ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-ΕΥ2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-ΕΥ2"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΩΚΑ-ΕΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη Ταχ.κώδικα: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: -,, Φαξ: - Νίκαια : -- Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: «Ανάθεση σχετικά με την προμήθεια βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Νίκαια Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σε βάρο του Κ.Α... (Προμήθεια βιβλίων για τι ανάγκε τη βιβλιοθήκη του Δήμου), του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαια-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτου έω του ποσού., (τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,%». Ο Δήμο Νίκαια Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ενδιαφέρεται για την προμήθεια βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Νίκαια Αγ. Ιωάννη Ρέντη με τη διαδικασία τη απ ευθεία ανάθεση, συνολική δαπάνη ύψου ποσού., (τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,%, σε βάρο του Κ.Α... (Προμήθεια βιβλίων για τι ανάγκε τη βιβλιοθήκη του Δήμου), για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκέ υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύμφωνα με την υπ. αριθ. /-- απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή περί «Έγκριση δαπάνη και διάθεση πίστωση ύψου ποσού., (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), για την αντιμετώπιση αναγκών που δύναται προκύψουν κατά το οικονομικό έτο σε βάρο ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαια Αγ. Ιωάννη Ρέντη οικονομικού έτου», και ειδικότερα σε βάρο του Κ.Α. :..(Προμήθεια βιβλίων για τι ανάγκε τη βιβλιοθήκη του Δήμου), του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτου, η οποία έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΒΥΩΚΑ-ΞΧΔ και την με αριθ. /-- Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωση περί «Έγκριση δέσμευση πίστωση ύψου ποσού.,» η οποία έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΒΥΩΚΑ-ΞΧΔ. Η προμήθεια θα γίνει με βάση τι διατάξει του ΕΚΠΟΤΑ και η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο τη προμήθεια. Επί τη καθαρή τιμολογιακή αξία γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματο σε ποσοστό % σύμφωνα με το άρθρο του / (Φ.Ε.Κ. Α/--). Η ω άνω κράτηση θα βαρύνει τον μειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο Νίκαια Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

2 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και κατά την διάρκεια του έτου ήτοι έω την // έπειτα από έγγραφε παραγγελίε του τμήματο Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Η πληρωμή τη αξία τη προμήθεια θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδου αυτή από την αρμόδια Επιτροπή -Παραλαβή του Δήμου Νίκαια Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπω αυτή ορίστηκε σύμφωνα με την υπ αριθ./-- απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντο όπω αποστείλετε σύμφωνα με τα ανωτέρω, την προσφορά σα βασισμένη στι προϋποθέσει που αναφέρονται στο από // Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματο Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Πινακοθηκών και Ιστορικού Αρχείου καθώ και την συνημμένη σε αυτό κατάσταση των υπό προμήθεια βιβλίων και την παραδώσετε στο Τμήμα Οικονομική Επιτροπή υπόψιν τη Επιτροπή Διενέργεια και Αξιολόγηση Πρόχειρων Διαγωνισμών και Απευθεία Ανάθεση προμηθειών έτου, του άρθρου του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ /) όπω συστάθηκε με την υπ.αρίθμ. /-- απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Δήμου - Νίκαια Αγ. Ιωάννη Ρέντη έω και την Tρίτη -- και ώρα :μ.μ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώ τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα γ.τα στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Νίκαια Αγ. Ιωάννη Ρέντη» Επισημαίνεται ότι όλε οι προσφορέ πρέπει να είναι υπογεγραμμένε και σφραγισμένε. Οι προσφέροντε υποχρεούνται με την προσφορά του να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισμένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη Δήλωση», Δήλωση του Ν./ στην οποία θα δηλώνονται τα εξή:. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού του οποίου και και αποδέχομαι.. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία τη Επιχείρηση.. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμού του Δημοσίου.. Δεν έχω κάνει ψευδεί ή ανακριβεί δηλώσει κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση τη επαγγελματική μου δραστηριότητα.. Ότι θα είναι συνεπεί στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρή ανειλικρίνεια των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Οι τεχνικέ προδιαγραφέ των υπό προμήθεια ειδών θα παραλαμβάνονται από του ενδιαφερόμενου από το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών του Δήμου (Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ) κατά τι εργάσιμε ημέρε και ώρε, ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στην διαδρομή

3 Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθεί αμελλητί στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr), από την επομένη ημέρα τη υπογραφή τη για διάστημα ημερών, με ευθύνη τη προϊσταμένη του Τμήματο Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΝΤΑΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

5 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟ Σ ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΕΝΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ* ΤΙΜΗ Ο λύκο που έγινε γλυκό Χατζημανωλάκη, Libro,, Παιδικό Βασιλική Ορμόνε:η αλήθεια για τι ουσίε Parry, Vivienne Modern,, Ιατρική που κυβερνο Δακρυσμένα σμαράγδια Κατσή, Κέλυ Modern,, Μυθιστόρημα Το όνειρο τη Αννέ Στυλιανού, Modern,, Μυθιστόρημα Στέλιο Ο σκίουρο με τη μοβ ουρά Μπαλίλη, Βιβλή Modern,, Παιδικό Η Λυδία και η Νεφέλη ταξιδεύουν με Τρίπου-Μάνου, Modern,, Παιδικό τι νεραίδε Αλέκα Σχολή χορού: ένα καινούργιο αστέρι Marsotto, Aurora Modern,, Παιδικό Κάτω από το φω του φεγγαριού Cain, Sheridan Modern,, Παιδικό Ο μάγο και ο ελέφαντα DiCamillo, Kate Modern,, Παιδικό Τα ζώα του αγροκτήματο Susaeta,, Παιδικό+παζλ Τέχνη:βλέπω, γνωρίζω, αισθάνομαι Χαραλαμπίδη, University,, Τέχνη 'Αλκη Studio Press Μουσική και κίνηση Συλλογικό έργο University,, Μουσική Studio Press Κουζινικά για κορίτσια σούπερ Κεραμυδά, University,, Παιδικό ήρωε για αγόρια Studio Press Με λένε Ελπίδα Σκορδαλά- Άγκυρα,, Παιδικό Κακατσάκη, Ευδοκία Η χειροβομβίδα που ήθελε να είναι Αλεξάνδρου, Άγκυρα,, Παιδικό σαν τη βίδα! Γιώτα Κ. Ψέματα μη λε, γιατί μετά θα Cox, Phil Άγκυρα,, Παιδικό κλαι! Roxbee Το ξένο πράγμα πίσω να το δώσει Cox, Phil Άγκυρα,, Παιδικό γιατί θα το Roxbee Πω γίνονται τα μωρά; Καραντινού, Εύα Άγκυρα,, Παιδικό Συμπεριφέρομαι σωστά; Καραντινού, Εύα Άγκυρα,, Παιδικό Το πρόβλημα Σπινόζα Yalom, Irvin D. Άγρα,, Μυθιστόρημα Όλοι είμαστε μικροί ήρωε Geissler, Uli Αερόστατο,, Παιδικό Το μυστικό του Κόκκινου Ιππότη Franz, Cornelia Αερόστατο,, Παιδικό Όταν στο δρόμο περπατώ Γανώση, Άντα Ακρίτα,, Παιδικό Αρτεμάκη και Ρωξάνθη Μωραϊτου, Πηνελόπη Το νόημα του Τάνγκο Denniston, Christine Goodbye κύριε Φρόυντ Τερκεσίδου, Λένα Ο Κινέζο, ο Θεό και η μοναξιά Παπαδόπουλο, Χαράλαμπο Π. Η ζωή δεν τελειώνει με ήττα Καραβασίλη, Δημήτρη Ν. Ο Νίκο Γκάτσο και η ελληνική Θανόπουλο, λαϊκή παράδοση Γεώργιο Ι. Μεγαλώνοντα μέσα στην ελληνική Γιωσαφάτ, οικογένεια Ματθαίο Η μετάλλαξη τη οικογένεια Νικολόπουλο, Πάνο Δ. Η αγάπη στην πρίζα Μαρτίδη Θ. Ιάκωβο Ερωτο φύσι Φάρο, Φιλόθεο Στου δρόμου τα μισά Φάρο, Φιλόθεο Ακρίτα,, Παιδικό Αλεξάνδρεια,, Χορό Αρμό,, Μυθιστόρημα Αρμό,, Διήγημα Αρμό,, Μυθιστόρημα Αρμό,, Ποίηση Αρμό,, Παιδιάψυχολογία Αρμό,, Οικογένεια Αρμό,, Ψυχολογία Αρμό,, Κοινωνολογία Αρμό,, Ψυχολογία

6 Να σου πω μια ιστορία; Ελμάζη, Αρχέτυπο,, Αποφθέγματα Στέφανο Τι κάνει όταν σ'έχουν βάλει στο Elliott, Michelle Βλάσση,, Παιδικό-βια μάτι; Αδελφοί Το τρίτο στεφάνι Ταχτσή, Γαβριηλίδη,, Μυθιστόρημα Κώστα Ρώσικα λαϊκά παραμύθια Γνώση,, Παιδικό Όταν ο καθρέφτη εκδικείται! Γκότση, Γράμμα,, Παιδικό Ανδριανή Ποίηση :- Παπαδίτσα, Γνώση,, Ποίηση Δημήτρη Π. Μα ποιο τα κάνει όλα σωστά; Γεωργιάδου, Διάπλαση,, Παιδικό Σγουρή Τραγουδώ τι παροιμίε Σταθούδη, Καίτη Διάπλαση,, Παιδικότραγούδια Σαν στάχυα στο χρόνο Παπαναστασοπ ούλου, Δήμητρα Διόπτρα,, Μυθιστόρημα Λιακάδε και θύελλε Μανδάλη, Μαίρη Διόπτρα,, Μυθιστόρημα Το νήμα Hislop, Victoria Διόπτρα,, Μυθιστόρημα Η όπερα τη πεντάρα Brecht, Bertolt Δωδώνη,, Θέατρο Ένα τρελό τρελούτσικο ρομποτάκι Σακελλαρίου, Δωδώνη,, Παιδικό θέατρο Χάρη Το κομμάτι που λείπει συναντά το Silverstein, Shel Δωρικό,, Παιδικό μεγάλο Ο Η πολιτική σκέψη των Πλάτωνα και Θερμό, Ηλία Εκδόσει,, Φιλοσοφία Αριστοτέλη στην κλασική και σύγχρονη εποχή Πανεπιστημί ου Μακεδονία Νυχτερινό θόρυβο Puttock, Simon Ελληνικά,, Παιδικό Γράμματα Τα γυαλιά ηλίου με τι φράουλε Puttock, Simon Ελληνικά,, Παιδικό Γράμματα Ψηλά στον ουρανό Ελληνικά,, Παιδικό Γράμματα Ιστορίε για περίεργα παιδιά Μπουλώτη, Ελληνικά,, Παιδικό Χρήστο Γράμματα Ο άγγελο τη ομίχλη Προδρόμου, Εμπειρία,, Μυθιστόρημα Εκδοτική Πεθαίνοντα στο Βόσπορο Καρκαλέτση, Εμπειρία,, Μυθιστόρημα Σταύρο Εκδοτική Ανάμιση ντενεκέ Μακριδάκη, Εστία,, Μυθιστόρημα Γιάννη Καλό ή κακό μαθητή; Brosche, Heidermarie Θυμάρι,, Ψυχολογία Γονεί και παιδιά δίνοντα και παίρνοντα μαθήματα ανατροφή Rogge, Jan-Uwe Θυμάρι,, Ψυχολογία- Οικογένεια Τι σου είναι η αγάπη τελικά Παπαδάκη, Αλκυόνη Οι δραπέτε τη σκακιέρα Τριβιζά, Ευγένιο Η ξυπόλυτη των Αθηνών Λαπατά, Φιλομήλα Οροφο μείον ένα Λουκίδου, Ευτυχία- Αλεξάνδρα Ο Χάρη και ο μοβ μαρκαδόρο Johnson, Crocket Το ταξίδι του Χάρη στον ουρανό Johnson, Crocket Το παραμύθι του Χάρη Johnson, Crocket Περσινή αρραβωνιαστικιά Ζατέλη, Ζυράννα Με το παράξενο όνομα Ραμάνθι Ζατέλη, Ερέβου Ζυράννα Ηδονή στον κρόταφο Ζατέλη, Ζυράννα Καλέντη,, Μυθιστόρημα Καλέντη,, παιδικό,, Μυθιστόρημα,, Ποίηση,, παιδικό,, παιδικό,, παιδικό,, Διήγημα,, Μυθιστόρημα,, Μυθιστόρημα

7 Ντάσταρ Μεϊμαρίδη,,, Μυθιστόρημα Μάρα Ο Τζακ και η φασολάδα Τσιαμπόκαλου,,, παιδικό Γιολαντα Στη διαπασών Παπαθεοδώρου,,, παιδικό Βασίλη Ο μάγο με τα χρώματα Ξανθούλη,,, παιδικό θέατρο Γιάννη Είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε Berger, Barbara,, Ψυχολογία Το μεγάλο σχέδιο Hawking, Κάτοπτρο,, Φυσική Stephen Η Ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία Ισμαήλ, Ελπίδα Κέδρο,, παιδικό Μια εκδρομή γεμάτη εκπλήξει Frey, Jana Κέδρο,, παιδικό Μια τρελή τρελή μέρα στο σχολείο Frey, Jana Κέδρο,, παιδικό Πώ ένα κόκκινο γιλέκο έκανε το Korn, Wolfgang Κέδρο,, παιδικό γύρο του κόσμου Το παράθυρο στον άλλο τοίχο Γιοβάννα Κέδρο,, Μυθιστόρημα Ένα καράβι στο μπαλκόνι μα Γιοβάννα Κέδρο,, Μυθιστόρημα Κι αν μ' αγαπάει στ' αλήθεια; Μερίκα, Λένα Κέδρο,, παιδικό Παγκόσμιο μινώταυρο Βαρουφάκη, Λιβάνη,, Οικονομία Γιάννη Μάικ ο Φασολάκη:Θα σε Κυριακού, Μαρί Λιβάνη,, Παιδικό γαργαλήσω Ο κηπουρό τη φύση Δενδρινού, Φίλια Λιβάνη,, Παιδικό ζωγραφική Ο νικητή είναι μόνο Coelho, Paulo Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Ο αλχημιστή Coelho, Paulo Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Ο καλό και ο κακό Pullman, Philip Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσε σαν Ρουγγέρη, Λιβάνη,, παιδικό παραμύθι Κάρμεν Παλιά επαγγέλματα Μανανεδάκη, Λιβάνη,, παιδικό ξωντανέψτεεε! Κατερίνα Το βιβλίο των πειρατών Αγγελίδου, Λιβάνη,, παιδικό Εννέα μέρε κοπάνα Γιώ, Αράχ Λιβάνη,, παιδικό Ζωή μου, εσύ Κωνσταντούρου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Το πολύ δεν είναι πάντα αρκετό Κωνσταντούρου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Πιο πέρα κι απ' τα σύννεφα Παπαθεοδώρου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Θοδωρή Η σφραγίδα του ρόδου Στούφη, Βίκυ Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Το χάραμα μια ελπίδα Αλεξάνδρου Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Γιάννη & Μαρίνα Άξενο Πόντο Αλεξάνδρου Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Γιάννη & Μαρίνα Δυο μαύρα πουκάμισα Σακελλαρόπουλ Λιβάνη,, Μυθιστόρημα ο, Μένιο Φεγγάρι από πέτρα Σακελλαρόπουλ Λιβάνη,, Μυθιστόρημα ο, Μένιο Στου πέντε ανέμου Πετροπούλου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Μαρίνα Το τέλο ήταν μόνο η αρχή Κουνούνη, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Θάλεια Όπου και να' σαι σ' αγαπώ Κουνούνη, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Θάλεια Το αίνιγμα τη πεταλούδα Στούφη, Βίκυ Λιβάνη,, Μυθιστόρημα

8 Με τα μάτια τη άλλη Στούφη, Βίκυ Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Το πρελούδιο τη ομορφιά Γιαννάκου, Πόπη Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Αγριοι δρόμοι Καπώνη, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Λευτέρη Οι μεσημβρινοί τη ζωή: στη γη Κόντζογλου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα τη αγάπη Μαίρη Οι μεσημβρινοί τη ζωή: στα Κόντζογλου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα φεγγάρια τη αλή Μαίρη Οι μεσημβρινοί τη ζωή: στου Κόντζογλου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα ήλιου του έρω Μαίρη Η χώρα με τι δυο πολιτείε και τι Μάστορη, Λιβάνη,, παιδικό μυγδαλένιε κούνιε Βούλα Το γυάλινο ρόδο Ευσταθίου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Ευαγγελία Μετά την καταιγίδα Ευσταθίου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Ευαγγελία Οι κλέφτε τη ευτυχία Βαηνά, Ελένη Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Σταχτοπούτα δίχω πρίγκηπα Βαηνά, Ελένη Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Η πριγκίπισσα τη Επταλόφου Βαηνά, Ελένη Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Άνδρα, η θέση και ο ρόλο του στην κοινωνία Λυκιαρδοπούλο υ, Κλαίρη Μέγα Σείριο,, Ψυχολογία Ντετέκτιβ Βεντουζίνι:ένα τόσο δα Σβορώνου, Μεταίχμιο,, παιδικό λεκεδάκι Ελένη Ένα ασπρόμαυρο ζωγράφο Μουσιώνη, Λίνα Μεταίχμιο,, παιδικό Το μονοπάτι του σοφού Cabrera, Aleix Μεταίχμιο,, παιδικό Πόσο μ'αρέσει το σχολείο Moroney, Tracey Μεταίχμιο,, παιδικό Οι πάνε δεν είναι για πάντα Verdick, Elisabeth Μεταίχμιο,, παιδικό Οι πιπίλε δεν είναι για πάντα Verdick, Μεταίχμιο,, παιδικό Elisabeth Θέλω, θέλω, θέλω! Μερίκα, Λένα Μεταίχμιο,, παιδικό Το παιδί που δεν αγαπούσε τα βιβλία Δημοκίδη, Άρη Μεταίχμιο,, παιδικό Μ αρέσει να ουρλιάζω Ρουσάκη-Βίλλα, Μεταίχμιο,, παιδικό Μέντιουμ Συμπάρδη, Μεταίχμιο,, Μυθιστόρημα Γιώργο Το μυστικό του Λοχ Νε Melis, Alberto Μεταίχμιο,, παιδικό Ώστε εγώ είμαι ο παράξενο, έ! Μιχαήλ, Σύρμω Μεταίχμιο,, παιδικό Η Πουπού και η Καρλότα Πανικό στη χώρα τη Γεωμετρία Η Καιτούλα η κοκέτα η κοτούλα Ο κύριο Ζαχαρία και η κυρία Γλυκερία Οι γιαγιάδε με τα γιο-γιο Ο ιπτάμενο δίσκο Ένα κεράκι για το ρινοκεράκι Κι όμω ανθίζει Είναι θεό, σου λέω! Μυστική αποστολή: το μυστήριο του καμένου δάσου Τριβιζά, Ευγένιο Τριβιζά, Ευγένιο Τριβιζά, Ευγένιο Τριβιζά, Ευγένιο Τριβιζά, Ευγένιο Τριβιζά, Ευγένιο Τριβιζά, Ευγένιο Μεγάλου- Σεφεριάδη, Λία Rennison, Louise Δασκαλάκη, Μεταίχμιο,, παιδικό Μεταίχμιο,, παιδικό Μεταίχμιο,, παιδικό Μεταίχμιο,, παιδικό Μεταίχμιο,, παιδικό Μεταίχμιο,, παιδικό Μεταίχμιο,, παιδικό Μεταίχμιο,, παιδικό Μίνωα,, παιδικό Μίνωα,, παιδικό Ο άνθρωπο που κατάπινε τι φωτέ Almond, David Μίνωα,, παιδικό

9 Ο Οθέλω που έλεγε συνέχεια Καστάνη, Έλενα Μίνωα,, παιδικό θέλω Ζώα σε κίνδυνο Taylor, Barbara Μίνωα,, παιδικό Η ιστορία τη ζωή μου Keller, Helen Μίνωα,, παιδικό Στον μικρόκοσμο του Mall Εισαγωγή στην ποίηση του Σικελιανού Λάλλα, Δημήτρη Νησίδε,, Κοινωνολογία Πανεπιστημι ακέ Εκδόσει Κρήτη Παπαδόπου λο Παπαδόπου λο Παπαδόπου λο Παπαδόπου λο Παπαδόπου λο,, Ποίηση Κάθε σιωπή κάτι έχει να πει Underwood, Debora,, παιδικό Ένα ιππότη στο πλυντήριο Χαραλά,,, παιδικό Κώστα Πάμε στου Δελφού; Ντεκάστρο,,, παιδικό Μαρίζα Γιατί η γιαγιά δεν θυμάται το όνομά Λυμπεροπούλου,, παιδικό μου;, Όλγα Θησαυροί μέσα στο χώμα Ντεκάστρο,,, παιδικό Μαρίζα Καλύτερα καρούμπαλο Κέζα, Λώρη Παπαδόπου,, παιδικό λο Νιώθω απογοήτευση Berry, Joy Παπαδόπου,, παιδικό λο Οι καλοί πειρατέ και οι κακοί Παπαθεοδούλου Παπαδόπου,, παιδικό πειρατέ, Αντώνη λο Γέλιο του κουτιού Παπαθεοδούλου Παπαδόπου,, παιδικό, Αντώνη λο Η αυτοεκτίμηση Μπουρλιού, Παπαδόπου,, παιδικό Ευαγγελία λο Ασκληπιό ο πρώτο θεραπευτή Μανδηλαρά, Παπαδόπου,, παιδικό Φίλιππο λο Το κουτί τη Πανδώρα Μανδηλαρά, Παπαδόπου,, παιδικό Φίλιππο λο Το ταξίδι του κόκκινου αβγού Γκρέκου, Παρρησία,, παιδικό Γλυκερία Ποτέ μα ποτέ στη ζωή μου δεν θα Child, Lauren Πατάκη,, παιδικό φάω ντομάτα Στην άκρη τη νύχτα Μουρσελά, Πατάκη,, Μυθιστόρημα Κώστα Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ Δούκα, Μάρω Πατάκη,, Μυθιστόρημα Ανεμώλια Είμαι το νούμερο τέσσερα, οι πρώτοι τρεί είναι νεκροί Ζουργό, Πατάκη,, Μυθιστόρημα Ισίδωρο Frey, James Πατάκη,, Μυθιστόρημα Ανίσχυρο άγγελο Κοντολέων, Μάνο Πατάκη,, Παιδικό Τα βιβλίο του Αλλού West, Πατάκη,, Παιδικό Jacqueline Φτιάξ' το Bull, Jane Πατάκη,, Παιδικό Αμφίβια και ερπετά τη Ελλάδα:οδηγό αναγνώριση Παφίλη, Παναγιώτη Πατάκη,, Ζωολογία Για την αγάπη τη γεωμετρία Τριανταφύλλου, Σώτη Πατάκη,, Μυθιστόρημα Η τέχνη του να έχει πάντα δίκιο Schopenhauer, Πατάκη,, Φιλοσοφία Arthur Επί σκηνή χωρί πρόβα Μπουραντά, Πατάκη,, Δοκίμιο Δημήτριο Κ. Ξέρω να λέω όχι Ρασιδάκη, Πατάκη,, Φιλοσοφία Χριστίνα Η παρηγορία τη φιλοσοφία De Bottom, Alain Πατάκη,, Φιλοσοφία Τα αγόρια και η ανατροφή του στον ο αιώνα Οι δραπέτε του καστρόπυργου Ύαινε Pulmer, Sue Πατάκη,, Ψυχολογία Ψαραύτη, Λίτσα Σ. Μανδηλαρά, Φίλιππο Πατάκη,, παιδικό Πατάκη,, παιδικό

10 Χτύπα ξύλο Σέρβη, Κατερίνα Πατάκη,, παιδικό Το αίμα είναι ζωή Bodker, Benny Πατάκη,, παιδικό Η μικρή γοργόνα πώ να ζήσει στο σκουπιδονήσι; Ηλιόπουλο, Βαγγέλη Πατάκη,, παιδικό Καλέ, πνίγομαι Ιστορίε από τον Σαίξπηρ:το παιχνίδι τη μεταμφίεση Ο φύλακα τη βαρύτητα EON: η αναγέννηση του δράκου Ονειροφύλακε Φιλία σε τέσσερι ρόδε Πώ να γλιτώσετε από την κατάρα ενό δράκου Κοντολέων, Μάνο Πατάκη,, παιδικό Πιπίνη, Αργυρώ Πατάκη,, παιδικό Reisman, Πατάκη,, παιδικό Michael Goodman, Πατάκη,, παιδικό Alison Δαρλάση, Πατάκη,, παιδικό Αγγελική Βαρελλά, Πατάκη,, παιδικό Αγγελική Cowell, Cressida Πατάκη,, παιδικό Δεν είμαι καρφί! Ρουσάκη-Βίλλα, Πατάκη,, παιδικό Στο λάκκο των δράκων Kaaberbol, Lene Πατάκη,, παιδικό Το φυλαχτό Kaaberbol, Lene Πατάκη,, παιδικό Ο πόλεμο Kaaberbol, Lene Πατάκη,, παιδικό Το κρυμμένο νερό Λαμπρέλλη, Ευαγγελία Πατάκη,, παιδικό Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο Παπαθεοδούλου Πατάκη,, Παιδικό, Αντώνη Ο δεσμό τη αγάπη Παπαδάκη- Πεδίο,, Ψυχολογία Μιχαηλίδη, Ελένη Δραστηριότητε του ελεύθερου Κωνσταντινάκο Πεδίο,, Κοινωνολογία χρόνου, Παντελή Π. Love, ειρήνη & σοκολάτε! Cassidy, Cathy Περίπλου,, παιδικό Χαραυγή Meyer, Stephenie Πλατύπου,, Μυθιστόρημα Εκλειψη Meyer, Πλατύπου,, Μυθιστόρημα Stephenie Αγανάκτηση Roth, Philip Πόλι,, Μυθιστόρημα Ψίθυροι στο Μπέγιογλου Boratav, David Πόλι,, Μυθιστόρημα Κάτι θα γίνει θα δει Το σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία - Οικονόμου, Χρήστο Αλιβιζάτο, Νίκο Κ. Πόλι,, Διήγημα Πόλι,, Ιστορικό Πολιτεία Πλάτων Πόλι,, Φιλοσοφία Για το λαθρεμπόριο γυναικών Goldman, Emma Ποταμό,, Μυθιστόρημα Ορκο σιωπή Επαγγελματικό προσανατολισμό στην πράξη Κουζούμη, Κυριάκο Δεμερτζή, Νίκο Α. Σαββάλα,, Μυθιστόρημα Σαββάλα,, Εκπαιδευτικό Επιλέγω σωστά τι θα σπουδάσω; Τριανταφύλλου, Κατερίνα Σαββάλα,, Εκπαιδευτικό Τι κάνω όταν το παιδί Παπαδόπουλο, Σαββάλα,, Ψυχολογία Νίκο Παιδαγωγική Πέτρα και νερό Ψαρρά, Γεωργία Σαββάλα,, παιδικό Το παπί που δεν είχε τι να πει Το αστέρι τη φιλία Τσορώνη- Γεωργιάδη, Γιολάντα Τσορώνη- Γεωργιάδη, Σαββάλα,, παιδικό Σαββάλα,, παιδικό

11 Η εξαφάνιση τη Ντόρα Δεν θέλω να βγω από το αυγό Οι ιστορίε του Γαλάζιου Λαγού Νεοελληνική γραμματική τη δημοτική Παραμυθομαγειρική, τα δυνατά Υπέροχε γυναίκε Γιολάντα Τσορώνη- Γεωργιάδη, Γιολάντα Σαββάλα,, παιδικό Τσορώνη- Σαββάλα,, παιδικό Γεωργιάδη, Γιολάντα Σαμαρτζή, Σαϊτη,, παιδικό Γεωγρία Ι. Τριανταφυλλίδη Τριανταφυλλ,, Μυθιστόρημα, Μανόλη ίδη Ρουγγέρη, Ψύχαλο,, παιδικό Κάρμεν Τσουκαράκη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Έλση Τζιρίτα, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Η γυναίκα που ήξερε μόνο ν' αγαπάει Όταν αγαπά, είναι για πάντα Τζιρίτα, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Οι καιροί τη μνήμη Παπαθεοδώρου, Θοδωρή Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Ο επισκέπτη του ονείρου Τσαμαδού, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Ελένη Πικρό γλυκό λεμόνι Βοϊκου, Σοφία Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Το κόκκινο σημάδι Βοϊκου, Σοφία Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Το ταξίδι τη φωτιά Βοϊκου, Σοφία Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Τ αχνάρια των ξυπόλυτων ποδιών Θεοδωρίδου, Σόφη Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Πε μου αν με θυμάσαι Θεοδωρίδου, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Σόφη Ασυνήθιστη πρόταση Πολυράκη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Γιώργο Εγκλημα στην Παλαιών Πατρών Πολυράκη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Γερμανού Γιώργο Δωροθέα ντε Ροπ Πολυράκη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Γιώργο Φεύγω Κοντολέων, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Κώστια Ακολουθώντα τη γραμμή τη Μπάξερ, Νοέλ Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα θάλασσα Τη νύχτα που γύρισε ο χρόνο Μπάξερ, Νοέλ Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Πάντοτε είναι αργά Μηλιώρη, Πόλυ Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Χορεύοντα με τι σκιέ Μηλιώρη, Πόλυ Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Μια φορά κι ένα καλοκαίρι Κράλλη, Μεταξία Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Από αγάπη Πανταζή, Φανή Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Τα ρόδα τη σιωπή Τραυλού, Πασχαλία Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Παιχνίδια ζωή Παπαδάκη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Πένυ Οι κόρε τη αυγή Παπαδάκη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Πένυ Ο ερωτευμένο Πολωνό Βαμβουνάκη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Μάρω Η ανάσα στο σβέρκο Πυλάρωφ- Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Προκοπίου, Νόρα Το δάκρυ του κρίνου Φώτου, Γιώτα Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Σβησμένα φεγγάρια Φώτου, Γιώτα Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Οσο αντέχει η ψυχή Μαντά, Λένα Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Δεν μπορεί θα στρώσει Μαντά, Λένα Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα

12 Χωρί χειροκρότημα Μαντά, Λένα Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Νορβηγικό δάσο Murakami, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Haruki Το κορίτσι στη φωλιά τη σφήγκα Larsson, Stieg Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Το κορίτσι που έπαιζε με τη φωτιά Larsson, Stieg Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Νικήστε του φόβου σα Pillay, Ψυχογιό,, Ψυχολογία Srinivasan S. Το κοιμητήριο τη Πράγα Eco, Umberto Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Το σπίτι στην οδό Παραδείσου Zinovieff, Sofka Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Ο τυφλό δολοφόνο Atwood, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Margaret Η πνοή του γιασεμιού Sinoue, Gilbert Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Οι ανύπαρκτε:μια έρευνα για να μην τρω Δεν ντρέπομαι πια Μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει Ο ονειροσυλλέκτη Οι περιπέτειε του επιθεωρητή Σέλοκ του σέλινου : στα πράσα Ignatow, Amy Ψυχογιό,, παιδικό Αρτζανίδου, 'Ελενα Βαρελλά, Αγγελική Μπουλντούμη, Ιωάννα Μπουλντούμη, Ιωάννα Ψυχογιό,, Παιδικό Ψυχογιό,, παιδικό Ψυχογιό,, παιδικό Ψυχογιό,, παιδικό Οι τρει υποσχέσει Δημουλίδου, Χρύσα Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Ο λύκο τη μοναξιά Δημουλίδου, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Χρύσα Μερσέντε Χιλ Δημουλίδου, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Χρύσα Οι αγγελιαφόροι του πεπρωμένου Δημουλίδου, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Χρύσα Ενα παράδεισο τα μάτια σου Κονδύλη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Θάνο Η αγάπη είναι πόλεμο Ανδρεΐδου, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Χαρά Αόρατο δεσμό Μανιάτη, Νικόλ- Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Άννα Ερωτα πόλεμο Οικονόμου, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Καίτη Το φθινόπωρο τη μάγισσα Οικονόμου, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Καίτη Μικροί άγγελοι Ρώσση-Ζαϊρη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Ρένα Κόκκινο κοράλλι Ρώσση-Ζαϊρη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Ρένα Αιώνια επιστροφή Γκίκα, Ελένη Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Ο κόσμο του πουθενά Πατεράκη, Γιολάντα Ψυχογιό,, παιδικό Η τέφρα του Φοίνικα Ρεμούνδο, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Γιάννη Το αίνιγμα του χαμένου cd player Ρεμούνδο, Ψυχογιό,, παιδικό Γιάννη Τα τρύπια τείχη Μαργαρίτη, Ψυχογιό,, παιδικό Κυριάκο Βάφουμε αυγά, καλή μα Πασχαλιά! Παράσχου- Ψυχογιό,, παιδικό Χατζηδημητρίου, Σοφία Ο θρύλο τη Φλώρα Φλόμπερ Colfer, Eoin Ψυχογιό,, παιδικό Το ημερολόγιο μια ξενέρωτη Το ημερολόγιο μια ξενέρωτη Το ημερολόγιο μια ξενέρωτη Russell, Renee Rachel Russell, Renee Rachel Russell, Renee Rachel Ψυχογιό,, παιδικό Ψυχογιό,, παιδικό Ψυχογιό,, παιδικό

13 Το ημερολόγιο ενό σπασίκλα Kinney, Jeff Ψυχογιό,, παιδικό Το ημερολόγιο ενό σπασίκλα Kinney, Jeff Ψυχογιό,, παιδικό Το ημερολόγιο ενό σπασίκλα Kinney, Jeff Ψυχογιό,, παιδικό Το ημερολόγιο ενό σπασίκλα Kinney, Jeff Ψυχογιό,, παιδικό Το ημερολόγιο ενό σπασίκλα Kinney, Jeff Ψυχογιό,, παιδικό Το ημερολόγιο ενό σπασίκλα Kinney, Jeff Ψυχογιό,, παιδικό Η Λάουρα και ο λαβύρινθο του Freund, Peter Ψυχογιό,, παιδικό φωτό Η Λάουρα και η κατάρα των δράκων Freund, Peter Ψυχογιό,, παιδικό Η Λάουρα και η σφραγίδα των επτά φεγγαριών Freund, Peter Ψυχογιό,, παιδικό Η Λάουρα και το αίνιγμα τη Freund, Peter Ψυχογιό,, παιδικό ασημένια σφίγγα Η δροσοσταλίδα τη συγνώμη Αβραμίδη, Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Όμηρο Ακριβή κληρονομιά Αβραμίδη, Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Όμηρο Το παράπονό μου μια κραυγή Γαλανού, 'Αννα Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Αντιμέτωποι με το χθε Γαλανού, 'Αννα Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Κρατήσου απ' τα όνειρά σου Δαμιανού- Παπαδοπούλου, Γιόλα Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Ετσι θέλω να θυμάμαι Δαμιανού- Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Παπαδοπούλου, Γιόλα Το άρωμα του λωτού Lopinot- Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Μαστραντώνη, Joelle Το διαμάντι τη Αγία Πετρούπολη Furnivall, Kate Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Μακρινέ ώρε Morton, Kate Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Όταν σκόρπισε η ομίχλη Morton, Kate Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Το παραμύθι τη Αλκυόνη Webb, Wendy Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Η κληρονομιά Webb, Katherine Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Το λουλούδι του θερμοκηπίου Riley, Lucinda Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Φυλακισμένη στο παρελθόν Furnivall, Kate Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Ρωσίδα παλλακίδα Furnivall, Kate Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Να με περιμένει Furnivall, Kate Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Επαναστατημένε ζωέ Donelly, Jennifer Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Το άγριο τριαντάφυλλο Donelly, Jennifer Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Αργησε μόνο μια ζωή Περβάνα, Σωτηρία Ωκεανό,, Μυθιστόρημα Μια Κυριακή με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, Ωκεανό,, Μυθιστόρημα Δώρα Ανακυκλώνω το χαρτί Χανή, Φαίη Α. Ωρίων,, Παιδικό ΣΥΝΟΛΙΚ Ο ΠΟΣΟ.,

14 Πηγή των τιμών είναι η biblionet.gr του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου μετά από παραίνεση των εκδοτών Οι αναγραφόμενε τιμέ ίσχυαν ω τι -- που τυπώθηκε το έγγραφο και συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, % που τυπώθηκε το έγγραφο Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΖΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ:7ΣΧΒΩΚΑ-ΛΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

: 32 25/06/2013 18233 : 1926 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ:

: 32 25/06/2013 18233 : 1926 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης (186) αδειών χρήσης του προγράμματος προστασίας από ιούς υπολογιστών(antivirus) του Δήμου»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης (186) αδειών χρήσης του προγράμματος προστασίας από ιούς υπολογιστών(antivirus) του Δήμου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας-

του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας- Α Α:ΩΚΟΗΩΚΑ-091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075326,327,398,241

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 212075-241/98/26/27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 19/08/2015. Αρ.Πρωτ.: 46793. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ανταλλακτικών

Νίκαια : 19/08/2015. Αρ.Πρωτ.: 46793. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ανταλλακτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια-Αγ.Ι.Ρέντης : 24/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 54354

Νίκαια-Αγ.Ι.Ρέντης : 24/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 54354 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΩΚΑ-ΨΩΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 13/08/2014 Αρ.πρωτ:53976. ΘΕΜΑ:«Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για την κάλυψη εκτάκτων

Νίκαια 13/08/2014 Αρ.πρωτ:53976. ΘΕΜΑ:«Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για την κάλυψη εκτάκτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:Ω3ΠΦΩΚΑ-Ε62 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: ΩΣΝ8ΩΚΑ-ΛΘ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014 και έως του ποσού των 2.500,00( ύο χιλιάδων πεντακοσίων Eυρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%».

Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014 και έως του ποσού των 2.500,00( ύο χιλιάδων πεντακοσίων Eυρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤ ΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤ ΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΔΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΤ ΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤ ΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 1 101 πρώτες λέξεις στο σπίτι susaeta 1 7,04 7,04 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΚΑ-ΙΡΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. Βήματα για τη Ζωή ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Φύλλα Εργασίας από τη σύνδεση του Πολιτιστικού Προγράμματος "Σεργιάνι στην Παράδοση" και του Προγράμματος Υγείας "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

με βιβλία πολλά! Τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 ΔιαβάZουμε μαζί!

με βιβλία πολλά! Τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 ΔιαβάZουμε μαζί! Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 Τρίγωνα, κάλαντα ς στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... βιβλία πολλά! ΕΚ ΔΟΣ ΕΙ Σ 1 9 7 9 Ψ Υ ΧΟΓ ΙΟΣ - 2 0 1 4 Ε Κ Δ ΟΣ Ε Ι Σ 1 9 7 9 Ψ Υ ΧΟΓ ΙΟΣ ΔιαβάZου μαζί! - 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές διακοπές

Καλοκαιρινές διακοπές Καλοκαιρινές διακοπές Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού Tα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Για παιδιά 0-5 ετών Πάνινα βιβλία 0-3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη, 31-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 16226/1-04-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια Κουκλοθέατρο ΑΝΕΜΗ παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια H πολύχρονη εμπειρία και η αγάπη μας για τα παιδιά, σας υπόσχονται μια μοναδική παράσταση κουκλοθεάτρου με χειροποίητες κούκλες και σκηνικά, που ζωντανεύουν

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΑ : Ω84Κ7Λ7-Ξ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/08/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 155417 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002675323 2015-03-31

15PROC002675323 2015-03-31 15PROC002675323 2015-03-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 164076 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

KOΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ψυχικό, 25 Ιουνίου 2012. Προς τους Γονείς των μαθητών του Γυμνασίου

KOΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ψυχικό, 25 Ιουνίου 2012. Προς τους Γονείς των μαθητών του Γυμνασίου KOΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ψυχικό, 25 Ιουνίου 2012 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους Γονείς των μαθητών του Γυμνασίου Σας ενημερώνουμε για τα βιβλία τα οποία θα χρειαστούν τα παιδιά σας κατά

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό» (Μια διασκευή παραμυθιού από τους μαθητές) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Σεπτέμβριος- Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Γιώργος και η Ελευθερία πηγαίνουν εκδρομή. Θα ακούσεις την Ελευθερία να λέει ποια ρούχα θα πάρει μαζί της. Σημείωσε με () αυτά που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Πέμπτη 21 Ιουνίου έως Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012, στο Veranda café bar, στην Απολλωνία Sifnos, October: Έκθεση με ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θεοδοσίου και Ιφιγένεια Τσίτση, Α1 Γυμνάσιο Ύψωνα, 2012-2013 Διδάσκουσα: Αθηνά Χατζηγιάννη

Μαρία Θεοδοσίου και Ιφιγένεια Τσίτση, Α1 Γυμνάσιο Ύψωνα, 2012-2013 Διδάσκουσα: Αθηνά Χατζηγιάννη Μαρία Θεοδοσίου και Ιφιγένεια Τσίτση, Α1 Γυμνάσιο Ύψωνα, 2012-2013 Διδάσκουσα: Αθηνά Χατζηγιάννη Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα τρία βιβλία της συγγραφέως, ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΙΑΣ ΞΕΝΕΡΩΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ0027140292015-04-20

15REQ0027140292015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι 15REQ0027140292015-04-20 ΔΙΕΥ/ΝΣΗ : Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας- Αμπελόκηποι 15/04/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 13:00 15:00 1 Γεώργιος Τσούρνος 2 Νίκος Χοτζεμπέκογλου 3 Χάρης Σωτηρόπουλος 4 Ανδρέας Σακελλαρόπουλος 5 Τιμολέων Μανωλόπουλος 6 Αναστάσιος Μπουρδουβάλης 7 Δημήτρης Δερέκης 8 Γεώργιος Χατζηπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651. ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651. ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. Προς κάθε ενδιαφερόμενο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων Προς κάθε ενδιαφερόμενο Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651 Αξιότιμοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικής Βαλικίδη Νίνα. Νομικής Χατζηλιάδου Παρασκευή. Νομικής Βερβέρης Χρήστος. Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σιδηρόπουλος Δημήτρης

Ιατρικής Βαλικίδη Νίνα. Νομικής Χατζηλιάδου Παρασκευή. Νομικής Βερβέρης Χρήστος. Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σιδηρόπουλος Δημήτρης Σαριανίδου Νίκη Ιατρικής Βαλικίδη Νίνα Νομικής Χατζηλιάδου Παρασκευή Νομικής Βερβέρης Χρήστος Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σιδηρόπουλος Δημήτρης Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σταύρου Βιργινία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3361/2005 ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 75539 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ6ΣΙ-Ο05 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Συνεδρίαση 34 η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Συνεδρίαση 34 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ. αντωνυμίες. Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη. τηί.

ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ. αντωνυμίες. Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη. τηί. αντωνυμίες ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη τηί. μου - σου - του Τα γονίδια μας ϊέρετε ότι... Τα χαρακτηριστικά μας τα κληρονομούμε 1 από τα γονίδια 2 των γονιών μας, τα οποία τα βρίσκουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 01-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ.Πρωτ. :3195 ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 01-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ.Πρωτ. :3195 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 01-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ.Πρωτ. :3195 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Άγιος Ελευθέριος Αθλητικό Πολύκεντρο ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7ΠΤ7Λ7-Γ2Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06/0/205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 62560 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΚΑ-ΕΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΕΑΛΩΚΑ-ΒΚΞ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα