ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΡΩΝ ΤΚΔΤΗ ΗΛΔΚΣΡΟΪΝΟΠΟΙΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΡΩΝ ΤΚΔΤΗ ΗΛΔΚΣΡΟΪΝΟΠΟΙΗΗ"

Transcript

1 ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΡΩΝ ΤΚΔΤΗ ΗΛΔΚΣΡΟΪΝΟΠΟΙΗΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ: ΜΙΥΑΗΛ ΓΔΜΔΛΙΑΡΗ & ΜΑΡΙΑ ΚΤΡΚΙΝΗ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κορ ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΟΚΑ ΠΔΙΡΑΙΑ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ... ΠΔΡΙΛΗΦΗ...4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ, ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΪΝΟΠΟΙΗΗ ΑΡΥΔ ΗΛΔΚΣΡΟΨΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΔΦΔΤΡΔΣΔ..8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΤΛΛΔΚΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΨΝΟΠΟΙΗΗ Δ ΠΔΡΙΣΡΔΦΟΜΔΝΗ ΡΑΒΓΟ ΜΔΘΟΓΟ ΤΓΡΗ ΔΝΑΠΟΘΔΗ...16 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΥΔΙΡΑΓΩΓΗΗ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΤΝΓΤΑΜΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΜΔ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΤΛΛΔΚΣΗ...28 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΔΚΣΗ ΥΩΡΙ ΣΗ ΥΡΗΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΩΝ...34 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΑΛΤΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΪΝΟΠΟΙΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΨΝΟΠΟΙΗΗ ΥΧΡΙ ΒΔΛΟΝΑ ΜΗΣΡΑ ΓΙΠΛΟΤ ΣΡΙΥΟΔΙΓΟΤ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΤ ΣΟΙΥΧΜΑΣΟ ΠΟΛΤΣΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔΙΚΣΉ ΗΛΔΚΣΡΟΨΝΟΠΟΙΗΗ...45 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΪΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ46 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ...47 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Θα ζέιακε θαη αξρήλ λα επραξηζηήζνπκε ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ΣΔΙ Πεηξαηά θ. Γεψξγην Σφζθα, γηα ηελ κεγάιε θαζνδήγεζε πνπ καο πξνζέθεξε ζηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία. Δπίζεο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ θ. Αλαζηάζην Σδεξάρνγινπ γηα ηελ πνιχηηκε ηερληθή βνήζεηα ζην πξαθηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. Δπραξηζηνχκε φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο Κισζηνυθαληνπξγίαο θαη ηδηαίηεξα ηνλ Οκφηηκν Καζεγεηή θ. Υαξάιακπν Μπνχζηα γηα ηελ εζηθή ππνζηήξημε ζην έξγν απηφ. Δπίζεο επραξηζηνχκε ηνλ Καζεγεηή ηεο Φαξκαθεπηηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θ. Βαζίιεην Ρνχζζε, γηα ηε γφληκε ζπδήηεζε καδί ηνπ, ε νπνία απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ πξφηππε θαηαζθεπή ηνπ θηλεηνχ θνξέα κήηξαο εθξνήο. 4

4 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν «ρεδίαζε θαη θαηαζθεπή κεραληθψλ κεξψλ ζπζθεπήο ειεθηξνηλνπνηήζεο» εθπνλήζεθε απφ ηνλ Μηραήι Γεκειηάξε θαη Μαξία Κπξθίλε, θνηηεηέο ηνπ ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ ηνπ ηκήκαηνο Κισζηνπθαληνπξγίαο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Καζεγεηή Σφζθα Γεσξγίνπ θαη νινθιεξψζεθε ηνλ κήλα Άπγνπζην ηνπ έηνπο Σν παξφλ πφλεκα, πεξηιακβάλεη (ζρεδηνκειέηε) ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κέξνο (θαηαζθεπή). ην ζεσξεηηθφ κέξνο εμεηάζηεθαλ οι απσέρ ηηρ ηλεκηποφνοποίηζηρ θαη παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ηα κεραληθά κέξε ησλ ζπζθεπψλ θαη ε ζεκαζία απηψλ ζηελ παξαζθεπή θαη κνξθνινγία λαλντλψλ. πγθεθξηκέλα, παξαηίζεληαη αλαζθνπήζεηο πεξηζηξεθφκελσλ ζπιιεθηψλ, ζηαηηθψλ ζπιιεθηψλ θαη ζπζηεκάησλ παξνρήο δηαιχκαηνο ειεθηξντλνπνίεζεο. Δπίζεο εμεηάζηεθαλ ελαιιαθηηθνί ηξφπνη ειεθηξντλνπνίεζεο φπσο ε ελαπφζεζε ζε πγξφ, ε ειεθηξντλνπνίεζε ρσξίο βειφλα θαη ηα νκναμνληθά ζπζηήκαηα λαλντλψλ, θαζψο θαη βνεζεηηθά ζπζηήκαηα φπσο απηά ηεο ρεηξαγψγεζεο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ. ηφ πξαθηηθφ κέξνο θαηαζθεπάζηεθε πξφηππνο θηλεηφο θνξέαο κήηξαο εθξνήο θαη ζπιιέθηεο κε πεξηζηξεθφκελν ηχκπαλν, γηα ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή θαη ηελ επζπγξάκκηζε αληίζηνηρα ησλ λαλνηλψλ. Δπίζεο θαηαζθεπάζηεθαλ βνεζεηηθά ρεηξαγσγά ειεθηξφδηα ηα νπνία θαηεπζχλνπλ ην ειεθηξηθφ πεδίν θαη αλνίγνπλ λένπο εξεπλεηηθνχο δξφκνπο, γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο ειεθηξντλνπνηήζεο. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ η αναζκόπηζη και ανάδειξη ηηρ ζημαζίαρ ηυν μησανικών μεπών ζηην βεληιζηοποίηζη ηυν παπαγόμενυν νανοφνών. Χο ζηφρνο ηέζεθε ο ζσεδιαζμόρ και η καηαζκεςή κινηηού θοπέα μήηπαρ εκποήρ ζςζκεςήρ ηλεκηποινοποίηζηρ. Ο θχξηνο άμνλαο πνπ ζηεξίρζεθαλ νη ζρεδηαζηηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο επηινγέο ήηαλ ν νηθνλνκηθφο, ζηελ πξνζπάζεηα λα θξαηεζεί ην θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν. Λέξειρ κλειδιά: Ναλνΐλεο, Ηιεθηξντλνπνηήζε, πιιέθηεο, Βνεζεηηθά ειεθηξφδηα ABSTRACT In this degree dissertation entitled "Design and construction of mechanical parts for electrospinning apparatus", we have examined the various mechanical parts of an electrospinning apparatus. The importance of these systems was analysed towards their possibilities in modifying the nanofiber structure and morphology. In several applications there is interest in parallel alignment of nanofibers to produce structures with unique electrical, optical, and mechanical properties. In experimental section, we proceeded in the construction of a rotating collector providing aligned nanofibers. This construction was equiped with an oscillating feeding system supporting the syringe, and permitting the uniform application of the nanofibers on the collector. Low cost materials and parts, down to 1/50 of the commercial price were used in this original manufacture. Key words: Nanofibers, Electrospinning, Collectors, Auxiliary electrodes 5

5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΪΝΟΠΟΙΗΗ Γηα ηελ θαηαζθεπή λαλντλψλ κε επηζπκεηέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ιεηηνπξγίεο, ππάξρεη κηα πνηθηιία κεζφδσλ ειεθηξντλνπνίεζεο. Η εηζαγσγή θαη ε xξήζε εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ ζπιιέθησλ, κηθξνειεθηξνληθνκεραληθψλ ζπζηήκαησλ (MEMS), εηδηθψλ αθξνζηφκησλ (ξχγρε) έθεξαλ επαλάζηαζε, ζε απηήλ ηελ ηερληθή. Ηιεθηξντλνπνίεζε είλαη ε ηερληθή πνπ ζπλδπάδεη ζε κεγάιε ηαρχηεηα ηελ ειεθηξνεθλέθσζε θαη ηελ ηλνπνίεζε. Μηα πςειή ηάζε εθαξκφδεηαη ζην αθξνζσιήλην ηεο ζχξηγγαο (ξχγρνο), φπνπ εμέξρεηαη ην δηάιπκα ή ηήγκα ελεξγψληαο ζαλ έλα απφ ηα ειεθηξφδηα. Απηφ νδεγεί ζηε κνξθνπνίεζε ηεο ζηαγφλαο θαη ηειηθά ηελ εμαγσγή ελφο θνξηηζκέλνπ λέθνπο, απφ ην ξχγρνο ηεο ζχξηγγαο (θψλνο Taylor) πιεζίνλ ηνπ ζπιιέθηε (ειεθηξφδην πάγθνπ (-) ). Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη θαηαζθεπήο λαλντλψλ, ε ειεθηξντλνπνίεζε είλαη ίζσο ε πην επέιηθηε δηαδηθαζία, κε ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο. Τιηθά, φπσο πνιπκεξή, ζχλζεηα πιηθά, θεξακηθά θαη κεηαιιηθέο λαλνΐλεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί, κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο, είηε απεπζείαο, είηε κέζσ δηαδηθαζηψλ λεκαηνπνίεζεο. Χζηφζν, απηφ πνπ θάλεη ηελ ειεθηξντλνπνίεζε δηαθνξεηηθή απφ ηηο άιιεο δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο λαλντλψλ, είλαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα δηεπζέηεη θαη λα ζρεκαηίδεη δηάθνξα πιέγκαηα ίλαο. Απηφ εληζρχεη θαη εκπινπηίδεη ηηο επηδφζεηο ησλ πξντφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ λαλνΐλεο θαη ηνπο επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. Δίλαη ινηπφλ θχξηαο ζεκαζίαο γηα καο λα θαηαιάβνπκε ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο κεζφδνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα θαηαζθεπάζνπκε ηα επηζπκεηά πιέγκαηα ηλψλ. Η ζπλαξκνγή ησλ ηλψλ ζην πιέγκα, έρεη ηξηζδηάζηαηε ηπραία (απξνγξακκάηηζηε) δνκή θαη ειαηεξησηή ή πεξηειηζζφκελε κνξθνινγία. Παξφια απηά, πεξηζζφηεξεο κειέηεο απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πξαγκαηηθνχ κεραληζκνχ κνξθνπνίεζεο πνπ δηέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ δηαθφξσλ ηλψδσλ πιεγκάησλ, κε ηε κέζνδν ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο. Απφ ηελ αξρή απηνχ ηνπ αηψλα, νη εξεπλεηέο ζε φινλ ηνλ θφζκν, εξεχλεζαλ εθ λένπ κηα παιηά κέζνδν (Cooley 1902, Morton 1902), πνπ ζήκεξα είλαη γλσζηή σο ειεθηξντλνπνίεζε (electrospinning). Πηζαλψο ήηαλ άγλσζην ζηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηειεπηαίνπ αηψλα, φηη ε ειεθηξντλνπνίεζε είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη ζπλερείο ίλεο, κε δηάκεηξν κηθξφηεξε ηνπ κηθξνχ θαη θνληά ζηελ δηάκεηξν ηνπ λαλφκεηξνπ. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη εξεπλεηέο άξρηζαλ λα δίλνπλ ηεξάζηην ελδηαθέξνλ, γηαηί ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηηο ηεξάζηηεο εθαξκνγέο ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο, ζηε παξαγσγή λαλντλψλ (Doshi θαη Reneker 1995). Δίλαη γεγνλφο φηη νη λαλνΐλεο θαη ηα λαλνζχξκαηα, παξνπζηάδνπλ ηεξάζηηα επηθάλεηα σο πξνο ηνλ φγθν ηνπο, πεξίπνπ ρίιηεο θνξέο πςειφηεξε απφ κηαο αλζξψπηλεο ηξίραο θαη δηαβιεπφκελεο δπλαηφηεηεο ζεκαληηθήο βειηίσζεο ηεο ηξέρνπζαο ηερλνινγίαο, κε εχξεζε λέσλ εθαξκνγψλ ζε λένπο ηνκείο. 6

6 Οη εθαξκνγέο γηα λαλνΐλεο πεξηιακβάλνπλ ηελ λαλνθαηάιπζε, ηα ηθξηψκαηα ηζηνχ, ηελ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, ηε δηήζεζε θαη ηελ λαλνειεθηξνληθή. Δίλαη ζίγνπξν φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο κέζνδνη θαηαζθεπήο λαλντλψλ φπσο : Γηαρσξηζκφο θάζεο (Witte et at 1996) χλζεζεο επηζηξψκαηνο κσο, θακηά άιιε κέζνδνο δε κπνξεί λα ζπλαγσληζηεί ηελ κέζνδν ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο, φζνλ αθνξά ηελ επειημία ηεο θαη ηελ επθνιία παξαγσγήο ηλψλ. Oη κφλεο απαηηήζεηο ηεο κεζφδνπ είλαη ε ηξνθνδνζία κε κηα πςειή ηάζε κέρξη 30 kv, κηα ζχξηγγα, κε έλα επίπεδν εηδηθφ άθξν ξχγρνο ζηε βειφλα θαη έλαλ αγψγηκν ζπιιέθηε (collector). Απφ άπνςε επειημίαο ηεο κεζφδνπ, ε ειεθηξντλνπνίεζε έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαζθεπάδεη ζπλερείο λαλντλεο, απφ κηα ηεξάζηηα γθάκα πιηθψλ. Απφ ηηο κεγάιεο θαηεγνξίεο πιηθψλ, ε ειεθηξντλνπνίεζε είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη λαλνΐλεο απφ πνιπκεξή, ζχλζεηα πιηθά, εκηαγσγνχο θαη θεξακηθά (Ramakrisna et al. Huang et al. 2003, Chronakis 2005). Δικόνα 1. πζθεπή ειεθηξντλνπνίεζεο παλεπηζηεκίνπ Clemson (ΗΠΑ) Ο πξψηνο εθεπξέηεο ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο, ήηαλ απαξαίηεην λα θαηαλνήζεη ηελ επίδξαζε ησλ ειεθηξνζηαηηθψλ δπλάκεσλ επί ηνπ πγξνχ. Η παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ λεξνχ, θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ ειεθηξνζηαηηθψλ δπλάκεσλ, έγηλε ήδε απφ ην 1700 (Gray ). ηα ηέιε ηνπ 1800, ε ειεθηξνδπλακηθή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεγήζεη ηελ δηέγεξζε ηεο δηειεθηξηθήο ηνπ πγξνχ θάησ απφ ηελ επίδξαζε ελφο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ (Larmor 1898). Απηφ πηζαλφηαηα νδήγεζε ζηελ εθεχξεζε ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή ηλψλ ζηηο αξρέο ηνπ 1900 απφ ηνπο Cooley θαη Morton (1902). Νένη εξεπλεηέο ζηελ κέζνδν ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο έδσζαλ ζε βάζνο γλψζε ζηε δηαδηθαζία, κε βάζε ηα ζρέδηα πνπ είραλ εθεχξεη. ε κηα απφ ηηο πξψηεο εθαξκνγέο ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο, κηα επξεζηηερλία ηνπ Cooler, ξχζκηζε κε ηε ρξήζε βνεζεηηθνχ ειεθηξνδίνπ άκεζα ηνλ πίδαθα αεξίνπ εθλεθψζηκνπ πγξνχ απφ ην ζηελφ άλνηγκα ηνπ θαινππηνχ κήηξαο ( θψλνπ ηνπ Taylor), πάλσ ζηνλ πεξηζηξεθφκελν ζπιιέθηε. ηελ δεθαεηία ηνπ 1930, ν Formhals, βξήθε πνιιέο θαηλνηφκεο ξπζκίζεηο (ζρέδηα) γηα λα 7

7 παξάγεη λήκαηα θηηαγκέλα απφ ειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο, πνπ δελ απαηηνχλ ηε ρξήζε κηαο κήηξαο (Formhals 1934). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιιέο πξφζθαηεο ξπζκίζεηο ζηελ ειεθηξντλνπνίεζε κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζε δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πεξηζζφηεξν απφ κηζφ αηψλα πξηλ, φπσο ε ρξήζε πνιιαπιψλ αθξνθπζηψλ θαη παξάιιεισλ ειεθηξφδησλ θαηά ηηο νπνίεο παξάγνληαη επζπγξακκηζκέλεο ίλεο (Formhals 1938a, 1938b, 1938c, 1939b). Γηα ηηο βηνκεραλνπνηεκέλεο ίλεο, έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ην επίπεδν παξαγσγήο απηψλ. Η ειεθηξντλνπνίεζε, ζε ζχγθξηζε κε ηηο δεκνθηιείο βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο λεκαηνπνίεζεο, είλαη πνιχ αξγή. Η βηνκεραληθή παξαγσγή κηαο μεξάο ίλαο θαη ε λεκαηνπνίεζή ηεο θηάλνπλ ηα 200 έσο θαη 1500m/min (Giuptha, Kothari 1997), ελψ ε θαηαζθεπή λήκαηνο απφ ειεθηξντλνπνηεηή έρεη κέγηζηε ηαρχηεηα παξαγσγήο ηα 30m/min (Khil 2005). Έηζη, πξηλ ην 1990, ππήξμε πνιχ ιίγε έξεπλα θαη δεκνζηεχζεηο γηα ηελ ειεθηξντλνπνίεζε( Baumgarten 1971). Παξφια απηά, ππήξρε θάπνηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ιεπηψλ εθλεθσηψλ ζε έλα ειεθηξηθφ πεδίν (Zeleny 1917, Taylor 1964,1966,1969). Η πξνηηκφηεξε κέζνδνο γηα παξαγσγή ηλψλ, είλαη ε θισζηνπνίεζε κε ηήγκα. Έγηλαλ ινηπφλ πξνζπάζεηεο ειεθηξντλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηήγκαηα πνιπκεξψλ (Larrondo and Manler 1981a, 1981b, 1981c), αιιά απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη ιηγφηεξε έξεπλα ζε απηφ, πηζαλφλ ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηεο θαηαζθεπήο ηλψλ κε δηάκεηξν λαλφκεηξσλ (Lyons 2004, Sanders 2005). 8

8 1.1 ΑΡΥΔ ΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΪΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΔΦΔΤΡΔΣΔ Η δηαδηθαζία ηεο ρξήζεο ειεθηξνζηαηηθψλ δπλάκεσλ γηα ηε κνξθνπνίεζε πνιπκεξψλ, είλαη γλσζηή γηα πάλσ απφ 100 έηε. Η δηαδηθαζία, γλσζηή σο ειεθηξντλνπνίεζε, ρξεζηκνπνηεί κηα πεγή πςεινχ δπλακηθνχ, γηα λα εγρχζεη κε ζπγθεθξηκέλε πνιηθφηεηα έλα δηάιπκα πνιπκεξνχο ή ηήγκαηνο, ην νπνίν ελαπνηίζεηαη πάλσ ζε έλα ζπιιέθηε (collector) αληίζεηεο πνιηθφηεηαο (εηθφλα 2). Η ειεθηξνζηαηηθή έιμε αλάκεζα ζην αληίζεηα θνξηηζκέλν δηάιπκα θαη ζηνλ ζπιιέθηε, δεκηνπξγεί ειεθηξνζηαηηθή απψζεζε κεηαμχ ίδησλ θνξηίσλ ηνπ δηαιχκαηνο πνπ εθλεθψλεηαη απν ην κπξνζηηλφ ηκήκα ηεο κήηξαο. Η εθξνή ησλ ηλψλ, απφ ην ζηελφ άθξν, (θψλν ηνπ Taylor), ζε έλα δπλαηφ ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν, ππεξβαίλεη ηελ επηθαλεηαθή ηάζε ηνπ πγξνχ δηαιχκαηνο. Η ίλα ηαμηδεχεη, δηα ηεο αηκφζθαηξαο επηηξέπνληαο ηελ εμάηκηζε ηνπ δηαιχηε, έηζη ελαπνηίζεληαη ζε ζηεξεή κνξθή ηλψλ (πνιπκεξνχο) πάλσ ζηνλ ζπιιέθηε. Οη ίλεο πνπ παξάγνληαη κε απηή ηελ δηαδηθαζία, έρνπλ ηππηθή δηάκεηξν απφ κεξηθά κηθξφκεηξα θαη θάησ, έσο δέθαηα ηνπ λαλφκεηξνπ. Η ηθαλφηεηά ηεο λα παξάγεη βηνυιηθά ζε απηή ηε θιίκαθα, αλαλέσζαλ ην ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξντλνπνίεζε γηα εθαξκνγέο, ζε ζέκαηα κεραληθήο ηζηψλ θαη ζε απειεπζέξσζε θαξκάθσλ. Δλψ ε ειεθηξντλνπνίεζε είλαη ζρεηηθά εχθνιε ζηελ αξρή ηεο θαη παξέρεη πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο γηα κνξθνπνίεζε κε πθαλζίκσλ ηλψλ,είλαη εθηθηφ κε έλα κεγάιν αξηζκφ απφ παξακέηξνπο παξαγσγήο, λα Δικόνα 2. ρεκαηηθφ δηάγξακκα απιήο κεζφδνπ ειεθηξντλνπνίεζεο 9

9 επεξεάζηνπλ νη ηδηφηεηεο ησλ Πίνακαρ 1. Λίζηα εθεςπέζευν, δημοζιεςμένυν ππιν ηο 1976 παξαγφκελσλ ηλψλ. Ημεπομηνία Δθεςπέηηρ Απιθμόρ Σν 1934 ν Formhals ηππνπνίεζε κηα παηένηαρ κέζνδν θαη ρξεζηκνπνίεζε θφξηηζε 4/2/1902 J.F. Cooley 692,631 γηα λα ειεθηξντλνπνηήζεη ίλεο 29/7/1902 W.J. Morton 705,691 κηθξήο δηακέηξνπ. Ο Formhals, ρξεζηκνπνίεζε έλαλ ζπιιέθηε, 22/1/1929 K.Hagiwara 1,699,615 επηηξέπνληαο ηε ζπιινγή 2/10/1934 C.I.Norton 1,975,504 επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ. Ο 21/7/1936 A.Formhals 2,048,651 Formhals κπνξνχζε επηηπρψο λα 13/4/1937 A.Formhals 2,077,373 θισζηνπνηεί θπηηαξηληθέο ίλεο 22/2/1938 A.Formhals 2,109,333 ρξεζηκνπνηψληαο έλα δηάιπκα 10/5/1938 A.Formhals 2,116,942 αθεηφλεο ή αιθνφιεο, ζαλ δηαιχηε. 19/7/1938 A.Formhals 2,123,992 Καζψο ε εθεχξεζε ηνπ Formhals 16/5/1939 A.Formhals 2,158,416 έδεημε ζεκαληηθή βειηίσζε απφ 6/6/1939 A.Formhals 2,158,962 άιιεο ηλνπνηεηηθέο κεζφδνπο, 1/8/1939 E.K.Gladding 2,168,027 ππήξραλ αθφκα θάπνηα 16/1/1940 A.Formhals 2,187,306 κεηνλεθηήκαηα. ηελ δηάξθεηα ηεο 14/12/1943 F.W.Manning 2,336,745 ειεθηξντλνπνίεζεο, ιφγσ ηεο 29/6/1943 A.Formhals 2,323,025 εγγχηεηαο ηνπ ζπιιέθηε κε ην 30/5/1944 A.Formhals 2,349,950 θνξηηζκέλν πνιπκεξηθφ δηάιπκα, ν 18/10/1966 H.L.Simons 3,280,229 δηαιχηεο δελ κπνξνχζε λα εμαηκηζηεί,πξηλ ε άθξε ηεο ίλαο λα θηάζεη ζηνλ ζπιιέθηε, κε απνηέιεζκα κηαο εθηεηακέλεο κνξθήο απηήο. Μηα άιιε ζπλέπεηα ηεο κε νινθιεξσκέλεο εμάηκηζεο ηνπ δηαιχηε, είλαη φηη νη ίλεο έρνπλ ηελ ηάζε λα θνιιάλε ζηνλ ζπιιέθηε, κε απνηέιεζκα νη ίλεο λα είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζην κεράλεκα. Δπίζεο, ν Formhals εθεχξε κηα δεχηεξε κέζνδν, ζηελ νπνία πεξηγξάθεη ηε ρξήζε πνιιψλ ζσιελψλ γηα ηελ ηαπηφρξνλε ηλνπνίεζε πνιιψλ ηλψλ απφ ην ίδην δηάιπκα πνιπκεξνχο. Σν 1940, ν Formhals εθεχξε κηα κέζνδν, φπνπ ην δηάιπκα ήηαλ ζε κηα θηλνχκελε βάζε γηα δεκηνπξγία ζχλζεησλ ηλψλ ελφο λήκαηνο. Η εξγαζία ηνπ Formhals ζπληέιεζε, ζηελ αλάπηπμε θαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο κεζφδνπ ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο. Σν 1969, ν Taylor δεκνζίεπζε ην έξγν ηνπ, εμεηάδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά κηαο ζηαγφλαο πνιπκεξνχο, ζηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ειεθηξηθνχ πεδίνπ. Πνιχ ζεκαληηθή ηνπ αλαθάιπςε, ήηαλ ην γεγνλφο φηη ν ζσιήλαο ηεο ίλαο εθπέκπεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ θψλνπ (αλαθάιπςε ηνπ θψλνπ ηνπ Taylor κε ηε κέζνδν ηεο ζηαγφλαο). Απηφ έρεη ψο αηηία ην φηη ε ειεθηξντλνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγνχληαη ίλεο κε δηακέηξνπο ζεκαληηθά κηθξφηεξεο απφ ηηο δηακέηξνπο θαλνληθψλ ηλψλ πνπ απνβάιινληαη. Ο Taylor ζεκείσζε φηη κηα γσλία ησλ 49,3 βαζκψλ κε ζηφρν ηνλ άμνλα ηνπ θψλνπ ζηελ θνξπθή ηνπ, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή ηλνπνηήζε. Δμέηαζε ζε πεξίπησζε ηζνξξνπίαο ηεο επηθάλεηαο ηεο έληαζεο κε ηηο ειεθηξνζηαηηθέο δπλάκεηο, κηα πνηθηιία απν πγξά δηαιχκαηα δηαθνξεηηθνχ ημψδνπο. 10

10 Μεηά ηελ εξγαζία ηνπ Taylor, ε κέζνδνο ειεθηξντλνπνίεζεο απέθηεζε κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηελ επηζηήκε. Σν 1971, ν Baumgarten άξρηζε λα εξεπλά ηελ επίδξαζε πνιιψλ δηαιπκάησλ θαη κεζνδηθψλ παξακέηξσλ ζηηο ηδηφηεηεο θαηαζθεπήο ησλ ειεθηξντλνπνηεκέλσλ ηλψλ. ε απηέο ηηο κειέηεο, ν Baumgarten ρξεζηκνπνηνχζε έλα δηάιπκα πνιπαθξπινληηξηιίνπ/δηκεζπινθνξκακηδίνπ (PAN/DMF), ην νπνίν εθλεθψλνληαλ απφ έλα κεηαιιηθφ ηξηρνεηδέο. Υξεζηκνπνηψληαο κηα θάκεξα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, κπνξνχζε λα παξαηεξήζεη φηη κηα ίλα εγθισβίδεηαη απφ κηα ζηαγφλα ειεθηξηθά θνξηηζκέλε. Υξεζηκνπνηψληαο απηφ ην ζχζηεκα, επίζεο αλαθάιπςε φηη ε δηάκεηξνο κηαο ίλαο εμαξηάηαη απφ ην ημψδεο ηνπ δηαιχκαηνο θαη έηζη ν κεγάινο αξηζκφο ημψδνπο, δεκηνπξγεί κεγαιχηεξε δηάκεηξν ηλψλ. Δπηπιένλ, ν Baumgarten βξήθε φηη ε δηάκεηξνο κηαο ίλαο δελ κεηψλεηαη κνλνηνληθά, φζν απμάλεηαη ην ειεθηξηθφ πεδίν. Σν δηάιπκα θαη νη παξάκεηξνη κεζφδνπ γηα ηελ ειεθηξντλνπνίεζε, κπνξνχλ λα δεκηνπξγνπλ δηακέηξνπο ηλψλ πνπ θπκαίλνληαη απφ 500nm κέρξη 1100nm. Μεηά ηηο εξγαζίεο ηνπ Baumgarten, αθνινχζεζαλ νη Larrondo θαη Mandley, πνπ κπνξνχζαλ άλεηα λα ειεθηξντλνπνηήζνπλ ίλεο απφ ιησκέλν πνιπαηζπιέλην θαη πνιππξνππιέλην. Βξήθαλ φηη νη ειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο απφ ιησκέλν πιηθφ (ηήγκα) έρνπλ ζρεηηθά κεγαιχηεξε δηάκεηξν απφ ηηο θισζηνπνηεκέλεο ίλεο, απφ δηάιπκα. Δπίζεο, αλαθάιπςαλ φηη ε δηάκεηξνο ηεο ίλαο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηε ζεξκνθξαζία ηήμεο ηεο. Πεξίπνπ ζε απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν, ππήξραλ πνιινί εξεπλεηέο γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο ζε πεδία, φπσο ε εκβηνκεραληθή. Σν 1978, ν Annis θαη ν Bornat δεκνζίεπζαλ ηελ εμέηαζε ηνπ πνιπνπξεζαλίνπ. Σν 1985, ν Fisher θαη ν Annis, εμέηαζαλ ηελ κέζνδν in vivo γηα ηελ αξηεξηαθή πξφζζεζε (πιεγκάησλ) κε ηε κέζνδν ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο. Παξφιεο ηηο πξνζπάζεηεο, ζα ρξεηαζηεί πεξίπνπ κηα δεθαεηία πξηλ εμαπισζεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ειεθηξντλνπνίεζε ζαλ κέζνδν ηλνπνηήζεο γηα εθαξκνγέο ζηελ εκβηνκεραληθή θαη ζηελ απνδέζκεπζε θαξκάθσλ, ζχκθσλα κε ηνπο S. Ramakrisna et al. θαη W. E. Teo et al. 11

11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΜΗΥΑΝΙΚΗ 2.1 ΠΔΡΙΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΤΛΛΔΚΣΗ Η ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο θαζνξηζκέλσλ δνκψλ (δηαηάμεσλ), έρεη πνιιέο επηπηψζεηο ζηίο ηδηφηεηεο κηαο ίλαο. Γηα παξάδεηγκα, θχηηαξα πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε ηθξηψκαηα επζπγξακκηζκέλσλ λαλντλψλ, έρεη δεηρζεί φηη πνιιαπιαζηάδνληαη θαηά πξνηίκεζε πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ηλψλ (Xu, 2004). Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ δείμεη φηη είλαη δπλαηφλ λα ιεθζνχλ επζπγξακκηζκέλεο ίλεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πεξηζηξεθφκελν ζπιιέθηε (Matthews 2002, Kameoka 2003, Subramanian 2005) (σήμα 3 (Α)). Ο Matthew, έδεημε ηελ επίδξαζε ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο ηεο αηξάθηνπ, ζε ζρέζε κε ην βαζκφ επζπγξάκκηζεο κηαο ίλαο θνιιαγφλνπ, ζε ζπζθεπή ειεθηξντλνπνίεζεο. Με ηαρχηεηα κηθξφηεξε απφ 500 ζηξνθέο/ιεπηφ, ζπιιέγνληαλ έλα απξνγξακκάηηζην θαη ηπραίν πιέγκα ηλψλ θνιιαγφλνπ. Χζηφζν, φηαλ ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο απμήζεθε ζηηο 4.500rpm, νη ίλεο θνιιαγφλνπ έδεημαλ ζεκαληηθή επζπγξάκκηζε θαηά κήθνο ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. Μεραληθέο δνθηκέο ηνπ επζπγξακκηζκέλνπ ηθξηψκαηνο έδεημαλ φηη ε κέγηζηε ηάζε θαηά κήθνο ηνπ θχξηνπ άμνλα επζπγξάκκηζεο ησλ ηλψλ ήηαλ 1,5 ± 0,2 MPa θαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ήηαλ 52,3 ± 5,2 MPa, ελψ ε κέγηζηε ηάζε ζε φιε ηελ θχξηα επζπγξάκκηζε ησλ ηλψλ ήηαλ 0,7±0,1 Mpa θαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ήηαλ 26,1± 4,0 Mpa (Mathews 2002). Ο Kim (2004) εμέηαζε ηελ επίδξαζε ηεο γξακκηθήο ηαρχηεηαο ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ άμνλα ζε ζρέζε κε : Σελ θξπζηαιιηθφηεηα Σηο κεραληθέο ηδηφηεηεο Σελ επζπγξάκκηζε ηνπ ειεθηξντλνπνηεκέλνπ PET (πνιχ- ηεξεθζαληθνχ αηζπιελίνπ). 12

12 Πιενλεθηήκαηα Απιή κέζνδνο Μπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ πνιιέο επζπγξακηζκέλεο ίλεο Μεηνλεθηήκαηα Τςειέο ζπγθεληξψζεηο επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ είλαη δχζθνιν λα θαηαζθεπαζηνχλ ηξνθή Δάλ ε ηαρχηεηα είλαη πνιχ κεγάιε, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπάζηκν ίλαο σήμα 3(Α). Πεπιζηπεθόμενο Σύμπανο Υξεζηκνπνηψληαο αθηίλεο Υ κε επξεία γσλία πεξίζιαζεο, νη ειεθηξντλνπνηεκέλεο απφ PET ίλεο, βξέζεθαλ λα είλαη πην άκνξθεο, κε ηελ αχμεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ άμνλα. Απηφ πηζαλψο νθείιεηαη ζηήλ ηαρεία ζηεξενπνηήζε θαηά ηελ ζπιινγή ησλ ηλψλ. Καηά ην κνληέιν ηνπ Young, ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο, ην κέηξν εθειθπζκνχ ηνπ πιέγκαηνο θαη ε επζπγξάκκηζε θαηά κήθνο ηεο ίλαο απφ PET, απμάλεηαη κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηεο αηξάθηνπ. Οη ίδηεο ηδηφηεηεο, ηείλνπλ λα κεηψλνληαη πάλσ απφ κηα γξακκηθή ηαρχηεηα 30m/min, ελψ πνιιέο ίλεο, κε γξακκηθή ηαρχηεηα 45 κέηξα/ιεπηφ, δηαζπείξνληαη ζηνλ αέξα αληί λα ελαπνηηζεηεζνχλ επζέσο επί ηεο αηξάθηνπ, δειαδή ζηξεθφκελνπ άμνλα (Kim 2004). ε κηα ηέηνηα πςειή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο, ε ηαρχηεηα ηεο ειεθηξντλνπνηεκέλεο εθξνήο κπνξεί λα είλαη βξαδχηεξε απφ ηε γξακκηθή ηαρχηεηα ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ άμνλα. Δπίζεο, ε κέζε ηαρχηεηα ηεο ειεθηξντλνπνηεκέλεο εθξνήο θπκάλζεθε ζε 2 κέηξα αλά δεπηεξφιεπην,( Kowalewski 2005, Sundaray 2004) θαη ζε 186 κέηξα αλά δεπηεξφιεπην (Smit 2005). Μηα μερσξηζηή κειέηε (Zussman 2003), ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ πεξηζηξεθφκελν δηζθνεηδή ζπιιέθηε (σήμα 3 (Β)), έδεημε φηη ζε αξθεηά πςειή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο, παξαηεξήζεθε η μείυζη ηηρ διαμέηπος ησλ ειεθηξντλνπνηεκέλσλ ηλψλ. Απηφ κπνξεί λα εμεγήζεη ηηο κεησκέλεο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιέγκαηνο ηνπ PET, φηαλ απηφ ζπιιέγεηαη ζε πςειή ηαρχηεηα. ςνεπώρ, η ηασύηηηα πεπιζηποθήρ ηηρ αηπάκηος και ο πποζαναηολιζμόρ ηυν ινών έσοςν άμεζη επίδπαζη ζηιρ μησανικέρ ιδιόηηηερ ηος ςλικού. Η παξνπζία απφ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ηλψλ, πνπ ζπιιέγνληαη ζηελ πεξηζηξεθφκελε άηξαθην, κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα απφ παξακέλνλ θνξηίν επί ησλ επηθαζηζκέλσλ ηλψλ, ην νπνίν παξεκβαίλεη ζηελ επζπγξάκκηζε ησλ εηζεξρφκελσλ ηλψλ. Γηα λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε επζπγξάκκηζε ηλψλ, ρξεηάδεηαη ε κείσζε ηεο ρανηηθήο πνξείαο ηεο ειεθηξντλνπνηεκέλεο εθξνήο θαη λα κεησζεί ην παξακέλνλ θνξηίν ζηελ πεξηζηξεθφκελε άηξαθην. 13

13 Πιενλεθηήκαηα Απιή κέζνδνο Τπάξρεη πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο πςειά επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ Μπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ νξγαλσκέλεο ίλεο, ζπλδένληαο έλα ζηξεθφκελν πίλαθα ζην άθξν ηνπ δίζθνπ Μεηνλεθηήκαηα Δίλαη αδχλαηνλ λα ζπγθξαηεζνχλ πςειά επζπγξακκηζκέλεο ίλεο ζηελ ίδηα ηαρχηεηα ζηξνθήο, φηαλ νη ελαπνηηζέκελεο ίλεο έρνπλ κεγαιχηξεν πάρνο Μηθξή πεξηνρή επζπγξακκηζκέλεο ίλαο σήμα 3 (Β). ςλλέκηηρ δίζκορ Σν πνιπαηζπιεληνμείδην (PEO), πνπ ζπιιεγφηαλ ζε έλα πεξηζηξεθφκελν άμνλα, έδεημε κεγαιχηεξν βαζκφ επζπγξάκκηζεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ελαιιαζφκελν δπλακηθφ, παξά έλα ζπλερέο ξεχκα. Υξεζηκνπνηψληαο έλα δπλακηθφ ελαιιαζφκελν ξεχκα (AC) γηα λα θνξηηζηεί ην δηάιπκα, κπνξεί λα έρεη δηπιή ιεηηνπξγία. Η εθξνή ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο απφ έλα δπλακηθφ ελαιιαζφκελνπ ξεχκαηνο, απνηειείηαη απφ κηθξά ηκήκαηα ηεο ελαιιαζφκελεο ηάζεο θαη απηφ κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ ρανηηθή πνξεία ηεο ειεθηξντλνπoηεκέλεο εθξνήο. Απηφ επηηξέπεη ζηηο ίλεο λα πεξηειηρζνχλ πάλσ ζηνλ πεξηζηξεθφκελν άμνλα κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη επζπγξάκκηζε. Γεδνκέλεο ηεο παξνπζίαο ακθφηεξσλ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ θνξηίσλ, ζηελ επηθάλεηα ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ άμνλα, ζα ππάξμεη έλα απνηέιεζκα εμνπδεηέξσζεο πάλσ ζηε πεξηνρή ηνπ πιέγκαηνο, ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηελ επηβάξπλζε ζπζζψξεπζεο θνξηίνπ, επί ησλ επηθαζεκέλσλ ηλψλ ( Kessick 2004). 14

14 2.2 ΗΛΔΚΣΡΟΪΝΟΠΟΙΗΗ Δ ΠΔΡΙΣΡΔΦΟΜΔΝΗ ΡΑΒΓΟ Μέρξη ζήκεξα, ε ρξήζε ελφο ζπιιέθηε πεξηζηξεθφκελεο ξάβδνπ έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη ζε ζέζε λα ζρεκαηίζεη επζπγξακκηζκέλν δηζδηάζηαην πιέγκα ηλψλ. Μέζσ ηεο ρξήζεο γηα ζπιιέθηε κηαο κηθξήο ξάβδνπ δηακέηξνπ (<5mm), θαηαζθεπάδεηαη ζε ηξηζδηάζηαηε δνκή πιέγκαηνο ηλψλ, ππφ ηε κνξθή αξηεξίαο (κηθξήο δηακέηξνπ) (εηθφλα 3). Έρεη απνδεηρζεί φηη νη ειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο, παξέρνπλ έλα άξηζην πεξηβάιινλ, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ. Χζηφζν, πνιιέο εθαξκνγέο ζηε κεραληθή ηζηψλ, απαηηνχλ εηδηθή ζπλαξκνιφγεζε. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγγεηαθψλ κνζρεπκάησλ, ν Stitzel επηλφεζε έλα ζπλζεηηθφ αγσγφ κήθνπο 12 cm θαη πάρνπο ελφο ρηιηνζηνχ, ειεθηξντλνπνηψληαο έλα δηάιπκα πνιπκεξνχο, πνπ πεξηέρεη έλα κίγκα απφ θνιιαγφλν ηχπνπ Ι, ειαζηίλε θαη ζπκπνιπκεξέο (ηχπνπ D,L ιαθηηθνχ νμείδηνπ γιπθνιηδίνπ) ζε έλα θπθιηθφ άμνλα δηακέηξνπ 4,75 mm. Γνθηκέο έδεημαλ φηη ε ειεθηξντλνπνηεκέλε ίλα ζηελ αξηεξία, είρε κηα αιιαγή δηακέηξνπ 12-14% εληφο ηνπ θπζηνινγηθνχ νξίνπ πίεζεο, ε νπνία βξίζθεηαη θνληά ζηα θαηάιιεια κεγέζε κε κηα αιιαγή δηακέηξνπ 9%. Η ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο, ζθφπηκα δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα ζηηο 500rpm, έηζη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ίλαο ήηαλ ηπραίνο. Γηακήθεηο θαη πεξηθεξεηαθέο κεραληθέο δνθηκέο δελ έδεημαλ ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ (Stitzel 2006). Ο Matsuda, θαηαζθεχαζε κε απφζεζε ζε αγσγφ ειεθηξντλνπνηεκέλεο πνιπνπξεζάλεο (SPU), ζε κηα ξάβδν δηακέηξνπ 3mm πνπ πεξηζηξέθνληαλ κε δπν δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο(150 θαη 3400 ζηξνθέο αλά ιεπηφ). Σν πάρνο ηνπ πιέγκαηνο, πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ αξηεξία δηαηεξήζεθε ζηα 250 κηθξά. ηαλ ε αξηεξία θαηαζθεπάζηεθε κε ελαπφζεζε επί ηεο ξάβδνπ κε κηα ρακειή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο 150ζηξνθέο/ιεπηφ, ε αληνρή ζε εθειθπζκφ θαηά ηε δηακήθε δηεχζπλζε ήηαλ κεγαιχηεξε απφ φηη ζηελ πεξηθεξεηαθή θαηεχζπλζε, ηα νπνία απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ απφ ηα ιακβαλφκελα απνηειέζκαηα ηνπ Stitzel. Χζηφζν, ζε κηα πςειφηεξε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ ζηξνθψλ, νη δπν δνθηκέο εθειθπζκνχ, ζην δηακήθε άμνλα θαη ζηνλ πεξηθεξεηαθφ άμνλα, δελ έδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθoξέο. Δπηπιένλ, δελ πξνηάζεθαλ ιφγνη γηα ηηο δηαθνξέο ζηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ αξηεξηψλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ, απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο. ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ 3.400ζηξνθψλ/ιεπηφ, νη ίλεο ζηελ εζσηεξηθή πεξηθέξεηα ηεο αξηεξίαο έδεημαλ δηαθξηηή επζπγξάκκηζε θαηά κήθνο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ άμνλα, ελψ νη ίλεο ελαπνηέζεθαλ ηπραία ζηελ εμσηεξηθή πεξηθέξεηα. ηαλ ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ήηαλ 150 ζηξνθέο/ιεπηφ, νη ίλεο ελαπνηέζεθαλ κε ηπραίν πξνζαλαηνιηζκφ (Matsuda 2005). Τπάξρνπλ πιενλεθηήκαηα κε ηελ ειεθηξντλνπνίεζε κε ζσιήλα κηθξήο δηακέηξνπ,(π.ρ. γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο αγγεηαθνχ κνζρεχκαηνο), φπσο επθνιία ζχλζεζεο δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ελφο ζχλζεηνπ πιηθνχ ζε ζηξψζεηο (Vaz 2005, Kidouki 2005). Με απηφ ηνλ ηξφπν, πιηθά φπσο ην θνιιαγφλν, ελζαξξχλνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ. Αιιά θαηά ηελ κεραληθή πξνζάξηεζή ηνπο, σο εζσηεξηθφ ζηξψκα ην θνιιαγφλν είλαη αζζελέο, ελψ ηα ηερλεηά πνιπκεξή είλαη κεραληθά ηζρπξφηεξα θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εμσηεξηθφ ζηξψκα. 15

15 Δικόνα 3. Φσηνγξαθία ηερλεηήο αξηεξίαο κηθξήο δηακέηξνπ θαη κνξθνινγία ηεο (πεγή: science direct, W. E. Teo et al., S. Ramakrisna et al., Electrospun nanofibers as a platform for multifunctional, hierarchically organized nanocomposite ). 16

16 2.2 ΜΔΘΟΓΟ ΤΓΡΗ ΔΝΑΠΟΘΔΗ ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε ελαπφζεζε ησλ ειεθηξντλνπνηεκέλσλ ηλψλ, πξαγκαηνπνηείηαη επί ελφο ζηεξενχ ζπιιέθηε. Χζηφζν, πγξά φπσο ην λεξφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπιινγή ειεθηξντλνπνηεκέλσλ ηλψλ (Srinivasan, Reneker 1995). Αλ θαη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη έλα ινπηξφ ζπκπχθλσζεο, νη Smit θαη Khile έδεημαλ κηα εχθνιε κέζνδν ζπιινγήο λήκαηνο, πνπ απνηειείηαη απφ ειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο, απφ ηελ πξψηε ηνπο ελαπφζεζε ζε έλα πγξφ κέζν (Smit, Khile 2005), φπσο θαίλεηαη ζηνλ ζσήμα 3(C). Πιενλεθηήκαηα Απιή κέζνδνο Μπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ ζπλερείο ίλεο Οη ίλεο ζην λήκα είλαη γεληθά θαιά επζπγξακκηζκέλεο Μεηνλεθηήκαηα Η ηαρχηεηα ζπιινγήο λεκάησλ είλαη ζρεηηθά αξγή σήμα 3 (C). ςλλογή νημάηυν σπηζιμοποιώνηαρ ςγπό Οη λαλνΐλεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηνκείο, φπσο ε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, πθάζκαηα πςειήο απφδνζεο, κεραληθή ηζηψλ θαη ζχλζεησλ πιηθψλ. ηα ηέιε ηνπ 1930, ν Formhals θαηνρχξσζε κε δίπισκα επξεζηηερλίαο, πνηθηιία δηαηάμεσλ ειεθηξντλνπνίεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ζπλερψλ λεκάησλ (1938a,b,c). Χζηφζν, δελ ππάξρνπλ πεξαηηέξσ κειέηεο γηα λα δείμνπλ φηη νη παληεηαξηζκέλεο δηαηάμεηο είλαη ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζνπλ απνδεθηά ζπλερή λήκαηα. ηε κέζνδν πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Smit, ε ειεθηξντλνπνίεζε δηεμάγεηαη ζε πδαηφινπηξν. Με ιίγα ιφγηα, έλα πιέγκα πνπ απνηειείηαη απφ ειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο, αξρηθά απνηίζεληαη επί ηεο επηθάλεηαο ινπηξνχ χδαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπιιέγνληαη ζε έλα πεξηζηξεθφκελν άμνλα. Οπηηθή αλάιπζε ηνπ λήκαηνο έδεημε φηη νη ειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο είραλ επζπγξακκηζηεί θαηά ηε δηεχζπλζε ηνπ κήθνπο ηνπ λήκαηνο. Βέβαηα, νη λαλνΐλεο δελ πξέπεη λα είλαη δηαιπηέο κέζα ζε κε δηαιχηε, γηα απηφ ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηελ επηινγή δηαιχηε ινπηξνχ ζπιινγήο λαλντλψλ. Η κνξθνινγία ησλ λαλντλψλ κέζα ζην ινπηξφ, είλαη ζαλ ην εκβαπηηζκέλν βακβάθη. Δπίζεο ε κνξθνινγία ησλ λαλντλψλ επεξεάδεηαη απφ ην πνζνζηφ % πνξψδνπο θαη ηε δηάκεηξφ ηνπ. Έπεηηα, ν δηαιχηεο αθαηξείηαη κε ηε κέζνδν μεπιχκαηνο λεξνχ θαη μήξαλζεο κέζσ θαηάςπμεο (freeze-drying). ηελ κέζνδν απηή, ν δηαιχηεο ή ην λεξφ, αθαηξείηαη κε εμάρλσζε, ελψ κεηψλεηαη ε πίεζε. H δηαδηθαζία απηή δηαξθεί 3 κέξεο, κέζσ ιπνθηινπνίεζεο*. 17

17 Παξά ην γεγνλφο φηη νη ειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο ελαπνηίζεληαη ηπραία ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνχ, ε ίλα ηνπ πιέγκαηνο ζα επηκεθπλζεί θαη νη ίλεο ζα επζπγξακκηζηνχλ, φπσο ην πιέγκα πνπ ζπληάζζεηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ (εηθφλα 4). κσο, ε επηθαλεηαθή ηάζε πξνθαιεί ηε ζξαχζε ηνπ πιέγκαηνο ησλ ηλψλ, φηαλ απηφ αλπςψλεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, πξνο ην πεξηζηξεθφκελν ζπιιέθηε. Καζψο ην πξνθχπηνλ λήκα ηπιίγεηαη επί ηεο αηξάθηνπ ζε έλα ξπζκφ 3 m/min, νη πεξηζζφηεξεο ίλεο ελαπνηίζεληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ γηα λα ηξνθνδνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο λεκαηνπνίεζεο. Ίλεο θηηαγκέλεο απφ ειεθηξντλνπνίεζε, π.ρ. πνιχ(νμηθφ βηλχιην), πνιπβηλπιηδελην θζνξίδην θαη λαλνΐλεο πνιπαθξπινληηξηιίνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ κέζνδν (Smit 2005). Ο Khill, ρξεζηκνπνίεζε κηα παξφκνηα θαηαζθεπή γηα ζπλζεηηθά λήκαηα, αιιά ζε ξπζκφ 30m/min. Παξά ην γεγνλφο φηη ε νκάδα ρξεζηκνπνίεζε ηφζν ην λεξφ θαη έλα κίγκα λεξνχ - κεζαλφιεο γηα ηε ζπιινγή ησλ ηλψλ, δελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα ζηνηρείν ή ζρφιην δηαθνξάο ζηε ζπιινγή λήκαηνο κε λεξφ ή κε δηάιπκα λεξνχ- κεζαλφιεο. Παξφια απηά, ε ρξήζε ηνπ λεξνχ κε ηελ πςειή επηθαλεηαθή ηάζε πξνηηκάηαη απφ άιιν πγξφ κε ρακειφηεξε επηθαλεηαθή ηάζε. Δάλ νη ειεθηξντλνπνηεκέλεο τλεο, απνηεζνχλ πάλσ ζε πγξφ κε ρακειφηεξε επηθαλεηαθή ηάζε, κπνξεί λα βπζηζηνχλ. Απηφ δεκηνπξγεί κηα κεγαιχηεξε δχλακε αληίζηαζεο ζηηο ειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο, φπσο έρνπλ νδεγεζεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπιιέθηε θαη ηπιίγνληαη σο λήκα. Γεληθά, ηα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ θιαζζηθή κέζνδν ειεθηξντλνπνίεζεο είλαη φηη α) Σν πνξψδεο, κπνξεί λα κεγαιψζεη, κέζσ ηεο κεζφδνπ πγξήο ειεθηξντλνπνίεζεο θαη β) Σν ηξηζδηάζηαην πιέγκα, σο ηειηθφ πξντφλ ηεο κεζφδνπ, κπνξεί λα εκθπηεπζεί ζε θάπνην νξγαληζκφ, (εθαξκνγέο ζηελ εκβηνκεραληθή), ιφγσ ηνπ κεγάινπ πνξψδνπο πνπ έρεη. Πεξηζζφηεξεο κειέηεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πγξνχ ινπηξνχ επί ηνπ λήκαηνο. 18

18 Δικόνα 4 *Λςοθιλοποίηζη : Δίλαη ε κέζνδνο εθείλε πνπ εμαζθαιίδεη ηε θπζηθή θαη ρεκηθή ζηαζεξφηεηα ελφο θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, θπξίσο ησλ θαξκαθεπηηθψλ δηαζπνξψλ θαη δηαιπκάησλ. Δίλαη ε πην ήπηα κέζνδνο,φπνπ ε μήξαλζε επηηπγράλεηαη κε εμάρλσζε ηνπ λεξνχ. Σν πξνηφλ ςχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία 20 έσο 60 ν C, έηζη ην λεξφ απφ ηελ πγξή πεξλά ζηελ ζηεξεή θαηάζηαζε, θαη ζηε ζπλέρεηα ν πάγνο εμαρλσλεηαη ζε εηδηθή ζπζθεπή πνπ ιεηηνπξγεί ππφ θελφ, έξρεηαη δειαδή ζηελ αέξηα θάζε(πδξαηκνί), ρσξίο λα πεξάζεη απφ ηελ πγξή. Σν ππφιεηκκα είλαη ζπνγγψδεο θαη επδηάιπην ζην λεξφ. Η κέζνδνο είλαη νηθνλνκηθά αθξηβή, απαηηεί πνιχπινθν εμνπιηζκφ θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηαδηθαζίεο ξνπηίλαο. 19

19 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΥΔΙΡΑΓΩΓΗΗ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ Η ειεθηξνζηαηηθή δχλακε πνπ δηακνξθψλεη ην δηάιπκα, ζε έλα ιεπηφ ζθέινο, εθαξκφδεηαη ζε απηφ, κε ηε ρξήζε ελφο ηξνθνδνηηθνχ πςειήο ηάζεο. Γεδνκέλνπ φηη ηα ειεθηξνζηαηηθά θνξηία θαηαλέκνληαη θαηά κήθνο ηεο ειεθηξνζηαηηθήο εθξνήο, έλα εμσηεξηθφ ειεθηξηθφ πεδίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηε- ζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθξνήο. Ήδε ν Cooler (1992) θαη άιινη εξεπλεηέο ρεηξαγσγνχζαλ ην ειεθηξηθφ πεδίν, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ειεθηξντλνπνηεκέλεο εθξνήο. Αθφκε θαη κε κηα κηθξή παξαιιαγή ζην πξνθίι ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, ε επίδξαζή ηνπ ζηελ απφζεζε ησλ ηλψλ, ήηαλ θαλεξή. ηαλ ην γεησκέλν θαιψδην, ηνπνζεηήζεθε θάησ απφ έλα κε αγψγηκν ππφζηξσκα ( γπάιηλε πιάθα), πξνθάιεζε ηηο ίλεο λα απνηεζνχλ ζηελ κε αγψγηκε πιάθα.διαθξά κεηαβνιή ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, ζα επεξεάζεη επίζεο ηελ δηαδηθαζία ειεθηξντλνπνίεζεο θαη απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ θαηά ηε ρξήζε πνιιαπιψλ αθξνθπζηψλ (εθξνψλ), (Theron 2005). Παξά ην γεγνλφο φηη κηα γεησκέλε δνκή, είλαη ζε ζέζε λα αζθήζεη θάπνην έιεγρν, πάλσ ζηε ζέζε απφζεζεο ησλ ειεθηξντλνπνηεκέλσλ ηλψλ, είλαη ζπλεζηζκέλε ε ρξήζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ειεθηξνδίσλ κε θνξηία είηε κε ηελ ίδηα πνιηθφηεηα ή κε δηαθνξεηηθή, γηα κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ εθξνή. (Teo, Ramakrisna 2005). Γηα ηελ ρεηξαγψγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, ψζηε λα αζθήζεη θάπνην έιεγρν ζηελ ειεθηξντλνπνηεκέλε εθξνή, πξέπεη λα εμεηαζηεί : Σν ζρήκα ηνπ Η ζέζε ηνπ Η πνιηθφηεηα ηεο θφξηηζήο ηνπ πσο θαίλεηαη ζην ζσήμα 2,ηα ζεηηθά θνξηηζκέλα δαρηπιίδηα(+), πνπ είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα κεηαμχ ηεο εθξνήο ηεο κήηξαο (αθξνζσιήλην ηεο ζχξηγγαο) θαη ηνπ ζπιιέθηε(-) δεκηνπξγνχλ έλα <<ειεθηξηθφ ηείρνο>>, πνπ απνζαξξχλεη ηελ θνξηηζκέλε ειεθηξντλνπνηεκέλε εθξνή λα δηαζπαξζεί. Γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ειθηηθή δχλακε, ππάξρεη κηα αξλεηηθή θφξηηζε ζηνλ ζπιιέθηε( εικόνα 5(Α)). Οη ειεθηξηθέο γξακκέο ηνπ πεδίνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εικόνα 5(Β) ζπγθιίλνπλ ζε έλα άμνλα, πάλσ απφ ηελ πιάθα θαη ν έιεγρνο ηεο ειεθηξντλνπνηεκέλεο εθξνήο, θαίλεηαη λα έρεη ζεκαληηθά κεησκέλε ελαπφζεζε ζε πεξηνρή κε δηάκεηξν 1 cm, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ειεθηξντλνπνίεζε, ρσξίο ηα θνξηηζκέλα δαρηπιίδηα, ζην αθξνζσιήλην εθξνήο, θαηαιακβάλεη έλα ρψξν ελαπφζεζεο δηακέηξνπ 7 εθαηνζηψλ (Deitzel 2001). Παξά ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή ελαπφζεζεο, (δηακέηξνπ 1 εθαηνζηνχ) δελ είλαη αξθεηά θαιή γηα ηελ αθξηβή δηακφξθσζε, ε κέζνδνο απηή εμαθνινπζεί λα πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα φπσο : Διεγρφκελε πεξηνρή ελαπφζεζεο ηλψλ Έιεγρνο εθξνήο ησλ ειεθηξντλνπνηεκέλσλ ηλψλ (εμάιεηςε ηνπ ρανηηθνχ θαηλνκέλνπ εθξνήο) Ο Stankus (2004) ρξεζηκνπνηεί, έλα κφλν ζεηηθά θνξηηζκέλν θπιηλδξηθφ πιέγκα, θνληά ζηελ άθξε ηεο ζεηηθήο κήηξαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνρήο ελαπφζεζεο θαη έλα αξλεηηθά θνξηηζκέλν ζπιιέθηε. Ο 20

20 Buttafoco (2006) ρξεζηκνπνίεζε επίζεο έλαλ δαθηχιην ζηελ εθξνή, γηα λα κεηψζεη θαη λα νξίζεη ην ρψξν ελαπφζεζεο, έηζη ψζηε νη πεξηζζφηεξεο ίλεο, λα θαηεπζχλνληαη ζε έλα πεξηζηξεθφκελν ζσιήλα δηακέηξνπ 3,1 mm. Γεδνκέλνπ φηη ην ειεθηξηθφ πεδίν κεηαμχ ηνπ πξνθίι ηνπ άθξνπ ηεο κήηξαο θαη ηνπ ζπιιέθηε επηδξά ζηελ ειεθηξντλνπνηεκέλε εθξνή, απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεκηνπξγήζεη επζχγξακκεο ή πξφηππεο ίλεο (κε δηάθνξα ζρέδηα). Ήδε απφ ην 1938, ν Formhals, ηππνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθά ηελ ειεθηξντλνπνίεζε, φπνπ ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια ξάβδνη κε θελά κεηαμχ ηνπο, σο ζπιιέθηεο γηα ηε ζπιινγή επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ. Αξγφηεξα, ν Li, απέδεημε φηη ζε δπν ειεθηξφδηα πνπ ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια, ήηαλ ζε ζέζε λα ζπιιέγνπλ Δικόνα5(Α) : Μέζνδνο ειεθηξντλνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο δαθηχιηνπο ζαλ βνεζεηηθά ειεθηξφδηα (πεγή : 21

21 Δικόνα5(Β) : Πξνθίι ειεθηξηθνχ πεδίνπ, αλάκεζα ζηε βειφλα ηεο ζχξηγγαο θαη ζηνλ ζπιιέθηε (παξνπζίαζε ηνπ Deitzel et al. 2001b Polymer , 2001 κε άδεηα απφ ηνλ Elsevier). Δικόνα 5 (C) : Πξνθίι ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζε απφζηαζε 20 cm βειφλαο ζχξηγγαο- ζπιιέθηε (πεγή : Li et al. 2003, AmericanChemicalSociety) 22

22 σήμα 2. σημαηικό διάγπαμμα μεθόδος ηλεκηποφνοποίηζηρ για έλεγσο εναπόθεζηρ ινών Πιενλεθηήκαηα Η πεξηνρή φπνπ νη ίλεο είλαη ελαπνηηζέκελεο, κπνξεί λα ζπξξηθλσζεί Μεηνλεθηήκαηα Απαηηεηηθή κέζνδνο Τςειή ηάζε (+) Οη δαθηχιηνη πξέπεη λα δψζνπλ ζεηηθφ θνξηίν Τςειή ηάζε (-) Α. Δλεγσόμενη εναπόθεζη σπηζιμοποιώνηαρ ηλεκηπόδια ζε ζσήμα δακηύλιος Πιενλεθηήκαηα ρεηηθά απιή κέζνδνο Τςειή ηάζε(+) Η ελαπφζεζε ησλ ηλψλ πξέπεη λα ειεγρζεί πάλσ ζε κηα πεξηνρή Μεηνλεθηήκαηα ην δαθηχιην πξέπεη λα δσζεί έλα ζεηηθφ θνξηίν Η πεξηνρή ηεο ελαπφζεζεο ησλ ηλψλ είλαη αξθεηά κεγάιε, φκσο δίλνληαη φξηα ζην δαθηχιην Β. Δλεγσόμενη εναπόθεζη σπηζιμοποιώνηαρ ένα δακηύλιο επζπγξακκηζκέλεο ίλεο ζην θελφ αλάκεζά ηνπο(εικόνα 5.D). Η δηάηαμε θαη ην ζρέδην πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο ίλεο, ήηαλ δηαθνξεηηθφ ζε φιν ην πιέγκα ησλ ηλψλ θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ζέζε ηνπο ζην θελφ (κεηαμχ δχν ειεθηξνδίσλ). Απηφ κεηψλεη ζεκαληηθά, ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ πιέγκαηνο ειεθηξντλνπνίεζεο. Έλα άιιν κεηνλέθηεκα ηεο ρξήζεο παξάιιεινπ βνεζεηηθνχ ειεθηξνδίνπ σο ζπιιέθηε, είλαη φηη ε 23

23 επζπγξάκκηζε ησλ ηλψλ ζα γίλεη ηφζν πην ηπραία, φζν πεξηζζφηεξεο ίλεο ελαπνηίζεληαη (Katta 2004). Απηφ πηζαλψο, νθείιεηαη ζηε ζπζζψξεπζε ππνιεηκκαηηθψλ θνξηίσλ, επί ησλ ελαπνηηζέκελσλ ηλψλ, πνπ δηακνξθψλνπλ ην επηζπκεηφ πξνθίι ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ. Σν κήθνο ησλ επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ κε ειεθηξντλνπνίεζε, δηακέζνπ ελφο δηαθελνπ, πεξηνξίδεηαη απφ ην θελφ, ην νπνίν είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξν απφ 100 ρηιηνζηψλ. ε κεγαιχηεξε απφζηαζε, ε ειεθηξντλνπνηεκέλε εθξνή δελ κπνξεί λα απνηεζεί δηακέζνπ ηνπ δηάθελνπ θαη νηειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο πηζαλψο λα ζπάζνπλ θάησ απφ ην δηθφ ηνπ βάξνο, εηδηθά αλ ε ίλα είλαη κηθξφηεξεο δηακέηξνπ (Li 2003). Τπήξραλ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ζηε δεθαεηία ηνπ 1930 κε1940, κε παξάιιεια ειεθηξφδηα (σήμα 3 (D)), ηζρπξίδνληαο φηη απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζρεκαηηζηνχλ λήκαηα ζπλερψλ ηλψλ θη απηφ θαηλφηαλ εμαηξεηηθά αδχλαην, κε βάζε ηελ ηφηε γλψζε. Παξφια απηά, ππήξμαλ αξθεηέο πξφνδνη θαη θαηλνηνκίεο ζηε ζπλαξκνιφγεζε ειεθηξντλνπνηεκέλσλ ηλψλ, κε ππνζηήξημε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ πνπ επεξεάδεη ηελ ειεθηξντλνπνηεκέλε εθξνή κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο πξνθίι παξάιιεινπ δέπγνπο ειεθηξνδίσλ. Οη Teo θαη Ramakrisna, έθαλαλ ρξήζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελαπφζεζεο ηεο ειεθηξντλνπνηεκέλεο εθξνήο, πάλσ απφ έλα θελφ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εμαηξεηηθά επζπγξακκηζκέλε δέζκε ηλψλ. Σν ζηήζηκφ ηεο δηάηαμεο ηνπο απνηεινχληαλ απφ ηε ηνπνζέηεζε δχν ειαζκάησλ, ζε ζπκθσλία ηνπ ελφο κε ην άιιν, κε έλα θελφ κεηαμχ ηνπο(σήμα 3 (Δ)). Δικόνα 5(D). (πεγή : Sun et al., Yu et al., Recent advances in large-scale assembly of semiconducting inorganic nanowires and nanofibers for electronics, sensors and photovoltaics) 24

24 Πιενλεθηήκαηα Απιή κέζνδνο Δχθνια παξάγνληαη πςειά επζπγξακκηζκέλεο ίλεο Οη επζπγξακκηζκέλεο ίλεο εχθνια κεηαθέξνληαη ζε άιιν ππφζηξσκα Μεηνλεθηήκαηα Γελ είλαη πηζαλή κηα παρχηεξε δηάκεηξνο ηνηρψκαηνο επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ Τπάξρεη έλα φξην ζην κήθνο ησλ επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ σήμα 3(D). Παπάλληλα ηλεκηπόδια Πιενλεθηήκαηα Απιή κέζνδνο Σν λήκα κπνξεί λα αθαηξεζεί εχθνια απφ ηνλ ζπιιέθηε Τςειή ηάζε(- ) Σν λήκα απφ ηνλ ζπιιέθηε είλαη θαιά επζπγξακκηζκέλν Μεηνλεθηήκαηα Σν θαηαζθεπαζκέλν λήκα είλαη ζε πεξηνξηζκέλν κήθνο Οη ελαπνηηζέκελεο ίλεο ρξεηάδεηαη λα κπνπλ ζην λεξφ πξψηα πξηλ ζρεκαηηζηεί ην λήκα σήμα 3 (E). Λεπίδα ηοποθεηημένη ζε γπαμμή 25

25 Έλα αξλεηηθφ θνξηίν, εθαξκφζηεθε ζηα ειάζκαηα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα κεγαιχηεξε ειθηηθή δχλακε γηα ηε ζεηηθά ειεθηξντλνπνηεκέλε εθξνή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο, ζα απνηεζνχλ ζηαζεξά, απφ ηε κηα άθξε ηνπ ελφο ειάζκαηνο πξνο ην άιιν. Χζηφζν, εάλ εθαξκνζηεί ζηα ειάζκαηα αξλεηηθή ηάζε, δελ απνηίζεληαη ειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο επί ησλ ειαζκάησλ. Έλαο πηζαλφο ιφγνο, ζα κπνξνχζε λα είλαη ν ηνληζκφο ηνπ αέξα, ιφγσ ηεο πςειήο ηάζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηα άθξα ησλ ειαζκάησλ. Σα αξλεηηθά θνξηηζκέλα ηφληα κπνξνχλ λα έιθνληαη απφ ηελ ζεηηθά θνξηηζκέλε ειεθηξντλν- πνηεκέλε εθξνή, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε έλα θαζαξά αξλεηηθφ θνξηίν ηελ εθξνή θαη ζηε ζπλέρεηα απσζνχληαη (νη ίλεο) απφ ηα αξλεηηθά θνξηηζκέλα ειάζκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, ην αξλεηηθφ θνξηίν πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ιεπίδα, πξέπεη λα είλαη ρακειφ, έηζη ψζηε ε εθξνή λα δηαηεξήζεη ην ζεηηθφ θνξηίν, έηζη ψζηε λα έιθεηαη απφ ηα ειάζκαηα. Λφγσ ησλ απσζεηηθψλ δπλάκεσλ, πνπ πξνθαινχληαη απφ ππνιιεηκαηηθά θνξηία, φιεο νη ίλεο είραλ εμαπισζεί πέξα απφ ην θελφ. Οη Teo θαη Ramakrisna απέδεημαλ φηη κε εκβάπηηζε ησλ ηλψλ ζε λεξφ (ελψ νη ίλεο εμαθνινπζνχλ λα ζπλδένληαη κε ηα ειάζκαηα), ήηαλ ζε ζέζε λα θάλεη ρξήζε ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο ηνπ λεξνχ, γηα ηε ζπκπίεζε ησλ ηλψλ καδί, γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζθηρηή θαη επζπγξακκηζκέλε δέζκε ηλψλ. Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ ξπζκίζεσλ είλαη φηη ηα δπν άθξα πνπ ζπλδένπλ ηε δέζκε ηλψλ πξνο ηα ειεθηξφδηα, έρνπλ αθξίβεηα θαη επαλαιεςηκφηεηα. Ο έιεγρνο θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο δέζκεο ησλ ηλψλ κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα επηηεπρζνχλ (Teo, Ramakrisna 2005). Μηα πηζαλή εθαξκνγή γηα ηελ παξαγσγή εμαηξεηηθά επζπγξακκηζκέλεο δέζκεο ηλψλ, φπνπ απαηηνχληαη αηζζεηήξεο αεξίνπ, ηνπνζεηνχληαη εγθαξζίσο ζε επαθή κε ηα ειεθηξφδηα (Kessick θαη Tepper 2006). Η επζπγξάκκηζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ηλψλ, κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε κεηαθνξά ειεθηξηθνχ πεδίνπ θαηά κήθνο ησλ ειεθηξνδίσλ. Ο Dalton, ρξεζηκνπνηνχζε δχν δαθηχιηνπο, πνπ ηνπνζεηνχληαλ παξάιιεια, γηα λα ζπιιέμεη ηδηαίηεξα επζπγξακκηζκέλεο ίλεο, πνπ απνηέζεθαλ ζηηο πεξηκέηξνπο ησλ δαθηπιίσλ, πέξα απφ ην δηάθελν(σήμα 3 (F)). Με ηελ πεξηζηξνθή ελφο απφ ηνπο δαθηπιίνπο, αθνχ νη ίλεο ελαπνηεζνχλ, είλαη ζε ζέζε λα λεκαηνπνηεζνχλ (κε ζηξίςεηο). Σέηνηα ζπλεζηξακκέλα λήκαηα, αλακέλεηαη λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε αληνρή απφ ηα λήκαηα πνπ απνηεινχληαη, απφ κφλν επζπγξακκηζκέλεο ίλεο (Dalton 2005). Απηά είλαη θαηάιιεια γηα πνιιέο ηαηξηθέο εθαξκνγέο (π.ρ. ξάκκαηα). Χζηφζν, ην πεξηνξηζκέλν κήθνο ηνπ λήκαηνο, κεηψλεη ηελ επειημία ηνπ. 26

26 Πιενλεθηήκαηα Απιή κέζνδνο Μπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί λήκα κε ζηξίςε Μεηνλεθηήκαηα Σν ζρεκαηηζκέλν λήκα έρεη πεξηνξηζκέλν κήθνο Έλαο απφ ηνπο δαθηπιίνπο ρξεηάδεηαη ζηξνθή γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηξίςε ζηηο ίλεο, πνπ είλαη ελαπνηηζέκελεο ζε λήκα σήμα 3 (F). ςλλέκηηρ ζε ζσήμα δακηύλιος, ηοποθεηημένο παπάλληλα 27

27 3.1 ΤΝΓΤΑΜΟ ΥΔΙΡΑΓΩΓΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΜΔ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΤΛΛΔΚΣΗ Γεδνκέλνπ φηη ηφζν ε ρεηξαγψγεζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ θαη ε ρξήζε ελφο δπλακηθνχ ζπιιέθηε, είλαη νη πην θνηλέο κέζνδνη γηα λα πάξεη θαλείο, πξνζρεδηαζκέλα πιέγκαηα ηλψλ. Οη δπν κέζνδνη ζπλαξκνιφγεζεο, ζπλδπάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξνπ κήθνπο ηλψλ. Υξεζηκνπνηείηαη έλαο πεξηζηξεθφκελνο ζπιιέθηεο δίζθνπ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πεξηζηξνθηθή θίλεζε θαη ε ζχγθιηζε ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ πεδίνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ρείινπο πξνζβνιήο ηνπ δίζθνπ, κε απνηέιεζκα λα ζπιιερζνχλ ηδηαίηεξα επζπγξακκηζκέλεο ίλεο(εικόνα 5(E)). Γηα κηα ηππηθή δηαδηθαζία ειεθηξντλνπνίεζεο, ε εθξνή πθίζηαηαη αζηάζεηα θάκςεο, ε νπνία εμαπιψλεηαη ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή, κε απνηέιεζκα κηα κεγάιε πεξηνρή ελαπφζεζεο, ζε έλα ζηαηηθφ ζπιιέθηε. Δικόνα 5(E). Μέζνδνο ειεθηξντλνπνίεζεο κε ζπιιέθηε κνξθήο δίζθνπ, κε ηειηθέο λαλνΐλεο κήθνπο 2κm (πεγή : Xie, Macewan et al. 2009, Biomimetic Architectures for Tissue Engineering). Χζηφζν, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην ρείινο ηνπ δίζθνπ, ε ειεθηξντλνπνηεκέλε εθξνή ζπγθιίλεη πξνο ην ρείινο ηνπ δίζθνπ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα επζπγξακκίδεηαη θαηά κήθνο ηεο αθκήο, θαζψο πεξηζηξέθεηαη (Theron 2001). Γπάιηλα ππνζηξψκαηα ή νπνηαδήπνηε κε αγψγηκα ππνζηξψκαηα κπνξνχλ λα 28

28 ζπλδένληαη θαηά κήθνο ησλ αθκψλ ηνπ δίζθνπ, γηα λα παξαζθεπαζηνχλ εμαηξεηηθά επζπγξακκηζκέλεο ίλεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ κεραληθή ηζηψλ. Έηζη ζηελ θισζηηθή κεραλή κπνξεί λα ππάξρεη κηα γσλία κεηαμχ ηνπ άθξνπ εθβνιήο, ηεο κήηξαο θαη ηεο αθκήο (ρείινπο) ηνπ ειεθηξνδίνπ. Η ειεθηξντλνπνηεκέλε εθξνή, βξέζεθε λα θαηεπζχλεηαη κε ηελ ίδηα γσλία, κε εθείλε κε ηηο δηαγψληεο γξακκέο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ απφ ηελ άθξε ηεο κήηξαο πξνο ην ρείινο (αθκή). Η ηνπνζέηεζε κηαο πεξηζηξεθφκελεο ξάβδνπ ζηνλ ζπιιέθηε θαη ε πνξεία ηεο ειεθηξντλνπνηεκέλεο εθξνήο δηαγσλίσο κε ηηο επζπγξακκηζκέλεο ίλεο ζε δηαθνξεηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο, κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη γηα ηαηξηθέο εθαξκνγέο (κνζρεχκαηα ή επίζηξσζε πάλσ ζε κεηαιιηθά πιέγκαηα). Με ην ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ειεθηξντλνπνίεζε θαη ηελ επηζπκία γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ πιεγκάησλ, κε δηάθνξεο ξπζκίζεηο, ν έιεγρνο θαη ησλ δχν, δειαδή ε ρεηξαγψγεζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ θαη ε πεξηζηξνθή ηνπ ζπιιέθηε, έρνπλ απνδεηρζεί επηηπρείο ζηελ θαηαζθεπή δηάθνξσλ ηλψδσλ πιεγκάησλ. Οη ειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ θαη κε ηελ πξνζάξηεζε πεξηζηξεθφκελνπ ηξαπεδίνπ. Υξεζηκνπνηψληαο κηα παξφκνηα δηάηαμε, ζαλ ην ζπιιέθηε δίζθνπ, ν Bhattarai (2005), ηχιημε έλα ζχξκα ραιθνχ σο έλα ειεθηξφδην ζε έλα κνλσκέλν θχιηλδξν, γηα λα ζπιιέμεη κηα εμαηξεηηθά επζπγξακκηζκέλε δέζκε ηλψλ, κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ θπιίλδξνπ ζε κηα βέιηηζηε ηαρχηεηα ησλ 2000 ζηξνθψλ/ιεπηφ(σήμα 3 (G)). Πιενλεθηήκαηα Απιή κέζνδνο Τπάξρεη πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο πςειά επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ χξκα ην ζχξκα, ε πεξηνρή ησλ επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ είλαη ξπζκηδφκελε, κε πνηθηιία πάρνπο ζπξκάησλ Μεηνλεθηήκαηα Οη επζπγξακκηζκέλεο ίλεο ζπγθεληξψλνληαη ζην ζχξκα, παξά ζε φιν ην ηχκπαλν σήμα 3 (G). ςλλέκηηρ ηύμπανο με ζύπμα Σν κέγεζνο ηεο δέζκεο ηλψλ, είλαη ειέγμηκν, κεηαβάιινληαο ηε δηάκεηξν ηνπ ζχξκαηνο. Αληί ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ζηαηηθψλ παξάιιεισλ ειεθηξνδίσλ, ν Katta ρξεζηκνπνίεζε έλα πεξηζηξεθφκελν ηχκπαλν ζχξκαηνο ζπιιέθηε, γηα ηε ζπιινγή επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ(σήμα 3 (Η)). Με κφλν κηα ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο απφ κηα ζηξνθή/ιεπηφ, ε επζπγξάκκηζε ησλ ηλψλ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα νθείιεηαη ζηελ παξάιιειε δηάηαμε ηνπ ζχξκαηνο, παξά ζηελ πεξηζηξνθή ηνπ ηχκπαλνπ, σζηφζν κεηά 29

29 απφ 15 ιεπηά ειεθηξντλνπνίεζεο, ε επζπγξάκκηζε ηεο ίλαο ήηαλ κεησκέλε, πηζαλψο ιφγσ ηεο ππνιιεηκαηηθήο θφξηηζεο, ζηηο ζπιιεγφκελεο ίλεο (Katta 2004). Πιενλεθηήκαηα Απιή κέζνδνο Πηζαλφηεηα πςειά επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ Μεηνλεθηήκαηα ηξνθή Γελ είλαη πηζαλή κηα παρχηεξε δηάκεηξνο ηνηρψκαηνο επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ Οη ίλεο κπνξεί λα κελ επζπγξακκίδνληαη κέζσ ηεο ζπλαξκνιφγεζεο σήμα 3 (Η). ηπεθόμενορ ζςλλέκηηρ ηύμπανο με ζύπμα Ο Teo έδεημε ηελ επίδξαζε ελφο ρείινπο πξνβνιήο (βνεζεηηθνχ ειεθηξνδίνπ) γηα ηελ απφζεζε ησλ ειεθηξντλνπνηεκέλσλ ηλψλ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν ξπζκίζεσλ (σήμα3 (J)). ηαλ ην ρείινο θφςεο κε ηα βνεζεηηθά ειεθηξφδηα είλαη παξάιιεια, πεξλνχλ ηα βνεζεηηθά ειεθηξφδηα θάησ απφ ηελ πεξηζηξεθφκελε ξάβδν(ζε αληίζεζε κε ηηο παξάιιειεο ισξίδεο), ελψ νη ίλεο πνπ ζπιιέγνληαη ζηε ξάβδν, επζπγξακίδνληαη πεξηζζφηεξν (Teo 2005). Η επίδξαζε ζηελ ελαπφζεζε ειεθηξντλνπνηεκέλσλ ηλψλ, ππφ ηελ παξνπζία ηνπ ρείινπο πξνζβνιήο (ιεπίδαο), εξεπλήζεθε απφ ηνλ Theron ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζπιιέθηε δίζθνπ. Ο Sundaray ρξεζηκνπνίεζε έλα αηρκεξφ θαξθί σο ειεθηξφδην, αληί λα θαηεπζχλεη απεπζείαο ηελ εθξνή πξνο ηνλ ζπιιέθηε(σήμα 3 (Ι)). Σν αηρκεξφ θαξθί ηνπνζεηείηαη ζε έλα πεξηζηξεθφκελν ζπιιέθηε, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εζηίαζε ηνπ ζεκείνπ ελαπφζεζεο ησλ εθξννχκελσλ ηλψλ. Με ηελ εηζαγσγή κηαο πιεπξηθήο θίλεζεο ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ θπιίλδξνπ (ζπιιέθηε), ζρεκαηίζηεθαλ ίλεο κε δηαθνξεηηθή κνξθή απφ ηε ζπλεζηζκέλε (Sundaray 2004). Πιενλεθηήκαηα Μεγάιε πεξηνρή νξγαλνκέλσλ ηλψλ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί Μεηνλεθηήκαηα Απαηηεηηθή κέζνδνο ηξνθή Αηρκεξφ αληηθείκελν Πεξηνρή κε κεγαιχηεξν πάρνο ζπγθέληξσζεο νξγαλνκέλσλ ηλψλ ίζσο δελ είλαη πηζαλή Ττηλή ηάζη(-) σήμα 3 ( Ι). Σύμπανο ζηπεθόμενο με εζυηεπικό αισμηπό ανηικείμενo 30

30 Πιενλεθηήκαηα Τπάξρεη πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο πςειά επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ Οη επζπγξακκηζκέλεο ίλεο θαιχπηνπλ φιν ηνλ ζσιήλα Παρχηεξε ηξχπα ελαπνηηζέκελεο επζπγξακκηζκέλεο ίλαο είλαη πηζαλή Μεηνλεθηήκαηα Η κέζνδνο απαηηεί έλα αξλεηηθφ ειεθηξφδην γηα λα επεξεάδεη ην ζχζηεκα Τςειή ηάζε(-) Δίλαη ε κέζνδνο πηζαλή κφλν γηα ζσιήλα κηθξήο δηακέηξνπ Λεπίδεο σήμα 3 (J). ςλλέκηηρ πεπιζηπεθόμενος ζυλήνα με μςηεπά άκπα ηλεκηποδίυν Η απμεκέλε ελαπφζεζε ησλ ηλψλ, ζπρλά νδεγεί ζε ζπζζψξεπζε θνξηίσλ θαη ζην κέιινλ ζα θαλεί αλ απηή ε κέζνδνο είλαη ζε ζέζε λα δψζεη πάρνο θαη ζρέδηα ζην πιέγκα ησλ ηλψλ.ο Teo ρξεζηκνπνίεζε έλα ειεθηξφδην ζην ρείινο εθξνήο, γηα λα θαηεπζχλεη ηελ ελαπφζεζε ησλ ηλψλ(σήμα 3 (Κ)). ην δηάιπκα ηνπ πνιπκεξνχο, είρε δνζεί ε ζεηηθή θφξηηζε, ελψ ζην ειεθηξφδην δφζεθε αξλεηηθή θφξηηζε, έηζη ψζηε λα αζθείηαη κηα ειθηηθή δχλακε ζηηο ειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο. Πιενλεθηήκαηα Μήηξα κε κπηεξφ άθξν Τπάξρεη πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο πςειά επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ Η κέζνδνο απηή κπνξεί λα ειέγρεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο επζπγξακκηζκέλεο ίλαο ζηνλ ζσιήλα Παρχηεξε δηάκεηξνο ηνηρψκαηνο ελαπνηηζέκελεο επζπγξακκηζκέλεο ίλαο είλαη πηζαλή Μεηνλεθηήκαηα Η κέζνδνο απαηηεί έλα αξλεηηθφ ειεθηξφδην γηα λα επεξεάδεη ην ζχζηεκα Δίλαη ε κέζνδνο πηζαλή κφλν γηα ζσιήλα κηθξήο δηακέηξνπ Μπηεξφ άθξν ιεπίδαο Τςειή ηάζε(-) σήμα 3 (Κ). Δλεγσόμενη ηλεκηποφνοποίηζη εκποήρ σπηζιμοποιώνηαρ ηλεκηπόδια με μςηεπά άκπα 31

31 Σν αξλεηηθά θνξηηζκέλν ειεθηξφδην, ηνπνζεηήζεθε ζε κηα απφζηαζε, απφ ηελ εθξνή θαη ππήξρε κηα γσλία κεηαμχ ηνπ άθξνπ εθξνήο θαη ηεο αθκήο ηνπ ειεθηξνδίνπ. Μεηαμχ κήηξαο θαη ειεθηξνδίνπ, ε κήηξα θάλεθε λα είλαη ζε ίδηα γσλία, κε εθείλε ησλ δηαγψλησλ γξακκψλ ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο πεξηζηξεθφκελνπ ζσιήλα γηα ζπιιέθηε, ζπιιέρζεθαλ ζε απηφλ επζπγξακκηζκέλεο ίλεο (Teo 2005). Με απηφ ην ζχλζεην πιηθφ, πνπ απνηειείηαη απφ επζπγξακκηζκέλεο ίλεο ζε δηαθνξεηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο, ππάξρνπλ πάξα πνιιέο ηαηξηθέο εθαξκνγέο, φπσο ζε αγγεηαθά κνζρεχκαηα ή επίζηξσζε πάλσ ζε κεηαιιηθά πιέγκαηα (stents*). Η ρξήζε θαη ησλ δπν πεξηζηξεθφκελσλ ζπζθεπψλ θαη ε ρεηξαγψγεζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, έρεη απνδεηρζεί επηηπρήο ζηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ ηλψδσλ πιεγκάησλ. *stents : Δίλαη κεηαιιηθά πιέγκαηα, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί αλνηρηφ έλα αγγείν ζηελ πεξίπησζε ηεο αζεξνζθιήξσζεο. Σα ηειεπηαίαο γεληάο stent ηα νπνία εθιχνπλ θάξκαθν πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγεζεί επαλαζηέλσζε ζην αγγείν, κπνξεί κεηά απφ έλα ρξφλν λα πξνθαιέζνπλ ζξφκβσζε.η ζξφκβσζε νθείιεηαη ζηα πνιπκεξή απφ ηα νπνία είλαη θηηαγκέλα ηα stent θαη ηα νπνία δεκηνπξγνχλ δεμακελέο γηα λα απνζεθεχεηαη ην θάξκαθν. Με ηε λαλνηερλνινγία κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε, λαλνεπηθαιχςεηο πνπ λα έρνπλ κέγεζνο 100 λαλφκεηξσλ, πνπ δελ ζα ζξνκβψλνπλ θαη ζα επηθαιχςνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ stent. 32

32 Πιενλεθηήκαηα Απιή κέζνδνο Μεηνλεθηήκαηα Σα ζρέδηα ησλ ηλψλ δελ είλαη ζηαζεξά κέζσ ηεο πεξηνρήο ηεο ζπγθέληξσζεο, ε νπνία εμαληιείηαη Η ζπγθέληξσζε κεγαιχηεξνπ πάρνπο ίλαο δελ είλαη πηζαλή Πιενλεθηήκαηα σήμα 3 (L). ςγκένηπυζη ηλεκηποδίυν ρεηηθά απιή κέζνδνο Μπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ καδί πνιιέο ίλεο απφ δηαθνξεηηθά πιηθά Μεηνλεθηήκαηα Γηαθνπή αλάκεζα ζηηο εθξνέο ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο σήμα 3 (Μ). Πολλαπλέρ μήηπερ 33

33 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΔΚΣΗ ΥΩΡΙ ΣΗ ΥΡΗΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΩΝ Η ρξήζε κηαο πεξηζηξεθφκελεο ζπζθεπήο ζπιιέθηε δελ είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ιεθζνχλ πιέγκαηα ηλψλ. Δίλαη επίζεο δπλαηή ε ρξήζε ελφο ζηαηηθνχ ζπιιέθηε, γηα λα ιεθζνχλ δχν δηαζηάζεσλ ή αθφκα θαη ηξηζδηάζηαηεο δνκέο. Μνξθνπνηήζεηο δνκψλ ηχπνπ θπξήζξαο (Deitzel 2006) θαη ηχπνπ ιαθθάθη (Ramakrisna 2005), έρνπλ θαηαζθεπαζηεί, φπσο θαίλεηαη ζηελ εικόνα 6 (Α). Απηφ απνδίδεηαη ζηε ζπζζψξεπζε ειεθηξνζηαηηθψλ θνξηίσλ επί ηνπ ελαπνηηζέκελνπ ζπιιέθηε, ε νπνία εκπνδίδεη ηηο ειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο λα απνηίζεληαη απεπζείαο ζην ζπιιέθηε. Απηέο νη ίλεο, ζα κπνξνχζαλ λα δνκεζνχλ ζαλ ζρέδην θπξήζξα (honeycomb) ή ζρέδην ιαθθάθη (dimpled), θαζψο ζπζζσξεχνληαη θαη ζηεγλψλνπλ αθξηβψο πάλσ ζηνλ ζπιιέθηε θαη πξηλ ελαπνηεζνχλ ζε απηφλ. Παξφιν πνπ ε ειεθηξντλνπνίεζε δελ ήηαλ γλσζηή γηα ην ζρεκαηηζκφ ηξηζδηάζηαησλ δνκψλ, νη ειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο πνιπζνπιθφλεο ζρεκαηίδνπλ κηα ηξηζδηάζαηε δνκή (εικόνα 6(Β)). Οη ζπλζήθεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζρεκαηηζηνχλ ηέηνηεο ηξηζδηάζηαηεο δνκέο, εμαθνινπζνχλ λα είλαη αζαθείο θαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο. Χζηφζν, θαζψο νη ίλεο κνξθνπνηνχληαη, απηή ε δνκή είλαη πνιχ ραιαξή θαη κπνξεί εχθνια λα δηαξαγεί. Έηζη, δελ είλαη θαηάιιειε ζε εθαξκνγέο, φπνπ ε κεραληθή αληνρή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ζρήκαηνο, κε αηηία ηελ αθξάηε πθή ηνπ πξνθχπηνληνο πιέγκαηνο ηλψλ. Γεδνκέλνπ φηη νη ειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο, δελ θξαηηνχληαη ζθηρηά απφ άιιεο ίλεο φηαλ απνηίζεληαη, απηφ κπνξεί λα επηηξέςεη ζηηο ίλεο λα ππνρσξήζνπλ, φηαλ ε ίλα ράζεη ην θνξηίν ηεο ή φηαλ ράζεη ηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε, ιφγσ ησλ απσζεηηθψλ δπλάκεσλ, πνπ πξνθαινχληαη απφ παξακελφληα θνξηία, πάλσ ζε ήδε απνζεηηκέλεο ίλεο. Πεξαηηέξσ πεηξάκαηα ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ, γηα λα θαζνξηζηνχλ νη ζπλζήθεο γηα παξφκνηα ζπλαξκνιφγεζε ίλαο. Σν πιέγκα ηλψλ, κπνξεί λα έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ρξήζε ζαλ έλα λαλνειαηήξην, εθφζνλ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί κε ζπλέπεηα,ζε λαλνθιίκαθα. Έλα δηακνξθσκέλν δπζδηάζαην πιέγκα,ζρεκαηίδεηαη κέζσ ελφο ζπιιέθηε, είηε ζε κνηίβα ζε πεξίεξγε κνξθή κε νδνληψζεηο, είηε ζε έλα πιέγκα κε πφξνπο. ην κεηαμχ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πξνθχπηνλ πιέγκα ηλψλ, πνπ ζρεκαηίδεηαη, ιακβάλνληαο ηε κνξθή ηνπ ζρεδίνπ ηνπ ζπιιέθηε. Ο Ramakrishna, ρξεζηκνπνίεζε έλα ζπιιέθηε, πνπ έγηλε απφ νδνληψζεηο, ρσξίο πφξνπο. Οη ειεθηξντλνπνηεκέλεο ίλεο, έρνπλ ηπραία ελαπνηεζεί, αλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ιακβάλνπλ ην πξφηππν ζρήκα ηνπ ζπιιέθηε (Ramakrishna 2005). Ο Gibson θαη ν Schreuder, ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ζπιιέθηε πνπ έγηλε απφ έλα αγψγηκν πιέγκα κε πφξνπο. Απηνί βξήθαλ φηη νη ίλεο, ελαπνηίζεληαη επί ησλ αγψγηκσλ γξακκψλ ηνπ πιέγκαηνο, ελψ επζπγξακκίζηεθαλ νη ίλεο ζηνπο πφξνπο ηνπ πιέγκαηνο, ην νπνίν ήηαλ κε αγψγηκν θαη ήηαλ ηπραία πξνζαλαηνιηζκέλεο. Πιέγκαηα κε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ειεθηξντλνπνηεκέλσλ ηλψλ. Με ηε ρξήζε πνξφκεηξνπ, ην δείγκα ησλ ειεθηξντλνπνηεκέλσλ ηλψλ, δελ έδεημε εκθαλή δηαθνξά ζην κέζν κέγεζνο 34

34 ησλ πφξσλ θαη ζηελ αληίζηαζε αέξα απφ εθείλε, ελφο κε πθαζκέλνπ πιέγκαηνο πνπ ζπιιέγεηαη ζε έλα ιείν (ρσξίο αληίζηαζε) ππφζηξσκα. Η δνθηκή δηάξξεμεο ζην κνηίβν πιέγκαηνο, έδεημε φηη ηα πιαίζηα πιέγκαηνο ηείλνπλ λα παξεκπνδίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ ξήμε ηεο κεκβξάλεο. Δπεηδή νη ίλεο ηείλνπλ λα απνηεζνχλ θαηά πξνηίκεζε ζε αγψγηκε πεξηνρή, νη πεξηνρέο κε ηαρχηεξε ελαπφζεζε ηλψλ απνηξέπνπλ ζπλεπψο ηε ξήμε (Gibson, Schreuder 2004). Δικόνα 6(Α) Πιέγκα ειεθηξντλνπνηεκέλσλ λαλντλψλ κε ιαθθάθη Δικόνα 6(Β) Ηιεθηξντλνπνηεκέλεο λαλνΐλεο ηξηζδηάζηαηεο κνξθήο (πεγή : S. Ramakrishna et al., W. E.Teo et al., Electrospun nanofibers as a platform for multifunctional, hierarchically organized nanocomposite). 35

35 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΑΛΤΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΪΝΟΠΟΙΗΗ Μέρξη ζηηγκήο, πνηθίιεο κέζνδνη επίηεπμεο ηλσδψλ πιεγκάησλ έρνπλ πεξηγξαθεί. Χζηφζν, ε ηξνπνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε φζνπο επηρεηξνχλ λα επηηχρνπλ δηαθνξεηηθή ζπλαξκνιφγεζε. Με δηάθνξεο δνκέο, επηδίσμαλ λα αληηκεησπίζνπλ πεξηνξηνζκνχο, ζηηο ηππηθέο ξπζκίζεηο θαη δηαδηθαζίεο ειεθηξντλνπνίεζεο, ελψ άιινη αλαθέξεηαη φηη βειηηψλνπλ ηε δηαδηθαζία ηλνπνίεζεο θαη απφδνζεο ηνπ πξνθχπηνληνο ηλψδνπο πιέγκαηνο. Σν ζσήμα 4, πεξηγξάθεη δηάθνξεο ειεθηξντλνπνηεηηθέο κεζφδνπο δνκψλ απνδέζκεπζεο δηαιπκάησλ, γηα βειηησκέλε ρξήζε ησλ λαλντλψλ. Έλαο γλσζηφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξντλνπνίεζεο είλαη ην επίπεδν ηεο παξαγσγήο ηλψλ, ε νπνία είλαη πνιχ ρακειφηεξε απφ εθείλε, ησλ ζεκεξηλψλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ θιψζεο. Μηα απιή κέζνδνο, γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο, είλαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ δηαηάμεσλ θαηαζθεπήο ηλψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία(ding 2004, Kidoaki 2005, Theron 2005, Madhugiri 2003). Απηή ε ζρεδίαζε, έρεη ην επηπιένλ πιενλέθηεκα ηεο θιψζεο ελφο ζχλζεηνπ πιέγκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ ίλεο, απφ δηαθνξεηηθά πιηθά. Άιια πιηθά, φπσο λαλνζσκαηίδηα ρηηίλεο ( Min 2004), αθφκε θαη θχηηαξα (Stankus 2006), έρνπλ ςεθαζηεί επάλσ ζην πιέγκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο, γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα ζχλζεην πιηθφ. Χζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε παξνπζία ησλ δηαηάμεσλ εθξνψλ(αθξνθχζηα), έρεη αλεπηζχκεηε επίδξαζε, επί ησλ ειεθηξντλνπνηεκέλσλ εθξνψλ πξνο ηνλ ζπιιέθηε (Theron 2005). Η θαηαλνκή ηεο δηακέηξνπ ησλ ηλψλ, κπνξεί λα είλαη κεγάιε, κε απνηέιεζκα ηελ απμνκείσζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ κεηαμχ αθξνθπζίσλ- ζπιιέθηε. Ο Dosunmu επέδεημε κηα θαηλνηφκν κέζνδν, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ πνξψδεο ζσιήλα, γηα λα απμήζεη ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ειεθηξντλνπνίεζεο. Σν δηάιπκα πνιπκεξνχο, πξψηα εγρχεηαη εληφο ηνπ πνξψδνπο θπιηλδξηθνχ ζσιήλα, φπνπ έλα ειεθηξφδην εηζήρζε ζε απηφ (ζσήμα 4(Α)). Με ηελ εθαξκνγή πίεζεο αέξα, ην δηάιπκα αλαγθάδεηαη λα πεξάζεη μέζυ πνιιψλ πφξσλ ηνπ ζσιήλα. Έλα ειεθηξφδην ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θνξηίζεη ην δηάιπκα έηζη ψζηε, θαζψο ην δηάιπκα πξνζέγγηζε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα, μεθίλεζε ε ειεθηξντλνπνίεζε πνιπάξηζκσλ εθξνψλ θαη νη ίλεο ελαπνηίζεληαη ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θπιηλδξηθνχ ζπιιέθηε πνπ πεξηθιείεη ην πνξψδεο θπιηλδξηθφ ζσιήλα( Dosunmu 2006). 36

36 σήμα 4. ρεκαηηθά δηαγξάκκαηα κεζφδσλ ειεθηξντλνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο δνκέο απνδέζκεπζεο δηαιπκάησλ Πιενλεθηήκαηα Γηάιπκα Μεγάιε παξαγσγή ηλψλ Μεραλή Πνξψδνπο Ηιεθηξντλνπνίεζεο Μεηνλεθηήκαηα Μεγαιχηεξεο αιιαγέο ησλ δηακέηξσλ ησλ πνξψδνπο ηλψλ Κπιηλδξηθφο ζπιιέθηεο Τςειή ηάζε (+) Ηιεθηξφδην σήμα 4 (Α). Πηγή ποπώδοςρ ηλεκηποφνοποίηζηρ 37

37 5.1 ΗΛΔΚΣΡΟΪΝΟΠΟΙΗΗ ΥΩΡΙ ΒΔΛΟΝΑ Γηα λα εμαιεηθζεί ην πξφβιεκα κε ηελ απφθξαμε ησλ πφξσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο κε πνιιαπιά αθξνθχζηα εθξνψλ, ν Yarin θαη ν Zussman επηλφεζαλ κηα δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί αηρκέο (κπηεξά θαξθηά) γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ θιψζε θαη φρη ηελ εμψζεζε ηνπ δηαιχκαηνο κέζσ κηαο βειφλαο. Μαγλεηηθά πγξά παξαζθεπάζηεθαλ, ρξεζηκνπνηψληαο καγλεηηθή ζθφλε ζε ιάδη ζηιηθφλεο. Κάησ απφ ηελ επίδξαζε ελφο καγλεηηθνχ πεδίνπ, πνιιέο αηρκέο ζρεκαηίζηεθαλ ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ καγλεηηθνχ πεδίος (σήμα 4 (Β)). Έλα δηάιπκα πνιπκεξνχο πξνζηέζεθε πξνζεθηηθά, έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδεη έλα ζηξψκα, ζηελ επηθάλεηα ηνπ καγλεηηθνχ ξεπζηνχ (πγξνχ). Έλα ειεθηξφδην βπζίζηεθε ζην δηάιπκα πνιπκεξνχο θαη ηνπ εθαξκφζηεθε κηα πςειή ηάζε. ηαλ έλαο γεησκέλνο κεηαιιηθφο πξηνλσηφο δίζθνο ρξεζηκνπνηήζεθε σο αληίζεην ειεθηξφδην, ρηιηάδεο πίδαθεο εθηηλάρζεθαλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ καγλεηηθνχ πγξνχ θαη νη ίλεο ελαπνηίζεληαη επί ηνπ κεηαιιηθνχ δίζθνπ (Yarin, Zussman 2004), ρξεζηκνπνηψληαο έλα αηρκεξφ άθξν, αληί κηαο βειφλαο. Πιενλεθηήκαηα πιιέθηεο κε πξηνλσηά δφληηα Γελ θξάδεη ην δηάιπκα ζηελ πεγή Μεγάιε παξαγσγή ηλψλ Γηάιπκα Μπηεξά θαξθηά ζρεκαηηζκέλα κε καγλεηηθφ πεδίν Μεηνλεθηήκαηα Πνιχπινθε εγθαηάζηαζε Τςειή ηάζε(+) Η αιιαγή ηεο δηακέηξνπ κηαο ίλαο κπνξεί λα είλαη κεγάιε σήμα4 (Β). Πηγή ηλεκηποφνοποίηζηρ με πολλέρ αισμέρ Ο Sun αλέθεξε κηα ζεκαληηθή αλαθάιπςε, ζηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο(σήμα 4(C)). Έηζη, ε ειεθηξντλνπνίεζε είλαη ζε ζέζε λα θηηάμεη σξαία πξφηππα ζρέδηα (πιαίζηα), ελαπνζέηνληαο ηηο ίλεο, ζε ζηαζεξή πεξηνρή. Η απφζηαζε αλάκεζα ζην άθξν ηεο κήηξαο (αθίδα) θαη ηνπ ζπιιέθηε (πξηνλσηφο δίζθνο) ζε απηή ηε ξχζκηζε, ήηαλ κηθξφηεξε απφ 3 ρηιηνζηά. Γηα λα επηηξαπεί ε ζηεξενπνίεζε ησλ ηλψλ 38

38 θαη ε έθηαζε ηεο εθξνήο ζε δηάκεηξν επηπέδνπ λαλφκεηξνπ, ε πεγή (κήηξα) ηνπ δηαιχκαηνο, πξέπεη λα είλαη αξθεηά κηθξή. Μηα θάιπςε ηεο άθξεο, ρξεζηκνπνηήζεθε, κε βνιθξαίκην δηακέηξνπ 25 κηθξψλ θαη ην δηάιπκα ηνπ πνιπκεξνχο κεηαθέξζεθε κε εκβάπηηζε θαη έιμε απηνχ. Η απφζηαζε (1 mm) απφ ηε κήηξα εθξνήο ζην άθξν ηνπ ζπιιέθηε θαη ηάζε 1 kv ήηαλ επαξθήο γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο. Υξεζηκνπνηψληαο έλα θηλεηφ ζπιιέθηε, κε κηα ηαρχηεηα 20 εθαηνζηά/ιεπηφ, δνκήζεθαλ επζπγξακκηζκέλεο λαλνΐλεο, κε αλάιπζε 25 κηθξψλ (Sun 2006). Η κέζνδνο απηή δελ έρεη κεηνλεθηήκαηα. Μπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ λαλνΐλεο κε ηνλ εμήο ηξφπν : Υξεζηκνπνηεί κηθξή πνζφηεηα πνιπκεξνχο θάζε θνξά. Δπαλαπαξάγεη ίδηεο ζην κήθνο λαλνΐλεο. Τςειφο ξπζκφο παξαγσγήο. Η κέζνδνο απηή, έρεη πνιιέο εθαξκνγέο, ζε αηζζεηήξεο ή ζε κνλνδηάζηαηα ηξαλδίζηνξ πνιπκεξνχο, φπνπ νη ίλεο κπνξφπλ λα απνηίζεληαη πάλσ ζηά ζπγθεθξηκέλα ειεθηξφδηα (Liu , Gonzalez θαη Pinto 2005). Δικόνα 7 ρεκαηηθφ δηάγξακκα κεζφδνπ ειεθηξντλνπνίεζεο κε αηρκέο (a) καγλεηηθφ πγξφ (b) δηάιπκα πνιπκεξνχο (c) ειεθηξφδην ζε απφζηαζε Η απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ πνιπκεξνχο, (d) ειεθηξφδην βπζηζκέλν κέζα ζε καγλεηηθφ ξεπζηφ, (e) πεγή πςειήο ηάζεο θαη (f) δπλαηφο, κφληκνο καγλήηεο ή ειεθηξνκαγλήηεο. (πηγή:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s ) 39

39 Πιενλεθηήκαηα Τςειή ηάζε (+) Γελ βνπιψλεη ε πεγή κε ην δηάιπκα Σν δηάιπκα κπνξεί λα θισζεί ζε θνληηλή απφζηαζε κε ηνλ ζπιιέθηε Δάλ ν ζπιιέθηεο θηλείηαη κε κεγάιε ηαρχηεηα, πιιέθηεο είλαη πηζαλή ε θαηάζεζε ζρεδίσλ απφ ίλεο. Μεηνλεθηήκαηα Μεηαγξαθηθφ Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κηα ζηηγκή κηθξή πνζφηεηα δηαιχκαηνο ηαγφλα δηαιχκαηνο σήμα 4 (C). Πηγή ηλεκηποφνοποίηζηρ με ακίδα 40

40 5.2 ΜΗΣΡΑ ΓΙΠΛΟΤ ΣΡΙΥΟΔΙΓΟΤ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΤ ΣΟΙΥΩΜΑΣΟ Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο κήηξαο, κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ζηηο λαλνΐλεο. Η νκναμνληθή ζρεδίαζε κήηξαο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ειεθηξντλνπνίεζε απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο. Πνιιά δηαθνξεηηθά δηαιχκαηα κπνξνχλ λα ειεθηξντλνπνηεζνχλ, ππάξρνπλ φκσο θαη κεξηθά δηαιχκαηα πνιπκεξψλ πνπ δελ κπνξνχλ, εμαηηίαο ηεο πςειήο επηθαλεηαθήο ηάζεο ηνπο ή ηεο ρακειήο αγσγηκφηεηαο ηνπ δηαιχηε (Jarusuwannapoom 2005, Supaphol 2005). ηελ πεξίπησζε απηή, ην δηάιπκα ηνπ πνιπκεξνχο κπνξεί λα εμσζεζεί, κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ ηξηρνεηδνχο, ελψ ην λεκαηνπνηήζηκν δηάιπκα εμσζείηαη κέζα απφ ην εμσηεξηθφ ηξηρνεηδέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο, ην δηάιπκα ηνπ εμσηεξηθνχ ηξηρνεηδνχο, ζα θέξεη ην εζσηεξηθφ δηάιπκα ζηνλ ππξήλα ηνπ. Έηζη, φηαλ ην εμσηεξηθφ πνιπκεξέο αθαηξείηαη, ε επηζπκεηή εζσηεξηθή λαλνΐλα παξακέλεη ζηαζεξή (Wang 2006). Υξεζηκνπνηψληαο κηα παξφκνηα ηδέα, ην εζσηεξηθφ δηάιπκα κπνξεί λα αθαηξεζεί, αληί ηνπ εμσηεξηθνχ πνιπκεξνχο, κεηά ηελ ειεθηξντλνπνίεζε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζθεπή θνίισλ λαλντλψλ. Απηφ πηνζεηήζεθε απφ ηνλ Wang γηα ηελ θαηαζθεπή θνίισλ λαλναγσγψλ ππξηηίνπ (Wang 2006), ελψ νη Li θαη ν Xia θαηαζθεχαζαλ θνίιεο λαλνΐλεο ηηηαλίνπ. Γηα λα πξνζδνζνχλ δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ζηηο πξνθχπηνληεο λαλνΐλεο, κηα λαλνΐλα απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πνιπκεξψλ. Γηα κηα λαλνΐλα ηχπνπ ππξήλα- θέιπθνπο (core-shell), ε ειεθηξντλνπνίεζε δηεμάγεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα ζρεδίαζε θαινππηνχ ζπλζεηηθψλ ηλψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Απηή έρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ζε εθαξκνγέο, φπσο ζε ζπζηήκαηα παξνρήο θαξκάθνπ, φπνπ ην θάξκαθν εηζάγεηαη ζην δηάιπκα θαη κε ηε ζεηξά ηνπ εηζάγεηαη κέζα ζηνλ ππξήλα λαλνΐλαο (Sun 2003, Zhang 2004), φπσο απηφ θαίλεηαη ζην ζσήμα 4(D). Η ρξήζε ηεο κεζφδνπ ειεθηξντλνπνίεζεο ρσξίο βειφλα γίλεηαη γηα λα εμαιεηθζεί ε ρξήζε ηεο βειφλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο. Δπίζεο, ππάξρεη κηα άιιε κέζνδνο, πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλε. Ο Larsen ρξεζηκνπνίεζε έλα νκναμνληθφ ρηηψλην αεξίνπ, γηα λα κεηψζεη ηελ απφθξαμε ηνπ άθξνπ ηεο κήηξαο, θαζψο ην πηεηηθφ δηάιπκα, ειεθηξντλνπνηείηαη. Κάλνληαο ρξήζε ηνπ νκναμνληθνχ ζσιήλα ζρεδηαζκνχ, ην δηάιπκα εγρέεηαη ζην εζσηεξηθφ ηξηρνεηδέο, ελψ ν εμσηεξηθφο ηξηρνεηδέο ζσιήλαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θπζήμεη ζηνλ καλδχα θνξεζκέλν αέξην κε ην αληίζηνηρν δηαιχηε ηνπ δηαιχκαηνο θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε λεκαηνπνίεζε. Απηφ ην ζηήζηκν ηεο δηάηαμεο, έρεη ην πξφζζεην πιενλέθηεκα ηνπ ειέγρνπ ηεο κνξθνινγίαο ζε πην επζπγξακκηζκέλεο ίλεο, ρσξίο ηελ αλάγθε κεηαβνιήο ηεο εθαξκνδφκελεο ηάζεο (Larsen 2004). 41

41 Πιενλεθηήκαηα Ίλεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ δχν δηαθνξεηηθά πιηθά κπνξνχλ λα ειεθηξντλνπνηεζνχλ Οη θνίιεο ίλεο κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ, αθαηξψληαο ην θεληξηθφ πιηθφ Τιηθά πνπ δελ κπνξνχλ λα ειεθηξντλνπνηεζνχλ, κπνξνχλ λα είλαη κέξε κηαο λαλνΐλαο, Γηάιπκα Α Γηάιπκα Β ρξεζηκνπνηψληαο έλα εμσηεξηθφ πιηθφ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειεθηξντλνπνηεζεί Μεηνλεθηήκαηα Τςειή ηάζε(+) Σα ειεθηξντλνπνηεκέλα πιηθά, πξέπεη λα επηιερζνχλ κε πξνζνρή γηα ηελ επεμεξγαζία κεηθηψλ πιηθψλ. σήμα 4 (D). Ομοαξονική μήηπα ε κηα άιιε νκάδα, κε επηθεθαιήο ηνπο Benjamin θαη Hsiao, ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ κέζνδν εκθχζεζεο αέξα, γηα ηελ θαηαζθεπή λαλντλψλ, παινπξνληθνχ νμένο. Με ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ εκθχζεζεο αέξα, ε δηάκεηξνο ησλ λαλντλψλ κπνξεί λα κεησζεί κέρξη κηα βέιηηζηε ηηκή, φπνπ ε πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ εκθχζεζεο, ζα απμήζεη ηε δηάκεηξν ηεο ίλαο αλη απηνχ. Με ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο εκθχζεζεο, ν απμαλφκελνο ξπζκφο εμάηκηζεο ηνπ δηαιχηε θαη ε επαθφινπζε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο (ε ζπγθέληξσζε θπκαίλεηαη κεηαμχ 2,5 έσο 2,7% θαηά βάξνο), ζεκαίλεη φηη ε εθξνή ηνπ πνιπκεξνχο κπνξεί λα κεησζεί πεξηζζφηεξν. Δάλ ε ζπγθέληξσζε απμεζεί, πνιχ γξήγνξα δελ είλαη δπλαηή ε κείσζε ηεο εθξνήο ηεο κήηξαο ηνπ πνιπκεξνχο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δηακέηξνπ ηεο ίλαο. Με ηε βνήζεηα ηεο εκθχζεζεο αέξα, γηα λα γίλεη πην ιεπηφξεπζην ην δηάιπκα ΗΑ (παινπξνληθνχ νμένο), κηα ρακειφηεξε ηάζε είλαη ππνρξεσκέλε λα θηλήζεη ηε δηαδηθαζία λεκαηνπνίεζεο ( Wang 2004, Umet 2004). Με άιια ιφγηα, ν βαζκφο ηξνθνδφηεζεο δηαιχκαηνο ΗΑ κπνξεί λα απμεζεί ζε 40 κl/min, ελψ ε κήηξα θαη ην εθαξκνζκέλν πεδίν κπνξεί λα κεησζεί ζε 2,5kV/cm. Οη εξεπλεηέο πεξηγξάθνπλ ηέζζεξα πιενλεθηήκαηα ζε απηή ηε κέζνδν: 42

42 Πιενλεθηήκαηα Μαλδχαο αεξίνπ Ο καλδχαο αεξίνπ βνεζά ζηνλ ζρεκαηηζκφ νκαιψλ ηλψλ Μεηνλεθηήκαηα Τςειή ηάζε(+) Η ηαρχηεηα ηνπ εηζαγφκελνπ αεξίνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη επηκειψο Διάλυμα σήμα 4 (E). Ηλεκηποφνοποίηζη με μανδύα αεπίος 1. Ο ζπλδπαζκφο δχλακεο εκθχζεζεο θαη εθαξκνζκέλνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα μεπεξλά ην πςειφ ημψδεο, φπσο θαη ηελ πςειή επηθαλεηαθή ηάζε ζην δηάιπκα πνιπκεξνχο. 2. Η ρξήζε ππεξπςσκέλεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα, κπνξεί λα κεηψζεη ην ημψδεο ηνπ δηαιχκαηνο ΗΑ ζηε κήηξα, δηεπθνιχλνληαο ηνλ ζρεκαηηζκφ εθξνήο ΗΑ δηαιχκαηνο ζηε κήηξα. 3. Ο αέξαο κπνξεί λα επηηαρχλεη ηελ δηαδηθαζία εμάηκηζεο ηνπ δηαιχηε, ελψ ν ζρεκαηηζκφο κηαο ίλαο πξηλ ηε ζπλερή εθξνή ηνπ δηαιχκαηνο, κπνξεί λα εκπινπηηζηεί ζηνλ επηθαλεηαθφ ζπιιέθηε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 4. Η δηάκεηξνο κηαο ίλαο, φπνπ είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο ειέγρνπ θπζηθψλ πιηθψλ απφ κεκβξάλεο λαλντλψλ, κπνξεί λα έρεη κεγάιε αληνρή, ειέγρνληαο ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαη ηνλ βαζκφ παξνρήο αέξα. Υξεζηκνπνηψληαο κηα παξφκνηα ηδέα, κε ην ζρεδηαζκφ νκναμνληθήο κήηξαο, ε κεραλή ειεθηξντλνπνίεζεο κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη λήκαηα κε δπν ηξηρνεηδείο κήηξεο δίπια-δίπια (σήμα 4(F)). Ίλεο δπν ζπζηαηηθψλ, κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κε ηε ρξήζε απηήο ηεο δηάηαμεο ειεθηξντλνπνίεζεο (Lin 2005, Screuder-Gibson 2004, Gupta θαη Wikes 2003). Μηα πηζαλή εθαξκνγή, γηα ίλα δπν ζπζηαηηθψλ είλαη φηη έλα απφ ηα δηαιχκαηα είλαη ζε ζέζε λα απνξξνθήζεη ηηο ρεκηθέο νπζίεο, ελψ ην άιιν δηάιπκα λα είλαη ειεθηξηθά αγψγηκν. Η απνξξφθεζε ησλ ρεκηθψλ απφ ηε κηα πιεπξά, πξνθαιεί ζηελ ίλα ιχγηζκα (θάκςε). Απηή ε θάκςε, κπνξεί, ζηε ζπλέρεηα, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαθνπή ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο (Lin 2005). 43

43 Πιενλεθηήκαηα Ίλεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ δχν δηαθνξεηηθά πιηθά κπνξνχλ λα ειεθηξντλνπνηεζνχλ Μεηνλεθηήκαηα Σα πιηθά γηα ειεθηξντλνπνίεζε,πξέπεη λα επηιέγνληαη πξνζεθηηθά, γηα ηελ επεμεξγαζία κεηθηψλ πιηθψλ Γηάιπκα Α Γηάιπκα Β Τςειή Σάζε(+) σήμα 4 (F). Μήηπα δύο ζςζηαηικών Αςηοοπγανυνόμενερ νανοίνερ πςπήνα-κελύθοςρ παξαζθεπάζζεθαλ πξφζθαηα απφ ηνλ θν Σφζθα (Toskas et al. 2011, 2013). Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηδηφηεηεο δηαθνξεηηθψλ δηαιπηψλ, π.ρ. ηάζε αηκψλ, γηα ηελ αληίζηνηρε δηάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ βηνπνιπκεξψλ (εικόνα 7β). Δικόνα 7β. Ναλνίλεο δηνμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ/πνιπαηζπιελνμεηδίνπ. (Toskas et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 2011, 3 (9), ). 44

44 5.3 ΠΟΛΤΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔΙΚΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΪΝΟΠΟΙΗΗ Πξφζθαηα, ν Kidoaki αλαθάιπςε δχν ηερληθέο ειεθηξντλνπνίεζεο ( γηα λα θαηαζθεπάζεη ζχλζεηα ηθξψκαηα, πεξηιακβάλνληαο δηαθνξεηηθά είδε πνιπκεξψλ), πνπ είλαη : 1. H πνιπζηξσκαηηθή θαη 2. Η κεηθηή ηελ εικόνα 8, θαίλνληαη νη δχν απηέο κέζνδνη αλαιπηηθά. ηελ πνιπζηξσκαηηθή ειεθηξντλνπνίεζε, θάζε πνιπκεξέο ειεθηξντλνπνηείηαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο ηειηθήο ίλαο θαη ζπιιέγνληαη δηαδνρηθά ζην ίδην ζεκείν ηνπ ζπιιέθηε. πσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εικόνα 8 (a), κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, παξάγεηαη έλα πνιπζηξσκαηηθφ κε πθάλζηκν πιέγκα λαλντλψλ, φπνπ κηα ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλε δνκή ηαθηνπνηεί δηαθνξεηηθά πιέγκαηα πνιπκεξψλ, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηέπεηηα γηα θάπνην ζθνπφ. ηελ κεηθηή ειεθηξντλνπνίεζε, δχν δηαθνξεηηθά δηαιχκαηα απφ πνιπκεξή, ειεθηξντλνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα απφ δηαθνξεηηθέο ζχξηγγεο, ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο επεμεξγαζίαο. Οη θισζηνπνηεκέλεο ίλεο πνιπκεξνχο, έρνπλ αλακηρζεί ζην ίδην ζεκείν ηνπ ζπιιέθηε, κε απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκφ κεηθηψλ πιεγκάησλ ίλαο(εικόνα 8(b)) Δικόνα 8. Πνιπζηξσκαηηθή θαη κεηθηή ειεθηξντλνπνίεζε (πεγή 45

45 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΪΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Σα ηειεπηαία ρξφληα, ππήξμε πξφνδνο ζηελ έξεπλα θαη εηδηθφηεξα ζηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη αλάπηπμε δηαθφξσλ δηαηάμεσλ, ζηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο. Παξφια απηά, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ αξθεηνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο, ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα είλαη εππξφζδεθηε. Καηαξράο, εάλ θαη ππάξρνπλ αξθεηέο ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ, εμαθνινπζεί λα κελ ππάξρεη έλα ζχληνκν απνηέιεζκα, ψζηε λα ζρεκαηίδνληαη εμαηξεηηθά επζπγξακκηζκέλεο λαλνΐλεο, ζε κηα κεγάιε πεξηνρή, ηθαλνχ πάρνπο (ζηξψζεο). ε γεληθέο γξακκέο, έλαο ζπιιέθηεο ηχπνπ ηπκπάλνπ, δελ είλαη ζε ζέζε λα πεηχρεη ζε κεγάιν βαζκφ επζπγξακκηζκέλεο ίλεο, αθφκε θη αλ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ν κεραληθφο ην ηλψδεο πιέγκα, ζε κεγαιχηεξν πεδίν. Έρεη δεηρζεί φηη, νη επζπγξακκηζκέλεο λαλνΐλεο, επηθέξνπλ επηκήθπλζε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο επζπγξάκκηζήο ηνπο. Η ηθαλφηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή εμαηξεηηθά επζπγξακκηζκέλσλ ηλψλ, ζε κεγάιε έθηαζε, ζα επηηξέςεη πεξηζζφηεξε έξεπλα γηα ηελ θπηηαξηθή ρξήζε, ζε ζρέζε κε ηε γνληδηαθή παξαηήξεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θπηηάξσλ. Σππηθά, ηα ειεθηξντλνπνηεκέλα πιέγκαηα, βξίζθνληαη ζε κνξθέο δπν δηαζηάζεσλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ίλαο ζε κηα κνλνδηάζηαηε κνξθή. Σν κφλν ειεθηξντλνπνηεκέλν πιέγκα κε ηξηζδηάζηαηε δνκή λαλνηλψλ είλαη νη ίλεο κε δηάιπκα πνιπζνπιθφλεο κε ζεκαληηθφ πιάηνο, κήθνο θαη χςνο. Άιιεο εθαξκνγέο, κε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ηξηζδηάζηαησλ δνκψλ,φπσο αληηθαηάζηαζε νζηψλ κε ηθξίσκα, είλαη πεξηζζφηεξν ψξηκεο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο. Ο Smit θαη ν Khil θαηέδεημαλ ηελ θαηαζθεπή ζπλερψλ ηλψλ, θηηαγκέλν θαζαξά απφ λαλνΐλεο. Χζηφζν, ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ 30 m/min, εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ βξαδχηεξε ζηε δηαδηθαζηα βηνκεραληθήο θιψζεο ηλψλ, ε νπνία ηξέρεη m/min, γηα ηε μεξά λεκαηνπνίεζε (Gupta θαη Kothari 1997). Σα λήκαηα, απφ ειεθηξντλνπνίεζε ηλψλ, έρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο ηδηαίηεξα φηαλ θαηαζθεπάδνληαη γηα Κ/Τ πξντφληα. Χζηφζν, ηα ειεθηξντλνπνηεκέλα λήκαηα, γηα λα εθαξκνζηνχλ ζηελ βηνκεραλία πθαζκάησλ, ζα πξέπεη λα βειηησζεί ζεκαληηθά,ε ηαρχηεηα λεκαηνπνίεζήο ηνπο,. Ο Sun (2006) έθαλε κηα ζεκαληηθή αλαθάιπςε, γηα ηε δηαδηθαζία ειεθηξντλνπνίεζεο, δεκηνπξγψληαο ειεγρφκελε ζρεκαηνπνίεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξντλνπνηεκέλεο λαλνΐλεο, αιιά ν κηθξφο φγθνο ηνπ δηαιχκαηνο πνπ κπνξεί λα ηλνπνηεζεί θάζε θνξά, κείσζε ζεκαληηθά ηελ πξαθηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Έλα πιενλέθηεκα ηεο ειεθηξντλνπνίεζεο είλαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα θισζεί (πεξηζηξαθεί) ζε κεγάιεο ζπλερείο ίλεο, κε κεγάιε ηαρχηεηα. Χζηφζν, δελ είλαη αθφκα δπλαηφ λα ζρεκαηηζηνχλ γξήγνξα κεγάιεο δηάηαμεο δνκέο. Με βάζε ηελ νξγάλσζε επζχγξακκσλ λαλντλψλ, δεκηνπξγνχληαη κέρξη ζήκεξα πιέγκαηα ηλψλ, κε πεξηνξηζκέλν έιεγρν ηεο απφζηαζεο κεηαμχ θάζε ίλαο. 46

46 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΡΩΝ ΤΚΔΤΗ ΗΛΔΚΣΡΟΪΝΟΠΟΙΗΗ ηφρνο καο, κε ηελ παξνχζα εξγαζία, ε θαηαζθεπή πνιπζεκαηηθήο, θηλεηήο κήηξαο εθξνήο θαη ζπιιέθηε (πεξηζηξεθφκελνπ ηπκπάλνπ), γηα παξαγσγή πξφηππσλ επζχγξακκσλ νκνηφκνξθσλ λαλνηλψλ. Κχξηνη ζρεδηαζηηθνί άμνλεο ηνπ έξγνπ καο: Δπρξεζηία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο πεηξακαηηθέο αλάγθεο ηνπ αλαιπηή. Τςειά επίπεδα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ζηνλ ρξήζηε. Υξήζε ηερλνινγίαο ρακεινχ θφζηνπο (αλαινγηθή). Πξνζβαζηκφηεηα θαη έιεγρνο ηεο ζπζθεπήο απφ φιεο ηηο δηεπζχλζεηο. Μέγηζηνο έιεγρνο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ( ρξήζε αινπκηλέλησλ δαθηπιίσλ). Παξαπάλσ απφ κία ζέζε ζηνλ θνξέα, γηα αλεμάξηεηεο ζχξηγγεο. Δπηηξέπεη ηε ρξήζε νκναμνληθήο βειφλαο. Πάλσ απφ 20 KV,γελλήηξηα πςειήο ηάζεο. Η ζπζθεπή μεθίλεζε λα πινπνηείηαη αλαιπηηθά κεηά απφ εκβξηζή ζρεδηαζκφ, φρη κφλν γηα ηελ ηδαληθφηεξε ηερληθά ιχζε, αιιά θαη γηα απηήλ πνπ ζα είρε κεησκέλν θφζηνο, ζχκθσλα κε ηελ ζεκεξηλή ραιαηπή επνρή πνπ δεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Η ζπζθεπή είλαη δηαηξνχκελε, γηα ιφγνπο επρξεζηίαο θαη κεηαθνξάο θαη νη βάζεηο φπνπ εδξάδεηαη ν κηθξνειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο είλαη απφ ζθιεξπκέλν αινπκίλην Σ Απηή ζπλδπάδεη κεησκέλν βάξνο, πςειή αληνρή, αγσγηκφηεηα γηα ηα ζεκεία πνπ ρξεηαδφκαζηε γεηψζεηο ή απνκάθξπλζε 47

47 θνξηίσλ απφ ηηο ελαπνηηζέκελεο ίλεο (ζπιιέθηεο) ή δεκηνπξγία ειεθηξνδίνπ ζε δίπνιν (ειεθηξηθφ πεδίν), γηα ηελ ρεηξαγψγεζε ησλ εθξνψλ ηεο κήηξαο. Σά κέξε πνπ απνηειείηαη είλαη: 1) Η πιάθα πνχ θέξεη ηνλ ακθίδξνκα θηλνχκελν θνξέα κε ηελ κήηξα εθξνήο (ζχξηγγα). Δικόνα 9.Η πιάθα θαη ν θνξέαο ηεο κήηξαο εθξνήο Ο θνξέαο παξαθνινπζεί ην νξηδφληην επίπεδν ηνπ ζπιιέθηε θαη κπνξεί λα θηλείηαη θαηά κήθνο απηήο (κε δηάθνξεο ηαρχηεηεο,αλάινγα ησλ πεηξακαηηθψλ αλαγθψλ). Η σθέιηκε δηαδξνκή ηεο πιάθαο είλαη 14 εθαηνζηά, φζν θαη ην πιάηνο ηνπ ηπκπάλνπ, ηνπ ζπιιέθηε. Μφιηο ν θνξέαο ηεξκαηίζεη ηε δηαδξνκή ηνπ, πξφο ηε κία πιεπξά, καλδαιψλεηαη έλαο δηαθφπηεο (elevator switch) πνπ αιιάδεη ηελ πνιηθφηεηα, ζηνλ 12 volt dc θηλεηήξα θαη ν θνξέαο θηλείηαη πξνο ηελ άιιε πιεπξά (έιεγρνο ζέζεο). Η ηαρχηεηα ηνπ θνξέα,ξπζκίδεηαη απφ έλα πνηελζηφκεηξν, πνχ νδεγεί έλα θχθισκα ειέγρνπ ησλ ζηξνθψλ ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα (12 Volt D.C.). Οη θηλεηήξεο ζπλερνχο ξέπκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ζέζεο, ηαρχηεηαο θαη ηζρχνο ζε ζπζηήκαηα (ρακειήο θαη κέζεο ηζρχνο). Η ρξήζε ηνπο είλαη επξεία ζε ζπζθεπέο απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ,θαζψο θαη ζε αλαιπηηθέο εξγαζηεξηαθέο δηαηάμεηο. 48

48 σήμα 5.Σππηθέο ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο ξνπήο-ηαρχηεηαο-ξέπκαηνο dc θηλεηήξα ζηαζεξνχ καγλήηε Ο θνξέαο κπνξεί λα θηινμελήζεη δηαθφξσλ ηχπσλ κήηξεο (ζχξηγγεο), φπσο κνλνχ ηξηρνεηδνχο, δηπινχ νκφθεληξνπ ηξηρνεηδνχο ηνηρψκαηνο θαη γεληθά ηα πεξηζζφηεξα είδε πνπ αλαιχνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Η σθέιηκε δηαδξνκή ηεο θίλεζεο ηνπ θνξέα, κπνξεί λα απμνκεησζεί γηα λα εμππεξεηεζεί ε ρξήζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θνξέα κε ζπιιέθηε δηαθνξεηηθνχ πιάηνπο. 2) Ο αγψγηκνο ζπιιέθηεο (collector). Ο ζπιιέθηεο απνηειείηαη απφ έλα κεηαιιηθφ ηχκπαλν, δηακέηξνπ 7 ρηιηνζηψλ, ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη κέζσ ελφο κεησηήξα γξαλαδηψλ,πνπ θηλνχληαη απφ έλα ειεθηξνθηλεηήξα 12 Volt D.C. Οη ζηξνθέο ηνπ ζπιιέθηε είλαη ξπζκηδφκελεο, κε έλα θχθισκα ειέγρνπ ίδην κε απηφ πνπ ξπζκίδεη ηε ηαρχηεηα θίλεζεο ζηνλ θνξέα ηεο ζχξηγγαο. Δπάλσ ζηελ πιάθα ηνπ ζπιιέθηε, ππάξρεη δηαθφπηεο πνπ ελαιιάζεη ηελ θνξά πεξηζηξνθήο ηνπ ηπκπάλνπ ζπιινγήο ησλ λαλνηλψλ. Σν ηχκπαλν γεηψλεηαη ζηνλ 49

49 κεηαιιηθφ θνξέα ηνπ, γηα λα εξγάδεηαη ν αξλεηηθφο (-) πφινο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ θαη λα εθθνξηίδνληαη νη ελαπνηηζέκελεο ίλεο απφ ελαπνκείλνληα θνξηία. ηελ εικόνα 10 (Α) παξνπζηάδεηαη ηύπορ ζςλλέκηη πεπιζηπεθόμενος ηςμπάνος ( δίζθνο απφ Plexiglas δηακέηξνπ 12,7 εθαηνζηψλ κε θαιψδηα ραιθνχ ) ηελ εικόνα 10 (Β) παξνπζηάδεηαη νιφθιεξε ε ζπζθεπή ηλεκηποφνοποιήζηρ ηνπ Ακεξηθαληθνχ Παλεπηζηεκίνπ AKRON-OHIO 50

50 3) Σν ηξνθνδνηηθφ πςειήο ηάζεο (5-30KV). Θέινληαο λα κεησζεί ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο αλαιπηηθήο ζπζθεπήο, δελ αγνξάζακε έλα έηνηκν ηξνθνδνηηθφ, αιιά θαηαζθεπάζηεθε έλαο νδεγφο θπθιψκαηνο (KETTERING). Σν θχθισκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή αλάθιεμεο (ζπηλζήξα) ζηνπο βελδηλνθηλεηήξεο. Η πην νηθνλνκηθή ιχζε είλαη λα ηξνθνδνηεζνχλ κηα 12V κπαηαξία απηνθηλήηνπ, έλαο πνιιαπιαζηαζηήο, πνπ είλαη ζε ζεηξά κε έλαλ ππθλσηή 25 κf θαη απφ ην δεπηεξέπνλ πελίν ηνπ πνιιαπιαζηαζηή, ην ξχγρνο ηεο ζχξηγγαο. Δλαιιαθηηθά, ηξνθνδνηνχκε ην παξαθάησ θχθισκα, κε ρξήζε κεηαζρεκαηηζηή πνπ έρεη ηάζε εμφδνπ 12 Volt θαη 6 Ampere. σήμα 6. Κχθισκα πςειήο ηάζεο 51

51 4) Σν θχθισκα ειέγρνπ ηαρχηεηαο (Φνξέα ζχξηγγαο θαη ηπκπάλνπ πιιέθηε). σήμα 7. Κχθισκα ειέγρνπ dc θηλεηήξα Σν παξαπάλσ θχθισκα ειέγρνπ ηαρχηεηαο, επαλαιακβάλεηαη δχν θνξέο. Μία θνξά, γηα ηνλ θνξέα ηεο ζχξηγγαο θαη κία, γηα ην ηχκπαλν ηνπ ζπιιέθηε. Πεξηέρεη έλα ηξαλδίζηνξ BD 139 γηα ζηαζεξνπνηήζε ηεο ηάζεο,έλα νινθιεξσκέλν IC1-NE555 πνπ έρεη ρξήζε σο παικνγελλήηξηα θαη δηφδνπο-ππθλσηέο-αληηζηάζεηο, αληηζηνίρσλ κεγεζψλ,πνπ θιείλνπλ ην ηζνδχλακν θχθισκα ηεο πξνγελέζηεξεο εηθφλαο. Δικόνα 11.Η πιαθέηα (motherboard), πνπ μεθίλεζε ηελ θαηαζεθπή ηνπ αλαινγηθνχ θπθιψκαηνο ειέγρνπ ηεο ζπζθεπήο. 52

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικά σημεία επιλογής αγκυρίων Γνκηθό Τιηθό Σξόπνο δηάηξεζεο Δίδνο ηνπνζέηεζεο (πξν ηνπνζέηεζε,θιπ) Φνξηία Δίδνο κεραληζκνύ αγθύξσζεο 2 Δομικό Υλικό Σν είδνο ηνπ δνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα