Ὁμιλία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, διά τήν Ἀποκάλυψιν τῆς μαρμαρίνης Προτομῆς τοῦ. Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος κυροῦ Νικολάου,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁμιλία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, διά τήν Ἀποκάλυψιν τῆς μαρμαρίνης Προτομῆς τοῦ. Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος κυροῦ Νικολάου,"

Transcript

1 Ὁμιλία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, διά τήν Ἀποκάλυψιν τῆς μαρμαρίνης Προτομῆς τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος κυροῦ Νικολάου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Χαλκίδος ( , Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα) Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κύριε Ἱερώνυμε, Σκιρτᾶ σήμερον πνευματικῶς ὁ δῆμος τῶν Ἀρχιερέων, ἰδίως τῶν παρόντων, τῶν συλλειτουργούντων καί συνευχομένων, καί εὐφραίνονται οἱ καρδίες τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, Ἀρχόντων καί Ἀρχομένων, διότι, σέ πασχαλινή ἀτμόσφαιρα, κατά τήν ὁποία τιμᾶται καί πάλιν ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καί πιστός Του θεράπων Ἅγιος Νικόλαος, κατ εὐλογημένην συγκυρίαν, μνήμην ποιούμεθα τοῦ ἀοιδίμου πατρός καί Ποιμενάρχου, ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ ἡμῶν γενομένου, Νικολάου

2 (Σελέντη), ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσαράκοντα ἐτῶν, ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας Του, μέ τήν ἰδικήν Σας τιμητικήν καί χαροποιόν παρουσίαν. Σήμερον, Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἀγαπητοί μου πατέρες, ἐντιμότατοι ἄρχοντες καί χριστιανοί μου εὐλογημένοι, χάριτι Θεοῦ, εἰς τό πρόσωπον τοῦ Νικολάου ἐπαληθεύεται ὁ λόγος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: «Ἐγκωμιαζομένου δικαίου, εὐφρανθήσονται λαοί ἀθανασία γάρ ἐστιν ἡ μνήμη αὐτοῦ ὅτι καί παρά Θεῷ γινώσκεται καί παρά ἀνθρώποις καί ἀρεστή Κυρίῳ ἡ ψυχή αὐτοῦ» (Παροιμ. κθ, 2 Σοφ. Σολομ. δ, 4). Σήμερον μυροβλύζει ἡ κτίσις καί δέν εἶναι μόνον ἡ ἄνοιξις πού μυρίζει εἶναι οἱ ἀτμοί τῶν πνευματικῶν ἀγώνων καί τῶν καμάτων τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου, διά τῶν ὁποίων εὐαρέστησε τόν Θεό, καί οἱ ὁποῖοι, ὡς κρίνα, εὐωδιάζουν τήν Ἐκκλησία καί μυρίζουν τά πρόσωπά μας. Ὁ Νικόλαος, γόνος εὐσεβεστάτων γονέων, τῶν ἀειμνήστων Ἐμμανουήλ καί Μαρίας Σελέντη, γεννήθηκε καί ἀνδρώθηκε στό ἱερό Νησί τῆς Τήνου. Τό Νησί τῆς Μεγαλόχαρης Παναγίας! Ἐκείνη, ὡς θεοφύτευτος λειμώνας καί θεοβλαστούργητος εὐώδης κῆπος, ἐβλάστησε τό ρόδον τό ἀμάραντον, μέ τό ὁποῖο ἐμέθυσε κυριολεκτικά τήν ψυχή τοῦ παιδιοῦ Της Νικολάου καί τόν ἔκαμε νά δράμῃ, ἐν παντί καιρῷ 2

3 καί πάσῃ ὥρα, ὀπίσω τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ Της, εἰς ὀσμήν τῶν μύρων Του... Ὡς ἄνθη, πράγματι, μυρίζουν οἱ λόγοι καί τά ἔργα τοῦ τιμωμένου Ἀρχιερέως. Εἶναι ἀληθῆ, εὔφημα, σεμνά, ἀξιέπαινα, ἀξιομίμητα καί γνωστά τοῖς πᾶσιν. Τά λόγια του, γλυκύτατος καρπός σοφίας καί θείας ἐμπειρίας, μᾶς ἔθρεψαν καί τά ἔργα του ἐνάρετα καί ἀληθινά, δοξάζουν τό Θεό, κλεΐζουν τόν Ἐπισκοπικό μας Θρόνο καί μᾶς παραδειγματίζουν. Ὁ Νικόλαος πολλές φορές ἐμελέτησε ἐκεῖνο τό ἀνάγνωσμα, τό ὁποῖο ἀκούεται στίς συνάξεις μας, κατά τίς θεομητορικές ἑορτές, καί περιλαμβάνει τό ἐνύπνιον τοῦ Ἰακώβ, μέ τήν κλίμακα, τήν ἑνώσασα τόν οὐρανόν καί τήν γῆν. Αὐτήν τήν ἐπουράνιον Κλίμακα τήν Παναγίαν μας- ἱκέτευσε, νά τόν βοηθήσῃ στήν ἀνάβαση τῆς κλίμακος τῶν θείων ἀρετῶν. Ἐζήλωσε τήν θεία ἀνάβαση, τήν ἐτόλμησε καί, ταῖς πρεσβεῖαις τῆς Θεοτόκου καί μέ κόπους ἀμετρήτους καί πόνους ἀσυνήθεις, τήν ἐπέτυχε! Ἐπιθυμήσας τήν ἄνω πορείαν, ἐκέκραξε Τό φῶς τοῦ προσώπου Σου ἐκζητήσω, καί, ὄντως, ἐσημειώθη ἐπ αὐτῷ τό φῶς τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου (Ψαλμ. δ, 7). Μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς ἱστάμενος, ὡς Ἀρχιερεύς, ὑπῆρξε τοῦ Θεοῦ ἡ εὐδοκία πρός τόν Λαό καί ταυτοχρόνως ὁ θερμότατος πρός Κύριον πρέσβυς τῶν πνευματικῶν τέκνων του. Ἐνώπιον τῆς θείας μεγαλωσύνης ἐκόμιζε καί κατέθετε τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα καί ἐκεῖ ἐξέχεε, ὄχι μόνον τήν δέησίν 3

4 του, ἀλλά καί τήν ψυχήν του, ὑπέρ τῶν προβάτων τῆς ποίμνης του. Ὁ Νικόλαος ἦτο οὐρανοπολίτης! Ἔζει καί ἐκινεῖτο στήν γῆ, ἀλλά μέ ἦθος οὐράνιο. Γι' αὐτό καί δέν τόν ἐζάλησαν οἱ δόξες καί οἱ τιμές οἱ ἐπίγειες, οὔτε τόν κατέβαλαν οἱ δοκιμασίες τοῦ βίου, οἱ θλίψεις, οἱ θάνατοι, τῆς σαρκός ἡ ἀσθένεια, οἱ πικρίες καί οἱ διώξεις. Ἐγνώριζε ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ θλίψιν ἔχομεν (Ἰωάν. ιστ, 33). Ἐπίστευε, ὡστόσο, καί ἀκολουθοῦσε ἀταλάντευτα, τόν ἐπαγγειλάμενον τήν νίκην καί τήν χαράν (Ἰωάν. ιστ, 33), ὑπομένων (Ψαλμ. ρκθ, 5) καί, κυριολεκτικῶς, θανατούμενος ὅλην τήν ἡμέραν (Ψαλμ. μγ, 23), ἀγωνιζόμενος νά ποιῇ, ὄχι τό ἴδιον θέλημα, ἀλλά τοῦ Θεοῦ. Δέν ἔπαυσε ποτέ νά διερευνᾶ τόν ἑαυτόν του, ἐάν εἶναι σύμφωνος μέ τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ ὁ βίος του, ἐφαρμόζοντας τό «πρόσεχε ἑαυτῷ» τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἀνεδείχθη, τοιουτοτρόπως, νηφάλιος, βουλευτικός, τῶν παρόντων φύλαξ, τῶν μελλόντων προνοητής. Ὁ Νικόλαος ἐποίμανε τήν τοπική μας Ἐκκλησία ὀλίγα ἔτη, ἀλλ, ἐν τούτοις, «ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς» (Σοφ. Σολομ. δ, 13) καί «ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας» (Σοφ. Σολομ. δ, 14). Ἀνάρπαστος οἴχεται καί, δόξα τῷ Θεῷ, «κατέλιπε μετάμελον» (Παροιμ. ια, 3). Ἀναδείχθηκε ἐγκαλλώπισμα τοῦ γένους, ἄνθος τῶν ὁμηλίκων. Ἐτμήθη ἀποτόμως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Χαλκίδος, τόν Ἰούλιο τοῦ 1974, ὅμως, δέν ἐταράχθη οὔτε καί κατεπλάγη. Ὡς 4

5 βαθύς γνώστης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, ἐγνώριζε ὅτι, ὅπου ὑπάρχουν ἄνθρωποι, συμβαίνουν τά τοιαῦτα. Καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὄχι μόνον Θεῖος, ἀλλά καί ἀνθρώπινος ὀργανισμός! Θεανθρώπινος! Ἀποτελεῖται καί ἀπό ἀνθρώπους, ὄχι τελείους, ἀλλά πηλίνους («ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμεν» (Ψαλμ. ρ, 4)), ποθοῦντας, ὡστόσο, τήν τελειότητα καί ἀγωνιζομένους τήν ἐπίτευξή της. Αὐτό φυσικά οὐδόλως σημαίνει γενική καί ἐκ τῶν προτέρων χορηγουμένη ἀμνηστεία, διά τά ὅσα ζοφώδη καί λυπηρά, κατά καιρούς, ὑπό τῶν ἀνθρώπων πράττονται. Ὁ ἐτάζων καρδίας καί νεφρούς καί τά βάθη τῆ καρδίας ἐπιστάμενος μόνος, κρίνει καί ἀνταποδίδει, πάντως, ἑκάστῳ κατά τήν πρόθεσιν καί τά ἔργα του καί ἐν τῷ νῦν καί τῷ μέλλοντι αἰῶνι (Ἀποκάλ. Ἰωάννου κ, 13). Καί ἡ ἱστορία, κατά τό ἀνθρωπίνως δυνατόν, μέ ἀντικειμενικό τρόπο, καταγράφει κρίνει ἤ κατακρίνει, ἀπονέμει εὔσημα ἤ καί ἀποδίδει μομφές, κατά περίπτωσιν. Ὁ πιστός, βέβαια, ἄνθρωπος δέν ἀναμένει τήν δικαίωσή του, σέ ἀπόλυτο βαθμό, στά ὅρια τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλά ἀνάγεται σέ ἐσχατολογική προοπτική, πέρα ἀπ τό ἱστορικό πλαίσιο. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς θεανθρώπινη κοινωνία, ἔχει στούς κόλπους της πατέρες, μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου καί ἀστέρες πολύφωτους τοῦ νοητοῦ στερεώματος. Καί στήν κατηγορία αὐτή εἶναι βέβαιον ὅτι περιλαμβάνονται καί ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι, δέν καταφέρνουν πάντοτε νά ἐπιτύχουν ὅσα καλά προαιροῦνται καί ἐπιχειροῦν, πράττοντες, οἱ ταλαίπωροι, ὄχι τά 5

6 πρέποντα καί τά ἐπιθυμητά, ἀλλά καί τά ὑπ αὐτῶν ἀκόμη τῶν ἰδίων μισούμενα ἀτοπήματα (Ρωμ. ζ, 1-25), μετανοοῦντες ἐπί τοῖς ἰδίοις αὐτῶν πλημμελήμασι. Ἀσφαλῶς καί ἀτυχῶς δέν λείπουν ἐνίοτε ἀπό τό χῶρο αὐτό καί οἱ ἀπανθρωπίες, οἱ ὁποῖες σκοπίμως ἀποτολμῶνται, ὑπό τινων, προκειμένου νά ἐξυπηρετηθοῦν ἀτομικά ἤ καί συλλογικά ἐγωϊστικά συμφέροντα. Ἄλλοτε μέ ποταπές ἀφορμές καί διάφορες προφάσεις, παρατηροῦνται διασπαστικοί τῆς ἑνότητος συνασπισμοί, μέ ἀληθινό στόχο τήν κατάληψη καί τή νομή τῆς ἐξουσίας καί ἄλλοτε ἐπιχειρεῖται νά τεθοῦν ὑπό τόν μόδιον τῆς ἱστορίας ὅσοι εἶναι «δύσχρηστοι» καί «ἐναντιοῦνται» στά ἔργα ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι, ὡς πρόσωπα τῆς ἡμέρας, διαθέτουν τήν ἰσχύν. Ὁ Νικόλαος, πού, «ἀσείστῳ καρδίᾳ καί λογισμοῖς ἀτρέπτοις», ὑποδέχθηκε τήν δοκιμασία εἶναι βέβαιον ὅτι, καί σήμερον, θά μᾶς συνεβούλευε νά μήν ταρασσώμεθα. Θά μᾶς ὑπενθύμιζε πώς πρέπει νά ἀποθάνωμεν, ἵνα ζήσωμεν καί πώς ἡ δύναμις, ἡ ὁποία νικᾶ τελικῶς τόν κόσμον εἶναι ἡ πίστις ἡμῶν (Α Ἰωάν. ε, 4). Θά μᾶς συνιστοῦσε νά ἀκολουθοῦμε τό σοφό παράδειγμα τῶν μελισσῶν, νά ἀναζητοῦμε, δηλαδή, τό νέκταρ τῶν ἀνθέων τῶν ἐναρέτων πράξεων καί νά ἀποφεύγουμε ὄχι τούς ἁμαρτωλούς, ἀλλά τά νεκρά ἔργα. Καί, ἐπειδή ὁ ἴδιος ἦτο καί ἐξομολογούμενος καί, μάλιστα, εἰλικρινῶς καί αὐστηρῶς αὐτοκρινόμενος, θά μᾶς προέτρεπε (ὅλους μας, Κληρικούς καί 6

7 Λαϊκούς), νά ἐρευνοῦμε διαρκῶς τά βάθη τῆς καρδίας μας. Μήπως πλανηθοῦμε ἀπό τίς δελεαστικές προσφορές τοῦ ἀνθρωποκτόνου καί τελικῶς ἀπολέσουμε τόν ἀνεκτίμητο καί δυσφύλακτο οὐράνιο θησαυρό. Μήπως μᾶς κατακυριεύσει ὁ ἐγωϊσμός καί ἡ φιλοδοξία μήπως ἐπιτρέψουμε στόν ζῆλο καί τόν φθόνο τό δυσμεταχειριστώτατον αὐτό εἶδος τῆς ἔχθρας- νά φωλιάσουν στήν ψυχή μας καί μᾶς εἶναι «βαρεῖς καί βλεπόμενοι» (Σοφ. Σολομ.) «οἱ ἀνόμοιοι ἀδελφοί» καί μᾶς ἐνοχλοῦν «αἱ ἐξηλλαγμέναι τρίβοι αὐτῶν» (Σοφ. Σολομ. β, 15)! Φοβερόν, ὄντως, πάθος ὁ φθόνος. Οὐδέν ὀλεθριώτερον ψυχαῖς ἀνθρώπων ἐμφύεται, διδάσκει ὁ Μέγας Βασίλειος. Οἱ φθονεροί, καί διά τῶν ὀφθαλμῶν, ἀκόμη, βλάπτουν. Ἕνα γράμμα, ἐάν ἀφαιρέσουμε, ἄλλωστε, ἀπό τήν λέξη αὐτή, καθώς εὔστοχα παρατηρεῖ ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ὁ φθόνος γίνεται φόνος! Καί εἶναι γνωστόν ὅτι γίνονται καί ἀναίμακτοι φόνοι. Καί καταγράφει καί τέτοιους καί ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. Θά μᾶς ἔλεγε, ἀκόμη, ὁ Νικόλαος, πώς, σημασία δέν ἔχουν μόνο αὐτά καθ ἑαυτά τά γεγονότα, πού συμβαίνουν στή ζωή μας, ἀλλά κυρίως ὁ τρόπος, μέ τόν ὁποῖο τά ἀντιμετωπίζουμε καί τά ἀξιοποιοῦμε. Ἐκεῖνος εἶχε τήν αὐτοσυνειδησία ὅτι ἀδίκως πάσχει καί, μέ εἰρηνικό ὕφος, ἔγραφε, μόλις λίγες ἡμέρες μετά τήν ἔκπτωσίν του, τέλος τοῦ Ἰουλίου τοῦ 1974, καί νομίζω πώς δέν 7

8 ὑπερέβαλε οὔτε ἐψεύδετο, ὅτι τόν ἔκαιε ἡ ἀδικία καί ὄχι ἡ ἀπώλεια τοῦ Θρόνου 1. Ταυτοχρόνως, ὅμως, ἀξιοποίησε, μέ σοφία καί σύνεση, ἀξιοθαύμαστη ὑπομονή καί καρτερία, ἐτοῦτα τά πικρά καί δυσάρεστα, πρός ἁγιασμόν, προσμένων ἐν ἀγάπῃ (Σοφ. Σολομ. γ, 9), τήν Θεία ἀποκατάσταση, κατά τήν σύστασιν τοῦ Ψαλμωδοῦ «Μή πεποίθατε ἐπ ἄρχοντας, ἐπί υἱούς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλμ. ρμε, 3). Ἔτσι, καί λόγῳ χαρακτῆρος καί πνευματικότητος, ὁ Ἴδιος οὐδόλως ἐταράχθη, οὔτε ἐδημιούργησε προβλήματα καί τρικυμία στό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας. Εἶμαι δέ βέβαιος ὅτι ἐνσυνείδητα ἐμιμήθη καί τό ἀρχοντικό παράδειγμα τοῦ ἁγίου ἀμέσου προκατόχου καί συντοπίτου του Μητροπολίτου Γρηγορίου τοῦ Πλειαθοῦ, τοῦ ἐνδόξου θύματος τῆς πρώτης φάσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λεγομένου δράματος, τοῦ ἐν ἔτει 1968 παυθέντος τῇ συνδρομῇ τοῦ Καίσαρος, ὁμοίως, διά συντακτικῆς πράξεως(!), προνοούσης αὐτήν τήν ἀντικανονικήν «ἀνταμοιβήν» εἰς τούς, μεταξύ ἄλλων, συμπληρώσαντες τριακονταετίαν ἀρχιερατείας καί ὅριον ἡλικίας Ἱεράρχες. Νομίζω δέν εἶναι τυχαῖο, ὅτι ὁ Θεός, σχεδόν ἀμέσως, τῇ ἀωρίᾳ τοῦ θανάτου, τόν ἀνέπαυσε ἐκ τῶν κόπων καί τῶν πόνων τῆς πολυμόχθου σαρκός καί τῶν ἀνιαρῶν τοῦ βίου 1 Νικολάου, Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ξεσπάσματα τῆς καρδιᾶς μου (προσωπικό ἡμερολόγιο), ἐκδ. Σήμαντρο, Ἀθήνα 1976, σελ

9 τούτου. Τόν κατεσκήνωσε ἐν τόποις φωτεινοῖς, ἐν τόποις χλοεροῖς, ἐν τόποις ἀναψύξεως, ὅπου ἡ Ἐπισκοπή τοῦ θεϊκοῦ προσώπου εὐφραίνει πάντας τούς ἀπ αἰῶνος ἁγίους Του (Ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ). Τόν μετέθεσε στό Οὐράνιο Θυσιαστήριο, στίς 19 Ἰανουαρίου τοῦ 1975, χαρίζοντάς του τῆς ἀπεράντου καί μακαρίας ζωῆς τήν ἀπόλαυσιν (Ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ). Καί ἐκεῖνος, ἕτοιμος, πολύδακρυς, παρουσιάσθηκε ἐνώπιον τοῦ Νυμφίου του καί μεγάλου Ἀρχιερέως Χριστοῦ, ἠμφιεσμένος τήν ἱεράν στολήν του, τήν πτωχικήν καί ἁπλῆν, ἀλλά πλουσίως κεκοσμημένην μέ τούς ἄθλους τῶν πόνων του καί τόν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου του. Καί ἐγένετο ὁ ἱδρώς αὐτοῦ ὡσεί θρόμβοι αἵματος... Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῷ μεταξύ, ἐν ἔτει 1991, τόν ἀπεκατέστησε ἠθικῶς. Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί Πατέρες, εὐλογημένοι μου Χριστιανοί, καί ἀγαπητοί, κατά σάρκα καί πνεῦμα, ἀδελφοί καί οἰκογενεῖς τοῦ Νικολάου, Παρῆλθον ἀπό τῆς ἐκδημίας του τεσσαράκοντα ἔτη. Καί ἰδού σήμερον, ὡς εἶδος ἐπανόδου εἰς τά οἰκεῖα μετά χαρᾶς, καίτοι οὐδόλως ἀπῆν, τίθεται ὡς λύχνος ἐπί τήν λυχνίαν (Ματθ. ε, 15), διά τῆς, ἐνώπιον τῶν βαθμίδων τοῦ περικαλλοῦς τούτου ὁμωνύμου του Ἱεροῦ Ναοῦ, στηθείσης μαρμαρίνης προτομῆς, 9

10 τήν ὁποίαν, ἐσμίλευσε καί ἐφιλοτέχνησε ὁ ἐκ Τήνου κύριος Ἰωάννης Καγιώργης καί μετ οὐ πολύ θά ἀποκαλύψωμε, διά νά φωσφορεῖ τούς πάντες, διά τῆς οὐρανίου μυστικῆς φωταυγίας. «Σαλπίσατε», συνεπῶς, συνιστᾶ ὁ προφητάναξ Δαυΐδ, «Σαλπίσατε ἐν νεομηνίᾳ σάλπιγγι, ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς ὑμῶν» (Ψαλμ. ο, 4). Κι ἐμεῖς, ἐν ἀγαλλιάσει σαλπίζομεν, πιστεύοντες ὅτι «Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. ριζ, 24). Ὑπάρχει, ἐν τούτοις, καί μία ἄλλη προτομή τοῦ Νικολάου. Δέν ἐννοῶ ἐκείνη, τήν ὁποία, ὁ ἀγαπητός καί φιλότιμος καί Σεβασμιώτατος ἀδελφός, ἅγιος Σύρου κύριος Δωρόθεος, ἔστησε πρό ἐτῶν, πρῶτος, ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Μεγαλόχαρης. Ἐννοῶ ἐκείνη «τήν ἐξαισίαν προτομήν», τήν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ Νικόλαος ἐφιλοτέχνησε, ἐργασάμενος διά βίου τόν προσωπικόν του ἁγιασμόν καί ἡ ὁποία φυλάσσεται δυνάμει Χριστοῦ. Ἀφοῦ Σᾶς εὐχαριστήσουμε ἐκ καρδίας, διότι ἀνταποκριθήκατε στήν ταπεινή μας πρόσκληση καί ἤλθατε καί μᾶς εὐχαριστήσατε, μέ τήν ἐνταῦθα τιμητική παρουσία Σας, Σᾶς παρακαλοῦμε, εὐχηθῆτε, νά παρευρεθοῦμε ἅπαντες, χαίροντες καί συγχαίροντες, καί σέ ἐκείνης τῆς προτομῆς τά ἀποκαλυπτήρια, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἀνταποδόσεως τοῦ Θεοῦ, τῆς δικαίας... Ἀμήν! 10

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Εἰσήγηση στό Διεθνές Λειτουργικό Συνέδριο μέ θέμα: «Il Cristo trasfigurato nella tradizione spirituale

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Σήμερα, αντί άλλου σχολίου, με αφορμή την επίσκεψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ. ἀγάπῃ ὁ λαός τοῦ Θεοῦ τῆς Μεσσηνίας δέχεται ἐν θείᾳ ἱερουργίᾳ τοῦ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ. ἀγάπῃ ὁ λαός τοῦ Θεοῦ τῆς Μεσσηνίας δέχεται ἐν θείᾳ ἱερουργίᾳ τοῦ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 2-2-2010 Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώµης καί Οἰκουµενικέ Πατριάρχα κ. Βαρθολοµαῖε, Ἐν πνευµατικῇ χαρᾷ, βαθυτάτῃ συγκινήσει καί ἀδόλῳ ἀγάπῃ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν στίχ. δ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΝ ΟΣΤΡΑΚΙΝΟΙΣ ΣΚΕΥΕΣΙΝ

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΝ ΟΣΤΡΑΚΙΝΟΙΣ ΣΚΕΥΕΣΙΝ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΝ ΟΣΤΡΑΚΙΝΟΙΣ ΣΚΕΥΕΣΙΝ Ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη ΑΘΗΝΑ 1994 Ἡ ὁμιλία ἐκφωνήθηκε μέ περικοπές, ἀλλά δημοσιεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή Σελ.2 Η αναγνώριση των Αγίων ως προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ 1) ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (απόσπασµα) Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα

Ο άγιος Νεκτάριος και η στάσις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων

Ο άγιος Νεκτάριος και η στάσις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων Μελέτιος, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Ο άγιος Νεκτάριος και η στάσις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων Εισήγηση στο Θεολογικό Συνέδριο επί τη 150ετηρίδι από της γεννήσεως του αγ. Νεκταρίου,

Διαβάστε περισσότερα