ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Υ.Τ Λ.ΘΑΝΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Υ.Τ Λ.ΘΑΝΟΣ"

Transcript

1 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Υ.Τ Λ.ΘΑΝΟΣ

2 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ World Health Organization (WHO, 1999) Μη μικροκυτταρικό (80%) αδενοκαρκίνωμα πλακώδες μεγαλοκυτταρικό Μικροκυτταρικό (20%) Αδενοπλακώδες,καρκίνωμα με σαρκωματώδη στοιχεία

3 ΠΛΑΚΩΔΗΣ Η ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ (25-30%) >65% εξορμάται από λοβαίο ή τμηματικό βρόγχο (το 1/3 πέραν των τμηματικών βρόγχων) Πρώιμη βλάβη εστιακή τοιχωματική πάχυνση κεντρικού βρόγχου Διηθητικός Ενδοαυλική ανάπτυξη απόφραξη αποφρακτική πνευμονίτιδα και/ή ατελεκτασία (50%) βρογχεκτασίες, βλεννώδης ενσφήνωση, υπεραερισμός Κεντρική νέκρωση - κοιλότητα (10-20%) Ο κυριώτερος τύπος για Pancoast

4

5

6

7 ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (30-40%) Μη βρογχοκυψελιδικό (acinar - papillary - solid with mucin formation) Βρογχοκυψελιδικό - Από βρογχιολικό ή κυψελιδικό επιθήλιο 60-70% μονήρης περιφ. όζος ή μάζα (συχνά <4 cm) Όρια ομαλά ή λοβωτά ή γραμμοειδή (corona radiata) Πάχυνση - έλξη γειτονικού υπεζωκότα Έκκεντρες αποτιτανώσεις (6%) Αργά αυξανόμενος περιφερικός όζος με χρόνο 2σιασμού 6μην.-2 χρ.(αρκετά τυπικό) Ενίσχυση μετά ε.φ σκιαγραφικό > 15 HU

8

9

10 ΒΡΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ (2-10%) Βλεννώδες μη βλεννώδες μικτό - Εξορμάται περιφερικά των τελικών βρογχιολίων Μη διηθητικό πρότυπο ανάπτυξης Μονήρης μονήρης όζος μονήρης πύκνωση Πολυεστιακός πολλαπλοίόζοιδιαφόρου μεγέθους πολλαπλές (λοβαίες) πυκνώσεις Περιφερική κατανομή, αεροβρογχόγραμμα/περιοχές πυκνότητας (bubble lucencies) 50-80% Πρώιμο σημείο στη HR εστία(ες) ground glass

11

12

13 Σημείο αγγειογράμματος βρογχοκυψελιδικό Ca πνευμονία πνευμ. οίδημα λέμφωμα έμφρακτο

14 Όζος < 2 cm με ground glass πιθανότητα αδενοca Ground glass > 50% καλύτερη πρόγνωση Όζος με αεροβρογχόγραμμα βρογχοκυψελιδικό Ca στρογγυλή πνευμονία λέμφωμα

15 ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ (20%) Εντόπιση σε λοβαίο ή κύριο βρόγχο (90-95%) Υποβλεννογόνιος όγκος. Τυπικά ομαλή στένωση βρογχικού αυλού (αντίθετα από πλακώδες) Ενδοβρογχική ανάπτυξη σπάνια Ταχεία ανάπτυξη / διασπορά Μεσοθωρακική επέκταση συχνή / εκτεταμένη Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας Λεμφαγγειακή διασπορά συνήθης 5-10% περιφερικός όζος

16

17

18 ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΟΖΟΙ Η ΜΑΖΕΣ Μεταστάσεις Πρωτοπαθής καρκίνος πνεύμονα Βρογχοκυψελιδικό Ca (1/4 περιπτώσεων ± κοιλοματοποιημένοι) Αιματογενείς μεταστάσεις Ca πνεύμονα (10%) Πολλαπλοί πρωτοπαθείς όγκοι πνεύμονα ( %) Σύγχρονοι πρωτοπαθείς (ίδιου ή διαφορετικού τύπου) Μετάχρονοι

19

20 ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Διάχυτη διήθηση υπεζωκότα 0,56% Αυτόματος πνευμοθώρακας 0,46%

21 ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μη μικροκυτταρικό Ca σύστημα ΤΝΜ (International System for Staging Lung Cancer,1997) Μικροκυτταρικό Ca Εντοπισμένο στάδιο : περιορισμός σε ένα ημιθωράκιο Εκτεταμένο στάδιο : εξωθωρακική επέκταση Μη επεμβατική ενδοθωρακική σταδιοποίηση Υ.Τ Μ.Τ PET με F-18-fluorodeoxyglucose

22 ΡΟΛΟΣ Υ.Τ ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Εκτίμηση ανατομικής έκτασης νόσου Οδηγός στην εκλεκτική εφαρμογή επεμβατικών μεθόδων σταδιοποίησης (σε διφορούμενα ευρήματα) Διαδερμική βιοψία - διαβρογχική βιοψία Μεσοθωρακοσκόπηση (παρατραχειακοί, υποτροπιδικοί ± αορτοπνευμονικοί λεμφαδένες) Πρόσθια μεσοθωρακοτομή (πρόσθιοι μεσοθωρακικοί, αορτοπνευμονικοί λεμφαδένες) Ανοικτή βιοψία (σταδιοποίηση μεσοθωρ.λεμφαδένων, εκτομή περιφ. όζων, εκτίμηση υπεζωκότα, θωρακ. τοιχώματος)

23 Θετικό σημείο βρόγχου διαγνωστική ακρίβεια διαβρογχικής βιοψίας

24 ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ (T) TX, T0 Tis: καρκίνωμα in situ T1: όγκος 3cm χωρίς διήθηση κύριου βρόγχου T2: όγκος >3cm ή διήθηση κύριου βρόγχου ( 2cm από την τρόπιδα βρογχοσκοπικά) ή διήθηση σπλαχνικού υπεζωκότα ή συνοδός ατελεκτασία / πνευμονίτιδα που δεν προσβάλλει όλο τον πνεύμονα

25 T3: ανεξάρτητα μεγέθους διήθηση ενός από τα ακόλουθα: θωρακ.τοίχωμα,διάφραγμα,μεσοθ.υπεζωκότας,τοιχ.περικά ρδιο ή όγκος σε κύριο βρόγχο < από 2cm από τρόπιδα T4: όγκος που διηθεί ένα από τα ακόλουθα: μεσοθωράκιο,καρδιά,μεγ.αγγεία,τραχεία,οισοφάγο,σ.σ,τ ρόπιδα ή με κακοήθη υπεζωκοτική ή περικ.συλλογή ή με δορυφόρο όζο(υς) στον ομόπλευρο λοβό

26 ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ( Ν ) ΝΧ : επιχώριοι λεμφαδένες δεν αναγνωρίζονται N0 : απουσία μετάστασης σε επιχώριους λεμφαδένες N1 : μετάσταση σε σύστοιχους περιβρογχικούς και/ή σύστοιχους πυλαίους και ενδοπνευμονικούς (απ ευθείας επέκταση) N2 : μετάσταση σε σύστοιχους μεσοθωρακικούς και/ή υποτροπιδικούς N3 : μετάσταση σε αντίπλευρους μεσοθωρ./πυλαίους, υπερκλείδιους

27 ΣΤΑΔΙΟ ΤΝΜ ΙΑ T 1 N 0 M 0 ΙΒ T 2 N 0 M 0 ΙΙΑ T 1 N 1 M 0 ΙΙΒ T 2 N 1 M 0 T 3 N 0 M 0 ΙΙΙΑ T 3 N 1 M 0 T 1-3 N 2 M 0 ΙΙΙΒ T 4 N 0-2 M 0 T 1-4 N 3 M 0 ΙV T 1-4 N 0-3 M 1

28 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Αδυναμία διάκρισης διήθησης από απλή επαφή μεταξύ όγκου και γύρω ανατομικών δομών Λεμφαδενική διήθηση Έκταση ενδοβρογχικής βλάβης Αξιολόγηση σταδιοποίηση όγκων κορυφής (MRI)

29 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Επαφή < 3cm Γωνία επαφής μεταξύ όγκου - αορτής < 90 Διατήρηση λίπους μεταξύ όγκου - μεσοθ. δομής πιθανότητα εξαιρεσιμότητας 97%

30 Διήθηση τρόπιδας Εγκλωβισμός ή επαφή με αορτή, πνευμονικά αγγεία ή οισοφάγο με γωνία >180 ευαισθησία 40% ειδικότητα 99% Ακρίβεια Υ.Τ στη διάγνωση διήθησης μεσοθωρακίου 56-89%

31 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Short axis 1cm ανεξάρτητα λεμφαδενικής ομάδας Ψευδώς θετικά 20-30% Ψευδώς αρνητικά 7% Ιστολογική επιβεβαίωση

32 ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ Ακρίβεια ΥΤ 62-68%» ΜΤ 68-74%» PET 96% (Gupta, Ann Surg 1999)» EU σε συνδυασμό με ΥΤ 81% (J. Laudanki, Lung Cancer 2001)

33

34 ΔΙΗΘΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ διήθηση πλευράς μάζα στο τοίχωμα ευαισθησία 20-40%

35 ΔΙΗΘΗΣΗ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ Επαφή όγκου με υπεζωκότα σε απόσταση > 3 cm Αμβλείες γωνίες πάχυνση υπεζωκότα ευαισθησία 87%, ειδικότητα 59%, ακρίβεια 68% 3D ανασυνθέσεις (ακρίβεια 80%) Κινητικότητα όγκου στην εκπνοή

36 ΜΟΝΗΡΗΣ ΟΖΟΣ - Μονήρης σφαιρική βλάβη 3cm που περιβάλλεται πλήρως από πνευμονικό παρέγχυμα, χωρίς συνοδό ατελεκτασία / λεμφαδενοπάθεια 0,09-0,2% σε α/ες 20-40% κακοήθεια 23-51% καπνιστές > 50 χρ. τουλ.1 όζο Από καλοήθεις βλάβες 70-80% κοκκίωμα 10% αμάρτωμα Σημαντική η δ.δ καλοήθους / κακοήθους βλάβης Α/α Υ.Τ βρογχοσκόπηση (αν σημείο βρόγχου στην Υ.Τ) PET διαδερμική βιοψία

37 CT + PET Ποσοτική ανάλυση (Bayes( Bayes) Ακτινολογικά χαρακτηριστικά Μέγεθος Όρια περίγραμμα Aπασβεστώσεις Ρυθμός ανάπτυξης Εντόπιση Παρουσία κοιλότηταs βρογχογραμμα Κλινικά χαρακτηριστικά Ηλικία Κάπνισμα Αιμόπτυση Ιστορικό κακοήθειας

38 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΟΖΟΥ Μέγεθος όχι αξιόπιστος δείκτης καλοήθειας 80% καλ. βλαβών < 2cm <1cm Όμως 15% κακ. βλαβών Παρυφή λοβωτή ή ανώμαλη ή γραμμοειδής (ο πιο ευαίσθητος δείκτης κακοήθειας 88-94%) όρια 25% καλοήθειας λόβωση, 21% κακοήθειας ομαλά

39 Αποτιτανώσεις Διάσπαρτες Κεντρικές Πεταλοειδείς Popcorn 1/3) ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΟΖΟΥ Υπερέχει της απλής α/ας στην αναγνώριση & αξιολόγηση των ασβεστώσεων κοκ.φλεγμονές (tb,ιστοπλάσμ.) (αμάρτωμα 38-63% καλ. όζων χωρίς ασβεστ. 6-14% πρωτ. Ca με ασβεστώσεις(στικτές, άμορφες, έκκεντρες)

40 Λίπος αξιόπιστος δείκτης αμαρτώματος

41 ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ Πάχος τοιχώματος >15χιλ. 95% κακοήθης 4χιλ. 92% καλοήθης 5-15χιλ. αλληλοεπικάλυψη

42 Βρογχόγραμμα Βρογχοκυψελιδικό (55%) Μη βρογχοκυψελιδικό αδενο Ca (31%) Μεγαλοκυτταρικό Cα Συχνότερο στις καλοήθεις

43 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΟΖΟΥ Η μορφολογική εκτίμηση του όζου συχνά αναξιόπιστη στη διάκριση καλοήθειαςκακοήθειας 25-39% κακοήθων όζων ταξινομούνται λανθασμένα ως καλοήθεις Ενδιάμεσος όζος Ε.φ σκιαγραφικό Bayesian ανάλυση (πιθανότητα κακοήθειας) PET

44 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΟΖΟΥ Ε.φ σκιαγραφικό < 15 HU καλοήθεια > 20HU κακοήθεια ευαισθησία 98% ειδικότητα 73% ακρίβεια 85%

45 Ρυθμός ανάπτυξης χρόνος που απαιτείται για 2πλασιασμό όγκου ( διαμέτρου κατά 26%) ημ. κακοήθεια <20 ημ. φλεγμονή, έμφρακτο, λέμφωμα, γρήγορα αναπτυσσόμενη μετάσταση >400 ημ. τυπικό καλοήθειας (εξ. κακοήθ.καρκινοειδές) Σταθερό μέγεθος >2χρόνια πιθανότητα καλοήθειας

46 Ρυθμός αύξησης Στον όγκο και όχι στη διάμετρο Ο διπλασιασμός της διαμέτρου αυξάνει 8 φορές τον όγκο Κακοήθεις βλάβες : Χ διπλασιασμός ημέρες Αδενοκαρκίνωμα: Χ 180 ημέρες Μικροκυτταρικό: : X 30 ημέρες Καλά διαφοροποιημένο: : X X μεγαλύτερος Καρκινοειδές: : X >400 ημερών Καλοήθεις : Φλεγμονές Χ <20 ημέρες Χρόνια tb X >450 ημέρες

47

48 Ινώδης ταινία με έλξη του σπλαχνικού υπεζωκότα μη ειδικό κακοήθειας

49 Πιθανές αναλογίες για ακτινολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά(lrs) LRS =1,0 καλοήθεις ή κακοήθεις LRS <1 πιθανότητα καλοήθειας LRS >1 πιθανότητα κακοήθειας Πιθανότητα κακοήθειας 70% -χειρουργική επέμβαση Πιθανότητα κακοήθειας 3-69% 3 69% - βιοψία Πιθανότητα κακοήθειας <3% - παρακολούθηση

50

51 PET με F-18-fluorodeoxyglucose Ευαισθησία %, ειδικότητα 80% Ψευδώς αρνητικά όζος <1cm, βρογχοκυψελιδικό Ca

52

53 Αξιολόγηση Υπολειπόμενης Μάζας

54 ΣΥΜΒΟΛΗ Υ.Τ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Κύρια μέθοδος διαγνωστικής προσέγγισης βλάβης α/ας & σχέσης της με γύρω δομές Αξιολόγηση δύσκολων περιοχών α/ας Καλύτερη ανάλυση. Αναγνώριση όζων έως 3-4 mm Ειδική διάγνωση καλοήθειας (ΑΦ δυσπλασία, στρογγύλη ατελεκτασία) Εκτίμηση μεσοθωρακίου (λεμφαδένες, σ. άνω κοίλης φλέβας) υπεζωκότα Προεγχειρητική σταδιοποίηση παρακολούθηση κακοήθειας

55 ΣΥΜΒΟΛΗ Υ.Τ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Πληροφορίες πέρα του τραχειοβρογχικού τοιχώματος, ογκομετρικά δεδομένα, πολυεπίπεδη & 3D ανάδειξη τραχειοβρογχικού δέντρου. Κατευθύνει διαδερμική βιοψία

56 Virtual βρογχοσκόπηση κατευθύνει βρογχοσκόπηση

57 ΜΟΝΗΡΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΣ ΟΖΟΣ Μέγεθος<3 cm 50% καλοήθεις Τ1Ν0Μ0 5ετής επιβιωση Torkian B BMC Pulm Med ; 3:2. Published online 2003.

58 ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Το μεγαλύτερο ποσοστό πολύ μικρών οζιδίων (σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα) είναι καλοήθους αιτιολογίας Η αντιμετώπιση αυτών πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε ένας κακοήθης όζος να επωφεληθεί από μία θεραπευτική επέμβαση και ένας καλοήθης να αποφύγει τη βιοψία με βελόνα, την μη αναγκαία, υπερβολική έκθεση στην ακτινοβολία των άπειρων CT εξετάσεων ή τη χειρουργική αφαίρεση η οποία και συνδέεται με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.

59 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΟΖΙΔΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 1. Καλοήθη 2. Ύποπτα για κακοήθεια 3. Απροσδιορίστου ταξινόμησης ( 70% των περιπτώσεων)

60 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΟΖΙΔΙΑ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ επίμονη ground-glass οζίδιο με διάμετρο 10 χιλ. συμπαγές οζίδιο με διάμετρο 20 χιλ. με : μη-spiculated περίγραμμα χωρίς βρογχόγραμμα ή σπηλαιοποίηση χωρίς κακοήθη ή κακοήθη τύπο αποτιτάνωση χωρίς περιεχόμενο λίπους

61 FLEISHNER SOCIETY ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ : χωρίς ή με μικρής διάρκειας ιστορικό καπνίσματος ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ : με ιστορικό καπνίσματος ή άλλον παράγοντα υψηλής επικινδυνότητας Τα μη συμπαγή (ground glass) ή τα εν μέρη συμπαγή οζίδια ίσως απαιτούν μεγαλύτερης διάρκειας παρακολούθησης για αποκλεισμό ανώδυνου αδενοκαρκινώματος

62 FLEISHNER SOCIETY ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΖΙΔΙΟΥ (ΧΙΛ.) ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 4 Δεν χρήζει παρακολούθησης Σε 12 μήνες. Αν καμία μεταβολή,όχι περαιτέρω παρακολούθηση >4-6 Σε 12 μήνες. Αν καμία μεταβολή,όχι περαιτέρω παρακολούθηση Σε 6-12 μήνες. Αν καμία μεταβολή σε μήνες. >6-8 Σε 6-12 μήνες. Αν καμία μεταβολή σε μήνες. Σε 3-6 μήνες, μετά σε 9-12 και 24 μήνες αν δεν υπαρχει μεταβολή. >8 Σε 3-9 και 24 μήνες και dynamic contrast- enhanced ct,pet και /ή βιοψία. Σε 3-9 και 24 μήνες και dynamic contrast- enhanced ct,pet και /ή βιοψία.

63 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ (Μέγεθος, Εντόπιση, Αιτιολογία, Σχέση βλάβης με βρόγχους, Η διαθεσιμότητα των δειγματοληψιών) ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ: Όταν η βλάβη είναι το πιθανότερο κακοήθης και ο ασθενής υποψήφιος για χειρουργείο (ως διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση). ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ & ΒΙΟΨΙΑ: Σε ασθενείς με συμπτωματολογία (π.χ αιμόπτυση) ή ακτινολογικά ευρήματα (π.χ θετικό σημείο βρόγχου σε CT) που προϋποθέτει κεντρική συμμετοχή βρόγχου. Η βρογχοσκόπηση θέτει διάγνωση στο 73% των ασθενών με μονήρη πνευμ.όζο στα χέρια ικανού βρογχοσκοπιστή ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ: Απαιτεί γενική αναισθησία, εξαρτάται πολύ από την ικανότητα του θωρακοχειρουργού.

64

65 Θετικό σημείο βρόγχου διαγνωστική ακρίβεια διαβρογχικής βιοψίας

66 Ενδειξη για βιοψία Κάθε νέα ή αυξανόμενη σε διαστάσεις βλάβη.

67

68 CNB 95% διαγνωστική ακρίβεια 93% ευαισθησία 98% ειδικότητα 6% αρνητική προγνωστική αξία 99% θετική προγνωστική αξία 0,7% ψ. Θετικά 15% ψ. αρνητικα

69

70 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή θανατηφόρος κακοήθεια,τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Αντιπροσωπεύει ποσοστό 14%-15% όλων των νέων

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή θανατηφόρος κακοήθεια,τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Αντιπροσωπεύει ποσοστό 14%-15% όλων των νέων ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή θανατηφόρος κακοήθεια,τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Αντιπροσωπεύει ποσοστό 14%-15% όλων των νέων καρκίνων και είναι υπεύθυνος για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (SPECT) ΜΕ 99m TC-DEPREOTIDE ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (SPECT) ΜΕ 99m TC-DEPREOTIDE ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ. 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος

για τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος Ανασκόπηση Σταδιοποίηση μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος Αναζήτηση της στρατηγικής με την ιδανική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας Βασίλειος Σ. Σκούρας 1,2, Nicholas J. Pastis 1, Βλάσης Πολυχρονόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος. Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν»

Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος. Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Μονήρης Πνευμονικός Όζος Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» ΟΡΙΣΜΟΙ Όζος: σφαιρική ή ωοειδής σκίαση με σαφή όρια, 3 εκ, περιβαλλόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

NCCN 2012 www.nccn.org ΑCCP 2007 www.guide LINES\guideCHEST2007 ΚΕΡΕΝΙΔΗ ΝΟΡΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

NCCN 2012 www.nccn.org ΑCCP 2007 www.guide LINES\guideCHEST2007 ΚΕΡΕΝΙΔΗ ΝΟΡΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ NCCN 2012 www.nccn.org ΑCCP 2007 www.guide LINES\guideCHEST2007 ΚΕΡΕΝΙΔΗ ΝΟΡΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιδημιολογία Πρώïμη διάγνωση Μονήρης όζος Διάγνωση Ιστολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρολογική αξιολόγηση καρκινωµάτων πνεύµονα

Κυτταρολογική αξιολόγηση καρκινωµάτων πνεύµονα Κυτταρολογική αξιολόγηση καρκινωµάτων πνεύµονα Αικατερίνη Ν. Πολίτη Επίκ. Καθηγήτρια Κυτταρολογίας Αρεταίειο Νοσοκοµείο Ιστορική αναδροµή 1845 Donne: ταυτοποίηση αποφολιδοµένων βρογχικών κυττάρων σε πτύελα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Μυλωνάκη MD, PhD Πνευμονολόγος. 5/2/2011 Ημερίδα Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος

Έφη Μυλωνάκη MD, PhD Πνευμονολόγος. 5/2/2011 Ημερίδα Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος Έφη Μυλωνάκη MD, PhD Πνευμονολόγος 5/2/2011 Ημερίδα Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος Συχνότερη κακοήθεια στον δυτικό κόσμο Πρώτη αιτία θανάτου μεταξύ των θανάτων από καρκίνο Ως ενδημική νόσος NSCLC: 85% SCLC:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος πνεύμονα. Ενότητα 9: Καρκίνος πνεύμονα

Καρκίνος πνεύμονα. Ενότητα 9: Καρκίνος πνεύμονα Καρκίνος πνεύμονα Ενότητα 9: Καρκίνος πνεύμονα Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Σταδιοποίηση Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πνεύμονος- Θώρακος

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πνεύμονος- Θώρακος Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πνεύμονος- Θώρακος Συν τονισ τεσ: Ν. Καβαντζάς Β. Παρτσαλίδου-Τζάρου Μ. Χόρτη Εισ η γ η τ ε σ: Π.Αλεξάνδρου Ν. Καβαντζάς Β. Παρτσαλίδου-Τζάρου Ρ. Τριγγίδου Μ. Χόρτη ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα

Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα 2011 Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Συνεδρίαση συναίνεσης για τον καρκίνο του πνεύμονα Αγγελάκη Σ., Αγγελίδου M., Βαλερή Ρ-Μ., Βαμβακάς Λ., Γκιόζος Ι., Dahabreh J., Δεστούνη Χ., Ζαχαριάδης Ε., Ηλιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μάθημα 7ο ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο πληθυσμός της Ευρώπης το 2004 ήταν 456 εκατομμύρια σχεδόν το 7% του συνολικού πληθυσμού της γης. Ο καρκίνος αποτελεί την μεγαλύτερη αιτία νοσηρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος

Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος 1 Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 6 http://www.bronchoscopy.org/education 2 ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ VI Καλωσήρθατε στην Ενότητα VI του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚO

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚO ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚO Οι διαταραχές από τους πνεύμονες στους καρκινοπαθείς είναι αρκετά συχνές. Κυριότερο σύμπτωμα είναι η δύσπνοια, που μπορεί να είναι τόσο έντονη ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Παπαξοΐνης Γεώργιος Παθολόγος Ογκολόγος

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Παπαξοΐνης Γεώργιος Παθολόγος Ογκολόγος ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παπαξοΐνης Γεώργιος Παθολόγος Ογκολόγος 1 2 3 4 5 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Τροποποιήσιµοι παράγοντες Κάπνισµα Παθητικό κάπνισµα Καρκινογόνα του επαγγελµατικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: κ. Κυπαρίση ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: Χατζόγλου Αναστασία Χατζόγλου Κυριακή ΛΑΡΙΣΑ 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη ιάγνωση, Θεραπεία και Παρακολούθηση του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη ιάγνωση, Θεραπεία και Παρακολούθηση του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου 2012 Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Ι. Μπουκοβίνας,. Παπαμιχαήλ, Ν. Ανδρουλάκης, Α. Αθανασιάδης, Χ. Χριστοδούλου, Ε. Χρυσού, Χ. Εμμανουηλίδης, Χ. ερβένης, Ρ. Κατωπόδη, Π. Κουντουράκης, Θ. Μακατσώρης,

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΗΡηΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟσ ΟΖΟσ επεμβατικεσ μεθοδοι διαγνωσησ και αντιμετωπισησ ιουλιοσ 2010 τευχοσ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου?

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζεται αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού? Πιθανοί λόγοι: Δυνατότητα και εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και O νέος άγνωστος, μαγικός κόσμος της θωρακικής απεικόνισης Η Συμβολή της Ποζιτρονιακής Αξονικής Τομογραφίας (PET/CT) στις παθήσεις του θώρακα Δ. Έξαρχος 1, Ε. Σκούρα 2, Ι. Δατσέρης 3 1 Επιμελητής Α, Ακτινολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοπαθολογική ταξινόμηση

Ιστοπαθολογική ταξινόμηση 23 Ιστοπαθολογική ταξινόμηση Μέρος VΙΙ: ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ Δέσποινα Βιολιδάκη, Έλιν Ρόννε, Δήμητρα Ροντογιάννη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ NEYΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ Τα κύτταρα του «Διάχυτου Νευροενδοκρινούς

Διαβάστε περισσότερα

Low Dose Spiral CT Προκλινική διάγνωση καρκίνου του πνεύµονα. Α.Σπανουδάκη Επιµελήτρια Β Ακτινολογικό τµήµα Γ.Ν.Δράµας

Low Dose Spiral CT Προκλινική διάγνωση καρκίνου του πνεύµονα. Α.Σπανουδάκη Επιµελήτρια Β Ακτινολογικό τµήµα Γ.Ν.Δράµας Low Dose Spiral CT Προκλινική διάγνωση καρκίνου του πνεύµονα Α.Σπανουδάκη Επιµελήτρια Β Ακτινολογικό τµήµα Γ.Ν.Δράµας Η θνητότητα από καρκίνο του πνεύµονα είναι µεγαλύτερη από το σύνολο της θνητότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βρογχοσκόπησης στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα. Γρ.. Στρατάκος MD Πνευμονολόγος ΚΕΘ Παν/μίου Αθηνών

Ο ρόλος της βρογχοσκόπησης στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα. Γρ.. Στρατάκος MD Πνευμονολόγος ΚΕΘ Παν/μίου Αθηνών Ο ρόλος της βρογχοσκόπησης στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα. Γρ.. Στρατάκος MD Πνευμονολόγος ΚΕΘ Παν/μίου Αθηνών Ο ρόλος της βρογχοσκόπησης στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση, Θεραπεία και Παρακολούθηση του Καρκίνου του Οισοφάγου

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση, Θεραπεία και Παρακολούθηση του Καρκίνου του Οισοφάγου 2011 Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Συνεδρίαση συναίνεσης για τον καρκίνο του οισοφάγου Ανδρουλάκης Ν., Βακάλης Ξ., Βαρθαλίτης Ι., Βασιλειάδης Κ., Βίνη Λ., Γκολφινόπουλος Β., Δερβένης Χ., Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα

Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα Εισήγηση Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα Στέφανος Νικολούζος 1 Γεωργία Ζαχαρία 2 Άννα Μουζακίτη 3 Μαρία Κουρή 4 Κωνσταντίνος Καγκουρίδης 5 Ευάγγελος Ντουβέλης 3 Νικόλαος Καποδίστριας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ TOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΜΜΚΠ):

ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ TOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΜΜΚΠ): ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ TOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΜΜΚΠ): ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

3. Σκελετός της εργασίας : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3. Σκελετός της εργασίας : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Θέµα της Πτυχιακής Εργασίας : «Η διατροφή ως αιτιολογικός παράγοντας για τον

Διαβάστε περισσότερα

Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος

Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος Θέσεις Αντιθέσεις Διάγνωση και θεραπεία του βρογχογενούς καρκίνου Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (ΡΕΤ) Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος Διευθυντής Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα