ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-ΕΥ2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-ΕΥ2"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΩΚΑ-ΕΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη Ταχ.κώδικα: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: -,, Φαξ: - Νίκαια : -- Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: «Ανάθεση σχετικά με την προμήθεια βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Νίκαια Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σε βάρο του Κ.Α... (Προμήθεια βιβλίων για τι ανάγκε τη βιβλιοθήκη του Δήμου), του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαια-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτου έω του ποσού., (τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,%». Ο Δήμο Νίκαια Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ενδιαφέρεται για την προμήθεια βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Νίκαια Αγ. Ιωάννη Ρέντη με τη διαδικασία τη απ ευθεία ανάθεση, συνολική δαπάνη ύψου ποσού., (τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,%, σε βάρο του Κ.Α... (Προμήθεια βιβλίων για τι ανάγκε τη βιβλιοθήκη του Δήμου), για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκέ υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύμφωνα με την υπ. αριθ. /-- απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή περί «Έγκριση δαπάνη και διάθεση πίστωση ύψου ποσού., (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), για την αντιμετώπιση αναγκών που δύναται προκύψουν κατά το οικονομικό έτο σε βάρο ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαια Αγ. Ιωάννη Ρέντη οικονομικού έτου», και ειδικότερα σε βάρο του Κ.Α. :..(Προμήθεια βιβλίων για τι ανάγκε τη βιβλιοθήκη του Δήμου), του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτου, η οποία έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΒΥΩΚΑ-ΞΧΔ και την με αριθ. /-- Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωση περί «Έγκριση δέσμευση πίστωση ύψου ποσού.,» η οποία έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΒΥΩΚΑ-ΞΧΔ. Η προμήθεια θα γίνει με βάση τι διατάξει του ΕΚΠΟΤΑ και η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο τη προμήθεια. Επί τη καθαρή τιμολογιακή αξία γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματο σε ποσοστό % σύμφωνα με το άρθρο του / (Φ.Ε.Κ. Α/--). Η ω άνω κράτηση θα βαρύνει τον μειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο Νίκαια Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

2 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και κατά την διάρκεια του έτου ήτοι έω την // έπειτα από έγγραφε παραγγελίε του τμήματο Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Η πληρωμή τη αξία τη προμήθεια θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδου αυτή από την αρμόδια Επιτροπή -Παραλαβή του Δήμου Νίκαια Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπω αυτή ορίστηκε σύμφωνα με την υπ αριθ./-- απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντο όπω αποστείλετε σύμφωνα με τα ανωτέρω, την προσφορά σα βασισμένη στι προϋποθέσει που αναφέρονται στο από // Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματο Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Πινακοθηκών και Ιστορικού Αρχείου καθώ και την συνημμένη σε αυτό κατάσταση των υπό προμήθεια βιβλίων και την παραδώσετε στο Τμήμα Οικονομική Επιτροπή υπόψιν τη Επιτροπή Διενέργεια και Αξιολόγηση Πρόχειρων Διαγωνισμών και Απευθεία Ανάθεση προμηθειών έτου, του άρθρου του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ /) όπω συστάθηκε με την υπ.αρίθμ. /-- απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Δήμου - Νίκαια Αγ. Ιωάννη Ρέντη έω και την Tρίτη -- και ώρα :μ.μ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώ τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα γ.τα στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Νίκαια Αγ. Ιωάννη Ρέντη» Επισημαίνεται ότι όλε οι προσφορέ πρέπει να είναι υπογεγραμμένε και σφραγισμένε. Οι προσφέροντε υποχρεούνται με την προσφορά του να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισμένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη Δήλωση», Δήλωση του Ν./ στην οποία θα δηλώνονται τα εξή:. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού του οποίου και και αποδέχομαι.. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία τη Επιχείρηση.. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμού του Δημοσίου.. Δεν έχω κάνει ψευδεί ή ανακριβεί δηλώσει κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση τη επαγγελματική μου δραστηριότητα.. Ότι θα είναι συνεπεί στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρή ανειλικρίνεια των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Οι τεχνικέ προδιαγραφέ των υπό προμήθεια ειδών θα παραλαμβάνονται από του ενδιαφερόμενου από το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών του Δήμου (Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ) κατά τι εργάσιμε ημέρε και ώρε, ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στην διαδρομή

3 Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθεί αμελλητί στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr), από την επομένη ημέρα τη υπογραφή τη για διάστημα ημερών, με ευθύνη τη προϊσταμένη του Τμήματο Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΝΤΑΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

5 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟ Σ ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΕΝΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ* ΤΙΜΗ Ο λύκο που έγινε γλυκό Χατζημανωλάκη, Libro,, Παιδικό Βασιλική Ορμόνε:η αλήθεια για τι ουσίε Parry, Vivienne Modern,, Ιατρική που κυβερνο Δακρυσμένα σμαράγδια Κατσή, Κέλυ Modern,, Μυθιστόρημα Το όνειρο τη Αννέ Στυλιανού, Modern,, Μυθιστόρημα Στέλιο Ο σκίουρο με τη μοβ ουρά Μπαλίλη, Βιβλή Modern,, Παιδικό Η Λυδία και η Νεφέλη ταξιδεύουν με Τρίπου-Μάνου, Modern,, Παιδικό τι νεραίδε Αλέκα Σχολή χορού: ένα καινούργιο αστέρι Marsotto, Aurora Modern,, Παιδικό Κάτω από το φω του φεγγαριού Cain, Sheridan Modern,, Παιδικό Ο μάγο και ο ελέφαντα DiCamillo, Kate Modern,, Παιδικό Τα ζώα του αγροκτήματο Susaeta,, Παιδικό+παζλ Τέχνη:βλέπω, γνωρίζω, αισθάνομαι Χαραλαμπίδη, University,, Τέχνη 'Αλκη Studio Press Μουσική και κίνηση Συλλογικό έργο University,, Μουσική Studio Press Κουζινικά για κορίτσια σούπερ Κεραμυδά, University,, Παιδικό ήρωε για αγόρια Studio Press Με λένε Ελπίδα Σκορδαλά- Άγκυρα,, Παιδικό Κακατσάκη, Ευδοκία Η χειροβομβίδα που ήθελε να είναι Αλεξάνδρου, Άγκυρα,, Παιδικό σαν τη βίδα! Γιώτα Κ. Ψέματα μη λε, γιατί μετά θα Cox, Phil Άγκυρα,, Παιδικό κλαι! Roxbee Το ξένο πράγμα πίσω να το δώσει Cox, Phil Άγκυρα,, Παιδικό γιατί θα το Roxbee Πω γίνονται τα μωρά; Καραντινού, Εύα Άγκυρα,, Παιδικό Συμπεριφέρομαι σωστά; Καραντινού, Εύα Άγκυρα,, Παιδικό Το πρόβλημα Σπινόζα Yalom, Irvin D. Άγρα,, Μυθιστόρημα Όλοι είμαστε μικροί ήρωε Geissler, Uli Αερόστατο,, Παιδικό Το μυστικό του Κόκκινου Ιππότη Franz, Cornelia Αερόστατο,, Παιδικό Όταν στο δρόμο περπατώ Γανώση, Άντα Ακρίτα,, Παιδικό Αρτεμάκη και Ρωξάνθη Μωραϊτου, Πηνελόπη Το νόημα του Τάνγκο Denniston, Christine Goodbye κύριε Φρόυντ Τερκεσίδου, Λένα Ο Κινέζο, ο Θεό και η μοναξιά Παπαδόπουλο, Χαράλαμπο Π. Η ζωή δεν τελειώνει με ήττα Καραβασίλη, Δημήτρη Ν. Ο Νίκο Γκάτσο και η ελληνική Θανόπουλο, λαϊκή παράδοση Γεώργιο Ι. Μεγαλώνοντα μέσα στην ελληνική Γιωσαφάτ, οικογένεια Ματθαίο Η μετάλλαξη τη οικογένεια Νικολόπουλο, Πάνο Δ. Η αγάπη στην πρίζα Μαρτίδη Θ. Ιάκωβο Ερωτο φύσι Φάρο, Φιλόθεο Στου δρόμου τα μισά Φάρο, Φιλόθεο Ακρίτα,, Παιδικό Αλεξάνδρεια,, Χορό Αρμό,, Μυθιστόρημα Αρμό,, Διήγημα Αρμό,, Μυθιστόρημα Αρμό,, Ποίηση Αρμό,, Παιδιάψυχολογία Αρμό,, Οικογένεια Αρμό,, Ψυχολογία Αρμό,, Κοινωνολογία Αρμό,, Ψυχολογία

6 Να σου πω μια ιστορία; Ελμάζη, Αρχέτυπο,, Αποφθέγματα Στέφανο Τι κάνει όταν σ'έχουν βάλει στο Elliott, Michelle Βλάσση,, Παιδικό-βια μάτι; Αδελφοί Το τρίτο στεφάνι Ταχτσή, Γαβριηλίδη,, Μυθιστόρημα Κώστα Ρώσικα λαϊκά παραμύθια Γνώση,, Παιδικό Όταν ο καθρέφτη εκδικείται! Γκότση, Γράμμα,, Παιδικό Ανδριανή Ποίηση :- Παπαδίτσα, Γνώση,, Ποίηση Δημήτρη Π. Μα ποιο τα κάνει όλα σωστά; Γεωργιάδου, Διάπλαση,, Παιδικό Σγουρή Τραγουδώ τι παροιμίε Σταθούδη, Καίτη Διάπλαση,, Παιδικότραγούδια Σαν στάχυα στο χρόνο Παπαναστασοπ ούλου, Δήμητρα Διόπτρα,, Μυθιστόρημα Λιακάδε και θύελλε Μανδάλη, Μαίρη Διόπτρα,, Μυθιστόρημα Το νήμα Hislop, Victoria Διόπτρα,, Μυθιστόρημα Η όπερα τη πεντάρα Brecht, Bertolt Δωδώνη,, Θέατρο Ένα τρελό τρελούτσικο ρομποτάκι Σακελλαρίου, Δωδώνη,, Παιδικό θέατρο Χάρη Το κομμάτι που λείπει συναντά το Silverstein, Shel Δωρικό,, Παιδικό μεγάλο Ο Η πολιτική σκέψη των Πλάτωνα και Θερμό, Ηλία Εκδόσει,, Φιλοσοφία Αριστοτέλη στην κλασική και σύγχρονη εποχή Πανεπιστημί ου Μακεδονία Νυχτερινό θόρυβο Puttock, Simon Ελληνικά,, Παιδικό Γράμματα Τα γυαλιά ηλίου με τι φράουλε Puttock, Simon Ελληνικά,, Παιδικό Γράμματα Ψηλά στον ουρανό Ελληνικά,, Παιδικό Γράμματα Ιστορίε για περίεργα παιδιά Μπουλώτη, Ελληνικά,, Παιδικό Χρήστο Γράμματα Ο άγγελο τη ομίχλη Προδρόμου, Εμπειρία,, Μυθιστόρημα Εκδοτική Πεθαίνοντα στο Βόσπορο Καρκαλέτση, Εμπειρία,, Μυθιστόρημα Σταύρο Εκδοτική Ανάμιση ντενεκέ Μακριδάκη, Εστία,, Μυθιστόρημα Γιάννη Καλό ή κακό μαθητή; Brosche, Heidermarie Θυμάρι,, Ψυχολογία Γονεί και παιδιά δίνοντα και παίρνοντα μαθήματα ανατροφή Rogge, Jan-Uwe Θυμάρι,, Ψυχολογία- Οικογένεια Τι σου είναι η αγάπη τελικά Παπαδάκη, Αλκυόνη Οι δραπέτε τη σκακιέρα Τριβιζά, Ευγένιο Η ξυπόλυτη των Αθηνών Λαπατά, Φιλομήλα Οροφο μείον ένα Λουκίδου, Ευτυχία- Αλεξάνδρα Ο Χάρη και ο μοβ μαρκαδόρο Johnson, Crocket Το ταξίδι του Χάρη στον ουρανό Johnson, Crocket Το παραμύθι του Χάρη Johnson, Crocket Περσινή αρραβωνιαστικιά Ζατέλη, Ζυράννα Με το παράξενο όνομα Ραμάνθι Ζατέλη, Ερέβου Ζυράννα Ηδονή στον κρόταφο Ζατέλη, Ζυράννα Καλέντη,, Μυθιστόρημα Καλέντη,, παιδικό,, Μυθιστόρημα,, Ποίηση,, παιδικό,, παιδικό,, παιδικό,, Διήγημα,, Μυθιστόρημα,, Μυθιστόρημα

7 Ντάσταρ Μεϊμαρίδη,,, Μυθιστόρημα Μάρα Ο Τζακ και η φασολάδα Τσιαμπόκαλου,,, παιδικό Γιολαντα Στη διαπασών Παπαθεοδώρου,,, παιδικό Βασίλη Ο μάγο με τα χρώματα Ξανθούλη,,, παιδικό θέατρο Γιάννη Είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε Berger, Barbara,, Ψυχολογία Το μεγάλο σχέδιο Hawking, Κάτοπτρο,, Φυσική Stephen Η Ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία Ισμαήλ, Ελπίδα Κέδρο,, παιδικό Μια εκδρομή γεμάτη εκπλήξει Frey, Jana Κέδρο,, παιδικό Μια τρελή τρελή μέρα στο σχολείο Frey, Jana Κέδρο,, παιδικό Πώ ένα κόκκινο γιλέκο έκανε το Korn, Wolfgang Κέδρο,, παιδικό γύρο του κόσμου Το παράθυρο στον άλλο τοίχο Γιοβάννα Κέδρο,, Μυθιστόρημα Ένα καράβι στο μπαλκόνι μα Γιοβάννα Κέδρο,, Μυθιστόρημα Κι αν μ' αγαπάει στ' αλήθεια; Μερίκα, Λένα Κέδρο,, παιδικό Παγκόσμιο μινώταυρο Βαρουφάκη, Λιβάνη,, Οικονομία Γιάννη Μάικ ο Φασολάκη:Θα σε Κυριακού, Μαρί Λιβάνη,, Παιδικό γαργαλήσω Ο κηπουρό τη φύση Δενδρινού, Φίλια Λιβάνη,, Παιδικό ζωγραφική Ο νικητή είναι μόνο Coelho, Paulo Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Ο αλχημιστή Coelho, Paulo Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Ο καλό και ο κακό Pullman, Philip Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσε σαν Ρουγγέρη, Λιβάνη,, παιδικό παραμύθι Κάρμεν Παλιά επαγγέλματα Μανανεδάκη, Λιβάνη,, παιδικό ξωντανέψτεεε! Κατερίνα Το βιβλίο των πειρατών Αγγελίδου, Λιβάνη,, παιδικό Εννέα μέρε κοπάνα Γιώ, Αράχ Λιβάνη,, παιδικό Ζωή μου, εσύ Κωνσταντούρου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Το πολύ δεν είναι πάντα αρκετό Κωνσταντούρου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Πιο πέρα κι απ' τα σύννεφα Παπαθεοδώρου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Θοδωρή Η σφραγίδα του ρόδου Στούφη, Βίκυ Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Το χάραμα μια ελπίδα Αλεξάνδρου Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Γιάννη & Μαρίνα Άξενο Πόντο Αλεξάνδρου Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Γιάννη & Μαρίνα Δυο μαύρα πουκάμισα Σακελλαρόπουλ Λιβάνη,, Μυθιστόρημα ο, Μένιο Φεγγάρι από πέτρα Σακελλαρόπουλ Λιβάνη,, Μυθιστόρημα ο, Μένιο Στου πέντε ανέμου Πετροπούλου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Μαρίνα Το τέλο ήταν μόνο η αρχή Κουνούνη, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Θάλεια Όπου και να' σαι σ' αγαπώ Κουνούνη, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Θάλεια Το αίνιγμα τη πεταλούδα Στούφη, Βίκυ Λιβάνη,, Μυθιστόρημα

8 Με τα μάτια τη άλλη Στούφη, Βίκυ Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Το πρελούδιο τη ομορφιά Γιαννάκου, Πόπη Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Αγριοι δρόμοι Καπώνη, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Λευτέρη Οι μεσημβρινοί τη ζωή: στη γη Κόντζογλου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα τη αγάπη Μαίρη Οι μεσημβρινοί τη ζωή: στα Κόντζογλου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα φεγγάρια τη αλή Μαίρη Οι μεσημβρινοί τη ζωή: στου Κόντζογλου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα ήλιου του έρω Μαίρη Η χώρα με τι δυο πολιτείε και τι Μάστορη, Λιβάνη,, παιδικό μυγδαλένιε κούνιε Βούλα Το γυάλινο ρόδο Ευσταθίου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Ευαγγελία Μετά την καταιγίδα Ευσταθίου, Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Ευαγγελία Οι κλέφτε τη ευτυχία Βαηνά, Ελένη Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Σταχτοπούτα δίχω πρίγκηπα Βαηνά, Ελένη Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Η πριγκίπισσα τη Επταλόφου Βαηνά, Ελένη Λιβάνη,, Μυθιστόρημα Άνδρα, η θέση και ο ρόλο του στην κοινωνία Λυκιαρδοπούλο υ, Κλαίρη Μέγα Σείριο,, Ψυχολογία Ντετέκτιβ Βεντουζίνι:ένα τόσο δα Σβορώνου, Μεταίχμιο,, παιδικό λεκεδάκι Ελένη Ένα ασπρόμαυρο ζωγράφο Μουσιώνη, Λίνα Μεταίχμιο,, παιδικό Το μονοπάτι του σοφού Cabrera, Aleix Μεταίχμιο,, παιδικό Πόσο μ'αρέσει το σχολείο Moroney, Tracey Μεταίχμιο,, παιδικό Οι πάνε δεν είναι για πάντα Verdick, Elisabeth Μεταίχμιο,, παιδικό Οι πιπίλε δεν είναι για πάντα Verdick, Μεταίχμιο,, παιδικό Elisabeth Θέλω, θέλω, θέλω! Μερίκα, Λένα Μεταίχμιο,, παιδικό Το παιδί που δεν αγαπούσε τα βιβλία Δημοκίδη, Άρη Μεταίχμιο,, παιδικό Μ αρέσει να ουρλιάζω Ρουσάκη-Βίλλα, Μεταίχμιο,, παιδικό Μέντιουμ Συμπάρδη, Μεταίχμιο,, Μυθιστόρημα Γιώργο Το μυστικό του Λοχ Νε Melis, Alberto Μεταίχμιο,, παιδικό Ώστε εγώ είμαι ο παράξενο, έ! Μιχαήλ, Σύρμω Μεταίχμιο,, παιδικό Η Πουπού και η Καρλότα Πανικό στη χώρα τη Γεωμετρία Η Καιτούλα η κοκέτα η κοτούλα Ο κύριο Ζαχαρία και η κυρία Γλυκερία Οι γιαγιάδε με τα γιο-γιο Ο ιπτάμενο δίσκο Ένα κεράκι για το ρινοκεράκι Κι όμω ανθίζει Είναι θεό, σου λέω! Μυστική αποστολή: το μυστήριο του καμένου δάσου Τριβιζά, Ευγένιο Τριβιζά, Ευγένιο Τριβιζά, Ευγένιο Τριβιζά, Ευγένιο Τριβιζά, Ευγένιο Τριβιζά, Ευγένιο Τριβιζά, Ευγένιο Μεγάλου- Σεφεριάδη, Λία Rennison, Louise Δασκαλάκη, Μεταίχμιο,, παιδικό Μεταίχμιο,, παιδικό Μεταίχμιο,, παιδικό Μεταίχμιο,, παιδικό Μεταίχμιο,, παιδικό Μεταίχμιο,, παιδικό Μεταίχμιο,, παιδικό Μεταίχμιο,, παιδικό Μίνωα,, παιδικό Μίνωα,, παιδικό Ο άνθρωπο που κατάπινε τι φωτέ Almond, David Μίνωα,, παιδικό

9 Ο Οθέλω που έλεγε συνέχεια Καστάνη, Έλενα Μίνωα,, παιδικό θέλω Ζώα σε κίνδυνο Taylor, Barbara Μίνωα,, παιδικό Η ιστορία τη ζωή μου Keller, Helen Μίνωα,, παιδικό Στον μικρόκοσμο του Mall Εισαγωγή στην ποίηση του Σικελιανού Λάλλα, Δημήτρη Νησίδε,, Κοινωνολογία Πανεπιστημι ακέ Εκδόσει Κρήτη Παπαδόπου λο Παπαδόπου λο Παπαδόπου λο Παπαδόπου λο Παπαδόπου λο,, Ποίηση Κάθε σιωπή κάτι έχει να πει Underwood, Debora,, παιδικό Ένα ιππότη στο πλυντήριο Χαραλά,,, παιδικό Κώστα Πάμε στου Δελφού; Ντεκάστρο,,, παιδικό Μαρίζα Γιατί η γιαγιά δεν θυμάται το όνομά Λυμπεροπούλου,, παιδικό μου;, Όλγα Θησαυροί μέσα στο χώμα Ντεκάστρο,,, παιδικό Μαρίζα Καλύτερα καρούμπαλο Κέζα, Λώρη Παπαδόπου,, παιδικό λο Νιώθω απογοήτευση Berry, Joy Παπαδόπου,, παιδικό λο Οι καλοί πειρατέ και οι κακοί Παπαθεοδούλου Παπαδόπου,, παιδικό πειρατέ, Αντώνη λο Γέλιο του κουτιού Παπαθεοδούλου Παπαδόπου,, παιδικό, Αντώνη λο Η αυτοεκτίμηση Μπουρλιού, Παπαδόπου,, παιδικό Ευαγγελία λο Ασκληπιό ο πρώτο θεραπευτή Μανδηλαρά, Παπαδόπου,, παιδικό Φίλιππο λο Το κουτί τη Πανδώρα Μανδηλαρά, Παπαδόπου,, παιδικό Φίλιππο λο Το ταξίδι του κόκκινου αβγού Γκρέκου, Παρρησία,, παιδικό Γλυκερία Ποτέ μα ποτέ στη ζωή μου δεν θα Child, Lauren Πατάκη,, παιδικό φάω ντομάτα Στην άκρη τη νύχτα Μουρσελά, Πατάκη,, Μυθιστόρημα Κώστα Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ Δούκα, Μάρω Πατάκη,, Μυθιστόρημα Ανεμώλια Είμαι το νούμερο τέσσερα, οι πρώτοι τρεί είναι νεκροί Ζουργό, Πατάκη,, Μυθιστόρημα Ισίδωρο Frey, James Πατάκη,, Μυθιστόρημα Ανίσχυρο άγγελο Κοντολέων, Μάνο Πατάκη,, Παιδικό Τα βιβλίο του Αλλού West, Πατάκη,, Παιδικό Jacqueline Φτιάξ' το Bull, Jane Πατάκη,, Παιδικό Αμφίβια και ερπετά τη Ελλάδα:οδηγό αναγνώριση Παφίλη, Παναγιώτη Πατάκη,, Ζωολογία Για την αγάπη τη γεωμετρία Τριανταφύλλου, Σώτη Πατάκη,, Μυθιστόρημα Η τέχνη του να έχει πάντα δίκιο Schopenhauer, Πατάκη,, Φιλοσοφία Arthur Επί σκηνή χωρί πρόβα Μπουραντά, Πατάκη,, Δοκίμιο Δημήτριο Κ. Ξέρω να λέω όχι Ρασιδάκη, Πατάκη,, Φιλοσοφία Χριστίνα Η παρηγορία τη φιλοσοφία De Bottom, Alain Πατάκη,, Φιλοσοφία Τα αγόρια και η ανατροφή του στον ο αιώνα Οι δραπέτε του καστρόπυργου Ύαινε Pulmer, Sue Πατάκη,, Ψυχολογία Ψαραύτη, Λίτσα Σ. Μανδηλαρά, Φίλιππο Πατάκη,, παιδικό Πατάκη,, παιδικό

10 Χτύπα ξύλο Σέρβη, Κατερίνα Πατάκη,, παιδικό Το αίμα είναι ζωή Bodker, Benny Πατάκη,, παιδικό Η μικρή γοργόνα πώ να ζήσει στο σκουπιδονήσι; Ηλιόπουλο, Βαγγέλη Πατάκη,, παιδικό Καλέ, πνίγομαι Ιστορίε από τον Σαίξπηρ:το παιχνίδι τη μεταμφίεση Ο φύλακα τη βαρύτητα EON: η αναγέννηση του δράκου Ονειροφύλακε Φιλία σε τέσσερι ρόδε Πώ να γλιτώσετε από την κατάρα ενό δράκου Κοντολέων, Μάνο Πατάκη,, παιδικό Πιπίνη, Αργυρώ Πατάκη,, παιδικό Reisman, Πατάκη,, παιδικό Michael Goodman, Πατάκη,, παιδικό Alison Δαρλάση, Πατάκη,, παιδικό Αγγελική Βαρελλά, Πατάκη,, παιδικό Αγγελική Cowell, Cressida Πατάκη,, παιδικό Δεν είμαι καρφί! Ρουσάκη-Βίλλα, Πατάκη,, παιδικό Στο λάκκο των δράκων Kaaberbol, Lene Πατάκη,, παιδικό Το φυλαχτό Kaaberbol, Lene Πατάκη,, παιδικό Ο πόλεμο Kaaberbol, Lene Πατάκη,, παιδικό Το κρυμμένο νερό Λαμπρέλλη, Ευαγγελία Πατάκη,, παιδικό Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο Παπαθεοδούλου Πατάκη,, Παιδικό, Αντώνη Ο δεσμό τη αγάπη Παπαδάκη- Πεδίο,, Ψυχολογία Μιχαηλίδη, Ελένη Δραστηριότητε του ελεύθερου Κωνσταντινάκο Πεδίο,, Κοινωνολογία χρόνου, Παντελή Π. Love, ειρήνη & σοκολάτε! Cassidy, Cathy Περίπλου,, παιδικό Χαραυγή Meyer, Stephenie Πλατύπου,, Μυθιστόρημα Εκλειψη Meyer, Πλατύπου,, Μυθιστόρημα Stephenie Αγανάκτηση Roth, Philip Πόλι,, Μυθιστόρημα Ψίθυροι στο Μπέγιογλου Boratav, David Πόλι,, Μυθιστόρημα Κάτι θα γίνει θα δει Το σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία - Οικονόμου, Χρήστο Αλιβιζάτο, Νίκο Κ. Πόλι,, Διήγημα Πόλι,, Ιστορικό Πολιτεία Πλάτων Πόλι,, Φιλοσοφία Για το λαθρεμπόριο γυναικών Goldman, Emma Ποταμό,, Μυθιστόρημα Ορκο σιωπή Επαγγελματικό προσανατολισμό στην πράξη Κουζούμη, Κυριάκο Δεμερτζή, Νίκο Α. Σαββάλα,, Μυθιστόρημα Σαββάλα,, Εκπαιδευτικό Επιλέγω σωστά τι θα σπουδάσω; Τριανταφύλλου, Κατερίνα Σαββάλα,, Εκπαιδευτικό Τι κάνω όταν το παιδί Παπαδόπουλο, Σαββάλα,, Ψυχολογία Νίκο Παιδαγωγική Πέτρα και νερό Ψαρρά, Γεωργία Σαββάλα,, παιδικό Το παπί που δεν είχε τι να πει Το αστέρι τη φιλία Τσορώνη- Γεωργιάδη, Γιολάντα Τσορώνη- Γεωργιάδη, Σαββάλα,, παιδικό Σαββάλα,, παιδικό

11 Η εξαφάνιση τη Ντόρα Δεν θέλω να βγω από το αυγό Οι ιστορίε του Γαλάζιου Λαγού Νεοελληνική γραμματική τη δημοτική Παραμυθομαγειρική, τα δυνατά Υπέροχε γυναίκε Γιολάντα Τσορώνη- Γεωργιάδη, Γιολάντα Σαββάλα,, παιδικό Τσορώνη- Σαββάλα,, παιδικό Γεωργιάδη, Γιολάντα Σαμαρτζή, Σαϊτη,, παιδικό Γεωγρία Ι. Τριανταφυλλίδη Τριανταφυλλ,, Μυθιστόρημα, Μανόλη ίδη Ρουγγέρη, Ψύχαλο,, παιδικό Κάρμεν Τσουκαράκη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Έλση Τζιρίτα, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Η γυναίκα που ήξερε μόνο ν' αγαπάει Όταν αγαπά, είναι για πάντα Τζιρίτα, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Οι καιροί τη μνήμη Παπαθεοδώρου, Θοδωρή Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Ο επισκέπτη του ονείρου Τσαμαδού, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Ελένη Πικρό γλυκό λεμόνι Βοϊκου, Σοφία Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Το κόκκινο σημάδι Βοϊκου, Σοφία Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Το ταξίδι τη φωτιά Βοϊκου, Σοφία Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Τ αχνάρια των ξυπόλυτων ποδιών Θεοδωρίδου, Σόφη Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Πε μου αν με θυμάσαι Θεοδωρίδου, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Σόφη Ασυνήθιστη πρόταση Πολυράκη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Γιώργο Εγκλημα στην Παλαιών Πατρών Πολυράκη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Γερμανού Γιώργο Δωροθέα ντε Ροπ Πολυράκη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Γιώργο Φεύγω Κοντολέων, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Κώστια Ακολουθώντα τη γραμμή τη Μπάξερ, Νοέλ Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα θάλασσα Τη νύχτα που γύρισε ο χρόνο Μπάξερ, Νοέλ Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Πάντοτε είναι αργά Μηλιώρη, Πόλυ Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Χορεύοντα με τι σκιέ Μηλιώρη, Πόλυ Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Μια φορά κι ένα καλοκαίρι Κράλλη, Μεταξία Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Από αγάπη Πανταζή, Φανή Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Τα ρόδα τη σιωπή Τραυλού, Πασχαλία Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Παιχνίδια ζωή Παπαδάκη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Πένυ Οι κόρε τη αυγή Παπαδάκη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Πένυ Ο ερωτευμένο Πολωνό Βαμβουνάκη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Μάρω Η ανάσα στο σβέρκο Πυλάρωφ- Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Προκοπίου, Νόρα Το δάκρυ του κρίνου Φώτου, Γιώτα Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Σβησμένα φεγγάρια Φώτου, Γιώτα Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Οσο αντέχει η ψυχή Μαντά, Λένα Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Δεν μπορεί θα στρώσει Μαντά, Λένα Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα

12 Χωρί χειροκρότημα Μαντά, Λένα Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Νορβηγικό δάσο Murakami, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Haruki Το κορίτσι στη φωλιά τη σφήγκα Larsson, Stieg Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Το κορίτσι που έπαιζε με τη φωτιά Larsson, Stieg Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Νικήστε του φόβου σα Pillay, Ψυχογιό,, Ψυχολογία Srinivasan S. Το κοιμητήριο τη Πράγα Eco, Umberto Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Το σπίτι στην οδό Παραδείσου Zinovieff, Sofka Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Ο τυφλό δολοφόνο Atwood, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Margaret Η πνοή του γιασεμιού Sinoue, Gilbert Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Οι ανύπαρκτε:μια έρευνα για να μην τρω Δεν ντρέπομαι πια Μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει Ο ονειροσυλλέκτη Οι περιπέτειε του επιθεωρητή Σέλοκ του σέλινου : στα πράσα Ignatow, Amy Ψυχογιό,, παιδικό Αρτζανίδου, 'Ελενα Βαρελλά, Αγγελική Μπουλντούμη, Ιωάννα Μπουλντούμη, Ιωάννα Ψυχογιό,, Παιδικό Ψυχογιό,, παιδικό Ψυχογιό,, παιδικό Ψυχογιό,, παιδικό Οι τρει υποσχέσει Δημουλίδου, Χρύσα Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Ο λύκο τη μοναξιά Δημουλίδου, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Χρύσα Μερσέντε Χιλ Δημουλίδου, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Χρύσα Οι αγγελιαφόροι του πεπρωμένου Δημουλίδου, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Χρύσα Ενα παράδεισο τα μάτια σου Κονδύλη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Θάνο Η αγάπη είναι πόλεμο Ανδρεΐδου, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Χαρά Αόρατο δεσμό Μανιάτη, Νικόλ- Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Άννα Ερωτα πόλεμο Οικονόμου, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Καίτη Το φθινόπωρο τη μάγισσα Οικονόμου, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Καίτη Μικροί άγγελοι Ρώσση-Ζαϊρη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Ρένα Κόκκινο κοράλλι Ρώσση-Ζαϊρη, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Ρένα Αιώνια επιστροφή Γκίκα, Ελένη Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Ο κόσμο του πουθενά Πατεράκη, Γιολάντα Ψυχογιό,, παιδικό Η τέφρα του Φοίνικα Ρεμούνδο, Ψυχογιό,, Μυθιστόρημα Γιάννη Το αίνιγμα του χαμένου cd player Ρεμούνδο, Ψυχογιό,, παιδικό Γιάννη Τα τρύπια τείχη Μαργαρίτη, Ψυχογιό,, παιδικό Κυριάκο Βάφουμε αυγά, καλή μα Πασχαλιά! Παράσχου- Ψυχογιό,, παιδικό Χατζηδημητρίου, Σοφία Ο θρύλο τη Φλώρα Φλόμπερ Colfer, Eoin Ψυχογιό,, παιδικό Το ημερολόγιο μια ξενέρωτη Το ημερολόγιο μια ξενέρωτη Το ημερολόγιο μια ξενέρωτη Russell, Renee Rachel Russell, Renee Rachel Russell, Renee Rachel Ψυχογιό,, παιδικό Ψυχογιό,, παιδικό Ψυχογιό,, παιδικό

13 Το ημερολόγιο ενό σπασίκλα Kinney, Jeff Ψυχογιό,, παιδικό Το ημερολόγιο ενό σπασίκλα Kinney, Jeff Ψυχογιό,, παιδικό Το ημερολόγιο ενό σπασίκλα Kinney, Jeff Ψυχογιό,, παιδικό Το ημερολόγιο ενό σπασίκλα Kinney, Jeff Ψυχογιό,, παιδικό Το ημερολόγιο ενό σπασίκλα Kinney, Jeff Ψυχογιό,, παιδικό Το ημερολόγιο ενό σπασίκλα Kinney, Jeff Ψυχογιό,, παιδικό Η Λάουρα και ο λαβύρινθο του Freund, Peter Ψυχογιό,, παιδικό φωτό Η Λάουρα και η κατάρα των δράκων Freund, Peter Ψυχογιό,, παιδικό Η Λάουρα και η σφραγίδα των επτά φεγγαριών Freund, Peter Ψυχογιό,, παιδικό Η Λάουρα και το αίνιγμα τη Freund, Peter Ψυχογιό,, παιδικό ασημένια σφίγγα Η δροσοσταλίδα τη συγνώμη Αβραμίδη, Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Όμηρο Ακριβή κληρονομιά Αβραμίδη, Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Όμηρο Το παράπονό μου μια κραυγή Γαλανού, 'Αννα Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Αντιμέτωποι με το χθε Γαλανού, 'Αννα Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Κρατήσου απ' τα όνειρά σου Δαμιανού- Παπαδοπούλου, Γιόλα Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Ετσι θέλω να θυμάμαι Δαμιανού- Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Παπαδοπούλου, Γιόλα Το άρωμα του λωτού Lopinot- Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Μαστραντώνη, Joelle Το διαμάντι τη Αγία Πετρούπολη Furnivall, Kate Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Μακρινέ ώρε Morton, Kate Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Όταν σκόρπισε η ομίχλη Morton, Kate Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Το παραμύθι τη Αλκυόνη Webb, Wendy Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Η κληρονομιά Webb, Katherine Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Το λουλούδι του θερμοκηπίου Riley, Lucinda Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Φυλακισμένη στο παρελθόν Furnivall, Kate Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Ρωσίδα παλλακίδα Furnivall, Kate Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Να με περιμένει Furnivall, Kate Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Επαναστατημένε ζωέ Donelly, Jennifer Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Το άγριο τριαντάφυλλο Donelly, Jennifer Ωκεανίδα,, Μυθιστόρημα Αργησε μόνο μια ζωή Περβάνα, Σωτηρία Ωκεανό,, Μυθιστόρημα Μια Κυριακή με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, Ωκεανό,, Μυθιστόρημα Δώρα Ανακυκλώνω το χαρτί Χανή, Φαίη Α. Ωρίων,, Παιδικό ΣΥΝΟΛΙΚ Ο ΠΟΣΟ.,

14 Πηγή των τιμών είναι η biblionet.gr του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου μετά από παραίνεση των εκδοτών Οι αναγραφόμενε τιμέ ίσχυαν ω τι -- που τυπώθηκε το έγγραφο και συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, % που τυπώθηκε το έγγραφο Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΖΑΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΛΡΩΚΑ-Ν1Σ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΛΡΩΚΑ-Ν1Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΛΡΩΚΑ-Ν1Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΘΧ2ΩΚΑ-ΒΚΥ. Νίκαια : 06/10/2014 Αρ.Πρωτ.: 64960

ΑΔΑ: ΒΘΧ2ΩΚΑ-ΒΚΥ. Νίκαια : 06/10/2014 Αρ.Πρωτ.: 64960 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,213-2075398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α Α: ΒΕΧ4ΩΚΑ-ΣΒΚ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ:7ΣΧΒΩΚΑ-ΛΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198 Φαξ: 210-4278127 Νίκαια: 19/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΛ9ΑΩΚΑ-ΘΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΛ9ΑΩΚΑ-ΘΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΛ9ΑΩΚΑ-ΘΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

: 32 25/06/2013 18233 : 1928 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ:

: 32 25/06/2013 18233 : 1928 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 7Σ6ΟΩΚΑ-ΦΧΑ. Νίκαια: 5/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 72192

Α Α: 7Σ6ΟΩΚΑ-ΦΧΑ. Νίκαια: 5/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 72192 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198 Φαξ: 210-4278127 Α Α: 7Σ6ΟΩΚΑ-ΦΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 30/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 17729

Νίκαια : 30/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 17729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326,Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νίκαιας- Aγ. Ι. Ρέντη.

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νίκαιας- Aγ. Ι. Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/3270 Φαξ: 2132075-327 Email:promitheies@nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης (186) αδειών χρήσης του προγράμματος προστασίας από ιούς υπολογιστών(antivirus) του Δήμου»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης (186) αδειών χρήσης του προγράμματος προστασίας από ιούς υπολογιστών(antivirus) του Δήμου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

: 32 25/06/2013 18233 : 1926 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ:

: 32 25/06/2013 18233 : 1926 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15442. 6.150,00 (Έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα Ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του

Νίκαια : 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15442. 6.150,00 (Έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα Ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 212075-241/98/26/27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: 7Τ5ΝΩΚΑ-ΖΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προµηθειών Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ 185 Β /23-3-93) και µε κριτήριο κατακύρωσης τη

Προµηθειών Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ 185 Β /23-3-93) και µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 19/08/2015. Αρ.Πρωτ.: 46793. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ανταλλακτικών

Νίκαια : 19/08/2015. Αρ.Πρωτ.: 46793. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ανταλλακτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας-

του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας- Α Α:ΩΚΟΗΩΚΑ-091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της περίφραξης για την δηµιουργία χώρων εκτόνωσης ζώων συντροφιάς σε διάφορα σηµεία της πόλης,

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της περίφραξης για την δηµιουργία χώρων εκτόνωσης ζώων συντροφιάς σε διάφορα σηµεία της πόλης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075326,327,398,241

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α:ΒΛΛΞΩΚΑ-

ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α:ΒΛΛΞΩΚΑ- Α Α: ΒΛΛΗΩΚΑ-ΖΧ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2319/09-08-2012. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2319/09-08-2012. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΓΨΩΚΑ-04Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 24/11/2014 Αρ.πρωτ:77020

Νίκαια 24/11/2014 Αρ.πρωτ:77020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075326,327,398,241

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /26-6-2012 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /26-6-2012 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΩΚΑ-ΨΩΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια-Αγ.Ι.Ρέντης : 24/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 54354

Νίκαια-Αγ.Ι.Ρέντης : 24/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 54354 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΩΓΩΚΑ-Λ6Ο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΩΓΩΚΑ-Λ6Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΩΓΩΚΑ-Λ6Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου «Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου Ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς των μαθητών-τριών που συμμετέχουν Δώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 13/08/2014 Αρ.πρωτ:53976. ΘΕΜΑ:«Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για την κάλυψη εκτάκτων

Νίκαια 13/08/2014 Αρ.πρωτ:53976. ΘΕΜΑ:«Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για την κάλυψη εκτάκτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:Ω3ΠΦΩΚΑ-Ε62 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε;

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε; ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Πώς σε λένε; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πώς σε λένε; Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος γνωρίζουν καινούργιους φίλους.

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: ΩΣΝ8ΩΚΑ-ΛΘ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2015 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - Α' & Β' ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΘΕΜΑ ΤΑΞΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2015 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - Α' & Β' ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΘΕΜΑ ΤΑΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2015 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - Α' & Β' ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΘΕΜΑ ΤΑΞΗ Τα μαγικά χέρια του τσαγκαράκου ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΟΝΤΟΥ ΑΓΑΠΗ Νηπιαγωγείο - Α'/Β' Τα γουρουνάκια

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 27/09/2013 Αρ.Πρωτ.: 69454

Νίκαια : 27/09/2013 Αρ.Πρωτ.: 69454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014 και έως του ποσού των 2.500,00( ύο χιλιάδων πεντακοσίων Eυρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%».

Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014 και έως του ποσού των 2.500,00( ύο χιλιάδων πεντακοσίων Eυρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4871/22-11-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4871/22-11-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΝΜ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΛ1ΩΚΑ-ΘΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Γονέων Δημοτικών Σχολείων Aθηένου και Δημοτικά Σχολεία Aθηένου Κ.Α και Κ.Β

Σύνδεσμος Γονέων Δημοτικών Σχολείων Aθηένου και Δημοτικά Σχολεία Aθηένου Κ.Α και Κ.Β Σύνδεσμος Γονέων Δημοτικών Σχολείων Aθηένου και Δημοτικά Σχολεία Aθηένου Κ.Α και Κ.Β 20 Ιανουαρίου 2015 Έκθεση Βιβλίου Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι, Σας πληροφορούμε ότι ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΑΙΟΣ 2012

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΑΙΟΣ 2012 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΑΙΟΣ 2012 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕΛΥΔΡΟΝ ΠΥΞ-ΛΑΞ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΙ ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου: Ι. Καφέντζης, 210 3377138, i.kafetzis@cmc.gov.gr. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιστορίες που μας αποκοιμίζουν είναι αυτές που μας κρατούν πιο ξύπνιους... MARTHE ROBERT

Οι ιστορίες που μας αποκοιμίζουν είναι αυτές που μας κρατούν πιο ξύπνιους... MARTHE ROBERT Οι ιστορίες που μας αποκοιμίζουν είναι αυτές που μας κρατούν πιο ξύπνιους... MARTHE ROBERT 4o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: η δύναμη των παραμυθιών... μήπως τα παραμύθια έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/νση : Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ : 7Μ5Λ46ΨΧΞΧ-ΛΣΨ Πληρ.: Γ. Αθανασάκη Αθήνα, 2/6/2016 Τηλ. : 210 8802974 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος, ενδιαφέρεται για την προµήθεια ανταλλακτικών κάδων. απορριµµάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Σχεδιασµού &

Ο ήµος, ενδιαφέρεται για την προµήθεια ανταλλακτικών κάδων. απορριµµάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Σχεδιασµού & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Σοφία είναι γραμματέας σε γραφείο. Εκεί γνωρίζει το Γιώργο Βασιλείου και το Νεκτάριο Ντίνου.

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Σοφία είναι γραμματέας σε γραφείο. Εκεί γνωρίζει το Γιώργο Βασιλείου και το Νεκτάριο Ντίνου. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Από δώ η οικογένειά μου A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Η Σοφία είναι γραμματέας σε γραφείο. Εκεί γνωρίζει το Γιώργο Βασιλείου και το Νεκτάριο Ντίνου. Καλημέρα σας. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 3185/12-05-2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 3185/12-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075126,127,198,241 Fax: 2132075127

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

με βιβλία πολλά! Τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 ΔιαβάZουμε μαζί!

με βιβλία πολλά! Τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 ΔιαβάZουμε μαζί! Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 Τρίγωνα, κάλαντα ς στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... βιβλία πολλά! ΕΚ ΔΟΣ ΕΙ Σ 1 9 7 9 Ψ Υ ΧΟΓ ΙΟΣ - 2 0 1 4 Ε Κ Δ ΟΣ Ε Ι Σ 1 9 7 9 Ψ Υ ΧΟΓ ΙΟΣ ΔιαβάZου μαζί! - 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2538/18-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2538/18-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της. προµήθεια γραφικής ύλης & µικροαντικειµένων γραφείουσφραγίδες,

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της. προµήθεια γραφικής ύλης & µικροαντικειµένων γραφείουσφραγίδες, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΣΠ/ΔΙΓΡΑΜ/137048/5739/649 Ημ. Πρωτοκόλλησης: 11-12-2012

Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΣΠ/ΔΙΓΡΑΜ/137048/5739/649 Ημ. Πρωτοκόλλησης: 11-12-2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΣΠ/ΔΙΓΡΑΜ/137048/5739/649 Ημ. Πρωτοκόλλησης: 11-12-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυµνο, 014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤ ΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤ ΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΔΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΤ ΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤ ΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 1 101 πρώτες λέξεις στο σπίτι susaeta 1 7,04 7,04 2

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη, 31-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 16226/1-04-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δηµοτικό Σχολείο Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» Συνεργαζόµαστε στις οµάδες µας και γράφουµε το δικό µας παραµύθι, χρησιµοποιώντας τις λέξεις: άµαξα, βαρέλι, βιολί, νησί, πειρατής, ήλιος, διαµάντι, πυξίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Περιφέρεια Αττικής

Αρ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Περιφέρεια Αττικής 6PROC004582926 206-06-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Τρώων & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. -από πού είσαι; Ο Αλέξανδρος γνωρίζει μια κοπέλα...

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. -από πού είσαι; Ο Αλέξανδρος γνωρίζει μια κοπέλα... ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Από πού είσαι; A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Αλέξανδρος: Από πού είσαι; Πηνελόπη: Είμαι από την Ελλάδα. Από πού είσαι; Σοφία: Πολ: Εσείς από πού είστε; Είμαι από το Βέλγιο.

Διαβάστε περισσότερα

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό Ημερομηνία 9/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://plusmag.gr/ Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://plusmag.gr/article/%cf%84%ce%b1%ce%bd_%cf%86%ce%b5%ce%b3%ce%bf%cf %85%CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1_%CE%B

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2354/12-03-2014. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2354/12-03-2014. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα