ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Αριθμ. Διακ Αναθέτουσα Αρχή Παροχή πληροφοριών: Υπουρ γείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.), Ανδρέα Παπανδρέ ου 37, Τ.Κ , Μαρούσι, Νομός Αττικής. Ιστοσελίδα ypepth.gr Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης είναι η Αγγελική Καραγεωργοπούλου και ο Πέτρος Τάσσης , Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax): , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gr και 2. α) Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η ανάθεση σύμβα σης στο πλαίσιο του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «Εξωτερική Αξιολόγηση» της Πράξης Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο του Υποέρ γου 8 «Eξωτερική Αξιολόγηση» της οριζόντιας Πράξης «Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» των Αξό νων Προτεραιότητας (Α.Π.) 1,2 και 3 (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) ΤΟΥ Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) που συγχρηματοδοτεί ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους. Το έργο, του οικονομικού φορέα στον οποίο θα ανα τεθεί η σύμβαση, είναι η παροχή υπηρεσιών για: Ανάπτυξη πλήρους και τεκμηριωμένης επιστημονικής μεθοδολογίας αξιολόγησης της Πράξης. Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμά των της Πράξης στην εκπαιδευτική κοινότητα με βάση την επιστημονική μέθοδο και την διενέργεια έρευνας πεδίου. Το αντικείμενο του Διαγωνισμού προσδιορίζεται ανα λυτικότερα στην προκήρυξη. (1) β) Προϋπολογισμός διαγωνισμού: O συνολικός προϋ πολογισμός του διαγωνισμού είναι Εκατόν Είκοσι Χιλιά δες Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (23%) ή Ενενήντα Επτά Χιλιάδες Πεντακόσια Εξήντα Ευρώ και Ενενήντα Επτά Λεπτά (97.560,97 ) Μη συ μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης στο πλαίσιο της οποίας θα διενεργηθεί ο σχετικός δι αγωνισμός και ειδικότερα την Σ.Α.Ε. Ε045/8 και Κωδικό Πράξης (ΣΑ) 2010ΣΕ , από την οποία χρηματο δοτείται η σχετική Πράξη. 3. Διάρκεια σύμβασης: Το έργο του οικονομικού φορέα στον οποία θα ανατεθεί η σύμβαση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία σύναψης αυτής και θα διαρκέσει έως τις 15/09/ Διάθεση τεύχους προκήρυξης και λοιπών εγγράφων: Το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού, τυχόν τροπο ποιήσεις αυτού καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον διαγωνισμό έγγραφο θα διατίθενται από το Γραφείο 1031, 1ου ορόφου του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ , Μαρούσι, Νομός Ατ τικής. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα θα διατίθενται από το αρμόδιο γραφείο χωρίς να απαιτείται καταβολή τιμήματος και θα καταχωρούνται και στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. ypepth.gr Το κόστος δημοσίευσης της περίληψης του τεύχους προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει τον προ ϋπολογισμό της σχετικής Πράξης. 5. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρω παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγ ματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει επιμέρους εμπορικές συμφωνίες. Συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομι κών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 6. α) Προθεσμία Τόπος υποβολής προσφορών: Κα ταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται ως η 01/09/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., Γραφείο 1031, 1ος όροφος, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ , Μαρούσι, Αττική.

2 5242 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ β) Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσ σα. γ) Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απα ράδεκτες. δ) Οι προσφορές πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος 120 (εκατόν είκοσι) ημέρες από την επομένη της ημερομη νίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ε) Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του διαγωνισμού και όχι για τμήμα αυτού. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές για τμήμα του διαγωνισμού αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. στ) Οι προσφέροντες θα υποβάλλουν με την προσφο ρά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνι σμό ποσού ύψους ίσου με το 5% του προϋπολογισμού του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του αναλογού ντος ΦΠΑ (23%), ήτοι (Έξι χιλιάδες ευρώ). 7. α) Ημερομηνία Τόπος αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Οι προσφορές θα αποσφρα γιστούν στις 02/09/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., Γραφείο 1014, 1ος όροφος, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ , Μαρούσι, Αττική. β) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαίω μα να παρευρίσκονται ενώπιον της συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού έχουν τα φυ σικά πρόσωπα που υπέβαλλαν προσφορά, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που υπέβαλλαν προσφορά ή εκπρόσωποι αυτών, σύμφωνα με τα Άρθ. 4 και 6 του τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού. 8. Στην περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε ένωση οικονομικών φορέων, δεν απαιτείται αυτή να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή. 9. Ο προσφέροντας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του παρόντος διαγω νισμού θα κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή προ της κατακύρωσης να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που περιγράφει το άρθ. 4 του τεύχους προκήρυξης σχετικά με την προσωπική του κατάσταση, την φερεγγυότητα του, την οικονομική του κατάσταση και την εμπειρία του στην εκτέλεση έργων παρόμοιου αντικειμένου με αυτό του παρόντος διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Τα στοιχεία τα οποία θα ελεγχθούν και αξιολογηθούν για την ανάδειξη της προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή, καταγράφονται αναλυτικά στο Άρθ. 7 «Κριτήριο ανάθεσης» του τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού. 11. Αξιολόγηση ενστάσεων: Το αρμόδιο όργανο για τις αξιολόγηση των ενστάσεων που ενδεχομένως να ασκηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.15 του Π.Δ. 118/2007 είναι τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστά σεων που προβλέπει το άρθ.38 του προαναφερθέντος Π.Δ. η οποία θα συγκροτηθεί με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης από την Αναθέτουσα Αρχή. Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ (2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Αριθμ. Διακ Αναθέτουσα Αρχή Παροχή πληροφοριών: Υπουρ γείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.), Ανδρέα Παπανδρέ ου 37, Τ.Κ , Μαρούσι, Νομός Αττικής. Ιστοσελίδα ypepth.gr Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης είναι ο Πέτρος Τάσσης και η Αγγελική Καραγεωργοπούλου , Αριθμός τηλεομοι οτυπίας (fax): , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 2. α) Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η ανάθεση σύμβα σης στο πλαίσιο του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ» της Οριζόντιας Πράξης στο πλαίσιο του Υποέργου 2 Αποτίμηση Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στα ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ και σχέ διο εφαρμογής πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουρ γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 Οριζόντια Πράξη, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» (Ε.Π. Ε.Δ.Β.Μ.) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα μείο και Εθνικούς Πόρους. Το έργο, του οικονομικού φορέα στον οποίο θα ανα τεθεί η σύμβαση, είναι η παροχή υπηρεσιών για: Τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου σε κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ και ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής της χώρας. Την συγκέντρωση και την επεξεργασία των απο τελεσμάτων. Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τη μεθοδολογία και τα ερευνητικά εργαλεία (ερωτηματολόγια, ημι δομη μένη συνέντευξη) που θα έχουν παραδοθεί από την ομάδα Εμπειρογνωμόνων Σχεδιασμού & Συντονισμού της Πράξης και τους Επιστήμονες για να διεξάγει την έρευνα. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα παραδο θούν από τον Ανάδοχο μετά από στατιστική επεξερ γασία στην Αναθέτουσα Αρχή για περαιτέρω Ανάλυση S.W.O.T. (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) με σκοπό τη διαμόρφωση σχεδίου αντιμετώπισης των προβλημάτων των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ και ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής της χώρας. Το αντικείμενο του Διαγωνισμού προσδιορίζεται ανα λυτικότερα στην προκήρυξη. β) Προϋπολογισμός διαγωνισμού: O συνολικός προ ϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι Εκατόν Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (23%) ή Εκατόν Είκοσι Ενός Χιλιάδων, Εννιακοσίων Πενήντα ενός Ευρώ και Είκοσι Δύο Λεπτών ( ,22 ) Μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει την Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) με Κωδικό Ε0458 και Κωδικό Πράξης (ΣΑ) 2010ΣΕ Διάρκεια σύμβασης: Το έργο του οικονομικού φορέα στον οποία θα ανατεθεί η σύμβαση θα ξεκινήσει από

3 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5243 την ημερομηνία σύναψης αυτής και ως χρόνος ολο κλήρωσης και παράδοσης των σχετικών παραδοτέων ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριών (03) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Στο διάστημα αυτό δεν προσμετρώνται οι επίσημες αργίες ή οι περιπτώσεις όπου τα σχολεία είναι κλειστά. Διάθεση τεύχους προκήρυξης και λοιπών εγγράφων: Το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού, τυχόν τροπο ποιήσεις αυτού καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον διαγωνισμό έγγραφο θα διατίθενται από το Γραφείο 1031, 1ου ορόφου του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ , Μαρούσι, Νομός Αττικής. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα θα διατί θενται από το αρμόδιο γραφείο χωρίς να απαιτείται καταβολή τιμήματος και θα καταχωρούνται και στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. ypepth.gr. Επίσης θα σταλεί στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών ενώ θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο. Το κόστος δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο θα κα λυφθεί από το Υποέργο 1 «Οργάνωση, Διοίκηση και Παρακολούθηση Υλοποίησης της Πράξης», της Πράξης «Αποτίμηση αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στα ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ και σχέδιο εφαρμογής των εκπαι δευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 Οριζόντια Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 4. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρω παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγ ματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει επιμέρους εμπορικές συμφωνίες. Συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομι κών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 5. α) Προθεσμία Τόπος υποβολής προσφορών: Κα ταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται ως η 02/09/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., Γραφείο 1031, 1ος όροφος, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ , Μαρούσι, Αττική. β) Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσ σα. γ) Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απα ράδεκτες. δ) Οι προσφορές πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος 120 (εκατόν είκοσι) ημέρες από την επομένη της ημερομη νίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ε) Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του διαγωνισμού και όχι για τμήμα αυτού. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές για τμήμα του διαγωνισμού αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. στ) Οι προσφέροντες θα υποβάλλουν με την προσφο ρά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνι σμό ποσού ύψους ίσου με το 5% του προϋπολογισμού του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του αναλογού ντος ΦΠΑ (23%), ήτοι (Έξι χιλιάδες ευρώ). 6. α) Ημερομηνία Τόπος αποσφράγισης προσφο ρών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Οι προσφορές θα απο σφραγιστούν στις 03/09/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., Γραφείο 1014, 1ος όροφος, Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ , Μα ρούσι, Αττική. β) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαίω μα να παρευρίσκονται ενώπιον της συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού έχουν τα φυ σικά πρόσωπα που υπέβαλλαν προσφορά, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που υπέβαλλαν προσφορά ή εκπρόσωποι αυτών, σύμφωνα με τα Άρθ. 4 και 6 του τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού. 7. Στην περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε ένωση οικονομικών φορέων, δεν απαιτείται αυτή να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή. 8. Ο προσφέροντας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του παρόντος διαγω νισμού θα κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή προ της κατακύρωσης να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που περιγράφει το άρθ. 4 του τεύχους προκήρυξης σχετικά με την προσωπική του κατάσταση, την φερεγγυότητα του, την οικονομική του κατάσταση και την εμπειρία του στην εκτέλεση έργων παρόμοιου αντικειμένου με αυτό του παρόντος διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κρι τήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Τα στοιχεία τα οποία θα ελεγχθούν και αξιολογηθούν για την ανάδειξη της προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή, καταγράφονται αναλυτικά στο Άρθ. 7 «Κριτήριο ανάθεσης» του τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού. 10. Αξιολόγηση ενστάσεων: Το αρμόδιο όργανο για τις αξιολόγηση των ενστάσεων που ενδεχομένως να ασκηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.15 του Π.Δ. 118/2007 είναι τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστά σεων που προβλέπει το άρθ.38 του προαναφερθέντος Π.Δ. η οποία θα συγκροτηθεί με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης από την Αναθέτουσα Αρχή. Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010??? Ο Γενικός Γραμματέας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ (3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Αριθμ ) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Διοι κητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Ει δική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, Λεωφόρος Αθηνών 58, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ, τηλ.: , φαξ:

4 5244 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 3) Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κατωτέρω κριτήρια: Α. Περιοχή παρέμβασης Συντελεστής βαρύτητας 20% Β. Περιεχόμενο σχεδίου τοπικού προγράμματος Συ ντελεστής βαρύτητας 50% Γ. Φορέας, εταιρική σχέση, υπηρεσιακός πυρήνας ΟΤΔ Συντελεστής βαρύτητας 30% 4) Τίτλος: Επιλογή Τοπικού Προγράμματος στο πλαίσιο του Άξονα 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛ ΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ)» Αντικείμενο της προκήρυξης: Η προκήρυξη αποσκοπεί στην επιλογή: α) περιοχής που θα ενισχυθεί στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ, πέραν αυτών που αποτελούν περιοχές παρέμβασης των ήδη εγκεκριμένων τοπικών προγραμμάτων του Άξονα 4 του ΠΑΑ που επιλέχτηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφά σεις και αναφέρονται στο Παράρτημα V του αναλυ τικού τεύχους της προκήρυξης και πέραν αυτών που αποτελούν περιοχές εφαρμογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ και αναφέρονται στο Παράρτημα VI του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης, β) του τοπικού προγράμματος LEADER που θα εφαρμοστεί στην περιοχή αυτή, πέραν αυτών που επιλέχτηκαν: i) με την αρ. πρωτ. 5807/ Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 5954/ ΥΑ και ii) με την αρ. πρωτ. 155/ Υπουργική Απόφαση, γ) του τοπικού εταιρικού σχήματος (Ομάδας Τοπικής Δράσης) που θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει το τοπικό πρόγραμμα LEADER στην περιοχή αναφοράς του, πέραν αυτών που επιλέχτηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και αναφέρονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της προ κήρυξης. Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης είναι δυνατόν να επιλεγεί μία (1) Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) με αντίστοιχο τοπικό πρόγραμμα LEADER και αντίστοιχη περιοχή παρέμβασης. 5) Διάρκεια: Το τοπικό πρόγραμμα θα επιλεγεί για την περίοδο και θα υλοποιηθεί μέχρι το ) Οι ενδιαφερόμενοι για να παραλάβουν την προκήρυ ξη, μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Διοικητικός Τομέας Κοινοτι κών Πόρων και Υποδομών Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 58, 2ος όροφος, Τ.Κ Αθήνα, τηλ: όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 15:00. Οι ενδιαφε ρόμενοι μπορούν να ανακτήσουν την αναλυτική προκή ρυξη και από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα agrotikianaptixi.gr. Στην ίδια ιστοσελίδα διατίθενται επί σης η περιληπτική προκήρυξη, το ΕΣΣΑΑ και το ΠΑΑ. 7) Η προκηρυσσόμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε ποσό μέχρι ΕΥΡΩ. 8) Οι προτάσεις όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανά πτυξης & Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πό ρων και Υποδομών Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 58, όροφος β, Τ.Κ Αθήνα, Ελλάδα, μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα Πρόταση μπορεί να υποβληθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Αποδεκτές είναι οι προτάσεις που έχουν παραληφθεί έγκαιρα από την προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προτάσεων του διαγωνισμού. 9) Η αποσφράγιση των προτάσεων θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης στις 10 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα στο Υπουργείο Αγροτι κής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτι κών Πόρων και Υποδομών Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 58, όροφος β, Τ.Κ Αθήνα. Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν όσοι από τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους το επιθυμούν. 10) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΗΣ Περιοχή εφαρμογής τοπικού προγράμματος: ορεινές, μειονεκτικές και πεδινές περιοχές, συμπεριλαμβανομέ νων και των νησιωτικών περιοχών της Χώρας οι οποίες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Εξαιρείται ο Νομός Αττικής πλην των νησιών αυτού, του Δ. Τροιζήνας και του Δ. Μεθάνων. Η προτεινόμενη περιοχή δεν πρέπει να περιλαμβάνεται είτε ολόκληρη είτε μέρος αυτής στις περιοχές εφαρμογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ και στις πε ριοχές που έχουν ήδη επιλεγεί στον Άξονα 4 του ΠΑΑ, όπως αυτές αναφέρονται στα Παραρτήματα V και VI του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση, οι προτεινόμενες οι περιοχές πρέπει να πληρούν τους αναλυτικούς όρους του τεύχους της προκήρυξης. Περιεχόμενο τοπικού προγράμματος: Μέτρα τοπικού προγράμματος: 41 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης. 421 Συνεργασίες. 431 Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση. Το ειδικότερο περιεχόμενο του τοπικού προγράμμα τος πρέπει να πληροί συγκεκριμένους όρους που ορί ζονται αναλυτικά στο τεύχος της προκήρυξης. Φορέας υλοποίησης τοπικού προγράμματος Ομά δα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): νομικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να αποτελείται είτε από μία Ομάδα που είχε επιλεγεί για τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες LEADER II ή LEADER+ είτε από μία νέα Ομάδα. Στο νομικό αυτό πρόσωπο πρέπει να μετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ενώ το επίπεδο λήψης αποφάσεων πρέπει να πληροί μία ειδική σύνθεση κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο τεύχος της προκήρυξης. Επιπλέον, πρέπει να έχει καταστατικό σκοπό και αντικείμενο δραστηριότητας την ανάπτυξη της προτεινόμενης περιοχής και να τηρεί τους αναλυτικά οριζόμενους στο τεύχος προκήρυξης όρους. Υποψήφιοι φορείς υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας προκήρυξης δεν μπορεί να είναι Ομάδες Τοπικής Δράσης στις οποίες έχουν ήδη κατανεμηθεί πιστώσεις για την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙV του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης. Απαιτούμενα ελάχιστα επίπεδα ταμειακής ρευστότη τας και κεφαλαιακής επάρκειας φορέα : ο δείκτης ρευστότητας πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 0,9 ο λόγος (Καθαρή θέση) / (καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο) να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 0,5

5 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5245 Κάθε φορέας υποβάλει μία και μόνη πρόταση τοπικού προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση όλες οι προτά σεις που υποβάλλει ο ίδιος φορέας, απορρίπτονται. 11) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής συνολικού ύψους ποσού ίσου με το 5% της Δημόσιας Δαπάνης του μέ τρου 431 «Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση» του τοπικού προγράμματος. 12) Ο χρόνος ισχύος των προτάσεων είναι ένα (1) έτος. 13) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 14) Οι πιστώσεις του τοπικού προγράμματος κατα βάλλονται στην Ο.Τ.Δ. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην αρ. πρωτ. 401/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 355/ Β/ ). 15) Για την υπογραφή της σύμβασης μπορεί να απαι τηθεί από την Ο.Τ.Δ. να περιβληθεί τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και να έχει εγκατασταθεί μέσα στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης. Οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχων και παραλαβής του τοπικού προγράμματος καθορίζονται στη με αριθ. πρωτ. 401/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 355/Β/ ). 16) Η σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Ο.Τ.Δ. θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Γε ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους. 17) Ημ/νια αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην ΕΕΕΚ: δεν απαιτείται (υπηρεσία του Παραρτήματος IIΒ του Π.Δ. 60/2007). Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010??? Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Διακ Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκηρύσσει 1. Διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την επι λογή αναδόχου/ων για την έκδοση αεροπορικών εισι τηρίων για την μετακίνηση ερευνητών στο πλαίσιο του έργου «Horizon 2020 Capacity Building Mediterranean Environment Progamme» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Κεφάλαιο Δ της παρούσας διακήρυξης, συνολικού προ ϋπολογισμού δαπάνης εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμανομένων όλων των φόρων. 2. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ευρω παϊκής Επιτροπής μέσω της μονάδας EuropeAid Unit A3 Centralised Operations for Europe σε συνεργασία με τις διευθύνσεις EC Delegations and Directorates General: DG External Relations (RELEX), DG Enlargement (ELARG), DG Environment (ENV), DG Maritime Affairs and isheries (MARE), και DG Research (RTD). To έργο θα χρηματο δοτηθεί από κοινοτικούς πόρους κατά 100%. (4) 3. Αριθμός ονοματολογίας: CPV Υπηρεσίες μη προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών CPV Αεροπορικές και συναφείς υπηρε σίες CPV Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και οργανωμένων περιηγήσεων καθώς και υπηρεσίες παροχής βοήθειας σε τουρίστες CPV Υπηρεσίες Ασφάλισης 4. Διάρκεια του έργου: από την ημερομηνία υπογρα φής της συμφωνίας πλαίσιο μέχρι την 31η/10/2012 με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για χρονικό διάστημα έξι μηνών χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου. 5. Αναθέτουσα αρχή: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ), Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, e mail: τηλ , 9035, 9039, 9089, fax Περιεχόμενο του έργου: Ο κύριος στόχος του προγράμματος Η2020 Capacity Building Mediterranean Environment Program είναι να υποστηρίξει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απορρύπανση της Μεσογείου (με έμφαση σε αστικά απορρίμματα, επεξεργασία υγρών αποβλήτων και αστι κών λυμάτων και βιομηχανικά απόβλητα) μέχρι το έτος 2020, γνωστής ως Horizon Η πρωτοβουλία αυτή έλαβε την έγκριση των Υπουργών Περιβάλλοντος των Ευρω Μεσογειακών χωρών στην συνάντηση τους στο Κάιρο το Νοέμβριο του 2006 και αποτελεί μία από τις κύριες δράσεις την Ένωσης για τη Μεσόγειο (Union for the Mediterranean UfM). Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα H2020CB MEP αφορά στην οργάνωση και υποστήριξη των διαφόρων συνα ντήσεων στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας Horizon 2020 (Steering Group, Sub Group and Working Parties of the Monitoring and Research component) καθώς και στην υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και κα τάρτισης στελεχών της δημόσιας διοίκησης, αρμόδιων φορέων και κοινωνικοοικονομικών εταίρων σε 9 χώρες της Μεσογείου (Αλγερία, Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, Λί βανο, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία, Τυνησία), 4 χώρες των Βαλκανίων (Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία) και στην Τουρκία για την αντιμετώπιση προ βλημάτων όπως: Η χαμηλή προτεραιότητα του περιβάλλοντος στην χάραξη πολιτικών. Η ανεπαρκής ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παρα μέτρων στις διάφορες τομεακές πολιτικές (γεωργία, τουρισμός, μεταφορές, ενέργεια). Η ανεπάρκεια ικανοτήτων, δεξιοτήτων και πόρων τόσο σε θεσμικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων. Ο διαγωνισμός αφορά στην έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων όλων των μετακινούμενων στο πλαίσιο του εν λόγω έργου. Οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν από και προς Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ολλανδία, Ισπανία, Ιτα λία, Βέλγιο, Αυστρία, Κύπρος, Μάλτα, Γαλλία). μη Ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου (Αίγυπτος, Αλγερία, Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία, Τυνησία),

6 5246 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ χώρες των Βαλκανίων (Αλβανία Βοσνία Ερζεγοβίνη Κροατία Μαυροβούνιο) και Τουρκία. 7. Σύμβαση: Θα υπογραφεί συμφωνία πλαίσιο (άρθρο 26 του π.δ. 60/2007) με περισσότερους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) και όχι παραπάνω από πέντε (5), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρί νονται στα κριτήρια ανάθεσης. Η ανάθεση των συμβάσεων για την έκδοση αερο πορικών εισιτηρίων για συγκεκριμένο προορισμό που θα βασίζονται στη συμφωνία πλαίσιο θα γίνεται αφού επαναδιαγωνισμούν τα μέρη βάσει των όρων που θα ορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας πλαίσιο και σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 26 παρ.4 του π.δ. 60/ Τόπος παράδοσης: Τόπος αναχώρησης κάθε με τακινούμενου προς χώρα προορισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Η2020 Capacity Building Mediterranean Environment Program. 9. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφο ρών (α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 13η Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα Oi προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφρα γισμένες στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙ ΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, και πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολο της Υπηρεσίας, Χρ. Λαδά 6, 10561, Αθήνα. (β) Στην περίπτωση αποστολής / υποβολής (με οποι ονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περι έλθει και να παραληφθεί, με απόδειξη, από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την ημέρα και ώρα της διενέργειας του διαγωνισμού που αναφέρεται στην παράγραφο Α. Προ σφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη. (γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσ σα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 12. (δ) Τα δικαστικά έγγραφα και πιστοποιητικά που κα τατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επι κυρωμένα. 10. Γλώσσα: Ελληνική 11. Αποσφράγιση των προσφορών Α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσία κατά την 15η Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα. Τετάρτη, ώρα στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, τηλ , 9035, 9039,9089, ax Β) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης. 12. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο Άρθρο 1.5 του αναλυτι κού τεύχους της διακήρυξης: Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παροχή ταξιδιωτικών/τουριστικών υπηρεσιών. Β) Ενώσεις των πιο πάνω φυσικών ή/και νομικών προ σώπων εφόσον καθένας από τους συμμετέχοντες στην ένωση πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση (α) και υπο βάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο Ι.6.Ε. του παρόντος Κεφαλαίου (βλ. άρ 7 πδ. 118/2007). Γ) όσοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Άρθρο 1.6 του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης (βλ. άρ 6 π.δ. 118/2007). 13. Εναλλακτικές προσφορές Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 14. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφί ους για έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 15. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγω νισμού Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν δια τίθενται: Α) σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση Β) σε έντυπη μορφή και δωρεάν έως την 10η/09/2010 από το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Πα νεπιστημιόπολη. Τ.Κ , αρμόδιο πρόσωπο Στελλα Τριανταφυλλάκη. τηλ , ax , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00. 15:00. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερό μενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινί σεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης του δια γωνισμού όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδια φερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες αυτές δίνονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει το δικαίωμα να ασκήσει την προα ναφερθείσα ένσταση. Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σε όλες τις διευ κρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφί ους εντός του προαναφερθέντος διαστήματος, εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (ax, e mail). Οι αιτήσεις παροχής συμπληρωματικών πλη ροφοριών ή διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗ ΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΜΕΑΣ III, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, αρμόδιο πρόσωπο Στέλλα Τριανταφυλλάκη τηλ , ax , h2020cb uoa.gr, 16. Εγγύηση συμμετοχής Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή απο κλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφω νης με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα 2, ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμ βανομένων όλων των φόρων, ήτοι ευρώ. 17. Περίληψη της διακήρυξης: Περίληψη της προκή ρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Τρίτη 27 Ιουλίου 2010, και δημοσιεύθηκε στο τεύχος Διακηρύξεων Συμβάσεων του Φύλλου της Κυβερνήσεως και τον ελληνικό τύπο την Παρασκευή 30 Ιουλίου Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010 Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5247 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ Αριθμ. Διακ. 1 Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστη μίου Θράκης, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προ κηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προ μήθεια Συνδυασμένου συστήματος Yag Laser για SLT (επιλεκτική Laser τραμπεκουλοπλαστική) και οπίσθια καψουλόρηξη», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπά νης ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαί σιο του έργου με τίτλο «Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας οφθαλμικών παθήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης». Το έργο χρηματοδοτείται από συμμετοχή ασθενών μέσω Ε.Λ.Κ.Ε./Δ.Π.Θράκης. Ο δια γωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού στις 30/09/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία της Επιτροπής Ερευνών στον 1ο όροφο του κτιρίου Διοίκησης (πρώην κτίριο Προκλινικών Εργαστηρίων), στην Πανεπιστημιούπολη του Δημοκρί τειου Πανεπιστημίου Θράκης Περιοχή Δραγάνα Αλε ξανδρούπολη, Τ.Κ Για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό κάθε Διαγωνιζό μενος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθεί σας δαπάνης με Φ.Π.Α. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και να δεσμεύουν τους προμηθευτές για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα απαιτούμενα έγγραφα, όταν δεν εκδίδονται σε κάποια χώρα ή όταν δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, δύναται να αντικα τασταθούν από Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, που συντάσσεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή Συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Αρμόδια για τη διάθεση των αντιτύπων της λεπτομε ρούς Διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και για την παραλαβή των έγγραφων προσφορών είναι η Αγάθη Βολτέζου, Γραφεία της Επιτροπής Ερευνών στον 1ο όρο φο του κτιρίου Διοίκησης (πρώην κτίριο Προκλινικών Εργαστηρίων), στην Πανεπιστημιούπολη του Δημοκρί τειου Πανεπιστημίου Θράκης Περιοχή Δραγάνα Αλε ξανδρούπολη, Τ.Κ , τηλ Επίσης η περίληψη και η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών στο δικτυακό τόπo Οι έγγραφες προσφορές μαζί με όλα τα κατά περί πτωση δικαιολογητικά συμμετοχής (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη λεπτομερή Διακήρυξη) θα πρέπει να κατατίθενται με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να πε ριέλθουν στην αρμόδια για την παραλαβή τους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:00 π.μ. 14:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι τις 28/09/2010, ημέρα Τρίτη. Διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπο τους θα πρέπει να κατα θέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό αντιπροσώπευσης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε νοι μπορούν να αποταθούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: (5) α) Για τεχνικά θέματα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου Κοζομπόλη Βασίλειο, Καθηγητή, Τμήματος Ια τρικής, Πανεπιστημιούπολη Δραγάνα, Αλεξανδρούπο λη, τηλ , , E mail: yahoo.gr. β) Για τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης στην αρμόδια Υπάλληλο του Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ. Αδαμίδου Χρυσή (Γραφεία Επιτροπής Ερευνών, 3ος όρο φος του κτιρίου IV, Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη, Τ.Κ , τηλ , ax: , Ξάνθη, 26 Ιουλίου 2010 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αντιπρύτανης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ (6) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Αριθμ. 88 Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕ ΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» προκηρύσσει Τακτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμήθειας ΥΠΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, με αριθμό Δ/ξης 88/2010 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Η. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ». Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δ/ξη 88/2010. Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Προϋπολογισμός: ,00 με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 7123 του Νοσοκομείου. Ο Διαγωνισμός εγκρίθηκε με την αριθ. 1/ Κ.Υ.Α. (έγκριση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών ΕΠ.Π 2010 Πιστώσεις ) Κωδικός είδους Ε.Π.Π 2009 Πιστώσεις 2010 και 2011: Τόπος παράδοσης: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Γλώσσα: Ελληνική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την ημέρα Τετάρτη και Ώρα 14.00, Στο Τμή μα Γραμματείας Νοσοκομείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.π.μ. στο Τμή μα Προμηθειών του Νοσοκομείου μας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: Τα έξοδο δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο, βαρύ νουν το Νοσοκομείο, στη δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μμ στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος: Μανούρη Αικατερίνη, ΤΗΛ , AX Κόστος Δ/ξης: 15 ευρώ Ηράκλειο, 27 Ιουλίου 2010 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ

8 5248 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Αριθμ. Διακ. 21 Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕ ΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» προκηρύσσει Τακτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ και ΧΑΡΤΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝΟΣ για τις ανά γκες του Βενιζέλειου Νοσοκομείου και των Κ.Υγείας Με αριθμό Δ/ξης 21/2010. Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δ/ξη 21/2010. Κριτήριο κατακύρωσης: Τη χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός: ,00 με Φ.Π.Α., (Κ.Α.Ε. 1261) του Νοσοκομείου Κωδικός είδους Ε.Π.Π 2009 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2010 και και Τόπος παράδοσης: Νοσοκομείο Γλώσσα: Ελληνική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Την Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στο Τμήμα Γραμματείας Νοσοκομείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την Ημέρα Δευτέρα, ώρα 10 π.μ. το Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΕΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ & Ε.Ε ΤΥΠΟ: Τα έξοδα δημοσίευσης στο Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο μας. Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως μ.μ. στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Αρμόδιος υπάλληλος: Χουδετσανάκη Λ., ΤΗΛ , AX , Κόστος Δ/ξης: 15 ευρώ. Ηράκλειο, 26 Ιουλίου 2010 ΝΙΚΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Αριθμ. Διακ. 23 Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕ ΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» προκηρύσσει Τακτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙ ΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ για τις ανάγκες του Βενιζέ λειου Νοσοκομείου με αριθμό Δ/ξης 23/2010. Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικό όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δ/ξη 23/2010. Κριτήριο κατακύρωσης: Τη χαμηλότερη τιμή. Προϋπολογισμός ,00. με ΦΠΑ. Σε βάρος του ΚΑΕ 1329 του Νοσοκομείου Κωδικός είδους Ε.Π.Π 2009 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2010 και Τόπος παράδοσης: Νοσοκομείο Γλώσσα: Ελληνική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα στο Τμήμα Γραμματείας Νοσοκομείου. (7) (8) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 10 π.μ. το Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: Τα έξοδα δημοσίευσης στο Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο μας. Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00πμ έως μ.μ. στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος: Χουδετσανάκη Λ., ΤΗΛ , AX Κόστος Δ/ξης: 15 ευρώ Ηράκλειο, 26 Ιουλίου 2010 ΝΙΚΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Αριθμ. Διακ. 71 Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕ ΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» προκηρύσσει Τακτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια: «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙ ΚΑ ΕΙΔΙΚΑ», με αριθμό Δ/ξης 71/2010 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Η. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ». Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικό όηως και κόθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δ/ξη 71/2010. Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Προϋπολογισμός: με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 του Νοσοκομείου. Ο Διαγωνισμός εγκρίθηκε με την αριθ. 1/ Κ.Υ.Α. (έγκριση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών ΕΠΠ 2010 Πιστώσεις ) Κωδικός είδους Ε.Π.Π 2009 Πιστώσεις 2010 και 2011: Τόπος παράδοσης: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Γλώσσα: Ελληνική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την , ημέρα Δευτέρα και ώρα στο Τμήμα Γραμματείας Νοσοκομείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου μας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο, βαρύ νουν το Νοσοκομείο. Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως μ.μ. στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Αρμόδιος υπάλληλος: Ξυλούρη Όλγα, ΤΗΛ , AX Κόστος Δ/ξης: 15 ευρώ Ηράκλειο, 27 Ιουλίου 2010 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ (9)

9 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5249 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Αριθμ. Διακ. 22 (10) Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕ ΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» προκηρύσσει Τακτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ για τις ανάγκες του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με αριθμό Δ/ξης 22/2010. Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δ/ξη 22/ 2010 Κριτήριο κατακύρωσης: Τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΉ Προϋπολογισμός ,00. με ΦΠΑ, Σε βάρος του ΚΑΕ 1293 του Νοσοκομείου. Κωδικός είδους Ε.Π.Π 2009 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2010 και Τόπος παράδοσης: Νοσοκομείο Γλώσσα: Ελληνική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την Ημέρα Πέμπτη και Ώρα Στο Τμήμα Γραμματείας Νοσοκομείου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την , ημέρα Παρασκευή, ώρα 10 π.μ. το Τμή μα Προμηθειών Νοσοκομείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: Τα έξοδα δημοσίευσης στο Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο μας. Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως μμ στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος: Χουδετσανάκη Λ., ΤΗΛ , AX Κόστος Δ/ξης: 15 ευρώ Ηράκλειο, 26 Ιουλίου 2010 ΝΙΚΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την αριθ. 305/15/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι σμένες προσφορές για τη προμήθεια «Γάζας». Προϋπολογισμός δαπάνης ,00 ευρώ συμπερι λαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 07 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι την 06 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ στο τμήμα Γραμμα τείας του Νοσοκομείου. (Πρωτόκολλο) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα και Από το ίδιο γραφείο θα (11) διατίθεται το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού έναντι απόδειξης με την καταβολή του ποσού των 20,00 Ευρώ. Τρίκαλα, 27 Ιουλίου 2010 Η Διοικητής ΑΘΗΝΑ Β. ΠΕΤΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Αριθμ. Δ.Σ. 401 (12) Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ιεράπετρας προκηρύσσει Ανοικτό Τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ νες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό τερη τιμή προϋπολογισμού συμπ. Φ.Π.Α. για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκο μείου ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές μέχρι την προηγούμε νη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ ), (ax ). Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. Ιεράπετρα, 27 Ιουλίου 2010 κ.α.α. Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ (13) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Αριθμ. ΕΓ 22 Τ2/16287 Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε. θα διενεργήσει Δια γωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάθεση της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη για τα έργα: 1) 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΝΑΙΑΣ, 2) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, 3) ΛΥ ΚΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ, 4) 5ο 12/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.» Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: ,72. Φ.Π.Α.: ,28 Συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ: ,00 Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 08 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών στο πρωτόκολλο) μπροστά σε Επιτροπή που θα συστήσει η Αρμόδια Αρχή, στα Γραφεία της στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , AX επικοινωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ουρανία Σπυρο πούλου. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές: Μελετητές ή Εταιρείες μελετών, εγγεγραμμένες στο μητρώο μελετητών που κατέχουν πτυχίο στην τάξη (Γ Δ) της κατηγορίας (21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες. Γίνονται επίσης δεκτές Κοινοπραξίες ή Συμπρά ξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3316/05. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα.

10 5250 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ο Διαγωνισμός θα γίνει με ανοικτή διαδικασία, σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 (Διαδικασίες ανά θεσης μελετών) και 7 (Ανάθεση οριστικής μελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών) του Ν. 3316/05. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προ σφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημο σίων Επενδύσεων. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι (42) ημέρες. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό κατατίθεται από καθένα από τους διαγωνιζόμενους η κατά νόμο (άρθρο 7 παρ 2ιβ, Ν. 3316/05) εγγύηση συμμετοχής 2.472,00 δηλαδή το 2% της προεκτιμώμενης αμοιβή μελέτης. Η εγγύηση συμμετοχής παρέχεται προς την ΟΣΚ Α.Ε., κατά τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 24, του Ν. 3316/05. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες από το φάκελο του Έργου και να παραλάβουν αυτοπρο σώπως ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, τεύχη της μελέτης του έργου, απαραίτητα για την σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξα γωγής του Διαγωνισμού, από 09:00 μέχρι 13:00, στα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών. (Φαβιέρου 24 26, 2ος όροφος). Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Αθήνα 26 Ιουλίου 2010 Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ (14) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αριθμ Το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότε ρη τιμή για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (2.000 τεμ.) ΣΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Σύμφωνα με τη διακήρυξη. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 συμπεριλαμβανο μένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στις ημέρα Τετάρτη μέχρι την 13:00μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στις ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ. στην αί θουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο στις Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστο σελίδα του Νοσοκομείου, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν την σχετική διακήρυξη και από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσο κομείου, Μεσογείων 152 (τηλ ) έναντι του ποσού των 15,00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 12:00 μμ 14:00 μ.μ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (15) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αριθμ Το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» διενεργεί Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χα μηλότερη τιμή για την ανάθεση των Υπηρεσιών Καθα ριότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ; Ένα (1) έτος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στις , ημέρα Δευτέρα και μέχρι την 13:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στην αί θουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. στις Ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης στο Φ.Ε.Κ και στον ελληνικό τύπο στις Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστο σελίδα του Νοσοκομείου, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν την σχετική διακήρυξη και από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσο κομείου, Μεσογείων 152 (τηλ ) έναντι του ποσού των 15,00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00 έως 14:00 μ.μ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (16) ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ Αριθμ Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ ,00 από πι στώσεις ΣΑΤΑ Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΕΟ και ΓΕ και απρόβλεπτα): 1. κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ προϋπ/σμού ,23 Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 Π.Δ. 609/85). Η δημοπρασία θα γίνει την 24/08/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

11 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5251 Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινοπρα ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑ καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμ μένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα. Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ ουν οι διατάξεις των Ν. 1418/84, Ν. 3263/2004, Π.Δ.609/85, Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), Π.Δ. 171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 523,10, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: πέντε (5) μήνες. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία του Φορέα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών και χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ και fax , αρμόδιος υπάλληλος Κυρι αζής Ανδρέας) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρχαία Ολυμπία, 27 Ιουλίου 2010 Ο Δήμαρχος κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ. Δ5γ 3909 (17) 1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αγρο τικός δρόμος Φυτείας Αρκοχώρι», με προϋπολογισμό ,00 EYPΩ (με ΦΠΑ), κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Λ. Στρατού 72, Βέροια, μέχρι ημέρα Πέμπτη με αντίτιμο 10,00 ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συ νταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , AX επικοι νωνίας , (αρμόδιος υπάλληλος για επικοι νωνία Χάιδω Μπράντη). 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ημέ ρα Τρίτη και ώρα π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθρο 6. του Ν. 3669/2008. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με AX πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε ρομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10,00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σε αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δυο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις: 1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Αναβαθμισμένη Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη τάξη ανεξαρτήτως Νομού έδρας κα τηγορίας οδοποιίας. β. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Αναβαθμισμένη Πρώτη, Δεύτερη, Τρίτη και Τέταρτη τάξη για εντός Νομού και όμορους Νομούς, κατηγορίας οδοποιίας. γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (E.O.X.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. δ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 5. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 6. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του έργου: «Αγροτικός δρόμος Φυτείας Αρκοχώρι», με κωδικό: « ΗΜ Προκαταβολή δε θα χορηγη θεί.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 812 13 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 732 8 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Αριθμ. διακ. 01.02γ.16/2013 H ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 581 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 695 14 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 501 25 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 773 31 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 203/2011

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 203/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 482 11 Νοεμβρίου 2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Αριθ. 53880 Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 744 19 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 245 19 Απριλίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Ο Δήμος Αλιάρτου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 135 17 Απριλίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ» Προϋπολογισθείσα δαπάνη Χρονική Διάρκεια του Έργου Μέχρι 31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΕ46906Ρ-Ρ8Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ.

ΑΔΑ: ΒΕΙΕ46906Ρ-Ρ8Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 24 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11527 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 04066/2011

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 04066/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 04066/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) Ευ ρωπα ϊ κ ή Έν ωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ελλ η ν ι κή Δημοκρατ ία Με τη συγχρημ α τοδότηση της Ελ λάδας και τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Διεύθυνση: Πλάτανος, Λέρος ΤΚ 85400 Τηλέφωνο - Fax:... ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001660893 2013-10-11

13PROC001660893 2013-10-11 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ή 34.959,35 (πλέον ΦΠΑ)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ή 34.959,35 (πλέον ΦΠΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση :Πλ. Πύρρου 1, Διοικητήριο 452 21 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα