επνρήο, "Σν πνξηξέην ηνπ Νηφξηαλ Γθξέη" αθεγείηαη ηε ζπγθινληζηηθή ηζηνξία ηνπ εδνλνζήξα Νηφξηαλ ν νπνίνο, ζπλεπαξκέλνο απφ ην εμαηξεηηθά φκνξθν πνξηξέην πνπ ηνπ θηινηερλεί ν δσγξάθνο Μπάδηι Υφιγνπνξλη, πνπιάεη ηελ ςπρή ηνπ κε αληάιιαγκα ηελ αηψληα λεφηεηα θαη ην αηψλην θάιινο. Τπφ ηελ επηξξνή ηνπ θίινπ ηνπ, ηνπ ΒΗΒΛΗΟ ε πξόηαζε καο ΣΟ ΠΟΡΣΡΔΣΟ ΣΟΤ ΝΣΟΡΗΑΝ ΓΚΡΔΗ πγγξαθέαο Όζθαρ Νσάηιλη Καηεγνξία Μέλε ιογοηετλία ειίδεο 297 Σηκή 5 εσρώ ιφξδνπ Υέλξη Γνπφηνλ, ν Νηφξηαλ ζα παξαδνζεί ζε έλαλ αθφιαζην ηξφπν δσήο ηνλ νπνίν θξαηά θξπθφ απφ ηελ πςειή θνηλσλία ζηα κάηηα ηεο νπνίαο παξακέλεη έλαο ηδέληιεκαλ. Σν πνξηξέην, ζε αληίζεζε κε ην άςνγν παξνπζηαζηηθφ ηνπ, θέξεη ηα ζεκάδηα ηεο θζνξάο ηνπ. Οη ππαηληγκνί γηα ηηο αθαηαλφκαζηεο ακαξηίεο ζηηο νπνίεο επηδίδεηαη ν ήξσαο πξνθάιεζαλ ζθάλδαιν φηαλ πξσηνθπθινθφξεζε ην βηβιίν ην ΑΓΟΡΑΣΤΔ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΤΔ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΛΥΤΔΡΑ ΓΩΡΑ ην βηβιίν ρξεζηκνπνηήζεθε σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζηε δίθε ηνπ Όζθαξ Οπάηιλη ην Βέβαηα, νχηε νη βξεηαλνί θξηηηθνί ηεο επνρήο επηθχιαμαλ ζεξκή ππνδνρή ζην έξγν απηφ, αλ θαη ηα ιφγηα ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ, "Αθήζηε ην βηβιίν κνπ, ζαο παξαθαιψ, ζηελ αζαλαζία πνπ ηνπ αμίδεη", απνδείρηεθαλ κάιινλ πξνθεηηθά. ήκεξα, αλ θαη έρνπλ κεζνιαβήζεη πεξηζζφηεξα απφ εθαηφ ρξφληα απφ ηφηε πνπ πξσηνθπθινθφξεζε, ε θανπζηηθή ηζηνξία εζηθνχ μεπεζκνχ ηνπ Όζθαξ Οπάηιλη εμαθνινπζεί λα γνεηεχεη. Δθηέιεζε Θαζαξίδνπκε πνιύ θαιά ηε γαινπνύια θαη ηελ πιέλνπκε. Κεηά ηξίβνπκε κε ιεκόλη ηε γαινπνύια κέζα θαη έμσ. Αθήλνπκε ηε γαινπνύια θαη θηηάρλνπκε ηε γέκηζε. Πνηάξνπκε ηνλ θηκά, ζπθώηηα θαη ην θξεκκύδη, ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ην κηζό βνύηπξν θαη ηα ηζηγαξίδνπκε, κεηά βάδνπκε αιάηη, πηπέξη, θνπθνπλάξηα, ξύδη, ηα 6 θάζηαλα θαη ηα αλαθαηεύνπκε. Πε ιηγάθη πξνζζέηνπκε ην θξαζί ζην κείγκα θαη ηα αθήλνπκε ζηε θσηηά έσο πνπ λα ην απνξξνθήζεη. Οίρλνπκε κηζή θνύπα λεξό θαη ηα αθήλνπκε όια λα βξάζνπλ. Αθνύ βξάζνπλ ζηε ζπλέρεηα γεκίδνπκε ηε γαινπνύια, ζηε θνηιηά θαη ζην θελό πνπ έρεη ζην ιαηκό ηεο. Οάβνπκε κε βειόλα θαη θισζηή ηελ θνηιία ηεο θαη αιείθνπκε κε ην ππόινηπν βνύηπξν, ην αιάηη θαη ην πηπέξη θαη ηε βάδνπκε ζην θέληξν ηνπ ηαςηνύ. Θαζαξίδνπκε ηηο παηάηεο θαη ηηο θόβνπκε ζε θέηεο, ζηε ζπλέρεηα ηηο αιαηίδνπκε θαη ηηο αξαδηάδνπκε ζην ηαςί γύξσ ηεο γαινπνύιαο. Ινύδνπκε ηηο παηάηεο κε ην ππόινηπν βνύηπξν θαη ρπκό από ηα ιεκόληα, ζπκπιεξώλνπκε κε δύν θνύπεο λεξό ηε βάδνπκε λα ςεζεί αξγά γηα 3 ώξεο ζηνπο 180 C. από Μπαξάθν Αζαλάζην Αλέθδνην ηνπ ηξηκήλνπ. Πήγε ν παππνύο ζηνλ σηνξηλνιαξπγγνιόγν θαη έθαλε παξάπνλα πσο ε γξηά ( γπλαίθα ηνπ) δελ αθνύεη θαιά θαη πσο δελ ζέιεη κε ηίπνηα λα έξζεη ζην γηαηξό γηα λα ηε βνεζήζεη. Ο γηαηξόο ηνπ ιέεη έλα ηξόπν, γηα λα κάζνπλ πξώηα αλ έρεη πξόβιεκα ε γξηά θαη ηη κέγεζνο πξόβιεκα θαη κεηά ζα μεθηλήζνπλ ηελ αληίζηνηρε ζεξαπεία. Ο παππνύο θαηαπηάλεηαη ζηε δνπιεηά θαη μεθηλά ηελ δνθηκαζία. Πάεη ζην ζπίηη θαη θσλάδεη ηε γξηά από ηνλ δξόκν, - ηη θαγεηό έρεη ζήκεξα; θακία αληαπόθξηζε. Μπαίλεη ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνύ, μαλαθσλάδεη, ηα ίδηα. Μεηά μαλαθσλάδεη κέζα από ην ζπίηη, πάιη ηίπνηα. Μπαίλεη κέζα ζηε θνπδίλα θαη βιέπεη ηε γξηά πάλσ από ηελ θαηζαξόια, πάεη δίπια ζην απηί ηεο θαη ηελ μαλαξσηά, -Ση θαγεηό έρεη ζήκεξα; θαη ε γξηά, - ξε αραΐξεπηε ηέζζεξηο θνξέο ζην είπα, Μαθαξόληα κε θηκά!!!.

6 6 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΥΔΣΗΚΟ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ ΗΗ Βιατογηάλλη Καηαθαεκέλε Αγξνηηά Ως πότε σκλάβα αγροτιά θα σκάβεις θα οργώνεις και το δικό σου το κορμί πικρά θα το πληγώνεις. Ξύπνα και κοίτα γύρω σου να δεις τις άλλες τάξεις μάχονται για καλούς μισθούς και παχουλές συντάξεις. Εσένα τι σου απόμεινε γιατί κοιμάσαι ακόμα τα νιάτα σου χαράμισες στη λάσπη και στο χώμα. Παλεύεις στα χωράφια σου μα χρήματα δεν βγάζεις μέσα στον ήλιο στη βροχή βαριά αναστενάζεις. Δουλεύεις ασταμάτητα συνέχεια νύχτα μέρα και πάλι δυσκολεύεσαι για να τα βγάλεις πέρα. Κεφάλι δεν σ αφήνουνε καθόλου να σηκώσεις από την εκμετάλλευση ποτέ δεν θα γλιτώσεις. Βγάζεις τα προϊόντα σου με μόχθο και λαχτάρα και δεν σου μένει σήμερα στην τσέπη μια δεκάρα. Οι τόκοι και τα δάνεια σ έχουνε γονατίσει κατακαημένη αγροτιά πως σ έχουν καταντήσει. Γάλα σιτάρι και καπνός πάνε κατά διαόλου και οι κηφήνες στη Βουλή δεν νοιάζονται καθόλου. Αυτό που τους απασχολεί είναι η πολυθρόνα και δεν κοιτάν την αγροτιά πως ζει στην Ελασσόνα. ου τάξανε τιμές καλές και όνειρα μεγάλα μα όπως παν τα πράγματα σε πάνε για κρεμάλα. Υεύγουν οι νέοι απ τα χωριά πάνε στις πολιτείες τα σπίτια ερημώσανε Άδειασαν οι πλατείες. Μένουν οι γέροι μοναχοί να καρτερούν στο δρόμο τα ψίχουλα να πάρουνε από τον ταχυδρόμο. Κανένας πια δεν νοιάζεται για το φτωχό αγρότη την ψήφο μόνον παίρνουνε Και γεια σου πατριώτη. Νηθνινύιεο Γεώξγηνο Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηνπ Γήκνπ Ξνηακηάο ζε ζπλεδξίαζε ηνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23/09/2008, ζπδήηεζε ην ζέκα «Ππδήηεζε δηακόξθσζε ζέζεσλ επί ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ΗΡΑ γηα ηελ δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε ζην λνκό», κε αθνξκή ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο. Ρν ζώκα, κεηά από δηεμνδηθή θαη αλαιπηηθή ζπδήηεζε όισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζνβαξόηαηνπ απηνύ ζέκαηνο, θαηέιεμε θαηά πιεηνςεθία ζηα εμήο: Ζ Γεκνηηθή παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ Αζαλάζηνπ Κήζηνπ εθθξάδνληαο νκόθσλα ηελ αξλεηηθή θαη αδηάιιαθηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ΗΡΑ δειώλεη όηη: «Γηαθσλνύκε θάζεηα θαη κε ηηο δπν πξνηάζεηο ηνπ ΗΡΑ δηόηη θαη ζηηο δπν πξνηεηλόκελεο ιύζεηο δηαθαίλεηαη μεθάζαξα ε πξνρεηξόηεηα θαη ε έιιεηςε ζπγθεθξηκέλεο πξννπηηθήο. Κε ην ζρέδην ηνπ Η.Ρ.Α. πξνσζνύληαη απιέο ρσξνηαμηθέο ζπλελώζεηο νη νπνίεο αληί λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα ζα δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζόηεξα, ζέηνληαο ζην πεξηζώξην θαη ζηελ εγθαηάιεηςε κηθξνύο νηθηζκνύο. Πρεηηθά κε ηελ πξώηε πξόηαζε ε νπνία πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία 7 ππνηίζεηαη ηζρπξώλ δήκσλ ζην λνκό Ιάξηζαο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ ζα είλαη ν δηεπξπκέλνο Γήκνο Διαζζόλαο ζηα όξηα ηνπ νπνίνπ ζα πεξηθιείνληαη όινη νη Γήκνη πνπ γεσγξαθηθά αλήθνπλ ζηελ Δπαξρία Διαζζόλαο άξα θαη ν Γήκνο Ξνηακηάο, δειώλνπκε απεξίθξαζηα όηη έλαο Γήκνο ηέηνηαο έθηαζεο θάζε άιιν παξά ιεηηνπξγηθόο θαη ηζρπξόο ζα είλαη. Ρν κόλν πνπ ζα πξνθύςεη από κηα ηέηνηνπ είδνπο ζπλέλσζε ζα είλαη δπζιεηηνπξγηθόηεηα, απνδηνξγάλσζε, εγθαηάιεηςε θαη πεξηζσξηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ θαη ησλ κηθξώλ νηθηζκώλ. Όζνλ αθνξά ηε δεύηεξε πξόηαζε ε νπνία πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία 11 δήκσλ ζην Λνκό Ιάξηζαο ζεσξνύκε όηη λαη κελ είλαη πην ειαζηηθή αιιά κε πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηνπ άθξηηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ ππαξρόλησλ δήκσλ θαη έληαμε ηνπο ζε άιινπο δήκνπο. Γελ δηεπθξηλίδνληαη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ν δηαρσξηζκόο απηώλ ησλ δήκσλ θαη γηα άιιε κηα θνξά δηαθαίλεηαη ε δηάζεζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο γηα ζπξξίθλσζε ηνπ δηαιόγνπ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Ζ θπβέξλεζε, ην δήηεκα ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο ην έρεη κεηαβάιεη απιά ζε ζπδήηεζε ρσξνηαμίαο ησλ Γήκσλ θαη πνιύ θνβνύκαζηε πσο ε πνιππόζεηε απηή κεηαξξύζκηζε ζα νδεγήζεη ζε δηνηθεηηθή απνξξύζκηζε. Δίλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη θαη νθείινπκε λα αληηκεησπίζνπκε κε ζεβαζκό θαη ζνβαξόηεηα, ρσξίο δνγκαηηζκνύο, ρσξίο πζηεξνβνπιία, ρσξίο πξναπνθαζηζζέληα θαη πξναλαγγειζέληα. ΚΑΟΡΟΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΝΚΔΛΗΘΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΞΝΡΑΚΗΑΠ ΛΝΚΝ ΙΑΟΗΠΑΠ Ρν παξαθάησ θείκελν είλαη όηη αθνύζηεθε ζην επξσπατθό ζπκπόζην πνπ έγηλε ζηελ πάηε Φζηώηηδαο Ηνπλίνπ 2008, όπνπ ζπκκεηείραλ ηα καξηπξηθά ρσξηά ηηο Δπξώπεο. Ρν ρσξηό καο εθπξνζώπεζε ν Ξξόεδξνο ηνπ ρσξηνύ, Ληθνινύιεο Γεώξγηνο θαη κέινο ηνπ επηακειέο Γίθηπν Καξηπξηθώλ Ξόιεσλ, Σσξηώλ ηεο Διιάδνο θαη είλαη από ην 2000 από ηόηε πνπ έγηλε ε ζύζηαζε ηνπ Γηθηύνπ. Ν ιόγνο πνπ αθνινύζεζε ζαο παξαηίζεηαη. Θύξηε Γήκαξρε, ζαο επραξηζηώ γηα ηελ θηινμελία ζην Γήκν ηεο Καξηπξηθήο πάηεο θαη ζαο επραξηζηώ πνπ κε θαιέζαηε ζην Ππλέδξην ησλ Λέσλ, πνπ έρεη ζηόρν ηελ δεκηνπξγία ελόο Δζληθνύ Γηθηύνπ Λέσλ από Καξηπξηθέο Ξόιεηο θαη Σσξηά ηεο Διιάδαο πεξηόδνπ ην κέιινλ έρεη πξνέιεπζε: Ρν Καξηπξηθό Γνκέληθν, ην ρσξηό κνπ, ην νπνίν θαη εθπξνζσπώ σο Ξξόεδξνο, ην Νινθαύησκα έγηλε ζηηο 16 Φιεβάξε ηνπ 1943 από ηνπο Ηηαινύο. Θάςαλε όιν ην ρσξηό θαη ζθνηώζαλε όινπο ηνπο άλδξεο από 18 ρξνλώλ θαη πάλσ. Γηα καο ηνπο Γνκεληθηώηεο είλαη κηα απνθξάδα ηζηνξηθή εκέξα. Έλαο αηκάηηλνο βσκόο από 120 ρσξηαλνύο καο, όινη ηνπο αζώνη, θηιήζπρνη θαη εξγαηηθνί πνιίηεο, πνπ ζηήζεθαλ ζηηο πιαγηέο ηεο Καπξίηζαο, θαη ηνπ Θαπθαθίνπ. Ζ Διιάδα ζηέλαδε θάησ από ην πέικα ησλ Γεξκαλώλ, ησλ Ηηαιώλ, θαη ησλ Βνπιγάξσλ. Ρν δύζκνηξν ρσξηό καο ύζηεξα από έλα εγεκνληθό θόξν αίκαηνο πνπ πιήξσζε ζηελ Αιβαλία, κε κπνξώληαο λα μεθύγεη από ηνλ δξόκν ησλ πεπξσκέλσλ ηνπ, έκειιε λα ζπξζεί ζε κηα λέα κεγάιε αλζξσπνζθαγή. Από ην πξσί ηεο επνκέλεο ηνπ εγθιήκαηνο, έηξεμαλ από όια ηα ζεκεία νη επηδήζαληεο ζπκπαηξηώηεο καο θνληά ζηα ζπίηηα ηνπο, γέξνληεο άλδξεο, γπλαίθεο, παηδηά, γηα λα δηαπηζηώζνπλ ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο θαη κήπσο πεξηζώζεθε ηίπνηα από ηελ θόιαζε ηεο θσηηάο, ζηελ νπνία ηα παξέδσζαλ νη ζηπγεξνί εκπξεζηέο. Αιιά αληίθξηζαλ έλα ζέακα άθξσο απνγνεηεπηηθό. Ρίπνηα δελ είρε κείλεη όξζην. Διάρηζηα ζπίηηα θαη ιίγνη ζηάβινη θαη αρπξώλεο κόλν. Όια ηα άιια είραλ γίλεη παξαλάισκα ηνπ ππξόο. Δίραλ ζσξηαζηεί θαη κεηαβιεζεί ζε θαπλίδνληα εξείπηα. Θαηλνύξγηα μεζπάζκαηα ζξήλσλ θαη αλαθηιεηά, δνλνύζαλ ζπαξαρηηθά ηελ αηκόζθαηξα ηνπ ρσξηνύ θαη επέηεηλαλ ηε ζπγθίλεζε, θαζώο έζκηγαλ κε ηνπο απνπληθηηθνύο θαπλνύο θαη ηελ αλαδηδόκελε θλίζα ησλ δσληαλώλ, πνπ είραλ γίλεη παξαλάισκα ηεο θσηηάο θαη απαλζξαθσζεί ζηνπο ζηάβινπο. Δίρε πξάγκαηη γίλεη θάηη ηξνκαθηηθό, θάηη απίζηεπην. Θάηη αδηαλόεην θαη αζύιιεπην γηα ηε θαληαζία απιντθώλ, θηιήζπρσλ ρσξηθώλ. Ρέηνηνπο ηξνκαθηηθνύο ραιαζκνύο, ηέηνηεο θξίθεο, ηέηνηνπο αλνκνιόγεηνπο ζαδηζκνύο, πνπ δνθίκαζαλ νη Γνκεληθηώηεο κε ην ζθαγηαζκό ησλ θαηνίθσλ, ηε ιεειαζία ησλ λνηθνθπξηώλ θαη ηελ ππξπόιεζε ησλ ζπηηηώλ ηνπο, κόλν ζηξαηόπεδα ζαλ ηνπ Άνπζβηηο θαη Ληαράνπ ζα είραλ ηελ ηηκή λα καο παξνπζηάζνπλ. Θη έγηλαλ όια απηά από κηα ρώξα πνπ ήζειε λα ιέγεηαη όηη είλαη πιένλ πεπνιηηηζκέλν θξάηνο ηεο Δπξώπεο, ηελ Ηηαιία. Ρέηνηα εγθιήκαηα όκσο δηαπξάηηνπλ κόλν νη βάξβαξνη. Θαη θιείλνληαο θίινη κνπ ζέισ λα επηζεκάλσ όηη ηα θξηθηά εγθιήκαηα πνιέκνπ δελ ζηακάηεζαλ νύηε ζηηο κέξεο καο, παξά γίλνληαη κε πην ζύγρξνλνπο ηξόπνπο θαη θαιά ζρεδηαζκέλα από ηνπο ππνηίζεηαη πνιηηηζκέλνπο ζηξαηνύο πνιηηηζκέλσλ θξαηώλ. Αο πςώζνπκε ηε κηθξή καο θσλή θαη αο θσλάμνπκε Ζ δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε είλαη πξσηίζησο ή πξέπεη λα είλαη κηα δηθή καο ππόζεζε κηα θαη αθνξά ηνπο πνιίηεο ηνπο νπνίνπο έρνπκε θιεζεί λα εθπξνζσπήζνπκε, αθνξά ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ καο, ην ζήκεξα θαη ην αύξην ηνπ ζεζκνύ, αθνξά ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο καο. Ν Γήκνο Ξνηακηάο κπνξεί θαη πξέπεη λα κείλεη απηόλνκνο. Αμηνπνηώληαο ε ΘΔΓΘΔ θαη ζηε ζπλέρεηα ε θπβέξλεζε, εκπεηξία παιαηόηεξσλ ζρεδηαζκώλ όπσο ηα Ππκβνύιηα Ξεξηνρήο, ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ ζην Λνκό Ιάξηζαο 13 Γήκνη. Δηδηθόηεξα ν Γήκνο Ξνηακηάο κπνξεί λα επηβηώζεη σο έρεη αιιά θαη λα δηεπξπλζεί κε όκνξνπο νηθηζκνύο άιισλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαζώο δηαζέηεη νξγαλσκέλε Νηθνλνκηθή θαη Ρερληθή πεξεζία, πεξεζία Ξξνγξακκαηηζκνύ θαζώο θαη λενζύζηαηεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Ξηζηεύνπκε όηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ δεκνηώλ καο ν δηάινγνο γηα ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ λέσλ δήκσλ λα γίλεη βάζεη απηώλ ησλ θξηηεξίσλ γηαηί έηζη εμαζθαιίδεηαη ε ακεζόηεηα θαη ε πξνζθνξά θαιύηεξσλ ππεξεζηώλ». Ζ παξάηαμε ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο αληηπξόηεηλε ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο ώζηε λα απνθαλζεί ε ηνπηθή θνηλσλία. Δθ ηνπ Γξαθείνπ Ρύπνπ Γήκνπ Ξνηακηάο ΛΤΔΗ ΣΑΤΡΟΛΔΞΩΝ - ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΟΤΛΖ ( ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ) Σν κπεηφλ λίθεζε ηελ παξάδνζε. Δίρα αθνχζεη πσο γίλνληαη έξγα πεξηπνίεζεο ζην λαφ θαη ηνλ πεξίγπξν θαη πήγα λα ηα θσηνγξαθίζσ. Έκεηλα έθπιεθηνο θαη ζηελαρσξήζεθα κφιηο αληίθξηζα ην απνηέιεζκα. Μάιινλ είρα ζην κπαιφ κνπ ηελ πεηξφζηξσηε είζνδν θαη πεξίκελα λα ηε δσ αξθεηά βειηησκέλε, κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηεο ραξαθηήξα, πνπ κνπ ζχκηδε ηνλ ζπγθεθξηκέλν λαφ, αληί απηνχ, ηζηκέλην. Όρη άιιν ηζηκέλην, αο δηαηεξήζνπκε φζν κπνξνχκε ηνπο παιηνχο απηνχο ραξαθηήξεο ησλ κλεκείσλ. Έρνπλ αλεθηίκεηε αμία θαη είλαη ηα κφλα πνπ αθήλνπκε πίζσ γηα λα ζπκίδνπλ πνηνη ήκαζηαλ. Σν επράξηζην γεγνλφο, είλαη πσο έρεη γίλεη ειεθηξνδφηεζε ηνπ λανχ, θαη θάιπςε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΗ ζπλερψο, πξνζθνξά απφ ηελ Γεσξγία Ληάθνπ Καξέια, Σψξα ε επίζθεςε ζην λαφ είλαη πην εχθνιε θαη πην θσηεηλή θαζψο ήηαλ απφ ηνπο ζθνηεηλφηεξνπο ζην ρσξηφ καο. Λαη ζηελ εηρήλε Ότη ζηολ πόιεκο

7 ΔΦΖΜΔΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΔΓ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΩΡΙ 1-0 ΠΛΑΣΑΝΟΤΛΙΑ ΓΟΜΔΝΗΚΟ 2-2 ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΔΟΥΩΡΙ 4-2 ΠΡΟΟΓΔΤΣΙΚΗ ΓΟΜΔΝΗΚΟ 4-4 ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΚΑΛΤΒΙΑ 2-1 ΓΙΟΓΔΝΗ ΓΟΜΔΝΗΚΟ 4-1 ΚΑΡΤΑ ΓΟΜΔΝΗΚΟ 3-0 ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΚΑΛΛΙΘΔΑ 4-1 ΛΑΡΙΑ 88 ΓΟΜΔΝΗΚΟ 1-1 ΡΔΠΟ ΑΡΑΝΣΑΠΟΡΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΤΚΔΑ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΙΚ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΩΡΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΤΑ...27 ΠΛΑΣΑΝΟΤΛΙΑ. 20 ΓΟΜΔΝΗΚΟ..15 ΤΚΔΑ...15 ΚΑΛΤΒΙΑ..13 ΓΙΟΓΔΝΗ.12 ΚΑΛΛΙΘΔΑ. 9 ΛΑΡΙΑ ΜΔΓ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΩΡΙ.6 ΠΡΟΟΓΔΤΣΙΚΗ.5 ΑΡΑΝΣΑΠΟΡΟ 4 ΜΔΟΥΩΡΙ.1 ΞΔΚΗΝΟΤΝ ΟΗ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ Γεκνπξαηήζεθε ζηε Ννκαξρία Λάξηζαο ην έξγν γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ Γπκλαζίνπ Λπθείνπ Γνκέληθνπ. Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ, αλαδείρηεθε ε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία ν θ. Γ. Ρνππαθηάο Ο.Δ. Σν έξγν έρεη πξνυπνινγηζκφ επξψ θαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλακέλεηαη λα ιχζεη ην νμπκκέλν δηδαθηεξηαθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ην ζρνιείν. Οη εξγαζίεο ζα μεθηλήζνπλ ακέζσο κεηά ηε δεκνπξάηεζε θαη ην έξγν ζα έρεη ηειεηψζεη ην πνιχ σο ηνλ Αχγνπζην. ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ Ιθαλνπνηεηηθή θξίλεηαη ε έσο ζήκεξα πνξεία ηεο νκάδαο πνδνζθαίξνπ. Μεηά απφ 10 αγσληζηηθέο, βξίζθεηαη ζηελ 3 ζέζε ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα. Αμηνζεκείσην, είλαη πσο ζηνπο εληφο αγψλεο έρεη κφλν λίθεο, θάηη πνπ βνεζά ε παξνπζία ηνπ θφζκνπ, πνπ ζε θάπνηνπο αγψλεο πξνζπεξλά θάζε πξνεγνχκελν ε πξνζέιεπζε ηνπ. Η νκάδα καο θέηνο αγσλίδεηαη κε ηα εξπζξφιεπθα θιαζηθά ηεο ρξψκαηα, κε ηε λέα ηεο ζηνιή, πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΑΓΝΟ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο. Δπρφκαζηε ε πνξεία ηεο λα έρεη αλάινγε ζπλέρεηα θαη λα θαηαθέξεη λα θηάζεη ζνπο αγψλεο ησλ κπαξάδ, θπλεγψληαο κία ζέζε πνπ ζα ηελ νδεγήζεη ζηελ επφκελε θαηεγνξία. TAE KWON DO ΣΟ ΑΡΓΤΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΟ ΚΑΣΔΚΣΖΔ Ο ΓΗΑΝΝΖ ΣΟΤΒΔΛΑΚΗΓΖ ΣΟΤ ΒΑΛΚΑΝΗΚΟΤ ΑΓΩΝΔ Πηηο Νθησβξίνπ δηεμήρζε ζην Βνπθνπξέζηη ην βαιθαληθό πξσηάζιεκα tae kwon do κε ηε ζπκκεηνρή ελλέα θξαηώλ, Ονπκαλία- Πεξβία-Κνπξνβνύλην-Φύξνκ- Βνπιγαξία-Διιάδα-Θξναηία- Αιβαλία-Κνιδαβία. Δθεί ν αζιεηήο ηνπ αζιεηηθνύ νκίινπ tae kwon do Ρπξλάβνπ Ησάλλεο Ρζνπβειαθίδεο, κε ηελ εζληθή νκάδα πξαγκαηνπνίεζε πνιύ θαιή εκθάληζε θαηαθηώληαο ην αξγπξό κεηάιιην ζηελ θαηεγνξία -62 Αλδξώλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν αζιεηήο είλαη από ην Γνκέληθν θαη ρξόληα ηώξα θάλεη θαζεκεξηλά δξνκνιόγηα έηζη ώζηε λα πξνπνλείηαη βιέπνληαο ηα όλεηξά ηνπ ζηγά ζηγά λα πξαγκαηνπνηνύληαη θαη λα θαηαθηά δηεζλείο δηαθξίζεηο. Θνληά ηνπ βξέζεθε θαη ν πξνπνλε- ηήο ηνπ θ. Σξήζηνο Ληηληόο δίλνληαο κηα άιιε κηα θνξά, ηελ πνιύηηκε ζηήξημή ηνπ βνεζώληαο ηνλ αζιεηή ηνπ ζηνλ ςπρνινγηθό ηνκέα όζν θαη ζηελ ηαθηηθή ηνπ θάζε αγώλα. Ρν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ ζπιιόγνπ ζπγραίξνπλ ηνλ αζιεηή Ησάλλε Ρζνπβειαθίδε θαη ηνλ πξνπνλεηή θ. Σξήζην Ληηληό γη απηή ηνπο ηελ επηηπρία. Κνηλσληθά ηνπ ρσξηνύ ΑΡΡΑΒΩΝΔ Ο Θεόδσξνο Νηνύκνο ( Κεθαιόβξπζν ) θαη ε Γήκεηξα Παπνπιηά αξξαβσληάζηεθαλ ζηηο Γηα νπνηαλδήπνηε παξάιεηςε δεηνύκε ζπγλώκε θαη επηζπκνύκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο γηα ηε δεκνζηεύζνπκε ζην επόκελν θύιιν. Έξαλνο καζεηώλ γηα ην Δηδηθό ρνιείν Γαιαλόβξπζεο Με πξσηνβνπιία ησλ καζεηψλ Λπθείνπ Γνκέληθνπ δηνξγαλψζεθε έξαλνο, πξνο ελίζρπζε ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ Γαιαλφβξπζεο. ηφρνο ησλ καζεηψλ ήηαλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά, ραξίδνληάο ηνπο ρακφγεια ζηηο γηνξηηλέο κέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ρξεκαηηθφ πνζφ θαη κε ηα δψξα πνπ δηαηεζήθαλ. Δπραξηζηνχκε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Πνηακηάο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. ΚΔ ΑΙΙΑ ΙΝΓΗΑ Ο ππξνζβέζηεο Υξήζηνο Ράπηεο ηνπ Νηθνιάνπ ζηηο 20 Ννεκβξίνπ θαη ώξα 11 ην πξσί, βξηζθόηαλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηελ νδό Παπαθπξηαδή, πεξίπνπ ζην ύςνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, όηαλ 27ρξνλνο αιινδαπόο άξπαμε ηελ ηζάληα 77ρξνλεο πνπ βάδηδε θαη άξρηζε λα ηξέρεη. Αθνύγνληαο ηηο θσλέο ηεο γπλαίθαο «πηάζηε ηνλ» ν Υξήζηνο, ν νπνίνο βξηζθόηαλ εθηόο ππεξεζίαο, έηξεμε μνπίζσ ηνπ αιινδαπνύ ηζαληάθηα, καδί κε άιινπο θαη ηνλ πξόιαβαλ ζην ύςνο ηνπ Γεκαξρείνπ. Πεξαζηηθόο παξεκπόδηζε ηνλ δξάζηε θαη ν Υξήζηνο ηνλ αθηλεηνπνίεζε θαη ηνλ παξέδσζε ζηνπο αζηπλνκηθνύο ηεο νκάδαο «Ε», πνπ είραλ θηάζεη εθείλε ηε ζηηγκή. Ζ ηζάληα πεξηείρε 300 επξώ θαη ρξήζηκα έγγξαθα θαη αληηθείκελα ηεο παζνύζαο, ηα νπνία ηεο παξαδόζεθαλ. Λόγσ ησλ δύζθνισλ ζπγθπξηώλ, ε δηάζεζε ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ γίλεηαη όιν θαη πην αζύκθνξε, δηόηη νη έκπνξνη πηέδνπλ θαη ζπλήζσο αγνξάδνπλ ηα πξντόληα ζε ηηκέο πνπ αγγίδνπλ ην θόζηνο παξαγσγήο. Κάπνηνη παξαγσγνί αληηιήθζεθαλ θαη αληηιακβάλνληαη ηελ θαηάζηαζε θαη άξρηζαλ λα ζπζθεπάδνπλ θαη λα πσινύλ ζε ιηαληθή, νη ίδηνη ηα πξντόληα ηνπο. Σειεπηαίν παξάδεηγκα είλαη ε πξνζπάζεηα, ηνπ Σζηθνύξα Βαζίιεηνπ λα πνπιήζεη Κξαζί θαη Σζίπνπξν παξαγσγήο ηνπ, ζε γπάιηλα κπνπθάιηα θαη λα θάλεη ηνλ ηόπν καο γλσζηό θαη γη απηό ην πξντόλ. Σνπ επρόκαζηε θάζε επηηπρία θαη θνπξάγην ζε απηό ην δύζθνιν εγρείξεκα # ΔΛΗΓΑ 7 ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΝΔΡΟ ΓΗΑΣΗ ΔΗΝΑΗ ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΟΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΗΝΟΤΜΔ Σν λεξό είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαη απνηειεί πεξίπνπ ην 60% ηνπ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο καο. Έλαο ελήιηθαο ζέιεη πεξίπνπ g λεξό αλά θηιό ζσκαηηθνύ βάξνπο, δειαδή θαηά κέζν όξν 2,5 ιίηξα ηελ εκέξα. Γελ πξέπεη όκσο λα μερλάκε όηη ηελ κηζή από απηή ηελ πνζόηεηα ηελ θαιύπηνπκε από ηηο ηξνθέο. Γηα παξάδεηγκα ην θαξπνύδη θαη ην πνξηνθάιη έρνπλ 80% λεξό. Μηα κπξηδόια ρνηξηλή ςεκέλε έρεη 45% λεξό, έλα ηπξί θίηξηλν 50%. Πξέπεη λα πξνζέρνπκε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο αλζξώπσλ πνπ κπνξεί λα αθπδαησζνύλ εύθνια. Σα παηδηά, εηδηθά ηα κσξά πνπ νη αλάγθεο ζε λεξό είλαη ηξηπιάζηεο από ελόο ελήιηθνπ αλζξώπνπ θαη ηνπο ππεξήιηθεο ζηνπο νπνίνπο, δελ δνπιεύεη θαιά ν κεραληζκόο πνπ ειέγρεη ηελ δίςα. Γοσροσλόποσιο κε γσαιί θαη πούρο Φσηνγξαθία από ηελ εθεκεξίδα ΔΙΔΘΔΟΗΑ ηεο Ιάξηζαο ζηελ νπνία θαίλεηαη ν αγαπεηόο Ράθεο Ιηβαλόο, ηδηνθηήηεο ηαβέξλαο - νπδεξί ζην ρσξηό καο, λα πξνζθέξεη ηηο γλώζεηο ηνπ, ζην παδάξη ηεο Ιάξηζαο ζε ππαίζξηα Ραβέξλα.

8 ΟΠΗΘΟΦΤΛΛΟ # ΔΦΖΜΔΡΗ ΠΑΛ ΆΙΙΝΡΔ Η ζηήιε έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζθνπό λα θηινμελεί ηηο θσηνγξαθίεο ζπγρσξηαλώλ καο από ην καθξηλό παξειζόλ. Οπνίνο επηζπκεί λα δεκνζηεπζεί θάπνηα θσηνγξαθία ηνπ παξαθαιείηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ εθεκεξίδα. Δθδξνκή ζηελ Ξαλαγία Νιπκπηώηηζζα ζηελ Διαζζόλα από ην δεκνηηθό ζρνιείν ηνπ ρσξηνύ καο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 80 από Γεσξγάθε Υάξε Ινπθαηζάξηα θνληά ζην 1955, δηαθξίλεηαη ζηα αξηζηεξά ν Γθαλδξήο Κηιηηάδεο θαη ζηα δεμηά ηζνιηάο ν Μελάθεο Ληθόιανο, κε ηα ζθνύξα ν Θαξαλίθαο Θσκάο θαη δπζηπρώο δελ κάζακε πνηνο θξύβεηαη θάησ από ηελ κάζθα από Ξελάθε Κσλζηαληίλν Γεθέκβξηνο 1971, ζθάμηκν θαη μεπνππνύιηαζκα γαινπνύιαο, γηα ηα Σξηζηνύγελλα πνπ θνληεύνπλ, πάλσ από ηελ ζηάζε Θακίιε, κε πνιινύο ζπγρσξηαλνύο καο λα δνπιεύνπλ από Μπαξάθνπ Διέλε Ξξσηνρξνληά 1952, κε ηελ νξρήζηξα θαη ηα Ινπθαηζάξηα λα ζηήλνληαη γηα αλακλεζηηθή θσηνγξαθία από Νηθνινύιε - Καξπνύδα Γώξα ΖΜΔΡΑ Ρξύγνο 1958, ν Γθαλδξεο Αζαλάζηνο κε ην γάηδαξν ηνπ, θνπβαιάλε ηα ζηαθύιηα κε ηηο θάζεο ζηηο ζηέξλεο από Νηθνινύιε Γεώξγην Έιεπζε ηνπ πξώηνπ ηξαθηέξ ζην ρσξίν καο ην 1960, κε νδεγό ηνλ Κπηνύια Γεώξγην θαη ζπλεπηβάηε ηνλ Γνύια Ληθόιαν. από Μπηνύια Μαξία Η ζηήιε πεξηκέλεη θσηνγξαθίεο από ηνπο αλαγλώζηεο καο γηα γεγνλόηα πνπ γίλαλε ην ηειεπηαίν ηξίκελν. Ξαξαδνζηαθό απνζηαθηήξην Λνέκβξηνο 2008, ν Γηώξγνο Εάγθαο βάδεη μύια ζην θαδάλη γηα λα μεθηλήζεη ε βξάζε θαη ν Βαζίιεηνο Ρζηθνύξαο ζην βάζνο, επηβιέπεη, πξνζζέηνληαο κνπζηθή ζην ρώξν από Μπαξάθν Δπάγγειν Ξάληξεκα λεξνύ θαη Γήο, ηα ιαζπόλεξα δελ είλαη πάληα άζρεκα από Μπαξάθν Κσλζηαληίλν

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ Κύξηε Παζράιε, Αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε, λα επραξηζηήζνπκε εζάο θαη ην ζρνιείν γηα ηε ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπέηεηαο πγείαο ηνπ γηνύ καο, Κσλζηαληίλνπ. Ιδηαίηεξα ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα