ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Αριθμ. Διακ Αναθέτουσα Αρχή Παροχή πληροφοριών: Υπουρ γείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.), Ανδρέα Παπανδρέ ου 37, Τ.Κ , Μαρούσι, Νομός Αττικής. Ιστοσελίδα ypepth.gr Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης είναι η Αγγελική Καραγεωργοπούλου και ο Πέτρος Τάσσης , Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax): , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gr και 2. α) Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η ανάθεση σύμβα σης στο πλαίσιο του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «Εξωτερική Αξιολόγηση» της Πράξης Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο του Υποέρ γου 8 «Eξωτερική Αξιολόγηση» της οριζόντιας Πράξης «Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» των Αξό νων Προτεραιότητας (Α.Π.) 1,2 και 3 (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) ΤΟΥ Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) που συγχρηματοδοτεί ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους. Το έργο, του οικονομικού φορέα στον οποίο θα ανα τεθεί η σύμβαση, είναι η παροχή υπηρεσιών για: Ανάπτυξη πλήρους και τεκμηριωμένης επιστημονικής μεθοδολογίας αξιολόγησης της Πράξης. Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμά των της Πράξης στην εκπαιδευτική κοινότητα με βάση την επιστημονική μέθοδο και την διενέργεια έρευνας πεδίου. Το αντικείμενο του Διαγωνισμού προσδιορίζεται ανα λυτικότερα στην προκήρυξη. (1) β) Προϋπολογισμός διαγωνισμού: O συνολικός προϋ πολογισμός του διαγωνισμού είναι Εκατόν Είκοσι Χιλιά δες Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (23%) ή Ενενήντα Επτά Χιλιάδες Πεντακόσια Εξήντα Ευρώ και Ενενήντα Επτά Λεπτά (97.560,97 ) Μη συ μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης στο πλαίσιο της οποίας θα διενεργηθεί ο σχετικός δι αγωνισμός και ειδικότερα την Σ.Α.Ε. Ε045/8 και Κωδικό Πράξης (ΣΑ) 2010ΣΕ , από την οποία χρηματο δοτείται η σχετική Πράξη. 3. Διάρκεια σύμβασης: Το έργο του οικονομικού φορέα στον οποία θα ανατεθεί η σύμβαση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία σύναψης αυτής και θα διαρκέσει έως τις 15/09/ Διάθεση τεύχους προκήρυξης και λοιπών εγγράφων: Το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού, τυχόν τροπο ποιήσεις αυτού καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον διαγωνισμό έγγραφο θα διατίθενται από το Γραφείο 1031, 1ου ορόφου του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ , Μαρούσι, Νομός Ατ τικής. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα θα διατίθενται από το αρμόδιο γραφείο χωρίς να απαιτείται καταβολή τιμήματος και θα καταχωρούνται και στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. ypepth.gr Το κόστος δημοσίευσης της περίληψης του τεύχους προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει τον προ ϋπολογισμό της σχετικής Πράξης. 5. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρω παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγ ματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει επιμέρους εμπορικές συμφωνίες. Συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομι κών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 6. α) Προθεσμία Τόπος υποβολής προσφορών: Κα ταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται ως η 01/09/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., Γραφείο 1031, 1ος όροφος, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ , Μαρούσι, Αττική.

2 5242 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ β) Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσ σα. γ) Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απα ράδεκτες. δ) Οι προσφορές πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος 120 (εκατόν είκοσι) ημέρες από την επομένη της ημερομη νίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ε) Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του διαγωνισμού και όχι για τμήμα αυτού. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές για τμήμα του διαγωνισμού αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. στ) Οι προσφέροντες θα υποβάλλουν με την προσφο ρά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνι σμό ποσού ύψους ίσου με το 5% του προϋπολογισμού του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του αναλογού ντος ΦΠΑ (23%), ήτοι (Έξι χιλιάδες ευρώ). 7. α) Ημερομηνία Τόπος αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Οι προσφορές θα αποσφρα γιστούν στις 02/09/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., Γραφείο 1014, 1ος όροφος, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ , Μαρούσι, Αττική. β) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαίω μα να παρευρίσκονται ενώπιον της συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού έχουν τα φυ σικά πρόσωπα που υπέβαλλαν προσφορά, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που υπέβαλλαν προσφορά ή εκπρόσωποι αυτών, σύμφωνα με τα Άρθ. 4 και 6 του τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού. 8. Στην περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε ένωση οικονομικών φορέων, δεν απαιτείται αυτή να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή. 9. Ο προσφέροντας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του παρόντος διαγω νισμού θα κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή προ της κατακύρωσης να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που περιγράφει το άρθ. 4 του τεύχους προκήρυξης σχετικά με την προσωπική του κατάσταση, την φερεγγυότητα του, την οικονομική του κατάσταση και την εμπειρία του στην εκτέλεση έργων παρόμοιου αντικειμένου με αυτό του παρόντος διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Τα στοιχεία τα οποία θα ελεγχθούν και αξιολογηθούν για την ανάδειξη της προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή, καταγράφονται αναλυτικά στο Άρθ. 7 «Κριτήριο ανάθεσης» του τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού. 11. Αξιολόγηση ενστάσεων: Το αρμόδιο όργανο για τις αξιολόγηση των ενστάσεων που ενδεχομένως να ασκηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.15 του Π.Δ. 118/2007 είναι τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστά σεων που προβλέπει το άρθ.38 του προαναφερθέντος Π.Δ. η οποία θα συγκροτηθεί με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης από την Αναθέτουσα Αρχή. Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ (2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Αριθμ. Διακ Αναθέτουσα Αρχή Παροχή πληροφοριών: Υπουρ γείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.), Ανδρέα Παπανδρέ ου 37, Τ.Κ , Μαρούσι, Νομός Αττικής. Ιστοσελίδα ypepth.gr Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης είναι ο Πέτρος Τάσσης και η Αγγελική Καραγεωργοπούλου , Αριθμός τηλεομοι οτυπίας (fax): , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 2. α) Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η ανάθεση σύμβα σης στο πλαίσιο του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ» της Οριζόντιας Πράξης στο πλαίσιο του Υποέργου 2 Αποτίμηση Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στα ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ και σχέ διο εφαρμογής πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουρ γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 Οριζόντια Πράξη, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» (Ε.Π. Ε.Δ.Β.Μ.) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα μείο και Εθνικούς Πόρους. Το έργο, του οικονομικού φορέα στον οποίο θα ανα τεθεί η σύμβαση, είναι η παροχή υπηρεσιών για: Τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου σε κάθε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ και ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής της χώρας. Την συγκέντρωση και την επεξεργασία των απο τελεσμάτων. Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τη μεθοδολογία και τα ερευνητικά εργαλεία (ερωτηματολόγια, ημι δομη μένη συνέντευξη) που θα έχουν παραδοθεί από την ομάδα Εμπειρογνωμόνων Σχεδιασμού & Συντονισμού της Πράξης και τους Επιστήμονες για να διεξάγει την έρευνα. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα παραδο θούν από τον Ανάδοχο μετά από στατιστική επεξερ γασία στην Αναθέτουσα Αρχή για περαιτέρω Ανάλυση S.W.O.T. (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) με σκοπό τη διαμόρφωση σχεδίου αντιμετώπισης των προβλημάτων των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ και ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής της χώρας. Το αντικείμενο του Διαγωνισμού προσδιορίζεται ανα λυτικότερα στην προκήρυξη. β) Προϋπολογισμός διαγωνισμού: O συνολικός προ ϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι Εκατόν Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (23%) ή Εκατόν Είκοσι Ενός Χιλιάδων, Εννιακοσίων Πενήντα ενός Ευρώ και Είκοσι Δύο Λεπτών ( ,22 ) Μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει την Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) με Κωδικό Ε0458 και Κωδικό Πράξης (ΣΑ) 2010ΣΕ Διάρκεια σύμβασης: Το έργο του οικονομικού φορέα στον οποία θα ανατεθεί η σύμβαση θα ξεκινήσει από

3 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5243 την ημερομηνία σύναψης αυτής και ως χρόνος ολο κλήρωσης και παράδοσης των σχετικών παραδοτέων ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριών (03) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Στο διάστημα αυτό δεν προσμετρώνται οι επίσημες αργίες ή οι περιπτώσεις όπου τα σχολεία είναι κλειστά. Διάθεση τεύχους προκήρυξης και λοιπών εγγράφων: Το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού, τυχόν τροπο ποιήσεις αυτού καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον διαγωνισμό έγγραφο θα διατίθενται από το Γραφείο 1031, 1ου ορόφου του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ , Μαρούσι, Νομός Αττικής. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα θα διατί θενται από το αρμόδιο γραφείο χωρίς να απαιτείται καταβολή τιμήματος και θα καταχωρούνται και στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. ypepth.gr. Επίσης θα σταλεί στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών ενώ θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο. Το κόστος δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο θα κα λυφθεί από το Υποέργο 1 «Οργάνωση, Διοίκηση και Παρακολούθηση Υλοποίησης της Πράξης», της Πράξης «Αποτίμηση αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στα ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ και σχέδιο εφαρμογής των εκπαι δευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 Οριζόντια Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 4. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρω παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγ ματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει επιμέρους εμπορικές συμφωνίες. Συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομι κών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 5. α) Προθεσμία Τόπος υποβολής προσφορών: Κα ταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται ως η 02/09/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., Γραφείο 1031, 1ος όροφος, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ , Μαρούσι, Αττική. β) Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσ σα. γ) Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απα ράδεκτες. δ) Οι προσφορές πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος 120 (εκατόν είκοσι) ημέρες από την επομένη της ημερομη νίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ε) Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του διαγωνισμού και όχι για τμήμα αυτού. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές για τμήμα του διαγωνισμού αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. στ) Οι προσφέροντες θα υποβάλλουν με την προσφο ρά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνι σμό ποσού ύψους ίσου με το 5% του προϋπολογισμού του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του αναλογού ντος ΦΠΑ (23%), ήτοι (Έξι χιλιάδες ευρώ). 6. α) Ημερομηνία Τόπος αποσφράγισης προσφο ρών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Οι προσφορές θα απο σφραγιστούν στις 03/09/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., Γραφείο 1014, 1ος όροφος, Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ , Μα ρούσι, Αττική. β) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαίω μα να παρευρίσκονται ενώπιον της συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού έχουν τα φυ σικά πρόσωπα που υπέβαλλαν προσφορά, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που υπέβαλλαν προσφορά ή εκπρόσωποι αυτών, σύμφωνα με τα Άρθ. 4 και 6 του τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού. 7. Στην περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε ένωση οικονομικών φορέων, δεν απαιτείται αυτή να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή. 8. Ο προσφέροντας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του παρόντος διαγω νισμού θα κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή προ της κατακύρωσης να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που περιγράφει το άρθ. 4 του τεύχους προκήρυξης σχετικά με την προσωπική του κατάσταση, την φερεγγυότητα του, την οικονομική του κατάσταση και την εμπειρία του στην εκτέλεση έργων παρόμοιου αντικειμένου με αυτό του παρόντος διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κρι τήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Τα στοιχεία τα οποία θα ελεγχθούν και αξιολογηθούν για την ανάδειξη της προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή, καταγράφονται αναλυτικά στο Άρθ. 7 «Κριτήριο ανάθεσης» του τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού. 10. Αξιολόγηση ενστάσεων: Το αρμόδιο όργανο για τις αξιολόγηση των ενστάσεων που ενδεχομένως να ασκηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.15 του Π.Δ. 118/2007 είναι τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστά σεων που προβλέπει το άρθ.38 του προαναφερθέντος Π.Δ. η οποία θα συγκροτηθεί με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης από την Αναθέτουσα Αρχή. Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010??? Ο Γενικός Γραμματέας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ (3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Αριθμ ) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Διοι κητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Ει δική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, Λεωφόρος Αθηνών 58, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ, τηλ.: , φαξ:

4 5244 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 3) Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κατωτέρω κριτήρια: Α. Περιοχή παρέμβασης Συντελεστής βαρύτητας 20% Β. Περιεχόμενο σχεδίου τοπικού προγράμματος Συ ντελεστής βαρύτητας 50% Γ. Φορέας, εταιρική σχέση, υπηρεσιακός πυρήνας ΟΤΔ Συντελεστής βαρύτητας 30% 4) Τίτλος: Επιλογή Τοπικού Προγράμματος στο πλαίσιο του Άξονα 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛ ΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ)» Αντικείμενο της προκήρυξης: Η προκήρυξη αποσκοπεί στην επιλογή: α) περιοχής που θα ενισχυθεί στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ, πέραν αυτών που αποτελούν περιοχές παρέμβασης των ήδη εγκεκριμένων τοπικών προγραμμάτων του Άξονα 4 του ΠΑΑ που επιλέχτηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφά σεις και αναφέρονται στο Παράρτημα V του αναλυ τικού τεύχους της προκήρυξης και πέραν αυτών που αποτελούν περιοχές εφαρμογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ και αναφέρονται στο Παράρτημα VI του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης, β) του τοπικού προγράμματος LEADER που θα εφαρμοστεί στην περιοχή αυτή, πέραν αυτών που επιλέχτηκαν: i) με την αρ. πρωτ. 5807/ Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 5954/ ΥΑ και ii) με την αρ. πρωτ. 155/ Υπουργική Απόφαση, γ) του τοπικού εταιρικού σχήματος (Ομάδας Τοπικής Δράσης) που θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει το τοπικό πρόγραμμα LEADER στην περιοχή αναφοράς του, πέραν αυτών που επιλέχτηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και αναφέρονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της προ κήρυξης. Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης είναι δυνατόν να επιλεγεί μία (1) Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) με αντίστοιχο τοπικό πρόγραμμα LEADER και αντίστοιχη περιοχή παρέμβασης. 5) Διάρκεια: Το τοπικό πρόγραμμα θα επιλεγεί για την περίοδο και θα υλοποιηθεί μέχρι το ) Οι ενδιαφερόμενοι για να παραλάβουν την προκήρυ ξη, μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Διοικητικός Τομέας Κοινοτι κών Πόρων και Υποδομών Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 58, 2ος όροφος, Τ.Κ Αθήνα, τηλ: όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 15:00. Οι ενδιαφε ρόμενοι μπορούν να ανακτήσουν την αναλυτική προκή ρυξη και από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα agrotikianaptixi.gr. Στην ίδια ιστοσελίδα διατίθενται επί σης η περιληπτική προκήρυξη, το ΕΣΣΑΑ και το ΠΑΑ. 7) Η προκηρυσσόμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε ποσό μέχρι ΕΥΡΩ. 8) Οι προτάσεις όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανά πτυξης & Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πό ρων και Υποδομών Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 58, όροφος β, Τ.Κ Αθήνα, Ελλάδα, μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα Πρόταση μπορεί να υποβληθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Αποδεκτές είναι οι προτάσεις που έχουν παραληφθεί έγκαιρα από την προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προτάσεων του διαγωνισμού. 9) Η αποσφράγιση των προτάσεων θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης στις 10 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα στο Υπουργείο Αγροτι κής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτι κών Πόρων και Υποδομών Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 58, όροφος β, Τ.Κ Αθήνα. Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν όσοι από τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους το επιθυμούν. 10) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΗΣ Περιοχή εφαρμογής τοπικού προγράμματος: ορεινές, μειονεκτικές και πεδινές περιοχές, συμπεριλαμβανομέ νων και των νησιωτικών περιοχών της Χώρας οι οποίες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Εξαιρείται ο Νομός Αττικής πλην των νησιών αυτού, του Δ. Τροιζήνας και του Δ. Μεθάνων. Η προτεινόμενη περιοχή δεν πρέπει να περιλαμβάνεται είτε ολόκληρη είτε μέρος αυτής στις περιοχές εφαρμογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ και στις πε ριοχές που έχουν ήδη επιλεγεί στον Άξονα 4 του ΠΑΑ, όπως αυτές αναφέρονται στα Παραρτήματα V και VI του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση, οι προτεινόμενες οι περιοχές πρέπει να πληρούν τους αναλυτικούς όρους του τεύχους της προκήρυξης. Περιεχόμενο τοπικού προγράμματος: Μέτρα τοπικού προγράμματος: 41 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης. 421 Συνεργασίες. 431 Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση. Το ειδικότερο περιεχόμενο του τοπικού προγράμμα τος πρέπει να πληροί συγκεκριμένους όρους που ορί ζονται αναλυτικά στο τεύχος της προκήρυξης. Φορέας υλοποίησης τοπικού προγράμματος Ομά δα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): νομικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να αποτελείται είτε από μία Ομάδα που είχε επιλεγεί για τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες LEADER II ή LEADER+ είτε από μία νέα Ομάδα. Στο νομικό αυτό πρόσωπο πρέπει να μετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ενώ το επίπεδο λήψης αποφάσεων πρέπει να πληροί μία ειδική σύνθεση κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο τεύχος της προκήρυξης. Επιπλέον, πρέπει να έχει καταστατικό σκοπό και αντικείμενο δραστηριότητας την ανάπτυξη της προτεινόμενης περιοχής και να τηρεί τους αναλυτικά οριζόμενους στο τεύχος προκήρυξης όρους. Υποψήφιοι φορείς υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας προκήρυξης δεν μπορεί να είναι Ομάδες Τοπικής Δράσης στις οποίες έχουν ήδη κατανεμηθεί πιστώσεις για την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙV του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης. Απαιτούμενα ελάχιστα επίπεδα ταμειακής ρευστότη τας και κεφαλαιακής επάρκειας φορέα : ο δείκτης ρευστότητας πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 0,9 ο λόγος (Καθαρή θέση) / (καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο) να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 0,5

5 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5245 Κάθε φορέας υποβάλει μία και μόνη πρόταση τοπικού προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση όλες οι προτά σεις που υποβάλλει ο ίδιος φορέας, απορρίπτονται. 11) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής συνολικού ύψους ποσού ίσου με το 5% της Δημόσιας Δαπάνης του μέ τρου 431 «Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση» του τοπικού προγράμματος. 12) Ο χρόνος ισχύος των προτάσεων είναι ένα (1) έτος. 13) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 14) Οι πιστώσεις του τοπικού προγράμματος κατα βάλλονται στην Ο.Τ.Δ. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην αρ. πρωτ. 401/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 355/ Β/ ). 15) Για την υπογραφή της σύμβασης μπορεί να απαι τηθεί από την Ο.Τ.Δ. να περιβληθεί τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και να έχει εγκατασταθεί μέσα στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης. Οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχων και παραλαβής του τοπικού προγράμματος καθορίζονται στη με αριθ. πρωτ. 401/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 355/Β/ ). 16) Η σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Ο.Τ.Δ. θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Γε ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους. 17) Ημ/νια αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην ΕΕΕΚ: δεν απαιτείται (υπηρεσία του Παραρτήματος IIΒ του Π.Δ. 60/2007). Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010??? Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Διακ Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκηρύσσει 1. Διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την επι λογή αναδόχου/ων για την έκδοση αεροπορικών εισι τηρίων για την μετακίνηση ερευνητών στο πλαίσιο του έργου «Horizon 2020 Capacity Building Mediterranean Environment Progamme» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Κεφάλαιο Δ της παρούσας διακήρυξης, συνολικού προ ϋπολογισμού δαπάνης εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμανομένων όλων των φόρων. 2. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ευρω παϊκής Επιτροπής μέσω της μονάδας EuropeAid Unit A3 Centralised Operations for Europe σε συνεργασία με τις διευθύνσεις EC Delegations and Directorates General: DG External Relations (RELEX), DG Enlargement (ELARG), DG Environment (ENV), DG Maritime Affairs and isheries (MARE), και DG Research (RTD). To έργο θα χρηματο δοτηθεί από κοινοτικούς πόρους κατά 100%. (4) 3. Αριθμός ονοματολογίας: CPV Υπηρεσίες μη προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών CPV Αεροπορικές και συναφείς υπηρε σίες CPV Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και οργανωμένων περιηγήσεων καθώς και υπηρεσίες παροχής βοήθειας σε τουρίστες CPV Υπηρεσίες Ασφάλισης 4. Διάρκεια του έργου: από την ημερομηνία υπογρα φής της συμφωνίας πλαίσιο μέχρι την 31η/10/2012 με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για χρονικό διάστημα έξι μηνών χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου. 5. Αναθέτουσα αρχή: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ), Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, e mail: τηλ , 9035, 9039, 9089, fax Περιεχόμενο του έργου: Ο κύριος στόχος του προγράμματος Η2020 Capacity Building Mediterranean Environment Program είναι να υποστηρίξει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απορρύπανση της Μεσογείου (με έμφαση σε αστικά απορρίμματα, επεξεργασία υγρών αποβλήτων και αστι κών λυμάτων και βιομηχανικά απόβλητα) μέχρι το έτος 2020, γνωστής ως Horizon Η πρωτοβουλία αυτή έλαβε την έγκριση των Υπουργών Περιβάλλοντος των Ευρω Μεσογειακών χωρών στην συνάντηση τους στο Κάιρο το Νοέμβριο του 2006 και αποτελεί μία από τις κύριες δράσεις την Ένωσης για τη Μεσόγειο (Union for the Mediterranean UfM). Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα H2020CB MEP αφορά στην οργάνωση και υποστήριξη των διαφόρων συνα ντήσεων στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας Horizon 2020 (Steering Group, Sub Group and Working Parties of the Monitoring and Research component) καθώς και στην υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και κα τάρτισης στελεχών της δημόσιας διοίκησης, αρμόδιων φορέων και κοινωνικοοικονομικών εταίρων σε 9 χώρες της Μεσογείου (Αλγερία, Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, Λί βανο, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία, Τυνησία), 4 χώρες των Βαλκανίων (Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία) και στην Τουρκία για την αντιμετώπιση προ βλημάτων όπως: Η χαμηλή προτεραιότητα του περιβάλλοντος στην χάραξη πολιτικών. Η ανεπαρκής ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παρα μέτρων στις διάφορες τομεακές πολιτικές (γεωργία, τουρισμός, μεταφορές, ενέργεια). Η ανεπάρκεια ικανοτήτων, δεξιοτήτων και πόρων τόσο σε θεσμικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων. Ο διαγωνισμός αφορά στην έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων όλων των μετακινούμενων στο πλαίσιο του εν λόγω έργου. Οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν από και προς Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ολλανδία, Ισπανία, Ιτα λία, Βέλγιο, Αυστρία, Κύπρος, Μάλτα, Γαλλία). μη Ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου (Αίγυπτος, Αλγερία, Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία, Τυνησία),

6 5246 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ χώρες των Βαλκανίων (Αλβανία Βοσνία Ερζεγοβίνη Κροατία Μαυροβούνιο) και Τουρκία. 7. Σύμβαση: Θα υπογραφεί συμφωνία πλαίσιο (άρθρο 26 του π.δ. 60/2007) με περισσότερους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) και όχι παραπάνω από πέντε (5), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρί νονται στα κριτήρια ανάθεσης. Η ανάθεση των συμβάσεων για την έκδοση αερο πορικών εισιτηρίων για συγκεκριμένο προορισμό που θα βασίζονται στη συμφωνία πλαίσιο θα γίνεται αφού επαναδιαγωνισμούν τα μέρη βάσει των όρων που θα ορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας πλαίσιο και σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 26 παρ.4 του π.δ. 60/ Τόπος παράδοσης: Τόπος αναχώρησης κάθε με τακινούμενου προς χώρα προορισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Η2020 Capacity Building Mediterranean Environment Program. 9. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφο ρών (α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 13η Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα Oi προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφρα γισμένες στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙ ΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, και πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολο της Υπηρεσίας, Χρ. Λαδά 6, 10561, Αθήνα. (β) Στην περίπτωση αποστολής / υποβολής (με οποι ονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περι έλθει και να παραληφθεί, με απόδειξη, από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την ημέρα και ώρα της διενέργειας του διαγωνισμού που αναφέρεται στην παράγραφο Α. Προ σφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη. (γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσ σα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 12. (δ) Τα δικαστικά έγγραφα και πιστοποιητικά που κα τατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επι κυρωμένα. 10. Γλώσσα: Ελληνική 11. Αποσφράγιση των προσφορών Α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσία κατά την 15η Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα. Τετάρτη, ώρα στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, τηλ , 9035, 9039,9089, ax Β) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης. 12. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο Άρθρο 1.5 του αναλυτι κού τεύχους της διακήρυξης: Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παροχή ταξιδιωτικών/τουριστικών υπηρεσιών. Β) Ενώσεις των πιο πάνω φυσικών ή/και νομικών προ σώπων εφόσον καθένας από τους συμμετέχοντες στην ένωση πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση (α) και υπο βάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο Ι.6.Ε. του παρόντος Κεφαλαίου (βλ. άρ 7 πδ. 118/2007). Γ) όσοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Άρθρο 1.6 του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης (βλ. άρ 6 π.δ. 118/2007). 13. Εναλλακτικές προσφορές Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 14. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφί ους για έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 15. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγω νισμού Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν δια τίθενται: Α) σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση Β) σε έντυπη μορφή και δωρεάν έως την 10η/09/2010 από το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Πα νεπιστημιόπολη. Τ.Κ , αρμόδιο πρόσωπο Στελλα Τριανταφυλλάκη. τηλ , ax , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00. 15:00. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερό μενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινί σεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης του δια γωνισμού όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδια φερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες αυτές δίνονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει το δικαίωμα να ασκήσει την προα ναφερθείσα ένσταση. Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σε όλες τις διευ κρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφί ους εντός του προαναφερθέντος διαστήματος, εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (ax, e mail). Οι αιτήσεις παροχής συμπληρωματικών πλη ροφοριών ή διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗ ΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΜΕΑΣ III, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, αρμόδιο πρόσωπο Στέλλα Τριανταφυλλάκη τηλ , ax , h2020cb uoa.gr, 16. Εγγύηση συμμετοχής Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή απο κλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφω νης με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα 2, ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμ βανομένων όλων των φόρων, ήτοι ευρώ. 17. Περίληψη της διακήρυξης: Περίληψη της προκή ρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Τρίτη 27 Ιουλίου 2010, και δημοσιεύθηκε στο τεύχος Διακηρύξεων Συμβάσεων του Φύλλου της Κυβερνήσεως και τον ελληνικό τύπο την Παρασκευή 30 Ιουλίου Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010 Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5247 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ Αριθμ. Διακ. 1 Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστη μίου Θράκης, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προ κηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προ μήθεια Συνδυασμένου συστήματος Yag Laser για SLT (επιλεκτική Laser τραμπεκουλοπλαστική) και οπίσθια καψουλόρηξη», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπά νης ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαί σιο του έργου με τίτλο «Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας οφθαλμικών παθήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης». Το έργο χρηματοδοτείται από συμμετοχή ασθενών μέσω Ε.Λ.Κ.Ε./Δ.Π.Θράκης. Ο δια γωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού στις 30/09/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία της Επιτροπής Ερευνών στον 1ο όροφο του κτιρίου Διοίκησης (πρώην κτίριο Προκλινικών Εργαστηρίων), στην Πανεπιστημιούπολη του Δημοκρί τειου Πανεπιστημίου Θράκης Περιοχή Δραγάνα Αλε ξανδρούπολη, Τ.Κ Για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό κάθε Διαγωνιζό μενος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθεί σας δαπάνης με Φ.Π.Α. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και να δεσμεύουν τους προμηθευτές για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα απαιτούμενα έγγραφα, όταν δεν εκδίδονται σε κάποια χώρα ή όταν δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, δύναται να αντικα τασταθούν από Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, που συντάσσεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή Συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Αρμόδια για τη διάθεση των αντιτύπων της λεπτομε ρούς Διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και για την παραλαβή των έγγραφων προσφορών είναι η Αγάθη Βολτέζου, Γραφεία της Επιτροπής Ερευνών στον 1ο όρο φο του κτιρίου Διοίκησης (πρώην κτίριο Προκλινικών Εργαστηρίων), στην Πανεπιστημιούπολη του Δημοκρί τειου Πανεπιστημίου Θράκης Περιοχή Δραγάνα Αλε ξανδρούπολη, Τ.Κ , τηλ Επίσης η περίληψη και η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών στο δικτυακό τόπo Οι έγγραφες προσφορές μαζί με όλα τα κατά περί πτωση δικαιολογητικά συμμετοχής (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη λεπτομερή Διακήρυξη) θα πρέπει να κατατίθενται με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να πε ριέλθουν στην αρμόδια για την παραλαβή τους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:00 π.μ. 14:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι τις 28/09/2010, ημέρα Τρίτη. Διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπο τους θα πρέπει να κατα θέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό αντιπροσώπευσης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε νοι μπορούν να αποταθούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: (5) α) Για τεχνικά θέματα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου Κοζομπόλη Βασίλειο, Καθηγητή, Τμήματος Ια τρικής, Πανεπιστημιούπολη Δραγάνα, Αλεξανδρούπο λη, τηλ , , E mail: yahoo.gr. β) Για τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης στην αρμόδια Υπάλληλο του Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ. Αδαμίδου Χρυσή (Γραφεία Επιτροπής Ερευνών, 3ος όρο φος του κτιρίου IV, Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη, Τ.Κ , τηλ , ax: , Ξάνθη, 26 Ιουλίου 2010 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αντιπρύτανης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ (6) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Αριθμ. 88 Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕ ΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» προκηρύσσει Τακτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμήθειας ΥΠΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, με αριθμό Δ/ξης 88/2010 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Η. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ». Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δ/ξη 88/2010. Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Προϋπολογισμός: ,00 με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 7123 του Νοσοκομείου. Ο Διαγωνισμός εγκρίθηκε με την αριθ. 1/ Κ.Υ.Α. (έγκριση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών ΕΠ.Π 2010 Πιστώσεις ) Κωδικός είδους Ε.Π.Π 2009 Πιστώσεις 2010 και 2011: Τόπος παράδοσης: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Γλώσσα: Ελληνική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την ημέρα Τετάρτη και Ώρα 14.00, Στο Τμή μα Γραμματείας Νοσοκομείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.π.μ. στο Τμή μα Προμηθειών του Νοσοκομείου μας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: Τα έξοδο δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο, βαρύ νουν το Νοσοκομείο, στη δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μμ στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος: Μανούρη Αικατερίνη, ΤΗΛ , AX Κόστος Δ/ξης: 15 ευρώ Ηράκλειο, 27 Ιουλίου 2010 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ

8 5248 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Αριθμ. Διακ. 21 Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕ ΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» προκηρύσσει Τακτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ και ΧΑΡΤΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝΟΣ για τις ανά γκες του Βενιζέλειου Νοσοκομείου και των Κ.Υγείας Με αριθμό Δ/ξης 21/2010. Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δ/ξη 21/2010. Κριτήριο κατακύρωσης: Τη χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός: ,00 με Φ.Π.Α., (Κ.Α.Ε. 1261) του Νοσοκομείου Κωδικός είδους Ε.Π.Π 2009 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2010 και και Τόπος παράδοσης: Νοσοκομείο Γλώσσα: Ελληνική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Την Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στο Τμήμα Γραμματείας Νοσοκομείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την Ημέρα Δευτέρα, ώρα 10 π.μ. το Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΕΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ & Ε.Ε ΤΥΠΟ: Τα έξοδα δημοσίευσης στο Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο μας. Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως μ.μ. στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Αρμόδιος υπάλληλος: Χουδετσανάκη Λ., ΤΗΛ , AX , Κόστος Δ/ξης: 15 ευρώ. Ηράκλειο, 26 Ιουλίου 2010 ΝΙΚΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Αριθμ. Διακ. 23 Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕ ΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» προκηρύσσει Τακτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙ ΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ για τις ανάγκες του Βενιζέ λειου Νοσοκομείου με αριθμό Δ/ξης 23/2010. Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικό όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δ/ξη 23/2010. Κριτήριο κατακύρωσης: Τη χαμηλότερη τιμή. Προϋπολογισμός ,00. με ΦΠΑ. Σε βάρος του ΚΑΕ 1329 του Νοσοκομείου Κωδικός είδους Ε.Π.Π 2009 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2010 και Τόπος παράδοσης: Νοσοκομείο Γλώσσα: Ελληνική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα στο Τμήμα Γραμματείας Νοσοκομείου. (7) (8) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 10 π.μ. το Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: Τα έξοδα δημοσίευσης στο Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο μας. Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00πμ έως μ.μ. στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος: Χουδετσανάκη Λ., ΤΗΛ , AX Κόστος Δ/ξης: 15 ευρώ Ηράκλειο, 26 Ιουλίου 2010 ΝΙΚΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Αριθμ. Διακ. 71 Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕ ΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» προκηρύσσει Τακτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια: «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙ ΚΑ ΕΙΔΙΚΑ», με αριθμό Δ/ξης 71/2010 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Η. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ». Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικό όηως και κόθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δ/ξη 71/2010. Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Προϋπολογισμός: με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 του Νοσοκομείου. Ο Διαγωνισμός εγκρίθηκε με την αριθ. 1/ Κ.Υ.Α. (έγκριση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών ΕΠΠ 2010 Πιστώσεις ) Κωδικός είδους Ε.Π.Π 2009 Πιστώσεις 2010 και 2011: Τόπος παράδοσης: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Γλώσσα: Ελληνική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την , ημέρα Δευτέρα και ώρα στο Τμήμα Γραμματείας Νοσοκομείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου μας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο, βαρύ νουν το Νοσοκομείο. Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως μ.μ. στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Αρμόδιος υπάλληλος: Ξυλούρη Όλγα, ΤΗΛ , AX Κόστος Δ/ξης: 15 ευρώ Ηράκλειο, 27 Ιουλίου 2010 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ (9)

9 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5249 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Αριθμ. Διακ. 22 (10) Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕ ΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» προκηρύσσει Τακτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ για τις ανάγκες του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με αριθμό Δ/ξης 22/2010. Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δ/ξη 22/ 2010 Κριτήριο κατακύρωσης: Τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΉ Προϋπολογισμός ,00. με ΦΠΑ, Σε βάρος του ΚΑΕ 1293 του Νοσοκομείου. Κωδικός είδους Ε.Π.Π 2009 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2010 και Τόπος παράδοσης: Νοσοκομείο Γλώσσα: Ελληνική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την Ημέρα Πέμπτη και Ώρα Στο Τμήμα Γραμματείας Νοσοκομείου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την , ημέρα Παρασκευή, ώρα 10 π.μ. το Τμή μα Προμηθειών Νοσοκομείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: Τα έξοδα δημοσίευσης στο Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο μας. Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως μμ στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος: Χουδετσανάκη Λ., ΤΗΛ , AX Κόστος Δ/ξης: 15 ευρώ Ηράκλειο, 26 Ιουλίου 2010 ΝΙΚΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την αριθ. 305/15/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι σμένες προσφορές για τη προμήθεια «Γάζας». Προϋπολογισμός δαπάνης ,00 ευρώ συμπερι λαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 07 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι την 06 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ στο τμήμα Γραμμα τείας του Νοσοκομείου. (Πρωτόκολλο) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα και Από το ίδιο γραφείο θα (11) διατίθεται το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού έναντι απόδειξης με την καταβολή του ποσού των 20,00 Ευρώ. Τρίκαλα, 27 Ιουλίου 2010 Η Διοικητής ΑΘΗΝΑ Β. ΠΕΤΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Αριθμ. Δ.Σ. 401 (12) Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ιεράπετρας προκηρύσσει Ανοικτό Τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ νες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό τερη τιμή προϋπολογισμού συμπ. Φ.Π.Α. για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκο μείου ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές μέχρι την προηγούμε νη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ ), (ax ). Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. Ιεράπετρα, 27 Ιουλίου 2010 κ.α.α. Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ (13) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Αριθμ. ΕΓ 22 Τ2/16287 Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε. θα διενεργήσει Δια γωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάθεση της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη για τα έργα: 1) 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΝΑΙΑΣ, 2) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, 3) ΛΥ ΚΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ, 4) 5ο 12/ΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.» Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: ,72. Φ.Π.Α.: ,28 Συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ: ,00 Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 08 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών στο πρωτόκολλο) μπροστά σε Επιτροπή που θα συστήσει η Αρμόδια Αρχή, στα Γραφεία της στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , AX επικοινωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ουρανία Σπυρο πούλου. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές: Μελετητές ή Εταιρείες μελετών, εγγεγραμμένες στο μητρώο μελετητών που κατέχουν πτυχίο στην τάξη (Γ Δ) της κατηγορίας (21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες. Γίνονται επίσης δεκτές Κοινοπραξίες ή Συμπρά ξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3316/05. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα.

10 5250 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ο Διαγωνισμός θα γίνει με ανοικτή διαδικασία, σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 (Διαδικασίες ανά θεσης μελετών) και 7 (Ανάθεση οριστικής μελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών) του Ν. 3316/05. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προ σφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημο σίων Επενδύσεων. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι (42) ημέρες. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό κατατίθεται από καθένα από τους διαγωνιζόμενους η κατά νόμο (άρθρο 7 παρ 2ιβ, Ν. 3316/05) εγγύηση συμμετοχής 2.472,00 δηλαδή το 2% της προεκτιμώμενης αμοιβή μελέτης. Η εγγύηση συμμετοχής παρέχεται προς την ΟΣΚ Α.Ε., κατά τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 24, του Ν. 3316/05. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες από το φάκελο του Έργου και να παραλάβουν αυτοπρο σώπως ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, τεύχη της μελέτης του έργου, απαραίτητα για την σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξα γωγής του Διαγωνισμού, από 09:00 μέχρι 13:00, στα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών. (Φαβιέρου 24 26, 2ος όροφος). Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Αθήνα 26 Ιουλίου 2010 Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ (14) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αριθμ Το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότε ρη τιμή για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (2.000 τεμ.) ΣΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Σύμφωνα με τη διακήρυξη. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 συμπεριλαμβανο μένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στις ημέρα Τετάρτη μέχρι την 13:00μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στις ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ. στην αί θουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο στις Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστο σελίδα του Νοσοκομείου, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν την σχετική διακήρυξη και από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσο κομείου, Μεσογείων 152 (τηλ ) έναντι του ποσού των 15,00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 12:00 μμ 14:00 μ.μ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (15) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αριθμ Το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» διενεργεί Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χα μηλότερη τιμή για την ανάθεση των Υπηρεσιών Καθα ριότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ; Ένα (1) έτος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στις , ημέρα Δευτέρα και μέχρι την 13:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στην αί θουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. στις Ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης στο Φ.Ε.Κ και στον ελληνικό τύπο στις Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστο σελίδα του Νοσοκομείου, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν την σχετική διακήρυξη και από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσο κομείου, Μεσογείων 152 (τηλ ) έναντι του ποσού των 15,00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00 έως 14:00 μ.μ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (16) ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ Αριθμ Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ ,00 από πι στώσεις ΣΑΤΑ Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΕΟ και ΓΕ και απρόβλεπτα): 1. κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ προϋπ/σμού ,23 Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 Π.Δ. 609/85). Η δημοπρασία θα γίνει την 24/08/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

11 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5251 Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινοπρα ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑ καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμ μένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα. Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ ουν οι διατάξεις των Ν. 1418/84, Ν. 3263/2004, Π.Δ.609/85, Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), Π.Δ. 171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 523,10, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: πέντε (5) μήνες. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία του Φορέα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών και χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ και fax , αρμόδιος υπάλληλος Κυρι αζής Ανδρέας) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρχαία Ολυμπία, 27 Ιουλίου 2010 Ο Δήμαρχος κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ. Δ5γ 3909 (17) 1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αγρο τικός δρόμος Φυτείας Αρκοχώρι», με προϋπολογισμό ,00 EYPΩ (με ΦΠΑ), κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Λ. Στρατού 72, Βέροια, μέχρι ημέρα Πέμπτη με αντίτιμο 10,00 ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συ νταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , AX επικοι νωνίας , (αρμόδιος υπάλληλος για επικοι νωνία Χάιδω Μπράντη). 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ημέ ρα Τρίτη και ώρα π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθρο 6. του Ν. 3669/2008. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με AX πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε ρομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10,00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σε αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δυο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις: 1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Αναβαθμισμένη Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη τάξη ανεξαρτήτως Νομού έδρας κα τηγορίας οδοποιίας. β. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Αναβαθμισμένη Πρώτη, Δεύτερη, Τρίτη και Τέταρτη τάξη για εντός Νομού και όμορους Νομούς, κατηγορίας οδοποιίας. γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (E.O.X.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. δ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 5. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 6. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του έργου: «Αγροτικός δρόμος Φυτείας Αρκοχώρι», με κωδικό: « ΗΜ Προκαταβολή δε θα χορηγη θεί.

12 5252 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 4η Νομαρχιακή Επιτροπή. Βέροια, 26 Ιουλίου 2010 Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΚΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ. 9461/14/3972. οικοθεν (18) 1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, προκηρύσ σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΟΛΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με συνολική δαπάνη εργασιών, (ΓΕ και ΟΕ 18%) και απρόβλεπτα με συνολικό προϋπο λογισμό ,00. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου (χωρίς πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ) ανέρ χεται σε ,16. Πιο συγκεκριμένα οι δαπάνες για εργασίες (με ΓΕ και ΟΕ 18%) ανέρχονται σε ,44, για απρόβλεπτα σε ,72, για αξία ασφάλτου (με ΓΕ και ΟΕ) σε , για αναθεώρηση σε 112,18 και για ΦΠΑ 23% σε ,67. Ο τόπος εκτέλεσης του Έργου είναι δρόμοι σε περι οχές της Βορείου και Ανατολικής Χαλκιδικής. Συγκε κριμένα είναι οι περιοχές στα Σφαγεία Αρναίας, στο Μοναστήρι Αγίου Κοσμά στην Αρναία, στη Συκιά, στη Στρατονίκη και στη Μ. Παναγία. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της Σύμβασης με ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες όπως αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, προ ϋπολογισμό, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Ν.Α. Χαλκιδικής οδός Παπαγεωργάκη ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 63100, Πολύγυρος, γραφείο 84, μέχρι και την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2010, καταβάλλοντας το ποσό των 40 ευρώ. (Αγροτική Τρά πεζα αρ. λογ ). Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας , AX επι κοινωνίας Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Αυγούστου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υπο βολής προσφορών είναι συμπλήρωση ενιαίου ποσο στού έκπτωσης πάνω στον προϋπολογισμό (άρθρο 5 του π.δ. 3669/08). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η, 2η και 3η ανεξαρτήτως έδρας στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμε νοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ,42 και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα μέρες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ΚΑΠ 2009 (ΚΑΕ ) και λοιπών ιδίων πόρων, προκατα βολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού και Οικο νομικής Διαχείρισης. 8. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στα έντυπα μέσα που ορίζει ο Ν. 3548/2007 βαρύνουν τον Ανάδοχο του Έργου. Πολύγυρος, 27 Ιουλίου 2010 Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (19) Το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου διενεργεί Δημό σιο διαγωνισμό για την Προμήθεια «Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου» με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε ,00 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 21/9/2010, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης 14:00 μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο Προμη θειών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, οδό Π. Μπακογιάννη , Καρπενήσι. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 22/9/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομη νίας. Το τεύχος της διακήρυξης με αριθμ. Πρωτ. Δ142/ θα διατίθεται σε έντυπη μορφή από το Γρα φείο Προμηθειών έναντι απόδειξης με την καταβολή του ποσού των 30,00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να παραλάβουν τη διακήρυξη δωρεάν μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. έως μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών στο τηλ Καρπενήσι, 27 Ιουλίου 2010 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΙΑΣΟΣ (20) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου διενεργεί Δημόσιο διαγωνισμό για την Προμήθεια «Τρόφιμα» με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε ,00 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 14/9/2010 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης 14:00 μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο Προμη θειών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, οδό Π. Μπακογιάννη , Καρπενήσι. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 15/9/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομη νίας. Το τεύχος της διακήρυξης με αριθμ. Πρωτ. Δ143/ θα διατίθεται σε έντυπη μορφή από το Γρα φείο Προμηθειών έναντι απόδειξης με την καταβολή του

13 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5253 ποσού των 30,00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να παραλάβουν τη διακήρυξη δωρεάν μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. έως μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών στο τηλ Καρπενήσι, 27 Ιουλίου 2010 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ Αριθμ (21) Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας προκηρύσσει ανοικτό δη μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προ σφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ. ΣΜΙΛΑ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ ,00 από πιστώσεις ΣΑΤΑ/2010. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΕΟ και ΓΕ και απρόβλεπτα): 1. κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ προϋπ/σμού ,63 Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 Ν. 3669/08). Η δημοπρασία θα γίνει την 24/8/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινο πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Δ.Ε. τάξης Α1 και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομ/κά Μητρώα για έργα οδοποιίας ποσού ,63. Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ ουν οι διατάξεις των Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) (Ν. 1418/84, Ν. 3263/2004, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 171/87) Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 732,00, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ΕΠΤΑ (7) μήνες. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία του Φορέα κατόπιν αίτησης μέχρι την προη γούμενη Πέμπτη από την ημέρα της δημοπρασίας και χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσι μης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ , fax: αρμόδιος Ιωσηφίνα Κωνσταντί νου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρχ. Ολυμπία, 22 Ιουλίου 2010 Ο Δήμαρχος κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ Αριθμ (22) Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας προκηρύσσει ανοικτό δη μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προ σφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ. ΚΑΜΕΝΑΣ ΠΕΥ ΚΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ ,00 από πιστώσεις ΣΑΤΑ Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΕΟ και ΓΕ και απρόβλεπτα): 1. κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ προϋπ/σμού ,75 Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 Π.Δ. 609/85). Η δημοπρασία θα γίνει την 17/08/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινοπρα ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑ καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμ μένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα. Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ ουν οι διατάξεις των Ν. 1418/84, Ν. 3263/2004, Π.Δ. 609/85, Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), Π.Δ.171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 580,10, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: πέντε (5) μήνες. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία του Φορέα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών και χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ και fax , αρμόδιος υπάλληλος Κυρι αζής Ανδρέας) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρχ. Ολυμπία, 27 Ιουλίου 2010 Ο Δήμαρχος κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ (23) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθμ Το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου προκηρύσσει Ανοι χτού Δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ (Συσκευή Φλουοροαγγειογραφίας Αγγειογραφία με ινδοκυανίνη) στο Γ.Ν Ρεθύμνου.

14 5254 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμός διακήρυξης: 5041 Πιστώσεις 2010: Κ.Α.Η Κριτήριο κατακύρωσης: τη συμφερότερη από οικονο μικής άποψης προσφορά. Προϋπολογισθείσας δαπάνης: ,70 EURO συμπε ριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Γλώσσα: Ελληνική. Απόφαση έγκρισης της Ε.Π.Υ.: Πρακτικό 19/ Απόφαση έγκρισης ΔΣ: 95/3/ Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών; Ημέρα Τρίτη μέχρι τις μ.μ., στο Πρωτόκολλο που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νοσοκομείου. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 01, Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: π.μ. στην βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου. Ημερομηνία αποστολής στο Φ.Ε.Κ.: Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο: Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως μ.μ. στο τμήμα Προμηθειών του Νοσο κομείου. Ρέθυμνο, 27 Ιουλίου 2010 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ Αριθμ (24) Το Γενικό Νοσοκομείο Άργους, με την υπ αριθ. 13η/ (θέμα 4ον) απόφαση του ανακοινώνει ότι ο διαγωνισμός για την προμήθεια PAMMATΩN (ΑΡ.ΔΙΑΚ. 19/2010) ματαιώνεται. Θα γίνει επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τρο ποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών. Η νέα ημερομηνία του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό τύπο και στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Περισσότερες πληροφορίες, κάθε εργάσιμη ήμερα και ώρα, στα γραφεία του Νοσοκομείου Μπενεχούτσο ή στο τηλέφωνο ή AX Άργος, 27 Ιουλίου 2010 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ Αριθμ (25) Ο Δήμαρχος Μυγδονίας του Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με το μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις και των επιμέρους ποσοστών εκπτώσεων κατά ομάδες τιμών επί του τιμολογίου και του προϋπολογι σμού της υπ αριθ. 182/2010 μελέτης της ΤΥΔΚ για την κατασκευή του έργου «Τσιμεντόστρωση ασφαλτό στρωση δρόμων Δ.Δ. Δρυμού». Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ 2010 και από ιδίους πόρους. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών ανέρχεται σε ΕΥΡΩ μαζί με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές δι ατάξεις του Ν. 3669/08 Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116Α/ ). «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευ ής δημοσίων έργων» και του Ν. 3263/04. Η δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη 17 Αυγούστου 2010 με ώρα λήξης 10 π.μ. στα γραφεία του Δήμου μας, ενώ πιον της Επιτροπής Δημοπρασιών. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ μένες στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η, 3η, 4η τάξη εντός νομούς για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α2, 1η, 2η τάξη εντός νομού για έργα ΥΔΡΑΥ ΛΙΚΑ. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει απαραί τητα να διαθέτουν α) δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, β) εγγυητική επι στολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμματίου ταμεί ου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ ποσού 2% δηλαδή ,94 ΕΥΡΩ που θα έχει συνταχθεί με τους ισχύοντες τύπους για το Δημόσιο. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, από την υπογραφή της συμ βάσεως. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη, από τις 30/7/2010 ως 5/8/2010. Πληροφορίες και ότι σχετικό με τη δημοπρασία δίνονται στα γραφεία του Δήμου και στα τηλέφωνα και , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μυγδονία, 23 Ιουλίου 2010\ Ο Δήμαρχος ΑΣΤΕΡΙΟΣ Γ. ΓΑΒΟΤΣΗΣ (26) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, προκηρύσσει ανοιχτό δι αγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», με προϋπολο γισμό ,00 EYPΩ (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό ,30 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, άνευ Φ.Π.Α.), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπο λογισμό ,82 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, άνευ Φ.Π.Α 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Ίωνος Δραγούμη 1, μέχρι την 26/08/2010 ημέρα Πέμπτη, με καταβολή στο Ταμείο του Δήμου Λαρισαίων του ποσού των δεκαπέντε (15) ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ ΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο (2413) AX επικοινωνίας (2410)251339, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Σ. Ρωμανάσου.

15 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/08/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 609/ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: Α1 ή Α2 ή 1η τάξη (με έδρα εντός νομού ή με οιαδή ποτε έδρα) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 ή Α2 ή 1η τάξη (με έδρα εντός νομού ή με οια δήποτε έδρα) για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ ΝΟΛΟΓΙΚΑ. β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού μενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.475,18 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔ. ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή. Λάρισα, 21 Ιουλίου 2010 Ο Αντιδήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ

16 5256 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Λήμνου διακηρύττει ότι την Τρίτη 07 Μαϊου 2013 και ώρα 10 π.μ (λήξη παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ταμείο Συνοχής Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 21/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 10516 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατόπιν των με αρ.406/06.02.2013 & 418/05.06.2013 συνεδριάσεων του κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 21 Αυγούστου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:4657 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΣΑΒΒΑ Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/5 GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Περαία Θεσσαλονίκης ΤΚ 57019 Τηλ: 23923 30000 FAX: 23920 22398 e-mail: info@thermaikos.gr Τίτλος μελέτης: Περαία, 15/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ "ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ" ΔΙΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ»

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ ΔΙΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ» Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΜΕΕΜΠΚ/322090/35904/1077 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ηµ/νία: 11/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. Αναθέτουσα Αρχή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ειδικός Λογαριασμός

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. Αναθέτουσα Αρχή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εννέα (9) αισθητήρων αντίληψης βάθους για επιστημονικές εφαρμογές» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Λ. Μαραθώνος 104 : 19005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ Α ΑΡΧΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Προϋπολογισ μός:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ Α ΑΡΧΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Προϋπολογισ μός: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καραολή & Δημητρίου 1 Τ.Κ.56430, Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 302800 FAX.(2310) 656040 E-mail : info@pavlosmelas.gr Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ:

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ E-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού»

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 5/7/203

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.ΔΑΕΕα/οικ.813/Φ.Ν.ΜΑΚΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154845-2010:text:el:html GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων Πάροδος Αριστοτέλους 18 263 35 ΠΑΤΡΑ Τηλ 2610-367358,367375 Fax 2610-367126 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 5-8-2015 ΑρΠρωτ ΤΑΟ:618

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7554-2013:text:el:html GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554 Προκήρυξη σύμβασης Έργα Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76465-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429603-2013:text:el:html Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 Αντικείμενο: Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 147.965,52 (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379450-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες ΤΜΗΜΑ I:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πυροσβεστικά οχήματα 2011/S 235-380963. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πυροσβεστικά οχήματα 2011/S 235-380963. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380963-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Πυροσβεστικά οχήματα 2011/S 235-380963 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Οικονομική ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 58 T.K. : 55132 Πληροφορίες : Μ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο : 2313-314007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 526-19/02-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0769-140624 Αθήνα, 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο FOB Ακτίου» (131ΣΜ-11-01).

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο FOB Ακτίου» (131ΣΜ-11-01). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ: 456Μ6-ΧΥΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Ως ο Πίνακας Αποδεκτών 131 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τηλ. : 2682045075 (Εσωτ. 5075) Φ. 900/ΑΔ.3240

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Χ. Παπαλεξανδρής Δαδιά, 29 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270221-2013:text:el:html Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΔΑ: 7Ξ1Φ46ΨΖΣΠ-ΑΝ3 ΑΔΑΜ: 15PROC002726169 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 620/55/23-04-2014 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, Τ.Κ. 111 43 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213 131 45 68 &

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003000639 2015-08-28

15PROC003000639 2015-08-28 15PROC003000639 2015-08-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα